Page 1

ас іх

ВІВТОРОК,

КВІТНЯ

9

1991

РОКУ

.NЬ 55 (8162) . ·Ціна · 5 tсов.

Орrан &роварсьноrо 8ІСІІННОІ8~ НомпартІІ Унраїни. м1сьної 1 районної Рад народнм:а депраnв НиІвсьноІ обnасТІ

І

ІІІТА

n·AM'ITI -

в .а

а·

МИРУ

Дорогі товаршul, мешиа.нцl Броварщини! З 9 ШІі'11НЯ по 9 11Р<іВНЯ 1991 р. !В нашій області вже традиційно проводІtТься Бахта Пам'ятІ Миру,

Baxrra

црИ!Свячена

не:м:еркнучій

Перемозі

р~янських людей у Великій Віrrчизнянlй війні. Цього року. проводячи доброчишrу Вахту. ми не можемо не зг.а\/Щти ще двох сумних 1 'І1рагіч­ них дат у нашому жит:тl , що особливо торка-

ються нашо! республіки й області,

-

22

черв­

Великої

квітня

1991

1991

ня

раку

-

po~qy

ВИІПОВНЮЄ'І'ЬСЯ

Вітчизняно'і. війни, п'srra

річ'нИЦЯ

Гічної катострофи бил~:>ській АЕС . Всі

ми

50-річчя

а

26

початку

най.с'І1рашнішої

внасл!до.к

ава!Рії

еколо­

на

Чорно­

ни

ж

пр~расно

ветеранів

ш

зн<ає.Мо,

війни,

дІтей-си,ріт ,

що

на.слІ.ДRи

цих

ІнвалLдів,

вдів

rrолеглкх

:воїнІв-~ афганців»,

взагалі

Швидно

час.

Не

оглянутися,

яn

незабаром

т.І,

зони

кому

проживає

не

створено

nроживання

nоза

за

власною

цієї

Із

них

умов

для

·

-смертон~сНQЇ

.

Ян не важно нам, зобов'язанІ

не

Б~льшІсть

елементарних

межами

зони.

нинІ

чоловік.

1200

але ми люди доброї душі

надати

допомогу нашим

стражден­

а

А

Я

u

р щ

Х

u

н

ре·

Це

усвіДом:люють

толл я дуже добре зберег­ лася, розnовідала nр и рустрічі нагат.івнин В·ід­

доб­

трудів ­

ділна

ЮІІНИ четвертого відділна ра.дгоопу <<Гого лівсьtшй ». ·Отож і доnлмають чима­ ло зусиль, аби яномага швидше перебрати буль­

нИх

н оЖІного

сятfш

людно.

дня

· на

де­

Не­

він,

минул ого

вийшло

к.ілограмі.в

гнилі.

Це

безм'ежно

р.адує .

нас

всі

менше

двохсот

крив-аються

соломою

дDщ, ні

тижн я

а

навіть

1

620

старщшя

людей ,

для В{: і Х наг.атн001у

то­

тод і,

відд ілна

в

се­

зібрали з .ножно

го

гетара л едь більше цектн ер.ів бІ-льб, · що майже на 40 центнерів

сезону

вони

мають

З-поміж

никі>в

О.

Lнщих

Г.

ни , є

вз ірцем

трудів­

у

роботі

праців!Ників полі .

І.

намір

вийти на 220-центнерний руб.іж. Дай , Боже , щоб так воно й стал ос я. А бу­ де кар-rоnл я то буде й сало?

!]римороони .

подружжя

менше від запланован о го поназника. Нин ішнього ж

ужтюк

редньому

враніш­

виділила

150

рішн.і.й

та

ливо

Ностянт ина Яновича та Н іну Ва>е илІвну · Ожинсь­ ких ; Гал ину Па>вJІ ів ну Хо­ рошун, Євфросин ію П ро­ нопів ну Кома,р та Ольгу Юхи м.tвну Ииріє нко . Во­

пе,реие.ршать

на:ртоплярі

... Що й казати: нипить робота на нагатно­ му полі. І віриться, що

перевірили 350 із з а,кагато.ваних тонн <<другого хліба» .

вже

оці

зрештою,

землею. І після цього їм не ст,рашний не те . що

вони

працюють досить енергій­ но і пра..цунтиано . І на н і нець

тонн

А

пораються

пенсіонерів.

Г.

щоб тан .і . сталося , то n і•сл я пе ребирапня бу льб кагат и одразу при­

Тут

два-три

О.

Сподіваємося , що згодом будем о мати щедрий уро­ жай ·ка ртоплі.

ОстаннLм часом н а ка:­ nатно!'4 у по,лі госnодаРст­ заІВжди

госпдарства

.

Чернін. Ось . уя віть собі: jз двадцят и . nеребра­

би І nідготувати їх до са­

ва

11

У порівнянні з ми­ нулим · роном наша нар- ·

nol?a

.наста не

картоплесадіння .

зоожаючи

nонад

н

О

Брова

лине

встигнеш

тися з тими фактами, волею

n

v ·

здебільшого

що в межах тридцяти.кІ­

с

е

а

~ •• А dуде К8РТОПІЯ 'J · ТО 0УАВ и CBJJO І

людей похилого віку прож!fВають нині на межі бІдностІ. Ми не машо жодного права примири­ ломе'І'Ірової

н

діння.

т.рагlчних подІй ще й досі не залі.ков<ІJНі. Сніль­ воїнів,

в

на

ДОЦИН.

На ІЗНімку (зліва на­ право ): П. ХО,РОШуJІ,

Н.

r.

·В .

Ожннська,

О.

Г.

Чернік , Г . Ф. Гаценко та К. Я. Ожннськнй пере­ бирають

картоплю.

Черн іН о.соб-

Фото

автора.

ним брата·м і cec'ljpaм. Обласне відділення Укра­

їнсьного фонду миру разом з обласним коміте­ том захксту мІfру в цьому році nоставили собі

за .мету Зібрати 540 тис:Яч нарбов·анців для nридбання лаоора.то,рного набору обладнання vгорсьного виробництва для Броварсьної район­ ної дитячо! лінарні, де лікується чимало дітей Із чорнобильсьного регіону.· Завдяни таному об­ ладнанню меднии за лічені хвилини зможуть зробити

най:ІСнJЩДНІШі

аналІзи.

придбати НІварт.и,ри для воїнів- « афганців» у м : Білій Цернві, що зимагає 50 тисяч нар­ бованців.

-

надатИ допомогу Мостищансь·ній доnоміж­

нІй шнолннтернату, що у Макарі'ВІСьt<ому райо­ ні , ВасилькІвсь.кій середнІй шнолі-інтернату, Зг,урі&сі>Ній та Боярській допоміжним шнолам­ lнтернатам, та всім .рай<ЖнИІМ соціальним служ­

бам 1 службам милосердя на суму

-

там

cnpиsrrи

і

тисяч

450

ка.роованців,

у спорудженні меморіалу ку;рсан­

:Льотчинам

Ва.сиJШКівсьоого

авіаційно-технічного

.

війсьнового

училища, · що загину.ли

Велиній ВLтчи;зияній війні ,. вид.ІлУ.вши нарбовющів.

20

у

тис яч

чим

Н ОВИЩе

ЯНе

на

допоможете

НИН\Ї

-

мі оцях

всім

·

ком,

райвикон-

здається-таин.

·Почав

роз-

пер ебудовувати

родовЛаддя. форм

застарілих

і методів

ня тих

чи

у житті ще

району.

раз

ПІісля

пр о веден-

інши х

заходів

розмови

із

такої

акЦії ,

ян

Ян

тиждень - два

було : до

з.а

початну

КІВітил nроводив· райвинон­ ном своє засідання . ви­ значав фронт · робіт , ого­

. . ЛИХОЛІ'ГТЯ БАХТА

змагання

СП РАВА ВСІХ

І

-

БАХТА

СОЦІАЛЬНІ

МИРУ

НОЖНОГО!

КиУвське обласне вІддtлеииа Україн­ ськоrо фонду миру. · ·

Киівський облаСІІИЙ

кoмl'fe'f захисту

миру.

Броварське

якого

н у;вати

мі в, цях

alддlлeJDUІ

Фонду

миру.

-

мали

зусилля

депута-r:ів і

установ,

на

ноорди­ виконн о­

на

мі с­

організа ­

Чим це оберталося, ба­ чили: у бі льшості с.іл н а­ магалися

тичний

У НАШОМУ ВЛАСН ОМУ ДОМІ!

ПАМ'ЯТІ

ч лени

блкзу

пров ести

ремонт

центру,

звалища

що

і

нам

та .

уя.ви.ти

В.

О.

виходимо

під' н ашої

Гречо.к,­

із

р еальн ої

обстановни. у ході місяч­ нина с л 1д зробити

к·в і тЬв , нав іт ь

те

важню, хто б, де і за я кі ношти міг- їх придбати та по садит и . Якби' було тане насправді. район би на-

найнеобхідн іше.

чого не кошті.в , вати

для

треба з нач:н их nрогрейде ру­

в улиці ,

впо,рядкува-

смі-ття.

ноеме­

доріг

по­

nрибрати що

мо г­

тисячами

· пі•дси:пна

ж

ПОЧЕКАЄМО? ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ і ІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІ

гадував оа :з ис ,

ти

сьогодні зе лений а

не

ПО і!ігон

виnробовування

реальним

с ьогодні Ць ого

'f учних

ж

·

·мо;нлив ості,

ти

року

засі­

данн і винонко,му із викли­

ком на ньоnо голів і с е н­ tрета р1в . затверджених но ­ місій, штабів , ог.олошення умо в · зма-гань . Усе вирі­ шилося

значно

кому,

служб

нотр і

і

н аступн ого

. райвинон­

доnом агати­ на

сі.львинонномаім

:-.?.·а є

мІіІСцях nроводкти м ісяч­ н ик . Того ж дня учасни­ юr нара:ди роз'їхалися По селах. щрб з'ясувати, де , що роби'J,'Іf . Решту поюіа­ дено на самі винонавчі комітети та деnута·тів,

ВИК ОННО\.'11

ПуТаТИ.

тан

є.

за

цим слід­

Звич айн о Ал е

У

не

-

ж

•Сі-Л ьра д і\,

де­

снрі зь

Семи полнах

на ­

в і ть бі ля примі ще нн я Сі ЛЬВИНОНІНО М у, За С ЛОВа­

МИ

В.

О.

Гречка,

м ож на

но ги по л амати. Та й саме примі щення має далено не нращий виГляд .

МаЖІна

назІВ.ати

й

ін­

ші села . :1е під « носом » у

вико н комів

І

переві ря­

ючі , ti го сті баЧІать і бу­ р' ян и , і сміття. Кладови­ ща не огороджені , а то й

· ·просто

обора•ні

poвal\ffi,

дороги ро:збит і, громадс Іf­ ні будови обшарnанj .. ,

3 - <:1

·СЯЧН ІІ;На . Та будьм о реа­ лі с та.vrи . ,рез ультатів особлив их очінувати й не ДQІВОДИТЬСЯ . ПрИЧИІН є

дорожчи.'\1и

рази .

Якщо

в

ран іше

одного

спо ­

к іломет­

с яч .

Що ж, з таними аргу­ ментами

,

рІк ,

важко

стали

ви не

через

per yoJJ яpнo .

сільвинонкомів

дороги ноштувало 80 тисяч карбова нців , то те­ пер близ ько 250 ти­

не­

са­

планів

ра

простіше.

апарату

яки­

і

грандіоз них

ру,дже н!Ня

У останній декаді бе­ резня· відбулася нарада праЦівнинів

не об~ідн!

Здійс-нення

вимагаtrи І ношті.в бра­ нує, і будівельні роботр

бу ло

на

встанови­

пр овести

хось

від

то

nо фарбу·вати · nар на­

ремонти .

спр авам .

не

і

ни,

ян ?

ро з мов

гро­

місця . очистити п р илеглі до сад иб терито · р ії від сміття і вивезт и його. Иоли дозвол яють .

сорту бу,р'янів , як поде­ куди можна бачити .

аніж

іншІ

мадські

для

рі зного

Погодьм оаі : Ta.J'( бул.о . А л е того ви маГав і сам ч ас, на ли ми в ірили біль­ ш е фальши в им папlрцям ,

нла довища.

доріг ,

нітарна очи стка , і виве­ з еІння смLття проводяться не від од но го м ісячн ина

Х то

муть

;о й

Як ,на мене, то дл я то­ го , щоб утрнму.вати се ла в чистот і , особливих кош ­ ті в і з усиль н е потрі бно . Але за у:-".ови , що і та

нуват и ?

вnо.рядко.вувалн

.рію грома;дських . місць . Зате у звітах за проведе­ ну роботу протягом м і­ еячника фігу рували і об­ ходи депутат).в вулицями села , і вис ипна доріг сот­

бачим о.

а

рівнwкі в

теркто­

га:ний дос від. І т ор\н во­ ни це nідтвердили . · Ян буде цього · разу по~

до

ли боронь боже nо.траJІІити на очі район­ ному нер~•вню~тву, дещо

нями. а

ми

<<висаджу вало с я »

де рев

мі ­

сячник благоустрою та сан!та~рної очист ни, що проходить у селах району в кв·ітні .

лошува>в

років

-

заступ­

ці:й .. .

ТА

врядування.

7 - 1О

стільки

само­

nеренокався

забезnеч ення людей , зміцни:rи матеріально-т ех­ нічні бази госnіталів, ,лі•кувальних цен11рів для

ЕНОЛОГІЧНІ

тому

ником го.ло.ви райви·кЬн­ ному В._ О. Греч.но м з приводу орган із а ції і по­ чатну

ян их ось

ор­

'Nl

У цьому

штаб,

УСУНЕМО ·

.

с ела х .. .

нолентиви

громадського

розмови

але

ство,рюва;в .

ВІДДА­

гани

Ш, е

·

нина;

ФОНДУ

трудов і

в іДДа­

Депутатів,

Пам'ятаймо, що кошти, заробленІ протягом цього м ісячника, допоможуrrь роз.в'яаати еноло­ гічнІ ·проблеми •в області , вnоряді<уватн пам'ятні місця . п-ов'язан і з Велк.кою В іrrчизняною війною, полі·nшити · медич'не обслуговува:ння 1 соціальне

во'їнІв- « афганців •.

ремонт у

- Тим більше. кресл ив під ча·с

м ісяч­

.вtйни,

лених

і

навіть

А вже про озеленення й г оворити не доводилося .

проведення

ИОЖЕН ИАРБОВАНЕЦЬ МО НАШИМ ЛЮДЯМ!

nрунту,

па р кані·в

у

нраще

.ветеранЛІ

т о нн

ста­

ви нониомах селищно ї, с ільс ьких Рад н ародни х

Раніше

Занлн.наємо вас, дорогі труд:ІВники Бровар­ щипи . стати на Вахту Пам 'яті Вахту Ми,ру, внести в Фонд миру на рахунок 705201 у Бро18.варсьному віддlленttt Агропромбанну свій ·тру~дооий ка;рбо13анець , ст,раждаючим.

СТВЕРДЖУВАТИ­

ТОЧНО,

свою діяльність. відходи­ ти вІд опіни органі в н а­

Обласне ві~ілєння Фонду nередбачає:

-

НЕ МУ

з аступнина

голо­

,ра:йвиконном~ важно погодитИіс я . · І все · ж,

вважаю,

можна

сподіва­

тнєя. що nристойноГо ви­ г-ляду

території сJл

набу­

дуrь . У цьому nланІ у жителів Требухова , Боб-·

рина,

Налкти.

й

Русанова,

Зазwм '·я

та

інших· на­

селених

пrннті{І

є

яецо-

Пройш ли перші дJНі мі­

нdлЬJ(а. Це і наша багато­ річ на

звичка

НИ>> .

І

до

«рознач­

з айнятість

л юдей

пі,Дготов.ною до ре л ігійни х

овЯт. Але в он реми-х се­ ла;х

і

в

та'НИХ

спромогл ися

·

ум овах

дещо

зроби­

ти . Дещо, але вЬримо , бу­ де значн,1 більше.

гов ій

аnаратній

На чер­

нараді

і

nрац'і:вн ики раЙІВинонн t:>му . і онрем r голови винонно­

МІ!в ПОВИНН І СіудуТh. ЗВіту­ вати

цро

ПочЄІІ<аємо?

.

вжиті

JJ.

за ходи.

НЕрРАТ.


!

8 9 ·квітня 1991

стор.

сН О

р.

мових

на

f<ОРМів

fiRtІ,iKUBHTH · .тtюдеіі праці

д!вський>> <<Літківський», птах о радгосnі «Бог дан Ів­ ський~

виробництво

ти ЙQго потрібно уже за­ раз, не віДkладаючи на­

окре­

То що.ж

свого

вирішення.

рази. Про недостатнє за­ безпечення тваринництва

Не менш важливим у тваринництві та й кормо­ виробниц11ві сьогоднІ. яR

лІтнІми

;ніколи.

привеА о

до криав?

го

головного

за два минуІrі

роми в цілому по

ра­

йону зменшено вщюбниц­ тво молока в порівнянні з 1988 роком на 4 пр~ 'центи. а продаж його -

на 7 · про.центlв. У таких радгосnах, як «Бобриць­

иий~.

с.Русанlвськ!іЙ~,

tменt

ський.-,

Щорса.

<<Жердів­

зниження

ництва

виро.б­

продуктів

тварин­

ництва складає 7-12 процентl.В. у радгосnІ . «За­ плавний•

пІ.

та

· виробництву

ся на

рівнІ.

бази

нолог!й ростей

ховані

,виконавці,

гене­

великі

.

v

рриписки

розвитку

ництва . це

стада 1 технології вироб­ ництва молока. Тож 1

і

на

що

взяти

питаюІЯ

та

ву.

б

чи

чи

то

все

це мар·

яке

мо­

вtдтво:рення

ста­

якість

соку

-

.

інших премуд­ якщо вІдсутнІ

-

Про

да.· збереження

поголів'я

п.родукції,

ви­

УJрожайність

чи

якість кормів можна вес·

аксіома.

Якщо

ме­

.,Скільки

слрава.

локо

тварин­

немає потреби

питання

ти

до уваги.

в

генетичного

мюву.

якщо

окремих

сьогодні

господарствах

ло 200-400 і більше корів немає кому видої­

поліпшення стада корів завдяки роботІ держплем­ станцІй вирішується з ве­ ликим упередженням. то все-таки знову ·потрібно в

стоять без механІзаторів? Це катастрофічне стало·

тут · становить 70-17 кілограмів.

центрі

вище.

тання

має

за

останні

три

роки

J!V

уже

уваги

тримати

ти,

пи­

по

десятку

Проблем:а

· кормовиробництf!а.

тра·кторів

не

сьогод-

АН

"

.

.

.

-

АД І

E·n

.- - . -

..

'

відтворення

стада.

молочні

продукти

увtйд.vть в

ЯК

nродукти

харчування.

ж

і

така

адмІнісТ.раЦія

ного · , занепаду

НайбіЛьш

тІ

на

.цричиною

,для

окремих

у

останні

господарств роки

є

те,

і

надходження

Янщо

виходити

номічних

з

то

кадрового головну ставку

пи­

тання

по­

і

на

за

будуть

цього

різні,

всіх,

ця

пустою,

на:веду

впроваджувати

бичків.

ДійШли до того,. що ста­

ли ревізувати нетельних (замість

їхньої

діЯльність

господарств удосконалення

роботи) ,

без

під­

бачимо, не ні застійні

Ні ХаОІС ПЄРJ~будОВИ ТОМу, нує свою справу.

не

кож­

всту­ з та­

иомерцію гальному

ло

ху,доби

лей­

козом. ио~и ко~на здоро­ ва - тварина молодняка

завтра бу де на вагу зо.ію­ та). Дехто навіт~ с;~ав переробляти

а дехто

с.воль­

ностями•. частина

керів­

(прізвищ

не

нили) зовсім забула. радгаслах є ферми,

що де,

»

не

·

приминувши

яких

На

Ні

політичних

до

блоків,

жаль.

;всім

нологічні

далеко

керівникам

а

може

протистояти

умін­

бажання

кадрами

ТРУДОВОЇ .

Лі

роки

.nродуКЦії.

тонн

-

зразко­

здебільшого

віщ:ювлення у

мину­

заготівЛі

тІльки

й·

не

про

в

у

може

к.іJІькіс­

якісному бути

....•••

дівається.

що

тваринництва

рабиицтва

що

й

на,рощування ви­

робництва продуктів рr.іІництва. Хто ще й сьогодн;І

nродуКЦІІ

в

тва· спо­

розвитку

питання

кормів

ви·

можна

зам і нити або обійти яким­

nік заготівлі кормів 80-х роках в переваж­

небудь прийомом

технологічним або черговою

з останніх сил за мізер­ ну по сьогоднішніх цінах

ній

зарплату

по

1 в цtломv в районІ при­

Щі

падає на 1987-88 роки. Відповідно в 1988 і на

до

несення

ЇХ

ції кормовиробництва не видно змін на краще.

останні

чотири

працюють

декілька . десятків тварин­ нимів

і

.Яких по

механізаторів.

суті

тримаЄться

господарство.

Сиазати.

що

роиомбІнат

спос'І'ерігачем.

Кожен

наш

був

·

не

працював

аг­

можна.

міру

своїх можливостей і ба­ жання. Але сьогодНі ста­ новище

та

не

маю. важно

в

нашого

стійке. кожній уявити.

такомv

спеЦіаліс­

Тому,

ду­

пюдИJ1l

не­

що

можна

становищі

зр~

бити. Проте це окрема розмова , яна потребує

господарств

реорганізацією

ництві.

початку 1989 року досяг­ нуто мансимального · під­ Факти

просто у

більшості

ВИРобНИЦТВа.

свtдчq.ть,

роки

готІвля сіна в скоротилась на

центи . силосу

-

буряків

тів.

60

за- .

6

продаж ІЗ

держресурсів

процентів.

рівень

зу-

номбі ­

Загаль­

заrотІвлІ

зи·

блукати

днів

своїх.

вирощування

висо­

кобілкових 1ернових куль ­ ту;р, а.дже дефіцит біл· ків

процен­

.

той . буде

А ПО'КИ що· в органІза­

змІна

районІ 23 про-·

Зменшено було і

корм!в

ний

на

-

тварин·

Доноріниого поліпшення потребує нармова сіво­

за

сlнажу на 9 , на 5. і!ормових

стрічний

на

що

в

кінця

·

у

зимових

рацІонах

·складає 25-30 процен­ тів. У зв'язку зі снаро­ ченням

мІ•в

Із

нішня.

Десятки

думана

надходження

держресурсів

нор­

пе­

Ре..:! спецІалІстами кормо­ виJ'обмицт,за сто'іть nм-

на­

праці

не

фактично

вкладеному

тру ду

І

ча­

су. Недарма .в переважній більшесті той, хто від­ працював свій вік в тва­

дітям,

а

й

он·укам

залишатись

у

ваних

Необхідно що фермерам

Ніхто

за

такі

не бу де

винутих

диться

.краьн

·

не

заля-кувати

домочадців

дово­

своїх

ремеслом,

яким займаються все жит­ тя. Вони передають весь набутий за життя досвіД

1.3 ооколікня в покоління. і цю науну не .в змозі за­ мінити ніякІ Ін.ститути. Прийняття

в

останній

фермерства,

С\'!ЛЯНсЬІних

·гослодарств ,

щорічно

віДхід

орендних,

п•ідряду та ішuих. які мо­ жуть забезпечити :щоро­

мІ­

доб­

доглядати

те­

ІВають

Не

в

ра­

молодняка

д,rаІМ,

ІМайже 6000(1) реадізації

ІІJезерву

в

реженні

внгDІДу

і

мати

гос-подарств

і

працюючих

збіfІЬШ~ННІ

~ИрОСІНИЦТ­

ва

продукції' і

доходів.

впро.вадженні

дІйні

поки

Сьо­

що

не­

П:РО

гlilfлe

нут­

цьо.го госІ'J>дарства . ж з ним буде· далі?

наза,д

ро­

цьому

гектарІв,

ловИІН­

Дітей до

то:му

вибір.

радгоспу,

ІВИНІtТКОІМ

за

ДеКіЛЬКОХ що

візьмуть

ее- ·

ляпи, бо інших претен­ дентів на землю тут про­

сто не ІснуЄ. ,А був би хоч с.,поганенький» фер­ мер чи орендний нолек­

господарство,

відпраJВити

його

є

Хоч зЄІМля 1 передається Ра.даІМ. ті її... передадуть

на бути з 5 до 9 го,дини ранку на фермі. В цІ ж г.одини їй треба впсрати домашнє

годнІ

ро Шр

потребує

доярка

коли

свІдчить

•••

роЗІnорядком

дня

разІ.

можна

в

:Користання землі. і кад­ рову проблему, і взагалі

обслуГОВУВ'З.ННЯ .

за

Це

тіль·ки

Для прикладу вІзьме­ мо село Заворичі. За ми­ нулий рік в радгоспі на­ дій на норову складає менше 2000 нілограмі·в молока . Це ЯІИ у дзерка­ Лі вМбиває і рівень ви­

у

важ.тtива

Адже

наіtнраще

найбІЛьш на­

має .

Побут-·

бочого

що

,руни .

зробити

сімейного

А яноУ -у.ваги

3

землі.

Звісно,

підряду, оренди та Інших фо;рм орrа111І.зацtї працІ.

справа

роз­

'ВИХОДЯЧИ

nередати в

збе­

у

ТО,

nере:дати

в

за·іІнтересованостІ

ширшого

принщипу само.забезпеЧеІННІЯ , Ради і будУть ВИ7 piШYJBarrи. кому і скільки .

для

принаймні

все

внтку. А Qскільни земля пере;даєть;s::я місцевим Ра-

· .СУJМУ

nобутове

вЬдмітити. високороз­

cyfi

Ві:f нон.ку:ренцію збитко-. вим господа;рствам, набу­

1:1е

господарств).

ви·

все одно nід собою.

плата.

рад­

госпі · (за винятком окре­ мих самовідданих праців­ ників та високоорганІзо­

сіль­

сімейного

ринництві чи механізато­ .ром, як nравило, не тіль­

ни

Це

Розвиток

і радгоспу, і працівни­ кам ферм? Не менше резервів для

років

оплата

вrдrювідала

радить

кількості

не

мови

не буде іі

у

і

ДИСЦИПЛіНІ{

обсягІв

ному, а складІ

показує,

до

44-45. 65-70. силосу 280-285, корtмових бу­ ряків 120-125 тисяч

Не буде

Д НАЛІЗ

аж

забезпе­

досягнутих

сіна в сінажv

Інанше ми не мали б та­ кого спаду виробництва

корну

чення

уже

труднощам.

'tШІ/рИоННЦ.ЦЬІЮЇ

питання

ПР?дУКЦії,

вирfшуються самІ собою. Тому без

не

вистачи·

й

- · це

продукція­

ЯКОСТІ вої

відповmальності.

ня.

нази­

ваю. бо декого вже замі­

далеко

господарством.

продукц1ю,

рів та Інше. За всіма цими ників

ним

розВ'Одити зві­

-

що

корми а

це зарплата тваринників. І якщо за,робіТОfі відпов.і­ дає вИІМогам, то всі тех­

Впевне­

ний фермер зможе пити в конкуренцію

кої рогатої

ний,

що

продукція .

хто знає і сумлінно викО­

рахунків своїх можливос­ тей переходити на виро­ щування · ремонтного мо­ лодняка власними сила­ ІМИ . Дет<і віДкрили ним (і це, при за­ ураженні вели­

Відомо.

завачаси,

роз­

форм

кооперативних

збІльшення

Ян жають

Інших

,

десять разів матеріальної

відгодівлю

шляху

'КОЛ~ктивІв.

складного становища по­ чали посnіщно змінюва·

иор!в.

'

бованціІв. з яких лише 5-7 карбованців випла­ чується дояі)Ці як зар­

немає

Горбачевськоrо.

на

будуть

ставити пе­

на

роrбнш.t'І~ОО. що рубати

худоби 400 кар­

мо·же · заперf}чити, що

А.

ї'м ·

ськогvспDІДарського

молодняка

тут

Фото

витку

один

мільйона карбованців.

тва молока. невиправда­ но зменшувати кількість

річ­

3500

молока

Безглуздо' \реnони

бу­

2,5

•Натюрморт» уінцЯ 70-х .. .

з

менше

сук?;.

Виручка вІД на ІВідгодівлю

голови

ферми

р-убаrFв

од­

не

Ні

·Навіщо·

заці­

фраза

питан­

потрібні.

оонова

без.умовно.

економічна

-

складає гол1в на

виробниц­

не

питання

але

бу­

ліквІдацію.

надоєм

Враховуючи особливос­ господарстіВ, шляхи

в~рішення

умоваХJ

постане

їх

кtлограмі.в

лю­

Хто

технологію

ча,сом

одну корову

дей.

ті

кінця

про

все

дОІВір'я

означа~

списувати

без

ним

місцеве

перш

не

бе

відносинах

у

вwрішеинІ

робити

це

надалі в

гос­

людям. ні державі такі господарства сьогодні не потрібні, бо це непосиль­ на ноща . При ринкових

п\дготовки на свій страх і ризик у пошуках най­ швидиюrо виходу із

ии.

колективних

хтось

ня

еко­

мірку-ва;нь,

тва­

трима­

госпрозрахунну

9ИМ

робо­

водиться. Та й ціна од­ ного будинку · близько сотні тисяч карбованців.

йоні

ти, нері·діJ<О по-дилетантсь­

.буде

борги· збиткових госпо­ дарств. Тому перед таки­ ми радгоспами найближ-

чих рук зі сторони не до­

випадково

майже щ;l без відповідної

на

Проте

не

лят протягом мІсЯця.

ЩQ

тись

РоJрахавувати ж на швид'kе будіІВництво жит­

ла

най­

nродуктами

риннІІІЩІ'ва

·

існування.

росовІсно

галузі?

печенІНю

і

просто

Зерні гроші

харантерною

в

має .п,рава та й можлиоос­

великої рогатої сКJІадає близ~ко

до та­

неважко

що

ближчому ·майбутньому головний тягар по забез­

госпо,дар­

пІдприємство

однієї

в

це,

господарст.ва ,

nрикл~ . реалізації

ВСі іНШі

привело

два-три

то

ла

розряд

дефіЦИТу, lЦо

основа

інших

усе

що й

ся

та

передбачити,

зацікавити ·тих

Щоб

ка. Янщо зараз не зроби­ ти відповідних висновків,

лізуючи

яких тримаєть­

на

_..

розви'r- ~

. сіJІЬСЬКQ.ГОСПОДа.рсь­

людей,

на

збіль­

фермерства

не зум· іє

для

молодня­

тенден-

ПQдарствах,

змен-

відхід

продук­

КОГО виробництва ....... ана­

ви­

і повна за ре­ коле1<ТИ­

іншого

савоІQвати

шення поголів'я иорlв, знижується .інтенсивність

районі

чи

молочну

враховуючи

на

ства з місцевими Радами

кавленість.

Продовжується

то

того

пит

форм

адміністрація

на-селення

нулому році.

шується

якщо

трібно

ПробАеАи тваринництва

3

І

вартІсть · всього, сьогоднішній по­

.ну

шта­

а.п:арату,

їх плечі лягає ві'дnо.відальиІсть зультати роботи

приріст по валовому · ви­ робництву молока 11 про­ центів, або 893 тонни. НаДІй на фуражну кopo­

·господарства

ми­

нормщюї

удосконален}Ію

опинили­

менше, ніЖ в

легкqго

тваринництва.

тичному

по

району щоденно виробля­ ють на 8-10 процентів

молОІК,З.

пашунах

70-х років.

· Сьогодні

налагоджено. За цим при­

роль

у

зміЦненню

21 процент. радгосnи с.За­

Ух

ханізаторІв.

самостій-

кориrстаннl фо:fІду спожи­ вання. Разом з тим на

ми не вивчашf' нових теХ·

дям.

птахорадгос"

с.Зоря•

яКі соо­

постало

кадрІв тваринникІ,в та

по

хліба. а постійну увагу, як і завжди, приділяв ~ю­

с.БогданІ.вський•

ворицьний•.

можна

здогадуватисІІ

кормІв. і зарплати. Дово,дити. що Іюрмон<.І база відіграє вирішальну

нуси

П РОТЕ

m

два

вгодованос.').'І худоби тому, ЩО В біЛЬШОСТі ГОСПО· дарств облік їх не було

напряМ!іУ,

ІНе піДДався ні

кормамн.

лише

У цьому хаосі · лиuіе один племзавод с.Плрс­ нlвський• не змінив с,о­

v

скорочувалось

формуванні

у

т.ів ·місцевого

мих видів кормів· у цt ро­ ни

повна

ність

55 (8162;

цію і можливості

керівникам

нщдана

кадрів, цього І цію,

далі . Сьогодні

.8

ЖИТТЯ»

танн·я надрів. І вЩ>ішува­

тання збільшувати щоріч­ но · виробництво зерна на 20-25 тисяч тонн.

скоротився

процентів. У радгоспах «Заво.рицькнй~. <<Заплавний», «Зоря», <<Жер­

12

Е

8

шко­

ти... з'явилася б моЩіИ­ в1сть практично оцін~и

ли. сіJМ'ї їжу приготу.ва­ ти. А механізатори віД початку поеlвної І до за­ •ttнчення збирання в.ро­ жаю перебувають у полі.

на мІсЦі ефективність пра­ ці того чи іншого . Госпо­ даря _

землі.

давчих акт-ів про заіШя­ тість населення, селянсьиІ та фермерсьні господар­

ніколи· і ніде по:Голитись .

Словом. багато нероз­ в'яза·них пи.тань сьогодні

ри,

Вирішувати

ства,

господQJрства.

час

.ря,ду

цілого

. дову

законо­

індивідуальну

діяльність

~ру­

повністю

виключають

стосовно

лян

насильн.ицькі

давні

n-рийоми

та

обмеження.

які в. минулому стовувались ня

кадрових

. ~е-

для

викорИ­

вирішен­

питань

на

селІ. І навпаки·: навІть при майбутньому безро­ бітті дають громадянам можливість вкласти · свій труд в найбільш ефек. тивне виробництво. Тому перед керІrвника­ :vrи господарств ще в біль­ ЦІІЙ гостротІ nостане nи.

Буває ,

що

мІсяцями

їм

я~що хочемо .мати нщц­

чергу

у

високоорганізовані то

потрібно

в

лжде

першу

мп.

вІJрішува­

ти вс! ці пита·ния. Коли ми про ·це не подбаємо, то Інші форми госnодарю­ ·Вання

одержать

сІльських

Хотілося

тися, . що

~~ьогодні

.цривмств,

рах:у:.

потужності, технІчнІ засо­

ринниц'І'Ва.

відпрацьовану

би галузі молочного тва­ техноло·rію,

nіДТОТ()вну·

споДіва­

нарешті

всту­

1

з боку держави,

І з ~оку nромислових під­

·

виробничі спеціальні

зусилля­

оритет~ний розвиток села, яке пот-ребує негайної до­ помоги

Аналізуючи специфІку наших гігантськИх ферм.

б

пить у дію занон цро пр1-

nеревагу

потрібно

необхі;ДІно

апІльними

над колективною. Це ре­ альна дійсність 1 з цим ватися.

труДІвнинів.

їх

·

зацінавлених

у

найшвидuюму

забезпечен­

ні

nродуктами

трущ~щих

харчування .

.

Г. ЗЕМЛЯНИЦЬКИП,

гоЛоВІНий · зоотехнік аг­ рокомбінату

«Десна•,


«НО В Е

ЖИТТЯ» е 9 квітня 1991 р.

Нащ

Це потрібно жив•.~t

сучасник

Всесоюзна -Книга пам'яті ----------------

• Комуніст

Юрій

еподарев

Володимирович

тримається

1

гордо чого

«на

миру•

прямо: йому ні·

соррмитися

за

свою

совість

перед

і

з

задоволенням.

А працює він у 3-tй бри­ гаді радгоспу - комбінату «Тепличний» майстром­ овnчІвннком.

(Продовження. Пачат·ок у ММ

Федір

1923

Ілліч,

українець ,

року

рядовий.

на­

помер

ва

про

відкриття

у

цеху

виробнИчого

.-

чимало

Зонрема: тити. як силою?

вельному

. « Теплицятехмон­ що у Броварах . СумлІнною трудівницею

де його розміс­ бу де з робочою

року

.

рону

ФедІ Р

народження.

ТАТАРИН

ТАТАРИН

Федорович,

унраїнець,

довий. загинув на фронті. червень

спочатку

обладнали

у

прИміщенні

тепличного

господарства

радгоспу .

нонтингентv

частина село

їх

Із

заводу

трудитись у

і

v

почала

цехv.

роботу в

Знай­

ганізували

НинІ

якому ор­

v

дві

у ньому

зміни.

трудиться

ЧОЛОВіН

180 удвічі

кел». '

майже

-

більше .

бе

ніж

v

пускниця

ста­

.

виявила недавня

середньої

ли Тетяна Касян.

рому .

.

Кмітливою лорівщшо

v

додому

Із

цех

монтажнии

слюсар­

четвертого

ро:зрядv М. М. Гончаре·н­ но. Перекваліфікувався

кож

розмагнічування

повернувся

в

цех

цеху

вироби,

вІдправили

і

на

їх

nівтора

в

нинішньому

Впродовж

першого

.

виготовив

кварталу

він

600

nродунції майже на тисяч нарбованців.

На

радгоспний

рахунон

цей період

надійде

1944

за

при­

бованців .

А

ВИГОТОВЛЯТИ

де·

талі

кольорових

те­

для

левізорів

« Славутич•

четвертого

А.

із

понолІння.

ГАВРИЛЕНКО.

Великої зені

до

Німеччини на

були

каторжні

пенсії,

М.

рив

примусово

виве­

ня.

роботи .

запнтують

Заболотному.

Чи внпла-

вони.

Нещодавно

роз'ясненням

з

під

час

приводу

організаційне

В

О.

зв ' язку

від

війни

rро~tІадянам

за

виплати

компенсації

за

з

питан­

поданням

•Г. . Сорокіним

про

увільнення

ВJІасннм

нього одержано відповідь такого змісту :

•Інтернованим

пленум

роки

ня завідуючому райокним відділом соцІа~ьного за­ І.

позачерговий

в

що

Реданцін :направила листа для з ,.ясування питан­

безпечення

відбувся

мІськрайкомітету ДТСАА Ф , який обгово­

Заєць,

повідомляють,

війни

днями

Кор­

громадяни Сом,

~чується компенсація І чи враховуються ці роки в стаж при нарахуваннІ

його

бажанням

обов' язків голови презндіУ

заяви за від

члена

t

. міськрайкомітету · пленум задо­

ДТСААФ вольнив

це

Jірохания.

за· пропозицією голови обласного к ом і т ету

ДТСААФ щенка

но

М.

пленум

В.

Отро-

одноголос­

обрав . головою

і

чле-

·примусові роботи в Німеччині ·необхідно звертатися

ном . презндіі місьнрайон­ иого комітету ДТСАА Ф

у юридичну консультацію Броварського району за

Василя

адресою: м . Бровари, "Вулиця Кірова, 12.

Скворцова, майора запа. су, що працюЕав у міськ­

Період перебування в країнах, що знаходилися: боти при наявності довІдки органів КДБ, яка б за­ свідчувала,

що

Німеччину

Батьківщини•,

д а ний

громадянин

був

і ,не

злочину проти ·

скоїв

примусово

Сафроновича

райвійськко111181'і.

в стані війни з СРСР, зараховується ;в стаж ро­

забраний в

поме р

від

ран .

1943

листопад

доку .

В ла

роботі участь

.ловн Ради

А.

Я.

пленуму взя­ заступнии

го­

винонкому . міської народинх депутатів

Теплюк.

Н.

ФЕДОРОВ ..

унраїнець .

1903

рядовий.

.

безвісти. квІтень

1944

року,

ШЕВЧЕНКО Се мен Федорович. 1917 рону народження. унраїнець, старший лейтенант. пропав безвісти. грудень 1944 ро1<у. ЩУР Антон Мусійович, 1919 роиу народження. унраїнець . рядовий. nропав безвісти. грудень 1943 року, ЮХИМЕННО Григорій Овсійович. 1902 року народження. уираїнець. РЯ·

довий .

пропав

безвісти.

грудень

1943

рок у .

ЮХИМЕННО

1904

року

довий,

Миніtта

Андрійович,

народження. українець , ря­

загинув на фронті,

сІчень

1944

РОНУ.

ЮХИМЕНКО ФеДір Овсійович . 1921 року народЖення. українець. рядовий,

1943

пропав безвісти, грудень

рону,

ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЗАЗИМ'Я, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС ВЕЛИКО! ВІТЧИЗНЯНОІ ВІПНИ 1941-1945 р.р. БАРБОН року

Антон

народження,

Оленсійович . уираїнець,

1908

рядовий,

пролав безвісти. 1942 рін. БАРБ ОН Борис Митрофанович. 1922 року народження. українець, рядовий, загинув v бою. вересень 1944 рону. БАРБОН Василь Якович. 1926 року українець,

рядовий.

помер

року

1921

заги­

· БАРБОН Іван Митрофанович. 1903

якому

Вітчизняної

довий.

народження. унраїнець, рядовий, нув у бою . березень 1944 рону,

ПЛЕНУМ

До редакції міськрайонної . газети «Нове життя•· у

ТАТАРИН Михайло ВасИльович. 1905 року народження . українець. ря~

від ран . січень 1945 року. БАРБОН Іван Васцльович.

І

Ганжа,

1914

пропав безвісти. грудень 1943 року, ТАТАРИН Даннло Васильович. 1901 року народження. унраїнець. рядовий, nомер від ран. жовтень 1944 рону. ТАТАРИН Іван Трохимович. 1900 року народження. УІФаїнець. рядовий. загинув на фронті . нвітень 1944 року.

народження.

ВІДБУВСЯ

Цими

нійно,

року.

монтажнини

ЛОЧНУ'ТЬ

...

звернулися з листом

ТАТАРИН Василь Минолайович. 1911 року народження. українець. рядо­ вий, загинув на фронті. жовтень 1943

незабаром

нняжицьні

. пропав

РОНУ.

рядовий,

народження.

рону.

Мусійович.

ТУРЧИН Дмитро Пилипович. 1921 роиу народження, уир,аїнець, рядовий, пропав безвісти. грудень 1943 року. ТУРЧИН Олексій Пилипович . 1918 року народження. українець . рядовий, пропав безвісти, ~рудень 1943 року. ХЛИПОВНА Федір Степанов ич. 1900 року народження. уираїнець . рядовий, пропав безвісти. грудень 1943 РОНУ. ШЕВЧЕНКО Андрій Іванович . 19 12 рону народження . унраїнець. рядовий.

.

українець .

1943

грудень

19 10

рядовий,

пропав безвісти у 1944 році.

ТАР АСЕ.НКО Стеnан Микитович , 1907 рону народження. унраїнець . ря­ довий. помер від ран . жовтень 1943

народження.

Трохимович.

унраїнець ,

1916

пропав бозвісти. грудень 1943 рону, ТРУБЕНОН Іван Юрнович, 1903 ро­ ку народження. . унраїнець, рядовий,

ТА РАСЕНКО Микола Данилович, рону народження. українець. ря­ довий. пропав безві сти. травень 1944

ТАТАРИН Василь Трохимович.

Сергій

народження .

рону

1921

року

Максимович. ·

ТАТАРИН Степан

1920 · року народження. унраїнець . ря­ довий. пр.опав безвісти. грудень 1943 року, ·

ро~ .

Семен

nропав безвісти.

ря­

ронv народження. уцраїнець, рядовий. пропав, безвісти. грудень 1943 рону, ТАР АСЕННО В&силь Степанович,

бутну до 110 ти9яч нар-

·

Якщо не було злочину

рону

радіозавод

році.

шко­

Вона -

Багато допомагає ро­ бітницям . зо нрема моло­ дим . старший майстер Г . Д. Лисенко. Він та­

заводу

жгутові

системи

тив

се­ ви­

слюсар-монтажниця .

Повернувся

се­

нььму

мІльйон~ нарбованЦів І одержащt 346 тИсяч нарбовщщ.і.в лрибутну. . Усrmлно nрацює нолен­

· зарекомендувала себе мало інших селян. номплектувальниця Л. Г . Пізн іше в радгоспі бу­ Вороб~й . Раніше вона ло збудовано просторий• трудилась на заводі «Фа-

·

в

-

готовляє

лого

шли в ньому ррботу і чи­

цех .

допомога

оснільки

на

YCJM

працюючих:

nовернулася

чимала

це

началь­

Корчага.

кінеснолів та ІншІ деталі. Княжицьні умільЦІ мину­

І

Вирішили питання і щодо

а

його

П.

1\олентив цеху нині ви­

ВИГІДНО

лобутовому

зНайшли ро­ сельчан,

100

розповів

Ф.

тут

тепер не вистачає . робо­ чої сили. том у робітники цеху беруть участь у сільгоспроботах.

І

цех

відкриттям

ник лу,

Копи

Після відловіднІ-Іх до­ мовленостей між обома сторонами все бу ло уз­ годжено:

-

управлінні

тресту таж».

запитань.

3

·нового цеху боту більше

ранІше · працював у буді­

'об· єд­

нання <<Київський радіо­ завод». Тоді у декого ви­ никло

-

1900

року,

СТЕПАНЧЕННО

заводу.

технологічного обладнан­ ня мешканець Княжич В. В . Москаленко. який

ньо~

MV НОВОГО nідрозділу .

слюсаря-наладчина

рядовий.

року народженнЯ, українець. рядовий, пропав безвісти. грудень 1943 ро.ну,

ТАРАСЕННО Василь Іванович. 1921

на

українець.

року народження . українець ,рядовий. пропав безвісти. грудень 1943 року.

РОНУ.

У СВШ: час в. радгоспі імені Щорса зайшла мо­

народження,

від ран на фронті . березень 1943 року. СТЕПАНЧЕНКО ФеДір Нузьмич. 1900 рону народження. українець, ря­ довий. пропав безвісти. вересень 1941

1925

ІІІІІІІІІІ f ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ•

к

nомер від ран. липень 1944 рону. ТАТАРИН Петро Васильович ,

1:2, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 47). родження.

.

ТАТАРИН: Павло Миколайович. 1905

8, 9,

рону

СИСА Н

Фото О . .МІЛЬКА:

0

ЖИТЕЛІJS СЕЛА ЛІТОЧОК, ЯКІ ЗАГ.ИНУЛИ ПІД ЧАС ВЕЛИКОІ ВІТЧИЗНЯНОІ ВІПНИ 1941-1945' р.р.

людьми

чисті. трудиться на благо людей старанно, кваліфі­ ковано

с

и

п

с

приналежність до партіУ - його робітнича честь 1

року

народження .

українець,

рядовий.

пропав безвісти. 1944 рін. БАРБОН Олександр Єгорович. рону

.

народження.

проnав безвісти,

БАРІІОН

унраїнець,

Рін.

1941

Ничипір

·

1906

рядовий,

Петрович,

1908

рядовий,

року

рядовий,

Петро

народження .

Терентійович,

українець ,

загИнув ·V бою. грудень Б А РБОН року

народження.

nропав безвісти ,

БАРБОН року

унраїнець,

Харитон

пропав безвісти,

1921

рядовий,

ріи.

1944

народження.

1915

1943 рону,

Петро Євдоиимович.

Маркович.

1910

рядовий,

рін.

БАРБОН Іван · ФеДорович, 1922 ро­ ну народження. проnав безвісти.

.унраїнець, 1941 рік

рядовий,

ВАЩЕНІЮ Андрій Михайлович, 1922 року народження. українець, ря­

довий. пропав . безвісти,

1941

рік

ВАЩЕНКО ГриГорій Тимофійович , 1906 року народження. унраїнець, ря­ довий , пропав безвісти, жовтень 1944 рону.

В А ЩЕНІЮ Василь Григорович. рону

народження .

nропав безв істи.

в·АЩЕН КО

уираїнець ,

1944

1922

рядовий,

РіН.

Павло Карпович.

рону народження . українець . пролав безвІсти. 1941 рік.

українець ,

1923

рядовий,

пропав безвісти. 1944 рік. ~· ВАЩЕННО Панас Дмитрович. року

народження .

пропав безвіст~

уІ\раїнець,

1942

1916

рядовий,

ріи.

ГАЛИЦЬКИn Антон lІестерович, 1893 ~i.J<Y народжещrя, українець. ря­

довий. пропав безвісти. 1941 рік. ГАЛИЦЬНИП Дмитро Онанійович, ЦЮ4 рону народження. унраїнець, ря­ ДІ)ВИЙ,. пропав безвісти, 1941 рІк. ГАЛИЦЬНИП Паннратlй Павлович, 1892 року народження. унраїнець, ря­ довий, проnав безві сти. червень 1941 РОНУ.

Г АЛИЦЬНИРІ РІосиn Антонович. рону народження. унраїнець . ря­

довий. заГинув у бою, лютий 1942 року. ГАЛИЦЬНИРІ Іван рокv народження,

1915

довий, заГинув у бою,

Митрофанович, українець, ря­

березень

1944

ро ку.

Г АЛ ИЦЬКИРІ Степан Максимович. року народження . українець, ря­

1905

довий.

nропав

· безвісти,

липень

1942

рону,

українець ,

1941

народження,

1915

ронv народження. унраїнець , nропав безвісти, 1944 рін.

БАРБОН

ВАЩЕНІЮ Михайло Нарпович , року

1915

Г АЛИЦЬНИП

1923

рону

:Микола

АндрІйович,

народження, ·унраїнець ,

довий. пропав безвісти. 1943 рік.

Г АЛИЦЬНИП Терентій Михайлович, роиу народження. уираїнець,. ря­

1906

довий, пропав безвісти. 1941 рік. Г АЛИЦЬНИП Андрій Іванович. року народження.

nропав безвісти.

унраУнець,

1943

рік.

1922

рядовий,

Г АЛИЦЬНИП Михайло Антонович. 1920 рону народження. унраїнець, ря­

довий. пропав безвісти, 1941, рік.

ГАЛИЦЬНИРІ Іван Гаврилович. 1905 рону народж~ння. уираїнець, рядовий,

пропав безвісти. 1945 рік. Г АЛИЦЬНИРІ Володимир Дмитрович, 1913 року · нароДженІ-!я. українець , ря­ довий , пропав безвіст и. 1941 рік.

рядовий,

·

ря­

(ПродовжевJІя: буд.е).

·


4 (ТОр. 8

9 квітня t99i р.

сН . О В Е

ЖИТТЯ»

1ft 55 (8162)

Бажаете придбати ,дози.метр? Будь ласка! . Останцім чани

Міська ·орrанізац1ІІ то­ вариства сЗнання• знай­

часом бровар­

часто

звертают.ься

до санепідемстанцІї .

шла

в то­

вариство «Зна'нню, з про­

ханням жити

ШановНі друзі!

ня,

За час. що минув nісля nершої зустрічі в заочному клубі знайомств <<НадіЯ'> . редакція одержала чимало

·

клубу .

ЗО.

Сnодіваємося .

що

клуб зна­

в яких існують проблеми у сnіл­ і

в. силу

характеру знайомств.

певних

роботи

причин

обмежене

чи

коло

чимало

листів

і

продовжую'l'ь

адресував

не

свої

засмучуватnся,

листи .

а

Всім ,

хто

1{Онверт

листа

тому,

для

пересилання

хто

зацінавив

Нагадуємо, редакція

не

що

· нем<Іє

Коли

вашого

адреси

абонентів

висилає .

Ще одне доповцщшя. Листи-оголо­ шення платні. Лише: першим там було зроблено виняток.

абонен­

·

на

будь-якому

зв'язку

вам'

поштовому

АБОНЕНТ М

перерахувати на рахунок Броварському відді·лен-

редакції rазети «Нове життя>> десять карбованців. Квитан­ цію разом з JІНстом вкласти в 'кон­

верт. Свою· адресу вкаЗуЙте не на конверті, а у листі. о,.Же , сміливіше! Хай щастить вам! А теnер листи. АБОНЕНТ

Чола.в і1к

4

високого

(,nроста сільська 'дівка».

Сnасибі

Я1<ИЙ

мешка є у . Броварах і має найрізно­ бічніші іН1'ереси . любить природу. музику, займається -спортом, бажає познайомитися з жінною віном 28- ·

З5 років, можна З д.итиною . Житлом

забезпечений. В людях найбільше Ціную чесність, снромність. вірн і сть.

вам за благородну

сестрички

років)

залишилась одна.

(оез nеребільшення)

це сама доброта і . незалежно від

настрою,

вічне

-

сяйво

стриня

на

донечку, себе

всі

руки,

славно

обробляє чималий город.

їнна. освіта середня Нвартирою забезnечена.

АБОНЕНТ

маю

ного сина .

хороших батьні:в, триріч­

окреме житло.

фесію,· друзів.

творчу про­

Бог наділив різнобіч­

ними здібностями· та гарною вродою. я.на . прих.овує мої ЗО ронів. · Зріс.т

ОМ, _-сузір ' я

160

«БЛИЗ.НЮКЇ!В>>,

ЛИВИХ звичон не

нниги.

маю.

Самотність

ШКіД­

Люблю читати

відчувати

нLнощІ,

але Іноді приходить такий відчай , що ніде від нього не заховаєшся . От

і пишу до клубу. бо на вулиЦі зна ­ йомств не люблю. відразу стаю в

nозу воїна-захисника . Иожна жінна. мов той nтах, щоразу з надією від­

будовує - зруйноване ,гніздо. Але мені лотрібно не пJХ)сто вийти заміж. я хочу нестЯмно нохати свого чоловіна і відчувати взаємність свого но­ хання. І щоб моя дитина відчула

. батьківську

ласку й турботу . . якої вона не знає. Мрію зустріти високо­ го. до З7 років, чоловіка без . звички до

алио.гольних

напоїв

та

диванного·

сnособу жнття. Зовнішність . профе­ сія . місце проживання значення не· мають .

З

спеціальна.

.N9 10 ·

молодість.

дорослими

ста­

Важко на щось сподіватися,

вірити.

що

все

можна

nочати

МенІ 39 роnів. педагог. розлучена,

дітей не маю .

Житлсм забезnечена .

Слодtваюсь, що відгукнеться чоловік· 40-50 років. без шкідливих звичок,

серйозНІ

наміри

йоrо

ІдІУчи ІЧитала

ласкою такої

ж

самотньої людини. ян І я . Про свою зовнішність говор_ити нескромно. Та вважають

відповідальний тар

мtсьноr

сеире-

організаціХ

товариства

«Знання.

мене

.

см , середньої статури ,

бачив

ч'

повідомити

у

6рЮІ<и

знає,

джинсО/Ві

де вlи

сИІRі ,

знаходиться,

Броварський

міський

від­

40-3-96, 51-4-27.

гарною .

роботи,

л,ро­

оголошення

про

ли йоrо таланту) і Анто­ ніна Илимась , учениця 8 класу . Щиро Вдячні односель­ ці сім'ям Литвинів І Шаб­ . лових : матерям ~а їх

Хвилини радості

.

те. що в нашому сіль­ ському нлуб! вІДбудеться вечір . Це , зв.ичайІНо, по­ дія для рожЬвців . Ми ·вирішили скориста­ тися заnрошенням і відпра­ вились. до клубу. , у кори­

лалщі ло клавіатурі С . Т.

дорі

.ки-трудівницl:

вже

ПОВНіСТЮ ,

Пер ,

ХОЧ

мабуть,

·В'Ить

та

ПрИСЯЖНІОКа лоси

ною

А за~ майже

рідНО

людей

художня

ність ,

тає nрисутніх, а далі звучать чудові · пlон!. Вправно руха .')ись

метушились

.оільсьиі артисти . був за•повнений

ще

бі

місuевих

місцеві

МО1ВЛЯВ,

артисти,

На

енранаХ

бом

ось

Р.

і

завіса

Л.

синаМ,

іскор

того

уираїн.сьио­

го

НаЦіОнаJІЬНОТО

що

ЖИ'В

у

ВОГНЮ,

кожному

,радує

селя-

·

тичні

вдячні і

од.носель­ за

творИ. те,

драма­

Особливо

що

серед

анто­

рів

були чоловіки . ви­ пускники І· теперішні шко­ лярі .. Добре зіграли свої

«СВі­

,ролі Михайло Петря~ сільський кіНомеханін (.глядачі навІть лозаздри -

в!днри­ нлу­

Шеверун

ма­

сnі-вали

Щиро

коли.

завідуюча

ж!н­

своїм

чани.-рожtвці

зірки•.

... Та

го­

музи­

бабусі,

Іни.нові.

ний. Обзавелись телевізо­ рами. магнітофонами, а то й вLДеотехніиою , 1 що іМ

з

Слівали

ві-

співучі

голоси

. · МиколІ,

ті, хто ще не згасив у со ­

ціна­

самодіяль­

й

ЖІНОЧІ

ону.иам;

дочкам ,

Те­

і

зливались

баяна.

тері

аР'Гистів. Говорять, неспі­ вуч.ий став народ, nасив­

вається,

знайомі

джинс~а.

з

ти життя теплом

і

органі­

1

людина

діл внутрішніх справ по теJІ.

ТОВі

си;цам

t

Юрію, Воло)UІІVІИ­

ру .

Дай, Боже , довmх І .здоров ' я му.зИЧІНому

літ ке· р!ВІНИf<!У Сергію Тихоно­ вичу Присяжнюку за те. що

їздить до на·с у село дарує хвилини ра:дс>стl, здавалось би, зовсім да­

1

леним

для

нього

людям.

Велние сnасибі і Ра­ їоі Леонтііівні завіду­ ючій нлубом, що зуміла відІ,рвати · людей від бу­ денної

метушні.

.віионечно

в

відкрити

духовний

світ .

Хай не згасає і rРІЄ душу кожного той воrнии. яний несуть людям a:JvІaro­ pи С.ЇЛЬІСЬИОЇ СЦенИ.

С. с.

КОНОНЧУК.

Рожівиа.

мо-·

лодшою. ян на свої рони. Середнього зросту,

русява.

не

схильна

до

НеобхІдна

nовно­

ти. Люблю домашній затишон. вмію гарно куховарити , шити. Мешкаю в

Броварах. · та коли б зустріла nорядного . доброзичливого чоловіка . без шнідливих

звичок.

погодилася

б

на

переїзд.

А ТЕПЕР Будинок вельного

· - СЮРЩ?~З

нультури

заводу

машинобудування

торго·

віднриває

Все

тривожніше

зву-

ІDІХ препаратів. апарату­ рв, умов Jdкуваввя, під·

JJ1стІв

три~t&ки,

на

державІDІХ

upo насJJІдкИ аварІ! Чорнобильській АЕС,

особJІНВо стосовно ров'я дітей.

Таких

т і в би роашнрити .ноло анайом·ств чи зустріти '!'ого єдиного чи єдину...

живемо, не хочетьсs ві· рити в передбачеНВJІ спе­ ЦіалlстІ.В. · Нас підтримує

97-4-78.

жув - забрати. ВИРІІаТН . із життя найдорожче .. ; Жах

иви'l'нів можна дзвонити по телефону

створити

·

При~мноrо вам відпочинку!

випадкіВ.

на

екстрена допомоrа жнтеJІю

нашоrо міста семирічному

ТкаJІІІЧУ Ромап йовичУ.

rострвм

Biтanl·

акий

страждав

.пейко30М.

хлопчика з'JІВІІJІ8СJІ альна можJІНВlсть .

11

крито бJW'од1йннй раху­ нок допомоги Ткапичу

1 безввхlдвост1

допомоrа Роману .N9 700440 Ки1в­ сько1 обласно! диРекц11

акцtонерно

- .· комерцwноrе

банку Укрсоцбанку

МФО

321013. Розуміємо,

що

з

рlз·

ким пtдвищенням цін ста­ ло важко усім, але все­ таки просимо трудові ко;, лентнвн міста внявнтJf милосердя і надати по­ сильну фінансову допо­ могу у відправленні хво­

рої днтини на лікуваннs.

ре­

Qg_ep·

жати JdкуваНИJІ у ·. СЩА. але дJIJI цьоrо Потрібні rроші. 3 цівю метою від·

Іть пРивид жаху і поrро-

пеАкеміІ

на

годві гостро потребується

11о, все· якось ЬбJ.ІдетЬся.

А як же тяжко JІЮдям, ва порозі буДІІІІКу SЮІХ, біJІJІ постеJJ1 двтввн сто-

посиланна

.структур

щастя, покв що небаrато в вашому містІ. A.ne _сьо­

надіJІ ва те, ЩО, МОЖJІВ·

важальна • програма . віде9Фtльми. nрацює бар, Вартість. ивитиа З карбованцІ. з приводу замовлення

через

труднощІ ...

адо-

ПослабJІЮєтьсs імувітет, з'JІВJІЯЮТЬСJІ хвороби, які ранІше, напевне, обІ· ЙІПJІВ б вас стороною. Але поки jiiU і ваші діти

Оrже . вперше у нашому Місті ПО-

термІнова

чнть голос меднкІв-спеціа·

нлуб знайомств «Надія» . · На вечіР, яний відбудеться 11 иві.тня 6 19 roдині. запрошуються всі нашІ абоненти. ті. хто написав ~м листи . І ті. хто ще не насмілився написати та хо-

програмі вечора: цікаві зустрічі. роз-

7

Хто

прохання

спочатку_ коли тобі 50. Та так хо­ четься бути номусь потрібною. зігрі­

чинає свою роботу ·нлуб <<НадіЯ>>! У АБОНЕНТ .М

що має

важко

виховує

тендітна І приваблива. Укра­

-

ли діти.

Я не можу назвати себе нещасли­

вою, бо

голубих

очей. енергійна. всьому дає лад. май­

Мину,JJа

6

написати.

МеНі її жаль. бо ж в свої ЗЗ ро­ ки . натерnівшись лиха. вона з донь­

сест.рична

О. ЄВДОЧЕНКО, керуючий

справами

мtськвииониому,

заеrуп­

нии голови правління міськрайонної органі·

зації

Союзу

• Чорно­

биль•.

РеА&Ктор А.

BOJ1 ОШ И НЕН КО.

~==~~~==~~==::~~==~~~==---~~;:~~~~:=;::;:::=~-~· ==~--~че~р~е~з~Ш::дс~у~т~нl~с~ть~~п:ОtР~~~б~-~~-..-.-.-.-~~~~~--------~.--..-.-.--. •Иааая

жи:~и~•

-

орган

Бреаарскоrо

r~fttJІ.tltoro

t~омитет<~ Коммунистической nартии Укр8ИJ\4оІ, город· ского и радонного Соаетеа ИІірО.В.іІЬІХ депутатов J(;иев­ ЄІІОй обо~~ а сти . (На украикск.ом язwке). ·

Дю1

РеАактор А. ВО.JІОШИНЕ~·'<.О. rазета аwхоJ.ит с 17 аоре.пя 1937 ;ода .

аwхода: аторввк, сред.4,

'

коленти­

nідnриємств

180-185

корич-неві.

місію

людину .

( 1О

ОСНИЦЬКИR,

він пІшов з дому І проnав

Новини культурtІ

Хотілося б . щоб з доnомогою вашої газети вона знайшла собі до пари

ною

В.

закінчення нурсів можна буде придбати дозиметр

1991 po.fW

сорочка

туфлі

налагоджувати мости між людь­ ми. Вирішила nотай від своєї скром­ молодшої

4-24-15;

·

людиною.

простоту.

АБОНЕНТ М

ном.

-

ної

НУJІЬ·

довідки

обличчя овалЬІне, волQСсЯ пряме, темно-русяве. Вдяrненнй: нуртиа чо,рна маrrеjрчата з каnюшо­

Не

. АБОЦЕНТ ,N'q 9

-

зро сту.

трудових

і

телефонах:

представ­

зацій на навчання. ПІсля

ІндивІду~

ПрИкмети : з.р!ст

·Мабуть, нескромно Я, ян каже моя ло­

найдорожчою

Моя

.N9 5

8

боюсь роботи. сприймаю житт~ та­ ·Ним. яким воно є. Мрію , аби відгук­ нувся чоловік. який ст~в би для ме­

потрібно

.N9 363902 в .ні Держбанку

лютого безвісти.

Мені 4З роки. Маю квартиру, ро­ боl'у , але не маІо найголовнішого ...

не

відділенні

ників

будинон

Заявки

5-12-77.

Запрошуємо всіх бажа·

вів

сЗнання•

бущион.стру!Кцій.

25

друга.

по

rодини

!9

сандр Іванович, 4.12. 1970 рону народження. уро ­ . дженець і житель Броварів (вул. Черняховського, 19-А. кв. 46}, nрацював на Брова:рсьному заводі

Майстера.

алюмінієвИх

Отже. ІШЩО ви бажаєте розшири­ ти ко.1о знайомств чи знайти друга ·

за допомогою газети .

С.

сім'ю.

Хто я tака? себе вихваляти.

(районний

гі­

безготів· Заняття 18 і 19

товаристві

тури).

користува­

також

60

Бровар~ьким МВВС розшукується Мичяк Олек­

тат<І ...

Фото

·

вас.

квітня з 1З до

осо­

колентивної

навчання

зацій можна за нови~ рахунок . проводитимуться

у

дозиметром .

Розшукується

нашими

про себе відверто. не завадить і фо­ тографія. Не забудьте вкласти чис­ тий

ючих. р.

радимо

зацікавиться

навчать

заслоноїтись людина мо­ же тільни тоді, коли осо­

запропонувати

або'нентами . нагадуємо. що листи слід писати на адресу редакції , . вка­ зуючи номер абонента. Розловідайте

та

гієни. тися

прилад ~

nравила

бистої

альний дозиметр?

свою кандидатуру. ТоДі ви самі одержите листи і будете володарем становища. ·

.

обСтановку,

шкодить здоров'ю, · ніж сам · факт забруДнення. І

ний

надхо­

дити й досі. Та справа не в кlлькос-·, ті. Адже лише один-єдиний лист мо­ же вирішити долю. Тому всім. хто не одержав відповідей від абонентів . яю-Ім

продук­

бисто переконалася в йо­ го відсутності. Але де · взяти для цього спецІаль­

ДеЯ·!ШМ нашим абоне.н'l'ам прийшло

ну,рси. ~ на · ЯJ<ИХ ··

можна навчитися tірацю­ вати з приладами. · До­ свІдченІ фахівцІ розпові­ датимуть про радІаційну

ділянки,

харчовІ

розсуд.

. карбованцІв. Для органі­

органіЗуЮТься

дводенні

ти ; а:би впевнитись, що 'вони <<чисті>>, не забруд­ неНі радіонуклідами. Радіофобія не менше

багатьом . · допоможе знайти особливо Людям . котрим за

куванні

1

єю метою

обсте­

ВJІасний

ВартІсть

допомог­

ти всім бажаючим .. а: ці­

nриміщен­

nрисадибні

городи

сх.вальних листів на nідт.рим ,ку нашого

йомств друзів.

доломоrти

житлові

можJІИВість

на

АДРЕСА РЕДАКЦН: Телефони:

реАактора

Кнівська обJtасть, м. БJ!оварн, вуJІ. КнТвська,

·мацІІ

ПЯ'І'!fИца, су6бота.

в,оеарсІоІ!~ ,арукаркя

255020,

154.

4-03-70; sас:туавнка ре.аактора, ІІ.U.ІО'Іу nартІІаого .антта ·- 4-04·81: вІАПОаІда.п ....ого се .. ретара - 4-21-84; ІІААІ.ІІІІ: СІ.ІІЬС.І[ОГО I'OCDOAIJI(TI& 4-21-28; ароІІ!fс.tОІОСТІ І соцІальних nитань - 4.02-92; .анстІа І масоаоІ роботи - 4-04·81: ІUАІ.ІІ)' раАІОІНфор­ -

-

11-18-81.

І{иїмькоrо об.tасвоrо yapaullulя у сnравах .вuавІПІЦТв. Адреса

друкарнІ:

І(міІІСwtа еб.ааст~.

м. БроваJІІІ,

по.tІrрафІі

ay.t.

І

Ьїас:uа,

ави.ахової торrї-..1.

164.

·

І

І нJІ.екс

6-t 285.

Друк офсе:rний .

коааІІ'ІІЛ

а•ркуш.

Обсяг І АРУ·

Tlfpa~

npнwjpH· KKH.

Замо9JІІ6НИЯ

Нt

1365.

18,654

#55 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you