Page 1

КО М V Н І СТ И Ч Н О І ПАРТ 11 )' К РА І НИ, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ОРГАН 6РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІС.ЬКОІ І РАЯОННОІ РАД НАРОД.ННХ

r·азета

виходить з

кві·rня

17

* N!. 55 (7136) *

1937 року

Субота, 5 квітня 1986 року

*

ЦІма

3 моа.

3&АfАЧУВАТИ ІИТТІ АУІОВИО Духовний світ mоднви.. . З чоrо вів

стоІть особпвво гостро. Так, рlшев­ ИJІ оргавізувати тут моподіжне ~афе доІJrвй час затuпавться не реалlзо­ ваввм. Та й в арсевалl роботи - ста­ рий багаж . ..

складається, від чого залежить? Без­ переЧНо, що від багатьох факторів.

Безпере'ІІІо й те, що моральне здоро­ в'я суспlльства, духоввий клімат, в якому живуть JDOAИ, в зна'Udй мірі визначається ставом всlвІ ку.пьтурво­ масовоі роботи. І головне завдавня с.,оєІ культурноУ політвкв партія, під­

XXVII

крестовав у доповідl на

Добру СВНВУ зробІШВ, прВІdром, ку .пьтармlйц1- .t. ІІ1длісся, створввmв фопькпорввй :авсамб.пь. ПрІWІад йоrо учасвВJtlв ди виховаввя, вВСJІІдував­

а'іздl

вя не tІльки о.цвосе.пьчав, а й жите­ лів 1вmнх сl.в веоцівевввй. Та як­

КПРС товариш М. С. Горбачов, вба­ чає в тому, щоб відкрити вайбl.пьш ШвроІ(tІЙ проСТір ДЛЯ ВИJІВЛеВВЯ здlб­ ИОС~Й mодей, зробити Іх життя ду­ ховно багатим, багатогравввм . Добв­ ваюп~ь радикальив.х

І в цІЙ всю

змів ва краще

галузі, важливо

культурно-виховну

щоб вона все

що говорити прввцвпово, то копектвв не одержав вапежвоі пlдтрІІІІКВ а боку партlйввх, радІ'ОСІіJПо: керlввв­ кtв.

побудувати

роботу

І коли в назвавих вище коле~­

так,

вах мова йде про окремі упущення, навІть 1 серйознІ, то, ва жаль, нема­

повніше задовольняла

по ще й таких, де ву.пьтурво-ввхоава робота пущева ва самоплив. Це, на­

духовіІІ запити mодей, йшла назустрІч Ух Інтересам .

Аиаmзуючи зроблене в цьому на­ прямку

культосвІтнІми

самперед, стосується радгоспів Імені Докучаєва, імевt Мічурtва. ЗуСJІ.ІІ.ІJЯ культосвlтвtх працtвВВКlв тут бе3 ді­ йової ,І{ОПОМОГВ · rосводарвнкtІГНерl,Ц:.

закладами

міста І району, спортивними, житлово­ комунальними й Іншими органІзація­ ми, слід зазначити, що позитивнІ зрушеввя відбулися . І можна б на- · вести

тут

вІдраднІ

цифри

КО

Але суть не тільки t не стІльки в ив.х. Головне поляrає в тому, що при органІзаціі нових клубів, гуртків ва­ голос робиться ва конкретну mодвву, Інтереси, запити.

розвитку

рівники

Але, як не прикро, у багатьох, як­ не в бlпьшості.,

цювати

за

-

t продовжують пра­

звИ'ІІІІІМ

принципом

ку ку пьтури радгоспу ІменІ 60-рІччв

СРСР прекрасна база. Можна дп11 звіту назвати чимапо г~JС!в, ансамб­ лів. А вІд молодІ с. Требухова · все пвсти:

не

цІхаво.

ОчевИд­

одержують вовt

прнм1щеВRІІ

та дитяча, розши­

культури в с. Катпdвцl, завершуєть­

ся тут 1 буJdвВНцтво СТадіову. AR зараз можна зробвтв набагато бІщ.­

ше. Мавться ва )'В881 створеІІІІJІ кnу­ бів на ·промвс.поввх Щпрв8ІІІСТ8ах, у вепвквх будtве.иьввх орrавlаацtп.

Вже сьоrо.цвt це щ спу ааводобу­

дlввому . комбівату, ЗВВОАВІІ UJОІdвіЄ· вих бу.цtве.пьВІІХ конструкцій, еаtт.ао­ техвtчвому, фабрвцt верхвьоrо ЮІТ&­

JІJІ, удосковапювати нові. І тут бага­ змtциеввя

матеріальноУ б83В мубввх закпuів, будвикlв культури, сnортввввх спо­

чоrо

партійних, профспІпковнх орrаіdзацІ.й,

ЖЕКв, буДВІІІСоуправлlввя,

до

«Торгмаw•.

будинок

купьтури

Проблема

У

минулій

200

нафти І газу. Усnішно завдання

ло

Поки що

суаро&ОАЖУJІ8ТВСІІ

активвнмв

запІзних

nромислове

nередано

· 255

освоєння родовищ

цею,

яку

ну ведуть на господарства.

-

різні поля Ножному

механІзатору визначено конкретні завдання. І він скеровує

агрегат

пІдживлення

чи

то

озимих,

готовку площ під

на

пІд­

ярІ,

чи

меться за участю країн­

сировини .

основних

При­

корнених

колалин щороку випереджали· досягнутий· рІвень їх видобутку.

РозвІдано І nередано в освоєння

дІлянки

но

43

22

nотуж­

В

мільйони

тонн

Кривбасі розвіДа ­

родовище

внрощуюто.. ; за

Інтенсивною технологією. Г. Ф. Проценко, грунт nід сІвбу ярих готуЄ В . М. Горбач. І хоча колектив­ ний nідряд, за яким цьо­ го

року

нІзатори,

nрацюють

чітко

меха­

регламен­

хає гул тракторІв в Бог­ данІвцІ, а натомІсть ожи­

тує обов'язки всіх, такий фактор, як високе почут­ тя обов'язку за доручену

ває,

сnраву,

на

сівбу.

ДаленІє.

виповн~ься

зати­

весня­

ною симфонІєю поле. Від радгоспних скаадів у по­ ле, яке спрагло чекає

на,

починають

снувати

зер­

човниками

автомобілі .

ним

З

залишається

ГОЛОВНИХ

ПрИ

од­

роЗ­

ПОДІЛі обов'язків між хпІ­ боробами. Не nерший рік nрацюють сІвачами Н. О. Бобко та Н. Г . Бобко. Са­

·

чпенlв РЕВ. Затверджено запаси ГуляйпLпьського родовища

магнетитових

залізних руд у Запорізь­ кій областІ . Родовище са­ мородної сірки знайдено

в

ПрикарnаттІ.

окиспених

руд для будІвництва гір­ ничо-збагачувального ком-

меться

вона

методом

роЗповІ.да·

найбІльшим багатет.вом. Завдяки їх самовідданІй nраці пІдживпено бara'tO· річнІ трави на всІй 500гектарнlй площІ, заверше­ но пІдживпения озимих

зернових аміачною оепіт· рою, сівбу одн~них трав

1

раннІх зернов~.

Максимально використовуючи кожний поrо­ жий день, вмLпо маневрх· ючи технікою, меtанІза­

тори Щfачно

перевіікону·

ють доведенІ норми .. З раннього ранку до пІз· нього вечора йде битва за урожай, 1 виграти її по­ виннІ люди. якІ примхам nогоди

протиставляють

мужнІсть,

вмІння ,

старан·

ня.

В. ТУГЛУК. На звtмках: кращі ме­ ханІзатори радгоспу П. А.

Кововчук 1 йоrо сц Мв· коnа: робlтввцl К. О. Бобко та К. Г. Бобко: Аде сіВба. Фото М. СемІUІоrа .

ме Ум виnала честь стати І f!8 цьогорічних весняних

йти ма

далеко. головний

Тому

недар·

агроном

гос­

подарства М. І. Черни­ шов та голова nрофкому Ф. М. Лихогод. з якими ми їздимо ло nолях . наго· лошують не тіпьки на старанностІ . а й на муж ­ ностІ цих жінок, Ух вмін­

нІ власнІ

Інтереси пlдпо·

рядковувати

ДЕНЬ ГЕОЛОГА

-

нерапьної

вугІльнІ

озимою

З гордІстю

ють в радгоспІ про тру­ дІвникІв, адже саме вони

господарсь ·

КИ ІІІ.

Добувати­

Встуnаючи в нову n ' я­ тирічку. копектнви ІJ1д­ лриємств І органІзацІй га­ лузі концентрують мате·

І

nшени ­

діями,

лям.

марганцевих

руд. сірки, ртуті, аnатиту.

На до­

за

то ааnншатьсв безплІдними.

nромислове

npo

його син Микола.

ЗщаJІИJІ в пІАвесевв1 всtєі купь­

бІнату. Він споруджуватн­

рости

ку дванадцятої п' ятирІч­ ки . Сьогодні всі роботи важпивІ. Тому І лодбали в радгосnі ІменІ Докучає­ ва те. щоб їх вико­ нували иайсумлlннІшl, вмілІ руки. На сІвбІ тру­ дяться П . А. Нонончук та глядІ

турво-освtтвьоІ роботи стоІІТЬ НВВ1 велнкt. І с.аtв з врвво.u;у цього сказа­ но немцо. А• якщо вови не бу,ДУn.

ним

дІлянок ,

часу­

лю урожаю стартового ро­

і хор тракторів розпада­ ється на різноголосся. До­ роги вІд тракторного ста·

у цtй справі вови не про­

на. рІк, у тому числІ 6 дІ· лянок з коксІвним вугІл­

nотужнос­

,

Минає небагато

це теж МВІОТІо

-

з

вугільних

вами .

добри­

васампе­

нІстю

конденсатом,

агрега·

Ось заnовнюються буи· керн сІвалок. механІзато­ ри ще раз перевІряють ~х сnравнІсть 1 виводять сталевих коней в лопе . Розnочавась битва за до­

доводиться яномога телпІ­ ше, адже холодний про­ низливий вітер нагадує. що зима не встигла вІдІ·

ПОКJІЦевІ

збІльшенню заласІв нафти тей

заnравка

мінеральними

сБроuрв­

більш як сорока видів мl­

44

виконанІ

входить

вепьних матеріалІв, збІль­

СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ

ресnублі­

ловідомили нам в МІнІ· стерствІ геологн УРСР, відкрито nонад родо­ вищ рІзних .корисних ко­ nалин. в тому числі

Іван. ВоЮІ, як І батько, трактористи . Подумки nлануючи роботу на день , йдуть до тракторного ста­ ну механІзатори Г. Ф. Прокопенко. В . М. Гор­ оач , робІтник М. Fl . Тел · люк, в обов'язок якого

ФОТОРЕПОРТАЖ

J!.Єд _у робОТІ · за . ІІіецем прожвв8ввя. ТурОотв по робОТІ з сlм'яц Відліт­

6 КВІТНЯ

-

л'ятирІчцІ.

Нонончук. Поруч з ним крокують с11ни Микола та

ІІВJfJІJМ'Ь потрtбвоІ дІповіІтос'Іt.

вІwих, у згаданому буднnу купьтурн

ки.

машинного

взяти. ва себе в першу черrу ЖЕКв.

купьтосвtтиtх І спортивних уставов, яка на сьогодві е одиtею з иайІ&ж.ІІВ­

в'язок геологІв

оnераторами

дQїння. ПосnІшають сьо­ годнІ на роботу механІза· тори. сІвачІ. Весняне nо­ ле настійно вимагає ува­ ги. кличе хлібороба в ло­ ле . Ось Іде до тракторно­ го стану Петро Антонович

тів

СИМФОНІЯ nоля

зимових

водночас з

nольових роботах на пІд­ ніжки сівалок. Одягатись

. ЗВU8вна

ках. обаадваввя 'Іх

вt~корж:таивІІ

НАДРА України багаті

майже

кама, аdеапечеввя ІWІежвоrо пq:~я.ц­

заводу

на кориснІ коnалини . Взя­ ти їх Із-nІд землі і ло­ ставити на службу народ· ному госnодарству обо­

днtв.

ку на арибудинкових спортмаJЦавчв.

rо rосnодарства в чнс.ld кращих, то лнwе аа минут заслуги. Здав своІ

І

тресту

лрокидаєть

вІдмІну вІд

ва

Ветrк1

цих питань

госпу lмeid Кірова. Але сьогодВі можна без сумн1JІу енанти, що вовн втрачuотьси. І копи нааввають учас­ ВВJdв художньо! само.цtя.пьвосrt ю.о­

позицІУ

трикотажу,

сІт.буд•.

rосводарськвх керtв~в. іх lвІцlатв­ вв, зацІкавленостІ. Спаввt традвцІУ мас, скажімо, хоровий колектив рад­

-

вІдомча межа.

мІська бІбліотека

Це одни бік справи. З Іншого потрібно постІйво розвивати 1 ті фор­ ми роботи, llld добре зарекомев.цува­

руд, постlйвоУ уваги

·~­

рюється _музей, став до .ваду будинок

Інтересам кожного.

..

радrоспу-комбІвату

ковому,

но, вt J;ІрофсJ.Ііnковий комітет, вІ ку.пьтосвІ'І'ВІ праціввики не звайmлв тих форм роботи, ІІК1 б вІДповідапн

то завежить від розвитку,

культурн ке­

І ще кl.пька слІв про базу культ­ освlтвtх уставов. Вона з року в рІк змtцвювться. Так, у цьому році розпо­ чввавтьея бу.u;lвввцтво закпадів ку.пь­ турв в КвІІжнчах, Берввцl, Шевчен­

сва­

пового• підходу. І тодІ прахтика при­ носить ось таКІ результати. У будви­

вадходять

само.u;lяльВостІ,

бу,цввку

тянськвй• Імевt 50-річчв СРСР 1 радгоспу •Ававrард•. На переmко,ц1

трудових колек­

тивах, ку льтосвlтвІх установах ще не

перебудувапвся

художвьоі

викорвставвя

n

що

марИНІІІВ.

У Богдавlвцl не зрушиться нІяк пвтаввя бу,цівввцтва нового будввку культури. До речі сказати, що рока­ ми не знайдуть cпlnнoJ мови щодо

фахти.

t

СТВІОТЬ

нині

CeJio ся. на

nрогресив­

лІдземної

виnлавки.

ptanьиl, технічні і тру до· вІ ресурси на найважли · віших ділянках 1 напря· мах робіт, здатних за без· печити дапьше іІІдвищен· ня ефективностІ І якостІ підготовки до освоєння розвІданих запасІв корне· них нопалин. Велику ува· гу буде придlпено розши· ренню сировинних баз дІ· ючих rІрничодобувних пІд­ nриємств дпя чорної І ко· льорової металургІї, сиро­

вини для виробництва мі­ неральних добрив І будІ ·

шенню розвІданих запасІв nрІсних підземних вод. При nошуках 1 розвІдцІ родовищ нафти і газу ос­ новні роботи будуть скон­ центрованІ в межах Дні­ стровсько-Донецької запа ­ дини . Геологи лоставили nеред собою завдання на кІнець дванадцятої п ' яти­ рІчки кількІсть свердло­ вин глибиною ти­ сячІ . метрів збІльшити з

5-5,5

35

до

45

процентів від за·

гального обсягу. Наnружена · nрограма дванадцятої п ' ятирІчки nередбачає І корІнне тех­ нІчне nереоснащення га­ лузІ.

ІРА.ТЛУІ.

Перший у Брорваах Цими днями по вулицІ. 50рокІв ВЛНСМ. NJ З за· селяється перший у

варах динок.

14-поверховий На першому

версІ

тут

Бро­

бу­ по­

розмІститься

мІська бІбпіотека. Із 81 квартири nо.nови· на

належить

лрацlпникам

шляхово-будівепьноrо уп· равління .N9 50. Незаба­ ром

кадровІ

робітники

В. М. Плеса, Н. Т. Ну· чинсьна, В. Г. Сушко. В. М. Кримський святку· ватимуть

ro~oea спІпи

новосІлля .

А. сивоконь.

комітету DJIOФ· ШБУ-50.


*

'1 o:rc-p

квітни

:!

молодь

1986 року

НАУКОВО-ТЕХНІЧ НИR

іі У ХОДІ підготовни до ІІ засідання міськвиконкому.

ПРОГРЕС

ЩО ЗАВАЖА€ ТВОРЧОСТІ? 1\омп:Іf'КСІІі творчі .luДіжні колективи . 1 1р а цюють

~нх

на

с тали

років.

боротьбІ за приско­ науково-технічного JІporpe<:~· Створені ~~ Іні· ЦіоТІfВІf М0 .10ДИХ С'ПЄЦіаЛі· L'TiB та робітників на за· водах Іюrюшкової мета­ : Іургії. а:ІІ<іМіІІіЄВИХ буді

ЖУ.

дитячого

про

стан

11

нашої постlй-

ЖИТЛОВО·

комунальному

1'

саю­

перевІ·

аІ р~ли, як

займаються ви-

11 11

цих

лектнвн

11

нальних

рІшенням

nитань

комбінату

Увага

І проблеми

до

направленнІ І тІ проводиться

блаrоуст·

нань ВІіt'СЛИ СВій ВКЛаД В

ться

боротьбу

ють в організацІІ. де його І' ших є nоганий санстан за­ створено. І нладів торгівлІ. будівель,

за

підвищення

МІІ

колективів

року

робництво

ті таких

більший

вклад

сягнення ааводу

у

вІд

це

внесли

.1ургії. очолюванІ скребенцевим та

мета­

С. М.

Ви­ По­

номаренко\'! .

З

метою

лучення

в

ширшого

мо .• юдІ

110

роботі

до

за·

прискоренню про ­

1

освоєн­

гресу . ня

в

створення народному

завдань

;

ня в юнаків муніетичного

новою

спі .-ІhІЮК;

науЦІ

і

технІЦі.

затвердженп про

творчІ

ЮТЬ

ки

ніж

нтмк

ма·

r·o

на оІ. ·Іюві

рішеннн

ІІИХ

діяльності

жить

яю

виконати,

винен

об­ нале­

але

не

перевищувати

nрямі

Сюди.

~

на·

кваліф!Іювё.ннх

кож

окремих

умов.

відсутня

потрібно

Інструктор міськкому

ЛКСМУ.

працІвникІв

до

порушників

виховного

впливу

nокликані й представнини міськвідділу внутрішніх

не

про

ляється ,

по ·

ходи

Тут бра­

навіть

що

харчові

з(jерІгаються

лективам· номбІнату кому­ нальних nідnриємст в.

ЖЕКів. підnриємств

та.

б запозичити досвід

їхніх

й

члени·

од­

не

із

Бі ·

во·

відходи

в nричіп

сміття.

для

блаrоустрою

вивезення

Важливо

комісії

контролювати­

по житлово-комуналь­ ному господарству і

ні візки чи контейнери. які ззаду крІnляться до

доводиться.

постійної

лише

С. ГОНЧАРУК, голова постійкоІ комtсіі

лої Церкви. які збирають харчові

не­

муть хід місячника, але й самі візьмуть у ньому найактивнішу участь .

вивчити

колег

мІс-

мешканцям

варів, їх санІтарній ОЧJКТ· ці. Що ж до нас делу· татів міської Ради. то

від­

не

всім

обхідно включитися в ро· боту по озелененню Бро­

ну , а дві-три доби. На думку членів комісії, ко· мунальникам варто було

машин

не

ним І місячник благо­ устрою. Протягом його ко­

міськоІ

Ради народних депута­

також

тів,

цІльовІ

марш-

рути. Наприклад. про nІД-

готовлювану

Ташнент

плат-

тісної

nоставку ЛАЗів

75

мІжники

сnІвдруж-

r:

лІзницІ . _ Тепер від рамп за-

:1

льоіюго

1:

вживати

засоби

маршрутами .

було

ка.

знали

в

су-

заздале·

цІях.

Інших по-

вантажІв.

11 Партнери, уклавши до­ 11 говір. почали сnІльно

машин. Іх

бом, щоб на иожних двох

перевозити

три автобуси.

На

всьому

шляху слІдування состава дисnетчери забезnечу-

вчасно не

чекаючи

1

ф6рму- '

таким спосо-

платформах

говорить начальнии заліз-

1 nутних

самим

навантаження

призначення,

залІзницІ

Право

розмІстили

воду вІдходять поїзди цl'

nрацювати . так , ;: і подавалися в "строк , то

О. ЛОСЄВ,

лІсополо­

си й вулиці. Крім nраців­ ників санеnІдемстанцІї,

·

говорити

планувати

1985 роцІ автобусним

менше

ІІ зультат

Тому :: ня

тя нанреслень nартії.

спецlал.істів І робітників з організаЦій, на базі яних він <"Творюється. а та­

індивІдуальних

чують прилеглі

місць». Тара для збору цих відходів не миється і не дезинфікується. трап­

да. Про миття й дезин · фекцІю автотранспорту й

маши-

11 здебільшого у значно ня XXVII з'їзду КПРС, ІІ меншІй кількостІ. ніж бумобІлізувати юнаків і дІв- ;: ло nотрібно . Автобуси чат на ударну творчу 11 nротягом дІб nростоюва працю по втіленню в жит- 11 ли на сортувальних стан-

одно ­

колектив .

І

са­

будинків . Трапляється, що госnодарі осель засмІ·

но спеціальних nрим!· щень для збору відходів. як цьоrо вимагають «Пра­ вила санітарного утриман­ ня території населених

нІзації обліку доставле­ них вІдходІв. цілодобової охорони. Для роботи пра­ цlвнинІв немає ніяких

то·

як того вимагають р1шен-

по­

року.

правляють

свідчить

в

Розnочався нвІтень, а з

найелементарнішого талонної системи орга-

-

вали йому «зелену вули-

всім комІТетам номсомолу 11 Інформувало нас про слід докорінно мІняти 11 кІлькІсть вагонів 1 строки стиль роботи в цьому на- ІІ їх подачІ. Якщо ж вони

:швдання.

робіт.

освоєнн

чанських. активів.

їх

визначається

складністю

сягом

спі.lЬНО · Строк

кує

ничного цеху Б. І . Самощативність окремих спlл- ІІ рІз. _ Ран'tше управлІн-

:;аінтересова

· віДомств.

перевезти

І ни. випущенІ в

аналІз 11 стану сnрав, на завадІ 11 творчості молодІ, яка тру. ди~~ся на пІдnриємствах. 11 стОІТЬ. передусім, безІнІ- 11

ТНМЧасові

гостей.

згадати

вати ешелон дало змогу заводо!!І рацІоналІзувати

Як

ВЇД'\ІіІІу ВіД

і

не

н_~вої техніки і техноло- 11 ностІ трудІвникІв . пІДприпи. сприяє введенню в 11 ємства 1 ЛьвІвської за-

.

власники

nитання. І в старій час-. тині, І в нових Мінрорайо­ нах Броварів · не обладна­

розв'яза­

гlдь з погодженого графі-

ДіЮ нового обладнання.

МОЖ·

ТМК можуть бути створе­ нІ на базі деІ\і.lьнох орга ­ нізацій

Щоб

необхІдна, ос- 11 ЛьвІвським

творчост

недоліки

нітарнІй очистці терито· рій , на яких nроживають

СПІЛЬНа,

і

11 форм , нІж ранІше. Це ре -

ІІ и

мовчувати

цього

по-справжньо-,

N9 3

бутове звалище .

За цільовими

11

таких ко· І'

чаі.~ її до учас1ті в технtч 1-

іх попередни.

Н<І

ст.воренню

по-

робота

безпосередньо за- 11 заводом, цlкавлює молодь 1 залу- 11 набагато

;\10.'/ОД\ЖН\

1\ОМПЛЄКСІІНХ.

Звичайно.

кільки

по

нкі

з-nід

В

вклю­

Було б неправильно за·

рішення

з

мають

ди .

по-справжньому

виконання

відходів.

сnраву

читися громадські акти­ вісти, деnутати міськра­

що не

МІСТа-

відходів.

кардинально

можна

нерегулярно.

тарою

дуже

поки

харчових

цю

--------------------------------------------------------------------------------------------------ДРЕСИ ДОСВ ДУ А . І

вирі· ~І

надзвичайно

ка. проте

поста

біЛЬШі

комсомолу

лективів нелегка 1 иопІт-

ВЦРПС

1\О . lеІпнвн.

ЗНіі'ІІ!О

ливостІ.

по

По:юження

ТИМЧ<tС<JВі

фабриЦІ

ру

своє ­

підnриємств

броварчан

ламаною

на

місту

мІськвиконкому

ходи слід здійснити, щоб наше місто стало чистим і красивим. радувало око

N!! 1. N!! 3.

му .

1

за

Говорячи про те. які за­

овочевого магазину ~ З по вулицІ Гагаріна нерІд· ко бувають заваленІ nо-

так

взялися

ти цю проблему.

терито·

лургІї, алюмінієвих буді· вельних конструкцІй. nластмас. свlтлотехнічно-

вільно.

секрета

рІат ЦК В.'1КС!VІІ

му

житлово-ексnлуата­

вивозиться

вивезення

ЖЕКу

двори унІвермагу мІського уnравління торгІвлі 1

шується

дІвчат ко· сrавлення

Держкомітету

можли-

налагодити

мунальних

востей. то вони є як на заводах nорошкової мета-

мітетlв

вихован

.

праЦі

.:10

Щодо

інертнІсть секретарІв ко.· 11

господар­

І

11 ріях

до- 11 цІйних контор

по

працівники

Настав час комбінату ко·

найсерйозні­

розташованих на

11

ствах цемістаnитання 1 району. Про- І' те. через І

стві нової техніки. вирі шення актуапьних вироб­ юrчих

Із

ніж

часне

верхнього дитячого трИ- 11 варів І овочІ~. котажу, tнших nІдприєм- 11 Гостро сто~ть 1 nробле-

участІ

науково-технічного

нолективІв

інтересів.

до­

КТМК

порошкової

че.

ванІ в цьому nовинні бу-

перевищив 330 ти­ карбованцІв. Най­

яких сяч

дІ- ІІ цІ одним

активізувати роз'ясню­ вальну роботу серед на­ селення про користь збо:

сnрав.

сить широке. І заІнтересО- ~~~ Для nрикладу наведу та­ 1 кий факт. З двору овочє­ ти всі. оскІльки чимало 1 вого магазину М 1 оnто· nідnриємств взаємозв'яза- 11 во-роздрібного nлодоово­ ні мtж собою сnільністю 1 чевого комбінату сміття

ви­

ефект

які

для створення І дІяльнос-

розробоn.

25

економічний

у

умов,

Отже. як бачимо , поле

мину ло го

запроваджено

згідно

рається

Чистота турбота

цlєІ

зрозу·

доліків у санітарній очист­

11

не

У ПОСТ1FtНИХ КОМІСІЯХ РАД-----.

постанови ... ». При ІІ ванню вулиць. територій вказується посада 11 nідприємств і організацІй.

такий колектив, nроводи·

об'єд­

ніхто

А який неnочатий край роботи у справІ збору

ко-

традицій·

місячник

це просто

мало . ВІдповідальнІ за це

І' мlла. адже в квІтнІ у міс­

33

Про

дбає.

адже вцносять

розташовано дитячий май­ данчик. на якому Інколи

кому­

цілком

від

вулиці

харчових відходів? Іх зби­

nідприємств.

І' контор.

по

і вивозять це сміття і з інших будинків . Неnода­ лІк від будинку М 302-а

житлово- ексnлуатацlйни~

11

сміттн

можна теж бачити сміття. Перенести :маАданчик у інше місце, звичайно. важ

госnодарст-

ву 1· благоустрою

або робота. Оплата працІ 11 Що ж необхідно зроби· тих, хто наnравлений в 11 ти конкретно. Серед не­

продуктнвності ІІрац\. Іх робота дала відчутний еІюномічннй ефект. Си.1а­

го

мову

вивезення

КиївськІй.

1

згlдно цьому

трикота·

таких

тарної очистки БроварІв 1 заходи по П лолlпшен-

ма

смІттєзбірника

го трудовій книжцІ роби- 1 Р~!<>· озеленення, санlтар­ ться запис: «Призначає- 11 нщ очистки. в ходІ яного мо в тимчасовий молодІж- 1 й необхідно здійснити ний колентяв створений 1 ряд заходів по вnорядку­

конструкцій. фабрнцІ верх­

дев'ять

вести

ІІ

nрацІвника у ТТМН. в йо- і' ний

..

нього

При

ІІ

стано-

вити молодь вІком до

помітною си ­

\

і

повинна

на якому планувалося п~­

11 НОЇ КОМІСії ЛО

заІнтересованих

процентІв

нашого

lОК> рення

ІJельних пластмас

інших

1:

11 11 ню, члени

пІдприємств за згодою їх керІвників. Не менше 66

лромисдо·

підприє:vн:твах

\Ііl'Та.

з

мо ­ якІ

ЖИТТ.R»

cHOJt

цю». За добу поїзд nроходив не ЗЗР нІлометрІв. як ранІше. а бІльше ти-

ся чІ.

За

відправлення

платформ

маршрутним

составам

залізниця

платила премІю.

Крім

того,

воно

швидше' одержить

грошІ

за

шини .

ви-

підnриємству тепер

реалізованІ ма-

М. ПАВЛЮСТ, кор. РАТАУ.

ОГЛЯД ПРЕСИ=======l=================================================

Розмова! Стіннівка

цеху

І

Візьмемо

ПО ЩИРОСТІ

водо-

очнених споруд Броварсь­

8

присвячений

ду

XXVII

Березня.

кого виробничого управлІн­ ня

наявність

водопровІдно-каналІза­

ційного

господарств-а·

ви

ХОДІіТЬ З .1ИСТОПаДа 1982 року . ІІочинаючи з 1983 року, стіннівка <• Водопо­ стачальннк>~< на

видному

го МіСЯЦЯ . ЦІ

вивішується місЦІ

кожно­

В ЦЬОМу Ж ро­

газета-новачок

участь

v

взяла

конкурсІ.

при·

усе

це

-

фотографій

сприяє

успіху

га­

зети . У кожному номері можна nобачити nередову статтю. людей. цеху

ять

розповІдь про трудові перемоги

І

завдання.

перед

ками.

його

якІ

ОсвІжають

куточок

сто­

працівни­

гумору.

газету вІршІ.

• Бодопоста ·

РедколегІя

евяченому Дню преси. який проводила редакЦія мІськрайонної 1·азети «Но­

чальника• на чолі з І. П . Мельником завжди

ве

:v

життн

схвальні

>>.

нозаду

отрима.1а

відсукн.

наст:vп!юго

велню.;х

і

А

вже

аалишила

, ·тінніІнш

навіть

пlдпрнємств

І

:>.аііняла пщнне місце. РеДК() .lt'І ' Їі nуло нр~·чено ІJочесн~· , · рамот~·. Чим же приверІ<Іе: ув<І· Г\' ,, Водтюстача;ІЬІІИК>' ?

1-іасампереіі .

яскравим,

..

;::6<ІІі.ІНRІІ~1 <•фор~1.1енням 1 ІІЕ' Ti .l!,l{lf HOMI~ fJI' СВЯТ­ '\:)В~. Ні: ··: ! ltІН.O~ :. i • tJHtC! ЧІ1

творчому пошуку. Тому

кожний

наступний

вІдрізняється реднього

nором

вІть

вІд

версткою,

кольорів.

за

традицІєю.

посада

безумовно. цьому

.тнв!

не

вказує ­

авторІв.

неве.'JИІюму

які.

всім

у

ко:Jек-

передовою

статтею

у

пере.І'­

соцІалІстич

·

тичнИЯ

матерІал про без­

дІяльнІсть органІзацій: ного

громадських груnи народ-

контролю,

«Комсомольського жектора•.

Як в

ногу

ву,

з

1

ради.

газета

життям

чутливо

зитивнІ

про-

жіночої

бачимо.

реагує

на

негативнІ

даються

консу.~ьтаЦІї

раніше

очисних

ню

строку.

nодано

доб­

населен­

додатково

пит­

рубрикою «За ВіДПОВІМО» ПО·

працІвникІв

цеху

споруд.

нолегії

тати

кані

робити

справу

-

Нижче

по

в

вмІщено якому

завдання

мате·

йдетьс. я

колективу

проведенню

комуніс ­

Активісти

маси

змагання. засІданнІ

тету

про

якІ

підбито на

цехового

профсrіtлкн.

І

ше

ше

надавати

в широкі правду

робітникам. nитати

трудоної

часті-

слово

з

Н.

п•ят~

А.

прізвище

років

Козака.

рядо

суворі­

nорушників

дисциплІюt.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

робітника ів·

струмевтапьвоrо

воду

,еху

порошковоr

лургії В.

І.

за­

мета­

Лациби.

У відповіді, ика вадІ­ йшла з підприємства. го­ ворвтьса,

що

робітників

важливу

правда.

ос~ уже

Фото

«Непрошені rості))

колективу.

Бажано.

І

ІtІтератури.

ред­

комІ ­

ІfРІt

ньо•

понли­

трудящих

вим

І

інститут.

для

про радянську дІйсність. про діла й турботи свого

можна

соцІалІстичного

поnіграфічкий

пояс ­

nреси,

нести

трудового

прочитати

•нс~кнй

працюс т~варознавІ.іем у мІсьиій книгарні Нt 89. Вона з усІсю серноаністю ставиться до вик-ання своіх сnужбо­ вих обов'язків, над усе дбас про те, щоСІ якомоrа пов­ ніwе задовоnьняти заnити книrоnюбів. H,!t фото: д. М. МИРОНЕНКО викnадас новинки ' худож­

водо­

де

стІннІвок

тичного суботника. на. честь XXVII з'їзду КПРС. В цьому ж номерІ підсумки

.. Антоніна МнхайІtів·на Мироненко заочмо закін'<кnа Укра­

нюються рІзноманІтнІ хІ­ мІчні І технологІчнІ тер міни, якІ застосовуються в їх роботІ .

ної ВОДИ 562 ТИСЯЧІ ку­ бометрів. СобІвартІсть одного кубічного метра води знижено на 0.93 ко­ пійки. Як бачимо. резуль­ вІдраднІ.

по­

яви­

росовісно. План минулого року виконано на 15 днtв

трудився

чітко,

йде

колекти­

-

-змаганнІ

самовІддано,

;

членів

ща. Під ПИТайте

ному

ріал,

мабуть.

змІстов­

колентяв

лро

І.

ВІд·

він

з 'їздlвському

до­

Щоправда,

вІдомІ

на.­

коли деякІ вмІщуються

nІдnису.

ться

1

КПРС.

<<ТрудовІ звершення з'їзду рІдної nартІї• . З неї читач дІзнається,

nопе­

матері<~.lів

трапляється, матеріапн

беа

номер

ною

принла­

присвячений

з'їзду

кривається

КрасивІ малюнки, аиу­ ратно написаний текст.

для

номер,

Під цією зета ща

рубрикою га­

надрукувала

тих,

хто

під

прізви­ впJІИвом­

«оковнтої», замість рід­ ної домівки, потрапив у міський медвитверезник.

Серед

інших

згадувалося

на

зборах

йому винесено

громадський того, наказом

осуд. Крім адмІн1стра­

цІї В. І. Лациба позбав­ лений гроmовоІ винаrоро­ ди за підсумками минуло­ го

року

тнй.

чергову мовий права

гової

1

на

.

перенесено

відпустку на зи­ час, позбавлено одержаІІІІЯ оlJІь­

путівки

відпочинку ку

премІІ за то­

Ному

в

будинок

протяrом

ро­


«НОВЕ

Колектив СемипоJJКівської

птахофабрики

одним

із першИх у районі зобов'язався виконати завдання чотирьох місяців до 116-ї річниці з дня народжен­ ня В. І. Леніна. До цієї дати семнпоJJКІвW даJІИ слово виростити 7 40 тисяч гопlв моподияка птИці, одержати 11,5 грама середньодобових приростів кожвої голови, реалізувати державі 49 тонн м'яса. Зобов'язання успішно виконується. За пl~рахун­ камн спецlапlстІв, до пам'ятної дати буде вирощено не меRDІе 750 тисяч гопlв молодняка, приблизно до 12 квітня бу-де реалІзовано план продажу м'яса , Із завданням по валовому приросту. птахофабрика справиться в середині квітня. Запланований показ­ ник по середньодобових

приростах кожної голови

уже перекритий. За три місяці він склав нашого

колен·

якісних

спрямована.

н асам·

публІці .

Робота тиву

перед,

на

якості

поліпшення

вирощування

моитного

Ми

молодняка.

знаємо:

зультату тІ

._

від

нашої

залежить

нІсть

ре·

птицІ

ре-

дІяльнос· продуктив·

на

птахофаб·

у

ЗбереженІсть птахІв

по ­

досягла

у

нас 99 - ти процентІв при нормативІ 94, діловий ви : хІд птиЦі становив 86 процентів, що на 8 бІль­ ше плану. ЦІ почесні по · зиції

утр и муємо

і

сьогод ­

нІ.

немо. щоб вирощений на ми ремонтний молодняк був здатний роз крити усІ

Чим ад ою пІдмогою д л я нас є б р_игадни й nідряд . За цим прогресивним м е ·

свої

тодо м

генетичні

можли ­

Цього досягаємо

ки

завдя·

цілеспрямованій .

лансованій

годІвлІ

зба·

птицІ .

вчасному проведенню зоо ­

ветеринарних заходІв . до · триманню санІтарних норм . Пильно стежимо за теплоВИ\'f' режимом . ос -

~ вітленням.

вентиляцІєю.

У боротьбі за якість головну ставку робимо на людський фактор . З ме· тою його активІзації про · пагуємо

передави ·

досвід

кІв виробництва ретични х заняттях

та у

плексних

на

тео ·

практичних

чотирьох

школах

ком ­

пІДви­

щення . професІйної май­ стерностІ. ВневІт люємо успІхи кращих трудІвни· кІв І в стІннІй пресі . Не наш

випадково колектив досяг

торік у

ви -

рощуванні

ремонтного

молодняка

найкращих

ВІСТІ З СОЮЗНИХ РЕСnУБЛІК

РРФСР: За новою технологією Внеоку ефективнІсtь металургійного виробни ­ цтва забезпечило впровад­ ження прогресивної автогенної плавки мідно-ніке­

левої руди на Мончегор­ ському · ·комбІнатІ · «Севе­

роникель• .

Освоєння

цієї

технології дало змогу збільшити випуск мета­ лу. помітно знизити ви­ трату електроенергії І па­

лива . На основі нагромад­ женого досвіду уже в цій n ' ятирічцІ на нову техно­ логію буде переведено все плавильне виробницт­ во сСевероникеля• , ряду - і-нших провідних підпри ­ ємств галузі .

БІЛОРУСІЯ: Будимок майстрів Можливість ти

надало

відкрите

ма йструваза мовникам

в

Мінську

ательє прокату сЗроби сам•. Тут за невелику плату

н а ші

роздІли

можна

матеріали.

одержати

Інструменти .

'інструкцІї. Ательє об'єд­ нало кілька майстерень . де спробувати свої сили в розкроюваннІ І пошитті,

в' яза ннІ І фотосправІ мо ­ же будь- яки й ж ит ель. Укладено договори на по · ставку некондиц!йних ма · терІалів з ремо нтними підnриємствами . Нова форма послуг допомож е побутовій галузі одерж а · ~додаткові доходи . !ТА Р С ! .

основні

пІд

працюють

із

1983 рану . а допомІжні­ з позаминуJІого. Це дало можливІсть значно змЩ · . нити трудову дисципліну .

розг~ядається.

зокрема .

все. що стосується змЩ· нення трудової дисциплІ н и. Ця тема є однІєю з головних

і.

на

у

т рудо вого д н я . ту

по

ють

на

кому чих

регулярно

економії

енергії та кормІв. допоІ'tfа·

гати

молодим.

недосвІд­

стан

nарт

У найближчо му бутньому плануємо

ма й ­ поєд ­

н ати в роботІ наших пІд · роздІлів ти вного

елементи колек ­ nіДряду з еле ­

ментами

госпрозрахунку.

ЩомІсяця

керІвники

нашого пІдприємства зу · стрІчаються Із працІвни­

ками колективу на зборах по

пІдведенню

підсумкІв

соц іалістичного

Таке

дис ­

трудового

су­

заохочуємо

мо ·

віДзн а чені,

пу тівками

контори .

з могу

3

ВІкарен ко. А. Л. Поля ­ новська. Л. Г. Безу са ,

~ає

оперативнІше

вИрі -

А ОСТ АННІ метою

роки з

захисту

рос­

лин від шкідникІв. за­ бур ' яненостІ їх значно збільшилось застосування отрутохімікатів у сільсь ­ кому господарстві . Вико­ ри стовувати їх слід вміло. Тому в кожному госпо­ дарстві необхІдно для цьо­ го підбирати кваліфікова­ них спеціалІстів, уком плектувати постІйнl брига­ ди . Люди. які ввійдуть до їх складу , повиннІ про­ ходити періодично медич­ ний огляд . ознайомитися З властивостями отрут І

їх

площах

них можуть мІститися за­ лишки отруйних речовин . Тому в період плодоносіи­ п я бажано взагал і не об· робляти рослин. Необхідно пам'ятати,

що До роботи з отрутохі­ мІкатами не допускають­ ся люди з хр(>нічними за­ хворюваннями органІв ди· хання. nечінки. серця, ни-

ються

а

також

харчування .

забрудню-

продукти

тваринно ­

го походження .

Це вlдбу ·

вається

шл яха ми :

двома

при обробці отрутохІмІ ка­ тами худоби І тваринниць ­ ких приміщень проти па ­ разитів 1 хвороб або че­ рез оброблені корми . .на ­

самперед

соковиті .

Таким

чино м , отрутохІмІнати по · трапляють в орган ізм мо ­ лочно ї худоби . вІдкл ада · ютьс я в жирових кл іти · нах. а потім поступово ви­

діляються

з

моло ком .

проду ктів

росли нного

ходження

най ча стіше За ·

3 по·

бруднюютьс я о воч ; і фрукти . П ри недатрима н ні вста новлен и х стро к іІ-І

обробки ово •J ів .

отрутах \ мі ка та мі> фруктів .

ягі д

\

ро к .

шл у нково- кишкового

тракту і з ми

деякими

хворобами .

особи

вІком

до

жінки

годують

Інши·

а

також

18

років.

та

жІнки ,

над

XXVII з'їзду КПРС.

тись

-

спе цодягом

б!н езо ном

або

виконавням иакреспень

пилезахисної

ком ·

тканини,

гу ­

:~~овими чобітьми . рукави­ цями . респіратором, за­ хисними

деяких

окулярами,

внпадна х

і

а

в

проти ­

газом .

Особли во

шкодить

адо ­

ров'ю нехту вання ССІНіта р · ними

п рав и лами

труюваннІ

бі .

п ри

насін н я

Настал а

пр о

на сів­

весна .

Тому

вс і роботи nри протрую· в а ннІ зерн а треба викон у · ват и на відкри тому nовіт ·

р і . Пр и цьо му обов' язко­ во користувати сь засоба· ми і ндив ід уал ьного за хи с · ту . П ротрує н е зер но СJІі д :заси па ти

,,.

пс.;rв І й!і !

міНІ

не

1 громаджено

·

цілі

гори

довІП(ів виробництва, як правило, не бувае варікань з 1 добитися припинення гон­ боку адмІністрацlІ. Адже до доручеиоt справи вови 11 ки озброєнь.Без таких ви· пlдходять з усІєJО вtдповlдапьвlсТІD

1 po6tтRJ111oJO со- І пробувань

вістю.

На знімку: Л. І . Смирнов, М. А. Шевчu, М. М. До-

1 рюватн збро!.

Фото М. СеІПІВога.

1 бувань

----------------------~------------~----------

ки но

з

земель

новому

спротрує·

написом

•.

ДО

ніж

або на підлогу. Перевозис ти таке насіння можна ли· ше у справнІй тарі (авто­

продуктів землероб-

І

1 ронньому

доnомогу.

прнпинwtи

машині). ПІсля закІнчен­ ня роботи транспортні за·

через

соби треба старанно ми• ти. Оброблене зерно ні в

но винести на свіже nо­ вІтря . а при попаданнІ от-

якому

разІ

не

можна

ви­

користовувати для їжі або на корм худобі. За­ лишки зерна слід знищи­

рути

зерно. лять

рукамн

в

протруєне

сІвалці

це

спеціальною

роб­

лопат­

кою. ПІсля закінчення сівби мішки. транспорт з-пІд зерна та сівалки не

можна

викоріtстовувати

на інших роботах. Мішки треба випрати 1 зберігати до

наступного

сезону ,

а

все Інше (трансnорт, сі­ вал ки) . добре вимити. продегазувати місці .

у

відведе-

. ному

П ри недотриманні пра­ вил безпеки можливі . ви· падки отруєння. Перші його ознаки : головний бІ.1ь , сонливість , загальна слабість , біль у животі . нудота . блювання. мета­ левий присма к у роті . бІль ясен тощо . До nрихо· ду медичного працівнина

шкіру

отруту

І нував

шою

1 рону

nо­

11

ближчим часом зустріти· ся з Президентом США

І нІ. Таким І

столицІ , щоб

чином, за ви·

словленням

коментатора

І яnонської

телекомпанН

І Ен-Ейч-Кей,

Москва ро-

І бить усе можливе для то-

І

ro, щоб добитися неннЯ

приnи· випробу­

ядерних

І вань .

І ше~д~~тьс~~Р~:и~е~:~:

води

му напрямі. БІлий дім по·

вІдкинути нов І ра ·

дянськІ

мирні nроnозиції ..

БІлЬше

того ,

офіцІйної дому,

за

словами

особи

Білого

ВаІіІіигтон,

який

уже nровів ядерне ви про­ бування в березні, <~поки

Ух · слід або дво,

що не збирається відм!· ияти• і заплановане на

Якщо отруйна в

виділя­

І домовитися в цьому nитав-

І

nотраnила

пе-

І Р. Рейганом у будь-якій

процентним розчином пит­ речовина

Особливо

1 європейській

При ураженні слизових

но! соди.

ПО'іати

про повну забо-

І ється Заява М. С . Горба­ І чова про готовність най-

тканиною.

оболонок очей , промити водою

Сполучені

випробувань ндерної

1 зброї.

марлею чи Ін­

чистою

і

негайно

1 реговори

. змити 1 елішив

-

якщо так само

робити муть

І крІм того, СРСР запропо­

негай­

струменем

або зняти

ти.

нювати

на

дальшому ,

І штати. Відзначається, що,

доступ отруйних речовин в органІзм. Якщо причи­ ною отруєння бу ло про­ никнення пилу або пари дихання.

n ро­

І ного секретаря ЦК КП РС.

потерпі­

потрІбно

~

1 додержуватиметься його в

nершу

органи

односто·

порядку

резня мораторію на будь­ якІ ядернl вибухи 1, як видно з виступу Генераль -

( ТАРС) .

Перш за все,

терпілого

факт. року

І довженого потім до 3 1 бе·

тваринництва,

nодати

той

1985

додержується .ого­

І СРСР

І

потрІбно

преса звер­

І лошеного ним в

ДJ'ОХТНСЯЧНОГО

тепер .

лому

Забороняється висиnа­ ти його в ящики. вІдра

ЗарубІжна

року дасть майже вдвоє бІльше продукцН земле­ робства

випро-

дало б змогу зру -

тає увагу на що з 6 серпня

ства. · Колхіда . ян nІдрахо­ вано.

новІ види ядерної

Припинення

зброєння.

Радгосп nокпиканий ста­ ти провІдним у нраїнІ nосtаУальником субтроnІчного

можна ні

шити з мертвої точки весь процес ядерного роз·

НА38А-"30ЛОТЕ РУНО" осушених

не

~ вдосконалювати. · ні ство-

рошенко.

На сівбі не слід вирів­

халатом 1з

заперечення

1 ядерних озброєнь , відмоСеред них токарі пlдприємства Леовід Іванович І Смирнов, Михайло Андрійович Шевчик та зуборlзчнк ва від ядерних випрабу... д Н роб 1 вань - найбільш peaльмID(OJJa мнкопакович орошенко. а oty цих пере- 1 ний шлях до того , щоб

немовлят.

При роботі з отрутохІ· м ікатами треба користува­

на· що

родів земної кулІ . Адже в умовах. коли в світІ на -

сотні трудІвВИRів

розпилю­

що

Найчастіше

добросовісно працюють

завоАі

О б е р е ж н о: о т р у т о х і м і к а т и!

ря .

продукти

На ремонтно-мехаНІчному

РАДИТЬ СПЕЦІАЛІСТ================

призво­

полі-

лютне нехту вання волі величезної більшост і на­

квар ­

М . ЖУК, партійної ор­ птахофабрики.

секретар ганізації

багато

єння і розряДки . як абсо­

радгоспові,. створюваному в Колхідській низовинІ. В Ін уже дістав назву «Золоте руно•. Тут nоча­ лось весняне садІння теп­ лолю~ивих рослин. закла­ дено першІ плантації чаю І цитрусових культур .

вагІтні

грунт .

першому

на-

можуть бути розцінен і Інакше , як небажанн я ру ­ хатися в напрямі роззбро­

дир узяв пІд свою вІдпо­ вІдальнІсть один Із посе ­ реднІх підроздІлів з ме · тою вивести його у пере­ довІ .

ється і розбризкується ве­ лика кІлькість хІмІчних речовин . Ними може за ­ бруднюватись І навколиш­ нє середовище повІт­ вода .

в

ар·

спостерігачів , переконливі ,

будь-якІ

TбiJJici. МелІоратори тресту сНопхlдбуд• пере· дали шІстсот гектарів

дить до загибелі тварин І птахІв . адже за корот· кий промІжок часу на ве­ ликих

тичних ст ільки

талі цього року був ко · лектяв бригади М 2, яку очолюва в донедавна І. В . Терещенко . Днями брига­

правилами безпеки nри роботі з ними . НевмІле використання

І

вист уп! користь

стійної необхідності при ­ пинення ядерних вибухів .

на

11 зазначають

Лідером серед бригад і торік ,

теnебаченню.

111 1

по

містах СРСР . На честь лідерів вста н о вл юємо п'я ­ тикутні зірки на виробни чих корпусах . п іднІмаємо червоний прапор біля

вс •

гументи

напри клад. ту ­

ристи ч ними

Радянськоrо

припинити

11

ральна 1 матеріал ьно. То · рік чимало з них були

з ма гання .

спІлкува ння

ському

циплІни , і хІд з магання та досвід передовиків широ но ви с вітл юємо у с тІннІй пресі . яку випус ­ кає кожна бригада. Пе· ІJерництва

в ідп о··

масn ідУ·

-

прикnад І

у

припине н ня

Наведені. у

1'рудової

реможцІв

крон

шnяху

оsброснь

кі в мі-ародної rромадсь· костІ t ,преси на виступ М. С. Горбачова по радян ­

ви робни ­

ко.

ченим .

вати

зробив

спонукати

адміністра­

Rдерн і вибухи . Такий основ­ ний смисn чисntжних відгу ­

дільниць.

І

на

Союsу

дис ­

Г. І. Василе нко . О. Л . Соснівська та слюсарі ­ оператори Д .- Ф . Поля ­ новський . В . І . Василен ­

резерви

відь

rонки

звІту ·

засіданнях

керІвники

Союз

сп.робу

ці ю зробити

Про робо ­

поліпше нн ю

циплІни

одну

Вашінrтонську

ничих підрозді лах, які відбуваються до початку

п р ацюв а ти

кувати

РаАЯнський ще

вироб­

Сьогодні г.опереду в колективі пта шинЦІ О. Ф .

вишу ­

від ядерної загрози

щоденних

n'ятихвилинках

стабілІзу вати кадри п таш ниць та слюса рів-опера ­ торів . Колективний пІд · ряд мобІлізовує людей творчо .

!і І!

шувати тІ чи Інші вироб ­ ничі питання. На зборах

рес ·

риках району. Тому праг·

ливостІ .

,..

грамів.

12

показнянів

голів ' я

1І Звільнити світ

ЯКОСТІ

знаком

З стор.

іі КОАОНКА 11 ~!f.~.r:;r=.tF:r:t.:r.n.~~ .

У ІНІЦІАТОРІВ ЗМАГАННЯ================

*

5 квітня 1986 року

ЖИТТЯ»

середину квітня в рамк ах

о~

зд ійснення

програм

ство·

гаиІзм через рот . треба І рення нових ударних дати потерпілому виnити 1 ядерних озброєнь ,1 ерговє якомога більше води ви- 1 ядерне випробування на

!

кликати блювання. -~

та- 1 nолігонІ в НевадІ

ких випадках добре виnи-

ти склянку молока І кіль·

1

11 Така реан цІ я на новий на сирих яєць. Це запобі- 11 миролюбний крон СРСР жить всмонтуванню отру- Іj винлякала обурення в

ти в

що

кров.

Пам'ятайте,

отрутохімікати

шкідливі

для

не

1 усьому свІті. у тому чис· І лі і в самих США. Наро­

здоров'я І ди

лише при дотриманні правил особисто! гігієни і

безлеки при роботІ з ними.

·І

А КОНДРАТЕНКО,

вWІШJ

rtrtввв

upaцt еавепtдставцU.

негайної

на ядерні вибу · є н адзвичайно

хи . яка 1 важливим нроном на шлл·

1 ху

nlкap

вимагають

1 заборони

І

1

від

до звільнення планети ядерної загрози .

А. ПОПОВ . (ТАРС )


*

стор.

4

квітня

5

року

1986

с:новЕ

7

КВІТНЯ

життя.

ВСЕСВІТНІй ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

-

h-= З!О!~.В~!mо~О~!б ""~~~!~:овІ в~~~~~...~о~!ч~ цьому

Першість республіки У м. ДвЬrрОпетровеьку заверmилВса змаrаJІІІJІ ва

першість МІRJ.стерства ос­

з п.пававва. Комавда ДЮСШ иamoro міста

плавці

зайняли

загальнокомандне

місце.

шосте

Особливо

виступив

успішно

Вячеслав

Вал­

даєв. Він став чемпіоном на двох дистанціях 400 і 200 метрів комп­

лексного плавання. Окса­ на Коник зайняла третє місце го

на

виду

дистанціях

дівчаток

шої

ДІОСШ

кож

тре.тє

фетІ

4 х 1 ОО

в

та­

еста­

вільним сти­

лем.

Вячеслав

Валдаєв

вві­

йшов до силаду збірної номанди МінІстерства ос­ віти УРСР. В. ІВКОВ, майстер спорту СРСР.

/На приз "Біла тура" Закінчивеа шаховий та шашковий туриtр серед піонерських дружин міста

відбули­

ся

шахово­

в

місьному

ян

шкіл М

і

5

М

ли М ли

в

гого

команда

основному

і

-

із учні

четвертого

У

8.

nерше

мІсце

до

класів.

І.

тренує

нагороджені кубком.

Па­

м'ятнІ подарунки вручені Д. Прокопенку. С. Бров­ ченку, Т. Дзюбі. Р. Тру­ шу, І. Пороховій. Е. Ко­ О.

з

ЗОН8JІЬИВХ

Михну,

О. БабутІ, Н. Опанасенко, Г'Іадкому.

С. МЕЛЬНИК, головний суддя змагань.

біологічна, на.

але

й

соціаль-

Доступна і безплатна медична допомога велике досягнення нашої соціальної системи. Це ми. сприймаємо як належне, і не завжди усвідомлюємо, чим обходиться державі турбота про здоров'я народу. В.. І. Ленін говорив про здоров'я, як про «казен-

ное

имущество».

лургії імені 60-річчя Ра­ дянської України Костян­ тин Римарчук.

К

«НОВАЯ ЖИЗНЬ•-9РІ'ВИ

Ф.

ських

наро­

ті Донецьку. ПІсля закін· чення в 1976 роЦі серед· ньої

школи

працював

J\ктивну участь брав К. Ф. Римарчук 1 в жит­ ті міської комсомольської

на

Солотвинському солеком­ бінаті. а з 1977 року -

в

місті

організацІІ. В 1984 році його обрано членом бюро міськкому ЛКСМУ, чле-

КиЄвІ.

З листопада 1978 року К. Ф. Римарчук працю­ вав на заводі порошкової

металургії

імені

підвищення організації

рядів,

бойовитості ЛКСМУ.

роЦІ в міс­

1960

камсомоль­

згуртування

Ри,..арчук

дився в

ном ревізійної комісі'і об­ кому

комсомолу.

дені на

60-річчя

він

нього

Покла­

обов'язки

винонунав

з

честю.

Радянської України на­ ладчикомелектронної апаратури. Цього ж року

чену

без

вість. душевна доброта.

відриву

цтва

він

чірнє

від

його відзначали висока відповідальність за дору­

виробни­

встуnив

віДділення

на

ве­

сnраву,

nринципо­

Пам'ять про Костянти­ Римарчука, який nе­ редчасно пішов з життя,. назавжди збережеться у

Київсь-

на

кого політехнічного інсти­ туту. На заводі яскраво

nроявилися його організа­

наших

торські здібності. Комсо­ мольці центральної завод-

серцях.

Міський комітет ЛКСМУ.

І'ІАІКТОР є. ФЕАЯА. Професійно-техВічне уЧВJІище на базІ взуттєвого об'є.циавия •КиІв• · імені 50-річчл Веnикоі ЖовтвевоУ соціаJІІстичноІ ревоmоціі ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Берегти

і примножувати спільне багатство заний кожний.

це сузобов'я-

на

1986-87

иавчаJІЬиий рік.

О. СВИРИД,

Професійно-технічне училище готує високо­ кваліфікованих робітників взуттєвої nромис­ ловості з фаху розкрІйникІв, заготівників

ГОЛОВНОГО Лі­

верху взуття,

ЗаСТУПНИК

кара району.

як

складальників взуття.

Приймаються

юнаки

та

дівчата

з

освітою

класів м. Києва, Київської області. Учн1 забеЗJІечуються заробітною платою: з освІтою 8 класів 40-45 крб., з освітою 1 О класІв 70 крб.

зустріч

легко

у

виграла

суnерниць

з

у

зали

семиполківцtв.

Через кілька днів у Борисnолі команди-nере­ можЦІ

нІ

до­

uередові

рецької.

Троє-

хорошу

Строк навчання:

Добре

справилася

Учні забезпечуються безnлатним разовим харчуванням. ПІд час nроходження виробни­

чої практики учні одержують

ПереможЦІ

Випускники

із

І

нагороджені

болІльників.

представле­

позиЦІї

М. ЛЕВАдСЬКИП,

голова

учвтеJІів

Мок­

Семиполківської.

мето.цоо'є.цваиия фізвиховання

го повстання, 34.'

району.

·

Ухати тролейбусом .М

. тадельна•. Тел. 97-33-64. ПРИГОДА

й

незабаром

ме

,

за

відповідати·

Із гостей­

почалося все з чарки сnиртного. Будучи напід­

у лікарню

питку, вони вирішили про­ кататися на мотоциклІ.

J\

Неподалік Соболівки В. Киш попросив товариша дати йому кермо. Той од­ разу ж nогодився. Не ма-

Цей березневий день запам'ятається обом хлоп­ цям надовго. Зранку во­ ни учнІ спеціального професійно - технічного училища М 24 міста Киє­

бом,

ва приїхали в гості до рідних у Літачки. а вже увечері один Із них -

з кермом і заїхав у кю­ вет. Горе-водій одержав тяжке тілесне пошкоджен­

Валерій Киш був від· правлений у центральну районну лікарню Із тяж:

ня. Так трагічно заверши­ лася прогу ляпка «З вітер­ цем» наnідпитку. Це -

ючи

ще

його товариша Олек­ сандра Омельчука, який на

шлях

навиків

Киш

один

не

доказ

чим

без­

у

Газета вьІходнт с 17 :aa:peDR ·1937 года. ВЬІХОда: ВТОРНИІК, С ~ ІU§'ИИЦ8, суббота.

воді"

дивши

на

... думку

шарами

дами

киплячим

пом

і

керівник

му­

(300

цукровим

сиро­

г цукру на

700

температурі 85 градусів -півлітрові банки 10.

плоди

банки.

секретаря, віддІnу діомовnеннА

вої роботи

-

-

літрові- 15. лячій воді -

або

у

кип­ хви­

5-8

лин.

1-02·79; 1-04-81.

віддіnу партІнноrо життя

1-03-76;

cinьct.кoro

звертайтеся Богунського,

на

адресу: телефон

22.

А.цмtиtстраціа.

АдмінІстраціІІ, па.Р'fімна та коМСомольська орrа­ н.ІзацІї :аавОАУ пороwк.оео'і метаnургІТ Імені &О­

річчя Радянсt.кої України rпиСJоко сумуютt. з привІ?~У смерті семретар,~ номсомоnьсt.кої орrа­ нІ:аацІІ :sаводу

створення

г води) і прогріваємо при

3-5

заливаємо

.ре~нтора

Дирекція.

1-04-76.

Кост-тина

і ВИСJІОВІІІОІОТІ> ним ·покійноrо.

rоспG,qарства

-

1-02-92;

-

1-04-61;

ЩИ.ре

РИМАРЧУНА

СПtВЧуттJІ

ріАНИМ

та

бІІН31>·

Педаrоrічttий коnектиа мkt.ноі середн1о0ї wко­ пи НІ 8 висnовnюс rnМ6оке співчуття :аавучу wкопи ЗІнаіді 8асИІІі-І ВАСЮК 3 приводу ТJІЖ· кої втрати смерті іі батІоЮІ.

АдмінІстрацІя, nартІйна та nрофсnІnкова орrа­ нІзац4і ордена •Знак Поwани• ІРа.чrоспу lмettl КІ­

рова rnибоко сумуютt. са nриаоду передчасної смеР'fІ оператора маwииноrо дої-ннR корів моnоч. нотоваJ)tfоі ферми Зазимс:ькоr9 вІддіnна Ганни С,..панІвни ПАСІКИ і висnовnюют.. щкре -сn•вчуття рідним та CSnи:a ... ккм покІйноі.

Коnвнтив а·втотрансnортноrо nІдnрисмс:тва 11063 ВИСJІОВІІІОС rnиеоке співчуття дисnетчеру Ont.зl Павnівні ДІДЕНКО а n.рмводу смеР'fІ іі батька.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 255020, Київська обnасть, м. Бровари, вуn. Київська, 154. Теnефонн:

«Ци­

Приймайте активну участь у місячнику_

За довіднами м. Бровари, вул.

Кюї і Рим­

зичного гуртка «Могуча кучка»· М. О. Балакірєв.

перенладаємо яго­

обліпихи,

про

засновник

охоло­

повітрі,

кладемо у скляні

Яблуна і груші нарізає­ мо скибочками, видаляє­ мо серцевину. бланшуємо

J ~ОВО'іІ.РСКОГО городено­

киплячій

хвилин .. _ Негайно

до зупинни

контора райспожввспіJІКи проводить місячник по збору вториииоі свровиви вІд населения.

С. Пушкіна зали­ незакінченою І

програмної симф о н і ї «Манфред» на сюжет драматичної поеми вели­ кого англійського поета Байрона « Манфред• по­ дав П. І. Чайковському

ГОСПОДАРЦІ НА ЗАМІТКУ ·коМПОТ ·ІЗ ОБЛІПИХИ З ЯБЛУКАМИ І ГРУШАМИ

...

траге­

ла дописана д- k оркестрована М. k ським- Корсаковим.

І. ГНАТЕНКО.

злочину

«маленької

20

згідно з волею автора. бу­

засо­

того,

що

роботою на під­

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА І РАПОНУІ З 1 квітня по 1 траВІІJІ 1986 року загот­

... останній твір О. С. Даргомязького --опера «Камінний гість» на дії» О. шилась

справився

обертається людська відповідальність.

знати,

текст

управління

автотранспортним

кою травмою. Невесела перспектива чекає й на

ступив

Цікаво

скоєне.

100% заробітку.

забезпечуються

приємстві. Для вступу в училище необхідно подати: 1. Заяву на ім'я директора. 2. Донументи про освіту. 3. Свідоцтво про народження. 4. Характеристику зі школи. 5. ДовіДну з місця nроживання. 6. Медичну довіДку (форма N2 286). 7. 6 фотографій (розміром 3х4 см). 8. ДовіДку про склад сім'ї. · ;\Дреса училища: м. Київ-15, вул. СІчнево-

суд­

дипломами райвідділу на­ родної освіти і щирими

оплесками

для учнів, які закІнчили для учнів, які закінчили

1О класів, -~ 1 рік. 8 класів. - 2 роки.

підготовку.

своїми обов'язками дівська бригада.

збірними району. Слід зазначити вихіД

на

зуст­

будуть

оплески

Руднянсьиої І Троєщин­ ської середніх шкіл. Вони невеликІ за кількістю уч­ нів, але їхні збірні пока­

І.

У юнаків найсильніши. ми бу ли волейболісти Троєщинської середньої. які в наполегливій бо­ ротьбі виграли фінальну

партіях.

яка

шко­

редньої школи ІменІ В. Леніна. ·

правило,

школи,

середньої

ли. а у фіналІ -· обіграла команду Калитянськоr се­

віДзначили

го комитета Комму>НИІСТИЧее ,кой лар'l"ИЯ УкраиньІ, rородокоrо и райоиноrо Сс 1 ветоs народнЬІХ депу­ татов Киевской области. (' .ta ~нском язьІке). Редактор Е. ФЕдЯИ.

Дни

щинської

волейболу се­

вирішальних

річ

ен­

місце завоювали шашніс­ ти школи N2 1, третє школи N2 8.

Р.

винутІ фізично. витривалі, загартовані, пристосовані до навантаження і.

сить

По­

школи N2 6. у складі Р. Бригинець, О. Романенка, О. Михна та Н. Опанасенко. Друге

валевській,

том, роботою на присадибних ділянках. J\ле поряд з цим ще

середньої

тузіаст шахової сnрави лаборантка школи І. За­ кревська, чемпІонка Київ­ ської області. На перше мІсце з ша­ шок вийшла команда

перехідним

зв'язку з введенням другого вихідного дня збільшився у трудівників вільний час. який часто пров-одиться пасивно і атри" бутамн його стає куріння та розпивання спиртного. Інколи доводиться чути від пацієнтів скарги на неуважність лікаря, на неефективність лікування ... Але ми в той же час нехтуємо призначеннями лікаря. самовільно припиняємо приймання лінів. порушуємо режим харчування, сну І завдаємо великої шкоди своєму здоров'ю.

тар комітету комсомолу заводу порошкової мета­

піДсумку

Звєркова.

ПереможЦІ

У

Ще на зорі цивілізації

завоювала

речі.

зводить до переІдання.

Виняток становила коман­ да дівчат Мокрецьної

дру­

рохової та Е. Ковалевсь­ ної. На другому місЦІ номанда школи М 8. на третьому шно.r1и N2 1 . яку,

ми. поганим самапачуттям. зниженням працездатності. Людина може і повинна сама зміцнювати своє здоров'я. Кожному необхідно подумати, чи все· він робить для цього. для формування здоров'я своїх дітей. Це не nусте питання 1 перш за все тому, що здоров'я категорія не тільки

динамії). Значно поліпшилось харчування, що при-

люди помітИли благотворний вплив фізичних навантажень на здоров'я людини. Люди, добре роз-

у

команда школи N2 5 у снладІ Д. Прокоповича, С. Бровченка, В. М'ясни­

кова, О.

тренуванням. загартовуванням, розплачується за це частими загострення-

затрат (гіпо-

ди. спеціалістів, все бі.Ііьше людей присвячує своє дозвілля туризму. заняттям фізкультурою. спор-

визначились,

шко­

команди.

загальному

ня м'язових

зрослий рівень nіДготов­ ки юних волейболістів. Про це свідчать і рахун­ ки в матчах. Переможці

і почесне четверте місце -це хороший результат для цієї

зловживання алкоголем. куріння .. СоціальнІ досягнення, досягнення' науково-технічного nрогресу створили номфортабельні умови вдома, автоматизація і механізація на виробництві, розвиток транспорту призводять до малорухомого способу життя (гіпокінезН) І знижен-

здоров'я. Виконуючи пора-

нультури

У її складі гра­

9.

чим життям. Той же. 'хто багато уваги приділяє своїй хворобі, по стійно про неї говорить. кидається за неперевіреними рецептами, але не займається зміцненням свого здоров'я, фізичним

змагань

більшість їх учасників вихованці клубу. Наймо­ лодша

вимог здорового способу життя, самолікування,

ред юнакtв І дівчат шкtл рІЦіону фіваJJьИі зустрІчІ провели в · Калиті. Усі вчителі фізичної

Боротьба тривала шість днів. Найнращих резуль татів добилися команди шахіс­

тів

країні важливе соціальне завдання. Вирішувати його повнина не тільни система охорони здоров'я, а й суспіJІЬство в цілому. Це записано в Конституції СРСР. у рішеннях партП і уряду. В

Переможці

учасників.

90

дотворно трудяться. живуть повнокровним твоР.:

У нагороду--дипломи,

llІашковому нлубі, зібрали бtJіьш

ставлення до

ської лабораторії обира­ ли його своїм ватажком, а в 1983 році К. Ф. Ри­ марчук обраний секрета­ рем комітету ЛКСМУ за­ воду. Перебуваючи на цьому посту, К. Ф. Ри­ марчук багато зробив для

8-10

ва призи кубка ЦК ВЛКСМ •Біла тура• 1 •Чудо шашки•. Змагання, яні

хвороби, як правило, пло-

го здоров'я: недотримання елементарних гігієнІчних

залежність здоров'я не тільки від заходів. що проІюдяться закладами охорони здоров'я, але. в першу чергу, від самої людИни. П свідомого ставлення до свого здоров'я, здоров'я членів сім'ї, особливо дітей. Не випадково зро, стає Інтерес до питань. пов'язаних із зміцненням

на·

зайняла

мІсце

дальне

обов'язками. Очевидним стає

цьо­

плавання.

Команда

проводиться

ров'я передбачена система заходів для забезпе" чення гармонійного розвитну, .здоров'я, високої nрацездатності, активнЬсті і довголіття людей. tioпередження захворювань І усунення факторів, що негативно впливають на здоров'я. Однак будь-яке право дієве лише тоді. коли воно поєднується з

виховавци­

ми тренера А. Парвtна. Наші

році

Основах законодавства Союзу РСР і союзних ресnублік про охорону здо-

вІти УРСР серед ДЮСШ представп:ева

сво-

Всесвітній день здоров'я. Охорона здоров'я в нашій

ПАМ'ЯТІ ТОВАРИША На 26 році життя піс­ ля важкої й трива.лоІ хво­ роби помер член бюро міськкому ЛКСМУ, секре-

вІдnовІдаnt.ноrо

кореспондента

місцевоrо

заступника редактора, віддіnІв промисnовості, nистів і

ра­

масо-

Др)І1(

Індекс

друкований

14.000

61285.

офсет'КИ'Й.

М

НІ81.

~~--~~----~~------------~----------------------------------~~--·------------.Броварська друкарня К.И•ївськоrо обл-асиого удравлІіІІНЯ у сnрІІІВах БЯІІ\ІІІВНИІЦтв, nопІграф)ї І ЮІИжкової торr•мі. Адреса

друкарні:

255020,

КиУвська

обІІ•асrь,

м.

Бровари,

вуп.

КИівсьJСа,

154.

1

Тираж

nримірників.

Замов.nения

·

Обсяг

аркуw.

#55 1986  
#55 1986  
Advertisement