Page 1

=

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТИ,

'Т-

К О М І Т Е ТУ К О М У Н І С Т БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО ДЕПУТАТІВ РАйОННОУ РАД НАРОДНИХ І

ОРГАН

И Ч Н О І П. АРТ 11 УКР А І Н И, КИІВСЬ КО-І ОБЛАСТІ

МІСЬКОІ

Гавета ввхоДJІТІt 1

1937 року +

квітвв

17

проведення

польо:вих сти,

х n і б ор о би!

/

1

відальнІших завдань ни­ нішнього року. Ось чому зрозумілою є та nостІйна увага

ярих. · Свої

пІдготовки

зразкове

Вони

заверщують

зусилли

nідготовку

хлібороби

проведекпи

сівби

спрямавують

комплексу

робіт з тим, щоб створити врожаю завершальноГо року стріти XXVII з'їзд КПРС.

до

весниних

Н'і

до

j

надійний· фундамент п'ятирічzш, rідио зу­

1

І

підготовлений

грунт

:кн. Одночасно

«Велнкодим~рський». ллгає

трудівники

насІнни

У

ре~юнту

без

руднянами

в

цьому

nринциnова

планІ,

розм::>­

j

ної наJІ.rпанП йшла за nла­

1

цІлий ряд

хоч підготовна ном,

Гаряча пора сівби лрих приt!:шла до · зеntлероб!в

nартком

адресу

радгоспу «Аванг,рд». Вони ~обов' л:;алися в стис.JІІ строки закрити ІІологу, за чотири рабочІ дні про

висловив

зауважень

комунІст!JІІ

Г.

на

1\!.

:Кунаха І О. Г. Казєва відnовідальних за nІдго­

вс1й площІ

товну

техніни

і

насіння.

УсІ бригади. працюють за колективним підрядом Вивели сівальні агрегати в поJІе мехапізатори

!

радгоспів ІМ!!Иі Щорса, Іr.1ен1 f:Ю-рІччя СРСР, ~за ворнцький>> та інші. Мине НЕ'баrато часу, і rігант­

На цьому ж засІданнІ nарткому було затвердже-

'

но І комплексний п.1ан ~.!асово-nо.1ітичної роботи nартійної органІзації. Ним

;Готуючись

до

весниних

польових

робіт,

роби вивозн.11и органічНі добрйва на по.-rнt,

Бали би.:'!и

!

хл:ібо

успішчо

подолати

: '

ру!)еЖі

одинадцятої п'ятирічки. В ни:нішН!:ОІ'Іу роді трудів

!

ники господарств району зоІіов'язали-::л виростити і зібрати зерна 48,3, картоплі 47, овочів .- 56

!

j

приrнх поrод~. забезпечити сталі врожаї всіх куль-

/

в

сільському

тур пр:ч наявності будь-якої к!лькостl ВОJІОГН в грунті. Особливо добре треба пю~t'ятатн про це за­ раз, у дні весняної сівби.

НинІшня весна в!др!зняється rід лише

обсяГОІІІ

польових

робіт,

своєнням зональвих систем

сивних

технологій,

й. ІLТИроким

З!!-

зеІІІtлеробства, nрогре­

використанням

'І ;

П!>передн!х не

але

інших

фа.чтор!в

Інтенсифікації виробництва. Зусиллями партІї, держави на се.'Іі створено могутній 'еКО!ЮМ!ЧШ!й:

зв'язну

і

1 1

ві nільги

дарств, всмго аrропромнсл;овоrо комплексу, з вес- І

, високих ' :урожаїв, виконати Державні плани не лише нииіш- J

майбутніх

нього року, а й п'ятирічки в ці.1Jому.

І

Життя показує, що стІйкі врожаї зерна, картоп­

овочІв, кормових

.'1!,

культур

одержують там, де

постійно дбгють npo п!двнщеняя родючості земель. Наприклад,· у радrоспl «Плосківський>> торік внес­ .1JИ на кожен гектар ріллі по 27,1 тонни органіч­ них добрив, що сприяло підвищенню врожайності вс!х

кульr~'р.

І

нинІ

це

ни

та

госпnцарство йде попереду

Великі завданил стоять перед меліораторами. Виконуючи рішення жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, землероби повцинІ зробити усе можли·

вих робіт. Кер~юtшеь ними, керівники госnодарств, агрономи та інженери ПОВІІ.На:l на . практиці витри· І.tІувати найрацlональніпіv струхтуру посівів з тнм, щоб забезnечити безумовне виконання державних план!в виробництва та загоrівлІ всіх видів продук цlї, створення в кожному rосuодарствt міцної кор мової бази, добитвел проведеШІЛ сівби в коротІd строки І при високій .ІІh"Ості.

Особливу увагу слід придІІJНтн вирішенню корін­ них пробдем кормової бази. Треба виконати плани сівби ячменю, к~·к~·рудзи, конюшини, люцерни,

коренеплодів, значно підвищити їх врожай Треба зробити все

можЛ1fве для

кормамн

в.'Іасного

ганізованостІ нованостІ

Ради

ко~Ііrе·

З· :В. Д. :Морозо:о.r. До ре­ на засІданні nарткому

'с.тиорено також

. груnу с-Ш

І І

І І

Штаб ви;;на­

чив фронт робіт,

яні бу­

дуть виконані.

Тан, колектив

від

І

їх

день вІдре­

. до

забезпечен­

виробництва.

Час не жде. Rожен день, кожну годину врожаю завершельн~rо. рок:.r сд,ннадцчтої п'ятирічки.

трактора

Т-1 ОО. nроведе обслуговування

технічне

Т-150:К,

Слід сназати,

що

ВИХОДУ

значна

частина

В

заходів

рИ· nервинноУ

no-

в.

в.

татори, а також :культар-

КПРС

І

ряд

ПО.1е,

·В~ ДOCBITHill.

.

н.м nсвІдсмнnи,

nІдсІв

реа.тіІзова­ якісний ремонт т.ехнlкИ:

Ради

Міністрів

. сQю~ИJІХ·.

І аВТОНОМНИХ ресnублік, ВИ:КОНJ\ОМИ місцевих Рад народних деnутатІв:.·

• nенів,

суворо

контролю~атн

nоліnuт~ння Ух чатерlально·nобутовпх .(ТА.Р.С).

тисячу

бази

мате­

.

поста­

віДпустять

заn-

частин замовнинам на 12 тисяч карбовющів. 1\олек­ лінійно-~юнтажної дІльницІ nроведе монтаж~ обслуговуван­

кор;vюцехів,

бyJIQ· Я!fИіі

_

агрегатів

внготовлення

трав'я­

1200

карбо­

ванuів.

Водії

·авто~1обільного

Зараз в

зенономлених

У день номуніетичного суботника передбачено ви-

одинадцятоІ

7

Визначспо танож захо­ ди,, які необхідно здійснІі"

ти. Це - ремонт доріг, ~цоряднування територій

·

села,

суботника

продукції ніна. У цей день

садка

дерев

у

Благоустроєм матимуться

парку.

не

лише

закладів,

пра-

але й

150 жителів, янІ перебу­ вають . ~ заслужеrю~1у Па с·ходнІ

учні шноли.

громадян рож­

. n'яти{Щши піRІ\1 виріrrшли попрацюва­

иолеюив райсільгосптехні- ти, тан, щоб. місячник бла­ ІШ nерерахує

1200· карбо· rоу-Gтрою :став ще одни~1 · нроном на .шляху до пере-

ванців.

творенnя·населеного nунк­

о. YGИR;· застуnник

ту у' зразковий.

начальника

проІіеденню·

штабу по суботника.

. ·голова

М. ЛИСЕНКО, сІльв:іІконкому.

дисnетчерської мужби ра,АсІльгосnуnравління про середньодобові надої молока у. господарствах

району за 1 квітня J985 року. - надоєно молока на корову

(Перша графа

гра~1 ів), друга - більше ( +) · а_ бо_ менше (-) няно 3 1. 04.84 р.) П

.

17 ,0 +0,7 плану-·"' лоскІвськии:. · І «.\вангард:. 13,7 +1,7

«ЖердівськиІ!:.

с:Ві>.1икодимер.:.

·,

1.700 карбоs::нщ:n ·'і, ні !\(рова

Бідді.1у.

і

nо­

Рожнів зай-

с:Літківський:. імені Мічуріна

13;4 · ...:..о.а 11,2 .-0.8 . «Зоря:.· · наміченоrо. оу де перерахоrано у фон;J «;Jусанівський» !ОА. +І А· сГого,1 ізський:. с ;ботника. ; 'Лvхівський:о 10,2 -2.0 УсnІху досягнуто зав- ·· , 1пlіз «Рулня:о IO,J . +О, 8 .імені Докучаєва дяни nідвищенню r.po.c;:;xВ. БАРСЬКА, І «Бобрицький:. 10;0 · +1.9 · · «Завор·нцькнй:. «3 ,an.1 авннй• працІ, nлан з н::~ч:::льник плановото і~Іені Щорса . 9,9 · О 1 тивності япоУ тєж ЕИ!\он:но.

ремонт

фарбування. парнанів,

тн: вІдnочинку,

У Фон~

на 35 тисяч карбованцІ::. ється виготовити про ."R· ! і'""'; fЮ-річчя а реалізовано - на 52 ції на 19,1 тисячі карбо· І СРСР

тисячі нарбованців більше ванцlt~,

штаб, ходо:vІ

Оnер.а1'ивнІ дані

ничего деревообробного на честь 115-ї річниці з об'єднання. Понад завдан- дня народження В. І. Ле'

ня виготовлено

матерІа­

робити продунцП .на

засІданні

затвсрюнено нсруватиме

1\lвшши

сяч нарбованцІв.

nункту.

робі! протяго:vІ місячника.

лах.

колективІ йде

виn.б- ~ту ністичного

·

уетанов

ного борошна та доїльних на

ФРОІІТ І}ОБІТ

вищінкому сільської Ради

·Yl\IOB.

вантажів,

аnаратів

:··mпrокий

на· ~шнулому

ріально-технічного

для

'.'

стк"І. населеного

на

ня

.11Е_ МІСАЧНИ~'.-... ' ~"-ПАГОУСТРОЮ

на:даІ'НЯ·

nільг і переваг, встановлених заІ'ЮЦо-·

одну

.

на

88 ·.J I I . II::_

давством, вжити заходів до дальшого

перевезуть

но-технічне

трав

ру rtYTІtl

виявляти постійне nіклування · про. , · "Часників ВелиноУ ВітчизняноІ зtйни:. . c:riix, ,у ..Рожнах. як і в усіх мІJ <:еІJищах· і селах нашої сім'ї загиблих вІйськовослужбовціВ, ... ~сrіубпіни, у~е стало Тj)а­ Героїв Радянського Союзу і. осІбо-11~- · "'•щJсю оголошувати в нвІт· ·С · нІ .. · місячник · благоустрою, городжених .орденом лави трьох _:сту- · с)еіІенення і санітарної о чи-

трансnорту зобов'язалися відпрацювати у цей день

чання

багатерІчних

~рwнх 20 гектарах. У доб-

Профком разом зі спе-

відремонтує ЮМЗ-6Л. Працівниюr автоn::m<у тонн

·

'SИ-

'ІІА РЕДАкцн. .HCІ.n!f !Іерстався номер, ще nершим слуга механІзаторів,, . Я!\1 8Мtiwc 11 у паnе партгрупорг ше в минулому році· t'r6- механ1е~тор . М. П. Бабич. сnравжньому І!!~.rrис.я:. за 1'~ктоІМм . Т-75 він провів

nеРедба­

зобов'язали

лекто­

·організаціІ

ro- м1йц1.

-

щою, нІж у поnередні -роКИ. у uьому OCHO"SH! за-

на

на. Пройшли nартійні збо-

40-річчя)Іr

бійці

товариства сЗнання•. аг1-

директор

Причому товність ця є значио

наnерздоднІ ма­

сового

ч~них

говорить

nлемnтахозаводу

nІх. сьQгоднІ,

-

днс:rшnЛі­ Фро:юв.

квартального ·активна nідготовка до ко·

завдання колектив

П. Ба­

що . lдемогlчноrо фронту -

ганІзованого виходу в

.1е,

деревообробників конанням

комуні-

на чoJil з 1\І.

чилн CJIJOI завдання

Можна сназати,

У. СПІХ УсnІшно справився з ви-

nартійну

восьми

ии nовністю готові до ор- nм\тlифо-рматори,

ор­

ремонт­ тив

ної майстернІ у "'червоної суботи»

з

д.1Я них nрикладом.

ЗА Р AX"YIIOR ЕНОНОМІЇ

.rосптехнlки.

рі-

.-n·,

- - - - - - - • НАЗУСТРІЧ СУБОТНИНУ----------

Активно rотується до кемунІетичного суботнина, nрисвяченого 115-й річни· цІ з дня народження В. 1. Леніна, колентив райсІль­

і

створив

rtосередню участь у nольо­

Рада Міністрів СРСР

1

перебираннl

картоnлі,

що комуністи гото'Вl. пове~

-

залежатю.Іе ус­

Постанови оnубліковано в централь­ них, республіканських, крайових і обласних газеrах.

поля дали максималь­

У період підготовки до весни в усіх господар­ ствах розробллл!!ся чіткІ nлани проведення польо·

своїх потреб

саме

бовців.

гусениць

ня

адже

nереваги для учасників вій­

підживленні озимих, при міжрядних обробітках.

ність.

ми,

війні ЦК

монтує сlм трансnортерів до картоnлЕ>збира.пьних комбайнів, збере компJІект

pancy,

місцевої

сімей загиблих військовослуж­

Ц.Н !\ПРС

у

з~і

на

племnтахозаво·

сти за собою людей, бути вИх роботах. Чітко визна­

ту. Иого учасники наголо­ шували на необхІдностІ посилення роботи з людь­

настуnним

П!> вивез.енню органічних добрив на nоля. Потрібно скрізь з найбільшою віддачею .І!НКорнстати ,кожен кІлограм тунів, внести їх у рядки при сівбі, при

ве для того, щоб зрошуванJ ну кількІсть продукціІ.

~~!чене, було nроаналізова­ но на сnІльному засІданні

якими встановлено додатно­

1

j

вати валовІ збори сtльськоrосподарської продукції. Необхідно nовн1стю використати резерви . госпо­ фундам.~нт

з

кій ВІтчизнянІй

потенцtа.'І, · лкнй дає· моЖлнвіс1·ь неухильно нароЩу- І

нн закласти міцний

доаі

сlльр.дп

населення

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - б'Іf'ЧЄМ. які братимуть без­

Пере~rоги радянського народу у Бе и-

nостанов.

r·осnодарстві до

роботу

У

для

деПутатську груnу на чолі

ГОТОВНОСТІ

Рада Міністрів· СРСР nрийняли

тисяч тонн, значно збільшиrи виробництво кормів Для цього необхідно ефективно внкорн:стовуватн всі матерlально-технІчиt мож.п:ивості, вміло присто

совувати

У ПОВНІЙ

ПІІІЬГИ ВЕТЕРАНАМ-

І

вання зональних науБОво обгрунтованих систем зем

щоб

lt()JI!. Виконмм

відзначалось, мобілізує

1

;

сільс~:коrосподарснrої продукції Н'l основі застосУ з тим,

nровести ці-

наради з полlтбlйц.я:м~. На

цих ·зборах

на-

реІ.ttонт:;·­

техніку, nідвищували ква.'!Jфікац!ю. Вони ро­ ~ее ДJlЯ: дальшоrо зростанвл в:иробннцтва

леробства

передбачено

:вееиюuu: .реии.я: иалежних умов

.--1ЗА ВИСDНИА УРОЖАА 1985 РОКУ--ІіІ.

до весня- І nрофсnілкового

багаторічнt

до

nольових робіт. п:рондемо ~. хто трудитиметься У )Іопомогу

ва на засІданнІ nартному ше на nочатку березня. І ·виконко~tv

/,

ська боротьба за новий урожай масово розгорнеть­ ся в усіх господарствах раЙІ)Ну.

кожного члена

реалізовується

весняних nольових робіт.

йшла

редис­

Ян

інших

зроблено

соцlалlстичн ого

готовність

:КПРС,

колективу за доручену йо­ му ділян:ку роботи.

комnлекс

що

пзsешrfІХ(І• rrtVi:ietRми розробив чlткt

заводу, а також мехаи1за-. уМови

nідвищити від-

коп.

3

на

усnішно

веср

Ціва

торів, на .я:кнх обrО!Іорено зм~аи!f.Я:, подбав про ство­

вирішення

неможливо

ри комунісrtи

якl б

.року

nовідальність ножного чле­

техніRи,

насіння,

Про те,

трави.

вести сівбу ранніх лрих ку.'УЬТ3'Р 'на

яких

ко11t1тету

добре

ntо'рюш,

підеівають

ходу

nровести

До редакції газети ·надходять повідомлення про

«Бобрнцький•,

nартІйного

nитань,

nольових

ПО}Іаток сівби з радгоспів «Русанівський», «Вели­ кодимереький», «Пухівський» та Інших. Механіза­ тори ущільнюють вІ.всом зрtдженІ посіви батато­ річних трав. До сівби овочів nриступюш. в радrос

пах

nлем­

1985

квітня

заходів.

дозволили

комуні-

нолектив

кі трудівники почали працювати за . веснЯним ка- І

лий ряд

1

весняних

робіт

:весь

Середа, З

nтахоза:воду сРудня• :вважають одним з найвІдnо­

Нарешті иаста..J:а довrождаиа хліборобська весна Над полями повіили теплі квітиеві вітри. СІльсь-

лендарем.

55 (6928)

у СПІШНУ пlдrотовку

добру путь,

у

м

6lJ.HAIITEt.l!

«І\раси.1івський•

8,1

+О,-5

Ло ·рай.ону

(кіло­ пор ів­ х

7.5 +0,6 7,5 +0.5 7, І -0.5 6.8 +0,1 6.8

о

6,3 -1,1 6, І +1.4 5,4 4,6

+0,9 +0,3

8,25 +O,:.IS


•П О В

стор.

2

Ж И ТТ.-.

!

Доп но-виборної

v

нампанН

Сказіще

у повній мірі жуватиси nлівкові

етосується

профгрупи

нашій проектній майсТерні л;енерно-геологічного

14

бy.lo створено груп. Вони хоч

1 за своїм склад'G:ІІ ро.1ь

ч,n_Et~.

цих

ін- ці.

низових

теnля-

Об'єкти цl розташова·

Від· ні не лише

очолює Ю. А. Працівники

на- вІддІлу хоч 1 Jітають різні

-

10-25.

.цічують а.lе

·проф:· ;rtлy, mry невеликі. Гр.wгор'єв.

в нашій

РРФСР.

'іJНЩі~о!ІЬНОСТі, _але всі во-

сумлінності

геологів

ни

.'Іежить ·якість

гро~tадські

uec-

nублlцl, але й за УІ межа­ ми в НирrизlІ, Грузі'і,

Прибалтиці,

виконують

tт4

таннл,

н!в, до

nрийнятих ріwень 1 .цома­ гаються Ух здійснення. Го­ Jtовие, що визиачаs діJІ.ІІЬ· иlсть.

низових

-

ланок,

в усіх

спрЗJ!а:t.

за­ У господарській

діяльно-

майбутн-ьо­

-

ст!

це

знання кожним робіт иа місІЩь, відnовідальність ц. дотри·

профспію~ових .:щнок. у доруч~нн.я. Інщенер . гео- го проекту. Люди це спов­ членом обсиrу вирішенні питань гoc;rro- логічної лабораторії Г. Ф. ·на усвідомлюють і роб­ день, тиЖдень, дарського

хараюеру і

со-

Заболотна,

наприклад,

є

лять усе, щоб не nідвести

ря.:~ проб.че~1. яй!

rншаr-а- зацrю -fовс:риства Червоно- перед шrзовими

ють першочергового в'язання.

ц.

ІЄ

..

ю

рОЗТhІ~вою не

роз-

· '

0

б·

го Хреста. Інші члени групи є страхделегатами,

профсп!,~кової органі;;аціУ. Перевіркою на міцність

відповідають за діяльність

для

вих груп, r;ершшщтво ниактивісти

а

допо- винонаннJ?, з усією сумлін- сп.

порадаl\ІИ,

.. ,. І

·

.

все це . да!Jало ефек.т

профгр~·пи

. .

н _

ЦІ ск_Ладно

пращвники

Чи. не

Н2.ЙВажливJШИ:\І А. А .

Беркович, nрогра-

ефективної му І квартал:у виконали · і на 115.1 процента. При д1яльност групи є те. що плані 25 5 тисяч! карбовідділ nротягом чотирьох · _ r

акти'вн і Iit'e \'ІОНів ХІ-ї п'ятирічни ус- ванців вони ви~онали р!з

у справ!

зміц-

Дається

нення дисципліни, мобілі- ною, зації членів колс!{тиву на досягнення ноІшх, вищих рубежів у праці.

здається ,

що

до­

усього nросто. У будь-яноУ сnрави

nеребуває людина, з ІІ характером, внутрtшнlм

вщділу, світом. і вnливати на неУ

втруча ,іися у госnодарсьну nішно справ:rяється з ви- номанітних робІт на 29,4 дія.тьп!сть f\ОЛ<.ч<тиву маfІ- .робничою . прогр;~мою, ви- тисячі. стерні, допомагали .. адмі- ~;;онує взятІ зобов'язання. Я коротко розповів npo ністрації

А як цілеспримовано nрацюють nрофгруnи по зміцненню трудоІЮУ дис­ ципліни! Лише на перщий nогляд

це

нелегною ці·

адже

в

одну з

профгруn.

МУ,. ЩО З КОЖНИМ J)OHOM допомогу nрофгруnи :ко­ мітет npoфcntnки відчуває

усе відчутніше, можна су­ дити, що ·профантив низо­ вих ланок долае трудиощ! 1 стоїть на rірuильному шляху.

Те ж

будь-яку саме можна сказати 1 npo

пl:Іру року геологи виїжджаІо'ть на об'єнти. де незабаром мають споруд-

інші. Всі вони регулярно проводять свої збори, об­ говорюють важливі nи-

.

Г. n'Л$JНИЦЬRИR, rолова профному спе­ цІа.тrlзоваиої проеІСТИОJ иайстериl~

НДР. СороковІй

pl'IJIII· ••• фшиз­

ці Перемоm мом

1 8118ВО.ІІевІUІ

иlме• иаро)Ху буnо прием­

r{oro чеио

Щ)-Іdлоиетровий

марш

миру,

проведеииt

sід Ktalцa до Земова від

пepwero

-..

кааелеиоrо

пупту ва т~ритерІІ

еьо­

rодиіmвьої реС!uубJфUІ, ну­ ди прИЙDІmІ раДJІИЄЬНі ВО·

ЇНИ·ВИ3ВОJІВТЄJІІ, запецих боів

ДО міец ка підету­

пах до Берліна. ЦеІ марш

_і ІІІlтвиr, аким ВІв заверШВВСІІ

(ка

зкімну),

пере·

твори.ІІИСJІ в мавtфеетцtю

цружби ••ро~lв НДР 1 ПоJІЬщt.

СРСР,

РАТАУ).

МИРОТВОРСТВО НАВИВОРІТ

nри

цьому

чини

воєнної

Мовчить ганда

1:\ШЕРІАЛІСТ И Ч Н А

ч!дзначає

журнал

реанЦія США сво ї ми до­ маrаІінями воєнної пере­ ваги над СРСР . безроз­

Ам е риці

су.:~нюІ

недвозначно

<<обгрунтування~!»

ИОЖЛИЕОСТі

лише

веД G !іІІЯ

об:11еженої.

га .1ьної

а

ядерн о ї

штов-хає

світ

фи .

Т1роти

f\Ої

по .11тш;в

до

J1

не

за·

вшни

дер

вашіигтон­

1-:ореспонденц:~>,

<<Невеліка .

сильна

група

в

але

єпископів з;р"--:1щає

стратегію залякування у рейганівсьному т:rума ченні».

·

катастро-

Мl.їt та р истсь·

еГер­

і:.!Г1еріал!зму

ться

нах

вони

замовчують

ми · невигідні, ведуть

в

інших

коментарі

nід

те­

ну­

Але

людиною і сліпих сил,

над

суспільством про ск!нець

цент·

си.";кую·

грами «Біблійні лекцП• радІостанції «Голос Анд•.

використати

тривогу

сьt; о ї а;:н.:іністрац'tJ' пі;rні· мають голос все бі.1ьше

.lюдей за долю

прихильниnів

ських настроїв. Для цьо­ го вони розробили на·

стійно твердить про мар­ ність 1 .r.шнідливість•

віть

зусиль

християн

проrи

воєнної

загрози.

Ідеоло­

~шру,

в

то­

му числі й віи·ючих R са·

мі1х СП(JЛучених Яr:

:заявив

Штатах .

священвн

Брауер. церІ,ва засvджує гонку озброєнь і участь у ній А~Іериr~н розглядає

ян

образу

честі,

ян

націонз.1ьної ;t;ахлнr у

розпалювання

цілу

сцстему

міфів.

якюш

ПJШЧІ~на

загро·

зи

війни

не

в

полягає

буцімто

агресивних

намірах

НАТО.

І

нюють

паганда.

серед США

в

ншими

у

нv ситуацJІn. Лле ре .l і<Шних .li ,;er! в

а

. цlа.1істичних

амо­

міжнарод·

антирадян·

:>а

ральність. ЧІJ ~ Іа .~ о й ін· ших церновних діячів Заходу реалістично оці·

сучасну

миру для

ТОМУ Ж.

rІОНЯТТJ)

по.1ітиЦі

словамн ·

ПО

війни

т.1умачить

со·-

держав.

суті,

і

церновна

Щоб

лоси.1аючись

ні

з

за

самим

a.'le во

миру про·

диснреди-

вихопле­

цитати,

nо­

гн Брукл!нської корпора­ цН свідків Єгови заляку­ ють віруючих. що, борю­ чись

К .1ЮЧ1

на

біблії

на

мир,

вони

прирінають

тим

людст-

загибель. І Ло гіна

навиворіт. як бачимо. Нлерина.'!ьні

дисти не завжди

проnаган·

наважу·

туватн Ідеї боротьби за ються прямо заnеречува­ ~іир 1\.lерт;альні радіо· ти боротьб~· за мир. Ухн!

є й та І< '. El ~ 'J' п ідТР > '· цен rри та місії вдаються <"ГО::осн• ,:мують курс НАТО. Ян до різних способів дезин· . нають до

начебто :;ан::и­ миру. Ащ~ про

і . про

цьому

на•

панування

загрози.

церковна проnа­ воєнні nриrо­

нонфлікту. ФормаJІьно ідея боротьби за мир nри·

ня

про

при­

тування США. про веле· тенськl зусилля Радянсь­ ного Союзу, сnрямовані на відвернення: ядерного

том зору біблійного вчен­

світу~. Так, ведучий про-

Пропагандистські ри

формаціУ. Б одних виnад­

замовчуючи

реальнІ

не

заnеречується.

nодібна

смиротвор·

nозиція

руючих

від

відвертає активноУ

ві­ дія­

льності на захист життя на nланеті. От 1 вихо­

дить. іцо смиролю6н!сть• клерикальних

ністів

-

антикому-

не що інше, як

намагання

nротест

спря:муватй

віруючих

ванні молоді.

rrроти

Інший наnрям фаJІ:ьси­ фікацій nолягає в тому, щоб переконати людей в •аrрІ'!сивному• харантерJ радянського сусntпьного .1аду, nолітини СРСР. 3

Радянський

ДО

ТС'ГО,

Союз

вихо­

районі,

дивідуальну nрофілактич.' наnриклад. є неnогана ма­ ну роботу серед nідлітків, теріальна база для: nраве­ мі стоять на об.!І!Ку в Ін- дення ку льтурних заходІв.

cneкцtr у справах

непов· Однак

нолітніх. члени онеративних номсомольських загон!в заводів nорошново'і металургії Імені 60-річчя

чомусь

ми обме­

жуємося: організацією ли­ ше танців та дискотен. А чому б, скажімо, не nоєднати ці заходи із зу­

Раltянсьно'і України . . ши- стрічами з цінави ми норемонтНоr.о. Уміло opra- людьми, показом слайдів,

ніаовуюtь тут JІОботу невеликих аматорсьних ОНЗД ВІнтор · Нудрячен· фільмів, з дискусіями нлу· но, . Сергій Пачесюк. бу .іnобителів театру. Звіс·

Номітети номсомолу за- но.

проведення

nодІбно·

воду порошкової метал"р- го вечора вимагатиме ве­

г!ї !мені 60-річчя Радян- Jt.ИКИХ зусиль ськоУ України,

деревооб- тетlв

1 від номі­

комсомолу.

робноrо комб!на·rу, заводу працівників торговельного машинобуду:еанни та ряду . ін. их підnриємств 1 організацій вирішують nитання правового виховання nоря:д з трудовим, військово~па· трlотичним, сnортивним, організацією воав1пля молод!. Закономірно, де небайдуже стаВЛlJТЬСR до

значно більшою. Добре

зарєномендував

себе у цроведенні nодібних заходів nіДлітковий

сnортивний І!луб, який організоааний nри житлово· експлуатаційній нонторі N2 2. Робота його сприяє фізичІJому розвиткові під· .'11ТRіВ, ВЧИТЬ УХ раЦіОНаЛЬ· но. використовувати свій вільний час. Прот~. одного таного клубу на місто, звичайно. ма.•ю.

грунту для скоєння аІf!иг'ромадсьних вчнннів. Однак місьний комі.тет ЛНСМУ стурбо:ваний

Міськком ЛНСМУ вва·

без- жає, що

дія.тtьн!стю оцеративних комсомольських загонів се.!Іища НаJtити (номанднр м. Оснач), заваду а:люміиtєвих будівельних конструкцій (командИР в. БугJ!ак), ін~р'І'НlСТІО . дружиякиків заводобуrrlвного ном61нату. А комtтети комсомолу радт-оспів імені Щорсз, імені Докучавва, сВеликедИмер·

від

1

будинків

культури. Але й віддача від такого заходу буде

лЮдиІUІ .. де молодь зиаходІ:І'х:!• СВОЄ самоаир(іЖеИЯ!І у ІfРІщі, худо~ній са::модt~ності, там неМСІЄ 1

для

посилення

nравоваУ nponaг а н д и серед nідлітків необхідний і спеціалізований спортив­ ний :клуб сДзержинець•. ~ад яким узяв би шефство міський ВіІ!діл внутрішніх сnрав. Таний nідхід до /справи з одного боку доз· волив би зменшити кіль· ність nравоnорушників серед nідлітків, а з іншо­ го nідготувати надр~

сьний• 1 досі не еферму- дJ'ІІІ

кував

мір!

с.1ужби

в

мілІції,

аrресивиtсть...

в

ШО

успад-

ІРуrий с:екретар

успіх

що

в

цьому

робиться

ти

сnроба

цaJ)­

людям думку

накоІу

виnаднv

нав'яза­

npo

сТреба

краУні,

ському

nід

номасштабну

ну•.

Журнал

явно

вій­

змі­

~

тим

ляв.

більше

ТакІ

тотальноУ

наміри

вино­

шують реакційні кола Сnолучених Штатів. npo що

не

соромл.11ться

заяв­

ляти иері:вники ц1єІ краТ­ ни.

Звину:ваченни ноrо

сті

народу

в

радJІJНсь­ аrресивно­

спростовують

ні люди на віть ті, хто симnатизував

vcl

чес­

Захоl(і. на­ ніколи не атеїзмові.

nо­

тисяч

загиблих

другоr

щоб

повірити,

що

світовоt зрозуміти 1 Радянський

Союз не хоче війни і щи­ ро

JYParнe

миру•,

наnриклад, стуnнин

-

'

ва·

генерального

сек­

Вдаю.чи

від

на

так 1

говорить

ретаря: Бсе~вlтньоІ баnтистів д. Лотц.

наnеред.

JІДерну

час

війни,

катастрофи.

я:к вести обмежену · вій· ну. Представники. могут­ ніх держав rоворять про війну, можливість nере­ жити 1 навіть виграти обмежену, а то й широ-

цій

nро­

де

десятни

ленtнградцtв,

сод­

Журнал свІдків Єгови •Пробудись!• так 1 пи­ ше: сПочикаючи 1 JІіта 1980 р., лідери світу nлану~ь далеко

в

кладовищ!,

.ховано

відповІдальність•

Rдерно'і

nобувати

зустрітися . з

стими людьмИ, nостояти в мов'І'аннl на Піскарьов­

США та СРСР за небез­ nеку

місь~е·

кому ЛКСМУ •

cьtiOt PoclY 1 в суnерниц­ твІ із США намагається здобути світове nануван­ ня. Чи варто доводити,

клерикал:t.яа

обіг нілька ідеологічних вивертів. Один із них ЗВОДИ"І'ЬСЯ

у

У

неосnабноі уваrи

мерноr :війни Радянський Союs кіноли не розроб­

nустl!ла

~ ,Jсококваліф1-

доnомоги

ЗОНА

тувати rромадськість, nриг лу ша ти ефективність антивоєнних акцій,

метою

новано'

---кОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: СТИЛЬ РОБОТИ

шує грішне 3 nJІаведним. Адже nлаІUІ обмеженоt,

nропаганда

райви~онкому, к о м. ! т е т о м ДТСААФ. спортивними товариствам··- від винорlf­

стання Ух

·війни в русло абстракт­ ного nацифізму. дезорієн­

цією

та

мІсце у міським

СлІд відзначити, що не­ формаль!іо проводять ін-

У великІА

історичними

обставинами,

міськ-

серед

загонам дружиннинів.

му.

в!йнп вони rоворять поза конкретними

сnрав, в!дд!JУами нультури

nроводя:ть

пропагандУ

вали CJIOix ОНЗД, хоч rут nрикордонних військах. є настійна потреба а цьоК. ВОРУШИЛІН,

(Фотохроніка ТАРС­

.,._::~ІІІВІІ_._ _ __.-НА АТЕfСТИЧНІ ТЕМИ----------

танту :комітетів номсомолу з uрrанами внутрішніх

цій J)оботі належиn. оnє· ратЯвним комсомольсьним

nідбиття n!дсумІ!!в

сягати центрі

cepeJ:t

більше

молоді. Важливе

1 визначення nереможцІв.

яких очолює член НПРС буває нелегко. Але по то­

ВЧІ!.'!І! nа<J:нн ме:;у і р,о· свідчення~!

ся:атн 11. _ очtнузшши

сентоr•в ні умови якого є надзви­ доруч~н: ч--t\но складними. Але є­

·

профг\)у,nорг.ам ністю .

праюнчнюш

профгрупи

· .. . а • . . проф- ня. Ст вляться вони до ІХ зв~жаючи _на

постШно

~ 1 ага.1 н

членів

ме- нультурно-масового і спор- .:тав нинішній рік, пого,ц

Ж:J ва~ся вп .'Пlв профко~!У тивно-масового на дtяnьність _профсJ]!лно- ·виконують інші ми. у ході роботи

.!Іанками

гласне

активніше

nравову

ціа.1ьного життя досИть- членбм профному май- колектив. Роль nрофгрумання визиа'чених rрафітаки відчутна. Про Це єrерні, інженер-геолог пи у цьому неоцінима, н!в. У соціалістичному йш.1а ~rова 11 на засіданні · І. В . Тарнавич заступ- адже а·гмосфера взаємо­ змаганні своєчасне,

профкщtу, де перед ново- нином голови жіночої оадопо~юги, усвідомлення обранюш ватажнами груп ди. завідуюча геологічною кожню'! відповідальності були чіпю ·поставле\іі нoJJi .'lабораторією Т. О . Пузі- за доручену справу це завдання, визначено цJ":тй .на очолюЕ; місцеву органі- і є та мета, яка ставиться

.,ее

приділmть поnер&д­

жеиию апочиююсrt та rпза­ вопорушевь се}'е~ nідлі т­

nовертаються

Бід чіткість

району

1

ynrn

вtдчутнtшою

стає

'У ході мин-улорічн(}У Звtт-

J)Оботи no попередженню злочкииост! та правоnо· рушень молоді за­ .<'!ежить від тісного кон­

ча~ 110О СТАННІМ мlтеm хомсом6лу мl·

ЖИТТЯ: ПРО6ЛЕМИ, ДОСВІJІ-----...-~-

ради

la себе дале~<,у

політики,

нлерикаль•

nроnаганда

намаrаєть·

ся видобувати зі своєІ ідеологічної машини яко­ мога

сбіблійиі

nравдоnодlбнішl

·обгрунтування•

агресивності

Радянсьиого

no

суті до бруд­

Союзу. в~:Іх нраrн соціа­ лістичноr сnівдружності, вдаючись них

антирадянсьних,

ан­

тилюдських прийьмів, не сёромлячись у вибор!

засобів.

А. РОТОВСЬКИЯ,

ваухоанА

спtвробlтиик

Міжреспубл:І.каисько r о філіалу Інституту ва­ уковоrо атеїзму Ана­ демlІ суспільних наук при ЦК КПРС у м. КИ6Ві. (РАТАУ).


.t:R

о в Е

ЖИТТя·

,_ ------~~=------------------------------НАУНА

І

З оітии

*

року

1985

----------~~~----м.--------

З ст-ор,

ДОБРUВА І ВРОЖАЙ

ВИРОБНИЦТВО

=======ЕФЕКТИВНІШЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТУКИ======= Значний снІговий панрив

спрИяти­

ме забезпеченню рослин вологою на весняний перІод їх . вегетацtr. В та­ них

умовах ефентивність

буває

досить

висоною.

дуже

важливо

дІІ

добрив

Тому

винористати

зараз наявні

ранньовесняне

дозі тар.

проте

не

азотом,

незначне

неминуче

що

в

посІвах,

«пере­

виляrания

попередниках.

швидному

потеплінні

перше

топлю.

азотне nідживлення доб!'е розвинутих

1

рознущених

дити

дещо

не

по

посівів

бажано

мерзло-талому

пізніше.

нали

грунт

трохи

під­

муться агрегатами. На площах, де озима пшениця :вирощується за Інтен­ сивною технологією, друге та третє азотне підживлення проводять у фа­ зах трубкування та колосІння, у до­ зах, передбачених технологією для умов

поля.

П:ющі озимих нультур, що одер­ жа.т:и недостатню нl.1ьність фосфор­ них та налійних добрив з осені. мож­

на пt,цживити весною не прикореневим

способом

врозннд.

а

інші

.ярі

ян і

кунурудза,

.1егних п!щаних

і

ня в r>Обітнинів радгос­ пу І~.Іені Щорса. Вони ~Jобvва~и знання на

H\·prax,

спецізльних

у

шнолах передового д·о­ свіду. Тру дівнИІш всіх .1анон с!льсьrюгосnодар­

сьного БИрОі'JНИ!lТБа Пі2БІ!Щ:VВЗ.1И свій фаховий рівень. вивчали • досвід роботи передовин!в -

\'ЧЗСНИН!В ВДНГ УРСР,

оволодівали ними

проrресив

методами

стання

винори­

~таш ин.

Особ.'Іива ділялася

увага

при­

підготовцІ

ме­

хан!заторсьних надрів. З ножюш роном міцніє матеріальна ба:за uад­ госпу. В село надхо­ дять нові машини, ме­ . хан!зми. І лише осві-

чені,

висононваліф!ко­

вані ко~тбайнери. тrан­ тористи. водії можуть максимально

стовувати

винори­

технічні

можли~ст!, добиватися

найвищої продунтиЕно­ ст! праці. Не секрет, що не завжди в господарстві винористовують

ни

маши­

висоноефентивно, з

найбільшою вІддачею. Нерідко під час польо­ вих робіт агрегати пра­ цюють

лише

в

одну

зміну. НинІ завдання поля­ гає в тому, щоб на

r:o-

жен сrрний трактор мв­ ~к два· змінних механі­ затори, на збиральний агрегат номбайн ~ра та

по:vтічнина,

-

машину

на

авто­

основного

та зІІІ!нного водіїв. І розв· язати це пита.шя допо:-.тагає

механіза тер-.

сьний всеобуч.

шування ривах

ЧОТИРИ~!ІСЯЧНИХ НУТ"СаХ пnи ,радгоспі 28 чолr>­

·він опановували ме:::а­ н!затоnсьІіУ професію. Вони вивчали теорію. набували навичон пnан­

їзди. оволодіва­

ли агроно~тічними.знан­

нюш.

27

Одночасно

х.":ісоробів

підвищ:;ва

.'lИ свою нвал!фінацІю. Вони вивчали економІ­ ну

й

політину,

підви­

щували професійний рі­ вень. знайомилися .з· нови~ш машинами. ян! надійшли в господар­ ство.

и

· МQЖНа

вносять

вишунували

crr-

350-400

И1 туни.

РацІональне винористання добрив важлкаий фантор підвищення уро­

-

:аtайнос'І'І

сільrоспнультур.

Ю. · ФІЩВИКО, В .. ГАМАЛІП, старшІ вауковІ сІІівробlтвики Ук· рІфrеькоrо НДІ землеробства, кІІІДІІДати

вауа;

сі~ьсь-коrоеnодарсьних

Ю.

...,.ем

ЮТ ЛИНЧЕНRО,

ст.

.

НещодаJRО на · мелочиотевариу ферму сПари~r• purccrry сЛітнlвсь-

ткєтtв. ХочетьСJІ nодянувати директо­ ру будnку культури В. П. Хліборо-

ний•

~.

завітали

учасЩІНИ

художньо!

Лlточнlвського

:художньому

Третюrу

Вони в.иступи.ци з ціка­

1

nleнi.

М.

В.

всім у-чаенинам художньоУ

самод1яяьиост1

жарт1!І.'ІИВ1

керівниновt

гайДtК!'. му-зичному нерІвниновІ М. П.

будни-

за

sa

инІ концерт, доці настрій.

;х:орqший

змістов-

nедарований нам чу· Г. ТАТАРИН, р«ІбітиицJІ ферми.

Ці.кавими

бу ли й інші вис,.упи самодіяльних ар·

парном

t

Навчалися хлібороби у спеціальному нласІ, який обладнано наочни­ ми посібниками. Пран­ тичнІ заняття проходи­ ли в майстерні та на машинному дворі.

На нурсах

мітинг.

Потужний

сЮровець•.

об'єднаннJІ гlдио аустрl!Іе XXVII з'Ізд парт1І.

(ТАРС).

---оnІдАr.1И НАWИХ ВИСТУАІ8.,__.__

... обрахунквми"

,,Послуги з

будовІ

с!льськогосnодарсь н и х

березні! ц. ор. під та­

.19

ною назвою

r:vp-

торrlилl

c!в готуються до здачі ензаменів. ВІдмІнних оцінон вам, майбутні

зинів

у

зроблеко

зауваsевиJІ.

району.

Продаицю маrааииу М 16 сСільrееппродУК· ти• Піддубній та стар· мІсьного споживчоr('j тrва­ шому проJЖавцю Н. Чука­ риства: сЗа обр&хунок по­ вовІй за rtf)ИXOIYJaИHII !fl• нупцlв на 20. иоnійоя мо· вар!!! оrолошене ,~~;a.raJU:І•.

ВІдnовідЬ на виступ rа­ зети надійшла 1~ nравління

хлібороби!

поляковА.

r.

. OWA

---------------- 11JАНТИ СВІДЧАТЬ---~-------------

ГоnоднІ

ветер• ни За:кJІRКаJО'ІR

(!Ьоrодвt

•mавуJати• пам'ять тих,

ведення "брудної аlЙІІИ•, Ц.я агресія

катуsаІ!І

НОШТуваJІа

mінrТМІ ~Ке 48&6~·

ТІІС.ІІ'ІаМ МО.118-

50

ДИХ амери:кавціW, мlJІЬJІРДИ ,~~;оJІарі11 nлатників податку. Бara'to · •героїв• nовериуJ'ІНеи

додому

паравеявмн,

ка·

ліками. Презцент не посоромився назвати цю «брудн~- війну• •бла­ справою~.

,.

тих.

хто 'ІИННВ

1

rрабу.ав

у

по

Jtqu,

В'fІтвамt,

Ва·

ІІ}Ю »сцп

~rерОУІ•. Баrато Іх JІJUПJІJІOCJI h' ро·

б~tти і заесtІІІів до існуІанн.tr.

На :mtм:ку:

•Будь ласка,

жі?ь tивuІ.довl війни• -

довоаwо­

r~eвn

необхід·

не ЖJІІ профілактичного ,ремонту

віціа

машин

Іі

пунктах,

в

q.

пнс на DJІакатt · цьоrо tввaJrtдa вJ.Jtви.

І

меха-

обмінних

створених

у

rосподарствах

району.

С111жи )Жоставляютьс.и nі­ СІІ реставраціі

1,ета.'Іі,

вузли А &грегати з rnи­

cuor

техніки. в районі

соrІореио

sдиву

службу,

аабороиеио здачу в мРТUОJІОІІ

списавих

DJІИ без 4еталеІ,

ма­

ЗНІТТ.ІІ 8 НИ'\

.

пі

можуть

бут• }!еставровані. Най-

. tSJІ&pimi J,n:a ІНt

ономен­

агрегати

ТJ!УІОТЬСІ

а6кіниому

aмeptntмndJ

Ш:вміJІЬйонну армію кинув амери­ канський імnерlалі:Jм у В'єтаам длв

,ІІикан .. ка (Пмтавеька

&6цс?Ь.). Вее

,JI;пaнcьttoro

!!JtOII·

лодшо)І{у rrро~авцю

сНоеому

nродавцими мага­

ПУНКТУ

баr~тьох

магу ~ 1 ceJfa Трtбухо· житті• .було иа,!!руковаяо ва Г. Нори!~но 6rолошево нритичний · матер1а,1 рей­ догану і П liO:JбaBJ!ЄRC доноУ бригади npo перу­ премtУ за лютий. ЗавідУЮ· шення ПРіІ-ВИЛ радяисьноУ чій продмагом А. Баби'І

машин проявили Петро Сисан. Минала Біляв­ сьний, Сергій Савчен­ но, Минала Гурин та інші.

ЖИТТJІ

3 ОБМІUІІОГО

мlтет КПРС, що ICOJJe!ll'tНJ

який зійшов з головного конией@:ра, був урочисто вручений тра.ктористові

по­

сланці з райс!льrосп­ х!міІ, ра )'.І ГОСПІВ с 1\ра­ СИЛ!ВСЬНИЙ•, • Завори­ цьний•, ІменІ 60-рІччя СРСР та; Інші. Добрі знання з слюсарноУ

нИщ випускники

3АП'ІАСТИПИ

:!(ОЦГОСпу .nуть 1t l!ОМму­ ННЗМУ• Стtвр6польськоrо краю Г. Ша.!!амнгІ.иу.

•Нtровець•. На nіДприєм­ ТракторобуаівниІtИ аа­ стві Відбувся урочистий певннли Центральний Но-

механ!зз­

навчалися

ри ста ·тисяч \'(Кіровців»

Ленінrрад. Ленlнrрадсьнl транторобудlвнини ви­ пустили трьохсоттисячний

си~Іенно та ІншІ.

городною

азо­

тури и~бхlдно вносити т!льни калій­

тунорознидачами.

Особливо сnедобавев всім нам ФО· льнлориий ансамбJІь, иннй винон•в

В. А. Санrа.11ов, меха­ нін М. І. Виноград, бухгалтер Н. Т. Ман­

r.

зага.1ьного

По~арува.ив хорошвІ настрій

наро,~~;нt

ре-

туни.

калійні

W

ну культури.

залу•.ені машинно-

нілограмів

грамів на гентар 1:! ~;ередньому за рін. На полях. ян! постійно одержують стоки. під с!льсьногосподарсьн! нуль·

Іх в rJ!Іунт cJrtд -ебGв'•зново. У райові одеР*УЮТЬ чимало пта­ шиного посліду та продуктів бlолог!ч­ ноІ nepepoб!Of бе3пtдстилковеrо свJі­ н.ячего rиою. добрива ~а сІSоrми фІзичними та Хімічними яхоетJІми вtд·

самоДІяльності

nрантичрих

піврідкого 15-20. рідного і оса· ду стічних вод 20-40. рідноУ фракцlІ стонів ..,.- 60-80 тонн І-іа гектар. -Шд зернові нультури ці нор­ ми зм:енщують на 50 процентів. Продукти бtо.'lог!чної перерабин пІд картоплю необхідно вносити в дозах

поживних елементІв. однаJС цроб.п~ти

130-

cyxo-

снпадають:

РаХУНН)', щоб зага.1ьна доза добрив у сівозмін! не перевищувала 200 ні.1Jо­

РІдкІ компленсні добрива 1 суміші на Іх оснt)Ві можна розnодІЛІІТИ по повер~l грунту беЗ небезпеки Ртрат

проведення

торІв

1

по­

нІло­

кtлограмlв. П!д зерновІ оптимальні дози цих добрив знаходяться в· ме· жах 75-100 н!лограмів, але з роз­

діапазон

азотні

не

200-300

лoc Іх можна nідвищити до

номпленсних доб· азотні

з.'Іанов!

ту на ·гентар. а під нунурудзу на

при пlдживле!!·

розчиняти

окремо

вим .концертом.

занять бу ли завідуючий

1

рідних

зерви пІдвищещнІ rnо­ жайност! ланів, nродук­ тивності ферм. Вони зустрІчалися з новато­ рами виробництвІ!.. Для читаинл лекцій,

справи та· ·по

Під\ час занять основ· на увага приділялася вивченню nрогресивно! технолог!У виробни­ цтва в рослинництві і тваринництвІ, досвІду передовин!в сільсьного господарства. Слухачі детально аналізували підеумни ·діяльності бригад, ланон за мето.­ дом нолентивного під­ ряду,

широний

При Ух відсутності

грунтах норму азоту

транторним

ЦьогорічноУ зими на

тичної

мають

ку ЛЬ'І'ури

ЗQQ-,-350

ня азотними й налlйними. При наяв­ ності спеціальних установон для змІ­

мІнеральних доб· на фоні 50-60

до

\

нях. Ц1 добрива потребують доповнея­

врожаю.

й нал!ю можна збільшити

·

РіДНі компленсні добрива~. містять близь но 1 О процентів азоту та 34 фосфору

і

азоту

ТОНН. П!ДСТІІЛІ\ОВОГО ! без­ ПіДСТИJІНОВОГО вологаго 8-15. на­

неrг.тивно

ні восени, навесні

НАПЕРЕДПДНІ ЕІ{ЗАМЕІіІВ навчан­

дуже

цього

мі­

3-5

ro -

весною

же не знижується завдяки Інтенсив­ ному перем!щувавию верхиьоrо шару rрунту при гребеневому садінні :кар­ топлі. Норми внесення гною П!J!; всі куль· тури визначаються перш за все обся­ rами його виробництва в господарстві. Кращою в агротехнічному й еконо­ мічному пмні вормою nlдститсового

приростом

просапні

реагують на глибоний обробіток rруя­

.-------УСПІХ СПРАЩН .ВИРІШУЮТЬ НАДРИ - - - - - - .

Занінчнлося

бур.яии

нультури

нільність

no

що

грамів на гектар. а під зерновІ 100~150 нілогра~tів. Д.1я окремих видів посліду орієнтовні норми пІд

ту весною.

тонн гною на гентар становить ~ 80 -100 Р 60-80 Н 80-100. а и&

внесення добрив. ·На площах, які не були удобрені з осені, слід "внести повну норму мІнеральних добрив на­ весні під нультнвацію. Після удоб-

під

застосування при основному уд~брен­

Оптимальна доза рив під нартоплю

Ярі зериоиі культури овее та ячмінь також добре реагують на

rиlй

азоту.

винна перевищувати

-

ною. Ефентивність їх пр~ цьому май­

дується

Щд просап~і

трави

під переорювання :недоцільно, бо во­ ни.

нультури,

гною є 40-50 і до 80 тонн JJa rек­ тар. Переинщенн.я нормИ не 81111pQ·

дисновими

зерно-туно~ими сіва.:тнами.

пІд

paat

а

сохне І росJІИНИ менше ушноджувати­

:кон..'!ретннх

і

ВцосІ+Ти

загального

ститься в них.

тивацію.

нраще ~;~носити навесні під г лнбоку ну льтивацІю зябу або під його пере· орювання разо_м з гноєм. В о­ що фосфорні та калійні добрива не внесли з осені, Іх можJJа вносити вес·

прово­

грунту.

ян

нільності

застосовувати

сечавина (карбамід), яна за впливом на врожай не постуnається амlачf!lй селітрl. а.11е на відміНу Від- інших форм азотн:кх добрив не погіршує сманових .якостей кар-топлі. Нормові буряки найнраще реагу­ ють на !і!FІЄсенн.я гною. Тверді азотні туки краще вносити :аес~ ою під ку ль·

площу під картоплю ~·добрю­ вати органІчними й мінеральними доб­ ривами з осенІ. в тому числі й азот­ ними у формі зрІдженого та водного аміаку. рідними номпленсними добри­ вами. Тверд! азотні добрив11. під нар­

розташованих

слід

З азотких добрав кра.ща форма

весняному внесен­

no

нартоплю

магнезію.

. більшу

навіть

оптимально'!

викличе

на

хороших

При

тому

перевищення

хлібостою по

підживлення

менш важливо Уї не

годувати~ дози

азотне

ПІд

ріаияютьс.я І!Іtд звичайного п!дсти.lно­ воrо гною. Доан Ух встановлюють

иа

.безхлорві або MJJIOXmpи1 форми КА­ ліЙНИХ до6рn, .яи калімаг або :ка.л!й

Вс! rоботи

нІлограмів азоту на ген­ Важ.'Іиво озимину підживити,

речовJІRІІ

новить: азоту 4Q-60. фосфору і ~алію по 40 нілограмів на гентар.

140

ню добрив і пІдготовцІ грунту до са· діння повинні бути чітко орrанІзовані 1 винананІ в стислі строни. У пер­ спективІ слід намагатися .яномога

30-40

д110чоt

гектар.

Після Інших попереднинів норму вне­ сення добрив збільшують.

добрива яномог а раціональніше. щоб одержати від них найвищий ефент. На всіх озимих необхІдно провести

нtm>rpaмtв

рення просаnних (нартоплі. нунуруд­ зи. нормових буряків) оптимальна норма добрив під ячмінь та овес ста­

Н&

концен­

rnJOBHoщ·

пунхтr

при

раІсіJІІ,rосnтехніці.

Нова еn:ужба наб~·ває .-альwоrо

:РозвІІтку.

ріmеин•м

рци

::J~t

РАПО

1е11ер с'М!орюЄться спе­ ціальний ваrін «Сіт.­ rосптехвіки». Він візь­ !'fе І!& себе дппав" у в колгоспи вивезення

нnвих

машин,

списаних.

криваві злодtянн.я в П'идеШІf\·СnдиНі

р;кнй просить милостини бlпв БІлого

АзіУ,

дому. (РАТАУ). __(Ф_?т~~ронl.ка ТАРС -_}'_::\_'J:'A,_.._.._Y,._).~~~~.......;..,...............,....,......._ _ _...!.

-

ністЬ•.

«борцями

за

JІЮдську

гід­


:t стор. ~ З квітн1r 1985· року

· сН О В Е

о ст А.ННІМ часом ні- них ми немовби заnитуєне~~тографісти

..

шо1

:кра ІНи

все

на·

мо: •А що ж поnереду?~.

~астіше

І. саме від .. режцсера

аа­

звертаються до біографій іJ!ежить. знайде російсьттх письм~нни- відn()вtдь на це

глядач запитан­

Rів.

.кінозалу

Одна

з найбіJІЬШ яс·

нЯ

чи

І!іийде

з

Rравих робІт минулих літ,

JШа

запам'яталася, «26 днів із життя

фільм

Ф.

М.

Достоєвського~.

ось

нещодавно яа

нраїmт

І

до.:~ю

то~о.

хто

nише

сценарист.

режнсер-по-

статювннк

виконавець

ГО.10БНОЇ ролі у «Лев То.1стой:~> -

фІЛЬМі Сергій

Апо.1інарШович

Гераси-

С.

А.

мов· примушує

Гераси­

не

тільни

заnитувати. але й відnові· дає пам. Гляд~ч вниRає в ті події, що поназанl на енрані, співnереживає. сам робить висновки Надр за надром розири­ ваються останні дні жит·

1\юв.

тя

Про Льва Миколайови· ча багато писа"1и і nи·

Ми знайомимося з бли­ зьними Толетаму людьми.

шуть,

На першому nлані Со­ фія Андріївна, яку б:шс­

чимало

зняли

до­

:нументальних стрічок. але повнометражного

худож­

нього фіс1ьму ще не було. На

початRу

го

:кожного

велиного

нуче зіграла Т. Макаро· ва. Ця жінна все життя

віддала

3

письменниnа.

сім'ї,

чать

кінонартини

слова:

•Вь1

для

ГО

се­

Друга частина фільму <<Відхід~>, це залишен­ ня Толстим Ясно У ·ПоЛя­ ни, вІдхід з життя. Він більше не може жити по­

цьому

жити

міщансьному

ЖИТТЯ:

Творці

у

побу­

П.

Немае

-

-

сил,·

n

ОБRАЛЕНІ ВІІНОЮ»

руRИ,

яt:і

Іван

цього

фільму

нащу

матір-Вітчизну,

нську. народну

MlfPOHEHKO,

дали

артисти.

гартовані

у

Люди.

за- артиста

'України

у

супроводі

яr:l

у

хвилини

пєрепочипку

ПОТРІБНІ ТАКІ ПРАЦІВНИІ(ИІ

Фгарті.

І~отщертна

в

відr;рн.1ася піснею О. ~:с:;а>>.

ва.'Іи

Добре прийня.'Іи nорош- церт. подарували Е::щі <<Пісню про Дніnро~ квітів. Є.

Долматовського

і

М.

'l

'lорнії

rромадський

. дент.

вуса:~>.

'~ ::a;::aa!!r.III"!:!''_ :Gdill _ _ _ з

Весна

букети

кого ЗИМОВОГО

·

тримується:

болю

знеnри·

го вияв ності у

то.11Ніла. але двоє моло­

дих

людей

-

подруж·

жя Ірина та Олег неню!

швидно

знову

лися

за

том

міської

ми

слюсар

Ради

допомогою до

соних

КІJЄ!ЗСnОЙ

()бЛЗСТИ.

Це

''НРЗИНСnОМ

-

Редантор Е. ФЕJІЯИ. Гп.:Jета АІ·І>.:олит с 17 апреля 1937 года. ;:ш1 u»rxo.щ: вторник. среда, nятница. суббота.

19-4-47;

і

масової

------·

Ероварсьnа друнарня

Київського

Адреса

255020,

255020,

ЗАКУПОВУЮТЬ ВІД НАСЕЛЕННЯ у необмеженій кількості такі продукти харчування:

свинину пq.. сало свиняче -

3 крб. 80 коп. за кілограм, 3 крб., мед бджолиний 3 крб. 80 коп., насіння соняшн~ку - 1 крб~ І О коп., квасолю - 90 коп., зерно гречки ...; 80 коп., пшеницю - 40 коп., груші сушенІ ...;.. 1 крб. 1О коn., сливи сушені - по ціні 1 крб. 40 коп. за кілограм.

природи

Закуповуються таkож велика рогата худо. ба, живі свині, а також живі та биті кури,

·

гуси, качки, індики, кролі,

Rl'1a-

ПравлІння,

юним потур-

бу'ватися, щоб їх добре зустріти, заготовити

Колектив &роеарс~оноrо ра /.Іону· еІІеитромереж глибоно сумус 3 nриводу nередовемої смертІ мо.

шnанівн! і дуnлянни.

-

лишнього

с.

С. ПЕРЕХРЕСТ. Нняжичі.

І

елентромон..,ера

:sастуnнина

секретаря,

радіомоелення

віддІлу

-

редактора,

nОНІИНОГО.

відділу

сільського

19-3-05;

відділів

партійного

rосnодарства

-

промисловості,

154. життя

19-3-18; листів

19-4-67. УІ1РавлІння

Rшзсьна

·

Р!М

Володимира Петровича ДІІТЛА в~словлює сnІвчуття рідним та 8ІІИ3ІоМИМ

Ки'івська область, м. Бровари. вул. Київська,

· - 19-3-82;

мІсцеіІоrо

обо1асноrо

др:,нарні:

.

або

вІдnоеІдал~омоrо робот.и

теплих

яx. Отже, треба друзям

сnівеuь.

редантора

норесnондента

·

товариства

співають

заливаєть­

АДРЕСА РЕДАНЦІТ:

ЯЗЬ!nЄ),

зимували у

vce

nІдкоришник

nлефо,..н:

ЗаготівельнІ .ларки мІського споживчого

сви·т~е.

ЗалишаютЬся табунці снІгу­ рів, великі сорокопуди, чечіт ни. Незабаром прилетять наші ітернаті друзі, яні

сnочатку

ся невидимий

РИКИ.

·

північ. окр~мі

на­

а потім сріблястим

дзвіночком

Тетяна і Юрій ШП'У­

(На

тонах

nовільно, частіше

<.НОВАЯ ЖИЗНЬ»-орrан Вровареного rbpoдc!ho­

т;:.-:oв

у

лясті лиnи. Ось на ви­

на­

г;щ1итета RОММ\ННстической· партни У,;раиньІ, nenv1 : , "·'" нн·о и ра йонного Советов ·на.rолньтх

rc

зимували

ДирекцІя,

'Усі зимуючі пrахи починають відлітати на

Пт.а­

'У лісі величаво сто­ ять столітні дуби. нре­ мезні граби, старі д''П·

вибОрuІ не помилилися.

:

ян!

nр!І.ва.

Іиц,ехс

,!Ірук

друноваю;Іt

13.415

61285.

І!ИС~)(ий.

1\рнуш.

сnравах

область,

м.

ви;:~авницт!'!,

Бровари,

вул.

?О.лІrрафй _І книж,;ової торгівлІ.

Кшвська,

la4.

Обс.ІП'

f

Тираж

примІрнюсІ!!.

Зам~влення у

(одина·

Виплачується

теж

банний дріб.

вnевнено всту­

ших околицях, радіс­ ними nіснями зустріча­ ють схід сонця.

родних депутатів, з за­ доволенням відзначили:

Звет,ну­

~1ашиніста. Ян тіл'-КИ елеюричка прийшла. на станцію Дарниця, там

хи,

ні XXVI з'їздУ КПРС Олег Васильович. Мі· ненко обраю.ій депута­

знепритом­

ніла. Міненки

коли

що

1

радується:

гуртожиток

по-своє­

жовтогруді в!всяночни. Ніжну. трохи журливу мелодію виводить без утоми невелиЧ'На пта­ шечна. Пернатий тес­ ляр строкатий дя­ тел своїм дзьобином­ долотом вистукує бrра­

землю.

владно

і

На узліссі

на небосхи­

пає у своІ

заводУ «Торгмаш• lме"

ДJВі·

давшись, що вона Іде до Дарниці, посадили в· елеюричку. 'У вагоні вона

.

весну

надається

в м. Броварах, Обухові.

дере­

повзик

скільки має сили.

лю. Але даремні Іі ви· тівки. Весна нро:кує

людської чуй­ ставленні до

дізналися,

му

Вночі зима ще крадь· кома підморожує зем­

м.едична

людини. Але

Мі­

привели

ЇЇ ДО СВіДО:І10СТі.

«швидка

nочув

про­

лі. Яскраві йоrо проме­ ні усе щедріше пригрі­ вають

доnомога .... Можливо. це і не nодвиг. Швидше .всьо­

жінка О. І. ПоповИч і ;;с1~~1ала руку. Від си"1ьrюго

ла

С·НУ

-

волаз

буДЖуЄТЬСЯ ВСЯ ПрИТ1Q­ да. 3 ножним днем сон­ це піднімається все ви· ще і вище, довше за­

кореспо~-

на nотерпілу вже чека­

паслизнулася­

пищуха. Другий

Від глибо­

б місяців. На період нав•

на будівельних об'єктах Київської області в Броварах, Іванкові, Вишгород!, ВасильковІ. Переяс.1ав-Хмельницькому, Борисnолі, З nитань вступу звертатися на адресуІ м. Київ-91, вул. Колекторна, 3, учбово-курсо• вий комбінат К!fївоблпромбуду. Тел. 556-60-03.

(Фотохроніка РАТА'У).

найкраща

-

пора року.

учням

-

стипендія в розмірі 76 крб. на місяць. По за• кінченні курсів випускникам надається робота

ВЕСНА НАША НРАСНА

нон-

пошти-.--------:

На платформі станцН

кам)

----•ПРИРОДА І ЛЮДИНА---~

Ко­

НА КУРСАХ

-

чання

трудову славу радявськоrо народу.

Фото Б. Криmтула.

Людська Чуйність Бровари

-

Строк навчання

На зи1мку: виступає хор викладачів Львівськоrо політехнlчиоrо інституту •Орфей:~>.

Г. БУЛЬВІНСЬКИй,

Фрадкіпа. жартіВ"'ІИВу ун­ р·'r:сьну пісню «ПідRручу

1

ву

Андрій

за

сСіJІЬrосппро.ІІ.уJrоо

рів.

чизиякоУ війии, перших п'ятирічок, пісні про бойо­

щиро дяну-

артистам

чоловІк взяJІИ участь у закточио­

укра1иськоrо драматичвоrо театру tмевl М. Заиько­ вецькоі звучаJІИ пlснt rромадяксьної і Великої Віт·

також

Бі- Сердюн та Анато,1 ій

.'Іаша на вірші М. Рибал- зан. . на <<Я жил в тание вреЗаводчани

1200

Близько

роки війни. Ії

дуетом

8&•

по підготовці таких спеціалІстівt машиністів баштових кранів, а також буль~ дозерів, мулярів, мо!'Ітажників, штукатурі~ електрозварювальників, покрівельників, маля•

му етапt фестнваmо політичноУ ulcнt Львівської об­ ласті, пР,исвячеиоrо 40-річчю Перемоrн. Зі сцени

на ловйова·Сєдого, яна наро-

дилася

18

ЗАПРОШУ€ НА НАВЧАННЯ

Концерт завершила піс­

програма ·вющнали

7 :магаsІПt

УчбQво-курсов!іЙ комбінат КиТвоблпромбуду

норотного ня «Вечер на рейде• Со­

сnівали

зв'язку в переДачею примісьноrо маршруту на обслуговування Броварсьноrо nасажирсь·

ПравлІнни.

г"·6.1іІ0І Івана Нализька nісню В. Басн~ра із ніно­ і\г,"Ірііt Сердюк та Анато- фільму «Щит і меч~.

.1ііі Нозан виконали nісні, ·

Ф Е Д Я Я.

аавідуючий прод:магои і продавцІ

та

.знамениту яку часто

а

~

За довідками зв.ертатис~ у віддІл ка.~tрІ! міського споживтовариства. Адреса: и. Брова• ·ри, вул. Воровського, 16.

Андрія

рес· вих ·товаришів.

Є.

продавці у :магазин М

баяніста виконував для своїх бойо­

зас.1ужепого артиста

селища

КаJІВти.

ти:. в Бровар.ах.

Вітчизняної. Серед них і сьнl та російські nісні. а н2.ш зем.1як. ко"1ишній й багато творів народів рсзвідrшк. народний ар- різнИх нраїн. Цього разу він заспівав «Землянку:~>,

І. ГОРОШКО, мешканець

села Зазим'я; вантажники для роботи-у иаrаsинах сlл зим'я та Погреби;

Сердюна не лише україн·

тип УщJаїнсьRОЇ РСР АнррШ Сердюк.

ся різні хвороби.

різних

МІському споживчому товариству на постійну· роботу

'У реnертуарі народного

боях Велиної

цю

І\цмlв1страцЦ АТП.

любов вий шлях кожного артнста-фронтовина.

А потім на сцену вихо-

в

розnовсюджують­

Шлях руху автоt;Іуса валишився таннм же.

нів у грізні роки воєнно- ротко розпозіла про бойо· про

стають

саме

41

броварчаини.

вlртуоз-

nольку

пору

бо

ного автотранспортного nідnриємства М 31014 но­ мер маршруту змінено на М 120 і продовжено до заводу алюмінієвих буцнонструнцlй.

про незламність радянсь- старовинне росlйсьне тан­ :ного народу у боротьбі з го. ворогом. про мужність воїСвІтлана Павлова ко­ Г'J лихоліття. і вфність.

М

стr'а Світлана Павлова но виконав на баяні nіс­ прочита,lа хвилюючі·вірщі. ню·.•:НоробейниНИІ>, унраї­ про

вони

весною,

До уваrи житеnІв мІста

поnІтичноі пІснІ

На:шзьно

на

Р е д а н т о р

ПО·

Так називалася нонцертва проrрама артистІв ·ки­

арти-

nечними

письменни­

ївсr"кої державної фlлармонtУ, 3 "кою вони ввстуии­ ·"" під час обідньої перерви перед трудівниками ·за­ воду порошrювої металурr1У 1мен1 60-річчя Радяксь­ Ію ї 'У країни. Ведуча програми

Іх

лі розмов не nішла. 'Усі посилаються: на те,

Фест и в·аn ь

llR І СНІ,

ти дуже важко. А тим часом собани роз· гулюють no Налиті, ку­ сають дітей, псують на­ стрій. Особливо небез­

зборах. Але ~рава да­

щирі­

вІдкрили ще одну яснра­ ву сторінку життя вели­ ного Толстого.

тІ.

їl благоnо-

ворювалося

стійно щось шукають. майже безжиттєвий го­ .'!Ос, занам' янІ.1е обличчя. Тільки очі все ті ж. В них - .доброта, тешю. мисль.

человечест·

мо]f{е

поRазано

що це nитання виріши­

Питання про те, ян позбt;Івитися від бродя­ чих собан, не раз обго­

ка Б останні ХВИЛИНИ ЙО­

-

не

прикро, що стає все більше.

за.'1ишен­

nриродністю.

ЯRИХ

зву­

ва:~>.

старому,

-

дуже

стю і любов'ю до людей. ' Вражають еnізоди, в

ІІІьи. Софья Андреевна, а Тожтой

і

..

їми

за

д.'Ія

«Безсоння»

-

'У нашому селищі Налиті бродячі собаки бігають цілими зграя­ ми. Часто нападають на дітей і дорослих. І

частинам

ТО.1СТОЙ. ЯRОГО Зіграв Герасимов. приваб.1ює сво·

. І. ЯН nояснення nершої частини

обом

становища

ня

це неспокій. Несnокій долю с:вого народу.

Що робити з собаками?

«Відхід». перша мовби зумовлює другу. Занепо· :ноєння. постійний неспо­ кій і єдиний вихід із цьо­

-----------аУМКИ ГЛR.ІlАЧА засnаний.

назви

фільму

виnадає

сценарій. стапить по ньо­ му фі"'!ЬМ і сам ВИRОНуЄ: го.1опну роль. Донані · в цьому щасти.1о .1ише Єв­ гену Матвєєву. І ось .....,.

.-----нА РІЗНІ ТЕМи-----.

Дивуєшся. ЯR точно да­

ні

То.zсс:ти:w.с

а

·

Sl:.

він сам говорить. Пізно вночі письменник лишає своїх рідних і три­ має шлях на Навназ. до яного він так і не доїхав ...

З,устріУ

енранц

серійшrй художні'/:!: фільм ніностудlї << Мосфільм•

на

але ніноJШ· не Нq­

магалася .вийти за · н'ело сімейн:'Их · інтересів. Ось чому їй незрозумілі три· вога. біль і безсоння ·Тол­ стого: А його безсоння -

К) НО • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

nпйшов новпй дво·

<<Лев То:тстой~>. Pi;J:Ricнa удача

луччю,

Ж И ТТ

No 1831.

55 номер 1985 рік  

55 номер 1985 рік

55 номер 1985 рік  

55 номер 1985 рік

Advertisement