Page 1

Пролета-рі всіх

ОРГДН

країн, єднайтеся!

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКО'

Газета 8ИХОАИТЬ

І

РААОННО(

РАд

17 квіти. 1937 року ф

8

КОМІТЕТ)'

НДРОДНИХ

Н!!

КОМУНІСТИЧНО'

ДЕПУТАТІВ

П' ятниця,

55 (4987)

ПАР Т

квітня

4

УКР А ІНИ,

11

ОБЛАСТІ

КИІВСЬКО)

року

1980

Ціна

коп·

2

Працювати по-ленінсьни, по-ударному Хто

мийки . А відта.к хіба очистиш техніку від бруду ? Тому її важко консервував

дбає

як

для

•••

питання , наскІльки господарства готові ДО початку весняних польових Dобіт.

враження справл яє радгосп

.

вич

партгрупорг

Рак.

Михайло

Слюсар-наладчик

сено

для

сівби

р а ННіХ

ставлення

до

1980

посІвної

року .

у господар·

У радгоспі

100

змІнної роботи на сівбі необхідно 150 механІзаторІв. У радгосп і їх налl чуєть­

ся 136. Решту спеціалістів для роБІт буде залучено пІсля їх навчання на чо­

На знім ку: М. Ю. РАК ' за роботою. ~емвнога.

тиримІсячних

курсах

та

в

СПТУ.

Тут

Достроково виконав На птахОфабрицІ про­ ханізовано всі виробничІ нвартальний план колек· водиться Завдяки цьому велика робота процеси. тив Семиполківської пта­ по розширенню виробни- трудівниці мають змогу п е р едав району

тисяч штук ділових курочок віl\О"'1 по 120 днІв . що на 50 тисяч

300

штук більш е , ніж п еред ­ бачено зобов ' язаннями .

чих

площ ,

Так,. пташниці

доглядати

нинІ

вдвічі

Галина Олександрівна більше птиці , ніж раніше. Пономаренко та Наталія В нинішньому роцІ БУде Дмитрівна ПрИліпко май · зведено ще 3 пташники.

же мІсяць працюють у но­ вому примІщеннІ, де ме-

Перші врожаї

додаткові заходи денню

ГУМЕНЮК

весняних

тягли

ремонт

і

одержали по·

свідчення механізатора юна!іів j

пів

дівчат

із

вого

26

радгос·

« РусанІ вс ь КИЙ».

«Пл о сківський »

та

місце·

господарства.

Навчання проводили

охороні

на

курсах

інженер

працІ

Х.lіб о роби

радгоспу успіШIJU

виконали дання

квартальне

по

по

Петро

вивезенню

нічн их

д о брив на

На

р о боті

цій

спеЦіальний

чості. ри

і

OP~H '

поля .

зайнятиіі

загін

Щодня

зав·

повідь на

для

на

поля

в

тонн

техніки

робіт

прове

1980

в

господарств зз ·

.

зауваження ,

А пр,, ·

агрегати,

Дуб'як.

заСВОЇJJИ

ма-

механізаТОР:j

участь

С. КРАСНООК.

-

інженера.

Тривожне

сти їх у

з цим

йоні

колектив

У

дослід­

ванню

усіх

показни­

Підприємство чувало

про

першого

хІд у

будівництва

І

експлуатацію

у Ниєві, ТеРНОПОЛі,

БіліЙ елева­

торІв

МиронІвці,

Мені.

першому

СУДНА БУДУЮТЬСЯ ШВИДШЕ Нова комплексна лінія

зма­

кварталі

року

по виготовленню

найкра-

секцій

встановл е нням

ленням

воєно

струкцІя».

ком-

НАдоl

три-чотири

заводу

лише

«УкрсІльбудкон­

50.

Т-150Н

Волn

О. МИКАЛ.

диспетчер.

10

" РУДНЯ>

імені Щорса < Русаиівський:,

І « ПухівськиА» І «30РЯ>

«ЛітківськиА>

10.1 -0,4 8,9 -2,0 8,3 -0,6 8,0 -2,6 7,9 -1,4 7,7 -1,5

По району

замість

7,7 6,9 6,6 6,6 6,5

-1,9 -0,5 -0,5 -1,0 -2,1

5,9 5,9 5,3 5,1 7,51

-0,5 -1,8 -2,3 -1 ,4 -1,23

ПІд

яскраВИ:\ll

сонцем

швидко

прогрівається грунт , поля наповнив гуркіт тракто­

рів. У господарствах Сі ,\!­

до,но на корову на 3 квІтня ц. р., друга порІв­ нпо до ці,І датн торік. У кlлограмах на корову).

Мічуріна «Красилівський:о «3авориuький:, « Великодимерськиі!» «Жердівський» імені Докучаєва «Заплавний:.

Зн а ЧНІ)

чоловік

острова .

Оперативні дані райсlльгоспуправлlння про надої молока у радгоспах району. (Перша графа на­

імені

рази.

СІВБА В КРИМУ Відступили затяжні хо­ лоди з Нримського пів­ весняним

«Гоголівський:. « Бобриuький"

закрі:1-

детал е и,

поліпшилась якість робіт. На комплексі працюють

MOeJ10KA

14,2 -0,2 11,5 -0.8 11,3 О 11,1 -0,1

і

ряду

здійснюють м ех ані з ми. Цик л виготовлення кож­ ної секції сноротився з

П. ХАЛЕЦЬКИЯ, директор дослlдно-екс­

тресту

судна

заводі. ВсІ операції, по­ чинаючи з п е рвинної об­ робки листового прокату і кінчаючи остаточним

синського .

пернментального

плоских

корпусу

впроваджена на Херсон­ ському суднобудівн ом у

В . С . Оснач, елек·

комбікормового заводу у Неполоковцях та Інших об'єктів. Нрім цього, ос­ виготовлення

По республіці

очис­

трозварювальники П. С. Білоус , Н. С . Закревсь­ кий . бригади столярів І. Ф. Сеника, В. І. Нап­ лунського, В. П. Новба­

забезпе·

млинів Церкві , у

ренко,

пар­

В. ПРОСЯНОВ газетн ~HOBe жит­

тя».

щих показників домогли­ ся слюсарі бригад кому­ ністичної праці А. Г. Пет­

з

машиино-тракторного

ку радгоспІв, кореспондент

бе­

плану

по

Г . СМОЛЕНЧУК, Г. ЛУК'ЯНЕН­ КО працІвники райlиспекції ДержсІльтехнагляду, Я. СОЛЯ­ НИК - заступник керуючого рай сІльгосптехнІкою по обслугову-

28

рапортував

p~­

РЕПДОВА БРИГАДА:

нинІшнього

виконання

в

роб о ту

Н езабаром завершать навчання на курсах механізаторіВ більше 150 ЧО.10вІк, направлених сюди з радгоспів ряйо­ ну . Важливо повсюди створити необхіднІ У :vJОВИ ;jЛЯ успіШIjОЇ роботи цього ПОПОd­ нення . На польових роботах повсюди по­ винен бути чІткий порядок, організова­ ність.

за-

достроково,

в е ли к у

ки.

но-експериментального

воду

T eX H ЇJ; H,

майданчиків дл я пунктів техобс.'І У ­ говування, з реконструкцІєю ск .lа ді '! пального і мас тил , у більшості госп'.'­ ;japCTB все ще н е м а є мийок для техн ! ­

установки

у

HiKO:vJY.

Є :vJО З бу д і я ництвом регу .lювання т е хніки,

соціалістичному

ганні

механізатор,

~І е ханізаторів

провести

них споруд на 100 кубіч­ них метрів стокІв на добу.

ну зустріч 110-ї річниці з дня народження В. І.

Леніна,

тр е ба

обладнали

пактної

закріп­

підготовки

кадрів

усІх ПОК8знинІв

Включившись у соцІа­ лІстичне змагання за гІд­

на

:зміЦн е нню мат е ріа л ьно - т е хнічної ба з !! p e ~1OHTHOЇ служби. Поки щО ~III в ідстсі­

гато зручностей для механізаторі '1, однак душові кімнати не працюють, приміщення занедбане , повсюди бруд , майданчик для регулювання техніки нр. зроб.lено.

3

з

поле поки що

:З акріп л ення

запитаНН ;t :

не

перша з причин,

становище

Д .1Я пол і пшення

сучасним проектом. Тут передбачено б,1 -

У транторній бригаді

-

позначаються

с ькими кадрами і в радгоспі «Зоря » тут стоять на приколі 12 тракторів . Ве­

Юлька років тому у «Заплавному » п ,)­ будували двоповерхову майстерню за

пи виконання цієї робот.!' « Авангард» не знижуються. По-удар імені Кірова HO~IY трудяться водії Племзавод

у пр') І Шапран.

т е хніку

води.

виникає цілком справедливе

з

б е з трактористів такі потужНі траКТОРІ{, як Т-150 , Т-74 , ДТ-54 .

що ж робили механізатори взимку?

орга­

знання, добрі практичНі :tиМир Адамович Осипчук навички . Незабаром BOH~I І і МИКО.lа Степанови'!

веденні ПО .1ЬОВИХ р~обlт .

аміачної

головного

ви при квартальному заи· «ПлосківськиА» данні 20 тисяч тонн. Тем І г<Требухівський>

теореТИЧНі І тракторів

лагодити

не посПішають . Запізніла весна дає пев­ ний час для ліквідації недоробо'К, але ж

cepe~­

сяч тонн оргаНічнОї пожч­

Ярославович

Вони доклали багато зу· силь для того, щоб учні

візьмуть

польових

І

Покажіть нам зчепи для сівби,

автотранспортник!!

дан

міцні

підготовці

н е гативно

РОДІО-

З початку року хлібо · роби вивезли під майбут­ ній урожай більше 26 ти ·

:'vlають

по

критичні

внесення

механізато'

Олексійович Демченко та завІдуючий гаражем Бог-

якнайкраще терlал . МОЛОДі

сівбі .

«Д - 80 » .

- Все зробимо, вс е підготуємо , - ' обіцяє головний інженер радгоспу «З ;І ­ плавний~ Іван Іванович Рибак у в і;; ·

введення

«Заворицький »

ньому по 370 ні чних добрив.

поповнення

чотиримісячних курсах машиністів - трактористів у радгоспі «Гоголів · ський » . Успішно склали екзам е ни

М. ХОМИЧ.

Ч"С;V

вивозять

3аl\інч илися заняття H~

неї

році». На жаль, в ряді

резня ,

М,

НЕ Г f\ЮТЬ

У тепличному господар· тяна Іванівна Нишенко, стві радгоспу «Великоди­ Уляна Онуфріївна Онаш· мерський» ростуть огір ­ ко та інші . В нинІшньому ки , цибуля, рІзна зелень. році тепличники вирости· Овочівники систематично ли І продали державі 50 поливають розсаду, вири­ тонн зеленої цибулі . 4 вають бур·ян . Тут завж­ ТО!j:НИ петрушки, іншу зе­ ди вирощують 1 збирають лень.

Молоде

яка

ЦН НПРС і Ради МІністрів СРСР «Пр . )

кварталу ків.

баг а тий урожай.' Сумлінно трудяться Те-

обробітку грунту, на

боротися

ленні механізаторських кадрів. Для нор­ мальної організації праці на посівніи в радгоспі необхідно мати 68 м ехані з а­ торів, а є лише 37. Причому, стоять

Та чи всюди підготувалися до посі ;J·

Перевиконали зобов'язання хофабрики. Він nтахофабрикам

у

нанести

Виявляється , у «Заплавном у »

комісією , нане­ о з начає : техніка

тракторів рІзноманітних марок. Виходя· чи з розрахунків , для оргаНізації дво­

праці.

Фото М.

радгоспною «Д-80», щО

ствІ І кадров! питання .

паливної

знак

просимо

зернових.

Продумано вирІшуються

апаратури показує зразки ко.lІуністично­

го

знак

допущена до

ЮХИ,ІІО­

дозвu:rили

-

зчепи, якІ укомплектован! шістьма сі ·

!1epel3lpeHa тується

техніку,

лектувати

На машинах, технічна справність яких

корис­

господарств , перевіривши

шннному ДВОРі зчепи з борін . Тут же два зчеПІ-! для картопл е саджалок. Для

валками

райсільгосnтеХ N іliи

радгос­

чин для їх висловлення більш, ніж дг). статньо: тут тільки розпочинали комп­

2

~І ай сте рні

у

Нривонос, все готове . І Дійсно, акур а тно р оз став .lені на м .!­

тракторІв Т-150 гого л і в чани підготува.1:1

ків

п'ятирічки

ної так, як це вимагаєl'ЬСЯ упост а ноа;

картопл е саджалки

- До виходу в поле, розповІдає головннй Інженер господарства М. І.

трудівни ­

року

пах «ТреБУХівський~, імені Щорса, «Пу · Хівський~ , Тут комісії з спеціалІст і в

ку льтиватори,

... Хороше

у

У всеозБРОЄН'1 і зустрічають весну ;за­ вершального

бере участь

« гоголIвсый»

авторитеТО ,1І

механіза тl)­

16

рІв для раДГОС!1У.

Важливо було п е р е вірити, чи ВСЮДiJ ск.lадні машини, що використовуватв ­ муться на посівній, такі як сівалк~ , укомплектованІ. Адже багато деталей з них знімаються для зимового зберіган­ ня. На цю пору пОВИННі бути укомплек, товані зчепи з борін , сівалок, іншої грунтообробної техніки.

3ас л у жеНИ Аt

закІнчується пІдготовна

зберігання ,

Такі умови праці що

Повідомляє рейдова У народ! кажуть : «Хто як ;:(бає, тоі1 так і має ». У справед .1 ИБu t:ті цІєї му/! · ростІ члени рейдової б р игади ще ра1 переконалися, побуваВlШJ кІЛька дні в тому у рядІ радгоспів . Нас цікавило

зи м ового

І\оро з ією м е талу.

феропольського, Саксько­ го, Бахчисарайського, Бі­ логірського

р айонів

і

ряду

почалася

інших

сівба

!JaHHix ярих культур . - лизько 300 комплекс­

і

них механізованих загоні а і ланок, створених за !патовським методом, з перших же год1ін взяли

добрий темп.

СпеціаЛЬ1l!

комісії стежать за якістю

сІвби.

(РАТАУ).


*

! стор.

пітня

4

року

1980

ЖИ'1'fа

,uyrий пленум

lIi'-ytea

відповідно стаНОВИТЬ

мІського комltИ)'. IфОфспlJUui праців­ ників місце.llоІ ПРОМИСлоВості та ко· мунально-побутових піДПРН6М с r 8,

який РОЗГЛJl~it !tiтаuя

-Про

кпрс

(1979 р.)

•.

ДОПОВlд!ч

ПJIенуму

зав

ЦК

.1еКТИВRХ

увага.

відзначити родження

.IIO-y

В.

ВИСОНО готуючись гlДіІ Г )

РіЧКИUI9 з дня на·

І. ЛенІна.

ків рапортУЙSJlO !фо зАвершення осо бистих п'ятирічних планІв. 150 ро·

бітникІв,

дl./іьRицl,

2

придІлялась

в справІ

допускався

напружени:\!

Заслуговує похвали дІяльнІсть тру'

чаль ного

СТllЧНОl

Дових коленtиі!lв обласної фаБРИЮі індпошиття І реМоН1У взуття « Рб!'

процесу

праці.

в

На

даний

Обладнання.

Тут з МІсяЦЯ IJ мІсяць, з кварталу Е нвартал

звання.

дартного

кОМунального

успІшно 'виконуються

пЛаНtl,

соцзобов'язання, пакує творча, дlЛОіВ обстановка трудового суперництв:; пошук

нових

дальшого

іфогресивних

пlдвищения

шлях' сі

виробництва та якостІ продукції. Д:1. строково завершивши пtЮГРRМУ мин:: лого року. цІ нолективи взя .'!И доб

рий стар! І 11

1980

році.

ПлаНоt<і

Т;.lЮЧRТИ ДОГОВОРИ на трудове НJЩТВО, запроваджувати цlННі

завдання МршихдВох місяцІв' заве,,· шального року п'ятирlчни викОнані

тиви,

успішно.

ПОЧИНИ,

передовий

.1І-Івості

наго/юшено,

ня ТРУДОВОЇ активнастІ в своїх вироб­

роботи є

що на FЮЖН!й

дlляниі

велиКІ МОЖЛИВОСТІ

І

ре1ер

ви для успішного руху вперед.

му

для

дальшого

Особлива

моЛl­

Піднесен·

діє

Б

26,

них

налІчується

гі;:jНіЙ зустрІчі

Ленінського

ЖИТТЯ

зобов'язаннями 1980 ро­ ку. Проте, як пІдкреслив промовецт" досягнуте не межа. На підприєМ­ ствІ є резерви дальшого піднесеНН>І продуктивності працІ. Так, лише З ..

рахунок скорочення прогулlв І втрат робочОго часу можна виготоВЛяти додатково значну кІ:ІькІсть продукЦії. Варто вжити оперативних заходІв д.тія

-

З найкращого боку на

одній з цих будов зарекомендував себе посланець Броварщини М. Павлов, якого т08е.риші обрали

гонІв,

на

-

ОДНН

З

що

гатьох передовии1!! !lН­ р~бницtва крупного

будівництво

Байкал."

Амурської магістралІ". Це іЗИСОflа оціикі'І праr.rl .\lихаЙ.іа. Не?важаючн на даль·

ні

р"йси

(~laГICTpa.1Ь

зсе да,lі .. віАхБДить . вІ!! СТО .lиці I3АМу ;;axl!'l

;:(0

Чари),

ТЮІчасовйх :\1. Hi\ty.i~ час .'1 •.111 грО~lадсь!{и'х

ifa

тfjудйбщі

!§т640ріг знаj(6JtИf~ вяli6нsішя ДБРуЧ~НЬ.

Він часто буliаt у и6МJ­

те'1'l :комсоММу, tOJiОЗ-

відправляються

формування Об'єднання, з першими

неба-

підприємства, яКІ пр~д· стаВ.lені ДО Haгopo~· ження .~lедалJiю «.3і:1

J'I'Кі

всесоюзнІ

н.!й групі HO:lliTeTY Ні-,

родного

СТУ.

Г;ОНТРО.1Ю

Беручи

ТР'"

участь у і

широко розгорнуто:VIУ' русі «Я - ГОСПОДJР

о кл и к

-

вжё

його

не

один

потужний

рус"

працює

р;"

«!\'Idi'i· без

p.~.

~1OHTY·

В. ЛЯТИЧЕВСЬКИИ, IІрацlвник редакції ra· зети 4МОСТИ ~larlcTpa· лі ••

ФОТО. В, Вороніна.

хто

на будови СиБІру І Далr'

виявили бажання

працює

їх,,­

товаришами

рvтджували

вони

спо

великІ промис

лов! підПриємства, заlШ::' ди соцlаЛЬНО-l\УЛЬТУРНОГГ, призначення.

види

послуг.

риства «Спартак. М. Д. Дубровсь­ кий. Швну увагу цІй важливІй c.!1pal'li придІляють мІсцеві номітеtи прt'lф· спілни . виробничого деревообробНQtCl

об'єднання, раftпобутномбінату, зав~ ду НИО. Тут дІють спортивні секцll, проходить

складання

нормаТИВ\iJ

ГПО, На жаль, в РЯДІ організацій ФІЗКУЛЬТУРОЮ І спортом займаються еПІЗОдично, а то й зовсіМ випустили з поля зору це питання. Хоче'rьcll пІдтримати прonозицlю ПРОМОВЦІ!, Щ~ МіМІ'Іійський рік слІд ознаменувати новими спортивними досягненнями, широким залученням до спорту дящих

'tW·

.

Перед учасниками пленуму пив член 'обласного комітету

водІєм,

спілки технІчНиЙ Інспентор Г. А. дУ.

якостІ

продукції,

створення

на

необхідніСТЬ

СПРИЯТЛиВИХ

умов

. праці,

сокопродуктивної тизмом

~aц!I.

з травма­

.

тої п'ятирічки, гідну зустрІч 110-ї річниЦІ з дня народження В. І. Лен~­ на, XXVI з ' їзду ИомунlСтичної партії.

-

А. ТЕСЛЯ. начаJI~шut

штабу по

формуванню

ком со·

MOJIЬCЬKO' молодіжних заrонів при мlcькxoМі КОМСОМОЛУ.

го свіТу, свій палnий tфи· віт. Ти перший в світі :КИ·

ці з дня народження В. І. ЛенІна пропонуємо вико­ ристати

НУВ нам, трудящому Лю· ду, лозунг 4ВСЯ влада Радам,>. І вже бl.'ІЬШ('

..1енІнськоІ

трьох

110-ї

вождя

~

І

річни­

револкщlї­

~

Так, найБІДНІШІ сеЛflИТl

f:\иївськоі губернії писал,! !З. І. Леніну в 1920 році «!\'Іи ..СМАнСька біднотз,

шле~1О

тоБІ,

вождеВІ

евІ

ронів

кров'ю

ми

CBOЄ;';~

захищаємо

від капіталістів, ків, лІв

спекулянтів

Ради

поміщн, і

курку·

•.

Із Ииєва, БроваРіВ, Б)· родянки, Баришівки, Ва силькова, Гостомеля, Ди мера, Иагарлика, Фасто­ ва та інших міст Ниївщи­ ни йшли до ЛеНІна лис!;! від роБІтникІв і сёJiян, сповнеНі любові 1 вІдд І· ностІ до вождя революції і Радянської влади,

3 !lими документами можна ознаЙЮIИТИСЯ в '1:'\тальному залі архіву. Го­ ДИНИ роботи читальноt6 залу: понеділок, середа, п'ятниця з 9 до 16 го­ ДИНИ, вівторок, четвер =

з

та

14 --

до

21

години, суб)­

з 9 до 15 години. Одночасно повІдомляє· мо, що співробітники ар· Х'ву проводять з ленІнсь­ кої тематики екскурсії, читають

лярІв

лекції

старших

для

шко­

класіВ!

товоl пролетарської рев0 ,1ЮЦIї. вождеві пригноб­

студентІв.

JІених і обездолених вСЬО-

вул. ГероїВ РеволюцІї,

-

.... *'"-*"'-

ВИ­

З обговореного питання п.'Іенум прийняв розгорну-те рішення, в якому визначено ШЛЯХИ пІдвищення Рівн!! органІзації соціалістичного змагання за дострокове виконання планів деся­

ються листи І те.'іеграМіі трудящих Ииївщини, Яl,і вонн посилали ІллІчу, Р<'­ золюції з'їздів і конфе­ ренцІй, де роБІтники і се· іlЯНИ висловлювали глибо· КУ вірнІсть Ідеям дорого· го вождя.

~

дЛЯ

дотримання

правил безпеки, боротьби

У apx1Вt їаkож зберlга·

BOJIJ-

внстУ­ прФф­

мІн. Він. вказав шляхи дальшого пі.ц. вищення ефеКТИВНОСТі виробництва !1

Інших.

~та1lУТЬ НёОбхlДRI нонсулт,- І

кого Сходу. Разо-м ЗІ своі 'ІН

три

Про роз ВИ тон фІзичної культури 1 спорту на пІдприємствах говорив. Г~­ лова добровільного спортивного това­

М. Баумана, М. ЛИТВИ­ нова, Ф. Дзержинського, Є. Бош, М. ШлІхтера в

Я

~ІОЛЬСЬНО~ОЛОД!ЖНИХ бу ;:jівМhних :загонІв поїхаJНі

ще

Проте в обох колективах склаЛ.Сh неприваблива картина по створенню належних виробничо-побутових YM1JB для роБІтникІв через вІдсутнІсть П1Ні­ Міщень. Д.'ІЯ успішного РОЗВ'ЯЗАННЯ цІєї проблеми необхідна практична допомога вищестоящих відповІдних с.'Іужб,

У перІод підготовки ДО

ків

дІє будівельниМи профе­ сіями, або хоче ЇХ здобу­ fи, ми щодня чекаємо у tMe в штабі. ТУТ юнаки f~ Дівчата докладно оз!іCl­ 3а чотири рони НИl'lіr1r·· А6'.f!rяtьсЯ з уМоваМи fIp'lньої п'ятиріЧI\И чим а ІІІ) ці І Вlдііqчинну. створеНІ{· бровзрчан у складІ KOM~:) 'ІИ в Уёть- ІЛІмСьку. дl­

будови», l\IихаЙ.lО 3~1' СЕР Ц

реКО:\lендувзв с е б е дбаЙ.'ІИВЮІ трудіВНШЮ:Vl

трудовоrо знайомитьсА кандидатаМі1,

ти в УСТЬ·ІЛІМСЬК. Тих :\lо.'ІОДИХ виробничникІ:?,

n

додатково

написанІ особисто матІр'ю В. І. Леніна М. О. Ульяяовою, про соратни­

комсоМоіІЬ­

їхні

кварталІ 1979 року, завоювавши дру­ Місце в обласному соцІалІстичному змаганнІ, ОкрилеНІ трудовою перемо­ гою, комунальники міста добре 1'68почали завершальний рІк п'ятирlЧКd. Вони прагнуть надавати населенню

Серед ~ІатеріаЛів до­ кументи про перебування в містІ ИиєвІ сім'ї Ульq· НОВИХ, в TOJ\fy числі листи,

ськІ будови, приступив до

відпо!!іj;lа.fIьно,

вирІшують

te

ряд документІв з тематики, яКі зберІгаються в київсько· му архіві.

Леніна. У цІ дНІ міський штаб по формуванню з~·

сті за дОручену справу.

якІ

с.вяткування

звання іменІ 110-ї рIЧНI!­ ЦІ З дня народження В. І.

иолективl аВ1'обз­ зи тресту 4МОСТО­ бу,ц·l0» комсоМольц;.l шанують не тІJ'I&ки 3:1 професійну майстер­ ність, а й за liисоМ

завдання,

ТРУДОВі колективи. Зокрема, добре по­ трудився колектив комБІнату в IV

Незабаром на будівни­ цтво УtТь-ІлІJ'.іськог6 лі­

ИО.'Іек-

загІн. Бути членом цього загону висока честь, адже йому ПРИСВОЄnО

У

про

тиву.

сопромиёЛ6Вого комбінату відправиться новий коМ· сомольсько - молодіжний

магІ­

Голова місцевого номlтету проф­ спілки обласного пІдприємства «ИИї8облтелломережа~ І. Ф. Молчин і на­ чальник комбінату комунальних ni,1l;приємств П. К. ВаСЬRОВИЧ РОЗПОВІЛ/і

1-

КОМСОМ6ЛЬ-!

сько-МолодlЖного

дІльницІ SаЙ·

ниnиroджеИIfЯ ритмічноСТІ в po6~TI, підвищенн:я якостІ вироБІВ. Саме в цих питаннях необмежене поле діялv ностІ для профспІлкових організацій.

Розповідають архіВНі матнріали

бригадиром

Михайло МагулА,

Він

справляються з ПЛd­ завдання~1И І взятими соцlа-

•.1істичнюш

Так, с.lухачl-робітники п'яти ательє І

стралі MC/I~Meць коМ­ СО~I6J1П 8Р61Щщинй

ПОЧУТТЯ

комунlстичноІ

успішно

новими

ювілею.

frб-удар­

юі.ТJо'АмуреьКОІ

ударникІв

заводу

їх

ному тРУДЯfЬСЯ. на с110руджеині .. Mottis Ц~HiI­

РМІВНОЇ

opгaH~­

р'щі

СПРАВЖНЄ ЗАВЗЯТТЯ І'І'яtий рік

активу.

Головний Інженер заводу неста"!­ дартного КО:'.lунального обладнання А. К. Пужевич у своєму вИСТУПІ pojпоВів про rtО.'!Ітичне І трудове niДH€­ сення, яке панує в нолективl по гІдній зустрічІ 110·ї рІчницІ :3 дня народження В. І. ЛеНІна. ПрацІвники

нолективах.

но питання:н органІзації з~аганніІ п6

;;';И КОМСОМОЛЬСЬКЕ

придІляється

вса

працІ, які по праву вважаються :золо­ тим фондом пІдприємства. Успlшнj виконавши завдання перших двох мІ­ сяців поточного року, поБУТОВИIiИ взяли на своє трудове озброєння зі/­ клИJ\ .1истопадового (1979 р.) Плену­ ;\ІУ ЦИ нпрс сПрацювати П:J­ yдapHO~IY, по-леиінському~.

• ,. $

профспІлкового

увага

112

зують

п;єння 3 практичною діяЛЬНіСТЮ слу­ хачів. Зокрема, чільне мІсце $ідвед(>­

ний реман'!', rфOЦ~Иf вїfКонаНіія якого

пІдпорядкована

зацІї соцІалІстичного змагання, ВИВ­ ченню та запровадженню передового досвІду новаторів виробництва. ПРБ­ клад у робnті всьому колективу fIoKa-

СТИ Юlіло поєднують теоретичнІ riол(')­

капІтаю,·

прагненню

дІяльність

С.lухачів. ОргаНізовано прохо­ ;:jЯТЬ заняття в школах райпоБУТКО~I' бlнату, заводу НИО, об.lаСНlЙ фабри­ ці « Ремвзуття», ЖЕКl. Пропагандl'­

ЖЕИ-l, БУ-2 liе tпр:іВИЛИСЬ з таКЮI як

руху

веЛИКІ

будІвельНо))'

НИЙ рІк п'ятирічки, сказав ДМИТРLJ Д~штрович. - Вони зобов'язались здійснити п'ятирІчний план по обся­ гу реалізації побутових послуг до 17 листопада 1980 року. Цьому високо­

598

нання, шляхово-реМонтної будівельної дільниці. Ці кС!JfекfИ1іи не виноналт! вирОбничих прt)\'}'І3м минулого року. fI6kазj:Jи~6м,

використовують

побуту І куло, В першу чергу на роботу rtроф

В справі дальшого ПІдвишення ефективності виробництва і ЯКОС;'j прnдукції, виховання свідомостІ, Ідей­ ної переконаності в роБІтниКів ПОЮІИ­ канІ відіграти шкали комунІстичної праці. У нинішньому навчаЛЬНОМ'l

НИЧИХ

Проге

економlчиl резуЛJ5fати минулого року. як зазнаЧIiВ дОl'!оsідач, не в YCЬO~l~' задоВоЛhl'Нllоfі. нае. Ще не всі гo~· подарнини, l'фi'JфtftlЛRОВІ аКТИВіСТ'1 навчилися як сЛІд боротися за пІдви· щення ефективноСТІ виробництв«. Нижче своїх М6жливостей спрацюва­ ЛИ в 1979 роЦІ колективи peMoHTHt)· будівельної ДliJЬНіщl. оБЛ:'.llсцевпр'mу. вирОбничого д~рt!1!i60бробного об·єд·

важливим

не

вироб ВИСОКО·

ники нашого колективу на заверша.;Уь­

нак профспілкові організаЦІї мІЖ· районнаї спеці:1ЛЬНОЇ ремонтно-бу;!!· ве.1ЬНОЇ ді.1ЬНИЦ! об ..1побутуправ.тііння, ш.lяхnво·ре\IQНТНОЇ БУДіве:JЬНОї діЛЬ­ НJщі

створення

належних умов дЛЯ

Першим в обговореННІ дОПОВІДі вн ступив заступник гоЛови MicцeBKO~IY профспілки райпобутномбlнату стар· ший електрик Д, Д. Кривеико. - ВисОКІ рубежі наміТили працІВ­

Од·

На J1истопаМsому (1979 р.) Пл'" НY~li ЦК партії, у виступІ на П ..1еНУ~f! Генеральн6t~ ёекрет~ря ЦИ. КПРС Голови Президl1 ВеРХОВНОі Рад!! СРСР товариша Л. І. Брежнєва бул',

питанням

ня, ш ..1яхово-ремонтної дІльниці.

супеі!­ Інlцl,,­

досвІд.

за·

треба дбати про дальше поліпшенн'І виробничо-побутових умов, щоб вонн вІдповІдали вимогам сьогодиlшньоtо дня. Насамперед, це стосуєтьёя ком· бlнату комунальних пІдприємств, ВИ· робиичого деревообробного об'єднан.

ПО~Иl ИВНlIЙ досвід роботи по залу· ченню робітникІв до участІ в цьому русі Нdбу.1И ФЗМИ райпобуткомбіна­ ту. :3аВОДУ ННО, вирабничого дерево­ обробиаго об'єдн<'ІННЯ Літкlвськоі фабрИl;И ху::\ожнlх вироБІв Ім. Т. Г. Шевченка. Тут стало традицією 33'

ефеКТИВНПСТі

мІсяців

п'ятирічки.

спlлнових органІзац!!! по створенню умов працІ І побуту трудівникіВ. Пра!Пично на кожному підприємстві

683

КО~ІуНістичного стаilЛеннядо праці. Пон<JД 200 виробничникІв І 27 бригад, діЛhНИIlЬ нинІ виборює це високе

райпобуtFtОМбlнату,

фабрики ХудожнІх вироб;] Г. Ше~ч~нка. заводу неСТilіІ·

рону

продуктивної працІ, турного відпочинку. слід звернути увагу

КОМУН>

ЛІтніfj·

взуття,>,

СЬКОІ ім. Т.

чотирьох

ничникам

формалlз~т,

перІОД

виконати

пдан

раЙпобуткоr.rбінату квІтня 1980 !,ок}'

ЧІльне МІсце в доПОВІдІ було при·

налеЖНJ

робітНИКіВ з честю носять почесн~ звання ударнина комуиістичної праці і 15 бригад, діЛЬНИць коЛективів

22

свячено

трудового

школах

во~ьми бригад дали слово до вершального

сл.д

дійового соцІаЛІстичного ЗМllганкя. Далі доповідач докладно висВІТЛИ8 діЯ.1ьНість профспіЛкових оргаНІзацІ!! по розвІПКУ руху за комунlсtичне ста В.lення до працІ, ОРl'аиlзац[ю на!:!·

11 бригад до­

строково сtфа~!lЛИС~ з завданням 1979 року.

не

вІ I\О:V1lтети профспІлки щІ! не ~та.,и справЖНі}1И штабами по розгортанню

працівнІ'

89

завдань,

поспішність. Шдсумки змагання під­ биваються із запізненням, не ПІДДd­ ються шИРОКІЙ гласностІ, ЦОСВlд пр а­ воф .lангових не ПОЦJі4рю~т~". МІсце­

vдарної,

продуктиМ6їпРаЦI.

не

Зокрема

суперництва

бутових пІдприємств мІст! та району ~рАзJt14

планових

скидати з рахунку суб'ЄКТИВНІ факто ри. Насамперед, це вміле ведення органІзаЦІйної. та масово-полlтичнr:ї роботи, хід соціаЛіСТИчного змаГ<lННіІ. Саме цим питанням у вІдстаючих КО'

тету профспІЛКИ С. Ф. Присrупк<) сказав, що виробничІ колективи міс цевої промислОВОСТІ, комунально-по· показують

процен­

Враховуючи об'єктивні причини не­ виконання

t~лова МІського комі·

-

81 1- 70

гів.

дання первннннх профСПіJIКОВИХ opra· нізацlй по виконанню рІшень листо­

падоВ6rо

ЖИТТЯ

ПІДВИЩУВАТИ РІВЕНЬ ЗМАГАВВЯ

ПРОФClDJlКОllа

Нещодавно

НОВЕ

Наша адреса: М, КИІВ-!_,

-----

8.


НОВЕ ВАШЕ ПІДСОБНЕ ГОСПОДАРСТВО

На початку квІтня ПРО­

nlJt-

проводити рослин

азотни­

ми мІнеральними добрив<=!­ ми. Час приступати ДІ) весняного обробІтку ГРУН­ ту:

розпушування

І

• Колектив Воrдаиівської птахофабрики переви­ коиав плаи минулого року з усіх показникІв • За рахунок рекоиструкцН одержllли додатково 22,2 rи­

оран­

ии.

На початку росту дереа

1

кущІв

корисно

Богданlвська пта х 0фабрика спеці~,'іЗуєтьс'l на виробництвІ І'УРЯЧН:: яєць. Бона оснащена су­ часним технологl ЧIiИМ об· ладнанням. у госпnдаРСТJ3і УТРИ:VIУЮТЬСЯ тільки .!І 0РОСЛі гІбридні ({ури-несу"'· ки. поголІв ' я яких на кі

проводи­

ВОДОЮ в 3-4 рази. ~б'J RуРЯЧИj:\ посЛід. Піджив­ лення проводять шляхо." внесення приготовленого

ж

крони

закривають

І

грунт.

обгортаю 1,1

основи кущlв_ цих

Затягуван­

-

роБІт

втрат,,!

урожаю.

КвІтень

МІсяць

-

са- '

дlння плодових дерев_ За­ пІзнюватися з цІєю роб:>­ ~ою не Можна.

року становил.j

1979 тисяч_

ЦЮ, цибулІбатуна: 1 кІлограму азотних

232,5

штуки

били їх

яєць.

0,5

кlлогра~lа

І

tJj фоСфоr,них

Б 'серединl мІсяця riОЧН-. нають сівбу редиски, моркви, петрушки, цибулІ,

БУРЯКів,

гороху,

літньої редьки, а та­ !\бж висаджують розсаду ранньої І цВіfНОЇ капусти. На легких груНТАх насІн­

нА на

Мtbртають важних -

tлибше, мІлкІше.

В середньому глибина за­ tоf.>tання крупного наСін­

нА (герох, кабачки) 3-4 сантиМетри, сеРеднь6КРУ:1-

~oГo (буряки, огІРКИ) 2~3, дРІбного (крщ, фІ­ бу/(я, редиска) 1-2 сан­ тиметри, а наЙДРіБНіШОГО (МОрква, петрушка) - не г.'Іибше ніж на 1 сант;!­ метр. Намочене І про ра­ щё!{~ насіння виСівають тільки у зволожений грунт.

нини. План жавІ яєць І

прод~жу дер­ м'яса також

перевиконано.

Щ()

СПРИ:J Jіо УСПіХу?

JI{

І

pot.-

сивностl також

освоєно

У~піху

цтво

сп~­ в тому числі і при

правиЛ!,­

ному їх використаннІ не яваяють небезпеки . Для раннього весняного обробітку саду по СПЛЯЧИХ бруньках

нітрафен паста)_ Це

tлрия.1ІО

таКО,1\

У виробнй .

досягнень

ХІМІКИ

науки І

ПОнвА Ман

рекомендується

(60-процеНТНі! tемно - коричнр,

бlл~ш як

-донецькоtо

пуснання брvньок_ НОР,Іа витрати .,- 200 грамів на 10 ,1ітрів НОДІІ для ягіп­ ню,ів І ДО :100 грамів Д_'1Я

ргшти

культур.

деться

за

тою на

новили

нення

і

налагоджено

дося!'­

виробни­

цтва .

Відомо, що вирішальн~' роль у да.1ЬШО:l~У пІдви­ щеннІ ефенrивностl ви­ робництва ВіДіграє соцl'і­ а:стичне змагання_ Тому Пilртіl!на і профСПі,'1КОБа ОРГ~НlзаЦll

господарства

приділяють гу

особливу ува­

його г.'Іасності,

сті і

масово­

реЗУ,lьтативнОсті. У

з~таганні беруть учасrь всі . ЩОМіСЯUЯ підбивають­ ся

зування мінеральних віта­ мІнних домІшок. Організо­

вано

вивчаємо

науково-технічного

наші передовики

д .)­

піДСУ:llКИ

виконання

взятих зобов'язань , ВИЗН.і­ чаються переможцІ.

роб')-

ту забійного цеху. Тепер технологічний забій птиці ПРОВОДИМО в СВОЄ:І!У гос­ подарстВі, а раніше це ро-

по­

прогр є су в птахlвннuт;зі нашої та інших країн сві­ ту_ Виступають і ділятьrя ДOCBiДO~T роботи також і

Kpi~! вироб-

для

птахофабрицІ

нР.ттях

реконструкц'D В НЬОі\1У ВСТ1-

змішувачі

ква.lї­

стійно працює школа 300еконо:!ічних знань. На З'l­

потужностей 6ерахунок HOBOrJ будlвництва_ Торік бу:rо Збудавано пташник ю 33,5 тйсячі птахо:,тісц", провели кормоцеху.

підвищенню

фі!{Щії спеиіасіістів І всІх працlвників_ З цією ме­

Так, нулого

за

підсумками ми­

рону

переможцем

змагання виишов колектив

птахівничої бригади М

2,

центнера ниц_ь

1,80

кормових

при

центнера_

одн­

зобов'язаннІ

Правефланговою соцlалitтичноtо змагання серед виробничникІв с іп:ашниця кавалер ордена Трудового Червоного ПР:'­ пора ЄФросиніЯ Ол~кса+ дрівна Теплюк, яна одер­

жала по

242,7

штуки яєць

від кожної курни-несучк:.1_

Вона

працює

разом

с.1Юсаре}т-оператором

ВЕ'.'Іlєм

Із С'І­

Васильовичем

Мо­

тузкою_ 3а рік вони ЗДі­

ництва

яєць

сtаноl3ИТЬ

64,8

процента, а в цi .10:l~y по господарству вона ся­ гає 41,7 процента. Економіка фабрики міц­ нітиме і надаЛі_ Для UbJго вжито цілий ряд захо­ дів,

спрямованих

на

п'}­

,1іпшення роб6tи ІСНУЮЧU­ ГО обладнання, розширен­ няоtновних фондіВ_ Колектив птаХDфабрики взяв підвищенІ соціалі­ стйчні зобов'язання на

рік, в яких,

1986

зокре­

ма,

передбачено виробити 62 :нlльйони штук яєць, продати їх державі 61 мільйон,

дати

виробити

державі

курячого від

м'яса,

кожної

232

і

про­

410

тонн

одержаrн

курки-несучки

аи 4 мільйони 958 тисяч штук яєць. Портрети пере­

по

штуки яєць.

кожної курки-НеСУЧНd. Балове виробництво їх становить 4 МілЬЙОНі! 526 тисяч штук. Бисокі показни:ки у

струкцііо пташникlв на те­

мІсць,

Бойко

9

З метою забезпеченн'! можців змагання занеСЕ-­ працІвників птахофабрини року свіжими ні на Дош!\у пошани тре­ протягом закінчуємо бу­ сту_ Пташниця Біра Пр')­ овочами копlвна Хилько та слюса;:>­ дIВ!ІНЦТВО теплиці площею оператор Іван ДоРофIЙl)­ 4000 кВадраТНИХМЕ'тріВ. Зобов'язаннями перед­ вич ;Йовенко одержали по 242,6 штуки яєць від бачено закінчити рекоіі­

пташниці і

Мотрі

ЯКіВНИ

слюсаря-операто­

ра Сергlя Івановича Соля­

ніКОl3а, іІташницl Ольги МихайлІвни Музири і с.lюсаря-оператОра МИ!\l'­ ли Михайловича Тепл!6ка_ ці

трудІвники

перевико­

нали взятІ соціалlСТИЧ,11 зобов'язання.

риторії бригади М будувати

ннн на

ще

33, 5

один

і по­

4

пташ­

тисячІ птахо­

а також здійснити

газифікацІю села на сум:!

тисяч RаРБОванціВ. Це і

буде

вкладом

лективу

у

нреслень КПРС.

нашого

ко­

виконання

H~­

.ХХУ

з'їзду

В. ДЯЧОК, директор Богдав1ВСької птахофаdрикв.

ц ей ~НіJl6КЗfJ6б.ilенФ у 1,й60раторії Броварської державної насіННЄ80Ї інспекції. Тут завершується р6бота по другій nєревірці Нflсіння перед посівною. Тамара Іванівна Кушнірен­ ко старший технік-лабо­ рант кіл&ка років пере­ буває на пенсії. Але нині вОна продовжує сумлінно TpydutUCb, передаючи свій багатий досвід молоді_

виробничого

об'~днання «Азот» тим самим до~tрокоБб вико­

нав соцІаЛіСТИЧНі ~обов'я­ зання на чеСТ8 110-! рІч­ ниЦІ

В_

з

дня

народження

ЛеНіна.

1.

Успішно

jJеалІзують наМічену про­ граму поставок трудівни­ кам сІльського господар­ ства вітамІнівродючості підприємств

Н а фото; Т.

рес­

ЦК

МІНІстрІВ

КПРС .

весняних

.1

ловко

СРСР

у 1980 рюють

пІд

rtольових

урожаА

під

завершально­

деся1'Ої

п'яти­

~ даін~~іЕ~'Jіr.а~~;~жа~~'

ДОСТРОКОВО

ОДЕСА.

Мовлення

Весняне

землеІЮбі~

~a-

до­

строково виконав ТИВ ОдесьМг6

нМl\к­ з_аведу

поРшневих

Остан­

парТію

кІлець.

запасних

час­

ТИА дО двигунІв тракторів у рахунок зобов'язань вІдправлено механізато-

Ростовської

області.

~ДPECY об'єднавь сільгосп·

техніки країни

260

тисяч

\lОторnномплектlв_ Колектив узяв HOB~

nов'язання

виробництву

тисяч

n~peвipKU

Фото М .. Семннога.

~---------------------_#_-_...?_-- --~_

чу

час

схожосtі насіння.

рОбіТ

ЗАМОlJЛЕнюl ВИКОНАНО

рам

Кушнірен­

роцІ» Вбииство­ иадіЙИу осМву

реку

ню

1_

ко та техніки-лаборанти Г_ П. Онищук і В_ В_ По­

У~IДfiOЙlДь. на

з~ по ДОСТРОJ\ОВО­

до

Ве_1ИЕУ увагу ми приді­

.1ЯЄ:lIО

заnн­

сті цехі в на 7.4 ТІІсячj го­ _llв (;ажнnго_ 3а P<'l XYHOK реконструкції ПРИ~lі щень Одержа.1И додан.ово 22,2

птаХo:lllсць_ розширення

птах:)­

~Ticць.

пnтужн')­

тисячІ того, ничих

тисячі

339,1

14

ліільй6нlЗ 378 тисяч штук яєць, виконавши соцІалі­ стичне зобов'язання на 110,6 процента_ ВІд кож­ ної курки-несучки тут одержали на 7,6 штук.і яєць більше, нІж передб~і­ чали_ Затрати корму на виробництво 1ОО штук яєць становлять 1:16

12

Po:l-

т.ільки

-

батареї БЮ\І-3. які сприя­ підвищенню

400

початку потуж­

нІсть птахофабрики стано­ ВИ.lа 291.6 тисячІ птахо­ ~Iicиь. то на кінеиь року

В ШШУЛО:ІІУ році Нз птахофабриці ОСВОЄНО но­ ве об,!rаднання_ В птаШНlI­ ках встанnвлено кЛіткоРі _lИ

Якu!о 11а виробнича

'l'рудівникивиробили

тисяч тонн ~Ниеральних ;:t6брив, Itолек't'ив Сєвєр:.>-

З поча1'КУ року виготов, .'Іено і відвантажено на

але

її

тонни при планІ

452 тонн _ ррку

ПРО;:Іуктивність

3:'v1еншити

ви­

Спільними ЗУСИЛЛЯМі! tфаціЗНИКИ ПрЮlножуюrь здобутки_ ТОРіl\ птахофаб­ рика одержала 1,7 міль110на карбованціВ прибут­ ку при плані 1,3 міЛЬЙf)­ на. Рентабмьність вироб­

КИІВ. ВІдправивши з ftOчатку р6ку землерОбам

ва густа речовина з pl~ ким запахом. добре роз­ чинна у воді_ 'Іітрафеном обприскують вс! П.'ІОДО 'і! дерева, ягідні кущІ, ВИН ' 1град.

вищити

власного

яку ОЧ6JЇює комуніст КлавдІя Басилівна Кирик_

-

по

перевіренІ І

----

ЗЕМЛЕl'О~АМ

Хімічних засобах боротьба ~ шкІдниками, хворобаr.іи РССJIИН І бур'янами пра мсг СРСР_ ЦІ хІМІкаНІ

медиками,

ШИРОКQ

утримання

впровадження

ріЧКИ.

ретельно

І

а

садцІ, здійснено перехід на аерозольний метод ваН­ цинації п'rицl тА суху Д~­ ЗRнфекціюпримішень.

ПАрати, якІ

. щаЛіСТаr..IИ,

нор­

курей tфи :УщІльненій по­

го

комІсІєю

було

на

яйценладки,

:застосовується

!lатн лише тІ хімічні пре­ peHoMeHДOBatТ!

з стор,

-.:::----=-~~--=--=~---=---=-====---

"Про д6датFl6Вlззх6ди по підготовці 1 tф6в~денню

ІнДивІдуальних Ді· можна заСТОСОБУ­

'n~ржавмою

торі,,­

мативну годІвлю птиЦІ з1лёжно від її віку та IHteH-

Р;іДИ

з ШКід­

хворобами

ТаІі,

перехід

постанову

рослин НИRа:VІИ

ЇЇ_

зроблено

публіки.

Захист

лик Ііа .'іяиках

nePt:-

-

птахофабрицІ

.

багато

д.1'1я бо ротьби

705

тисяч штук, значно пеfJЄ-­ виконавши планові пака.1-

на

добрив на І О квадратних метрІв. НеобхІдно заКРИТd вМогу грунту.

салату,

по)

вир,')'

мільйонів

55

ГОRування

по

під­

.1Ю;:ХИНО - ГОДИНИ.

нурки-несучки

дІвлі, утримання та ОБСЛ,У

ба riі:tживити пОСіВи щаl3-

06-

курей ,

fiОЖНОЇ

колектив птахофабрн­ в минулому рацІ. В

НаС<і;\шеред, це

На початку мІсяця тре­

норму

господа рствl одержали від

ся ки

f

но . збільшити слуговув;шня

кормів

робництва зчонтували a~ регат АВМО.65 по виго­ товленню віта:Уlінн о г" трав'яного борошна. Торік бу.'JО виготовлено йо;"о

процеСіВ. постійне удоско­ налення реЖИМіВ пр:щі T~ вІ;ЩОЧИНfiУ. Адже саме це дало ~!аж.lивісtь ЗН1~­

ти_ Так, торІк на вироб­ ництво 1ООО штук яєць було заТРёJчено 1,66 ЛЮД!1но - години при П.1ані 1,8

ведення птиці на науково обгрунтовану систему го­

Турботи овочівників

пасів

переД06МО ДОСВіДУ, комп­ лексна механізація та ав­ ТО:lоІатизація виробничих

праuі,

Значних успІХіВ добив

грунтом.

Х. е. та хвщ)е. листя. розп:,,-

ня

240

вІдразу

НеобхІдна своєчасно об­ робити суниці: зібрати сушити

нець

R борозни на рів­

!-фаїв

Широка масІІість змагання -Торік одержаио 1,7 мільйона

рІк.

БИКСфИСТОВУЮЧИ при цьо­ Му коров'як, розвемниl1

нІ

били на КиївськІй птахо­ фабриці . З ;нетою поповяення за­

.,арбоваиців прибутку іфн плані 1,3 nІільЙоиа. • Колектив взяв підвищєні зобов'язання на 1930

ти орtанlчнр піДЖИ8ленн;~,

.розчину

• •

сичі птахом1сць запорука успІху

Б яrlдних кущах І пл-)­ jXОВИХ деревах корІння РММlщене близько до п)­ мРхнІ грунту. Це треб~ ~раховувати при їх об­ РОбітку.

.

В ЖИТТЯ

-

*

1980 року

Міцніє економіка, піДВИЩУЄТЬС51 ефективність

садО80ду живлення

квітня

(

РІШЕННЯ хху З'ІЗДУ кпРС

Пам~ятка

довжують

ЖИТТЯ

ще

265, моторокомп.;екТів_ ' (РАТАУ).

~

активно

~

редовий ДОСВіД tфащих

~

ни. Лише rtротягом минул6tо І в першому кварталі ниніШНЬОГ<r

~

пропагує

,

~

~

ФАБРИКА МОЛОКА

пс-

господ. арств. реСПУ.б.Лі-

\' року ~

над6єм

МО.l0!\а

від фуражної корови_ Про те, я!\ цього Добиваються тваринники

давництвом

ни..

лона»

l{иїВЩИ-

... _Фабрика малана. 'l'aK з повним пра-

~oM називають ордена 1{овтневої Революції (1адгосп «Плосківсь·, иИ». Господарство

\lає високопродуктивне

11!1емінне

стадо чорно-

рябої хуДоби з рlчннг,! ~ ...,..~..,.

понад

п'ять з половиною тонн

вийшло lIPYKO:Vl ряд книг І БР(jШУР про наДбання хліборобів і

тваРИННИRіВ

. .-#-.,---.

радгоспу, РОЗПОВlдають у випущеній ви·

fiЩlжці

«Урожай~

«Фабрика МО-

І\андидати сlль-

високопродукти в н о г

i\lолочноt6

стада,

6

ши-

рано показана органlзацlя кормової бази в господарстві та добре

налагоджена годівля тварин . Автори придl.1ЯЮТЬ вели ну увагу ве-

денню племінної рОбоТИ,

вирощуванню

мо -

см.огоспоДарських нау}. 10дняка, оцІнці та відВасиль МаТВіЙОВИ'J50РУ первісток в ос-

СЄРОНУРОВ, Олександг ЄРОфіЙОВИЧ Панчею; ( та головний зоотехні}, господарства Іван Іва-

нович Рибка. ся

Детально

методи

ОПИСУЮТЬ-

створення

нов не стадо. Зоотехніки, завідую'іl фермами, тваринни f\И господарств, кому

адресується

книжка,

ознайомляться також

прантикованим

...... ...,......-~,. .,.".,.". ,~~.,..,.~ ~-. """'':--'"'~~-6'"'''

у

3

гос-

подарствl веМНliЯМ зоотехНічноtо і ї!лемін­

и6t6 ОБЛіКУ, з д6б6ром кМріВ, організацією праЦі і соцlаліСТИЧНОі'О змагання.

Книжка ражl!м 15

вийшла ти­ тисяч при­

мірниКІв. Отже, досвід роботи tваРИННИRіВ pa~гocIiy «Плосківсь,·.ий» вивчатиметься в усіЙ р~сПублlці.

В. ПАРХОМЕНКО, завідуючий вІ,цдlло~]

пропагандн І реК.'1а-

ми літературп видав-

ннцтва «Урожай».

!

"~"'.:"''''''':'~~~oC"'..:"'''''~~..it/ •


*

4 стор.

квітня

4

1980

року

НОВЕ ДВА

ЖИТТЯ

свzrИ-ДВА

"ІЦо робити, щоб жити?" На

редакційному

стоЛ1

гу nривеРТRr: ру~рию,j «ВІд

забез ше не видав гроші зз інваліllН-Їt.-гь. коч строк ми· ~yp. наllрикіНllі травня, Mfl

ВИПЛЗ'lені. Що 1.<lМ робити. щоб жити? АлІса КО3ЕТ.». Крин душІ. Розпач Страх перед завтрашнІм днем, Все це за рядка·

широго

\lали жити на них у чеРВRі.

ми

[-

ПРИМl риики гаа е т французьких комунlстlJ1 .Юмаиіте». Ос}, номер а8

чеРВНJt

28

1979

року

серця,>.

Ува

під

IfKO~1

llВОХ

третин

Єьогод.ні

lnве.~ОСЯ

сти-звинувачення.

живе

Давайтl'

разом

стеретво t.'оаіальноro печення Нliні плату пенсій

міні­

забез·

затримує ВІІ· рl9НЮІ виді!!

на два з полови,ною місяаР І ае !то всій Франпli. я інвалІд. міll чоловІк на пенсії. На початку року я протягом трьох 'dісяuів ле­ жала в лікарні. за l1і ТРI1 місяuі СО[lзв/Sез заборгува,' мені 8.'ЮО франків і все те не виплатив їх . 3вичаltи!> ми ~мушені були познчити грошей: не могли ПОКРИТІ!

*

nре.

червня.

21

знову

Сои­

ПОlflчаТfI.

Багато інвалідів гільки 11 на

пен<:ійні

виплат!!.

і їм нічого не лишаєть(я. а.{ померти

таємо один Із вих: «ЧИ знаєте ви, шо

на

!lУКТИ.

публікуються писти тру дяших. Листи-сповІдІ, пи· прочз.

витрат

з

голоду.

листа.

Дійсно. соціальне забе,l' печення у Франції. яку буржуазна пропаганда ви дає

за

світу».

вітрину 4:вlльноrс ледве зводить кіП,

оу мене в npoBiHllii є ПО11' руга. чоловік якої вийш'J" на відпочи.нок два з ПОЛОВІ!· ною місяuі тому. Він ше на· віть не взятий на облік. Я

цІ з кінцями.

знаю

ном.

медика.

nдин

день

центрі

llЛЯ

шо

на

праuюс

тиждеиь

нервово

за

червень.

у

преса.

тому

числі чоловікова. не буду ;"Ь

навІть

права

найвпливовіші ор·

гани якої монополізовю:! ~Іультимільйонером ЕРС!:і­

у

'Сворих

llітей «мінсоuза/)еЗу>. який винен йому '10.000 франкі.' гонорару. Uей .1ікар нещn· [авно сплатив 9.500 фран­ ків податків. За таких УМ;)!­ пенсії

на визнати

Це змуше

Перегорнемо

<l'Юманіте~ за

сторінни

30

ЖОВТНА

спосови

На принципово іНШІЙ основі побудована систе­ ма соціального забезпе­ чення в СРСР країні розвинутого

соціалізму.

Броварчани можуть пере­ свідчитися в цій перевазі радянського способу жит· тя

на

вих

конкретних

місце·

прикладах.

Люди, які заслужений одержують

вийш.'lИ на вІдпочинон.

державні

сії. Причому гроші чуються відності

пен­

випла·

в суворій Відпо· із графіКО;lI­

з 5 по 20 число поточно­ го місяця за цей же мі· СЯЦЬ. Іншими словами, янщо в розвинутій напі· таліетичній нраїнІ Фран­ ції

люди

ців

не

по їм

лі.

нас

то

кілька

можуть

належні

в

водиться

міся­

одержати

кошти

взага­

виплата

про­

наперед.

-

р. Газета коментує дані соціологічного опиту.

Усі Інваліди в обо­ в'язновому порядку забез­

«Перева'Жна більшість на· селення. 71 процент. вв&·

печенІ пенсіями. рить завідуючий

1979

жає.

що

володіє

лиш€'

найнеоБХіднІшим». Тана буржуазна дійсність.

-

гово­ райсоц­

забезом І. М. Козінов. У районі 85 Інвалідів Ве­ линої Вітчизняної війни

~-------~._--~~_.,~.~-~-~---~

~

ПОДИВІТЬСЯ ЦЕП

Мuсmецьк,а хроніка

ФІЛЬМ

РОЗКВІТ

~:~~:~:.~~~~~ ~;:,~~~~~;,!~~~ j талантів

міста

став

перший тур огляду ху-

ДОЖНЬОї

тури

заводу

ного

машинобудування.

самодlяльнос- Особливо

торговель­

сподобався

\ , ті. присвячений 110-й глядачам виступ галь· , ~ річницІ з дня народ· ваніна свІтлотехнічно· ~ ~ ження В. І. Леніна. го заводу Олександри \ RКИЙ відбувся нешо~ , давно у Будинну куль- Кир!й. яка майстерно

~

тури заводу торговель· ного машинобудування.

!

Свою

майстернІсть

продемонстрували

кра

прочитала

О.

оповідання

Довженна

«Мати».

деревообробний

комбі·

Бухонсьної.

лікарня не взяли участі в оглядІ художньої самодІяльності.

вокально-

Л. БУГАРЕНКО,

Інструментальні ансамблі фабрики верх-

інспектор міського відділу культурн.

Червоноармійській

лиці.

Порівняно

майстри

молоду

\ ,

архітектурну

j

ний на початку ниніш-

-

збудова-

нього століття

Зовні

рекомендацією

ків

поліПШll­

відновлю- вкрито дерев'яним пар-

ються керамічне обли- кетом. А стіни обкЛа· цювання

і

ліпний де- дуть спеціальними пли-

[(ор. замінюється

дах тами.

тошо.

Та

особливо

стали

перед

реставра-

складні

Справжньою

завдання по- сою цього

торами при опорядженні Інтер'єру приміщен-

залу

стане

окра-

величного орган

на

регістри. Иого ви· готовляють нині май·

62

ня. Так. на Київському ст ри Чехословацької керамічному заводі до· Соціалістичної Респуб­

~ ~

,

велося

створювати

но-

ліни.

ву плитну. яна нагадуКонцертний зал ор· Ba.1Ja б ту. що була в ганної музики буде костьолі раніше. Тільки після тривалих по-

добрим Києву.

шуків

до свого ювілею.

в

удалося

архівах

знайти

фотографії

подарунном що готуєтьCJ'l

Т. ВАСЮРЕНКО.

І героїня

фіЛЬМУ

M'~­

-

рія Зубрицька. :vIолода сз­

мотня жінка. Головна 1ї турбота - зібрати гро­ шей на будинок. Для цьо­ го й торгує вона пиріжк'!­ та

самогоном.

, \ \ \ \ , \ \ ~

j

Якось зупинились у переночувати троє

тепер

ку сусідів. У Марії з'яви­ лася сім'я: вона забрала із дитбудинку хлопчика Павлика. І «ПОС:vIертно» полюбила

свого чоловіка.

... ПриЙшла

весна сорон

п·ятого. А восени приїхав Іван. Здивувався він 3

ра.:\ості

Марії:

звідки

йо­

знати. що став він для неї найближчою. здавало­

солдатів. що йшли на фронт. Один з них. Іван. спробував позаЛИЦЯТИСіі.

людиною. Приїхав Іван по

та

вили

ні чого

з

цього

не

ви-

йшло. І тоді, шоб довесІН серйозність своїх намірів, вписав він Марію як дру­ жину в свій смертний ме­ дальйон: були тоді у соп· датів такі медальйони, де зберігалися адреси рід­

Марія поба­

тільни

своєму

вигоду

новому

со.,датської

в

ноли

!

одержала по­

мого

солдата.

Та

прийшли

неї

якось

до

Піонери-тимуріВЦІ

з

дитячого будинку.

ЧИ

не

треба допомогти ВДОi'lі солдата? Чи не розпо­ вість Марія Тарасівна про

свого

чоловіна1

назавжди

свою нагороду:

жаний

ним

на

І поїхав якби не

втраченою адже одер­

орден

адресу

віДПР<l­

ДРУЖИНrI.

би він звідси. маленький Пай-

.'ІИК.

безкоштовно одержали автомобілі марки «Запо· рожець». а 25 ,безплатно

.'lиста до «Ю:'.lаніте» мо· же лише поза~щрити Л. О. Козіній. 85 іншим бро­

отримали

варчана:l1,

МОТОНОЛЯСКИ.

- Ій жити. щоб люди бачили. шо це їй листи ... І Іван слідом за Павла­ ном

повернувся

до

до:vIУ

Марії ... У ся

ролІ

Марії

знімала­

талановита

Світлана

антриса

Крючкова.

від.)­

ма глядачам за фільма­ :vIи «Ве,lика перерва» (Tf;левізійниЙ). «Не може бу­ ти!», «Пре:vIіЯ», «Одру­ ження» та Ін.

КіНОфіЛЬМ створений ніностудією «ЛеНфіЛЬМ». На

екранах

міста

де­

3

4

монструватнметься

квітня цього року.

ЗАПИТУЄ

За цвяхами... у Бровари Наше

село

Мокрець

рів.

To:vIY

нам

дy~e

не­

зручно їздити до Міста за

товарами першої необхід­ ності.

яних

чомусь немає

у сlльсьніЙ крамниці. Це,

~lИнул()го

безплатнІ

його вартості

ті з них. хто ()держує пен­

нарбо·

1400

ванців. Візьмемо приклади мі · сьнl. Минулого року пен· сіонерам мешканцю! Броварів держава ВІІ­ платила 3 мільйони кар­

-

бованців!

чоловіs!!

5.892

повсянденно

реальне

відчувають

піклування

пар­

тії про їхній добробут . ШИР0 вдячні за це Оль­ га Григорівна Чала. Анд­ рій Іванович Курач. яким нещодавно

праЦівники мі­ ського відділу соціально­ го забезпечення оформи­ ли пенсії. десятки і сотнІ інших громадян.

Авторна

до

санаторіїв. відзначити. що

f3аЖ.1 ИIJО

сію

нижче

ців. і

Д()Дому

карбован­

70

проїхали

до

за

курортів

рахунок

дер­

жави .

За правильним розпод~ .10~1 пуТіrзОІ·;. оформлен­ ню! AOHY:tICHTiB на пенсі'і стежать. поряд з праців· нинами оФіЦійної устано­ ви. члени гpo~!aДCЬKOЇ ра­ ди. ю;у ОЧО.1ЮЄ інвалід

Велиної сі тчизняної вій­ ни К С. Галушко. Демо­ кратизм

ми

радянської систе·

соціального

-

чення

забезпе·

НС~,С1.перечна

ревага

нашого

пе­

способу

життя.

В.

розпачливого

ДОВГИЧ.

Підтримка Московської Олімпіади ОТТА ВА. Виконавчий комітет Олімпійської асоціації Канади прийняв рішеНIf~ про участь у Московській Олімпіаді. В р€зодюu: '. схва,lеній на засіданні в Монреа.lі. підкреслюється.

що

О.lіМllіЙська

<щідтверджує

асоціаЦ':1

свою

рішимість взяти участь в Олі,,,!пійських іграх 1980 року». НЬЮ-ЙОРК. Плани адміністрації США, спрямовані на бойкот Олімпійських ігор, завдадуть серйозної

НА ГОЛУБИХ ЕКРАНАХ п·ятниця.

8,00 8.40 9,05 9,35

4

шкоди всьому любитеЛі.ському спортові в СПОЛУtlе. них Штатах, говориться 11 дисті американської спор~· сменки Енн Марден, опуб· лікованому в газеті «Нью. йорк таймс». «Я тепер готу· IОСЬ ;10 Л\осклвської О.lі)1· Ilіади. і. I1зскі ,lЬКИ мен.і О!_ доУ/о. В США немає жодно· го aT.leTa. ЯКИЙ ВИЯВИВ 1):1 бажання ВЗЯТИ участь у так званих а,lьтернативних і,"­ рах», - заявляє Е, Мардсч. (ТАРС).

ПРОГРДМД ЦТ П;lОграма .Час>. Гімнастика .. Творчість

Всесоюзного радіо. кінченні НОВИНИ.

По

зJ.­

грама:

буднІ.

Кінопро-

«Батьківське

Російська мова . До иаціонального свята Сенегалу Дня незалежно­ сті. Концерт національноrо ансамблю танцю Сенегалу. 16.45 На приз клубу ,Золота шаЙба~. Фінал всесоюзних змагань.

Москва

По

перш за все. мило, відра, цвяхи та інше. Невже не можна у селі торгувати усіма господар· чИМИ товарами, які Tatl

необхідні мешнанцям? За дорученням жнтелlв

села А. ДОВГОПОЛ.

«Обличчям

і москвичІ. Угорщині. Юнопрогра-

Веселі нотки. Сьогодні у світІ. Життя науки. Концерт Панамського національного фольклорного ансамблю. 19.55 Художніil телефІльм «Хо­ діння по муках». 5 серія «РОЗЛОМ», Програма

.Час •.

Мо.10діжниЙ вечір в студії Останкіно. 22,30 Сьогодні у світІ.

22.45

Мелодії

ної

і

ритми

естради. ПРОГРДМД

зар.убlж­

Срібний

16.50

Шкі.,ьнИЙ

океану».

<о:-

Рік п'ЯТИЙ.

ДО

дзвІночок.

завершальний ..

17.25 «Пісня

Сliликає

друзlв~oJ

Респуб.г: іканський телефеСТlf4 взль піонерської пісні. 18,10 Документальниli телефільм

18,30 19.00 19,30

екран.

народного

ку_,ьтури

Актуадьна

кл.

ОБРaJ

Па.

камера.

Генеральноrо консула УНР в Києві Дь€рдя ,'\\акларі. Інтерклуб. 20.45 На добраніч. діти!

19.40

~I.OO

«Час •.

Програма

Художній фі.%м .Чужа рідня». По закінченні ио­

21,35

вини.

ПРОГРАМД

8,IO-1R,OO

нд

ОБЛДСТЬ

Навчальна

програма

ЦТ.

18.00

Екран

"уре.

1

студента·заочника.

Вища

математика.

ДокумеIП3"'1ЬНИЙ телефільм «На нових рубежах».

19.30 20.00 20. 15

Вечірня

казка.

Сьогодні

-

ня

День

Братirлави

ських

від. загарбників.

визвоnеll·

фашист­

Братер­

СТ80.

21.СО

Концерт

Державного

фонічного оркестру РСР.

Пере­

укра].,.­

ХТЗ.

Сьогодні День визволен· ня Угорщини від фашист­ ських загарбників. Виступ.

21,40

Художні;;

ЛИ I I1JЯ

на

телефільм

мішені».

сим·

Латвій ..

І,

.Об­

2

ее·

рії.

.Ті-

література.

Концерт

ського хору «Візерунок»

..ацу

СЬr\:ОЇ

Новини. До 35-річчя Великої моги. ПалІтра.

Російська

російськІй

В ~ередачі бере уча~ть пер­ ШИН секретар ЛеН1НСЬКОГО райкому Компартії України ;\lіста Ворошиловграда О. [, Сизов.

УТ

10.00 10.20

11.40

ДО

16, ІІІ 16.25

ма.

18.30 [8.45 19.00 19.30

21.00 21.35

в

Від техніки безпеки безпечної техніки. 16.00 Новини.

поле-,

15.45 [6,15

17.30 18.00

Леніна

« "еков».

Новини.

Сільські

І.

12.30

юних.

Художній телефільм .Хо­ діння по муках:.. 4 серія. [1 .05 Концерт оркестру російських народних інструментів Центрального телебачення і

14,30 14.50

В.

радянській літературі. 12,10 Документальниli телефільм

Шопена вальс. Літератур .. но~му~ична композиція.

КВJТН-Я

М. Коцюбинський . ні забутих предків».

розташоване на відстані 30 нілометрів від Брова­

які

одержали

путіВJ:iИ

10.55

ЧИТАЧ

РОІіУ

Інваліди праці мають ЗМОГУ придбати мотозасіб за 200 карбованців ПРИ

« Повернення:..

Ви їй хоч листи пи­ шіТЬ,-сказав хлопчин.-

стаНQoвищі

дружини.

Забезпечений Аобробут

ле ёпlвчуття до неї з БJ­

ся.

!

'~~g~~~~,~~~~~qg~~~~~~~~~~~.

тільки

Марії

t

.

Мабуть.

почала Марія розуміти і тугу дітей за загибли:vI..j на фронті батьками . і теп­

:vIy

хоронну на Івана не зразу відгукнулася її ду­ ша на смерть малознайо­

За

цього підлогу буде зроблено у виглядІ своєрідної мембрани і

канцІ готуються до мир­ ного життя. А серед них

навіть,

анусти-

вирішено

господарюва­

Спочатку

кольо-

композиції.

недавно

чила

скла

нині ти звучання залу. Для

-

вІдбудовують і часткоВО переобладнують будівельники та худо ж-

ники.

новІ

сІм

ли фашисти, живе чекач­ ням близької перемоги над ворогом. його меш­

них.

ЛЬВіВСЬКІ!

вареного

створюють

пам'ятку рові

ностьол.

j

вітражів, що були тут встановлені при будів· ництві І не зберегли­ ся. На підставі ЦИХ

ву- фотографіЙ

~~~~tт~~

ми

~ ~

ТУТ ЗВУЧАТИМЕ ОРГАН Один з найкращих у світі залів органної ~!узики незабаром вlдкриється в Києві. на

!

'\ відділ \

щі нолентиви ху дож· нат. районний ньої самодіяльності і внутрішнІх справ. рай-

окремі винонавці міста: самодіяльна народна хорова напела Під керівництвом Лариси

~

На превеликий жаль. ~

99~~OO~

Невеличке містечко в Західній БілорусІї. де зоз­

____________

.жиrrВ

Редактор Є. Н. ФЕДЯИ.

І(одектив Броварської' друкарні вислов~'1Ю€ глибоке праціВНИці О. Р. Нестеренко 3 прн.аоду емер· П' чоловіка НЕСТЕРЕНКД Сергія Петровиqа.

співчуття

ті

--------=.~-~~ Дирекція.

партком,

робітничий

. ._-------

комітет,

ра.д!'оспу «Требухtвський» ВИСЛОВ~1ЮЮТЬ чуття бригадиру садовоl fiригаДIІ М. 3 приводу тяжкої втрати - передчасної ловіка ФЕДОРД СТЕПДНОВИЧА.

весь

колектив

гд ибоке спів. Ф. Польовій смеРТі її чо­

#55 1980  
#55 1980  
Advertisement