Page 1

l1.РОЛЕТАРІ ;ВСІХ КРАТН.ЄJIНАНТЕСЯJ

в ом

s5 (4780)

після

переведено

завер­

шення програми ~пільно­ го польоту проведено віД­

6

окремлення

го

КВІТНЯ

автоматично­

транспортного

кораб­

ля .Прогресс-5. від ор­ бітаJ\ЬНОГО комплексу

1979 р. Ц1иа 2 коп.

.СОЮ5-3~~•

-

Норабель

АВТОНОМНОМУ ПОЛЬОТІ

З квітня

П'ЯТНИЦЯ

.СaJlЮ'1'-6.

• ПРОГР:&СС-S.·

.Прогресс-5.

в

тономного

режим

ав­

польоту.

Володимир Ляхо!! і Ва­ лерій

ють

Рюмін

р060ТУ

продовжу­

на

борту

уково-дослідного

на­

комп­

'Ієксу «Салют-б'!> «Союз-32.. (ТАРС).

:::::::s

8 -КВІТНЯ - - - -- -ltEHb --. ВІПСЬК- ~_ ._ -

lJРОТИПОВІТРЯНОІ ОБОРОНИ КРАІНИ

ГАЗЕТА

ВИХO,Qить

Мирне небо Вітчизни

, 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГОМІСЬКОГО. КОМІТЕТУ КО1\U'НІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКО!І РАПОННОІРАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Війська ППО в діти­ щем Жовтня, ровесника­ ми Нраїни Рад . Створені при особистій участі В. І. Ленінд, вони пройшли славний бойовий шлях від першого протилітако­ вого бронедивізіону до са­ мостійного виду Радянсь­ ких Збройних Сил.

у ЦЕИТР!ЛЬИОМУ КОМІТЕТІ КПРС І Р !ДІ МІНІСТРІВ СРСР , цепpaJu.нИЙ f>a.цa · М1иістрlв

Комітет . кпрс t срср прийняли

тоttлі, овочів 1 K()~Mi8 . високоІ якості і за.поБJ,rаиию8тратам цієІ

ис)ставО8У.ПіХІ додаТКові заходи JIоаабезпеченню збирання врожаю, зarO'rlвель сільськогосподар-

.. . К' ппрс~ t

СР р ао($ов'я~ли ДН Компартій ! ~аДIJ Мін1стрlвсоюзних респу.б-

.пік, . відпов1диі міністерства і відомства, крайові, обласнІ! . районВі. ~омІтети ІтртІІ, Ради Міністрів автономних респуБЛік і виконко. ми .мlс:цевихРад народних депу,аТ1.8, місцеві сільськоroсподарськіфргани, керівників колгоспів, paltroc.nlB і заготІвельних органі-

8зцНt:,абезпечити

СВОЄ'Іасяу

під·

робі?

за

жrlJП~еПl'оведения

реСУРС!В.

худоби·

аneJllр,а 1979/е0' ~KY. .. ЦвстаИО.80Ю 'передба"еко, 3()J1~

)І., аабезпечитипdвНУ,-с:хороВ:вlcn

. .. .

і

1

кукурудзи;

роз-

кормових

веденню збирання ті!!ель

.

ІфОф.Сnілк6вим · і

раД"PlСЬКі,

~оби в період

1979/80

фОнд вузлів, агретаТ1В і запасних

cnіЛf(ОВОro

тиву, народних Rонтрол-ерІв на ви-

заходІв для того, щоб забезпечити

складеь-

зацІї, кер1ючи.сь рішеннями липнев.ого і ЛИістопадового (1978 р.)

сільсьі\ого господарства і вживуть

рішальнКх діЛЯНках виробництва. Організаціям, які ·. здІйснюють

своєчасне проведення збирання врожаю без втрат, заготівлю не-

1tИХ приміщень, силосних 1 сlнаж- будівельно-монтажНі роботи в рад- . 06хlдноІ кільчості кормІв., викоВИХ сховищ, сушильних пунктів 1 госпах 1· колгоспах, доручено вжи-на1і1НЯ 1 перевиконання планів про-

обладнаннІ'! ЦИХ споруд; розробити 1 здІйснити заходи по

ти не()бхlдних · заходlВДЛJII прискорення · будівництва 1 введення в

аабезпеченню виробництва зерна, дію передбачених планом на 1979 еоияшинку, бавовни-сирцю, цукро- рІк тваринницьких приміщень і ВИХ буряків, льону-довгунця, кар- . кормоцехів, заШlI:ечивши здачу ух

дажу державі зерна та інших сільськогосподарських продуктів у 1979 році І уСПішне проведе ННі1

зимівЛі худоби в

року.

ми радіолокаційними за­ соба1l\И. В будь-яку пору року і доби висотні і низьколетячі цілі на ве­ лИ!шх віддалях будуть виявлені вчасно. Сучасна радіолокаційна техніка, комплексне ви-· користання швидкодіючих автоматизованих

управління

систем

створили

на­

дійний щит повітряного пррстору країни. Грізна 1 водночас мирна зброя знаходиться в надійних

руках.

Вартовими

повіт,

ряних рубежів Батьків­ щини любовно називав наш народ воїнів ППО. Зустрічаючи День військ протиповітряної оборони країни, весь ОС0бовий склад військ ППО наполегливо

підвищує

свою майстерність, роз­ в'язує всі навчальні та

бойові

завдання

з

висо-·

найбільш маневрений рід військ ППО країни. Маю.

спільно

вих,

різні

типи

надзвуко­

всепогодних

винищу­

Вітчизни,

братніх

наші з

воїни

воїнами

армій

ППО

учас,

-:-

ниць Варшавського Дого­ вору надійно оберігають повітряні рубt!жі всієї со­ ціалістичноУ сттIВ1Щ\'ЖНОС. ті. (ТАРС).

сільськогосподарські,

частик,

кормоцехів,

перешкодоза, автоматизовани.,

кою якістю і ефективніс­ тю. Вірні вартові неба

вачів-перехоплювач1В, . на­ ші льотчикlі здатні зни­ щити будь-які літаки і крилаті ракети противни-

ПРОфСПіЛRОal. і комсомольські орган:lзацП, колгоспи і радгоспи, промислові і транслортніоргані-

ак-

комп­

вогнева точність

тужними, хисними

від об'єктів, що оБОР0няються . ,.Авіація ППО -

чи

Центральний Номітет НПРС і Рада Міністрів СРСР висловили впевненість у тому, що партійні,

КОМСОМО'nЬСЬКИМ

ракетних

Велика висока

сприяють успішному ура­ женню будь-яких повітря­ них ці.'1еЙ у широкому діапазон! висот і швидко­ стей, на великих віддалях

року .

ПленумІв ЦН НПРС, докладуть усІх сил до ус.ішноrО виконання завдань по дальшому розвитку

JJриміщеаь,

лексів. міць,

про­

дуктів і кормів У 1979 році і успішному проведенню зимівлі ху­

комсомольського

зенітних

врожаю, заго­

Сільськогос.подарських

. Ц1\J\ClJ4n4S81 1: Рад. . Мlи1с:трів союзнцх . республІК, . крайоSИМ,оБJIйСWМ І. районним К1)міте'Там .парftJ,Рада1М МіНІСТРі! . а$ТО-

і

видів Збройних Сил СРСР. Зенітно-ракетні війська, що входять до їх складу, мають на озбро­ єнні рІзноманітні типи

тваринницьких ферм у радгоспах і міжгоспо-

,раиспортн!'JХ засобіВ: створити ДІ)' ден.нязбира.ннЯ ·врожсію 1979 . роаочатку збирання врожаю в6рга- · ку lпіДГОТРВКИ ДО' ;зимівлl худоби. wlза:ціп ДержкоМСільгосптехніки Забезпечити прави,!!J.>НУ -розстановсрср, у колгоспах і радгоспах У. ку 1 організацію роботи комунlсlМобхідних кІлЬКОСТЯх . оБМінний тіВ, депутаТів · мlсцеsих Рад, проф-

. ·вжити заходів. 'до . СВОЄ7 чаского . ремонту тваринницЬкя.х

них і технічно щнащених

У постано;,,1 ЦН НПРС і Ради Міністрів CFCP визшчено й інш! конкреТНі заходц по с.воєчасній підготовці і організованому про­

здійснити конкретні за- оргакаМЗап-ропонован.Q. ' с~6єчасно ходи ПО посиленню теМПів ·реМои .. .. РООГОРнути.масово~пOJtiт~нуробо- . 'ІУ збирально'!· техiJ1ки, aTaK~ ту, с.ПРJJМОМНУ науспішн.є'nРОве-

pMH'tJI

ио' від-

l!одарськоХ продукції.

уфt пос1вІв зерю;>вlfX куль~р 1 $ИІфрисtани!і Іх 1іJiькизз ПРJUfИ:М НОМНЦ. реtnублlк і ВИl!они~ам при:,наченням, otOl5ЛИВО' посІВів . місцевИХ Рад Н&роnкхJl:~nу1аТів, 03Имих культур

заходів

Нині війська протипо­ вітряної оборони країни є одним з найбільш склад­

дарських підприємствах. . Для водіїв аВТОМобіЛіГ~. тракто­ ри.стів-машиністів та іншАХ меха­ нізаторів рекомендовано встано­ вити заходи морального і матері­ ального заохочення за виконання і · перевиконання завдань на зби­ ранні і перевезеннях сільськогос-

в~к()наиня ' в · кожному rOcnoдapcT-

"OI*IB У 1979 роцІ, а: · також ус- таннЯ в господар~т&х

намічених

ціІ нових колгоспах,

кра'іни . . . РекомендоВано УТОЧИJIти з урахуванняму)'tIОВ, які складатимуться, завдання по заГОТіВЛі кормів для' повнішого задоilоленняними худ06и в період зимівлі 1979/80 року, звернуВши . , ОС06л!tВу YBary на організаціЮ виконання 1 пере-

вІ планів . заГОТівЛі кормІв, а також на винор.цстаинявсіх Резєр51в. для ДQnЗ1КОВorо Haгp6Maд.~ ження і раtiі~нальногt:l в~к6рис:-

бойової техніки ворога.

новл&нню ліквідованих і організа-

Ставропольського краю та Інших передових · районів ' і· . господарств

rOt6BKY КQлгоспів, радгоспІв 1 заrQtlа~.них· оptані~цій : .111) зби~ раJfJl_·· ,рожаю. . заготівель сіль<:ЬНоtbс.п9дарськНх tфоДуктів 1 зимівлі

на-ння

урону

знищивши

понад 7300 літаків, близь­ ко 150О гармат і міноме­ тів, багато танків, іншої

реробки і приготування I;topMi B у колгoc.nах і радгоспах. Рекомендо­ вано здійснити у 1979 році вико­

району

великого

противнику,

ширити роботи по ремонту і тех­ нічном~ обслуговуванню тварин­ ницькоі техніки 1 мащин для пе­

роке впромджеНИJ[В раДГClспах і кoдrоСпах пе~довихмеrОД18· використання. техiUки, _КОllЦlлеКCJlоІ

. . оргакlзаціІзбlфaЛЬВИХ Рада· МіНістрІв дoc.BLдoM Іпатовськ·ого ·

PO~.

завдали

в е~CllIJ1уатацію не пізніше листо­ пада 1979 р. Запtpопоновано роз­

продукціУ при збцравні . і nepeвeзеннl. Запропоновано ~бе3мчити шв-

~ продуктів і кормів У 1979 році · та ус1tlШНОМУ. ПРО15едеН1fЮ зиХімl худоби в період 1979/80

У роки Велико! Вітчиз­ НЯНQЇ війни війська ППО

ка, незалежно від часу доби і метеоумоВ. Важливе місце в систе­ мі протиповітряної оБОР0ни країни займають ра­ діотехнічні війська. Вони оснащені найновішими по­

перІод

1979/80

(ТАРС).

КУЩОВІ СЕМІНАРИ ПРОПАГАНДИСТІВ

.

ли голова методичної ради парткабінету Т. В. Ульянич, пропаrанди~т Г. Ф. Жданє-

4 квітня розпочалися кущаві семінари пропагандистів систем партійного та комсомольського навчання і економічної освіти ТРУ.!І.Я-

та культурний розвиток Країни Рад . Завдання ідеологічних працівників у

дімм пропаганди і агітаціІ

чаЛЬНQГО року висвітлив за­

щих. Вони організовані від-

єва, про

які прочитали лекціr соuіально - економічний

зв'язку;; закінченням

м.і_СЬК',9ГО _ комітету Компар- відуючий Т11 УкраІНИ з метою надан-

ня

методичної

нав-

парткабінетом

допомоrи міськкому парт-іі В. П. Реб-

бійuям ідеологічного фронту. На першому семінарі, в

роботі якого ВЗ!lЛИ участь пропагандисти південної

рОВ. Семінари, які проводяться за кущовим принципом

вперше, стануть етапом підготовки до районної конфе-

групи підприємств, виступи- ренціі пропагандистів,

M~~~e~~~ -=- 21 КВІТНЯ - ВСЕСОЮЗНИП- ЛЕНІНСЬКИП СУБОТНИК РІШЕННЯ ПАРПІ І УРЯДУ 8 ЖИТТЯ! - - : - -==:::: ~ ~

ас Н О ВА

УС П І Х І В

ТВАРИННИК .ІВ Майже

1300

КіЛОгра- маJtИ за

цей ча.с

торік.

зи,

міцнів

lilПеpmе

застосують

.передова

доярка

на-

ріО.1ІУ

тварИННIlКIJ

.

на

готІвлі трав, · сінаЖу

вий :комбайн

ЗА КВАРТАЛ-РІЧНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

за­

но­

Ставши п,а ударну

cHCH-100 •.

Тва.Ринники и1в молока одержала від Отже , протягом нинІwньО­ роБЛJIIТЬ все Хt)ЖИО'І корови своєl ГРУ-' го зимово-стійлового пе­ пх

техючиий

1

арсеяаn· кормодобувників: в цьому сезоні вони

четвертого

радгоспу дЛЯ 'ЮГ0,

працівники

пішио 8ИКОИУJO'tЬСЯ :' i~a8данн"по продажу неtелlв

пере81ряється·

господар-

п'ятирічки,

фабрИlЩ верхнього

дитя­

Слово не розійшлося з ділом. Вчора

Yx1lКICTЬ,

вони

відправили

11 торговельну

режу

ОДНlНадцяту

надпланову

обнов.

ІЮжirВність, І, ' виходячи З

ням

скмдаються !lЛЯ господарств району. цИх . дМlих, c'tBa. Головна з&порука уСПіху нові раціОни rОд1ВЛі ху­ За перший квартал в тваринникіІІ -у всем1ц­ доби .. цілому по радгоспу · віД нlЮЧlй кормовій базі. В. КЛИМАСЬ, кожної корови одержано · В ниніШНЬОМу . роцІ ' У rОJlОІIІВЙ зоотех вІк радгоспу сПр1всь­ 846 кілограмів MO-!lока на-С ЗбіЛЬШуютьс,, · на 90 - на 25 . Kr більше, ніж гектарів посіви кукурудКИЙ ••

тварИННИКіВ

.

і очолює змагаНl!Я

трудову BaXT~

десятої,

чого трикотажу зобов'язалися випу­ стити понад план 11 тисяч виробів.

щоб успішно завеРШИТlI госп()­ ЗИМОЗО-С1'IЙЛОВИЙ . період

шого радгоспу Марія Ми- царства не Тільки не уТРИМАиН'l . худоби. Уточ­ 1Іопаlвна ПОRи.дько. В цІ зменшиJtИ, а збільшили НЮЮТЬСЯ зз,паси кормів, J(1IIBoн.a одержує 13-кі- виробництво . 1ІІОЛока . ,Ус­ лограмові надоХ соцІаЛістичне

року

З

найбільшим

часу працює

ме­

тисячу

вилередже.н,

в'язальниця-багато,

верс.татниця Ніна Степанівна Пома­ зок, я'ка виробляє продукцію вже в рахунок квітня 1982 року. В раху. нок ОСТЗJннього року десятої п'ятиріч­

ки працюють

її

лаївна Рунова,

кол€ги

Лідія

l\1ико­

Валентина Степанів­

на Павлюк, швачки

Тамара Носrян­

тинівна Миронець і Ніна Степанівна ЦИМИ днями, перед ПQчатком маС0.~X польових робі'!, rосп6дарства ра­

йьну одержали 8 . нових Тракторів .ЮМЗ.. Вони поповнЯ'І'Ь парк траБ- . торів у радгоспах .Треб~8СЬКИЙ • . · <Жердівський. , • Гоголівс!>киЙ. та l!fШt{X.

ці

коліс:Ні трактори

увіверсальніш1

-

най­

' сІльськогосподарськl

машини, які круглий рік працюють а однаково високим '; нUанТаЖенням.

Тепер. : зa.rаJ'lWia.~кlсть._gIU

Гаврилець.

п о п о в НЕ. Н В Я ТРАКТОРНОГО ПАРКУ тракторів цього . KJ!acyy ра.ДГОСП4Х району становить · 312 штук. Це одна з передумов ursИД1{ОГОі якісного про ·

ведення веСНЯНИХПОJ!ЬОВИХ р06іТ. Я. СОЛЯНИК, застуIIJIВR керуючого райСlль­ rосптеXJdюl.

З таким же високим

ентузіазмом

працюватимуть робіТНИКи і лен і нського комуністичного

Насос/Ш станція .м початок водопостачання

1. Тут бере нашого м іста.

Сумлінно виконуе- тут обов'язки onepa~

тора Катерина АНТОніl!на БАЗИР, яку ви бачите на зні.мку. В день комуністи'І­ ного суботника вона працюватиме на роБОЧО~lJі місці. ФОТО Щ. СеМИВОl·а.

під час субо1'НИ­

ка. За день передбачено випустити дитячих костюм1в і перерахува­ ти у фонд п'ятирічки 1300 карбован­

4000

цІв заробітку.

Р. ЧЕШУЛЬКО, інженер оо організації ~oЦiaJЦ. сж~оrg 3МИaJUll,


..

"-It

стор.

t

РАДГОСП !tИЙ. о.дне

е ufтня

1979 року

ня

норlв складає дВІ 8 поло­

МОГJIивостl

ТіЛI>КИ

!Виною тисячІ, а

Bcaoro

JI И З

Іх

б

стоять перед

колективом

4.000. CoпLДHI

І> !І О

завдання

як по виробни.цnу

мМ6-

110

на, так І вирощу&а.н­ ню ОВОЧ~8ИХ НУЛl>fУР.

нізацІІ!

вІдповІдальностІ

пра­

парТІйна орга­

ПОКJIикан.а активІ-

І

контролю.

РозРобляючи

вертий р!к п'ятирічки, ми включали

до

них

теми,

якІ давали б не лише тео­ ретичнl

знання, а й при­ йоСИли б суто практнчнІ результати. Пропаганди. сти зробили ставку на

БАГАТИЙ зусилля труд~их,

І10лlтичних 1 економІчних знань людей лежить бага­ тий пласт резервІв.

ВІдверто кажучи, ранІ­ ше ми придІляли цьому недостатвю

ува­

гу. Система економlчноl освІти не бу3І8. маСОВ:JЮ школою вихоааН'НI!: сІль­ ськогосподарських працІв-

:никІв. ПартіЙний KOMlret :нижче можлнво~тей ВИКО­ ристовував цю фоpt.tу l,neoлоГічноІ роботи. тому, що мйнуnого

року радгосп ся

з

не справив­

програмою

овочlЗ

І

молока

продажу

./(ержаВІ,

відбилися й прорахунки в цій справІ. ЧИм можна пояснити

зменшення

робництва

1977 Про

мопока

року на

тонни?

772

ЩО б не

ви­

пр~ти

ЙШJIа мова,

ТРУДОВИй

розвиток

у

слу~ачів

іні­

слухачІ, в основному, бри­

року

радгосп

нять

школи

досвІду

передового

тепличників

роз­

повІв про передовІ методи одержаЮНІ

високих

уро­

жаІI! Оlючl13.

У цІ напру­

женІ

стали

дш

тут

tикуват'И

заняття

середньо на

На високому рівнІ Дять заняття

І

пLдвищення

в

прак-

безпо­

мІсцях

роБІТ.

прохо­

Це

негативно

познач*,ося на собlварro­ стІ молока. Порушеним пиtаннЯ1.t зайнялися enе­ цlаJIІсти. ВизРів ряд рІ­

якою

угодІ

госпІ дещо зневажJIИ80 стаВИJIИСЯ до застосуван­ ия амІачно! води, то цьо­ ГО року вона ВlЮCилася 1 пІд кукурудзу, І під коро

1іАЦіJtЮ&аТИ

СК'орочення

УКJIадевия

рання.

ськОіГО

змогу

додаткоВО

одержа­

токи

Партком вважає,

школах

пLд­

Це дасть

ти пІвтори тисяч! СІна з отави.

що в

економІчнОГО

нав­

ка'зуют. один

з

-

слухачі,

головних

це

напрям­

КІв пІдвищення продуктив­ ностІ

громадського

тва­

ринницт.ва.

Розвиваючи

створення суверенно! па­ лестинсько! держави, в угодІ тума':!:но натякаЄТЬС!t на

до всг нових nia:JeMHUx КАйдових nроклйдают~ ШЛЯХ трудівники тресту «Полтавнафтогазрозвідка>. У третьо­ му році n' ятиріч/(и приріст розвіданих ними запасів laЗУ перевищив планові показники на 750 тисяч кубіч­ них метрів, а на.фти - на сотні тися~ тонн. до 60 про­ центів зросла кіл~кіст& пробурених елибоких і надгли­ боких свердловин. Колектив тресту веде перед у соціалістичному зма­

В. ЦАСЮК,

2'

І С

ду торговельного .>fашино- ШЕФСЬКІ будування вже триваJIИЙ

О

(Фотохроніка РА1 АУ).

парткому.

-

С в

JL ;,

...

ЗО · БОВ'ЯЗАН· НЯ

Ч.lС шефствує над радгос-

пом

еРусаНІвський..

'Іри роки річки вІн

десяtОІ п'ятизробив вагоМий

ЗАКО · н · ··

дЛЯ

80дчани поставились дуже серйозно.

Иолектив

_

Рагачов,

вже

заго-

виготовив

3550 погонних метрІв лот-

}(~B n·ля радгоспної теплиці. Варто вІдзначити, що

внесок у ЗМЩнеКRЯ мате-

цю роботу

роБІтники ви.

ріально-технlчноІ базн минулаго року завоювати nancTBa предстаSНИflН на- ними силами ВИРОСТRrи ІЮнали в пооаурочний rооподарства. Лише торік ce""'n промисловнх пІд- шоrо пІдприємства І рад- 2U геКТІІ.рlВ кормових бу3 . ...~ 'Іас. начну частину ви' б уло надаио яonомоги приємств мІста першІсть гос'ПУ «РусанI8СЬКИЙ. рякlз. роБІВ виготовлено Із зеко-

металоконструкцІЙ на

ньому

метою

змІцнения

дружнІх стосункІв мІж номленого металу. ОсобtРудізниками МІста І ее- ЛИl!Oї похв.али заслуговують

ла мн спІльно

бригадир

бригади

намlтилн зальннК!в металу

цІЛий комПлекС заходІв, а лІй Маркович

РІ-

Анато-

Остапок І

сАме: проводити обмІн кобу.ltlВинЦТВО лективамн художньо! са- кращий роБІтник Микола теплицІ н.а модlяльностl. вnаштовува- Іванович ЖуриБІда.

ВІДчутну допомогу по- куму ЦН НПРС, поло- закІнчити дали робітниии У 8ИГОТОВ- жень і висновкІв доповідІ розводково!

пеннІ

З

Генеральtiого ?"ОО квадраtних

метрІв, ти вечори трудовоІ слави,

для критого зернового то- секретаря ЦН НПРС, Го- r:адати noпомогу' в будlв- орrанlзовувати

З настанням

спорtивНІ польовнх

роБІт

весняно­

нашІ

ви­

ку, будівництв! па.вlльЙо- лови ПрезидІї Верховної иицтвІ !tритого зермотоку, ~8.гаиня,· постійно обмІ- робничники всІма засоба­ ІНів та ІІШІИХ . споруд. А Ради СРСР товарИІ1Іа виготовнти 13 металевих нюватися ІнформацІЄю ми посилюваіИМУТЬ свою раціоналізатори сконетру- Л. І. Брежнєва, робlтни- rюрlт дл·я гаража. 3600 ПРО внкоиання вироБНИ- допомогу хлІборобам. до­ ювали І

ВИ:ГОТОВИJIИ два ки

оригІнальнІ

та

l'нженерно-технlчнl

присtpoІ для fItJАцlвники

пЩ"онних

копання моркви. ЦІ меха- ПРИ розроБЦі соціаЛlстич- Інших lНіЗМИ дуже

добре

l\ape.

них

метрІв

теплич- чих планІв 1 соціалlстич- помагатимуть Ім

ПІДПРИЄМСТВА них лотКІ8 І ,ilkНОRати ряд них зобоВ"IМНЬ. Зокрема, виконувати

зобов'язань

на чеt- по

сlльсJoКО- CYMklB

НрlМ того, льових роБІт

РІчки нам(ти.1И ряд захо- вА.

1tIJt

наші

'ІАС

tto-

вироб-

дІв по посиленню шефської

допомоги

русанІвсь-

БИЧ НИКИ вlдпра~Юlали ким хлІборобам. 4100 людино-днlз. Це нам У вІдповІдностІ дозволило за пІдсумками треб ПІдшефного

ка рІК: у липнІ -

Щоб ниЙ

зроБН't1l

вклад у

посильстворений

виробництва

СОІ1lалIСТlIЧНОГО

Jюмендували себ~ в робо- вертий рік десятоl п'йtи- rottto.дapcIoKorO і!НроБНИцт- ~MaГa1!H" ПРОВО,nИТН

'Іі на полях.

успішно

завдання по

допомІжних роБІт перtдбачено пlдбиrтя під- зБІльшенню

меХ8НI38,цll

двІЧІ продуКТіВ тварикннцтва 1

в рад- землерОбtТ!!а.

roonl «русtнl'всый... а 15 rpYAHl на завоДІ

С. СОЛОДКИП,

Замість срібла

НАИНИЖЧОТ у Дво­ річанському районі собі­ вартостІ центнера м'яса на ВІдгодівлІ велико! ро­

NiToI

худоби

-

трохи

Золото 1 срІбло не ВЙ­ бl!іьш як 100 карбованцІв тримали КОНКУрЄнЦ11 3... добилися тваринники

периментаnьного заводу торrовет.иоro машнноБУАУВ8НИJI.

ЯКІСТЬ ТВОЄІ ПРАЦІ

ЕКОНОМІЧНИМ ШТА6 ДАЄ РЕНОМЕНДАЦН

Таких прикладІв 8 ІІА­ нLкелем. У сплавІ 8 фос­ КОЛгоспу ІМені Дзержкн· льно<:тІ бюро еКОНОоМlt(ио­ *иалl~у МDЖКа Hall!tTII фором вІн успіШно замІ­ ~bkoro. В цьому Ім nопо­ кемаль. ТУ1 реrУnИJ)IЮ, нив цІ дороГоцІННІ метали мьrло бюро економІчного 1'&3 "а МІсяць р~rЛllда· ПnИ покрИ'r't1 ПО.іЩ)ованих анаJIlзу господарства. Юtь на засlДIІ.ИJ'ІІIХ I1р(1. поверхонь вемеtалёвих Уважно з'ясувавши при· Меми, зв'АзанІ ~ 3НJtжеи· виробів. Цей іІринциtlо~о І!І!НИ високо! собlвартоtТI RЙМ собlварr(}Стl продук­ новий метод iHdl'4Hl>! M~­ продукцІІ, економІЧний цІІ, tlIД811:1Ці!JlМЯМ ttpOJIyK' '!'''.л!зац!І скла, кварцу, ке­ розробив fR~Koctl nРВЦ1 1 приltМIt­ ііС.. '{и сtзорени1\ IS Іt!сtи· шtаб колгоспу

ro

тутІ 'Jе1'алургlІ AKaAt!Ml1 ряn захоДІв, спрямованих ю1'1t добре lRаук ГрузІ!. МІцна, без­ на ЛІквІдацІю nрораху"­ рІшення. пори ста І стІйка ttЛІ.Jtа :нІкелю

3

в два рази пере­

х18. Зокрема, було ре ко­ мендовано поліmi1 и Т 11

ІВажає мІЦНІстю ерlБR по­ КОРМt>tIpИ1'отуванlUI 1 коро налагодити !Криття. Нову техИОJIогlю MopOOjta'lty, впроваджено иt РЯJti пІд- без.перебіЙНість посr&чан­ IIJI фермІ вітаміННИХ аобаRРИЄМСТВ кра!иа. . .. (1'АРі::). 8ОХ та J.в.

, . .

обгрунтоваНІ

ЗРО:!ум!nO,

дублює

бюро

працю

не

економІ­

с'Г1в. йoro 168дання 8нач­ ІЮ ширше. Щоб зиdти ШJIЯХИ

ваосконалеиий

ви­

Ц!БникІв усІх женерноІ,

служб:

Ін­

зоотехнlчно!.

'І!сцl.

Не випадково

подаDСТВО

мІцні&:

гос­ рІк

У

еkономIЧИО!. СnlЛьнt засІ· рІк. У нинІшнІй п'ятирlчцl ДАння

правЛjК'НJI , колгоспу

І бюро, І!:кі 8війшли в практику, зробили роботу ·.1!ибшою І предметнІшою. ttpискорили впровадження рекОмендацій.

3Ь,вдяки активнІй дІяль­ ностІ

економlЧlfQГО

бюро,

участь в У!1'РавЛlцнІ &н­ робиицтвом почали брати

багато рядових

кІв.

1'рУДІвни­

!І Півтора раза зБІльшило·

ся

20

виробництва зерна, на процентІв м'яса.

Пnн

ЦI>ОМУ

продукціІ

J'latil:.

соБІвартІсть

помітно

3!11дсPl

мІльйонний

знизи·

! БІльш й!! прибуток.

З8 прикладом колгоспу ІменІ Дзержинського гро· мадськІ бюро економІчно­

Це сttРЙli.1lO зМІцнен­ го І!lалlзу нинІ

ню sиробни<tь! дисциt1Л!Иі1 в пІдроздІЛах, C'r&S п~­

СТВОЕенІ а господарствах Дво­ річанськ~ району.

ytlx

Ро(5НИЦf8а;

sикорвсто'у'

СЯ~Аен.ним

~ep­

ют!ltя з!WrИЯ

1 Jl.ос-IJI DI*-

А. ФОМЕНКО,

вІв· на кожному робочому

кор. РАТАУ,

пошук

що

положення

дого­

ворУ ущемлюють І наЦIО­ нальний суверенІтет са­ МІіх

Ім

єгиптян,

заважаючи

повнІстю

контролюва­

ти СІнайський півострІв, то не важко зробити ви­ сновок: договІр про «мир.

не усуває жодно! з fюрlн­

них перешкод ню

розв'язан­

близькосхідного

ФЛіКТУ,

І,

неННІ!

кон­

БІльше

того.

пошуки

ДОСJ\Г-

справжнього

І все­

ускладнює

ОСЯЖного

миру.

конференцlІ

MiнjClpiB закордонних оправ 1 економіки араб­

ських країн усіЄю

у БагдадІ з

очевиднІстю

демонс~рували

про­

зростаючу

ізоляц:!О режиму Садата .

Представники ських

краІн

всІх

араб­

(виключаючи

Судан і Оман)

поставИ.'lи

свої пІдписи під

резо­

23

люцІями, якІ передбачll.­ ють застосування полІтич­ них І екоиомlЧНliХ санкцІЙ

ПРОТИ

нинішнього

єгипет­

ського режиму. Серед них

-

рішення

Наїра

вІдкликати 3

послІв

держав;

арабських

рекомендувати

арабським краІнам протя­ гом місяця розІрвати пО­ літичнІ ! дипломатичні вlдн,осини з НаІром; пере­ нести ТRмчаС<НIО у штаб­

~вартиру

ЛІги арабських

з НаІра в Туніс. У Багдаді було вирІшено

KuaIH

також

прИПИН1!ти

надання

Єrи.пту будь-якоУ Фінансо­ воІ допомоги з боку араб­ ських держав. А допомога ця чимала !!'Она обчис­

-

люється мільярдами РіВ.

.

гаnовнJtй іижеиер екс-

міцно! кормова! бази ДЛI!: «Торгмаш.. до по- тваринництва, нашІ завоДДо виконання СFоІх госпо- чани зобов'lІзвnИСIІ аЛАС- шефськнх зобов'яааиь за-

~.~

ЦІКАВІ НОВИНИ

вати,

палестин­

Ізра!льськими Ноли ж враХУ-

П1дсумки

тІвельного цеху, яким кеРУЄ Анатолій Іванович

КОЛ· ЕКТИВУ

більш як на 68 tися'! кар- у змаганні по наданню уклали на 1979 рік noroбованців. У тому числІ шефсько! допомоги хлlбо- вІр про взаємну спlllдРУЖдля сільськогосподаРСЬКG- робам р. аЙону. ність. Ним пе""'дбачеио І І ... ~ го б уд вництва в дпущено Виходячи із завдань, Побудувати склад трав'ярІзноманІтних MaTeiHa.1tlB п,оставлених у рІшеннях них гранул' Площею Н/і :на 15 тисяч карБОванцІВ. лИl1iневого (1978 р.) Пле- 600 квадратних метрІв,

<rаВіономІЮ.

цІв... пІд багнета-ми.

taнJti серед споріднених nianput!MCTB республіки. Нема­ АО рОбuть дл!! nримноженнJ(, енергеТUЧltих запасів брUZflда Itачал/)ника бцрової, Геро!! Соціалістичltоі Пра­ ці 1мм Марковича Ковалеltка. Hfl Зltімку: Itаllал/)//uк бурової, Герой Соціалістичної Праці 1. М. Коваленко. Фото Р. 6пеЙкІН8.

секретар

єдиного

представни,ка

- ОрганізацІІ Визвмен­ ня Палестини (ОВЩ 1

активнІсть

резерВІВ.

його

законного

трУд\JвниКІв, якІ вІдвІду­ юта економІчнІ ШКОJIИ, партІйна організація поси­

ке­

111

. Палестини,

чання ще недостатньо вив­

бурякІв, як правильио пІд­

світІ.

RИМ а.рабських територІй lI·оговІр по сутІ створює юридичну базу для захоп­ JIення 1 дальшо! КОЛ'онlза­ цlІ Тель-АвіВом окупо.ва­ них земель. ЗамІсть пова.­ жання інтересів І сподівань арабського народу

не дС>Пускати великих роз­

1

- ізра­

Та й чи могло бути LHaKше? ЗамІсть залишення Ізра!лем усІх ОКУ'ІЮваних

1faбори технІки, ПJIаиуtмо рИВів мІж косІнням

єгиnетсько

мусульманському

зби­

Застосовуючи ро­

биранням тра· в.

Вашlнг­ а-нтиараб­

Ільськoro договору про с:мир. виклинало небува­ лу хвилю протестів і, ва­ ca,мnepeД, в а.рабському і

на

строкІв

у

тонІ ганеБНоro

торн! косарки І відповLднІ

рує ю. о. Нуць.

за80-

,

шень. ЯКЩО ранІше а рад­

лює ВПЛИВ на маси. Саме школі TVT лежить широкий пласт

квалІфlкаціІ

м.еханІааторІв,

Віасіч напіТУlннт~кіА

3аRyПИВ

ТИСifЧІ ка<р­

652

чаЮТI> передовкй досвІД. гадири, готують І чита­ Цього року слІд провести ють ДCJIповlді певно! тема­ свого роду виУзнІ заняття тики. Цей досвід пошире­ на ПОЛІІХ ордена Жовтне­ но І на IlШІі шкали. За­ мІ Ревмюцl! радгоспу гальне схвалення nlcTaB, СПЛOlCIКІ.вськиЙ., де меха­ наприклад, виступ керів­ нІЗ/іТОРИ ознайомлМ'ься 3 ника бригади по вирощу«секретами. мІсцевих бу­ ванню овочІв Миколи РЯКОSOДІв. Турбота про r,!ихайловича СоловйовисокІ врожаІ кормових ва, який иа одному Із за­

КОJIектив

експериментальноГо

го

будемо

СПРlIOмувати енергІю JIЮ­ ЦІативи. Цікаву навчаль­ дей на виконання вакрес­ ну програму склав Воло­ лень п'ятирІчки. Пере­ димир Олексійович Шрам, фра30ВУЮЧИ вlдомнй ви­ котрий ке.рує агрошколою, слІв, можна сказати, що яку Bi'nBlnye 80 чоловІк. }юлектив сильний свІдомІ­ Перед ними виступаЮТІ> стю мас. Саме в пІдви­ не JIише опецlа 1·істи. СамІ щеннІ квалlфlкацlІ, ріВня

І в

КОМЕНТАТОРА

нв,д

моli1 буряки, І під багмо­ рlтtиІ трави. Тепер людей

ПЛАСТ РЕЗЕРВІВ

моменту

замИСЛИJIИСIІ

програми кормІв ііа економІчних знань на чет­ бовавцli8.

у СИСТВМІ ЕКОНОМІЧНО! ОСВIТИ!іЕ!!!і!!!

зувати

стами

КОЛОНКА

дІйних цІвникІв, послаблення вн­ та,ким питанням. Мннуло­

утримується

Первинна

ЖИТТЯ

.Лlтиlвса- в кІнцевому піДсумку ВО­ Слухачі еконОмічних а найкруп­ на вводиться до знижен­ !.ІІкІп разом з пропtrанди­

нІших господарств РАЙону.

Поголl.в'я

ІІОВЕ

Важливо

що Ізоляція люється

І

дола-

пtдкресл",.",

Са.дата

поси­

всереДК'нl

кра­

Іни: ЩОб задушити хвилю опозіЩIІ,

власті

змушені

були вжити в краІні НІ!А­ звичайних заХОДіВ безпе­ ки. Але . це не зупинАЄ проtивникіВ

укла .lення

vгоди, Як підкреслив ~начниЙ політичний 1

мадський х.

Мохl

діяч

ВИ­

rp()o

Єгипту

ед-Дін,

головна

мета прогресивних паtрlо­ тичних та антиІмперІалІ­

стичних сил ЄгИ'Пtу nOЛI'!· гає 8 тому, щоб стмри,и шир!)кий Фронт боротьби проти здІйснення очолю­

ваної Сполученими

Шта­

'tами змови, СПрймов:аноt НІ3. поневолений не тІЛь'Юt єгипетського, а й усІх Ін­

ших

арабських

нilроДlй,

H~ переТВrJреннl'І Єги:пту!! зНАр!ЩДІ'І полІТини

СходІ.

Імпері!lЛ1t'l'ичвоr на Бли3ы(м~~

С. СТОКЛІЦЬКИPl, or.up'l TAP~

.


- ----- - - -----

,.'1,',

Р/шен •• ХХУ

ЖИТТ,.

1101.

К"'С-. ІІІI1111m ••_ _ _ __

РЕ3ЕРВИ МОЛОЧНОГО ОЕХУ «Дове 7 ти сереДRЬOрtч~е вироБНИЦТ80 МОЛОКІ 10 94-96 мли; тн•. Значн~ зБІЛЬШИТИ ПОГОЛІВ ,. корів у колгоспах, радгоспах ТІ інших .І{!ржав­ H~X

СІль~ько.господарських підприємствах,

КІСТЬ КОрI8, ІСТОТНО поліпшити

піднести

молочну

відтвореННlI етадо.

ПРОJl.уктив­

(Основні напрями розвиТку народяоro roeподарства СРСР ва 1976--1980 роа).

.....

КОРМОВИЙ БАЛАНС

1.

у вІдповІдностІ шень липневого

Пленуму повсюди

сіІецгоспlв

у

склада­

комплекснІ

плани

рІв У структур' поголl8'я ЗГQДовуються худОБІ В молочних господар ств радгоспах району, а тазросла з до про- кож неефеКТИВНі СПОеоби центІв. зг~ДовуваниJt зерна.

роки. Во­

1979-1990

46

ни спр~мованІ на те, щоб

забезпечити виконання рІшень Пленуму по знач­ flОМУ ЗБІльшенню вироб­ НlЩтва

зокрема,

65

перетревноro

протеУну

КОІ*овІА

1

одиницІ

винна зрости 115 грамІв;

в

ПО­

МІСТО

110-

до

ництва

І

поглиблення силосу І сlнажу за остан-

вих

спеціалlзацlІ на органlза- нІ роки мала ПОЖИ8НІСТь, НlІ І

мО­

цІ1 виробництва молока ВеликІ завдання сто­ все вІдчутнІше позначаєть$\ТЬ І перед працІвника­ ся вІдомча роз'єдиаНІСть ми сІльського господар­ радгоспів, 1'1<1 иал.ежать Жнеа.

машИ'Н ,1tЛЯ

КолектиtJ Одеського заводу лабораторного устатку­ tJання з доnoмогою вчених Леf!,інградського агрофізич­ ного науковО-дослідного інституту освоїв виробництво

збиран­

перерОбки

грубих

'по на 30-40 проценТІв кормІв, реконструкц!У І НИЖча норми. БІльше 15 модернlзаціІ Існуючих процентІв заГОТОвлюваних IЮpмоцехlв, будІвництва кормІв ВRЯВИЛИ~я мало- НОВИХ,. обладнання УХ ви­

нових вегетаційних КАі.м.атичнux шаф ВКШ-73, призна­

чених д.!!.я прискореного вирощування рослин у штучно створених

СТва району. До кінця де 6 вІдометв. Як пере- придатними до згодову. сокопродуктивни,ми пре­ одинадцятоІ п' ЯТИ рІчки конує практика, при 1<:- вання. ТорІк, наприклад. сами І установками для :валове виробництво моло­ нуючlй структурІ управ- з 30 проб силосу, що иа. грануляцlI 1 ~рикетуван­ на зросте майже в 1,7 ліНН$\ районний принцип дІйшли з господарствна ня кормІв; раза, що складе 1700 спецlалlзаЦI'J. 1 органlза- переВІрку у раАвеТбакла- ширше застосуван­ цнт на 1ОО га сІльгосп­ цП промислових комп- бора торІЮ, хорошо! І се- нІ( повинен знайти метод угІдь, а продуктивнІсть лек сІв найclільш виправ- редньоІ якості виявилося активного вентилювання

HoplB

тварин кормами.

процента.

низько! ЯКОСТІ. Ще rlpшоУ якостІ були ЗРЗЗки

сlнажу.

Незважаючи на цІ Об. шей І т. д.;

рокІв

поголів'я

худобн

залишатиметься

однак

надоІ

скоротити строки виведення

на

4500

М!/!. Завдання,

якІ постають

благополучно.

працІвниками . мо­

лочноУ

галузІ,

надзвичай­

но

вІдповІдальнІ

нІ.

Перш за все

і

склад­

господарствах

корову

:не зросли. ЯкІ ри

стали

суттєво

ж факт~

причиною

мування

СТРМ­

продуктивнОСТІ

роки

особливо

припадає

бурхлива

створення ?!!і І!!!

!

комбlкор­

Фото І. ПавJJеllJ(а_

ра­

пере­

дять ПОбіЛКУ стовбурІв розчином вапна. СУМЛіН­

Illлограмlв.

-3800

тично

ТУРБОТИ

продук- Кlaртально, а даНІ цих І збlль- аналІзІв ма!()тЬ набути

ВИробни- силу офІЦІйного документа 1 використовуватись Дальшо.го удосконален- ПЗР.И Ісила,Д8ftНІІ рlаЦіОНIВ. .

Фак- нІ!

вимагає І

ж продуктивнІсть rO,lllBnl Х'У.цОби

Д б ху О и

площу 87

значно

структура

к льк сть

8 зи,мо- готовлюваних

.

асортимент

нижча. вих рацІонах йвио не ви- вlДальИlсть

стачало сІна, коренenло- тк

ною працею

вс:х робіт

них у минулому роцІ, госодержало 69.5

кормІвІ' Ух

тн.сячl

в дпо-

карбованЦів

:5утку.

повиниl нес-

агрономlЧНI

гектарІв. ВІд

подарство

служби

кьрвмових О)ХlП1иць, в Т. II~ У переважнІй центнера

0,41

33

раху- господарств

нок КОіЩеитратlв, що де- кИ І но

ще

БІльше

кормІв

_.

погано

· '!'варинами.

БІльшостІ є в БlлорусlІ

при-

колектив садовоІ бригади на нинішній рІК. Зокрема, вІн дав слово зІбрати 400

виробництво

І

вІн

поІдаЄТЬСJl ~e6e повнІстю виправдав.

чено НОDмами годІВЛІ ху-Вирішення на

та Інших. 3 ;~~бут~~~~Длякац~~~~а~рЦуl~

без пlдготов- респуБЛіках краІни

кормово!

1· таними шляхами:

дІвники докладають бага-

С. ЄФИМЕНКО,

ДІ роа.е.eJDUI І DlТУЧ-

За

. 1977-1978

'!!!!'!!!!ІІ!е .

ПРОГРАМА РЕВ· -

ням до роки У иових !!!!І

Ре

кормових угІдь високоврожайннх

та

І!!

." в

!!і

'ІІІ

РЕКОМЕЦОВАВІ у ВИРОВВИUТВО Агроном~и, CeJIeKnloHepaM

oЦOMIJtHoto

.

,.а

минулого РОКу'

господарствІ було посад­ женЬ суницІ на площІ

гектарів.

15

Іх також догля­

свІдчений бригадир Ва­ силь Павлович Андрух. В майбутньому суниці в гос­ подарствІ

муть

'ЬН::

=-2

L

.ОВ

Інституту

L

Ш&

вирощувати­

50

на плащі

гекта­

рІв_

П. ЖИГАЛО,

надворі потеплІло, рровели пLдкоре.неве ПіДЖИВ-

r:JIжи:rуиz

)" ДП

lИUiI.

Восени

рlоду вони провели в саду весь комцлекс агрозахоДІ:в

донос ностІ дерев. В лютому-березнІ дбайлнво обрІзали дерева. Як тІльки

ських наук. м. Бровари.

виконаннІ

вІдзначаються

дає колектив бригади, яку вже багато лІт очолює до­

3 метою пІдвищення пло-

центнера молока вйтраче- . збlльшениЮl вро- 801'0 ocIJIе8lнна веп.оІ но ще БІльше кормІв жа!tносТІ ICHylO'I1{X кормо-· рогатоі Ху"оби, каидв1,75 - 2,21 корм()ВJIX вих культур І аключен- .ат сt.пьськоroсподар-

на

прово­

то зусиль.

Протягом зимового пе-

8 IDRЙ науковий спІві 'J'ІІИК )"країНСЬкorо

150-200

Н. СМІЛИК, Н. Брикса, О. Стасюк, Н. Уриоська, И. МІрошниченко, М. Жн­ гало. Велнку допомогу по­ nають Ім пенсіонери С. Жнгало. П. Иомпанець, И. Иолосков, Д. Бабошко

Внсокl рубежІ нам1тив

дів, БІЛКових добавок. В господарств а незоотехокремих радгоспах 4-7 нІчнІ ttpвцівииltи, з чим процентt. ПОЖИlності ра- все ще доводитьсJt зусрl-

кожне де­

НИ·НІ садlвннки

радгоспІ зайнято

реалізац1І ФРУКТів , зІ бра-

як сть за-

повну

лення Ух. П1д

ЦТВО центнера продукцІІ цlОНУ припадає на озиму чаткся у радгоспах райотонн яблук та груш І від витрачено 1,47 Центнера солому, яка ЗГОДОВУSТЬСJl ну. Такай досвід роботи І реалІзації Іх одержати 8

комп­

ВІ!!

(Фотохроніка РАТАУ}.

ПІД садом у с3аворицькИ'Й.

будова органІзацІІ І нон­ цеитрацll 8иробництва одиниць. молока,

На знімку: передовики tJиробництва бригадир елек­ трослюсарів .0. Г. /(осько і елеКТр'ослюсар В. В. Пилип.­ 'ІУК (лівору'f) обробАЯЮТЬ програм!! ВКШ·73_

жуємо очlКУВ8иоl кІлько- ше Пlдвищеи.ня стІ молока. Виходячи Із тивностІ . худоби

Тів,

іКа.

цІ

і практики.

за даль- тІ треба - проводити що-

В окремих госпо- проблеми у пеpc.nективl !МолочкоІ худоби У рад­ доБИ. досягнуте тоспах району? Іх декlль­ дарствах. згІдно докумен- повинно бути На

екології та інших галузях сільськогосподарської науки

САДІВНИК ІВ

безпе'lувати иадоl в 3700

ра­

темпи прибавки надоІв склали 188 кІлограмІв. у шступнІ роки надо! на

роБОТі і наукових дослідженнях у фізіології, біології,

розвитку

проми~ловlсть

.

рево внесли по кІлограмІв органічних добрив.

В 1917 роцІ ми одержа3224 лИ вІд кожноІ корови по IКlлorрами або на 724 кІ­ 3254 кг молока, ,орlк лограми, а середньорІчнІ по 3172 кг. На виробпи-

молока

по мова

високоврожаЙНUJt

DIIJHO! корови склаЛ:і8;43,JY!.'В, що. значаться У зооНеобхІдно органlзува­ цеіІтнерlВ кормових одн- технІчних дов.lдниках. . ТК постІйиий контроль за ниць - при достатній кІльОтже, підвнщення ЯКО- nlстю кормІв. ХІмІчнІ костІ кормІв У натурІ: І сті кормІв є найголовні- аналІзи УхньоУ поживнос­

до

3 2503

не

темпе­

Новинка знайде широке застосування tJ селєкцlйній

рІвень годІвлІ повкнен за- ЦТВ8 моло.ка.

~OHY була одержана за роки деl!'ятоІ п'ятирІчки. З 1970 по 1974 роки продуктивНІСТЬ кор І в

Gросла

причому

зоотехнІчних корм, .цаниЙ шени" валового

продуктивносТІ худоби. Основна прибавка иау

все моло~о,

в той же час ми не одер- шим у боротьбІ

тварин­

никам району необхІДно подбати про пІдвищення

ДОУВ

району

НО8их

Сільс&когосnодарських культур.

Протягом фаКТИЧНІЙ ух ПОЖJlвнсхТl, йону, БІЛьшо! уваги покорову 1974-1978 рокІв пожив- а по загальноприйнятих тР8бують луки 1 пасовикІлогра­ нІсть раЦІону середньо- H~Max поживностІ кор· ща.

зростуть до

перед

по.да рствах

сталим,

l

ратурним режимом МікрокЛімату, що дає змогу значнО

корм осу мІ-

Передбачається, що На першнй погляд у ставини, корми наnрик1н- дальшого npотягом 1985-1990 цьому відношеннІ в гос- цІ року були списанІ на ПОвиН"На на6ути

сере­

Програмою мініатюрного npUAtlay передбачено одер­

сервування, приготування складних силосІв, пов-

норацlОННИХ

зовнішнього

жання необхідного за освітленістю, вологістю

ПІдвищи­

робництва може бути за­ значальний ВПЛИв на безпечене ЩОР1ЧР.ИМ зро­ ПРОДУКТИВНlеть худоби , в станням поголlв'я на 7,8 рівень забезпеченостІ

і контрольованих умовах

довища.

даний. 11, останНІ 19 прМ кор- при ЗаготІвлІ сІна, викоти до 4000 кlJlограмlв. Але найголовнІшою об- му показали. що силос ристання ферментІв І хІ­ ПодІбне зБІльшення ви­ ставиною, яка мас ви- був середньо! І дуже мІчних речовин для кон­ неОБХіДНО

СЕЛУ

-

- удосконалевням технолотl! заготІвлІ і приго-

ДалІ. При подІбному ЗгІдно даRИХ ХlмІ'П!ог~туваннJt кормІВ, що перІвнІ концентрацlУ вироб- аналІзу значна кІлькІсть редбачає застосування но­

твариН"Ницько.J

І,

ПРlAИною вИХ одиииць, а кІлькІсть

ОCJЮвиою

89,2

процента. ПорІвняно .3 подlбноУ перевитрати 8 1972 РОКОМ кІлькІсть КО- низька ЯКІсть корМІв, ІІК!

тваринництва

продукціІ

до 280 загаЩtНора- тисяч ТОНН J(ОРМОаих оди­ бутиз6lльшене -300 ТIfCЯЧ тоин кормо­ мо- ниць.

у

як

краІни,

ро~витку

ІНа

ИПР.С,

району,

11& COPT~ зернобобових кyJtЬ­ люцерни, со!, ко­ фермах тур -

roc:mA&~ р&Ьу

моn~~~~риих

ВироБНИЦ'1',во лексно - мехаНlзоаа и и х перевитра'lеио КОРМІ8 за­ нюшИ1Пl. ферм. ТоРІк питома виа гальною ПОЖИВи1стю 20 кормІв У раЙОНі ПОВИRИO

рІ­ р.)

йонному внробництвl в колгоспах 1 лока досягла вже

радгоспах ються

до

(1978

ЦИ

господарствах

1

--=-= ...

---~-....,.,...--

громадсыulй кореспон­ дент.

2JI'L 2 !L! L!'I!tC!

221'

•••

садІвництва.

81Н дозволяв визначати роЗМІри

са

з

ПРИМУС·О~т!

формуванtНЯМ

ШЗJpу у мідній формі, що охо лоА­

плоду без попереднього ПОШУКУ мансимаЛЬRОГО дІаметра І, таким чином, прискорює цей процес.

жується

них

СНТШ-72. пІД шаром АН-60, викорис.т()вуючи

водою.

ТехнологІя реньвключає

відновлєнlНЯ шесте­ лиття,

дефектува.н-

Іншим спеціалІстам сlльського rocКІлькІсть вимlРЮВ8НИХ плодІв !ІЯ, наплавлєн:uя, механІчну й пода рства 'Іасто поtpИlно визиа­ ,!Іосяrає цифри 400-600 штук на електромехакічну оброоку. На'ІИТИ РОЗМlРКфРУkТlв, Ka:pT0n.lll, годину. На нову розробку .вче­ ПЛ8f1лєн,НJi здійснюють на верстатІ цукрових бурякІв та багатьох Ін· ших коренеплОДІв. Це визвано ае­ обюднІстю Іх селекцІйно! ОЦі9КlІ, tIIпачення степенl 81J,1поslДНСХТІ розмІрІв плодІ! 11.0· стандаРТі!.

Німець/І'Й

ізоляторcJ -

l1еммраТИlІна РеСn!fБJtI/(а.

вод .:Еllектр(жераМЇUlе. верке> Зуль). Вони

Butolt~IJOA&1'HI

один з видів npo~y"цLr, яку tJunycкae ~a-. широко

tf

ЗоннеtJе",t

вuкористовую't&СЯ

дА"

JЮгістраЛі.

рІзноманІтною, то

параметрІв

noтрМ

"ИМ п·роцесом при

lФоtохровІка ТАРС "","АТАУ].

видане

авторське

свІдоцтво

276447.

ауглецеву

РЕСТАВРАUІИ ШЕСТЕРЕНЬ

У-7

(У-8).

пружинн~

НаnлавлекІ

флюса високо­

проволоку

шестерні

шлІФують по дов'круЖНОСТі висту­ Ця операцІ" ранlшt здійснюва­ ПІв на !КрУГЛОШЛіфувальному вер­ лась різним ВИМlРЮNЛЬНИМ Ін­ crart З8722. Елект.ромехаНIЧну етрумектом, таким як лІнійка. !фехтивиу технологію в1ДИІОв- обробку торцІв зубі·в про.водять на ШТ&ИІ'ен - циркуль та ІRJ1IИМ. лення рухомих шестерень fCГO~ верстаті СЗЗМ-72, виготовленому ОСКіЛьки зазначений інструмент ки передач зернових Rом~яl!l на базі а.rrмазно-розточувального не прнстмоваиwit JIJlII ще! мети, а &nроваджено в Ц!ЛИ'Н· СЬRОМУ ра_ вергсТ8та 2А 78_ Щ06 запоБІгти ко­ форма ПЛОДІв Може БУТR самою Й0ll80МУ об'єд,иаинl ССlльrocптех. розІ!, обробJteНl шестер.НІ неЙ1'ра­

(округ

OO'eaHQliOr енергосистеми соцlQлістuчнu% "pafH tMupJ І застосовУЮТЬС!J на трасі Т"Qнссибірс&1СОї.. la.usничнйї·

ом

рюваННl

визначення Ух нІка. РостовськоІ 06ла<CТl.

R8ЛЯЄ1ься

трудомlст-

M3COBOIrfY

дослІДЖУВ8J1ЬННХ

8имl-

ЛіНІя складається Із ДВОХ вєр­

cfa11B

nромйсловоrо

враз- І ДВ()Х верстатІв,

!иготовлеНН!1 РІЧRЯit е!roПомlЧRИЙ ефект вІд виготовлених 1\ ISпроваджен-ня ЛіНіУ по відновлен­

lilв. ЧІМЕСГу. ВІдновлюють шестернІ Допомогти спецІаЛІСТАМ у робо- меro,цом н·аПlвавтоматичноro І ае1'1 змеже приnад, RКИЙ розроБИ- ТОМ8:tичиоro наплавлення З!Юше­

a'leJti

Y~UaeьxorO.

вауково- ИВХ. тарц!.з . зу.(jJ.a

лізують у вавн'1 ОИС-1513 з МИlО­ 'ІИМ препаратом МЛ-52.

n1A

~ ф.що_

~Ю РУХОМИХ шесте·рень коро60:< !lєре)1:з.ч зернових КОМбайнів-

17,7.

ТН'СЯЧ1 иаl'~ов~нЦІв. 1 ІС рНД1Н1І,

.


. 0 •• ".тт. ,. .

С '

·п*-н

ПРО Ш!t1lt1rИаlеn JCY'P1I!Ц . пвшY'J'Ь ~,

жуР!JaJtИ,

.б&!аТ()'Pn'аСТЬСJt

...пл, та ця UЮlцзаmaпа8ТЬСJl' од­ lІ11е!О ' 8 фЗ.ram.них !JaШОro С'lOJllnя. Тах само, J[K '1 ІJ1ИoroJlЬ, ТЮТЮИ

1ЮCТYП0во OTPY~ уЄl

живІ клІтини

-

ИІІІІ73

JCYPtmI l ' тец ~ KYI&НRJI . ПО'Іувас с.бе добре .

1

~poнxlB,

ШЛУНКOJЮ-кИПJiК0801'()

хворічас.т1ше СХИJIЬн! дО захВОРЮ1lаи­

JDAИY, вмQЧ~ В Нlікотин, за кілька жвиЛЮt вІн гине.. На . людСький орга­

віаНіКОТИН діє по різному. Вс.мокту­

ю!lИCь через '.СJШаоВl.

.обоJIО1OOf . рота,

JIE!!!іі!ЕіЕііі БЕСІДА JJІКАРЯ:е!і===

н д 'Ш BOPOГ'~ Д И 'М вШютии поступово руйнує KJt1ТН'JМ OpгaH1GмY. При ць. ому lЩtсyt\И! яскра.. во

виражені

ознаки. захворювання.

. Передусім, ця отрута згубно пІв на нервову

і

серцево<удинву

системи,

порушуючи Іх' нормальну діяльн!сть. Зroдом підвищується число серцевих скорочеН1>,

змІнюється ' ритм

серця,

через недостатнє харчування перерод­

жуЮться серцеві м'язи, звужуються I!POBO!fOCH! СУДИНIL Такі хвор! зверо orа.Ються до Л!Кі!РЯ, скаржаться на БО­ J!i' в області серця, задишку або_під­ sищене серцебиття, пqганий сон, ГО­ .повний БІль, кашель. Иурцl І :не 'п!­

дОзрюють,

. що

основною .

причиною

такого хворобли:в.ого стану ·1 є ку­ ріЮtЯ . . Перше, що порекомендує лІ­

це кинути

JCa.p, -

палити.

'1

той,

ня

на

В1tJIИN8 U

Та біда від

вa.rітиості,

а І

ДО

1

в

малюків

стають

с.ла6к!:шає

пам'ять,

подразливими,

Р!І,."І!!!:

'.

уважними.

,

КИlВСЬИЕ в,одоймище ва ..,. .цlnllИИa !!ід 8акlи- від межі 500-мет-; від льодово­ чення БОО-метровоІ за. РОВО! заборонноІ зонИ ro покриву. Настав час боронно! зони иасосноІ' КанівськаУ .ГЕС вверх по захоплюючо! масово! літ­ станцІ! в:Rиз 38. теЧією ва теЧі! на відстанІ 2 км ; ньоУ риболовлі. ' Однак у відстанІ 1 км; - по р. Десні - тlл~ ЗЗnЗJJі рибалки-любителі не повинні забувати про найвідповідальніший пе­

не-

рІод

паJlИТИ.

Ии!вського

MOJlOlII.

жІнхи,'які них псується

колір обличчя, . вони рано ~n'рlють

JЮм'етрlв від

заважав

сьогодн!шнього ' д:ня,

відповІдальна, вати

З

Діаrиоо: склероз су.!tИИ. Хвороба за­ rрожувала ' ампутацією кіНЦівок. ВІн

П. ІВАНЕНКО, _kap-ОIUCО.JIоr.

оголощV'I,ОТЬ

eвnЄJUIЙ

10001

25-рtЧЧJO

ковхуре, , ИРВ­

уrвореввя

ра-

шrературвоі ст,:діУ;

Raкоикурс прОсимо надсилати

Z'Y.цожвl . варвси,

1D1 ' та ' п1си1про

'. ОDов1да8ИJI,

. вір-

красу і ведич Ha~

шо! Вітчизнн, про героІчн! будні трудівників міста І села, про хви­ JIJ()ЮЧУ природу р!дного краю, про

свяr1 почуття· дружби. І КОХАННЯ.

Кращі твори будуть " опубл!кова­

l!!Іа СТОРіН. ках газети .Нове жит­ .tn, а переможцІ . конкурсу бу-

•.

редакцІя

.ЛІте­

ra3eTH

ЖюрІ шrєратуриоrо .ОllRYJleу•

з

-

1

а на інших корІнних во­

квітня

до

-

придаткових

20

ЛЮБИТЕЛІВ РИБОЛОВЛІ

для

рЩ5альства

зонах

і

на ділянках, оголошених органами рибоохорони не­

НАСТАЄ П ЕР .І,. ОД НЕРЕСТУ

рестовищами,

не

дозвOoJ

ляється .

До

таких

місць

налЄо;

atить вся заплава з озера­

МИ,затоками іпротоками

Ианівського водоймища у межах:

.....:.

-

лівобереatна

дІляв.

-

з

зони

насосноУ

станцІ!

ЇЇІ!' : У рапот с.

на

гу

Циблlв ДО русла ріКИ:

вудочкою з одним гачком на ділянках, закріплених за добров!льно-спорти!!ни­

ХМeJIЬНИЦЬКОГО) вниз по течі!: кар'єри у район!

тивно! з Чернігів-; ською областю; вся заплава з озЄо;

е: Старого: - дренажний канал у ~ .Голуба зона. Иа­ глухоУ захисно! иівського водоймища' в районі межах вІд заборонно'! зо­ дамби ИийлІва; У районі Ново-Укни ИиІвськоУ ГЕС (5 км) діJtянка від ГИр0 вниз до р. Павлівки І по раТнки р. Козинці від верХів'я ла р. Стугии вгору по тедо с. Плюти, по р. Десні чіІ на відстанf 1 км: - У меЖАХ с. Стайків віД гирла до затоки .По­ гребська старуха., а та­ і Гребенева; .- у районі м. Ржикож у затоці .Річище. ділянка вІд придо гатки (межІ ИиІвськоУ щева ГЕС), за винятком 500- станІ . вгору і 8НИЗ за теметрових заборонних зон чією иа відстанІ 1 км; - у районі с. Бцикомостів;

рами, затоки і протоки р. Десни: по лівому бере-.

товариствами,

а

у районІ с.

8

ПРОГРАМА

9.05

ДІтям

1 «Золоте поле:. за кращий художній тв\р про сучасне , колгоспне село

8.35

ХУ.ІІожнlЙ

Анатолій Мефодійович Хорунжий. Народився він на Дніпропетровщині. По за~інчеl:lні ФЗУ працював арматурником на заводі,поtімбув на комсомольській роботі. Багато років віддав роботі у пресі . .в роки Бе­ JlНКОЇ Вітчизнянqї війни він-військовий кореспондентtазет: його фрон­ товий шлях пролягав дорогами Броварщини. А. М. Хорунжий нагород­ Ж~НИЙ орденами, медалями, Почесною грамотою Пр~зидііБеРХО8НОЇ Ради УРСР. По війні працював у редакціях газет, у журналах «дніп­ po~, «Вітчизна:., ди·ректором 'бюро пропаганди худож'ньоі Л'ітера1ури СПУ, редактор(')М «Літературної Украіни:., секретарем праВ.rI:інняКИів­

10.40

- дренажннй канЗJJ Ии'івського водоймища від заборонно! зони Ииїв-;

на відстані 500-метрово'! зони нижче входу у річ-

ковий порт .М. Переяслав- ської

-

Иийлі- Щучинки;

про

ПРОГРАМА

rpa.ll).

Пlсиl СРСР.

З

(Ленlи­

сері •.

Напии. Кllицерт

10.50

дл.

анки.

ЦТ

теJlе Ф І

CCTporOBH..

10.00 10.15

Євминки, ЛіТОК, Рожнів, Пухівки, Погребів, Троє.

.... 11

І танцІ наРО.llI. ПО вакlвченнl -

. 17.15

14.30 14.80 15.85 18.03 18.50 17.20 18.03 18.35

Новинн. -Т81Й ТРУ.ІІ Т80. та.. К!ИОПРОf1lама. Шахов в ШКОJlа.

·еФРИ.ІІернк Фестнаал..

шопен •. АРУЖ(\Н.

аустрlч радяис"коJ с"коТ молодІ.

18.00 Про ФІн­

ВпереА, оро

ВеселІ старти. Москаа І москвнчl. МультФІльм eMLteH .. ,,1

ТРИА­

Аааl-

Jt.....И08_

. "нтмl.

курсІ

19.00

За&ови

в ' · IІІкl ....иому

видаВНИЦ7зами

житт.

11.10 12.10

по

ПРНРОАоsнав.

11...

рення

СРСР.

)'ЧНІІМ

ПТУ.

робка

цеilЮJlОЗН

жани.

aueyaTHorO

Вища

ву.

д. РІА. СторІн'" І Т801!"остl. (М.). Англi1lсь"а мов.. ІсторІІІ . )'ТІО­ (М.). ХІмІ",

СТУАент.м

11

Перес ОАер4

8О"0I[И&'

заочникам.

м.темаТНІІа. І курс. І спа.llакм.

ЗРОСТ.ННІІ фУНllціЙ.

Екстрем у ми,

13.25

Ра.llянське Пра808а охорон. Аи. (М.).

право. ПРНР04

14.15, 17.30 ДJlЯ ТНХ, ХТО 8СТУ' . па. .110 8узll. ФІзика. Ме« ханlчнl ЕКРІН

14.45

фlчн. ІІА

-

колнванн" . Jllкарю.

Аlагностика

лlкll.

(М . ). Спец.­

алергll

(М.).

Екран СТУАента • sаочни. ка. 2 курс. Вища матем.·

18.00

тнка.

Означення

ro IHTerpua.

про"Ч. ма

еА.кту.""н. к_мер ••• ГОрО.llники •• 19.30 УІІ ,'УаА СпlJfIlИ каllDоаи18.45 • СЬОТОАнl У С8Iтl •• торl8 )'lІра'ии. Концерт. 19.00 Гр ае В. 18110 (Аомра) . 20.45 Н. Аабр.ні. , Аlти! 19.25 -НАТО: JlereHAa І реаn ..- 21_00 Програ",. еЧ.С •• (М. ). 111сть. . Автор А. Пота­ 21.З~ I(IНОМ03.'IІ •. пов. 22.35 веси.инl вастрll. !стрц­ 19.55 ХУ.llожніЙ теnеФLI"м ний lІа.черт. По sаldичен­ сСтрогови.. 4 серІк. нІ - . новнни. 21.00 Програма .Час •. проrРАМ·А . HA~ 05ЛАСТЬ 21.35 еЧарlвна СИJlа мнстецтва •• . ТеnеФіJlЬМ. 8.10, 15.45 Нау"ово - ІІОllУ".Р22.40 -СЬОГОАнl У С81т1в. иl фl"ьми еМеАобори., 22.55 СПІва6 Авна Гермав. е)' вІ,иому боргу.. (м,).

серія 'книг у його літературному запиєі. . На заняття запрошуємо не лише членів літстудії,а · Й всіх любителів ~iTepaTYPH~ГO слова. .

9.00, 16.15

фlsиu.

Iнформ.цIАи.

ІІЛ.

2

10.10. 17.00 10.40, 11.40 9

УА.рииl.

аб".сть) . Гр.. И.РОАlІвІ . артист СРСР .;. , Шафр ... (11a.lОИ­ .еJfЬ).

IбереJКеИИІ

рІки:

СТВО . 'ЯІІ звІрІ весну стрlчают.... (М.).

В переА•• і бере YQaCT" ІІеРIІІ,,1 секрет.р &IJfoqep&І.ськота .мIС,,&IІОIІУ Ком­

18.ЗО дл • .• "с,

русла

спехції рибоохорони . 8.40, 9.45

ІІУ"

партl! )'кр.Уии ю. О. КраСИIІIІІ.пка (Ки'.с"ка

8ИСО-

І

8НСТ"" РІк .еТ8ep'tиl,

до

А. АНТОНОВ, IxтioJIor СереДНЬО-ДНіВROBCbKOY державноУ Ін-

80'0К.

КІнО_УрН .... 1вД5 еД.а маАстри. •

18.15

щини

правому берегу від насе.; лених пунктів Сувиду, "Боденьок, Жукииа, Шр' новото, В. Дубечн!, Н. Дy~ бечні, Хотян!вки до pyc~ ла ріки .

УТ

CJlIІ.авIЧlаТ

IІІкм.рlв.

Meati

гу від населених пунктів.

'

... т.1 11.20 Л. XopoJfeu... еМе_І ц.т .... '. ВІСт •••• 15.55 д... мал.т. Срlбниl

КВІТН"

звІрят.

.

ГЕС дО aДMiHiCTpa~

-

саме:

В08ННН.

Перу письменника-комуніста належать .Деся;rки . збірок, оповідань Серед них «Буковинсь~і оповідання>, «На цілинних зеМ.1ЯХ:',

бере-.

Иорчева­

- Ділянка 4 t<M (від

П'JlТНИU",

lЬt<оіоргаliізauііСflУ.

районі

квітня до ЗО чеРВНJII. Спортивно-любительсЬ­ кий лов риби дозволяtт~ ся .JIише з берега однІєю

ЕКРАН

радянський письменник, лауреат літературної премії імені . О. Фадеев а

у

-

1

ГОЛУБИЙ

rOCTeM молодих літерато.рів нашого краю буде відомий український

випущена

за~

р. Трубежі вгору по те- того, Чалаївки, Ионча.­ 'ІіІ иа вІдстані' 2,5 км; Заспи , Иози;на, Плютова

Чергове заняття літературної студії «Криниця:. при міськрайонній rазеті «Нове життя> відбудеться 8 квітня, в неділю. Розпочнеться BORO О 12 годині у приміщенні редакції.

«Незакінчений поліt:., «Місто над нами>,

плавучих

собів, які НЗJJежать гро­ мадянам, у заборонених

дах

заВJlТТJI літстудії

t повістей.

Шр.

ПухІвки.

- дlлянкавід межі фарватеру); 50а-метрової заборонноУ - по правому

.-

'IeproBe

Жукина',

ЛІток,

пересування

ДО "АГИ

-

Наща адреса: м. Бровари ИКТв­

•.

Боденьок,

у районі бази .Гу- нового,

ки заборони вилову риби з 25 березня до 7 червня

ми

П!дсумки конкурсубудут. опуб­ ліковані в траВНі цього року. сько! областІ, .Нове життя

ки по основному руслу у

на межах населених пунктів

дренажний канал у ка ИанІвського водойми­ Переяслаl!-Хмел~ ща від скидного каналу створення районІ

метою

травня,

На конвертах з·матеріа.naми до ставтепооначку; конкурс

кожна

людина.

року, водоймах у

дуть иаrороджеи1 rp...оrUПI ІІІеь.­ кому KOMOOM0J!Y. ДО участі в конкурсі зanpomyє­ мо усіх, хто має потят до Пітера­ турно! творчості. конкурсу ратурний

вирішу­

повинна

1979

Увага: літературний конкурсІ . с.омолу

бази

ділянка

ницького; Бортницької станціІ аера­ у райот міста Пе- цП до греблі Ианівсько'l ресту, на Иан!вському ВО­ води до доймищі встановлені стро­ реяслав-ХмеЛЬННЦЬКОГО;ГЕС (від урізу

До 2S-рlччя лlТературиої студІї с Криниця» при редакціl місЬІ(раАонноіrазетисНове· життя».

Редакція мІськрайоJЦtо! rа3еТИ cH~ життя. та міськк6м ком­

і

сприятливих умов для не­

3 нею треба

боротися невідкладно І настирливо.

ХУ

радянська

mo-

пальцІв.

вверх

цювання. Збереження і відтворення рибних запа­ сІ!! тут справа складна і

дииі мислити , працювати, бачити кра­ су

гирла

у зоні підтоплення і спра­

шкідлива звичка, вона. минулого,

-

У

по течі! та інші водойми

що ніколи не вживав аЛКОГQJIЮ' і не курив, та і на витляд він6увиOJIО­

пережитком

водоймища

рІкиСтугну, Трубіж, Ирасиу на відстані 15 кl­

1

Якось мен! Д08елося бачити в 1'В­ ститУт1 тра.вмаtологl! 76-р1ЧнОГО ЧО­ лов!ка, він поступкв з пе~ломом но.. ги; Та швидко одужав тільки тому,

-

ра.Аот

відстані . 1 . им;

межах ИиївськоІ області,

втрачають жінОЧНіСТЬ;

Иуріння

.

ко! ГЕС, включаючи рІку Десну і дренажний канЗJJ

Особл~о непрИємне враЖен1J.JI ви­ У

нересту

У

-

.ИЗJJьне.-

ИанІвське водоймище сенцІ. ~дlлянка на віД- Рожнів, Новоселок, ХО; розташоване м!.ж гребля­ станІ 1 UM; · тянівки. У період нересту риби ми ИиївськоІ І Ианевсь­

Завжди прикро спостер1rати, к()JJИ юнаки і навіть п1ДJl!ТХИ ПOЧИl:lзють

кликають ді:&чата І тримаlOТЬ цигарку.

'PJ

8вільнилося

вОни

молими,

РАТАУ}.

.*".

.

в тому,' що дИм кур- '

де перебу;вають Діти, бо

На.цеду такий приклад . Хворнй К rraлив ' протягом 10 . років. Він посту­ пив У лІкарню з болями в ногах, онім!ння,

(

ТАРС -

цїв шкідливо ВІШИвав на здоро,'я оточуючих, особливо дітей. Здорові люди; перебуваючн В . кімнаті,цеку­ рять, вLдчувають втому, ГОJlOJJНИЙ біль, У них пІдвищується . серцебиття, а це І є резудьтатомотруєння. СлІд нагадатн батькам, що недOJLj"C1'ИМО палити там,

це­

сгоєю 1СОлекцією. ФотохронІка

куріння. ПOJ1Jl1'U. ве

є

на

:s

АЮ

тільки в тому, щО BOHO~ .OP­ гаиіз.м 1 приводить .дохр6вIЧJiJa за­ nopювань, а

урочиСТіЙ

/J

nіЙСЬІСого вогню в Олі,чnil. Тепер ВОАодарка унікально) IСОAtlСцlf олі,чnійських факе­ Аїг готується до ВідкриТТJI ОAl.мnіЙСьких Ігор у Москві. На SHi.ItCKY: Марія Мосхо­

1Іе­

рям, адже куріння може привести не

тІльки до зриву дефеКтів П,7Jоду.

!JЧ4СТ/J

...

pЄ.ltCOHil запалювання Олі,ч­

зміцнІлий дитячий оргаНlзм, ос.naб­ лює йоro, викликав затри:м.ки росту. Це слІд пам'ятати І майбут,н[м мате­

~o послухає ц~єY поради вчаСНQ, зно­ ву зможе почувати себе здоровим.

І

Биаrо ра3іг 'рецыс4. аю­

ffJUC/J Марія МОСХОАЮ бра·

рак.

Ще гірше и1котии

ДИМ і бадьорим.

скаржився

ОШпdlcьql кур'.

тракту Є результатом кур1виfl. ЧесТ1 подразнекня слизових оБОлонок ІфК­

.ОТl, Я,КЩО до голуба на.близити па­

сннильн!й кнс­

*.*

А скlльни хро~ічиихаах.оPJQI&RЬ

JJtГeН1>,

водять до хронічних процес1а, А'К1 тяжко п1маються лікуванню, такі

еМl не востудаєтьс.я

' .

.•

отрута, яilа по

opra.нl3Ny. НІмтии

.

та

обчислення

потріЙНа.

j!Jlастивостl потріЙнота

Інтегра " •. 19.00 К .. уб кІНОПО.llорожеА . (М·)і 20.00 Вечlрн. кІзка. (М . ). 20.15 Киlа - мІсто М06. 21.00 Поеs1 •. (М . ). 21.40 ХУАожнlй телеФіJlЬМ еСер. __ аа щука. Ceprt68a~.

22.45

Довідкова

Сilужба.

Заступник редактора

В. довгич.

..~::;~~C~~:.7.0~.~E.t.·В~.:~.:f..:{Н.~.==о~;;:?а:--.#I-,.,.~~~~5~~.р'~с.~;-'"'с'I ·jFo~і~~;~:;~~~;~;1:і~~~;;:~:~~.;~~;~~~~~~-I~--!~~~ю.~~~і~:' і J...." .. ... . .".,. .. -,,. - .... .. ... ..

Совета ваРОАННХ A~nYTan»B Кве.СIІОЙ аБЛаСТа, Газета І»ХОАНТ

'##""'~""""'''''~

~

61964,

18 Y'l:рааВСКОIІ .ІНК'.

.,~,. ~..,.,....".....,.~,

., БРОВЛРИ, . ВУ". КsI8CЬK., 154. '

.Ie~Ta

J

радlОМОВJlення -

19-3·18: 81WJUB КІСОlоІ ро(\отн, фотокореСПОИАеВТI 19-4-67.

I> . . . ...:-чtII'r ~",. ~~

UlcueBoro

проuисловостl"

... .,....,#,....,......,."....."..."..?4'"~.,..,..,..~,..,..,.".,.

l)~Ba~ АРукаРli1 КИіI~1(()ГQ облynРЗВлїQЯ J ~poal Ia/lUИИnТI, DМіrрафіі і КНlIЖКQВ<)~ roргівлі. вУл.' ~і~к.; Uм,

О(\сяг 0.5 формату

rазетв сПраВА8, •

~

~~~

"~JI6O _ - . .

;3ш! 1900-11.32О.

#55 1979