Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

ЗустрІч товаРИШІ І. І. Брежнєва 3 IуДіВНИКIМИ БАМу

КРАІН, ЄДНАНТЕС"І

106 55 (4575) П'ЯТНИЦЯ

Для будІВНИRіВ БайкаЛ0Амурської магістралі дel'lЬ 4 IІ1вlтШ! ста,в великим сви­

7 RВІТН,Я

р.

1878 ЦІВа 2 ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ

коп.

н

а 17 НВІТН" РОНУ

1937

там. На станцію ОКОВОРОДі­ ІЮ, розташовану в Амур­ ській області, побл и з у БАМу, на зустріч з Леоні­ дом Іллічем Брежнєвим при­ був загІн номсомольців­ передовиків-будівників Цент­ ральної дільниці БАМу. Серед них перші учасники будови, ті, хто вирушав на неї прямо з ХУІІ з'їзду комсомолу. Тут же і мо­ лодь, яна недавно прибула на спорудження магістралі. Тепло й сердечно зустрІ­ ли юнаки і дівчата Леоніда Ілліча. Вони розповіли Л. І. Брежн~ву про те, що вже

OPrAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПАРТІJ YKPAJНa, МІСЬКОІ І РАВОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕП)"ТАТІВ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

Розвивати творчу активність, іНіЦіативу

зроблено ними

трудящих вlдnfіражені в Основному Законі країни вели­ чезнІ можливостІ соцІалістичної демокра тіі. 1іовам великим кроком по шляху дальшого розвитку соцІалістичної державності, великою подією в житті братніх народів нашої країни стане прийняття ИОНСТИТуЦій союзних рес­ публік.

81бралися з'натні трудІвники мІста. ветерани вІйни і працІ, представники партійних, ра­ Дянських і громадських органІзацій, молодь.

21 березня цього рону відбувся Пленум Центрального Иомітету hОlllпартії України, який в основному схвалив проект Нонституції Української Радянської Соціалістичної Рес­

Зустріч вІдкрив перший секретар ського райкому партії І. І. Бражник.

Баглій­

З великим піднесенням обирається почесна

llрезидlя в складі ГГолітбюро ЦИ ИПРС на чолі з Генеральним секретарем ЦН ИПРС. Головою ПрезидіУ Верховної Ради СРСР то­ варишем Л. І. Брежнєвим. Тепло

зустрінутий

присутніми,

на

зустрІчІ

8ИСТУПИВ В. В. Щербицький.

-

Дозвольте,

вІдач,

-

насамперед,

висловити

-

сердечну

сказав

доп о­

подяку

всім

вам .a~ теплий прийом. Я душевно радий зу­ стрІтися

з

вами.

Думаю. немає необхІдності докладно гово­ рити. про :значення І важливість зустрічей Jlепутатl,в з своїми виборцями. Скажу тільки, що кожна така зустріч завжди· запам'ято­

BYSTbCll, дає можливість звІтувати про робо­ ту, про І!иконання наказів виборців, подlли­ '1нся думками про нашІ діла і плани, дає

• овиЙ 1:11.

імпульс у роботі, великий ааряд енер-

УсІ ии в ці дні 8 великою увагою й Інте­

ресом' стежимо

за

повІдомленнями про

пере­

БУВ~f!НЯ товариша Л. І. Брежнєва в мІстах СиБІру і Далекого Сходу. ці райони. нашоІ SаТЬ!*lВЩИНИ, як відомо, мають величезнІ багаТства. Розмови товариша Л. І. Брежнєва в КІровІ, УдмуртськІй АРСР, ПермІ, ТюменІ, . поради

1

вкаЗІвки, висловленІ на зустрічах з керівни­ ками І партІйно-господарським активом ом­ ОllкоІ І НовосиБІрської областей, трудящими nlдприємств Ирасноярського краю та Іркут­ ська, 3 воїнами Радянської АрмlI мають ви­ нятково велике значення для мобілізації на­ шоУ парті! 1 народу на успІшне виконання мані1l десятої п'ятирІчки, для дальшого поси­

лення могутностІ нашої с<щіалістичноІ

Бать­

ківщини.

Усе наше життя, -

-

Щербицький,

уся

вІдзначНІВ

. полІтична

:В. В.

обстановка

республіці, у наших містах І селах, у трудо­

ОХ иолективах характеризується нині вели­ ким творчим пІднесенням. І це цІлком зрозу­

r.iіло, цілком закономірно.

ТрудяЩІ

нашоУ

республіки, нк і всі радянськІ люди, натхненно,

8 п"вною вІддачею сил працюють с:иенням рішень ХХУ з'Хзду

десятої п'ятиріЧки. Товариш В. В. Щербицький !Юнкретних підсумках • роботи

над здlй­ ИПРС, планів спинився ва за два роки,

"кІ минули після з'їзду партіІ. Уже близько півроку, продовжував .до­ J!оВіД&Ч, МИ живемо і працюємо за новою Ноиституцією СРСР, справедливо названою

справжнім

манІфестом розвинутого

соцІаліз­

му. Наше повсякденне життя переконливо по­ назує, як все повніше розкриваються

навколо рІдної Иомуністичної партії, Ії ле­ нінського . Центрального Иомітету. В цІй мо­ нолlтній єдності запорука наших нових ус­

піхів на шляху ДО комунізму.

трудове

проекту

п:дсумки

1977 дання,

роботи

році, що

стоять

л~дницькими

намітили

дос­

дальшого

ефективності'

п,}[пv!{у.

Присутні

перед

в

зав­

колективами,

шляхи

пІдвищення н(\\'кового

Анадемії

обговориЛИ

1

Раді МінІстрів республіки.

(РАТАУ).

т"епло зустріли

працІвникІв

ставників

1

сердечну

ИПРС,

вдячність

радянському

народо-

ві І особисто Генеральному секретареві ЦИ ИПРС за велику турботу про воїнів-

Політбюро ЦИ НПРС, міністр оборони СРСР Д. Ф. Устинов. Перед учасниками навчан-

далекосхідникІв. Вони гаряче схвалили внутрішню І зовнішню полІтику НомуністичноІ партН і РадянськоУ

-

солдатами,

сержанта-

держави.

запевнили

Леоніда

ми і Офіцерами виступив ТОвариш Л. І. Брежнєв. Він подякував воУнам за високу підготовку і військову l\fай-

Ілліча. Брежнєва .в тому, що й далі пІдвищуватимуть бойову готовність . частин 1 пl~роздlJ1lв, пильно СТОЯТК-

стернІсть і закликав Іх удос-

муть на. захистІ нашої соціа-

коналювати свою бойову ви-

Jttетичної Батьківщини .

.11, ·1, J ВЛАДИВОСТОК

нараду

секретарями

з

пер­

крайко­

щих.

Вони

І сталий - темп. Визначені ХХУ з'Іздом ИПРС напрями комплексноrо

JJ:Y

Приморського

Дуктнвності

.ви~тупах

першІ

розвитку

кра­

Ів і областей Далекого Схо­

мів і обкомів НПРС Далеко­ го Сходу і членами бюро крайкому

пІдкреС,lІювали,

що всі галузІ взяли висоний

дають

збільшення

можливість

для

зростання праці,

про­

значного

підвищення всього суспІль­ ного виробництва. Аналіз темпів, якими розвивається ~пер

народне

господарство,

дає всі підстави вважати, що

завдання п'ятирічки успішно виконані.

будуть

Перед учаснинами наради виступив

товариш

Брежнєв.

Л.

І.

(ТАРС).

ряду

відомств,

громадських

президента

НА ПУСКОВИХ ОБ'ЄКТАХ авв .тони взwrажІв. будівеЛblНОГО поїзда .N! 2 ви­ На впорядкуваннІ та

АН

мІ­

пред­ орга­

нізац:й республіки. У';зсники сесії заслухали

1977 роЦі 1978 рік..

ЦИ

член

Иомпартії

України,

лова Ради Міністрів О. П. ЛяШно.

УРСР

ністичного.

ловlк. Вони обладнають два спортмайданчики, посадять 100 дерев І 2000 кущів. ЗаробленІ гроші в сумІ 3,3 . тисячІ карбованців пере­

ми

АН

УРСР. Обрано новий снлад президії Академії наук Ук­ раїнської РСР. Президентом АН УРСР знову обрано ака­ демІка Б. Є. Патона, (РАТАУ).

roycTpoI

суботника.

22

будівельників, які зобов'я­ залися виконати будівельно­ монтажних робіТ не менш, як на 23 тисячі карбованціВ. 32 водії своїми автомобіля­

га­

бл!til

рішив по-ударному відзначи­ ти день Всесоюзного кому­

квітня на семи пуско:вих об'єктах . працюватиме 475

Відбулися вибори дійсних членів (академіків) та чле­

нів-кореспондентів

ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ СУБОТНИН

Колектив ПQстlйно діючого

УРСР а.кадеміка Б. Є. Па­ тона .0сновнl nіVJ;СУМКИ дІ­

Ватченка, Г. І. Ващенка, О. П. Ляшка, І. З. Соколо­ ва, В О.' Сологуба, О. А. Титаренка, В. Ю. Маланчу' ка, Я. П. Погребняка, чле­ н:в президії АН УРСР, ке­ ністерств

сек-

Голова

Президії ВерховноІ Ради СРСР, Голова Ради оборони СРСР Л. І. БреЖFЄВ. член

22 КВІТНЯ -

тії України, Президії Верховної Ради УРС})

товаришів В. В. Щербицько­ го, О. П. Ботвина, .0. Ф.

рівних

ИПРС,

Голові Президії Верховної Ради СРСР това.­

На сесіІ ПолІтбюро

заукових установ І провідні вчені . республІки підбили

полІтичну підготовку,

вили

Генеральний

ЦИ

ральним Иомітетом ИПРС 1 особисто товаришем Л. І. Брежнєвим заходІв по еко­ номічному і соціальному розвитку Далекого Сходу, зростанню добробуту трудя-

ришевІ Л. І. Брежнєву, а також ЦИ Иомпар­

ня на виступив

керІвники

1

присутні

У своїх

зидії Верховної Ради СРСР, Раді МІністрів СРСР, Генеральному секретареві ЦН ипре,

Академії наук і завдан­

-

учку

з честю нести свій війсьновий обов' язок. Учасники навчання висло-

сенретарі ВІДМІчали велике значення здійснюваних Цент­

листи Центральному }\омІтеТОВі ИПРС, Пре­

яльностІ УРСР у

уqасннки

Хаба-

партії.

прийняли

РЕСII~Б.rJIRII Ії

вітали

(ТАРС).

в районі

Владивостоці

Про гаряче схвалення трудящими Ионсти­ туції СРСР, проекту Or,HoBHorO Закону рес­ публіки говорили всі промовцІ. Вони висло­ вили сердечну вдячність Номунlстичн!й пар­ тіП, особисто това'ряшевl Л. І. Брежнєву за безустанне ПIЮІування про добробут радян­ ських людей, про процвітання соЦіалістичноІ Вітчизни.

ДОПО,1!lд'Ь

сесІя загальних

квітня

шими

MlcbKt\OMY партіУ О. Ф. Гордієнко.

ВЕ.J)ИКА РАДА ВЧЕНИХ Відбулася

тепло

КПРС Далекого Сходу

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ •••••••••I____IооІ.lІІо. ..... . __• , •- - - -

3б'Jрtв Ака.1ем:ї наук УРСР.

Брежнєва по місту його

Генеральний секретар ЦИ НПРС, Голова Президії Вер­ ховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв 6 квітня провів У

ВІд імені ви{)орцІв на зустрічі виступив також перший секретар Дніпродзержинського

одностайно

І.

Нарада перших ceKpeTa~iB крайкоміВ f обкомів

Перший секретар ДнІпропетровського 06KO~y партії Е. В. Ка'.lаловськиЙ, який висту­ пив на зустрічі, розповІв про боротьбу трудя­ щих облаСТі за успішне виконання рішень ХХУ з'їзду ИПРС, завдань третього року

зустрічі

(ТАРС).

в квітня у Владивосток прибув Геиера.J!ЬНИЙ секретар ЦИ НПРС, Голова Президії ВерховноІ Ради СРСР Л. І. Брежнєв. Разом:!! Л. І. Брежнєвим прИбули член ПолІтбюро ЦИ КПРС, міністр оборони СРСР Д. Ф. Устинов, завідуючий відділом ЦИ ИПРС Л. М. Замятtн. (ТАРС).

працює над виконанням ПЛ8Jнів третього року десятої п'ятирічки, ще тісніше згуртовується

УчашlИУ.И

кілометрів.

1.600

ПРИБУТТЯ ТОВАРИША БРEЛUl8ВА

вступила в сьоме десятиріч­

обговоренням

сло­

------

чя своєї історіІ. Народ Радянської України, як і інших братніх республl)', самовіддано

виклинане

напутні

ровсьна було проведено загальновійсь!{ове тактичне навчання. На навчанні були

ня

сказав наприкінці В. В.

Нонстнтуції Украіінськоl РСР.

сердечні

нові трудові діла.

ретар

дарів країни.

пІднесення,

теплІ,

неться на

5

людей, їх глибоку свІдомІсть справжніх tоспо­

і

молодІ

нових успіхів в її благород­ ній працІ. МолодІ будІвельники по­ дякували Леоніду Іллічу за

Загальновійськове тактичне навчання в Далекосхідньому окрузі

чать про високу громадянську зрІлІсть наших

п'ятирІчки, про високе політичне

побут. Він побажав

жителі Хабаровська.

Тепер у ресцуБЛIЦІ скрІзь розгорнулось ак­ тивне, дІлове обговорення проекту Ионститу­ цП УРСР. Уже перші результати його свід­

-

ро­

ва. Ця зустріч, сказали во­ нн, нади'Хатиме бамівців на

Устинов. При поїздці Л.

народовладдя.

Щербицький,

трьох

У Хабаровськ 5 квітня прибули Генеральний секретар ЦИ ИПРС, Голова Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв і член Політбюро ЦН ИПРС, мінІстр оборони СРСР Д. Ф.

ністичної партії. Зокрема. відтворюються всі статті Ионституції СРСР, які характери­ зують політичну й економічну систему, со­ ціальну основу нашої держаВИ,завдання зов­ нішньополітичної діяльності і захисту соцl­ алістичн{)ї ВІтчизни, принципи соціалІстич­

-

завдання

ків п'ятирІчки до першоІ рІчницІ прийняття Ионститу­ цП СРСР. Виступаючи на зустрічі, товариш Л. І. Брежнєв під­ креслив, що Центральний Номітет партії виявляє вели­ чезне піклування про будів­ ииків БАМу, робить багато, щоб полегшити їх працю t

ПРИБУТТЯ товАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА В ХАБАРОВСЬК

ально-економічні перетворення, ~;дійснеНі ра­ дянським народом пІд нерівництвом Ному­

Наша краІна,

виконати

-----

У проекті Основного За нон у республіки знайшли повне відображення статті союзноХ НонституцІї, які закріплюють корінні соці­

-

викону­

ваних будівельних робіт. Во­ ки змагаються за те, щоб

Иомсомольсько-молодіжні за-

публіни. Після розгляду ПрезИДією Верховної Ради УРСР проект нової hОНСТИТУЦії респуб­ ліки винесено на всенародне обговорення.

ного

рядку увагу якосТі

цтв! залізничної траси, яка на 'території області простяг­

:Зустріч товариша В. В. UЦербиuького $ виборцями 4 квітня в ДнІпродзержинську вІдбулася IУстрlч члена ПолІтбюро ЦИ ИПРС, першого с:екретаря ЦИ ИомпартіІ України, депутата ВерховноХ Ради УкраїнськоІ РСР товариша В: В. Щербицького з виборцями 104-го Баг­ Jltйського виборчого округу. В святково 'При­ хpamеиому залі Палацу ку льтури хімІкІв

на будівни­

юки працюють у високом;~ темпі, приділяють першо­

дали

слово

територіІ

пІдпри­ ємства працюватиме 160 '10-

рахуємо у фонд десятої п'я­ тирічки.

М. НЕСТЕРЕНКО, начальник ПДБП-2.

перевезти

ПОВІДОМЛЕННЯ

І

До відома депутатів райо~­ ної Ради на РОДНИХ депутаТlВ Сьома сесія Броварсь!{ої ра­ йонної Ради народних депута-

тів відбудеться 20 квітня року о 14 годині в залі дань райвиконкому.

.

1978 засІ­

Райвиконком.


ПІдготовна надрів­ у центрІ у ваги Бarато

уваги ПРИДІЛЯ-, нарноro

ширше розгортається соціалістичне змагаиня за гідну зустрl'l XVIII з'Ізду ВЛНСМ. Номсомольцl Шевченківсько! середньо! школи уже давно

дирекція,

партійна

подарськlй

академії

ВАТЬКІВЩИНИ ЖОВТНЯ

роаро БЛJl6ТЬСJI СИСТЕМ! МАЛИХ '11

ферМІ перmorо 8Іwпа, де ДО1'ЛЯД8JOть 200 roлl8 МО.llОДНllка.. сКомсомоа­ ЦІ В-Б класу розпо'l8.1111 операцію «МІльйон БатьЮвщШ., яку ШАХО-

Q

ЗДОБУТКИ ЮНИХ

на

1 профспілкова органі за- другому курсі

ДZН.

12 Y'fIIIB

З'УЗДУ ВЛКСМ- ГІДНУ ЗУСТРІЧ

XVIII

лІкаря Володи­

IОть підготовЦІ кадрів мир Прудкий. Перший спеЦіалІСТіВ та середиьо! навчається в сІльськогос­ ланки

.... 8Іеппрацюють JPOIIbt 10ва

СЕРЕД КOMcoMonЬЦb 1 шо

молоді нашої краУни усе

фану льте­ ці! ордена Жовтневоl ре- ту електрифікацП сіль­ конкретні за­ пнп І пlоиери DlКO.1JI. за волюцlУ радгоспу. «Плос- ського господарства, дру­ розробили Ківський.. Це важливе гий на третьому курсі ходи з цього питання, якІ тиждень зІбрано 2б()о ю­ питання

завжди

ває в

перебу-

центрі ух

агрономічного

уваги.

ту, третій

факульте­

на

-

четвер­

Турбуючись про пlдготов- тому курсі ветеринарного ку

кадрів,

ют~

вони

посила-

випускників

факультету.

серед-

Успішно

оволодіває

іНьої школи і тих, хто вlд- знаннями студентка фа­ служив у Радянській Ар- культету планування в мП, на навчання у вищІ сільському господарстві навчальнІ заклади та про-

фесійно-технічні

щаминуло! ську

учили- пода рства

осенІ

:командировані

в

Інституту

народного гос-

Ольга

Лесик,

булн яка в радгоспІ працювала на фермІ.

Раніше

на

рік

комітету

сільськогосподарсь- чання на

цей факультет

сільського

госпо-

успішн~~Тl, трудово!

господарствІ.

інституту

До

навчання в академії Ва- Щербина. силь працював в овочевій

бригадІ, а Тетяна в радгоспній бухгалтері!. Набуває знання іиженера-електрика· Ностянтин Бігун, агронома Василь Строкач, ветери-

У

вищих

Раїса

навчальних

при

самодіяльностІ,

органІзацІєю

і

з'Узду

XVIII

ку учнівських робіт.

морального

ня

виховання

Ножного тиж­ комсомольські органі­

зації

класів

рапортують

коміте1У

комсомолу

шко­

ли

проведену

ними

про

Серед записІв у

книзІ-рапорті такІ

можна

зу­

рядки:

«КомсомольцІ 10-А кла­ су

стали

справжніми

по-

тваринників закладах і профеСіЙНО­ ~Іічниками технічних училищах нав- радгоспу «Бобрицький •. чається 11 чоловік Всі вони радгоспні стипендіати. А. ГАВРИЛЕНКО.

було

ЦН

НПРС

«Про

стан І заходи полІпшення лекційноІ

пропаганди~

вистуnнла секретар

ри

організатор

ки

випустнв

книжкової

Імені

Фрунзе.

мільйони

Три

примірни!<іs,

.вдягнуТі.

У

тверді

вистІ обкладинки,

ковані

ко­

фабри­

на

бар­

надру­

особливо

з

прнстрої

даних

обчислЮ4!

муться

позамас­

аиаЛОГІЧНl

обчислювальні

використання

багатьох

машини,

галузях

П'ризначенt

На фото: наладку комплексу СМ ЕОМ ведуть "'" женери Анатопій ПО,jJОТЕРОВ (ліsоруч) і Олександр

народного

ЮQ4

подарства.

mкomr.

. ..................... БЛИНКОВ.

{Фотохроніка ТАРС1-

.

СЛІДАМИ

Як повІдомив

ИЕНАДРУКОВАНИХ

називаюn

МеИlJ(аицl вутщь Са­ ДОВОЇ 1 Жовтиево1, що у с. Бобрику, скаРЖИJIись ва

Іх невпорядкованість. От що повідомив на цей лист rолова виконко­ му Бобрвцькоі сІльської

швею­

моторис'l'КУ Люд­ милу Яговенко. Дитячиfl одяг во­ на ши/S iJoброт­

Ради народинх депутатів О. І. Вlльгоцький: .За оеtвиьD-ЗИМОВИЙ період всІ вутщl села бу­

ний і я!dсний, постійно перевиконуючи доведені

пи роаlитІ тешкою 1 по­ требують ремоиту. Згідно

завдання. Активну участь бере дівчи­ на у художній са­ Jtодіяльностl ко­

плану,

ntВСЬКlЙ,

потім

пnавувть­

ня райспоживспІлки В. І. Лнсенко, фактн, вказані в листІ, не підтпердились.

Мав місце випадок прода­ жу до

карамелі цукерок

в

накидкYj

вищого

сорту.

ФаКТів

завищення цІн 1 прнховування товарів 118 встановлено. Зараз у продмазі широкий асорти­

мент товарІв, санітарний стан задовільний. Лнст-скаргу було роз­ глянуто на засіданні прав­ лІння Бобрицького рад. госпробкоопу 20 березня. За продаж цукерок з иа­ кидкою завмага Л. К. Пи­

ся висипка вутщь Жовт­ липеико і продавця Г. І. иевої І Радянської. На Вакуленко попереджено, решті BYnНЦЬ буде прове­

На фото: Л. ЯГОВЕНКО. ФОТО М. Семииога.

дено

тільки

ИJI доріг ••

*

У

пстl

грейдерував­

• • до

редакц ••

мешканцІ е. Жердови пи­ сапи, що продавці сіль­

--+--.

виробничих

висипку

дороги по Bynнцl Махай­

лективу.

випередженням

розпочато

редакцll

заступник голови правлів­

ЛИСТІВ

ОдніlSЮ З мре­ дових робітниць Літківської швей­ ної фабрики ви­ робничого об'єд.­ нання «ІОн/сть»

випуск продукції без роз­ площ.

ського

продовольчого

газину

порушують

ма­

прави­

аа радянсько! торгівлі.

(ТАРС-РАТАУ).

м!ц-

окремі

середиьо'l

графіка до 1 червня. За. останні п' ятнадцять рокІв на фабрицІ подвоєно ширення

виготовляються

для

Г. СЕРГІЄНКО.

шити

РЕВ

вальних комплексі.в. У цих країнах також випускаТ!ІІ(

ної І ПОЗ8Шк1nьно'l ро­ боти Шевченкlвськоl

ХАРКІВ. Першу вепв­ ному високосортному па­ ку партію шкІльних пІд­ перІ. Річну програму ви­ ручинюв, якІ безплаТ!lО пур.<~ підручників полl­ вручатимуться учиям, ··А($.: граф!сти вирішили завер­ строково

найсучаонішій технічній

базі. У Поnьщі, Болгарії, Угорщині та іншнх країна"

ному операція «БАМу - пІонерськІ по!зди:.. П. КУДІН,

ПІДРУЧНИКИ ПШ:ПІШ~ЮТЬ~ У ШКОЛУ

nектив

Система малих ЕОМ розро~ляється на oCHcrв! ХООО&l рапії соціаnістичних країн на

личному господарстВі рад­ госпу. На порядку ден­

сов подІлився досвіДом проведення бес1д з вІрую­

чими.

лих електронно-обчислювальних машин. Перші sраз:ки з дослідної промислової па,тії системи малих ЕОМ передано Академії наук СРСР дЛЯ використання. наукових дослідженнях.

трудові десанти в теп­

атеїстичної роботи І огляд атеїстичної літера­ тури розповів лектор об­ ласноУ організації това­ риства «Знанню> Д. Ф. НрасицькиЙ. Лектор за­ воду пластмас Б. М. Ри­

м1сь-

вИ'Став­

Номсомольцl І піонери школи тільки в ниніш­ ньому роцІ провели чоти­

ноУ органІзаціІ Г. С. Ма­

вІдповІдальний правліНR1!

MocIma. На Аосnlдному вмоді «Енер·гопрltла~ 0Ie9qIIi юється випуск одного з комплексів нової системи •

канІкулах

організоваlЮ

"овариства «Знання. не­ Про методику дифе­ щодавно проведено семі­ нар лекторів-атеїстів. З ренційовано.го пlдходу' до

нови

ВЛНСМ.

весняних

шевська.

питання «П1двищення ефективностІ 1 ЯКОGтІ про­ паганди науково-атеїстич­ них знань в свІтлІ поста­

присвяче­

ний ХХІІІ з'Узду ЛНСМУ

СЕМІНАР ЛЕКТОРI8-АТЕJСТІ8 МІською

зрослій

а:ктивності І на високому ідейно-полІтичному рІвнІ відбувся огляд художньоУ

і

стрІти

культету педіатрії медич­

школі

На

культеті обліку в сlльсь- ного

а-

У

покращенню дисuипліни,

макулатури •.

лограмlв

вдосконаленню форм і Me~ тодів ідейно-пощтичного

роботу.

яка отримує осв ту на

засіданнІ

Щомісячно «ВІсник комсомольського І піо­ нерського життя. пові­ домляє про роботу орга­ нізацій по підвищенню

дарства, І Тетяна Будник, бригадІ. ЗакІнчує навчання на шостому курсІ фаі Ф кому

на

комсомолу.

Україн- була направлена на нав­ школярів.

ну академію Василь То- Наталка Нокун. До нав­ піха, який нинІ навчаєть- чання в інституті вона ся на факультеті електри- трудилася в рільничій фікацП

затверджені

що В разі .повторення по­

дібннх порушень на них буде накладено суворе стягнення. Правліния радгоспробкоопу зобов'я­ зало

торговий

силити

відділ

контроль

ботою

магазину

манням

за

і

правил

по­ ро­

дотри­

продажУ]

товарів.

ДО З50-РIЧЧЯ БРОВАРІВ

(1240

рІк - початок ХУІІ столІття)

про життя і побут на київській землl нічого не BLдOMO. Ніяких рукопис·них

У 1239 РОЦІ війська монголо-тата­ рів на чолl з Менгу-Ха,ном, двоюрlд­ ІНим братом Батия, підійшли до Ниє­ ІВа. Від златоглавого мІста їх роздІ­ ляв Дніпро. Іржа~ня ионей, рев 'верблюдів, дикий крик наводив на ІШЯН жах. Але Менгу-Хан не став

джерел не збереглося.

брати Ниєва. Знищивши все на шля­ ху до Дніпра, він повернув назад.

міста татар.

квітучої вже в минулому Броварщи­

ського князівст'ва, Броварщина.

Попіл, каміння та догораюч! багаття

ни (назва ця умовна) нагадували, що тут жили люди. Хто залишився в жи­

3

приходом

Минають

сюди

десятиЛіТТЯ

-

і

Осінь новними І знову тривалої І через сятинної останки

берегах Десни селяться люди. Геди­ міна змінює князь Ольгард, який у 1362 році віддає своєму синові Во­ лодимиру НИ1В і лівий берег Дніпра. Державною мовою ЛИТВИ була ук­ раїнська. Зайнявши київський пре­

рону. До Ниєва з ос­ силами підіЙшов Батий. через Броварщину. Після облоги місто було взяте. століття під залишками Де­ церкви знайдуть археологи героїчних захисників міста.

Повільно

відновлювалося

життя

У

Ниєві, на його околицях. На володін­

ня Ниївським спустошеним князів­ ством орда видає ярлик Ярославу Всеволодовичу, який повернувся з Сілезії.

Після його

смертІ

у

1249 роцІ

Ниївське ·князівство переходить У во­

лодіння той у

же їде

Олександра

Ниєві

в

-

Q

але

залишає намісника,

сам

Новгород,

володінням

Майже

Невського,

який

був поза

орди.

до

2

початку

стор.

XIV

століття

заростають

чагарниками,

згодом

сіл на

Так,

ЮріЙ

Іван тич

1475

рІк овідчить,

що

Нняжичах,

ЛІтках.

СвІтильному,

Рожнах,

Поряд Із зазначеними насе­

леними пунктами зга~ується І Олбии.

Отже, вІн був на БроварщиНІ. Вини­ кає запитання де? Можливо, це І є попередня назва БроварІв. ДаЛІ ця назва Ніде не згадується. ДеЯКІ Істо­ рики

о

МИНУJ1<>rовисловлювали

П'~JI.

7

думку.

на

зацтво. Цим ський король

магнатів

Україні

закріпа­

виникає

ко­

скористовується поль· Назимір ІУ і зайняті

татарами землі віддає у вічне корис, Січ

кочlв'ям

польських

селян

НаступнІ роки характеризуються розширенням зони впливу ПольщІ.

деяКІ села Броварщини мали у~ріп­ лення вІд нападу татар, зокре~а в

Великий князь ВІтовт, що прихо­ дить на зміну Ольгарду, виганяє Во­ лодимира з Ниєва. А в 1392 році во­ лодіння Половцева віАЦає Дмитру

спроби чити

тування

Згадка за

СЬКИЙ.

ЖИТТЯ

роцІ місто зазнав

І, як зазначає венеціа'НСЬКRЙ посол, що відвІдав Ниїв у 1474 роцІ, Ниїв знаходиться на кордоні з Татарією.

Половцев

І Остром. Згодом Юрія Половцева почали називати Полрвцев-Рожинов­

НОВЕ

1416

Але це твердження потребує доказу. На кІнець XV століття внаслідок

ще одного нападу татар під керівни­ цт,вом Адигея.

жя залишається татарським

одержує Рожни, досить велике на той час поселення, яке прирі,внюва­ лося до міста, Світильнів і увесь. на­ півпустий край між річками Десною

Q

1;:199

У 1433 році в Ниєві будуються кос­ тьоли, а через 22 роки пІд егідою польського короля НаЗRміра IV ство­ рюється київське воєводство за зраз­ ком польських воєводств. Лівобереж­

стол, Володимир роздає пусті і на­ півпусті селища своїм боярам І кня­

зям.

вали за часів Литовського володіння.

данину. Ав

вироста­

ють молоді ліси, згарища міст І

що Бровари під іншою назвою Існу·

Нрім поборІв князів І бояр, люд терпів 1 знущання татар, як! не Morроці татарськІ завойовники на чолі 3 ханом Тимур-Нут луку, пройшовши з вогнем І мечем Лівобережжя, захоп­ люють Ни їв І накладають на нього

Гедиміна

ввійшла

Соки·рі. До них додаються І ЛІтки. ли примиритися з поразкою. В

Ниївське І Переяславське князівства були приєднані до Великого ЛИТОВ­

вих, покида.в рідну землю 1 втікав за Десну недоступне ПолІсся.

1240

БРОВАРЩИНА

Утвuрення Литви як держ8tви при­ падає на початок ХІV століття. У цей час вІдбувається об'єднання руських земель навколо Москви. У 1320 ро­ цІ литовський князь Гедимін (13151346) захоплює НИЇВ, вигнавши з

мим

козакам,

заСЛLН

створивши

проти

татар.

цим

са­

Запорізька

виникає значно пізніше у роЦі. Але нашюки татар не при­

1568

пиняються.

Так,

у

1483

роЦі

хан

Менглі-Гірей здійснив напад на Ниїв через Нозелець. Знову горить Ниїв 1 Броварщина. Такі походи продов­ жувалися аж до

Першими,

1500-х

так би

талися

численнІ

Ниєва.

Ннязі

років.

мовити, опам'я­

монастирі

щедро

та

Лавра

роздавали їм

пустуючі землі. Особливо приваблю­ вало їх багате на угіддя Лівобереж­ жя ДНІпра, яке було добре видно з київських укріплень Лаври та мона­

стирів.

ЦІкавий

документ у

цьому

вІдношеннІ зберігся за село Нняжичl

B~ 7 липня 1489 року про прохання монастиря Миколи Пустинного до ко­ роля Назиміра. Починається воно та·к: сПисали. нам стаРЦЬІ святого

Николая пустыногоo

селище пустое,

nlтиа 1878 року

за

Itse

аБЬІ им дали

мили от Ние.

Q


ЛоtJlUUI

СІВБУ ЛЮПИНУ­ В СТИСЛІ СТРОКИ В

",Основних

розвитку

напрямах

народного

НІ!

госпо­

дарства СРСР на 1976 1980 рр.», затверджених на

ХХУ з'їзді

НПРС,

передба­

ще плюс тримують

вим білком. Відомо, що ве­ ликим і цінним джерелом нормового протеїну є зерно­ бобові культури соя, го­ рох, люпИ'н та інші. Напри­ стить мінної

15 -1 7

люпину

грамів аміНонислоти

зелену

мі­

ні

з

того,

Жов­

ЧЕН КО і ЗlIвідУЮliий майстер·

грунту,

бульбочкові

грунтах.

опідзолених

Необхідно що

пам'ятати

люпин

голюбна нультура. ше води потребує час

активного

та­

досить

воло­

тивації проводити

Найбіль­ він під·

росту

рослин

і особливо в період від бу­ тонізації до фази блискучих бобів.

Недостача

вологи:а

грунті під час цвітіння і бо­ боутворення

призводить

до

но знижує урожайність. сильно

реагує

яровизацію, завдяки ріЗКО підвищується врожайність

і

3

У кілька

епідемічні

в

насіння

ни починає діяти

жовтого

люпину

на організація створена в

-

по

організація

ється ян здоров'я. За

ків лася

вих товарів правління ГогоЛI;;- лажинцях, Плоскому, Русанові сьного раДГООIJ!роБКООПУ виріши' та інших. На робочих місцях труді,вникам ланів І ферм про·

одягу,

водій автокрамниці Петро Лит- взуття, трикотажних 1 галантеБинен'{о разом з продавцем Ві· рейних вироБІв на 18 тисяч

І Duа·ницькою щодня виІжджають у визначені населе-

карбованців.

тваРИННИЦЬ'Кі

С

.

ЖУR

,

голова правління Гоголів·

ферми. 1 в польові бригади.

квітня

минулі

здо­

в

відзнача­

одну

день

тридцять

здоров'я

Нількість

Відразу пІсля зниження цІн ОстаннІми ДНЯМИ вони побу· на велику кількість промисло' вали у селах Світильному, Ку·

рою

ВсесвІтня

Всесвітній

з

міжнCliРОДНИХ

рІзноманітного

році.

охорони

Всесвітня

охорони

АВТОКРАМНИUЯ В ПОЛІ

в полІ. За складеним графіНОМ діши

7

щорічно

начапьннк районної дер· жавної насінної інспек, ції.

ло органІзувати торгівлю ними

1923

ров'я (ВОЗ). Датою її ство­ рення названо 7 нвіТНЯ 1948 року, коли 26 держав - членів ООН ратифікува· ли статут ВОЗ. З тих пір

В. НАДАНЦЕВА,

2-

Ліги Націй,

Після другої світовоІ вій­

по

ДЛЯ тих, хто ТРУДИТЬСЯ НА СІВБІ

на

захворювання

різних краї,нах. Вона діяла до 1946 року. Такі ж зав­ дання виконувала і са'Нітар­

визації проростаючого насін-

пункти

в 1907 році, перша міжна­

слідів боронування важкими боронами по діагоналі і впо· перек. Сівбу необхідно про­ водити одночасно з ранніми ярими зерновими. На кожен гектар ріллі повинно лягати

тижні. Понижені темпера­ тури в грунті під час яро­

,ні

ро­

родна санітарна організація, покликана інформувати ме­ дичну громадськість про

зи вища, ніж на чистих.

скорочується

вегетаційний період на

сто

тому.

Незабаром, створюється

жаЙ!ність люпину на зміша­ них посівах майже в два ра­

якій його

ще

тарна конференція прийняЛа першу санітарну конвенцію.

За даними науковців, уро­

на

покладено

Перша міжнародна конфе' ренція по боротьбі з епіде· міями проходила в Парижі в 1851 році, а в 1892 сані·

накопи,

1,6 центнера, білого 3,0-3,5 центнера.

опадання ~BiTOK, бобів і різ­ Люпин

нів

насіння люпину і кращого приростання його, доцільно замість передпосівної куль·

грунтах і навіть чорноземах, нож,

сприяє

рокі,в Всесвіт­

30

ньої організації охорони здоров'я. Однак початок все· народного співробітництва було

-

Федосєєва.

ВСЕСВIТНlП ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

співдружності

Сьогодні минає вІд дня створення

ченню збудників хвороб, З метою мілкої заробки

дерново-підзолистих,

сірих

у

До

оскільки

зв'язаних

СЬОГОДНІ

аЗОТОфіП­

слід розміщати

це

ГОЛЕЦЬ.

крім

ливий до грунту, а тому його окульту­

Т.

Фото С.

культу­

сівати його на одних і тих площах два роки підряд,

рених

нєю М.

попередників він невимогли, вий, Важливо тільки не ви­

Білий люпнн більш вибаг­

(ЗАіва направо)

в посівах

іншими

на супіщаних

якісно вони

НИЧЕНКО, токар В. М. ГРІН·

Люпин необхідно сіяти на глибину 2-3 сантиметри на піщаних і 3-4 с&нтиметри

золистих піщаних грунтах.

на

На знімку:

ня.

тнй люпнн найменш вимог­ ливий до родючості грунтів 1 може рости на бідних під­

і

електрозварник В. П. ХАР­ ЧЕНКО, слюсар М. О. МЕЛЬ­

скуючі бактерії, що поселя­ ються в районі кореневоІ шийки, аеробного походжен­

виходити з біологічних особ­ ливостей його. Перш за все, слід враховувати, що різні види його мають не однако­

Швидко

вирощуван­

йщ'О на зерно

на поверхню

повинна

ві вимоги до грунту.

при

радгоспі

усувають неполадки в техніці, Яка виходить s Мlдy.

рами. Однією з біологічних особливостей люпину є те, що насіння його при про­ ростанні виносить сім'ядолі

У господарствах нашого району в нинішньому ропі буде посіяно люпин' на пло­ щі 550 гектарів. Агротехніка вирощування люпину

3ЗІО яро­

лець.

масу.

змішаних

зину.

нормового

градусів)

враховувати

в

НУ, ЯКУ очолює комуніст заві­ дуючий .AlаЙстернею М. Т. Го­

Люпнн досить світлолюб­ на культура. Це потрібно

неза­ лі­

-

М

рос­

проходження

10

lfJy'N> гtn:lUl€'

обов'язками члени ланки тех­ нічного обслуговування комп· лексного механізованого заго­

визацlI, але сприяють росту 1 накопиченню зелено! маси, Ось чому на зерно його по.­ трlбно сіяти раніше, ніж на

печення тваринництва кормо­

кілограм

IІПnИВ8JO'І'Ь розвитку

:JtofJe1l.

роботи

«Требухівськuй» Добре справ· ЛЯЮТЬСЯ з своїми виробничи.ІШ

лин і цвітіння. Більш внсокі теМJl1ератури при проростшні насіиия (В.

чено багато заходів, спря­ мованих на створення міцноІ кормової бази, повне забез­

нлад,

позитИ1SНО

прискорення

польові

ро­

організація перетвори­

найбільших

організацій.

країн

-

члеНіВ

ВОЗ

перевищує

Основною

метою

ВОЗу,

про що записано у статуті, є «досягнення всіма народа· ми якнайвищого рівня здо­

ров'я». ВОЗ організує бо­ ротьбу з інфекційними І па· разиторними

ми,

захворювання·

проводить

ласті

заходи

міжнародного

тину, здійснює розробкою стандартів

1.

в

об·

каран·

контроль за міжнародних

якістю

препара­

тів, подає нраїнам допомо­ гу у розв' язаині різноманіт­ них проблем охорони здо­ ров'я, сприяє виконанню наукових медичних дослІд· жень.

Радянський Союз бере ак­ тивну участь у діяльності Всесвітньої організації здо­ ров'я. Система організаці! радянської охорони здоров'я дозволила високо піднести рівень медичної науки, лік' відувати ряд масових захво­ рювань, добитися найвищо!

в світі забезпеченості насе· лення лікарями і безплатно! нваліфікованої меднtfflоі ДО­

нІшньorо року присвячуєть­ ся проблемі профілактики

гіпертонІї. Ця проблема ВЗ1l­ та невипадково. Адже серце­ во-судинні головна

витку

Детальне вивчення геологіr русел стародавніх

річок у передгір'ях Тянь-Шаню привело до від·

криття великого родевища мінералу палигорскі· ту. Цей цінний матеріал, що називається гір-

ською пробкою, використовують при бурінні надглибоких свердловин, для очистки нафтопродук.

коізоляційний матеріал.

Тlfмчасо­

захворювань

серцево­

судинної системи, їх діаr­ ностику, профілактику і ме­ тодику

л!кування

вивча ют.

багато вчених і лікарів-прак­ ТИlRів, колективи інституТіВ, лінарень, по '1!клінік, caнa~ торіїв. Але проблема бороть­ би Із сегцево-сvдинними за­

хворюваннями

далека

вІД

остаточного

розв'язання,

в

рокн

найближчІ

винонати лик!

і

В

цій

завдаИIі

кардіологи

разом

ве­

завдання.

Чима.'10 важливих шують

t

належить

області

напружені

радянськІ

з

вирі­

ученими

братніх соціалістичних кра.о ін. Зокрема, з ученими США веде1'ЬСЯ номплексН8

здІйснення розробки ШТУЧ. ного серця. Всі ці інтерна· цlональнl науковІ зв' язкК радянських медикІв мають єдину

мету

здоров'я

-

і ЖИТТЯ

збережеН~JI люДИнн.

О. СВИРИД, ·ваступннк головвого т·

Згідно З рішеннJ'lМ- ВОЗУ, Всесвітній день ЗДОРОВ'Я ни-

ГІРСЬКІЙ ПРОБЦІ-МІЛЬЙОНН РОКІВ

--:

захворювання причина

вої і постійної втрати праце­ здатностІ. Багато дослідии· нів-медиків розглядають цІ захворювання як «епІдемію ХХ століття •. Причинн B~ никнення і меха'Нізмироз­

помоги.

тів від домішок, а в будівництві як тепло· і зву-

ського радгоспробкоопу.

Вся

130.

робота ВОЗу спря,мовується секретаріатом, який знахо· диться в Женеві, і шістьма бюро, що розташовані в Європ!, АфрицІ, АмерицІ, Східному Середземномор'ї, Південно-Східній Азії і за· хідній частині Тихого океа­

ну.

світу

медиками

з

кара району.

3наи'rи поклади мінералу допомогла спеціальо на карта регіону, за якою можна відтворит" основні геОЛОГІЧНІ

процеси

далекого мииулого.

Мільйони po~iB потоки несли в гірську западин~ залишки вуnканічного' попелу. Іх взаємодія а

.

кремНІЄМ, та

.

.

ІНШИМИ елементами до утворення

ц~x місцях крнсталічних волокон палигорскіту, (ТАРС),

e~~~~~~e~~~~~~~~~~~~e~~e~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----==------:~и~~е~~==:=~~~~~~==е~~~~~~е~е.

СЕРЕДНЬОВІЧНА ва, за Днепром, на имя Княжичи ... а поведали нам, что селище тое пус·

опалює всІ села \Між ЧернІговом і Ниєвом, ввірвавшись у :місто, грабує

тое еще за Великого князя Ви товта,

його. Але ніякі погроми татар не МОГ­

а к тому селищу нет ничего, тольно

llИ зупи.нити розвиток

ст.

.іншими к,раями. Особливого розши· рення набули зв'язни між Ниєвом і

одно.озерцо.... (Архив Юго·ЗашlдноЙ России, ч. І, том УІ, Киев-1883,

613).

Відомо, що

Вітовт правив

з 1392 по 1430 рік. Отже, близько ста років село ПУСТУ'вало. Розмір же згадуваного

озерця

монахи

примен­

шують перед королем. В майбутньо­ ІМу воно одержить на'3ВУ Оведловщи­ на, на одному березІ його розташо­ .ване село НняжичІ, на і,НШОМУ -

БРОВ!lIРИ. Монахам, звичайно, вигІД' но було мати Нняжичі з його лісови­ ми угІддями, орною землею багатим на рибу.

1

озером,

В основному ж на Броварщині ' були володіння Больнично-ТроїЦЬКD­ го монастиря. Сама назва його гово­ рить про те, що тут щили XlBo~i мо­ нахи. Займались вони БДЖІЛЬНИ­ цтвом, рибальством, час'DRОВО земле­ роБСТВОМ. Історик ДОЖОВ'l'невого ча­ су ОлексаllДРОВИЧ висловлювЗІВ при­

пущення, що пивова,рні на територlІ

Броварів були засновані при п,равліи­ нІ литовців. В кінці ХУ століття. шляхтичем Саввою РусанІвським за­ сновується село Русанів, яке відоме .flli поселення з ХІУ століття. У 1494 році Менглі-Гірей знову

Q

П'ятниця,

7

квітви

міст

і

сіл,

зміцнення Іх економічних зв'язків з МООКВОЮ. Основний же торговий шлях проходив через Бровари, Гого­ лів, Басань. В

ХУІ-ХУІІ

століттях

західна

частина Броварщини до Дніпра яв­ ляла собою рівни.ну, норізану боло­ тами

йозерамн,

ЗЗJрослями

чагарни,

ків й мілководдя, північну займали ліси, пlвденно-схlдну стеди, а між Броварами І Княжичами понад озе­ ром шуміли гаї. Ближче до Дніпра рівнина закІнчувалася луками та пі·

щаними час

на

пагорбами Дарниці. Броварщині

У той

велиного значен­

ня набуває промисел на бобрів, який давав значні прибутни населенню і

мона:стирям. У зв'язку з цим зберег­ лися назви деяних сіл Бобрик, Бобровиця. Набу~ає поширення під­ січ,не землеробство. У 1569 роцІ у міс'1'1 ЛюблинІ, між Литвою 1 Польщею був укладений договір під назвою «Люблінської унії», нкий поклав початок об'єднан· ню земель в єдину державу «Річ Посполиту». Лі1jобережжя захоплює

1978

року

Q

Польща, тут ще більше посилюється гніт польських .магнатів І ополячених князLв і бояр. Утисками, принижен-

часw КиУвськоІ РусІ воно наЗИlваЛОС$( ",ГородЩІ., <Городець •. З 1616 POK~ згадуються малі Літки (Літочки). На

нями лягає на плечі НЗlРОДУ боротьба

тогочасних

між католиць.ким 1 православним духовенством. Особливо загострилася вона між У'ніатсьним митрополитом

Плоска, притока Трубежа, що rnpoTitl кає між Русановим 1 Сві'1'ИЛЬНИМ, а !из іі березі село Плоске. Річок піді

Лаври. А в 1631 році піД його керів' ництвом засновується Ниєво-Моги· лянська .Alкадемія. Людина досить освічена на той час, великий гума·

лі ЛІтках нараховувалося 14 бояр. СЬ1ШХ ДіВорів, а село було за особиOf тим писарем польського короля С .. гі-змунда ІІІ Захаріє·м Яловицьки~

ні,ст, він активно боровся проти окатоличення УRраїиськоro народу. На Броварщині збільшуються во· лодіння аполячених ннязLв Ансанів і

Він одержав також Рожни І світилыt не, що належали Аксакам. Ноли ЯлOtl вицький зІ своєю свитою приїхав уі Рожни Із грамотою від нороля, АКІ'

Вишневецьних. Ще в кінці ХУІ століття Яном Ансаком за,сновуються села Богданівка, Бобрик, Рудня, НовІ Рожни (РоЖівка), біля Літок, Гоголі~в на річці Рудці, на початну ХУІІ Нрасилівка і ТребуХів. Назви мі·ст і сіл зм~нювалися частково.

СalRИ зІ зброєю в руках виганяют!! його. На той час це було звичайнии явищем, адже з волею короля шлях~ та не рахувалася. Основну роль ВМ дігравав сейм. У документах за 1620 рік згадується грунт (ділянна земл!) шляхтича Осецького, згодои

В основному ж вони передавалися з

хутІр Осецький, а в пізніших джере-.

покоління в покоління. В більшості збереглися й існують сьогодні. ДеякІ з них з'явилися внаслІдок тих чи ін' ших обставин. Це стосується Брова. рІв, Вигурі,вщини, ПуХіВКИ 1 т. д_ Село Велика Димерка відоме з к:нця ХУІ століття як власність якогось Габріеля. Вигурівщина згадуєть~я як замкове село Ниївського замку за 1552 рік, в 1613 році одержує від короля шляхтич Степан Вигура. За

лах "'да остр1в Осетщино. в Броварах. Мабуть, до заснування БроварІв тут меШRав Остецький, згодом поряд з володінням Лаври виріс хутІр, \ пІзніше все це забрали Вишневецм;, 1 побудували тут бров~рню. Тепер Броварськ~й район C~ лутник Ниєва на lівому березІ ДНіІІра І Десни, веJIИКИЙ промислово-сіЛІ> сьногосподарський район. Дмнтро Г АМАЛІR.

Вільлніном РУТСЬRИМ і Петром Могилою (1597-1646). Пе'11РО Могила, син .молдавського воєводи, з 1628 року архімандрит Ниєво-Печерсько:!

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

картах

показана річк~

назвою 11рубіж було дві, перша з ни,. впадала у Дніпро біля ПереяславЗot друга в Десну неподалік СвІтилЬО! но,го. У документах за 1616 P~K 11 сЄо!

Q

з стор.

Q

-


11.00 19.15 20.15

РОЗ,l(7_.~ РОзд7М••••

То пnачуть dерези ••• Ножною

травинкою,

тягнеться

ля

вдихає

ного

ОБ'ЄКТИВІ­ ПРИРОДА" Так називається

крб.,

-

ди.

охорони

приро­

.пров(')диться

він з вересня конкурсі

1 січня по 1978 року. 1о{0жуть

1 В

брати

участь

фотоклу6и, які

та

не

ською

вок,

та ба­ нашої

у

ні

з

кім­

чим

оживає

над-

вересня в об­ природи

на

Ниїв-23,

у

зеленому

морі.

«TYK-TYK~

за тим

раз-пораз голоси,

при

річні

вав

дитячі

сок

двІ перші

-

на­

ряд

з

у

нанінул,

в

лісі.

П:Jбуми­

переконався,

що

J

характеру.

прорахуннами

них

на

побачити

дуже

Прийшла

часто

дитяча

!іОЛИ

дерево

чинається

більше

не

По­ хто

иазбирає

шкіл

більше

би

мова

у

коли

уваги слід OXOnnHY адже це небу­

завтра

І

ся

і

хом весняного леготу. То-

ненька крона, яку' обхопиш двома руками, поранена глибокими насічка-

наші

змогли

лісу,

а

шпальт

і

книг

приходили

з

16.05

бе­

газет­

сторінок до

чита­

16.20

чів ві рші про нрасу бе­ різ і тихим шумом бере­

16.45

зов! гаУ ввіходили наші. ми сьогодні

17.00

дбати про цю

У сни повин­

красу і

повнолІтнь()го.

В. НЕБРАТ. І.

ППО

_

18.45 19.00 19.30 20.30

21.00 21.30 22.40

_

І

національна

юності

•.

.

телефІЛЬМ квІтни-

кар:...

ЧеМПlонат СРСР з футбо-

лу:

са) К.

.Чорномор~ць'

.Динамо.

-

т.

Для

фільм

дІтей.

(ОАе-

(Київ).

Мульт-

с ПІнгвін».

К. т. Iнфо!'мацlАна програма _ВіСТІ». К. Т .• МаЙстри мистецтв України_ СпІв •• А. Кочер~

Документальний телефІльм

• Весняні

---+---

кіноспостереJКен-

з ТЕПЛИЦІ

В МАГАЗИН

-

вирощені в

14.05

щО ПОТРІБНО МУЗЕЮ? У нашому. місті створюється

Історнко-краєзнав­

'lНЙ музей. До ради музею надійшов перший екс­ понат. Чимало жителів мІста і району цікавляться, як йде збір експонатів, запитують, якІ матерІали потрібнІ для музею. Про це мн попросили розпо­

вІсти голову ради музею А. М. ПОГРЕБОВСЬКО­ ГО.

_

історичні :rОКУ!.lенти, ватимуться

па~"ЯIКИ ку.1ЬТУРИ. твори мистеuтва. колекuіі. Зокрема. .10 музею прий~аються знаряпя npaui кам'яного' віку,

J

стаРО.lавніх часів

також

менти,

карти,

суч.асниЙ

період,

із

!!о початку ХХ століття, зображенням учасників репре.1~lети побуту, прикраси, во.1ЮЦійних подій, грома-

.

плани,

свідчення, грамоти,

І КОМУ'нгосп.

етичного

книг~,

місuеви.м~

художниками;

МУЗИЧНІ Інструменти, рештки стародавніх тварин.

f

1

ХХІ)

з'Ї3,11

8іАНОСИН

8

17.00 18.00

країни. солдатська_.

.Сл.ва

К. т. Концерт KHЇBChKOIO оркестру народних IIIUI'Y' менті •. Соліст А. МОКМОЕЇ Аолі •.

.Магlстраль

..

Документальні телефІльм .Вартові неба., .СевастоJIОЛhСhкі

К.

т.

син

куранти».

Для дітей.

кІнозал.

К.

т.

А.

.Катру-

'М'ясткlвськвй

• При свІтлІ соняшникl._. ТелеВИСТ8а8. 19.00 К. т. ІнформацІйна npurpaма СДКТУ.1lьна KaM~pa:t. 19.45 .НедільниЙ сувенір_. Музично-розважальна It.. ре. it~L 20.30 Документальний тел.фільм

20.45 21.00 21.30 22.35

краю

цlJlЮЩИJl

ВОД»,

.На

добранІч.

Програма

Аіти!_.

.Чар.

Художній

(М.).

телефІльм

.Мор-

ворота». 2 серІ •. .• ~ОЛОАість МОЯ. 6І­ лорусlя_. Проrрама за участю вокально - Інстру­ MrHTa~'1bHOrO ансамблlO • Пісняри.. По закінченнІ ські

К.

Т

НОВИНИ.

-

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

ОСН08И

естетичного

заняття

до

(М.).

19.05

8н можете?-. (М.). .Київська орбіта_. МІжнаРОАні змаrани.

плавання:

СРСР

(ЛенІнград).

-

Н.lI.Р.

or...•

Заключний концерт ду ансамблю пІснІ І таИЦIIJ І ансамблю наРОАНОГО тав­ цю

РРФСР.

(М.).

3 синтакен"

су І пунктуацІї. на ЛИСТИ-. (М.).

міськ-

лончель).

.• Ог­ 20.15 Вечlрн" казка. (М.). 20.30 -І)родовження sаКЛlО".оrо ВIJl.П081,11.1 концерту. (М.). 21.85 ХУАожнlА фІльм сСlм.lк,

8узlв. РосlАська мова лядове

IHTer-

17.10.Це

марнистсько­

СПРИЙНЯТТя-. (М.). Для тих, хто 8ступа.

криволІнІйних

ралlв_.

суспільс т 8 а»,

номірності

15.00

вання

15.45 Фільм-концерт .РосIЙськв. pOMaHC~. 16.00 Програма .ЗАОРОВ' ••• 16.45 rpa" С. 3агурський (810-

18.05 .. l- 18.35

ленінської естетики. «3ако­

15.30 Телеа"ьманах .ЗнаА І вмIА_. (М.). 18.15 ХУ)l.ожніЙ фІльм 1з субти­ трами .Капкан-. (М.). 17.55 Екран студента - заоqии­ "а. 2 курс.

щастя-.

(М.).

Заступник ре,ll,актор. С. ПРИСТУП КО.

.......................................................... .

.

Броварському шиноремонтному заводу ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

~"""""II"""""""""""

монети,

також грошові .знаки і. моfJети ХХ СТОЛІття РІЗНИХ краін; картини, виконані видатними і самодіяльннми

14.10

АдмІнІстрація.

:Щ, подяки і т. ін. Окремі відділи музею збирають

СРСР.

13.20

Зв~ртатися на адресу: вул. Шевченка, 2, міськ-

нагоро-

..

соцІалІстичнІй економіцl-, Науковий комунІзм. ПолІтична система соцlа

і на шляхопровід.

листів-

заряд­

електриq

12.30

Броварському

ки, старі місцеві газети, по-

8

лlзму

розраХУНКО8ИХ

комунгоспу НА поСТІННУ РОБОТУ поТРІБНІ обхідники доріг

Фото-І папеРОВІ ГРОШОВІ знаки, а

графії всіх часів. Звичайно, це ті знімки, які б розповідали про місто і села' району в :lOреволюційний

і І часі

Віт­

Матеріалами, цінними :r.~я музею, є і старі доку-

Музей зберігає і екс- старовинна зброя. Експону- старови~ні

nOHVE

Великої

часток

КПРС. Третя Програма Itартlї-. ПолІтична економія. «Система ГОСП ..

r. . . . . ·. . . . . . . . . . .

чизняної воєн, перших за­ сковників колгоспів, акти­ вістів соціалістичного бу­ :rіВRицтва.

Сьогоднl Деl!) проти повітряно!

ренко.

15.05 16.30

Історія КПРС. .Повна І остаточна перемога соціа·

Асофроноас

,---+---.

дянської та

• Рух

курс.

•.

Документальний фІльм .У Тверському краю. ш .. яхаМR Пушкіна», ПРОГРАМА УТ

11.25 .Очевндне - неЙмовlрне-. ному І магнітному ПОЛЯХ:t. 12.25 .Про балет •. (М.). . 9.25 Філософія .• Суспlльна 13.35 ХУАожніЙ фільм Із ~уIiТIІ_ свідомість І її структура-. трами .Король м"нежу_. 10.20 Вища математика. ) 14.40 Екран CTYAehta-заочника. курс. • Вектор функцlі 1їі 2 курс. Вища MaTeMaTRKL диференцlювання-, 11.35 .0бчислеННІ та заt rocy-

(Фотохроніка РАТАУ).

ВІДПОВІДАЄМО

-

2

жених

Фото І. Свериди.

-

футбо­

.Шахтар. (Донецьк) .Зоря' (Ворошиловград). тайм. Відеозапис.

зика.

збирає гвоздики.

ЗАПИТУПТЕ

3

Програма .Час •. .Фестивалl, конкурси. "ОВ-

церти

оборони

ПРОГРАМА НА ОБЛДСТЬ Студентам заочникам. ФІ­

На фото: квітникарка ком­

Євгенія

СРСР

лу:

8.10

теплицях спеuіалізованого радгоспу «Квіти Буковини».

сомолка

Чемпіонат

ТРУАIаНово-

росіАська.

IЗ.05 К. т. Військ

2

Чернівці. В квіткових Maraзинах міста з'явилися в прода­ жу троянди, червоні гвоздики,

білосніжні кали,

.На Аобраиlч. Аlти!-. Програма .Ч~с (М.). ХУJl.ожніЙ телефІльм .Морськl ворота-. серІя.

•. 1

краl·ни.

10.00 Чемпіо~ат. України з 1ty. ДОЖtlЬОI ГІмнастики. 10.30 Фі.1hм-концерт .МеЛОАI! к~\ання_. 11.15 К. т .• Село і люди •. 12.00 К. Т. Пісні Я. Дубравlна. '12.3'; .Товари - Hapo~y-.

АнтологІя

Документаль~ий .Моя профеСl1

ППО

ча ПРИСВЯЧУЕТЬСЯ никам мІста-героя

політика - в дl1·" Б~сIАИ про проект КОНСТИТУ'llї УРСР. .Пісні

заСТУ"'lика

юзу П. Ф. Батицького. «За вашими листами_. Музична програма Ао Дн.

Військ

.Актори І ролІ •. Народна

молодіжноl' піснІ.

країни.

18.00 Новинн. 18.15 .Клуб кіноподорожеЙ_. 18.55. Від усієї душІ.. Переда-

"'НЯ»,

20.45 21.00 21.30 22.35

.Міжнародна панорама_. Мультфільми .Гугуце-пош. «Золоте КОЛОССЯ»,

тар.,

17.15

артистка УРСР С. ВоробАова. К. т. Виступ Заслуженої

«Ленінська

Жайворонок.

Концерт дитячоТ худо:к. ньо\' саМОАіАльностf. .Сlльська година-. .МузичниА кІоск •. «Театральна вистава_. П. Павловський . • Елеrl ... Фільм-вистава Центр.ль. ного академічного театр)' РаАЯНСЬКОЇ АрмВ·.

n ПО

т"занської ісКРИ'. К. т. Для АітеЙ .• Студlя «ЗолотиА КЛЮЧИК», .СуботніЙ репортаж..

лІЗНИЦ'.

Б.

Міністра оборони СРСР. Героя Радянського Союзу, Маршала Радянськоrо Со-

.Пар-

К. т .• Письменник І час..

ЦТ

і

СЬОГОАні День ВIЙсь. протиповітряної оборон. краіни. Виступ голов~окомандуючого ВІЙСІ.К"МІІ

Чоло"ікн.

«Дружба»,

ПРОГРАМА

УРСР

Програма .Час.. МіжнародниА турнір з баскетболу: збірна СРСР

Для школярів .• Пароль

Сарасате

(М.).

ГІмнастика для АlтеА. Спі.ає заслужени~ артист

16.00 16.30 17.00

рія.

героїв

П.

..лефІльм .це. мент_. 1. 2 серІї. (М.). НЕДІЛЯ. 9 КВІТНЯ

краінн.

лу .Динамо' (Тбілісі) .Спартак, (Москва). В перерві _ НО8ИНИ.

Куби.

S

(Харків). 9.30 .Будильник •. 10.00 .Служу Радянському Со.". зу!:.. 11.00.В гостях у казки_. Ху. Аожній фІльм .МОJlОАlст. без старостІ.. 2 серІ •.

самодіяльної хорово'і капел~ Пі~денnо-Захlдної за-

милувати­

зупиняти руку браноньє­ ра як дорослого. так і не­

по

15.35

правнуки

них

ні

по

на

ніжиістю малюнка

резового

по

наРОА-

світі тварин», Чемпіонат СРСР з футбо-

збірна (США).

12.15 13.05 13.45 14.1'; 14.35

питання.

Щоб

Військ

••

НДР.

Гершвінн.

ХУАожнііі

«)'

Наслідуючи

природознавства

звернути

денне

березо-

слІз:

та

оркестру

.Телетеатр прийма. гостеЙ •. Виступ нацlональиого ансамблю Ефіопії. ПРОГРАМА УТ 10.ОО Кінопрограма «По рІднІй країні.. 10.30 ЛІтературна передача -Слово про шахтарів», 11.00 К. т. Новини. 11.15 • Комсомольська традиція..

вчителям біо­

логії

Концерт

д.

8.35 8.55

них інструментІ. Молдавської РСР .Флуераш'. Зустріч з письменником О. Гончаром. Тираж .Спортлото'. Музичний абонемент.. д. Шостакович.

22.15

виховний іти

випадну.

природи,

і гине.

змагання.

і

може

ру.lі. Та і

передчасно

СОЛОДКИ~

по

того

природи

даному

мож-

пора, сама

і

перша ж крапля березо­ вого соку вибиває з ди­ тячої голови всі учитель­ ські настанови. Недостат­ ню роботу по збережен­ ню лісів проводять і гурт­ ни юннатів і зелені пат­

школярів.

та

рука,

21.00 21.30

ви­

п рорахунни у роботі шко­ ли, адже про яку любов ефект

.Раи-

.По музеях і виставочних за_,ах •. Живопнс ФлаНАрlї І ГоллаНАі'і. .Ради І життя..

-

СРСР

мІнІатюри

21.30

Про проекти КонституцІй союзних республІк. Прем·.ра художнього телефільму .Вітрила •. 2 се-

По­

у

янійсь мірі тут помітно

ред

19.45 19.55

заготівля набирає

хованні дитини в сім'ї, У

до

батьки!_.

~~~ич::штп!_~грама

Дню

17.00

дні

якось

масового

ці­

125 крб., ми, н.ра,плю за краплею 100 крб" віддає свої соки. по 50 крб., 300 тонн березового 50 три треті буде ;}аrртовлено 30 10 заохочувальних - по соку цього року на НИЇt!щині 20 15 Kp1J. три другі

преМІЯ-

я

серед шнолярів соку поступово

75 крб" йдуть тут У ХІД ГОСТрІ со­ 50 крб" ,!іИРИ, і береза, здригаю15 заохочуваяьиих - по' чись від кожного удару, 10 крб. шумить стиха пІд поди-

KOHKY~y

банну

З банками і каністер­ ками, бутлями і відрами, озброєні сокирами і ста­ месками поспішають що­ весни до лісу цілі ватаги любителів березового со­ ку. І як прикро, що се­

виснажується

ДЛЯ К9ЛЬОРОВИХ ФОТ О ТА ДІАПОЗИТИВІВ:

не

дять.

перша аремія-lОО крб., вих

Apyrl -

для

моволі

чиємусь

Зрозуміло,

ду­

чи

дерева.

весняних

од­

вас,

18.00

ма­

він

тому

так

.Для

давно,

наших

(М.).

20.55(~r;~';-~~~~еРТ .Скрипко_1

Буратlно_.

цього кілька­

з

ноштує

нупити

Не

КВІТНЯ

8 ПporPAMA ЦТ

.·Виставка

12.10 12.';5 13.05 13.45 ХудожніА телефільм АЛІ 12.00 дітей .РальФ, здрастуй!:.. 14.55 Програоа «Здоров·я'. 12.30 15.40 Мультфільм .Спадщина 13.30 Іtарівника Бахрама» . 14.00 16.00 Концерт, присвячений

дешево,

щувати

наближенні злякано зати­ хають і поволі віддаля­

ються.

І

краще

стуком

дзвенять

які

10.';'; 11.25

пою у магазині. а не зни­

чути

переконуєтесь

СУБОТА, 8.55 9.25 9.55 10.25

господарі. лісу

кожному

же

десь на іншому краї цьо­ го острова стукіт. Ні, не

разу. бо

у

газинів

ялиново­

одне

три третІ

є

природа.

Березовий гай випливає перед своїм зором острів­ цем

адже

плавання:

добре знають. з яких де­ рев можна точити бере­ зовий сін. щоб ця опера­ ція пройшла для дерева безболісно. Березовий сік

не

ми:

дві

рев.

голубі весня­

бажаючи (а найчастіше і не розуміючи), стає воро­ гом нашого зеленого ба­ гатства, заради !іількох літрів соку, від чого не

ко­

адресу.

-

все це без шкоди для де­

пори

Фотографії переможЦів обласіЮГ0 коннурсу бу­ дуть направлені на рес­ публіканський конкурс. Переможці республіканського фотоконкурсу нагороджуються премія­

ФотороБОТН слІд завІзувати в мІсцевій організа­ ції по охороні природн.

ми: перша премія Крб., дві Apyrix крб., три третІ

ав­

ДЛЯ ЧОРНО-БІЛОГО ФОТО:

ротку анотацію (на зворо­ тІ фотографії, до слайдІв, - на окремому аркушІ), в якІй вказати назву фо­ то, його зміст, прізвище

Переможці

видан­

сл:д

адресу: 252023, Мечникова, 6.

ються розміром 6 Х 6 сан­ тиметрів. До кожної фото­

нагороджуються

1

стваохорони

тощо.

повну

фотоальбомів, фотовиста-

друкованих

силати до

тиметри, бажано з нега­ тивом. ДІапозитиви пода­

і

виго-

ласну· організацію Товари­

том не менше 18х24 сан­

автора

для

Фотороботи

фауни),

додати

метою,

у

чуваєш:

дятел,

нях (із збереженням торських прав).

На конкурс приймають­ СЯ глянцеві фото форма­

треба

по­

авторам.

товлення пересувних

.І10свід підприємств по ра­ природокори­

роботи

не

во ВИ'J\ористовувати фото­ роботи з пропагандист­

цІональному

республІки

І

Організатори конкурсу залишають за собою пра­

та вІтрової ерозії грунтів, насадженні лісІв, відтво­

стуванню, красу гатства природи

у

фотороботи

рецензуються

вертаються

усІ,

сидиться

лісів,

весня­

ЦІєї

пісня жайво­ ронка. Ідеш по лісу і від­

му

НадісланІ

примноженні

корисної

участь

нагороджуються

грамотами.

природних ресурсів (охо­ ррні води, повітря, раціо­ нальному використанні земель, запобіганні водної

реннІ

а також

фотогуртки,

візьмуть

ньому,

хто займається фотогра­ фією і чиї роботи відобра­ жають досягнення у збе­ реженні

пере-

можці конкурсу,

фото­

пахощі

наті І ваблять нас далі доріг, краса них

заготівельними організа­ ціями облспоживспілки. І

зрівнянна

Фотоаматори,

конкурс, який організува­ ла Ниївська обласна ор­ ганІзація українськго То­ вариства

ааохочув8JIЬНИХ

10 крб.

5

не

що зем­

сонця,

повІтря.

якось

,,8

до

MMOJl.IT-.

.НаРОJl.яl

.Клуб кIНОПОАорожеll В~чIРНI казка. (М.). 20.ЗО МІжнаРОАні змаrани.

lиженерн-конструхтори оклад 155-165 карбоваНЦів на. місяць, оператори електроино-

ДирекцІя, партійиа, профкомсомольська соnікова І органІзацІІ радгоспу .roroсулівськиА:. 3 глибоким мом повІдомляють про трабригадира гічну смерть тракторної бригади БУЛАВКИ Миколайовича Володимира щире спІві висловлюють близьким чуття рідним і покІйного.

оБЧНСJIЮвальних машин, начаяьннк MaTeplaJlЬ-

но-техиlчного постачаННІІ, товарознавець, май· стрн чергово-ремонтноі служби, старший май· стер змІин, токарі, слюсарІ, роБІтники в цех .Ізолу~, комІрники. Звертатися у вІдділ кадрів на адресу: промвузол, шиноремзавод.

АдмІнІстрацІIІ.

, _ _............... ""."""" ••• " •••••••••••••••• """..:.

~ :::=~~~~~::--:::::~::E::~r~~:~:::-I~;~?~~-"I~:~!а~~f~~:~~:~~~Е;Е~~:::Е~~=:.~~~~~с~ ,~;r;:io~~fТi::- f ... _ 19-3-18;

;

См.rn" Н"Р,,"НЬІ' аеПУ18ТО. Ки~вскnА облаСТR. г .. ~,.

0."ОДИ1

И"

украинском

."'ые..

вул.

, БРОВАРИ, Кн!вська. 154.

дента

иlсцевого

радlоиовлення

масово! роботи. фотокореспондента

вІДJl.lлl.

-

19-4-17.

ПРОМRСЛОВОСТі•

оПБЯТНИUоЮ.lфСУБОТУ. сяr .0 орма,., rазетв

.Правда..

~"",,~~~~~~~~~~~##~~~~~~~,~~,##~,:~~~~~~#~,,~~~~~~~~~~~~~",,#,~,#~~~,~,~#~,~

ІН.1ек,

f;IQf\4

lЧЮВоіDСЬК8

lIРУК8DНЯ

Киі!tCького

Облу,зравління

в справах видавництв, поліграфіі

І книжкової торгівлі,' вул. Київська,

154,

Зам.

1819-11.360.

55 номер 1978 рік  

55 номер 1978 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you