Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

...

ЄДНАFlТЕСЯІ

у Міністерстві оборони СРСР

.N9 55 (3361)

24-25 квітня на нараді керівного складу Радянських Зброй­

П'ИТНИЦЯ

них Сил були обговорені питання бойової і політи:н.ої підго­

28

ТОВКИ військ

197:1

Перед

учасниками

наради

виступив

Генеральний

секретар

Ц!{ !{ПРС Леонід Ілліч Брежнєв. У св?єму вис:уп~ він глибо­

р.

ко і

Ціва :І коп.

всебічно

висвітлив питання

становища країни і

ті

ВНУТРіШНЬОГО

і

Міжнародного

завдання, які випливають'З

рішень

ХХІУ з'їзду .КПРС для Радянської Армії і Військово-Морсь­ кого Флоту.

"

Товариш·Л. І. Брежнєв підкреслив, ~o турботами парТі~ трудящих нашої Батьківщини створено ВСі умови для пліДНОі

РІН ВИДАННЯ ЗЗ-й

-

Із заключною промовою виступив МіНІСТР обо­

РОНИ СРСР Маршал Радянського Союзу А. А. Гречко.

КВІТНЯ

бойової і .поліТИчної підготовки воїнів і

неність пішно

в тому, що

ВИСЛОВИВ

Радянські Збройні Сили,

виконуватимуть

завдання,

тверду впев­

як завжди,

ус­

які стоя'ть перед ними, на­

дійно оберігатимуть творчу працю радянського народу

бу­

-

дівника комунізму.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Виступ тов . .ті. І. Брежнєва був тепло і сердечно зустрінутий учасниками

наради.

Іtадри вирішують успіх справи 26

квітня

в

районному

Будинку

культури

від­

бувся пленум міськкому !{П України, який обгово­ рив питання «Про завдання партійних організацій району 13 поліпшенні робо:и з кадр~.ми в світлі p~­ шень ХХІУ з'їзду !{ПРС і ХХІУ з іЗДУ !{П УКРаі­

3 пленуму ням,

ни».

Доповідач перший секретар міськкому !{П Унраїни Ю. М. Соколов сказав, що політика партії,

розроблена

ХХІУ

всі CTOPOНlI матеріального

з'їздом

1

!{ПРС,

охоплює

духовного життя радян­

ських людей, всі галузі комуніСтичного БУДівництва. ~еалізація прийнятих з'їздом рішень покладає на. іШДРИ паргії великі завдання. Іх воля і організа­

торські

здібності,

вся

їх

спрямовані до одної мети

діяльність

-

повинні

буt'И

мобілізовувати Tвopqy

енергію мас, повести їх на завоювання нових висот. в розвитку еКОНОМlіIШ, науки, культури.

ОрганізаТОРСЬКі здібності, політична зрілість ке­ рівника розкриваються на конкретних ділах. Тому :.шаходити людей з організаторським талантом, здібних працівників до ке­ своєчасно висувати рівництва рLзномаНітними ділянками роботи одне із найважливіших завдань паРТQрганізацій. Перетворюючи в життя настанови В. І. Леніна про добір, розстановку і виховання кадрів, міський комітет партії, первинні па,ртійні організац1Ї району постійно обговорюють ці питання на своїх засідан­ нях, пленумах, зборах. Лише за останні три роки на засіданнях бюро місьн:кому партії були заслухані звіти про роботу з кадрами партійних комітетів рад­ госпів <і Бобрицький», «Гоголівський~, партійних бюро заводів електротехнічних виробів, ремонтно­ механічного, райоНІНОГО відділу народної освіти і ін. Багато уваги приділяють питанням роботи з кад­ рами і первинні партійні органі:зації, висуваючи на нерівну роботу найбільш зрілих представників ро­ бітничого нласу. Сьогодні більшість підприємств, радгоспів, птахофабрик району, їх партійні органі­ зації очолюють вчорашні робітники, нотрі переваж­ но бе:з відриву в.іД виробництва закінчили вищі або середні спеціальні учбові заклади.

Місьнком

партії

спрямовує

увагу

нерівнинів

на

оволодіння ленінсьним стилем нерівництва, добиває­

ться, щоб вони були політично зрілими, мали ділові яності. В цьому напрямну досягнуто деяних успіхів.

Зара:з

майже

органі:зацій, мають

всі

секретарі

голови

вищу

і середню

первинних

винонном'ів ос,віту.

партійних

сільсьних

75

Рад

процентів секре­

тарів партійних організацій обрано вдруге, а деяні - третій або четвертий раз. Зросла нількість жінок серед нерівного снладу. За останні чотири роки на відповідальні посади, зокрема директорами під­ приємств, висунуто 28 інженерно-технічних праців­ ників, 17 спеціалістів сільсьного ГОСПQдарства очо­ люють

радгос,пи

і

птахофабрини.

Всі

вони

мають

вищу ос,віту. ЗміцнеН!ня вирішальних ділянок вироб­ ництва політично зрілими, добре знаючими свою справу кадрами, позитивно відбивається на розвит­

ну еноном,іюr району. Перенонливо про це сві,дчать підсумки роботи за перший рік дев'ятої п'ятирічки.

Порівняно з

попереднім роном обсяг виробництва

і реалізації промислової продукції зріс на 11,8 про­ цента, причому 76 процентів приросту продунції одержано

:за

рахунон

підвищення

продуктивності

праці. Лише понад. план було одержано її на суму тисячі нарбованців. Минув рін після ХХІУ з'їзду НПРС і ХХІУ з'їз­ ду !{П Унраїни. Строн, безперечно, невеликий, але і він дозволяє зробити деяні по:зитивні ВИСНОВКИ щодо роботи наших нерівних кадрів. ПереДУСім,

2682

помітно :зросла їх відповідальність за доручену ді­ лянну роботи. Атмосфера високої вимогливості в поєднанні з довір'ям до людей сприяє зміцненню

партійної, державної і виробничої дисципліни,

помагає налагоджувати НОilШОМУ трудовому тиву дружну й злагоджену роботу.

до­

нолек­

Заслуженим авторитетом в своїх колективах ко­

ристуються тані керівники, ян: О. П. !{оротенно сенретар партному :заводу порошнової металургії,

І. Г. Агапов -

директор експериментального заво­

ду торговельного машинобудування, О. Г. Больше­ ченно дирентор заводу порошкової металургії,

О. К Горбонос директор заводу ХОЛОДИЛЬНИНів, Р. М. Чифталар'ян неруючий БУДі'вельно-мон­

не

МіСЬККОМу КП УкраТни

рахувався

з

партійною

і

профспілковою

оргаlнізаціями, допускав принрІ помилки, хоч міськ­

ком !{П УнраІни неодноразово вказу,вав йому на ці хиби. Предметом обговорення на засіданнях бюро міськному партії бу.в також неправильний стиль керівництва колишніх директорів радгоспів «За­ пла,вний~ т. Борисенка, «Великодимерсьний~

т. ·Фурди, дирентора промкомбінату райспоживспіл­ ки т. Гудзя, начаЛl>нина спеціалізованого управлін­ ,ня «УкрСільенергомонтаЖ1> т. Мироненна. Вони не забезпечили керівництва, тому були звільнені. . Більш оперативного ДіЛО'ВОГО керівництва, відзна­ чив доповідач, чекаємо від директора заводу залізо­

бетонних виробів тресту «ВроварисільБУД1> т. Не­ сміяна, який з дня пуску заводу не забезпечує ви­ конання плану виробництва продукції, директора заводобуді,вного комбінату т. Левченка, директора ремонтно-механічного заводу т. Жебеля, директорів

радгоспів «Жердівський~ т. Чепели, «ЛіткіВСЬКИЙ1> т. Лисенно, директора плеМП'тахозаводу «Рудня. т. Демченка. Серйозно слід перебудуватися в роботі керівни­ нам торговельних організацій району, які допуска­ ють невипра,вдаНі зриви в забезпеченні населення міста і району товарами першої необхідності.

В цілому ж справи непогані: трудівники ра­ йону успішно виконали державні плани першого нварталу

другого року п'ятирічни.

приємст,ва понад

777

тисяч

ПРОМИСЛОВі

під­

план випустили продукції на' суму

карбованців.

праці виконали на процентів приросту тивності праці.

План

по

продуктивності

101,9

процента, одержали 50 продунції за рахунок продун­

!{олентиви радгоспів і птахофабрин успішно спра­ вились з планом виробництва і продажу державі сільсьногосподаlРСЬНОЇ продукЦії. Понад план прода­

но

407

тонн молока,

191

тонну м'яса,

мільйона

4,4

штук яєць. Праці>вники рільництва закінчили садін­ ня картоплі і свято Першого тра!вня зустрінуть :май­ же повним завершенням пее~IОГО періоду.

весняно-польових

робіт

Ці успіхи досягнуто наполегливою працею всіх труді,вниноїВ, переважної більшостІ спеціалістів, які вміло здійонюють нерівництво. Однак, цього не можна

сказати

про

головного

агронома

радгоспу

«Великодимерський~ т. !{у:зьменка, головного іюке­

нера

цього

ж

гооподаРС'l'ва

т.

Снорину,

головного

зоотехніка радгоспу «Заплавний~ т. Степуру, голов­ ного агронома радгоспу «Зорю> т. Дзиновського.

Не можна далі миритися з плин.ністю кад­ рі.в. Партійним організаціям, кері,вникам слід особливу увагу звернути на роботу з надрами серед­

нолишнього

т.

Важничого.

РИцьний» на

посаду

директора

як

директора

Т-орін

він

молодий

радгоспу

був

«Боб­

висунутий

спеціаліст.

Але

тов. Важничий захопився надмірним адмініструван-

навчалося

надзвичайно

висоні

вимоги.

Саме

нізації заводу плаСТІмас. Тут постійно працюють з кадрами, турботливо готують їх до керівної ро­

боти. Чимало повчального

надрів

має

в

парторгані:зація

підготовці

радгоспу

резерву

«Плоснів­

ськиЙ~.

Прикро, що значна кільк'Їсть партійних організа­

цій ще не ВИРGбили чіткої системи в роботі з ре­ :зервом,

не

мають

перспентивних

планів

підготовки

неоБХіДНИХ надрів. Найближче завдання їх і поля­ гає саме в тому, щоб будувати РGботу з кадрами в

перспективі.

Сьогодні ми повинні пред'явити більші вимоги до роботи шніл, педагогічних колентивів, їх керlв­ нинів. он,рем.! з них ще працюють не творчо, по­ ~TapOMY, не вимагають

від

учителів

іХ іДейного і теореТИЧНОIlО рі'вня.

підвищення

Великі неДОЛі,НИ і хиби мають мі,сце з добо­ ром ..~ вихова~ням надрів у районній лікарні. ПаРТ1Ина оргаюзація разом з адміністрацією недо­

статньо займаються цими питаннями, мало дбають про поліпшення їх житлових і побутових умов. Ве­ ликі недоліки по добору необхідних надрІв має ра­

Винонуючи Постанову Ц!{ НПРС <іПРО поліпшен­

дящих~,

дещо.

поліпшили

організаційно-масову

роботу сільські Ради депутатів трудящих. Але цьо­ го не можна сказати про Великодимерську, Шев­ ченківську, !{алинівську, Заворицьку сільські Rади.

на ;курсах секретарі

38

се,кретарів парторганізацій,

никі'в заводів, радгосп1в, птахофабрик,

керів­

120

спеціалістів

різних галузей народного господарства. Близько 5 ТИСЯЧ комуністів і безпартійних підвищують свій ідейно-політичний рівень в системі партійної освіти району. у

проведенні

кадрової

політики

важлива

роль

належить первинним партійним організацІям. Тому й надалі слід підвищувати їх бойоВИТіСТЬ, тись,

щоб

І1ам,

вони

відповідали

новим

домага­

зрослим.~имо­

виховували у номуністів почуття ВИСОНОі від­

повідальності

за

доручену

спр!llВУ,

удосконалювали

свою діяльність по добору, розстановці і вихованню кадрів, неухильно боролись за виконання на крес­ лених рішень партії і УРЯДУ.

Потім почалося обговорення доповіді.

-

-

На заводі «Торгмаш~.

сказав

секретар

парторганізації В. О. Болдовкlв, - приділяється по~ стійна увага роботі з кадрами, їх добору, розстаНО~Ці

і вихованню.

них

зборах,

глибоко

Ці питання обговорюються на

виробничих

вивчили

нарадах.

спеціаЛіСТИ

інженерно-техніЧних

пр.аціВНИЮВ

Постанову

участь керівних і

пар'ТіЙ­

Всі

Ц!{

!{ПРС

«ПІ?О

Череповецького металургійного заводу. в іДейно-по­ літичному вихованні колективу~. І:ІиНІ у нас пра­

цює 5 шкіл основ

м~рксизму-ле.НlнізмУ, П'роблем~

ний теоретичний ceMlНap, 7 ШКіЛ комуНіСТИЧНО і праЦі, університет технічного прогресу.

- Великі і почесні за,вдання поставлені перед на­ шим колективом у нинішній п'ятирічці, с.каза.~ секретар парткому заводу порошкової метаЛУРГl1 О. П. KopoTeJIIКo. Щоб успіШНО з ними справитися, номуністи підприємства зосереджують с~ою увагу

на поліпшенні роботи 13 кадрами, добору І вихован­

ні

резерву

керівних

працівників.

OCTaH~·Ii.M

із робітників, які :заочно занінчили

часо~

вищ.і і c~peдНl

спеціальні учбові заклади, на посади керlВНИЮВ

ви­

сунуто 23 нращих виробничники. Тіль'ни в ЦЬOM~ році 22 досвідчені працівники очолили найвідпоВі­ дальніші ділянки виробництва. - Із 128 номуністів нашої партійної організації,

- сказав директор радгоспу «ГоголіIВСЬКИЙ~ А. Д. Грвзєв, 96 безпосередньо працюють на вироб­ ництві, очолюють відповідальні ділянки. Всі керів­ ники

щу

і

головні

освіту,

спеціалісти

відповідну

господарства

теоретичну

мають

ви­

підготовку.

За останні роки велику увагу приділено профе­

рів.

пред'являються

ня роботи сільських і селищних Рад депутатів тру­

про

проходять підготовку

партіЙних організацій. Тільки в ЦрОМУ році на них

це, перш за все, і мають на увазі в партійній орга­

директор НИївського об'єднання птахофабрик, М. Н. БОЛіЛИЙ директор БогданLвсьної птахофабрини,

сказати

стійно

сійній підготовці кадрів.

йонний відділ КУЛЬТУІРИ.

роботі люди, яні не мають організаторсь ких здібностей, а, часом, і морального права. Це можна

кретній роботі по КОМУ'ніСТИЧНО1t!У;· БУ41вництву. По­

ньої ланни, масових професій. В умовах науково­ технічного прогресу до начальнинів цех.і,в, дільниць, неруючих відділнами радгоспіlВ і птахофабрик

тажним трестом «БроварИСільБУД1>, П. Ф. Волоха­ директор радгоспу «ПЛОСнівський», І. М. !{апштик­

Л. Є. Міхєєв - директор радгоспу «РусанівсьКи1!:~. На жаль, у на'с інноли працюють на керівній

Для нерLвника особливо важливо мати міЦну по­ літичну загартованість, хорошу теоретичну підго­ товку. Міськком партії постійно турбується про T~, щоб всі керівники були озброєні ЗНЮ{НЯМ закоНіВ суспільного розвитну, щоб їх ідейність, політична зрілість знаходили своє ПОСТійиевираже;ння в кон­

56 мають І 26 робітнинів

ністів

цює розооветшкола

і

і

ІІ

Із

118

класи;

в

трактористів-маши­ тваринницТВі

пра­

І і Il класl1З. В радгоспі діє аг­ школа по підготовці механізато­

OД~K, як говорилося l!а}ІЛенумі, у !ia~ _ще є 'бригадири"1 К~РУl9чі- вІдділками, які не мають орга­ нізаторських 'ЗДібностей і . спецІальної підготовки,

безініціативні. Велика також плинність кадрів. Все це . негативно впливає на вироБНИЧі справи.' Пар­ тійний комітет і робітном профспілки спрямовують свої зусилля на усунення цих недоліків. У обговореННі доповіді також взяли участь заві­

дуючий районним відділом народно! освітиО. І. Хор.л1ков, прокурор міста Бровари Ю. П. ПОJlТВ­ вець,

секретар

партному

радгоспу

4Літківський~

М. М. Прокопенко, директор ЗМіШТоргу О. Д. Бу­ нІк, перший секретар міськкому Л!{СМУ В. Г. Бур­ лака.

По

обговореному

горнуту

постанову,

питанню

пленум

ОПРЯМОВану

на

прийняв

дальше

роз­

посилен­

ня роботи з .наДірами, полtnшення 'іх. добору, розстановни і вихованlfЯ в світлі рішень ХХІУ з'їзду !{ПРС і ХХІУ lЗ'їзду НП України. З інформацією «Про. хід виконання Постанови червневого (1971р.) Пленуму ЦН ИП України «Про завдання по дальшому поЛlпшенИJ() роботи первинних партійних організацІй' та піднесення їх ролі у виконанні рішень ХХІУ з'їзду КПРС 1 ХХІУ з'їзду НП України та відповідного пленуму рай­

ному !{П УкраїНИ від 29 червня ступив другий секретар Міського М. О. CeprleIIКO.

POKY~ ви­ комітету nap'l'iї

1971

Багато треба працювати партійним організаціям

у справі виховання комсомольців і молоді. Турбота про зміцнення парт.ійного прошарку серед номсо­ МОЛЬСЬНИХ кадрів і активу й надалі залишається в центрі уваги.

у

РІ\ДІ

МІНІСТРІВ СРСР

Рада Міністрі,в СРСР пос'l'а­ новила

перевестн

чннку з суботи

неділок

8

6

травня

девьвlдпо­

травна на по­

1972

року.


Високе

покликання пропагаНДИСТIВ

24 квітня в будинку І\УЛЬТУРИ заводу

поліпшився

якісний

склад

працівників

торговельного машинобудування відбулася науково-методична конфереНЦіЯ на тему: «Виховання свідомих борців за

ідеологічного фронту. До пропагандистської роботи залучено 382 чоловіки, які мають вищу і незакінчену вищу освіту.

конання рішень ХХІУ

ну

KOMYHi~\М, мобілізацін трудящих на виз'їзду

ХХІУ з'їзду КП України -

КПРС і

одне з цент-

раJJЬНИХ за вдань пропагандистської роба-

т!!». В Ній взяли участь пропагандисти

партійної та комсомольської освіти і секретарі первинних партійних організацій . З доповіддю «ДіяльніСТь пропа-

гзндистів району по вихованню трудящих за вимогами ХХІУ з'їзду КПРС та

ХХІУ з'їзду КП

України»

виступила

секретар МіСЬККОМУ партії Л. І. Шелест .

Никонуючи

відзначила т.

рішення

Шелест,

з'їздів партії,

партійні органі-

зації району наполегливо працюють над

дальшим

поліпшенням

систсько-ленінської

системи

марк -

освіти, посиленням

ідейного загартування комуністів, КОМСОI\ІОЛЬфВ і безпаРllійного активу.

у поточному навчалЧJiОМУ роЦі в 147

допомогу

комсомольським

кадрів.

рівників

Зара з

рОБОТі якаі'U

відзначити

справжнє

л ярів .

Dлllзы\o 5000 трудящих охоплено різними формами масової поЛіТИЧНОї пра-

ню'анди.

Головна особливіСТь нинішнього нав-

чального 'року полягає в тому, що у всіх даннах системи партійної освіти паГЛllблено і послІдовно ,ВИВ'ІаЮТЬСЯ важливі

б

.

про леми теорії та практики КОМУНістичного будівництва, ·рО'зроблені в рішен-

нях і матеріалах

ХХі V з'їзду КllРС,

'гвори класиків марксизму-ленінізму. hомуністи і безпартійні активісти за-

раз з великим інтересом вивчають проб-

лемп еканоміЧНОГО і соціально-політично-

верхнього

1. 1. Хлюпки З

Н.

дитячого

Київської

птахофабрики, І. Я. Кузьмича з заводу

нестандартного комунального обладнання та інших.

Тов.

Шелест докладно зупинилася на

став-

недоліках, які мають місце в роботі пар-

секцій районного сеМінару пропагандистів А. 1. Єременка, Г . П. Рей, Т. В. Уля·

сила на завданнях, поставлених перед llропага,ндистами в новому навчальному

лення до дорученої

партійне

з· фабрики

трикотажу,

На сьогоднішній конференцІї потрібно

справи керівників

тій ної і комсомольської освіти і наголu-

нича" О. Н . Коротенка, М . М. Буфіуса,

З ИА УВО В О • МЕ о 7r q И оЇ ,.... И

64 і'УРТКИ «Наш леніНСький КОМСОМОЛ», В яких навчається 600 шко-

Гуна з и

дачі Киї,веЬКОГО lIuлітехнічного інститу-

організаціях пра-

створено

на увагу робота пропагандистіВ В.

щомtсячний

надають кваліфіковану допомогу виклату.

почесний

-

з молоддю, має· мо багато прикладів досвІДченої пропаГaJНДИСТСЬк.ої діяльності комсомольських наставників. Заслуговує

ки, методичної майстерНОСТі при місы\постійно-діючий семінар,

загартуванню

ВіТИ. Незважаючи на складність роботи

'.

працює

покоління

обов ' язок пропагаНДИСТі'В політичнаї ос-

молодіжних гуртків і семіна-

Jюмі КП УкраїНИ

ідейно-поЛітичному

підростаючого

ріВ є членами і І\андидатами в члени кпрс. Для підвищення теоретичної піДГОТОВ~

цює 1U2 семінари і гуртки комсомальСЬJЮЇ політосвіти, В яких навчається 2140

що готується ДО вступу в ряди ВЛКСМ,

яти

96 процентів ке-

Т. М. Костяної, В. В. Власенка, М . Є. Калюжного, В. Д. Білоуса, П. Ю. Бреус , К. А. К-равценюка. Ці товариші, не

юнаків і дІвчат. Для шкільної МОJJUДі,

любов до соціаліСтичної Вітчизни, спри-

органі за-

ціям у доборі і навчанні .nропагандистських

особистої

відповідальності . іlрищеплювати молоді висок· і почуття відданості справі КОМУНіСТИч.ної партії,

Партійні організації подають постій-

проблемних теоретичних сеМ'інарах, 240 школах основ марксизму-ленінізму навчається П'ЯТЬ тисяч чоловік, в ТО:,lУ чисJii 413l комуністи.

~' IюNiсомольсыхx

їх професійної майстерності,

році. Вона висловила

Донецька

упевненіСть, щ~

пропагatНДИСТИ не пошкодують с~л 1 вміння, щоб добитися дальшого Пlднесення рівня політичного наВ'laННЯ комувістів і І\омсомальфв, успіШно викона-

110TiJ\1

В О И Ф ЕРЕ В Ц І Ї

За

імені ілліча

в

ініціати­

читальних

робітничих гуртожитках,

залах,

червоних

кутках організуються вечори, при­

ти рішення ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІУ з'ізду КП УкраїНИ, ГіДНО зустріти 50рі'JЧЯ утворення Сою зу PCl-'.

r

область.

вою працівників бібліотеки Жда­ новського металургійного заводу

свячені . творчості пиСЬ,lІенників братніх республік, огляди книжко­

вих новинок. В цехах заводу від­

нр,щювали сеКЦії. На секціяХ

пропагандисти виступили з рефератами

крито

У слухачів політичних шкіл і семінарів

На фото : працівники бібліотеки І. М. КОСПЕНИЧ (ліворуч) і

працюють над підвищенням теоретичної, методичної підготовки, вміло передають

комуністиЧНОї моралі, непримиреннО'сті до ()уржуазної ідеології та пережитків

свячений

нок політичного навчання.

дей», «ДоСВіД забезпечення позитивного

шкодуючи свого вільного

набуті знання

часу, багато

8ИСОІШХ ідеЙНО-ПОJ.ітичних якостей, норм

проп,агандистам усіх ла-

ВІДрадно і те, що

МИНУJJОГО

переважна біль-

у

свідомості

і

вчинках

слухачLв»,

ПіДвищення виховного і мобілізуючого впливу марксистсько-ленінського нав-

ІІіраЦі, свідомої дисципліни, високої орі . Д . р боти пропаган

ДОВІр'я

чання

на

партії,

застосовуючи

практи'LНУ

діяльність

для

трудя-

щих різноманітні форми і методи. Приклад сумлінного ставлення

«Форми і методи виховання

ВУГІЛЛЯ ПІВНІЧНИХ

ган зО'ваНОСТ1», « OCBlД

видобутого дО'датково

по

підвищенню

о

виховного

до

дання з початку року,

тажили

гірники

наю>.

підприємствІ

Воркутинської

РОШКОВОї мет·алургlї, Г. С. СлоБОДЯНЮI\

ціональностей.

показують пропаган-

НАДР

Двадцять тисяч тонн вугілля~ .

-

впли-

взятих ' зобов'язань», «Практика роботи ДИСТ'J О. П . Янчицьиа З радгоспу ,пропаганднст1В "Ру. ' , n по ВТІЛенню в ашттн

дорученої справи

Казахсько!

(Фотохроніка РАТАУ).

ву соціалістичного змагання, мобілізації слухачів на дострокове виконання

до

літературі

у слухачів комуністичного ставлення до

ДИС11ів

при­

РСР. Фото Л. Самсонова.

лю-

конує своє високе покликання, виправдо-

літератури,

Т. І . СЕФЕР готують стенд, npи~

впливу політичного навчання на виробнину і' громадсьио ПОЛl'ТИ,IНУ діяльніСТь .. n .

шість пропагандистів району з честю вивує

виставки

свячені 50-річчю утворення СРСР.

на теми: «Шлнхи та засоби формування

На

найбільшої

шахти

"Север­ працю­

сан!вський», В. М . Клевцовз заводу по-

пропазицій слухачів (з питань викорис-

ють

з експериментального заводу тресту «УкрелеватормлинБУДI>, О. С . Нолонди-

трудящих до управлЬння господарством, поліпшення громадсько-політичної ро-

Далеко йде слава про Печор­ ський вугільний басейн. його

і В . С. Вертегел з радгоспу імені Юро-

лективу політичної школи (семінару) та

дРугій п'ятирічЦІ, коли на вІч­ ній мерзлО'ті було збудовано

грамами районної партійної школи керьвних кадрів, вечїіРНЬОГО університету

редньої школи, В. К. Савицький з заводу холодильниwlв, О. С. Бортяний З

слухачІв». . ОсобливО' змістовними були реферати

першу малопотужну шахту.

нарlв ПОЛіТІнформаторів.

ївської птахофабрики,

«1'оргмаш»),

сот

го розвитку радянського суспільства, пи-

тання формування . нової людини. 110 цій темаТИЦі на 1'7 промислових підприємствах, будовах, в середніх восьмирічних шнолах, у лікарні працюють теоре-

тичні сеМінари. Вивчення цих проблем також

передбачено

марксизму-ленінізму,

навчальними

теоретичних

про-

семі-

Зрозум'Їло, що пІднесення ідейного рі,вня, ефекТИВНОСТі маРКСИСТСLію-ленінського навчання кадрів, залежить в першу чергу, від повсякденного кваЛіфікованого кері,ВНlщтва теоретичним.навчанням збоку партійних організацій. В цьому

питанНі

заслуговує

на

увагу

ро-

тання резервІв виробництва, залучення

рець з заводу «Торгмаш», М. К. Буряк ва , В.

Г,

б

Блоха з Семиполківської се-

заводу пластмас, С.

П. Теличук з

В.

П.

Ки-

йогО'

виховного

пропагандистів Р.

Мишко з

О.

впливу на

(радгосп

Броварської середньої школи.Nі1 5 і багато інших. Відмічаючи роботу нращих пропагандистів партШної мережі, не можна не сказати про добросовісне ставлення до свого обов'язку ряду керІвників ШКіЛ

«Бобрицький»), А. А. Шматка (завод пластмас), к. д. Плеханової (Шевчен , кі'вська середня школа), М . С. Бузника (радгосп «ПлоскіВС!>кий»), В. Г. Блохи ~Семиполківська середня школа), Л. П . Болдиревої (Киї.вська птахофабрика) та

комуністичної праці

інших.

-цієї

зовсім

моло-

бота партійних оргаНізацій заводів торговельного машинобудування (секретар Н. О. БолдО'вкін) , порошкової металуррії (секретар О. П. Коротенко), пластичних мас (celtpeTap Г . Я. Мархотко), радгоспу «Літківськии» (секретар М. М. іlрокопенно) , фабрики верхньогО' дитячогО' трикотажу (секретар Є. Х. Кузьмич) та іНШі. УСПіХ політичного навчання, його

дої форми масавої політичної пропаганди. ШКОЛJl комуністичної праці, НІ, свідчить практика, сприяють створенню діловаї творчої атмосфери в трудових колектинах, забезпечують антивну участь виробничнинів у соціалістичному змаганні, підвищують ефективніСть виробництва. КеріВники шкіл Л. К Козуля (Семи-

Після підведення підсумків роботи секцій учасники конференції прийняли рекомендації. Науково-методична конференція підвела своєрідний підсумон роботи партійних організацій та їх головного загону ідеологічних nрацівників,пропаган дистів .·110 кО'муністичному ,вихованню ТРіУДЯЩИХ, обговорила 1 узагальнила досвід поглибленого вивчення рішень

вплив на зростання свідомості і активності lюмунlС1'і'В та безпартійних у великіЙ мірі залежить від пропагандистів, їх теореТll'lноІ підготовки, м;ШстеРНОСТі. В

полківська птахофабрика), В. В. Лисен ко (.радгосп «Літківеький»), О. П. Прядко (ffалитянська ПIlaхофабрика), Л . П. Горіна (завод «Торгмаш» ) та інші ви-

ХХІУ з'їзду КПРС І ХХІУ з'їзду КП України, ідеологічного' забезпечення завдань еКОНОМіЧНого БУдівництва , посилення впливу марксист.сько-леНінського

рішеннях

вчення

навчання

ХХІУ

з'їзду

КПРС

особливу

увагу з.вернуто на добір та :навчання пропагандистських кадрів. Виходячи з цих вимог , У нинІшньому ,роцІ значно

програмного матеріалу тісно по-

в ' язують з завданнями колективів, що в значній мІрі сприяє зростанню поліТИЧ ної зрілості робітників, пІдвищенню

на

зростання

ПЕРЕДСВЯТКОВІЙ

ВАХТІ

-

лектив

заноду електротехнічних

виробіlВ добився відрадних ус­ піхів. План першого кварталу по випуску товарної продукції і реалізації виконано иа 103,7 процента. Додатково до завдан­ ня вироблено товарів на суму 75 тисяч карбованців.

Переможцем у соціалістично­ му

змаганні

цеху

В.

В.

вклад

вийшов

пластмас,

колектив

яким

успішне

держа'вного

керує

номуністичної

завдання

внесли

заводу

лено

86

трудовим

О

о

НОВЕ житrя

о

П'ятщщя,

квІтня

1972

на­

виготов­

37

тисяч

ня .

Великою

лою

на

надихаючою

дострокове

си­

виконання

накреслень дев'ятої п'ятирічки стали Заклики ЦК КПРС до Першого травня 1972 року . Г ли60ко усві'Домивши свій обо­ в'язок перед державою, кож­ ний трудівник підприємства прагне добитися сьогодні кра­ щих результаті'в, ніж учора.

ВИСОНОПРОДУКТИВНО працюють на першотравневі й трудовій вахт! бригади Н. Собка, В . Пе­ люхівської, Я. Цегляра , Н . Бі­ лого, штампувальник М. Ряб­ цов, коваль І. Ратушний: фор­ мувальники

і

розливники

В. Дейкало, Ф . Суглобов , Ф . Ді­ дусь, В. Щербак та багато ін­ ших, якІ обрали для себе девіз: «П'ятиденку за чотири ДНі» . День у день нарощуючи ви­ робничі

на Броварській

28

потреб

І\арбованців. Відрадні успіхи запалили наш нолектив на нові досягнен­

темпи , єдиного

торгмашівці прагнення

свято Першого травня

-

зустріти

достроковим виконанням квіт­ невої програми по ВИПУСКУ про­ дукції.

своєно почесне звання ударн//Ці комуністи,/ної праці. У передсвятко­

стор.

Для

господарства

планової продукції на

.мебльовіЙ фабриці. За цей період освоїла суміжні спеціальності пе­ рt'плітальниці, оббивальниці, UШа<lки. За звитяжний труд їй при­

2

небу­

політичним

35 опалювальних котлів, комплектіВ торговельного

СПОіВнені

о

і

маши­

з

для квасу і багато то'варів шир­ вжитку. Всього випущено над­

зустріти новими успіхами.

ві дні і Травня, несучи трудову вихту на честь 50-річчя утворення СРСР, виконує змінні завдання на 115-120 процентів. Фото П. Голованя .

працював

обладнання, 100 електроконфо­ роч,них плит, 1000 квадратних метрів пластику , 3 цистерни

Тепер колектив підприємства прагне день Першого травня

Катерина Гриёорівна БАРСУК і6 років працює

експериментально­

торговельного

піднесенням.

центів.

С. АРУТЮНЯН,

колектив

го

родного

праЦі

секретар партlйноі органІ­ зації заводу.

час Всесоюзного ленін­ комуністичного суботни­

на

валим

пресувальниця Валентина Олек­ Сіївна Ковбаси'нська , складаль­ ,ниці Лідія Григорівна Нагога, Галина Тимофіївна Нагорна, електрозварювач Григорій Ми­ хайлович Шимко та інші, які виконують весь час свої вироб­ ничі норми на 120 -125 про­

Великий

пІвнічного

(ТАРС-РАТАУ).

нобудування

ви·

виконання

ВолчанськиЙ. в

Під ського

ПОНАД ПЛАН ударники

тонн

ЕНТJ'ЗІАЗМОМ

П'ЯТИРІЧКИ

ПРОДУКЦІЮ

За

ВАРОСТАЮЧИ~І

3

,.ИVАУ/.и.отиии.ил

Змагаючись за гідну зустрі '{ 50-ріЧчя утвореNНЯ срср, ко­

мільйонІв

вугілля.

РОбничої і громадсько-політичної активності комуністІв, комсомольців і всіх l1РУДЯЩИХ району.

и.vAW'AVНО'~д:и.и.и.z07.и..wA'AVНО'..wA'.и.от~.и.и.и.и/.z07AV/.z07АУAW'.иА"А"..иAVAV/AV/.QН'Н'Н'Н'A'ZA

НА

свідомості,

на­

неповних чотири десятиріччя країна одержала близько трьох­

Ю. Суханової (завод

М. Дарагана

тридцяти

промислове освоєння почалося в

. і) Д і формуванн "'О оти та іНШ », « ос,в Д . Я .. -

посилення

представники

зав­

відван­

начальник

.

Д. ТАТУР, вІддІлу НОП

року

І заРПJl8ТН.

о


r '~~;A_II:

ХудоОу - в nітні таОори На

мальовничому

узліссі

рnзкинувся тваринницький

бір .

прикриває густий

півдня ПІІШ,

та­

північнnї частини ііого

3

до

центрального

гістрального леж ать

а з

скільки очима охо­

аж

сосняк,

ма­

каналу Трубежа,

заплавні

землі.

Треба

TOB.~eIlO

1()()()

кубічних мет­

ДОЇЛЬНУ установку.

ни худоба буда захищена від

валь , \(етІ.еЯ

молока,

знизити

біль­

його

со ­

бівартість . Споруджені навіси, де можна доїти корів і в него­

ду, обладнано родильне примі­

щення. Є приміщення для від­ починку тваринників, вдосталь

води. Табір електрифіковано. Дл я охолодження молока заго-

,ltіської

яких

у

нас

гляд

ПО.ТIИВ

ііа

ними,

Що й

є

Старанний до­

пу .

забезпе­

по с іви

екза,lІенів

реведенням худоби на табірне

Кате­

§ паспорти,

надоює від

з

рід· S

сказав,

що ця ви­

~ значна подія в житті випускни-

І

ІВАНИЦЬКИП .

ків відбувається

в

ювілейний

рік, підкреслив обов' язок кож­ ного юнака і дівчини гідно не· сти високе звання громадянина

§

Н а фото : l1р·аIК1'Ор·И'СТ С. І. Троханен'ко п:ла~~ .бул.І,Доое· р,о м

прощання

І обстановці одержали паспорти. І

ЛОRа.

М.

і

§ Заступник начальника рай-І ~ відділу внутрішніх . сп Р а в § М. Барташевич, вручаючи

кожної первістки по пуду мо-

ро­

У соціалістичному змаганні на

пе­

3

Порівняно з минулим

кілограмів.

18

рина Корчевська

радгос­

честь 50-річчя утворення Сою­ зу РСР, з'явилися нові імена . Так, доярка Олександра Васи­ ленко , до глядаючи 29 корів,

згодовувати

озимої пшениці.

ють по

хороше

тваринники

ROM надої ЗРОСЛlI на третину.

весь табірний період. В першу розпочнемо

-

говорити

працюють

чать худобу зеленою масою на

чергу

середньої школи М

~ ною школою вони в урочистій §

одержує від кожної з них 14 кілограмів молока. Окремі ко­ рови - 30ЗУЛЯ, Калина да­

утримання щодобові надої на корову зростуть з 9,5 кілогра­ ма до 11 - 12.

СІІЛО заново СП.'Іанувати режим па с овищах,

~

~життя, Напередодні випускних а

§

бі,lьше, н і ж торік. Це приму­

200 гектарів .

в останній

§запам'ятають, напевно, на все

у таборі знаходити­ корів значно

них

ше

одержати

~

~IPiK навчальнийl Цей день десятиІСЛаёникиl 3

8()()

випасання худоби на КУ.'ІЬТУР­

l;орів,

~

У цьому році, - розпо­ відає головний зоотехнік рад­ госпу Сергій ТИМОфійович Ко­

ровити

IIШUIІІUШlШIJIIІІIIIIIIIIIIIIІІШI{ І

І

-

У таборі створені всі умо­ ви, щоб за літній період оздо­

ЧИТАЧА І

~

БОТIІ, механі:JaТОРИ і електри­ ки обладнують нову електро­

віддати належне керівникам радгоспу « 3аворицькиЙ » . Оби­ раючи місце для табору , ВОНІІ урахували, щоб весною і восе­ холодних північних вітрів, а влітку не перегрівалась.

~

рів льоду. ~' ці дні йдуть ос­ танні приготування для пере­ ве д ення корів у табори. Буді­ вельники ВИК.онроба М. Куда­ сова закінчують теслярські ро­

~ Радянського Союзу,

побажав

3 присутнім

успішно скласти ек­ ЗаАtени, обрати собі вірний шлях у житті.

1

площу в оборах т.або,ра.

Фото П. Те,ПЛЮІШ.

Десятикласників гаряче віта­

ли директор школи В. Д. Пиндю­

СТВОРЮЄМО МІЦНУ КОРМОВУ БАЗУ Забезпечити дальший розви­ ток

тваринництва на

зміцнення кормової крема,

основі

бази, зо­

за рахунок збільшення

виробництва сінажу, сіна, си­ лосу, коренеплодів, трав'яного борошна до повного забезпе­ чення

ними

ринництва

громадського

-

таке

Худоба повністю забезпече­ ного

господарства

громадити

Назва

завдання

поставлено

Ди­

перетворенні

і колектив племптахозаводу «Рудня» . Кормодобувна брига­ да , яку очолює комуніст Ф. В.

Пономаренко, торік заготовила достатню кількість грубих і со­ І\()ВИТИХ кормів, що дало мож­

.1l1вість У першому році п ' я­ тирічки значно перевиконати план виробництва і продажу продуктів

тварин­

ництва і птахівництва .

8

доб­

рими показниками закінчено і

перший квартал цього року.

Площа

культур

ЗО

100 50 256 226 50 ЗО

квітня розпочали вико­

ристовувати озиме

на

жито

з

зелений

тридцяти

корм гекта­

рів. Весною його підживили мінера!,lЬНИМИ добривами. Вже

90 50 зараз

856 660 912 904 540 60 270 120

травостій

тиметрів ия

2З9

35 40 108 20 30 24

15-16 заввишки . 3 20

включимо

0ЗИМУ

тонн,

з

саи­

трав­

тур уже

3

-

серпня

половини

посіви л юпину з

Д.

М.

кукурудзою,

Потрі&ен І

експрес

~ Щоранку з

6

год.

;.......................................... . . ....! " " " «5», чимало від' ! 3 Е М Л ЯКИ ! і третьокласникам. Адже вомінНи~j!в. ~ НАШІ ХОРОШІ ! ни навчаються за иовими. Робочий день педагога і .• "........... програмами, які передбачаскладається не тільки з про-

..... .• ........

ють

велике

розумове

наван-

веден!,!х уроків,

чимало

щоденно

І щастить сьогодні своєчасно до· ~

Іу

відомчі автобуси, нервують,

§'lеКQючи на автобус М І,

І

А ще важче повернутися

§ роботи

~ бусів малувато, попутних

~ Досвід автосполучення між lвеликиАtU містаАЩ

§ Аlи,

поБУТОВі

таження. Не кожному під силу складні - логІчні умовиводи. Навіть батьки нерідко

забирає перевірка домаШНіХ завдань, підготовка до уроків і, звичайно , робота над

вчителів. Батькам Марія Миронівна приділяє не менше уваги, аніж дІтям, адже во-

кими дитячими голосами. Ву-

приходять до

за

самовдосконаленням, над під-

ни найпеt)ші

лиця має назву Шj(ільна. На ній розташована серед ня

консультаЦією, щоб

переВі-

вищенням знань. Вчаться уч-

Часто можна побачити в шкоГ С Н М О Б

ніВЦіВ. поla:JіеТі l\i:;i~

УЧИТЕЛЬКА .

школа

гордість

_

шевчен-

BM~ci~~~~

Нупиро . Вона мешкає на ЦіЙ ВУЛИЦі.

-- Добридень, Маріє Миронівно , -- шанобливо віта-

ються діти. у

Багато хороших Шевченківській

педагогів середній

рити вдома,

вчительки

чи

3ВУЛИЦІ ШКІЛЬНО'І'

правильно

ні , вчаться і вчителі. Ножно-

дума т и,

дання методоб'єднання , щоб

виконано те чи інше завдання.

Навчити

дітей

l\ШСЛИТИ , аналізувати -- у цьому Марія Миронівна вба-

вчительки

телька.

писуючи,

від і класоводи

Складна то професія -учитель . Як артист на сцені перевтІлюється у свого героя , так і вчителька на уро · ці проймається внутрішніМ життям учня. Мабуть, у цьому секрет педагогічної май· стерності. І від того, У якій мірі оволодіває ним педагог, з алежить і віддача дітей -- їх успіхи У навчан-

на ДОШЦі , вчителька за здалегідь попереджує: роз в'я, зання важчої задачі буде оцІнено балом вІдмінно, легшої -- трійкою . І кожен учень вибирає задачу по своїх силах і здібностях. Розв'яз аВШIІ простішу задачу , бе· реться за важчу . Вчителька, немов диригент, спрямовує хід думок дІтей у правильне

Ні, їх поведінка,

їх

світо-

сприйняття.

русло.

Не

випадково

біль·

шість дітей у класІ навчаєть'

.

.

Г.

майстерності молоді

--

Г. Ф. Охота,

І. Феденко вивчають досз

сусіднІх

шиіл. У лютому нинішнього року в Москві відбувся УІІ з'їзд профспілок праЦівників осві· ти та наукових установ. У

складі делегації від Ниївщини була Марія Миронівна Нупиро. Своїми міркуваннями і враженнями від з'їзду діли л ась на педрадІ. Нолеги обрали вчиreльку головою місцевого комітету ЦРОфСПіЛки. Багато питань вирішує

SI

~ сів, курсують експреси. Гра- § § фік їхньога руху складено з ~

і

врахуванням

~ овтоnідприємству

гославську, 3. А. Макси::ь. Бувають вони і на уро-

І

станцією

S ська»

нок, а в класах

§ ви гідні

робочих

пораються

до

нового

нав-

чаль ного року. То дуже важ-

- ливо ,

знань

щоб дорога

у країну

розпочиналась

із

кім-

нати ошатної, світлої, естетично привабної. ДО З- Б завжди приємно зайти . На стінах у вазочках квіти, на вікнах чепурнІ Фіранки, є класна БІБліотека, яку укомплектували самІ учні. Прощаючись із вчителькою класоводом при переходІ в четвертий клас, учні передають БІБлІотечку дит.ячому

садковІ.

А.

ЯЩЕНКО .

S дуть

1

8 метро

П'ятниця,

28

квІтня

1972

року

о

НОВЕ ЖИТТЯ

та

А/етро

вечірні І

«Комсомоль­

у Києві.

Такі

кінцеві S

для трудящих, які бу :

приїздити

на

в основних

1

ІМ ііі

до роботи

пунктах.

§ «Школа N2 5»

I

§

станч~!о ~

«Комсомольська»,

зручно виїжджати

Зупинка

s!

на житловому

масиві займає центральне

no~

ложення. Там зручно розвер­ татися автобусам, особливо

!s увечері,

коли автобус М. 1 йде

І з Києва, на шляху до житло· § вага масиву з нього виходить

§ 5- 10 пасажирів. _ ~ Потрібно керівництву авТО-І ~ підприємства також вжити не.".

І

.

обхідних заходів,

щоб

водЦ

OBTo~y~iB точно д.отримувалися~ графІКІВ руху.

.. ............ інженер

А . ЗГ.УРСЬКИЙ, заводу ПОРОШICO­

вої металургії.

~

6)

1

~ пункти найбільш виправдані і ~

ки-но відлунає останній дзвіу

1

експрес·реиси МІЖ зуnиНlШми І «Школа М 5» у Броварах і

школі роблять батьки. Тільвже

умов·

організувати §

§ додаткові 'paHKo~i

Шд час канікул реМОI:ІТ у

спецівках

IСОмретних

Від станції метро «Дарни­ цю• . до села Троєщина також

IS курсують . експреси. Назріла І І необхідність і Броварському

0-

підготовлене

На уроках підбирає для ді· задачу

овшуна ,

гогічної

тей нетрафареТНі задачі. 3априміром,

.

батьки . Приміщеl.lНЯ З-Б нласу завжди у числі перших

запам'ятовується перша вчи-

найб ільше

.

автобусів-екс· І

I

помічники.

обмінятись досвідом. У Марії Миронівни вчаться педа-

чає

Однак

завдання .

.''1 і молодших класів на засі·

школі. Діти люблять їх і по·

важають.

головне своє

ro місяця збираються вчите-

лі

її

виправданість

І особливо в години I «'пік» . .у Москві, наприклад, іс­ нує ряд np~MiCbKиx маршрутів, § 3 на яких, КрІМ основних автобу-

умови

НОЖНОГО раниу тиха, з аи, учерявлена вишнями вулиця сповнюється гомоном, дзвін·

навколо

раціональність

§ пресів.

вання дітей, КУЛЬТУРНИЙ відта

і містечlШ·

розташованищ~

~ них, вказує на

вчителька ,

починок

не­

§має.

багато турбот у голови мlс-

часу

з

у Бровари тим, що пра­

~ цюють У Києві: рейсових авто­

агроном.

навчання і вихо-

лю- § по- §

§братись на роб'ol'у. Люди «гo.~ ласують» попутним, в.скаку.ют.ь I~

куль­

цевкому -

~

хв. до ~

~ 8 на автобусних зупинках жит- ~

БІЛ ЕЦЬКИ П,

сільська

38

§ лового масиву юрмляться § ди. Вони хвилюються, чи

§ та економічну г---------------...?Н-е'4'е'г"-о-.".в-чи'т.".ел""ЬЦ-I.в";-аж-:-о '''с-я'н-а~-4».1' ., .,.__ ,_ . .. ."..:t"w::>-.:<-,.".,#_...?..c>-..c>-..c>-..:>",..c>-..:>-.. § впровадження л \

ІСОміте­

УВАГ АІ ПРОПОЗИЦІЯ

Приступили

голов.ниЙ

КАЦЕНЕЛЬСОН,

ту .

В . П. Пономаренко, В. І. Мистюк, М. Ф. Діденко та інші .

-

навчаль·

член батьківсысооo

її матимемо !)() гектарів і на сил()с 17(). Успішно вико­ пують ЦЮ роботу механізатори

кукуруд­

вересня

посіяно.

останній

НIIit ріІС.

до сівби кукурудзи. На зерно

другого укосу і люпиносуміші, а

завершити

1620 тонн, з 610 гек­

кормових

зусиль до

~ тога, щоб з високими оціНІСами

коренеплодів

-

Більшість

У липні використаємо на зелені корми багаторічні трави першого

кормових

гектарів

64

пшени­

де вико-мішанка .

зу ,

~ що докладуть всіх

зернових культур тарів - 1330 тонн і т. д.

цю на 20 гектарах, а потім­ багаторічні трави. 3а ними пі­

з

кормами

тонн на корову. Концентратів власного виробництва матиме­ мо 990 тонн . Розрахунки наші такі: під кукурудзою на силос буде зайнято 170 гектарів . При врожаї 220 центи ерів ма­ тимемо зеленої маси 3740

558

1З2

забезпечити

повноцtнними

. на стійловий період 19721973 роки, плануємо загото­ вити їх 18 тисяч тонн. 3 них сінажу 1500, сіна - 300, со~овитих 4700 тонн у тому числі силосу по 100

ВаловнА збір (тонн)

186 80 86

30

ше, ніж передбачено планом .

3 25

УрожаА (цнт)

(га)

.якщо взяти по місяцях, то в травні надійде 608 тонн зе­ леної маси, у червні 1094, липні - 1015, серпні - 990, вересні 950 і жовтні462 тонни - набагато біль­

худобу

хунок:

Гичка бурякІв та інші відходи Озимина на з/корм Отава молодої конюшини.

цих настанов у життя зробив

державі

кількість

БагаТОРіЧНі трави Озимі на з/корми ОдноріЧНі трави Нукуру дза на З/КОРМ Природні випаси ПРИРОДНі сіножаті ПОВТОРНІ посі.ви

господарства.

Ilерші кроки у

достатню

Щоб повністю

культурами

у нас зайнято 759 гектарів угідь. Потреба в зелених кор­ мах 4140 тонн, плануємо заготовити 5119 тонн за ра­

головна

кормів на наступний стійловий

ХХІУ з ' їзду КПРС

народного

Та

тва­

по п' ятирічному плану розвит­ ку

утримання.

наша турбота - створити пов­ ноцінний зелений конвейєр, на­

перед працівниками сільського

рективами

Під кормовими

І Випускниці Наташа Кривош· !s лик і Наташа Гвозданна схви­ si льовано говорили про цю не­ ~ Забу~ню подію і за~:внили ди: s! реКЦІЮ школи, паРТlину органІ· § зацію та баТЬКівський коміТ2Т, І

ку к ормових буряків . У жовт­ ні випасатимемо худобу на озимині пожннвних посівів .

період,

на КОР~lами до початку табір­

!S ра, секретар шкільної партор­ s! ганізації О . й. Тертична.

отаву молодої конюшини, гич­

~~

з СІ'ОР• •


Б.JIАRИТНИЙ

Готуючись гідно зустріти 50-річчя утворення СРСР, КОМ­

по

сомольці

Молоді

і мододь,

піонери і

школярі республіки вносять вагомий вклад у відродження і примноження

природних

охороні

лісової

фауни

ПОРУШНIІІ;і в і ,1ІіСОВIІХ

від

ли

,1Іїсу підгодовують

fIPY:Ji

у ;шмовий період звірів і пта­

хів, виготовляють шпаківні, закладають лісові питомники,

ба­

гатств рідного краю, ЦК ЛКСМУ і колегія Міністерства лісово­ го господарства ~' PCP оголо-

борються із щкідниками декоративних

лісо­

членами

Одне

культур.

у нашому районі

стали

шкільне

з

головних

-

шко л и

торного

тературний

прОфесії.

Шкі.1JЬне лісництво при Кали­ нівській школі

але активне

лісництво організовано при Ка­

саду.

комітети комсомолу первинних

До його складу входить 60 уч­ нів . Вони обрали лісничого учня 7 класу Володимира Ва­

організацій

куленка,

Міськкоми і райкоми ЛКСМУ.

Учні

чити

повинні

масову

мольців

і

забезпе­

участь

комсо­

ницю

піонерів у садінні

дерев і у створенні навколо міст і сіл зелених зон масово­ го відпочинку.

.

У Київській області органі­ зовано

43

шкільні

лісництва,

за якими закріплено близько тисяч

гектарів

лісу ,

7

де учні

5

-

заступника

масового відпочинку імені Че­ Гадаємо , що шкільні лісни­

уче­

класу Наталю

є

прекрасною

прОфорієнтації.

Вели-

Вони

вої і потрібної

прищеп­

час.

наш

в

ля Каліку.

Участь юнаків і дівчат в охо­

Частими і бажаними гостя­ ми у школі стали лісничі М. Ф .

роні і примноженні природних

Носач та І. В. Сучок. Вони ча­

тя любові до рідного краю, до землі.

виступають

з цікавими

перед

учнями

розповідями

про

про його багатство,

про

доглядають за лісокультурами,

ліс,

садять

охорону

А.

(М).

шкі.ТJьні

Велику

лісництва

роботу

лісонасаджень

СУБОТА, Перша

п'реЗlІ>дії

ронн

р.аЙон·ноro

природи.

Коротко

"11"

невих

зобов' язань

11 .:1-)---

першотрав­

рапортували

«Вангурдіа

ДЕЛІ . Близько 413300 житло­ вих будинків споруджено в Індії у 1971 році. Про це говориться в опублікованому щорічному звіті Міністерства громадських робіт житлового будівництва. дружні

Він

щиро

(ФОТОХРОНіиа ТАРС).

ЖУР8алістами президент Пакиста­ ну 3. Бхутто.

ну Севени. Близько

двох

трудящих

по

провели

шахтарі

пів­

НЬЮ-йОРК. аа останні

770 тисяч жителів Нью-Йорка ти сяч поповнили ряди знедолених. За

працю,

проти

зростаючого

пройшли

вулицях

офіційними д.аними,

тів ~yepTo~iKaHцiB і Ля Гран-Комб, висунувши

48 'процен-І 32 проценти

на

-

4,3

процента більше, ніж

рік тому.

fриші Петренку.

Того дня Їх на гарячому спій­

чив

Той не відмовиться, не підве­ де . І не помилились. Операцію назвали «Сазан», намітили на 5 квітня. ... Ранок над Десною виткався погожим. Сонце черво­

мали рибінспекція і працівни­ ки міліції. Операція «Сазан» провалилась. Х то цікавиться чим скінчилось діло, може звернутись в Пухівку. Там

оте

завідую­

вич, аж в роті пересохло. Став нишком міркувати:

Самому

-

закинути

сітку

страшно. А гуртом ... Ідея! І аж присвиснув.

Довго не міг заснути звечо­ ра: ввижалась смажена риб­ ка. А перед світом наснилась така . жирненька, з ікрою, пер­ чиком

...

Назавтра цілий день ходив

-

йшлися

ним

на

карасиком

глянуло

з-за

Ну, Микал, -

-

у

дзвін

-

ТаІШЙ

-

тнвів художньої са модіяльносТі. 23 .20 - Новини. Друга програма-УТ 11 .00 - Телевізійні вісті. 11.1;' - Х у · дожніl1 фільм «Жаров розповідає •.

Українське

12.30 -

кольорове

телеба­

ченн я . « Порі днені міста» . 16.55 На­ афіша. 17.00 .Чорноморська мор з янка •. Концерт . (Одеса) . 18.00 -

ша

ТелефІльм 18.30 - Для

.Четверте полювання». дітей. Спортивна переда ·

ча.

19.00 -

.РеспуБЛіка

ня

СРСР.

.Вітчизно

передсвятко, ва». .На меридіанах України •. Спец­ випуск. 19.45 - До 50-річчя утворен­

20.m -

«На

моя

добраніч ,

неозора •.

діти!.

Програма . Ч ас». (М). 21 .30 ське кольорове телебачення .

21.00 -

УкраїН­

Концерт майс трів мистецтв «Весняна афіша • . 22.30 - Мультфільми для дорослих: «Композитор і Муза., «Весельчаки:о. 22.45 - Вечірні иовини . Програма пе· редач.

IIIШIШШIIIl1ШRШППlIUIIIlШUDlIIIIІІIІІIIDlI Наступний І

травня

иомер

1972

вийде

газети

року.

Редактор Є. ФЕДЯR.

глуши,

ніхто

бо

виявився

зовсі~( не

скаЖУ1'Ь,

П.

не

Дасть бог, у час добрий,

хо

поїхали ...

...

ТЕЛЕФОНИ:

Д.актора

-

СІЛЬСЬКОГО

ШИРОНИМ

~."

баааР'I, 30 квітня,-

ПОПИТОМ

ЦЕНТРАЛЬНій

ярмарок.

НОРИСТУЮТЬСЯ:

М'ЯСО,

PEMOHTHO-ТЕХНIЧНlП

МАПСТЕРНІ

·· ··:! ~

пот р І Б НІ: секретар-машиністка ' Іна посаду і,нспе.ктора по зarальних пи-

таН,НАХ і підсобкі ~обітннки.

3вертатися на .а..1ресу: .М. црова,ри, .ВУЛ·. Геолог.і,в, 6. АдмLністр.ація .

НОВАЯ ЖИЗНЬ.

Советов

партии

депутатов

-

оргаи Броварского горкома

УкраннЬІ,

городского

ТРУДЯЩИХСЯ

Киевской

н

райониого

ІНДЕКС

~

областн.

Газета у

19·3-82,

відповідального

заступника

секретаря,

кореспондента

місцевого

ре--, мовле~ня

відді:"у радlO-

роботи,

Броварська друкарня, Київської області, вул. Київська,

154.

-

19-3-18,

відділІв

фотокореспоидента

Телефон

-

_

19-4-57.

61964 .

виходить

вІвторок,

п ' ятннцю

-

1 ;

••••• "II •••••••••••••••••••••••• '1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Коммунистической

редактора

господарства,

Правліиия райспоживспілки.

:

··:•• ·•

• ііі •• ІІІ' •••••• " ••••••••••••• al ••••••••••• " •••••••••••••••••••••• ііІ ...... 11 •••• '.IIR."fIII.".~

19-4-47,

ВІДВІ-

МОЛОЧНІ ПРОДУНТИ , ПТИЦЯ, ОВОЧІ, ФРУНТИ, НАРТОПЛЯ, БОРОШНО, НРУПИ ТА ІНШІ СІЛЬСЬНО­ ГОСПОДАРСЬНІ ПРОДУНТИ. Адміиlстрація.

БОЛТlВЕЦЬ,

м. БРОВАРИ, ,вул. КИЇВСЬІКа, 1,54.

ВАС

:!

АДМІНІСТРАЦІЯ РИНКУ ЗАПРОШУЄ РАДГОСПИ, ПТАХОФАБРИКИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, УСІХ ТРУДІВНИКІВ МІСТА І СІЛ РАНОНУ ВЗЯТИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПЕРЕДСВЯТКОВIR ТОРГІВЛІ.

ліричним.

255020.

ЗАПРОШУЄМО

v

фінал

НАША АДРЕСА:

за­

і

передсвятковии

чи вигідне браконь-

єрство?

ПОНУПЦl!

весняні а в неділю,

діЛl>ничниll рибінспектор .

чує.

-

«ліризм»,

вжитку, продовольчі товари,

проводяться

дл я наших невигаданих героїв

шепнув Михайло пора! Тиша, хоч

поблагословив Григорій Дмитрович і роздратовано ки­ нув Григорію Івановичу,

зашептав:

за

річки і подалось угору.

дів приятеля, Грицька Тере­ щенка. Моргнув оком і на ву-

сам не свій, аж поки не вгле­

трудящих

на Броварському і Гоголівському ринках

Хай читач, звісно, вибачить

Діло є. Тільки секретне. І тут же коротко виклав план. Довго не могли знайти підходящого помічника. Зі­

разу

солідарності

~~,

Франціско і багатьох інших міс­ тах. (ТАРС).

Що не кажіть, а рибки хо­ четься . Як не закинути сіті, коли вона попід берегом кося­ ками так і ходить. Не те, що косяками, а хмарою. Як заба­ одного

народної

1 Травн я. Програма .Час •. 21.30 Кольорове телебачення . • Нас здружи­ ла Москва •. Святковий концерт колек­

............................................................................... з 20 квітня по 30 квітня 1972 року

САТUРИЧНИМ ПЕРОМ О ПЕР А. ЦІН "СА.3А.П"

чий скл адом Михайло Антоно­

_

.~~~._--~,~~,,--~~~~-,~~~~~~~,~~~~

негрІВ, ЯКІ проживають в цьому бардувальники « В-52» американ­ ряд економі'чних вимог. місті, змушені ледве животіти на ських ВПС вчинили найбільшу МАДРІД. У сільському госпо­ мізерні подачки за так званими серію нальотів на визволені ра­ йони Південного В 'єтнаму побли­ дарстві Іспанії збільшується без­ «програмами допомоги». Таке ж зу м. Анлок. Всю північну части­ робіття. В лютому в країні налі­ становище склалося, за повідом­ ну цього міста разом з прилегли­ чувалося 70.300 сільських тру­ ленням газети « Нью-Йорк таймс », Балтіморі, Сан­ ми селами перетворено в руїни. дівників, які не мають роботи. Це у Філадельфії,

на

ЮГОС ,1а вії

12.4[)--- - J\.-\арКсНсТ­

ДАТИ ЯРМАРНИ

7 років

нічного району вугільного басей­

Стратегічні бом- міста

ПАРИЖ. День боротьби за пра­

збіриа

великому виборі смачиі страви і куліиариі вироби. ШАНОВНІ

безробіття

во

футбола:

Підприємства громадського харчуваиия запропоиують у

за­

інтересований у підтримці таких відносин, заявив у розмові з

НЬЮ-йОРК.

Л'\атематика .

з

B~~~!~!~~c~~" ~K~!~~~~~T~.H~~~Hi Ят~~р~~,~.~'Кі І

відносини з Ра­

Союзом.

19.50 -

ропи

збірна СРСР. (Трансляція з Югос.lа­ в ії) . 19.45 Художній фільм «Нічна зм іиа •. 21.00 Назустріч Дию між­

вироби, товари господарського овочі.

Патріоти Гвінеї (Бісау) посилюють зб роііну боротьбу З війсьиами португальсьиих иолоні за торів . На фото : зе нітна обслуга патріотичної армії.

РАВАЛПІНДІ. Пакистан висту­ ДЯНСЬКИМ

Кольорове

19.00 -

КВІТНЯ

f····"""з;";;~;;;"~·;···~;;~~;~~;~;~-"-"І ! І ГоголІвському ринках І

сосіаліста»

та' інші.

пає за

Бару"ді н.

зо

програма-ЦТ

9.05 - Раикова гімнастика для ді· теЙ. 9.15 Новини . 9.30 Кольорове телеб ачен ня Д.1Я школярів. .Бу ди :, ь· НИК». 1O.UО-;\1у.1ьтфільми .ДВ і ка з · ки» та « Паровозик З Ромашкова». 10.30 - ХУДОЖНій фільм .Дивна з а­ става» . 11.45 - Для школяріВ. .Тур· нір до питливих ». 12.30 Новини. 16.00 .Сім днів Мінського тракторно го за воду ». (Передача сьома). 15.15 Концерт Державного ансамблю народ­ ного танцю ,Жок». (Передача з Ки­ шинева). 17.00 .Країна передтрав· не ва». Перек.1ИК підприємств. 18.00 Кольорове телебачення. Чемпіонат Єв­

CbKO -Jl Сllіllська філ о софія «l-ІnУКі1 і куль· тура». 13.20 - Фізика. ЕлеКТnОlll13

трудящі сталеплавиль1lИХ і ча­ вуноливарних підприємств «Лі­

бертад»,

С.

КО,lЬО_ рове тслсUачеlllіЯ. « .\І\узичні зустрічі». Конц е рт за заявками глядачін . 2 1.ОО - Програма .Час •. 21.30 - Кіновік· ТО]НlШl «Гра беl дуб.1іВ». По закін­ ч е llні 110811111І . Друга програма-УТ Г:КРЗІІ студента - заочника. ДРУI'ІIЙ курс.

Г АВАНА. Високими трудовими досягненнями аустрічають Перше травня кубинські металурги. Пер­ виконання

НОВИНИ. ДЛЯ

телебачення . • у світі тварин • . Мі",народна програма . 20.30 -

З-З8 рубежу про

КВІТНЯ

29

програма-цТ

~.50 Кольорове те· дітей. «Різноколірні вихованців дитсад­ 10.20 Художній фільм «І був вечір, і був ранок .... . II.4і; « На полях країни. Репортаж. 12.1!; Кольорове телебачення . КОН, церт. (П еред ача з ЛенІнграда). 13.00 -' Програма н ауково- популярних філь· мів. 13.30 Новини. 16.50 Для шко­ ..1 "рів. Композитор А. Хачатурян в гос­ тях у піон е рів. 17.45 - .Сім днів Мінського тракторного заводу.. (Пе­ редача шоста). І В.ОО Н о вини . 18.10 - «Киигарня». Ве де передачу письмеи­

9.3,; -

~~

шими

телеекрані .

прапорці». Концерт ків м. МОСКВИ.

відділеИШІ товарнства охо­

ДОГ,1lЯД за ними. Всі учні шко-

проводять

на

..'1еt1ач:еIlIfЯ

ПОГРЕБОВСЬКИИ,

голова

та

Вперше

21.30 -

редач.

......................... ...................................... дерева.

Перша

Ху дожній фільм «Жаров розповідає •. 2~.~И Вечірні новини . Програма пе-

багатств виховує у них почут­

сто

«Мелоді ї

.Рес публіка

НЕДІЛЯ,

17.30 - .ПіонерськиЙ салют> . 18.00 .РеспуБЛіка передсвяткова.. .Шахта· рі Першотравню» . (Донецьк). 18.30 Фі.1ьм,концерт .Співає Рано Шаріпо­ В8 ». 19.00 Інформаційна програма « Вісті». 19.45 ,Старт». (Київ­ Львів МИКО.lаїв Дніпропетровськ - ВОРОШИ,lОвград). 20 .45 - .На доб ­ раніч, д іти! » 21.00 Програма .Час •.

формою

люють любов до прОфесії ціка-

ченко, техніків-лісоводів Ваnентину Власенко та Васи­

Кольоро­

17.25 -

Наша афіша . 17.00 народний університет.

степу». (Х ерсон). передсвяткова». Репоrтаж з заводу «Червона з ірк а». (Кір овоград ). 18.30 Концерт. (Хар · ків) . 19.00 Інформ ац ійна програм а «Вісті ». 19.30 Пока :юві виступ" ра ­ дянських фігуrИСТів переможців ХІ ЗИМОВJlХ Олімпіііськнх ігор в Саппоро. (Запоріжжя). В перерві .На доб­ раніч. діти!. 21.35 - .1 жартома. і серйозно». (Донецьк). 22.35 Про­ грама .Час». (У відеозапису) .

,,,,й хрест». 16.55 - Програма перс­ дач. 17.00 За накреслениями ХХІУ J'їзду КПРС. Те лежурнал .Прогрес •.

кістів.

цтва

Концерт

18.00 -

Лі·

телебачення. Д. Афруз .Падіння Твіра» . Телеспектакль . 21.00 Програма .Час •. 21.30 Кольоро­ ве те.1ебачення. .Вечірні мелодії •. Естрадний концерт. 22.20 Спортив­ на програма. По закінченні новинн. Друга програма-УТ 11.00 - Телеві з ійні вісті. 11.15 - Для дітей. «Зірниця». 11 .45 Художній фіЛЬМ ,Суворов» . 16.20 На ДО П О· могу школі . Н . Стефаник «Кам ін­

впорядковують територію зони

линівській восьмирічній школі.

портрет.

Експеримен,

15.55 -

Те левізій ний

-

посадили понад 300 дерев, змайстрували 125 шпаківень,

сили з 10 квітня ц. р. респу­ бліканський місячник лісу

трак·

п ·ято).

Луговськиіі» .

свІтла.

Факультет ек ономічних знань. «РО3ВИ_ TO~ та підвищення ефективносТі галузе іі важкої промисловості.. 17.30

.,ьорове

хоч 'і молоде,

і діяльне.

(П е р еда ч а

.

часність. .

-

ве телебачеиня для дітей. . Прихо дь, казко» . 18.00 Новини. 18.10 Ко­ льорове телебаченн я .• Ві зеРУIІК И ». 18.4() Кольорове тел ебаче ння. Мульт­ фільм .НаЙбільшиЙ друг». 18.50 «Солідарність •. Міжнародна програма. 19.10 - Кольорове телебачення. Мульт­ фільм «Концерт звіріВ.. 19.30 - КО­

завдань

вибору

заводр

' ВОЛОДИМ ИР

16.3" -

підготовка учнів до

свідомого

П'ЯТНИЦЯ, 28 І(ВІТНЯ Перша програма-цТ .Сім дн ів МіIlСЬКОI'О

16.20 -

дисперсії

таЛЬНI ОСНОВИ спеціа ..1ЬНОЇ теорії від­ носності». 14.25 - «ЛІтература І су­

===== Е Н Р А Н===

товариства

охорони природи. :Ja Калинів­ ським шкільним лісництвом закріплено 65 гектарів лісу в тому числі і зону масового від­ починку імені Чекістів.

пожеж.

теорія

І

промисловості.

середу,

суботу. масової

19-4-67.

З,ам.

1936-9075.

55 номер 1972 рік  

55 номер 1972 рік

55 номер 1972 рік  

55 номер 1972 рік

Advertisement