Page 1

ВИСОКІ НАГОРОДИ

Рік видання 28-й

Пролетарі всіх 'і>р аї'Н, , єд'Н,аuтеся!

.МІ

55 (2594)

За плодотворну роботу по КОМУQIістичному вихованню тру­

СУБОТА

дящих,

6

на

від

коп.

4

травня

ноного

завдань

господарсьного ДНЯ вихо­

3

р.

1967

нагороджені

За Бели,ну

багаторічну групу

lІідприємств

УКРАІНИ ТА РАЯОННОJ РАДИ

Президії

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ

орденами

Тр удового

Чер­

ПjJапора .

.

Грамоти, ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ КП

ВИКОНaJНІНЯ

лlстичиа Харківщина» Указом Президії Верховної Ради СРСР

19б7 р.

2

їх

ду перших номерів обласнІ газети «Київська правда,) і «Соціа­

ТРАВНЯ ЦІна

моБІлІзації

і нультурного будівництва і в зВ'язку з 50-РіЧЧЯМ

почеСНІ

плодотворну

п,рац1вникІв

нагороджено

Верхо,в ної

роботу

преси,

в

радянсьюи

видавництв

Почесними

Ради

звання

УРСР,

і

г.рамотами

а

також

пресі

по.1іграфіЧНИХ і

ГрамотаVlИ

ПРIIСВОЄIIО

звання

Заслуженого праЦівника І\УЛЬТУРИ УРСР, ф,~~~~~~##~~~~~~~#~~~,~~

~тоо~~штW~т іОО ©&дJ1~OOOOtт ~w~u© [ru ЛJ~

КАРТОПЛЯ провідна культура ІВ нашому районі, під нею зайнято близько

тарів зеМJIі.

Трудівники

Семи,полківської

птахофабрики

приділили

мальну

увагу

садінню

Роботу

саджалок

вано

в

діві

Зуміли дове

зміни,

і

в

дію

жоден

з

організо­ во-

Як наслідок, свята Першовпрралися 3 потрібне і

на

тру-

планта-

«Требухівський.,.

пушено них

не

всі

аг,регати,

простоює

мар­

но. У Ш)JIе до них своєчасно до­

ставляється

посадковий

матеріал,

бо вантаження його шини мехакізовано.

на автомаНе буває

перебоїв

причин.

і

з

інших

сьогодні-завтра

буде

остан'ній

гектарів.

з

500

Не

посаджено

Саді,ння картоплі триває уже три тижні. Його пора повсюди завершу,вати,

адже кращі строки Однак. на жаль, в ба­

минають.

гатьох господа[)ствах зволікається.

ця

робота

Характерний шен,ні радгосп КИЙ». З плану

в цьому відно«Велнкодимерсь­ 680 гектарів тут

на

,позавчора

було

380.

Садять картоплю

відділках,

Так,

і

посаджено в

скрізь

робота

ському

по-різному.

агрегатів

відділку

чотирьох

на

Ю,ров­

організована

нормально, де

на 4 травня поса­ 120 гектарів Пf>'И завданні

дили

195. на

Зате саМGПЛНВОМ йде робота ПOJl,і найбільшого Лені,нського

відділка.

Позавчора

тут

працю­

вали чотири аГ,регати, але як? Через те, що не вистачає людей, затриму,валось завантаження Їх посадковим

матер,іалом,

вони

часу

багато

отже

даремн,о

про-

В

одному ланкові

полі

садили

картоп­

механізованих

ланок

Г. Нишенко і П. Семиног. І хоч довЖина гін становить 1600 мет­ 'рів,

обслуговували

лише

вісім

жінок,

від

одного

бігали

д1'угого

на

полі

ці

агрегати

які

по

.,ер,зі

агрега ТЗ

відстань

до

п,утЗlТПВ ТР})ДjЯlШИХ по п:ідJГОТОlвці до пер,еведення l1Р\о\.l'В НИlкі'В Ін'а п'.я'ТищеннИlЙ Р'JбочИ'Їі ТII'ждеIlЬ. З інформаJl.!J:Є,ю про підіГОТОІIЖУ Іна

r.'ятиде!іК,"

нз

ПРOt\lIllC.10ВИlХ під)ПРI1€.\I' ствах мі'ста і ра,ЙОНI) 'ВНlСТ)'ПfОВ ГO.10iBa ра ,йон­

ІНОЇ

пла,нової

працював,

КDI\lісіі

В.

Д.

теж

через

з

Фур­

недостачу

АктиlВ!НУ UbOfO

участь

питаН'НIЯ

йOlНlНОЇ К()\\І,'С :' 1 l'р : нБСf}Г, 0.- К .

в

обгаворftlНі

іВЗtЯли

Ч.1Е'>НИ '

тс'ва риші Горбонос,

Г. Є.

кар­

Тривожний сигнал надійшов до редакції з Жерд,івського відділка радгоспу «Бобрицький» від лан­ кового механізованої ланки П. П. Хитрого. Тут допускається бага­ то недоліків підготовка площі перед садіінням провадиться не­ своєчасно

і

неДОброякісно,

посадкових

бульб

лих, добрива

-

багато

вивозять

гни­

закостенілі в па­

-

перових мішках, і їх не можна ви'користати. Агрегати працюють не в дві, а в одну зміну, не біль­ ше 9 годин, а 3 травня через Вtдсутність картоплі зовсім не працювали.

Погано

проводиться

садіння

,картоплі

в радгоспах «Зоря», «Літківський~, "Русан'івський,», Богданівській птахофабриці та деяких інших господарствах. Ос­ новна

ПРИЧИlна

-

цього

недостат­

ня організація праці. Партійні 'і профс,піл'кові організації слабо використовують

і

засоби

матер.іального

морально­

заохочення

Нині картопляр.і району тримають серйозний і дуже відпові­ дальний екзамен. Щоб добитися високого врожаю в ювілейному році, потрібно посаДИl и картоплю в кращі строки і ІІЗ високому р'івні агротехніки.

п'ятидеНІ<а

-

Хар.13\ЮВ.

І.

В.

Бе\:ЄДIІ(,:н.

Бу.10

в:щз'{а,чеIlЮ, що добре гогуються до переходу на рабочу п'ЯТИlдelН­ защ}доИ

!Jo.l аСТІ\І ас,

ХО.10ДИЛЬНИ-

ПОРОШКОІВОЇ 'Мет алур,гїі.

1\ :0[3,

за:gо.:r.ах

б і льше

неоста ,НlдарТІЮГО

ХСЩ'

І.

н,а

по,, і:п­

Н~"'l'Р ИlК'lщі

виСТ'уг.ИIВ

,О'лова

ком:сіі ГО.10ва раЙра,.J.И Д€'пу­ тат:.в ТР'удящих П П. Бі,1'(JIкі,нь.

теВIКО,

багаТОТlfражни,х

газет

та

,місце&а.-о 'рад і о)'ювле:н,ня І!ТО підгсуго!щі до 50-ірti,Ч'Ч'я РЩ.:І;ЯIН'Cl'КОЇ

доовi!LIIО\l' ро'боти і ової'м.и· Д}lМ­ ЮІІМИ НЗ конференції ПО.l'іЛ'И"lI1IСЬ: за,віді~ЮЧИlЙ r,РО\l3.ДjСI>КИIМ корl1у'НКТОМ «киї,всыоїї праIВ'ДИ~ Д. Каценедьсон, роБКО;J з Жер-

«Металлург»

рсдакто,р

А.

Уса­

БЗtгаїотир,аЖJНОЇ

газеТІІ ращГОСПУ «Гоголі,в.сblКИІЙ»-­ «За ВіТЧИ1ЗlНУ» Г. МеДJ>elдею<о, реда,кто,р

сатиричнОІГО

С€I\І'ИІПОЛІК ilBcыоїї В . Салата.

ВЛЗlДИl.

Віюна'чеu{ і СТ:,Н'НИ,Х та

кращі

М'рію

роки

,ве.1етенсыуy

дуже

переМО)hц'і

рolбсілыQри •

ОГЛ'Я'Д'У ,гаtЗет

.

канференцію

,rючеснз,

пере\lОіІI ТQ;>Ж€!CТ'ВО

лередс' вого

і

на

П'РIfЕ1\ІІС'Гв.ах .

У

!"РІ}1JiЯЩИlХ

Бро.вар­

р,а,ді'ОП,Р'ИIЙI \1,ачі,в, чак 'і ПОIН,ад

Труд,ящі MOOКlBII, IдИ'ВlЛ.Я,ТЬСЯ

ці

Iнашо,Ї

'11 ід­

і

птахо­

б.1изыоo

8000

17000 радіСУГ'о­ 5000 те.1еві'зорів .

і ,ен,ерсіі .

ВОН'И. ПРЗIРliуТЬ з

ВИlКо'Нати

ви (,(Ж і

те..1епеР€lд,а'lj

з

і

столи­

столиці

раl.]JяII{Iсыоїї УlКраїIНИ . Добре

працює

редакція

palдJio­

c..тrу;хаIЮТЬ оотаН1Ні сільсы,іi н,о.вИIн.и

В

передаRа,х

ІВ

матеріали, ЖИТТ'Я

I1рО

рішень

ХХ' І І І З'Ї;ЩУ КПРС, береЗ'Н€1ВОГО (1965 р.) і Тjрав'неаОIГО (1966 р.)

покла­

рішеНГ!IЯIМИ, ХХНІ ХХ"І з'Ї,ЗДV КП

50-ІР ічч я

IОві.lеЙного року МЕТАЛ

І

ВУГІЛЛЯ

ПОНАД ПЛАН ЗмаlгаючИІСЬ за гід,ну ~\стр і ч

.)О-р, Ч\ЧоЯ

Ве.~ИIКО'ГО

мета':J,У[1IПl

РЕ'>оп\'блі, I\11

\ДОС,f1'Г.1И'

BIIICOl;';II,~

II(;І~аЗtНllіІІ( іI В.

За,

ЖС'В'і'НIЯ. В

'к,нітні

,Вllр::{joifll'ЧI:IХ

\1 ;С,Я ЦЬ

ВllплаlВ'

.1ено ПОІІІZЦ П.1а' І 30,8 ТИІС,ячі тонн' ЧnIВ')'НУ і 78,8 ТIIСІЯ'Чtі TQHIH ст а,1'і , ВИlроблено 75.8 ТИ CtЯIЧі ТСІНН flp'CIKaTY т,а 2'0,6 тн'с ячі TOНlH

ко,к.сУ .

З заlВlдаНIНЯI\1 по ВСЬОМ'У ~IIIКClпра,вилиlСЬ

.1\

Ні

БІС,і

'п )дtПФИ6\!Ю11Ва

ГіРНі IfЧОР\1.1/:tі реоП~lб.1і'К I1 у П'.lа,н

за'.lі'зної тонн

і

мета,1ургііі­

реаПі'б,lіки.

пі,д:лр I!IЄ:\1lст,ва кв і т;!!'і

5:ЛblШ

Я'К

\lаptгаIНЩ€1ВОЇ

ШахтаІрі

до·були

ТИlС.

290,3

ТаНІН

29

ТІІІС.

р,уtJ.и .

республ)ки

,виtJ:а,11f

понад МlіюяІЧІНИ'Й 'мзlн 5і~ьш IЯIК

НJi

ЇJНФОріМзці'і:

про роооту мехз­

Iні'ззтС/?'в, ланок ПО В"И'РОЩ'j1ВЗ'НlН:Ю IК,З РТОIП .1і з \lі.ні\lа.1ЬНИМИ заl1ра­

РУЧІ~ІОЇ

Tal\lH

пріЩі,

успіхи

ра'.Jiгоопр05коопу. М,і'щеве IМ/СІвлеа'JНЯ П hJJн і'~lа ,є ба,гато

РЗL!L: О'­ ін шlIOХ

питань .

,кн., та,

Требу'(ові, :IНIШI1-Х

ще

Парті,й'ні

РусаІніВ, lІе

HJ

Б06lРИІК

на.лежно()'\!у

орга,ні'Зації

ста'т'н ьо . КОІнтролюють

Ї'(

не,до­

д,іIЯЛЬ­

Іність, мало ДОПО:lм,гають Ї: ". В ро­ боті.

ТеПejР ос,ю.вною ,д,аlЧ "":сцевого l\lаlЮТЬ

бути

тн ». Це -

формою пе;>е­ рад,іOlМoOlвлеНIНЯ

ви,П'~1()КН

Ікороткі

і

700 ТІІС. ТGlН1Н 'паЛИIв.а, І! тому ч,и:слі 470 тис . ТО,пСI Kluk,ciIBl:-ЮГО. НА

ова­

чїВIІІИlкі в. работу СТI~і'ЧIJ<ОВО-l1каJЦЬ­ 'К О'Ї фабри,ки' , с ',1 ЬСЬlКОЇ Ради,

Р:IВlні .

loювлеНlН:Я с. Гоголі:в, poe',д,alКTopOM ЯІ!(,(J'Ї є Г . Ф . Мед.ведеl/:КО . ТіРУ­ ЩЯ1щі Гоголев.а дJВi'! і на ТИlжден ь

честю

заlВill.l~НIН'Я,

Трудовий ритм

С.'І'\1Хають рі'дlНlИIЙ голос ОД,ІІЗК ро(іота ре:даК;ці'й міоце­ Кн'єва та і нош иl'( М'Ї'СТ, ІВОГО РЗ;JI' ОМОВЖ'1filIIIЯ В С(':lах Літ­ БаТЬ'І(,',8lJ..ИРНI1

те.1еБЗlчентраl.J:иuі'Йlне

У' країlfiИ. ГЦІНО З\1Сl1ріти Ве.шкого ЖОВТ1Н1Я.

на­

раlД,гоопах

,\ 10-

,дося,гнень

CBvE

дені на НІІХ IЗ'ї,зд у КПРС і

раJJЯIНIСЬКО4'О

ПРOl).оI ,;СЛОВИIХ

в

і

Р а'ді о

3уlстрі,чають

Л'о,над

10 РIUJКО.1егіЙ \lіос.цевого ра(:І.іо­

ша(і

ClВIЯТО ClIТОІВlн'ен,і ІНОВИІХ 'll00?'Чи.х СI1.1

політики.

'\І,G'вленlНіЯ

ТОМ \.

дос,ві,д \'

П Р а,ц і'ВIi1ИlК н II.lЯ

У

діОIМ,Q,влеНJН,Я і те.~€1ба-чен,н,я в ка­ ша\lУ раlЙоні. Нин·і ІВ нас I!Ірацює раЙОНІна, рetJ.акuіlЯ рад,і'Омов.16НJНЯ

в

наУКIf.

BiIJJnCiBi-

.1С'нї'нськоі

\

ПО.llя,гає

,lІла::іI;'В і соціа.1іСНIIЧ !ШХ зобов'я­ за'нь. пі'JlВИlШelНIНIЯ П IJOДУ'ЮТlfiв,н()'ст і npaoЦ i і ЗНИСА<ен'Н,я сс6:,ваl;>тості IПРОІд'укції. ВИIЯIВ,~€1Н'Н: Я Н'ев.ИіКОРИС­ т alНlo\X резерв і,в, ·Bil РOlваl:r.жеНI~,Я

Широкого роЗtма,ху ,на6;>а.1и ра­

лере1'ВО,реilm'я

по,да,\!О

і

50-річчя

бі,lі'301!J'jlва'ТIІ ТР'\1;J.ЯЩИХ села н,а \ 'О:lішне в И,КОІН аl:ilН я вwробнн.ЧIІ,'(

раiдJя'нсыоїї

аудиторію.

до

і !ОО-річчя 3 ДНЯ

наРО'_lжеНIIЯ В . 1. Лені'н,а,. Це зз[!­ _lй 'Н'НЯ

вели­

д,a.~ын.. Прзц',IШИlКИ pa,J.io і теле­ ба"l'eam-oя П'раIПН'VТЬ до TO~ O, щоб Зlробl!ТИ перед,а ,чі б '.lЬШ ріЗIНОI\lа­ 'Нlі їН'ИI"Ш, u,ЇіКаIВИ'МIf, ва,'О·П.'fЮЮЧИ.­ ,\ІІІ . Гo.~OI~HY 'j1Вагу в юві.lеЙI:Ю\I,У ір.сці ІІЮНИ' приділяють ТО\I·\. щоб г.1ибоко р'03К1РIІ'ПI вссовіl1ньо-істо­ РI~ч'Не ЗlначеНlНIЯ Ве.1И1КОІЇ ЖОВl1не­ В':'Ї ссщіа'lістиЧ'ної революц'ї. і'дей'

IВIUЗlНlНЯ

п:та,х'офабрИlКИ

багаlТОТИlра,жних

ЗI&і'т :про окремо.

За

ЩИІНИ! наlРЗIХОВУЄТЬСЯ

І. Ш'вачко. редактор ст,і'н­ газети за13Q.J.У rюРОШКОIВОЇ

ДОПOlві,дь

'них

життя

\.

ТРУДЯЩИХ Іреап 'у1БJ1lіlК ІІі 'наL1, :'ЧI\€ТЬс.я 9 мі.1Ь'Йонів р,а;діоприіuмаIЧЇIВ, 8,6 :\1 іо.1ьїIOlЩJ радіоточок : 3,5 м,'Лblііо11 а те.1,евізо,р ·Ів. зз~о,f]олыlIiтии 1110" треби j заl1ИТИ та ,к ої n·\ дIlТО';Jііі­

ціона l .1Ь1НОЇ

'\І:Сlце­

про:П'а,ган­

-

п 'f.дrО'Т06I<И

Рад.ЯIНСЬКОЇ В.liа,:щ

раціо і т~лебач,еНlНЯ про­ ЙIШ.1 И В е.;~ИlКИ й і С.1 "ІВІН ИlЙ шля Х . ВОІНИ' ПірOlНИIКЛИ В у,сі сфери JIIIQД­ СІ>КО'Ї д,::ял blН,ОСТ і , ста.1И .Б3'іКЛI1IВИІ\1 З:НЗlPlА'дlЗJЯМ КОМV,Н:СТlIЧIНOtго BWXOва'I:tНIЯ мас. ІГОЛОС радіЯIНіСblКО~О ра­ c:r:o несе праlВДУ пр'о велИіКУ КраїІНУ Рад В наlй,ві:І,даленіші ІКУ­ ТОЧКИ нашої пл,аIНе'ГU, рооповіда€ про 'f}еIЮ.1'ЮЦЇ'ЙlifУ дія.1Ь'ніость КО­ ,M')1J!і СТIl1ч,ної ' парТії, переваlГИI іра­ дяIIІ'сыкІгоo щ€ржаl&НОГО і СУ'спіль­ І}ЮГО лаlЩУ, \І'У)КН.ІСТЬ героїв\\' р 21дlяІнсыK ИlХ .1 юд ей. ,ВеЛИЮ1!'( У1Опі.'(J~В j РООВИї'К'У ра­ '.1іС I \lОВ.1еНJnIЯ і те'.l,ебаIЧЄlН.н.я а'ОСЯ IГ­ ла У,кр,аїна. Нlпні ~IС,ВЛоеНlНЯ рес­ П, lб.1:,кг'і-ІIСЬІКDГО 'раlдіо ведеться на ,кілы«JIхx ПРOlnра' \І<lХ. ЩОД'Н'Я 3ВУ" ча7Ь 'в еф і р і l1ерщачі облаони,х ') аlщ' ОКОМlітет іlВ, реr,yлярно пере­ даютbiCtя ПФOtгра'МIIf ра'ЙОНІІШХ 'Ра· ,:І,і оредз:щіЙ. ІВ 1951 роц; на У,К­ JЗі:lні б ул а ли:ше Clд:на. київсыаl СТ'у1.'1:і,я телебаЧ'ЄlН'НIЯ, а СЬОГWIJн,і іх 16

Іна роду,

тощо.

з allцalН;1I я

ра'діО~\IО1В1Ле",НlЯ

с'ві Т.1еНl!{IЯ

Ї'СТО?ИЧlні

шен,н'і раб(п,и ДИ11ЯЧИIХ устанОІВ.

'ІІОЇ MeTac~y,p'гi,ї

зети «Нове жи'ГllЯ» Є. ФejдіЯЯ про за,вдЗlН,НIЯ акти.вістіlВ преси, стін-

гол,овне

1Il0раідИ

ХРOlнї<\<а

раЗ'яснеНIНIЯ завда'нь п'ятирі,Ч\ки, ПОІК8в боротьби т:р'~ ,д.ящих за пра,к­ тичне перет,во реНlНI Я Ї;Х ~ ЖИТТЯ, ІВИ­

13,1а,ди

ОПРЗІва

1<0MelHrтa p i,

ЛеI I'Ї:Н

ВОЖДЯ.

\lа,є

доовідl\

да рішень ХХ"І З'Ї3'д\' КПРС ,і П'DCл'іД'уlЮЧИХ ПлеН} I\І'IВ ЦК партії,

ней » . Пц J(ер,j' В ,ШЦl1ВО\l Ко.\І,УІН,іс­ тИІЧ'Ної па;НIІ раДIЯ!НІСЬКІІ'Й на,род кого

змагання.

.вого

).оI'Р'ЯВ про СТіва';J€I.lн,я га,зети «без па:'lер'у і BU.JJcTa-

перст.ВОРНlВ

патріотичні

п::щ,аз

По­

С.

ПСlва .

В.

лраці,

ТР\ 'ДЯЩИХ,

НИІН і

в и.н а-

О.

п~рої.в

П: '.lприє,м'стві,

'пеj)е,дСIВИ.кї'в ЛіРOl\lчсловост'і та СЇ'.l,ЬСblКОіГоспода PCbIКO,ГO .ви робін 11ЦТlва і НОІВи,'( фОР,'I' соц і алістич­

ве.1Н1Ч

ген': а _1 ь ного

'ПРО

.1и.сти

ного

КQI.\ІУ­

п ;,д.лриEtМIСТlвах lІ'е ПРf~ді.1ИЛИ цьо­ M~ питЗіН:НЮ достаllньаї 'jlва'ги .

КОнфflренц і,я робсі.1ькорів .. Ії уча,оНlИіКИ заслуха.1ІІ і обго\ВОРIІЛИ ,га-

[JіЗНОМ8 1 'lіт-

та ,кож

на

опе;ціа'1істі,в, Ц;G(Зlва

I~a ptNСIfЗl\цу-лен,і,ніЗtм у,

РОБСІЛЬКОРИ ДІЛЯТЬСЯ ДОСВІДОМ

ра,йоноНОЇ

пе[JеJ,ачах

роз-

КРlІІваєть>ся

фа<БРИlКа.х.

PMalК1'Opa,

ки

В

1895 РОКУ,

А на

іIJЛЬ'НОГО облЗlд!НН'·;'НЯ. ТЩJСОВе..1Ь­ н·аго ~lаШИllюбу,Д~lваIН'НЯ та ін,шИlХ

3 1'раlВIJiЯ ві'.:І;бу.1аIСЬ ХІХ раIЙОН1Н I З І ,дОВИ

ніlіІі:)

пта,хофабри!ц'і ,

yiK~aIїIHIcыеe ращ'о і телебаЧ€1НJНIЯ

людей.

К\

& ГОС'ПOl.J:аРСЬG(О'МУ і h УЛЬТ\lР'Н()І\!V житті, ,в роботі колекти,В/'в і ок­ :ре\\ИlХ :Іюде,й, KoporтCi., bKi за,р.носов­

'. ,l''J~I~;;'*i{;;Ji~~~i:i'!; )rii;.iio·!ij·], ; ;:

В : д х день QJ. и'Т Ь '8 7

Т<И:\1

П..1еНУ\lі,в ЦК КПРС, про підtго ­ ТСІВКУ до 5O-lРічЧ\я С,lа,в.IЮГО юві­ лею РЗДіЯ<НlCЬ'КОЇ ,д'еРihnВИ, 100-р'іч­ ЦЯ з дня Iн аРСідження В . І . Ле­

-,- --

ЧН' \1

ЇJ(:,торіlO

'Граl~IНЯ

Дуже прикро, що такі неподобства чомусь не хвилюють иі керуючого відділком Г. М. Крав­ ця та бригадира С. П. Половка. ні керівнltків радгоспу.

р ,а­

С. О.

t:\ а..п і

П. С. Чайки майже цілlf.Й день простояв. Добрнва, заявили меха­ нізатори, за всю весну їм під,во­ зили тільки один раз,

Н аIГО.1 0Ш:\lва .10СЬ т "ІКОЖ

сав .

ді'опередачу.

великими

........

250-300

В'юра відіб\IJIОСЬ '!ергове засі­ ,д,аl!fНЯ комісії районної Раі,1И ~~e ­

nepex{J..]iY

Корзин для завантаження

тоолі, агрегат ланкового М . ,А. Васюка, а агрегат тракroриста

На порядuу ДНЯ

до

наша, Батькі,ВlЩИlна lВі,щЗlнаlчатиУ.е день раДjЯif­ cыогоo ра:діо те.1ебачеНIНІЯ. 72 роки ?>шну.10 з того час'у, коли ВС,1'ИIКИЙ ро'сі'й'ськи,й \чений О . С. Попс:в Зtдійюнив пер сll} в світ і Іра-

картоплі не вистачало, і це ще більше розтягувало простої. М,і­ неральних добрив у банках зов­ сім не було, а по полю де-не-де білілн розбиті мішки з гранульо­ ваним суперфосфатом. В іншому

го

стоювали.

лю

метрів.

перебоями

створити

радгоспу

Тут

ка.ртоіілі.

працювали

нацруження

ціях

макси­

було

ни безперебійно. сеМИПОЛКlівці до травня повністю цією роботою.

3 АВl1РА

тисяч гек­

7

Іна

, початок

,;-ек.тзрі,в

тр.а,з,н я,

'l(0.1іГООПИ

працент'IВ

дО'

28 \І,ільііон/і,в

гек­

35

I1лану.

Більш

Я,К

тар і,в за'Й'НЯ70 зеptНQ,ВP.lМИ і зер­

'НіOlбобОВfIlМИ lК'УIКУ';J"'.Зі3И).

ку..пЬТ,УР3J:\1,и Це третИJН.а

в e:Д€lH ИХ

ЇІМ,

мілыона

гeктapilВ

т,:lв

до

(беJ в'іщ -

ПІ,1Q,Щ .

за ,!щаlillН'Я),

На 1.2,5 (28 Пlроцен\розміщено

,пшени.u.ю. Роо:ши'ряється ,фронт СUВlбw КУ'ку.р.~'ДЗИ. Ії I!fзdiЮI,Я ЛЯ,МО '5

В,lfраlзні

рьох п'я'ГШ

фор'маl1.ії про, наЙ'б:.~ЬШ виз,наЧlн,j ,події ,д,Ю! в с@л і, ра,дгоспа або

КРАІНИ

і РZI.1/ГОСЛИ "ра'ЇIН\! засіяли ЯІРИ­ ,\ІН 4,8 мілыоніlвB 507 ТИСЯ'І

«Раlдіо,газе­

ін­

ПОЛЯХ

За ОВ;IдОМОС"М'МИ' ЦСУ СРСР

ГP)VНT м,а,йже 'на чоти­

мі'ЛblЙОН.ах гек:тврі'в частині ПЛЗ1нrаці'Й. (РАТАУ).


Педагогу, письменнику, громадянину ) \ О\\У " Нdшіі1 1;;1 аін; lІе відоче іч'я Td.l<1H OBIfTOfO пе.lа­ ге г а. ПIIСl>\IЄ'НI НIIf.а ; ГIЮЧJ'.lЯНИllа Антона Він

СЄ'\lеНОВllча

І L\.ШШІІВ

\\а:~ЩJе н ка?

піс.1Я

СІ'бе

ве.1И:к.у

ле.J" ,' С [1 Ч і l. \ СnЗ.1ШНН\, на я, 'Vііі вчаться наш. раl.lЯIН.Сl>кі 'вчнте.l·і TBO~II

110,0

«ГlpanOi'lI

«Пе..lагог,чна

пое:-.lа»,

ба,іllта\».

<<.\\а·рш

113

ЗО ')0\\\ ». «K,HI~oГa .l.lЯ батьк ,В». «ЧеС1ї,» та Інші В'13ТЬ с.пра,в: ви­ ХОfJilННЯ \1О .10ДО'ГО п і JРОrCТЗ' ЮЧОГО по!\о.lіння, ВОНІІ є 11 2-Сl1і,1 І>Н 111\1 11 "1I11'Г~\11I

ба г атьох

ц,'нl1ра.1ыl1о

ВЧlІте.1 , В .

пр,обле-.tою

IОГ, Ч ' lоі

'.1іяльності

А

РС:І!;З

ВlІхова,НI:lЯ

В

є

ДЯ'f!СІ,КОГО РО3IШНРIІIІ,

1І :1і;ніі

БОРll ' В

'1:1

'ра­

fJсеб.'<tНО K~\I \;НІС­

а,КТllІВШIХ,

ком\

пе:J.а­

.\о\ака­

\ ''dc;sax

суспі .1ьства і В і.1lда· 1І11 '\

ТIІ' ЧIІ I :і ~ ( ~д.\

С

СВІДОМИХ

111.31\1 і щастя на­

.

llrЯЮііі

час в 1936-1937 А. С. МЗIJ(ilрен,ко пра· ір 11 СТ,В а, ОХОРО<НИ паl:-.l'ятнн,кLв іс.тоу l'рудколонії N~ 5, що ріі та ку.1ЬТ)'РИ М . П. Єpe\H~HKY

РСJII(а"

-

д.обре

пам'яrrають стаР{)IЖIІІЛИ

цював 6" .lа тоді у &РОВ2<рах. Про Щ' т:! Ilюrо м ста Щ)О

педаlгога.

З

на-

береЖіУГТЬ Зlгаlд,к'У ТОГО

ча,су заVlИ-

ШИІІ10rCoЯ т.і.11:МИ' Cl'Д,н·е Jlрим·іщения TP~1дiКO,1CIHiї, яке піСl1'Я віЙІНИ ,каПІтас1ЮЮ пеlр·е6УДОIВЗlНе на район-

А.

кол ИlШНЬОIVl У

С.

МЗlКарен;ка

с.пі,вробі'l1НИ1кові

ПЕРЕltIОЖI.ЯМ

ДИ1Р€\КТО<РУ

. .

РОЖIНI:.ВrCЬКОЇ 8·річн,оі ШКОЛИ П. К. 30З\01 і .

д,JllреКl1ія і ,роб : Тl\о.УI ~ .:1В"'.l11 перші піJlJС\ \І'КІІ rіччя Ве ,lИ,КОГО ЖОВТІ~Я.

аlll'Й Иі\ід И'IЮI\ к.~'.J1ЬТУЧ)lі. Ту.т І(а'ренка, ПО'Р\Ч 3 Я,КИ.VI 'в И';;а,р,бо26 к:віТI Н,Я ц р 6\1.1а 8'i,дi~pl\IТa ~le- В ЗІН і С.10ва: \ІЩJ! аі1ьна J.ошка на честь А . С. «У цьому будинку. _Іу\аll;аlрен.ка.

Бt · .lЯ ся

В

ЯКО\l\

В·1].16)1В-

ВЗЯ.10

1936-1937

В

роках

ба:га то ТР\l:1,ЯЩIl'Х Бровзрі'В. у-чнів lX-Х к.1дl сів cep'eдJHi'( ШКіk1 \Ііс-

працював видатний письменник і педагог

та Т\ т ~У,lИ П 1 редст3ІВНИ\КИ 0б.1а,с· /1\1І, і реощ\,блі.каIНIСЬ";ИХ op , гaIНlil3a-

МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ.

lІа\'к. доцент ка·феJJРИ маріКIСИіЗl~I'У-

те.V·НА10гіЧ'НQ~0 ііНСТи.ту· ~ .,

Т' У харчовоі ПР,ОМИCJЮВОСТlі О

ПИ'ЦЬІКI1,іі. я.к він, та,к і ПI1'СI>\lен-

ІНІІЩЯ

ОКС21на,

і Ba'HoeIfIКO .

С\Вlliнар'ОК IВшзна,но 'м,еха'Нlі:затор,і,в­

БJ)O,ва!ptчаIН . Ім та'кож 'ВРУ­

ПЄJрехідні чер.воні

ВИlмпел,и і гр о.ш ОіВ і

пре\lїі

І

Ка,р'п·ець та Васильченко.

1':1.

«Ві,дІ\lі'НШ(IК

ГОvlО1В1НИlЙ БVХlгалтер ВОІНИ на,гOtро:дже!lі

ёоціалі,СПNН'ОГО

'З\lа,га,ння

раIJIГОС'П\ знаЧКО\l \І'ясо-мо-

.10чноі ПРОvIИ-СЛQIвост,і СРСР» . К. ДАВИДОВ.

ПРАПОР МІНІСТЕРСТВА - ЗА ТРУД

uі,й Ce;:н~д ПIР,ИСУТНJ'х Пlосьмен, 1888-19391>. /ІИІ~Я О д. l,ва'lІеНIКО, с.п.і,вробітПОl :,\1 по,чаЮIA:Я виступи Пе.рHII!\W та IВIiІХОlваНlЦі А. С . 'гv\a,l<a- ІJШ\l БЗЯІВ слово се"рета.р райко· pellll\a ка'НДlщат фі.10СОфсЬіIШХ М\ КО\lІпаlр,тіі УК'раIЇIНIІ В. Г. Ле.\І­

'~H" ".I,\· "С ' ..HI·.O ~.,

зма,гаlНlні

Почеоно'ї ,наг(}радн У·ДОСТОЄНlі мехзнізатор бро­ па'РСI>І\ОГО ,віДlділка, В. КJpIІІСаlНОІВ, СВИйJаРIК(t цього r;і1l:.з.і:Jlка Н. ФQVlI:lна, З819ідуючи'Й СВИlноферІ,IОЮ Г. Труба. ІГОЛО~НН'Й зоо'ТеXlні'к pai!J.roClnY

ПереVlО'JК>l1€1V1 в ЗVlа,гаl Нlн і За Ішсокі ПО ' 1\3IЗНИIIШ роботі ВliЗнаl НО брова.р е ЬhИ·Й B'1J,J,i.10'K. яко­ \!) вр'учено РЩХОСПНllіі IlьреXl.:lJн.иil ЧеРВОНIІЙ прапор ІПРОШОВ\' ПРel\lію На др.\'ГО\lу ~І,j;cц: - Т, РОЄЩИ, Н'::ЬКИlЙ ві,,'Ід:.1ОI\ , третьо'му ЗЗlЗІЬ:-.lСЬ· лИЙ, на чеl'веРТО\IУ поrреосы\l'I"1.

трудколонії .N'v 5,

уч.зсть

'Il'Ho.

імені к,і'рова на честь 50-

в

який належав

Бу.1IСНКУ I\:~ ЛЬ1 \'РІІ

VI, іти\нг.

,ра.1I·ООПУ З\lа,га, нн.я

в

ДОЯlр.оlК-поrребчан,

заЗИI:-.llча,н, ріЛЬіН'ИlКів -

;змагання

СОЦlа.ПСТИЧНОГО

З М€J\10ріаVllШОЇ ДОШКІІ СЛ3ідає ПОJК\iJl1lвало 'і П€Jре.з. ОЧlІlVlа ,nlРI1IСУ,т­ ніл постає зображеНIНЯ А. С. Ма­

Пе.реVlО)lЩЯМИ Т'РO'€ЩНllщів,

Н А

lщректОІР

РЕМОНТНО МЕХАНІЧ- І автокран це ВК7Іад у скарбницю ню до роботи всього колектив\' . • • ЗАВОД ' прилетіла народного достатку, це будів- І. цех викО'Нує і перевиконує ви·

НИFI

Г . РОЖ' Н:іІ~СI>КОЇ ВОСЬVlИIР:<ЧН.О'Ї ШI\ОЛН радісна звістка : ко:,егія Міні· IIJЩТВО лікаре!IЬ, ШКі.1, житло· І' роБНИЧ'і плани . Великим авто­

Б'-'.lI О)'СОВ, "а,НIJ.и\''lа,т фі'10'10гі,чни.х ГІ. К. 30зу.1Я, К3ІНIДlцат педа,го- стерства сі.'1ЬСЬКОГО бу~іВНИЦТ- вих п~ИМіщень, С! .1ЬСЬКОГОСПО- ритеroм серед робітників корис­ на\lК , СТ3іРШИlЙ ,нау/КОВИІЙ праllJ,іIВ- гіЧIНIІХ наук, доцент, за.в·і,дуючи,Й ва УРСР за успіхи, ~осягнуті дарських споруд, це високий І тується колишній фронтовик,

,ІІІІІІК :JНoСТИТУТ\, мо'воз'На~с.l1ва і'Vl<еН1і кафедJРОЮ

пеliа.гогіIКИ' КИ1Ї,В,СЬКОГО в першоYJУ кварталі, присудила грожай х.'!ібз, оскі:1ЬКИ М!! ре- нині

\IІ1Т, піі1по..1.КО~НII~К.Jl' запасу

С

Потебні

АН УРСР й . А. Бах- ,дер,жа:~н'оro

f!.

А. г,О,РI>I\ОГО

f1е1діIИСТИ'Т'У'ТУ

і-мен,і нам перше місце у респуб.lікан· монтуємо

А . Л ИТ, ВИІН.ОІВ , за- ському

Колеса, А. Га,пєєв, neH:C'IOHep СТУП.НИІ ;; M:,H:~1'pa. ОСІвіти УРСР Іі . Ф. ГQРОIНОВIfЧ, пено' о'нер. Ч.1ен А . В . l\орні'Й"IУК та і'!llці ГОІВОРИКПРС з 1920 POI\JY К. М. БеЗр.)1К . тІ про ве.'JII1'Чезне З.Н3>'IЄ'Нn'Я педаЛ\іllil>IIГ

В:ІДК'РИІВ

ГО.ІОва

І!ИК:ОН-

N),гті'Ч1НIQЇ

спаlJ.ШII'НИ

А.

С.

Мака-

соціалістичному

ганні з врученням перехідного Червоного прапора . Готую-

чись

ЗУС11ріти

Оглядаючи пр()Н~ений шлях, бачиш, як бilГUТО l:ю6лено за-

ку пошани. У цеху

кого

Жовтня

во·екска,ватор.ну

ня

50·річчя

Вели- ВОДО!'.І . Взяти хоч би й крано-

вагомими

тру-

праІВО ві,з.крити. МеІ\lОр'а .1 ЬіН У ДОШ· КУ 'НZlдаоє'ться пеIР, ШОI.\І\, сеКJретаlрю

!lЮШIКJII на чеоть Пelдагога-ПИ,СЬ~lен, I~Иlка , яlк ВИlЗJна'ЧIНУ подію в куль·

ду план здачі товарної продукцlї виконали на 113,3 процен-

КРIІІВОШ.1ИІ~У, ~о.юві раlїіI;Jайlt деп\'таТlіlВ

Б·I.1Я \lеІ\·lOр і а.1ЬНОЇ ДОШКИ бу.1И П'ОІК!ІІа!.'let!fl; q\lкети ,вее;НIЯ'Н'ИIХ .КІв:тіш.

ведене завдання відре:l10нтовано два екскаватори М8ІрИИ

ГІ

ВИ1конк' ому l1РУlдЯЩИІТ<

П . Б:V10КlGlНЮ, заЮТУ'ПIНIІIКОІві го'

А.

.1 сІв 11

та.

ГАВРИЛЕНКО.

Це значить, що понад до·

«Е - 153»,

три

автокрани

очолює

кін,

~i lЬЮIЦЮ,

комуніст

а

А.

Г.

В

Г'О.10ВI{У,

заОТ}lГlНИ1к\у

честь

А.

С.

,\\a'Kap~'HIKa

Ви,сп·-

.

М;Н' ІСТРЗ OCIBiТ1~ УРСР А. В. Кор· пає ПИСЬ\Iе.Н':JI\Il151 Оксана' Іванен-

cel\peTaiJ)eYJ

яку

ві, jі 'Ч,-I\,\,

ГСі'ЛО'lІ'і

ра'ііО,IIІНОГО

това-

ко.

ФОІ0 .'\. Коза"з.

зданий

ними

партійної

ІІІ

_ _ _ _ _ _ _............................... _ _ _ _ _ # # 1 , . . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , . . , . , _ _ .,. _ _ _ _ _"

біля обеліска героям у ДІва IНall]Р,Я,\lКI~

на КИІЇВ і Чер':! іг:в без.пе­

-

рервН'им потоком Ку/РСУЮТЬ авто\!аш:mll.

[ p,iCJ.'I\O

яка з ,НИІХ ,н,е Iflри'га,ЛЬ~IУЄ 6і.1.Я обе.lіСЕа чеl\;стач 227 'ПОЛІК'У війсыK нк,ВС і бійцям робітни.чого ОПО.1чеНIНIЯ, шо у КаЛИlН ; lІ'l1і. Чlf\l а .10 пасаilШрlВ ЗУПИlНIЯfЮТЬСЯ -ГУТ , шоб вшануваТІІ па\l'ять ТІІ· Х, хто '/ БУР€\.\llНі д:ні веросНlЯ 1941 POI~\ Г€:\;ЮЇЧНО сБОIDОНЯIВ

КІІ·ЇіО,Сl>к. і

пер€'nраI ВИ.

А бі\l'Я 0'бе.1іока за'В'іIv'lf );'в' ТИ Х то

Ж та,к любоВІНО

JОГ.1Я.'l2.є

иа-гато :іх тут. це

.Ю;.Jоге

кож­

ні,й ра:J.я,IКЬІК;·Й ЛЮДИІні \lісl1е? Шефи обе.1іска BllxoBalНoui Ка.1ИIIІ'іIВ'СI>КОЇ вось.\llІlріЧIЮЇ ШКО.1И .

TalN\i ІЦИЧ з , краши,х' ВfllКОІН\lвати

заIГОН'У 4-А ' Ііятам 2-Б.

довір'я

почеону

сп'раlJ~У

.J.о,ручеIlО

"ра­

ЮНИІ\[ .1еН'.ЮI:~\l п(о'неРСI>К О ГО

К.1ас у і,мені О ..\1атросоза га ЖО іпе­ 3 ГОр'дістю СПРИЙilя.1И Д.ТІІ це ВІІ'СОКС

Під кеР';'В'Н1ЩТВО\l своїх ВЧlІте.l.lВ _\\. П .

X ·\le.lI:lJlfIlЦI:IKOli

та

ЩУЮТЬ .8і.1.СIУlа,

ЖJ1l ві

Л.

П.

Бараба'НЮІ\

Кlв:іти,

які

ІІОНІІ

ЗГОI.lО:-.l

ВІІ'РО­

ПОl\.lадуть

":;'0 піl.1IН';ЖЖЯ обе.'JI:ока. Піонери і жа.втеl :,ята ре­ 'ГУЛЯРIНО тою

і

чеptгУ,Ють

біля

ІІЬО'ГО ,

стежа гь за

чи'сто­

планову продунфЮ, 6

одержа­

високе звання УДaJрНИКів ністиЧlНОЇ 'праЦі.

підготовлених

спецlаліс- членам

краІнів вимагали вміаня і 3Н8ІН-

І ЯІ{

наслІДОК

ЦІЄІ

профспілки присвоєно

иому-

За останній час тут поліпшив

СЕОЮ роБOlГУ цехком профспі.'lки, с.истематично. випускаєть-u ся СТІІНна газ~:а І сатиричнии додаток до неІ, . цех бореться за звання комуюстнчного.

Добросовісно

справлялися з

вийшла перша паргія Вlдремон-

покла,деними на них оБОВ'ЛЗI\а-

товаНIІХ

ми

el(CI(aHaTopiB

маРЮI

допоміжні

цехи

і

служби,

«Е-153». То було свято всього колективу і, зокрема, КРаЩИХ ви· роБНИЧНИКіВ. Серед НИХ ми на-

відділ головного механіка 1 енер~етИt~а по З-1безпече'нню РИТМІЧНО І роботи ділянок ви­ робництва.

В.

було

:шваємо А. Стойка, Ф. Царика,! Степанкевича,

А.

Однорога,

М

Нещодавно піДПР;-ІЄYJС1'ВО здо­ ще

одну

тр,уДов,у

п~ремо­

Резніка. Добре попрацював і цех мета:ЮКОНСl'рукцій на ЧО :lі з кан· дчдатом В Ч.lени КПРС В. А.

гу . На початку цього року було одержано замовлення MLHi· стерства сільського БУДіВНИЦТ­ ва республІки на ВИГОТОВ.lення

ГlОД:lіваЙЛОВИ~1

шестипустотної

зання боти,

Заготівля

і

металу, зварюва.'1ыli ре'10НТ навісного

ла~нан.ня

-

все

це

рі-

ро· об-

ВХО~ИТЬ

в

установии

для

виробництва панелей. Ми з цим заВДaJННЯМ успішно справн' лись.

його обов·язки. І хоч людям ;:\ОВОДИТhСЯ працювати внелег· ких y:vtoBax, ВОІІІІ добиваються успіхів . На похва.1У заслуговує

За виионання взятих соціа .1і­ стичних зобов ' язань респуб.1і· иансьиий трест «УкрСільбуд­

В. В.

Зайцева, учасника Великої Вітчизняної війни, елентрика С. П. Мазура, елентромонтажника кранів П. С А,ндрієв, ського. Два квартали підряд ми ВІІ-

бригада

комуні. сТІІЧНОЇ

праці

ЛИТВІІненка і бригада Ме.lьничениа. Чималу питому в3.:у у виробничому процеоі підприємства зай:vrає слюсарно-механічний цех, ХО1'рllМ керує кому.ніст

11.

С.

Бишенко.

ентузіазму

Це

майстрів

завдяки Б.

В.

Іва-

новсы<гоo і А. Л Г:lатишина, а також добрОСОВіСНОМУ ставлен -

мехаНізаЦ'іЯ»

нагородив

ними грамотами

почес­

тонаря Л . Я.

бороли прапор міністерства. Бу­ демо так тримати і надалі.

О. КОВАЛЬЧУК. І олова завкому профспілки.

ГI'OJ)ЯідJКО).! .

В!і'ТЧIJIЗН.ЯIНОЇ

ві'ЙIНJI

і

3tна,тними

ЛЮДblVlИ

зні,чю: 'дііТIІ

ш.з.'ніжжя обе.1іска.

110К.lаlдають

)l(1І'В I

МАСОВИМ ТИРА.;RЕМ

прово.'lИТИ

тут, бі,ля обелі<жа. 'навколо я,кого ЗЗ·В)І\.11 1 ві'Н.!(и і ювітІ!' ОсоБЛИIБО ЇХ ба,гато зараlЗ, у ці свят,кові

На

комуністичної

тів не вистачало, а ремонт екскаваторів і снладання авто-

нуля:

У школі СТМJO траlдlllЦією )"РО,Чlкті .1ін !'Й,ки, П'рийом у піонери, ЗУC1lрічі з уча:СНИIКЗ:-.lJl ВелИ!кої

дні .. .

ударник·lв

ли перехідні червоні вимпели в соціалістич,ному змаганні, 5

РОЗУ.МІЮТЬ, I~O праці, ріК TO:vty з воріт заводу еНСІ,аватор

металоконструкцій 18 робітників борються за зва,н-

групи М. М . Бурда. fї маленький колектив ПОЧИ1іав роботу з

ЛІфJКаЦІЯ,

.

НаШІ люди

Иого

11. Дьом- праці, 13 щоденно дають над­

Iпраlвлі,НIН,Я Уlкр,аїIН1СЬКОГО То«ЛАЗ-690,>, модернізовано до- ня справи. Та наполеГ.1иві,сть ЯZIР'lflст.ва ОХОФОНІИІ па,м'·,ят'Н.ИIКtі,в дат ково до плану aBТOНJpaH колективу, прагнення досягти iCTQpii та Кt\'ЛЬТIУРИ . голо'ві rFpaBНа фото: VlіТИIН,Г, ПРИОВ:ЯlчеНlliіі «ЛАЗ-690» . ГlРОДУЮИВіність мети УВІНчаJlИСЬ УСПІХОМ . Полі'~НіЯ ОП:.l.ІО1 аlР,хітекТ'ор.і,в Уlкраї- ВЦдіКlРИТТЮ м'€:\\lоріа'лыlїї ДОШКИ на праці становить 104 проценти . ступово. на?увався ДОСВІД, K~a.: НlI

ДоБРОВО.IIЬСЬ!ШЙ.

зма- ~'олгоспів та радгОСНіВ України. І іYJ'я занесено ІІа районну Дош·

1\0\1/\ \11 <.:Іжоі Ра'ДIІ депутатів ТРУ- ренка ді.1'Я ПhДljJостаючOlГО n OK·D.1 ін- довими подару;нками, робіТНИдящи:х _Iv\ Г. На,Р'ЬЖI!ІІIIЙ. Поче.оне ІНЯ. гтро віі1I~РИ1"!1Я \lе\l'Оріальної ки peMO't.ho-меха:нічного заво·

ра'Й'J.Ю\IIV КО/\II.lа,ртіі У'КlраїIНИ В. О . T\l;.JIHO'd'- жи'ні раIЙСIН;V.

tokap-розт:нуваЛЬНIІИ

техніку також для М. О .

",віти

Фото. А. КозаІКа .

.10

ВидавнИ1\ТВО політичної літератури випустило в світ брошуру «Під прапором ленінізму до нових перемог справи Жовтня». Вона містить текст доповіді товариша А. , П. I ки,рилеНі<а на урочис10МУ зас,ідаині в Москві, прис,вяченому ня

В. І. Леніна. Брошуру видано масовим ти.ражем.

97

.річниці

3 дня народжен­ (ТАРС),


ЩАСЛИВА ДОЛЯ КАЗАХСТАНУ ~~~~~,~

~ '

і

~

в короткі ,історичні С1'РОКИ пе,ретворив свій край з напівколоніальної окраїни царської Росії в індустріально-колгоспну республіку з високорозви,нутою культурою і наукою. Цієї видатної перемоги трудящі Казахської РСР досягли J3ВДЯКИ ленінській національній політиці Комуністичної пар­ тії, братерській співдружності і взаємній підтРИМці радян-

,

і

!

На неозорих просторах Казахстану живе талановитий

працьовитий

народ,

який

під

кері, вництвом

партії

Леніна

НІХ акиНІВ допомагають ТИСЯЧІ послаНЦІВ ордеНОllOСНОI раїни та інших радянських респуБJlік-сестер. #~~~~~

Здобутки культури-­ ТРУДЯЩИМ

Ук­

\І ст о Te \1':' ,JТa y , де ЖИ В УТЬ робіТl іШ'К' ll' В 'Д О\10і вс,ііі 1(')2, і"lі

Ка)аХ'СТ ЗIIJ.СI>КОЇ

за роки РаДЯllІlСЬКОЇ В.1аIДН. І що ц',ка,во: кожне шо~:те З ЦИІХ міст рокі,в д.еюять,п ',Яllна\Цця ть

fI о

ТО\І" 6(У.1,) ~Іаленьки'м оеЛИlшем а бо ЗОlвс,і'\І IІlе іСJf)'ва"ю . На п,і'В1Н1і'IJJНОМ'У за'хо!,:ь: реоf1!Y1блuки, поблизу Р':ІКИІ Тобол, КіРаIСу'ЄТЬ­

З

Н3'Йlб:л,ьшИlХ

не .1Я

вітер

Г\-.l'Я'В

"\ НОЮ ІІ,\ ~HCT ВИ Р:JСЛ О б ' ­ по.Т'У'іКlН 'Н про,\(ІІj'С .1{)ВllіХ під­ ве.1И'КIІХ

Р<1'ЙОIн:іIВ.

\І ОЛOj::\' ИI Х і ст аР,ИIХ МЇст Iр.о'Зlр об­ .l е'іО fl1p.oeKT!! іх даЛ I>ШОЇ за· б\'дови Н Оlв,і піJlmр,И~і:llК:Тlва сп.о,'РIУДЖ уlвгIТИI~I\'ТЬСЯ

ню

в

Це

по

\13.1ИIХ

Ві\ Ів,а 'пr

Р')І:!ІЮ]Й

і

Д~ IC'Tb

б ' ЛI>Ш

ча,баНI пеlреган,яв ота' ру .

за

цент,р!

а,()о

п,ду,lИ на'З)IСТlР 'ч 5О,р'іIЧЧЮ Ра іД,ЯIIІСIЖ О Ї влаl.:LИ', в біЛЬШООТlі

ка

старше

в

сі.1ЬСlжо,гоопода 1 р'С І>К!! Х

в

степово, м), різноl'Ра.в'ю та зр. ',д­ Тlрохи.

е,10кт: 'к)'ста нц,і й

розташоваilІе

СОКOJIlов'сько -Сар,ба'йIСЬ­

1'\ут Л' ~ш е

\1 е т а.1 ),РІ~':'И-

3[IВОІД,\"

пrpИЕI \fIСТlВ,

кого !1LpiНИlЧООІбаlга'Ч)1ва,~ ЬіНЮI!10 ,КОI\llб:lнаIТУ. ЧИI(:.ЛІІЩJ.flі п',ЯТІ]по­ ,IJ.t1PX,QBi бу,д ИІНІ!~И з n alН елей і ,велИlКИ<Х б.1Q~llв n:Р'ИІІ(lРalшають шифокі зсфа,льтс'ва,н,і В \\"ИЦі 'мі,ста,. А ще роп,і,в д,ва.надцять ТОМ',

го

-

X~IPDI \T'C)PH O , що ~lайже "ож­

ся \Ю.1.с~діе Mk.TO гіlРllІ'ИlкіlВ -Рущ­ НllіЙ, ВІ ЯІКОМ,У жи.вуть TI!'Y\'Li'BCI~HOГO

.Ча.~н 'ТІ";І'

Ка n'~lгa,:-I'ДНl:] C!JKOfO

\Іі,стах,

М С,ЖЛІI'ві,сть

ра'l1іСIJl аЛ I>НО т':},\[д ОIВ і

ресур'с!!

пер,Є'важ­

се'Р'е,д:н'і,

Й

: Сrщіа.1іI3" Іпри.нk рцю~п: кій JfІО;\Иlні ВЩJlше'Нй1с,ть У

і ,нс" тяж і є : (·ва'ВМlі і

~~,,~~~

69 міот на:l!ічугты'яя Н!ИlИ: в Каза хста'ні, 55 з liIr.x ВIIНИlКJГИ

НИІКИ,

: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • III • • • • • • • • ~

:за.втРIlШНЬОI:ll,у дні:

ДЕ КОЛИСЬ БУВ СТЕП

'к'ра,:і1-lі

.

r~~~~~

наlЙ'

ВИIК О<РJlСТ О СИIРОВlfюrі

респуб.1'"и,

",иlса:g:

« На'

lКІі,сть до

IВIс'.х

цих

про.с,торах

n а:ТlР і а'РI,аЛ I>ЩИ'Н а, ,і

ншпФ"ди­

Оl1р~вж,ні!О і'Нlька

р,ruЮ<Л<!ОIJi:Ї

AJI'I(Ji'CTb» .

,ПИIСbl,lеЩН,~\IИ

Жlи,;If!'іIВ. ~' r(l:~;a,'1ir­ С)"I(\п:і.lьстві піIIЮ1УВ:І,Н­

~ I!lЯ про ЛІЩИ:Н)", про ЇЇ благо ~ є на іівищою

,J\ОЛ'"СЬ, маючн на Y'Ba~i СТelПи, ,ЩО Р'0'3!К,ШIlУ,ЛиСЬ на п',ВДСШЬ в' ід ОРСIНlб)\Рlга та О\ІІСІ>КD, В, І. ЛЄ'Нlіllf ,пг'НIУЄ

: ТИ,ЧНО,\І)"

\Іето'ю партії j

:держави.

(3 Постанови ЦК КПРС

:

: «Про підготовку до 50-річчя : Великої Жовтневої соціа: ліСТИ'IНОЇ Рl.'волюції).

~ • • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • •

11УТ

були ЛИІШС ДІВОЄ ІЗ ста ЧОЛ;()1ві,к. НIJlні Каза,х,стан респ)б.1:'ка СУ' ц'і.ll>ноі ,гр гl\ІО'ГНОСТ І , ВИ'СОlКоі 11,) .1bТlY p !!. ДО,СИТЬ Оl(а,3[.ІТИ, що Т')'Т 'JI'IЮТЬ ,ма,Йіже 6 ТНІСЯЧ клубі в , 2З ~1Узсіlg. 20 теат р'. В , б .lll'ЗЬКО' і! т!!­ ся,ч ,,' іН Ю )IСТ::И іОВ G'I( . У кваlРТl нр а Х ТР\ІД' 'ВІШК :Ш понад і \I'іЛl>й,ан рад :ОТСЧОК, бі,l'L!IJ Я'" ,дІва ,\І:і_1Ь­ ,flOlHH' р,а.діОПIРIНЙI\lа,ч,іlfJ і 600 ти,сяч

IJ,Ц н~ю

і\~ЗРrJбli'1'ТЯ,

CTj)ill\

ВКЛАД У П'ЯТИРІЧКУ в

ІПе,ршом'У

Ка'за,хс ька

Ір оці

п'ЯIТlllрі'lI\КИ

РОР ,ВИlроби,ла

на

де­

сятю' \lіЛЬИОНIІВ к uр,бо.В:;'Н'lIiіВ про­ Д\1КЦ;Ї понад план.

ДО .1<1І::\У ДlЮ­

реНJНЮ

~рошени, х

женНJЮ

у

Ж3l1l1НIІ IІ '(

СОРIТІів

В 1ПРОIВ'3іJ.­

площ,

ВИlр,оБНИll!:l1В'О

в ИСОIКQlВlР 0-

с,іЛІ,СЬКО!10IClПОtIJ.:чр ­

СЬІКИ'Х " \, Л,ЬІТ'\\Р .paJl!I10CIIII1 і Q(ОЛІГОС­

пи 'респ;уб.1і'Ї\И' зі,бра.1И В Il'еР:IJО­ чі11' стаl.10 б:льш Я,К 200 ПРО:llИС­ роц: п'ПТІІІIРlіЧЮf ПОIl<1IД 25 Л0І3' ИIХ П':;:!IПР'I1JЄ;М1СТIВ і цех:в. Сеlред ,\1 У 'мі.1Ь1ЙСIНlіIВ -ЮНlН ЗЄ'Рlllа і З аlСИl11'а,11I Н'И/'( пе;:щш ЧЄlРIГИ ~aBoдilB фО~­ т,еиІ Е"Вlі ЗОфl,IВ" фо'jJIН'ИIХ 00.1е'Й у Ч і'\lIК ен Тlі, n ()JI'I - в ваlсі,к,!! 'Батыкl&щ!!Iн!! 1 міЛblЯIРД В р€'Oпуб.1Фц' і 'наLlі'ч),ється б.~ИIЗЬ­ З 7 'мliл ьїІСІН 'ІВ 'Пlущ,і,в x.~ іlб а ПіР и е\ТИ"].е'І!'У В Гур'є'Ві, ЦlИ~КОВ;()ІГО за­ ,1-.0 і О ТИlClЯЧ ШI\J'v1, В ЯІКИХ Ін аll~чає· плаlltі 598,2 м,ільй'она п,lДЙIВ. Та­ 'В'СІ:!'У В л eНli HOrO,P'CI>K,Y, ЩРIУIГ.і че,р­ ТЬіС'Я маlйже З МI ',lЬЙО} і'И д'їггеЙ. 41 !кої іВ€.тJичезН'ої кі.lш:ос,ті ЗЄJРIН'а ,ги ти,таIНIО-lvlаl!1Н1і€,IЮГО ,ком,б:lнаlТУ в В'УЗ B'Cl!Bi!.'J."yE і45 ТlЮЯЧ СТу1д'еН'!ііIВ', Каlз'аіХ'Clтан ще ніколи не згIГОТОВ­ ylc'rb.JKaM'eHoiropIcыIy,' с,іlрщаIНЮК!!К:­ а

в

і67

ТЕ"ХlніКlу,чах

опеlЦіал~ши/х

'8'ЧИ'Т ЬІОЯ ,ВІ .ІК •

б ,1ИЗl>К,0

Якщо в

~

учБОIВIJ'Х

194, і

cepЄ'дJHIЇ,X

за'клаЩalХ

і70 ТИ1СЯЧ РQці

ЧОс10-

в наРМНЮI~I,У

ло'mшй

цех

на

Ба.1Х3ІСЬК{~:ІІIУ

'н ИIЧ'0IМ1erгаЛ)lР гіIЙНО(\.j\У

nilp'

комбін a~i:

Н OlВa ПI{)Т'У'Жllюсті е.l ект'р'ош а'НIЦ'I'И стаIН'ОІВlЛIЯ'ТЬ 264 ТИIDЯч.і 'К!ілш,ат. 3rна'ЧII\І: з р ,1шеНіНl Я ста .1!!'СЯ ,в' роз­

'~ООПО.J.Щ);ОТlві КазаlXIСТ1' , lУ працюва­ ло і6,8 тиюячі Clпеціа,тісті'в З ви­ ЩОІЮ та З5,5 Т!І'СЯЧlі з середньою

ЛЯ в_

К!р,'I\І

того,

понаlд пла lН

держа,ва

Q~е'р'жала

\І<.ІJlже 59 ТJ\ІСІ~ч 'fOIlIH

,\І'яса.,

49 ТИІСІЯ,Ч ТОНІІІ МІО ЛIQ І' а , 1829 тиояч ТаНІН в ов.ни, і 56 м, іль­

'іісlН ',в

ШТ)"іК

ЯЄЦЬ.

ВІИІК,У ле:ГI NОЇ і хар,чової. ПРОМ,ИІСТепер у l\аlзаlхпа'Нlі пов,нlїПЮ ловос,ті реСі!lуБЛIЇ<К!!. ВВЄlдеlfО ;\юві l"еха'Нlізоваlfl'O по'С'і,ви і з БИIРЗ'Iі:Н'Я т'е.хнlі,чнюю оовітою, 'Го вже В ПОIТ' )lЖ,НОIСТlі більш як на 2,5 Мlіль­ зер,но:вll' Х, на, дев'ять .J.есяlТJ1ІХ ,[! [І'ас а n 1111І'\ 19бб році ці ll;ИlфР," з6і\ПЬШИЛИIСЬ 'Йон'а паl;> ВЗІУ'ТТЯ, на і8 ~lі.1ЬЙОlнri,в )1 і ж Р'Яl!].ІН"~Й ОQ;JOiб іто'к б іЛШЗIНlЯIН OIГO ТРИll<ота lЖУ, К)ЛЬТУ Р , к а ~ТОП.l,l , С ,ВОЧ ;В і май­ lВіl~ПОIВ' Д! Н,О ;(0 і95 тиояч і ЗО7 -ГИ­ ВIІ' р'о6':IВ отоrува,ная с Я<J Ч о.ЮIВ~'К. CT2t1!! до ладу нові \1'Яlсо"омбрна­ же Ін а, ДіВ і ч,ве.р'та Канал IРТИШ---1К~ра~анда. -І понад 32 м'ільйони кубометрів ,в р ес.nу6лі,ці ,пlраIЦЮЮТЬ 153 на- 'ТИ, VЮ.1 О Ч НІЇ З аlВЮIД И, Х Л і6 01) аIВ{;'д!l ~!lal. в~жлива буд~.ва ~OBOI п ЯТИРІЧ'КИ. ГРУНТУ і скельних порід - понад )1КОВИIХ заклади, ,в ТО<\lУ ЧИlслі 66 та і'н'ші IПIЇДПIРИ€Мlства

ВІН має напоlТИ ІРТИСЬКОЮ водою треТІІНУ запроектованого.

Каз.ахстанську Магні.!ку і промис-

на''уlко'во','до'олііДIН!!l' іIНlСТИТУТ:IВ. Alка­

На трасі каналу, яка йде ,все ,де\l'ія на'ук КзваlХ'СI>КОЇ РОР стаlЛа

ЛОВІСТЬ шах~арськОІ Караганди. 110 кубомеТРІВ води на секунду

Да.1ЬШОГО РIOЗIВIІ1IТ'К\ на,бр'а\J1И rпР,ШНlспорrr і ЗВ'Я'З'ОК. У Уlll'н).10\1')' році здаНQ в ек,ОП,l'уа;та)цію за,1Iі з-

МОВОЮ

далі в напівпустелю Центрально- в еЛИlКИIМ Iн'аlj1КО<ВИI\І, цен"1РО'М на К схощ і РЩ!lJЯ/іІ~Ьі"оі Ба гьк і'ВIЩИIНИ го азахста. ну, пр. ацює пон. ад 8 ТИ.НИlЧIН'У ' \1аlгіlС " р'аIЛЬ Makat-Ш,еlВчен­ б Кі.1ь К'і сть наУКОlв, ці,в ~ооягла ни,н'і "Ріка життя» зросить десятки сяч ме~аНlЗаТОРIВ, шо Ф еРІВ, УДІ- 19 ТИСЯЧ чо.l'ОlВі,к, сеРеД ЯIКИіх і9З К'О ,ДОІВЖИІ<ЮЮ 704 К' . .'Ю\lеТIРИ . ТИСЯЧ гектарів висушених земель. вельниюв. Серед І!ИХ широко роз- а кац.юvі,к,и, й профе,со ри, 2З2 .д'ОКВелиlКИlХ УlOпіlХI:IВ доБИIЛИIСЬ l'РУ­ Свій початок канал візьме біля ГОр'нулося соціалістичне змагання ТOIf"И ,і 3255 каl:щ,ИlдаТ'.lВ на)'к, і,2іО ідІ:'в,н,!!IКИJ сї.ЛЬСЬКJОf10 госпща'РС'Тlва подаватиме ця живильна аР'fерія.

міста Єрмака_ ЧисленНі насосні за гідну зустріч славного ювілею д(щеНllіlВ Та, 8іЗ сТ'цш!!х науко- Каlза:хша'но/. ЗаtВIДlЯIКИ П'іДВI1IЩЄІН!НЮ станції допоможуть Іртишу під- Радянської держа,ви. 'В'I1IХ СПlіВір обі,ТН!!J( і в. КlУVlЬТУРИ землер обства, РОЗШIL­

НЯТИСЯ, як ПО СХІДЦЯХ, майже на :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r-ОО-метрову Недавно

одержав

висоту. воду сивого

вугільний

Іртища

Примножуючи багатства країни

Екібастуз.

Земляні роботи активно ведуться і

на каlрагандинському схилі

налу.

ка­

На всій його трасі довжиною 482 КJілометри вже вийнято

Ще

кішк а

'Р'ОІкіI В

ТО,\І,),

"lа.10

УКіРalїlнці.

Підраl:ЮIВ,аlНО,

шо

кож·

зюлото»

H€

далеКЮIІ'О

цифр За

*: ло

чотири

3

сус,піЛI>НИХ

роки

РСР

на­

одержа­

фонді,в

спожи­

вання на безплатну осв'іту, ме­ дичне обслуговування, соціальне заоезпечення та на Інші пільги 7 мільярдів 252 мільйони карбо­

ванців.

ni'BOCТlpOIBa

останні

селення ,Казахської

тут

Тільки

виплачено

в

минулому

пенсій

і

році

допомоги

., на суму 651 мільйон карбованців. BO!1rClr,pa,.] І .д а.l , *: За роки Радянс""ої влади .............................................. ,; ІlJла к А ни\ні С'.,I 8іва Пj;JЮ ЙОГО y~Hi­ В" ід) lв асl I>IlИlХ екопеДИlцій, ЯJКU ВИІВ- на Y:к:p' a IЇIНY· БУдJ і'~НИllliТIВО наlфТО- І випуск валової продукції в Каі і,ка.1ЬНі нафтОІВІ: 'Р' О:дов.и'ща .1Иlне по чають цеЇі СjlВОіРИЙ край, є пос- i!JIP'OBOД),-I!1.1гalНlТa розпочН't'тьоя в IзахстаНі зріс порівнян~ з 1913 ланець 6(рат'н,ьої YI~iJJ іни. На наф- Ю!віЛeJЙIНОМіУ 'р.оц;і. роком У 93,6 раза. ~ИНІ на одно: !'\lIГ. Тепер' Каlзах,Сітан За РОЗ:ВІ- ТОIП'РОl\ИЮ:lІі Узень, ) містlї ШооA.~'e зе\lЛЯ стаlр,о/::\а's,Н'іIХ аlКlИJї.'в го жите.1!Я ~еспуБЛI~~1 виро~ляєчеНIКО - \І(фСI>КИ'Х в о ро т ах піIВ- ' бa.rаrrаl не т і .,I>К!! lІ'а нафту й 'Га,з. ТсЬшСЯд: задЛIЗН~.~ ~УДфИ ІЛ?~U, НІЖ у І нг ЛІ! І , раНЦІ!; масла t Ta ~' внпеіР'е.1Jж'а ~ !і г,в І гь А з е,РlбаlИt!I.- OCIГpOlВa, Ів у,Р' О~ИіЩl A'pallJ' c~p Казахсь:ка РСР за,и'має перше тваринного _ більше, ніж у США Союзі по і Днглії, м'яса і молока -- більш, люд е й і жаlll. ДС'я,',і СПЕ"ціаЛ:Сl И 'Б:вarжаю т ь, \,:ж ВО .1:ГОIO Й Ypa,lO~I, де дослі,.J.- ,м:,сце в Ра,.1JЯUI'СblКО\I,у ніж в Англії. І що в \lаllliГIlIШ.lа,цI>:ШХ ГЛJuбnнах J1a ClВ,ЄIРДЛОIВlІІна ЩОСЯlгла глн,БИIНИ зшпа'сах Пlол',мета,леВ'I!:'<, \1;дJ'НlX

хто

Зlна'в

ПlРО

п іl ВСIСТРUВ

МаНJГИ-! IНИlЙ П ' ЯТlIЙ I1Рlуд,і,&ниlК 'геолo:rорlOЗ- у

,

Г)Iр' €JB,

іДля здоров'я іВСlій юр'аlіlllі і,да'1'Е"КО за, їі межа-

І

Р адянських

і

Ка)З\Jста'н справе,Д.1I1ВО 1І:1<3И- flil1 ф ТIІ Сі:.1Ь!llе, Н' .. Ж

і ~Rа.ють

реопуб.l :, "ОЮ

j .,а,ними за,паса':ІІ,И «ч~р;ного ЗО.~І{)­

.

з,драВ,Н IІIЦІ,.

~ Т,ут

уже

і ЩОРО~У тут у СdнаIТlОр.. Я, та !IВiИіЩ і ,б,1ИIЗЬКО

40

,буїД!!:Нlках

І

ЮТЬ

:

ТР'у\':ЩЩНIХ. РеОП)lбл:,ка С.1аIВ'И- І кр'!!;тті незлі'чеНИIХ ться СВОЇ'М!! числ.енн.wм,и маГИIlII.1аIКIУ аКТИIВНУ

:

ЛЬОВЕІІІІЧИІМИІ

і чlю

деоят,,,и

NУ'ТОЧlка'\lИ,

МJlНераЛ!>НJlIХ

озер,

f

ТИІСІЯЧ

:

ми дlЖ t1р,еЛal vlll та ба';-аТИlМlf за·

Ilпаса/\1И' ЛlіIК)lв,аlЛblН'И!'( ГР,5Uзей, я,,'і

за хі/м,',ч,н!!,м ОКJлаl."(ОМ не посf ТlУП3ЮТЬClЯ aepelд j"раЩИ\11І ;ку-

і

: :

РО;Jrrами КаllJlказ'у

ЦіікаlВО

.

РOiJ.о­

Пl;РIClпеК,ТIИIВіНИIХ

tба1ра,тьох і'fDШfLХ об'екта~ чути МІО'

,

х,р()мітОІВИХ ІРУІД . Зал'і'за ,в іРООП)6лі'lIJі

'Р'()ЗlalіIдi3IJЮ

значно

ІВУ наЩ3і.JIків К06заря. Чимало УІ" - ,н,іж

у lІ{'раї'!І'ах

ЗаIХ ;I1!НQЇ Є:ВIРООИ,

'р,аїн'ці 'В

П'рацює

таlКОЖ

в

загона,х

IjJаlЗОМ

Ібільше,

~ ІЗ>ЯТ,ИІХ.

&елетеIlСЬКО(10 Пі'ДЗ'ЄІ,IIН'і кл alдlO,B і ре~lпуб,1Iі'К!іІ щІ{) у Вlїi.J.­ РОIЗlвіlдіН"llкrіIВ llраlСИ бага гства нашої багаТ\Ст,в Ман­ ,н'афТОП'РОІ&ОIД'У Ма'IІТИіш:nа,к-Мкра'ї- ,П,РИ'\IIНОЖIУЮТЬ УЧJ'СТЬ беРIУТЬ 'на. Ця нафт()в~ р:,к а по'несе «ЧОР- 'НеООЯЖIІЮЇ В] ,Т ,ЧИI3,ни.

'q,ардаривсьве .водо.itм_ще

:

f

Й Крим у _ А і

К.1Iі'\І а - Іі

lIlвеііЩI' рі-

і ЄЮ».

і

І

f

баЛШІеоло,гіЧНl1lХ курор,іlВ «Му-

f

'ВНТІ"У

ЯЛДИІ>'

поча_~,а с ь реКОIl'СТРУlщіЯ

В

f I PJl-д,гач»

п:lн.lодй,р,('ыіІй,'

в

«Са-

ЧШvl'l(E'lнmСI>К',й,

І «Ян, и-,I\:УIР1ган» В Кзил-QРІДИІ НІСЬ -

J ,кі,й

областях,

тї

В

СОВИЙ

респуб.1іці щриз'J.

наби'рає НИ\l

f ться ТИ1сячі Й ТИС;Jчі : особ.lІtВО \IОЛOl;J.Ь.

ма-

ніж

у

довоєнному

*:

В 1913 році

стану

в містах Казах­

налічувалось

лише '2 мільйони квадратних метрів житла. Тепер житловий фонд міст республіки становить близько 50 мільйонів квад,ратних метрів. За чотири останніх ,роки в нові квартири в ,Казахстані вселилося по,над 2 мільйони 'юловік. К,рім того, більш як 630 тисяч чоловік П<lліпшили свої ЖИТJюві умови.

За

РDКИ

Радянської

влади

В республіці налічу"ться близь­ ко 7 мільйонів голів вели,кої ро­ гатої худоби, пон ІД :>о мільйонів о.вець і кіз, майже два мільйон!!

:

f f

свиней_

В 1913 році на території Ка­ було всього 244 лікарі. Тепер за wількістю лікарів на 10

*:

: ' : '

захстану

,:

тисяч населення республіка стоїть ,на одному з перших місць у сві­

Дедалі б:льшої ПО'ПУЛЯІР'Н'О' С- і

!і•

І

За , п'ят,,]рі,qIlЮІ 'rjлаI Н,О\1 роз-

більше,

1940 році_

посівні площі Казах!' raHy розши­ рилися з чотирьох мільйонів 146 тисяч до 30,5 мільйона гектарів. Особливо велику РОЛь у піднесенні сільськОІ о господарства респуб,Jіки відіграла ОСВОЄННЯ цілинних земель .

і ТИІЧНIJІХ ~\lOIB заlС.1'У жено з,вуть

і «Ка'заХСТ3IН1СЬ"ОЮ

разі,в

*:

і IКlY.POipIТ Бор'ове за на\ЦG,ВJI'ча'Йн у і '" ol:JJi6HI:IOTb п,'Р И р ОД/НІІІХ

*: У народному господарстві Казахської РСР зайнято ,понад 4 мільйони чоловік - в тридцять

ві,дlЗlнаlЧИТИ,

безліч-

lIJілющи-

f f

;

п'ять

віlдlПОЧIШКУ 'ЗІ\І,і ll,НЮ- fнаrфТОГ2IЗОНС'СНИlХ Cl'fJt)IK'l'Ylp.

31дОірюв',я

.

ПР:,СIIИIХ ВОД! 'nQ;Hat:1 Шlіоп, т,~сяч \1~T'PliB, та на

РОЗlв,і,да'ilО

!

.

за'Й\lаю-

Т'р'.у~ЯЩІJlХ, І :

i....................................,...~~

ЧардаРИ[{(ЬІКе lВо:цой,м'Ище шувати

сотні

ТИСЯІЧ relK'fapiB

'піВllеНIIJ'ОГО Каза,Х'Ста'ну .

дає мож"lИвkть ЗірО- \ ПУСТ~.1I>НИХ земель

1

ті.

На фоro: Чаlр~а!рИlНtI>КИIЙ гі~рOlВУ'ЗОЛ та части-

'І!а шести,КlіЛОМ1еllР050Ї

Сир-дар'ю.

гребл'і , що пЄ'р-екрИ'"а Р')'К,),

( Фотохро'Ніка РАТАУ).

-

«Н О В Е

ж и т т А»

6 т'ра ,в,н.я

1967 року.

3


BITAGMO!

• •

СВІТОВА лромадськість і преса цродовжують жваво об­ говорювати підсумки конфереиції

роз,МОВА 3 ЧИТАЧЕМ !-ІА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

європейських комун<їстичних і ро­ бітничих партій, яка ві~улася ми,нулого

тижня

в

чехословацько­

му місті Карлові Вари. На за­ гальну думку, ця конференція являє собою одну з найважлн'ві­ ших 'пол,ітичних подій 1967 року. Конфере,нція обговорила широке коло

питань,

зв'язаних

з

гаран­

ту.ванням м'иру та безпеки в

Єв­

ропі. Учасники конференції одно­ стайно ,ПРИЙІНЯЛИ Зв~рнен,ня, в якому

зата, црували

агресивну

війну аме,риканського ім,пер,іаліз­ му у В'єтнамі і зак.ликали до об'єднання антиімпеj}іалістичних сил та розширення боротьби на підтримку в'єтнамського ,народу. Гарантування миру та безпеки в ЄВРСІІІ!і, як ,вказала КОІНферен­

ція в

Ка,рлових

Варах, має вирі­

тру,дящих Європи, соціал-демократичні лодь,

союзу.

В цих умовах К3ірлових Варах кретну

ропі,

конференція у розробила кон­

,програму

стеми

створення

си­

колективної безпеки в

Єв­

що

грунтується

на

,принци­

пах мирного співіснування дер­ жав з різним сус,пільним ладом. Ця пролр'ама включає визнання непоруш,ності ни'нішніх кор,донJв

в

Європі,

н,асамперед

Польщі і НДР. також визнання ДВОХ

кордонів

Вона передбачає факту існування

суверенних

жав

ні,мецьких

-

НДР

J ФРН -

ву

ФРН

від

домаганнь

не

повинна

дістати

Мюнхенсь,ка

угода,

,дер­

і відмо­ на

пред­

ставництво ,всієї Німеччини. ФР Н

Водночас

тичних КJpaїH €ВРОП!!. «Наш рух, який ві'дзначає в цьому році 50-річчя своєї найбільшої пере­ моги Великої Жовтневої соціа­ лістич,ної революції, ст3іВ могут­

1938 році було розчленовано Че­

своєю 'пожежою

хословаччину, лови,нна бути ви­ знана недійсною з самісінького

ньою

почат,ку.

розвиток

охопили

всю земну кулю. І тепер Єаропа залишається неспокійним райо­ ном. Мирові ,в Єв,ропі загрожує насамш'ред мілітаристський союз

Сполучених Штаті, в, цієї roлов:ної сили агресії і реакції в усьому світі, і ФРН . Саме ці дві держа­ 'ви відігр'ають ,провідну ,роль У НАТО воєниому союзі, спря­ мованому проти соціалістичних

Європейські

ція

між зицію

нуюче становище в ЗахіДНіій Єв­ ропі, діст' ати доступ до ядерної зброї і поглинути Німецьку Де­ мократичну Республіку. В той же час, як відз,начили

учасни' ки конференції V Карлових Варах, в Європі відбуваються вели,кі позитивні зміни. З одиого

боку, ,продовжує міцніти соціаліс­ тична

спі,вдружнkть,

Хулігаnсmву

б і й

-

а

з другого

І суд

!

Нілька разів брався за перо, щоб ,написати в редакцію лис­ та, та все відкладав. На!})ешті, як кажуть, прийшов терпінню н;і'Н8ЦЬ . Про товаrpиСЬКі суди є що говорити і треба говорити.

Минуло півроиу, як робітни­ ки і службовці ЛіточкїlВСЬКОГО відділка радгоспу «ЛіТJ\івськ!Ш» обрали

мене

головою

С1>КОГО

суду.

За

цей

І1ромад­

час

суд

в

висуну­

має

договір

деРЖlIJвами

ре'нція

па­

до

я,кою

комуністи

значен'ня

укласти

намагається

зайняти

за

або погро­ відносинах

Європи.

підтримала

держав

цропози­

про ,відмову

ві,д застосування сили зи її застосування у

держав. ФРН з допо~югою США тепер

доступу

ли конкретні пропозиції по здійс­ ненню цієї ЦРОl1рами. Серед них важливе

також

кінчується зицію п,ро

голові

рю

оіЛЬВИIІ<ОНКОМУ,

парторганізацП,

секрета­

членам

то­

вариського суду, окремим депу·

татам. Просив: допоможіть про­

вести

суд.

тримка,

ПоТрібна

ваша

єв,ропейських

держав

у

участь.

основному

та

безпеку

доку­

Заяві

в

«За

Європі»,

я,ку

підписали делегації всіх 24 ~aT­ ніх ,партій, що взяли історичній зустрічі у

Варах.

Є.

ЄГОРОВ.

участь в Ка.рлових

відбувся ...

не гадувати

прав

і

обов'язків

го·

лові сільради та іншим аюи­ вістам. Про це й без мене є

ІЮМУ 'Нага:дати. ось

вах

що:

чи

Я хочу сказати

може

іСіНувати

таких

умо­

товариський

су,д?

Чи матиме він

в

авторитет і си­

лу, коли таке ставлення збоку кер1вників і депутатів, проф­ спілкової Qрганізації і викон­ кому сільської Ради?

Тим

часом

вчинили два

А

є

чимало

суду.

БІйку

ТИЖlні

От

на

потерпІлий

-

ві'длежав

побились

з

фермі

у

лікарні.

дурної

голови

п'яні були! Через кілька днів після цього сторожі поби­ лись. Теж П'ЯНlі. Інший п'яни­ ЦЯ вибив у клубі пікно.. . Або ян огидно, юнак

коли,

йдучи

горланить

голосом. Звертаюсь небудь з товаришів:

-

сел.)м,

«пожежним»

дО

НОГО­

Якби його ВТ~ІХОМИРИТН? Та нехай, тисне той

плечима. -

Малость

Село у нас

пerpебрав .. .

невелике .

Люди

прийшли піДСУДНlі. А де аюив? Жод,ного чоловіка. Де заоіда­

у нас хqрошї, рdботяЩі Зате керівники окремих громадських організацій якісь малоактивнd.

телl товарисьного суду? Нема. Нз/решті, де сам зоотехиLк, ІЮ'ГРИЙ піймав злодіїв і мав

випадки збереться суд, а секретар, дивись, не прийшов.

вітаємо

цьому раль»

Я

не

матеріалі тим.

хто,

збираюсь «читати

здавалося,

в

мо­ не

менше мене повинен бути заці­ кавлений 'в позитивному вирі­ шениі справи; не збираюся наГРОМАДСЬКЕ ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ПОКІйНИХ Багато

людей

-

дорогих

рідних,

нашому

серцю

близьких і

зна­

йомих загинули під час вій,ни, померли. Вони віддали боротьбі за проu,вітан,ня рідної Батьківщи­ ни

найдорожче

-

життя.

За народною традицією в по­ неділок, 8 травня, в Броварах, на ,міському кладовищі відбуде­ ться

грома,дське

вшануваНІІІЯ

по­

кіЙ,них. Початок vрочисто-траур­ ної церемонії о 14-й годині дня. Qj}ган,ізаційний комітет запро­ шує трудящих Брова,рів взяти участь 8 церемонП по громадсько­

му вшануванню пам'яті загиблих і

померлих.

наш

колектив

високою вd.дзнакою. кож

подякувати

з

Живемо ніби

на

острові.

Були

На мою думку, сільський то­ вариський суд був би грозою для п'я,ниць, для хуліганів, для

РОЗff-(jрадачі:в

Але

при

народного

умові,

якщо

дoQра.

під'l\РИ­

му;ватимуть його всі, ЯКЩО всі сільські організації стоятимуть на сторожі порядку, заКО>НJНОС'І'і, якщо суворіше питати з тих, ХТО свідомо зриває наМічені заходи.

п. ГАЙДАК,

І

І

і

t

товариського

м.

пра·

зобов'язання

Радянської влади.

В.

Яковенко,

М.

на, М. Нілов, ський,

С.

на

честь

Корогоді­

В. Ковбасии­

Шевченко,

Ж.

Ульяницька, А. Жиков, Вlїід.­ lПочиваlючі.

"'~'-'<47""""~"

цією

Хочемо та·

ди.рекції,

пар­

_ _ _ _ _ оргаНіі... _ _ тійній 1;) і_ профСПіЛКОВій

ЧернirilВlcЬlKа тьох 'раlЙона,х

зуютріТІІІ

06.il.aJCTb.

У

ре()П'убліки

В~ПlYЮК;!ІІ~КQВ

бма­ МОЖlна

при..тt~ык-­

ro раtз,гоопу-теХIН':IК)lМУ гі)ljIЮМе\1Ііо­ рац.ії

і

еJI.еК'11рифі,кації

госпо<даpiCТlва. 'іС'Н1у'1ВЗlIliНЯ

!Він

сільсько~о

18 POK~B с.вого

підготував

т~сячі

спщіал :.сті,в

На

фото

(злі,В\З. на'праIВО): 'Y'lHi

llретьаго K)lPCY ВОЛОДИ'МИф Ман­ жола, АlНатолій Кугот та. ВО"QДИ­ М'ИІІ> БодЬКО IJoIіІ!«JIн.ують лабора­ тар'нії роБОТИІ з електротеXJн'іIКИ'.

Фото

Ю.

(ТАРС).

О.~Иі'НllІ'І{а (ФООТОlХрочіка

ААТА,У)

НІІІ. (М.). 20.55 ,с.10180 ~іЮllУ­ герою Одесі. 21.00 Концерт ра'дlЯlНtCької п,:с.ні. (М.) . 21.30 -

«H~XTO !Не х'отів У\lИра'ти» . НовиlЙ ХУДОIЖНRIі фіЛbl\1.

Друга ,програма.

- . . шОJIIкОlщдець СУБОТА, 6 ТРАВНЯ наlРС\дlfі КО;НlК'!'plCИ в р,У'd:j1нії та У'ГOlj}ЩИlн:і. (М.). Пе,рша програма. І 1.00 - Наш Друга програма. 18.00 ДЛ,Я КОІМЄI!І.тар. 11 .1О «Сфа ХіВОро­ ба». Нови'й ХУ\дож:ній ф'Ї.1ЬМ. 16.00 \'І.ітеЙ. «Ка,зкИ' пра,ВlДИ». Телевізі,й­ «3ІНЗlйомТ€lCЬ: - ~Вщ се\1И до сеМIIlJlJОСЯТИ». 'IfИIЙ філы(.. 18.30 (М.).

Для

1.fi.50 -

школярі,в.

«Я l1)'Т ЖИІВУ». (Переда.ча з ГОІРЬ' ,кого). 17.20 «3на,НlНЯ» . Науко­ ,bo-піЗНlЗlва ,lьн: а, npoJ1pa\1 а . (М.). ма,ЛlЯТ.

«Bet!II~ilдbМУДЬТИПVIіЮJJIІ.іЙIНи.Й Телеові3':ЙIНі B:toTi.

1.8 20 -

Пер,еда,ча

18.55 -

до ДIllЯ

palд:io

,і те.пеба,чЄlН'НЯ . 19.1,5 Концерт, П'РИl(шя,чеНIІ/Й Дню радіо і тале­ ба,ченНlЯ. 2,1,00 «Сіра хвороба».

Нави'й

ХJЩОЖ:lіlЙ

Тел,ев:зі,Й\н'ИlЙ

«Дещо 'про

фіЛЬ'\1.

2Q .ЗО

теа.тр

j}із'не».

-

мї'ніа,тюр.

(М.).

Д'руга п,рограма. 18.ОО--'В . Шек­ спі'р «'3ИI\1О1ва каlЗlКа» Спек­

TalКJJb

МСІСІКО8СblКОГО

Ху.дож'НЬОГО

аl·,аЩЄl\1,:'ч.н'оIГО театр'У. В пер'еРВlі'­ пе;:нща'ча «На до6раніч, діти'». 21.ЗО «Спектр». КонцеріТ роз­ 'Ваіжа.'lЬоНОЇ \lУЗИКИ і таlндів. (Пе· РФ; Зlча з Софії).

НЕДІЛЯ, Перша (ОЮЗIН'ИlЙ

7 ТРАВНЯ

програма.

11.00 -

т,елев,і,зі,ЙНИIЙ

,дИrJ'/Я,ЧОЇ

llворчості .

ОдесИ).

Д.'IJЯ дітей.

І!ЮЮ» . ЛИlХ) .

!-І':,й

«ІМ)13и;ІІНа

До 5О-річч'я

Ж'О,В'ГНіЯ. «СамО'ДіIЯ,lЬНI:

т'ори

-

Р€lдаоча

з

«На воГ'нИ:К» .

леНULар

20.30 -

НАБ, ІР .в

Те-лев'зій,ні

суду.

Бровари,

вул. Київська,

Б'РОВАР'СЬКО.~.\У

і

РЕМОНТНО-МЕХАНІЧ-

НОМУ ЗАВОДУ

t :

ПОТРІБНІ:

~

За

в Їдідl!l1I

рІзноробочі, електрозварювальники.

електрогазозварювальники,:

:

вз/ри,

Щ)0ОІІВ'yr30Л,

І

З)lllИJ!!.КИ РМЗ.

N~ І і N~

4:

ТЕЛЕФОНИ: редактора

заступника редактора, ,ідділів: партіАного жит4-67,

сільськorо~подарського. вімілу і "РО­ мадської приймальні «Київської правди» 4-47, віДПОВІдального. секретаря, редакцП районного радіомовлення та фотокореспондента - 3-18. ІНДЕКС 61964. ГазеТIt виходить у вівторок, четвер та суботу.

.....,,, •••• , •••••••• tJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• ................................................................ ............................,~ ......~ .................... _ . .. . . . . . .

Броварська друкарня, Київської облаС'J1і, вул. Ки.ї веьк а , 154. Телефон 4·57.

Зам

1812-'5895.

..

!

· !·

на П1ОСТlИіНУ lj)оБО11У ПОТ Р І Б Н І: кухари АЛЯ чайної Тр~бу x'il&cык.о1о р,а!Зll'OClП'робкоо.f1У,

ст.

бухгалтери

ГОЛQIВiННХ)

,д,ІІІЯ

(' на

• rцРаіВЗ,Х і

,роБОIП!

лаL1( і ІВ М,. Бр-О1вари,

в

ее- ~

~ : : :

бухгалтери,

вантажни'ки,

робітники

на

За

ДОIlJ,~д~а,м,и

вtісuДJ;'Л

ка'др,:,в

б\11І1hвн.ИlЦТlві. зве.ртаТИlая

У:

р.аЙаПЮЖИВСіпіл-

;

·

K~

,""""- -----------'\ •• ••••••••••••• "••• ".11 ••••••••••• _•••••••

Броварському заводу нестандартного

комунального

~

\

обладнання

на, .постiЙlн.у роботу

~

ПОТРІБНІ: слюсарі-іНСТlPумrнтальники, слюсарі-складалыІки,' слюсарі-ремонтники станків, токарі, токарі-рево.льверники, ливарники,

'tрудящИXlOЯ к.иевскОЙ области.

3-82, тя, масово.ї роботи та промисловості -

v

1>'3 й оп ожИlООП і л­

БРОВАРСЬКІй РАйСіПОЖИВСПІЛЦІ

режтl1но~ме-:

: .............................. ~ .. . 'J,()

К alдP~1В

r •••••••• ., ............... u •••••••••••••••

: хгlНі1'llIИ'IJЙ завод, відділ каДР':іІІ,: ! : їхarrи' З1Втоб,уса/\1И

11Iдв.іt:\IКаі~Ш з.верта'ТИ\Ся

І<'и.

мулярі, : слюсарі-інструментальники-; заточники. : \

3IВЄІ;JrrаrrИI(~Я ІНа ад·ресо/: іМ • .БfJ1O-;

і

ТОІВАаIР)В.

_.~.~.~.~.~.~.~.~.~

1 : ; : : :

слюса,рі,

піда101'ОВ­

На навчання приймаються осо.би, які мають освіту не менше 7 класів і досягли 18-,річного віку.

~

садівник, токарі,

по

rцРОДОІВОЛЬІЧИIХ

Пjp()I\1,lЮtlСIВИlХ

ко,митета КП уюраllillы и раЙОНlнorО Совеl'З дenу1'аггов

154.

ffіРодаlВ~і!В

HCIIiII"

завскладом,

і<ОІМIПОЗ'И-:

Мі.ж-

Ф ЕДЯ И.

УЧНІВ

шко.пУ'імзu-аlЗoY.Jн,

ці

ДНІІО пере­

на lюсті,Й,Н IУ роботу

іС'l'орія».:

перемог» .

€.

rrровQДИТЬ

14.00-

«Нї'н за'ХltщаlВ Се­

,.

ВелиIКОІГО: «,кл'У16

згаlдiУЮТЬ

БРОRАР1СЬКА РАйОПОЖИlВОПІЛКА

віч­

................................ і

з :

(М.). 22.30 - «ІКа'- :

МУЗИlЧIНIfХ

з

«'ССIНlЯ'ЧIНІС коло» . 19.00 - <~ПОдlВИlг роові'ДIНИlка». (Одеса). 19.30«ІПQ;ЦВІtг». Телевізійний алыаIJNl,х•.

ПраIГИ). t

19.30 -

Уро­

10.00 -

па\!'Я1'!ІІilка -I~(O­

КО'lfиеРIТ, 'ПРИlовяченlІІЙ

с.паIВН{)ІМ:У IОв:ле-ю». (,пе-: лывва)..

В:~КР'ИlТТЯ

,Все-

K'i,HO'\1aIHI:JIPDBНlDKiB». (М.) . ZQ.3O ТелеВlitзі,й:ні 'НОВИ:НІІ. (М.). 21.00-

с;Бі'ЙlJiі

21.05 -

флоту.

~юги. (М,) . 17.40 «Листи сол­ дата». М,увичtlий телевjl3іЙ\НI~Й філы1.. (М.) . 18.00 Талевіl3іlЙІНі віст,:. 18.25 Слово 'd,itTY-іГерою - КИ'Elву. 18.30 - Для ШКОЛlярі,в.

: (Урок (8). 12.00 - : «ОПI~даl\1Иі червОІНОІ~О :

ф:лы1. .

рі'я).

.мИі!-Іулі д!н,і». Літера'ТУРlна КQ\1IП'О­ зи>uі,я. ,2 1.40 Кониерт .а.исаlмблю rr:oH'i 'і та,нцю чор!н,о,мolрсы()Іг()

ваl~ТОlпо.1Ь». (М.). i4.Z5 щМ'У'­ зиlЧІНИЙ кіоок» . (,М.). 14.55 - Сло­ :во М ік:т у ~r€t;JO'IO Б fJ ес ту . І БJ)()-

«ТЕК-б7». IЇ. 15-<Х,уд,сlЖ- і

18.40 -

лю. (lі6іл,:сі). 19.10 С;МУЗИЧНИlЙ 'маIЯlК». (іМ.). 19.30 <~ЖИlВ\і і MepllBi». ХУlдожній фіЛ'blМ. (І ое­

Редактор

ДJIIЯ ШIЮ,'1Іщ)'ів .

СОIOЗ!!-ІИlЙ ФОСТИіВаl1IЬ са'~.ЩДі'ЯЛblНОГО: '\1IJ1CTeUllBa. (Пере~, ча з Т'біЛ'іСі).: 16.45 -

«.На ДОІОРЗlніч , д,:ти!». «>КО'dедія з дlвеР,НQЮ руч­ Юн'Окоме.JJ:'Я. (ДДЯ ,д,о'рос­

гили Нев.і.домого СОJliдата %ИI:.f 'ВoOlfHe'dl С'лаIВИ. (М.).

феСТИlВа-'1Ь:

з

театр».

«Я<К ооя,Й'не вищіНlIІІЯ Телеві'3і,ЙIНИ'Й спекта,кль.

Перша програма. ItIlJCTe

(М.).

(Передача

ЖОІВТІН'Я». (,пе;Jеда,ча

студентсыийй

сла,ви».

ПОНЕДІЛОК, 8 ТРАВНЯ

Ан,глі'ЙСl>ка мова

11.30 -

,дJlJЯ м,ал,ят.

19.20 раю».

20.00 17.55- 20.1'5 -

Наша аф:ша. АJ!I,гліlЙ,Сblка, мова Д.l'Я

17.50 -

(УlіЮК 17). таIIЩЮРИIСТ» . фіl1IЬІ\1. 18.35

,весе,lИ1Й

18.00-«СЛО1ВО

лIQщcык,її

лі Tep,a'l1YplН ЗІ КОМІПо'зищїя. (М.). 18.30 - Г. Мдіівз'н'і - «Перевал». ПРIN'є'ра телевіaJіlЙ\НОГО QПeJКта,к­

.................................................................................................................... ,....................., НАША АДРЕСА: «НОВАЯ жизнь» - ор.га,н Б!ЮВзрокоro райOНlНОro ГОлова

будемо

50-Рі'ччя

прапо­

Просимо редакцію газети «Нове життя» надрукувати на­ щу заміl1КУ, в .якій ми щиро

12.45 - Дл,я ДОШІК,іЛЬІНикі,в і ,\10- : ЛOl,Щших ШlКо'.п,яріIВ . «Ось , ВО!llИ Яlкі» t 3,)1~Т'р іlЧ З r€JРОЯ/\1И ДIІ'ТЯ-ЧИlХ ращіо-; CborqдjHIЇ: доповідати по сут.ї справи? Не Збереться пове.н клуб людей, а пер,єца,ч. (М). 14.46 засідателя суду нема ... - дЄl!-lЬ рад:о , (М.). 15 .30-.-;Все- t прийшов . .. І суд з'ї-рвався . Звичайно,

Червоного

відпочинку

лdстичн:і

ра.

питанні

безпеки і мир'ного співробітни­ ЦТва в Європі. ЄвропеЙСЬКі ко­ муністи закликали ши,рокі маси

під­

Словом, про засLдання знав увесь актив села, І ось у ви­ значений час зійшлися люди,

ми,р

в

конференції

перехІд.ного

в 1969 році) і пропо­ скликання конференції

ва.ри.ському

лі, оголошував по місцевому радіо, кіль~а разів нагадував

менті

Після

цювати ще краще з тим, щоб успішно виконати взяті соціа­

місце в районі cep~д промисло­ DИХ підприємст,в з в>ручеRНЯ~

Вар­

ки і

віс'І'КИ, розвішував об'яви в се­

креслюється

на

людст,ва,»,- під­

кварталі райком партії і райви­ KOНIКOM присудили йому перше

шавського AOrOBOJPY n,po ліквіда­ цію військових організацій Вар­ шавського договору і НАТО (строк договору про НАТО за­

справ у селІ, котрі саме під силу 1'0-

І ось мав Відбутись розгляд справи трьох фуражирІв, що розкрадали сШо . Визначена да· та, час, місце. Бігав я, писав по­

усього

що

nютравневих свят ми дізнались,

що за добру .роботу в пе.ршому

заціям за турботу про наш від­ починок В санаторії «Місхор» ми наБИlраємось сил і здоров'я.

,пропо­

розглЯJНYВ піять справ цро ху­ ліганські вчинки, дрібні к;радіж­ інше.

політи'fНОЮ силою, справляє вирішальний впли,в

3афаз ми в Нриму, віДІючи­ Баємо в санаторії «Місхор», але зв'язку із овоїм рідним за­ водом еле!{l11ротеХНіч.них виро6Lв не пориваємо. Напередо~НJI. пер­

,Конфе­

учасниць

-

ріШУче

першою спільн,ою на.радою цих партій соціалістичних і к,апіталіс­

нашого

століття

КОНференція

'Конференція в Карлових Варах

які

ПОЛОвині

програ­

~робила також важливий ,вклад у зміцнення єдності світового ко­ муністич:ного руху. Це була най­ більша ,міжнародна зустріч ком­ П3іртій після ,наради 1960 року і

ядерної зброї в будь-якій формі.

першій

активну

цієї

засудила реакціЙНі і фашистські режими в Іспанії, Португалії і Ііреції. Конференція в перший же день роботи прийняла спе­ ціальну зая,ву, в якій з обурен­ ням засудила військовий перево­ рот у Греції і ,поставила вимогу ПРИІПИНИТИ фашистський терор у цій ,~paїHi.

шальне значення для долі миру в усьому світі. Європа була вже вогнищем двох світових воєн, в

взяти

у здійснеННІ

ми.

боку, ми спостерігаємо кризу Ат­ лантичного

інтелігенцію

участь

профспілки, паРТІІ, мо­

маляри rю металу, різноробочі.

ОДИlllа,кзм

ІНз,дзнься

~

I1УРТО­

ЖИТОК З БРОlВаljJlСЬКОЮ Il'рооис-! кою.

м.

3Іве-ртатися на а,др-есу: Брова,ри, ЖОВJнева, N2 64,

в'u'!ІІділ ,кадрІв,

~

~","''''''4"''''~

55 номер 1967 рік  
55 номер 1967 рік  

55 номер 1967 рік

Advertisement