Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

СТЯХЯНОВЕUЬ

Сьома сесія Верховної Ради СРСР MoCJli/Bi, бжіІвелЬІНи::х орrЗJнізащій УІІtраЇ•НИ 7 *** у ВелИІVому

траВІНя в

rорем.1.і'ВІСЬІК,()МУ

Віі!ІІЮРИ~

палащі,

Верхwної Ра;ди ла,сь VII ОРІСР четверт()ГО ~КJJІИІІtання. Ві!д­ були:сь за.сіІдапня РЗІди <Люзу і сесrя

Ращи НаціООІ(І!JІЬІНостей.

На зЗJсі­

8 1tpa1mя сьома сесrя Верховної нwічається передшти ~ :ПЇІДП()!рЯ•дwласюп ВИ'КОІНКОІМ·ае.r Ради ОРОР продовжrвала •ро;боту. куватіНІЯ На ранковому с!ІІільно.му заеЩан- Ршх. Тов. rоаль'ЧеН'КО ІІІНОСИТЬ про­ ні Ради Союзу і Ради Наці()Інальностей почалоеь обІювореНІня до- позицію сх11алити заХ()ІДИ no п~ре­

М. С. Х:рущова

Орrаи Вроварсr.воrо _раІо.ииоrо комітету .R~муиtети"Іиої дан·нях були За'l1ВеІРдЖеІНі /І;ОІПОВіді nоВ'іtдіі тов . nартії f:враІии та рві.оииоІ Ради депутаТІв трудщих Київської об.nает1 ~55

(1504:)

П'ятниця,

10

травня

рану. )j Ціна

1957

15

коп.

комі<сій

вибори

про

лих.

Р.а;да Союзу і Рада Нащіона.ль­ !НОстffіі за'ГВердили та:киіі пор.ЮД()К

деНІНИЙ <еесЇІЇ:

ПРОЧИТАЙ, ТОВАРИШУ,

щю буtдWІі уtПраІВліНІНя промислові·стю

дальше вдоокона.ленн:я оргwніза- і будЇІВІНИЦ'І1ВОМ, 'ШІІмічені ·в Д()ПО­ депуТаті'В, обрruних ~ruмi·crь вибу­ ціі уrrрІІ!ВJІіІНІІЯ проми·словіrетю і ~і~і тов. ХрущОІВа. маІНдат:них

Пра да,липе Ів,доок.оналенніІІ

1.

С1рГаНі1ЗаЦіі fІІРаІВЛЇІНІНЯ !Іі'РО:ИИСJІО­ ВЇСТЮ і •б}"діВ.НИ'Ц11В<:ІМ.

Депутат . І. В. Капітонов (М.о•с-

буtді'В·ни:ц'І1Вом.

у дебата.х ковсИtа _обла.сть),

Першим вВІСтупив

тІЕі!и пі~риеМІств і будов Лені:н- здіfюнен:ня 'між,гал:узе~~юї ,коопе.ра­ гра~да і оолЗІСті <Н1:1 своїх зборах ції і сшщіІалЇІЗЗІції ·вИіро6ниЦ'11ва.

сх;валили 1НЗІМіче:ні О}ІJНостайно партією і уряд·ОіМ З'ах01ди ІВ пидії Верх()вної Pa,JJ;и СРСР. ТаІНнях поліш:шекня •Кер~вницwа уІпеvі'а rріч. ~)1Ктивн<істі худ()би, і ·нЗІД()Ї мо­ ЦифрИ, фа~кти Доповідь .вирl'Jпе<но зао.луха.ти прооrисловістю і бу~Lвниц11вом. lx 'Не ВЇ<}V\.И!НЄШ НіЯІКИІ)ІИ СЛОВа­ л<ок.а зроота.л:и. Іtолгооп бУІВ по­

ЗВЕДЕННЯ ПРО НАДОІ МОЛОКА

МИ, тшм бі·льше, ·мли М(}Ва йде про .коНІІіІРЄ'І1Ні •виробничі діJІІа. П.ІЮЧИТаЙ, ТОІВ3•РИІШУ, УіВаJКІНО по аведrоrня ·IJ1liO ІНшдоі молОІКа К.ОJІ'ООС'ІІах рЗІЙООіу, що 'Вміщено У Н()І:Мері «{Лаха­ сьогщнішньооrу новця», і ~ви зайвий •ра:з У цьо­

перек001аєте~я.

му

3а 4 мі'СЯЦі

Ю!НЇШНЬ()ІГО •року у 10 ·КОЛ<ГООІІаХ JЮІДОЇ !)(()ЛОКа 3НИЗИЛИ.СЯ у ПОрів­ 'Няюrі 3 цим же періо.дом МИІНУ­ лого року.

П'()ОТЯ1rо:м

рщу ро.кrв

padioo

3НЗІЄ Т.Ва·рІШНИІКЇ'В ІtОJІІГОІСПУ іІМеНі JІеніна, с. ІІшооке, зоюрема доя­

рооt, mt сmрав·ЖІНЇ'Х eнтy13iwcrri~ свові спраmи. До ВаІС, тОІВа:рИІШІ З ІІ.nООКІОГО, Ч:l'СТО ЇЗДИЛИ З Ї'Н­ ШІfІ •IWJ1'1'0C:IIЇtl ВЧИТІЮ.ІІ, Л& мід ПОоіЖіЛОВООІТ іІІе<СТИ С()ЦЇ3ЛіСТИJ11Не :JММ'WИЯ, &рmНЇЗО'ВуJВаТИ ~QІРМО­

<На спільнОіму ·заtіІдЗІНІні Р.ади Со­ юзу і Ради Національностей Вер­ ПfJИЇ'Ж',П:Ж&ЛИ сеМИПО.ІІJКіВ.Ці !ВЧИТИ­ ховRоі Ради ОРСР. ОпідІ>Но П!І}О­ СЯ, Зwt.pm!a, Оl)ГаtНЇЗ&ЦЇЇ Jii'l1HMГO ·водитИІМеrгьея тruк~ж заwердж~н­ У'fРИІМЗІНіІІЯ х)'Ідоби в та:6ор1і'Х, ви­ ня УІІtооі1в Пре'ЗИІдИ ІЮрх·ов'ної Ра­ пасамню ІWРі•в ІВночі. 3а остшнніх ди СРСР. 4 ·:місяці т. Микитась 'ІІРИІВа:JІИЙ У ·ДРУ,Гі'Й ПОЛОІВИНі ,Іt'НЯ 'На СПі­ ЧЖ ЗОІВ'СЇМ НВ б)'ІВ У ltiO'JITOCПi, а ЛЬНОМУ засrдЗІНІНі Ради Союзу і Да,видьооr та за:ві•дуючий фермою Р.щн;и Націооrаль;нrетей Верхо'В!Ноі т. ОдеJІіІсієнко більше почали за­ Ради ОРСР з JJ;ОПОВі\UЮ .про Ідаль­ !НІЖ ІНа фер­ ЧаІ()'Rу, ГдЩJJ;ати у ше вдооко.налЄІН'Ня {)рга:нізації y.n:му. Щощtо т. МалІ>ВіІна, то tвін раІВJІі!Нн:я проми:словістю і будіt~­ ІVВЇ'ІlНЯ, Ю()ЛИ ЛИШе НЗJІІРИ!КЇІНЦЇ НИІЦТВОІИ ВИСТУJІИВ TellLIIO зустрі­ Я!К того, на:доі :ио:лока і пІсля нутИЙ' 'ІІ'])И.СУ'!1Нl:ми Перший се~:&ре­ хормі11, про­ :tбільmили ращіон тшр Це.н'11РаJІЬІНОО'О ltOOtiтeтy КПРС ДQвжували падати, !ШрОіМfuх.я різ­ лооутат М. С. Хрущов. КІ() ПО'СТа'ВИТ:И Це ПИТ:l'НІНЯ 'На Зa­ ·М:. С. ,~tООІОІВІЩІ тов. Шк:ля CЇJДatJllHi ПраВJІіІІІ!НЯ. Хрущова <CJIOOo бrло нца.не тлшві ltерЇJВ.НИІКИ KaiJIИ'ТЯHCffitOf() •К;()Л­ парла·мrоrосЬІК()ІЇ )(елеІІ'ащі:і Цейло­ ГООfіУ і·м. С11аліна тішаться тим, ну п. It. Ш,JJ;жееінгхе. Від імені що, порfumюючи з першими чо­ делосаціі; паtр.JІмrенту і на~іm жі:нчив

з

вLдстаІВаІННЯ!:М,

і

сюди

тирха Мі<СІЯJЦJІІИИ МВІНУЛ>ОГ.О '(Юilt'Y, надої молока на :корооу збі:льmи­ ·ІІ'Сім:а &ИІМ&гшм:и wоте-хнії. А за­ ЛИІСЬ у них на 96 кілоrраІМіm. А раз ·ви шжотилІІІСJІ з пере,J,ІООЮГО чою б ·вшм, товариші :sалитsmці, Jdоця в рІАІЙІООІі ІНа 15-те: надої:ли .не ІВийти :rоч би на рівень се­ Н&

Х}'ІДООу За

ДО'МJQ3ІТИ

Ву ба.зу,

ІtЇІЛО'І1р3а(ЇВ. М:ОJІ<Ж<а. :МеІНШЄ

117

від ІSWКІІЮЇ :корови, ніж торі& ва цей же час. Ви, '1'1'. Журатель М:., голова

ЧІ!На 'ВіІ,ІJСТаВМІІНЯ ПО'ЛЯГаЄ В ТО1)(1, що ІВи, тт. Жwавель, &аікун, Да.ВЩООІКО, ,.riipiiie ШУЧ&ЛИ nЇJltJI'y­ B&TИOЯ

IFPO

Про.дуІWrИІВІІйСТЬ 11Ва­

РИІШІИ'Ц'11Ва, П()!СJІООІUИ

poOOri'y

з

ЛЮАЬІІlИ, Я:&і ПРа!ЦЮlОТЬ На И~Л·ОЧ­ фермі. Не-дміаtи у НО-'1101Варн1Й ВИІtорІІСТа~НJНі •.ІWрИііВ,

р}'ІШелшr.я

фЗІКТИ !ПО­

ЗОО"І1еХІІІЇ'Ч'НИ'Х

пратил,

Цейлону 'Він пaJIJlto віта:в ~епутrа.­ ті:в Верrовноі Ради ОРСР і пwа­ жа.в 'Рш..'ЯІНСюtіrй ІфаЇІНі та іі на­ рщшм: Щ&:СЛИІВ()ГО ЖИ'l'ТЯ, Продві­ ТаtН.НЯ і •ИИру.

пооtаЗнипtа., від

ре~м~раdіQІнного

Я!К()ІГО .ваш -ІWІл:гооп ще вЦстае на

259 кілогра.иі11 иолrоtа на коро­ ву. У 113С )І;JІІЯ ЦЬОГО 6 МОЖJІИІООСТі

сек-ретар і, перш за все, п•рffіі!Р~С:НЇ лщи. tto.~rrocny, К&'&УІН М:., І. , Адже в~ Т31ІtИХ же коріІв, их. у Д•а:вщешt& па.рІrоргіІІІІізащіі, 'Зоотехпrіаt, нwагае'ООСь ВИ\ІІ1РаІВда­ 'всwиу к~лrоспі, при тмtих же ти :JIIDffii!IIJI на~~іІВ i!lO:tioota 00'6Іt­ А:ле це ІНе ТІІ8ИИМ:И причmшм:и. тмt. П<риміщення, ІІtорми не гірші у вас, яіж т01ріаt. Опр119R1.11 ІFРИ­

3атвб:ІWКеніІ:я У·каGів П<роои­

2.

Таджицька РСР річниИ опав заготІвель каракупьських шкурок гоооо-

кормах ~ОЯ,(Ж& Х~рИТНІНа ДrоІИ­ ~ЗІРства ТаджІІІЦІ>trоЇ РСР, борю­ СЇІВ'Н& &.теопt() над.оює у ці n:i чись за ·гЦиу ІJУ1СТРіч 40 рnкооИІн по 10-12 кілОО'ра.vіm .молока., а Велиого Жооппш, ,J;OC'f'II'OOtOВo ви­ віІд «І'уіаки», «ІtабардИІНІtИ», «3о­ .конали ·рі'ЧІНИ'Й ПJІіІІІІ Заtr()Ті,ведь по 25-30 кіл~гршміІВ. зу~і» ка:ра.:&ульських ШКУІЮК.

Ці Т& П();ДЇ.б'НЇ ~() НИХ ІНЄ.;!;О'ЛЇіltИ В ряді ЇІН'ІІІИХ ІіІОЛГООІІЇІВ і прИІВе­ .ТІИ до то-го, що на 1 траюм ра­ йон ОПИІНИІВСЯ ПО ЮЬДО.ЯХ :МОЛОКа

ltоІJІгооои і ра}U'О'С!ІІИ роопублі­ ки 3д1ми держзІВі 168 ти~srч 'ка­ раІІtульсь·ких m:к.урОІК, або на 35 тиеяч ШTYJit більше,

ніж

бущо

на 13-'МУ .:мі<щі в оола·сrі. Ліщо зда·н() торік.

(ТАРС).

3~роо рішутче .не nо:кіІнчити з .всі­

ЮІІИ не ТЇЛЬІІtИ :не Пе'І>ІnfО'ГГИ, &Jie і не ПО!РЇІ8Н!Я1ТИІСЯ .3 11Ва'РИІНІНИ­ і ltИЄВО-0вЯТОШВІН•СЬІІООГО КWИ

H\11,

МинуJІоrо БуДЬООІІНОО'О. Пра!ВдЇ!mtя :WJLГOIOПY; :ІОІОре­ .ма голова т. МшлІ>Ві'Н, .cemperrшp т. МиJІtИІГаІСЬ і па.рrоргЗ!Нk3ації

3В6)1;ffl!IН'Jl про нащО'і молQІКа. Зро­

~.МИ'І'Р/JВСЬІІtQГО ра.ЙОНіІВ, 3 Я1ІtИ1МИ

говорить

:m'ЯJ:Жу,

д~путат, ми

1І'Важаемо· ІНецоці:лЬІНИJ)І ;створ~ння

ного :рай()!Ну ;~аtм!чавться вкл~чи- ., м~?.Jіст~ств у Р()сійсЬІкЇ'Й ФедСІР.~­ ти пр()ІМИJСJЮВІ ПI'.JiiirPИGЖ:'llВa 1 бу-

цн. Прооювець проштує в кож­

ді'вельні ()ргмrіr.заціі ЛеІНі•нтра.да, ІНЇІЙ галУІзі промисловості ·визн:lчити го..10ІВ!Ні піІдm:~ие~'11Ва, ствоН<mГО1ЮДІСЬ1Wі Ле:нін•!1Р3ІJ:СІ>кої, Поковсюtоі о·бла.стей.

Кальченко

Т.

Н.

ДЄІІІутат

говорить, що

(Уюраїн'Ська РОР)

РИІВШИ при них МІЦШ :юо-НІСтрук­ торсЬІКі бюро і е.rосш~рим~нта.пті бази.

На ,р шнкОімму засідмnні таІК.{іЖ з ·вмиким ТРУ'д·ящі реепублі,ки зуотріли ·рішеНІня <ВИІступили депута:ти С. Камаnов п~несе.ооям лютноооrо Пленуму ЦК КПРС і (У·збе.кисташ) , К. Т. Мазуров (Biтези доnооїЮ ТОІВ. Хрущооа. Ро­ лopytcЬ'lta РСР), Д. А. Кунаєв (Ка­

бі11НИКИ, 'ltОJІІ'<ЮІШІИІКИ·, і<нтеліген­ захета.н), М. С. Озерцова (Ч•ка­ Ці.Я УіІtраЇІНИ О'~НО'СТаtЙН(} СХ'Ва:JІИJІИ JІ{)ІВіСЬІК.а. ОМаІС'ГЬ).

* * *

їх.

На ве·чірнюм:у спілЬІНому засі­ Тов. ІtальчЄІНІW повід()ІМИ·в да­ лі, що в реmІУ'бліщі намічається )І;аІШІі Ра:ди Союзу і Ради Націо­ <С11ВОІРИТИ 11 ЄІКОНОМі'ЧІНИ•Х 3/)І).МЇ<Ні­ ІНШльно~ей ТрИІВа,1О О·6ГОВОІ!}е'Н'НЯ С11РаТВJВ1ІИХ ·J)аЙ:()ІНЇІВ. У :fB'ЯЗilty З

ПИТЗJННЯ Про ~ЗJІЬШе В~ОСК.ОО{а:JІЄ'Н­

ЦИІМ НаІИі"fаЄТЬСЯ ЛЇІЮВі'дУЮТИ .міІНіетерсw.

МИІСдОВЇісТЮ і буді1ВІНИЦ'І1ВООІ .

13 НЯ орГа!НіЗаЦЇ'Ї

пЦприеметв

3н~чну частину

і вЦО.мt'l'В, Я•Кі

ТИХ •:МШІ!СТОр<С'І1В

У'ІFР<lіВЛЇІНІНЯ ПРО­

Сесія Вf"рхОІВної

Ради

СРСР

ПРОДО'В'ЖУЄ ОВО·Ю робо·ту.

(ТАРС).

і біІЛьm Я!К 160

ліІкmі,~;уютьс.я,

В Іtраuюве.цькому ·районі Львів­ сюtоі ОО.ласті Р'О'3В'ЇІд3ІНО Ови)J;ниць­ ке газове родооище. Вже про'Qу­ рено першу свердловину глибИ'Ною

майже

Ra

метрів.

800

цій !Ві)!;-

ста·ні

щюйщено

чотири

(РАТАУ).

бу.

В :&ри.вf)асі почалося буАЇІВІНИ­ промислОІВі і побуrоsі mрmчіщен­ ЧИІСЛОМ Цffі!ТраІJІь­ ня, бу){іШШЩ11Во еделt'l1р001Цстан­ rір.ничо-3б ага·чу.вальнюго цій Та ЇІНШИХ об'еК'Г~В . но го комбінату. Потуmі е.к.скаватQ'Ри У іКWр'ері, ГЛИбИІНа Я!КОГО ДО­ Ц'І1ВО третоого

,11;0

ру. Бw;ЇІВ!НИКИ рооrорнули роботи

СЯГНе 200 Метр.ЇJВ, ІВЩОбув3ІТИ­ МЄТЬСЯ 18 МЇЛЬЙООІЇ•В '\'(}НН руV(И

ПО •С'ІІОРУ-е.НІНЮ ПЇД'ЇWІИ!.Х Ш.ПЯ­

на рі1к.

ПрИ.СТ}'ІІІИ.ІІИ

'РО:JКІРИТТЯ

хар'є­

ПЛОЩ&Д()К Під

(РАТАУ).

В Казахстані засіяно п'ять міJІьІонів гектарів В }Сіх 16 ООла·стях Іtооахста­

rа,зооrо·с­

них rоризQІнти. Потужність сверд­ ловкни ДО 50 ТИІМЧ КІУООММ'Рі'В ВИСОІКО'КаJЮ'РЇ'ЙІНОГО ПаЛИІВа за )!;О-

ТретІй гІрничо-зоагачувальний комОінат Кривоасу

Хі•В, ПЛаІJllУ'ВаН'НЮ

ма ЦИІ.ми проившми catмoзacпffltOOH­

ЩО 'ВИІК'РиmЇ буJІИ ІН& Вир00нИІЧИХ У JіJВЇ'DНЇ, На{>а/АаХ WаІрІШНИІКіВ лrwroory, не були ~YliY'l'i. Щoдe­ ilt&,JJНa .П~ЇІ()'Rа ВИІКОНаІННЯ ;!;0соціалісТІАНе WІа.гаІН­ гооюріtв іНа ня ИlЖ ;!;01фІtІІІм:И, smta 'ДОВГИІЙ час

що до

Тов. Коwюв повFдомив,

c.ItJiaдy ЛеніІн.І1рЗІДеЬІtоrо. t"rономіч-

ВИ!ПУК'к одних ·і тих же типі•в машВІн і уста'ІlК}'ІВання ро·3ІІоро­ шений по багатьох пЦп;риє}rс'!lВах У цм~ІУ ріЗІНИХ <Mi:nkrepcrв .

Нове родовище природного газу

достроково виконала

ТрудівнИіltи сільськоrо

rово·рячи про

дenY'J'aT . Ф. Р. Козлов (Ленtн- m!ЩJІивkrь ві:досІІчих бар'єр~в . rршд). ВЇІН П()ІВЇДrоt:ИІВ, ЩО ·КОЛСІК- BIJt!UTИ'В, ЩО ВОІНИ ГаЛМІ}'Ва..lИ

В Центральному Лоf1!ерейно.му ко.мітеті Як

відомо,

Комітет

молодіж­

них організацій СРСР випустив грошово-речову лотерею «Всесо­ юзний фестиваль молоді» на су­

лотерейний

комітет

додатково

квитки на лотерейні випустив масова сівба. ну ІJ'О'3ГО'РН'У'ЛЗІС'Я карбованців суму 300 мільйонів В ІК'РМЦЇ CTPOiltИ З&Вер!ІІІЄІНО сівбу збільшено вдвоє заві~уючі бЗІВОО'НІІІtа. Вещи ОІДВ'J)'Ж&Н() .І:РУЖ­ му 300 мільйонів карбованців. У і відповідно ТоваІРиmі ,І(Оя<рки, кількість речових і грошових ви· .ПРМі.ТИІКУВаJІ&іеJІ У :WЛІГООІІЇ, З&'РОО фе:рМаtМИ, К.ерЇІВІНИІКИ ІіІО:ЛІІ'ООІІіtв і ні схr1ди. На розповсюд­ грашів, розигруван их в лотереї . сі·вбі зернОІВих в зв'язку з успішним рі~О :КОЛИ І)Ір00Jаі1(ИТЬСJІ. парrііЬІих О!Wмrі,заці·й, ,;ире;кrори ОІСНООІ'НИХ районах ОСJВООННЯ ЦЇЛИ­ женням лотерейних квитків, а Центральний лотерейний комі­ просьбами тет п:рийняв численними провести рішення :щю колгооп БрО'ва~юtої і Бо!УрищЬІІtоі · Те, що с.казано МТС 'НИ mиp()ItO мех·а·ніоовшно за<ваІІrга- також первинних комсом.ольських орга­ тираж виграшів по грошово-р е­ ІІ.nІ()(Же, мо.ата тт. Сухоруш.О'в і СЗЛІ1КЇJН, зоовет­ с. ім. ЛеніІНа, в сіваЛІІtи. жеН!ІМ !R·atЇJJJня нізацій, військовослужбовці·в , гр уп човій лотереї « ВсесоЮзний фес­ схазати і про МО'ЮРецЬІRИ!Й ·:r.ш­ епеціалЮrи, ШJ>чита.йте уважно Всього 'В ІtаІЗа~стані засіЯ1НО ·робітників і службовців, учнів і тиваль молоді» 23--24 червня

rorm pQ&y

і<м:.

ЗOO'l'eXIJfiJit Т.

~аІВИІДЬОН, ХУ!М&ЛИ,

пік.Jtу'Ва.лися про піднесення п·ро-

3ІК&гавм:()!Ся.

біть 3 •На:ведеІНИХ у ньооrу П()ІМЗ­ никіІв нео6хі.JJні вИІСJНОІВ!Іtи. ПосивикООІ:аІRня за люйте боротьбу чооть на 3о00в'.язашь взsvrих 40-х J)()lltOIВИH Вми11wго Жоотня!

ЗОІльwуємо вироОництво ОІлкових кормІв У нВІНіmньоо.rу році :ша'ПІо ~­ ШІQ)ИJІИ плооцу Пі){ •КОРМОВИМ . ЛЮ­ на зерно 290 ПІІІЮИ, посіявши 48 гтtтарів . ІtріІМ і на силос ЦЬ()ГО, у с)'!Мі:ші з вівсом :на зме­

маемо його 112 ний 'RО'ІШІООІвр rе:хт&рів. ПоявилИІСЯ .!:Р'У'JЮНі ехо­ АК.

У Ае&ЇJІІ& C'l'fl)O&ЇB посівмо 46 Г8&'1'11РіІв 'ltЩD(OВoro JІІООПІ'Ну з :в. у­ КУ:Р"МWЮ. Це )1;3/СТЬ М'ОЖJІИІВіСТЬ В 1jOCТ&'l'Jty забООІІІ6ЧИТИ ГРQ:М:ІЦСЬІtу

ма,сою 'ЮІі'Іlку, ХУJдобу зеле1юю е'l1Ворити запаси білІtових ·:кормів на зииооий періО'д.

6-ІПі\ІШНЇЙ ВЇІВОгектарів аІJІ,ІіІО­ лоїДІНого люпину на змrо~е ІJ;{)Ібри­ У ЛЮПИіНОІВЇЙ

ЗМЇ'Ні nосіяли

75

во для ІFРИ<»!ІІО'ВаІН.Н.Я пі•д ()3ИМИІну

на зеРІЮ.

і 35 rек.та.ріІв -

А. Гаnицький, агроном.

пе.рші

п '•ять

мільйооів

гешrарів

(Т А<РС).

ярих ·к;ультур.

______ .,.

окремих

Центральни й

громадян

Сталінська

1957

року в м. Москві.

<4-----

об­

ласть. На Макіїв·

Почалося обслідування грунтів У країни В м.mгоопи У·&раіни виї-хали перші па.ртіі спеціалісті'в для об­ мі~уванн:я гр}'Інтів. У цwму ро­ проведено в )(МХ ці ооно б)'Іде ТИІСЯЧах

ГОС'ІІОД ЗІреТВ.

ському

металур -

з аводі

гшному

на­ імені Кірова до ближається кінця буд.і.вництво потужної нової доменної печі N2 5 об'ємом 1386 ку­ бометрів. Тут ши­ роко застосовуєть-

:

Піа\11 за.кінченІІrя робіт кожний ся залізобетон. Бу- · КОJІІГОСП

()ДержИТЬ

І'РУ'НТОІВУ

Ка'Р­

ТУ з шгр01Вир00ничою харз.кrери­ сrикою,

а таІіІО·Ж Іitar.P'J'()orpa·мп роз­

П<J~ілу зем:ельших УІГЇ!Аь та сіво­ змін з рекОІИенда.ціои по внеоон­ .ию ~обрив, вашrувашню і гіJІІ­ сrу;ванню, еИІСтем:і ·обробіmу .ГРУІН-

Колгосп ім. Леніна ,

тіІВ, про.В~6ІПІЮ

с. В .-Диме.рка.

та іІнmих ЗІІІХодів.

ІDІЮТИВJ)ОЗЇЙИИХ

(ТАРС).

ді,вельники

тресту

«Макбуд» зобов'я· зались

завершити

спорудження

дом ­

ни до 25 травня-­ на місяць рані·ше встановленого

строку.

На фото :

буд івництво доменної п е чі N~

5

на Макіївському ме-

талургійному завод і .

(Фотохроніка РАТАУ).

Фото С. Гендельмана.


С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

2

П'ятниця,

травня

10

року.

1957

Марксистсько-пвнінськв виховання кадрів­ найвідповідапьніwа діпянка партійної роботи 3аІКіJНчився навчалЬІНИ'Й рі!& в сіщі па:ртіЙ!Ноі оСІВіти. У 8 ,r yp!l'&а.х ПО ВИІВЧЄІННЮ історіі :ЮПРС, ПОліТШК()І;1і, 20 гуртках поточної п~літики, 16 · по вИ!Вче.нню 'політеІК· ОІН()Мії і щюблеи шостоІ п'ЯТИ'РЇЧКИ, 10 - по виВЧе'ННЮ економіки промисловості,

сілЬІсmого

господарства,

сильєв і рЯІд інших передови- гоопі і1~1. Ле·ні·на кюrу.ністи К'ів :ко.тгос·піІв і піщприємств ра- тт. Ве:юмертни.й Д. і Юхта П . fіану. рі~ко 'КМИ ПРИХО\1;И'ЛИ 1 На З3іНЯ'f­ По.1mше:НІН:Я в роботі гу}УІ1Ків тя . Ва.гато заня·ть пропустИJЛи nартИЬн~і освіти-у значній мі,рі К•омуністи тт. РюІШН()ІНК>О Ф. та рооультат roro, що па. ртіі!іна ор- JІу,каш~нко М. з ко;rговпу і~ІЄІНі гruнtза.ці.я провела зна,чну роботу Ст&'Ііна, с. Бобрик, Jf!митренпо до.бору і nіІдготооці пропата: н- ! КО В. з мокрІЩн~го кодгоопу

тра.11- ,11;иетів. Бмьшість з них по

спорту і торгівлі Іrровщені

.niJ-

сумкО/Ві за~нятгя. Пройшли лід,е)11М!ltові ЗаІНЯ'М'JІ а'К/l'ИООІо. ВОІНИ показаі1Іи, що ЗJб-

і більше років

зв':mза'На з •вИ'Робництоом, де трущяться їх слухачі, працЮє на.д пі.ІІ:Вищепrнлм оооєї пропата.нди-

солЮ"І'на білІШІість слухачі!в, ее- С'l'СЬіК~Ї маіkте'РНОСті.

~'д яких 638 бе'3ПартіііІних ЧИІСЛі

~МУІНЇJСТЇ'В,

. ІКООІООМОЛЬІЦІІВ,

60

ПрОtп·ЗІrатщи~т

143

а!Іі.ТИВісти, ІВ тому ·серйооно

2-3 tм. Будьонного.

керує ГУ'J)'ІІка, ми,

(•КОЛ'І'ОС'ІІ FM. ,на.прІ!'Кла•д,

п·ра.цювала \Над Щіщ!ИІЩеtНІRЯ'М СІВо- заняrгь

т.

Кудря

),

метою 1'1НЗ.(JЧ'Не.ння

С3і}І ча•сто

Під>е}1)FКові за~

пм<Юали,

ці та ряд слуха~чів гурt1&ів з-за недИІС'ЦИ'ІLJІіНОО!Шності не .не за.овоїли ма>тЄ'}>іали

інших сво.,і тільки

натчалнноі

що

проrрЗІми, але і вза-

К. галі не працюють 'На"І; піДІище:н-

Лені,на, с. Жердова з

няття

нJrоІ

с· вото і:ІІ:е'йного рйІ'Ня.

тійні

оргшн~защії

.

У майсте!}ні Пухіаської семирічної

Пар-

бачили ці

Ш) -

виготовлЯІВ руще~ння СтМ'уrгу КПРС, аі1Іе за-

році •було те, що ві:~биrrий

в усіх ry,l}'l1lta.x,

-rx

ПЛ3ІН n;ропооиці·я (}рга~нізовувати

ноо:w~ежлю вЦ ро::~витку громадського тООІІ'Оtда.р- с.лух·аІЧі'в

-

:на;,вчаі1ІЬНОІ ПJр0111рЗІМИ,

проходИJЛИ

персm~к.тІmнИІй

у більш

З"'"""'""Я

,..,.... • •

С'І'іВа

КОЛІГ()СПУ,

'в ИІІWРИСТ·()Вували

щільншу піеля 33ІНЯТЬ а·rітатО'ри

гуртків

Ки;,"".. ... ,".n.Т\1\

"'

лід час колективни·й п~егляд

оrоремих

~""'""""'"'

"'J '

"'

~----------

..lt

Рік у рік зростає потяг трудя-

е&сrк:урсії ,. 0 щих І. JІ"'нІ·,на,

Фото М.. Горбатенка.

С/ЛЬСЬКОІ•• Р' АДИ

ДІІІЯ

"'"Зею В.

до культури

невпинно

. . ОСВІТНІХ

і знань. Це

підвищує

. закладІВ

Для

роль

. СеЛІ .

На

Успішна їх діяльність

8

·

п·

минулІ 'РО'КИ.

ІД час · ви:в·чеRІFЯ

матеріалів ХХ з'і0ду

ПІРа·к·тика по,казує, що і у тих б=и,

·

•вилщ~ках, коли пропЗІrащпст сам

ltiiPC, тоо безпосер()І]І)НЬО ·не працює

Т"'Ворили v

J •

К' НЮІ\1:КІ()ІВа П(}ЛИЦЯ

значній

рамм ВИІВ'Чаючим

В"""'"'"аюпІ·, тів трудящих. У виконанні цього .,.,_,. J~·

«На дооюмогу

М3ІрІОСИ!СІ11СЬІКо-леніІН-

~ІІJО•Віді ТО'В. Х'рущо•ва М . С . «·Про з ·сдуха;,чами на rвІfІ)ООнІІ'ЦТВі, але ську те<rрію» . Поращи, за)І'ВажЄІН-

завдання

постійній

велика

роль

культосвітній

госnний геІіцію.

належить

комісії.

Про характер і мету її роботи

<'fi'

і чали мар&СІІІСТСЬ!Ко~лwіrnсшу тео·рію .

па.ртіі пров~де з НИІМИ по ма!І'е-

ді досвіду новаторів колгоспного

Т3!ННЯ

рІаЛаХ,

зоотехнічного

П~д'носились

:ншііІва•жJrВ!Віші пи- ІВах, де слух~1чі,

го:СІПОДарсмtОГО

турного буді'в.ництва.

і

К."'ЛЬ-

,.

1tле З3ІНЯ'Г'ГЯ, ЯІКі

ВО•НИ П"""'мЯІІ'Ь, .,V~"""

ЗаІВ"''"И ІІІаІСИЧе-

......,

Н&іі'блпжчих

·

·

ЯІ&І

ВОНИ

Д'Ніrв райк~м

ВИВЧа\!ІИ,

ІВ ок~мих І ні КОІІ!ІііРе'ІlНИІМИ фак:rа·ми. rвИJроб- ретичні КООІ·ферrощії, ГРУІПО!Ві та

колгоопах, ш.щрием~С'І1Вах 1 ее- нич&го хараІКІГеру та - І'НІІІІИ•МИ лах ра'Й&ну. СЛухачі ГJ"РТ&іrв по- цікавИNи ,ма.теріалшм:и з мі,еце:во-

чали ПЇ!С\ПЯ тоrо rораще оргшні'З'О- то життя. вуваrrи 'ГР'У\ЦJІ'ЩИХ на. ,;острооwве

іІндавідуаі1ІЬІНі опівбооіщи. Де доП()ІМОже това.ршпмf зшкtрі:пиrrи ·3до-

буті ЗІНМІ!НЯ

і покаже

вав НЗІ}( пЇІДіви:щешнЯJМ

тирічки.

НО'ГО рі,ВІНЯ.

.ЦеНІННИ о о

ГУР'11Ках

.

РІВЄІНЬ

З аІН·ЯТЬ

В

прИ!Сrвяченпх підС)"М!Кі3ІМ навч:wІЬІНОГО p{)llty, кому-

.

НІ·С.ТИ

.

В1Д:3НаЧаЮТЬ

'ВСе

Те

fІі)ЗИ-

чить і Та!КИІЙ факrr. Поротитом наш- Вони ра:зом року понащ

боо-

30

ідей-

'НЗІВЧЗІJWНОГО

року

Оі.кtреших пропа.га.щИІстів і слуха-

ідеологі'ч;ноі tр(}боти в літній пе-

у КОЛГ()СПі

Слід при;ділити

«Червона ув~гу ЧИІТ''Н!НЮ "'

"'

(}Собливу

,11;0-

ГО'ВОІ})ИЛИ,

Я'ІЖа Д. М. Юрч(Ш]Ю, бригадВ'РИ ·Вала;;Ш()Ва

рілЬІНВ!ЧИХ,

Щ(} пропаrМІДИІСТ тов.

......

=-

КУ\В3!НІНЯ 40-х роК,()ВИJН ВелИІІtото

Н. добре готуєтЬІСЯ і ЖоВ11Ня.

трмtт(}рних і буді- 'УІМЇ:Л>О проводить ЗаІНЯТ'І.1Я. Але ра-

В. Пин~tюра,

велЬІНих 6ритаІД А. С. ЛИТОІВ·&а, ЗО'М з тим з її ВИІНИ та окремих

завідуючий віддіілом

. ча•с .зi'PJ!WHO було д~rtільд . х . с ол&вей, сrвІ!'На:рк.и ф . Jl . остапнІй Гай;І;rк., А. А. lt<lilty:Н, ·КОЛГО(}ПІШК ка ЗЗІНЯТЬ. • Сл у;х&чі гУІУГ.Іtа партіііно-і осМ. Д. теrвель; рооіТGІИІІt-слюсар

пропаганди і агітації райкому

В. Н. ГулЯІНИ'ЦЬІКИІЙ, В. І . Кеуш,

Р.

А.

Сошко,

шофер К. М.

Ва.-

члrоrів бюро

віти

у

па}J'торга1Ііз31Ціі за

велmtОдимереьк.ому

1•

мл-

Ц

КП України, u

имоwинськии,

штатний пропагандист.

ПОМІЧНИКИ І ПОРАДНИКИ ЗАВІДУЮЧОГО КЛУБОМ ltiлмta 'дІНЇ'В тооrу Я ДООІГ6НЬІОО м:ежуе'І'ЬІСЯ тим, що дає лише хо­ 3 'ІdІОЛ()>ДИМ ІЮJІІГОООНИіltОМ •роші nропозиції. Він, ·ко·ли по­ Тих()НQМ Мище:JІІком. З!ІІЙІШІа в радить щось, то й са:м дошJма­ нас мова і про му6ні діІJІа. Що гає здИісиити свою пропозицію. Ж ~бЛИJВО ХІВИШЮЄ ЦЬОrо К{)ІМ­ Вирішиши, •на~щнимад, виrоРГОІВи­ ти щити дл:я деІКораІЦіtіі на .клуб­ СОІМ:{}ЛЬІJjЯ? Першим, хто взявся У нашому клубі є ~уІГОЧОІК нш сцені. пращіtВНИІк,а 'сільсьwго гооподар­ за. це, був Мищеmко. Є в ІНЗІС і ·р.яд іJНших активі­ ства. Але його оонооmі матеріали

ГОВ·~ИІВ

дещо заста.ріли. На

ц~ звернув

етів клуібноі роботи.

Ось 'Нещо­

фельдшера, а і Я& ХОРОШОІГО МУ­

ЗИ'КаІН'І\а. Ма1й:же ЖQ·,ІЩИ'Й ІWІЩ®Т

вла.штуwати у ·кл~і •ВИІстав­

ку,

прІЮВячену

перщовим

·мет>О­

не проходить без його уч~сті. Вtн ІНе тілЬ'Іtи с:.ІІМ ,11;00ре грає, а і пра.ц100 над тим, щоб СТВ{фИІТИ

в селі велИІІtий і хо­ роший QІр&оотр на.іюд.них і<н•стру­ меНІІ'ів.

КультурнВІЙ .ріІвень •к.олrоІЖІНИІІtі'В ріік. у рі!& зрос.тає. Це ста­

і ТаІЩЮРИС'ІІКа,

коJІІrоопниця

сі•МІНЗІДЦЯ'ГиріЧНа

ОлІ>га

ОсЬІМак. В

заrrи ж їх МWІІШа лише з дОіПо­

;~югою мtтиву. Цю д}'l?tmtY мо,ма.

неї ІВмвилося неабиsпtе О'бдару­ буіJІо почути у вистуnах .на 'ІfВІОР­ •В3ІВІІ.а:. 3а.просИ!В 11 вп®Ше в ЧОІМУ звіті клубу, що ві·}J;бУ'ВfСЯ у ЙІІІли ще люди. Д}'llflta IFPO ВИ7 Муіб 113 З3іІfЯІМ'Я Гypt1Ra ХУ'}J;ОЖ­ ·ншс нещ0Ід3ІВНо. ТаІМ ми О'брали ста:вку всім спод'Обал3ІСЯ. Пtри­ !НЬОЇ Са:JЮДЇІЯШЬІНОСТі •не Я і не НОІВИЙ оклащ ради ІіІЛу;бу. До ІНеї с}"11ні пропонують, щоб яа ви­ ceiOJ)6'l'l\lp ~ОМІСОМ(}ЛЬІСЬІКОЇ органі­ увНіrшли Т. Мище.mко, М. ltаікуІН, а~кrrиві>С'І' МИІКола стмщі .на :КООІІ&Рет.них фа.Іtтах по­ заціі, а наш О . Осьммt і ще ІЩд наших .:юра.­ Jtшк;ун. Він вболіІВає за rмуІбну ка.за'І'и, як.у ІВМИКУ роль ДІЛЯ ІНа­ щих аІКТВ!ВkТіІВ. ших ПОJІЇСІІКИ•Х ГР'У'НТЇІВ '!t.Ї\J;ЇJ1І)а­ po.бorry, ІІЇ!КЛУ'frІ'І>СЯ ПІРО те, Щ~б А. Тепnюк, ЮТЬ Щ)ГааІіЧНі добрИ'Ва, ЗОІІОJ)ЄІМа вона робилооя осе rtpa.щe. завідуючий клубом. І. Фесенntа в нашо:му смі торф. }J;&М агроте·хяі&и. П~д ча·с на;,шоі

РО'3МО!ВИ пщr-

Тихін Мищенко ніко.1и не об-

Комісії допомагають культурно· освітнім закладам і партійним

організаціям в п·роведенні лекцій на

політичні,

науково-технічні,

всі знають

ве лише

mt МеА-

та прнрод-

художньої

Своєю

••осгійні

В

громадського будівництва будин­

як

ків для культурно-осві11ніх закла·

ди·

багатьох правило,

і

три

сільських

не

фіз·

Радах,

створюються

по­

витрачання

Тому

питання

чально·виховної роботи включа· ються до планів роботи культ· комісії. В брошурі В. Бражника· ва про це говориться дуже бага·

кладів, за забезпеченням їх не· устаткуванням

і nали·

Автор ,

п~стійні комісії спортивним орга-

нав ·

nідкреслює : комісії сприя·

ють школам у проведенні літньої

оз~оровчої кампанії дітей і бе· руть активну участь в арганіза· ціі позашкільної роботи учнів - в nроведенні культnоходів і екскурсій, в налагодженні спор · тивної роботи».

нізаціям, про їх сприяння поши·

ренню серед населення книг, жур·

.налів, газет.

Круг обов'язків, як бачимо, досить широкий . Але тут, як і у всякій роботі, є головна ланка. Свої головні зусилля комісія му­ за

зокрема,

«Культурно-освітні

допомогу, що ІЇ мусять подавати

перш

організаціі

то.

Далі в брошурі говориться про

СІТрямовувати,

роботу

стежать за

прим·іщень культу.рно·освітніх за·

сить

перевіряють

комісії по народній освіті.

своєчасним nроведенням ремонту

вом.

постав·

стійні

коштів, призначених для цієї ме-

обхідним

тернторі ї

дерева,

драматичний, хоровий культурні гуртки.

ють сільській Раді в організації

контролюють

посаджено

матично

комісії сприя·

ти. Крім того, вони

на

тячих ясел, клубу і бібліотеки Заслугою комісії є те, що в клубі села Матюші успішно працюють

самодіяльності ...-~.

діяльністю

створенні

району. Члени цієї комісії систе·

ничо -наукові теми, сприяють мак·

до

у

Рад!fМО почитати цю змістовну книгу.

І. Марченко.

все,

м. Бровари.

на роботу клубу.

·в rtлубі

мо·ю УІВЗ.ГУ т. Мшцен~. Він !ВИ­ JJ;аІІІно, Н8ІІІІJИІRлащ, у •нас в смі •вmrь пере1д зМІЦуючИІМ клуб{}И словив та~ож ціхату пропооицію ,и;уже ВЇ\Ц{)ІМОЮ стала, SIJit ооіІва.ЧІКа БІС~ нові й нm~і зш~З$НЯ. Роов'я­

-

10 орга·

нізації художньої самодіяльності .

Ц'~"""У Л"""ЦІ·ио, дів,

ТіІВ па'ІJІІ'ії -стали члена~и &П·РС. УІЮРа.ї·на», Н3іll'ри:к.ла'}J;, 'ВИС'l')'іІrаючі прИІСВЯІЧених піІдготоощі 'до с:в•ятСеред ІНИХ тanti rовариmі, ЯІК

навчання,

інтелі·

лено лави, зроблено майданчи~ для виступі•в. Всі жителі сел2 охоче беруть участь у благоуст· рої парк,у. З її ініціативи біля кожного будинку побудовані ого· рожі з каменю, пракладені тро· туари, відремонтовано шлях пр~ в'їзді в село, прокладено шосе». Детально розповідається в бро· шурі і про роботу культурно-ос· вітньої комісії Матюшів<;~>коі сільської Ради, Білоцерківс";когс

виро15ництва, по проведеНІ{Ю агро-

вЦповідаІJшнkть пар- культурно·освІтнr

з тим •критИІкують тіІіfіноі оргаІнЇ'защИ за по.силеІІіНя

парті'й·них елухачіm прийнЯІТі )(о чіІв, ~ерШник:іІВ парrЇ'іtНИХ орга- Рі'ОІД.

кqщатіів паqугії і 16 кшщща- ніІзшцій:.

cooro

рено,

симальному залученню трудящих

3аК.ЇJНЧЄІІШLЯ

партійної осrв'іти СІВ1д- тивне, що було в роботі ГУР'l'КЇІВ. пі;щвищує

чадьного

раз~

участь

розгортають роботу по пропаган­

У своіх ·ВИСТ)'ІІІЗ!Х на партій- з ТИІМ, хто нооащО!ВіЛІ>Н>О mра·цю- сільськогосподарські

ВИІКОНаGІІНЯ защшнь Ш()СТОЇ n'я- них зоорах,

пІро

ТеО-

сільську

села Орлянського nарку культу· ри. У 1954 році такий парк ство·

постійних комісій сільські клуби

}J;O.Kf'МЄIHTFB ІНа зат:яттях заmЖІди яе mраІЦюють ІНа тих під:прием·ст-

актив,

В роботі культосвітньої комісї : Орлянської сільської Ради є ще багато чого повчального В. Бражннков говарнть: сЦя по· стій.на комісія брала діяльн)

детально розповідається в ІGІизі

ЖЗіЛЬШе ЩООК{)ІНаJІенJНЯ Ке}JУ\В3ІНІН'Я коли Віі!І no-ІJia·pтHirnoмy ·стаmить- ня, які були ВИ'СЛ>О'ВJІІJНі слуха- В. Бражникова «Постійні комісії про:мп.слові!Сfl'ю і бу:АЇ'ВНИ'Ц'11ВОМ», ся до вик.онаІНня ево·го Ві}{ІПО!Ві- "~"·и, ,""''"" .n;,,,. бv.• е uy umах'ІЛІ>ати 1'111\lf сільських Рад». •<>ш '"' ,~ ...., «ПеревірЯЮЧИ роботу КУЛЬТОС· Поста.нО!ВИ Цlt ІШРС «П.ро ui}J;'I'O- ,11;3JІЬІНОГО доручооня, зшняття ·В ПЇ<ДГОТОІВЦЇ }J;O НОО!ОГО .нМІчалЬІного вітніх закладів, - говориться TOВlt'Y до С'В.Я1\l~у!Вання 40-х ро- ГY'P'ffitY прОІХОІДJІІТ'Ь аІКТИВНО. Та. там, - постійні комісії в той же КО!ВИН ВелИJІtОЇ ЖО'ВТНевоі соціа- КІDІИ є про.паrЗІІІІДВ!СТИ - д~мо,бі- року в гу:ртІtах. час дбають про поліпшення їх лі'СТИЧНО'Ї ре;волюці'Ї», с'!'атті тов. ліJзОtВаІНі з лаrв Ращянсмtої Армії 322 ІWМ)'!КЇСТИ і 15 безпа•р- роботи, сприяють проведенню ·о . ." всіх культурно - освітніх заходів . urnичl><Uiкa. О. І. «H·ama сила офі'Ц""'И тт. Шгун В. Я., Ч111Ма:к ТtlШІИХ това.рИJшm сЗІмостІІІІНО ВИ'В­ За ДОПОМОГОЮ і з участю члені·в K ~.. vy J в жру.жЮі ,наро,дів» та. ря,11;у іІнmих Д. Т. і Роговець М. А. ВоІни х·О'Ч

прикладу в брошурі про

аналізовано роботу культурно освітньої комісії Орлянської сіль ради, Василівського району, За· порізької області . Вона стежип за діяльн·істю сільського і чоти рьох д'ільничних клубів. Комісіf залучає до роботи в клубі кол

культ·

3'В\Я3КУ з суч31е;нkтю, з ·на,~йвwж- бее.Ц ·В брИ1ГаІДах, сілІ>СІІІWМУ .клу- ВИІстав ІВ теа.трах, rоінофі\!ІЬІМЇJВ. мірі залежить від того, як керу· лИJВіmими пиrr3!ННЯJМИ ~омуністич- бі . у кожJІІііі: б~бліотеці повиІШІа. ють ними сільські Ради депута-

Н()>ГО буді'ВЮІЦ'І1Ва, ·1Ііж то було у

Учень VII класу

КУЛЬ ТОСВ/ТНЯ КОМІСІЯ

го Їідейпюrо рімя. неоохі~і по темі діа:грати, схе- хо:в;ів не вживали. НО'Ве і ві'дРад'Не у .минулООІ:у ми. Окремі з них, •в ЯІІtих б}"В На рщ~;і зборі•в ~несе,на буі1Іа

на:вча.'ІЬ:НОІМУ

школи .

М. Гиренко виготовляє модель чотирирядного · корівника.

с. ІІRоске.

ПІкпувания про матІр-копrоспницю Дитячі ясnа nочали ;працю- буііІвсЬІJWІrо

iltJOJI1ГOOПY

і·мені

вати на 2-ій ділЬІНИ'Ці ІJУІСМІіrв- Хtрущова. В ІНИХ іблИІЗьаrо 200 CЬIRJOO'Q іltОЛГОСЛІУ ім. 0rаЛі'На.. дітеЙ. ДJІЯ ЇХ ООсЦІго::іІУ\В<UІШІЯ .fLCJia дооре Y•CTall1IWВ3!Hi, 1прЩ- і ВИХ.ОВМІІНЯ ·ВВJДіJлені 21 ІКОЛ­ баm:о нові ліжutа, МЗІРР3ІЦИ, ,по- ГООП1ІІЩЯ, більmm яких з }J;ymJKИ, пос'11ілЬІНа. білизна. На .сmеціа.лЬІНою ~готОІВ'Іtою дл·я

оащибі біл·я ясм помджЄІНі ще- Цівї роботи.

ре'ва, оооруджені І}J;ИТячі качеНаа. забеmхечені веіІМ необХ~И».: JІЇжпtаІМИ, tП()І('ІГіЛЬІНОЮ JІі. ; Дооре У'СТат.к.О/Вані .ясла. і на біJІИІ3Н~Ю, і'ГІJ3ШІКМШ. ІtоJІІГОСП 3~ій: ~ШЬІНИЩі, але 'На р()ІзкJІа­ ІВІЩЇ.uв для дітей 'В дО'СТаmній дуmк.ах

ДIJNI ДУrеЙ

СТаІРШ()ГО •&МЬІМСТі наЬращі ПроіД)'ІІtТИ харчуіВ3ІІ1ШІ. Страви ·ГОТУJО'Л>,

rвiJR.y ще •не~м:ає ма'І\ра>ців.

3ГЇ)UНО за'.\100Р,1!;женог~ ІМ·еню ІНа

М. Гуnий.

•ІWЖШИЙ день.

колгоспник.

3 8

•••

ГО,J;ИІН Р3ІНІ1tу ДО

.

9-10

ГО»Ш 'Вечора .пр&цюють диrrячі ясла на 4-ох ділЬІІПЩЯХ '1\Ре-

Ma.<repi -ІltОЛ'ГООІІІНИЩі

33!ДОВО-

лені !рОботою .-И'І'.ячих ясел.

П. Новбасмнський, голова сільради.


П'ІІтницн,

10

травн11

1957

С Т А Х А Н О В Е Ц Ь

року.

Дані про надій молока

~~0-~

в колгоспах району за.

ДЕРЖАВИ

РА,дЯНСЬКОІ

~

І і аз ви

Іллі~tа•, село Зази.м'я)

КИ RНа І­ ВДОСТаЛЬ ОВОЧІВ

Механізатори перевиконують норми 'І']ІШJИ'О'рна Третій рік наша бригада обслуговує КОЛіrоС'ІІ. І G кожн:ВJМ сезоном обсяг робіт 3І)ОС­ Т3>Є. 3 ПОЧа'І!К'У 'НИІНЇШІНМГО ІІJ'О:К.У значно nеревикооrує.мо ШІІСТаВJІеші ІНІ'Ре.А 'НЗІМИ зщаІНmя. ТЗІR, ·з пла­ ну 30 rемарів віІоса ,п&сіяди 80. ·ге-кта.ріJВ ЛЮІІвну поеwи 135 3аІМЇІСть 12 О за пл·ан001:. 3а.кінчу­ ємо пос~у ·картопші ІНа 50 гек­

заооріпили пару 'Коней, і працюю

Ї3довmr •у 1-й ріJІ.ьюrчііі .6рИІГаАі.

Наве-()ні бО'рО'Н}"В:lіІІ ІL'ІОЩі п"

Т(}рік 'наша л.аНІка вир<УС'ГИда: 210, МО.()КJВИ ПО 309, 'КаіЩ'ІСТИ С'І'ОЛ.О'ІІИ'Х буІJ$іВ ПО 120 ЦеІН'І1Не­ рі:в з :коЖІноrо

rmt!fapa.

У :ниніш­

'Ньому J)О!Ці ООртІОСЯ За білЬШ ВИ­

'ПОСі'ІІ, маркірував ПОЛ\11 Під 1tа'Р­

ТОПЛЮ,

ltO'нi

до6рИ'Ва.

пwозИ'В

оберіІГаю, і ;вони

s

тілі, праоцюють

Jll1t СІJІЇД.

е в ~{)'І'() ІМені і ПОВЧИТИІСЯ. По­ їздовим

працює

зі мною

'Рrч

СО'КИЙ 'ВроЖ3ІЙ'. 3о00в'ЯІЗаJІИіСЯ ЗіІб­ лі'l1Ній коJІІГООlІ!Нипt ГрИІГорій Ми­ РЗІІ'И '1\'.МІ}'СТИ по 250, ІМ(}РКВИ хаШович ГалицЬІІtий. Ще оrзmпку, 350, ПQМЇ!.(ор~в - 120, етолови~х КОдИ nі~ООИJІИ КЮРМИ З ЛУІl\'.іJв, 175 та цибулі по 85 буряJкі'В -са.м:, без f.рRТОрій Ми·хай.Jювиq ц~нтнеоріІв з те.ктwра . по робив 1ІМ3ІМИ ва:клащ3ІЧЇІВ, тарах. Внесли на tкожен ІГ~ктар віщ 2-3 ХОД·КИ, ,В ТО'Й: ЧіlІе Jll1t іІВ.Ші 3а~елу.женою пова·rою у L&Олrосп­ 25 ДО 35 ТОНН МЇІСЦеІJІИІХ та );3ІМ'О ЇGДОО!і ІЗ Л()МЇЧНИКJJМИ ІІЩ~Ве ВСТИ­ НИІКЇІВ ХО'РИС'ГУЮ'l'ЬСJІ '1']131!1'.'1'0РИСТИ не t.менш 4-5 цеН'ШІерів міІlшра­ І'аJІИ :J}JOORТИ ПО ~ві. jК()І~О'Г(} ,JОНЯ 2,60 Пос3ІАИUІИ ві;Jt­ лЬІних АоОРИІВ. ккиіі МиmілО' ltopн:iЙ!RO, не проІГаяв вm і 'На сіІвбі . ІJІа міино працює на трЗІІtторі «Вє.ла­ rеКІГара ра:нньої 'КаЩ'С'ГИ На честь 40 ;рок:()ВИін Beлlflto­ плаІНува.ли. 'бі,льше, ніж русь», та водій потужтоі ~маши­ 0,60 ro Жоотня я rпостшраюся працю­ ни «:&ДП-35» ВолоАИМ:ИІ> Оооач. ll!JIOПOJIOJIИ 0,25 rOOtтapa я:гі~. До­

'випtонуючи

!JІ1равила

вкооJІІ}'атації трЗІІtторі'В

вонИ за­

Orapaamo

безв~~мовнУ

беw~ечИіJІи

роботу

З.rре\ГЗТЇВ.

ти ІЮ3Саду памідорі'ІІ.

Все ЗІЮбимо ·для

llіраІІІИJІШІО <Ж3ІЗІШО у ВЇ!,!;ОМіЙ пісні : «МОJІQДИІМ ~різь у :НЗІС д'О­ 3&&іJНчивши ~олу, ;меші захw_мося с'І'ати л&нк()вою. Мрія мол :ціі!юнилооя.

р()fа».

Високий прирІст живоІ ваги свиней

ланкова .

Зоdов'нзання

С'ІІИНОВЇ-'ГО~і'ООЛИІУ ШI()Щ~Jgf, l!reМарії Варбон і Та.тЯ!Ні Оубо­

тсхвсЬІІtій правлЇІl!Jня ~оручило вЩ-

3магаюсь З 'С'ВООЮ ПІУдІJУІГОЮ ПО 'ГОДЇ1!ЛЮ СІВИНеJЙ. ·

роботі Таtісією Варбо111. Ми ~даJІи СЛООІ'О У НИНіШНЬОІМ:у ·році ІНЗ.ДОЇТИ вЦ 'коокмої '3аіюрjпшеної 13а ІJІаІМИ

'МО-

. ,_ роботу. ·11.116 ІНЄВИІС'І\а'ЧИJІО АООВЦу, . . ~ п~ння ·кO.Jllгoor.ry ~OOIOOIOO'JIO.

.. и~и.пи іНаІМ на ',J;ООІооюгуГ ~х ;к.олrоопниць:

а:нну

3а.вць і Параrооовію Щиголь. По-, . ч али

ШСJІЯ

Т(ЩJ,

працювати

ще

,J;аєиО 'Р31Ці{)ІНИ OjgpmiO ДJLЯ :К.ОЖІJІОЇ . :ІІруnи СІВкней, 3алежно ві-А їх ві­ 1031 .:ку. СьОГ{)ІАJНі ООНООІ!На 11РУ1Па з 9 ·}IO'lti.в працюю на фермі. На :серщньюю жююю вагою 65 ІJtі.ло· · ПeJ)Є'JroHaJJ:aC'Я, ВЛаІСJЮ'МУ ДОСВЦl 6 що найвзжлwвіmе над усе - це rра.иіІJІ од~ржує щоденно шо :кілоrра!Иі!в картоплі, 1 кі\ІІограму Дбаю е'Іфаmи. лю:бов до ДQ:рученої іКУІltУ'РУ){ІЗЯНОЇ ,дe;prri, 0,5 ·Кі.Лоrра­ б . ~.&{ про те, Щ'U'\J ко~и за~~ . у.ли :.Ма сіJНа, пере~роо:леаюrо ІJІа б()tро­ ВЧ3.0НО :НаІГ()АООІЗІНl, 11alll06'Hl 1 :11'0ШН{)>, та 2 .літри пере.гону. .

,кілоrра·му.

,

К<Ра.ще. Тепер наша лата ~- ~~~арсьКQМу А()..ГmІІНУ'fl; жавrьо.я

О'

twчинавться 1На~ра.щии ч&с-

~lЄЮ З Пе'І)еДОВИХ у ді111НЄ табірне утрИІХ·а'нШІ Х)"ДООИ.

· АО · В певне11а, ЩО' на честь... 'Рl'ЧНИ. . 3~LНЧИіJІИ лос~у ~а.ІУоошп на ці ВедИІІtоrр Жоотня ~остр00001во ILIIOЩl . 8,20 ·r~ктара. 300001'\Я'ЗУ- RИІWНаЮ ЮЯJ'е ЗООООІ'Я·ЗЗІІІІНЯ. в. Гаnицька, єм:оея ІЗ 1,2 гектара ОАеІРжати по доярка. р~шті ІНа ltЛ}'Ібні:в, 250 Цffil'l1Нepim по 1~0 Ц6Нтнерів з ІLІІОЩі Вчусь у старwих K{)JDO'ro Г6RТ3Іра. .

KOJl'ГOOIIl.

Впевнена, що СJІова СВО'Г(} ~,;о­

П~ наnшм :н~ГJІJІІАОІМ зараз на відщ~;імі 137 СІВиней. На мжні . 15 ·р разом із зО'О'ГеХІНИtооі СІІtла-

ка. За 4 .міІСЯЦі з початку 'POiltY

~~~.А~:· :~Н:\~~=и: од6І)Жала по

колгоспникІв

зва.жувжо . ЩооrіеЯ'ЦІІ свиней 0с'І'аJННЄ 13В&Жу:83ІН'НІЯ ІЮКазал:о: ПО '()С'НО:Вній .груmі щодо-бовий прирі·С'Г

.живої .в аги становить

770

на 170 •11РМІіІВ мів ·Jliж зобов'язалися.

гра­

більше,

~о:к..1ад001:о в•сіх сил жо тог&, І В3ЯТе

іЩ~tреІВШООНМІ

КОЛГ()СП

ІН3Ш

ЩОО

З'Обов'ЯІЗання

-

вироби:в

45 цеятнерів ,С'ВИІНини .иа 100

У мину.пому ІЮЦі змtіІнчвІв ІСе- rекта:ріtв орне» землі.

трu&вІІІо.

С. Сеnюн, ланкова 1-і бригади.

м:ирічку школу і виріm:И!В 93Qlиmи-

М. Барбон,

ТИСЯ в РЇ.ІІІООІУ lt()Jl'ГOCІJІi. За пою

свинарка .

Впроваджуємо новий високоврожайний сорт кукурудзи 'fіО~ОВООІу ·ШІаЩ'ЮЧИ ЛОСЇІВ'Ні 'ВРОІЖіаЙJНОО'О CИiJIOCHOro сорту :в;уПЛОЩі 'ІtОрJ(ОВВХ •R'УЛЬТУ'Р, ЮШІ :!i.fl!~И «[Це'СЬ.Ка~10», :ІШtИ!Й !ИаЄ ltOJDГOOII ІВврішJІІІІ трохи ICJroliOТИ- рщ цmних ,властивостей. В.Цо­ ти М:ІІІСИВИ, ЩО раніше аJЇ,NВЩИJІИ- .11:(), ·НМІрИКJІа,J;, Іt:МИ ЦЇJШU}:М: .,{0-

~иrають качани, то C'reбJfo і JІ.ІЮТл ІІІ>Щовжують лиmатиk:.я зе-'

піж gyiRY'P'YrA'ЗY, і ·посіяв 11 Зо-ООв''ЯGалВІСJІ rекта:ріІв. ожержаtrи 110 45 цror11нepm зерна та 'ПО 200 цrorrнepi'll ·си.лОСІНоі М:31СИ j ТИІІІ СЗІМЄ На ме1ШПі'Й п.ло-

леяим:и, що жа"є >:моЖІЛивісrь 'ІІІРИ ,вирощуванмі &}'UtY'PY~И !На зерно ПООІІІНЩіІl'ІЮ 'ВИR()РИСТ&В}'111аТИ стеб­

Н.ІЩ'І'JЮ ·В ,J;ОІС'І'&ТНЇ'Й' WьаtОСТЇ аJИ-

«O,J;OOЬ/Ra- 10»

еооrоІЮЖШНПИ кормwи.

ву }'!Вату, іі роаміщаемо

CJI

100

Щі збільшити валооПІЙ збір цієї ла на силос. ВИІЮщува:яню ку.куру.І,;Зи 1111аривкультури, забезпечити

co:vry

ПрЩЇJІИМ:Q 'ОСООJІИ­

m:a

.кра-

3uЇII'DI!!Io

Зароо СІЦDо :&'Y:lt'Y'PYWЗY :вруч- щих · 'Полер~нпах.

НУ :ІtВІЦраt11НО-ГНі'3.JтІИМ ООООООІНІ ·Сі'Вбу RУІКУРУ'!ЗИ на ВСій п.ІОЩЇ

з виесеJІІНJШІ у JІУІНRИ суrміші ор- іа 2-3 дні. ГаІНО-{І(іаІерал:ЮІих

жобр.ІіВ. П()ле-

РедУ в ЗХ8'11а.НІНі нича ~ит~а,

ЇІ,J;е третл ріль­ ОЧ()J[ЮЄ ву

М. ПастушеІПЮ. Вона

лоса:,;ила

15 rе&Тарів. В цьо•у р()Ці

посадпі>

· В. Мехе11, голова

Г. редактор

колгоспу,

Пищай,

багатотиражної газети.

15

І'ewrapigs повоrо для нас висо.~rо-

Колгосп

«БільшовИІС»,

с. Рожни.

Колгоспи Черкаської області в минулому році придбали 300 тракторів сДТ- 14».

більше

На фото: тракторний парк кол ­ госпу сБільшовик:.. На передньо­ му плані

-

і колгоспів

~ ~.;:

0 .а О

: ~:

_ ин:уJІоrо :ок]

; ~

,; іЕо іЕа;"' іЕ S!"'"' ~ ·... '"" >.~~~""~~:мі'-~~~ ~ ;

w ~ :z:

• 2 ::.с~ 11:( 1111 ;::.:~ ~caw ~

Русанів, ім . Сталіна Требухів , ім . Хрущова Літки, ім. Калініна

РізницІ. протІ

0 со

r.::l co "t:

3

3

=

.Q

"'=

:r: .. =с:.. о О')::.:: =Q, ом =Q, о = >. ~.. :0 5 86,1 123 331 948

933 932 927 Княжичі, ім . Щорса В.-Димерка, ,ім . Шевченка 873 Гоголів, «Червона Україна » 861 В.-Димерка, ім. Димитрова 846 843 Семиполки, ім. Леніна Світильне , ім. Маленкова 823 81 7 Зазим'я, «Шлях Ілліча » 811 В . -Димерка, ім. Леніна 799 Рожни, «Більшовик» 797 Бобрик, ім . Сталіна 786 Погреби, ім. Кірова 778 Плоске, і м Леніна 774 8 . -Димерка, ім . Кірова 699 Красилівка, і м. Жданова 621 Пухівка, ім. Ватутіна 617 Мокрець, ім . Будьонного 610 Жердова, ім. Леніна 602 Гоголів, ім. Молотова Троєщина, ім. Ворошилова 601 600 Кулаженці, «Зоря» 588 Богданівка, і м. Анд;рєєва 549 Рудня, ім. Кагановича 498 Калита, ім . Сталіна 482 Заворичі, ім. Кірова 783 По Броварські/і МТС 735 По Бобрицькііі МТС 757 По раііону

3MArAHHH

145 84 116 123 118 127 104 96 124 119 47 80 121 74 122 27 \06 99 58 І ЗІ

69 71 101 86 50 53 117 90 100

301 267 290 296 269 274 319 264 288 297 218 247 266 222 319 141 197 244 210 271 181 202 253 226 178 138 261 252 250

Q.l

2

153 55 49

76,5 99,1 55,6 48.4 55,8 77,8 48,7 57,4 72,1 48 92,3 57,2 63,3 52,7 54,9 35,2 63,7 43,2 46,4 41 ,7 53, 1 47,6 35,6 34 30,9 36,9 57,2 54,8 55,9

14 \19 34 249 8 32 14 9

21 І\

117 17 7 76 61 107 ІЗ

65 97 38 206 96 62 40 38 40

ДОНРОК

кіж доа:рка:м:и :колrоеnів райоку за високу

Hi,

перевиконаю

сіл

0 , : О

Підведено nідсу.-ки соціалістич:воrо змаrавпа:

·&ОЛ:ГООІІі

у

,Коли . 'шЮжуmа.ли

У'І.'ІООрила. за ~1ІіручеШІям Іt~ріІв- корови по 3200 КЇІ.'І()І!1РЗІХів ~м сщ>­

,.оовцчених

їздовий .

М. Меnьник,

0JІОВа СІІГО АОТРИІаЕІО

7-и

М. Радченко,

roro, щоо да­

N2 13.

НИ&і:в >ІtOJU'ooпy ла·НІІtу ІЗ

НИІКИ.

ти tкиянам вдосталь овіжи~х, висо­

тракторної

бригади

вати І!'а.к , як Д()ООі~чені колrоеп­

коmкіQни:х {)ВОчів.

І. Лук'нненко, бригадир

ПіУМаr.земо па:рнипtооо,;у пЖ!рува­

місяці нинішнього року

~-;:

ІХ ТРУДОВИМИ ДІЛАМИ ПИШАЄТЬСЯ КОЛГОСП (.Шлях

4 О

тракторист комсомо­

лець Г. Ярмолевко оглядає нову машину.

(Прескліше РАТАУ). Фото І. Діамента.

про,~~;увтивиість ІОJІО'Іиої ху,ІІ;оби за

4:

кісиці

иивіmиьоrо рову в тваривиицтві. Найкращих поваsви:ків доби.Іиеи ,ІІ;Оирви, одержавши від вожиої в завріu:JІеиих корів кілоrрамів :ио.'Іока:

1856 ПнльтяІі М. З. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1774 Юрченко Д. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1680 Ященко Г. І. колгосп ім. Хрущова, с . Требухів; 1460 Кришни Л. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 1408 Віри•t Н. П. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1404 Цахло Г. Г. колгосп ім. Хрущова; с. Требухів. 1305 Клименко Н. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 1272 Горобей М. Ф. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 1246 Бобко М. М. колгосп ім. Леніна, с. Семиполкн. 1228 Васильченко С. Л. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 1222 Строкач П. Ф. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 1221 Кваша В. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1197 Івченко У. Ф. колгосп ім . Калініна, с. Літки. 1178 Ряба А. А. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. J-175 Ряба М. Н . колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1162 Кулик Ф. Ф. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 1161 Карпенко К. І . колгосп ім. Сталіна, с. Русанів . 1149 Москаленко К. Л. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі . 1119 Топіха Г. І. коЛгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1084 Ворона €. С. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. 1072 Онищенко М. €. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1069 Горобе/і Г. К. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 1065 Ганжа Г. І. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 1065 Висоцька М. 3. колгосп ім. Ватутіна, с. Пухівка. 1062 Безпала П. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1059 СоловеА Г. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1059 Логвиненко Г. П. колгосп «Червона Україна:., с. Гоголів 1042 Царик К. Л. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. 1035 Ряба К. К. колгосп ім .. Сталіна, с. Русанів. 1034 Трохименко П. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 1031 Галицька В. Т. колгосп сШлях Ілліча», с. Зазим'я. 1017 СоловеА О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1017 Пригара Г. В. колгосп сЧервона Україна», с. Гоголів. 1015 Середа Г. П. колгосп Ім. Ватутіна, с. Пухівка. 1014 Мельниченко Г. Я. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 1011 ГузІІі П. М. колгосп ім. Леніна, с. Семнполки. 1005 Сом О. Г. колгосп ім. Хрущова, с. Треб.ухів. 996 Мишко В. Д. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. 988 Король Л. І. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. 987 Ряба У. Л. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 987 Сндоренко Г. Ф. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 986 Лоха Н. Т. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів. 982 Ковбаснаська П. І. колгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 980 Троценко 3. С. колгосп сШлях Ілліча», с. 3азим ' я. 978 Кабиш Г. О. колгосп сБільшовик:., с. Рожни. 975 СоловеА В. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 973 Ковбасниська В. П. колгосп ім. Хрущова, с. Требухів . 965 Харченко Г. П. колгосп сЧервона Україна•, с. Гоголів . 945 Бобко П. П. колгосn ім. Кірова, с. 8.-Днмерка. 942 Васильєва О. Д. колгосп сЧервона Україна», .с. Гоголів. 935 Шусть М. В. колгосп ім. Димитрова, с. 8.-Димерка. 926 Волоха О. І. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 915 Музиченко Н. І. колгосп ім Калініна, с. Літки. 911 Менжега М. А. колгосп ім. Димитрова, с. 8.-Димерка. 906 Кабиш Н. М. колгосп ім. Леніна, с. Семиполки. 904 Костири Г. Д. колгосп ім. Сталіна, с. Руса нів. 902 Герус О. С. колгосп Ім. Леnіна, с. Семипол ки. 882 Костюк У. У. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 881 Божко Н. r. колгосп ім. Сталіна, с. Р.усаиів. 876 Литвиненко Г. А. колгосп сШлях Ілліча:., с. Зазим 'я. 867 Миколаєнко Г. Д. колгосп ім. Леніна, с. Плоске. 857 Сав•енко €. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 854 Крикун Г. Д. колгосп сЧервоиа Україна:., с. Гоголів. 851 Конах О. І. колгосп Ім. Леніна, с. Ппоске. 845 Якуша Т. А. колгосп сШлях Ілліча:., с. Зазим 'я. 824 Пархоменко Г. І. колгосп «Більшовик:., с. Рожни. 798 Пучок Г. П . колгос п ім. Кал ініна, с. Літки. 794 Вер•енко С. С. колгосп «БІльшовик .., с. POЖJUL


І===========*

В цьому році, як ніколи, рясно

яблунь,

Крони

сади.

зацвіли

груш, слив, черемухи стоять, на­ бавовняними nокри·ва­

че nокриті лами.

А на такому сніжно-білому тлі особливо виділяються своїм за­

барвленням фіалкові і оранжові жоржини. Сnершу кожний, хто їх

бачить, дивується : хіба жоржини трав­

nочатку

на

цвісти

м о жуть

ня? Це ж буває тільки в кінці лі­ ще

же

зараз

а

в

цьому

немає. Це наші юннати добилися того, шо б великих кущів жор­ жин зацвіли ще наnередодні nер ­ шотравневих свят. Кращі з кра ­ щих квітів діти відібрали для то­ го,

могилу

nрикрасити

щоб

тих,

хто nоліг в боротьбі за звшьнен ­ ня нашого села від фашистських загарбників. жор.жини _за­

nримусити

Щоб

на

цвісти

місиці

3-4

раНІше

строку, нашим юнаатам довелося

багато nоnрацювати. Квіти були висадЖені ще взимку шечках. · Хлопчики і Одночасно

ними.

за

старанно

день

у

день

-

кілька місяців там було одержа ­

75

жоржин.

чудових

кущів

Всього ж цих квітів в нинішньо­ му році біля нашої школи буде вже близько 150 кущrв. Тут незабаром зацвітуть і ранні айстри та бальзаміни . Наші юннати дуже захоnлюють­

не

Але

квітівництвом.

ся

лише

в гор­ дівчатка

доглядали

проводилася

робота по розмноженню цих кві­ цього Для тів черенкуванням . правління артілі дало нам у кол-

ІЦа.'ННі

МИ

сі·ЛІ>ВИ'ООНІК,()І)!У

ООГОсrJО­

·РЮВа:ЛИ ва!ЖJШве пита•НІНЯ про до­ за:кону

тримааmя

за.гаІ.:І ьне

щю

врожай-ність

на

культур.

ростила на 0,01 гектара 1,1 цент­ нера кукурудзи, а ланка Івана Омель'!ука на такій же nлощі 3,2 центнера картоnлі . За досяг­ ну"І:і

усnіхи

лені

на

дарську

ці

nредстав­

юннати

Всесоюзну сільськогосnо­ виставку.

ІВіть

ча,с .

·вес.няний

3окр(І'){а.,

депута­

r.

Ро3Сосі ·було ~оручеН{) проводи­

роботу с еред

;юся

з}1ІетрітИІся

біології.

вчитель

фажтшми. На.прИJК..'Іащ, А·гафіі роз'яанта:ли :Ма~~tа.реНІКо, що на~й­

обов 'ІЯІwк

перmий

кілмюма

з

ба.ть:к.і:в

дати

•діт.ЯJМ: осБіту, ·ВОІНа. на.с і слухати

с. Літки.

ня. Зараз по всіх класах npoxo-

-

ЗJІОЧИН,

Це

ЩО

ІКа ­

ного

раніше nройде­

nовторення

дить

матеріалу, n.ровадяться кон­

індивідуальні

сультації,

заняття

з учнями, що проnустили багато або

уроків

грамний

nогано засвоїли

nро ­

матеріал .

Усnішна

nідготовка

до

екзаме-

нів залежить .від того; як учні відвідують уроки. Це nовинні знати і батьки. Але у нас є ряд учні·в, які навіть в цей відnовідальний

час

не

. відвідують

шко-

Та.к, як А. Mш&шpromw, ПQІСТУ­

• .

24 квітня було вміщено

с. Зазим'я.

па'Стухами

В травні будуть розширені інші

вулиці, в тому чис.лі і Пушкіна . сГрубе

* * *

агротехні-

порушення

заголовком у

nід таким

деякі громадяни, зокрема по ву-

газеті

«Стаханове~ь»

свої

квітня

було

те, що

тракторист

садиби

за

розширили

рахунок

nроїжджих

доріг. Голова міської Ради т. Какун К.

nовідомив редакцію, що факти, наведені в листі nідтвердились. • . .

-

від

19

листа з

вміщено

с. Жердови, в якому йшлося про грунт nідготував огріхами, мілко .

Теnлюк

Ф.

nід

моркву

з

Голова . колг~сnу ім . Лен~н а т. Бара·юн nо.вщомив редакщю,

що

Ф.

Теnлюку

вказано

на

це ,

В к.вІтиІ багато. ву~иць. ро~ш~р:- ~ і ділянка nерероблен а за його ра­ но

І

ВСТаНОВЛеНІ

В ІДПО·ВІДНІ

ЛІНІІ.

колrоепні

поля

абробляють nотужні трактори,

NаШИІНИ.

та Ї!НШі

кооrоаЙНИ

Ра.~сЬІ:к.ий урщ lВИСООW оці­ юrn

·Іl'РЗЩЮ

к.м1аJ>ЛИJЦИі.ИХ ·:ме­

орАеном ЛеніJна.

Шість · раз

ніll 'СЇЛІ;СЬІКОГОСПО·АЗ.'РСЬІКОЇ ВИ­ гЦно

зустріти

Велиото

ЖоВ'І1!Ія,

Готуючиеь 40-річчя

і мех&Пі:заrори :10-

х.лі(юроби

бов'·ИGа.ІІися одержати ІВ ЦЬОО!У році по 18 Цewl1Н~pim зерна і

260

40

·вирООwrи

ІW3ШЇ

центнеріlІ ООИНИІНИ •на

100

те:к.таріІВ ()Ірної зем­

лі і НаАОЇТИ П() 3500 кіло ­ І'рМlЇІВ 1І:ОЛОІКа ІВЇД КО}>ОІВИ. МТС :Ц()Ібре дбає

Дирщія

КfЛЬТУ\РНИХ

За.АООЮЛеІШ·Я

ПРО

Регу­ ЗМІИТ.Їів мexaшfuaropim. uрно ЧІІТаЮТІ>СЯ JІекщЇЇ і АО­ НОВЦі, ~ro!:O'Н!CmPYIOO'I>eJI к.ішо­ фЇЛМІИ, ВИ'С'1'}'11ІаЮТЬ 3 ІWНЦе;р­ турт­

Та!МИ ~уосовий

()р.К.ОСтр,

ІШ ЩО:аtНЬОЇ

СJМІОіАіЯШЬ!ІІQІСТі .

Працює бібліОО'ека, в теле.ві­ зор.

~ЗІВКИ.

по

по

центнерііВ

ЦУ'!QJЮВИХ

На фото: в ленінській кімна­ Кагарлицької

ті nіс.ля роботи

машинно-тракторної станції .

Текст П . Дралюка . (Фотохроніка

РАТАУ) .

Фото Н. Цндільковського.

ВІдкриття музею В. І. DенІну в Deйnчlry 3

нагоди

lВЇ'ІЩІИ'М'Я ·муrзею

Леніна. 7 IJLJiiчa Воло,;имира травня lВ JІейп:цігу пе-ред tіу~ин­ баrат:шюд­ 1rом :м:узею віІ,І;бувс.я •ни:й мітИІН·r , на який · зЇІбJ)І3.'Іось ліш:н:я колгоопу, ноовЗJЖ.а.ючи ,на щі НДР дбайливо зберіга:ють в.се, понаА 10 ти~яч ТРУАЯЩИХ міста. (батько І . С~люк). nовинна села Громадськість щютести сілЬ'ської Ршди, ~ооволи­ що зв'.ІLЗашо з паІМ':ятrю щю пе- Вони ІВиіішли на вулиці з АеР· вnлинути на цих батьків. юяти ребУІВаВ1Ня в Німеччині велИ'JtОІГО жшвними Щ)апора.ми, з червО'НюІН фе}УМ'Ою ло зЗJВідуючо:му 0 . .Пmемишська, руху, а мі·:жтародного прмrора:м:и робітничого і •вчителя ВОJЮ,ЮЯ уЧІН~в О. Крипrrопа і О. Турчи:на учителька. ІІІРОЛ~ріату. В АОореоолюційний портретами В. І. Ле'НЇІНа.

ки»

Пушкіна,

генера.л-шд'ютант Че~~>­

. 7 ~а.~~ 1ГР~а}{СЬІК!'СТЬ JІейп-1 ві~і!!:УlJаТИ .mкО\Л'у, ·не ІJЮЗУJМіючи, Демооtра.(мати Т. Щиголь) • Т. Карсим ІЗІ я::к.ої великої ІІІJК()ДИ lВ()ІНИ ї•м зав- ЦІГа 1 ВОІ61 н~мецьКОl • Карсим), К. (мати вWJНача.ла 7 класу Роопу6лі,ки 'І'ІІ'ШОЇ М. Стрельченко із 7 класу (мати дають 'ІааtИІМИ ВЧИІН'КМІИ. вЦкритrя в урочисту пмію те, що пршв- Юеті музею В. І. ЛеніІJІа.. ТрудяПрИІ&ІJО lВра.жає В. Селюк Стрельченко), П.

листа з м . Бровар і в про те, що

лиці

СЬІКИЙ

Ц<l~J­

І. Селюк), В . Щиголь із 5 кла~у

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

новці:.

земля·х , на

1&0ЛИ'С Ь

ПШІfУІВЗ.В

ткав. Тепер

Ось вони: М. Рижии Із б кл а- пил:и і 6вфро·си:ні:.я Дмwrtрі:вна. Тур. су (батько І. РижиІі), М . Особа із 6 класу (батько М. Особа), І ЧИІН та. Іван ОпЗJНасОІВИЧ ltрИ'ШТОП. М. Селк;к із 5 класу (батько Во:ни 'l1еЖ заоборонили сооЇіМ дiтJmJ:

до

млгоопного

стшд&.

ХУ Н ОК .

період в рОІКи еміnрщії Вооло,J;и­

На хітинrу ·ВИСТУ'JІИ.ІІИ ІtаІІЦИ­ МІflЮІВі Lлліqу довелось побу'8а.ти даrr у члени Пмітбюро Цlt ООПН секретар сільради. у багаrrьох ·містах ШмеччЮІи В. Хонекеор, дЩ>ектор Ц!ттраль­ с. Калита. Мюнхені, Ве.рл.іші, ЛеЙ'Пцігу, ного ,музею В. І. Jlенв в МО<С'КІві ІПтуптарті, Нюрн6®ТУ та іІнших. В. Ф. Морооюв та і:нmі. Музей В. І. ЛеіНіна. _р()Іjіміщений •ПотіІМ ·ВЇ!.!іб}'ІВСЯ ()ІГJІ:Я.Ц rоtООООа­ Переобладнання клубу В КОЛИ'ІПJЯЬО'Му бу~ИJНІКУ СО'Ціа.JІ­ Довгий час клуб у н ашом у се ­ .Цем:ооtраТИ'Ч)НОЇ rЗJЗети «Леіпці;rе-р тів муІЗею. дуже всер еди н і і зовні мав лі У ~Щt.pwrri <11 ЛейІЩ.ігу музею фол:ь.к.сце.йтунr» на •вулиці Рози Г. Шульга,

сНе nройти, не nроїхати» nід таким заголовком в «Стаха-

·ві!д-бwися

з:м~ни

на ·ка.мр.л:ИІцнких

ЯКИХ

·м е­

з-асл)'lга

буржів з ге:к.тара,

хааUзаторів. Докор]нн.і

МТС була уч:юнИІІtОО! Всеооюз­

ВЧИІН!КИ

це уваги.

вмwка

самперщ,

манбутВІЯ доля дітей. ТіЛІ>КИ ЦИІМ можJНа. поЯІСн·ити те, що А. Ма­

Наближаються екзамени в шко-~ ли, а їх батьки не звертають на ·РаЄТЬІС.Я ЗЗІІWНОІИ.

лах. Вони розnочнуться ЗО трав-

поrод­

в ноопрмтливих

них. умовах ЗаІВж;ди 3би·рають ,дwрий урожай. І в цw:~~у, •на­

хаасізатор~в, наrо])О.І(и·вmи МТС

сп.ршва. Ал·е це не тааt. Поді6ні

ВИРІШАЛЬНІ ДНІ

ОООЮ

не хоті·ла. Її, П$.Но, іНе турбує

Ікаренко відірl!а~а с.воі·х A.i-reii Biooropa. і Григорія - ~~ школи, ХУІдобу. па·сти ІПРИ'МУСИШШИ іх ВОІНа вважає, що це її О'соби.ста

А. Трохнменко,

СЬЮІ У

Же1ШІЯ rвідсіву учніl! з ШКО\ЛИ у

наnрямку

цьому

в

~а)ЩЯ'І'Ь

3}1ІеТІ)Ї:В

ІІІ:РИІКJРИІМИ nровели вже значну роботу. Так, ~к :ми ІНе ланка Галі Краснощок торік ви­ ВаІСи~іІвні

Окремі ланки

МТС, ·Р(ЩЇ

вeffiiY. :Місцооі х.лі:б~оби на­

За. цим •весь ча.с мід·кУІВМІ і Проводяться досліди про вплив ·сільвИІWНІКОІМ. Аяе тут 'ЮІ~М дове­ факторів

~rр;~:е:на

ооСЛУ'ГО'ВУ:Вані

гос;пи,

Jleнim Ка:гар.лицЬІкою 1tOЛ8lt'l'И'В smtOЇ 1J ЦЬОМУ

()бОІВ''.!f:JК,ОІВе ІJІавчruЮН!Я ;діте-Й'. Вул'()

рев.

різних

елавляться на Ки~вщИІні '1\Од-

ІВЖRТО ])ЯД :l:t.X~iB Д.:ІЯ ЛОПере·д­

уваги nриділяють садівництву. В ти qюл '.Я'Онювад ьну цьому році вони заклали новий ба.ТЬІІОЇ!В. де­ 1500 на доелідний розсадник

сільськогосподарських

'11Ва'РИJШІИЩ'І1ВОМ

,І{У'&ТИВНтt:

Ще ВОІСЬІ~ЮГО береЗНЯ На 3аІСЇ­

та~м М. Шнчу!Ку, К. А:врЗІМе<нко і

цим .

Так, nриміром, гуртківці баг ато

весна .

незвичайного

Нічого

nлощею в І квадратний метр. За

врожаями З®На.,

Ва.гатими

ЦУ1Іtро.БИХ б }lрЯJКіВ, ІВИ'(',ОІК()ІІJІро­

ЗАЛИШИЛИ ШКОЛУ

госnнш теплиці окрему д іляночку

но

найстарішої МТС Украіни

ЧОМУ ВОНИ

Руквин юннатів

10 травня 1957 року.

В ленінській кімнаті

пошти •·===========

редакційної

З

та,

П'ятниця,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

неnривабливий вигляд. Нещодав­ но ми вирішили його каnітально nереоблад:нати, а колгосn доnо­ Збудували лісоматеріалом. мі г нову кінобудку, стіни якої обши­ ли фанерою. М. Н(кішнн, голова

с. Троєщина.

сільради .

JliQ11QCeмбypr.

Тут :на

по·ча.'ІІку

овій

В. І. Jlен:іша. ,J;істаша

вияв

тру~НЩИ•Х до ро,ку ВолоДИІмир Ілліч про­ ЛюбОІВ 'НЇІМ:еЦЬІКИХ ·:МЇЖІНа­ В'ЧИТМ\11 і ІВОЖJ)tІІ /ВелИКОГО в~и:в :JYІC'I!J)i •Іі 3 ч:.лена.ми Цент­ ра.лЬІНого Комітету партії, обр~ни­ ро~ОІГО пролетшріату, за ЗІііПООі­ lІі()І!іфе.ренціJ, і ТаІМИ .ІШt()Т() 'ВОІНИ УІСJІіПІІНО буду­ .ми ma. П<разшій

1912

депутатаІМи більmовИ'Цмtоі фра.'1t­

ЮТЬ нов е,

щшсливе ЖИ'І'І'я:.

(ТАРС).

ціІ тр етьої держшвної дУ;И И.

завбачення

•ви:пщ.ах, 'К ОІЛИ ІЦЛ:Я

пого:щ береть'Ся тілмtи о~а 03·

на~~tа. ЧИІМ бі•льша. кілЬІКіІС.ть 'Рі'з ­ ІRИ'Х ОЗН<І.К ВІtа3УЄ •На \НаОJІИЖеН-

М. сn-і,вробітник

Boneaaxa,

Укр аїнського

нау<Ково-дос.лідного

гідро­

метеорологічного інституту.

Реяактор С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

Адреса редакціі: м. Броварк, Київської облаСті, вуп. Київська, Нt 138. Броварська районна друкар н я Київського обласного уnравління культури.

Зам. 1976-2580

55 номер 1957 рік  

55 номер 1957 рік

55 номер 1957 рік  

55 номер 1957 рік

Advertisement