Page 1

РобіТНИКИ,НОі1rОСПНИkИ, інтелігенція Радянсьноrо

НЕДІЛЯ

Союзу добре знають,

28 ЧЕРВНЯ

1953 Орга н Броварського районного комІтету КомунІстично' паРІfi УкраїIІВ та районної Ради депутатів ТРУllSilЩИХ, КІІЇ8аькоі об .. астl

Вище темпи

силосування

Пос.танова,

Ради

Славною традиuією передових СРСР про випуск план року) викликал:},

з

Ціна

чують нову Державну позику розвитку народного господарства СРСР.

10

коп.

великим

Міністрів

сінопоставок дершаВl. Вірні CBOF.MY соціалістичному ~обов'я~анню. Rо.пГОСllНllКИ сільгоспарті.пі ({Шлях Ілліча), с. Зази~1' н, уже зібрcLЛИ 397 гектарів сіяних трав і природних імені

поназ:

340

провоД~ть.ся

рило Родіонови~ кеРУ6 громад-

тваРИ'IІ J "r.пвом,

СЬКИМ І мольці Іван

На зборах робітників марте(3апо-

ПОЗИКУ!

державі - вже здано

здано

в держпоставку

340

Із запланованих

су закладено тільки

.

тонн СИJlО­

Таки.

20.

гек­

тарів. 3араз закінчуємо збира­ ти ,ягоди і певні, щО

СВО6

бов'нзання перевиконаємо

30в

Ланка з весни підживила по­

батра.ків і

бідняків, а є

свіТ.;шfi шлях У нове життя.

про

В обстановці великого

БУДlIНКИ з впорядк?ваними ~вартирами, па.ла,ЦИ, КlHOTeaTри, парІШ, стаДІОни-все це будуєтьс~ для нас. робітнш-~ів, в це будІВНИЦТВО вкладаються

ми,

чотири

рази

розпушила

грунт у міжряддях, бур'яни.

виполола

3магасмося :\а те, щоб нас­ тупного року зібрати ще ВJIщиlt урожай. Посадили гектар по­ .пуниць ВИСGковрожаDного ран­ нього сорту коралка.

8.

Wевченко, ланкова.

Колгосп іменІ ЛенІна, с. СеМИПОJlКИ.

щасливі радянські ко.пгоспниКП, перед якими відкритий полі-

34 ТОННП' благо радянського народу. Но- і паші гроші, які мп даємо в тичного і трудового піднесення

ОдвС1.І\ не в усіх колгоспах раnону так обстоїть справа. В колгоспі імені Кагановича, с. РУДНЯ,наприклад,З 669 гектарів природних сіножатей скошено лише 49. Жодного кілогра5lа сіна не

І ві

нас

В. Вікторова.

.

-Комуністична партія завж-І п!клування

5

луниць на кожному з

40

терили Ніші сили. Нема серед

П.lакат художника

сінозбирання колгосп імені Во- сказав:

СlНопоставок дИ ПРОЯВЛЯG

центнерів по­

середньому гектар дасть по комсоцентнерів.

одно~ельчаlI, Павло РодіОнович сказав: мп даємо своїй держа.ві в позику не просто гроші, а душевну вдячність за наше вільне, щаслпве ЖИТТЯ. Нема бі.1ьше старого І\амчика, а Є тепер пове село-се.по 30РЯ. Нема тепер на наших ПОJIЯХ сох. ІІОТУіІіні машини подеся-

БАТЬКІВЩИНІ

І'мені Калініна. З перших ДНІВ ріжстаJlЬ) ста.певар т. Rосяков но виковує план

35

-

Тропа-

.J..

1

зобов'язаJIася

JlaHKa

виростити по

нець стали механізаторами. луниці 'мінеральними добрива­ 3вrртаючпсь па зборах до

n

рошилова, с. ТРОGщ~на, успіш-

Родіонович

трудн-

в прос-

кормів у .пJТК1вському КОЛГОС~І нівського цеху заВОIlУ

Павло

працює го.повоюколгоспу, Ки-

відданості Ііомуністичній партії та Радянському уряду з радістю дають державі в позику свої sа.ощаджеНІІН.

силосуванн~

Наша

JЮДИ ct'Jit.

передпла­

40 ЦЕНТНЕРІВ ПОЛУНИЦІ3 ГЕКТАРА

1953

Сталіна скоше.но тих, душевних словах висловгектарів луків, за- ЗЮЮТЬ своІ почуття .пюбові fi

силосовано 800 ТОШІ ра.ннього силосу. На повний х.ід розгорНУВ сінозбирання колгосп імені Маленкова, с. Сві'Іпльне, доб-

ре

піднесенням

ТРОПdнепь. Тепер ВОНИ знатні

щих РадянськоІ України нове патріотичне піднесення. ОдноcTatlHo схвалюючи випуск нової ПО~ИКII, гіРНИКІІ і металурги, машпнобудівнИІ\И і ~алізНИЧНИіШ, лісоруби і нафтовики,

сіножатей. У русанівському кол- хлібороби і будівники

rocui

патріотичним

1I0ЗИКУ ко.пишні батраки, брати

Державної

серед

державних

радянського суспільства. Ось чому радянські люди

р.

передплачує нову позику

ти сінозuпрання, заготівлю ран- подз.рства СРСР (випуск

від

N! 55 (960)

колгоспів є-до жнив заверши- ПО~ИI\И Р05ВІТТКУ народного госBIIKo~aTH

кошти

Весь радянський народ одностайно

сінозбирання та

нього СШІОсу,

що

позик ідуть на дальший розвиток економіки і культури нашої країни, на підвищення добробуту

позику .!І.ержа~і... У КОЛГОСПl lмеш Іtарла Маркса, CCla Ita~lqllK, capaTCb-І к.ого patlOHY, Із~шї.lЬСЬКОЇ обласТl, першшш передплаТІІ.1И нову

НЕ КОСЯТЬ І НЕ СИЛОСУЮТЬ

На. ча.стині JIYKiB КО.Jlгоспу проходить передп.пата. Ho~oI імені Ватутіна трави в стадії бу· Дep~aBHOI позики в УСІХ МІС· тонізації. Нкраз косити. Проте тах І селах Радянської Украl­ керівники артілі іншої думки. ни. - Молова ще, хай трохи під­ (РАТАУ).

росте,-заявляє голова правлін­

ня т. Висоцький І.

Одностайність колгоспників

Кормодобувна з J;ОПОМОГОЮ рільничих бригац має закласти

Дружно,

тонн СИJIОСУ.

510

Осоки

та

Піс.пя того, ,як ПРОС.JIухаJlИ СПРИЛТlIме дальшому з~[іцненорганізовано очерету д.пя цього більше 50 же стан увеликодимерському колгоспники по радіо повідом­ ню КОЛГОСПНОГО лану і ПО,,1іпгектарів, їх вистачить, щоб У колгоспі імені Димитрова та ряді 3 .0дностаПн~и схваJIенням лення про випуск нової Дер­ шенвю культу РІІ землеробства. кі.пька }ja~iB пере виконати план інших колгосшв. Першим передплатив нову ЗУСТРІВШИ ~.ОВlДомленнл про жавної позики, відбувся 3 такии ставленням до ство­ мітинг. Всі виступаючі од- позику КИРИЛО Миqак, потім _ І випуск ~OBOl. позик~, колек­ СИJlосування. Проте цю роботу відкладають надалі. рення кормової бази Д.1lЯ rpoВасплина Мехед, Олександра ТІІВ ~раЦl~Н.И~ІВ н.аШОІ ~ромис: мадського

тваРИННИЦТ8а,

до

виконання плану сіно поставок

ностайно ~аЯВJЯ.пи про те,

шо

ДОВГОДhКО і ряд інших колгосп- ЛОВОІ apTl~.l ІмеНІ. CTa.JIlliCbKOl

нова позика буде великим R[\.Ila-

ників та колгоспПІЩЬ.

державі потрібно негайно по­ дом у справу здійснення n 'я­ кінчити. 11 равління колгос- тої п'ятирічки, піднесеннн мо­

пів, керівники обох винні

пустити

в

Колгосп

МТС по­ гутності любииої Батьківщини,

роботу

всі

• Бі.'ІЬШОВНК",

с. Рожнн.

• •

наявні сінозбиральні машини, У КО:lгоспі імені Сталіна від- платили позику. механізми. На площах, ве не бувся мітинг, присвячений ви- СПJlата готівкою. можна збирати машинами, орга-

пуску новоl Державноr позики. нізувати косовицю ВРУ'ІНУ .Не до Колгоспники одностайно перед-

пускати розриву

між

Не ті.1lЬКИ своїм карбованцем, конаний був П.lан СИ.lосуванна. а fi самовідданою працею ми В КОJIгоспі й тепер повторюють прискоримо ~дittснення завдань торіПilні ПОМИ.1lIИ. Завершується п'ятої ІІ' нтирічки. Я викона.па В. Паnьоха.

травневий план

В. ПиnьтяИ.

с. Русанlа.

нято, як

цею, сушінням іскиртування~

3::

Позика

мирного будівництва

колг?спі величезні запаси І -Ми ~Ha6MO, що радянські на мітингу столяр М. ШевченJleHOl ~асп для зак.па;щнвя в позики служать справі миру. ко, якпП ВІІКОН}'С норми на СОКОЯRlСНОГО СІІЛОСУ. 3авдання полягає в ~OMY, щоб. до початку жнив закІНЧИТІІ СlНозбuрання та ~ак.паlа.ння раннього СИ..10СУ. НеобхІДНО

Щоб ще могутнішою бу ла на- 150-170 процентів. ша Батьківщина, яка очо.пює Всі робіТНИКIІ броварського де-

табір миру, я віддаю в позику ревообробuого коибінату друж­

державі свої трудові

заощад- но пере~П.:Іатили нову П03IIКУ.

ження і зобов'язуюся Dрацю-

повністю розрахуватися 3 дер- вати ще жавою по сінопоставках. Слід забезпеЧIIТІІ на весь стitl.повиП

краще,

-

ництво, а

громадське

tl

тварин-

худобу, що в осо-

бистifi власності колгоспників. ЦЕНТНЕРІВ

СВІЖОЇ КАПУСТИ у келгоспах ра По ну йде зои­ рrtння ранньоІ

капусти,

моло­

доІ ИОРЮШ та іншоІ городини, За OCTd.llHi дні lшянам відправ­ J1eHO 250 центнерів свіжої капусти. У торговельпу сітку Києва 3 КОJlгоспів надійшдо також багато інших овочів.

на

першосортну,

-

при

плані 90 процентів. У червні виконую норми на 120 процен­ тів і працюватиму ще краще. На мітиuгу, присвяченому випуску новсі ПОЗИКИ,працівпи­ ки артілі зобов'язалися викона­ ти ч~рвневий план па два дні раніше. Всі працюють з піднесенням. г. Крикун, ткаля.

головний Інженер.

сінокосовиці, силосування ПО колгоспах рйЙ<JНУ станом на

Назв " сІл

l'

колгоспІв

~ ';;; ~ ~'~] ~ 2; ~ ~;~~ о ~ ~~Oс .~~ ~7" C'"J

~~~

C~~

,:: '"

~~~

U~~

24 11 15 28 4

Світильне. імені М8ле~кова

90

72

Мокрець, імені Будьонного

78

38

Бобрик. імені Сталіна Кудаженці, "Зоря" 1\ нюкичІ, імені Шорса

76 70 69 66 63 62 57 57 52 51

45

В.-Днмерка, Імені димитрова СеМИПОJlКИ, Імені Леніна

3азнм'Я, "Шлях ІллІчаРусанів, імені Сталіна ТребухІв. імені Хрущова В.-димерка, імені Леніна 60гданІвка, іменІ AHдpe€Ba Рожни, .6іоі1ЬШОВИК"

B.-ДимеРК8, імені Шевченка

~~=

CC;~

78

83 50 ~6

~6

41 50 18 2

54

~

13

28 12 :l

21 76

48

57

46

26

~~

25

червня

Назва сі,1

1

1953

ро}(у (В процентах до плану)

колгоспів

M~

~ '§ ~ ІІІ ~ I~ ~ С;~~~ Q а.~O 2,:Е ::~с g~~ C'"J

~~~

~~~

Жердова, iM~Hi Леніна

94

ГnГО.'lіВ. Імені Молотова

13 19 6

Літки, ІменІ КалінІна ГІ.10ске, Імені ЛенІна Заворичі. імені КІрова ТРОЕщина, імені ВОРОШИ.10ва B.-LlИ"wtерка, Імені КІрова Погреби, ІменІ КІрова Пухівка. імені Ватутіна Рудня. імені КагаНОВJlча Красн.1івка. Імені ЖJ1анова Гого.lів, .Червона УкраїнаКа:Іита. Імені Сталіна

8 80 11 11 39 25

с. Пухlвка.

36 32 30 27 26 25 22 13 10 9 7

'"

Q~~

~O~

34 52 23 64 72 17 20 24 Jl 1 14

~~=

UCu

9 6 16 б

8 35 15 8

~.

ми

t)5

за накопичення кормів? у бобрицькому колгоспі імені Ста.піна в зиму 1952-53 років худоба не одержува.Jа достат­ ньої кількості кормів. ПРОДУК­ тивність корів ріЗко ~низила.ея. Все це ста.JIОСЯ току, що торік мало бу JIO ~аготовлено го сіна, си.lОСУ.

якісно­

фіком уже потрібно зібрати 855 гектарів природних сіножатей, а є лише 330. 3 перед­ бачених 150 чо.повік на ІСОСО-

виці працює ті.JIЬRИ повністю включили

Не­ роботу

80-90. в

машини. 3анадто пові.пьно й СИJюсують. Треба вже мати 800

67 29 61 40

тонн

СИJIОСУ,

1ОО.

Недопустимо й

46

наприк.пад, одну траншею міст­ кістю в 40 тонн закладають

М

17

6 31 23

21

4

20

3

Чи так слід дбати

Які ж висновки ~ цього зро­ било прав.nіння колгоспу? Жод­ них. Сінозбирання РО3LJоча.пи s запі~венняи. За планом - гра-

с. Гоголів.

районного відпілу сІльського господарства про стан ДОГ.1ЯДУ за посІвами картоп.,І та овочів, ~iд

250

цілому

ЗВЕДЕННЯ

період ВИСОltOякісними кормами не тільки

В. Маnахов,

так заявив

У

процентів; 99 процентів випущенсї }ІНОЮ продукції прий-

116

косови-

сіна. Викорпстати в кожному

призве.пз. торік до дружно переда.па­ того, що частина сіна так і зa,.uиши.lась незібраною, не ви­

К?НСТ~ТУІ~ll-ткаЛl, пряДильни-

ЦІ Т~... lНШl тив 11.

П. Мехед.

Така шкідлива практика за­

тягування

заГОТОВJlено ж-

те,

ЩО,

зеленою масою 4-5 днів - це знижує якість силосу. В. Марченко. с. бобрик.


СТА

Ще раз про газетні вітрини

Х

й

!

б

в

nt

~

ПО РАЙОНУ

І

Перші успіхи У відгодівлі свиней

Наша преса- могутнє sна.ряд- них об'яв. Якщо й З'являєть-' ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

дЛ в боротьбі за комунізм. ВО· СЯ іноді в ніп газета, то про-

Ощадні каси сіл сІітки, Се­

Вnрощування

та

свиней вигjдuа,

відгодівля

Свиноферма,

в

основному,

~ОРИСlIа спра- укомплектована двома найкра­

на несе в маси всепереиагаючі читати майже НСJ40Ж.lИВО мпuолки, ГОТО.:Іів та інших па. R ПІ)ОМУ наш] КО.'lГОСШllI- щюш породами сшшеtl- бі.'ІОЮ ідеї мар~спзиу-леніні::\му, вис- -замість скла nітрипа закри- виплачують виграші по 1-му ки перекона.1иен Пі1 BJarHOMY веJИКОІО і JdИРГОРОДСЬКОЮ. 3а 1'упас не тіЛЬКIІ пропагаuдис- та густою меlа.JIевою сіткою. тиражу Державної по~икП ви­ д?свіді, особ.шво торі к. TOJ.i в прикладом русаніВСhКИХ тва­

ТОІІ і агітаТОРОІІ, а й організа- Не раз нагадували про ці не- ПУСКУ 1952 року, ЩО відбувся ЦІлому по СВІшофr,р~Іі 01ержа- РПННlIlіів, відгодівлю СВlІІlей по по 21 ділопо~у lIороспті на ПРОВОДЮІО пі:;lltl рік. 3араз на тором трудящих на успішне подобс,тва голові селищної Ра- 21 червня в м. Іванові. СВИНОУJ}І{У: Шl 1ОО геКТарів віlгодіВ.:Jі -5U свиней, 3 цієї вик.онання 5aB:J;aHb п' ятого п'я- дп т. Бугайову І.,писа.JШ й в раЗа три дві ТРУ.1ящпм силаТИРІЧНОГО плану.

РадянсьК~tt

народ

свою пресу I....~

лю?~ть

ве~иким

tlОJlній га5еті, але марно.

чено

40

3неваЖЛІІве ста.влення до об- 10~

ште- ладнання

газетних

тисяч

віТРІШ не цього,

виграшів

КI.1Ь~lCTЬ

пред'явлені

же на oд~y третину. го, ТИСЯЧІ людей

та

ПО.:1Їклініки

щодня

читають

га- му б тут

не

вивішувати

сплати

карбованців.

ВИП.:Іата виграшів трпває.

I\tJIM то- бувають сотні відвідувачів. Чо-

зети в бібліотеках,

до

.які припа.:JИ

1000

перед- які йдеться. В будинку комун- виграші по

платниКІВ у райоВl зросл~ май- банку

суму

Червоних них га,зет ?-Вітрини немає,-

терігати групи людеtl.

в

С.

і

Рацкіса Д. ~

J

краша» ,

Д

ержавної позики

сд,шв-

райви-

ковкому теж неиаG газет. При-

ська правда», які ЩОДШІ, ~a чина-не обладнані вітрини. дорученняи парторганізаuіІ, ви- Що заважає, наприклад, відділу

одну ~

су мі

них

5000

припав

,-

виграш

в

.

Колгоспник Г. Крук виграв вішує І. Бондаренко. Свіжі но- комунаЛhНОГО господарства ра· 1200 карбованців, М. Гераси­ мери газет постійно на вітри- зом 3 раttонним відділенню! менко, Г. Шиота., В. Онопрієн­ нах 31.іІізничної станціІ, район- «Союзпечать)) влаштувати в ко, Г. Петров та ряд інuшх

артілі імені 14 з'їзду ЕП(б)У. ника Т. Г. Шев'!енку,-улюбдеАле не скрізь так. Окремі НОМУ місці відпочинку бровар­

секретарі партійних opгaHi~a- чан, _ кjлька вітрин для цент-

200

кожний.

с. Жердова.

свинеtt одеРіІіапо

391 A,{u

бованців

заП..'JаІІованuх !{ОЛ(1еПIlllllЬ.

ПРОТlI

кар- чепко,

зліплена

до

3

речі,

вашвидку

нетесаних

.

.

дошок. защП ПІдп риємств

і

установ

В газеті, вивіmеній тут (<<Київсь- райцеНТРУ-В3Я1И під свій кон­ ка правда)), lІожна прочитати троль обладнання газетних віт­ лпше першу і четверту сторін- рин, добитися, щоб в усіх люд­

нях. 3ГOДOBYC~ro ї)І, в ОСНОВНО-

ти по

22

СВlші па

100

гекта-

uорошпа І дерТІ: греЧКll, вівса Й

одержання прибуТl\У від СВll- ре;шьому, щодоСовпtl приріст нарства 400 ТИСНЧ карбованців. il{IlВОЇ ваги КОJfШОЇ свині ста­

Добилися перших успіхів. Одер- НОВllТЬ 50О-600 грамів. ~aIlO вже 44l поросят, що на ~i:1 ~JеревиконаІІПЯ плапу від. кожну

свиноматку

стаuовить rOllIВJl свиней свинар ки

карбованців б~льш як 11 ділоВl!Х .поросят, Вl.1годовано за 5 МІСЯДlВ ПО 1О І. Швачко. с~иней ~агою кожна 100-11 О ЮЛОГР~МІВ. Д~ше за здаНIJХ

школи-члени метео­

рологі чного

гуртка,

яким

рус вчитель В. Бова,

ту. 3араз кожнitt 5 нас аван­ сом Вll:ЩНО по 2 поросят дво­

місячного віку.

Н. Король,

вітрина, що біля селищно] Ра- номер газети.

ди, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ для

рі5-

І. МихаНленко.

~борах

rirpOMeTp,

ні­

.пади.

КОІІСОМОЛЬСЬКОЇ сомольuів -повсякденпо

допо-

Завідує

станцісю

учениця

організації колгоспу «30РЯ) об- кагати партійній організації у В. Рубанік. Вона визначає чер-

говорено поста.нову !іиівсltКОГО . випуску СТlнгазети. обкому ЛКСМУ про участь КОІІ-

сомольців

колгоспу

Н

«Більшо- рінках повнокровніше висвітлю- у зошит температуру і

денн()ї стінгазети.

. Збl)РИ

П. Проженко,

ВlІріши.JIИ. запози.чити І

ЦІнний досвІД РОЖНlвських.ком-

воло-

кість вітру, кількість опадів. А. Гончаренко.

тильне,

-

про погаНIІЇІ догляд

за

А.

Ім бра

Правдіння арті,lі повідомило ре­

запропоновано HeгalїHO прополоти циБУJІЮ, моркву і капусту. Повторною перевіркою встаНОВ.'1е-

дакцію. що вказані факти підтвер­ дилися. Конюха Ф. Селюка з ро­ боти звільнена.

Слідами неопублікованих листів Група КО.lгоспників с.

Княжичі

млин працює з перебоями і д.оводиться носити зерно

на

помол

цей мерзенний

та ~аХlД80Ю

Демократичної Республjки. Як І частинами ~імеччини. Він також відмічала берлінська деllокра- прийняв р~шення, що веде .до

тична преса, вороги миру хоті- значного шдвищеНIІН

ли такии чином ВСТdНОВИТИ В льного добробуту НДР фашистську владу, ~ipBa- республіки. ти плани мирного Німеччини.

об'єднання

бійно .

01487

безпере­

мир, за єдність

своєї

країни,

за демократію.

ня угоди про репатріацію, отже, усувало цю перешкопу

.

матеРІа­

населення

Міжнародна реакція, яка намагаGТЬСЯ штовхнути німців на

Провокація ворогів миру в КореТ

саке перемир'я.

ПовіДОМ':НllОЧП про пі події в Itopeї, зарубіжна преса вказує, що, як і фаШIlСТИ в БеРІіні, ді ClIH l'YIі\Н діяв нв сам. Аме­ риканська реакціПна газета «Вашінгтон ПОСТ», наприклад, писала: «Є підстаnи підозрі ва­ ти, що деякі американці, якщо вони і не бра.1И участі в змо­ ві, то, ПРИНliПwні, знали про це заздадегіJ.Ь і не зроБИ~ПІ ні­

чого дла

того, щоб

~апобігти

їtl) .

Не Вllпа:щово тому світова громадськість бачить нерозрив­ ний зв'язок між провокація­ ШІ в БеР.lіні і в Південній Ііореі, вбачаючи в нпх нама­ гання реакції переШКОДllТИ

ослабленню Нlпруженості кіж­ становища. Пропока­ ція Лі Сип ~IaHa ВИR.1ика.па.

HapO:lHoro

МОГУТНЮ ХВИЛЮ протестів у всіх б.1ИЗЬКО щипу. Ві;J.Повідно до угоди про країнах світу. 26.000 полонених бійців корей· репатріацію, пі вitlСЬКО[JОПО.:Ю­ А. Георгієв. СЬКОї НародпоІ арміl з таборів, нені пі!lлягали перрдачі піl які розташовані в Південнitt Ко- опіку спеціальної комісії неП­ Тво репактора реї і ~шаходяться віданні аме­ тральних країн, якіtl лоруча­ риканського військового l\оман­ ~ося визначити справедливо Іх М. ІВАНИЦЬКИЙ. 3ахопивши у дування. Таке <звільнення» дальшу доло.

лядом

«~вільнеНШІ»

r

Адреса редаКЦії: с. Бровари, Київської області, вул. Кірова іИ

працює

кола 3ахідноІ Німеч'!ини, що тупні дні. Син Мапа не тільки ЗРJilвас вже Яку ж мету ставили лісип­ піllписану }ТОllУ про репатріа­ ~aMip вислужуються перед нею, поба­ Проти чили в цих заходах. уряду НДР канівці, захопивши полопених пію, але ставить пі;J: загрозу

Але іllперіалісrів припинен­ ня вinни в Бореї пе В':ІаШТО­ ВУ6-3НИКНУТЬ величезні воєнні візувати там страttки робітня- офіцери. Майже одночасно з вилазкою ків, підпали, напади на продоЧому ж фашистські найманці фашистів у Берліні, в ніч на прибутки. НаllагаШІШI зірвати ВОЛЬ1lі СК.ІІади, магазини, клу- бу.JJИ підняті на провокації в 18 червпя, вороги киру ВЧИПИ- мир і ПОЯСНЮGТЬСЯ провокація лісинманівців. би, установи. Вопи також ста- Берліні саме тепер? ли ще одну провокацію, але Справа в TO~IY, ЩО «звільне­ вили своєю метою вбивати пар· Справа в тому, що ~a остап­ тепер у Пjвденній Кореї. В цю них» вifiСЬКОВОІІО.Jопених ВОІШ тiltних працівників, співробіт- ній час уряд H~P провів в ників УРЯДОRlIХ установ. Слідом інт_ересах ослабл~ння міжнарод­ ніч за наІ{азом підкореного аме­ почади зразу ж насильr.твено риканпям правитеJЯ Південно! мобілізовуватп n спої війСЬКіі, ~a цик фашистська агентура НОІ н.апруженосТl ряд важливих повинна була ПО1lати погроми Ізаход~в, ЩО. сприяють збл~жен­ Кореї ді Син Мана його охорон­ прикрппаЮllИ це їх «небаа;ан­ ні частини випустили під виг- пяи) повернутися на баl'ькіп­ СХІДною

ся. Зараз млин

шлях віttни, а, також правлячі ~li Син ~IaH провадив і в нас­ свої руки цих людей, кліК(t Лі

які захопили з собою багато кому секторі Берліна, їх опла­ ПЛЯШОК з сіркою, фосфором, чували доларами, озброювали бензином, зробили спробу орга- та інструктували американські

ню МІЖ

Райуповмінзаг пові,!l,ОМИВ редак-

у

концентрувалиCJI в американсь­

Німецької

ІменІ

тільним фуражем.

попереджено.

тич ниИ сектор міста.

містах

запитан-

торфартІлІ

чевих бригад М. Неїжса,щ. та

рядки, учинені ~ провокаuіttною метою агептурою інозеиllИХ іllперіалістичних держав. 3а заздалегідь Рl)зробленим планом, загони фашистів, які користуються повною свободою і покровительством властей у західних секторах Берліна, пе· реttшли n цей день у демокра-

інших

ня правлІнню

Крупськоі". надрукованій в газеті "Стахаllовець·, зазнача.lОСЯ, що конюх ГО.1у вав власну корову ар­

корейської ІІарадної армії? ваній на те. щоб перешкоди­ деllократичного сектора БеР.lіна Відомо, що 8 червня в Пань­ і народна поліція. Протягом ти об'єднапню країни і зміц­ МИНЬЧіКоні була підписана уго­ доби спокій у радянг,ькому сек- ненню ІІИРУ в Європі. да про репатріапію військово­ торі міста був відновлений. Крах авантюри іно~емних Характерно, ЩО, як YKa~yea­ найманців У Берліні - нове полонеппх. Це питання протя­ ли зарубіжні газети, фашисти свідчення того, що німецький гом тривалого 1Іасу було єди­ діяли під безпосередніи керів­ народ не підтримує політику ним спірним пунктом, що пе­ поговоре­ ництвом американських війсь­ паліїв війни, що він стоїть за решкоджав повніtl ності про перемир'я. Підписан­ кових властей. Погром ники

і в

* • *

.КонкреТНІ

посІвами. ПраВЛіННЯ колгоспу ввзна:ІО критику правил ьною. БригадиріВ ов()-

17 червнл. в демократичному 3 тріСКОІІ провалився. секторі Берліна сталися бе~по· 5мовників виступили населення заГрО5У своН! політиці, спрямо· біПців

Бандити,

В замітці

сусіднє село.

с. Кулаженці.

Проте

з

до редакції з листом, цію, що вказані факти ствердили­ гість повітря, напрям та швид- звеРНу.1ася у якому скаржн.чася. що місцевий

секретар комітету комсомоду.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД Що стаnося в БеРJlіні

було .Уміщено листа

а її сто- гових, які щоденно ~аппсують

вик), с. Рожни, У випуску що· вати комсомольське життя.

с. Літки.

Слідами наших виступів хановець"

ДОЩО-

психроиетр,

j{ОЛГОСПУ

імен] Ка ..1ініна.

.УрожаЙ овочІв під аагроаою"-llfO, що посіви

фоскопічну сітку та інші прп- Дяченка

На комсомольських зборах На

мір,

СВlІнарка

споруди­ колгоспу імені Ma.1CHKoBa, с. Сві-

флюгер,

запж­

ди одержують додаткову ОШIа.

овочевих культур ке­ під цим заголовком у газеті .Ста- тепер у доброму стані.

ки, бо виставлена вова в од- них міспях населення ма.'lО ли метеорологічну стаuцію. Но­ ному ПРП}lїрнпку. Довгиtl час змогу Щ01НЯ читати свіжий ни ВИГОТОВИ;ІИ

5

рів pi.lbHOЇ зе:\IJі, забезпечити І безалкалоїдного ЛЮПИНУ. В се­

Учні УІІ K.lacy Броварської І середньої

ВойтеІІКО-ВСЬОГО

ПРtiнівншш свпнсферми зо- ~IY, зелені кормп- по 8-9 кіло­ йов' л~аJИСЯ цього РОі\У щержа- rpaMjB на добу подрібненої

держаВІ та реаЛІзованих на рипціП, керівники установ недоо- ральних, республіканських і --ку відгодованих свиней надій­ цінюють цієї важливої справи. обласної газет, для ілюстрова­ Метеорологічна станція шло до каСlI 189 тисяч карбоВ Броварах, біля райконтори них журна.D.ів? в школі ванців прибутку. зв' язку, встаНОВЛ8па газетна Обов' язок партійппх органі-

вітрина,

І.

тп ва КОЖUУ cnuuoMaTKY по І маси безалкалоїдного люпину, На 23 діловпх поросят, піДГОІІУПl- ~ОIIЮШПП.U та. по 3 кілограМІІ

KapooBaHЦlB.

пої контори «3аготзерно», прои- затишному сквері, біля пам'ят­ виграли по

жа.ві ~ реа.lізованих Ш~ rШll\У Kpi~ ~leIi\. ще заf1няті Т. Мар:

випуску

они з Білл коптори райспожпвспіJКИ, 1952 року для перевірки.

інтересоичитаютьгазеТlІ«ТРУД), більше ТОГО,-поБЛII3У \Т" Il" ..

«Р а,J.Я8ська

.

шї

по Ki ..1bl\OCTi частпну скоро здамо в

карбопанцш приuутку.

• • •

кутках, вітринах. На деревооб- почуємо відповідь секретарів 3авіllуючиtt СВllllофериою О. робноиу комбінаті біля газет- партійних організапitі тт. Бо- Хитрий пред'явив свої обліганих вітрин можна завжди епос- гуславської

віДГQJiJПі1іfО

290.3ОО. В середньому на КОКCRllueft, ЯnИХ зараз віllГОДО­ ну сшшо~~аТІіУ ,. ПРНlJа.lО 400U BYC~IO, J'ТРИ}IУОIO В ПРШlіщен­

С. Богусnавська.

для

ріJыІїї зеМ.1і

карбованuів. Крім :го св~ней Ba~OIO KO;[{!I,L 120- "' 1Jl'опоrтаВI';У деРіІ\аві ft реалі130 КlзограмlВ. 3d ЗJ.tшлх дер- зуr.JІО на РІ1НКУ. Відг()дівлею

ресо)( читає н. !lОРl.ВНЯНО з ми- лише в керіВНИІtів установ, про 10 облігацій, на

нулим р.оком

на

--------------------------------------Зам. 1102-14go

IРОlаРСltка районна Арукарвя КиІас.хого оо..аСIlОГО упраlЛШН. І спра.ах по.піграфП та lида,кицт.а

55 номер 1953 рік  

55 номер 1953 рік

Advertisement