Page 1

Пролетарі всіх краін, єднаfi~

ЧЕТВЕР

Організувати в усІх колгоспах і радгоспах своєчасне

6

гортання збиральних

1950

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(G)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩІІХ, КI1ЇВСЬКОЇ ОБ.1ІАСТІ

застосовуючи

збирання хлібів, не чекаючи достигання Тх на

JlИПНЯ

робіт,. широко

pos.

вибіркове

великих

маси­

вах. Установити нагляд за достиганням хлібів і 3 перших днів

р.

збирання включити в роботу всі комбайни,

55 (645)

жатки,

лобогрійки

та інші збираnьні машини, а також проводити збирання вручну.

Ціна

15

коп.

(Із постанови червнеDОГО Пленуму ЦК КП(б)У).

ШВИДКО І БЕЗ ВТРАТ ЗІБРАТИ' ВРОЖАЙ, ДОСТРОКОВО ВИКОНАТИ ПЛАН ХЛІБОПОСТАВОК ДЕРЖАВІ-НАШ ПЕРШИЙ ВКЛАД У СПРАВУ МИРУ СЬОМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАїНСЬКОї РСР

Найвідповідальні­ ша

пора

року

Одержана перша На

квuтанція 80 ГеІ\тарах вже постави­

ВСJlИКНП Стltлін ВЧИТЬ: «Вби­ ;{ ЛШІНЯ, У Києві, R Сесій­ Серй?зних успіхів доСЯГН~-llІроцеІІТа всіх видатків бюдже­ ЛИ КОПИ. В усіх одне прагнен­ рання -справа ссзонна і воно НОМУ залі Верховної Ради ~'PCP то в СІЛЬСЬКОМУ господаРСТВІ, ту. ШІ через 3 дні зробити об­ ІН' дюбнТІ, іІідати. ::Зібрав вчас­ відкрплась сьома еrеія Верхов­ у виконанні трирі ·шого плану Асигнування на сіДЬСІ)ке гос­ ЖИНКИ; ДОСТРОJiиВО виконати ho-виграВ,спіЗНlІВ('I) :1 :Ібпран­

ної

ної РаДIІ

8" країнської

РаДШІ­ РОЗВІІТку. гpOMa~CЬKOГO тваРИII1 сталІНСЬКОГО плану ~Іп хочемо вигратп трудову ки. перетворешІЛ ПРЩJOД Il . битву за врожаfi і TO!lry ПОRШІ­ 3а столом Голови ГO~IOBa Швидкимп тем:пюш розвині не проганти у ці дні жод­ Верховної Ради У країнської В<LЄТЬСЯ ПРОllШС,lOвість, сі.1Ьське

ням-програв»

.

еької Соn:іаліетп'lНОЇ Респуб.1і- НИЦТШ1

ГОДІШII. Час вже

від

ви­

1950

JIOдарство в бю;щ;еті на

1

рік передбачені в

809

пла,н

хлібопоставок

державі.

міш,ярд Колгоспники Т. ЩИГОЛЬ, о. Га­

мільйонів карбованців.

В ЛИl(hКИЙ, А. Якупrа, О. Барбон

цій сумі пентралізовапі і не­ і інші на косовиці жита вико­ централізовані капітальні вкла­ нують но півтори-дві норми.

РСР ІіорнifiЧУЕ О. Є. та його господарство і ІіУдьтура в за- дення стаповлять 656 мільйо­ Сере! ЖНИЦЬ найвищих по­ заСТУПНИl>Іr Федоров О. Ф. і Кіх хі:щих областях РаДЯНСЬ1tої нів карбованців. Це-на 212 казників домоглася Марія Ков­ ;Jбирання і вслід за цим до мо­ 11. С. ~T !'раїНll. В цпх областях замільйонів карбованців більше пак. Вона нажинає по 120 сно­ дотьби та :цачі хліба державі. В урядових .10jJ,aX - товари- веРШУ6ТЬСЯ t:УГ(ЇЛl>па кодекти- протиИ49 року. пів-більше двох норм. Наукою і .практпкою доведрно, На да;rьші роботи по полеПриступили до молотьби. На ЩО втрата часу, будь-то на ші .1. Г. ]}lельников, Д. С.І\о- візація селянських господаретв. ротчеПfiО, О. І. КиричеНІ,О, М.е. . приймаЛI>НИЙ пункт 3аготзерна Видатні перемоГll радянеькоза,хисних Лlеонасадженнях, на збиранні, зборі колосків, скла­ данні у liОlІИ, скиртуванні, мо­ Гречуха, В. В.l\'1ац&свич,Д. 3. го народу в vcix галузях на- будівництво водоймищ передба- здано перші 1203 кілограМlt Мануїльський , Л. Р. Корнієць, J ~ • 217 . * Jотьбі - Ітрата врожаю. Всі родного господарства rтворюІИ чається в оюджеТl, мІЛЬдО- хліба НОВОГО врожаю. і)іРlіОПОГО Ilерейтn

до )НLСОВОГО

СШIll і організаторсЬІ; і здібнос­ ті керівників партійНIІХ орга­ нізацій і Jtoлгоспів, агрономів на боротьбу за широке розгор­ тання: соціалістичного змаган­

І. д. Назаренко,

3. Т.

Сердюк,

~..

HCOOXlДНl переД\'l\ЮВИ Д,1Я

ус-

ІІI'в n"'apo~oвaHЦl'B Разом з "'ре ' . , . '"

А. А. Гречко, члени Президії J . . . С' б . пішного виконання Державно- дита",и lЛЬГОСП анку І liоштаВерховної Ради УРСР, мініетри. . . го бюджету УРСР. У 1949 ро- ми КОЛГОСПlВ загальНІ затрати

На норядку денном:у

сесії ці бюджет республіки ВlІкона- на 1950

два питання:

ний по доходах

у

сумі

17

рік

по

виконанню

сталінського шану перетворен-

І.

Гринько,

голова колгоспу

"Пролетарський ШЛЯХ~. с. Зазим'Я.

* " У соціа.lіетп~ному змаганні

ня між косарями, ',Баткарями, і. Ватвердження Державного мільярдів 680 міЛhйонів карбо- ня природи визначені в 533 серед бригад ЕОЛГОСПУ на пер­ комбайнерами, молотильними і бю?же~у ~KP~ЇHCЬKOї РСР на ванців-на 103,9 процента і міЛЬЙОНІ[ l{арбованців. / ше місце вийшла друга брига­ транспортними брю'адами - за 19;)0 рІК 1, зЬ1Т про ВlІконання по видатках-в сумі 17 мільВ (іюджеті забезпеЧУ6тьея да (бригадир Пиж Я.). яка за­ високі темпи і проти бу дь-яких Державного бюджету УРСР за, ярдів 11 мільйонів карбованців дальше збільшення агрономіч- кінчила збирати жито на СВОlЙ втрат врожаю. 1949 рік. -1()3,1 процента. Тільки на ної, зоотехнічної й ветерпнар- площі Д.пя успішного розгортання Шдвозимо СIIОПИ до току. По­ 2. Затвердження Указів Пре- соціально-культурні заходи в ної ДОПЮ1ОГИ Jiодгоспам. змагання вирішальне значення зидіІ Верховн()ї Ради Україн- минулому році витрачено 10 Бурхливою овацією зустріли чинаємо молотьбу. ман правильна організація пра­ СЬКОї РСР. Обліковець В. Оксютенно. мільярдів 809 мільйонів кар- депутати і гості прю:інцеві ці на збиральній. По першому питанню поряд- бованців- на 869 мільйонів слова доповіді, в ЯБ.ЇЙ вираже­ І(олгосп ім. Ворошилова.

Минулого року по l{олгоспах

ку денного з доповідпю висту- карбованців

ім. Кірова, е. Погреби, «Черво­ пив Міністр фінансів УРСР дений прапор», с. KpaCll~liBKa, бу­ путат Г. д: Сахновський. ла порушена постанова партії і Доповідач відзначає величезуряду від 1 ~ квітня 1948 року

IlРО організацію праці. Тут не

біJIьше,

1948 році.

Державний

ніж

у на тверда впевненість у тому,

що украІНСЬЮІЙ народ, згуртоякий ваний навколо більшовицької

бюджет,

проектується на 1950 рік, спря:- партії, Центрального Комітету ні успіхи трудящих У країни в мований на дальше піднесення ВltП(б), великого вождя і вчи­

боротьбі зit дострокове RИКО- народного господарства і куль- теля товариша Сталіна, доб'еть-'

було по-бригадного обліку вро­ пання піСЛЯВОGННО! сталінеької тури республіки. По доходах ся нових перемог у будівницт­ жаю, ніхто не знаВ,яюrй врожай п'ятnрічБ.И, дос.ягнуті під ке- він визначавтьс.я в сумі 17 ві комунізму. Шд склепінням виростив, зібрав.:3 такими про­ рівництвом партії Леніна - міль~рд!в 2()3 ~і.ІІЬЙОНИ карбо- залу гремить захоплена овація явами знеосібки і зрівнялівки Стадіна. RанлІВ 1 по видатках в сумі на честь більшовицької партії елід покінчити, щоб вони не :.ш­ Республіканська і lIIісцева 17 мільярдів 194 мільйони кар- і товариша Сталіна. .1И місця ні в одному колгоепі. республіки не бованців. На фінансування наПотім сеt'iя заслухала спів­ Постанова Ради Міністрів промисловість СРСР і ЦК ВКП(б) « Про про­ лише відновила випуск ДОВОЄН- родного господарства по бюд- доповідь голови Бюджетної ко­ ведення збирання ВРОjJi(lЮ і за­ них видів продукції, але й ос- жету на 1950 рік передбачає- місіІ Верховної Ради Українсь­ готівель сі.llьськогосподарських ВОїла виробництво нових удос-

році), поста­ ковалених машин, верстатів, нова червневого Пленуму ЦR будіведьнпх м:атеріадів і багато lШ(б)У -більшовицька програ­ нових видів товарів широкого ма дії для JЮЖПОГО колгоспу. вжитку. продуктів У

1950

ПраВИЛI>НО зробила партійна uрганізація колгоr.пу « Більшо­

яких

даСТI>

стаЛІНСЬКУ

ІНІД

зібрати врожай ,ДО конати першу

15 липня

u

одностаино

ПОЛІТИКУ

колгоспах,

палко вітаємо сталінську

полl­

підпрпємствах, установах райо­

тнку миру нашого рідного

уря­

По

колгоспу

м.ожливіеТІ. швидко і (,ез втрат

ви­ ну

всіх

селах,

відбулпся

заповідь-план

за

останні дні

багатолюдні мітипги і збори хлібопоставок державі. Такі ж трудящих, присвлчені 3аяві конкретні заходи 110 здійснен­ Верховної Ради СРСР про со­ ню рішень партії і уряду скла­

ду. Я ставлю

свill

пІдпис

пІд

Вlдоз вою І зобов'язуюся по-ста­ хановському працювати иа жни­

вах, . повнІстю виконати

взяте

миою зоllов'язання-дати по центнерів картоплі

8

500

гектара.

дені і по колгоспу і:'l. JleHiHa, лідарніеть 3 СТОJiго.1ЬМСI>ІЮЮ е. Велика Димерка. Перед ви­ ВіДО:IВОЮ Постійного Комітету ВиеЛОВЛЮЮЧJJ думи всіх 1110ходом на л:шива проведено ба­ Всесвітнього Конгрееу прихиль­ лодпх колгоспників і J\ОЛГОСП­ гатолюдниЙ мітинг, разом з нпць, секретар ltомсомольської ників МПРУ. колгоспниками на косовицю організації колгоспу «Червона Одностайно підписуючп Ві­ виliШЛІІ агітаторп, які тут же проводять бесіди, органі­ дозву, трудящі району всією Україна», с. Гоголів, О. день зовуюТ!, соціа.Rістичне змаган­ душею і серцем вітають мудру заявпла: ня.

сталінську політику мпру, 30Так само слі:{ організувати (юв'язують('Я ще більш крішІ.ТИ а.гітаціЙно-масову роботу по всіх колгоспах, щоб швидко і міЦІ> ІІаШОЇ рідної радянської без втрат зібрати урожай, пер­ шими на Київщині виконати річний план хлібопоставок дер­ жаliі. У на,с 6 для цього всі можливості і ми П()ВІІІші не

зробити.

ревиконують норми. Пока

держаВІ!.

-

Нам,

віАна не

радянським

людям,

потрlбна,-ааЯВИЛI

-Нам молоді, радянська вла­ да,

комунІСТИЧНІ

ріД'ниА

партія,

батько і вчитель

риш Сталін вlдкрнли ЩІСЛИВОГО

життя.

мнру, Іле

хаА

наш това­

шлях Ми

знають

до

хочемо англо­

у

ІмеРИКІнські паліТ вlАнн, що ми

СВОЄМУ виступі на мітингу в кол­

молоде поколіния будІвників ко­

госпі ім. Леніна, с. Велика

дн­

мерка,ЛІнкоаl т. Карпова,-і ми

що

голова ко.чгоспv ім. Леніна.

нрактичних міроприР.мств, здій­ (шення

Веі колгоспники і колгосп­ ниці, що зайняті на жнивах, пе­

найбільше викошуt: жита-по 1,60-·1,70 гектара Мпкола По­ гуляй. Прагнуть порівнятися 3 ТІ>СЯ 3 мільярди 731 мільйон ко! РСР депутата І. М. Марти­ НИМ Ничипір Ташута, Микола Швачко та інші коеарі. Ю1рбованців. На соціаЛЬНО-ЕУЛI>- ненка. Жаткар Іван Швачко екошує турні заходи виділяється 11 Сесія продовжує свою робоцо 5-5,5 гектараПlJlІ нормі 4. мільярдів 655 мільйонів кар- ту. П. Степанов, бованців, що становить 67,6 (РАТАУ).

Трудящі району

чи з цих рішень партії та уря­

себе

-0Uопереду жаткар Іван Швачко і косар Микола Погуляй

с. Опанасів.

вик), С. РОіІШJl. Нона, виходя­

ду, накреслила ДЛЯ

с. Вигурівщина.

. О

ВІтають

КОЛИ Ж ВІДРЕМОН­ ТУЮТЬ ДВИГУН?

миру

Складаючи

на захнст своєТ Батьківщини.Ми, врожаю,

ми

молодІ колгоспннки, завжди го­ третій деНІ>

план

збиранпя

накреСЛПЛIl

на

ЖНІ!В приступиТll тові до праці І Оборони. до молотьби. 3ібрали вже жп­ На трибуні демобілізов<tНПЙ то на 40 гектарах, а пуетпти воїн - голова ВаЗІІМСЬКОГО 11:0.11- в хід молотарку не може~ю. І госп у «ПролетаРСЬ1tпїі шлях)). тільют через те, що до цього -Ми,-ааявнв він у своєму часу Бобрицька МТС не відре­ вІіСТУПі,-ВСі, як один, пlдпнсує­ монтува:Іа двигуна, якого мп мо БІД0ЗВУ і будемо боротися завезлп туди ще два міСЯЦІ ТОМУ. А. Пашківська, за перше місце в раllоні по ви­ конанню

плану

док­

ладемо всІх сил для того,

щоб

НІша держаВІ-борець

мир

З8

у всьому світІ, була ще

більш

багатою, ще БІльш міцною, щоб нам

якнаАШ8идше

побудувати

комуніам.

Трудяmі району одностайно приєднують свій голос лосу всього радннського

до

го­ наро­

ду і вимагають приборкати аг­

мунlаму завжди готовІ по першо­ ресорів,

негайно

агроном

хлібопоставок

державі. Ми, колrоспники,

ПРИППНИТІІ

м, ааклнку ПlртіТ і УРЯД1, стати амерпканеЬJiУ агресію в І\ореІ.

колг~спу

ім. 18-го партз'їзду. с. Літки.

КАРТОПЛЮ І ОВ041КИЯНАМ Ііолгосп ім. Комінтерна, ('. Світильне, відправив киянам по­ над 390 центнерів молодої кар­ топлі та свіжої капусти. ;Здають молоду картоплю Го­ голівський ко;rгосп «Червона Україна», рудиянсы\Ійй ім. Во­ рошилова та інші. І. Бочко.


2

с

т

А

Х

А

О

П

в

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

Сеnькори

Комуністи і комсомольці

сигналІзують с,

на збиральній

Активно IІроfiшди}' пм Ri. [-';!nТИВІІУ ~'liН'Тf, у lІіДГОТ()lIні і

Ц

Е

Ь

6

пппя

р!!%,

1950

Жердова.

Сl,іЛl,І,Н n',I," ~. lІа(" І·ОВОрlІ.Н1,

г,\:::i~Ti IІп(·а,111. I1рипма:ш рі-!

R

Ііриті партійні збори, На ЯКНХ IIPOBf':\f' 11 11 і .:rlгаДЬНО"ОЛГОСIІНИХ шrшш !ІрО l)удіВНIІПТВО ІІІКО.1И, CiJbpa:'a ;юі'іОD'ЯЗ\'В<іJШ. <іЛІ' 1'1' }lи О б ГОВОРИЛИ постанову Р а , lll зііорів. В 11 іН: діДОі\ "11OBe!~eIlOЇ '" J '

Міністрів СРСР j ЦК ВКЩб) «Про IІрuвсдення збирання ВРfI;паю ізаготівел.. еідьr. ьг;огос1І0дарrьких продуктів уІ \k)O

все НІ' ;J,оходить до керівників колгоспів на.шого сеп тт. lIшін­ кп, Сушка і Гришка. Все досі так і за.чишаl;ТЬСЯ .як 6'у·.'І0. та постанову 'ІервневClГО тіііНОї органі:lації по І, здійr- Дітям нід!', (іудІ' Н'lитпся. .

році

Пленуму

РОЗ'Ш'IIItНОЧ:Ої pOi'iOТll У ІІа: ' ІІемаІ:: ні uЛНОГl' KO.:IГO\:llНllliiI, який ІІС :шав {НІ про рішеНІІJI па.ртії і уряду, про заходи пар-

ЦК КЩб}У. ВНI'('ені IIr.НIІЮ, свое місце і HIIP~[Y ви-

Мп ІНlріШJ[ЛИ вдруге

ШIІН1-

були конкретні IІРОIlозиції, як робітку ІІа ;\{Іиранні, за які сати до газети. Невже і на цей f'КОІЮТИТИ СТРОІШ зGllранн.я, зок- показники ! соціа.lіетичному раз ніщо не ВIlлине на наших рема

озимі, замість

днів змаганні

4

гюрrты'H

;-Іібрати за 3 дні, пк краще орга- КОЛГОСП. нізувати

nоротьбу

урожаю.

На

цих же

:\

-

Joopax

втрата\ПІ

Пrрший ДI'Ю,

Г'рпгада, керівників, невже

вибірг;ов()ї ко.

совиці. На. ,'{аЮI Вlfііш:ш

остаточно І\оса.рів, женців,

ори вианачені партiliні дору- Тр ВСЯ пар~ійн~ і

чення кожному KOMYHiCT~, зат- сьь:а

М.

у, ВіННllці і в районах об.,асті відбувся ДРУГИЙ обласний ОГ1ЯД

ДІдан,

фізку.~ьтуриої роботи. В огляді взяли участь коло

Ів. Швачко.

::50

н'Н;J<l.'lЬНlЩЬ.

"

f;(I~~СОМОЛІ.-

оргаНlзаЦІі,

вони за,1И-

шатьrя і тепер rlУХЮШ?

аптатори.

с, Плоске.

"

."

КУЛЬТУРНlІків. На знімку: І

чдеви спортивного

___

параді в Вінинці,

На УІ-їй обласній шкільній (·па.ртакіаді ком:ащп лс~гкоат,:н~4-1fi.-:-Ячник П. І Лптовченко І" КРИМСЦl, .\., якпfi впкосив у \:КРИВ(lr; ЙОГО,I\О.1" lІаДР:l(;П,('Ji. тів Х.10пців і ;J.ЇB'laT нашого рав 5-Ій -- Мехед І, Так. C~YO виз- uершиtі день O,i:~ гектара ;ш- П.а АН'ДIIl;а~!ентах во.на чомусь пону зайняли І-ше м:іCl\С і на.чено ХТО:І КОМУНІсТІВ пра- мість 0,:)0 гeктapa.~il 1If.'.lНIОЮ . НІко;ш не l:Ті1ВИТЬ ЦШІ!. нагороДж~ні дипломами І-го цюватиме шt току, В транспорт- Вчора темпи коеовині, В'Я~llШ Вж(' .1()ВГІІіі ча(' .10 МІ'.ДlIУНІ,­ В кожній бригаДІ , поруч

~

ще більш

висо];нми

були ту ніхто з рай~дороввідділу lІе ('тупсні.

і не піз-

заГЛJI;J:ав, не щкаВl!ТЬСЯ як ІІра­

комуніс!аIolИ, роз~т~~.ені_ КО'м- ніше, ЛГ; Зi.tвтра iiy~p :lаг;іН'lе- І\ЮС завідуюча т. Гладка. ('омольЦl. В ~--й І ;~-ІП OPIfГ,~- но ;1БНjJ<lННН О:ШМІ!Х . дах, де працюю~ь 0lльше.' НІЖ 1І0чинаl;МО МО-1uтьб,- .

:{О,1ГОСПНИК А. Теплюк.

НІ'

ІІО:! КОМС?МОЛЬЦІ, YTBOl~eНI. ь:o~~ пізніШt', .я" і;) _шпня'мп ВИЬ:О-І

~

rОМОЛj,('I~.Кl. групи. Я~ І ШД час lIitt:MO план хдібопоставок 1СР-

веСНЯll?1 ~JBr)H, таг;·

1 теперllO-

жаві. ТМі виріШИ.l<l.

lютьба

;1

ВТРilтами III;~ час зои. "

НаIl~ре;І.ОДНІ

JlУllісти і

жнив .В('І

КОМСОМОЛЬЦІ

І.

ехед, Ф. Мичак,

'1.1СIІН бюрn паrторгаflізації

колгоспу .("і.1hШОВНК" ,

1\0-

взяли с. Рожни.

Колгоспна молодь вступав

8.

Волков,

секретар rаЙІ(О~У лксму,

Міжнародний ог ЛЯД АМЕРИКАНСЬКИЙ НАРОД У БОРОТЬБІ ЗА МИР Агресивна політика, правлячих "іл США зуrтріЧ(jr. всеЗРОСТtLЮЧУ віllсіч з (ЮІ\)' амеРІlKaHCIJKorlI народу, Робітники, фермери , інтедігеllція, домашні

еУТllі 1 ~ тися'! чоjовіl; робіТIlПків і Ilрогресивної інте.1ігенції. Мітинг пройшов під лоз)'шаМИ: «Руки геТI. від Иорrї! ;\Іи хочемо миру! ' .

господарки Н(І, зuогах і міТIІIIЧлен палати Ilредставників га.х вимагають заборони атом- від американської робітничої ної зброї, ПРИПИН{'ННІІ політи- нартії Маркаllтоніо , висту-

ки :<холодної війНи>~ і встановlення дружніх віДll()r!Тн ~ РаДSІНським Союзом. у Kparнi СТВОРЮЮТЬСЯ місце8і комітети боротьби за мир, БОО ти~ч (j.мериканців рі ;ншх ПО.1ітичнпх переконань і релі-

l-го

Травна

І:Т,Ll!

паючи Ю\ мітингу, заявив: «Нема, ніяко) різниці між злодієм Чан lіа.fi-ші і правпте:шми Південної І\ореї-ПОдіцеЙСI,КОї держави, в якій І1аІІУі; терор і за яку Гаррі Трумен збирається проливатп ](ров наших синів~.

ДНЯ Ш~ ВlI1\ IJНYCTJ.,CH, В ПРllміщсннях

гнШ,

;l.оглн.д

XYДOUII

fi

НИМ З.'Іочинцем того уряду, ЯlШп

І'ороджена також команда, у.че-

ниць за перемогу В Комапщ

учнів

ДИIІ.10.lіU\1

1Il

.

МІТШ1ГУ ВИС.l0ВИR

, : '.

Ніна

.'Іена Срroбl\а Т-

. ', ' а

.

І'стафеті. ~apa Бова, 1,t~~p,L СаЙI\О (Бро-

нагорО:\іБсна \вари), МlIl\ОДі.І. Ь:РИ('J.,!\(! (Требу-

СТУПt'ні.

хів).

Районна спартакіада Неділя,

'2

,ШПЮ!,

:1

Бог­ ГОСПНИКlВ І

84

КОДl'(j(:JШIЩI,.

:lапедОаниЙ. а відома lІечонки

.ІіТIIІ' і багатьох інших ('i~I ОД­ сенко (Брова рll), Іван Горбаха на за 1РУГОЮ прибувають 1\0- (Рожни), ІІО етрпбках у довжи­

ВИСТУ­ ну Юрій Сущепко (l'оголів),Мп­ молоком та 1~іЙ.111~1 із зіпеОБаllОЇ пас; наш ' :1t'мляк-uроварчаШIll кола Буряк, МШ;О.11t !\{JIH'bI\O квасолі, ВНilt:лідок 'юго вони 1l0- майстер ('.порту СРСР по гімна­ (Требухів): по Сl'рпііJ\l\Х}' ВИ- ,

.

!(;

з, ІШХ ВН('lІа­ (~ТJщі МШ(О.J<tJ

МІ('ТІ..

ТОІ'О,

,.

ЩОВ

винних

Н щ,о-

му НРПТНI'НУТIІ до віДllовідалт,­ І!(Jпі, праВ.1іllllЯ :IIlисало заПf­ IlУВШIІХ

3

. lIPO,'I.J но 3 ЩІ,ІОНІJO­

Тс' ,IЛ,],

фермн

ДУКТІІвні I;ОР()ВIf, а ІІа місцІ' їх доеі иІ' IЮСТJ.В:It'flО а,щної, Хто їlі ~Ia ІН'І' 11l' ві;щовіrТ!.~ Група I(1)JlrОСDникlв.

еТ.ї)1I0

Яхно. Він

ви КОНУС :,

ВlljJ(J.JШ

[1[1.

~1J.ii- еоту fl'IнхаЙJIО ЧунЯІ~ lliРJ.си.lів­

гіМП<lI'ТИЧllі

Закон передбачає,

що

тяглова худоба,

метанню

На пово;\uудованому ('1І0Р1'llВ­ Бурнк ному маtlДlLlІі в Броварах вілбу­ ваюТl.('Я ~~[агаllllJl по

100,400, гpa.lIllТ.

бігу'

па

,1ПСЧ,

ТОВ!\іШНН

ядра,

t'T]НlUIiitX у ШН'оту і ;tОВіl\ПНУ. В НІ!Х

гранати

взяли учасТІ.

,\70

КО.ll-

Микола

і Ащріfi Оле-

(TpeuyxiB)

сеш;о.

BilCOKY маИстерність ПОК32а­

нЮо ж'трів. :1 .\lс''ПlIШЯ ЛИ 13~ УЧ;Н'ІІИКИ

ЗАКОН ПРО АГРАРНУ РЕФОРМУ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ ~~ 'lеРВЮІ Центра.льна народна урлдова рада КlIтайської народної республіки затвердила закон про аграрну .реформу. В законі, який набрав чпнності ЗО червня Ц. р. вказуетьея, що «('.истема зе\IJеволодінНЯ, заснована на феодадьній експлуатації, JдіЙСlIювана ІСlасом поміщиків, знищується: впроваджуf.ТЬСЯ система ееЛЯIl-

ка) і Юрій СущеШіО (ГОГО.Dв); по

THHil'Y.

:Шilгань но

стрільбі.

М. Яхво,

1'() ,lОва райком)' фізКУJlЬТУРН і спорту.

В цьому районі країни вже до

1949 рок}' стаНОВІІ В 13 мішо­

до НКОї ВХОДnТl. l~i:Iыа(t сіл). Це :lаUеЗllечиТl. piBHllfi, С!lра­ ве:l.,1IlВИЙ і раціональний рОil­ lll!діл землі та інших засобів виробництва серед біднпх, ~Iaлозеиелыlхx та безземельних селян, а таl~ОЖ серед тих, в кого немае інших засобів нпробпицтва. Таким чпном аакон ПРО аг­ рарну рефор}[у кладе край то­

пів . ~~O ТИCJiЧ ТОНН, і1 В цьому

роЦі вІН досягне! ~

.vіш,Йонів

тонн.

В результаті зростання ви­ робництва зросла і І~упівель­ на спроможніс'f!, се.ІЯН.

в 1947 році в

JIкщо

Північно-Схід·

ному RитаІ було ПРОJ;ано 800 ТПСЛЧ кусків тканини, то в

1948

році-вже

1

мі.ІЬЙОН

200

тиеач чеків, в 1949 році-3 му несправедливому становищу, мїльtiони 200 тисяч , а в цьо­ при якому біднющ батраки му році uуде продано 9 міJlЬ­ та середнякп, які становлять йонів кус:ків. Китайська газета « Женьмінь 90 процентів всього населсння країни, володіли лише ?о-зо жібао») ((Народна газета») :ко­

а цоміщики та куркулі

(одна

для десята частина китаі:іськоrо на­

,розв'язання цих за,вдань зем.,1Я, селення) ма.аи

СПОДІвання і

Шlгороджrні

МJ":ШХ теЛJlТ випоюють кш;дпм мандп Фі:ШУЛИУРIlНlіів.

підписи під СТОКГОДМІСЬКОЮ Ві- рального секретаря компартії ріалізації нового Китаю».' ДОЗВОЮ, яка вимагае заборони США ХОЛ.l У своїй промові на

дарунка,ш

п(t- гopoxiBcыаa

ського зеМ.1еволодіlШЯ з ТИМ, щоб створиш нормальні умови ДЛІ сільськогосподарських продуктивних си.}, розвинути ci.J[hськогосподареl)ке виробництво Виконуючий обов' язки геllе- та прокласти шлях до індпт- процентами оброблюваної зеМJ.і,

гіlних вірувань поставили свої

атомної зброї і оголошення воєн-

ступеНІ

Владислав Верещагін (Бровари) зайняв 1-ше місце по гімнастиці і нагороджений ){ИП­ ЛО~lOМ І-го ступеня. Годи"ниI\(lМИ та іНШИМIІ цінними 110-

IІращоваТJl Т, IІС'ЧОНБа, справа даніВКIІ, Русаllова, Требухова, Кращих покаЗНl1Jіів 110 біп на ;Щ.1еl,О 1l0гірuш:ш, РО:1ll0РЯ:10К Гоголева, ІtраСIІ,1іНf{П, Роаmів, 1ООО метрів ДО.\lігея Alцрій ·О.їе­

·,ксні . !(сяг;і вже :lаГИНу.lII. Ва-

~ 4 ~олодих етахановців 1\11,,'1- Сталіна ї : Жvвтень >' . С ' . l'ПіL­ .l\lшіll Ї }IТС району llриидяті нів,( БіJЬШОВПІ~ ;) , с. Ро:n.іНIІ, у червні до .1ав лепінrько-ста­ ~' TBopeJli КОМСО~IОЛI)СІ.l\і І'Р~'ПН В ..liHCbKUI·1I комсомолу. ВНi.lслі­ рі.ІЬНll Ч 11 Х uрпгадах, За останні .ші ПО вс · іх 1\0,'1док росту 1i0м('омо..'lьсы\хx орга­ госпах району :Ш;lЧIlО 1I0ellJllні:щцїй н І,О,lгоспах lи. Кірова, да('Ь тяга І~ращ"ї ~II.I:rIl:li :ю ('. ПОI'рrбll, «Про.l.СТiLРСЬКllИ ,lав J(Oм(·O~!O,IY. ШЛЯХ ;) , (" На:шм'л. утворені lюмітt>ти, ЛО КО.іІГОПН\\ імрні

і}l.

чали хворіТІІ,

в комсомол

оо

ДИI!ЛО~lОМ 1-01

Відтоді, JII,~:tВ.ферм()юв,"о.l-

ча~а .в.lЯТИ бр[\га:~а«І\ОМСО,М?:1Ь- організація. яку піДТ]Jll\IУI: веJl I'О('lІі

рання.

'"

с, Семиuолкн.

нартіЙНit

киі контроль}) . 11 ОСlIОВПt ,)~B- маса КО.1го(;пників. дання-охорона вро~аю та ~oМ'

*

"КОJlхозная инва" на

Перше місце в області

fT .•:1[[то~чень:о Г, та, H~CTcpell- несеННlI. ІІІ) всіх бриl'(\ :Щ х ~Ia - що ' МС'ДПУВЬ:Т працює з 9 го­ ко Ф., .~-lЙ -я ЧНЮ, ~. 1 Мехсд еове I!I'Р"ВИКОШ1.lШJi НОРМ. 110- ;ЩНИ раllI~У до 2 го~ш{ ДH~~, В ..' 3-IЙ-Я'lН~ М. І ЯЧНПЬ: І., 11 І'. РІ' ДУ "омупіетu, ЗО1\]Юlа Т. проте з~rsЦУІОЧil Т. J дадка, BIД-

ня і СК:ІаДІІННЛ В КОШі

фіз-

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

верджена. розстано~ка апт~то- ~ Серед всіх КОЛГОСПШIf{ін I1ИКПа .'\всрлх ме1ПУНКТУ в наl.IiB. В 1-1Й бригаДІ-КОМУНіСТИ .lючне IIО.Іітичн{' і ТРУі\ОВ.' llід- ШОМ) ('.':lї ВІІвіШРШ1 табличка,

ній бригаді..

товариства

ТИСЯ'!

600

СІЛьськогоспо- ряджеllні

v.

70

ментуючи закон

про

аграрцу

реформу, Tal~ охараl~терпзувала, його

значення

Д'lЯ

країни:

СВО"МУ розпо- «Цей великий захід ЯВJ[JIЄ со­

80 "процrllтів

бою жорстоку економічну і по­

літичну боротьбу китайського першим застосуr. ЦЮ зброю а.г- волю американrького ТР)'дОВО- дарський реманент та, зерна, а. всієї оброблюваної зе~l.lі . ресії. го народу, заЯВІІВШИ, Щ() мир та~ож зайві БУJ.ів.лі на ce,~i, Про те, пк благотворно ВІІЛП- народу проти феола.1lьНоJ систе­ Агресивне втручання а,мери- буде забеЗllечени1t з допомогою ЯКІ належать .ПОМІ~ИК,1JI, Ш.l,- нс на еКОНОlllіку Китаю аграр­ ми після перемоги у визволь­

канських збройних сил у ВНУТ- всіх миролюбних народів, об'6k лягаю ТІ. конфІскаUIІ.

на реформа, можна судити

по ній війні. Перемога в цій бо­

ротьбі покладе край напівфео­

рішні справи Кореї ВІШ.1икас паниху ('воєму прагненні :JYаГі~Н?З за~ОНОjl .всі ь:онфіс~ Півні(l~о-Схі~ному Китаю, де дальному характеру китайсько~ обурення і тривогу у простих пинпти паліїв війни. MBaНl 1 реКВJ30ваш ilемельНl визвольна ВlHHa закінчилася го суспі.1lЬСТва».

людей Америки. ЦИМИ ДНЮІІІ ~

в ныопоркуy відбувся

Американськиіі народ з КОЖ- ділянки та інші засобн впроб- раніше і тому аграрна реформа нпцтва мають

мітинг ним ilHf'M IlOСПЛЮr. боротьбу ~a сеl.янсь~~п

протесту, на якому були

при- мир.

бути

прийняті в основному

спiJIками

(сян-аДМІНІСтративна

була

одиниця, дукції сільського господарства

------------------~-------------------11 01521 ~8IJIcьxa 06.1[., м. Бровари, 8)'1 • .кірова, ДрраРВІ ра.lraзети ССТ&ВВОІІОЦЬ)

Г. DОІКОВІЄВ.

за,вершена

СЯНівl ВОССІІИ 1948 року. Обсяг про-

Редактор С. DОГРЕБlнськвl.,

3Н.

309-2500

55 номер 1950 рік  

55 номер 1950 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you