Page 1

ПАМ' Я Т А АІ

НЕдlJ1Я

10

ЗапІзнення з збиранням тІльки на один

ІИПНВ

19.9

р.

день при 100-пудовому врожаі-це втра­

16 55 (540)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киlвськоl ОБЛАСТІ

Ціиа

та ДО

15 коп.

Інтереси

ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ розгорнути ЗБИРАННЯ,

держави

ОБМОЛОТ, ХЛІБОПОСТАВКИ

-понад усе

СкошенІ першІ rектари

Прагнучи виконати всі Протягом кількох днІв своl зобов'язання перед нами встановлено пильний державою трудящі нашого нагляд за вистигаВ8ЯМ хлірайону виконали піврІч­ бів. ~озавчора рівно о 6 ний ПJlав м'ясопоставок ва годиНІ paH~y вируш~ли в 106 процеВТів, молокопос­

тавок-ва

вовви і брив­

102,

6arовський Г. 1.-0,70, При­ x~.tькo ю. Г.-О,6. гектара.

жva

63

В.-по

тупили до вибіРІ<ОВОІ косо- при нормІ 40 снопів.

"

3разок самовід.цаНОl

55

ся до

Требухова,

ви­

соціалістичне змагавня

цього.

Враховуючи івтереси дер­ сарів, у перший день

ко­

зби­

ро- KOlrOCD

зали.

достроково

розрахову­

викоrив

гектара,

0,81

т.

Ва­

IІІIВI>.

дарський податок. На

пер­

За

arperaT

на­

ратимемо. Ще день два І ви­ ведемо .Сталінець" Н8 лави. Але не всюди в районі Наше зобов'язання - зіб­ ва одваковому рівві полі­ рати 350 reKrapio озимих і тичио-виховаа роОота, вна­ ярих хлІбів, наМОJIОТИТИ не путатІв трудящих.

С,Іідок

·чого

і колгоспи

окреМі

ве

села

припустимо

менше

7000

центнеріВ зер-

відстають у виковавні своїх обов'язків перед державою. Піврічний плав молокопо­

скошено

всього

Керівники

арТІЛі,

посилаються на

QaCTO

дощі,

при

П. Лось, lІовбаlllер

броваре'lОі МТС.

О. Петренко ..

10.1•••&

комбаlвера.

КОІГОСП ІІІ. 8у.-ьо.вого, с. r.FOlI ••

таких

ятливу

спри­

годину.

Днями в кнївськах тах були надруковані

зівки

Міністерства

кого

господарства

та

ОБJlспоживспіЛIlОЮ. у

бориспІльському районІ

ви­

Учасники

делегаціl

по

переВірцІ міжрайонного до­ говору на соцІалістичне зма­

газе­ гання тт.

Криворучко І., ВI{3- Колесник В., Слободинюко­

сlльr.ь­ ва Г., Кравченко Г.,

Гоп­ П., Бухало А., які .Про способи збираная сіна днями побули в Броварсь­ в дощову погоду·. Але к(;му районі, виступили 3 У РСР К8ЛО

практичних ВИСНОВКіВ з цьо­

го у колrоспі не зrобили. П. Пиндюра. КОІгосп ЇІІ. 7-го З'Тsду РаА.

С, ВужІвка.

---------------------------------

доповідями

по

колгоспах

"Серп і МОЛОТ·, ,,)Ковтею>", ім. ЛенІна, ім. Юрова та

"Перемога" .

.::< : :

Ряд колгоспів

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

до

приступив

вибіркової

косовицІ

) жита. Скошені першІ 500 гектарІв. У соцІалістичному

••

3

ЛОВJlегпромзбутом"

обстоrть там

користовують кожну

ПРО­

ЛОВ0 сті Української РСР, орrаllіЗ0ваиа Ilиївським "Будинком модеJlеА",.Го­

сусідніх

справа

готовоl

ДУКЦІІ швейної промис-,

які

перепадали за остан-

значно краще, бо

зараз стоїмо на вихІдних Викликаємо на соцІаліс­ позицlях-в колгоспі. Вста­ лежить перехІдний Черво­ тичне змагання комбайнерІв ний прапор райкому Кl1(б}У новили пильний догляд за броварсысІI і бобрицькоJ та виконкому райради де­ визрlВ8ННЯМ жита, яке зби­ МТС. праву

починає працювати ВИС­

зокрема голова т. Гиреuко,

артІлей

високо, якостІ

Добре пlдготувалlof ми на, домогтися звання "Аг­ трудsщі с. Квяжич і ЇМ пе­ реможцям у соціалістично­ свІй комбайн до роботи і регат васокоl якості". му змаганні по

8.

годині ранку будівеJlьників

10 КJlубі

ТАВКА

гектарів тра в, що за

3 170

же умовах в ряді

ше місце Пб сплаті держав­ вих податкіВ вийшли зараз

в

Посиnаються на дощ

ній час. Проте

сових платежів, сплачують сіJlЬСЬКОГОСПО­

О

ПFаВlіввя.

-<>-

Барбон, тІльки

ГеРllашенко.

KOlrocu " проlетlреыtlt щевко І. Ю., РИЖИЙ Т. Г., С. заз ••••• сповна

ються по всіх видах фінан­

ОДЯГУ

,Че ~ВОВИ. прапор., е. Крас.,/вка

планом,

І. ГРИНЬКО, А.

ВИСТАВКА МОДЕЛЕЙ

3а­

KIB~YЄMO скиртування.

П. Лобко,

ко і IІкісио загрlбали І в',,­

жави, ставлячи їх понад рання відзначились колгосп­ усе, тисячі трудящих райо­ ники: Ващенко І. І., ЯКИЙ ну

АртUlь ваша зобов'яза4!­

rOIOBa

хо­

ру. В хорІ беруть учасТІ. співаки всіх сіл і КОJl­ rоспів ра80НУ.

СJI 40

свопи, Рижа Г. В., гектарів були скошенІ.

поле косаРІ та женцІ І прис- Ли_ненко П.

ШСНІ

paloHHoro

ка виступ

».:..100;\ ~I17Иf" сі­ Жllllца Щвrо.lЬ Є. ~. ва­ ltозбираВня. 8 липня всі 265

боти показали у цей день Включившись, за закли­ конали рІчний план пос­ також Стрельченко А., ком знатного коса ря райо­ тавок продуктів тваринницт­ Щиголь Л., Галицька П., ну т. Бобка І. П. в районне ва, ряд інших наБЛlIжаєть­ якІ Ідучи за косарями, швид­ с.

СВЯТО

О 12 rодині дня на ПJlощі Ім. Т. Г. Шевчен­

виконано

0.75, Су­

reKTapl.

СЬОГОДНІ В БРОВАРАХ

Зобов'язання

Якуmа А. Г.-по

зи-на 100 процеНТіВ. Окре­ виці жита. Скошено і зжамІ колгоспи, як "Перемо­ то 35 гектарів. жець"

Кlлоrрамlв зерна на

50

ставок по селу Красилівці МОЄ. практики догляду за коровами виконаний всього тільки • змаганні між тракторними ПІдписуючи договір ва го, тричІ ва добу підгодо­ та.кого, щоб телята ~ВОРІ~И. бригадами на перше місце на 7ї,2 процента. Не кра­ ще органІзовано м'ясо-і соцІалістичне вмагання, я вуємо зеленою масою ко­ ПІСЛЯ 20 денного ВІКУ Ц1:Х-, вийшла бригада т. Вашку­ за нюшиви та ВИКО-Мlшанки. ком здоровими передаю 1Х лат Г. молокопоставки по ес. Се­ зобов'язалася надоїти

МИПОЛКИ, Погреби. тавніх

місцях

На ос­

по

спла­

1949 рік в середньому по 3а кожним разом даємо по телятниці. 3200 літрів молока на кож- 10 кілограмів цього корму. Годую корів після

На перше місце мІж тва-

доїння. ринниками вийшли праців­ приводить, ники ферми колгоспу ім.

КорІв де отелу підготов­ ті грошових податків сс. ну з 10 закріплених за мною Такий порядок коріВ. 3а перше піврІччя ляю заздалегідь. 3а 2 міся­ В.-Димерка, Літки, Калита. що вони скоро віддають І' Димитрова. 3а перше пів­ одержала по 1870 JriTpiB і ці іх запускаю-перестаю якнай- ріЧЧЯ 1949 року тут надоє­ 3а останнІй час мали це дає мені підстави споді- доіти. Після цього за 20 все молоко, щоб мІсце окреМі прояви

анти­

державних тенденціЙ.Голо­ ва требухlВС.КОГО колгоспу

.Жовтень· т. Ковбасинсь­ кий І. М. за міСць того, щоб

ШВИДШі одержати uсмачний І но по

Тепер

якнайбільше,

розповім коротко до оте4У зовсім припиняю. корова

про те, як домагаюся систематичного пІдвищення ранню капусту зразу ж зда­ удоlв молока вІд закріплетв ва заготівельний пункт, них за мною корІв, що вІ відправив перші 519 кіло­ ЧИМ не вІдрізняються Від грамів на бааар. ОкремІ ке­ рівні

працІвники колгоспів,

JlК БоБОШКО(КОJIГОСП ім.КІро­ ва с. 3аворич), Лвзун (кол­ госп ім. 2-0і п'ятирlqки

с.

976

літрів молока на

ватися, що своє зобов'язан- днів поступово зменшую концкорМ-ПіЙло. Иого даю' кожну фуражну корову. ня перевиковаю. соковитий корм, а за 10 днів

Концкорма зменшую за ІО днів, за 6 днІв - припивяю. В ~ей ча~ годую Іх добра­ ЯКІСНІМ СІНОМ і со.помою. Після отелу через 30-40

дає

бо від цього

і якнайбільше

молока.

повожуся

* * ...

шкіл

повніс'fЮ

коровами

3

3 34

в

районі

вивершилв

17 під­

готовку до нового навчаль­

HOfg року. Успішно прохо­

ласкаво, особливо з висо­ дить будівництво нових копродуктивними, бо вони шкІл в сс. Бориспіль, Во­ вайбlльш чутливІ у повод­

всіх останніх, якІ на фер- х~илив .Іаю KO~OBi до пів­ ронькові, Бортничах. мІ Якихсь-то особливих ВІДра теплого ПІЙJIа з Bi~CSlH- женні. Коли будь-яка з вих

* '. _ . ки або пшеничних ВИСІВОІС. з якоїсь причиви розКиївська ...дep~aBHa кон­ секреТІВ в. МО1Й роБОТІ не- Протягом 3.1f.вів задоволь дратувться, JJ заспокоюю. серватарія ім. Чайковсько­ має. Я ТІЛЬКИ намагаюся вяю спрагу корови, да 10 Щоб привчити ветелlв до го організовує в БорисполІ робити ~ce те, що радить днів напуваю іі теплою ВО­ ДоІння, за 15-20 днів до філІал консерваторіІ. Група

B.-Димерки),Ячник Ю., Кар­ пенко П. (бригадир та зав. зоотехНІК, який докладно дою. 3алежно від зменшен­ оте лу і протягом такого ж ферми колгоспу "БіЛьшо­ мене ознайомив з досвіДОМ ня післяроДовоrо стану періоду після нього вим,япедаГОГів проводить ВідБІр майбутніх стУ.дентів. ВИК· с. Рожнів), Довгодько, роботи ОДВіЄ! з найкращих вимеві корови ПОСТУПОВО іх легко масажую. Від цьоЙ. Вашкупат, Карпенко (бригадири риб­ доярок ваШ01 країни т. Сав- ввожу в раціон концкорма, го зладжується робота мові.цuові.цаlьниif еекретар рt'.-акцil артілі цього ж села) самІ ченко М. К. ва протязІ 10-15 днів-со-

r

JIочноі

несвоєчасно виконують осо­

системи і первістка газет•• КОІеКТlвіст>.

Я завжди слідкую, щоб ковитl. Через 2 годим, збіЛI:rШУЄ молоко. Я перебисті зобов'язания по по­ у корівнику було чисто, добре обмивши та витерши ставках і фінансових платі­ затишно і свіжо. 3имою ко- чистим рушвиком вим'я ко­ свідчилась, коли під час жах. рів вигоннмо з примІщення рови, пІсля масажу починаю масажу І доїння допускати слід на прогулянку. Поки худо- доІвня. ПершІ струмки мо­ негайно покІнчити. Проти ба надворі, корІвник про- лока збираю в окрему по­ порушникІв державноі дис­ віТРЮ6МО, вичищаємо і ви- судину. 3разу ж вапуваю циплІни слід вжити рішу­ возимо гній. Кожну коро- теля. Протвгом 3-4 двІ в чих заходів. Наш район ву чищу, а де дуже заб- дою хорову І напуваю те­

3

такими

явишами

може і повинен посІсти по

руднено -мию

теплою во- лв через ко_вІ

4

годиви,

чесне мІсце на КиJвщинl по дою. ЛІтом вся худоба в а вадалІ перехожу на 4-ра­ виконанню всіх своіх обо­ таборІ. Тут її як вдень, так зове доlвня f напу. р'язкlв перед державою.

і вночі вВ'пасаемо. Крім то- вавив. Не БУ40 ще у мене

сильнІ потягування і через-

До

~ реда"то-

siijoMY

рів стінгазет

Редакція газети

"Стаха-

мІрні поштовхи, то корова вовець" організовує постій вервує, менше виділяє мо- ну виставку стІн газет f по­ JlOK8. Отже таких прийомів льовок. Прохання вадсила-

віколи не допускаю. М. Мельниченко, '-ОВРВ' КОІГОСПУ .~овтеIЬ' С. Требухів.

ти до редакцlJ номери стін-

газет і польовок, які вихо,

дитимуть під час

збираль­

ноl.

Редакція .Стахановець".


2 ............................ ......................r е

А

х

Л

н

О

В

U

Е

-

Ь

ЛИПНЯ

10

р4IУ

1949

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

у МІНІСТЕРСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР

Масово-політична робота на збиранні врожаю

Про способи збирання сіна

Район вступив у найбільш вІдповідальний і

напруже-

в дощову

кращі можливості для радіо

Дощі, що

-і кІнообслуговування кол-

ний період робіТ-В період госпвиків під час з6l1ральзбирання врожаю, поставок ної f хлібопоставок. В Го-

найближчі дні повністю ви- новлені потужні

прохоі

радіОВУЗ-

ли. Є 8 стацІонарних та пересупних кіноапарати. Справа тільки в тому, щоб повністю і як слід використа-

будІвництва, особливо тва- ти ці МОГУТНі засоби ринницьких приміщень. комунІстичного Iffiховання УспІх справи, вчить пар- трудящих.

сіно в негоду. ЗБИРАННЯ НЕДОСУШЕІ:ІОГО США

могтися того, щоб кожен нас, на жаль, такі керівничлен колгоспу глибоко за. і 1

лового псування може пролежати свіжою в покосах

тія, вирішують .'!ЮДИ. своІв всю

До-

відповідальність

Але ще не перевелися у

ки кол. ГОСП1В ретаРІ

нав ть

первинних

сек-

укла.D.ають

рами

об-

нетовстими

20-25 см І

ша­

після укла­

ластей України, утрудню- дання кожного шару звер­ ють сушіння сіна і створю- ху розсіюють суху сІліо з ють загрозу псування знач- розрахунку 3-4 кг на кож­ ну тонну сухого сіна. ноТ його частини. ВраХОНУЮ'ІИ умови, що ПРИГОТУВАННЯ БУРОГО СІНА Для приготування буро­ склались, МіНістерство сільського господарства УРСР го сіна скошена трава су­ відправило на місця вказів- шиться протягом 2-3 днІв, ки, як збирати І зберігати поки вона не стане давати

державі хліба, овочів, кар- голев!, Требухові, Великій топлі. Поруч з цим слід в Димерці та Броварах вета-

вершити сінозбирання і виконати план сінопоставок, закласти вдосталь силосу, рІшуче підвищити темпи

часто

дять у рядІ райОНів

поrоду

запах,

Скошена трава без особ- 50

КОlfОСП.ИКИ ...ртіl-UИ 1-lІеll ~

партор-, П'ятирічки

\

ДруrО-l

2- 3

.ЧерВОIИ!! прапор. НОВО-

.

ДНІ,

ти поки трава

пров ялена

за успішне виконання всьо- ганізацій, які і досІ не зро- празь!;ого раl!опу. Кіровоградськоі оn- швидко псується.

го комплексу роБІТ, -у цьо- били належних висновКіВ з! ІІІ сті. I~ .іlі 3Jі!lСІЮЮТЬ рішення пар-

проц. вологи. Якщо доз­

воляє погода, слІд

,

але

ЩО характерний для

хорошого сіна. На цей час TpaB:l втрачає, приблизно.

Пров 'ялену і прибиту до­

почека­

втратить ще

10-15

проц. вологи.

якщо

таких

умов

Але. немає.

можна складати сІно

зокрема зIТ}I_і урцу про перетвореИIЯ пр.рож •• щами траву треба,насампе- логістю

з во­

50-60

проц. Дуже кожноТ первиннот парторгаХУ! ,КП(б)У І (пI~ыІІІ! :НС·ИIIВ!lИ ВОІИ бу~ують греб- ред, підняти з зеlllлі і до- важливо пам'ятати, що СК.'Іа­ постанов з ІЗДУ . ІЮ З&Г~lhRоі-о стаВі Лlощею 17 геlта. б Нізації на селІ І в колгоспі. та травневого Пленуму ЦК рів. На фото: бу~lвпицтво RО~ГОСПlоі сушувати на Вlшалах, зро - дати треба сіно без зовніш­ НЬОI вологи-дощу або роси. За рішенням партзборів КП(б)Упро масово-політичну гребlі. лених з жердин.

му головне зараз завдання рІшень партії і

всі комуНіСТИ

І

колгоспу ім.

агітатори і культурно-освітню роботу.

Молотова

с. Ще більше. Такий

Фото г. ВЕРУІІІЮНА

голова

Гоголева розставлені на кол:,оспу, як т. Мороз З с. час збирання і хлlбопоста- Калити, не тільки не сприяє

Виплата виrрашlв

Секретар парторганізщіі т. вітньоІ роботи на час

по-

Тру дящі району

острицька г. та голова кол- льових робlт\ а навіть

за-

вок по бригадах, на

току. розгортанню культурно-ос-

Дуже

(Пvе~КllшР РАТАУ).

добрі

лах них де

реЗУЛіотати

Укладають сІно в невели­ вlша- кі стоги або скирти. Шири­ в (шатрах), влаштова- на стогу або скирти не по­ на зразок даху сарая, винна перевишувати 3,5-4

дає сушіння сІна

до

крокв

на

метри, а висота

прикріплені

перевl- жердини. Влаштовують ві-

Р яють свої оБЛігації третьоІ шала також у ВИГЛЯДІ·

ку

во

ловинна

обов'язко­

перевищувати

ширину liеменш

-

як у

госпу комуніст т. Хазан М. важає.За яксю б допомогою ДержаВНОJ позики Відбудови реня. Можна застосувати 2,5 раза, тобто показують агІтаторам "рик- не звертався до його зав. й розвитку народного госпо- також сушіння сІна на кіл- 7-8 M~TpIB.

, вбитих у землю вер проводити ,бесіди по брига- відь завжди дає одну: твоє мадянин С. в райощаДК8СУ тикально, в які вроблені

лад як треба

систематично клубу т. Ташута, вІн відпо-

дах, серед працІвникІв тва- дІло-роби соБІ, меНІ клу б на

б· І ринництва, УАІвельник в.

дарства СРСР. Вчора

гро- ках

пред'явив оБЛігаціЮ ваРТIС- кІлочки

для

б

Складати сІно треба

рів­

ними шарами, дуже щІльно,

наВІ·шування бо від цього залежить ус­ піх одержання хорошоі

Д тю в 200 карбованців, на трави. робота не потрі на. .ивн?, яку припав виграш у 5000 СушІння на вlшалах

дає якості сіна.

Почала проводити "День але факт - парторгаВJзащя карбованців. Виплачено та- хорошІ результати, бо СіВО бригади" парторганіЗ8ція і сільрада не ПОКЛИІ{ЗЛИ 3~ кож 2 виграші по 1000 кар- темнІє тІльки зверху, але

колгоспу "Зоря" с. Кула- це Мороза до женець; Після інформації тут фактично

2-

досягати

Верх стогу

або

скирти

прикривають соломою, щоб

порядку І бованцІв, 4-по 500 карбо- всерединІ ВОАО відмlнноІ ніЧОГ~ B.~ ваНН,lв та ряд івших мен- якостІ, і не буває втрат лис­

сіно при розігрІваннІ не псу­ валось.

бригадвра т. Кот Ф. про зроблено для оргаНIЗЗЦI1 ших виграШіВ. тя, не знижується поживна Складене сІно поступо­ хІд соцІалістичного зма- масово-політичної і кульЗа неповними даними ра- якІсть сіна. ВО, протягом 10, а Інеді і

гання між ланками, висту- турно-освlтнь::>ї пив секретар парторганlза- полІ. Не

роботи

цП, він же і агІтатор у цій Жердові, Рожівці,

бригаді,

т.

Шуляк,

в йонна та сільські ощадкаси

краща справа

Рудні. шів до 25000 карбованцІв.

який Занепала, за останній

розповІв про основнІ подіі робота гуртків

в краТнІ та за кордоном з~ самодіяльності і

Траву на вішалах

час,

клуБІ

виступив агітатор голова т. на" с. Гоголева, де

лише

починаючи з нижнІх

Г. АндрІєнко.

художньо~ в

дин, і обчісують

_<~

Парторганізація недавно був

планує також "День ланки".

чу довиа

БІльше

ряду.

ан-

Особливо

жер- 50-60

кожн()го

Павло

Лозицький

б

та

ри, що.

організова- ті до тих вимог, які викла- не

на наочна агітація в зв' язку з збиральною і хлібопоставками в с. Требухові. БІля сільради, клубу, спо-

дені в рІшеннях партІ1 і зокрема червневого г.:ленуму иК КП(б)У, кожна первинна партійна організа-

живчого товариства, школи, ція, клубна

рада

візьмуться

_

добре треба

часто

І

вlтроJtвигун

а Іноді і

сіна випа­

у виглядІ

хмарки.

ВІд Зігрівання сіва стіг або скирта осl,l.ає, висота

не допускати зат-

змеllШУіТЬСЯ майже

обоп'яз- землі, І нижня жердина по-

у

ково зроблять. Правління винна бути на 60 - 70 см доручило їм відремонтува- від землі. ти вітродввгун і вони з цим Якщо, за умовами погоди, завданням справилися. Те- неможливо добре висуши­

повинні пер

градусів,

При зІгрІванні

проводити самбль піснІ і танцю. Юхим Коваль, ЯК говорять, кання fрави. Навішана траУ повнш вlдповіднос- майстри на всі руки. За що ва не повинна торкатись

Продумаво

зІгрІвається, підвlМIЄТСЯ .1(0

ровується зайва вода і ви­ ходить У вигляді пари або

Колгоспники нашоТ арті- складати і обчІсувати зго-

лі

днІв

температура

граблями до 80-100 грцусів.

після укладаННJI

тиждень. В іншій бригаДІ колгоспу "Червона Украї- Колrоспнl майстри Ткаченко.

скла­

в за півдня виплатили вигра- дають завтовшки 50-7I)см,

великих

вдвоє.

стогах

або

скиртах є небезп~ка само­ займання бурого сіна. Тому приготовляти його треба тільки на ЧИСТОliУ повІтрі

працює, ти сіно, його СКJJадають ша­

а не в

сараях.

При приготуванні бурого на подвір'ях колгоспів, ок- мати детальний план прак- подав воду на тваринниць- рами з сухою соломою. реМІІХ вулицях чітко напи- тичних заходІв по прове- кl ферми І наповнює нею Товщина шару повинна бу- сіна втрати поживних ре­

санІ

ва

фанері

ків

ходу

олійними денню політичної

І

куль- ставок.

К. Кудря.

фарбами заклики, ху дожньо турно-освітньої роботи під КОІГО6П і!l. JIf'li.a, оздоблені дошки показни- час збирання, обмолоту і с. Жердова.

соціалістичного хлібозаготівель. Для

змагання, які вночі освітлю- нізації політичної ються

і

орга-

куль-

електролампuчками. typho-освlтНЬОЇ роботи без-

Серйозну

увагу

роботі посередньо в бригадах, лан-

клубів пІд час польових ках, на току, заготівельних робітпридіJ!.ЯЮТЬ терито- пунктах слІд залучити всІ рlальні парторганlзацlJ

сс.

культурні

сили,

якІ

є

Іти близько 20 см.

-о-

В НАРОДНОМУ СУДІ

ПОРУШНИКИ трудовоІ

човин

будуть

вищІ,

ніж

Там, де немає вішал, про- "ри інших способах. Тому в'ялену траву можна скла- 6уре сІно готують тіJ1ЬКИ

дати в невеликі купки дlа-

У

метром до 70 см і висотою до 1 метра. В т~ких купках трава добре продува-

тих

випадках,

можливо сІно,

добре

перекласти

колв

не­

ВВСУІІІИТИ соломою

або законсервувати

сІллю.

ДИСЦИПЛІНИ ється вітром і добре сохне. ЯКЩО зазначенІ способи СкіJlЬКИ разів попереАжа- За купками треба стежити сінозбирання через дуже

в ло правління артілі ім. IЛ.llі .. &, І при зігріванні

трави

Заворич і ПогреБІВ. ЯК І в кожному селі і в райцентрі. загальні збори КОJlгоспників. а рекладати їІ. Траву

пе­ частІ дощі не можуть бути

в куп- застосовані І вологІсть ска­

на СофіЮ Селик це не ВПЛІІВ.- КИ треба складати без зов­ шеноТ трави не можна зни­ мину JlOМУ році, тепер клубЧитання кваліфІкованих ло. Без будь-яких поважних на рада с. Заворич органі- лекцій, доповІдей, прове- причии вона У першому пІв- нішньоТ вологи-дощу і ро­ зити до 50 проц., тоді слІд

зовує виступи агітаторів по дення бесід, читання

бригадах. На

.... колгоспіВ се ....

токах

обох

газет річчі поточного року не внро- св.

~луб влаш- та журналів, показ кращих кінофільмів,

била мІнімум ТРУДО.lнів

Кал-

rocn вирішив відд,ати С. Се.llИК ковсер

проведення АО супу.

товує червонІ кутки, де бу концертів, випуск

стінних

sети, радІоприймачІ. ПіД б б -все повинно ути підпокеріВНИЦТВОli члена, клу - рядковано виконанню го: ної ради с. Погребів учи- ловного завдання-вчасно І

суд І-оі дільницІ (Бровари) засудив С. Селик до 6 міСllцlв поправио-трудових робіт, з відрахуванням 20 процентів іі

працює

засуджена також

Проскуровоі без втрат зібрати

гурток

художньої

врожай, трудоднів. 3а такиА же З.llочин

самодіяльності в складІ 35 достроково виконати чоловік, я~ий підготувався

до концертних виступів по бригадах в полі

.

ПорІвнюючи з

О. Боilняк, пропагаlДIСТ РК КП(б)У.

минулим

А.

Понома-

план ренко-ч.uен цього ж колгоспу.

хлІбопоставок державі.

Г. Мисник,

результати

і

засилосувати

в разІ заСУАЖЄlfі будуть УХИ.ІІІІТИСІІ від попр&вво-тру.ао-

вих робіт ім ЦlI кар&

HeraAIIO

буде замінена тюремним УВ'ІІЗвенням на такий же строк.

Ф. БУРТНИЙ.

П

звичайним

дає способом, спочатку

вування с ва звича

й

-

3а систематичне поруmеИll8 вою повареною сіллю. Сіно

дуть КНИЖКИ, журнали, га- і свІтлових газет, польовок ТРУД080і Аисципліни наРОДllиА

тельки М. П.

Хороші

просу­

шавши від З0внІШІОаоІ

во­

логи-дощу і роси.

Відповідальний редакт"'р ., С. ПОГРЕБlнськиА. ДОВОJlИТЬС8 до вl.lОМУ керІвників nlAnptleMCT8, ус-

таН08,

KOJlrocoi8,

\

васеJlеннв району, ЩО торфопіАПРИЄМС-

Т80 ,,8е.llнке" мае ДЛІІ ПРОА&ЖУ: торф, БУАівельниА ліса-

матерlаJl (березу. осику. ві.llЬХУ).Арова та іJ(ші .. атеріали, І Ціни відповідно IІреАскуравта.

Дирекція торфопідприемства, с, Літки. 3агублеtfу

трикутну

печатку

І

І

сеМИПОJlкїеськоі

ощадкасн .N2 54UIJ/08 вважати за ие.аіАсву.

р~0~к~0~li~'2у~н~а:с_т~е:п~е~р~з~н~а~ч~н~0~s~аВ~.!Р:аu:l~іА~Аі~IУ~К~~·I:ьТ:О~сВ~h~lь:о~ї~рО:G~ОТ~В.~~______~!~~.:а~рО:ж~ВВ:"~с~УА~А:я.____~======~========~==============~~~~~~ БИ 02820 м. Бровар., К.lIСItIl 06.11., ву... Кірова. ДpYlapB. palrueTB .CTlxaBOaeЦltТв,. 2500

І·


55 номер 1949 рік  

55 номер 1949 рік

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you