Page 1

ПАМ' Я Т А АІ

НЕдlJ1Я

10

ЗапІзнення з збиранням тІльки на один

ІИПНВ

19.9

р.

день при 100-пудовому врожаі-це втра­

16 55 (540)

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ киlвськоl ОБЛАСТІ

Ціиа

та ДО

15 коп.

Інтереси

ПО-БІЛЬШОВИЦЬКОМУ розгорнути ЗБИРАННЯ,

держави

ОБМОЛОТ, ХЛІБОПОСТАВКИ

-понад усе

СкошенІ першІ rектари

Прагнучи виконати всі Протягом кількох днІв своl зобов'язання перед нами встановлено пильний державою трудящі нашого нагляд за вистигаВ8ЯМ хлірайону виконали піврІч­ бів. ~озавчора рівно о 6 ний ПJlав м'ясопоставок ва годиНІ paH~y вируш~ли в 106 процеВТів, молокопос­

тавок-ва

вовви і брив­

102,

6arовський Г. 1.-0,70, При­ x~.tькo ю. Г.-О,6. гектара.

жva

63

В.-по

тупили до вибіРІ<ОВОІ косо- при нормІ 40 снопів.

"

3разок самовід.цаНОl

55

ся до

Требухова,

ви­

соціалістичне змагавня

цього.

Враховуючи івтереси дер­ сарів, у перший день

ко­

зби­

ро- KOlrOCD

зали.

достроково

розрахову­

викоrив

гектара,

0,81

т.

Ва­

IІІIВI>.

дарський податок. На

пер­

За

arperaT

на­

ратимемо. Ще день два І ви­ ведемо .Сталінець" Н8 лави. Але не всюди в районі Наше зобов'язання - зіб­ ва одваковому рівві полі­ рати 350 reKrapio озимих і тичио-виховаа роОота, вна­ ярих хлІбів, наМОJIОТИТИ не путатІв трудящих.

С,Іідок

·чого

і колгоспи

окреМі

ве

села

припустимо

менше

7000

центнеріВ зер-

відстають у виковавні своїх обов'язків перед державою. Піврічний плав молокопо­

скошено

всього

Керівники

арТІЛі,

посилаються на

QaCTO

дощі,

при

П. Лось, lІовбаlllер

броваре'lОі МТС.

О. Петренко ..

10.1•••&

комбаlвера.

КОІГОСП ІІІ. 8у.-ьо.вого, с. r.FOlI ••

таких

ятливу

спри­

годину.

Днями в кнївськах тах були надруковані

зівки

Міністерства

кого

господарства

та

ОБJlспоживспіЛIlОЮ. у

бориспІльському районІ

ви­

Учасники

делегаціl

по

переВірцІ міжрайонного до­ говору на соцІалістичне зма­

газе­ гання тт.

Криворучко І., ВI{3- Колесник В., Слободинюко­

сlльr.ь­ ва Г., Кравченко Г.,

Гоп­ П., Бухало А., які .Про способи збираная сіна днями побули в Броварсь­ в дощову погоду·. Але к(;му районі, виступили 3 У РСР К8ЛО

практичних ВИСНОВКіВ з цьо­

го у колrоспі не зrобили. П. Пиндюра. КОІгосп ЇІІ. 7-го З'Тsду РаА.

С, ВужІвка.

---------------------------------

доповідями

по

колгоспах

"Серп і МОЛОТ·, ,,)Ковтею>", ім. ЛенІна, ім. Юрова та

"Перемога" .

.::< : :

Ряд колгоспів

ТРИБУНА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ

до

приступив

вибіркової

косовицІ

) жита. Скошені першІ 500 гектарІв. У соцІалістичному

••

3

ЛОВJlегпромзбутом"

обстоrть там

користовують кожну

ПРО­

ЛОВ0 сті Української РСР, орrаllіЗ0ваиа Ilиївським "Будинком модеJlеА",.Го­

сусідніх

справа

готовоl

ДУКЦІІ швейної промис-,

які

перепадали за остан-

значно краще, бо

зараз стоїмо на вихІдних Викликаємо на соцІаліс­ позицlях-в колгоспі. Вста­ лежить перехІдний Черво­ тичне змагання комбайнерІв ний прапор райкому Кl1(б}У новили пильний догляд за броварсысІI і бобрицькоJ та виконкому райради де­ визрlВ8ННЯМ жита, яке зби­ МТС. праву

починає працювати ВИС­

зокрема голова т. Гиреuко,

артІлей

високо, якостІ

Добре пlдготувалlof ми на, домогтися звання "Аг­ трудsщі с. Квяжич і ЇМ пе­ реможцям у соціалістично­ свІй комбайн до роботи і регат васокоl якості". му змаганні по

8.

годині ранку будівеJlьників

10 КJlубі

ТАВКА

гектарів тра в, що за

3 170

же умовах в ряді

ше місце Пб сплаті держав­ вих податкіВ вийшли зараз

в

Посиnаються на дощ

ній час. Проте

сових платежів, сплачують сіJlЬСЬКОГОСПО­

О

ПFаВlіввя.

-<>-

Барбон, тІльки

ГеРllашенко.

KOlrocu " проlетlреыtlt щевко І. Ю., РИЖИЙ Т. Г., С. заз ••••• сповна

ються по всіх видах фінан­

ОДЯГУ

,Че ~ВОВИ. прапор., е. Крас.,/вка

планом,

І. ГРИНЬКО, А.

ВИСТАВКА МОДЕЛЕЙ

3а­

KIB~YЄMO скиртування.

П. Лобко,

ко і IІкісио загрlбали І в',,­

жави, ставлячи їх понад рання відзначились колгосп­ усе, тисячі трудящих райо­ ники: Ващенко І. І., ЯКИЙ ну

АртUlь ваша зобов'яза4!­

rOIOBa

хо­

ру. В хорІ беруть учасТІ. співаки всіх сіл і КОJl­ rоспів ра80НУ.

СJI 40

свопи, Рижа Г. В., гектарів були скошенІ.

поле косаРІ та женцІ І прис- Ли_ненко П.

ШСНІ

paloHHoro

ка виступ

».:..100;\ ~I17Иf" сі­ Жllllца Щвrо.lЬ Є. ~. ва­ ltозбираВня. 8 липня всі 265

боти показали у цей день Включившись, за закли­ конали рІчний план пос­ також Стрельченко А., ком знатного коса ря райо­ тавок продуктів тваринницт­ Щиголь Л., Галицька П., ну т. Бобка І. П. в районне ва, ряд інших наБЛlIжаєть­ якІ Ідучи за косарями, швид­ с.

СВЯТО

О 12 rодині дня на ПJlощі Ім. Т. Г. Шевчен­

виконано

0.75, Су­

reKTapl.

СЬОГОДНІ В БРОВАРАХ

Зобов'язання

Якуmа А. Г.-по

зи-на 100 процеНТіВ. Окре­ виці жита. Скошено і зжамІ колгоспи, як "Перемо­ то 35 гектарів. жець"

Кlлоrрамlв зерна на

50

ставок по селу Красилівці МОЄ. практики догляду за коровами виконаний всього тільки • змаганні між тракторними ПІдписуючи договір ва го, тричІ ва добу підгодо­ та.кого, щоб телята ~ВОРІ~И. бригадами на перше місце на 7ї,2 процента. Не кра­ ще органІзовано м'ясо-і соцІалістичне вмагання, я вуємо зеленою масою ко­ ПІСЛЯ 20 денного ВІКУ Ц1:Х-, вийшла бригада т. Вашку­ за нюшиви та ВИКО-Мlшанки. ком здоровими передаю 1Х лат Г. молокопоставки по ес. Се­ зобов'язалася надоїти

МИПОЛКИ, Погреби. тавніх

місцях

На ос­

по

спла­

1949 рік в середньому по 3а кожним разом даємо по телятниці. 3200 літрів молока на кож- 10 кілограмів цього корму. Годую корів після

На перше місце мІж тва-

доїння. ринниками вийшли праців­ приводить, ники ферми колгоспу ім.

КорІв де отелу підготов­ ті грошових податків сс. ну з 10 закріплених за мною Такий порядок коріВ. 3а перше піврІччя ляю заздалегідь. 3а 2 міся­ В.-Димерка, Літки, Калита. що вони скоро віддають І' Димитрова. 3а перше пів­ одержала по 1870 JriTpiB і ці іх запускаю-перестаю якнай- ріЧЧЯ 1949 року тут надоє­ 3а останнІй час мали це дає мені підстави споді- доіти. Після цього за 20 все молоко, щоб мІсце окреМі прояви

анти­

державних тенденціЙ.Голо­ ва требухlВС.КОГО колгоспу

.Жовтень· т. Ковбасинсь­ кий І. М. за міСць того, щоб

ШВИДШі одержати uсмачний І но по

Тепер

якнайбільше,

розповім коротко до оте4У зовсім припиняю. корова

про те, як домагаюся систематичного пІдвищення ранню капусту зразу ж зда­ удоlв молока вІд закріплетв ва заготівельний пункт, них за мною корІв, що вІ відправив перші 519 кіло­ ЧИМ не вІдрізняються Від грамів на бааар. ОкремІ ке­ рівні

працІвники колгоспів,

JlК БоБОШКО(КОJIГОСП ім.КІро­ ва с. 3аворич), Лвзун (кол­ госп ім. 2-0і п'ятирlqки

с.

976

літрів молока на

ватися, що своє зобов'язан- днів поступово зменшую концкорМ-ПіЙло. Иого даю' кожну фуражну корову. ня перевиковаю. соковитий корм, а за 10 днів

Концкорма зменшую за ІО днів, за 6 днІв - припивяю. В ~ей ча~ годую Іх добра­ ЯКІСНІМ СІНОМ і со.помою. Після отелу через 30-40

дає

бо від цього

і якнайбільше

молока.

повожуся

* * ...

шкіл

повніс'fЮ

коровами

3

3 34

в

районі

вивершилв

17 під­

готовку до нового навчаль­

HOfg року. Успішно прохо­

ласкаво, особливо з висо­ дить будівництво нових копродуктивними, бо вони шкІл в сс. Бориспіль, Во­ вайбlльш чутливІ у повод­

всіх останніх, якІ на фер- х~илив .Іаю KO~OBi до пів­ ронькові, Бортничах. мІ Якихсь-то особливих ВІДра теплого ПІЙJIа з Bi~CSlH- женні. Коли будь-яка з вих

* '. _ . ки або пшеничних ВИСІВОІС. з якоїсь причиви розКиївська ...дep~aBHa кон­ секреТІВ в. МО1Й роБОТІ не- Протягом 3.1f.вів задоволь дратувться, JJ заспокоюю. серватарія ім. Чайковсько­ має. Я ТІЛЬКИ намагаюся вяю спрагу корови, да 10 Щоб привчити ветелlв до го організовує в БорисполІ робити ~ce те, що радить днів напуваю іі теплою ВО­ ДоІння, за 15-20 днів до філІал консерваторіІ. Група

B.-Димерки),Ячник Ю., Кар­ пенко П. (бригадир та зав. зоотехНІК, який докладно дою. 3алежно від зменшен­ оте лу і протягом такого ж ферми колгоспу "БіЛьшо­ мене ознайомив з досвіДОМ ня післяроДовоrо стану періоду після нього вим,япедаГОГів проводить ВідБІр майбутніх стУ.дентів. ВИК· с. Рожнів), Довгодько, роботи ОДВіЄ! з найкращих вимеві корови ПОСТУПОВО іх легко масажую. Від цьоЙ. Вашкупат, Карпенко (бригадири риб­ доярок ваШ01 країни т. Сав- ввожу в раціон концкорма, го зладжується робота мові.цuові.цаlьниif еекретар рt'.-акцil артілі цього ж села) самІ ченко М. К. ва протязІ 10-15 днів-со-

r

JIочноі

несвоєчасно виконують осо­

системи і первістка газет•• КОІеКТlвіст>.

Я завжди слідкую, щоб ковитl. Через 2 годим, збіЛI:rШУЄ молоко. Я перебисті зобов'язания по по­ у корівнику було чисто, добре обмивши та витерши ставках і фінансових платі­ затишно і свіжо. 3имою ко- чистим рушвиком вим'я ко­ свідчилась, коли під час жах. рів вигоннмо з примІщення рови, пІсля масажу починаю масажу І доїння допускати слід на прогулянку. Поки худо- доІвня. ПершІ струмки мо­ негайно покІнчити. Проти ба надворі, корІвник про- лока збираю в окрему по­ порушникІв державноі дис­ віТРЮ6МО, вичищаємо і ви- судину. 3разу ж вапуваю циплІни слід вжити рішу­ возимо гній. Кожну коро- теля. Протвгом 3-4 двІ в чих заходів. Наш район ву чищу, а де дуже заб- дою хорову І напуваю те­

3

такими

явишами

може і повинен посІсти по

руднено -мию

теплою во- лв через ко_вІ

4

годиви,

чесне мІсце на КиJвщинl по дою. ЛІтом вся худоба в а вадалІ перехожу на 4-ра­ виконанню всіх своіх обо­ таборІ. Тут її як вдень, так зове доlвня f напу. р'язкlв перед державою.

і вночі вВ'пасаемо. Крім то- вавив. Не БУ40 ще у мене

сильнІ потягування і через-

До

~ реда"то-

siijoMY

рів стінгазет

Редакція газети

"Стаха-

мІрні поштовхи, то корова вовець" організовує постій вервує, менше виділяє мо- ну виставку стІн газет f по­ JlOK8. Отже таких прийомів льовок. Прохання вадсила-

віколи не допускаю. М. Мельниченко, '-ОВРВ' КОІГОСПУ .~овтеIЬ' С. Требухів.

ти до редакцlJ номери стін-

газет і польовок, які вихо,

дитимуть під час

збираль­

ноl.

Редакція .Стахановець".


2 ............................ ......................r е

А

х

Л

н

О

В

U

Е

-

Ь

ЛИПНЯ

10

р4IУ

1949

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

у МІНІСТЕРСТВІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР

Масово-політична робота на збиранні врожаю

Про способи збирання сіна

Район вступив у найбільш вІдповідальний і

напруже-

в дощову

кращі можливості для радіо

Дощі, що

-і кІнообслуговування кол-

ний період робіТ-В період госпвиків під час з6l1ральзбирання врожаю, поставок ної f хлібопоставок. В Го-

найближчі дні повністю ви- новлені потужні

прохоі

радіОВУЗ-

ли. Є 8 стацІонарних та пересупних кіноапарати. Справа тільки в тому, щоб повністю і як слід використа-

будІвництва, особливо тва- ти ці МОГУТНі засоби ринницьких приміщень. комунІстичного Iffiховання УспІх справи, вчить пар- трудящих.

сіно в негоду. ЗБИРАННЯ НЕДОСУШЕІ:ІОГО США

могтися того, щоб кожен нас, на жаль, такі керівничлен колгоспу глибоко за. і 1

лового псування може пролежати свіжою в покосах

тія, вирішують .'!ЮДИ. своІв всю

До-

відповідальність

Але ще не перевелися у

ки кол. ГОСП1В ретаРІ

нав ть

первинних

сек-

укла.D.ають

рами

об-

нетовстими

20-25 см І

ша­

після укла­

ластей України, утрудню- дання кожного шару звер­ ють сушіння сіна і створю- ху розсіюють суху сІліо з ють загрозу псування знач- розрахунку 3-4 кг на кож­ ну тонну сухого сіна. ноТ його частини. ВраХОНУЮ'ІИ умови, що ПРИГОТУВАННЯ БУРОГО СІНА Для приготування буро­ склались, МіНістерство сільського господарства УРСР го сіна скошена трава су­ відправило на місця вказів- шиться протягом 2-3 днІв, ки, як збирати І зберігати поки вона не стане давати

державі хліба, овочів, кар- голев!, Требухові, Великій топлі. Поруч з цим слід в Димерці та Броварах вета-

вершити сінозбирання і виконати план сінопоставок, закласти вдосталь силосу, рІшуче підвищити темпи

часто

дять у рядІ райОНів

поrоду

запах,

Скошена трава без особ- 50

КОlfОСП.ИКИ ...ртіl-UИ 1-lІеll ~

партор-, П'ятирічки

\

ДруrО-l

2- 3

.ЧерВОIИ!! прапор. НОВО-

.

ДНІ,

ти поки трава

пров ялена

за успішне виконання всьо- ганізацій, які і досІ не зро- празь!;ого раl!опу. Кіровоградськоі оn- швидко псується.

го комплексу роБІТ, -у цьо- били належних висновКіВ з! ІІІ сті. I~ .іlі 3Jі!lСІЮЮТЬ рішення пар-

проц. вологи. Якщо доз­

воляє погода, слІд

,

але

ЩО характерний для

хорошого сіна. На цей час TpaB:l втрачає, приблизно.

Пров 'ялену і прибиту до­

почека­

втратить ще

10-15

проц. вологи.

якщо

таких

умов

Але. немає.

можна складати сІно

зокрема зIТ}I_і урцу про перетвореИIЯ пр.рож •• щами траву треба,насампе- логістю

з во­

50-60

проц. Дуже кожноТ первиннот парторгаХУ! ,КП(б)У І (пI~ыІІІ! :НС·ИIIВ!lИ ВОІИ бу~ують греб- ред, підняти з зеlllлі і до- важливо пам'ятати, що СК.'Іа­ постанов з ІЗДУ . ІЮ З&Г~lhRоі-о стаВі Лlощею 17 геlта. б Нізації на селІ І в колгоспі. та травневого Пленуму ЦК рів. На фото: бу~lвпицтво RО~ГОСПlоі сушувати на Вlшалах, зро - дати треба сіно без зовніш­ НЬОI вологи-дощу або роси. За рішенням партзборів КП(б)Упро масово-політичну гребlі. лених з жердин.

му головне зараз завдання рІшень партії і

всі комуНіСТИ

І

колгоспу ім.

агітатори і культурно-освітню роботу.

Молотова

с. Ще більше. Такий

Фото г. ВЕРУІІІЮНА

голова

Гоголева розставлені на кол:,оспу, як т. Мороз З с. час збирання і хлlбопоста- Калити, не тільки не сприяє

Виплата виrрашlв

Секретар парторганізщіі т. вітньоІ роботи на час

по-

Тру дящі району

острицька г. та голова кол- льових робlт\ а навіть

за-

вок по бригадах, на

току. розгортанню культурно-ос-

Дуже

(Пvе~КllшР РАТАУ).

добрі

лах них де

реЗУЛіотати

Укладають сІно в невели­ вlша- кі стоги або скирти. Шири­ в (шатрах), влаштова- на стогу або скирти не по­ на зразок даху сарая, винна перевишувати 3,5-4

дає сушіння сІна

до

крокв

на

метри, а висота

прикріплені

перевl- жердини. Влаштовують ві-

Р яють свої оБЛігації третьоІ шала також у ВИГЛЯДІ·

ку

во

ловинна

обов'язко­

перевищувати

ширину liеменш

-

як у

госпу комуніст т. Хазан М. важає.За яксю б допомогою ДержаВНОJ позики Відбудови реня. Можна застосувати 2,5 раза, тобто показують агІтаторам "рик- не звертався до його зав. й розвитку народного госпо- також сушіння сІна на кіл- 7-8 M~TpIB.

, вбитих у землю вер проводити ,бесіди по брига- відь завжди дає одну: твоє мадянин С. в райощаДК8СУ тикально, в які вроблені

лад як треба

систематично клубу т. Ташута, вІн відпо-

дах, серед працІвникІв тва- дІло-роби соБІ, меНІ клу б на

б· І ринництва, УАІвельник в.

дарства СРСР. Вчора

гро- ках

пред'явив оБЛігаціЮ ваРТIС- кІлочки

для

б

Складати сІно треба

рів­

ними шарами, дуже щІльно,

наВІ·шування бо від цього залежить ус­ піх одержання хорошоі

Д тю в 200 карбованців, на трави. робота не потрі на. .ивн?, яку припав виграш у 5000 СушІння на вlшалах

дає якості сіна.

Почала проводити "День але факт - парторгаВJзащя карбованців. Виплачено та- хорошІ результати, бо СіВО бригади" парторганіЗ8ція і сільрада не ПОКЛИІ{ЗЛИ 3~ кож 2 виграші по 1000 кар- темнІє тІльки зверху, але

колгоспу "Зоря" с. Кула- це Мороза до женець; Після інформації тут фактично

2-

досягати

Верх стогу

або

скирти

прикривають соломою, щоб

порядку І бованцІв, 4-по 500 карбо- всерединІ ВОАО відмlнноІ ніЧОГ~ B.~ ваНН,lв та ряд івших мен- якостІ, і не буває втрат лис­

сіно при розігрІваннІ не псу­ валось.

бригадвра т. Кот Ф. про зроблено для оргаНIЗЗЦI1 ших виграШіВ. тя, не знижується поживна Складене сІно поступо­ хІд соцІалістичного зма- масово-політичної і кульЗа неповними даними ра- якІсть сіна. ВО, протягом 10, а Інеді і

гання між ланками, висту- турно-освlтнь::>ї пив секретар парторганlза- полІ. Не

роботи

цП, він же і агІтатор у цій Жердові, Рожівці,

бригаді,

т.

Шуляк,

в йонна та сільські ощадкаси

краща справа

Рудні. шів до 25000 карбованцІв.

який Занепала, за останній

розповІв про основнІ подіі робота гуртків

в краТнІ та за кордоном з~ самодіяльності і

Траву на вішалах

час,

клуБІ

виступив агітатор голова т. на" с. Гоголева, де

лише

починаючи з нижнІх

Г. АндрІєнко.

художньо~ в

дин, і обчісують

_<~

Парторганізація недавно був

планує також "День ланки".

чу довиа

БІльше

ряду.

ан-

Особливо

жер- 50-60

кожн()го

Павло

Лозицький

б

та

ри, що.

організова- ті до тих вимог, які викла- не

на наочна агітація в зв' язку з збиральною і хлібопоставками в с. Требухові. БІля сільради, клубу, спо-

дені в рІшеннях партІ1 і зокрема червневого г.:ленуму иК КП(б)У, кожна первинна партійна організа-

живчого товариства, школи, ція, клубна

рада

візьмуться

_

добре треба

часто

І

вlтроJtвигун

а Іноді і

сіна випа­

у виглядІ

хмарки.

ВІд Зігрівання сіва стіг або скирта осl,l.ає, висота

не допускати зат-

змеllШУіТЬСЯ майже

обоп'яз- землі, І нижня жердина по-

у

ково зроблять. Правління винна бути на 60 - 70 см доручило їм відремонтува- від землі. ти вітродввгун і вони з цим Якщо, за умовами погоди, завданням справилися. Те- неможливо добре висуши­

повинні пер

градусів,

При зІгрІванні

проводити самбль піснІ і танцю. Юхим Коваль, ЯК говорять, кання fрави. Навішана траУ повнш вlдповіднос- майстри на всі руки. За що ва не повинна торкатись

Продумаво

зІгрІвається, підвlМIЄТСЯ .1(0

ровується зайва вода і ви­ ходить У вигляді пари або

Колгоспники нашоТ арті- складати і обчІсувати зго-

лі

днІв

температура

граблями до 80-100 грцусів.

після укладаННJI

тиждень. В іншій бригаДІ колгоспу "Червона Украї- Колrоспнl майстри Ткаченко.

скла­

в за півдня виплатили вигра- дають завтовшки 50-7I)см,

великих

вдвоє.

стогах

або

скиртах є небезп~ка само­ займання бурого сіна. Тому приготовляти його треба тільки на ЧИСТОliУ повІтрі

працює, ти сіно, його СКJJадають ша­

а не в

сараях.

При приготуванні бурого на подвір'ях колгоспів, ок- мати детальний план прак- подав воду на тваринниць- рами з сухою соломою. реМІІХ вулицях чітко напи- тичних заходІв по прове- кl ферми І наповнює нею Товщина шару повинна бу- сіна втрати поживних ре­

санІ

ва

фанері

ків

ходу

олійними денню політичної

І

куль- ставок.

К. Кудря.

фарбами заклики, ху дожньо турно-освітньої роботи під КОІГО6П і!l. JIf'li.a, оздоблені дошки показни- час збирання, обмолоту і с. Жердова.

соціалістичного хлібозаготівель. Для

змагання, які вночі освітлю- нізації політичної ються

і

орга-

куль-

електролампuчками. typho-освlтНЬОЇ роботи без-

Серйозну

увагу

роботі посередньо в бригадах, лан-

клубів пІд час польових ках, на току, заготівельних робітпридіJ!.ЯЮТЬ терито- пунктах слІд залучити всІ рlальні парторганlзацlJ

сс.

культурні

сили,

якІ

є

Іти близько 20 см.

-о-

В НАРОДНОМУ СУДІ

ПОРУШНИКИ трудовоІ

човин

будуть

вищІ,

ніж

Там, де немає вішал, про- "ри інших способах. Тому в'ялену траву можна скла- 6уре сІно готують тіJ1ЬКИ

дати в невеликі купки дlа-

У

метром до 70 см і висотою до 1 метра. В т~ких купках трава добре продува-

тих

випадках,

можливо сІно,

добре

перекласти

колв

не­

ВВСУІІІИТИ соломою

або законсервувати

сІллю.

ДИСЦИПЛІНИ ється вітром і добре сохне. ЯКЩО зазначенІ способи СкіJlЬКИ разів попереАжа- За купками треба стежити сінозбирання через дуже

в ло правління артілі ім. IЛ.llі .. &, І при зігріванні

трави

Заворич і ПогреБІВ. ЯК І в кожному селі і в райцентрі. загальні збори КОJlгоспників. а рекладати їІ. Траву

пе­ частІ дощі не можуть бути

в куп- застосовані І вологІсть ска­

на СофіЮ Селик це не ВПЛІІВ.- КИ треба складати без зов­ шеноТ трави не можна зни­ мину JlOМУ році, тепер клубЧитання кваліфІкованих ло. Без будь-яких поважних на рада с. Заворич органі- лекцій, доповІдей, прове- причии вона У першому пІв- нішньоТ вологи-дощу і ро­ зити до 50 проц., тоді слІд

зовує виступи агітаторів по дення бесід, читання

бригадах. На

.... колгоспіВ се ....

токах

обох

газет річчі поточного року не внро- св.

~луб влаш- та журналів, показ кращих кінофільмів,

била мІнімум ТРУДО.lнів

Кал-

rocn вирішив відд,ати С. Се.llИК ковсер

проведення АО супу.

товує червонІ кутки, де бу концертів, випуск

стінних

sети, радІоприймачІ. ПіД б б -все повинно ути підпокеріВНИЦТВОli члена, клу - рядковано виконанню го: ної ради с. Погребів учи- ловного завдання-вчасно І

суд І-оі дільницІ (Бровари) засудив С. Селик до 6 міСllцlв поправио-трудових робіт, з відрахуванням 20 процентів іі

працює

засуджена також

Проскуровоі без втрат зібрати

гурток

художньої

врожай, трудоднів. 3а такиА же З.llочин

самодіяльності в складІ 35 достроково виконати чоловік, я~ий підготувався

до концертних виступів по бригадах в полі

.

ПорІвнюючи з

О. Боilняк, пропагаlДIСТ РК КП(б)У.

минулим

А.

Понома-

план ренко-ч.uен цього ж колгоспу.

хлІбопоставок державі.

Г. Мисник,

результати

і

засилосувати

в разІ заСУАЖЄlfі будуть УХИ.ІІІІТИСІІ від попр&вво-тру.ао-

вих робіт ім ЦlI кар&

HeraAIIO

буде замінена тюремним УВ'ІІЗвенням на такий же строк.

Ф. БУРТНИЙ.

П

звичайним

дає способом, спочатку

вування с ва звича

й

-

3а систематичне поруmеИll8 вою повареною сіллю. Сіно

дуть КНИЖКИ, журнали, га- і свІтлових газет, польовок ТРУД080і Аисципліни наРОДllиА

тельки М. П.

Хороші

просу­

шавши від З0внІШІОаоІ

во­

логи-дощу і роси.

Відповідальний редакт"'р ., С. ПОГРЕБlнськиА. ДОВОJlИТЬС8 до вl.lОМУ керІвників nlAnptleMCT8, ус-

таН08,

KOJlrocoi8,

\

васеJlеннв району, ЩО торфопіАПРИЄМС-

Т80 ,,8е.llнке" мае ДЛІІ ПРОА&ЖУ: торф, БУАівельниА ліса-

матерlаJl (березу. осику. ві.llЬХУ).Арова та іJ(ші .. атеріали, І Ціни відповідно IІреАскуравта.

Дирекція торфопідприемства, с, Літки. 3агублеtfу

трикутну

печатку

І

І

сеМИПОJlкїеськоі

ощадкасн .N2 54UIJ/08 вважати за ие.аіАсву.

р~0~к~0~li~'2у~н~а:с_т~е:п~е~р~з~н~а~ч~н~0~s~аВ~.!Р:аu:l~іА~Аі~IУ~К~~·I:ьТ:О~сВ~h~lь:о~ї~рО:G~ОТ~В.~~______~!~~.:а~рО:ж~ВВ:"~с~УА~А:я.____~======~========~==============~~~~~~ БИ 02820 м. Бровар., К.lIСItIl 06.11., ву... Кірова. ДpYlapB. palrueTB .CTlxaBOaeЦltТв,. 2500

І·

55 номер 1949 рік  
55 номер 1949 рік  

55 номер 1949 рік

Advertisement