Page 1

!!.ромтарі ісіх краін. єднайrесяl

ЧЕТВЕР

8 .ІИППЯ

1948 1ё

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйКОМУ КП(б)У ТА

Р АЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУдЯЩИХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОДОЛАТИ ПРИМХИ ПОГОДИ

Ціна

р.

55 (434) 15

коп.

Збирання справа сезонна, і воно не любить чекати.Зібрав вчас­ но- виграв, спізнився в збиранні

-програв.

А. СТАЛІН.

ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНЕ ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ

НА ПОВНИЙ ХІД

БІльше молодої картоплІ І овочІв киянам


.c__T.A,__x__A_H__O__B__

____ 2______________. . . .______________

__b____. . .__~. .__________. .8.

E_ц

1948

липня

року

ЗАКІНЧИЛИСЬ ПЕРЕВІДІ-ІІ ІСПИТИ ТА ЕКЗАМЕНИ В ШКОЛАХ РАЙОНУ

3

ІМ'ЯМ

НаслІдки ІспитІв І екзаменів у цифрах В

1917

йону, які ВХОДИЛИ до скла­ го пОВіту, чання

Остерсько­

закІнчили

нав­

В початкових сільсь­

ких школах званих

(2

І

товариш

.

На

оміністерські"-це

ПОРОЗІ

МУНІстичного виховання Силами учнІв Посаджено по селах ра­ йону 36 450 фруктових і де­

5 липня, в урочистій об­ випускниця А. Руденко,­ Цього року успішно за­ r.тановцl, в присутності бать­ ступаючи сьогодні на поріг кіНЧИЛИ навчальний ріК і ків, представниКів партій­ самостійного життя ми за­ переведено з 4-х у 5-ті них, комсомольських і ра­ певняємо вас, що всі свої класи, закінчили 7-річне нав­ дянських оргаНізацій 26 сили, енергію, здобуті знан­ неповно-середніх

юнаків

і дівчат, які

успіш­

ня, і

ті що

здобудемо

в

школах і одержали Ilтестат но закінчили Х клас бро­ процесі дальшого навчання, зрілості після закінчення BapC~KoI середньоІ школи, ми віддамо народові, рід­ середніх шкіл в районі 2129 одержали атестати зрілості. ній БатькІвщинІ-боротьбі учнів_ ВСі-діти колгоспни­ Випускники гаряче дяку­ за побудову комунізму. ків, робітників, інтелігенцїТ вали партію більшовиків. Ми запевняємо ПDртію району. Стопроцентний

перевод

учнів до старших класів за­ безпечили сліДУЮЧі учителі:

ЛіСНRча О.Д.,Іванішова К. Х. (с. Требухіs), Косенко Н.Г., Головачова В. В. (Семи пол­ ки), Рожко м. Д., Копотун

У. Я., Антоненко .н. Д., Філь В. В., Погребняк М. І.

радянський уряд,

Сталіна за Іх невтомне клування

Писаренко Г_ Г., Барланиць­

ка Г. С.(Пухівка),Будя К. Т. (Троєщина),БогаІвська нс., Харченко к.п. (Богданівка), Шуляк П. Ф.,Руденко О.В. (Кулаженці), Прокопенко О. Д., Заболотня Г. С., Ли­ сенко Є.Д. (Княжичі), Двор­ ська О. У.,Якуша М. К.,Сад­ ківська С. С. (В.-Димерка), Свірська Н. В., Хорошун М. М. (Бобрик),Рожок М.А., Хоменко В. М., Таран М.Н., Каку нова В.О.,Приміч О.С., Гаценко В. Ф. (с. ГОГОЛів), Таран О. П. (с. Плоске), Яку ша З. М. (с. Зазим'я). 583 учні за відмінні

про

пІ­

молоде поко·

ління, за щастя вчитися, за можливість і далІ перетво­ рювати

в життя

свої най­

кращі мрir.

-Батьки наші і учителі,­ заявила у

своєму

виступі

"К и м (3

стійкими

ми за справу Сталіна. НайНіжнішими

борця­

Леніна­

відмlнниця-випускниця А.па дяки вчителю-другу, бать­

Вірш шКОЛі,

учні

1500

посівів, на

весні

12

кол­

тонн попелу.

---С:)--

Громадська активнІсть

оволодівайте знан­

Віддайте стократ Батьківщині за її

4887 кращих учнів об'єд­ рідній нує піонерорганізація в шко­ любов лах.178 з них вступили цьо­

до вас, за невтомне

піклу­

вання

дя

про

і

вас

нашого вож­

учителя

товариша

ГО

року

до

лав комсомолу.

Під час політично-госпо­ дарських кампаній, рево­

люційних свят учні стар­ С:тал!на. класів організували Довготри~алими оплеска­ ших ми вкриті були цІ сло­ 86 концерТіВ по колгоспах ва

учитеЛЯ~I.

фруктових

зібрали і здали

госпам

нями, будьте гідними сина­ ми і дочками БаТЬКівщини!

ли

присвячений

діти

-Нчіться і вчіться! Напо­ легливо

словами

свій,

гектарів

ку, брату.

дякували випускники своїм

любимим

35000

ПІд час прополки очистили від бур'янів

життя

ливода закінчує словами по­

промови директора шко­

А. М.

району, сотні

учнів

виго­

Черняхівського товляють плакати, діаграми

по закінченні урочистого ве­

для колгоспів, допомагають

чора.

художньо оформляти клуби,

Партія Вітчизна атестат

Засоби всеБІчного розвитку По

ЛенІна -Сталіна, наша дали мені зрілості. Я хочу

присвятити СВОЄ життя служ

бі народові на посту Інже­ нера радіотехніки. Мені ця наука особливо

подобаєть­

металургам виготовляти най­ вищого гатунку сталь, хлі·

бuробам вирощувати високі врожаї,

тити

бі в

хворих,

нашій героїчній Радянській

Армії пильно оберігати мир­ ну працю народу. І, нареш­ Ті,

засіб зв'язку.

все

своє

життя

героІчній

радіо -наймогутніший

грамоти.

служ­

Радянській

честь

бути

Офіцером в ЇІ лавах, ЗІ зброєю в руках оберігати любиму Батьківщину.

Вся наша партія і народ борються за невпинне під­ несення і розквіт

соціаліс­

сільського 3 кожним

госпо­ роком

колгоспи І радгоспи повин­

тичні, технічнІ,

148

Л. Лелюк. Вирішила піти вчитися в педагогічний інститут. Я мрію через декІлька рокІв повернутися школу

у

свою рідну

учителькою.

В одній з своїх промов у ПІд сонцем Сталінської 1941 році перед учнями Конституції наш народ бу­ Москви Михайло Іванович дує своє щасливе життя. Калінін сказав: Всі наші закони радянськоІ .... Какую БЬІ науку ВЬІ не держави оберігають честь, изучали, в какой-БЬІ вуз ни гідність і недоторканість хотите оставить

там какой

ннбу дь след, то для

везде

необходимо

зтого

знание

математики ... " Готуюся вступити в уні­ верситет на фізико-матема­ тичний факультет.

і дають нашій у 1917 році в сільсьКій ні давати краіНі 1 народу все більше школі вчилося 70 учнів. О. Самойлик. Понад 90 процентів насе­ І більше продовольства, си­ МеНі здається, лення було неписьменного. ровини для промисловості. Одержавши атестат зрі- більше користі Ще рокІв з десять тому

юних нату­

ралістів, історичні,

А. Руденко.

поступали, в какой-БЬІ об­ ласти ни работали, если ВЬІ

К. Мельник.

району

геогра­

фічні. Технічні гуртки при шко­ лах с.с. Зазим'я, Гоголева навчилися монтувати детек­

торні

радІоприймачі.

кІвцІ

при

Гурт­

літківq,кій шко­

лі виготовили приладдя для

Р. Горохівська.

земних надр,

медикам-лікувати

тичного дарства.

Я твердо вирішив присвя­

геолоr:ам пізнава­

багатства

школах

лості, готуюся стати висо- Батьківщині, якщо буду шкільних гуртків, у тому кокваЛіфікованим агроно- працювати лікарем. Пильно числі: драматичні, фізкуль­ мом. буду стояти на варТі здо­ турні, співочі, літературнІ, ров'я радянських людей­ балетнІ, художні, М8тема­ В. Ганжа. будівників комунізму.

допомагає АрміІ. Пелика

ся. Радіотехніка

ти

-0-

б У т и"

прагнете

Ю. СарнацькиЙ.

показники у навчанні одер­

вчився

вірними і

обкопано

таким запитанням ми звернулися до випускників. Подаємо частину відповідей)

жали цього року похвальні

у нас немає нІ однІєї родини, щоб хто-небудь не

більшовиків, комсомол, що завжди і усюди бу демо

ШКОЛИ

хати-читальні, стінні газети.

(Літки), Свенціцький О. П., Іванов О. М., Крюкова о.п., 'лlнчевська А. Ю., Марич

Н. С., Леонова П. Я. (Бро­ вари), Семенова Ю.О., Анд­ росова Г. А. (Заворичі),

великого

коративних дерев, 2410 ягідних кущів, розматано і дерев.

самостійного

діти куркулів.

у

Gкл~дові частини кп­

до

,,"олоді,

НА ВИПУСКНОМУ ВЕЧОРІ Х КЛАСУ БРОВАРСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ

лах сс. Броварів, Гоголева і Літок ДО 100 учнів. Пере­ важна більшість тих, що за­

чання

устах-в ЖИТТЯ!

на

групи) і так

міністерських шко­

кінчили

серці

в

ком­ тецю ми повинні взяти щоб то не стало.Цю фортецю по­ Сталін говорив: винна взяти ,,"олодь, коли "Перед на,,"и стоїть фор­ вона хоче стати будівнико,," теця. Називається вона, ЦЯ нового життя, коли вона фортеця, наукою з її багать­ хоче стати справжньою ,,"а галузя,,"и знань. Цю фор- зміною старої гвардії". Звертаючись

со,,"олу,

році по селах ра­

ду І<ОЛИШНЬОГО

Сталіна

великого

радянської

ЛЮДИНИ,

дувати комунізм. І я поста­ вила соб1 З8 мету-бути юристом.

ВсІ

26

подали

шо

най­

принесу

ганізаuіями

за

Учасники

гуртків

різні вищі учбовІ

вступ

у

вишивки,

виготовле­

Худож­

виготовлені

літківськоі

школи, відправлені на

рес­

публіканську виставку.

заклади Відповідальний

країни.

само-

діяльності с. с. Зазим'я, Літок, Требухова, Заворич премійовані на обласній виставці. Учень !<iJаСИЛіВСЬ­ кої школи Кононенко одер­ жав l-шу премію на облас­

бро­ гуртківцями

школи

редактор

С. А. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

nілком було покінчено з не-

письменністю. Зараз немаЕі у нас ні однієї родини, щоб хто-небудь в ній не вчився.

Випускники минулих РОК·ІВ БРОВарСЬКОЇ -

середньоІ школи закінчило

20 О вча1ЬСЯ в технікумах, 154 учні. 95 вищих учбових закладах .

3

них закінчи~

.

-

І. Боголюбов О. Дятел-на керівній юри­ полковник, Л. Кnстяна ду,чній роботі в Ззхідних В аспІрантурі КиТвського областях України, ряд ін-

державного

університету,

Москви, Києва та інших ли ~же ВИЩІ y~OOB1 закла- О. Пивоваров міст краТнн. За неповними ди І працюють Інженерами, учительському

даними

106

наших

ків працюють

земля-' агрономами,

інженерами,

лікаl;>ЯМН, агрономами, офі­ церами.

А. Буряк, голова сільвиконкому, с; Треб'у хів.

БИ

02818

ОГОЛОШЕННЯ

За час, що мпнув від 1937 ки школи -

1000 дітей колгоспників в СІльській середній школі, року, Х клас

учите-

лями, лікарями, офі­ церами

РаДЯНСЬКОІ

АрмН. КолишнІ відмlнни-

ших на

у піДГ6товці участь педагоги

інституті,. установах, на

сторінки тт. В.

прийняли Леонова,

С. Побігайло, А. Черняхівський, О. Іва­ нов, JI. Бобкова.

м. Бровари. КиївськоJ обл •• вул. Кірова.

відповідаЛЬНій

ро­

викладач в боті в партіЙНifх,радянських

~~~~_______________

в

самодіяльності.

ні

випускників про

успіхи

гуртках

ній виставці, за

заяви

відзначені

сільськиМИ і районними ар­

ний ним малюнок.

-ф---

варської середньої

я

допо­

магають народу успішно бу­

фізкабінету. Сотні учнів

керівній гос­

подарській роботі.

Всі випускники І 1946-1947 навчаль- ,

ного

року

вчаться

в

успішно універси­

теТі, інститутах рес­

Броварська ШКnl& р()uітничоі )[Оlоді огожошуе набір ва 1947 -48 навчаlЬRИ!! рік до Ш, IV, V, УІ, VII, VШ, ІХ, Х аласів. ДІЯ ВСТУПУ ilО mКОIИ ае­

обхідно по~атк такі JlOKY!IeBТJI:

1 3аяву. 2.. Документ З

про освіту.

(правку 3 місця роботи.

Прпllом ваав ПРОВОJ\ИТЬСЯ що.teRHO в приміщенні броварської

сереДНЬОI mКОJИ, в ра!!ОВІ!ОJIУ віціlі нароДноі освіти і pallKOмі КОМСОМОІУ, Початок навчання 1 вересня. Jl.ИРЕКЦlН.

публіки.

Друкарня райгазети .Стахановець"

Тираж

2500

І

55 номер 1948 рік  

55 номер 1948 рік

Advertisement