Page 1

Пр()летарі всіх країн, єднаатесЛl

55 (224)

І

Тепер найголовніше завдання партійних, радян­

ЧЕТВЕР

СЬRИХ, КОМСО,мольських організацій

4

в тому, щоб мобілізувати всі сили

липня

1946

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИївськоІ ОБЛАСТІ

В бобрицькому колгоспі ім. Сталіна з плану 128 вио рано лише 63 гектари пару. ПравліНню і . голові тов. Богдановичу треба б вжи­ ти заходів для того, щоб

на лише

наявну площу парів

шляхом

значного

15

коп.

Вивершувати вчасно

вчасне і

врожаю, щоб недопус'Гити

косовицю

до­

най·

Дозріває ЖИТО,!{олишеться

• СІна,

збирати хліб!

почати

ОстаННі готування до жнив

трима­

на

поляг~в

менших втрат хліба!

= Шна

"арам старанний догляд Ріст сільськогосподарськоТ продукціі У нашій країні визначений на кінець нової п'ятирічки на 27 процен тів більше проти 1940 року. Розв'язати це завдання мож

бро.якісне зб~рання

р.

району

Р,ироб~яЮть оо двІ нОрми

Одночасно з закінченням

в цьому році значно краще підвищення КУЛЬТУрli земле ти в чистому стані. Але пшениця, ростуть ярі куль підготовчих робіт до жнив, робства та широкого з-асто- про це вони не дбають. Па тури. Скоро жнива.Колгосп аРТіЛЬ бореться за високий ніж в мину.тому році прqхо артіЛІ ім. Ворошило- врожай городини. Стаханов дить косовиця сіна в бровар сування досягнень передо· ри в колгоспі запущеНі, на ники ва, с. Рудня, до них почали ська ланка Насті Бурди, СЬКОМУ колгоспі ім. Ільїча. воТ агрономічної науки. них ростуть бур'яни. В комплексі агротехнічМало дбають за піднесен готуватись давно і вже ви- яка зобов'язалася зібрати В артілі зібрано сіно на 700 центнерів циБУJ1і з гек площі 120 гектарів. них заходів по підвищен- ня врожайності у богданів­ вершують всі роботи. Складений робочий план тара, 4 рази прополола посі ню культури землеробства, ських аjJтілях ім.Леніна і ім. Особливо наполегливо піднесенню врожайності і Сталіна. В першІй-виорано збирання врожаю відремон ви і тепер дає РJСJlинам П'Д праЦIQЄ колгоспник Василь , живлення. Білий. Він викошує по 0,84 збільшенню В<lЛОВОГО збору 87, а в ДРУГіЙ-ЗО гектарів гарби І Добре доглядають горо­ гектара трави при нормі 0,40 зерна мають велике значен- пару, що становить 45 про­ :~BaHa u ~aTKa, вози, гектара. ня ранні, добре оброблені, центіВ виконання плану по І 1НШИИ ІНвентар. Буде чим дину інші ланки. Дбають колгоспники про чисті пари. Практика кол- кожній зокрема артілі. Не молотити хліб. КолгоспниАктивну участь :І заготІ8 ГОСПІВ

що озими-

зважаючи на те, що в колгос

на-жито і пшениця, посія-

показала,

пах зовсім мало піднято па­

на на таких півтора

-

парах

два

дає

рази

в

ВИЩИЙ

врожай, ніж посіви по парах зайнятих або піЗНІХ і необроблених. Отже, щоб ранІН пари були СlJравж-[

ньою запорукою

врожаю, Тх треба

ВИСОКОГО І

своєчас- І

но і старанно культивувати і

боронувати, весь час тримати в чистоті,

не давати з'явля-

тися бур'янам на площах.

ки, Пантелій Батечко та Опа корма для худоби. Вже закін лі кормів для худоби прий нас Шлепчак, відремонтува- чена косовиця сіна, закла- ма!'; молодь. Валентин Га­

дено 80 тонн силосу. лn молотарку, яку тепер М. РУСАНОВИЧ, вип робовують. рах]вн:п; IИЛГОСПУ. Нещодавно тов. М. С. Хру щов відвідав ряд районів ПолтавськоТ, Дніпропетров­ Нnполеглипа rобота «олгоспників ськоУ, Запорізько! і Херсон Колгоспники жердlВСЬКОІ тваринництва, артіль зібра­ СЬКОЇ областей, де ознайо сlльськогоспол:арськоІ арті- ла сіно на площІ 45 гекта­ мнвся з ходом польових ро БОРЮТhСЯ рі ПРИРОДНИХ луків і 16 гек біт; Микита Сергійович Хру лі ім. Шевченка ру,

їх

тут запустили,

не

культивують.

щов звернув особливу ува­ за вирощення високого ВРО тарів конюшини. всіх зуЗмагаючись за гу керівників на те, що ба жаю, докладають га то колгоспів, не

лицький, якому 15 років ви­ кошує О, 42 гектара до нор ми 0,25, а комсомолка Віра Сундук-0,35 гектара. Вчасно згрібають сіно Мотря Приходько, Парас­ ка Швидак, Віра Терлюк і інші колгоспниці, вироб­ ляючи щодня по дві норми.

Г. ГРИШКО.

краще і

силь,щоб своєчасно викону вчасне виконання робіт, коuл І За врожай треба

зважаю-

Петро Хитрии, Ра н ні чисті П8 ри Є і доб- чи на наявніСТь у них неос вати всі сільськогосподарсь ГОСПНИКІ;І кі роботи. Дмитро Кондратенко, Яків рим засобом ~берігання во· воєних ОрНИл земель, при­ КОЛГОСllниці городньо! та БОРИШIlолець, Михайло ка-І доги, сприяють збагаченню пинили підняття парів, від­ азоту в грунті - цієї важл:! разу ж після виконання пла рільничих бригад добре дог с'ян і інші, викошують на ної для рослини.

Колгоспи нашого району повністю виконали

це

план під

парів, виоравши

гектарІВ. не

5S00

Але підняти пари,

значить,

У сеМИПОЛRіВСЬКОМУ КОЛ­

Франка Ilеобхід- ну, хоч установлений для лядають посіви і насаджен- 0,20 гектара трави більше госпі ім. них план підняття парів є ня. Вони припололи і окучи проти установленої норми. тов. Смоловик) не

вої речовини, так

няття

дбати

що

закладе

но міцний фундаЛlеlfТ ЕИСО-

мінімальний і не забезпечує ли картоплю. Завжди можна

посіву

озимини

по чистих

повністю бачити на

парах, а

\Лотрону

такuж

клини,

не

Артіль

ланкових роботи

СеJІЮJ<

і

Уляну

закіНЧУ9

в

останні за підвищення врожайності

Ilідготовці

жнив. КовалІ А.

до озимих культур. Тут не ви

Кулинич і

конани й план підняття пару.

Хилько, які дали слово Ф. Селюк та тесляр С. Бич Замість 76 виорано лише зібрати по 300 центнерів ка ковят виготовили та окува- 45 гектарІв, але жоден не

ряд колгоспів запустили па рОВі

полі

(голова дбають

провадять

300 центнерів МОРК250 центнерів llомідоз 1 гектара кожна. В/

пусти,

ку.1JьтиваціУ.

нових і відремонтува- заКУЛЬТИВОRаниЙ.

Голова тов. Смоловик ГО ворить, що пари в колгос­ пі завжди не КУЛЬТИВУЮТЬ­

ко",гос- І район! також

пів, у нашому районі занед

ба ний.

До цього

погана.

Кол·

ший раз закультивовано 871 гектар і другий раз--300. Зовсім повільно проводять культивацію парів в колгос пах, оБСJlуговуваНIiХ боб-

ротший строк зорати всі площі, відведені для посіву

рицькою

проводити зразу ПІСЛЯ

,,[ашивно-трактор-

Борючись

за

найко­ міцно! !<О р:.1О воТ

часу пер ти всіх сил, щоб У

возів, пола годили

ся, проте хліб родить. Це а тепер ремонтує сортівни- шкІдлива думка. Пари тре-

ні.

госпи і МТС повинні доклас

ли

2 5

ін-

винятком окремих

-Вказівки тов. М. С. Хру­ ви і

ли

ший збиральний інвентар. ре доглянути їх, не ДОllУС- щова цілком стосуються ріВ тити появи на їх бур'яну. нас. Спрявя з підняттям та цих ланках всі городні куль Машиніст І. Ткаліч підготуНа жаЛЬ,ОбрОбіТОК парів,за доглядом парів у нашому тури прополеflі і nіДживле- вяв до молотьби молотарку,

кого врожаю. Головне-доб

створення

бази

ці.

па періодично

дЛЯ

Я.

ШЕВЕЛЬ.

Колгоспи СІ Княжич наП8D~ДОДilі жнив

озимини-чи то не ОСВОЄНі землі чи зайняті пари. аран ку стерНі КОЛІ'ОСПИ повинні

Поряд з успішним

завер­

mенням Сl!lозбирання,

зби­

кия­

перевезення

зерна,

ти.

Овоч,

підго­

культивува-

В. ВАСИЛЕНКО.

державі

Своєчасне виконання дер жавних зобов'язань, здача доброякіСНО! ПРОДУКЦії на державні заготівеЛЬНі пунк­

товлено зерносховище.

жицькі колгоспи закінчують

ною С1анцією. Тут рідко де рання урожаю. Гірше готуються до зби­ ти - найпеРШИІUІ обов·язок. побачиш, щоб очищали паБI.:.ьше чистих парів-біль піДТОТОВКУ до збирання зер­ рання врожаю в колгоспІ Саме так і роблять ряд нових та МОЛотьби. Колгосп ри від бур'янів. . ше буде хліба! ім.Щорса.Хоч тут і ск.uадено сільськогосподарських артї ім. 17-го партз'їЗДУ склав детальний робочий план. Кожна бригада має свій влас

в J\1iHicTepCTBi торгіВЛі СРСР З

2

липня

1946

року

казом по Міністерству

на-І тор-

гівлі СРСР ПРОВОДИТLся нове зниження цін у коме р -! ційній торгівлі промисловими товарами.

Ціни знижуються в серед ньому по Союзу на 40 ПРОЦ., а в Москві, Ленінграді, Києві, Харкові- на 35 проц. По окреJ\1ИХ товарах ціни в cepeДHЬO~y знижуються:

взуття

~~~~~i

шкіряне -

чоловічі j жІНОЧі

n

45

бри-

" 30 гаді. Вже відремонтовано проц. 30 збиральні машини, ВЗЯТО на трикотаж " облік та відремонтова но весь проц. реманент. Йдуть паНЧОХИ,шкарпетки-" 45 дрібний мило туалетне

-

проц.

n

посуд алюмінійовий-"

паперу

картону

46 54

В зв'язку

зібратj.i

,,35 ярину за ,,50

І

озимину

повіЛЬНИМИ сіно,

що

може

реШКОДОI8

збиранні

темпами збирає стати

пе­

в. своєчасному

врожаю.

В а ртілі

низька

в

рахунок

державних

виконання плану

поставок

здав

700

кілограмів ранньої ка­ пусти. Понад 900 кілограмів

добрОЯКіСНО! капусти відпра трудова

вив на

державну

перевалку

робочих днів.

З

зазначеним і в сусідній артілі ім.

Лені ти та в стислі строки

знижки

по

38 лімітних книжках на проми ли ремонтувати збиральний слові товари.

і інший реманент,але артіль

дО збирання нового врожаю з тим, щоб своєчасно поча-

ся встановлені

n

лей нашого району. Заво­ кінних грабель рицький колгосп ім. Кірова

та

-- "·50 зниженням цін скасовують- на'ковалі та тесляри закінчи

бавовняні тканини-

2

ший врожай ранньоІ капусти Правління колгоспу повин і іншої городини. Але замість 12 но вжити З!lходів і налаго· того, щоб овочі здати на пе ДИ ти трудову дисципліну, ревалку деРЖ(lВі, артіль за Непогано йде підготовка вивершити косовицю сіна розпорядженням голови тов.

:'1ИСЯ

ПРОЦ.

на жатка,

дисципліна. Є чимало кол­ опанасівський колгосп ім. Ле Проте, деякі керІв­ останні підготовчі роботи госпникіВ, такі як, Ку­ ніна. ники не дбають за виконан ценко, Петренко і Ум подіб­ по устаткування трансфорні, які на 15 червня не ви­ ня державних зобов'язань. "Пролетарський матора для електрuмолоть- робили установленого міні­ Колгосп шлях", с. ЗаЗИМ'я,зібрав пер би. КОЛГОСІ1НИКИ зобов'яза- муму трудоднів.

проц.

проц. шпалери

-

зав­

-

убори

• 57

проц.

проц.

головні

бригадний план

дання, обгщюрений на

вироби з

проц.

шовкові тканини

проц.

до 42

-

" 43! ний

проц.

проц.

шерстяні тканини

готовий одяг

робочий план, відремонтова

І інвентар, вози, безтарки для

Гринько,rх продає. Допуска­ зіб- ється розбазарування овочів

рати врожай, не ДОIlУСИТИВ-

увеликодимерському

кол­

ши найменших втрат хліба. госпі ім. Леніна (голова тов.

І. МИХАЙЛЕНКО.

\ лебединець). І. ПРИДАТКО.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

4

ПРОПАГ АНЛ! ЗАКОНУ ПРО П'ЯТИРІЧНИЙ ПЛАН ЦК ВКП(б)

в своєму рі­

В нашому селі

В багатьох агітаторів бе- док добре організованоУ агі

пр~вадиться

ріЧНОГО

Виконуючи р і шен н Я ЦК ВКП(б), партійна орга­ нізація села Гоголів полі тич ну

агітацію серед

колгосп

народного

u

u

штовують

вечори

ньоІ самодіяльностJ.

'Худож-

Особ- сомольська

тичний гурток

яким

,

І

МІСЯЦІ

драмгуртКlВЩ

поставили

и'

_

1<ерує нали, М) зичнии ІНСТРУ мент. , Сюди приходять почитати

Галина. Ца.реН1<О. В мин~л~ І або му

кімната, в якій

завжди є свіжі газети і жур

лвво Діяльно працює драма

п'єсу Л.

послухати бесіду, по­

грати

на

Гроха іншому

"Чобіт лиха наробив".

гітарі

або якому

музичному інстру­

менті не тіЛьки МОЛОД~ а й

Крім ху дожнь01 Сllмодіяль- ,ТТітнl колгоспники.

відають про оста'нні новини, ностІ, в клубі відбуваються

В. ЛЕВИЦЬКИЙ.

читають 'газети.

Худобі-добрий догляд

агітатори Надія п'ятирічку-це П якість; ви

Лимаренко і Агафія Мирсь соки й рівень. З метою

В колгоспі

ім.

Сталіна, ростуть корнеплоди, оброб·

с. Русанів, де головою тов· л€на якІсно.

[10-

ка. Раніше вони проводили кращення агітаційно-пропа- МаЛьВіН, а завідувач ферми Зовсім не так у колгоспІ бесіди з колгоспниками ріль гандистськоі роботи, підне- тов. Жук, добре оргаНізова ім. Шевченка, с. Світильне

ничих бригад, а тепер на луках з косарями. Тов. Ли госпо­ маренко і Мирська роз'яс1946- НЮ,ють колгоспникам Закон

ників по роз'ясненню п'яти ріЧНОГО плану відбудови і розвитку

показують

провадиться

Цю роботу ор

НИlf, співочиц, драматичнии своє ДОЗВІЛЛЯ молодь. В се гуртки" які регулярно вла- лі є вдало обладна~а, ком­

ножатей і заклал& '140 тонн imllHbOfQ СИЛОСУ. Цікаво відбуваються бе­ сіди по роз'ясненню Закону про НОВИЙ п'ятирічний ,план у комуніста-агітатора Олени ЖолобатоJ та ІллІ Костюка. Вони бажані гості у колгосп ників артІлі ім. Молотова. Одночасщю з пр,оведенням чесід на OCHO~HY тему, Т.Т. Жолобата і Костюк розпо­

Добрі зразки агlтаційJIО Головне в пропаганді За-пропагандистськоІ роботи кону про »ову сталі,нську

плану.

постінно лекціУ. бесіди,

культосвітня читка газет.

роБОта. При клубі колгоспу ганізовують агітатори. "Жовтень"працюIOТЬ музич Цікаво і добре провадить

ro-

перевиконання нового п'яти

року

1946

КvльтосвіТНЯ по~ота в ТВВОУХОВі.

шенні про агітаційно-пропа сіди проходять жваво. Агl-, таційн() - ПР9паганди~:rськоі гандистську роботу партій­ татор Євгенія Яковлівна Су роботи cep~д косарів артіль них організацій в зв'язку з щинська часто буває в вже зібрала 260 гe~{ТapiB сі­

прийняттям Закону про п'я родній бригаді §ртілі ~ Чертирlчний план відбудови і вода ~' кра1иа". Идучи у брw, розвитку народного госпо­ гаду,крім підготовлених мадарства СРСР на 1946-1950 теріалів по основній темі, р.р. дав розгорнуту програ­ вона б~ре з собою газети і му агітаційно-пропагандист­ журнали. Євгенія Яковлівна ськоі діяльності партійних розповідає колгосцницям організацІй по ознайомлен­ про завдання, поставленІ пе ню всіх ТРУДSІЩИХ з п'яти­ ред сільським господарстріЧНИМ планом, по роз'яс­ вом у новій п'ятирІчці. Бененню трудящим завдань сіди у тов. СУЩИНСhКОУ про післявоєнноІ п'ятирічки і мо ходять. цікаво і неви~ушено, біЛізаціІ радянських людей при загаr'1ЬНОМУ ІНтересі всІх на боротьбу за виконання і присутніх.

липня

сення П якості, партійна ор не утрим:зння та ДОГЛЯд,тва Тут відсутній потрібний дог ганізація нашого села періо ринництва. Молодняк худо- ЛЯД за тваринництвом,нагул дично скликає наради aгlT~ би н~родження 194~ року худоби організований пога­

дарства СРСР на торів, де провадиться обмін ПОВНІстю збережении 1950 р.р. почала з дня над­ про нову стаЛіНСЬКу п'яти- досвідом, обговорюються на' Р9 І BГOДOBaHOCТl. рукування в пресі Закону річку, мобілізовуючи іх на ступні теми аГітаЦіЙНО-ПРО-\ На ф~рмах, пан~є

І доб- но, в наслідок чого значна

Агітколектив нашого села складається з 78 чоловІк.

графі-

про новий п'ЯТllрічний план.

Це-комуНіСТИ, комсомоль­ ці, передові

колгоспники' і

інтелігенція.

виконання І

перевиконаннst пагандистськоі

роботи

по док, роооти І ком,

кот-,

Час

ріЙСЬ респуБЛІЦі, проти не-І ба на землі, ЖИВ та був со І бі колгосп. ,

Отак, значить,

феРМСЬКЕ ділян"а, на

час-час-

час-час!

Час додому, час! Утримався при голосуван-

ди колгоспну

прав()руч-село, а серед се- див п()душку і

-

ла --колгосп.

проказував:

Ти не думаіІ. ЩО я в лі

Посередині-правління. а тах, я ще ого-го-го! трохи далі-всілякі ферми: Ну, потім, значить, пороз вів-, ходилися, потім, як і

нале

череду.

жінкою

Чого це

ли...

А далеченько від стояла чепурненька •

ки -КВІТничок.

У тій хатці жив собі

проживав собі, та б'

вав со І

колгоспу. А чому хатки

голова ж у

та

ПІдвів голову тц до дру_

правління питає дружина.

нього

квітничок?

А тому, щоб голові ло!

б іля

на

пах-

-- Квасної мені капусти'. - Т а де ж вона в наС,квас капуста?

Для

них стоять боtll{И

Я

не тоі капусти

Скоро Ka~KY кажеться, та

Да...

.

остов-

голови ,правлІння і ли ВСКЩlДЧИJ-lУ.

';>

кого силосу.

D

на,

Як?! Капусти нема?!Ку

-

,

илосованого.

Хіба ж то хаЗЯІн,-бу- налаго-?-же.~а ц~

За

-

сонце

Голова правління

-

Б

,

Ковшун

доглядає

гусіН)Ь,

Г. А., ста-

"laHKa B~Ka Зlбр~ла та ~дaюлоДобре . 'граМІВ коконів. 'ла держаВІ пеРШІ 16

'

Ходім понад 900 кілограмів

даси!

А І дих буряків.

ОСТАП 'ВИШНЯ.

засіда- шаткувати та не наквасити?! В і Д ред, а к ці ї. Чи не KyДI~ моі очі дивилися?! стосується цей малий фей-

,ружщш з хати,

голова

ПОА"-! . l"<C-

Я

Т

об'

1 покажу

иа, Гаврила ~

О' , '1?llIио .,

'1

І·'М.

JleHi на, с. Требу х і в, Ковбаго. синського Якова? Читаючи

капус-

малий фейлетон,' голова кол-

,

госпу І'М. Ст.аЛl'на,с-.

Б·

обриU'

...,

СВІжо!

городини

КаЛИТ5!nська СіЛЬСЬКОГОС-1 Колгосп скоро приступить подарська аРТІЛЬ ім. 17-річ- до збирання першого урочя Жовтня ЗЩlла державі жаю Н,

ДОЗРІває рання

TaKV -

У хвалили за нею .. , Дружина вулицею, а Час додам у' час, лова з нею: .

М. А.,

'виро-l

справа. ~i

ЗДАЧА

мугик"

СтІН, H~ ТІКаи!

ду- додому! СИРІВЦН:

ве голова правління.-Щоб в от,о капусти на зиму не на

ку одноголосно таку реЗЩllqцію: Час І·

О. ДОРОШОВА, зооветдІ.lьницІ.

rorO.liBCLK6'i

хвіст створена ланка,В склаДІ т.т 1 ІНШІ.

мала?! Хазяйка назив~ється?! про капусту/~,в~.и забудемо!

CB1Tah-,

селах багато росте туто- ранно

- пита.є гусені. Шовкопряда силосу! . 8 ' щують 1 колгосП1В.

ЗвичаЙНОl'О

Засідали аж до ранку, Та з ліжка, та 'за ціп- летон (казка) Г,олів колгосбо ділов було аж на два ка, і до ДРУЖИlJИ. пу ·ім. Юрова, с. В.-Димер. 'Д столи, 1 вже аж

со­

артілі

вого дерева, листя якого ви вчасно годує П. користовується для годівлі І, .

на Миколу (голову правлін хазяйку! Скоро і'{а1КУ кажеться, та І ня зваЩI МИКОЛОЮ) ВідбуДружина мовчить і тіпа- не скоро силос силосується лося засідання правління ється. А силосувати треба, щоб колгоспу разом з колгосп.- Чого мовчиш?!-аж ре- бугаї з голів не кепкували!

квартирі

зоотехнік

Наш раїІОН має можливос ЯсинськоТ

ми та на сонце такого хазяУна!

нашаткува~и?

ди дівалася?! Про що

ОТ якось у ГРУДНІ, якраз За хвІст та Ні:!

ним, активом. Засідали на

З водою.

ті ;) вирощувати шовкопряда. Г. Н. І Небрат

пахло і щоб голову му~и Десяток качанів?! нув та" до бугая: не кусалц та головувати по! .Як загримить голова прав Та !ІДИ .вже воду пии! "у не заважали! .ЛtНj-lЯ колгоспу: А до ~іНКИ:. "

не скоро ДІЛО ДІЄТЬСЯ.

В

КОJlгоспне mовиlвниuтво

';>

нас.

Кузьми-Дем'яна то, а не хазяїн!

стояла? й вистачило! Скільки ж.

голові

-

корМів.

не ~:}зяйка!

Голова правління

С

колгоспах

у діжці! гай каже,- що на зиму си' руднянсьюи СІльгос~арТ1Л1 J Почав Зб~рати кокони к~л Та в якій там діжцІ? ласу не lІасилосував?!Ледар ІМ. Каганови:а.С:пеЦlа~ь.но~~сп ."Зоря , с. КулажеНЦІ,

-

А чому ж та хатка та да Тільки до

А тому, щоб

наготува-

А ви силосу насилосу-

-

І вали.

-

в

загоТівля

ловите?

-Хіба це хазяйка, що на ти обкопані канавками, коло

пів.

сіна,

'Капусти не наквасила! сіно звезено на подвір'я до ровського-ЗО і в колгоспі ферм і заскиртоване. Скир- ім. Будьонного-200 тонн. Ну, та й що?

';>

_ Ка ... капусти! _ Яко! тобі капусти? _

Крім

Миколо ровськ()го готують для тва "Червона Украіна" закладе ринництва ситу зимівлю. Все :но 140 тонн сулосу, ім. Пет

ви,

ла?! Це ледар,а

жини:

голову-

лечеНЬКQ від ферм

Колгоспники ГОГОЛіВСЬКИХ,

ферм У полудень прокинувся Провчити її треба! хатка, й голова правління. А бугай до нього. ядовито:

садочком оточена, біля хат-

зоотехнІк русанівської зоовет.цI.lьницІ

ім. Будьонного та ім. пет-\ковитих

Петровичу, жінку

-

якій

женеться а ртіл.еЙ "Червона УкраІна ", організована

та до його.

-

ління, ні завідувач ферми ТОВ,. Кущ, ~po це не. дбають. П.ОВІЛЬНО. иде заго~1ВЛЯ KO~ М1В. ЗОВСІМ мал-о Зібрано СІ

Вдосталь ~yдo коптіВ

махує. Побачив, ЩО голова прав

ча~ська, свинарська і пта шар І жить, по трудах відпочива- ЗИМУ капусти не ська.

Іде

спереду бугай, головою по

респуБЛі-! ні резолюціІ тільки завфер- ління за

ка, отак-область, а трішки мами, бо саме в цей час гла

конярська, скотарськз,

,

правильно органіЗ0ва- пити до ремонту тваринниць ' ких приміщень. Але ні прав

ють соковиті корма. Вже на, ~ до силосування тут закладено 100 тонн ранньо І ще н не приступили. u го силосу. Виділена прид. ПАЛІИ,

Малий фей~~

д()дОМУ,

ни'жчесередньоJ

У колгоспі треба присту-

ний нагул худоби.

(КАЗКА) області, у

тва-

ня міцної кормовоі бази І НАДІЯ КОНАХ, ДЛЯ ТВ:1ринництва колгосп для тваринництва. В наслі- секретар сідської партiliuоІ організації ники створююТh міцну кор мову базу. Одночасно з ко , совицею сіна тут заготовля-

Силос У якійсь

ГОДІВЛЯ

завдань, поставлених перед І РОЗ'ясне.нню Зак,ОНУ п. ро но- рин проводиться за колгоспом в справі створен J ву стаЛІНСЬКУ ПЯТИРІЧКУ.

частина її

поря- вгодованості.

І

МОЛб-1

_________

Т. в, о. Відповідального

капуста .. редактора В. РУДЕНКО.

ПРАЇНСЬІШЙ ПОlIГРА'JlIНИЙ TEXНlKYM У м. ЛЬВОВІ

Uголоmує набір студентів на 1946-47 павчаJЬUИИ рік Набір 'провад'иТЬСЯ на В;Ц'JlII: ТЕХНОЛОГІЧНИИ, щО ГОТУ6 texhiKlb-теХНОАогів, які на ПОlіграфіч­ ННХ піДПРИ611ствах ЗдіUСНЮЮТЬ кері ВННІІТВО теХПОJогlЧDИIІИ процесами Jфуку­ 'вання книжок, газет; журнаJljв, ПJlакатів портреТіВ та іllШИХ ваноі продукціі.

видів

ДP~'KO-,

МЕХАНlЧНИЙ, що готує техніків-механіків' по монтажу, техніч -

ніі! еХСllІуатаЦIЇ та 'ремонту' ПО.llграфіЧПIІХ IilаЩIІН і' устаткув'авня. ТЕРМ іН НАВЧАННЯ .\ РОІШ. На п('ршнu курс приuмаються оєоБИj :як. закінчиJи XJaCЇB. Ті,

.

що заКІНЧИ!И

7-Н Іі

r

клас на від!! П110, при іі 'ІІаютьс)! б€'З Іспитів

7

ПРИUОJl' заяв-до 31 JlИПНЯ.ВСТУПНI іСПIІТИ З ~'KpaiHcьxoi та ро" СШСЬКОЇ МОВ, ltОНСТI!ТУЦії СРСР і матеJtат.lШИ БУІУ"'Ь 'прliведенtlЗ :J.'п'О20

сеРПНIf;: Початок наllЧавня-1 ооресня. \..тудепти техвікуму стипеНДІЄЮ, харчуванням та гуртожитком

.

забезпечуються

..

Наяви та документи подавати ва цресу:.JI Львів, nlJ\Ba.\hlla Ч-h

уде мене мати бити ту! -кричить. \ тов. Богданович і інші також )/; 17, ПРИИJ!аJЬВНі Х{)lІіеІі УПТ. T~ нікому боронити. А тут якраз гнали до во повинні про дещо подумати. ДИРЕКЦІЯ ~~~==~~~~~~~~~~==

БИ 05240 м. Броварі, КиївськоТ обл. вул. Юрова. Друкарня райгазети

.,Стахановець". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 2500.

55 номер 1946 рік  

55 номер 1946 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you