Page 1

------------------ПРОЛЕТАРІ

О Р 1· А Н

Б Р О В А Р С Ь К О ГО

МІСЬІ<ОІ

Газета виходить

І

ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯІ

М І С Ь І{ О ГО

-РАЯОННОІ

РАД

КОМІТЕТУ

r

:-1

КОМ У Н І С Т И Ч НО І

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

17 квітня 1937 року • .М 55-56 (6303-6304) •

ПАРТІІ

I<ИtBCbi<Of

_ П'ятниця, 9 квітня

У К Р А f Н И,

ОБЛАСТІ

року

1982

ГотуючИсь до ·виборів

В УСЬОМУ .РІВ-НІТИСІ НА КОМУНІСТІВ XXIV

-----'-----·заверwився Вірн'ість молоді реапуб- ЛКСМ УкраІни 1

з'Тзд ЛКСМ УкраТни

завдав· мИ•. Делега-ти.

ліки справ! Леиlиа, Кому- ня комсомо~ських rніС'ІІИЧНої napтlY, прагиен- ?ізацІй реапублши

_орга-

ІПро високу '1Jричет.ними.

говорили

честь бУ'l'И до веJІіИких

.ному,

класовому

загар-

У Ради

ВИКОНКОМ! райОННОУ н.ароДКИ!Х деnутатів відбужя семlи~ гоJІ111 1

ний фроНт п'ятирічки -

ту.ваннl молоді революційних, бойових і трудових

вугільні шахти щrво · атомних

1

сек_рет,арlв виконкомів місцевих Рад Брова.рщи­ ни. Иого учасники озна­

будІвни­

rno виелеК'ТрО· ня ЮНаків і дівчат бути конанню ·р1шеrнь XXVI ІЗВершень радянськоrо на- традицій радянсЬІКого на- станцій загін молодих ен. гіДНИмИ революЦійних, бо- ІЗ'У;зду КІП~С 1 XXVI з'Із- РОдУ, ІЗдійснювати nід роду. Молодь пови"Нна в тузіаст!в. РІшенням Бюйових. і трудавих 1\ради· дУ Компартії УкраІни• і 1<ер!вющтвом парт! І гран- усьому рівнятись на :ко~Ій радянського народУ. ·звіт Ревізійної ном!сІї дІозву програму творе:а- му.н!стlв, вчитися у них ·А:tн в перших рядах будів- ЛКСМ •У'країни, з яким .ня. nо-ленІйіському nрацtова-

ро ЦR ЛКСМУ загону nрисвоєно ім'я XXIV з'їзду ЛКСМ УкраІни~

nродемои.стрував XXIV Капустів. ~ аналізували досвід · орга- лю.валася важливість по3'І•зд ЛКСМУ, mшй 6 квІтУ с.воїх виступах пос- •нізації соціалістичного силення в!йсЬІКово-патріuня ЗЗІвершив свою роботу ланці комсомольських ор· змагання, nідвищення рів- тичного виховання підрос-

ший секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пастухов. В qд.ноголос'но nрийня-

ників комунізму яокраво ·виступив їі толова А. Д.

в КиЄві.

Протягом двох ганізац!й ресnубліки

· Делеrати

nо-дІЛовому ти і пе,ремагати. Шдкрес·

ських органlзацІй 1ре0пуб- ·звершень, як бойову nрог·-- .~відомого,

творчоrо · <:"Тав-

У rйшла

лив діяльність ЦК ЛКСМ України.

змЩнеНіня nервИНІНих ком-

Обрано

керівні

органи

ральним секретарем

можливості. КОМСQМОЛ&еЬ· ак~ивІзацію_ виутр!С.ПіЛІКО- зійну номІсію. . но-молодіжних колектн- .во1 робо-ти, аиховаНrНя , 3 великим nіднесенням вів,

мобілізуючий

к~ад nередовиків.

Ц~ шого секретаря ЦК Ком-

nри- !Комсомольців у дусі суво-. делегати

з'їзду лрийняли

росо додержання Статуту віталь~і листи ЦК КПРС,

ВелИІНу увагу на з'Уоді ВЛКСМ.

Генеральному

секретарю

КПРС, головою ПрезндІl парт!І 'Уцраї.ни товариша було :nриділено завданПривіт і ІІІобажан_ня щ-е КПРС, голові Пре-зиВерховноІ Ради СРСР ТО· в. Щербицькоrо. rНЯМ nосилення Ідейно- НОВИ'Х ІКОСМІЧНИХ висот в діІ Верховної Ради СРСР вари_шем Л. І. БрежнєПромовці .наводнли полtтичноrо виховання усіх ділах і nачина~нях товаришеві л. 1. Бреж­

n.

вим. шпяхи ПOc.К.IlerfliЯ ·ко- ПР!ffіЛа:д'Н

муніСТІАКОГ() молоді.

:високо! трудо- \'УІОЛОДІ,

формування

у nередав делегатам 'З ~ду rНЄВу і ЦІ{ Ко,."\fПартІІ Ун-

вих.оваrиня воІ антивrностl, творчо! ю:НlІ.кІв і дівчат rлиЩtих, за доручеишtм с:роУх това- раЇJНи . ІніцІативи молоді, m<i пе- твердих ·Кс:>мун1стнчнвх РН'WІв льотчик-космооавт . . .

. Делеrат.н rлибоко, •по- реконливо підтверджують переко1іа.нь, високих мо- СРСР. двlчl Герой Радяи- . Відбувся . Пленум Цf{ ДlJJoвoюr обговорили до- вірніс_ть ЛеиІнсЬІКог.о ne- рал'ьних якостей, антив- ського Союзу П. Р. По- ЛКСМ Унраrни. Першим nовідЬ ~pшoWJ секретаря редбачення: сТіль'Ки в ної життєво! nозицlІ. Де- поввч. секр~;арем ЦК ЛКСМ

ЦК ЛКСМ УкраУюr А. І. nраці ращ>м з робlтнина- летати говорили про неПрямо зі з'ї·здУ під УнраLни оора.ний КорнІєнка сЗвІт про робо- мн 1 сеЛЯrНами можна ста- обхідність ще ширшого добрІ напу-т.ні слова деле- Корнієнко.

ту Центрального КомІтету

ти сцравтнІми комунІсrа-

використання

в

:полlтич-

rат~в

вирушив

на

УкраІкської

удар-

РСР•.

а

та­

кож ·визначили найголов­ ніші ·завдання на період звітн()-,ви.борної кампанії.

,секретар Ірайвнконко­ му Н. І. БІлима n.poiii·

тій резолюції з'Узд пва-

багатьох .вистуІІІах мова ІПРО шляхи

JіІки про nідвищення Іх раму дій сприйняли вони лення WJ nраці слід nов- .еомол.ьських. організацій, ЛКСМ УJ<раїни _ Цент­ ролі • в мобілізаЦії юнаків надихаючі привітання нlше використовувати · nідвищення їх бойовитості, ральний Комітет і Реві-

І дівчат на виконання !· чентраль~ого .. Комітету шень XXVI •з'Тзду кnJC І}омnартП .У·краши, ПІрО· Г · мову н.а з lЗДі члена По· завдань, висунутих ене- літбюро ДК КПРС, nep-

йомилися з положекнами Закону У.краJ:нськоУ РСР «Про вибори до Місцевих Рад народких деuутатlв

На ;з'їзді висту.пив .!_Іер-

nід- ня трудової І виробнwюr таючого nокоління.

дІОв йшла велика розмова кр,еслювали, що як зак- диСЦІШІліни.. Мова йшла про діяльність ком.Сомоль- лин 40 нових творчих тро те, що у .виховавні

Ціна 4 ко_п.

формувала присутніх термІни

виконання

npo

визна­

чених заходів, .наголосила

на JZеобхі.дності оформления всіх

чІткого вибор­

них документІв.

Про те, як краще орга­ ніз)'ївати підготовку до ви­

б.орів,

при

уюшнути• ІПомилок

складаннІ списків ви­

борців,

офорJtJленнІ

nро­

токолів та інших докумен­

ТІf!. говорив у своєму виступі й rолова райвикон­ кому М. О. Се_l)гієНКо. В. ШЕВЧJ'R.

Засідав ва

А. І.

штабу

(РАТАУ).

ПІд керtанидтвом дру­ гого

ВВСИЯВВІ ЗАСІВ

ка.

~

Г. ПоJUІкова ЗУС'l'рілася

з лила сtльсь1шх

:оловним аг.рон.омом госnомрства В. Дідиком і по- ків партійна просИJіа йоNІ &Цповісти на кілька заnитань, що Саме цього

·На

організація. добиваються

ві

-

nоказника залежить і оп-

сел!

Івавовв"Іу, культур? Яtс вона прохо- ють у радгоспі . .Від цього

·робІІІІЦтва

.,..- Почну

з~рвофуражу? · ли

-

своєчас:н}fй

ре-

,розміСтили по кращих

'Значну увагу .пр.ндtля.є:

no·

вих і

кормових

до освоєних сівозмін. То-

•РІК :ми nереглянули

На закриттІ .вологи

товий С:КJІІЩ nос'ІвІ.в, на.давши перевагу тІім сор·там які у :м·сцевwх · vмо .· • ~ "··· · :вах забезпечують найбі.ль.шу nрибавку врож.аю. Ли>ше за рахунон удос:кона . : . · во не .менш

додапю-

як по

_22,5

цеRТНера зерна з гект_а,ра.

• .)ЦІібороби використали усі можливості, щоб за сцрнятливих умов цровести .ранньовесняний догляд

ІЗа

озиминою.

·nо.сLви.

иl­

Щоденні норми виробітку вість, rлаонlсть виконують

на

процентів

110 _ 120

·

Одночасно ведемо

лювання

сти'Шого змагання.

з

високим

щі- nіДнесенням,

При <nлющі

по

!0, 2 _

10,5

винлинаним

чес:тю

на

в_ідділеині

ний ;прякореневнй меrод, СУІМЛінно

"ІІруДиться ком- ву та

системи рослнн

. зросли на

пасовищ n'ятирічки по · виробиицтnродажу

4,2

К

відповідним

періодом

відбудеть­ першого ка­

нову

райану

:?Начну

школу.

отрима­

шефську

до­

На звtмву: Л. П. Балан. Фото

До

CTOJIY

Незважаючи на збіль-

де,ржаві ШеІОІЯ

.виробничих

М.

майданчи~Ів.

у

дзернадІ преси

3

•КИJВСЬКА ПРАВДА• КВІТВJІ Ц, р. (.Nil 79)

надрукувала

'КЩІесnондеи­

.воду порошковоі металур­

Семввога.

гії з науковими цен-трами краІнн, зокрема Іж:титу­

трудящих живачі .отримали

зав­ мільйони

· ло реалtзацІІ mродукц!і. викорис;овують'ся . шімн та Сергія Ва~ильовича ПРС 1 РадИ . М1НrlстрІв Так, за три місяці завояинайrювнtше. Богдановича .. 3Иl.НН1 нор- СРСР •Про додаткові за- ду необхідно було виго. ми виробітку вони вико- ходи по n'І.дrотовцІ 1 про- товити молочних продук- Як хлібороби _ пtдrо- ну-ють на 120-·125 лро· веденню весняних польо-І тів .на 2 мільйони 290 -1')'В8ЛВСІІ до сІвби ярих центів. вих робіт у 1982 роцІ•. тисяч карбованців, а спо-

спорудженню

опортяввих

цію «Рtвнопрuвl партне­ ри•, в я.кій йдеться про :!в'язки Броварського за­

кІлограма.

корен.евойІ ра Вікторовича Ялтихова націлює Іх nостанова ЦН ся з ·квартальним ~ланом

а отже

комплексу

мщлоrо року надої по радгоспу ва кожну к.:.рову

за якого nоживні . .речови- сомольсько • молодІ>f<н и й всіх видів сільськогооnо- дань, нолектив молочо~-юго ни д<>Qр.нв вносяться без- екіпаж у складі Олександ- дарськоІ ПJЮдукцJ. На це заводу усnішно опрюшв­ nосtWедньо до

тваринницького

!!_Одарству. У nорtввянні а

виконати

дисну.ваНіНі другого року одинадцятої

г.:д

устрою,

родuьноиу

соцІалістиЧНі зобов'язання

цьому :механtзатори широ- гектара.

. ко ·застосували· цроrресцв- т.а · бQрону·в:а:нінІ

трудовим

60 і а иженнлм 'Р чного ювілею СРСР, хлІбороби paдroony всrули./Ш У бо· ,ротьбу за м.айбутн'ій врожай. Вони .. сповненІ <рl·ШИ·

nасовищ на nло- н бл

щі 560 гектарів. Приклад у роботі лок.а.зує водій трактора Т-150К Іван Ма·ксимович Лесеrнко. При Вqни деннІй нормі 9,8 гектара

соціалі-

суботни~а у

У місті буде nроведеііа велика: робота ІПО благо­

uращоє цілий aarlи м:ех~- їхньої роботи. Дир.екцlя · рад~ спу~~ердtвс_ь~_:__~~іt~&J;__м8ІІІННJІого до­ Серед них радгос.цу, іtервинна n:ap~докладав багато зусиль, щоб доовтвся ввсоко і Володимир Миколайович тLйна органі"'"~•tя та рf')Дячешю, Микола васи.....-.. nродуктвввості MQJloчиoro ·стада. Jl працв є значльович Дячишин та Інші. бітничий 'Комі-тет_ проф· сn1л11и - дбають npo дієним внеском у ЗР_О_стаиня надоІІ!___мелока по rос­

с~.<и час:но закри. ли вол.ory, він ви.коцує цю роботу на мос-ті Із

..,-·.tJдЖИвили

ють

випу<:ну

nомоrу.

нізатор'ів.

лення сортової лінії пл~ вони нуємо одержати

та .но для них, амикою

час

Тар2сівці

РЩОСІПИ

умови забеЗІІІече-

сор· підготоІЩІ. площ до сівби рою залежать результати

на

на роботі на пуско­

М€flя

куль-тур від того, які виробничі й

відnовІдно довели до .першого класу. побутові

-

день

а в будівницт­

ся зак:.а; t !ІНЯ

'З ГОЛОВІЮГО МОНТ траК'ТорІ.в, 11рунтооб- МО ідеОЛОfі'ІИОИУ забезnе­ нашого хліба ози.мої робноІ т~ nосівної техні- ченню змаоо.ння зе:мтwо­ nwеииці. у paдroonl Ії ки. Насшня ярих зерно- бів.- Адже вІ.;ц Іх нас11JЮЮ,

- передниках

цей

об'єктах.

Під

Перш за все, подба· лата цращі.

цро

у

зосередились

вих

ви-

щоб

лродJііцlІ,

ком1с1І ямостl, які працю-

-сrвt AJ18 збtльmеввJІ

.

те,

на кожному полі поети і

Василю

з

організа­

1

у . виро~.ннчих колективах

трудІrвии­

·

-

ромляда·

ЦІЄЮ проведення •черво­ ної суботи•. Штаб звернув у.вагу

Т<>суються зернового і кормовото. виробництва.

.що зроблено в господар- двть?

ньому

~ІДГОТОВІ(ОЮ

Активно ·включились у в~nольовІ роботи На першому nлан! у . -1І:ЛlборобІІ радгосnу сБобрицький•, Вони зобов'Яза- наших механізаторів · . лнщ1 nро~н . Іх у сrислt строки 1 при високій Я'КО· · якість. Саме на це иа.ці-

: ' :

На

лись - ІПитання, пов'язані

,,

Наш коресnондент

міськкому

ня ·ШТабу ІПО проведенню кому.нkтичного суботни­

НАШІ ІНТЕРВ'Ю

тІ.

секретаря

Компартії Уі(раІии І. С. Рудака вlдбу.Л.ос.я засідан­

її

308,7

карбоваНЦів.

Найбільший

на

2

тис.ячt

внесок

у

трудовий здобуток всього колектИJЗУ ·зробив цех ціль.номолочноІ продуч­ цІї, ЯІКИЙ ОЧОЛЮЄ М. В. Забуцький.

'\s.

економіст

ДЖУС, заводу.

том nроблем матеріtало· зн.авства Академ!І наук УРСР, про nрогресивну форму спІвробlтющтва ·вчених 1 ІВИробничників - науново · виробни ч и й комплекс.

У нореслонден:цtУ наво­ диться

чимало

nрикладів,

які показують велИІКl реваги

,nорошкової

пе­

мета­

лу.рrІї перед традицІйни­ -теmолоrіями обробки

. ми

І виготовлення деталей з

мет.алу.


*

2 стор.

9 квітня 1982 року

НОВЕ

ЖИТТЯ

:.ЗАТВЕ~ДЖЕН

~,СКЛАД У ОКРУЖНИХ

до &Р•АРса.кОІ ІІАЙОННОЇ ДЕПУfАТІВ .

.КО/4ІСІ~ 110 В .·р· _ _ ( Продовженн.я. Початок ___ !/.._1-!омері _ва 7 квітня ц::_f!)

ЧЛени окружно -• 11У бо І ви P'fO ко~с :

Шусть Раїса

ГОГОЛІВСЬКИП

ВИІЮР-'.JИИ..ОКРУГ Голова

.N2 25

.онружної..

виборЧої

но~ісії - '. Голуб.еіІКо Борис Івано·вич -~ від комуністичної органіІзації сьний~. ·

радгаслу

«ГоголіІЗ­

Зit~ml., ',гб.~овн .онружнvї

виб.о.ІJЧОї " номlс1ї ли!{~ . ва~лівна -

-

Гуть Га: від· колек­ службовців

Марківна

Костепов Воло.nи_ " мир· Воло-. виборпаУ .. ком і с ії · димирович.- від колективу ро- Наталія Василівна

.бlт~кLв та службовців експлуа-

від комуністич.іІбf" організації та~ної дlльницl «Трубlжбуд• · радгоспу «

Ж

ий 1 ерд вськ ~-

еиюк Світлана Михайлівна

. - від колективу робітників Т'і Гриб Михайло Марковитr службоD"·'в рад""" з від колективу робітникls та ий"'ЧJ'.....пу с ав;>.

слУжбоВЦів paдr.ocny сЖердів- рицьн ~.

ський•.

. ЗАВОРИЦЬJ(ИR

Тришапка Федір Платонович

-

ВИБОРЧИН

від НОЛЄКТИ!ІУ' рОбlтнИRІВ та

службовців

радгtЮІу

ОКРУГ

г_оll.ойа_·. ока· .•._іОУ

сЖер~іВ·

··

К рнвогуз

від ко· лективу робІ_1:никlв та службов~ 'ці в радrоооу сЗавориць:кий~ · Секретар оRружноУ виборчvї комісіІ KVYa ....avo Г. а_лина J-r-· Марківна - від колективу р:>-

Чиж

Григорій

від організації

Іванович

пу • аворІЩЬНИЙ1>.

ви_.·_.с.-._...· о_І.

раїни радгосnу lм·еНІі НLрова. В

ащ.еико

ІМОВWІ

·

0 лександР

Макси-

від колекти'"' робіт

.

"""

Пе'l'рlвна .

в.І.д колеІМ'Нву ІробІтmшІв та

-

~ ІОВРУ,:ШІ...оІІ

·

радгосnу

,Машевська Ганна

.

~vvr'IO · ко...

vvy-a -

но-

муністичної Спілки· Молоді Ук-

бітниЗків та службовців радгос- ~:~~ ш~:жбов~ів

.Nil 30

ЛенінсЬІКоУ

службовцlJВ радгосту іМеНі·· Ні-

·рова.

"& :

. комtс::ІІ · - Л . . І- 1\(11П 0 сьн ий · ~. . хай.rtоВИ"!' _- fl~ комунІt!ІИЧІ!Оt НоіІ~в Микола КоРНі' роцевко лексанщр Мнхайтиву робtтшmІв та .._ о І · о ні ці" з · · і ...-... павич - віД КОМ)rу!істнчноr орм і радгоспу <<ГОГОЛЇ.ВСЬНИЙ1>. атв n-syк лександр .. ванорга за· 1 рад.госпу · ~ аво- лови.ч в д колективу !"""'&&" ·.гані·зацlї радгоспу- ім н1 Н1 _ від нолективу робітюІ- рицький~. · ників та службоВЦів радгоспу ва е ро Сенретар окvужної. виборчої вич службовців радгос.ну За<_;т~нин голови окружноr «Заворицький•. ' · комісії Деркач . ГригорІй ків та Стеnанович

дід

-

та службовЦів лівсьний~.

робітників

раДгоспу

<<Гог.)­

Члени окружвоІ

виборчої комІсІі: ПJІв.ко .Ольга ДаниЛівна від :колектИву робітнині~ СJІужбовц1в ський>>.

радгоспу

:Ьауменко

«Жердівсьний•.

виборчої номісії -

Гірчеико Валерій

рович -

від нолентиву робіт"

ників та службовців <<Жердівсьний•.

«ГоголіJ:j·

Олександр Олен-

·

ІІІУ «Заворицький•.

v

БИБОРЧИН ОКРУГ .Ni 26

<<Гоголівський1>.

нолентиву

службощів

·

ШуJІЬrа

робітникІв та

радгосру

-рицький.~. .

сЗаво-

·

юв · торгівлІ · Семи:полнівського радгоа~робкоопу. . .

радгоспу

вич -

нізації

сЗавр-

школи.

, -

окружно'!

ЗАЗИМ'ЯНСЬКИR ВИБОРЧИН ОКРУГ · .Ni 33 .

Тира Ольга Іванівна

Б1ід

-

.

Гор,:Дій ГордІйовкч об

від органІзаціІ ЛенІн- ~в рщцгосnу

--сьної НомуністичноІ Опілкн Мо-

Олексійович

Гарбуза Гнат

Ничипорович

від камуністичноІ оргавізавнбо.рчої ції НалинІвсЬ'ІюІ с-ередкьоІ шкоМИиол~ ли. _

номунtстнчно~

вІд рова.

БІлеНок Василь

-

органіІЗаціl радгосnу ·. і:меиі НІ -

Пономарьов Гриторій Сергl- л~иву р lТИ~~J

йович -

Члени. окруаuюІ ввбОрчо'І ко!ІІіеtІ:,

від колективу робіТИJD(ІВ та

слутбовців ·радгоспу сКрасилlІІ-

окружно'! ський•. Ковпак

вlд бко-

-

.

1Крук

Тетяна ІванІвна - від колективу робітникі·в ·-та служ-

mрос~ ов- ірИбовцівЛенікського cmтoвo-po:'JU)16Roi иоито· модоовочетор-

СеЩ>етЗІР он.ружно'!

виборчоУ гу

лодl УнраJни радгоспу сЗаво- ·.ком:ісІІ_ ~ Оrаркова Валентина ·ш . . ___.. -П Д .. . рицьний1>. ОлексіLвн:а - від комун.ісrичІUП'ОВСЬІUІІІ етро митро ної органt·зац;ІІ радrоопу імені вич - в1ід колективу рОбlтни· ЗАВОР"ЦЬКИR

ВИБОРЧИН

Тимофіївна

.

ОКРУГ

,..,_ 31 ".". ·· . . онружноІ .. орч:оf Кожура Ніна · ОІtек-

Нlрова.

кі·в

та

службовців

(<Н::расилівський•. Поrребна Віра

.

.радгосnу

..~~ т -ещк· окрvжвоv. · Прок--_.м.... _ 1 <1 UІІІІІD,_ олова виборо~еІ комlеtІ. - від иоnективу .....u~: _.11& KQMicli ,...,..,..JІ:,.. ~·· ........._ сіївна - від КО.\fуНістИ..ЬJ ~::,. ео..ей ГаЕа Павлівна С~·!•.•''"""~В раjДГОфf. ·,. ~ ~ .. 1v радгоспу -· ~"'t л-· . ,· ,. , ·.>· га ні Зсшц• (< з авориць- від орган.l:за"' c-mnCЬROI и no- л...,._окиn~ · . ~-. Ш """'~ ки й •· муністичної Cn ілки М олоді '' J к1 усть Галина Д . '>'іwЗаступлин голови окружної раїни 'Радгоспу імені Нlрова. від нолективу робіmИ'Ків ra виборчої комісії - Власенко. Приходько АнастаJсІя Іванів- службовців радгоспу сІtрасилІвВоJ}одимир Васильович - . від на - від колективу .р()біт.никlв еьний1>. Г

ноlfунlе.тичної

органІзаціІ За- та службовцІв

!радгоспу імені

~~в радrоспу «<Жердtв- В?Р9Ц!fОІ середньо'і школи. Юрова. ВИБО~~=~~fгИR.Ni 36 • . -~;, . •, ·.. · С1~~ онСру1 жної виборч:uї Третяк Павло Петрович tl/1o. · .rep,eqr..е_.о ~лек_сій ФРQ_· ком~-·~ п JІЬІІІІК Олею вІд комуністичної орган1Зо!іції Голова акружноІ. в.ибо}J'Jої

..

лени окружво1 виборчої комlсІі:

л~ . ,~ вJ.ц ~ек"І:•У poOlf-' Ол~а від колентн- радгоспу tмені Юро.ва. Тимошенко Марія Нузі.мЬцІ• .inQtiВ: .$.k СfІУжбовцІ.іJ~ · р&дrоспу. ву ~'!1ЬІКів та службовцІв.. ТроЦенко Ольга ВасилLвна . - від колентиву вчител~ ! сЖердf~кий•. · · · .. радt'()(Пу сЗаворицький•. -:- 'Від колективу робітвинів та технічних nрацівників Гоголів·. ЗАБОРИ"'"~.·. . · · Ч.ВН окружноІ службовців радгоспу імені Ю-

ської середньої ШІЮЛИ. . Коротун іван Никонович -

організаЦії

радгоапу · сГогоJіівський•. Лень Валентина Петрівна робітни,....~.в ."_.

Застулиик голови

-виборчо! t<oмlclY

Степанович біт.ннків та службовців радгос-

колентиву медичних та т~нlчЗаступник голови них працівників Заворнцько1 вкборqо'! комісіІ -

службовців радгоооу <<Жердів-

-робІтRІШlв та " слУ')КбОJ:!ЦІв радrоооу сЖерДІвганізації ІІІрофесійНОЇ СПіЛnИ СЬКИЙ., ~ ., . nрацівників торгівлі 1 сnожив-· · . ..· -· . Наталія · Василівна .. .---~ ЧОl КОО!Перафї ГОГОЛіВСЬКОГО радтоопробноооу. - .".._-. вl.ц tіrолеRтиву р.обі'l'йиків та Сенретар онружної виборчої с~:~ радгоспу . сЖеРдlв:комісії _ Шевель Галина Па- с~ .. : . · насівна -'-- в:ід номуніетичної Ш..'- Ваеиль. Васильович органі.зації радгосnу ~гоголів- =-~~~ективу · рОбtт.н_·иків . ra

від колентиву

35

окружно'і виборчоІ Ткаченко ВоподІППІр та ВолодИМІИРович - в1.д к<>JІЄКТИ~

Іванівна

Шапран Микола

~анІзаціІ Заворицько'і середньоХ Якович --:/

від .комун!стичноУ opra· 'Радгоапу

РаУса

Клименко Во.щ>димир ФедоГОJ_Іова онружно'і ров"ич :- від номуиkтичи~І о~- коміс1'! - МеnВІІК

Комаро всь...... ··-.. Петро М арк о- дільничної: лікарнІ.

з астУІІІник голови_ окружнuї ський•. я . .. . ... Т сь галина .ВИб ОрЧОl HOMlCll ОЛПеК1Н8 Варвара Панасівна - від О"· від. ко:'lеитиву

в~д комуністичної

КАЛИНІВСЬКИИ

ВИБОРЧИН ОКРУГ М

- від комуністично'і органlЗ'і· цу •Нра.снлІ.вський•. . ції радгоспу- сЗаворицький•. ·

.Коше.пещсо. :Любов .СеменіD~ н~ 7 від колентиву ІІІраців"ни-

.'

·

«Жердівсь· .комісії - Іваницький Михайло ПQСтол Галина Миколаївна ' Оленеандрович - від комуніі стичної · організації радгоСіІу - в д колентиву робітників та .

.від

Члени ~кружн~І виборчої комІсІї:

Голова · окруЖної · виборчvї кий•.

Ч

ГнатіВНа

----' :КUевІІ'ІеВ~евирчо~rt~ ,від нолектй:ву робітнинlв та ко Олександра ВасиJІlвна службовців радгосnу «Заво- ·від колективу, робlтНИКl'В та Троцещсо Минола Петрович рІЩький•. . службовцLв радгоспу сКраси- ві~ КО}Іе:ктиву рС>бітникlв :ra Ткачук ЮрІй Васильович лівський•. службовців енсплуатацІйної вІд організацІІ Ленінсь:к<>І КоСенретар окружноr виборчої . дільниці. «Трубlжбуд•· .муністично'і Опілки Молоді "У:~- ком:1с1У - ЦьОвка Мнкоіrа ваЛось Катерина СавІвна раІни радгоопу сЗаво~и:цький•. сильович ...:.. вщ :f{oлeimRІy ро-

ЖЕРДІВСЬКИП

«Гоrолів-

. . -- г·огол·1·<nc· n ЬRИП

ський>>.

катерина

від колективу робітників та

муністично'і організації радгос- службовц!в

восьмирІчно. шноли.

від ·колекТИ.ву робітників та

.

Бобошво

Самоавон Г~.лина Петрівна . - номісії - Гuай Олександра .в!J1 колентиву робітникІв від колективу вчителів та. тех- Іванівна .- від нолективу ро- службовців радгоспу сЗаВІ)· •ву робітників та _службоВЦlв . та нічних nрацівнИків Жердl·вСькоr бітників та службовцtв· радrос- ріmфкий:•. . 'Радгоспу сКірасиЛlвський•.

МluulcoDiз Василь Захарович пу «Жердівсьний•.

-

від ко- -

радгоспу ІІІУ «Заворщький•. рицький•. . . Голова Секретар окружноІ вибор>юІ Музвч:ка Іван Григорбвич ~ 'КомlсlІ -

сандрович - від нолективу робітниКів та службовців радгос- ВИБОРЧИН 'ОКРУГ .Nil 28 су. «ГОіГошвсь:нИІЙ>>. · Голова онружноІ виборчо! · СтасюJ( Микола Олексійович комісії - Хахуда Микола Фе-::- віД коле.нтиву робітників ra дорович - від номуністичн,jї службовців радгоспу «Гоголів- організІЩІ.ї рад.госпу «Жерді.вський>>. еький~. . . . Гуть Лідія Дмитрів.на - від . Застуnник голови онружно'і н~лентиву робітни:нів та служ- виборчої номісії - · МавдрІІ1іо бовців-. радгосnу •Гоголівсь- Олександр Іванович ..:... . від кокий:.. . .. , муиістич.ноУ організації радrос~ ··НакОнеЧна· Надія МиКолаїв- пу «llіердівсьний~. .· . · на - від колентиву робітНиюв Секретар окружної вИборqJї і службовців Гоголівського к{· комісії ..:.. Шматко Раїса Ничища -Ь'ровареькоrо раЙ!ПобУ'fном- порівна _ від колективу робінату. . . бітнннів та службовців радгосслужоовців радгоспу сьн~·.. ·,

Ковалеиио

Олександ- Михайло Васильович -

та

~

ВИБОРЧИН &КРn-·.м 29 Голова онружноl . вибо І

мdіорчоІ комtсl'і:

рова.

комісіІ _. ОВаІDІСо Павло Андрійавич - ВІД колективу робітників та службовців :радгоспу

сІtрасиліВСІ>кий•.

ЗасТУ:ІПНИ'Н голови

окружноУ

Рад•енко Василь Іванович _ виборчої комІсІї: - Г~ Га~oбomiw Михайло Юхимович від ·колективу іробітнинів та лин:а Са:зоНівиа - від нолекти-

·

комісії _ Міщенко Іван ~~~- - від колентиву робітників та слутбовцlіВ ·.РІІІдгоопу рилович _ від і ї ,rлужбоВ>ців радгоспу сЗаво- рова

lменl Ні- ву. робІтиИКі:в та службовців радгоспу «Нрасил~вський•. Спнч.ак Мико"" lвaи"D'UU Секретар окружно! виборчої .... v.D.nl... і 'І Ко Г Ф

комун етично р. ицький•. «Зав;)_ . Клименко Владислав Гаври-. від колект~ву робlтннкіQ та ~:~ _-віД :-::нlс~оІ ~~~ Сивокінь Вінтор Федорович Заступник голови онружнt'Ї ловнч - від колективу медич- службовців радгоспу :ІМені Ні- гані:зації .paдroony «Красилів- від колективу робітніІків та виборчої комісії - Герасимеи- них та тею:tчиих праЦівникіВ рова. сьний~ б . ко Гащrна Миколаївна - від ЗаворицькоІ дільничиоІ лікарЗАЗИМ'ЯНСЬКИR . с~н':.й~вців радгоспу «Гоголів- номуніетичної організації рад- ні. ВИБОРЧИН ОКРУГ .Nil 34 Члени окружвоі органіІЗації

с~!к~g~tв радгосnу •Гоголів- рицьний•.

Голубенко

рад·ГОСІІІУ

Микола Тимофі- ,гоопу «Заворицький~.

йович '-- від колективу робітників та службовців радгосnу «Го,rолівсьний• Мuтрохів Анатолій Іванови'! · '-- ·від колективу робітнинів та

ПOJIJIJCOвa Олена Феліксівна

Сенретар онрvжної виборчої - від колентиву робІтинків т~ номісі1 Умарова Рооалія службовців рада'оспу сЗаво Іванtвна - від колентиву р•>- рицький•. бітників та службовців радгосВІроауб Володимир Миколапу «Заворнцьний•. й о вич - від колективу робіт.службоrіців paдrocny ·«Гоголі!'· · ників та службовців радгоспу • .tьний». Члени окружної ,сЗаворИЦ)Ький•. · виборчоІ комlсlі: Павлншнна Тетяна Семенів"·: · · ЖЕРДІВСЬКИП на _ від колентиву робІтНИ'Кtв :. ВИБОРЧИН ОКРУГ ,Nq 27 Скрипник Вінтор Петрович та службовці-в радгосnу сЗавоколентиву робітників ra рицький•. голова онружноІ виборчої - від б D.,, з комісії - Цокур Віталій Мит- служ о~в радгоспу •. аво-Деннеенко Петро Миколайорофанович - від .комуністиq- рицький>>. · вич ....:. від орrанізац!І ЛенІнноІ органі,зації радгоспу сЖерБабак Тамара Андріївна - сьної КомуністНІЧноУ СnlлюІ дівсьниІЙ~. . від органі,зації Ленінської но- Молоді УнраІнн радrоспу сЗа-

з aCTYffiHИK

виборчоІ ко!ІІіеt1:

Голова окружно! виборчої Павлевко Петро Якович номісlї Захававв Микола в.1д колективу робітикІв та Григорович - в.ід комунlсrнч- службовців радгоопу сRрасиної організації радгоспу tменl лІ.вський•. Ні рова. . МоеІСІlJІевко Микола Петро3астуІtиик rооови окружної: вич - вl,д колективу робlтн:и<в.J!борчої .коміс!'! Заrура .. ків . та службовців радгоспу г,ригорІй Г~орович - вlд ко- с:Красилtвський•. . л~тицу робІтникІв та службовІвашко Надія . Михайлівна цlв р~госnу Lмені Кірова. - від колективу .робlТИИRів та

Секретар окружної .•виборчо! службовців рад_госnу сКрасипів·

комlсіІ Иівпа -

___,.

ЗеJІtвсь~ Неля Іва- СЬnWІ..

від комунісmчноІ

QP-

ганІзації .ра,цгоспу ІменІ .ва. ,

Кі'ро- iplВRa - в.Ід колентиву тнинНів та с~~вців радг пу.

,.а службовців радгоспу

від коле~тиву робІ:тННКlв та службовцІв радгоспу сКрасилlв.ІМені с&кий~.

муністичноІ Опілни Молоді Ук- вори ький• . • · ГОЛОВИ ОНРУЖНОЇ раЇНИ радгоспу ~ЗаворИЦЬКИЙ•. Ц ' Члени окруЖВQі - ' Bonoxa Галина Андрі'івна від комуТригуб Катерина Іванtвна ЗАВОРИЦЬКИR ввборчоУ ко!ІІісіі: ністиІtJної організаціІ радгоспу від колективу робітни~tів ВИБОРЧИН ОКРУГ .NЬ 32 с· елвк Є ЦДОК1Я тИ.ХОН · 1'ВНа , З уа «Жердівський•. служб ОІЩів радгоспу « ав')Го~_ова <Жружної виборчо! від робітників- та слуЖбовцІв Секретар онружно'і виборчt•'і рицький». номісв - Герасимевке» Олек- 'Радгоспу імені Кі'Рова. комісії - Кулинич Любо.в МлJVІарчеихо Григорій Минол:.1.- сій Юхимович - від комунІМашевська Ганна Миколаївколаї,вна - вІД коЛентиву Р'>· йович - від номуністично'і ор- етично'[ органІзацІІ радгоспу на - від 'Колективу ІРобіТНИКів виборчоЇ номісії

бітнинів та службовців радгос- ,ганізації радгосnу

пу «Жердівсьний•.

кий•.

сЗавориЦ!,- <<Заворицький•. ЗастУJІІНИК

голови

.

Вродюк Катерина Воло~и-

окружноІ Юрова.

• pacwtlвcЬKtt11JI', Бо'ндареВКО Ta,ua.n<. "6 ··~~*......_.. !YJЛA><U'l Лtвна - від колентиву робlтниКі'В та . сnuжбовцlв радгосnу •ov (<Іtраситвський•. Ме.пьник Віра МИ'КопаУвиа -

(ІJродав~ення на. 3-й стор,).


но в~

!

~ иття

*

19е.2 J:)CKV

niTHJI

З стор.

----~---------------------------------------

ПРО ЗАТІJЕРД'>І(ЕНМЯ···СКЛАДУ ОКРУЖНИХ-_ ВИБОРЧИХ КОМІСІЙ -ПО- ВИ&ОРАХ ДО &РОВАРСЬКОІ РАЙОННОІ РАДИ НА~ОДНИХ ДЕПУТА ТІВ (nрrЮогжен.н.~ J.

•Rалитянський•.

чя: СРСР.

КАЛИНІВСЬКИП

ВИJЮРЧИП

Секретар

онр:vжноt

'КАЛИТЯНСЬКИR

· 50-pt'f-

ВИ:ВОРЧИR

внбор'lсУ

ОКРУГ .М.

-41

хtв.

.

ro

нонтори

Ленінсько· 50-річчя СР.СР.

nлодоовочеторгу ·

Заступнин голови

Члени

окружної

ні 50-річчя СРСР.

окружиоІ

Застуnник

виборчої комtеії:

виборчо·J· комісії Бойко По· .nlнa Андріївна від. колекти·

Баклан

Петро

АндрійовиЧ

ву. робітників та службовЦів on- від ко:>Іуністичної органі заrо:во-роздрібної нонтори Печер- цtr ордена Трудового Черва:юськоrо плодовоочеторгу. ГО Пр'апора радгосnу-комбіна1'У Секретар

~tомісії

онружнnї

виборчої

Товстенко

-

Іванович -

Василь

від f{ОЛективу 'ро-

бітників та службовuів ОПТОВІ)·

«l{а.1итянський»

СРСР.

ЗінеНко

-.

го

Ч.леии окружноУ

виборчої комісії:

_, фі .._.пчук

Марія

Ме

ф

,

rя:нсь:кого комбінормоsе>го зам-

Віктор

Степанович

ду.

КАЛИТЯНСЬКИП ВИБОРЧИН ОКРУГ .N9

Го:rова

ном!сіУ

о/о\ружної

-

. ордена

госnтехніка». Заступнин

організації рооничоrо

ти·ву рооітникі!'! та с.1 ужбовція

Трудового. Червоног.) Праnора радrослу-!\омбінатv «На.1ИТЯНСЬКИЙ• імені 50-річЧ;.J

вln

43

виборчої HO\<ticJї

Ганна

50-річчя

радгосn:v-Ііо\Юіна,у

Новосьолов

Євген

l\Іо.1од! )'країни

бінату

/о\о\!унkтичн~r

радгосnу-ком:

« l{а.lитянський•

сlївна.

·-

бовпlІІ

від комуністичної оu-

ордена

ЧерJ=Іоного

Пparii'Jpa

На.1итянськоrо

чого вІддІлення

Трудово.·о

ніюн.

радгоспу-

JІІИР(')t'ію•-

ЧJІеии

імені

орrанізаціУ

оиружиоІ

виборчоі комfе1ї; Андрl.ІІШ

ЄвrРн

від /о\Омуністичної

-

рr~бничоr(')

госnтехнінв•.

Павлович

органldа.;

радоспу-ко:~;Ібінатv

лівна -

го Червоного Михай- nу-комбінату

від КО.lентив:J робіт- і:\Н'НІ 50-річчя СРСР.

иИкt• та с.lУ,їt:бовців

радгосnу

<~:Rрасилівсьний~. ЛІІ3уи Тетяна Денисівна !!Jід · колентиву рооітників

е.Jtужбовuів .!18~R1f.Й•. о

·,

Петро

о

.

· Го:tова t<~~iclY -

онружної

вич '--'- від . номуністrічної

Маркt'Jвич ганіз!щії

ор.::Іена

(')t:J-

ТрудовоГо ,

•СілrосптехнІна•.

Кис.'Іеиок. Єв::~окlя

-.,- КАЛИ'і'1ЩСЬКИR

ВИБОРЧИН

виборчJі

Го.1 ова

!'иву вчите.1Ів та технІчних пр:JІ-\асlИНівської

О 'КРУГ НІ 40

окружноr

Заступник

серед- вибор'-Іої

Ма,1олєтков

О:Іексійович

рОбітників,

rn

-

від

Микола бовців

ко!ІективУ

Rоного

ІІиборчсУ

Прапора радгосnу-ном« І-\а.lитянсьний• !мечі

Секретар окnvжної виt'іоnч.JІ

комісП

-

від ЧерЕоного

середньої школи. · Пози.ак Микола Максимович - иід комуністичної орrаиізапir На.1инівської середньої шко;лИ.

-

ордена Труд!'- ни l{а.1нтянсьного

Кузнецов. Євген Пе-::-

Прапора

радгосп,>'·

КАЛИТЯНСЬКИП

КАЛИТЯНСЬКИП

ко:wfіінатУ "І-\я.лІпянсьний• імt!· КО!Іо16.інор~ювого З<\!ІОду. _. ні 50-рІЧчя СРСР. ЗАІ(туnник го.:~ови OJ.\PYЖH·J!

!'!Иборчої комісї! · - .ВоJІчкова Тетяна Миколаївна від робіт.нкків та с.lужбо)'!ців f\a:r;.~ТJ'!нського ном6ікормовоrо зав J· ду. .

Ч.леии окружиоІ виборчоІ комtеіІ: Кисельов Євген Петрович

б~'rникі в та С.1\'Жбовців номбІюну «ТеnличнИй~. . Токар Тетяна Васи.1івна -

організаuії

.'Іенінської

КІІ·

~Іуністнчної Спі.'ІНИ Мо.1од! У ti· раїни ордена Трудового Черв.Jного Праnора радгоспу-комбі-

вІд но:rеюиву робітни/о\ів, Ін- нат~' «nа.1нтянсьr;ий" !мені 50женерно-технічних nрацівників річчя СРСР. та с.tужбовців За.1 іського цеМатвієнко МарІя ФедорівrІа заводу_.

-

робітн'ІfкІв.

За.lіськоrо

КАЛИТЯНСЬ1\ИП·

~

о;;ружноУ

на

са.lуяи

-

і~Іені 50-річчя

Ганна Олександр\Р·

ві;:t колективу робітників

та службовців орд.ена. Трудово,

,- іІИБОРЧИй ОКРУГ .N.! 39 Голова

раДг.осnу-но,Ібінату

«nа.1итянський,.

nрацівни- СРСР.

цегельного заво;:{у.

..

ВіЛ HO.leHTИBV робіТНИКіВ 13

!{атерина АнтонІвна с.1ужбовців

внборчсї

го

Червоного

Прапора

ря.дгос-

пу-ко~Ібінату 1\а.штянський !мені

SО-річчя СРСР.

f(()~Іісії Чорнобай в·о.1О;:tІ!· м~р Антонович від комуністичної організац!У ордена Тру-

Сухонос Д:\оІИТро lRaHORИ'I Rід /о\О.1ентиву роЩтниІ;іs та с.1ужбовців ордена Трудовоt J

Червоного Праnора p::~.:trоспу-;;о~Ібінату « І\алнтянсь-

Червоного Прапора радгоспу­ комбінатv «І\алнтяж:ь/о\ИЙ» і ме-

;t6Roro

кий~ і:~>Ієні 50-річчя СРСР.

Застуnниі-і го.1ови окружю>І ви(орчоІ ко"Vtісії Довrопо.lІ•>-

ВІІ

Іванінна

O.lhra

.1є:-;тиву

rюбі тнн;;і я

-

від

ко-

та с.1ужбов-

Uil' nр1ена Tp~·;xnR">ГO ЧерВОНІ')·

ro

Праn:.>ра

радrосnу-ко:wбtнату

ні 50-ріЧчя СРСР.

Євдонія Іванівна тиву робітників,

Члени

..окружно!

виборчоІ комісП:

АвдрІ.ІІШ

Тіна

Во.lоди:wирів­

на від opraнl:>attlї Ленінс.ь­ кої nомуніетичної · Спілни Мо•1оді. ~:краЇНИ l{а.1ИТЯНСЬКОГJ комбі/о\ор.мового заводу. ·

Каціон

від

Ва.1ерій

·комуністичної

l{а,1ИТЯНСЬНОГО

Якович

-

орга.нізаІІії

KOMбiHOpMOBOUJ

заводу.

·Криндач Людмила Мефодії-s­ - вІд ко:!ективу робітників.

на

інженерно-техні'Іних nрацівни­ "ів та · службовціs І-\аJІІІтянсь­ кого /о\ОМбікnр:~ІОВОГО заводу.

Ремез

Володимир

ПетроВИ'J

-

від колективу робітників, ін жєнерно-технічних · nрааівниk;Р та с.1ужбовців І-;а.1нтя.нськоt·о }\<НТбікор:vtОFюго заводу.

СоловеЦ

Минала

l{узь.\ювич

--

від ко.1еК· інженерно-тех·

нічних nрацівників та

службов­

ців радгоспу «Авангард». Секретар окружної вибopttt'JY

н·омісІї

Адамчук

-

колаївна організації

Ама

Члени окружноІ виборчої комІсіУ:

)'країни

pa;rгocny

-

rард~.

княжицькип

ВИБОРЧИН ОКРУГ .М

46

Го.1ова онружної J!И6орчої кq-

Бесnа.'Іов внч нізації

Степан

opra·

від комуністичної радгоспу «Авангард-..

Лапюк Марія Іванівна комуністичної організаЦії гос·nу «Авангард»

.

Паи11енко Петро

ву

робітниніІ!,

інженерно-те·{-.

ці в дос,1 ідноrо конструкцій.

заводу метало-

СєкJ')етар окружної виборчо!

комісії -

ЗагJJИНська !{атерина

Ів'анійна -

від номнтнву

ро-

Слуцеико ників

l\Іарія

Марківна

-

sід- колеnтив:v робітникІв т~ службовців радгоспу. «Аван­ гар:\-..

Чиж Rо.1однмир ОнІн'имовИч

-

вІд

арганізапІЇ

І-і"м~·нlстичної

· · ЛенІнсько'ї

Спілн·н

Молоді

УЮ"Іі'Іїни panrocny '' Авангард•. Шy.JJьra :\fи/оіола Петрояич -

Ri;~ НО.11"1\ТИВ~' робіТНИJ.ііВ Та с.:rужбовців радоспу · <Аваи rзрд».

Ко~т.янти­

колективу

с~'жбовціs

Гплова

окружної

Паи'Іенко

-

від

робіт­

ра;tгоспу

_.

Гаижа Таїсія Іванівна

вtд

-

но:1ективу робітників, інженер­ но-тех-нічних nрацівників ra

службовців

дослl;:tного

Мельниченко

з.аводу

.

металононструкцШ:

Тамара

Мик()­

лаївна -:- в!д колективу робіт· ників, інженерно-технічних nра­ цівників та с.1ужбовціЕ дос.І):_ід· ного

заsоду

металононструи­

цІА.

Лисенко МаріЯ· Петrівн~ · вlд колентиву робітників. та сл~·жбовців радгосnу Імені

·

від

надентиву

rлужбовціJІІ

Щорса..

робітників

радгосnу

Вітер. ЄІІ::tокія

від

ко.1ентиву

службовців

Щорса.

43

внборч()Ї

Мик.,J!а.

.ІЮМJ'.и.істиЧної

.

та

іМен!

Тарас:івна

робітнинів

радгоспу

·· т-а

іме.н1

КНЯЖИЦЬКИй ВИБОРЧИй ОКРУГ М

47

Го.1оsа онружної · виборчо! КО!І!ісії. "- Шевцов- ВолодИмир Серrійоr;ич від орrаніаацН nрофесійної гnі,1ни працівнИків ОСВl:ТН:, , ВИЩОЇ ШІіОЛИ І

НВУ!\0-

ВИ~. установ l{няжицької сере':!~

libOl

Ш!\().1Н.

:заступниn гп.;юви ~~~борчо.ї /о\О,\fісії -

.1І::ІіЯ Петрівна ву

робітників

-

та

окруЖної

. КарпеНко

від колентИ­ службовЦів

радгоспу імені Щорса.

кор"!rн;ого заR(');,у. Яцкlвська Вt'І.'!І"Н'Т'НН'-'

О,:tен~і­ комісії від кмекткву робітн.!- Іsанович

та

Гаврнло

від

імені Щорса.

гард~.

СамодІй

-

новнч

sід но.1ективу робітникіА та службовЦів радгоспу «Аван­

Пр:шоr;J

-

Ч.'Іени окружноІ

. виборчої комісії:

-

~nн(')ro

ївна

рад­

Rаси:Іhовиrt

ор,1ена ·Трудового

lMe'fi

від

-

нізації

радrосп~·-~-:о \1-

онружноt

Максимt!нко Мико.'Іа І:!.'Ііч ~

Сl'еnанп-

КАЛИТЛИСЬКИП ВИБОРЧИН ОКРУГ М

бінату "!-іа.Jитянський• 50-річчя СРСР.

пу імені Щорса. · 3гстуnник ГОЛОІ!Я

щ·орса.

від організації .'Jенісьн ;ї І-\омуІSістичної Cni.:tr;и Моло:.;і ~'!\раїни l{аJІитлнсьноrо ком(jt.

·

Ми­

від комуиістичяої радгоспу «Аван­

гард<>.

-

.

-

Швачко Дмитро МитрофаІ-Іович від комуністичної орг!і­

Чеt>'­

44

Гол{)ва онружної ви!іорчоr ВИБОРЧНП ОКРУГ .N9 42 - Мельник Петро Пет, Го.:<а·ва оvружно·І· в· иборчо·І· /о\оміс!У рович від номуніетичної ор­ " " комісії Горовий Во.1одимир ганізації радгоспу «Авангард•. Заступник голови . окружної Оме.1янович від комvністичної організації І-\а,,ит~н-сь/о\оr u виборчої номісії - Хворостина

від

від нo.lef{TИBV ро-

кі<! ТІ! С.1ужбовнІв

Володи..VІИ­

<Авангард•. Сергієнко Ва.1ентию1 ІванІв­ на BiJ 1\О:ІеКТИВУ робіТНИ!<_іВ тs с.:rужбовців ра;:{госпу <А'ван·

виро<"іннчоr:~

ВИБОРЧИН ОКРУГ М

сандрович

11іж~нєрно-технічних

Мо:tодІ

Праn_ора Рад- ві;хді.1ення «Сі;Іьгосnтехніка•. «На.1итянrь-

!'а с.lужбовців За..1іського це- «l-\а.1итянський• імені 50-рі<Гт орrаніе1аціУ Налнтянськоrо ко.~о~rе.,ьного заводу. , СРСР. бікормовоrо заводу. Харламов Q,1 eftcaнJp о.1 енКононенко Надія ІваніАна --

-.., від колективу

Людми.1а

від орrанізаці'і_.ТІені-н­ І-\омуністичної ' СпlЛ'!<И

бітникіs та службовців радгос· · від /о\О.1ентиву робітннRіR стичної Сnілки Мо.1одІ У·;р.;ї- ny імен! Щор-са.

від номуніетичної організаціІ Се/о\ретар окру4/'ної виборч(•і ор;:{ена Трудового Червоно~·о Ю">місії - . Судс~ма Євген-ія: в~Праnора ра;:~госnу-номбіюну си.1івна від ком\'ністиЧної

Ільїна

-

· нІчних працJвнинів та с:tуж б о~·

_Дерех Тетяна аленеандрівна від нолективу робітни/о\ів. інженерно-технічних nрацІвників

-

1."6-;lhHOГO

Від t\0\!УНіСТИЧНОЇ O!r радгоспу «Авангард>>.

кий-. ·Імен! 50-р· ІЧ'!.іі СРСР ...

Ko;,leиw' та службовців

рович. від "о~rунІстичної організаніУ ордена Трудового

к~тентиву вчителів та технічних. nрацівників Налинівсьн~ї

-

роб1тниюв

виборчої . ко-місії - Мозrова іІ б · · J'Jiд ко~'!екrи~ J ю оJІІ Іsаиіви:~ -

го.lови окружно! на

комісії -

nрацівнянів та. с.1ужбовц!в 50-р!ччл СРСР.

3а.'Іісьного цеге.1ьного заводу. . Сіичук Лідія Іванівна -

ріяна сьн()І

І-іири.'lіР· ·

Панченко ГригорііІ 'Aocнrm ,о•ог·"' Чарвоиоrо Пра··nо.р.а ·рад- RІN' .._ БІ;:і }{ом:v.·ніс:тичиоУ о_рга· "'госпу-но~·бІиату " v "' "' ' « л.а.. и ..... ит~ .. С'-· ні~ац!У юІ..1НТЯНСЬКОГО JІІІ!J')О6нч"' пn ~

ррдена. Трудового Че::>- ний> імені 50-рl'ІЧЯ: СРСР.

Інженерно-техні Ї- бінату

Члени окружної виборчої комісІї:

,'lмl!Трів~а.

нів та с.1ужбо.вдів ор,:r_ена Tpv-

яьої школи. чеико Раїса .1еонідівна - ві:t мrо Червоного Секретар окружної вибор1с•ї /о\олеюиву робітників та С.1УЖ· гос.nу·к~мбіна'rу

ІtQМісії -

Онеана

!\U.'Jе.;;тиву

вич в1.1 . комуні(:тичної · орга· Hi3aulY радг-оспу «Авангард" . Пе.1ехай Во.1одимир Олексі·

річчя СРСР. . кІв т 3 с.1~'жбовпів l{~.lнrянсьноГриченко ·Володимир Івано- го вироб-вичого sідд!.11ення

· чото JІідді•lення «Сі.:"JьгосптехнІ· н иmеико Петро АнСт~цецо Сергій ІяаноІ'Jич -- ю~.-.. ' 0 дl'ійович від но.1ективу pn- комісії rоль Ста.ніслаJІІ !!Ід нос1ентиву · робітнИRів в. Семевенко Іван АндрійоRич бі'rників ·та с.1ужбпвцІц радгос· Петрович від комуністичної с.'Іужбовців ордена ТрудоІ\о:"() Rід КО:\оtvнІстичної органІз~пу «І-\раси.lівський'>. орган!зацІУ орд'ена. TpyдqP!or;o Ч~рвоного Прапора J')адгосn\·· пІї На.lнтянсь;;ого виробничог<J ' ; Заступнии rолови окруЖН()Ї Червоного Прапора. радгосnу- но'-'бінату. «hа.lитянський• і.ІоІе- від;'Іі.1\'!ННЯ <~:Сі.1ьrосптехнІка:!>._. виборчої но~іісії Куржій НО)ІбІнатv « l{а.1итянсьний• І ме-. ні ."іQ-річчя СРСР. . Сирай Вірі\ ІмнІв-на. _ віn О,Іьrа Ва.си.1івна - від колен- ні 50-ріЧчя СРСР. Стриженюк о.1 :ьг 3 МакаріР.· орГанізації Лен-інської І-\ому11іuІвниnів

від

Првдко

радгосnу. «l)parи- ко~fбінатv «На.1итянський* -lме~ , Печеаал 'Васи.ль Миноііа'ІfО~ rосптехніІ'а•. ні sо:ріЧчл СРСР .. о 'вкч ·--'-' sід нo:JtHTHBY р~бі'І'FІИ·

'" КАЛИНІВСЬКИR...._. ОКР"'Г ..... (JO .... < """

, к.о­

від

віл f{О.lективу робІтнині11 т..t Че_рвоного Праrюра радгосnv- на. .-- від но.;Jентиву р1бітникі1'! місії Борисенко. Аяатшtій - с.lужбовців ордена.· Трудового ко~ібінату <l{алитянський• іме.· та с.1уж6овцІв На..1итлнсьно~'І'І Гнатович - вl;:і. 1-іодективу ррта ЧерЕоноrо Прапора paJlrocir,r- нІ· 50-р)чч~t СРСР. . . '. . . . 8 иробни~ого відділення •Сіл .. - бітнюtіw . та службовців раДrоі:-

-

'""ИБОРЧИП .

.D

Проценко

Maтвtsuo

-

та с.1ужбоsuів радгоспу «Ава:!гаnд•. · Осадчук Миха.tіло Серафимо­

· « Налнтян- вІд орган-ізації Ленінської І{ о- 1\f(').:mдl УJ.іраі'ни І-іа.1итянсhноrо

Праnора радпі~«На.щтянськяй•

Кучерук

f:ioRHЧ ганізації

муністичної Спі.1НИ Мо.;юпі ~-:~- виробничого siддl.leHHJi! «С\!Т~раїии ордена Трудового _Черв,. гссrттехнІка». · него . Праnора радгосnу-комбіи.~; Ко11еико ва.1 ерій Васн.,J.,оту «Налит,янський• імені 50- 1шч від но.1ентнRУ рооіт'!Нl·

Володимир. Па·~- го Праnора радrосnу-ном(5іна t·v

0

•Нраси,1 івський,., :rамериик !{атерина

-

•Сі.lЬ-

еи;lіВСЬКИЙ». СЬКИЙ. імені 50-річчл СРСР-. Калениченко Анатолій ІваноПопова Євфросинія ЗахарІ"!· 1шч __ від ко,1 єктиву робі тни- на - віл нолеюиву робітииІ(Ів :кіs та саужбовців радгоспу та с.'1ужбовцІв орДена 'fрудо.в 1-

«Нра-

гарJ•.

На.1н-тянськог('). ~~~-

вlдді."-еню1

Буровцева Тамара Вn.'JСІдЧ:~~ирівн 11 - . від органі~анії :т~нінської І-іомvністичної Сп!.ІКН

радгоспу

Дмитрівна

. окружкоt

Ч.:tеии окружио'і виборчої комісії:

«Сі.1ьгосnтех-

·

«НалиТJ'!·нський• імені 50-ріЧ'ІЯ СРСР. Борис: Дар'я Михайлівна -

!'а.· службовців

Наталія

-

-

.J!іИС.fІ,І5ИЙ»._ . теаійович від колективу Р"· Ваеюкова . Мотрона Артемів· бітників та с.1утбовців ордена ка _ від колективу робітників Трудового Червоного Прапоnа

Овчаренко

комісії

Застуnник голови

nІ\ТJУЖ!'··т

ціУ ордена Тру;tового Чер.воно-

«Нраси·

виборчої

Дерека .'Ті·

-

:хіл 0.1е;;сандрІяна .1ЄЮНЕУ робітНИІііІІ.

СРСР ..

І-\<JРИlJІJ-

-: ~ід -колективу робітНІінів та 50-річчя СРСР. радгоспу

·

Сєнрета р онружної внборчої ~.:омісії Безсонов · Миr~ола. О,1енсанд.рович Bi;J. но~rукі­ стнчRої органІзації paд:rocny «Авангард•.

l{алитянського І:Н!· відділення «Сіль­ го.1ови

'І'адтоtтrу

rар.д•,

.1ектцв.у робІтникІв та служ6о~" ціs радгоспу «Авангард». ·

виборчr,У

Ч.rrE-.RJf OKJ'YЖifOT впбор"ІоJ хомІсіУ:

елужбовців

·

Стародубець Віта.1іі:і

-

ПетроRRЧ

._- від. колеюиву вчителів та вич - від організації Ленін· rеJІ:нічних працівників Кали- сьної · І-\омуністичноУ Сnілки Куmиір

~~!-. ~pra!tl~atrtt

На.1!1і-

С~J-іРЄтар nнр_ІrжмУ RибоРчоУ « 1-\а,lитянський» lмен'і 50-річчя ко.мбінату « І-\а.1итяисьний• !ме- НО\1ісії - Хомов Боглан А1-1дСРСР~ ні 50-річчя СРСР. рійовr-rч ~Ід о кrщvнісТИЧJ'Іі!

оді.ївна

•tв·ської еерєдньої школи.

с;тужбсвців

від· ~>:1ГайовиЯ l\іино.11а Антонович Інженерне: від ко.1ентиву робітників та с~крета-р окружної виборчl'ї l'ехнІчних лраіrІвнн;;ія та c:'rY<R· · сл~·':Кбовців радоспу «Аван­ . Дмитрівні!. /о\nмІсії _ Чепелюк Ніна Оле"-

імені

від комуністичної· організ·а-

Прапора

окружної

та

. виборчої номісії - ВойсТJ1НК A;ma ВаснлІsна - від кocler:-

роздрібної контори ·ленінського ціУ ор::~ена Трудового Червон:J· ганlзацП rrл~оовочеторгу.

голови

··mженерно-технlчн:их

цJ.eнm<is

номіс!ї _ Прядко Олена ПетГолова nкружної внборч,)ї . . комісії Гнатюк lsaн. АндрІГолова окружної виборчої рІвна від номуніетичної оркомісії - Мика.л Микола Тро- ганізації ордена Tpyдosoro Че~- йович - від комуністичної орхимович - від колективу ро- воного Праnора радгосnу-ком- ганізації ордена Трудовrн·І) б! l{ .... Червоного Праnора радгоспу-б!:rників та с.1ужбовців оnтово-, на ту <~ алитянськии• імені . комбінату <l{алитянський• !мероздрІбної

ОКРУГ .N9 37

імені

·

С_енр~тар оr-;ружної виборчо1 /о\ОМШІ Крикун Ми!іо,~а 1\.Уи­ н?.lай~вич від но:tективу ро· 6Ітнr1юв T::J r.:т~'Жбовців радгос· пу

Імені

Щорса.-

(Лродr:;в:;иІUІ.А на 4 стор.)•


*

4 стор.

НОВЕ

nPO

>WИtтq

:здТІЕІDДЖІННЯ СІЛАДУ, ОКРУЖНИХ

ВИ&ОРЧИХ КОМІСІй ПО ІИSОРАХ ДО ІРОІАРСЬКОІ РАЙОННОІ Р'АДИ .НАРОДНИХ' д·ІПУТА.ТІВ (ПраhМ1/іін~-~,іі).

SлyJ!itl~iц'l!§ Що.Рс~.

'І~ о'іqі1ЖІttІ:і

~~ ifoлo~mrnp Феї~ po?J:r~ш­

радгосnу

імОО Щорса,

Rлнмчук Володи:-.r,мр

Євrено·

вИ'} ..::::: Jftд кол~~tву кtв

та

службовців

рd~іfнн­

:Васильович

В'!д

-

ІtоМjнfсшч­

ної органІзації рад'госn'У

Co'fta.тr Микшrа ФеДОрович

іУібtірЧОі комІсії:

вич -'-' !ti'Jt Щ'~у нli ti! службовців

·Імені

колективу

с;лужбовuів

робітmш!в

радгоспу

Щщ~са.

Зе.тіен!W RctтepиF!a

-

т~

імені

~:Ptp~­

ра;:\rоспу

Аніріївна ганізації

кнлжицькии ВИБОРЧИН ОRР'УГ .N~

ЗаrJІИисЬай Во.лщнмнр· Фе· дорович -=- від колекти-ву робіт­

Ленінської

Комуні­

fіомісії -

-

ie.ьtмerma Наді!! Фє:~оl!>і~на 'МZІ' :іІоіі~ктйву рМ!'і'янків та

сл:v.жбовці:в

рцроспу

. .

щсі})еа.

імеІfі

Mamr~~нJto Сі!ітл<Urа рівні! ..::. в'ІД оргаrіізацlї

Федо-

Вік'І't'>J"6І!!'ИЧ

50

ІJ і в на

ЗастУпник

вибсфчсії

Соф!я

го:1оtіи

ві:~ колентиву вчнтслі FІ хнмович

комісії

Григорівна

1:\.тrнмчук

-

в;д

орга­

нІза:Щї професійних спї.1qк прR­ цtвників

освіти,

вИщої

шr,ошІ,

.вІд

-

Тр~­

ком~'юстичнrн

Шибіnо Надія

радтоспу

« Нраси.lіВ-

та службовців си.lІвсьний'>.

«Красилів-

радгоспу

«Нра­

ОКР'УГ .N9

55

с'ьnий».

щ:іОфе­ ,ТJадан Іван :\ІанснМ'оІ!нtч ___ Голова окружної виборчої сійнО! сmл'Ки rrpauiвншtll'l' освf­ Секретар окружно! виборчоі комісії Бистрик Памо Фе­ ві.:~ КQ;\JjїІістичної організації ТИ, вИщої школи. наукових Іtо;о..уісії Кобиський Володи­ ра :его спу « Нраси.тrівськиіі ~. дорОВич - ві ;І нои~п-rістичнпї устІfноі! Rняжнцько'і с~реднь"Ої юrр Павлавич ві.J: ко.тr<:инву Таран Ym:rнa Луківна _ BiJ оргаnізації І вІ:tдtлка радоспу робітнш,ів та:

школи.

. . княжиць.кun.

ВИ'БОРЧИЙ OKPYr

.

госпу імені

сдужбовців

ра:~­

Щорса.

Чденн оіфущrіО'і

.JW 48

ко.1rктнву

бовпі в сь 1 ·нії>>.

робі.тнпк!в

та

радоспу

с.1уж-·

ц КрасИлів-

«Літківський».

Застуnник го.1о13н виборчої комісії -

окружної Омельчук

Моска.1енно :\Ішюла ВасJ!.1ьо- ТетЯна Сергіївна - від орга! комісії; від кош~кпіву робІтни- нізації проф~rrі.'Тки nра·~івнннів · Го.лова .окружн;оІ i'ИбdfflY Корчага Любов Мююjаівна Бпч та СJ~ужбовців рцtоспу qсвfти, вищо1 ~но-':Іи .~ науко­ :комlсП "- KJtp!rчeJt'Ro Бас#лt від організації професІйної ків вих у~танов Л1тк!всько1 серс;:tГа~рило~ич :- від . !'о.тrент~у СПІЛКИ праЦІВНИКіВ освіТИ;- ВІІ­ <<fіос;сІиіівський>>. Кіr,lаШнйков Б'орис :\Іихайло- ньо1 школи. .. .. робtтнИ!'(ів та службовців рад­ І,ЦОЇ школи:. наукоsи~ устано!'! вич --- ві,1 !Ю,1ективу ро'бітни- . с.е!_'ретар окружнnt впборчо1 госnу імені Щорса. Rняжнцькщ серє:~ньо1 школІ. ків та с.1ужбовЦІs ра;хгосnу ко:.ТJСІІ Скрн.1Ь Гавр:1.10 да.: Заступнии. rо.лови окружної РомавіКо ШМсів Іванівна - << Нрасилівсью!Й>> ІШ:Іоі\ич вщ ко:\tуюстичноt виборчої ' комісії _:с. n~~~ик~ · nрtанІзаЦії упраМіния рцгоско.1еніиву робітників Ті! Іван Петрович .;.:. від ко.1ектніfУ ві;і виборчої

рад­ службовЦів

ро~lтниЕів та службовців госпУ tмeni ЕЦор~. .

радгосnу

1\РАСИЛІВСЬКИЯ

імені

ВИІ)()РЧйй

Щау:іса.

01\РУГ .М 53

GЩtр~тар _o.~pyжiro'l ~нборчої Мороз. О.1ьга СтеПанівна Голова окр~·паюї виборчої K01\Jic;1Y -'- FnЖa ЛЮбой Mr-t- ВіД RO.leJНHвy раб ТНІШіВ та І}.Омісїі J1обко :VJихай.1о xaft.тriв1!a ..:::. від ко:rекfйву Jічи­ с.тrуЖбОВЦіВ радос:І~' іМеНі Олексійович BiJ ко~rуністпч­ телів

та

технічних

1\ІtЯЖИЦЬКОl

irpaui!'itШfiiв Щорса.

середньої Шко.1й.

. ' .. '

ної

. Вітер 1\Іар}я

IJ9CIOiiFнa -

організації

радоспу

снпівський >>.

З,аступник ro.lomr nкоутної ч ''ї в1.1 J'О.тrектнв~' рОбі rнчкіF< т;:1 ..:.деци_,_9JСРУЖИС .... - Марчев.:о службовЦів pJ;'(гocny і~1ені виборчої f\QMicїi JІJІUОро;;щ КО'М 1 Cfl: Васпль Вестерович ві:t ко­ Щорса. Лахоf{Ьюf Антоніна . Федо'рів­ Куценко Петро :\!Інко:rаі!ович .lеf\тнву робітипків та r.'Тужбоіt­ Uі13 р;цгосnу «КрасилівсьюІЙ'>. на від ко.тrеюиву робіт!t!fRів від ко.rrЄктнву робітинків тп та службовців paдrocny tмені стужбовuів Секретар онруаІньї Бпборчої p<~;цocnv іР-тені Щорса.

НечИnоренко

"-

на

вl;:х

Любов

Іюлеюнву

Ів:=.нііз-

роб<тникіІ'!

Щорса.

від

кошс>нтиву

робітнт і в

ГаІІ'ІурЯ'Іt tctмapa

-

Ba-

niJ коАеюrrВу вЧи­ _МарЧенко Во.ТІо:~имир Петро­ crrairiнa. ВЕЧ- ВіЦ КОЛЕ'!:ТІІВ:V poo::!'lf>iR те.l;R та техпрацівникіІІ Нрасп·

та с.іrуЖбо~ц!в pa~rocrty імені та с.1у;.;;бовців Щорса. Щорса. Борисеmm Петро Грнгбрович

-

ко~іісії

·

радоспу

імені

.'!іDСЬКОЇ се]JСJНЬОЇ ІІНі0.1'!.

виборчої комісії:

.N:

службовців рцгосіту Імені ВИБОРЧИй ОRРУГ 51 Пруд&а О:1ьга Іванівна Щорса. ГоЛова ОІ(ружної виборчої \!і~ .о~г~ні~_ацІї. ~енінсЬ1\о'і ;~~€луженко Цетро Федорович комісії Лоб БО Петро Івано- М)_!ПС ,пІНО! Сш~lЮІ l\Іо.1ОДІ , . к1!!д нолектнtJу робИників +а Бич вІ;х комуністичної ор га- ра!НІ~. радгоспу « RрасІІ.11В· службовщв радгосnу rме1'Іі нізаЦії радгосnу «НраснлІв· сьr>'Ій». . . ІІ.Тарса. ськнft>>. · Пnв.тrенко Нtна Іваювна

Кравченко

-.-;-

від

Наі.!.і"'

м.тrективу

МарRі·вна

і,3аrтупнин

робітників та

ві:~ організації

го.1ови

ОJіРУЖНої ~fуністнчної

дкченшІ слУ.жбовців радгоепу імені еиб,орчо); .... ІіоміСії Петро Федорович ві;х ко.1ек· ІГорса. Крицька Євдокія ОJІенсіїзн.! тиву робІтинків та слуЖбовців - від к~шентиву робітників та ра~rоспу << Нраси.тrівсьюІй >>. Секретар . окружної виборчої с,ТJужбовців радгоспу Імен! помісІї Якубовська Галина Щ-Gреа. М~іхайлівна еід орtанІзації Ленінської Комуністичної Сп!л· к:НЯЖИІіьRйй ки Молоді України ралоспу ВИБОРЧИН ОКРУГ .Nil 49 «КрасИлівський>>.

:fоло:М

охружної

Зйб&,Рч:оt

Ro~It'iї - :Маляренко Aнft.plй Оленсандрович BIJ нолеКТи­ ву ро'б'tтНинів та службовЦі~ paдrocrry імені Щорса.: .. Заетупник голоІ'!И окру~но'

виборчої комісІї

. Марія

TRJJY

Василівна

Бондаренко

-

робітників та

від кo.ТJeR­

службовців

paДrecl'ry імені Щорса.

щоІ

-

від· комуністичної

установ України

наунових

}{R.\tЖНЦЬКОЇ С~редНЬОЇ 'ШКО.1И.

СЬКИЙ'>.

та.

.

с;лужбовців

-

ТетЯЮі'J

, .

Михайло

paдtocny

, ..

Іваіtович

вtif.. колентиву роt'Їітнийів, тв.

службовЦі'& радгоспу іJІІІені Щ(.Jрса. . Петренко Таїса Пав.тrівна -: віД ко.тrекrийу робітників та с.луЖб6вців радоспу і~1ені Щорса.

Мазій liaн:;m~r:J П~Ец;нн"

ІіА

.колективу

fJОбtПШЕі:в.

ції

l\1ихай,1о

та

організа ·

. радгосrіу « НрасилівськІ!й>>. Прудка Ніна Іванівна в)д

бовців

paдrocriy

ків та службовців І відділка ра;~:госпу <<Літківськпй». Пархаменко Ольга Григорі в­

на від колективу робітників та rлужбовців І відд!.lКа pa;:t· гос!іv <<Літківськиіі».

1\абан Гашша Іванівна -ві.~

рівн.а ськьї

та с.lУЖ­ радгосп­

віл арrанізаuВ ЛеН!И­ НомvнІстнчної Сгtілкн

-

:\1dлод! Укр'іtїнн радгоспу <<Ліr­ кІвський'>.

Савченко - ві.J:

Васи.:1ь Мико:іайп­ кблеkтиву робfтtш ·

р,обітішнів

радгоспу

та

с,1уЖ­

Голрва комісії -

<' Нра:сп.'Іів­ нович

-

ганІЗац!'і

сьюі'іі>>. СttнщІн Анатолій

організа·

радгоспу

<<Нрасп.1ів·

Голова

dkPYГ М

56

окружної виборчої Пучок ГригорІй Іва­

комісії .:rа

ної

-

Яrивпч

виборчої

Поиомар'енІ«І

-

організації

сп.:rіВСЬК!!Й>>. ЗаступнІШ

від

радгоспу

rо.1ови

виборчої !іомісії

-

від

Мико­

номуністич­

«Hpct·

від

управління

радгоспу

«ЛітківсьюІЙ>>.

комісії госпу

Чориомаз с:1ужбовuів

виборчо!

Щербина.

-

Васильович ної · організації

t11

онружноі

:\1ихайло

від номуністиtJ>о І віддj.тrка рац­

«Літ'Rівський:~>.

Заступник го,'!ови виборчої комісії Олександра

окружно! Костенко

Іванівна

технічних

бовців

від ко­

-

робітників,

Інженерно-

працівників

та

ЛітківськоУ

служ­

швейно'l

фа<брики.

Ннрf!.тrович від комуністиЧr ної органі3аціІ ЛітнІвсЬі<ого радгос~робкоопу. Члени окружноІ виборчої ·комlсі'f:

Примак Олоксандр Іван~и• від ко:ІТуністич:ної органtзаФ ції управління радгоспу «Лі'І"­ ківський>>.

-

Зубак Лариса ГрJІrорівна

-

від колективу робітникІв. tн­ женерно-технічннх працІвник!•

та

с.1ужбовЦів

фабрики

lмеиf

Шевченка.

Лебединець Борис Фе.доровИ'і ві.J: колективу робітни:ків, ін..

-

женерно-технічних

nрацІвникіj

та

Літнівсько!

службовців фабрики.

Влезкова від

-

Раїса

От~:ксНвла

орrанізац11

Ленінська'!

Комуністичної Спі.тrки Моло~tІ ~'країни pa;:trocпy 4Літкі·всь­ киіі».

_Добровольська Катерина і:вв.о нівна

від

-

органІзації

ЛенініІІ

ської Но~1~'Ністнчної СrrілкИ :\lолодl України радгоспу «ЛітІ­ нівський>>.

Руденко Олексій . Анд1Шіов~

від колективу робітнянів та с.тrужбовців І відділка paдrocriy

-

<<ЛlТЮВСЬННЙ>>.

ЛІТКІВСЬ.КИП ВИБОРЧИН ОКРУГ .М

Г?.l.?Ва

КО'ІІІСІІ

окружної

СІtульбнда

-

Іванович

від

-

Васи.18

ко:~1уністично1

організації І відді.rша «Літківсьюrй».

Заступник

М)

виборчJ1

го.1ови

радгоспУ

·

окр:vжно'І

виборчої ко:~Іісії -

МузиЧемо

Гршорівна

-

від

колентиву рtбітннків, інженер< но-технічних працівників 1'& с.1ужбовЦів фабрики і:11ені Ше~ ченка.

Секретар окружної виборч,}'~ liO.\riciї .1ьович

-

Моцл 0.1ексій Васи• ві;:t нюrуністичної сії'­ управ.1іннл радгосnу

ганізаuії «,-Іітr:івсьІшІі>>.

Члени окружно! вМорчоУ комісП:

Поrиба

-

:VІарія

Панте.1!Ів"І'•

ві:~ ко.1еншву робітників та с.1ужбовців ,lітківсьного рад­ госпробкоопу.

Гавриленко Тетяна ІвамівRа від но.тrективу робітників та службовців .1ітк!вськоrо рад•

Члени окружної

-

виборчої комісіУ:

.Кабан Варвара Микитівна окружної ВЇJ NОЛСКПІВУ робіТНИКіВ

колективу

Го.1ова

від комуністичної ор­

Сергіііовнч <<Літківський>>.

()Кружної

J1ІТКІВСЬКНЙ

Анастасія

ЛІТRІВСЬКМП

ВІJБОРЧИй

та

раДгосnу

ВИБОРЧИИ- ОRРУГ

Юр4ёюtd Антоніна О:іександ­

Но· внЧ

О.1ексШовнч

комуністичної

колеюиву

І ві:rді.lка

"Літк\всьний~. ОМ't.lь'Ч'ук О.тrександр Петро­ вич від ко.тrективу робітни­

госпробкоопу.

Та

І відділка радгосnу «ЛітківСЬКНЙ>>. Івченко Іван Дмитрович -

рад­ номуніетичної ,орrаніза· робітнинів та с.тrужбовців ві.:~ колентиву робітників та Ці1 радrоспу «Нрасилівсьюrй>>. госnу << Нраси.'lівсьЮІЙ>>. Секретар оІ\ружної вибор.чої службовців І ві.:Іді.1Ка рцгоспу Гордієнко Іван Семенович -Диченко Тетяна Іва­ «Літківський>>. від колективу робітників та номісії від організації ЛенІн­ Пільгун 3ол Фс;,\ОТівна службовців радоспу «Красилів­ нівна сьної fіо:v~уністичної Спітщ Mo- від колективу робітників та ський». Меижеrа Марія Ро~rанівна :rnдi України радгоспу << Нраси­ службовців І відді.1ка ра;:~госпу ~Літківськнй»: - від ко.1сюиву робітників та .lівсr.RІІЙ>>. Шевченко Васн,1ь Іванович слуЖбовців ра,J;госпу <<Нрасн­ Чденн. окружноі - від колективу робітникІв та .'Іівський». ВІібОрЧОЇ КОМіtіЇ: службовців І відді.1на радгоспу По.1іщуІ( Ніна Водо:~шшрів­ ~ Літківський >>. RP АСИЛ1ВСЬКИЯ на -від організації Ленін­ Карпенко O;rcкcaH,lP :\Іr!fіола­ ВИБОРЧИН ОКР'УГ М 52 сьної І\омунtстнчної Сnілки ііовиЧ ві;х ко~іуністпчної оr­ Голо!'!! онружної rшборчої Mo.'ro.1i України радГОlПУ «kpa· ганіз<щії управ,lіння . pa;:Irocny но~tіс!У Як~·бовський O.JeEclй СИ.1іВСЬRИЙ *• «.11! rківськиfі•.

-

}Wа.Шrренко . J'рІіго_ріЙ , . І~н6вич .:::::.: віД кодектму po~J.1'R!~R1в

ві:~

Прудкий Михай.1о Федорович Васи.тrь Іл.1іч

Чл~ни окружної виборчої комісії:

tме-ні Щорса.

Ч3-·ня1;

ТрtІхнменко Во.'!о;щмир Іва­ від комуністичної ор­

Заступнпк го.10ви окружної від КО.lеКТІІВУ робітнііків та ПолІйчуІ< Чдени о~>рrжної с1ужбовuІв ра;:\госпу «fіраснлів· виборчої !Ш~Іісії Тетяна ІванІвна - вІд колеІі· виббрЧоУ комісії: СЬЮІЙ>>. тиву робітtшнів та с;Іужбовців Данько Геннадій іванович Радченко Іван Андрійович комуністичної організації Ліtківсько'і .1ісІьничної ,1Ікарні. йі:~ !{одективу робітниf\ів та EIJ Секретар окруіЕНОЇ виборчої слуffібовцl:І! радгоспу << Нра си.1ів· ра:~госn~· << НраснлІвсьІіІІЙ>>. кю1ісії ВоронІна Віра Васи­ СЬКИЙ». .1івна віл r:ол1уністичної ор­ КР АСИЛІВСЬКИИ ганізаці1 уnравління радгосnу Мушинська Ганна Іванівна ВИБОРJІИИ ОКРУГ М 54

окружної

ШRО.тІИ,

ра;ігоспу

І\!1Й">.

службовцІв І вІддf.тrка «ЛіrнІвсьІШЙ».

швейної

І ві,цілна ~-к­ ків та с.1ущбовців "Нрасн.1івсь раДгоспу ~.Літківський».

;І.1о.1О;Jі

-

вибоJ)'ІоІ ції радгоспу «Нрасил!вськпй». комісії Котик Олег Федосі­ Коновенко l\lapiя Михай.тrівне~ йович йід орrсііtІЗаЦіУ пpoф­ йід органІзації Ленінської crr!Jm\! rw_аnівнииіІІ . осІІіти .. ви~ Комуністичної СпіаюІ l\1олоді Секретар

раїнн

Ленінської

Сп!аюr

Ч.'ІенИ окружно't йй6tфчо'і J(<1мІсіі:

ко:н?kт!ІБУ робІтників бовЩв Літківсьного робкооnу.

Ч.'Іеии окружІІої

КРАёИ:rІіБtЬІПНf

та

try «ЛіткІвський>>.

« Rра­ нович ганізацН

-

робітників

Секретар . о!\ружноТ впо~оt комісії . Новохацький Степан

J1JTklBCЬRИfl

ВИБОРЧИй

Iйat~diJІrІt

колективу

лективу

Леніцсьної

ьnмун·,стпчної СпІ,1ки . Молоді радгоспу

Івано-

від комунІсшчнnї прга-

нізІщії сьний».

l\·tиколаївна

від органі:зації

-

Якубовський» Василь

t!ич -

Диченко Ганна Іі!о.1одюшрів­ та від но.1екпrв,· рnбІтннків «Н'Раси­ на -

радгоспу

.1ів.ський>>,

Нн;:rжицької У!(раїнп

наук6вих установ середньої ШкоЛи.

Воло:~шю~р

та техпрацІвНІІІ<ів ,· Нрасил!в- ,оргаJ:ііЗації радгоспу «НрасилІвrьнnї ссре;tньnї школи. · ський>>. . , '

оІ\ружно~· с.1у;І;бовцІв

Дасик Василв

від

Іі1иІііко' О.1ьга Стеnанівна -

ьр~тусь СофlЯ Федо- . Олефірейхо

Го.тrова ОІ\ружної виборчої Ч.'Тетt' окружної Грнго­ ників та службовців радгоспу комісії·- Максименко виборчої коМlсіУ: рій Демидович ві:t но.;єнш lм~.t1 JЦgpca. ву робітників та rлужоовшв Петреmю Гаші'на Івані'Вна Устенко :\!арія Янівна . ВіД fro.J'ieкти'fly рОбітmийв та радгоспу імеfі Щорса. вt;r колеnшву робітників службовців радгоспу іМі!!'!і

.

Еtал~нтин

від організації ..1ен!нської c и.тrівськиtі», Но~!стичної Crri:nш :\1оло;і! Заступник голови окружної Yкpa'imr радгоспу «Нрасилів­ виборчої Іюм!сlї - Воронов спюtй». :\Іпколсt l\1иколайовИч від ор­

sід ко.:тектИІ!у робІтників та - , від К?'lективу робітнш;ів та стичної Спі.тrки Мо.тrоді Украї:ни с:ІуЖбойців радоспу « Нрасил!в· С,lуЖб6ВЦ1g )'JСІДГОспу lMCHi ралосп:-;- <' КрасилівсЬІШЙ». СЬЮІЙ». Щорса. Секретар.~. онружнпї . виборчої

імені Щорса.

щ 'р6З:.

Кytrll\t

-

ЄсиПенко Галина Васил1~н~ від ко.1ентиву робітників ta.

-

с.1ужбовців І відділка радгоспу «:гІітк!вський'>.

Клименко

:VІихайс1о

Пи.1ипп~

виЧ від ко.'rективу робітНІ!• ків .та с.1уж'бовців І вІдділка радГОСПУ «.]і ТRЇВСЬКИЙ>>,

Влезков

-

від

ції

І

Юхим

ко:~-rуністичної

відді.1ка

Охтисови-. організаs.

радоспу

«Ліt~

!ііВСЬКИЙ>>.'

Бонд~tр

:УІикола

Борисом1

від ко:тентиву робітників та. сл'жбовців І відді.1ка радгоспу

--

''."!і ТІ<іВСЬ!\ИЙ>>.

( Проаовження на 5-iu стор.).


*

~ *BfTH\11 1982 f>O*Y

ЖИТТЯ

HORE

5 стор.

М~О !А f1ІІРДЖ!ННS1 СКЛАДУ ОkРУЖНИХ

no

, 8И&ОРЧИ" KOMiCIJ\

ВМіЮРАХ ДО БР()ВАІ»СЬКОІ РАЙОННОУ

РАДИ ·НА-ftОДНИХ Д!МУТ А ТІІ

(fi ~&дliltiti;.r..~1. лІfоЧківськиИ

ВИІІОРЧИП ОRРУГ Голоііа

н~МіtІї

-

йбвнч ганізації

9.КР~жної

иtв

· Курма'J Євданіп

89

виборчої

від номуніетичної ор­ Літочнівсьного відділ­

Беремейчик

Мdtка;Іёііко Любов

ївна

с.:rужб(І~ців

НіІ'І

та

радгосnу

«З'аn:іа.,­

с.'Іужбовців

ра;ігослу

«ЗаП.!!І!ИНИЙ" ..

Гайдак Василь Овсійович."""

... п~r.rtлч·~!j,.Ki 8fPbYRГИR,." nиьv:Р иn n .,.."

0

сrрrанізацГІ радгос-

Го;т<:ніа

Пез НадіЯ Іванівна

015ружної

організадії

Ленінсь-ко·~

ський•.

виборч!jУ

ro.1dlш

СJ!'і'руг"нnї

Н~Ні­ виборчої комісії :........ Стуnаченкь

Спілки Молоді У!<раїю:І Літочківсокого В'і;tділю1 .paДtbc­ ny -«ЛіТКіВСЬЮІЙ». Антоненко Марія ІМНівРІіІ. від ко.1ективу робітників . Тft службовців ЛіточЮвсlіkоtЬ іі!д­ ділна радгоспу· ~ЛІтиіsський~. Гайдак МиІіола ОлексtйовИ<І - від НОJІеитиву робіtІіИкіІІ Tlt с:Іущбовців Літоч~івського йід-

ді.rію!. раДгqспу «Лlтківсьиий•. ГайдаІt Віра Васнлівн~ _ від kdJiё:krliв~' робітниКІв . та службовців Літочнівського відділка радгоспу «ЛіткІвський~.

. Мdіі1JЕЦЬRИЙ ВИБОРЧИН ОКРУГ

Заступник

Аід

. стичної

ПОГРЕБІВСЬ:КИН

Ііатерина О:ІеRсандрівна від но:.1уІііе'ПІЧноУ орrанізаr:Щ рад­ госnу «Плоєнівський». Секретар .. окружної в~тбоt1чої ко~rіtІї ТихопІй Во.lодюі.rр Янович від орrанізаuії .lе­ нінс~нЬї Ио:wунісrичної Спі.1п1

Мо.'Іоді ~·країни радгосnу сИВСькШІ•.

<< П.'1о­

':tдеии окруж,и9,У

віІfорчаї комі-СІї:

. ТопІха

ВИБОРЧUИ

ОRРУГ

.М 84

Софія

Денисівна

ra

JJfzi Rо.і:іектнsу робітників сjуЖбдіщів радгосnу 4І1,1оск:ЕJСЬКИЙ~. Біrук

Сенрєтар. окружної в}{борчої ночісії ДоброrЬрсЬЮІй Олен­

(аff:::ІР о,,ексан;:\рович від но­ ;о.Іунісшчної органjзації Пухів­ І;о~тісії БО}J'Нсnолецr. Петро сьиЬї с~редньої шко.-іи. Д:юпрович від ко:\Іуністич­ Чле1111 окружно! ної організації Погребіаського виборчої ммfсtї: нідді.1на ра.:~госпу і:~оtені !\іро­ Го.;това

онрутної

ЗастvпнИк

sнборчої

го:юви

окруЖН('Ї

ко:v1tсн

Манарівна

Карсш.; від

-

К'}­

ців Погребівсьн()ГО ві.:Ідіпка ра;Ігосnу і:~-тені Кіров<~.

ttиидюра Лідія Василівна

від

.ко.1еюиву

с.1ужбовЦів ськнй».

робітників

радгоспу

та

~пухів­

Гиренко Анатолій Іванович­ ві;( .ко.1еюиву робітників. та

с.lу;t;бовців рцгоспу « Пухів­ Секретар окружної виборч 'J ськнй». ко~Іісії Чиж Віра Іванівна .1юбов Олексіївна - Rід НО.'ІЄКТ!!БV p()/'JiTHf!J;iБ 1 а - NіаР'ІеИ*о від opraн_iзauir Л~нінсьхої с.1vжбовпіn Пorpr6iвch!if1ГO вЦ­

Jtі.іиа

радгоспу

І:\1ені

1-tірова.

-

KmiyFІ!crriЧнor

України ннй:, о

Члени окружно'і виборчої номісІї:

сfrІ.:~нй

радгоспу

о

Герасимение Валентина Оле-к­

Погnебівського

сандрівна

ві:~·

~і.-Іна радгоспу і~1ені Юрова.

ПаS.'J'МІко ОМисій Легка 0.1ьга Панасівна ··- ВНЧ ~- ВіД КО.1ЄІ\ТИВ\і та с.1ужбовців· вІД ко.1ентпву робітників 1 а ків с:rvrкбовuів Погрсбівського в!':\· << П~'ХіВСЬНІІЙ~.

ді.:]!{а радгосnу Бацан

та

і\Іені

Олексій

. hірова.

Гаври.1овпч

СтиІ(юк колентиву

Петрq

Андрійо­ робітни­ радгоспу

І.:иІІ:J

робітників

та

~

Пиндюра

-

від

Степанівна робітників

радгоспу

Зrоиник ТетЯна

та

<'!І у Хі в•

ІванІвнR

. , ПУ~ІВСЬRИИ ВИБОРЧИй ОКРУГ .

Го.1ова комісії -

-

.N'2 69

окружної виборчої Ропак Іван Арте:п­

ВіД КО:ІІУН!СТ!!ЧНОЇ ор• ганізації П.1е:\шrахорадгосnу «БроварСЬ]{ИЙ». Заступник гоаави онружн;:-І виборчої RО~іісії Висоцька Євгенія Федосіївна від RO• лентиву робітників та с.1ужбоs. ц!в пле:~штахорадгоспу «БрІJіо варський». Секретар окружної виборч.,У .кю1ісії Терещенко Григорій Д:~<~итрович від номуніспt'і~ організації

гоооу

П.lе~штахора,(/1

«Броварський>>.

Члени окружноІ виборчої комісії:

П'fхівськиrl і:НШОРЧИЙ ОUР'УГ Jlti 87 І' оир",.·-.,;.-н·о..!' ви""о· р·ч·о··у

Тифакіна

о:JОва " "" v , ~'ре _Івс,ького ........ · номІс!l _ Дзюба :\·Іикопа Івара;rгосп: НІЄШ КІрова. ... .НОВІІЧ ВіД НО!І'І~"tІісТНЧНОЇ ~рБуrаєНКО Ilcrpo ~\Н;tрt~овІ,ч ганізації радгоспу «Пухівсь-- ві~ 1\().lеНТІІБ:-,· р001ТН!іК!В Та КИЙ>>.

Заступник го:юви о.нрущ_ної _ннборч()ї комісії Німенко Оі.;сана Rаси.'Іівна від но­ .1 снпrву робітників та с.1ужбов· ців paJг<>cny «Пухівський».

НИ~».

Тетяна

.

Васил!внs

від НО.1е.!ШІІБу робіТНІІІ:\іВ Т~

-

юзац11

с.1ужбовців Погрсбі~l:h~ого вІ;І:::~І.1sа радгоспу ;~~~нІ 1-tJPoв~. ~ Бондаренко Сте,Іан Стеnан,о я·ич ~ ві;r ЛенінсьІ>ої. І-\о_:.Іу'т.~стичної <;;пі.1hІІ :\Іо:J<І~1 .). hР_'ІІ-

Софія

від но:-ауністпчної оргаяіз?ціІ радгосnу «ПухівсьюІЙ>>,

ВіД НО.lСІ\ТІІВ~' роб!ТН!!НіІ3 бовЦів радгоспу «Пухівсьний». с.1\''r.;6овЦін Погребіr.сьІіото

відіаІ;а радгоспу і:УІснІ Юрова. Бугаєнко :\Іихай.1о Васи.11><·· ВИЧ ві;r КО~JуНіСТИЧНОЇ орга· ... П - б' · ві-т -ті 1ка

ПJІатонович-віц

нолеюиву

С;lужбовців СЬRИЙ».

ної

!!ІД

сдуж­

Віра Гр}trоріБюі ни Поrреоtвськ()rо нІд.\І.ІКа pa:tСенретар оFфужної виборЧої · від Б6,1ецнву робfтнинів тз кш1ісії Мнхайленио Петро гQ,lOBR 0f\PY1f\f/OЇ ВІ!00р•fІЇ СJlуЖ60ВЦіВ радrбсііу ~r1;10Cf\ЇБ- rоспу і'1ені Кірова. :\Інновпч - ' ві~ комуністичної J\0~k!ї ШейІтько О.1екс!й сь~\ІЙ». ПОГРЕБІВСЬИИй оргnнізації радгоспу «ПухівЯко-вич - від НО)Іуніс;тичнrд ІСоротенко Катерина Антоні~­ 8ИБОРЧИй ОИРУГ ,N'Q 6.'5 СЬ!<ІІЙ >)о орлінізаЦії раДгсіоrіу «Заплаq- на. -. еід організації .lенінсь­ ний». Голова <?І>ружної внборчої чле·нн oкpyttнot Заступник го.1ови . окрущної ної f\о~уністичноУ Спі.11нИ Мо- номісії - Негода Васшц, Іва­ .. Вііборі40І ІЮМlСії: виборчої .ко:.І!сі'і - Довrов6.nо- ~іfіьк~h~~ї~и радгосnу «Пmх> нович - від номуніетичної ор­ ··· . НІменко Ганна Серrїі_в~а . ві~­ ві ІЗіра :\1ихай,11вна - від ноБоtуШ .іеонід Костянтино- ганізації Погребівського ВЦ К().'І,еНТИВ:V . рОбІТНИКІВ . Т& лектІ-іву :чедичнИх і техні·Іних J ;r!.lна радгосn:~· і:\rсні Юрова. праіt!в·нинів Завбрнцько'і Діль- вич від нолективу робітн,І­ с.1ужбовців радгосnу • Пухів­ Застvпнин гоаовп О!іружної ничноі.· ліиарні. . . кіЗ та с,lужбоJhЩ радгоспу сьІіІІЙ». виборчої ко.чісії Марченко «ЛлоснІвсБ!ШЙ». Бі,,ьська Віра Юхимівна Секретар. о~р~ж~Rї вибо~чоJ RJіііМёііісо ВасН:1ь Анато.1ій•1- і\Іарія :\Іаксимівна -~ в1д ~но­ ком!сіі Мйкитась . Євдонія лективу робітників та с.1ужоов­ від органІзації Jfенінсьиої Но­ Стеnанівна від ІіQмуністИ•;- вич - від но.1ективу вчиrе.llв Погребінського відді,1На :.Іуністичної СПілки Мо.1оді Ук­ ної ьрtанізації раДГосnу ~За- та технічних hраuівіпікІв n:н1r ців раїнп радгоспу «Пухівський~. радгос;пу імені Юрова. плавний». · нівсьні:ІУ сеtfёдньої шно.1и. ОмельчеfІRо ВоЛодІімир Фє­ Секретар <Жружної внборчої Зtнelhfil Валеf!тИн Григор<~ ві;~ нолен-tиііу ро­ Некрашевич Анаста­ ;r.оровнЧ ~ ЧJt~mr oJ{tyJRiibY вич в!~ но:vrуністияної · орса- і.:оміс.:ії радгос­ від Ію.lенrи­ бі тштів та с.1ужбовЦІв ' вкбщ;'ЮІ кdJiiicil: нізації радrоспу «П.lосківс.,. сія О:Іексіївн<J ву робітНІІНів та с.l)'іtібонців П\' «ПУХіБСЬЮІЙ». Міщенко Мино.1а Гаври:-rоgич юrlt~. . ·· БІ.,Ьська Софія ПетрІвна Погребівського вi:tдi.lK<l рад­ - від но.1фпініу рооітни.ків та . fілdскі:Вtькйи від ко.1ентиву робітникt'в та госпу і:\Н'Ні Юровn. с.1уЖб6вців радГосnу «3аnдан-. ВИБОРЧИН ОRРУГ • іМ 63 с.1у;кбовЦів радгоспу «!І у .Хі в-

:NJ 80

Труба ІЙан

колентиву робІтнинів та с.1уіК" бовці в радгоспу « ПухівсьюІі(».

:VІо.1оді , внч

~ І1ухіесь-

від організаЩУ Гузето Варвара Васи.1івq~ Ленінської Номvні·стнчної Сrtі,;т­ України радгоспу від ко:тс'І;тнву робітнrІків та ки :\Іолоді << Пухівсьі!tій'».

с.l\'ІКбовців

ПRC~q)t!RКO Григорій Івано­ вич --'--:- від орrанізаФї ЛеюІі' ської Номуніетичної Спілки Мо­ лаДі 'України радгоспу «Пу хі в· СЬ:КИЙ>.>.

виборч.1і

ва.

8.-...

пу. «Лі'f·КіВСЬЩІЙ", . .. . .. Rахуи Иузь:ча 0.1·!КіІр1єнко Олексій МикитовИч ноМісtі - від комуністиЧної орган~за-. сейович -'-- ВіД Rо:ІІVНіСТИЧНОЇ ції ЛітЬЧківського віДД!лк<І. раД­ арrанізІЩ!ї радгоспу • «П.1оrн!а· rоспу «ЛіТКіВСЬНИЙ».

«П.'ІОС­ лентиву робІтнинІй t& ~лужбов­ ців радгоспу «Пухівськнй•.

pa~roc.ny

Івіін Васи:Іьович .1ектнв:v робі тників та С.lужбон·

Apтe!Wllrlto Васи.1в IO~иtpo­ lfl'fч від нЬ!іеі{іііф· р~бітни­

« ЛІткІвський ».

відділка

ra СJУужбовцІв нівсьний».

Оаьrа

ннt!:~>.

Ч.лени окружщ1ї ailбdJjч(ji tомІсlї:

Літочкtвського

робітни­

радгоспу

від Rо'лектиВ'у робітинків 1'1

-

си:rьович від комуніст#ЧнЬ'і організації Літочиt.вського віД.­

fi~ номуніетичної

Пр'}·

Анатолі­

нь,,еюиву

ДМИ1рёвкЬ

ІШборчої

Г'й~Іfк Михгйло й&­

діJl'На • раДгосПу

від

-

ків та сауЖбовців ~3аftоіІ:І~НИЙ1>.

«Літк!вськйй».

комІсії -

Олександр

хорович від но.'!еНТІІВУ fJ·J· бітників та с.1ужбовц!в радго-:­ ~ <<3апс1авний».

Застуіnшк голоsц, окружної йиборЧої номіLії Гайдаt Ма­ рія ЛеЬнтіївюr вlд к6лекти­ в.V робіrнинів та службовЦів ЛІrочR!всьноtо вІДдіЛка jYaдfoc­ онруікіні'і

.'ІаврінівF:-t.

від но,1еюиву робітннн!в та службовців радгоспу «Заnлао:з· НИЙ».

ЗІніfенко Петро Іва­

СІ"кретар

paдror.rry

-

ка радгосп~' «JІ!тнівський».

rry

та . еЛуж.бовцtв

«За.n.1авниА».

с{І_ужбовців "пле:\о!птахорадrоспу

«Nр.оварсьнии».

Н6Мнчук Михайло Мино.Jа• йович від організації Ленін• сьиої

НщІуністичноУ

.Молоді

У}{раїни

Сопі:ікJІ

n.1емпrахора~

госnу «Броварський». ТрохИменко Анато.11й Тюt()! фійович від ко:1еюиву р~ бітників та с.1ужбовців п.1ем~ птахарадгосnу <<Броварсь.кий». Кисіль Га.1ина Махайліма

-

від ко.1ектнву

робіrнинів

ra

с.1ужбовців nлемnтахорадгоспу: «Броварський». • , Марченко Любов Дмитріви$

'с:;_ від організації ЛенінськоJ· Номуніетичної Сnt.1ни Молоді України nлемптахорадгоспу « Броварсьиий».

МостоІіеІіКо Іван Пронопови'І

від комуністичної організ'іt п.1е:>штахорадгоспу «Бt-~ ваjkьний".

-

ції

РОЖНІВСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ :М

Го.::rова

окружної

70

виборчо1

номісії Герасименко_ Мино­ .1а 0.1еКСІіfідровИч - Jід HOillj"~

ністичної

органІзаціі.

сьного відді.1ка НЇБСЬКИЙ».

Заступник

Рожніа<о

радгоспу

го:rови

«Лі;:•

оиружн·:~t

Ч.'Іени окружної сьнніі>>. <Ж(5уЖн?_ї_,,, виборч•JЇ вИборчої номісії kрнват. віtборчої комісІї: Висоцька Н:анція Іванівна­ БyJtds~нк.o . Петр? .1юбов Дмитрівна від нолек. від організації Ленінської :Ко­ ністи 1ної Сnілки Мододі ~-~r- Івано~ич ..:- вІД ко~Іуюстичн.:t Марченко І\lнно.1а Фе;rорович муністичної Спілки Молоді Ук­ тиsу робітників та службовці:'! раї_ни радгоспу «ЗаплавнІ-ій~. оргаюзацн радгоспу « П.1осІ>і ~- -·- ві~ колентиву робітників та Рожнівсьного відділна радгос, раїни радгоспу <<Пухівсьн~й» . . СлІсарейgо Мино.1а Івано.ВrІч ський». . . . с.1уЖбовців Погребівсьного від­ ny «Літн!всьний». Пнндюра Володимир Петро­ вІд ЛеНІнської Иомунісі'И"ІЗасту~вин. _rо_~1овя окружної :ІіJтна радгасну імені Юрова. Секретар окружної виборчо! вич -- від організації Ленін­ ної Сп!лrrи Мо.тіЬді Украї;.н виборчо~ .ко:~І_Іс!І 1.ііьнкцьkа ВондаренtФ :\Іино:ш Іванович nОмІсН ..L. ЛЯШок Євдонія rtИ· сhкої Иоліvністичної Спі.щй pa,Jгqcny «Заплавний•. . . . ·- г~,1ИН& рав.•11ВНа --:. Мд 1(0~·[.\'- - від ЛенінсьRої ]{олІ~'НіСТІІЧ· :\Іо:юJі ~·кра"інн радгоспу ~Пу­ рі-і,1івна ві;{ нолуністично'! . Kopriyt Павло Єв~онимович юстично1 орг~нізац!t радrосг. у ної Спі:жи l\Іолоді України По· хівсьчнй». орГанізаЦії Рожнівсьного від- _ si;:t номуніетичної органіЗа- «П.тrоснівсьний». . .. . греб!всьного відділка радгоспу ді.'!на радгоспу «Літн!в(ЬІ\ИЙ ..,, ціr радгоtі1у «Заrі:tавнйй~. . . . Секретар . акружноt. sнборчої імені Юрова. · ПУХІВСЬКИІІ Члени окружної Кононенко Любов ОленсіІs- комісН Иакуи Ми.ко.1а 0.1ИБовтіох Вас!ІJІЬ l\Іико.1айович ВИВОР_ЧИй ОКРУГ .М 88 виборчої комісії: на від кьмунlстичноУ органі- с~йойи_ч від .ко.1еfіrиву ро· -від Ленінської Ііамуніетичної Мехед Ольга Мино.1аївна _. Голова окружної виборчої заu!У радгосnу «ЗаПлавний» .. , 5пншнв та службовців радгос· Спілки Мо:rоді УнраїНІІ Погре­ - від но.'іеюиву вчителіs та Бондар 13і.ктор Но­ НаsрdІ(ька Наталія ~'іитрів- ny «Плоснівсьиий». біаського відділка радгоспу кошсн техпрацІвників Рожнівсьн(,у сrянтннович tіід ноМуні­ імені Юрова. на -, .!Jід иьлентивr ро ітниkі.В ЧJteu <ikpy·ЖноІ восьмиріЧної шко:rи. стичної організації рєДгосnу та с:rужбовц!в радгосrtу сЗаВузенков Микола Минолайо­ Довrодько Іван Харнтонов;rч << ПухІвсьний>>. П.lаваШІ:~. виборчоі комtсіі: вич від номуніетичної орга­ від но:vtуніtтичної організа· ЗастушІИн . го.1ови о~Е_ужної МОІСРЕЩЬИПН Rlluefhto Микола tи~он6Й!іч нізації Погребівсьного відді:r­ внборчої цН Рожнlвсьного віддl.1ка рад­ комісії щюtоаа вивоРtt:ИІІ ЬКРУі" Ні t1t - ВІд к<текrиву робіt:Щніs та ка радоспу імені Юрова. госпу «ЛіТRіВСЬИИЙ». 0.1ена Сергі1вна від J:(О:rен­ rо.1 ова оирУ,~І_!оУ ви!ЮрчоІ. слуЖбовців раДгосnу <1 ПлосІ!івСухоіІіЄішо Анастасіл йоси­ тиву робітнииів та службовців Захарченко Тетяна Андріїв­ но:-.Пёії - БрвrннііtіІ. Іва:и tleт- ський».· півна від колентиву робіт­ радгосnу «Пухівсьний». на від надентиву робітникіз ровііч - віД мо~іунlстич~ої ~f!Воабtа Віра Миколіі!іІпІі -- НИІ\ів та службовців Поtребів­ Секретар щ;ружної виборчої та с.1ужбовцtв Рожн!всьного вІд· ганіз~Ціі радrоспу ~Заnла~- !ід Ftолектнsу РобітнИків та сьиого віддІл:на радгосnу і~ІеНі комісії Крнваківська Світ­ ді.1ка радгоспу «ЛітнівсьюІй». й rлужбовців радгN:ііу <Плос;нів- Нірова. · Mexe,zt Валентина Миколаїв­ ла на Михайлівна від комуні­ нlЗ~.t.· ту-пник голо.і!И .оtружиО,ї ський». Мsрчеkкь Ольга Пав:rівна стичної. організ;щі'і радгоспу на - ·Від КОЛеRТИВУ робіТНИRіВ ~орчої комісії - ГаJJИЦькlf• ТопііІ Ніна мик6ааївна Rодентиву робіт-НІІНів та « Пухівсьниt!-". · та с.'Іужбовців Рі:Jжнівсьноі"о Артур AJWвpocJй(jflнч Mit ~о- в1д орtанізацд . ЛенІнс:ЬкЬї 1-\ ,_ від сдужбовцlіІ Погребіsсьного. від­ ві;ці.тrна радгосnу «.'І! тнівсь­ лентиtіу ·рооітниRів та СJіуж~О3- <\ІУНістично':і СnіліІи Молоді УІ\· ді,'l'І!а радгоспу імені Нірова. іt.1ени оtфуЖвоУ ІШЙ>>. ців радгооnу -«3aшr!jjнИit•. . раїни радгоспу «ПлосиівсьнІІА». виборчої комісіІ: ДовгодЬко Петро Федорович Сенретс:ф окружн6і вйб<Jfічrjї Ковальчук Bap'Sapa ІванівЕа ПУХІВСЬ:КИй - від но.1енrив:v робітників ra Гиренко ОленеНі Павловичнюtісії ЖЬіітоухова ~iirefli;l від комуністично! органНі!· ВИБОРЧИй ОКРУГ е.:rужбоіщів Рожнівського вtдвід ко.ОJеинву робітників та Мусіївна від. иолентиву ро ції раДІ_'осцу -«ПЛОСІ\іІ'ІСІ:ІЮ:fЙ». ;~і.lна радгосnу «Ліrківсьний>>,

Олексієнко Володи~JИР І1етr?·~9B~ рович - від .1енінсьиої Ііому- нo;«tc~t -

бітників та службовЦів раДГІJ> ny «ЗаnлавнИЙ»"

Ч.леііи окруЖн9,r

виборЧо і кoмtcft:

Дмитренко .А~т.оніна )\1н,коJ,

~на

...L

-

Голова Кнрій Василь Миколайови•J віД органІзації ,1енінськоі t;омісії -

Но,ІунІствчної

У!\раїни

сь1; Ин".

Ctкr1•l

!ід ко.і@!rШЩт рМНна· БІї> :__ k

Спі.1ки

ОRJГОСПУ

.

;;;,т·т··,

.

(( r)·•t"

:\Іо.1о;;' п l()CKi'

"' rт.

f·:~;1r;;r:1Бy pJu!:i:~iiІal-1

онруJf{іІої виборчої службовців радгоспу «Пух! вТруба Іван 1\Іихайло­ СЬКИЙ>>, ВІІЧ Bi;r !\ОМУНЇСТІ!ЧНОЇ ОрГа­ Шеверуя Віктор Григорович ІІіЗаЦіЇ радrос.:пу .- ПухівсьюІЙ» .. від організації Ленінсьної :3асrуШІНК г.rщови ORJ;>Yf!;H()Ї J{f1мупістичної Спіши .Mmtoдl J<Ітnnrчnї кnміf'ії -· Hpj'nlй ~-країни радгосnу <.<Нухівст,­ Світл.ана Васи.1івна від ко- кий•.

.

Стратейчук

:\Інно.1а

Петро•

вич від колективу робітюr• r;ів та с.'Іужбовuія Рожнівсr,)'{а­ го відділка радгоспу <>Літківсь.t

КИ/t'>.

~ПJ}O(kJeJteeи.* н.а

6-iu

стар,h

.


ет~р.

5

-t

Dfтюr

g

1~2

·J'(')иr

новЕ

житт"

--------~---------------------------------------------------~--------------------------------------

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ- ОКРУЖНИХ

ВИ&ОРЧИХ KQ/t\ICIЙ ПО ВИБОРАХ ДО &РОВАРСЬКОІ РАЙОННОІ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ Чпеви

( Продогж.н.н.я ). РОЖНІВСЬRИ:И ВИБОРЧИН ОRРУГ .М

Голові

!ООМісії

онружної

Голих

Батечко

71

вич иів

виборчої

Василь

охружвоІ

виборчої

.Саво­

-

службовці!!

комісії:

Грнгорій

номісІї

-

Софія Федrрівна тиву вчите.1ів та R1в Рожнівської

Лисенко

-

від колек­ "J:ехnрацівн"'­ восьмирічної

ІШЮ.1И.

Секре.тар окружно! виборч)і жо~Іісії Лисенко Михайла Се:v~енович від кdмуністич­ ~ої організацІї Рожн!вськdrо мдділка радгоспу <!.1ітк1всь­ ·НИЙ~. Члени окружиоІ виборчої комісії:

Нестеренко Федір Пи.'Іиnович

......

від номуніетичної організа­ Рожн!вського відділка рад· -rocny . <~.lіn:івський:tо. ·

-

від !\Омуністичної ор­

-

rанізаuії

РожнІвсьхого відділна

paz:rгocny «Ліrківський:•.

·

·

Оиопрієи.ко Віра Дмитр!ЕН': - від но.:rектІ'!ву робітлинів та службовців Рожнівськоrо від­

бlтнинів та nтахоза.воду

,

.

Го:това

JtoмlciY

онружної

. 72

виборч'JЇ

Діденко Васи.1ь Ф~­

-

Федорів­

.

ВИБОРЧИН

СЕМИПОЛRІВСЬRИ:И ВИБОРЧИП 01\РУГ М

сі.'Іьсьиого господарства ·і тівель радгосnу «Зоря•.

санівсьний:~>.

Р'УСАНІВСЬКИН

ВИБОРЧИП

Голова

від колентиву ро­

с.1унЮовців сРудня•.

РУДНЯНСЬRИН

01\РУГ

78

М

окруЖної · виборчої

01\РУГ

Безпа;rха

НІ

74.

онружноУ · виборчої Rовшуи ВолодюІІИ::J Іванович від номунІетичної організаціІ п.1емптахозаво.:1у «Рудня~.

Надія

·

<~<Зоря>.>.

Книш

І'Іід

Петро

Васн.'!ьович

-

робітників

та

иолективу

с.1ужбовців

1\орсуи від

-

організацІї

радгоспу

Ольга

Петрівна

колентиву

слуЖбовців

-

р()бітнииіІ'!

радгоспу

Проценко

<~Зоря».

Мико.1а

та

«Зоря~.

1\-Іихайло­

вич від професійної спілки працівників сільського госпо­ :ІіІРСТВа і заготівель радгоспу «Зоря•.

Нововалова Ольга

від коJrентиву робітнянів та ~.'Іужбовцlв радгосnу «Зоря».

Любов

ІванІвна

~

організацН

від

від

Іван

«Зоря•.

робітників

та

1\Іаксим!вна

та

-

службовців

«Зоря•.

Губарівська Валентина

вибоnчої т~с.'Іавівна

Рос­

від ке>.'Іе1пиву ро­

-

ган!заuії

Семипо.~ківсьио'і nт~­

хофабрики.

Члени окружно! виборчої комісІї:

Єременко вич них

-

;никала

ОммJІНr>­

вІд иолективу медцч­ технічних nрацівник!А

та

Смоло(!Jfк

-

від

ді.1ьничноУ

та

~·ляна

с.1уж6овців

го

Андр!Уви~

ко:тективу

робітників

Се:v~ипо.'Іківсько­

радгоспnобкоопу.

Гузій Ніна Гнатівна

вizt

-

ко~Іунісrич,ної організаціІ ГОСПУ, і~ІеНі 1\ІічуріНа.

Горбань

Ніна

р~~·

1\узь:.rівна

вІд ко:~-Іуністнчної Се.vшполnівської

.

-

організаЦіІ птахофабр'Х-

Савченко Сергій :\1Іf!іо.1аЙ·). ВИЧ від RО.1еКПІБу· РООіТН~­ КіВ та с.1ужбовцtв 1~1ені Мічуріна.

Rеча

с"'!ужбовців радгосnу <~Зоря~.

радгоспу

Секретар окружної виборчоІ ко~JісІї Шелест Іван !{он'J­ нович від комvністичної ·оо­

ра;хгсх:пу

Во.1одимир

Ро~1аноиич

-

1\Іиколайович

колентиву

від робітників

77

номуніетичної

Члеки окружиоІ

Новтун

Заступник го.1ови (11\ружнr>l ниб()рчої ко~1ісії ПОЖИВИ:.'! Гёїса Іванівна вІд колентн­ ву робітників та службовuів СемиполнІвськс'і nтахофабрния.

79

виборчої комісії:

-

};юІісії Пономаренко ІгJ:р Петрович від хомуністичноІ організації Семиполківськоt птахофабрики.

І<и.

радгоспу

81

виборчо!

,,!карні.

«Зоря~.

снмович

окружної

Семипо,1ків-ської

Секретар оиружної вибоrчпr номlсії Шматио Павло 1\Jак­

Пицан Ніна

РУСАНІВСЬ~ИИ ВИБОРЧИН 01\РУГ НІ

ня».·

-

тех­ се­

госпу

Голова

Сергіївна

-

Голова окоужної виборчої від робітникІв та службовців комІсІї 1\орсун Григорій радгосnу сРусанівсьний~ . Пилиnович від номуюстяч­ Дяченко НадІя Григорівна радгосПу сЗо­ ві:~ колентиву вчителів 1 тех­ ної організації працівнИІ;ів Русанівськоt се­ ря::о. Заступник голови окружної редньої шко:rи. виборчої номісtr Глух :По­ Жук Єв:~окія Єваокимівна від иолеитиву В1.;:( І\0"1еКТИВУ робіТ'НИRі11 Та сип Іванович рад­ службовЦів радгосnу сРусанів­ робітнииів та службовців

- Пйльтяй

ГавраJІеюrо Петро Панас~ !!ИЧ від 1\О:\ІуністичноУ орга­ нізац!У n.?емnтахозаводу ·«Руд­

Петро Горд!fіович

комунІстичної

радоспу

ІванівнА

'ёtц но.1енrиву вчителі!! і nрацівнии!в Русаиlвськоr редньої школи. ·

Члени овружноІ виборчоі комісії:

заго­

СВІТИЛЬНІВСЬRИИ ВИБОРЧИН 01\РУГ ~

Засrуnнин го.1ови оиружноУ виборчої комісії Пономарt'Н­ сьний~. во Надія Семенівна вІ;х ко­ Рак Мнхай.1о Степанович лективу робітинків та служ­ від к.о.текrиву робітників та бовців nлемптахозаводу «Руд­ с.1v·жбовців радгосnу сРусан\в­ ня. сьний•.· Rова.1енко Сергій Іванович Секретар окружно! 'виборчо У но~Іісії Шевчук 0.1ена Ів;.­ ....:.. sІд ко.1е!\тиву робітнкиів та cPycaнls· ні.gна від r:омуністичної ор­ саужбовців радгоспу · ганізаціІ nлемлтах~аводу •J:?Уд­ cьr:Jf'й.•. ня».

Rорсун

І'Іід

Ч.'Іени окружноІ виборчої комісії:

nлем­

Голова ко~tісії -

JІілк:а радгосnу «.lІтківський~. РУДНЯНСЬRИН ВИБОРЧИП ОКРУГ НІ

-

сандрівиа

Rарпенко По.1іна Сsирн;:Іів<·.! від ко.1ектиsу робітнииів та

йовкч

·

Бі.'Іец~ока О.1ьга Федоріви~ номісії ПнJІьтяй Володимир - від колективу робітНИ!\ів та Дмитрович - від комуністич­ с.1ужбовців nлемптахозавод:v ної орган: зації радгоспу. •РУ· санівський•. · «РУ:ІНЯ». ' fіетренко Микола Грнгорович Застуnнии голови оиружноУ - від колективу робітників ТСІ виборчої но~Іісії - Рак !\Іарlя с.1vжбовців n.1емптахозаводу Ан;~ріївна від ноле::тиву ро­ «Рудня•. бітнинів та службовців радгос­ · Сеток Панте.1J,й Микитовчч пу ~Русанівсьиий•. Секретар окружної виборчої - від ко.1екrиву ро6Ітнинlв t"a Рябий :Михаі:t.1о с.1ужбовців n.1емптахозаводу комісіУ О.1еисійович: від нолективу сРудня». робітні-Інів та службовців рад­ Бондаренко га.1ЮІа Олен- госпу «Русанtвсьний».

пИ

.:.'Іужбоощів Рожніасьного ві~­ ділка радгоспу «.lіт!\івtьний•. Онопрієнко 0.1ексіfі Стеnаиоsич від колентиву робіт­ ників та с.1ужбовців Рожнівсь­ ного відді.1ка радгосnу <~Літкі~­ сьиий~. Роговець Ганна іванівна :віJ. ко.1ективу робітників ,-а службовuів РожнІвського в\~­ ділка ралосnу сЛ!тІ-:Івськнй•. Приходько l\Іико.1а Тимоф:­

Ольга

Члеки окружно! ввбОрчоІ комісі'і:

с Русаві!!·

Повиа Любов Т.'І.:тівна иід на від колентиву робітнинів робітни­ та с"1ужбовц!в радгосnу <Ру· nрофесійноУ сnілки nраці внинtв

заваду сРудня». вич від номуністичкої орrё­ Безштанько l\Iaplя Гнатів•н иLзації Рожнівського віддідhІl. від ко.1екrиву р:JбІтник:в радгосnу <~Літнівсьюrй->. та с,1ужбовців n.1ем:nтахозавrJ­ Застуnнин го.1ови ОІіРУЖН•1Ї ду «Рудня~.

~иборчої

Литовченко

АндріАо-

від ко.'Іеитиву саужбовцlв nлемптахJ­

та

радгосnу

ський•.

від хо.1ектнву робітнииJж та с.1ужбmщ!в Се:v~иподнlвсью.. f nтахофабрики.

СЕМИПОЛRІВСЬRИИ ВИБОРЧИЯ 01\РУГ М Голова !\О~іісії Іванович

-

82

окружної виборч 11 Влезько Мииолз від ко:.rУнІстичн:-:І

організації радгосnу 'і:.rені Mt·

Го.10ва окружної Rомпаиець Васи.1ь Тимоф\­ та с.1ужбовЦів радгос- чуріна. комісії Touixa Петро На­ бІтників Застуnник го.1ови окружно! nу <~Зоря». ' /Ііо!іич 11ід кмективу робіт­ умович Від KO.JJeHTИ:BY робІТ­ '\~'Рудня». внборчої но:.ІІсІї Носенко ішків та с.1Vжбовців племптn­ НИКіВ та службовців Гришко Ольга Іванівна радгоспу 3астvnНИ!і ГО.lОВИ OK]:)Yi!i\f•~~ В.1адислав l\Іииолайович від х~заводу «рУдня", від: колентиву робітнянів та « РУсанівсьиий». виборчої ко:о.rісії С~ороІ'іа­ КОЛЄІ\ТИВУ ВЧИТе.'ІіВ та ТеХПР1· Поперечиа На::tІя ВІкторівнr~ Застvпнии голови оиружної сдужбовців радгоспу «Зоря~. rатько 0.1ена Юріївна ві:t uівників Сємипо"шlвсьної се­ вІд ко.1ектив:v робітнин!в та виборчnї комісії 1\остЮв Га­ колентиву робітників та слу:І<· Фещеико Зоя Петрівна

-

дорович

від

організації

боВ1!ів

ко.\Іуністнчн·Jі

n.1еМJп·ахозаво:~у

пле:~-штахозаводу

«Руд­

ня».

Сенретар комІсії -

окружної виборчо! Пили.пеико 0.1ьга

-

Григорівна

від

колеюнау

робітників та службовцІв плем­ пtахозаводу

<~Рудня».

Члени

окружиоІ

виборчої

Бурда !ШЧ ніsаЦії

комісії:

Михай.1о

Минолайо-

від но~Іуністичної орга­ п.:rе:vrnтахозаводу с Руд­

ня»'.

Rовальчук· Василь

вяч

-

с.1ужбсівців «Р~·дня~.

n"1е~штахозаво;.у анна

Тимофіївна від иолек­ від професійної сnі.1ки nрацІв­ тиву робітників та С!lужбовцlв ників сільсьиого господарства 1 Рудий Минала ГриrоровІ-!Ч р.:~дrоспу <~< Русанlв~ький•. заrотівелІ> радгоспу <Зоря•. Секретар окружної виборчої - вІд комуністичноУ органІз<t· Шкаруnа Володимир Євмено­ номісії Соловей Іван Демн­ цlї племnтахозаводу «Рудня». вич В\Д КО,'JЄІ\ТИВУ робіТНИ­ від комуиlстичн()ї ор­ Топтиrіна Валентина Стеnс.­ ;:tович КіВ та службовців радгосnу радгоспу с Русг.нів­ «Зоря.». нівна від колентиву рсібітн••­ гаf!:ізації ський~. Ні!! та с.1ужбовцlв n;Іе~штах')­ «Рудня• ..

заІІnду

Схоробагатько

те,1іївна

-

бІтників

та

nтахазаводу

від

Га.1ина но.1ективу

с"тvжбо"<Іці:в

ро­

nмм­

«Руднл".,

ВИБОРЧИН

Від 1\0.leiOHBY робіТНИКіІІ

СВІТИЛЬНІВСЬRИН ВИБОРЧИН ОКРУГ~-~

·гу:'ІRЙ Іван · ГордІйович ві:t колективу робітників та с.1ужбовців радгосnу ~Русанів·

Го.1ова оиружної виборч .у 1\ОмісіУ Шинкаренко l\1 1 іхай.1о Норнійович від кому­

ський~.

РУСАНІВСЬRИИ

Васнльо­

Члени окружно! виборчоІ комісіі:

·

Пан­

ОКРУГ М 7~

·

·

Вірнч Петро

ДмитровИ1t

-

вІд колективу робітників ТА службовців радгоспу «Русанів·

ністичної організацІї

радгоспу

Застуnнии го.1 ови виборчої иомісії -

окружнг•ї

«Зоря».

редньої ШІ\О.1И.

Секретар пкружної виборЧ •У комісії Павлова Маргари,а Ва.1ер'янівна від но.1екr!{­ ву робіrникія та с.1ужбовцJ.в радгосnу ї~rенl :VІІчуріна.

Члени оиружноІ виборчої комісії:

Ксмомlєць

ВИЧ

-

l\Іико.1а

Від 1\О.lеІ\ТИВУ

,_

ПилиПг..

РОбіТНіі­

КіВ та с.1ужбовців Ce:wиnoaкli!· ської птахофабрики.

Батина від

!ван

Григорович

ко:~-rуністичної

радосnу

Селюк

. і:~Іені

-

організацП

Мічуріна.

Нат,а.1ія

ЛеонтПвна

Голова окружної вибоі1чої CTPJU'Ytl - від ко:Іекrнв:v робітників ra комісії ЖуR Іван И:оrипо­ сьинй». Наталія Васи.1івна - · від HJ· с.1ужбовців радгоспу імені MJ· Матюшко Лідія О.1енс!Уинз вич від номуНІетичної ор~а­ Мар11уця Лідія Михай.1lвна .1ехтиву робітвинів та сдуІ'К- чуріна. ...:.. від ко"1ективу робітників та нізаці'і радгосnу « Русаюв· від колеюнву робітників та бовців радгосnу «ЗорR• . Войтенко О.1ьrа ОпексІївг.а с.1ужбовців радгоспу <~Русанівс.1ужбовuів племnтахозаводу СЬКИЙ І>. - Від ІіО,1еf\ТИВу РОбіТНИКіВ N ~· Секретар окружної виборч.~r .,рудня». і ... •• · С.1ужбовuів радгоспу і~іені М 1 • ЗасТ\'ПНИК голови окружної СЬИИ>і». Рак . Ната.lіЯ 0.1І$сандрlвна к~·щ св nоваленко Петро чуріна. Рогальський Іван Петрович виборчої комісії Божко Те­ Від КОЛе!\ТИВV робіТНИКіВ та' ){у~Ь~tОВНЧ Від КО~1VНіСТНЧ· - Від КО.1е!\ТИВУ: робіТНИКіІІ тяна Іванівна - "Від КО;Іенrnву Rравець Віта.1ій Сергійовиq 'la · службовuів nлемnтахозаводу робітників та службовців рад­ с:rужбоsцІв радгоспу «РусаНіІ!- НОЇ організації радгосnу «30- Від КЮІУНіСТИЧНОЇ органіЗі· СЬННЙ». РІО>· .,рудня~. · госпу с Русанівський~. ці! рt~доспу і~тен! Мічуріна. Со.1оаей Натеряна Іванівна Rовшун Антоніна федорІвна Чпенн окружиоІ Горбань На;:{ія Іванівна Секретар онружної вибор'!ОЇ від ио.lе!\тиву робітників та .,..._ ві::t колективу робітників т.:~ виборчої комісії: від робітників та с.1ужбовці:!! кпмісії Нещерет Домна Ми­ с.1ужбовЦів радгосnу <Русанів· елужбовців П.lе:vJnТахозаводу Се:wипо.1ківської птахофабрюtІ!. нівна від комvністичної ор­ СЬ!\!fЙ». Тищенко 1\Іико.1а Іванов~>ч <~:Рудня». гані.зац\ї радгосnу сРусанїв· Пильтяй О.:тексаидр Петрович - · від nрофесійної сnІ.1ки nра­ Сахно Анато.1ій СтепанОВfІЧ СЕМИПОЛЮВСЬRИП - ві;у колентиву рооітників та uівниІ<ів сільсь!\ого господа)> ВИБОРЧИй ОКРУГ ,Ng 83 ;.- від комуністичної оргаиtзп­ СЬИИЙ'>. . Члени окружио'і с.1ужбовців радгосnу «Русанів· ства і заготівель радгосnу с3n­ ~Н nлемnтахозаводу « Р.удня~. ря ... сьиий~ .. . виборчо! хомісіІ: Гмова окружної виборчоJ Гулякицька Оле.t­ ЛитІUІИеико Світ.1ана Вас'і· ко:~Іісії РУДНЯНСЬRИИ · Соловей :Мико.'Іа ОмеляяоСВІТИЛЬНІВСЬRИП від нодек­ .1івна вІд колективу робіт­ сандра Петрівні! ВИБОРЧИП 01\РУГ М 73 вич _ від иолективу робітни· ВИБОРЧИН ОКРУГ М 78 ників .та службовців радгоспу тиву робітвинів та с.1ужбовuів та службовців «РуднЯ>>.

Голова

оІ\ружноУ

:комісії хайлович

nлемnтахозаводу

Чумак

-

організацІї ~Рудня~. Заступник

виборчої ків

та

с.'!ужбовців

Борис. MF· «Русанівський».

від ко~tунlстичної

радгоспу

Рябий Петро Ананійович

-

Голова ко~tісІї -

онружної виборчої Пипипенио Андрій

n,1емптахозаводу ві.1 иолективу робітнянів та ІллІч г від ИО!.ІУИіс1'ичної ор­ . службовців радгосnу «Русанів· ганізації ра;:хгоспу «Зоря». Заступник rо.1ови QкружноУ rо.1ови окруЖнс.J ський~

:виборчої коміСії · - Ху.цахова Соловей Петро Андріянови 'і Ганна Васи.11вна від кому- від комуністичної організа­ аоістичної організацП плеМ'!Іта- nП радгоспу .:Русt~нівський». ІІ:озаводу « Рудня•. Ві рич СергІй Іяанович Сєнретар окружної виборч.-·ї вІ.:~ колентиву :юбітникІв та lfo:wlciї Жилінська ТетJ!Н'І службовців радгоспу •Русанів

ІіИборчої

комісії

Надія Федорівна

тиву

рnбlтню;ів

радгоспу

ііом!сії

-

Федnрnяич

аrахоза:воду

-

ря•.

Rарnевко і1а:~іяГригорівна l!l;t ко.1еити:ву робіrник1в та

та с,JУжбовцlв

«Зоря».

СЬКИЙ» ..

<>Рудня~.

від иолек­

,

Се'нретар оиружноУ

Ri.1 КОЛеНТИьУ рооітниf\ів ·r:-1 с1ужбовц!в. n.1ем-

ФeJopiRHil

Процt!ИИо

-

ноУ

Дяченко

--

організації

від

виборчої Григорій

комуністИЧ­

радгосnу

сЗо­

«Зоря».

Стригун вич ків та

Володимир

1\Іннп­

від колективу робіtни· сл:у"тбовuів радrосг.v

•Зоря•.

-

Литвниенво

Ha::ti::r

ПетрівН'І

від колентиву робітникІв с.1ужбовців радгосnу «Зоря».

ПавJІова

Раїса

ri:l

О.1ександріg

-

на від колективу робітникі~ та с.'lужuовців р.:~дгоспу ,,Зор;І>

Жук Андрій

АнтоноRич

-

від колективу ро6!тників та с.1ужбовц1в pa;tгocny •3орл».

Се:~шполківсьного кооnу.

радгосnроб- ,і,

ЗастуnНІш го.1ови оиружноІ .щборчої кочісії Василенко Ганна Ро:.Іанівна від кодек­ тнву :~1едичннх r;раuівників Се:~шполківської дільничної лікарні. Сеf\ретар оJ;оу;ю-І<ІЇ виборч•)t

ко:wісії -,l<1видов:•ч

-

Дяченко ;\1и~;о.1а від ко~туністич­

ної прrанізацІЇ !\НчурІна.

радгоспу

імені

( Продvsження на 7-ій стор.)

~

-


НОВЕ

Овдієнко . Василь

(Продовження).

-

вич

Ч.1іеИU - окружноі ввбориї. комk1І:

.ВІД

ЖИТТЯ

МиноЛайо­ службощів

КОЛеК'J'ИВу

никІв 'l'a служооВІЦів •,Требухівсь1<Ий•. · -

радгосrrу

· робіТ- хівський•. .

.

радгос-пу

9

«Требу-

..

квітня

службовЦів pitдrorny «Требухівський•. . •

1982

року

щинсьного ІмеНІ

*

7 стор.

вІДДілка

раДtоспу

1\Lрова.

Сенретар оІКружноІ виборЧої Я~іії.()j~~- Вікто}) ·Федорович , ЗастуІШІіІК. годови , окруіЮtоІ ·· комісП Прудкий АнатолІй від нс:rлеkтН!ву ,робітниюв та виборчоr ~оміс.ії ,..,.. ЩаФЩJост Пе'l)'р_а J. ВоnодКМІіР. Павло" ..Кутаtrов Леонід. Минолайо- ІваІНович від номуніетичної . службовЦІвpaдrocny ~Требу­ Галина С~tвна· - ' вlJt кодек­ вич -~ >ВІД- к6муНІС1'И'ЧИоІ ·орга- вич .. ...,.,..· від комуніс'rичио'і .орга­ о.J)l'анізаЦії радгосrіу «Требухів- хtвський•. тиву робl'І'КИКLв :та СЛужбовців _віддl;щ- · рад­ нізацІї Gемиrюлк~!)І лтахо- н1зац1І ~у «Требухіа- ський•. Товстуха Антоніна Федорw· ТроєщWІськоrо · •· на від келективу робітників госцу ~ен1 HtpoQ.a. Ч.іІеии окружно! ф~= Ів~~ іваиов~ч - ~ід СЬRИЬТ··~__.., та· сдужбощів раДг~у ~тnе­ секреірар окружно! виборчо! виборчої комІсІІ: кОМІсІІ-· ··,_ JWersкeцЬ Леов.tд бухівсь.кий•. к~ИВf.· робітнИків та -~.У!К~ •n.un Овсійович· ..:... .вtд fOOMmtcтlf'iJlor боВІОа ЄемиrюJЖlвської nтахо- ВНВО · oКPVr .N9 86 Книш Натерина Павлівна фа6ріfІ(И· . . - . - .. · і .. робІ органtмцtІ. Троєщинсь-!tоrо · 111д­ ТРЕБУХІВСЬКНИ ПовоМа...;..·___о М_ Ико_ла .Гна'т~)~ • . Голова. <ЩруЖІКо'і виборчоі в д колективу тників та дt.лка "'рі!дг~лу і·меяі Щром.. r-=.. "ІU......о:.~ М службовЦІв ·радгОС11у сТребухІаВНВОРЧНИ ОКРП ~- 9_1 ::: . . вич - від JЦ>~У.ІФ:ТИ"ШоІ оі>га- комі~ІІ - . .-."шuаа икола Гав: сьtшй•. нізацІї paдroaty Імені МічурJ~ ри~ович ~ від номунlстиtJноі Левчаков Панас Іванович _ Ло.лова окружноі вн<іо.Р'Ї..>і Чаеюr іnсружвоІ на-. . . - . . організації радгоспу сТребу- від- комуністичноі організацІІ :Іюмісії - ЧалеІІІЮ Борис Ваaafop'IOI JCOМleln Хмареwса Одьга . (:теtЩНіВиа х!-всЬІtий•. paд.roe>ny сТребухівський•. сильович - від комуністично! ІrнаtевКо ДМИ'Гро ГаврИлович - жбовІ.д коле~tтиву робh'.пикlа і'а ви~~~ник і гі~лови Б~РУ~~І Жвrув Євдооія Петрівна .. - органішщІІ радгоспу «Требу- ~--· вJщ .коМ8ТИву робітників та слу вців Семиnодl(івськоrо ком с • ІІVИ' \ЛГ від колективу робітників T.l хіВСЬІКий•. . ""- і Т . . . . рад,rоопробкооnу. · фlя ри:оорlвна - від ~tолекти-. бо ..Застуnник голови окруЖИоJІ служvv..,ц в • роєщинеьноrо в1.дШввварІ!ОІІа ЛІдія КІ.н.дра- • ву вчителів та 'l'ЄХІНічних цр.l- ~f:С'::ки~~~в радгооnу сТреб~·- виборчої комісії - ТертІІІЬІQІJt ДіЛка радгоОпу іменІ Нірова. тівн-а від нолехтиву медІН- цівникJв Требухівської середМавеJПОк Степан Федорович Валентина Євгеніlв:на - ·. stд Бурц Ніна Іванівна від них '1'3 технічних працtвиикtв ньоІ школи. _ від колентиву робітників та нолентиву робітнн,ків та слу~- кол~тнву ІЮб!тни_ків · 'l'a служ4і:миnолківськоІ дlлькнчиоt лІСе.кретар оиружної внборчоІ службощів радгосnу _«ТребухІв· бовців радгос.пу «Требухівсь- б9.1щів _Троєщинсьного відділка ••rрні. . .. ~о.мІсії - Власенко Гриrо.рій ський•. .кий•. ращгоспу _іМені Ні рова. ГрвrоРевво ТЄ"МНа Іванівна Да.нилови"ІJ !3ід Ію.муиІсmіЧЗвєрєв Петро Панасович __ Сенретар ооружноІ вИ(іорчої Крутько Віра Олексіївна --.- від КОJІектнву робітавиІв та ної оргшtlзацІІ радr:оспу «Тре- від колективу робітників та комісії Дідусь Віктор Іва- m'lд колективу робlт.никІв та службовців СеМиnолківСького бу.х;lвський•. службовців радгоспу «Требу- иСіВич від комуністично! службовцl<В ТроєщинськоГQ відрадгоспробкоопу. ЧлеНи 'окруащоІ хів<:ький•. · 9РГанізації радгосnу «Требухів- ділка радгоспу імені Юрова. СЕМНПОЛКІВСЬКИR · виборчо! комІсІІ: Штакув Васидь Іванович -- ський•.. ~щевко Андрій Григорович ві~ комуністичної ор.ганізащі - від колективу робітників та в НВОРЧНR ОКРУГ .М 84 Мар'Іеіою федір Леонтій-ови- 1 радrоооу «. Требухівський•. Члени окружної · службовців ТроєщИІНемюго відГолова окружно! виборчо! - від орган~GацlІ Ленlнсько~ виборчоІ комІсІІ: ділка .радгос.пу' JмeRl Юровq. комісії _ Дворввк Петро Гор- Комrніс'І'Ичноі Оnlлки МолодІ ТРЕВУ.ХІВСЬКНН Ко~истантввовська ОлЄна Ми- . Пилипенко Марія Іванівна дійовн.ч -- від комуяістичноІ УJ:Ораїни радгосnу «ТребухtвсьВИБОРЧИН ОКРУГ .N9 BfJ · кодаІвна - від колективу ро- від КОЛЄJ(т.изу 'РОбіТНИкJв •та органЮаціІ радгосnу імені МІ- КИ'Й•. бітників та службqвцІ.в радго;:- с.Лужбщщ1р 'ГрQєщ~ького . вІдчурmа. . Корвійко Олександр Іваи 0внч Го~_ова о.кружноІ виборчої .ny «Требухівський•. ділка радгоспу 'імеНі ·RI•pom!-. ЗастуuІник го.'Іови окружної - від иолек_тиву робітників та комісіl Зінченко Микол~ КориІйко РаУса ЛУJКівна ...:... Ковтун. АІtатщ'Їій Ан,др.ійовиfІ виборчої . номісП _ Лопата службовців ~ радгосnу «Требу- Іванович ~:- від .комуністичн" 1 від колективу робітпНІКів- .. та ~ . від -I(OЛ't!mИt'IY. робітн.цкtв. та Поліна .Дмитр1вJЩ ~-- від- ~ хlвсЬ}(~t._ - . ~рган~_ацJІ РЗ:дгоопу ~ «Требу службовців раДІГосnу «Требухів- служббJщ!в. Троєщинського .в:д· лентиву вчителів та техвІЧВих Корвійао. Магда .Михайліака хІвськ.ий:о.;. . . ський•. . - : ділка радгос.лу 1Меиі l\lpOвa: npaцtВIUI'Jdв Семиполківськоі - від колективу робітників :га . Засту!!ник ~мови окр_ужнu! Дровосєftов Михайло Вас_и - - -. .. середньої ІШ<оли. . службовців радгосnу ~TpeбyxlR- виборчої_ коМІсії Февюк льович від комуністичної - - · ТРОЄіЦИНСЬКНИ Секретар о.кружНоІ · иборЧої_ с&кий•. Лю,дмила МиколаJвна -- від органі13а11.1ї радгосnу •Требу.ВИВОРЧИR _OKPY.r ,м 94 . ко..'ІіісІІ _ КрасІв Іван 'АнтоноРоrач Анатодій Миколай~·= колентИВf робітників та служ. хівський•. вич _ від .ш>муністичної орга· вич - від колективу . робlт-НІИ- б?~цlв радгоспу «ТребухІвсьтимченко - Васи.'Іь Михайло-· к~_~Wва о_.ftо:_р~н8~їовецвьиборІ·вчаонї нізацlУ CeмиnoJJRtttcь~toY ·nтam· ків . та служ6оІЩІв радтосnJ кии•. _ .. . ви<ч - вІд .JЮму.ністичн.ої opra.._. фабІ)И1<и «Т'ребухІвський•. , Секретар окружн01 виборчої ніGаціі paдroany «ТребухІвсь- Я'І>имовt-rч - 'від номуніетИЧНої , · · . SеЗJІюда Григорій Володимн- комІсі'і - Чайка Іва:н Наленt~- ний•. · ·оргг;нізащї ТроєЩИ'Нського вІд'1.мІuі ·~~ . j)ОJЩЧ - від. комуністичної о~- кович - від комуністичної орГанжа Микола Гнатович -- дjлка радгосnу "iмmtl Юрова. ВИІОрЧоІ коміеІІ: га·нізаціУ радгоспу «ТребухІв~ ганtзацІУ радгосnу <<Требухів від иомунІстиЧ:RоУ орrаtі~Мц'ї •:Jac~ тблови окружної Василенко Іван миТрофано" ськ}ІЙ._. . ськи.й». радгосnу «Требухівський•. внборчоr комісії ...., Сидоренко внч _ від ио.м:унlсткч.ноt opra· Вордакоаа Н:адія Яків.на ЧJІени oкpvwuoї Мельни-.енко Віра Іванівна Нат.а:лія _ІдlJJ.ІЩа.. -:-:-- . І!.Ш кол-ек· нізації })ЦГ90DУ імені Мічурl- sід кому,ністичиоУ організацІї ввfорчоУ к~МіdІ: вІд кодеитиву робітників та тиву в., ·· 1а ~&ВЦtв на. радгоспу· «Требухівсь~tий». службовців радгосnу «ТребухІв· Троєщи ві,ддtлка pa.di't>cByлax Ніна Василівна . -.. . ~ Ворвсенко Ніна Іванівна . СЬКИЙ». і пу clMe:Іfi . . ' ...,_. .- • ---~ ~ Bi;:t ·кодеКТИВу .. робіТНИКіВ та -Т"S~ЬКНН Від КО.'Іективу робl.ТНВКІВ T:J .. ек , - -'~ої службовцІ.в Семи.nолкі!J'С:Щої. ВИБОРЧВП ОКРУГ .1:" 87 ,службовців радrоС!!Іу «Требу ТРОЄЩИНСЬКИН ном! сії . . . ..• -~-ВОЛодяnтахофабрики. . Г . .. «... хІв~ький». ВИБОРЧИН ОКРУГ .М 92 мир ІБ;аНО;'Цfі:ІJ. ::-:'7.· ІJід колекtкву ~

·

PoiWtii

ДІк»рав

Надія

Іванівна

·?·'!?Ва

0-

о.кружноl

виuuрЧОІ

Рибак Валентина СтеnаніВН:і

в1J( . JfOJ!e!t!'ИBY робітників та иомісlі -:- .І)dвченко Михайдо - від колrос'l'иву робітників та сдf$бовцІв СемилолнівськоІ ВаtИЛJ>ОВИЧ: -:- від комуністи'!- спужбовцrв радгоспу «ТрсбJ·nтахофабрики.. ноУ. орrаНі~ацlУ радгосnу «Тре- сью!Й». _ "ІеЧКо Любов Єгорlвна буювс.~>кв·й». .. Кузьменко Петро Миколай:,. від ко.пщиву • робітників т~ Заступник ~-:ови окружноl вич - від комуністич.ноі oprdслужбоВців - С-емиполківськr,У впборчоІ .комісl'і - KOIJIIliЦo нізації радгосnу <<Требухівсьптахофабрики. . Paka СерrіУвна - ві~ коле:< кий•. · ЗаІка Тетяна ФедорШна _ тиву АQ~lт~икlв та службовщв . Веttиа Валентина. СеменіІІіІа від _~оле1<тиву робіт.ннків ra paдrocDy сТребухlвс~~Нй•. . . _ від ,колеюивv робітників та

робtтщrкtіf· '!'а.' ·t.ііужбов'ців 'І)ює.

Голова комlсіі -

окружної виборчо! щинського ВіДД1JlКа радгосnу Єредепо Михайло імені Нірова. Володимирович від .колеК1'Ис. ву робітників та сдужбовців Члени ОRІJУЖИоі Троєщинського відділка радввбор'іоІ кОІІІсІі: госзпу Імені Кірова. - ·· Єnе"евко .ГриrорІ'й ЯКИ·"'ович· acтyrnrnк голови ок.рущно1 ~ .. ... виборчої комісії ~ Гордіеніrо -- від колективу робітників та Євгенія Іванівна - від' \(о.дек- службовців . Троещниськоrо вlд-

~6овцlв СемиnоЛ'Ківськоі _Сенретар <Жруж.ноІ ви~орчо1 службовців радгосnу «Треб•- т.иву робітників та службовців пт~хофаібрнііи. комісІУ ----: КорвІЙІСо Воло~имнр х!Вський•. · Троєщинського віДділка радДавиденко Грнгорій Михаі\- М~ха~лович. -::- від комуюстич- · Супрун Борис Іванович _ ~:оспу імені Нірова. ,І!ОВПЧ _ вІд нолективу робіт- ної. орr.а.ніІзаіцlІ радгосnу «Тре- від ко.lективу робітників r ; Секретар оК>ружної виборчої

нИків та службовців

радгосп" бухІвсьаки·й-•. J

іменІ Мі'ЧурLна. ТРЕS}'ХШСЬКНН

Члеаи окружроІ ввборчоІ комісІІ:

ВИБОРЧИН ОКРУГ .М 85

Г . ,· .. fлова

Ко.пко

Минода

. с-=тужбов•t;Ів радгос[Jу <<Треб'' J хівсь.киА•. . Соколовська Ваде,нтина Іваювна від 1\ОЛективу робіт-

Гр~горови•І ників

. - від ко.тrективу робtтниі(ів та виборч<>ї сдуЖ(іовців радгосnу «Тоебу\ОМ cJX. -Г Кuенчевво ,Іван~ хІ.ВСький•. • Ва~ильович - . .віД ~tомун~Т,.Ч'Ік.-.. Олександр Вододиної щоwааІ3ації радгосnу «Тре- миравич - від колективу робухівеький•. . . бітників та службовців радгосЗаєту.uник · голови окрущної пу сТребухІвсьЮІй• · виборчоІ комlсіі - ОДІЦІ~ • Ж.гун Ніна . М~олаlвиа -НадІоя ПетрІвна вІд колек- гід. нолективу робіТННRhі та тиву 'В'!Ителtв -!'а технічних пра-. сдуж6о,вЦів ··раДtГосnу «Требухін цівкиків - ТребухІ.всwо'і сере~- . ський:.· ·ньої ШІ«>ЛR. . .. П~в Ольга Се Пвиа -. окружноі

.

та

сдужбовц1в

«Требухівський»..

радгосnу

коМі·с:ї

-

Хомович -

Глущенко

Віктор

від кодективу

ро-

біт.ників та сдужбовц в Тр.оєщинського відділка радгоспу іменL Юрова.

Члени окружної виборчої коиlсІї:

ТРЕВУХІВСЬКНН . ВИБОРЧНП ОКРУГ .Ni 90 Ігнатенко Іван Павлович г.а.пова он ж . б ї ІВід колеwr-и.ву робlтннJ[fВ та .. ру ної ви орщ; службовців Троєщинського вtдкtТмісіІ - Бабn МІШола де: дtлка радгосnу імені НІрова.

·

ділка радгоспу імеЩ Нірова. Ков:rун Любов Р<о.мавівна вLд 1~дект.цву. .робітників та слу~t J;Іцlв Троєщинськоrо від_шлка Радгосnу 1мен1 Нірова. . Пнж Іван Михайлович :-- вІД ІКолекrиву робітникІв та .службовцrв Троєщниськьго 'ВlддІлк~ радгоспу· tменt Rtpoвa.

Rовтун Роман Іванович иолективу робітників

та службовЦів Троєщинсьного відділка paдroony імені Крора. Bil

Грвсюк Нат.алІя

рівна кl·в та

Володими-

від ІtОЛеkтиву робіmн, службовц;.в Троєщин-

.нисови.q -- від комунІстичнщ Ігнатенко Шра Петрівна СІ>Кого вtДДІJЩа радгоспу ОJ)l'анізЗІЩУ .• радгос.nу «Требу- від кол·ентиву робітників та Rlpoвa, -хІвський•. службовЦів Троєщин-сьного від.

ЗастУ:~ник

~?лови окружно'і ділка: радгосnу імені Юрова.

виборчО! комісіЇ -:- Каплув ~1роWтників Til ді~ Іванівна ---::- юд комуністи '1-

Денисюк ОксаНІа

Дмитрівна -

ІменІ

ГордІєвко Тамара ЛеоЩцівна •від колективу 'Роб!тник!в та

Секретар ~УЖ.НGІ виборчоУ від кодективу вІд колективу робlтник1J,J та службовців Т!'оєщинського вІ~· комісІ'і - Ве.JІІдчевко ГалИ!На службовців радгосnу «Требухів- но1 орrанізащі1 рад11осnу «Тре- службовцІв . ТроєщинсЬ1юго ІІ1д- дlJiRa радгоспу· Імені Ні рова. Лаврентіі!mа

---' . від .комунІ~· сЬкий•. · бухівський•. . .. ділка радгО'спу імені НІрова. орган:ооЦІУ радгоспу Осни Олексан.дра Михайлі>Секретар онружної виборчо1 Кова.11 евко Іван ДмиТJ.ЮВИ'ЧсТребуХІвс.ЬКпй.-. . і обі і комісі'і Мак.цроJІько Ганн.t вІд колективу роб.іт.1Цfl{ів та . . . ., на - в д колективу Р · тнии в Григорівна віД нолективv службовцLв Троєщинського вІд-

стичноУ

ЧлеиІіі- Olф)'lr;JIOI

~а· службовЩв радгоапу «Тре- робіт.ннків. та службовців рад~ ділка радгоспу Імені :Юрова.

ввборчоt воІІІеіІ:

-

Іrкат~ Н~на МусlУвва

від кодентиву

робітникІв

та нtза.цД

с,6оВtЦІв радгосПу «Требухівсь й•. _

ІІІ - Надія І~авівна ·вІд колективу робІтНи~tlв та службовцІв

.радгООпу

«~буХІе-

ський•. . Туремка Ольга Ф.едоріЩІ,а -

вІд

:колективу

У'С=•· Rрослав

Ацані.йо-

rocny

с1'ребухівський~.

вич --""" від хомуніс'l'итmОі оргаський•

радгоспу

•Требухів-

ТРЕВ'ЛаВСЬКНН JІ)Ш()І'ЧИJІ, ОКРУГ _м Г.олова ~..QЮ,eli -

·

Оа~Шпсо

88

'від

авборчоі комІсlІ:

·

·

Лоnух На·тадія Оленеі'Lвна

Ч..еви охружної

· .

Олександр

Миха1і-

виЧ -

ків

та

А·натолій

<ІухІвський•. МиколайоЗасту.nник

·

сь'Ю~Jt•.

від нодективу робітн'1службовців

•ТребухlвсЬІКий•.

радгоспу

окружно!

-

д~~:видюк Ваf:иль Макарович від комуністичн<>У орrаиtза·

виборчої комісіі -,-- МельНИ'Іеп- ціІ радгоспу «ТребухІвський•. ко

від

ділка радгосnу !мені Юро.ва. Шайдурова Ольм ФедосіУвго •вІ;ддшка радгоспу

від ному.нfСТJМ- та ~лужбовців радгооnу «Тре-

голови

Олександра

колективу

Опанасівна

і

лович вІд комуністичн JЇ на - - від колективу робітниорганtзацІУ радгоспу «Требухів- Іtів і с:rужбовцlв ТроєщиН'Сько-

службовців радгос.пу «Tpe6yxt:ІJ-. ~!ЮУ о_ргаИЮаціУ радгосnу «Тре- бvхіІюЬКий•. сЬІКий•. Роrач

'-

робітнимів

с.лужбовці·в Троєщинс.ь~tого в1д-

о.кружної виборчоl Твм-.вко !\атерина СтепаніЕ- рова. Кузьменко . Віталій .на від :колеІКтиву р6бІтни~tіR

робітни.кlв та Вtкторо.вич · -

колективу

Висоцька Ганна Павлівна

робітників та від

колективу

робіт-ників

та

ІменІ Ні-

ТРОЄІДИНСЬКНН

В_ИВОРЧНП

ОКРУГ .М 93

Годова окружної виборчо! комісії Они~нко Дмитро С-ергійови-ч від, колективу робітників та сл,ужбовців Троє-

ТРОЄЩИНСЬКИН ВИБ.ОРЧИJІ ОКР)ТГ · 1'&.

95

Голова . окрущноІ виборчо У но.місlІ Іяьвахе Іваи mано­ вИ't -:- ·ВіІД ~омуаісТИ';ІНО'і орга~1зацL1- Тро~ИfІськоrо віДДІдКа Іtадгосnу іМені Кірова. - ЗаетуrшИR голови окружної виборчо! коміс!І - Садорець Катерина Якимівна· від ко­ лективу робітників та службов­ ців Т.роєщи:нського · відІдtлка радгосnу імені Юрова. Секретар окружно! виборчо! комісН Перлоасwеа НіНа

Павmвна бітнвків та щинського

вІд' кол-екnіну ро· с:-луЖбовців1 Троє­

вІдділка

р\1-дгосnу

і~ені Юрова. (ЗакінчеttнJІ на 8-ій стор.).

·


квітня

9

Jkoмkli -

(Зtтінчення).

Ч..евв OJCpJ81101

<і1ТRИК1в mчноr

вlд КQJІЄ.КТИІ!У ро- •консервного

-

та

службов-Ців вІд КоЛ6К'І'ИВу

заводу

.

комІсlІ

ІJІЬІІ1ІЦЬ88

-

ІванІвна

01

вlд

та

ЗастуШlИ!І< голови

ня ·с11ЗИЦ1І Бобрик.

Се.кретар окружноІ виборчо'l

purocny

робlтни~

·радrоепу службовцLв nоштового в'Іддl.цев- вибQрч:оІ. Jkoмlc1I

слуЖ()о~~ меха- •Бобрицький•.

майстерні

Дроботув Натап1Я Дмвтрtвва •Бобрицьквй~. від ,1щ1rективу робі'І'ИІП(іІ·П Члевв 0

-

ЖИТТЯ

Кот Володи.мцр. Nи- ву робітників· та

:колайович

ввбоР'fОІ вoldeli:

НОВЕ

року

1982

·

ЛІДія; Во.лодимир~•иа -

и.

·

снладУ

.дІлка tpa,цl'QCDY 1МеИ1 .n.~;po&a.

ШвдеR'Но-~Х1ДRоУ

На,ц1я комtсlІ

комуmстичио'l на

ЛlЗЮЩІ

ввбор•о1 :rcoadcil:

за-

вlд ко-

секретар 010ружноr ПборчоІ лектиау ;робі'ТИИИІВ m службов-

-:-

1'lpJDDr Надія; ІваиІJ-- ців

-

-

Бобрицького

радгоспроб-

аtд ко~о'l opra'Нl- коову.

службовЦі~~ Троєщинського вІдвборчоІ ~~~організацІІ :ГОJІОВВОrо мате- заЦІї paдroC'IJY с!)обрнцькнй•. ДіЛКа ір8,ДІ'()сПу Ь.еиі Кірова. в · · рlаЛЬJ:іОГо с~ Ціедеино-За:~ ~·. МеJІЬІІІІВ .ІОн МвхаJtдІ.іва _ · Накатожиа ГалИRІl Михайлів- хІдноУ залJ:зющl. ~· ~ вlд •ко . кt а poбl!IIJDdв на - ~ ~мувlстІІ'Щоl optaиlЧлевв о:вру80ІоІ · ' ·· · · ·

службо~а-~єщвисьноrо вt;.. зацj.І голОвного . :матерJ,аJІьногІїІ

о.кружноr

Компавець

-

Се:крет.ар. окружноІ вибОрчоІ комlсtІ - XOJIIOC МіІном ІІ&в-

лавич

вІд кonetm(вy

-

роеtіт-

mвtlв та 't:лужбовцВ · автоСіuи

Жуков Олеис. андР. ~ Петріович • УнрелеватормJІИІНМонтаж•. вІд колеІСТИ~ у...... ітинк в та

u:..A.-

· Козел Надія ДмuтрІвиа - служООвЦІ<З · roлo!iloro :матеНайдепо I1aRac · КарповичХо.ц~• Лlдtя МихайЛів- вlд оргаИІ8аЦІ.І Jteнl!llc:WIO:I Но- рlа.льноrо си~аду · Швдеиио-Завlд комуаі~ичиоt с;>РІ'аиtзацlІ на _ в1 ком Нl'СтичиоІ otn'a- МУ!Иі<тАНОІ Сnілки MOJIOДl Ук- хІДJІоt залlЗИІЩl.

,,. ·

.

~ ~~

виборчоІ itOJIU!It: Нед1JJЬІСО Patca ІванІвна

Т.Роєщипського . вІдД'tJІКа рад- rнlзацІІ P~cJ;. сБобрицький•. раtни .paдroeny сБобрнцький•. Компаиець Катерина Васи- вІд колеК'!'иву poбmвuda та . ПJІехаtІОа ВасИJtЬ Федороеич лівна -. вJд нолективу робіmн- службовЦІв С1'а1ЩlІ Бобрик ПLв-

rослу ІМеІІl RlpOвa.

Ковтув Іван ~вич

в~д колективу

Перевознюк Олекс= · Ми- -

робітии:ків

'ВІД комунІстичиоУ opramзa- нlв та С21Жбовц1<В Бобр~оrо девво-Захtдиоt зал13Rиц1 .

та- ~ Н•!~ орг4з д~Ле- цlУ ШевченнІвськоУ - середиьоІ palirocnpoбкoony. Коашуа ВалеІП"ННа Микма­ службовці·в Т·роєщивськоrо вtд- нlнсІJКоІ о...J' ... стичио · ЛRИ школи.. . . ·уС'І'ВИ НаталІя Олен.сац.дрІ.в- ·Їtвиа вІД колеRІJІІІJу роСИ'J'JІидlлка радгоспу Імені Кірова. . Молоді УнраІиw радгоспу •БобХорошув Валерій Іванович- на ....:.. віД орrаН1ІЗаЦ1І Леиlнсь· кІв та сдужбовЦJ.в консервноГО"·

Дробмун Микола Михайло- рищ.юий•. В В вІд колеRТи·ву робІТІНиків т-а коУ НомуиістичноІ Спілки Мо- за·воду ра,цrоопу сБобрицький• від кмекmву роб1mидудченко олодимиf troл~ службовці~ поштового вlддІлен- лод! Y&paY'НJf р~госпу •БобриГу,цо'ІВ1Ва На.талtя Іван~· ків та службоВЦІв '11роЄЩннсько- миравич віД орган зац ня стаІЩІУ Бобрик. цькнй•. . . . - Від КDле:кти.ву робІтникІв вич -

го вІддІлка .радгоспУ ІмеІіі НІ- ~~~І y:~::O~k~~~~ рова.

, .

ЄреАе&ІСО

Василь

, .......

рИЦІ>Кnn~. Піддубна

Васцльо-

Валентина

.-:- ЯJІfВХова С>льга 'робМихайлlвна

. Олек-

від колективу

слушбовц~в

Б

ДуJІВб'8ІІВІС ,Іван

tт-ників та вич

консерВ'ИОГО заводу v'в ~•

-

та

Ми:коЩо- службовців побуТІКОІМбІІІату.

вІд· колективу робіТІНи-,

службn~>тr'І

"""""

ме

8

хан1

Гмубцов ne'МV\

·•!""

V

· чно. -

·

ВасиJІЬович

вІд колектІf'ВУ робітни.кlв та

вич - вІд колективу робl'І'Н'И- сЗJИДР,І•вна - •вІ.д колекти·ву ро- ра'д~:·~~~и~~ Львів- майс~ерн:І. · Радl'ОЩІУ «Бобри- служровцlв автоларку радгосnу ків '1\а службовців Тр~щии- бl·тни~ів та службовців голов- ~ _ вlд ноле~етиву робітНиків ць~~~внч Валерій Іванович- <<Боб~Н'Ь. . . ського відділка радгоопу lмеиі ного матеріального складу Пів- та службовців консервиого за- від органІзаЦіІ ЛеиtаськоІ КоРакощ Ольга, гРи.rwlвиа Нtрова.

~

денно-ЗахіДноУ залізниці.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИИ . ВИБОРЧИН ОКРУГ .М 98 Голова

PoAtQieiiКO Микола

ШЕВЧЕНКІВСЬКИН

Пе'!1рович _ вlд иомуиістичноУ оргаmзацl'і ·радгосnу сБобриць-

J<lfЙ•.

·воду /Радгосnу •Бобрицький~.

·муиіс'!Іичиоі: СпіJІКИ МолодІ Ук- від

ВИ

ВО

р

РЧИН

ОК УГ .М 97 оІ<ружної · виборчо У

Голова окруЖІНоУ .комІсіУ -

раrни радгосnу •БобрІЩЬкий•.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИН ВИБОРЧИН ОКРУГ М 98

Бобрик. Швдеи-

Застуmпик roлoІtJJ

но-ЗцІД;Не1 ·задtзиицІ. вибqрчоІ комісlУ · CeJf.PЄT.@tP <>кРУЖНОІ виборчо! Ольга ЮріУвиа і.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИR

окружноУ

nрнбули (вже разІ)

ЗастуПИИіК голови

в

котрий

окружно У тьоУ

.мехдіЛЬ'ВИЦі

сnортсмени

шииоре­

нього жу,

дитячого

ган!JзаЦій

ор­

СVБОТ А

Змагання nройшли ор­ ·rакіІзовано, у наnруженій

8.00 8.45

ра

~оли-1:!1- жнтлобуд•,

. ~гат~овоІ

коман­

~-

~'

Ж. · КО~а~ ·. та

9.

Г~рио-

стаєва. ·· :t0и1 СQ6ртсмеИ1(И ВИС~НІЛН дуже.. ycn1W,ЦO

1 зробІщи сок

у

rо.пова

nе~гу.· ~.і· ч~е~и і,..о.­ ни Ца:rоRОдЖЕЩІ

медалsІмІ;!. землячок

-

А

н.іuпнх

iJ

подвійна ра-

дість. І Ж. Коваль і О. Горностаєва, крім то­ го,

ви:конали

майстра

ІUОрмативи

сnорту СРСР.

І. МИКОЛАRЧУК.

...

теніснетів деревообробного

кату nроходили з ·иастІльного

иих

·

взяли

обла'сть

на

участь

ПРОГРАМА VІ(РАІНСЬІ(ОГО ТЕЛЕБАЧЕ .. НJІ"

10.00 10.35

яка в

гост,рому

НАША

здобула

М. ІВАНЕНКО.

м. БРОВАРИ,

ІУІІ. КиТаська,

І ТЕЛЕФОНИ: Броварська друкарня

друге

Київського

154.

ФіІІІіМ·ковцерт

сДоброrо вам ІІ.4D Художній

сМ.ужніст••. 12.45 MiжнapoAJUl

АІІІСТ!а.

cМueJDo.Kf

ЗАОРО&'ІР, те.аефtnм

7 tepla.

стуАfа УТ•. заа сДруа• ба». КауuеивІ .-ер. .ввнй хор JІнтоІІ:ІіКоІ РСР, 14.00 Атеrстичві AIUorи. 14.30 М.узнч~tвА. фІJІІіІІ сДжере­

13.15

КонцертввІ

.110<>, 15.00 СатиричввА

ТЕЛЕФОНИ: реаакторв життв

камера.

зірки».

су-

НиІвщини

nочесне

мІсце.

256020,..

АдРЕСА

зб1рна

Актуа.ІІ•на

11.10

у . зага:rЬІюком~дНО1'!fУ .

у заЛіку

1- 1

or••·

виступа­

ляли сnортсменки Бровар­ сt.коІ школИ-!нтерRJату О. Кравченко,, О. Горно­ стаєва, І. Іllатlлова, Ю.

Вони

9.25 Аиумевта.~~.... кова

111-4-47:

JІИСТІІ

музе1t.

14.35

КовJІерт

та

рос\ІkJ,киІ .

'""" - .. -

иаро.u,воrо артнс-

РРФСР

Р.

fбparhroвa.

15.00 Міжаароnий or.tв-.. 15.15 М.уsвчивІ кІос:ІІ. .. 15.45 О. ОстроJ!!:•квІ. сНе. . вІА

аеІв», 20.'00 ІечІрин

казка.

.·ІWІІDІ». 20.15 ПрограіІа 21.80 «Час».

сМ.узІІчнІ

мІсІІевоrо

І

МВСОВО1

с3,ІІ.оров'а•.

·• 21.35 Ху,ІІ.оавІІ телёtІа. . сЦвuов вмветw:в МуаnавІ

alutay

ра.ІІомоuеІІВІ

роботи

обппоЛіграфвндавv. м. Бровари, вул. Київська.

.

варо.u,иоrо

О.

sa

артиста

в~tочІ•.

фLu.м

сМІс•ка

11-4-87,

154.

claw:•кoro

8ІР'ва, «.ІtІаша•.

.

X)'JIIO.-.o

JІеф{я•му !<8-.ua ВецІса». 1 і 2 cepit. 21 .00 «Час», 21 .35 ФутбояІоІІИА or.u-.

~.іІ& Ко~ a&PG,UIOI

19-S-18:

ІІЦІаІв

дPvrA

tОJІ,ІІ.атt•·

МузичинА фІл•м еВеснивІ спІвsвучча». 15.36 НаJІQМ4опуJІІQІІІа про-

r.p~ «Г,~~JJJ: ~аввn. 16.20 t. 'ХреІЩІікn. с&аrан ra-

8.00 8.20

Гімнастика.

Ху.u,ожвіА Грае

10.05

БаJІетва вІІ·

opraa воЬ­ ко .. итета аартвJІ VII·

ropOдt"кoro

КоммуниСІІІ'Іес:коІІ раИНЬІ ГОІ)ОJІСІСОГО І Советов нароІІнЬІх Кпевско~ обл•ств.

Друк високий. Обсяг І друкованиі! аркуш.

фІа•м

них

JІауреат

сІ(уту­

раІІоRВОГО аеnуТІІО8

Тираж

міаJІІІОА·

конкурсів

Jl, Tllliilf•

r

ева (фортевіuо); І 0.35 V світІ ТВQtІІІ. .

t 1.35

М.Іжвароnt

s

sмаrаВва

хуАо••иТ rІмвастuв Jta призи 'аурва.rу сtоветскаа

.

.

ЖеІІЩНІІа».

піСІІІеІ!ІJІ

12.2Q Ca.uor, ;ІІ.ІІТіІ'ІІІJІ

вІв

ВвстуІІ

х~

коаnт&­

............

duaцy

м.

&а­

ку.

Зустріч

14.11>

а

ве,u,.иІf

8,

ОГ.JІІІ,ІІ.8Ч

в

rостах

ваше-

ирохаи­

110.11ІтJІ1РПІІ

-

Беsетов,

у

кuки.

с8ц-·

(ФІІu...... ).

·

тNефІаИІ'

РозповІАаtсm. aJD( пов.u,евrв. Ora•~

15.30

корес~

16.00 Ху.~;оавІІі ТР. .і.JІИІ clt~~ IIPJII'a uua•. •'-•м І..й. 1 серІа.· 17.05 &КиіиАа ес І(уІа». (Оре~ ІфВСА

І(уба)................

IIJIO'II.... 17.5& д• ·85ііІfчп )І(овтвн.

ФІJІWІІ

18.50

..-ro>

сІІа111а fl~tll'»,

14. еРІ& 193..1»~

с ГоJІоІІІІІІЙ II&JIIIIIIIIqK8, До­

еві.~;

.1110

КИІІВ

ВО

АОСІІrве..

Jdonмro

1111роQА&е.В• вanoвo-тex­

~

у

аароб·

ВІІІІТВО.

19.20 J(OJtJІepт. . 20.00 ВечІрвІІ . казка: 'сМуз~tчвІ казк••·

20.15 М.І:&JІ&роАвІ

змаrаt

ху.u,оЖІІІіОТ" rІмвае призи •УІІВВJІУ с

жеІІщвиа•.

21.00 21.35

r

s

ва каа

"

Ху.~;ожвіІ тuефІп.ІІ сТр&•

азете середу,

)I.Opyqe&:t,

виходить у вівторок. n"RTBBЦIO ТІ ~.

Іваекс

11.900.

·

сЧас».

В&)І,JІІІТІі

сНован анав.,. еарскоrо

ЦЕНТРА··~оrо

«Шум,._

JЦ1'hln-

10.00· Лктуuьва камера.

.аасу .~;аремво»,

зАглnьносоюанА

........

)!~РАІНСЬКОГО

«СІІава

1 І 2

.Нопвн.

-

15.15 Декумевта.ІІWІІІІ

ТЕЛЕБА'ІІ!НН.Я

краJнн. ка».

перер81

ПРОГРАМА

вв.

СР"'" • 3 Ів'"" кв ""' •· . ик v• тв Дер•а~ poclkuoro • · poAJf,Oro а-мбаю еРосі••· По заківчевиІ Иоавва.

ПРОГРАМА

Граtтоаа».

ТЕЛЕ&АЧЕННІІ ТА ПІ!.І!ДАЧІ . НА .КИІВ І ОІНІАСТЬ

13.15

,... ТОІІ!

стааа.

rocn'>·

сДасіІІа

Покрокuоrо.

\8.00 МІжваро,ІІ.ва ІІВІІОРама. ' 18.~0 Dрем'ера

n.

ВперІВе ва е--· ХУ• АОЖІІІй тe.tett- с ЧеufІте

16.10 К..у6 кіІЮІІОАQРОЖеІ. , , 17.10 Муа.,тфt.а.ми сЖураuВІІе

14.55

фавтазІа»,

секретарв.

РРФСР

сЧас»,

2"1.00 21.36

аов».

миру сиrо», ФІnм-вве'І'Вва 10.35 Циркова програма. . Моековс•коrо АРаІІатв•воrо . 11.15 сСе.ІІо І .11111.1111•• . театру ва М.uІІ Jїtollldl. · л·-"' в1 17.50 Докумевтu•ввІ 'I'N8- 1\.45 ІUVIf\'_e.JІ- херовоrо t фІJІ•,:r сСцко ІАе в 110• 12.~1Д,. 8 старшокJІасвиків. шук • «Товариш». 18.10 !:кра~t сту,ІІ.евта-заоч~tнка. 13 05 М.уи•ТФLІІ•ма І І 2 курси. AJtralllcl.кa мо· . • ва. 2 курс. •НІмец.ка мова. 13.55 C•o~at Ден• ВІАсt.к 19.40 ФІІІ•к-коRJІерт · сІ!аер. протиповІтрнвоJ оберова

111-S-82; sac't. рЦІІТОІІ&. вl.uf.Jiy аартІІво•о

вІаповіаu•воrо

корееповаевте

ПРОМИСJІОВОСТі.

кa РРФСР JJ. СеІІ....._

14.05 РоsповІ•І "

очима

&Ьщdа:о. ФІ.JІІіІІ·ковцерт

ка а ІІаІ6Утн:о, }3.40

артист-

СІІІОВ

15.01 са '!IPJ'O вочиваетw:в &аТІо·

тембачеви; Докумеиu•внА телефІлІіІІ сІ(ро-

викоІІ)'е sаиужева

СоЮ•

,~~.окумеІІТ&JІІіІЮrо тмефІJІWІу сОtІ'Іти мвру І АРУ&ОІІ». Фt.n.м &-1 ls ЦВК• .11у 'сКОСІІkввІ вік. Сторfв• КВ АІТО&ІІСУ"•.

.У'ІІІС'ІВІ

докумевтut!ІІІІІ · теаеФLІІ•м с Парна. Чому ма­ ааокивІі'•. 20.+0 На АобравІч, ·)ІІтtfІ

18.38

cepiJ. V

12.30 18.3«1 14.00 Qpei('epa

CYYAif

Dlc· вІ рцnсАих комвозвторів

Ра,ІІ.ВВСИОІІу

rостеІ. с .JІW:І>Ц rо,11вва. А\fав~tвА кіоск.

сІ'аІІ-

RОІВТа».

С..ужу,

.тіА

сВесuе Jidc'rмu:o. 19.00 Актуа••ва камера.

-

sap .Іавих

цоро-

програма

пІсвt.

12.ІЦ Раr.!іІсІокиІ

ІіІ.35 «Плече ВОJІ;и». Те.аеварнс. ІІ.Ю сГоаос Земм•. Коецертна проrрама ДJІВ щ..-автІа. 13.10 nрограма ЛенІ~tгра,.окоТ

22.50

о6'ектвв.

Музи~

Бу,ІІ.ва•ввк.

сІЦеА·

17.50 TNe!!oay6 . . . .& pltn•. 18.110 Фt.а.м.к....". A.u

ра-

сЗАоІЮв'в». Мfааца пporpw срц. кова DОІІІТ&• ..

тмефіа...

~Що

tO.Oi

9.30

І(овцерт

ІІУt Пjіограма

ВИІL 8.20 ХУАОЖІІІА _ те.ифt.ІІ:ІоІІ сПро ..аІ, красуне».

ІQІ-•88111. Д1110 ВіАсІік ІІ])ОТіІпсівітріІи.оt

оборови •Фвfнв: · 18.10 БесІ,І(а по.3ітіІчвоrо. дача ю. ЛкуиоіІ*.

бnв

sІрок».

11.00 11.45

аUАЛЬ.ІО(:ОІОЗНА

ГІмваст•а·

сДо

10.00

ПРОГРАМА ·цЕНТРUЬНОГО ТЕЛЕ&АЧЕННJІ 'fA ПІ!'РВА.\ 111 Н~ КИІВ І ОБЛАСТЬ

8.00

.

ІСВІТНJІ

сЧае».

9;t5

А•ас•коr

к.tарвеrвІІ.

8.15 , . . . хочеш

П~

--···

На АОСіравІч, А!тнІ

дРУГА

11

воrо ~ ........ ав· ХіА».. lfpo ·поаfу &ос:мі'ІІІОІ'О екіпажу Ю. Романенка та r. ГречІІа ва кораблі сСо·

с"Іас». Фу,ІІ.ожиІІ фІJІІіІІ сВвtsваА мое•. По за~ НовJЦІІІ.

17.15 Концерт,

представ­

комбі- ти nерше місце.

команд з 33 колективів фізкультури міста. Не

1ИІса.к

с Совв'ІІd

20.45 21.00 21.35

Н. ВІЛИМА.

Реаактор Є. ФQМ.

8.45 n".••.,. •уково-попуаар­

18.00 Актуа.n:ва камера. 19.30 Про,ІІ.оваеввв ЩетурІІ\JІу

о6оров.н.

.. ·

ли за црограмою майстрів сnорту СРСР.,..

змаганнях

ченко,

тенісу.

Дев-..

-

краJвн.

спортзал'! •nерниц'11Ві зуміла виборо-

змагання

Завтра

протнnовітрнноr

Найбільший. ycnlx ви­ пав н.а долю Олени Нр.ав­

мtета Нещодавно у

17.00

18.40 О. ФЄЛ•цІіав. сІспщ•~ · сюжети». · ВuоІІуе Л. Се· ребреваикоа.. · ·· 19.00 С'портіІвна проrрака. 21.00 сЧас». . · 21.35 ЗасІііваАмо, .u.рузІІ М.узвч.­ на програма. По · Закінчен­ ні Новини_.

циос

Сироватко.

Тrрнір

мос•. ФІл•м· 4-А з· JУ!К.ІІУ сКосмічннА вік. Сторівкв JІітоnнtу», · · · 15.45 Фі.ІJ!Ом -'- ,ІІ.іТВІІ, 'сДS;8:0;· ' ВІІТІіо, ВіАЧНВІТt. .(мрt:о,

художньоі

СтолиЧну

сЧае»,

внвахі.u,внкІв.

У ЗапорІжЖі вІдбулися tЗмаrан.ня .з гlмнастНtІЩ.

Програма

14.30 Новини. · · 14.45 Прем'еt>а ,ІІ.окум~щво.,. ro теJІефіJІІіІІіу · с ІІітерксн:­

міськспорткомі­

к"~ІЦn~

'}\~Ів,Щц­

ао1іЦТ1ЩИ

-

· В. зотов,

С~р,ед

·загальеоt<.О:trандаУ

лекmву ~і,рщ~І

·

тету.

ч~маJ(нЦ · ~-­

дРуге

1.

t.uo

.

.ncтet;

.. rав». 4 серІв. .. 11.20 БіJІ•ше ''хоjІоавх тоаарІ~ 11.50 15-А тираж сСпортJІото». 11.55 Рух h:J вебеапекв. · · 12.25 Архітектура. КУРОрти І з.u,раввнці СРСР. · 12.55 Народна TBO\I'IfCТJi,, Т~~ ОГJІВ)І., . 13.45 Це · ви ІІС!Ж~е. Ковк~

tуШJІрі ~ход~Щі r~сТЮІ да тресту · сВроварипроміЩ:х;оваtП(И треце- ЖЕК }.о.І9

КВІТНЯ

10

ФІІІ•м-ковцеІh' сГрае авсамбJІІі аJІІіТІІСтІв». 8.55 ДІтам про а8ірп. 9.25 Дан вас, бат•кв. 9.55 Xy.u,oжвiJr тмефІ4•• сЦв-

·. В 'Зб(р~ · ~ом,.а.~ ~- струкцій. У друrlй груnі Івсь~ QбJ1a~~~ ~ВМ місця розnод:.лилися так: 'ВРQвар~ьt{оІ

.

ТЕЛЕ&АЧІRНJІ

Тметурвtр cCoiiRIII UаJІІІеТВ». СВІІО.U,\ІІ.ІІовІ ХУ• дожві ко•ектввв Воава­ с~о~~оJ TjL XMMiiiiBJIИOJ С}б•

ПЕРША ЗАГАJІЬВОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТІ!JІЕБАЧЕНН.Я

Н~іаці береащ~ - , сnортнвиtй боротьбі. У nоЧаТJо/ кв!~ 'НИJфuн.ьq- nершій rpy.nl колективів го року 1ї'КиЄв1 прохоДи- перШість зайия.-а номанда да першlс~ .цев.;ра.JІЬІЮІ деревообрQ.бного ком~)Іна­ hадн' ДСТ ·сА~· ~ ту, дРFЄ. 1 т:яе~є за­ f , .• , · · · , ·. , . · · водів плас:тw..ас t ~юмl­ худо~QІ гl~на<;тики•. н євих бу!Іі~ельних кон­

ДСТ· ~А~~рд• У цьому .на nерше цИІЙmла

М. СЕРГІЄНКО.

Секретар викоНКому раІоввоі Ради вародвп _деиута'l'Ів

ПЕРША ЗАГЛJJЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦЕНТРАЛЬНОГО

17.45

1 з багатьох Ін­

ших nlдn'риємс.тв.

'

Ради народвп А81ТатІа

Нlжииськоr

Н.ЕдІЩІ,

C.:UP41•

трикота­

автотраисnортиих

«Боб.ри-

- - - - - - - - - - .• .. '•.t,•ц..-. · -

ФіІІ•м-ковІІерт сСо,.ов'J·ІІІІІромuс:», 18.tt Зустріч з театром. Мос­ ІМ80квА .а,рамаТ1І'ІІІІіІ ~ атр Ім. Ставfсаавс•коrо. І 7.38 муаеів УкраJІІн. І. JІевІтан. сБо.JІОТО»,

15.30

•монтного і світлотехнІчио­ го заводів, фабрики верх­

з

та

Голова внtl0111Юму райоввоі

БІленко виборчо'( комІсlІ Шавошвв- диста:JЩlУ колІІ П1вденно-заох.~д~ від колектн- кова Ніла ВолоДJІ'МіtрІвна - ноУ залІзницІ.

.. а

-r:eP,1laтy,

рОбІТників

~ийz.вц в paдroany

Голова окружної виборчої ВИБОРЧИН ORPYI" Н · 99 ;застуmіfІ!К f.ОЛОВИ Бухамет· Олександр комісІІ Новенво Михайло ГоJJОва окружиоr :виборчоУ вибор'Іоі: номtс\t ...:.. КОJІВИЙ Олександрович вlд комуні- Кузьмич - від комуиістичиоУ комІсlУ -- СІцеако Володимир ~т~ія МефодlІвна - від стичиоУ орrа:НlзацІІ paдrocny організації радгоспу сБобри- Миколайович - від коп.ехтнву J<ол8ктнву .роб1ТШІК1в та служ- сБобрицЬRий•. цький~. · • робlТИІttdв та службовців тре-

·

!Ювцl~ єтЗіНЦlr

колектяву.

. Риба Володимир васиЛьович :раfіІи радгоооу •Бобрицький•. слу:овцtв РадгосnУ •Бобривід иментиву. робl'11НИК1В та від .колективу ,робІ'!'НИІСlІІ та Лвсu Галина Дмит.рtвиа _ цьк . • · · , службовців дистанції: коrгrакт- службовців автобази • УRреле- вlд орга:ні·заціУ Ленінської НоП~lсІUІК Василь Михайлович виборчо'( ноУ мережі станцlУ Бобрик. ватормлинмонтаж•. муиІстичноІ СпіJІКИ Мозюді У.к- - ~д к~лект!fВу робІтнИКів та

окружиоІ

комісН -

, Гурви Микола Андрійович

Зам.

811184.

1443.

55-56 номер 1982 рік  

55-56 номер 1982 рік

Advertisement