Page 1

СУБОТА

21 ЛИПНЯ

2001 р. N!! 54 (9255)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

nАпА РИМС6КИЙ- nPO СВІЙ ВІJИТ В УКРАЇНУ Дякую Богові за те, що зробив можливою мою подорож в Україну, яку віддавна я вино­ шував у моєму серці. Цим я хотів віддати да­

нину пошани цьому народові, його довгій та славній історіі віри, свідчення й мучеництва. Ці слова Папи Римського Івана Павла 11 прозву­ чали минулого тижня на традиційній аудієнціі понтифіка, що відбувається в Римі на площі

святого Апостола Петра. З глибоким почуттям любові Святий Отець згадав про єпископів України, східного та ла­ тинського обрядів, яких «мав радість обняти на їхній Землі», з якими мав нагоду «засвідчити своюдуховну близкість цьому народові, що за­ знав стількох випробовувань». «Разом з усіма співбратами в єпископстві я подякував Госпо­ дові за вірність української Церкви, яку я заохо­ тив до зросту усопричасті та співробітництві, без яких не може бути справжньої та пере­ конливої євангелізаціі>>,- наголосив Папа Рим­ ський. Папа Римський високо оцінив зустріч з мо­

лоддю у Львові. «Їм, надіі Церкви і суспільства,

я показав на Христа: тільки Він має «слова життя вічного» (Ів

6.68)

і провадить до справжньої

свободи. Я символічно доручив «молодій Укра­ їні» Божественний Закон Декалогу, Десять Бо­ жих заповідей як необхідний компас на їі шля­ ху, перестерігаючи молодих від ідолів хибного матеріального добробуту й спокуси втечі пе­ ред особистою відповідальністю>>, зазначив понтифік. Завершуючи аудієнцію, понтифік наголосив: українському народові висловлюю моє поба­ жання добробуту та миру, обіймаючи всіх ве­ ликими обіймами симпатіі та любові. Нехай же Господь оздоровить усі рани цього великого Народу і провадить його з надією до нового майбутнього!

ВИ6ВЛІНО ЧОРНИЙ СnИСОК SОРЖНИКІВ

SАНКУ "'УКРАЇНА" Народні депутати України направили Гене­ ральному прокурору запит, в якому інформу­

ють Михайла Потебенька про боржників Акціо­ нерного комерційного банку "Україна". Ось хто у цьому списку:

Асоціація «Інтерагро"- 67 млн. грн. і 18,5 млн. грн. (річних відсотків); ТОВ "Україна-Наф­ та"- 59,6 млн. грн. і 3,9 млн. грн.; корпорація "Республіка"- 7,1 млн. грн. і 17,2 млн. грн.; ЗАТ "УкрРос" - 44,5 млн. грн. і 4,1 млн. грн.; ЗАТ "Атланта-Інтернешнл" - 25,3 млн. грн. і 9,5 млн. грн; АТ "Украіна-Холдинг-Лізинг"- 2,2 млн. грн. і 10,9 млн. грн.; ЗАТ "СНТЦ "Ресурсо­ збереження"- 31,3 млн. грн. і 12,6 млн. грн.; ЗАТ "Ферум-Трейдинг'' - 7,5 млн. грн. і 1,6 млн. грн.; ДАК "Хліб України"- 6,1 млн. грн. і 2,4 млн. грн.; ТВМП "Украінська мова" - 27,6 млн. грн. і 0,5 млн. грн.; Державна податкова адміністрація Украіни - 12 млн. грн. Загальна заборгованість по кредитах цих боржників пе­ ред банком становить 347,7 млн. грн.

ВРОВАРИ СТАНУТ6

Днями під головуванням міського го­ лови І.З. Петренка відбулося засідання виконкому міської ради. На розгляд було запропоновано питання про хід ви­ конання бюджету Броварів за перше півріччя нинішнього року. Як повідоми­ ла на•1альник фінансового управління Т.П. Толмачова, за цей період до бю­ джету ~Ііста надійшло до загального фонду понад 8 млн. 776 тис. грн., до спе­ ціального фонду- понад 571 тис. грн. Недоїмка по платежах до бюджету скла­ ла 814,3 тис. грн. Видатки за цей період по загальному фонду склали понад 10 млн. 219 тис. грн., по спеціальному фо­ нду 3 МЛН. 785 ТИС. І'рН. Станом на І липня ц. р. відсутня за­ боргованість з виплати заробітної пла­ ти працівникам бюджетних установ та по соціальних виплатах (допомога сім'ям з дітьми). Заборгованість з наданих по­ слуг бюджетним установам та інших ви­ датків бюджету міста становить понад б млн. 729 тис. грн. На підставі викладе­ ного, керуючись ст. 28 п. А Закону Укра­ їни "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради запро­ понував керівникам бюджетних установ

гу на захищені статті видатків, перед­ бачені ст. ЗО Закону України "Про дер­ жавний бюджет України на 2001 р." За тиждень після традиційного Дня міста на броварчан чекає ще ON~e свя­ то фінальні змагання V літніх юна­ цьких спортивних ігор Київщини, яке відбудеться 22-23 вересня ц. р. Як за­ значив завідуючий німілом з фізичної культури та спорту О.Г. Чигирин, в мі­ сті вже проведена певна робота і ство­ рені відповідні умови для учасників, яких очікується близько 660. Визначе­

національних меншин міста у 1999-2001 р.р.". З інформацією з цього питання виступив керую'ІИЙ снравами виконко­ ~ІУ В.В. Абрамснко, котрий відзначив, що у місті зареєстровані єврейська гро­ мада та tюлJ,ське культурно-освітнє то­

сприяють їм

Віміли освіти та у проведенні

крема, в міському кул1лурному центрі "Прометей" відбувсн фестиваЛJ, худож­ ньої твор•юсті єврейських громад ма­ лих міст України, у ЗОШ

N27

провсде­

ІІО вечір полt,ського куЛJ,тосвітнього то­

нізовано їхнє харчування. Змагання про­ з легкоатлетичного

"Родина".

культури

культурно-~tистецьких заходів. Так, зо­

но, де буде розміщено гостей, як орга­ водитимуться:

вариство

вариства "Родина". У місті збережено

кро­

класи з російською мовою викладання

су- в парку "Перемога", настільного тенісу та пауерліфтінгу в легкоатле­

(ЗОШ

щорічно проходять шкіль­

N99),

ні та міські олімпіади з російської мови

тичному манежі, з шахів у ЗОШ N27. Поки що в незадовільному стані знахо­ диться газон стадіону "Спартак", на полі якого пройдуть фінальні змагання з футболу. Отож було утворено оргкомі­

та літератури. Проте необхідно більше уваги приділяти цим товариствам в ор­ ганізації національних свят, :ша,\tенних надій в історії та культурі їх

народів,

тет з підготовки і проведення спортив­ них ігор на чолі із заступником місько­

житті та творчості відомих діячів літе­ проблеми у засобах масової інформа­

номії бюджетних коштів, їх витрачан­

го голови В.М. Троценком і затвердже­ но план заходів. Було також розглянуто хід виконан­ ня рішення виконкому від 19.10.99 р. N2281 "Про затвердження плану соціа­

ня

льно-економічних та правових заходів

дотримуватися жорсткого режиму еко­

проводити

асигнувань,

в

межах

затверджених

направляючи в першу чер-

ЖНИВА гаряча пора не лише для хліборобів. Вдень і вночі несуть службу співробітники Державної пожежної охорони МВС України, покликані наглядати за станом протипожежної безпеки в селах. Вони постійно перевіряють дісздатність місцевих заJ·онів

ними зусиллями готу­

ють захист ближньо­

ції. Виконком розглянув низку питань з життєдіяльності міста і прийняв відпо­ відні рішення. Інф. "Нового життя".

життєдіяльності

жежнагляду Ю.В. Богданович та інснектор німілення ДАІ, ст. лейтснант міліції В.М. Волевач. Наш маршрут пролнгав із кооперативу ім. Щорса (с. Княжичі) до ТОВ "Зазим'н". Далі -в ПП "Придеснянсr,ке" (с. Рожни), ПП "Пухівськс", ТОВ "Де-

вши в придеснянських селах. Не буду конкретизувати ко­ жсн недоробок у ході підготов­ ки до жнив. Думаю, після на­ ших відвідин у господарствах зроблять свої висновки і надо­ лужать упущене, бо знають, що будь-якої хвилини дня і ночі

ЗАХИСТ &ЯИЖНЬОМУ

влаштову­

ють з ними спільні на­

вчання. Словом, сшль­

забезпечення

r----------...;____________;___,

пожежно-сторожової охорони,

щодо

ратури та мистецтва, висвітлювати їхні

*

У

господарствах

Броварщини почалися

жнива-2001. Іде косови­ ця та обмолот ранніх зе­ рнових культур.

знову приїдут·ь праців-

*У ВАТ "Рудня" вже зі­

ники пожежно-сторо­

брали урожай на плоЩі

жової охорони і тоді

300

вже,

І ХЯІ&ОВІ НАСУЩНОМУ...

ЩОДЕННИК ЖНИВ

як

кажуть,

подобриться".

"не

З вог­

нем жартувати не можна.

гектарів. У полі пра­

цюють

комбайнів.

20

Вони ведуть збирання врожаю ранніх зернових культур прямим комбай­

му і хлібові насущному. Примі­

сна-агро" (с. Літки). Зрозуміло,

У господарствах завершили

ром, торік під час збирання вро­

в кожному з цих господарств в

підготовку рухомого складу ав­

жаю та заготівлі кормів в Укра­

тотранспорту. Задіяні на жни­

Аби це лихо обминуло Бро­

міру фінансових можливостей заздалегідь готувалися до ОNІі­ єї з найважливіших сільського­

варщину, цими днями зробле­

подарських кампаній -жнив-

пройшли річний техогляд. За­

но рейдові неревірки стану про­

2001.

кінчується доукомплектування

бів, і пряме комбайну­

автомобілів засобами пожежа­ гасіння. З водіями автотранспо­

вання.

їні зайнялося

200

пожеж.

вах автомобілі технічно

типожежної безпеки в госпо­

Реформи в агропромислово­

рейдова бригада, до якої вхо­

му комплексі боляче вдарили по пожежно-сторожовій охороні.

дарствах району. Їх проводила дили також заступник

началь­

ника ЗДПО N22 Броварів по охороні міста та району з держ­ пожнагляду пімюлковник вну­ трішньої служби О.Е. Огород­ вік, державний інспектор з по-

Вона фінансується з місцевих бюджетів, тому розв'язання

рту

знаходятьсн

справному

проведено

і

інструктаж з

безпеки дорожш,ого

проблеми багато в чому зале­ жить від розуміння і підтрим­ ки місцевої влади. І в цьому ми ще раз пересвідчилися, побува-

стані

в

руху та

суворового дотримання Правил пожежної безпеки при збиран­ ні врожаю. Галина ПОЛЯКОВА.

нуванням.

* У ТОВ "Требухівське" застосовують і розділь­ ний спосіб збирання хлі­

*До збирання вроЖаю ранніх зернових культур

включилися хлібороби ТОВ "Бобрицьке", ВАТ "Агрокомбінат "Калита",

СГП "Заворичі".

КРАЩИМИ До 10-ї річниці незалежності України прово­ диться всеукраінський огляд міст і населених пунктів з питань благоустрою, в якому беруть участь і Бровари. Отож розпорядженням місь­ кого голови І.З. Петренка затверджено план заходів, спрямованих на те, щоб привести в належний санітарний і технічний стан вулиці, площі, сквери, мости, водоймища, кладовища, малі архітектурні форми, пам'ятники- усе, що нас постійно оточує і повинно створювати за­ тишок, впливати на настрій мешканців.

Оголошено також конкурси, приурочені свя­ ткуванню Дня міста, на звання: "Вулиця зраз­ кового благоустрою і громадського порядку", "Краща садиба приватної забудови", "Кращий будинок та кращий дитячий майданчик", за під­ сумками яких переможці одержать грошову ви­ нагороду.

Огляд об'єктів і визначення претендентів покладено на спеціальну комісію, яку очолив заступник міського голови П.В. Гонтарєв.

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспонденl'ів «Нового жипя•).

МІСЬКИЙ голова І.З. Петрен­ ко провів чергову нараду з дире­

кторами загальноосвітніх шкіл Броварів з питань ремонту шкі­ льних приміщень та підгаrовки до нового навчального року. Ці пи­

тання постійно перебувають у центрі уваги міської влади. Ще до початку літніх канікул керівники освітніх закладів визначили об­ сяг робіт, які необхідно викона­ ти. У цьому році особлива увага приділена ремонту дахів, сантех­ ніки, склінню вікон. Іван Зосевич особисто побував у всіх школах, були визначені обсяги робіт, які зараз і прово­ дяться. Окрім запланованих у бюджеті на ремонт закладів осві­ ти І ОО тис. грн., для цієї мети ви­ ділені значні капіталовкладення облдержадміністрацією. Таким чином, на ремонт шкіл буде ви­ трачено близько мільйона гри-

Повним

РЕМОНТ БУАЕ ВЧАСНИМ

ходом іде

ремонт у

гімназії і~І. С.Олійника. Тут буде п poвt~N~tю рРкnнсгрукцію та бла­ гоустрій Іtодвір'}t, фасаду школи.

вень. f'vo.я порівняння: у минуло­

штів, що їх можна використати

му році на ремонт було виділено 260 тис. грн., у 1999 році- лише 80 тисяч. - Ці коІlfГи будуть спрямова­ ні, зокрема, на реконструкцію дахів шкіл, - розповідає міський голова І.З. Петренко. - f'vo.я нас це дуже важливо. Усі школи ма­ ють плоскі дахи, що часто вихо­ дять із ладу. Тому виконкомом прийняте рішення про заміну їх

на інші потреби шкіл. Про хід ремонту розповіли ди­ ректори загальноосвітніх навча­ льних закладів. Так, класні кім­

нати відремонтовані (окрім тих,

де протікають дахи і ішні рl~мон­

У ЗОШ N~7 та N~9 уже навіть по­ лакnuані 11ідлоги. Згід11о з І'рі!фіком ведуться ре­

монтні роботи у ЗОШ N~5. N~8. а ось хід робіт у ЗОШ N~З та N~JO викликає занепокосння. Найбіль­ ше нроблем виникає черl~З про­

туються) силами батьків, а також

цедуру оформлення тендерів, що

спортивні зали. Ремонтніроботи

неt·ативно

здійснюІЕ>ться згідно з графіком.

пах робіт. Однак наявність цільо­

нозначається

на

тем­

Так, у ЗОШ N~7 проводиться ре­

вих коштів, ноетій на підтримка та

на двоскатні. Така реконструкцін

монт сантехніки, заміна унітазів,

ДОІІОМОІ'іІ МіСЦt'ВОЇ влади дає під­

проводиться зараз у ЗОШ N~2. а згодом будуть замінені дахи і в інших школах. Звичайно, затра­

уже проведено промивання сис­

стави для оtпимістичних прогно­

теми опалення, на черзі

вста­

зів. До ІЮІюго навчального року

новлення приладів обліку тепла.

школи ~Ііста будуть підготовлені

ти значні, проте ми пішли на це,

До речі, вони будуп, змонтовані

вчасно і якісно.

бо в майбутньому така реконст­ рукція дасть значний резерв ко-

в усіх школах, що снрияти~tе за­

ощадженню коштів.

-

Надія Г ЛМАЛІЙ.


21.07 12.З5 •Заповіт ХХ століття•• УТ-1

б.О5 •доброго ранку, УкраІ-

дар

но!»

В. 55 Вічні істини 9. ОО Но ва колекція 9.З5 Мультфільм 10.00 Концерт в ОлімnІІ 11.00 УТН- •Ранок• 11 .15 Погода 11.20 •Сnадкоємцям на nа­ м'ять» 11.25 Х/Ф •Покликання Андрієни•, 1с. 1З.О5 Телемаркет 1З.25 Погода 1З.ЗО Закон є закон

15.00 УТН- •день•• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 НадзвІ>Ічайна сюуація 1б.15 Mjc •Розnовіді дядечка Бобра•, 10с. 1б.ЗО Нова колекція 1б. 50 Телемар кет 17.10 Т/с •Чорна Рада•, 1с. 17.55 Закон є закон 1В ОО УТН - •Вечір• 1В. 15 Погода 1В.20 •Саме Той•• 1В.45 •Сnадкоємцям на па­ м'ять»

1В.50 Телеслужба •МІ>ІЛосердя"

19.1 О І що в уnаковці? 19.25 Бізнес-nростір 20.00 •Телефортуна•• 20.40 Вечірня казка 21. ОО УТН -Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

па­

2З.55 Погода

0.00 •Хіт року•• 0.1 О НічнІ>Ій канал УТ-2

7.00 •Прихована камера•• 7.ЗО Х/Ф •Отрута• 9.10Т/с •Професіонали••, 2с. 10.05 Телемаркет 10.ЗО •Хіт року• 10.З5 І що в упаковці? 10.45 Муз. фІльм •де заховане щастя•

11.20 Телемаркет 11.45 Х/ф •Золотий

КЛЮЧІ>ІК•• 1З.О5 Телемаркет 1З.25 Цей таємнІ>tчий світ .. 1З.45 Мультфільм 1З.55 •Хfт року• 14.00 Перерва 16.00ТСН 1б.10 Т/с •Район Сансет•, З5Вс. 17.00 Т/с •Корабель кохан­ ня•, 21с. 17.50 Х/Ф •Сентиментальна подорож••

19.ЗО тсн 19.50 •ТСН. Просnорт• 20.00 «0, ЩаСЛІ>ІВЧІ>ІК!>> 21.00 •Каламбур» 21.З5 Х/Ф •ОдруженІ>Ій холостяк»

2З. 1О •СІ>Ітуація• 2З.25 тсн 2З.45 Т/с •ШвІ>tдка допомо­ га••, В9с. О.ЗО д/с •Перервана місія. Ф. Соболєв», Вс. УТ-З

7.00, В.00, 9.00 HOBI>IHI>t 7.05, 9.05 Погода 7.10 •Джентльмен-шоу• 7.40 М/с •ПрІ>ІгодІ>І Льолека

знІ>Ікають

ОПіВДНІ•

11.10 Ток-шоу •Моя родина• 12.00 Новини 12.1 О Інтерсnорт 12.15 Т/с •Даллас•• 1З.О5 За київським часом

1З.15 Т/с •Луїза Фернанда», 24с. 14.00 ТелемагазІ>Ін 14.05 •Шлягер•• представ­ ляє ... » 14.50 ТелемагазІ>Ін 15.00 •Маршрутами Чорно­ горіІ•. До 10-їрічнІ>Іці Не­ залежності Україн~>~ 15.15 Телемагазин 15.25 •Золоте намІ>Істо КІ>І.ІВ­ щини>)

методом

академіка Смєлова

•На ранковому nрІ>І­

йомі»

16.40 Tjc

•ЛуІза Фернанда»,

25с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За кІ>ІївськІ>tм часом 1В.00 НОВИНІ>\

1В.1 О Т/с •Марія Селеста•• 1В.55 •Чекай мене• 20.00 •Подробиці•- •Час••

20.50 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф •Солодкі мрІІ•• 22.50 Т jc •Секретні матерІал~>~•

2З.40 •Подроб~>~ці••. Підсумки дня

2З.55 Погода

0.00 Х/Ф •Рейнджери• ТЕТ

Мультфільми 7.З5 •Розваги для вас• В.ОО Християнська nрограма В.ЗО СТН-тижневик 9.00 •Чорний квадрат• 9.ЗО Закон є закон 9.З5 •Моделі• 10.00 Телемагазин 10.15 Х/Ф •Джинн без пляш-

7.05

ки•

11.45 Телемагазин 11.55 •Влада факту•• 12.10Телемагазин 12.20 Закон є закон 12.25 Телемагазин

12.45 ТелемагазІ>Ін 1З .1 О МеДІа -клуб 14.00 •Вікна. НовІ>Іни• 14.15 Телемагазин 14.З5 •BIZ- ТУ••

21 ОО Погода 21.05 Х/Ф •Російські

1б.ОО Т jc •Полінезійські nрІ>Ігоди», 21с. 17.00 •BIZ-ТV•• 17.ЗО •BIZ-ТV• 1В.15 ТелемагазІ>Ін 18.ЗО •Вікна. Кримінал• 1В.40 Т/с •Антонелла», 129с. 19.15 •ВІкна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла•, 129с. 19.50 •Вікна. Новини••. Сnорт. Погода

0.00 Погода 0.05 Х/ф •Не оглядайся•

7

ся в КитаІ• 22.1 О •Вікна. Бізнес•• 22.ЗО Х/Ф •Нічний світ. Той, ЩО ВИЖИВ>>, 1 Ч. 2З.З0 •Вікна. ОПІВНОЧі» 0.00 •Вікна. Сnорт• О.ЗО •Вікна. Кримінал• 0.40 •BIZ-ТV• ВІВТОРОК, 24 липня

канал

10.10СвятаСША 10.З5 •Шоу самотнього холостяка»

11.05 ТелемагазІ>Ін 11.10 Музика на NТ

б.О5 •Доброго ранку, УкраІно!'> В.55 ВіЧНі ІСТИНИ 9 .ОО Телемаркет 9. 20 Футбол як футбол 1О. ОО Нова колекція 1О.ЗО •Бути ЖіНКОЮ» 11 .00 УТН - •Ранок••

11 .15 Погода 11.20 •Сnадкоємцям

12.З0 НОВИНІ>\ Євроnи 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ>> 17.ЗО •Яхад• - разом» 1В.ОО Граці! вІд •Гравісу•• 1В.20 Торгінформ 1В.40 •Легенди далеких кра­ ·Ін», 12с.

19.10Нім. мoвa•AIIesGute'•. 7 вип. 19.ЗО •М-стиль» 20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє•• 20.ЗО •Саме Той» про себе 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні nоради•• 21.ЗО Муз~>~ ка на NТ 22.00 •Калейдоскоn• 22.05 Концерт І. Завадського 2З.О5 ТелемагазІ>Ін 2З.1 О Музика на ТVТ ІСТV б.ОО Муз. ранок б.З5 •Перехрестя•• 7.05 "Плюс/Мінус" 7.15 •Свобода слова• В.20 М/с •Невгамовні•• В.45 М/с •А! Сnравжні монстри•

9.1 О Tj_c •Квантовий стрибок» 10.00 Tjc •Мілагрос•, 2Вс. 10.50Т/с «МІ>ІЛИЙ ВОРОГ>>, 5бс. 11 оо. 1200, 1ЗОО, 1400, 17.00, 1В.ОО •Факти•• 11.40 •В робочий полудень» 11.55 Х/Ф •Тринадцятий апо­

м'ять>>.

11.25 Х/Ф

вnеред!•, Зс. 15.00 •Під вітрилами •НаДІТ і добра• 15.10 МультфІльми 15.45 М/с •Ква-ква гвардія» 16.1 О М/с •Нові nригоди ГНОМІВ>>

1б.З5 М/с •Невгамовні•• 17.05 М/с •А 1 СnравжнІ мон­

Т/с •Квантовий стри-

бою'

18.45 •Факти•• 19.00 Х/Ф •Моя дівчинка•• 20.45 •Факти• 21.05 Погода 21.1 О Х/Ф •Найкращий маленький бордель у ТехасІ•• •Факти• 2З.10 •ФакТИ•• 2З.25 Спорт 2З.З5 "Плюс/Мінус" 2З.50 Х/ф •Оберіг•

22.55

1.20 "РосІйські

гірки" 1.ЗО "Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ М/с •Бридке каченя••, ЗЗс.

7.00

7.25 М/с •КітПес», 7.50 •Телепузики• В .20 •Єралаш»

57с.

1З.О5 Телемаркет 1З.25 Погода 1З.ЗО Закон є закон 15.00 УТН - •день•• 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40Т/Ф •Гать будуйте міцну І ВІ>ІСОКу>>

1б.15 М/с •Розnовіді дядечка Бобра••, 11с. 1б.З5 Нова колекцІя 16.50 Телемаркет 17.00 Tjc •Чорна Рада•, 2с. 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір• 1В.15 Погода 18.20 •Саме Той• 1В.45 •Сnадкоємцям на nам'ять»

1В.50 Т/с •Каскадери••, 1Вс. 19.45 І що в уnаковці? 20.05 КазнаДержави 20.40 ВечІрня казка 21.00 УТН- •Панорама••

21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям

8.З5

Tjc

•Грозові каменІ

11»,

•ТаємнІ>Ій світ Алекс

•И•• та

ІНШі nрІ>ІгодІ>І ШурІ>Іка»

12.1 О

Х/Ф •Суто англійське ВбІ>ІВСТВО>>, 1С. 1З.ЗО Дом. фітнес •Хауз фіт•• 1З.40 Х/Ф •дев'ять ярДІВ•• 15.20 Mjc •Оггі і кукарачі••, 42с. 15.45 М/с •ДІ>Ікі Тонбер~>~••, 52с. 1б.10 М/с •Боб Губко•, 1бс. 16.40 М/с •КітПес• 17.05 •Єралаш•• 17.20 •НовІ>Ій елемент• 17.50 Tfc •два капітанів••, бе. 19. ОО Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т jc •Нова жертва•

20.25 Х/Ф •Вб~>~вство на Жданівській••

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф •База

2•

СТБ

7 .ОО Прогноз погодІ>І 7.05 Астрологічн~>~й nрогноз 7.10 •BIZ-ТV• 8.55 ТелемагазІ>Ін 9.05 Т/с •Антонелла•, 12Вс. 10.00 •Вікна світ• 1О.ЗО ТелемагазІ>Ін 10.55 •BIZ-ТV•

ТЕТ

7.05 Мультфільм 7.30 •Вісті» В. ОО ХрІ>ІстІ>Іянська nрограма в.зо стн 9.00 Tfc •ЗІ>Імова вІ>Ішня•,'4с. 9.30 ПравославнІ>Ій календар 9.З5 •Автомобіль - хіт тисячоліпя»

9.55 •ТіК>> 10.15 ЕкономічнІ>Ій віснІ>Ік 10.45 •дитяче коло• 11.10 Х/Ф «БЛІ>ІЗНЮКИ» 12.ЗО Закон є закон 12.З5 ТелемагазІ>Ін 12.45 •Познайомимося зблизька>>

1З 10 Телемагазин 1З.25 •Заповіт ХХ століття• 14.15 Телемагазин 14.25 •джаз-степ-танцклас!»

14.55 Закон є закон 15.00 ТелемагазІ>Ін 15.1 О Телеенциклоnедія 15.ЗО ТелемагазІ>Ін 15.45 Мультфільм 15.55 •Земля і небо КІ>Ієва•• 1б.25 Закон є закон 1б.ЗО стн 1б.50 Телеnрес-клуб 17.35 •Світ. Укра(на. КІ>Іїв• 18.00 •Міські НОВІ>ІНІ>\>о 18.20 •Всесвіт на долоні• 1В. 45 Х/Ф • Час для міркувань• 20.20 Вечірня казка 20.ЗО стн 21.00 •Розваг~>~ для вас» 21.ЗО •Вісті•• 22.00 •Команда + 1V• 22.ЗО •Венето•. •Поема про матрац~~

22.40

Х/Ф •Велика АфродІ>І-

та>>

•Решето••. Ретросnекти­ ва. •Табула Раса•

0.15

7

22.1 О

Фестиваль •Перлини сезону••, З-4 ч. 2З.20 НІчний сnіврозмовник 2З.40 Погода 2З.45 •Хіт року•• 2З.55 Нічн~>~й канал УТ-2

•СІ>ІТуація• 7.10ТСН 7 ЗО Х/ф •Як у Христа за па-

7.00

зухою>>

9.10 •0, щасливчик'" 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хfт року» 1О.З5 І що в уnаковці? 10.45 •ЗІрКІ>!, на сцену!» 11. 15 Телемаркет 11.40 •МоднІ>Ій час•• 12.1 О •Перехрестя» 12 40 Телемаркет 1З.ОО Х/Ф •ДівчІ>Іна поспішає на nобачення~> 14.00 Перерва 1б.ООТСН 1б. 15 Т jc •Район Сансет••, 359с. 17.05 Т/с •Мент~>~ по-польсь­ ки>>, 11с.

•д.д.д. Досьє де­ тектІ>Іва Дубровського••, 7с. 18.З5 Т/с •Корабель коханНЯ••, 22с. 19.30ТСН 19.50 •ТСН. Просnорт» 20.00 Tjc •Агент національної безnекІ>І», 9с. 21.10 •БІла ворона••

17.40 Tfc

21.45 Х/Ф •Заколот• 23.35 «СІ>ІтуаЦІЯ• •Швмка допомога••, 90с. • 1.00д/с •Перервана місія. Ф. Соболєв», 9с. УТ-З

7 ОО, в ОО, 9.00 HOBI>IHI>t 7 05, 9.05 Погода 7.10 •З бадьорІ>Ім ранком!» 7.40 •Родина ВІД А до я . 7.50 Мультфільм В.10Т/с •СnецnідрозДІЛ •ПаСІ>Іфік>> 9.10 Х/Ф •Адвокат• 1О.ЗО •Вікенд•• із І. Зінченко 11.05 •Поле чудес» 12.00 НОВИНІ>\ 12. 1О Інтерсnорт 12.15 Т/с •Даллас• 1З.О5 За кІ>І·ІвськІ>Ім часом 1З.15 Tjc •ЛуІза Фернанда••, 25с. 14.00 •Хіт-базар•• 14.35 ТелемагазІ>Ін 14.40 Молодіжна телеслужба 15.10 ТелемагазІ>Ін 15.15 •Інтер'єр" 15.З5 Телемагазин 15.45 «ЩИР 1б.ОО •НедІльні зустрічі•• 1б.40 Т/с •Луіза Фернанда•, 2бс. 17.25 Торгов~>~й ряд 17.ЗО За КІ>ІївськІ>Ім часом 1В. 00 НОВІ>ІНІ>І 18.10 Т/с •Марія Селеста• 19.00 Х/Ф • ТаємнІ>Іця родини Еткінс" 20.00 •ПодробІ>Іці• - •Час"

20.50 Інтерсnорт

КАНАЛ

9 05 ГраціІ від •Гравісу•• 9.30 •Заглянь у майбутнє• 9.40 Вистава •Кармен••, 1 ч. 10.45 •ПрІ>Іват~а сnрава» з О. МарІ>ІнІною 11.00Торгінформ 11.20 •Саме Той•• про себе 11.50 •дожІ>Івемо до понедІлка••

12.20 ТорГІнформ 12.40 Тележурнал • ТІ>Іждень•• 17.05 ТорГІнформ 17.20 •ДобрІ НОВІ>ІНІ>\»

нtвськtй»

17.20 Tjc 17.45 Х/Ф

19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т/с •Нова жертва•• 20.25 Х/Ф •ДІ>ІТина до листо-

20.З0 НОВІ>ІНІ>І Євроnи 21.00СІТ •Казка лірника Сашка•• •Глобальні nорад~>~•• 21.ЗО Торгінформ 21.45 •Заглянь у майбутнє• 21.50 •Штр~>~хидо nортрета• 22.00 «ПреСТІ>ІЖ>> 22.15 •Все про nодаткІ>І» 22.ЗО Програма УХРТ 23. ОО МолодіжнІ>Ій канал •М•• 0.00 ТорГІнформ

21.15 21.25

ІСТV б.ОО Муз. ранок

7.00 •Факш•• 7.02 "Гаряча сімка· 7.12 М/с •ЧереnашкІ>І-ніндзя• 7.35 •Російські гірки• 7.45 "Плюс/Мінус" В.ОО, 9.00, 11 ОО, 12.00, 1З ОО, 14.00, 15.00, 1В.ОО <(ФакТИ>>

МультфІльмІ>! В.20 М/с •Невгамовні• В.45 М/с •А 1 СправжнІ монс-

8.05

1б.1 О

УТ-З

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.35 Х/ф •ПаДІННЯ•• 0.1 О Посміхніться,

вас

знімають'

0.40 Зона ночі 2.05 Tfc •Містер Бін•, 1-2с. 3.20 Х/Ф •Секретний фарватер••, 1с.

4.25 Х/ф «ПадіННЯ» 5.50 Х/Ф •12 стільців», СТБ •ВІкна. Стол~>~ця•• Прогноз погоді>\ •BIZ-ТV• В.ОО •ВІкна. Бізнес•

7.00 7.1 О 7.15

В.55 ТелемагазІ>Ін

9.05 Т/с •Антонелла••, 129с. 10.00 •Вікна. Опівночі• 10.30 ТелемагазІ>Ін 10.55 •BIZ-ТV» 12.00 •ВІ>І nрактІ>Ічно здорові• 12.30 Телемагазин 1З.ОО Х/ф •НічнІ>Ій світ. Той, ЩО ВІ>ІЖИВ>, 1 Ч. 14.00 •Вікна. НовІ>ІНІ>І•• 14.15 ТелемагазІ>Ін 14З5 •BIZ-ТV" 1б.ОО Tfc •ПоЛІнезійські nрІ>ІгодІ>І», 22с. 17 ОО •BIZ-ТV• 17.ЗО •BIZ-ТV" 1В.15 ТелемагазІ>Ін 18.ЗО •Вікна. КрІ>Імінал» 18.40Т/с •Антонелла», 130с. 19.15 •Вікна. Столиця•• 19.25 Tfc •Антонелла», 1ЗОс. 19.50 •Вікна. НовІ>ІНІ>І». Спорт. Погода 20.25 Х/Ф Г. Кохана •ТуnІ>ІК•• 22.1 О •Вікна. Бізнес•• 22.ЗО Х/Ф •НІЧНІ>Ій світ. Той, ЩО ВІ>ІЖІ>ІВ>>, 2 Ч. 2З.ЗО •Вікна. Опівночі• 0.00 •АВТОСТІ>\ЛЬ» 0.20 •Вікна. КрІ>ІмІнал» О.ЗО •BIZ-ТV•

СЕРЕДА, липня

б.О5 •доброго ранку, УкраІно!>>

В. 55 Вічні ІСТІ>ІНІ>І 9.00 Телемаркет 9.15 Нова колекція 9.ЗО Казна Держави

10.00Т/с •Каскадер~>~", 1Вс. •Ранок•

11.15Погода

11.20

М/с

•ЧереnашкІ>І-

•Сnадкоємцям на па­

м'ять>>

11.25 •Хіт року» 11.55 ТворчІ>Ій

вечІр nоета М.Н. Луківа, 1 ч.

12.50 Телемаркет 13.10 Погода 1З.15 Закон є закон 15.00 УТН - •день» 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40 •Крок до зірок•• 1б.15 М/с •РозповІДІ дядечКІ>І Бобра•, 12с. 16.З0 •ЗустрІЧ•• 1б.50 Телемаркет 17.00 Tfc •Чорна Рада••, Зс. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір•• 1В.15 Погода 1В.20 •Саме Той•• 18.45 •Сnадкоємцям на па­ м'ять»

стри>>

•ЧІ>І бо.Ішся ТІ>І тем­ ряви?>> 17.55 Tfc •КвантовІ>Ій стрІ>І-

17.25 Tjc бок"

1В.45 •Факт• 19.00 Х/Ф •Код убивства•• 20.45 •Факти•• 21.05 Х/Ф •Проблемна ДІ>ІТИна»

22.25 Ток-шоу •МостІ>!• 22.55 •ФаКТІ>\>> 2З.1 0 •Факт~>~• 23.25 Сnорт 23.35 "Плюс/Мінус· 23.50 Х/Ф •Заметіль•• 1.05 •РосІйські гірки• 1.15 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ

7 .ОО М/с •БрІ>Ідке каченя••, З4с.

7.25 Mjc •КітПес", 7.50 •Телепуз~>~КИ»

•Шахтар .. (Донецьк, Укра­ іна) - •Лугано• (Швей­ царія)

20.50 ВечІрня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

5Вс.

В.20 •Єралаш" В.30 КІ>І.ІвськІ>Ій реnортер

В.З5 Т/с •Грозові каменІ 11••, Зс. 9.05 Tjc «ТаЄМНІ>ІЙ СВІТ Алекс Мак", бОс.

9.35 Мультфільм 10.20 Tjc •МІстер Б ін•. 1-2с. 11.15 Х/Ф •12 стільців••, 1с. 12.25 Х/Ф •Суто ангЛІйське

м'ять>' МіжнароднІ>Ій турнір з

єдиноборства 2З.10 Х/Ф •Помста Тарзана» 0.20 Погода 0.25 •Xrr року• О.З5 Нічний канал УТ-2

7.00 •С~>~туація• 7.10ТСН 7.З5 Х/Ф •Якщо можеш, ВІ>І­ бач ... >> 9.00 Tfc •Агент національної безпеки••, 9с. 10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року" 1О.З5 І що в упаковцІ? 10.45 ДІ>Ітяча лінІя 11.00 Прогулянка з •Акцентом• і не без моралі 11.15Телемаркет 11.40 Бізнес-nростір 12.20 Сільська годІ>tна 1З.ОО Мультфільм 13.1 О Вісник податкової слу­ жб~>~ Укра'(нІ>І 1З.20Телемаркет 13.40 «ДЗВІНОК у МайбутНЄ>> іЗ ц~>~клу •ОсвІта ХХІ століття>>

1З.55 •Xrr року» 14.00 Перерва

1бООТСН 1б.15 Tfc •Район Сансет», З60с. 17.05 Т/с •Мент~>~ nо-польсь­ КІ>І», 12с.

12.00 НОВИНІ>\ 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас•• 1З.О5 За кІ>t·Івським часом 14.00 ТелемагазІ>Ін 14.05 •Шлягер» nредставляє

... >>

14.50 ТелемагазІ>tн 15.00 •домашній лікар• 15.20 Телемагазин 15.25 •Люди і ДОЛі» 15.55 Ще раз npo ожІ>Іріння 16.05 •Люди і долі" 1б.40 Tfc •Луіза Фернанда», 27с.

17.25 Торговий ряд 17.30 За КІ>Іївським часом 1В.00 НОВІ>ІНИ 1В.10 Т/с •Марія Селеста•• 19.00 Х/Ф • Таємниця родІ>ІнІ>І Еткінс>>

19.55 Суnерлото 20.00 •Подроб~>~ці• - •Час» 20.50 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф •Помста• 22.50 Клуб •Золотий гусак• 2З.З5 •Подробиці••. ПідсумкІ>І

В.20 М/с •Невгамовні• В.45 Mfc •А! Справжні монстри»

9.10 Tfc •Квантовий стрибок» 10.00Тfс •Мілагрос••, ЗОс.

10.45 Tjc •МІ>ІЛий ворог•, 58с. 11.40 •В робочІ>Ій полудень• 11.55 Х/Ф •Сказання про прекрасну

го­

model•• ТЕТ

7. ОО Мультфільм 7.20 •Венето•. •Поема

про

nрограма В.ЗО стн •Зимова вІ>Ішня», 5с. 9.ЗО •Команда+ тv 10.00 Закон є закон 10.05 ТелемагазІ>Ін 10.20 •Укра'Інський пацієнт• 1О.З5 ТелемагазІ>Ін 10.45 Закон є закон 10.50 •Безсмертні скарб~>~ Україн~>~•• 11.20 Телеенц~>~клоnеДІя 11.40 •Моделі» 12.05 ТелемагазІ>Ін 12. 15 ТелемагазІ>Ін 12.З0 •Заnовіт ХХ СТОЛІТТЯ» 1З.25 «Магія КіНО>> 1З.40 ТелемагазІ>Ін 1З.50 Мультфільм 1З.55 Закон є закон 14.00 КІ>Іівські діловІ новин~>~ 14.10 Православний кален-

9.00 Tjc

.

дар

14.15 •Хіт-базар•• 14.55 Х/Ф •Час

для

мІркувань••

1б.ЗО Х/Ф •Перша рукавІ>Ічка• •Венето». •Поема про

17.50

матрац>>

1В.ОО Мультфільм 18.10 •Я- nам'ятнІ>Ік Собі'• 19.00 Т/с •Скажені гроші•, Вс. 20.00 •За лаштунками•• 20.ЗО стн 20.45 ки·Івські ділові новІ>ІНІ>І 21.00 •Розваг~>~ для вас• 21.ЗО •Вісті» 22.00 •Вітражі" 22.ЗО стн 22.45 КИ.ІВСЬКі ДіЛОВі НОВИНИ 22.55 Х/Ф •ТерорІ>Істка•• 0.35 •Зустрінемося ввечерІ» 1.00 Молодіжна телеслужба

7

канал

10.05 •Казка лірнІ>Іка Сашка•• 10.20 •Глобальні nоради" 10.ЗО Т/с ,у пошуках істІ>ІНІ>І»,

•Красуня 1чудовІ>І­

сько»

15.45 М/с

•д~>~нозаврІ>ІКІ>І•• 1б.1 О М/с •ЧереnашкІ>І­ ніндзя• 1б.З5 М/с •Невгамовні•• 17.00 М/с •А' Сnравжні мон­

«ЧІ>І боїшся ти тем­ ряви?» 17.55 Т/с •Квантовий стри­ бок» 1В.45 •Факти» 19.00 Х/Ф •По Лос-Анджелесу без карти••

20.45 •Факти• 21.05Х/ф •Тремтіння••

22.40 •Факти• 22.55 •Факт~>~•• 2З.10 Спорт 2З.20 "Плюс/Мінус" 23.З5 Х/Ф •Сказання про пре­ красну хазяйку голубів•• 0.50 "Російські гірки" 1.00 "Російські гірки"

НОВИЙ КАНАЛ М/с •Бридке каченя», З5с. М/с •КітПес•, 59с. •ТелепузІ>ІКИ•• В.20 •Єралаш» 8.ЗО КиївськІ>Ій реnортер

7.00 7.25 7.50

В.З5 Т/с •Грозові камені

23.З5 Музика на NТ ІСТV

б. ОО Муз. ранок 7.00 •Факш" 7.02 "Гаряча сімка· 7.12 М/с •ЧереnашкІ>І-ніндзя• 7.35 "Російські гіркІ>І" 7.45 "Плюс/Мінус" В.ОО, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14.00, 1В.ОО •Факт~>~•• Мультфільм~>~

па­

СnортІ>ІВНІ>ІЙ характер. З. Шкутяк 22.30 Х/Ф •Весь світ в очах

22.10

ТВО ІХ»

2З.35 Погода 2З.40 •Хіт року•• 2З.50 Нічний канал УТ-2

•СІ>Ітуація•• 7.10ТСН 7.30 Х/Ф «ГріШНИК» 9.00 Tjc •Агент національної безпек~>~••, 1Ос. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 1О.З5 І що в упаковці? 10.45 Крок до зірок 11.15 Телемаркет

7.00

11.40 •Хто в домі хазяїн?,, 12.05 Мультфільм за заявками

12.50 •Обрані часом•• 1З.25 Телемаркет 1З.45 Шевченківська nремія. Ювілей 14.00 Перерва 1б.ООТСН 1б.15 Т/с •Район Сансет•, Зб1с. 17.05 Tfc •Мент~>~ nо-польсь­ КІ>І••, 1Зс. 17.40 Tfc •д.Д.Д. Досьє де­

11",

тектІ>Іва Дубровського•,

4с. 9 05 Т/с •ТаємнІ>Ій світ Алекс Мак•, б1с. 9.ЗО Мультфільм 10.00 Т/с •Містер Б ін••, 3-4с. 10.55 Х/Ф •12 стільців••, 2с. 12.05 Х/Ф •Начальник Чукот-

9с. Т/с •Корабель коханню••, 24с. 19.ЗОТСН 19.50 "ТСН. Просnорт• 20 .ОО Тfc •Агент національної безnекІ>І», 11 с. 21.10 •ПрІ>Іхована камера•

Кі>І"

1З.З5 Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.45 Х/Ф •дІ>ІТина до лІ>Істо­ nаду••

15.20

М/с •Оггі і кукарачі•.

16.10 М/с •Боб Губко», 1Вс. 16.35 М/с •КітПес•• 17.05 •Єралаш•• 17.20 Tjc •Чарівник 11••, 7с. 17.45 Х/Ф •Секретний фарватер•, 2с.

19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Т/с •Нова жертва• 20.25 Х/Ф •Акція• 22. ОО Реnортер 22.20 Погода

21.45 Х/Ф •Фотограф» 23.20 •СІ>ІТуація••

тер•, 2с. 4.25 Х/Ф •Під nрикриттям•• 5.50 Х/Ф •12 стільців•, 2с.

СТБ •Вікна. Стол~>~ця•• Прогноз погодІ>І •BIZ-ТV•• В.ОО •ВІкна. Бізнес• В.20 •BIZ-ТV•• В.50 АстрологічнІ>Ій nрогноз В.55 ТелемагазІ>Ін 9.05 Tjc •Антонелла•, 1З0с. 10.00 •Вікна. ОпівночІ•• 10.30 ТелемагазІ>Ін 10.55 •BIZ-ТV•• 11.50 •Імnреза• 12.ЗО ТелемагазІ>Ін 01З.О Х/Ф •Нічний світ. Той, ЩО ВИЖІ>\В>>, 2 Ч. 14.00 •Вікна. НовинІ>!» 14.15 ТелемагазІ>Ін 14.З5 •BIZ-ТV» 1б.ОО Tfc •ПолінезІйськІ nрІ>Ігоди••, 2Зс.

7.00 7.10 7.15

•BIZ-ТV»

В.10 Т/с •Сnецnідрозділ •Пасифік•

і

12.00 НОВІ>\ НІ>\ 12.1 О Інтерсnорт 12.15 Т/с •Даллас•• 1З.О5 За кІ>ІївськІ>Ім часом 1З.15 Т/с •ЛуІза Фернанда», 27с.

14.00 Телемагазин 14.05 •Хіт-базар•• 14.40 Телемагазин 14.50 •КрІ>ІЛа•• 15.20 ТелемагазІ>Ін 15.ЗО •Оnлеск~>~, оплеск~>~ ... » •Малі міста - велІ>Іка Україна>> 1б.40 Tfc •Лу'Іза Фернанда»,

16.00

2Вс. • 17.25 ТорговІ>Ій ряд 17.30 За кІ>Іївським часом 18.00 НОВИНІ>\ 1В.10Т/с •Марія Селеста•• 19.00 Х/ф •ТаЄМНІ>ІЦЯ рОДІо1НІ>І Еткінс»

20.00 •ПодробІ>Іці•- •Час• 20.50 Інтерсnорт 21 ОО Погода 21.05 Х/Ф •ВІ>Іnадок у Ріо• 22.55 Д/ф «МідНі ГРОШІ>>. Справа 2001 року 23.25 ТелевізійнІ>Ій центр МОДІ>\

0.00

•ПодробІ>ІцІ••. ПІдсумкІ>І

дня

17.ЗО •BIZ-ТV»

0.15 Погода 0.20 Х/Ф •Поза законом••

18.15 Телемагазин 1В.ЗО •Вікна. КрІ>Імінал» 1B.40Tjc •Антонелла», 1З1с. 19.15 •Вікна. СТОЛІ>ІЦЯ•• 19.25 Т/с •Антонелла••, 1З1с. 19.50 «Вікна. НОВИНІ>\>> 20.20 Хjф •ШОК•• 22.10 •Вікна. Бізнес•• 22.ЗО Т/с •дикі пальмІ>І», 5с. 23.ЗО •Вікна. Оnівночі• 0.00 •Вікна. КрІ>Імінал• 0.10 •BIZ-ТV•• ЧЕТВЕР,

липня

УТ-1

б.О5 •Доброго ранку, УкраІ·но!»

ТЕТ

7.00 7.20

Мультфільм •Венето••. •Поема

np<t

матрац»

7.30

«ВІСТІ>>

В.ОО ХристІ>Іянська nрограма В.30СТН •ЗІ>Імова ВІ>ІШНЯ», бе. 9.ЗО ПравославнІ>Ій календар 9.40 •З коментарями і без ... » 9.50 •Чорний квадрат•• 10.20 •КІ>ІЯНІ>ІН» 10.50 «КІ>ІіВ КЛаСІ>ІЧНІ>ІЙ>> 11.1 О Х/Ф •Капітан апач• 12.30 Закон є закон 12.35 •ПознайомІ>Імося збли-

9.00 Tfc

зька~~

В. 55 Вічні істІ>ІнІ>І 9.00 Телемаркет 9.15 Мультфільм 9.ЗО д/Ф •Долі Барда• 10.ЗО •Не все так nогано ... •• 11.00 УТН- •Ранок• 11.15 Погода 11.20 •Сnадкоємцям на па­ м'ять>>

11.25 Ток-ринг 12.10 ТворчІ>Ій вечір Луківа, 2 ч. 12.50 Телемаркет

УТ-З

7.00, В.ОО, 9.00 НОВІ>ІНІ>І 7.05, 9.05 Погода 7.10 •Показука•• 7.40 •Епка і корєша• 7.50 «РодІ>Іна вщАдо Я»

пес>>

22.З5 Х/ф •Під nрикриттЯМ»

26

2З.35 тсн 2З.55 Tfc •Швмка доnомо­ га•, 92с.

9.10 Х/Ф •Адвокат• 10.20 •Життя тварІ>Ін•• 11.00 Т/с •ЧОТІ>ІРІ>І танкіСТІ>!

0.10 •3х4• 0.40 Зона ночі 2.15 Т/с •Містер Бін••, З-4с. 3.20 Х/Ф •СекретнІ>Ій фарва-

17.00

18.35

М/с •ДІ>Ікі ТонберІ>І»,

54с.

25с.

11.ЗО •Моя зірка» МузІ>tка на NТ 12.ЗО Телемагаз~>~н 17.00 Т /С «Я люблю ЙОГО, мамо!>>, Зс. 1В.ОО Мовна вітальня. Урок 1б-й 1В.ЗО •Ескулаn» 19.00 •0ДІ>ІН на ОДІ>ІН З ... >> 20.00 «ХіТ-НОВІ>ІНІ>\» 20.З5 Торгінформ 20.50 «Добрі НОВИНИ>> 21.00 СІТ 21 .15 •Казка лірнІ>Іка Сашка» 21.25 •ГлобальнІ nоради•• 21.З0 •БутІ>І ЖіНКОЮ>> 22.00 •Моя зірка•• 22.40 •КалеЙДОСКОП>> 22.45 Молодіжна телеслужба 23.15 Телемагазин

рем

20.40 Вечірня казка 21. ОО УТН - Панорама 21.40 ПІ>Ітання дня 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

стри>>

17.25 Т/с

11.00 ТелемагазІ>Ін 11.20 МузІ>tка на ТVТ 12.15

м'ять»

1В.50Т/с•Каскадери•, 19с.

19.50 І що в уnаковці? 20.00 Резонанс 20.20 Створи себе. Лундст-

м'ять>>

на>>

15.00 М/Ф

15.45

2З.55 Т jc •Незнайомці• О.ЗО Проф. модельнІ>Ій кон­ курс •Metropolitan top

8.05

господарку

лубів• 13.10 •В робочий полудень" 1З.25 Х/Ф •ПроблемнадІ>ІТІ>І­

44с.

дня

23.50 Погода

па­

22.10

нtндзЯ>>

1б.З5 М/с •Невгамовні•• 17.00 М/с •А' Сnравжні мон­

•Адаокат• 10.ЗО •Планета Здоров'я• 11.00 Tfc •ЧошрІ>І танкіст~>~ і

7 .ЗО •Вісті•• 8.00 ХрІ>ІсТІ>ІЯнська

УТ-1

-

сифік>>

матрац"

25

УТН

В.10 Т/с •СnецnІдрозділ •Па-

9.10 Х/Ф

1З.15 Т/с •ЛуІза Фернанда•, 2бс.

В.20 •BIZ-ТV•• В.50 АстрологічнІ>Ій nрогноз

11. ОО

7.00, В. ОО, 9.00 НОВІ>ІНІ>І 7 .05, 9.05 Погода 7.10 •ПрокІ>Інься 1сnівай'•

пес»

1с.

1В.55 Футбол. Ліга чемnіонів.

тр~>~•

9.10 Т/с •Квантовий стрІ>Ібок" 10.00 Tfc •МІлагрос•, 29с. 10.45 Т/с •МІ>ІЛІ>Ій ворог••, 57с. 11.40 •В робочІ>Ій nолудень• 11.55 Х/ф •Заметіль•• 13.10 •В робочІ>Ій полудень» 13.25 Х/Ф •Моя дІВЧІ>Інка•• 15.10 МультфІЛЬМІ>! 15.45 М/с •ДІ>ІнозаврІ>ІКИ»

лютився>>

2З.45 •СитуаЦІЯ>> о.оотсн О .20 Т jc •Швмка допомога•, 91с. 1.10д/с •Перервана місІя. Ф. Соболєв••, 10с.

пада»

18.20 •Заглянь у майбутнє•

19.45 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 «ДобрІ НОВИНІ>\»

11», бе. •СекретнІ>Ій фарва•ЧаріВНІ>ІК

тер••, 1с.

... »

18.ЗО Програма УХРТ 19.00 •СТІ>ІМУЛ>> 19.15 Торгінформ 19.З5 •Міста і стол~>~ці світу•

Т/с •д.д.д. Досьє де­ тектІ>Іва Дубровського•, Вс. 1В.З5 Т/с •Корабель коханНЯ••, 2Зс. 19.ЗОТСН 19.50 •ТСН. Просnорт•• 20.00 Tjc •Агент національно·, безnекІ>І•, 1Ос. 21.10 •КомедійнІ>Ій квартет• 21.45 Х/Ф •Автобус, що роз-

17.40

М/с •Оггі і кукарачі», 4Зс. 15.45 М/с •ДІ>Ію Тонбери•, 5Зс. 1б.15 М/с •Боб Губко•, 17с. 1б.40 М/с •КітПес" 17.05 •Єралаш•

17.ЗО •Шлягер•• nредставляє

2З.50 тсн

2с. Мак .. , 59с. 9 .ЗО Аншлаг' Аншлаг' 1О.ЗО Х/ф •ОnерацІя

на па­

м'ять»

0.10 Tfc

В.ЗО КІ>ІївськІ>Ій реnортер

9.05 Т/с

•Покликання Анд-

риєни», 2с.

стоЛ>>,

1З.З5 •В робочий полудень•• 1З. 50 Х/Ф •Гардемарини,

на па­

ВбІ>ІВСТВО>, 2с.

1З.50 Дом. фІтнес •Хауз фіт• 1З.55 Х/Ф •УбІ>Івство на Жда­ 15.20

дня

УТ-1

10.05 •Глобальні nорад~>~••

17.55

браш• 22.ЗО Т jc •Курортний роман• 2З.45 •Подроб~>~ці••. Підсумки

20.25 Х/Ф •Боги розважають­

нуть ладаНОМ»

ряви?»

і

Болека»>

16.05

матрац>>

22.ЗОСТН 22.45 Київські ділові новини 22.55 Х/Ф •Ваші пальці nах-

17.ЗО Т/с •ЧІ>І бо'1шся ти тем­

сифік>>

15.55 Схуднення за

куля>>

1б.ЗО • Тема з варіаціями• 17.З0 •ІМ'Я•• 1В.ОО • ТаємнІ>ІЦІ і скандали• 1В.ЗО • Палацеві таємниці•• 19.00 Т/с •Скажені гроші•, 7с. 20.00 •Таємниці nортретного фойє•• 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділюві новини 21.00 •Розваги для вас•• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Магія кіно• 22.15 •Венето•. •Поема про

стри>>

В.10 Т/с •Сnецпідрозділ •Па­ •Тіні

14.ЗО •СnожІ>Івач••

14.40 •З коментарями і без ... » 14.50 Х/Ф •Балтиморська

11.ЗО Телемагазин

22. 1О Футбол як футбол 22.50 Фестиваль •Перлини сезону•, 1-2 ч.

Т jc

14.05 •Бард-салон•

12.05 Торгінформ 12.20 «Добрі НОВИНИ»

м'ять»

9.15

1З.ЗО Телемагазин Закон є закон 1З.50 Мультфільм 14.00 ПравославнІ>Ій кален-

1З.45

поета М.

1З.10 Погода

13.15 Закон є закон 15.00 УТН - •день•• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 д/Ф •Світ Швейцарі!•• 1б.15 М/с .•Розповіді дядечки Бобра•, 1Зс. 16.ЗОУ/Ф •Тенор ВолодимІ>Ір ГрІ>ІШКО»

17.00 Т/с •Чорна Рада•, 17.55 Закон є закон 1В.ОО УТН - •Вечір••

4с.

1З.ОО Телемагазин 1З.15 •Заповіт ХХ століття• 14.1 О ТелемагазІ>Ін 14.20 •ВІтражі•• 14.50 Телемагазин 15.00 •душа до душі• 15.15 Закон є закон 15.20 Телемагазин 15.З5 •Царська ложа•• 1б.15 Телемагазин 1б.25 Закон є закон 1б.ЗО стн

16.50 •Ліри•. •ЯкбІ>І я вів що­ деннІ>Ік ... • І. Дзюба 17.20 •Лакмус життя• 17.40 •Автомобіль- хіттисячоліття• 1В.00 «Міські НОВІ>ІНІ>І> 1В.20 • ТіК•• 1В.40 Х/Ф •Потяг до Брукліна• 20 20 Вечірня казка 20.ЗОСТН 21.00 Розваг~>~ для вас• 21.30 •Вісті•• 22.00 Програма •Сnорто­ лоГІЯ>>

1В.15 Погода 1В.20 •Саме Той••

22 15

18.45

22.25 Х/Ф

•Сnадкоємцям на па-

•Венето». •Поема про

матраЦ>>

•Вона nрекрасна•


21.07

NH54 (9255) Кращі концерти •ТЕТ•. •Машина часу•

0.00

7 КАНАЛ 9.05 Грацп· від •Гравісу• 9.ЗО Вистава •Кармен•, 2 ч. 10.50 Торгінформ 11.10 •Хrr-базар• 12.15Торгінформ 12.40 •Жіночий світ• 17.05 Торгінформ 17.20 •добрі новини• 17.ЗО •Заглянь у майбутнє• 17.40 ГраціІ від •Гравісу• 18.00 •Ноосфера• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.ЗО Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.З5 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •Штрихи до nортрета• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ» 20.ЗО •Мелодром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні nоради• 21.ЗО Торгінформ 21.50 •Престиж• 22.05 •Ваше здоров'я• 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО •ділові люди• 2З. 15 Канал •М• ІСТV

6.00 Муз. ранок 7. ОО •Факти• 7.02 "Гаряча сімка" 7.12 М/с •Череnашки-ніндзя• 7.З5 •Російські гірки• 7.45 "Плюс/Мінус"

8.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 18.00 •Фак­ ти•

8.05 Мультфільми 8.20 М/с •Невгамовні• 8.45 М/с •А! Сnравжні монстри•

9.10 Т/с •Квантовий стрибок• 10.00 Т/с •Мілагрос•. З1с. 10.45 Т/с •Милий ворог•, 59с.

.,

11.З5 •В робочий полудень• 11.50 Х/Ф •Леонардо• 1З.20 •В робочий nолудень• 1З.З5 Х/Ф •Лос-АнджелесQм без карти• 15.20 Мультфільми 15.45 М/с •динозаврики• 16.1 О М/с •Черепашки­ ніндзя• 16.З5 М/с •Невгамовні• 17.00 М/с •А! Сnравжні мон­ стри•

17.25 Т/с •Чи боїшся ти тем­ ряви?• 17.55 Т/с •Квантовий стри­

бок• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Невідомі особистості•

20.45 •Факти• 21.05 Х/ф •Денне свrrло• 22.55 •Факти• 2З.1 О •Факти• 2З.25 Сnорт 2З.З5 "Плюс/Мінус" 2З.50 Х/Ф •Літо nані Форбес•

1.15 1.25

•Російські гірки• •Російські гірки•

НОВИЙ КАНАЛ М/с •Бридкt: каченя•, Збс. бОс.

7.00

7.25 М/с •КітПес•, 7. 50 •Телеnузики• 8.20 •Єралаш•

В.ЗО Київський реnортер 8.З5 Т jc •Грозові камені І І•, 5с.

. 5 Т/с •Таємний світ Алекс

Мак•, 62с. 9.ЗО Мультфільм 9.45 Т/с •Містер Бін•, 5-бс. 10.40 Х/Ф •12 стільців•, Зс. 12.05 Х/Ф •Футболіст• 1З.З5Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.45 Х/Ф •Акція• 15.15 М/с •Оггі і кукарачі•, 45с. 15.40 М/с •дикі Тонбери•, 55с. 16.05 Mjc •Боб Губко•, 19с. 16.ЗО М/с •КітПес• 17.00 •Єралаш• 17.1 О Tjc •Чарівник 11•, Вс. 17.40 Х!Ф •Секретний фарватер•, Зс. 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.40 Tjc •Нова жертва• 20.ЗО Х/Ф •Тривожна неділя• 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/Ф •Акули 2• 0.1 О •Живий звук• 0.40 Зона ночі 1.55 Tjc •Містер Бін•, 5-6с. З.ОО Х!Ф •Секретний фарватер•, Зс.

4. 1О

Х/Ф •Акули 2• 5.З5 Х/Ф •12 стільців•, Зс. СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7. 1О Прогноз nогоди 7.15 •BIZ-lV• 8.00 _•Вікна. Бізнес• 8.20 •BIZ-lV• 8.50 Астрологічний nрогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с •Антонелла•, 1З1с. 10.00 •Вікна. Оnівночі• 10.30 Телемагазин 10.55 •BIZ-lV• 12.35 Телемагазин

23.30 •Вікна. Опівночі• 0.00 •Вікна. Кримінал• 0.10 •BIZ-lV• 1.00 Астрологічний nрогноз П'ЯТНИЦЯ,

липня

27

УТ-1

6.05 •Доброго ранку, УкраІно!»

Вічні істини 9.00Телемаркет 9.15 По сторінках nрограми •Класік-nрем'єр• 9.ЗО Т/с •Каскадери•, 19с. 1О.ЗО Мед. тижневик "36,6" 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 •Сnадкоємцям на nа­

6.55

м'ять»

11.25

Х/Ф

•Потяг

Бобра•, 14с.

16.35 •Обрані часом•. •досьє художника•

17.15 Телемаркет 17.25 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 16.00 УТН - •Вечір• 16.15 Погода 18.20 •Саме Той• 16.45 •Сnадкоємцям

16.40Т/с •Антонелла•, 1З2с. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла•, 1З2с. 19.50 •Вікна. Новини•. Сnорт. Погода 20.25 Х/Ф •Зроби мені боля­ че•

22. 1О •Вікна.

Бізнес• 22.ЗО Т/с •Дикі nальми•, 6с.

на nа-

18.00 • Таємниці і скандали• 18.25 •З5 хвилин джазу• 19.00 Т/с •Скажені гроші•, 9с. 20.00 • Таємниці nалаців• 20.ЗО стн 20.45 КИІвські ділові НОВИНИ 21.00 •Розваги для вас• 21.ЗО •Вісті• 22.00 д/с •Хроніка надій і ілюзій»

22.ЗОСТН

22.45 Київські ділові новини 22.55 •Бард-салон• 23.20 Х/Ф •Кримінальний та­

СТБ

7.00 •Вікна. Столиця• 7.10 Прогноз погоди 7.15 •BIZ-lV• 8.00 •Вікна. Бізнес• 8.20 •BIZ-lV• 8.50 Астрологічний nрогноз 8.55 Телемагазин 9.05 Т/с •Антонелла•, 132с. 10.00 •Вікна. Опівночі• 10.ЗОТелемагазин

10.55 •BIZ-lV• 12.35 Телемагазин 1З.О Т/с •дикі пальми•, бе.

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин 14.35 •BIZ -lV• 1б.ОО •BIZ-lV• 1б.50 Телемагазин

17.00 •BIZ-lV• 17.З5 д/с •Підводна одіссея команди Кусто•, ЗЗс. 18.30 •Вікна. Кримінал• 18.40Т/с •Антонелла•, 1ЗЗс. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Tjc •Антонелла•, 13Зс. 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 20.25 Х/Ф •Лікування за лікарем Лоховським• 21. ОО Х/Ф •Повітряні nірати• 22.ЗО Х/Ф •Шестиструнний самурай• 0.1 О •BIZ -lV•. Нічний каприз СУБОТА, 28 липня

канал

10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні nоради• 1О. 20 Телемагазин 10.30 Т/с •В nошуках істини•, на 1VТ 11.ЗО Мовна вітальня. Урок 17-й

nа­

ряча десятка•

УТ-2

7 .ОО •Ситуація• 7.10 тсн 7.30 Х/Ф •доnінг для янголів• 9.00 Т/с •Агент національної безnеки•, 11с. 1О .05 Телемаркет 1о .зо •Xrr року» 10.35 І що в уnаковці? 10.45 Естрадна nрем'єр-ліга

11.15 Телемаркет 11.40 •Міжнародний дитячий конкурс знавців украІнсь­ кої мови>>

12.10 Нова колекція 12.25 Відкриваємо Біблію 12.55 •Право• 13.25 Телемаркет 13.55 •Хіт року• 14.00 Перерва

мамоІ•, 4с.

18.00

•В гостях у Дмитра Го-

рдона•

19.00 •Один на один з ... • 20.00 Музика на 1VТ 20.З5 Торгінформ 20.50 «Добрі НОВИНИ» 21.00СІТ 21.15 •Погляд з Америки• 21.ЗО •Глобальні nоради• 21.З5 •Аптека для душі• 22.05 Салон •Des Miserables• 22.50 Музика на 1VТ ІСТV

6.00 Муз. ранок 7.00 •Факти• 7.02 "Гаряча сімка" 7.12 М/с •Черепашки-ніндзя• 7 .З5 'Російські гірки" 7.45 'Плюс/Мінус" 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 •Фак8.05 Мультфільми 8.20 М/с •Невгамовні• 8.45 М/с •А! Справжні монстри•

nеріоду•

16. 5О Т/с •Корабель кохання• 17.45 Х/Ф • Точка розриву•

19.30ТСН

19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів•, 29с. 21.05 д/с •Кримінальна країна•

щасливчик!• 22.З5 Т/с •Авантюрист•, 46с. 2З.ЗО •Ситуація• 23.45ТСН 0.05 Х/Ф •Право на вбивство•

21.40 •0,

УТ-З

7.00, 8.00, 9.00 Новини 7.05, 9.05 Погода 7. 1О Клуб •Золотий гусак• 7.50 Мультфільм 6.10 Т/с •Сnецnідрозділ •Па­ сифік•

9.1 О Х/Ф •Іnодром• 10.50 Т/с •Чотири танкісти

11 .50 •Калейдоскоn• 11.55 Музика на 1VТ 12.30 Телемагазин 17.00 Т/с •Я люблю його,

ти•

16.00ТСН 16. 15 •Парк автомобільного

і

nec•

12.00 Новини 12. 1О Інтерсnорт 12. 15 Т jc •Даллас• 13.05 За київським часом

1З.15 Т/с •Луїза Фернанда•, 28с.

Муз. час 14.ЗО Телемагазин 14.40 д/Ф •Неnохитний Президент•, 1 ч. 15.05 •Партнер• 15.15 Телемагазин 15.20 •Автографи• 15.50Телемагазин 15.55 •Конкурент•

14.00

16.ЗО •Ліки майбутнього• 16.40 Т/с •Лу'Іза Фернанда•, 29с. 17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 1О •Елка і корєша• 18.20 Т/с •Марія Селеста• 19.05 Ток-шоу •Моя родина• 20.00 •Подробиці- - •Час• 20.50 Інтерсnорт 21.00 Погода 21.05 •Поле чудес• 22.05 Х/Ф •За останньою рис­ кою»

•Подробиці•. Підсумки

дня

ТЕТ

7.00 Мультфільм 7.20 •Венето•. •Поема про матрац•

7 .ЗО •Вісті• 8.00 Християнська nрограма 6.ЗОСТН 9.00 Т/с •Зимова вишня•, 7с. 9.ЗО Закон є закон 9 .З5 •Познайомимося збли­ зька•

матрац•

26с.

22.1 О Церемонія нагородження nреміІ. • Територія А• 2З. 1О Погода 23. 15 •Хіт року• 23.25 •В ніч на суботу•. •Га­

10.00Телемагазин 10.15 Закон є закон

•Cвrr. УкраІна. КИІв• 14.З5 Кіногороскоn 14.55 Х/Ф •Потяг до Брукліна• 16.ЗО Х/Ф •Насреддін у Бухарі• 17.50 •Венето•. •Поема npo

11.00 Музика

м'ять»

0.15 Погода 0.20 Х/Ф •Охоронець•

дар

14.15

7

м'ять•

14.35 •BIZ-lV• 16.00 Т/с •Полінезійські nри-

Передача2 11.00 Телемагазин 11.10 •І все-таки романс• 11.40 Телемагазин 11.55 •Балет- любов моя• 12.25 Телемагазин 12.З5 •Тема з варіаціями• 1З.25 Телеенциклоnедія 1З.45 Телемагазин 1З.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.1 О Православний кален-

лант»

18.50 І що в уnаковці? 19.00 Ток-ринг 19.45 •Золота Фортуна• 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питаннядня 21.45 Світ сnорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

0.00

17.00 •BIZ-lV• 17.30 •BIZ-lV• 18.15 Телемагазин 18.30 •Вікна. Кримінал•

до

Брукліна• 12.55 Телемаркет 13.15 Погода 1З.20 Закон є закон 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 •Зірки, на сцену!• 16.15 М/с •Розповіді дядечка

1З.ОО Т/с •Дикі nальми•, 5с. 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин

годи•, 24с.

1О. 20 •Дружини •Beatles•.

9.1 ОТjc •Квантовий стрибок• 10.00Т/с •Мілагрос•, З2с. 10.45 Т jc •Милий вороГ», 60с. 11.З5 •В робочий полудень• 11.50 Х/ф •Приватне ЖИПЯ» 13.35 •В робочий полудень• 1З.45 Х/Ф •денне світло• 15.З5 Мультфільми 15.45 М/с •Американський хвіст»

16.1 О М/с •Черепашки­ ніндзя•

1б.З5

Mfc •А!

Справжні мон­

стри•

17.00 оМ-файли• із • Таврійських ігор-2001• 17.25Т/с •Чи боїшся ти тем­ ряви?• 17.55 Т/с •Квантовий стри­

бок• 18.45 •Факти•

19.00 Х/Ф

•Безсторонній по­

гляд•

20.45 •ФакТИ» 21.05 Х/Ф •Як рибка без води•

22.20 •Факти• 22.З5 •Факти•

22.50 Сnорт 2З.ОО 'Плюс/Мінус" 2З.15 Х/Ф •Кривавий місяць• 1.00 'Російські гірки" 1.1 О 'Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ М/с •Бридке каченя•, З7с. 7.25 М/с •КітПес•. б2с. 7.50 •Телепузики• 8.20 •Єралаш•

7.00

8.30 КИІвський репортер 8.35 Т/с •Грозові камені 11•, бе. 9.05 Т/с •Таємний світ Алекс Мак•, бЗс. 9.ЗО Мультфільм 9.45 Т/с •Містер Бін•, 7-Вс. 10.45 Х/Ф •12 стільців•, 4с. 12. 1О Х/Ф •Осінній марафон• 1З.40 Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.45 Х/Ф •Тривожна неділя• 15.10 М/с •Оггі і кукарачі•, 4бс. 15.35 Mjc •дикі Тонбери•, 56с.

1б.ОО М/с •Боб Губко•, 20с. 1б.ЗО М/с •КітПес•

1б.55 •Єралаш•

17.10 Tfc •Чарівник 11•, 9с. 17.45 Х/Ф • Таємний фарватер•, 4с.

19.00 Репортер 1!1.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 20.30 Х/Ф •За двома зайцями•

22.00 Реnортер 22.20 Погода 22.35 Х/ф •Під ТИСКОМ» О .1 О Х/Ф •Одна на трьох• 1.ЗО •Бівіс і Баттхед•.

1.55 Зона ночі З.25 Т/с •Містер Бін•, 7-Вс.

4.30 Х/Ф •За двома зайцями• 5.45 Х/Ф •12 стільців•, 4с. 7.00 М/Ф •Дикі лебеді•

УТ-1 7.ЗО •Доброго ранку, Укра}­ но!»

8.50 Духовна музика 9.00, 10.00 День Святого Во­ лодимира. Трансляція

святкового богослужіння Укра}нської православної церкви зі Свято-Успенсь­ кого собору Києво-Печер­ ськоїлаври 11.00 •Понтійська арена•. Міжнародний фестиваль 11.30 •Хіт року• 12.00 УТН - •День• 12.10 Погода 12.15 •Сnадкоємцям на пам'ять»

12.25 •Олімпійська галерея• 12.45 Мультфільм 1З.ОО Класік-прем'єр із Т. Миленіною 1З. ЗО •Кордон•. Передача 4-а 1З.50 •На сьомому небі• 14.25 •Надвечір'я• 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 •Не все так погано ... • 15.50 РеліквіІ і храми України 1б.ОО •Регіон•. До 10-·1 річниці Незалежності України 1б.25 Польова nошта nам'яті 17.00 Прогулянка з •Акцен­

том", і не без моралі Т/с •Палеп•. В. Кан-

17.20

динський

18.00 УТН-

•Вечір• 18.10Погода 18.20 Вікно в Америку 18.50 Футбол. Чемnіонат України. •динамо• (Київ) - •Металург• (Маріуполь) 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Світ сnорту 21.55 Погода 22.00 •Сnадкоємцям на па­ м'ять»

22.05 Світ спорту. Футбол 22.15 Церемонія нагородження преміІ•Територія А•

23.15 Погода 2З. 20 •Хіт року•

2З.ЗО Нічний канал УТ-2

7.00

•Парк автомобільного

періоду»

7.З5 Т/с •Лессі•, 40с. 8.00 •0, щасливчик!• 8.50 •Рецепти веселих . кулінарів• 9.25 •Повне мамаду» 1О. 05 Телемар кет 10.15 •Хіт-новини• 10.40 Резонанс 11.00 •Модний час• 11.З0 «ЧіТКО і ЯСНО» 12.00 Надзвичайна ситуація 12.ЗО Телеслужба •Милосердя•

12.50 •Людина і закон• 13.20 Спортарена 14.00 Блок сусп. ТБ 15.00 Т/с •Авантюрист•, 4бс. 15.55 Х/Ф •Зайва дитина• 17.З5 Х/Ф •Папаши• 19.15ТСН

19.45 Х/ф •Місяцем був на­ повнений сад• 21.40 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів•, 29с. 22.45 Х/Ф •Служниця з •Ти­ таніка» 0.25 •Парк автомобільного nеріоду» УТ-З

7.00 За київським часом 7.30 д/Ф •Незламний Прези­ дент•, 2 ч. 7.55 •Естафета• 8.10 •Пані, панночка, панянка•

8.25 Торговий

ряд В.ЗО •На ранковому прийомі• 9.05 Погода 9.10 •Самі з вусами• 9.40 •доки усі вдома• 10.10 •З бадьорим ранком!• 10.45 •Не час• 11.05 •Смак• 11.30 •Музичний кіоск• 12.00 Х/Ф •Джонні Місто хлоnчик-чарівник• 1З.ЗО •Жипя тварин• 14.00 •Вчасно• 14. 15 д/с •Світ сафарі• 15.10 •З легкою nарою!• 15.З5 квк 17.20 •Інтеллект-шоу LGЕвріка• 18.15 Х/Ф •Підірвіть банк• 19.55 Суперлото

20.00 •Подробиці• 20.20 •N-кілометр•

20.З5 •Час•

20.50 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 •Городок• 21.30 Т jc •Далекобійники• 22.З5 Х/Ф •Пророцтво• 0.20 Х/Ф •Принесіть мені го­ лову Альфредо Гарсія• ТЕТ

--

7.05 •Вісті• 7.35 •Розваги для вас• 8.00 Мультфільми в.зостн

9.00 •Створи себе• 9.20 Православний календар 9.25 Х/Ф •Вісімсот льє по Амазонці• 10.55 Молодіжна телеслужба 11.25 •Життя, осяяне кра­ сою»

12.00 д/с •Індаба•. 17с. 12.30 •Решето•. •Гурт йо'гурт• 1З.20 д;с •Хроніка надій і іЛЮЗІЙ»

1З.50 Х/Ф ••Попелюшка• 15.10 Телемагазин 15.25 •Право• 15.55 Мультфільм 1б.ОО •Кумири• 1б.ЗОСТН 1б.50 Економічний вісник 17.20 •Споживач•· 17.30 •Лакмус жипя•

17.50 •З коментарями і без. • 18.00 •Міські НОВИНИ» 18.20 •І наступив час ... • 18.45 •Чорний квадрат• 19.15 Телепресс-клуб 20.00 •КИЯНИН• 20.30 стн 21.00 •Розваги для вас• 21.ЗО •Вісті• 22.00 •Сміхоностальгія• 22.30 •Венето•. •Поема про матрац•

22.40 Х/ф •Сутність ВОГНЮ» О. 20 Кращі концерти • ТЕТ • 7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.20 •Бути жінкою• 10.45 Молодіжна телеслужба 11.15 •Шоу самотнього холостяка»

11.45 Світ науки 12.00 Хіт-новини 12.30 •дикий світ Америки• 1З. ОО Мовна вітальня. Урок 18-й 1З.ЗО Час розваг 14.00 Телемагазин 14.30 •Один на один з ... • 14.45 Музика на 1VТ 15.ЗО •Моя зірка" 1б.15 Музика на 1VТ 1б.25 •Ескулаn" 1б.55 •Калейдоскоn• 17.00 •Аnтека для душі• 17.40 Музика на 1VТ 18.00 Салон •Des Miserables" 18.45 Музика на 1VТ 19.00 Вікно в Америку 19.30 Телемагазин 19.50 Музика на 1VТ 20.00 •Калейдоскоn• 20.05 Музика на 1VТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради• 21.30 Ток-шоу •У гостях у Дмитра Гордона•

22.ЗО Салон •Des Miserables" 2З.ЗО Телемагазин 23.50 Музика на 1VТ ІСТV

7.00 •Факти• 7.02 •Перехрестя• 7.35 •Діалоги про риболов­ лю•

8.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 •Факти• 8.02 Відбій 8.15 Мультфільми 8.45 Т/с •Молодість Геракла" 9.ЗО •Російські гірки•

10.00 Х/Ф •Стріли Робін Гуда•

11.ЗО Х/Ф •Родина•, 1-2с. 13.35 Х/Ф •Безсторонній погляд•

15.10 Мультфільми 15.25 М/Ф •Попелюшка• 1б.20 Т/с •Клеоnатра 2525" 1б.40 Т/с •Джек-урвиголова• •Альф• 17.З5 Х/Ф •Татусь-привид•

17.05 Т/с

19.00 Х/Ф ·Убити з інтригою• 20.45 Х/Ф •Майор Пейн" 22.20 •Кентавр". Тележурнал для чоловіків

22.50

Х/Ф •Китайська Кама­

сутра•

0.20 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ

8.00 •Новий елемент• 8.25 Мультфільми 8.50 М/Ф •Мауглі" 10.00 Т/с •Таємний cвrr Алекс Мак•, б4с.

10.30 •З х 4• 10.55 Дом. фітнес •Хауз фіт• 11.05 Світ індійського кіно 1З.20 Х/Ф •Солоний принц• 14.55 Х/Ф •Сорок перший• 1б.ЗО Х/Ф •Вийти заміж за капітана» 18.05 Т/с •Горець•, 21с. 19.00 Репортер 19.ЗО Хjф •Весна на Зарічній вулиці• 21.20 Х/Ф •Затяжний стри­

бок•

23.20 •Плейбой• представ­ ляє•. •Жінки інших чо­ ловіків•

0.55 Т/с •Едем• 1.25 Зона ночі 3.05 Т/с •Голод• З .ЗО •Бівіс і Баттхед• З.55 Х/Ф •Весна на Зарічній вулиці•

5. 25 Х/Ф •Затяжний стрибок• 7.05 •Живий звук• СТБ

8.05 Астрологічний nрогноз 8.10 •BIZ-lV•

9.00 •BIZ-lV• 9.55 Х/Ф "ЛІкування

по док-

тору Лоховському"

10.ЗО •Подарунки з Олімпу .. 10.40 Астрологічний прогноз 11.00 д/с •Підводна одіссея

команди Кусто", 33с. 11.55 •М-стиль" 12.35 •ЛабораторІя малого бізнесу• 12.50 д/Ф •DataCorn: долаючи простір"

13.10 •BIZ-lV• 14.35 Телемагазин 15.00 Телемагазин 15.ЗО •BIZ-lV" 16.30 «Вікна. Спорт ...

Зворо­

тний бік медалі 17.00 Д/с •На перехрестях планети Земля~~

17.50 Хjф • Трест, що лопнув" 19.00 •ВІкна. Новини" 19.15 Х/Ф •Потяг до Бруклинан

21.00 Х/Ф

•Повернення в за­ гублений світ}>

22.45

Х/ф •1б ММ" НЕДІЛЯ, ЛИПНSІ

29

УТ-1

7.30

-Дж. Гонзалес. Е. Мора· лес- ІнЖин ЛІ 23.40 •Таємні ІсторІІ»

0.1 О

Х/Ф •Загибель Отрара .. УТ-З

7.00 МолодІжна телеслужба 7.30 •На СВОЇЙ зеМЛІ• 8.00 •НедіЛЬНІ зусТрІЧІ" 8.35 Торговий ряд 8.40 •Інтер'єр" 9 05 Погода 9.10 «ГорОДОК» 9.40 •Прокинься 1СПІВай'•· 10.30 •Вікенд" зІ. Зінченко 11.05 •Караоке на майданІ" 11 ЗО •Смачно" з Б Бурдою 12.00 •Мелорама• 12.З5 •Показуха .. 1З.О5 Х/Ф •НейтральнІ води"

14.50 •Б рейн-ринг" 15.40 •Пісня року•. Липень 16.50 Т/с •дальнобІйники" 17.45 •См1хопанорама" 18.20 Х/Ф •МосковськІ КаНІКУЛИ>>

тяка»

9.ЗО •Крок до зірок» 10.00 •Наше військо" 10.ЗО •Телефортуна" 11.05 •Хто в домі хазяїн?" 11.30 Мед. тижневик 'Зб,б" 12.00 УТН - •день" 12.1 О •Сnадкоємцям на пам'ять»

12.15 Сільська година 13.05 •Саме Той" про себе 1З.40 •Ми пам'ятаємо ВашІ Імена

14.00

... »

Мультфільм на замов­

лення

14.50

Формула-1. Гран-прі

Німеччини

17. ОО •Перехрестя" 17.35 Цикл •Герої Украіни• 18 ОО УТН - •Вечір» 18.15 Погода 18.20 •Спадкоємцям на па18.25 •Бути жінкою" 18.50 Х/Ф •Петро І•, 1с. 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама" 21.40 Погода 21.50 •Спадкоємцям на

па-

2с.

•Сnочатку було Слово•· 7.ЗО •Вісті"

8.00 Християнська програма 8.30 стн 8.55 Православний календар 9.00 •дитяче коло» 9.З0 •МІЙ ЦИРК" 10.00 Телемагазин

10.15 •35 хвилин джазу• 10.50 •Влада факту .. 11.05 •Вокзал мрІі·• 11.35 •Моделі" 12.00 •Людина і закон» 12.30 •Ім'я" 1З.ОО МультфІльм 13.10 •Решето•·. «Аукцион• 98", 2 ч. 14.00 •Київ класичний .. 14.20 •Киянин». В. С. Шевче­ нко

15.15 КІногороскоn 15.35 Т/с •Сnрави СІМеЙНІ". . 2с. 16.00 «ЗустРінемося ввечері• 1б.З0 «ХХ СТОЛІПЯ. Вибране"

17.25

•За лаштунками» ,~венето>~. "Поема про

18.00 •ДІтвора" 18 30 Х/ф • Неонова БібЛІЯ» 20. ОО "Таємниці 1скандали" 20.30 СТН-тижневик 21.20 "Блеф-клуб" 22.00 «Старий патефон" 22.ЗО СТН-спорт. Тижневи<

22.55

Х/Ф «Кулі над Бродве-

єм))

0.40

"Киівсью мінІатюри•,

УТ-2

7.00

Бокс. Бій за звання чемпюна свІту. Р. Джонс -Дж. Гонзалес. Е. Мора­

лес - Ін Жин Лі 8.00 •КомедІйний квартет .. 8.35 •Біла ворона" 9.1 О •Лото-забава" 10.05 Телемаркет 10.20 •Реальний сектор" 10.50 •Золота Фортуна» 11.50 Нова колекція 12.1 О •Хай щастить!" 12.40 Захист 13.00 Відкриваємо Біблію 13.30 М/Ф •Подорож

Гуллівера" 14.50 д/Ф •Від Гімалаїв до України'' 15.00 •СВ-шоу• 15.55 Х/Ф •Знайти і знешко­ дити»

17.30

КВК. Кращі ігри укра·І-

7

ВідбІй

8.15МультфІЛЬМИ

8.45 т;с "МОЛОДІСТЬ Геракла" 9 ЗО <М-файли" 10.00. 11.00.1200. 1ЗОО. 16.00. 17 ОО. 18.00. 20.00 <<Факти~·

10.01 Х/Ф •Северино" 11.15 Х/Ф •Східний дантист" 1З.ЗО Х/Ф •Вбити з інтригою» 1515Мультфільми

15.35

М/Ф ГулЛІвера"

•Подорожі

9.05 ГраціІ від «Гравісу .. 9.30 Торгінформ 10.00 «Місто дітей», 2 ч. 11.00 •Штрихи до портрета" 11.1 О Х/Ф «Кентервильський ПрИВИД>>

12.40 Торгінформ 13.00 •Саме Той" 1З.ЗО ГрацїІ ВІД «ГраВІСУ" 14.00 ТорГІнформ 14.20 «ДобрІ НОВИНИ>• 14.ЗО •ЕнциклопедІя танцю•,

Вс. 15.ЗО •Доживемо до понедІлка"

1б.ОО ТорГІнформ 1б.20 "Та'і:панд. Сеаон дощв"

1б.ЗО •Саме Той•· про себе

17.00

вnеред'"· 4с.

та>~

22.05 Т;с •Вигнанець» 22.45 "М-файЛИ» 2З.15 "РосійськІ ГІрки"

23.45

Хjф •Похорон»

НОВИЙ КАНАЛ

7.45 «Церква Христова" 8.00 МультфІльми 8.50 М/Ф "Пригоди чарівного глобуса,

«Шлягер" представ-

... )) 17.50 «Вісник податково'І слуляє

жби»

18.00 •ТаврІЙСЬКІ ІГРИ" 18.30 Торгінформ 18.50 «Добрі новини" 19.00 •ЖІночі портрети".

Зс. 22.З5 Бокс. Бій за звання чемпіона світу. Р. Джонс

19.30 •Хіт-базар•· 20.40 Торгінформ

<<Любомира>>

або

ВитІвки

8ІДЬМИ 11

10.00 Т/с "Таємний світ Аnекс Мак•·. 65с.

10.30 •З х 4•· 11 05 Посміхніться,

вас

:3НІмають!

11 .35 Х/Ф •ЄсеНІЯ» 13.55 Х/Ф •Садко"

15.ЗО М;ф •АлІ-Баба 1сорок позбІЙНИКіВ>> 16.1 О Х/ф •дежа вю• 18.05 Т(с •Горець". 22с.

19 ОО Реnортер 19.30 Х/Ф •Дорога.

я зменшив nрибульця" 21.10 Х/Ф •Останній рубІЖ»

05 Спецрепортер 2З.З5 Хjф •ДВІ НОЧІ З Клеопа2З

ТрОЮ"

О .45 СвІТ ІНДІЙСьКОГО юно

2.55 Х/Ф •дежа вю» 4.40 Х/Ф "ОстаннІй рубіж"

б.10 М/Ф •Пастка для Бамбра>>, <•Лютий Бамбр>> 6.30 М/Ф «Повернення блуд­ ного папуги~'

СТБ

канал

19.30 •Повне мамаду" 20.05 Х/Ф •Обхід" 21.40 Т/с •Професюнали•,

нсько·І лІги

Муз. ранок "Гаряча сІмка"

19.00 Х/Ф «Дикуни• 20 ЗО Х/Ф •Дочка президен-

матрац~'

м'ять~~

22.00 Х/Ф •Петро І•, 23.40 Погода 23.45 •Хіт року» 23.55 Нічний канал

ІСТV

7.05 7.35 8.00

ТЕТ

17.50

м'ять»

"МІКС»

16.25 Т/с "Клеопатра 2525" 16.45 Т;с ·•Джек-урвиголова" 17 15 Т/с ,дльф" 17.40 Х/Ф •Гардемарини,

7.05

но!»

ки·Ів,,

23.00

20.00 •ПодробицІ тижня" 20.45 Погода 20.50 •Джентльмен-шоу" 21.25 Х/Ф •Немає виходу" 23.25 Х/Ф •Червона пустеля"

•Доброго ранку, Укра}-

8.50 Телемаркет 8.55 Укрспортлото 9.00 •Шоу самотнього холос-

21.00 СІТ 21.15 •Казка ЛІрника Сашка• 21.25 «Глобальні поради• 21 ЗО ТоргІнформ 22.00 «Інновація" 22.20 ТорГІнформ 22.40 "СвІт здоров'я - "Бі­

8.05

Астрологічний прогноз

810"BIZ-ТV"

9.00 «BIZ-lV" 10.00 д/Ф «На

перехрестях планети Земля" 11.00 ·•ВІкна у світ" 11.ЗО «Імпреза" 12.00 «Лабораторія малого бІзнесу" 12.1 О «Ви практично здорові"

12.40 <·BIZ-lV" 14.25 Телемагазин 14.50 Телемагазин 15.05 Екологічна програма ··Зелена зона~~

15.25

д/Ф "КиІвстар

ЗахІдному репоні

GSM у - розви­

ток продовжується•

15.35 •Ні nyxy ні nераІ" 16.1 О Х/Ф •Повернення

в за-

гублений свІТ>>

17.55 Автостиль 18.15 МедІа-клуб 18.55 Х/Ф •Хочу вашого

чо­

ловІка''

20.30 Х/ф

•ЖИПЯ ЯК ЦИРК",

2с.

22.50

Х/Ф •Солодкі гріхи"

1-


~~4····. .N~.0.54 . . ts..~.s.5J_.~I·J-········ . ______________

21.07

Михайло ШПАКІВСЬКИЙ

висловлюємо ЩИРУ ВДR'ІНІСТ6

ЗfАДАІО ПІХОТУ І РІДНУ РОТУ ••• (Продовження. Поч..

ІІатос.Іившись

~югли,

в

в

нестерп­

них Уі\ІОвах, бійці налаш­ ПІ, не втрачали люлсt,кої

Ілсш,

траншеєю

і

ровий

си­

25

(•ІаДИТL телсфОІІ­

його сховище} в ніші, за­

тунелІ,,

Навкрути котловану ство­ ринен земляний вал висо­

трt,ох: один ~1ав нраво від­ а

влснt.

-

відпо•Іивали. Був " 1\икий" коли

кочанлир

роти пристрілив біля ку­

втня

ЛСі\Іета бійця, котрий за­

1942

ДРУ3JІМИ nІСЛJІ

дрі:чав. Ко~tандира ІІОКа­

ху,

рали- перевели в інший

нас,

слали

розвідників

на

штурм

підрозділ, щоб виключи­

солдатами

ти "вілплату" со,\дат,

служб, бо наступати вже

іменної 1\Іінометної бата­

тальйоном, на цей раз в

850

бата­

шаленим кулеІ\tетно-авто­

матним вогнем під Осів­

без МРНе.

торфом, що біля Орші в

нулому році для харчу­

- 27 тисяч і таку

стрілецькому нолку

277-ї дивізії.

ка­

Білорусі,

німці

і батальйон за­

ли інші події. Після кур­

ліг,

сів,

зв'язківець

ставши

Коли

притиснули нас до землі

замполітом стріле­

підповзає до

"Замполіт,

і

мене

передає:

піднімай лю­

дей в атаку, а то полков­ ник Морозов сказав, що

ці відбивали танками і ку­

-

поранений куля, ла

в

пробігти

розривна

на щастя, диск

така

потрапи­

авто~tата,

зіскакую,

не

око.

кричу:

вперед'"

Nоди лежать

-

Та

допомог­

ло лише "кріпке" слово та товчок чобото1ч деяким в

неного, танкіста із нашо­

335

де

місцевість і

"Встати,

Тоді врятував, теж ра­

політом командира стрі­

вперед,

рівна

жина,

пошкоджено обидві руки,

-

ко­

менший вогонь. Як пру­

що

був піді мною, осколками а землею

веління

мандира полку: вставати,

леметною чергою я був

зустрівся

сілницю.

Нарешті, вста­

стрілецького полку цієї ж

го, підбитого перед селом

ли, пробігли і стало кра­

58-ї дивізії. Тоді, з моєю

Починок, танка.

ще, безпечніше.

участю,

у

ково прийнявши німець­

нас дружнє листування з

кі танки за свої, він повз

розпочалось

чужих пролем людей. І серед них фермер Іван

рею в роту надіслали уже

всі свої

ЄЛ6НЕЮ І ОРШЕЮ

-

На нашій Броварщині

мешкає багато щедрих, добрих, не байдужих до

Лаврентійович Галагаза з Красилівки. УпродСlВЖ тривалого часу він надає благодійну допомогу центральній т:>айонній та дитячій лікарні. Так, у ми­

(я вніс тоді

розстріляє". Доводиться

лецького батальйону

тилових

знову атака з ба­

виконувати

після курсів. Був уже зам­

з

-

області. Нашу атаку нім­

політчастини}

по­

разом

Після лікування в шпи­ талі

РОЗЛУКИ. SOI nІд

заступником командира з

рез дві доби після вибу­

був би йому кінець.

йоні Єльні, Смоленської

:3і своїми солдатами

року, вночі, че­

збір

цького дивізії, наступали на німців в ра­

SОЙОВИМИ

ЩОб ДОПОМОГТИ.

реї

NQ297 полку 160

тниками (бо і в міномет­ ній роті кілька місяців був

ку наші, розраховуючи на переполох ворога. Та ви­ соту знову не взяли. 6 жо­

-

придбання

батальйону

3УСТРІЧ3

дзотів, блінлажі, навіть Знову кинулисІ, в ата­

виІtадок,

перемогу.

НИХ,

Якби я його не зупинив

Цій зустрічі передува­

іншому районі, і здобули

якусt, кілJ,кість артилерії.

внаки: один стеріt·, а лвос

на

рбованців},

і Зай­

з розвідниками й міноме­

5

на­

організували

ній книжці

рвавши оборону німців у

тою ло 2-х ~Іетрів. Вибу­ хом знищено 400 німців,

караулили лвос солдат із

Навіть

гроші, що були на польо­

цеву гору обійшли, про­

20 метрів, 100 метрів ...

ріЛІНІ~І.

Оскол­

269,8

року висоту

тонн а;чоніту і зірва­

діаі\tетром

роті

коштів

Після мого від'їзду на курси, уже в серпні 1943

заклали

грієтJ,сн і нишс пару слів

освічували

вели вогонь і

гранати.

ДО

Гуо,-Хрус­

теплі речі отримували, в

поранений в руку.

t·либиною до

Уно•Іі нерелоні позиції

робітницями

таЛІ.ного заводу.

КОІ\1 однієї із них я й був

поля, котлован зробився

нлащ-ІІалаткою,

почивати,

килали

269,8,

ли. Бід детоttаt\Їі на від­ далі кіло"'tетра вибухнули й наші, й ні.чецt,кі мінні

ІІИЙ кабелІ,, що підевічує

критій

висоту

всt,ому фронту. Піл висо­ 40 днів рили 160-~tет­

лип, солдат із :Закоптіли~! НОСО~І

новітри

ту

бувало,

ба•tиш:

Місцевість ракетами,

ІІровести так звану "уні­ калt,ну" операІ(ію, про нку ноті'\! розтрубили 110

товували свое життя-бут­

І'ідності.

гнати

люлей в атаку, t·енерал Болдін наказав висадити

nЕРЕДОВІЙ Як

Билися з

німцями 11ерел котлова­ но~!, СТОЯЧИ ПО JІОЯС у ЯМі.

OnEPAЦIJI ФРОНТУ

ЖИТТJІ-SУТТJІ НА

нікому ...

було

"УНІКАЛІІНА"

у попередніх номерах)

Помил­

вання хворих з· фермер­ ського господарства "По­ лісся" ІЛ. Галагази без­ коштовно було передано велику кількість різнома­ нітних овочів. У цьому році Іван Лав­ рентійович знову передав щедрий дарунок для харчування хворих: 875 кг білокачанної і 917 цвітної капусти, 20 кг буряків та 70 кг моркви. Адміністрація лікарні висловлює

щиру

подяку

ІЛ. Галагазі і сподіваєть­ ся, що його почин підтри­

мають інші не байдужі фермери та підприємці. Іван СОКУР, головний лікар ЦРЛ.

(Закіпч.епня буде).

«РО&от•rи» (або

Кохану дружину й найкращу матусю

У 1\\ИІІУЛО~ІУ році ~ІИ ВЖС ІЮ­ рушу вали

п~~ІУ

викралання

автоі\юбілів у 'іхніх власників.

Олнак ситуацін бажає бути кращою. Про це свід•Іать ска­ сні крадіжки за псрнtе піврі•І­ чя. Деякі справи вдалося роз­ крити. Так, наприклад, із за­

явою про викрадення "Жигу­ лі В"

1\\Cill КаІНЩЬ

зверну ВОІ

Броварів Д.Г. Гайлук. Злолїі, а

НИ:\ІИ

ВИЯВИЛИС>І

l'РЖ

:-ІСШ­

КШЩі нашого міста Є.ІІовік та Б.І-!ау;чснко, внаслідок ІІОІІІУ­

Лl~ржно~tср

17407КК, який знахолинен Кирпоноса;

коонеративу

І'овоt·о

Ти, рідка, оберіz н.аш і відрада. Щасливі ми, бо є у цьому світі Ти. З повагою та любов'ю чоловік Михайло, Андрій та донька Оксана. До побажань приє,qНJ(Ю~rьс:я вся родина, друзі та знайомі.

УВАГА/ КОНКУРС/

Коваленків, Токовенків, Романюків, Здоровців.

КНіВС~КА OLiAAC.I/A OPГAH.I3AQ.ID ОАРТ.Іі­

зеленого

"Ліза";

"БАЗ-

rFДЕМСОШ3л

ПОЛЬСЬКАЯСНОВИДИЦЯ

ВГАДУЄ МИНУЛЕ, ПЕРЕДБАЧАЄ МАЙБУТНЄ,

ржномер 77980КХ, зо знахо­

ПРОВОДИТЬ ЧОТИРИ ВИДИ ГАДАННЯ

лився на вул. Короленка; "БАЗ-21 09", держномер

КАРТАХ, ПО КНИЗІ, РУЦІ І ФОТО.

00730КМ, викрадений з тери­ торії Державної податкової інснекції. Ми ІІОдас~ІО І\СЙ

список в налїі на допо~ІОІ'У і •Іита•Jін газети. Ko~ty щос1, ві­ ло•чо про ці злочини, прохан­

ШІ :~ап'лефонувати ло орr·анів

Тел_:

Wфlelф1j•l дві холодильні вітрини

~~в~

в

-

НА

хорошому

стані.

що триватиме АО

договірна.

і' фЦ•J запчастини до автомашини "Москвич"

("Пиріжок"). Тел.:

:чіліІ\Їі ЧИ іШТОіІІСІІСКЦЇі.

4-23-81

з

вживайте

всіляких

заходів

щодо кращоt·о зберігання сво­

їх авто. По ~1ожлиності обла­ днайте ·Іх і сипJалізацісю. Це 1\ОJВОЛИТІ, ВаМ

уникнути ба­

гаТЬОХ ненриоtностей.

пАРТНЕРОМ

Сергій МАЛОЖОН, інспектор з розшуку

відділення ДАІ, ст. л-т ~Ііліцїі.

·новЕ жит·тя·­ Броварських міської rna

-

І МИ

допомо.жЕмо

ЗДІЙСНИТИ ВАШІ ЗАДУМИ І пЛАНИ.

АдРЕСА:

колекmuв

- касове обслуговування клієнта; -робота за системою "КЛІЄНТ-БАНК"; - прийом платежів від населення; - операції з валютними коштами; - кредитування фізичних та юридичних осіб; - операціі з цінними паперами; - продаж ювілейних монет.

ВіААЇЛU:

сільського госnомрства

і

міська і раuонна

бухгалтерія; npuuoм оголошень

paAu,

раuонна

numaнь,

+ Редакція + За

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ін4.екс

соціальних

61285

+

22,

к.

302.

ради народних депутатів

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

5. 12. 1998р.,

вважати недійсним.

хитрують­

П'ють zорілку,

1 ..

Він в ·гарячу жн.ивн.у дн.ииу У садок н.есе рядн.ин.у, Вдвох із кумом в холодку В дурн.я ріжуться в садку. Із півкварти "усадили", Оzірочком ·закусили, Гарну пісн.ю заспівали, Запорожців всіх згадали. Від сидін.н.я н.оzи мліють, Тах ;.уляють, аж потіють. Гомопить братва ледача: "Ну й _жн.ива цей рік. zарячі!" Андрій БАБИЧ, j\f. Бровари.

1"1 ВГП "Валентина" закривається. Пре­

І~ МП "Енергія" реорганізується в ТОВ "Енергія".

Г~ Загублене посвідчення приватного

підприємця N204054820 Ф 004025 від 29.09.2000 р. ідентифікаційний код 2679908238, видане Броварським рай­

тензіІ приймаються протягом місяця з дня

виконкомом на ім'я КАРАПЕТЯНА Каро

оnублікування оголошення.

Єрвандовича, вважати недійсним.

G:J Втрачене посвідчення ветерана пра­

І~ Втрачений додаток до атестату про

ці, видане Броварським відділом соціа­

повну загальну середню освіту N2681 377,

льного захисту населення АБ N2538457 від 29.02.2000 р. на ім'я ЗВЄРЄВА Вале­ рія Миколайовича, вважати недійсним.

виданий вечірньою середньою школою

2.

промисловості

4-04-81;

4-23-26.

не завжди поділяє позицію авторів. точність викладепих фактів відповідає автор.

+ Листування

друк йоrо

r~ Загублене свідоцтво N220585468 про державну реєстрацію ТОВ ВФ «Ессан»,

Кuївська об.-.., м. Броварu, бу.-.ьв. Неза.-.ежносmі,

реАакцїі газеmu, Броварські АержаАмінісmраuія.

-

2001 р.

видане виконкомом Броварська! міської

Здійснює банківські послуrи: відкрипя та ведення рахунків в національній та іноземній валютах для юридичних та фізичних осіб;

-

07400,

що й потіють. "Роботя;.и" ж все

19.00-18.00.

~ РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

рм, раііонної

СПіВЗАСНОВНИКИ·

СТАНЬТЕ НАШИМ

Добре всі це розуміють, Так nрацюють,

Роботи надсилати за адресою: м. Бро­ вари, вул. Гагаріна,

&роварське віддіnенн11 А& ''&анк реrіонаnьноrо розвитку" ~ 07400, м. Бровари, вул. КИІВСька, 286 (ПрИМІЩеННЯ Броварсько'І ОДПІ, 1-й поверх}. Тел. для довщок: 6-61-14,6-61-15.

жовтиІІІ

фотороботи на каnендарику 2002р.

На закін•tення хочеп,ся ще раз застерегти усіх власників:

1

Винаrорода nереможц10

·2208, 3808

Ціна

oronowvє конКУРс на кращу фотоrрафі10

«МОЕ: МІСТО, МОЄ СІЕ.ПО»,

(запитувати Марію).

5-84-80

Поспішають все зробити, Щоб зи.мою були ситі: Косять, сіють і .молотять, До хомори _все завозять.

Не поба'f.ите Федота,

ЛСрЖНОМСр

ло~tу

-

Там, де з'явиться Федот, Чути сміх і ан.екдот. Тільки там., де йде робота,

"Залізни•І­

•1ерноного колІ.ору, де­

У zарячу жн.ивиу пору Ти н.е zлян.еш н.авіть вгору Стільки клопотів у н.ас, Все zотують про заnас.

розкоиtують,

Іванівна, а також родини

КХ, що стояв бімr тор­

21 093"

Хай захистить од всякої біди.

Сестра Ірина та їІ сім'я, мама Дарія

110

"Мсрселес­

"БАЗ-21093"

КОЛІ,ору,

9169 І

зіzрівас молодість

Нехай тобі дарує доля радість,

Щоб у тривозі і журбі

лt.ору, викралений з гаражно­ ний";

-

І віра у людськую доброту.

На щастя і добро ведеться,

Бснц" -220" 'І'СМІ ю-синt.оt·о ко­ І'О

цвіту! А серце

НСКраВО-ЗСЛСІІОІ'О

кольору,

вул.

Буде, як ясн.ий ден.ь, як сад в

Нехай же у Твоїм житті

Хай радість щедро медон.осить, І щоб збувалося усе, Чоzо душа у долі просить!

дес-250"

холоду,

ров'ї добрім зичим довголіття, теп­ ла, любові, радощів земних!

кач транс11ортні засоби tюве­

рнути не вдалооІ. Ще ІІсрс­

Нехай душа твоя н.е зн.ас

Тож вітаємо Тебе, люба наша Оле­ чка, з сонячним полуднем віку. В здо­

Ніколи н.е боліло серце! Хай тепле літо ще цвіте;

бувають у розtнуку "Мсрсе­

вітаємо з полуднем віку!

повниться красою і цвітінням, свят­ кує свій ювілейний день народження прекрасна, ніжна, щедра на душев­ не тепло жінка, любляча дружина, матуся, ніжна бабуся Ольга Микола­ ївна СЕМЕНЕЦЬ.

кових операцій затримані. На жаЛІ,, баt·ап,ом власttи­

11 Жниварі'')

Галину Микитівну КУРИЛО

У зеніті літа, коли довколишній світ

з читачами - на сторіпках zазети. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

N21 на ім'я ЧУНЯК Світлани Миколаївни, вважати недійсним. друк oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu ma інформаuії Київської обЛАержаАмінісmраuії.

Зам. Тираж

2760 1925

прим.

#54 2001  
Advertisement