Page 1

Субота

4 липня 1998 р. N2 54 (8946) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

·

ЛІ1ПНЯ

-1

Броварських міської та

!lІ,ОІО

районної рад, районної державної адміністрації

рОК)"

райспоживспілки nрацює більше чоловік, майже 80 відсотків працюючих жінки. Значний вклад у загальну сnраву кооnерації району вносять працівники nрилавка Раїса Михайлівна Теnлюк (с. Богданівка), Поліна Григорівна Балицька (с. Шевчен­ кове), Валентина Миколаївна Салтан (с.Гоголів), Клавдія

кооІІсраторІІ "УкраїшІ ві)lmачаюп,

76- і і

Мі Ж 11 а pO.lHII іі

коопсра Іtії,

600

;(СНІ,

про І о:JОІІІСІІНі'І

Ор1 ані·J;ІІtісю Об'с:tшІІІІІ\

Ha!liii

lllOpi•tІIOIO 111<1\ІСІІІІОЮ ПО;(іСЮ В ЖІІІ

світоІЮІ о співтоварнетва.

По;юпавннtна ІІІ'Іяху сво1·о СІ<ІІІОВ:ІСІІІІЯ іі рОЗВИТК)" ІІСЩ!ЛО

ІІСрСІІІКО.l, СПОЖІІВ'Іа КООПерація

У кра ЇІІІІ

на іі ма со в і ше

.юброві І І, не об'сtнання 1·рома1tЯН ;(ОВС!Іа

СВОЮ

ЖІІТТСЗJl(lТІІІСТЬ.

Об"с;tІІ\"ЮЧІІ ;toGpo ві.11, ІІІІ.\ СПі.ІІ,ІІОІ"О

на

'IIO.'tcii

J[jJЯ

І'ОСПО;tа рюва \ІІІ Я.

коопсраІІІВІІ ві;tіІ·раюл, важm1ву

(JOJII, у· ·за;[ОВО.'ІСІІІІі СКОІІО~Іі'ІІІІІ.\,

СОІ\іа \І,ІІІІХ і К)'.'ІІ> І J(JIIIIX nотреб ІІасС.'ІСІІНЯ. КоопералtвнІtіі рух ІрунІ::.пня

на

таких

ВІІСОКО~ІОра;tІ,ІІНХ ПрІІІІ!\І1ПаХ і

ІtіІІІЮСl ЯХ, ЯК В'J<ІС\10.'\ОПО\101<1 та ІЗ 1 а с ~~ о в і

;t

п о в ін а л 1, н і сть

.(С\ІОКра ІІІ'ІІІіСТІ>, со:tі;tарІІісл •.

,

рівІІіСТІ>,

Броварська районна спілка СПОЖІІ В 'ІІІ\ ТОВар ІІСТВ Об' Сднус \Іаііжс 20 ТІІС. паііовнків, обс.ІуІ'Овус бі.іІІ>ІІІе ЖІІТСJІів,

55 лІс. сі;ІьсІ,кtІХ

забезпечує

городян

:ІІІшка~ш сільськогосnодарських

суму

nролуктів. На тернторії району їй ншІеЖІІТь 86 магазинів та ларків, автотрансnортне nідnриємство,

роблять кооnератори району, але ще більше треба зробити. У

тисяч

2439 Багато

гривень.

добрих

сnрав

ПрО~ІКО\Ібінат, база ВЇ/ЩОЧІІНК)' На рі•щі Десна. За сталІепІкою на одного

ринкових умовах слід зберегти

жнтс.'ІЯ

зацікавленість

району

цілісність і єдність сnоживчої кооnерації,

сnоживча

кооnерація nродає різних товарів народ11ого сnоживання на 290 грн.

nідвищити

nайавиків

у

діяльності сnоживчих товариств.

Для цього втілюється в життя рекомендована зборами ради Київської облсnоживсnілки концепція реформування споживчої кооnерації шляхом

Через руки кооnераторів nроходить кожного року блюько 152 т цукру, 200 т хлібобу;ючних внробів, 114 т солі, 55 т ковбасних виробів, 46 т олії, 251 т круn'яних виробів та багато інших товарів nершої необхідності. За 5 місяців

створення

нових

Степанівна Шматко (с.Семипол­ ки), Ніна Миколаївна Топіха (с.Плоске), товарознавець Літкінського споживчого товариства Ірина Леонідівна Сонюк, водії автотранспортного nідприємства Віктор Миколайович Хомяк, Леонід Миколайович Костюченко, Микола Дмитрович Сорока та інші. Бажаємо nайовикам ветеранам споживчої кооперації, їхнім сім'ям щастя, міцного здоров'я, злагоди та благополуччя. ЗІ СВЯТОМ ВАС, ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ І

споживчих

ttІ.ого року nродано товарів на

Сьогодні на nідnриємствах орг а ні за ціях системи

• • Учасник внставкн

JJ

Arpo-98''

Нсшо;tавІІо по ІС'Ісвізору nоказуваJJІІ учасників і\1іжнарО.lІІОІ RІІСІаВКІІ ··дІ·ро-ІJі\"". яка ві"булася В СС!Іі ЧубІІІІСІ.н' Lорнспі:Іt,сІ.коt·о раі>Іону. УчасІІІІІ\О\І цісї внсІавкІІО\'.10 і АТ· РІ;tІІя··

Ко;ІСКІІІВ 1осп[тарства нарощус ІСШІІІ виробІІІІЦ­

ІВа ІІ"ЮІіІІІІІІ\ НПlІ• і курсіі. Так. 'Ja п'ять ~ІіСЯІtіВ ІІІІІІіІІІІІЬОІ'О por:\ І )"І о;tсржа;[ІІ Bi.'t 1\ОЖНО.І К)'рКІІ-НСС)''ІКІІ ПО 95 ШТ)'К нсц1 •. А ІІсрс;юві пІашнІщі Ніва Лнса і Свіtлана Шев•Іук tю І ОО З року в рік АТ ··rудвя"" 3біт.шус про;щж ІІасслсн­ ІІІо. а І;іКОЖ іІІІІІЮІ ІІІаХіВІІІІЧІШ fOCПO;tapCІRaM курсіі-ІІС­ С)'ІОК і ,tобовІІ\ прчат. Ві;tкрнто новиіі ІtІахокомnлскс в Ос Ірі ІІа 61) ТІІСЯ'І П ІаХО\ІіСІ\Ь і!.! ІЯ курсіі-ІІСС)''ІОК і 3() ТИСЯ'! .t:ІЯ роrонІНОІ о ~Іо:ю.tвяка. А в сс:1і Ярославка l( ерІІіІ іНСІ,І\ОЇ ОО:Іасті ру;tІІЯІІІtі ВіЛрСІ10ІІТува:ІІІ n ГаШІІІІК і ІСПСр \Іj)ШІ\ЮІІ, Іа~І ()() ІІІСЯЧ курсіі-ІІССJЧОК. У 1оспо;tа рс1 ві :tіє КО\tбікор~ІОВІІІЇ завод, JtBa кор­ \ІОІІС\ІІ .'LІЯ ВІІІLПОВ.ІСІІІІЯ корчосуміші ЩІЯ І'Одівnі ПТІЩі. і\:JіщСВІ ~ІСХаІІіЗаТОрІІ ІІІІІІіІІІІІІ,ОЇ ВСОІІІ засія:ІІІ ЗСрІІОВШІІІ ку;н, 1І'раІІІІ щщатково 4.) тн ся чі гектарів рінлі. що взя;ш в орсІІ.l\ в o.tІIO~t\ з 1осrнцарств БобровІщькоt·о району. Так11.\ хороtІІІІХ рсзу:н,татів у наш важкніі час АТ ""Р).lІІЯ .. ;юсяпа ІІС внnа.'tКОВО.] 19І0 року КОЛСКЛІВ І"ОС­ rю.щрства очо:tюс :tбаіі'ІІІВІtіі і тя~tущІtіі керівник Володн­ шtр ВасІІ,tІ.LНJІІ'І Фролов. Він nідібрав собі високо­ ква:Ііфіковані ка.їрІІ. Ссрс;tІІІІХ t·оловнніі зоотсхнік-се­ :Ісщіонср 10. М .·kJІіІІСІ,КІІіі. ЯКІІіі nраІtІОЄ В І'ОСПОдарСТВі ВЖС пона> І 20 років. Усі пранівнІШІ своечашо о;tсржують зарr1'Іал·.

Отож нс;щрсмно АТ ··rущя" заііня:tа nерше місце сере.\ п1ахофабрнк Украі1111 на Міжнаро,tнііі внставці ··л1 po-lJX"". Госnо;tарство ві;tзна•ІсІІо щш;юмом І ступеня ·m впрова;tжсння ІІОВІІХ світовІІХ технологііі у nтахіввичііі І а. І\ -.зі. На ВІІСІавці АТ "'Ру;tІІя"' :tсчонсІрувало .'ІВа кросн ("ІІІ ІІІ) п ІІІІІі ··І;І.юрусІ.-'1·· і ··лочонбрау··. Останню завезе­ но кі:н,ка років то~І) з Німеччини 1-ІІtІІі І:о:ІСПІІВ АТ ··rу:tня"' І·отусп,ся :to жнив. Од­ ночашо в І_l)спо;tарстві ВІІГОТОВjіЯЮТІ, вітаміннс 1ра в· я не ОL'[JОІІІІІО. Ио1 о прнпас111 вже 2-10 тонн. Це - цінна ві І а~tінна ;юбавка но раціону пл щі. Тому тру,~івtІІІКИ пра­ ІІІ) 11, ВІІІLПОВІІІІІ ііоІ О 6()() ТОНІ!. Агрсt ат }UІЯ ВІІГОТОВЛСН1110 1рав"явого боронІна працює у дві зміни. Петро КУДІН.

ЩЕ

в

КІЛЬКА

тому КСП ··прогрес"' був третім ві;щілком радгосnу г ОІ"О:Іівськиіі". Але з часом ста:ю зрозуміло, шо таким 1і1 антом за економічної скрути ефективно керувати немож­

•'

стало

одним

ІЗ

са~ІостіііІІІІХ господарств, розташованнх на території

Готлівеької сільської ради. Головою nравління люди обраmн1 Михайла Борисовича У спшеІІка, агронома за фахом, який з 197 5 року nрацював а1·росnщіалістом у радгосnі "ГоголівськІІіі". Госnодарство М.Б.Ус­ гнмснку дісталося не з легких. Усе треба nочннати з нуля. З "загального" казана новим колгосnІвІкам nриnало 14 трак­ торів, стільки ж автомобілів, 3 старенькі зернозбиральні комбайни і І 600 гектарів ріллі. Тваринницька галузь складається з 150 дійних корів, 127 телят і nівсотні свиней. От усьому цьому господарству треба дати лад, щоб воно запрацювало і nочало ПрІІНОСІІТИ ХОЧ ЯКИЙСЬ

складних

умов

для

кову оренду сусідньому nлем­ заводу "Плосківський''. Хоча техніки ніби-то й достатньо для обробітку полів, але nаль­ ного не вистачає. Та й насіння немає за що куnити. За орен­ ду землі госnодарство одер­ жить третину урожаю, зібра­ ного nпосківчанами на їхніх

ведення

грудвошами він починає кожен день. ними і закінчУє.

На рахунку-госnодарст­

ва коштів немає ніяких. Зали­ ШИЛІ1СЯ дві тонни дизельного nалива і одна тонна бензину. А nопереду- жнива. Усі розра­

землях.

Проте частина землі в госnодарстІJі все-таки не ви­

хунки тут пов' язують лише з хо­

700

коли доведеться nлатити за ко­

жен гектар землі. Перед від'їздом з гос­ подарства я nоближче nознай­ омилася з доярками. Вони саме відзначали день народження однієї з nодруг по роботі. Були добрі nобажання щастя, здоро­

в'я, успіхів у роботі. Тут же я зустріла бригадира ферми На­ дію Василівну Листоnад, яка вже 43 роки nрацює на фермі. Здавалося б, чого жінці ше тре­ ба: одержує, нехай і невеличку, пенсію, вдома є корова, свнні, птиця. Отож nорайся nоти­ хеньку, доглядай внуків, виро­ щуй квіш. Але таке життя -~ не для Надії Василівни. І вона знову й знову йде на ферму, до людей. Там бригадира усі на­ зивають мамою. І недаремно. Бо для кожної трудівниці вона знайде привітне слово, дасть

корисну nораду. Ось саме такі люди і складають то ІЇ надійний фундамент, на якому будує майбутнє госnодарство голова nравління Михайло Устимсн­ ко. За весною на nоJІя nрийш­ ло літо з соковитими зеленимн травами. заnашним сіном, ту­ гим колосом, що наливається

земною силою. Тож нехай щед­ ро врожаїться НІtва на полях молодого госnодарства.

чин (нестача nольного, коштів

гектарів. Уродить

Галина ПОЛЯКОВА.

підставі Закону "Про ціни і ціноутворення", квартирну плату

фонду, а також приватизованих квартир в цих будинках встановлюватимуть місцеві органи влади. Таке право облдерж­ адміністраціям надається rюстановою Кабінету міністрів. Розмір такої плати залежатиме від економічного обгрунтування якості самого житла та переліку послуг, що надаються підприємствами

за

житлового господарства.

nлати

встановлювався

урядом

однаковий для всіх населених пунктів. Але при цьому не враховувалися якість і технічне оснащення

житла,

що

призводило до соціальної несправедливості. Тому, на

користування

державного

і

житлом

комунального

Щоб

підвищити

відпо-

відальність

підприємств

постановою уряду склад

витрат

будинків

і

затверджено

на

утримання

затвердити єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості житла та наявного

прибудинкових інженерного обладнання,

а

територій, що входять до також роз·рахунки економічно на квартплати. Цьому сприятиме й обгрунтованих тарифів затверджений Типовий договір житлово-комунальні послуги. найму житла в будинках (За повідомленням державного і комунального прес-служби житлового фонду.

Уряд доручив Держбуду України

На найвищий стрибок

-

Заспіваю про долю І про милу кохану, Заспіваю про маму, Про святий рушничок

-

І піду у леваду Навпростець бур'янами, Де дрімає в тумані

Пригадаю легенду Про русалок і мавок

-

Десь отам, біля лісу,

-

світлячокІ ..

То нечуваний мелос Під дуду і ріжок. ..

Пригадаю бабусю І її застороги: "Не пливи на той берег,

Боронь Боже, синок' Не один там загинув, Або канув у безвість

-

Там прокляття і сльози Одиноких жінок ... Там і птах не літає, Навіть жаба німіє ... Не пливи на той берег, Боронь боже, синок! .. " Бідолаха-невдаха, Не боюсь вже нічого (Хай залізу в халепу, Як карась на гачок 1 .. ) -

На Івана Купала Розчинюсь у тумані, Попливу серед ночі

Проти пересторог, На Івана ІСупала Попливу до легенди,

Попливу до русал01' У полоні думок:

Мо:же, там я зцілюся,

Окроплюся росою, Засвічуся зорею

В хороводі зірок 1 •• Попливу до дитинства,

Де краса лебедіє У віночку казок ...

Плату за житло встановлюватимуть на місцях Досі розмір квартирної

Може, знов поталанить

До джерел першотвору,

користовується з тих же nри­

рошим урожаєм зернових, яких

мають

гектарів орних земель

довелося здати в короткостро­

внробшщтва він не пам'ятає. З

Серед чар ворожіння,

То пестливі зітхання,

їхній економіці єдиний сільсь­ когосnодарський nодаток.

никами, водіями автотранс­ nорту. Люди вірять у те, що згодом господарство міцно стане на ноги і їхнє життя nо­ ліпшиться. А nоки що доводить­ ся рахуватися з реаліями сьо­ годнішнього дня. А вони такі,

nрибуток. Михайло Устименко не новачок у сільському госnодарстві, але таких

Серед свята багаття,

То чаруючий голос,

гами і виnлаппи якийсь за­ робіток людям. Я ба чи ла "прогресівськї' nоля. Озима nше­ ющя на площі ЗІ О гектарів ви­ далася на славу. Ярина трош­ ки гірша- позначилася три­ вала сnека. У цілому ж урожай зернових має бути неnоганий. Люди в колгосnі розуміють, що особливої доnомоги чека­ ти нізвідкіль, і тому старають­ ся nрашовати на совість. Того дня я зустрілася з механізаторами, які готують комбайни до жнив, з тварин­

300

-

Потечуть, як струмок'

Мов жучок

і т.д.). Ось і думають у КСП "Прогрес", як позначиться на

що

Найсолодші принади Хай пісні українські

Папороть розквітає,

хліб- значить матимуть кош­

ти, щоб розрахуватися з бор­

чотирьох

Найсвітліші бажання,

Диво-квітка палає,

"'

І ось КСП "Проt·рес"

Заплету у вінок

А в руках у русалок

на врожан

ливо.

На Івана Купала

Мавки водять танок,

Усі сподівання

років

Від кульбаби у лузі До волошки у житі

Призабутий ставок.

Правління та nрофспілковІІіі комітет Броварської райсnоживсnілки.

товариств.

На Івана Купшш

до

1

жовтня

ц.р.

Кабінету міністрів України).

На Івана Купала Попливу на той берег­ Хай чарують русалки

До солодких знемог

...

Олексnндр ЧЕРНИШОВ,


1З.55 Х/Ф •довга дорога а

ПОНЕДІЛОК

6 ЛІІПІІЯ

1

ДІОНЗХ•.

16.00 17.00

серІЯ

Т/с •династІя•

Т/с •Пригоди Бриско КаунтІ-молодшоrо•~ 1

серія

17.30 Хіт-фабрика 18.00 Анонс 18.05 Т/с •ПерwІ

n-t

13.55 Все - всrм 15.00, 18.00, 21.00, 23.10 УТН

Анонс Нацrональний хіт-nа· рм. Ton-10

15.15 15.20

ки•

18.30 Т/с •доктор Квін• 1930, 23.15 тсн 20.00 Х/Ф •Жандарм з Сен-Троnе•

16.ЗО М/с •Шаркі і Джордж• 17.00 Т/с •Чеnенджерс•

23.30

Йорка•

Х/ф ·Чотириста уда­

рІв•

JТ-3

Закон с закон

Освітній канап. Історі<І Украіни. Богдан Хмель­ ницький. Урок німецькоі

10.40

мови

1І.ЗО д/Ф •УВС• 12.00 Г.Заnольська. Вистава •Ага сфер•. Ч. 1, 2 13.З5 д/Ф .. соnомонов yt<i·

ТtJлеранок Подробиці тижн" Погода а.45 Вікенд з І.Зинченко 9.15 Т/с •Фатаnьна спад-

верситет•

9.45 Мелорама 10.30 Tfc •СпецnідроздІл •ПасифІк·~ 1 серія 11. 15 М/Ф "В nошуках Олу­ ен•

серія

1З.00 AHOfiC 13 10 КиівсьІlі новини 13.20 ТІс •Мріі і дзеркала• 14.05 Колискова. О.Басистюк 14 .ЗО Аграрна nаtюрама Киівщини

Муз.фtльм ·Спогади і

мріі

..

15.50 Теміl тижня

16.05 .. шлягер• ляє .. 1О 20

ВІВТОРОК

Т/с •Леонардо•.

12.50 Інтерновини

15.00

тритон

7 ЛІІПНЯ

nредстав­

д/Ф •Джунгарський

10.40

..

Освітній канаn. Урок

Закон є

закон

ського фестивалю •Нові імена юних зірок Ук~

раїни•

Національний хіт-nа­ рад. Хіт-журнал 11.ЗО Теnеканал •Право•

11.00

12.00, 15.00, 18.00. 21.00, 0.10 УТН 12.15 д/Ф 13.55 Все - всім 15.15 Анонс 15.20 Концерт учt<ів школи­ студії і студентів Киівсь­

11.55

Від •Перехрестя- -до успіху Аудиrорія. Дискусійний

клуб молоді, п.1

Р.Гnієра 15.50 д/ф ·Пенсійна рефор­ ма. На nорозі ~<ового тисячоліттям

16.20

Національний хіт-nарад

16.ЗО

Mtc .. шаркі

.. д сила знову ожила .. 13.35 Х/Ф .. довrа дорога в ДІОНаХ•. 2 серіЯ 1 6.00 Т /С •династія• 17.00 Т/с •Пригоди Бриско Каунті-моnодшого•. 2 серія 17.30 Хіт-фабрика 18.00 Анонс

18.05 Т/с •Перwі nоцІnун­ Т/с •династія Штра­ усів•. З серія 19.30, 0.00 тсн 20.00 Х/Ф •Актриса-крі­

18.30

•Карnати•

21.50 Х/Ф •МандрІвник• 23.40 Три крапки 0.30 ФінаІН;овий огляд 0.40 Пісенний вернісаж-97

nачка~~~

Чемnіонат свrту з фут­

21.50

балу •Франція-98·. nів­ фінал О.ЗО ПРОСПОРТ ФранL(ія-98

JТ-3 7.00 СоняШники 8.00 Інтерновини а.10 Погода 8.20 Ситуація 8.30 Обговорімо. •Шлюбний контракт:

кохання за

розрахунком?•

9.10 Tjc

•Фатальна сnад­

щина•

Ht 7.00 Сtrідаtюк з .. 1 8.00 Т/с •Тарзан:

+ 1•

героїчні

nриrоди•

9.15 Tfc 10.00 10.05

•Марія•

Телеанонс Водкрита віза

9.40 Угадай МGЛОДіЮ 1 О. 1 О Т /с •СnецпІдроздіn •ПасифІк•. 2 серія 10.55 Прокиtrся r співай! 11 .25 Сміхоnанорам а 11.55-Т/с •Леонардо-. 2 серія

12.50

Інте~нов~1ни

13.00

Анонс

JJИПIISI

n-t

6.00 Attoнc 6.05 Доброго ранку, Україна! 8.05 Національний хіт-парад 8.10 Т/с •Час кохати• 8.40 Мfф 9.15 Три краnки 9.35 Фінансовий огляд 9.45 д/Ф 10.00 Казна 10.30 Нове nокоління 11.00 Хто в домі господар? 11.ЗО Телеканаn •Право•

12.00, 15.00, 1а.оо. 21.00, 0.20 УТН 12.15 Служу народові Ук·

7.00 Снідаrrок з .. 1 + 1• 8.00 Т/с •Район Мелроуз• 9.15 Т/с •Марія• 10.00 Тенеанонс 10.05 З джерела народного 10.40 Освrтнrй канаn. Урок англійськоі мови. Світо­ ва ~ітература. Е.Хемrн­ гуей. Урок французької мови

11.55, 13.25.

Коtrцерт учнів школи­

студії і студентів К~о~івсь­ кого дсржаоtюrо музи•о~· ноrо училища tм.

Р.Глієра

13.55 Все -· всім 15.15 Анонс 15.20 М/Ф 16.00 Національний хіт-rшрм 16.05 Моя сnрава 16.ЗО МІс .. шаркі і Джордж• 17.00 Т/с •Чеnенджерс• 18.15 Т/с •Час кохати .. 19. 15 Саме той 19.40 Т/с •Роксоnана• 20.40 Вечірня казка 21.35 Щоденник чемnіонату .. францrя-98" 21.50 Футбол. Чемnіонат світу. 1/2 фіналу 2З.50 Три краnки О.З5 Фінансовий огляд

0.50

ХІФ •Людина е зеле­ ному кімоно••

14.З5 Закон є

закон

12 ОО 12.35

Аудитароя

До зустрrчі, Академіє. Оnовідання 1-е

13.00 Пісні 13.30 Х/Ф

Марrї

•довга дорога в

дюнах~. З серія

14.40

МІФ

.. в

краіні дитинст­

Rа•

16.00 Tfc 17.00 Т/с

•династія•

•Пригоди Бриско Каунті-молодwоrо•. З

серія

раїни!

12.45

15.00 Люди і долі. Колима 15.50 Оnлески, оnлески 16.20 Солодке життя 16.45 Т/с •МрІї І Д3еркаnа• 17.30 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 Т/с •Фатальна сnадщина•

18.40 Угадай мелодію 19.10 Ток-шоу •Тема• 19.50 Вечірня казка 20.00 Подробиці. Час 20.40 Т/с •Горяннн-5• 21.З5 Інтерсnорт

21.45 Погода 21 .55 Т/с •доаrа дороrа в дюнах•. 2 серІtІ 23.15 Подробиці 23.25 Ситуація 23.35 Х/Ф •Та, що nриіха·

17.30 Хіт-фабрика 18.00 Анонс 18.05 т;с .. перші

7 канал

Т/с •династія Штра­

усів•.

4 серія 19.ЗО, 23.15 тсн 20.00 Х/Ф .. зачарований кров'ю". 1 серія 21 .45 СВ-шоу 22.15 Т /с •Район Мелроуз• 23.45 ХІФ •Ляnька•. 1 се-

10.55 Ток-шоу •Тема• 1 1 .35 Пісні І. Крутого. Ч.1 12.50 Інтерновини 13.00 Аrюнс • 13.10 Киівські tо~овини 13.20 т;с •Мрії І дзеркала• 14.05 д/с ·Плюс-мінус 60•. Остання з могікан 14.35 Куба очима росіян

15.05 Екало 15.20 Крила 15.50 Труба 16.20 Шарм 16.45 Т/с •МрІі І дзеркала• 17 .ЗО За киівським часом 18. ОО Інтерновини 18.10 Т/с •Фатаnьна сnад­ щина•

20.00 Подробиці. Час 20.40 Т/с •Том Д.оис• 21.З5 Інтерсnорт

21.40 nогода 21.50 Т/с •довrа дороrа • ДІОНЗХ•, 3 CepfA

7 ОО 7.05

УТ-3 7.00 Телеранок 8 ОО Інтерновини 8 1О Погода 8. 20 Си туа,.ія 8.30 Міф 9.05 ТІс •Фатаnьна

Анонс nрограм

несnодіваний Линець­ кий

ва ·Уб'ємо чолові~еа?•. Ч.1 Тележурнал •Комnакт· телекомnанія .. німецька ХВИЛЯ»

9.30

Таємниці людського мо з гу

сnад­

Угндай мотюдію Т/с .. леонардо•. З серія

канад

а.ОО Е. Радзинськ>tй. Виста­

щина"

10.05

nогода

Граціі від •Гравісу• 7.ЗО Весь світ театру. Такий

9.00

10.00 10.30 1О .45 10.55 11.00

Моє Торгінформ

Новосеn Сакура-шоу Новини Євроnи

Муз. кліn 15.ЗО д/ф •Зниклі цивіліза­ ції• 16.ЗО Всеnеремагаrочий го­ лос віруючого 17.00 Телегазета. Нерухо-

15.15

мість

Муз. nауза

17.15

17.ЗО Автоторг

17.40 М/Ф 18.15 Х/ф •ПонтІІІ ПІnат• 20.00 Телеанонс 20.05 М/Ф 20.15 Час за rрмнвічем 20.45 Тинди-ринди 21.45 Ракурс 21.З5 Діалоги

22.1 О Телеексnрес 22.20 Х/ф •Прмеатна nоте· РІНІ•

2З.40 Ексnрес-інформ

23.50 Телеексnрес . 0.00 Х/Ф •ТрамваІі

ба>Кан·

НТУ 16.00 Студія-7 16.ЗО Люди для людей 16.50 Голос •Перемоги• 17.20 д/Ф •Ресnубліка ма~едонія•

Страховий дайджест 1а.10 Зодчий 18.40 Щит 19.00 Адреси діnоваі удачі 19.05 Стимуn 19.20 Ефіравтоторг 19.ЗО BiкttO в моетику 20.00 Наш час

17.50

20.25 Адреси ділової удачі 20.ЗО Attoнc nрограм 20.З5 Торгінформ

20.45 Гарні ttовини 20.50 Новосел l1 21.00 СІТ 21.15 ВІZ-інформ

СІТ Медичний тижневик Дай n'ять Антресолька

8.ЗО Хрещатик

8.55 Що? Де? Почім? 9.05 Анонс 9.10 Гарні новини 9.25 Комn'ютер Х 9.40 Чорн>tй квадрат 10.10 Х/Ф •Фатаnьне завдання•. 2 серІе 11.45 Новий Киів 12.00 Т/с •Наnо•ники• 12.25 дио.-с· 12.ЗО Посольства в Украіні nредставляють. Слова­ кі~

13.00 Т/с •ДоІСТор ФІнnІ• 14.00 ТV-shop 14.20 Т еnекурс німецької мо­ ви •AIIes Gu1te!• 14.40 М/ф •Щасливчик Люк• 16.00 Тема з варіаціями. Н.Петров 16.30 Хрещатик

16.45 Анонс 16.50 Збережемо здоров'я 17.10 Арт-афіша 17.40 В об 'єкти ві Польща 18.10 Правоnорядок 18.40 Все npo nодатки 18.55 Поїхали 19.20 ПІсня дня 19.25 Tfc •WкІм.мміІІ учмтеn~·

20.15

22. 15 Оаза cepeif хаосу 22.45 Ескулаn

KQHa.f

14.50 Телеексnрес 16.00 Телеанонс 16.10 М/Ф 16 50 Телеексnрес 17. ОО Чомучка 17.45 Свято дзвони 18.00 Євроnа сьогодні 18.35 Клятва Гіnnократа 19.00 Т;с •ТІн .. • 19.50 Телеексnрес 20.00 Телегазета. Нерухомість

реА•

20.ЗО Автоторг

20.40 Військовий вісник 21.00 Х/Ф •Леоnард• 22.30 Те~егазета. Нерухо-

30 кана.1

Зроби себе ·Акваріуму• 25 років! ч. 1 10.30 Тема з варіацІями. С.Стадnер 11.40 Телекурс німецької мо-

ви •AIIes Gutte'• Х/ф •Mantoк•

теn

Телегазета. Нерухо-

мість Муз.nрограма

11.ЗО Автоторг 11.40 М/Ф 12.00 Всеперемагаючий голос віруючого 12.30 М;ф 13.00 Tenee~cnpec 13 10 Тинди-р~о~нди 14.10 М/ф Н .35 Діалоги

.ЗО Муз.nрограма •Подія року•

12.00 12.30 12.45

Танцювалмrа аеробіка Торгінформ

Новосеn 1З.ОО Єралаш 1З.15 Фредерік Россіф. Кра­

М/Ф Трансформа 18І45•Т/с •ДоІСТор ФінлІ• 19,40 "БОt<а Дса• ·· ПІДІ'ОГИ

9.00 Чомучка 9.45 Стоме1рrвка 10.20 МІФ 10.50 Телеекспрес 1 1.00 Телегазета. Нерухомість

дивовижний світ

1З.45 У nустелі сонце біле

16.ЗО Відкриті небеса. ·Слідами тварин•

Палrrри 17.ЗО Торгінформ 17.45 Граціі від .гравісу• 1а.10 Проrрама УХРТ 1а .зо Хваліть осnода 18.45 Торгінформ·

17.00

r

19.00 Новосел 19.15 Курс німецької •Was?•-1 19.35 Торгінформ 19.50 Новосеn 20.00 Наш час 20.25 Адреси діnоеоі

удачі

Гарні новини Новосеn СІТ ВІZ-Інформ 21.ЗО Торrінфор". 21.45 Міста і стоnиці світу 22.00 Школа бrзнесу В.Песоцькоrо

Х

·

2З.ОО Нагірна nроnовідь. Ч.З 2З.ЗО Моnодіжний канаn .. м .. О.ЗО Мікс 1.10 Торrінформ

Новосеn

І$ канал 7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 Експрес-інформ 7.45 Т/с •Тінь•

8.ЗО Євроnа сьогодні

16.ЗО Так і живемо 17.00 М/с ·Чіn і Дейn

14.15 14 50 15.00

Варіації стилю

Телеекспрес Телегазета. Нерухо­

мість Муз. кліnи

15. 15

15.ЗО д/Ф •Зниклі цивіліза­ цііu Всеnеремагаючий го­ лос віруючого

16.30

17.00

Телегазета. Нерухо-

шають на доnомоrу•

17.З0 М/с •АnаддіН• 21.5а, 22.58 Миколина nогода

18.00 футбольна nnанета 18.30 Т/с •СnІд крІзь час• 19.30 Т/с •АnЬФ• 20.00 Х/Ф •даІ мІсІс Грен­ вІnь•. 1 серІІІ 20.56 Кnin дня від •МюзікРадіо 101 FM• 21.00 Т/с •Команда мрІі• 21 .ЗО Вечірні вісті 22.00 Т/с •КеrнІІ ЛеІісІ• 23.00 Економічний вісник 2З.ЗО Люди

Програма nередач на

Муз. пауза 17.ЗО Автоторг •Інсnектор роз-

20.00 Телеанонс 20.05 Чарівний ліхтарик 20.20 Ціnком таємно 20.50 т .. ш 21 . 20 Ракурс 21 .ЗО Діалоги 21.50 Телеексnрес 22.00 Х/ф •Троє чоnовІtdв І немовпw • коnисцІ» 23.40 Ексnрес-інформ 23.50 Телеекспрес 0.00 Х/Ф •Смерть неrІдника•

KQHa.J

:1.

14.00 Т/с •доктор ФІнnІ• 14.55 ТV-shop 15.10 Тема 3 варіаціями. Л.Ісакад~е

15 50 МІФ 16.05 Просто собака 16.ЗО Хрещатик

16 45 16.50 17 45

Киів. Сnорт. ТБ Хіхоньки-хахоньки

виnадокu

Ексnрес-інформ Пісня дня ·о.зо Комn'ютер Х 0.45 Привіт ... завтра

32 КаНа.ІІ •Територія А•. Хіт-nарад Вісті

7.00, 15.30, 0.00

21.58,

22.5а Ми­

8.30 Економічий вісник 9.00 Х/Ф •двІ мІсІс Грен­ вІn .... 1 серІІІ 10.00 Т/с •АnЬФ• 10.ЗО М/с •Чіn і Дейn nеспі­ шають на доnомогу•

МІс .. дпаддін• 11.ЗО Вrзит. Австралія, Асуан (Єгиnет)

11.00

12.00 Хмарочос 13.00 Т/С •КегнІ І ЛейсІ• 14.00 Найкумедніше домашнє відео ·З х 4• 14.30 Т/с •Красун• І чудо• 8MCirtKO• 16.30 Від ·Перехрестя• -до успіху 17 .ОО М/с ·Чіn і Дейn nосnі­ шають на доnомогу•

М/С •Аnаддін•

1а.оо •ТаврІйські ігри-97• nредставляють ... 18.30 Т/с •СnІд крІзь час• 19.30 Т/с •АnьФ• 20.00 Х/Ф •ДаІ мІсІс Грен­ віnь•. 2 серія 20.56 Кліn дня від •МюзікРадіо 101 FM· 21.00 т;е •Команда мрІі•

На зло рекордам Диск-канаn. Дайджест

2

Закон про столицю

-

роздуми деnутатов

Казка біля нічника

1а.20 В. Щербачов nредс-

...

1a.so Зроби себе 19.20 Пісня дня 19.25 Т/с •Шкільний

"lr1tcil•

Торпн·

форм

18.20 Грації вод ·Граu•су .. 18.45 Міста і стоnицr curтy 19.00 Курс німецької мови •Was?• 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •ГВfдеnуnе• 20.20 Грації від ·Гравісу• 20.50 На добранrч, діти! 21.25 Гарні новини 21.30 Так-шоу •Саме той• 22.00 Х/ф оДама з Берліна•. 1 серІе 23.35 Мікс

37 канал Новини Ексnрес-інформ Телемагазин Рецеnти здоров'я Зt<айомтесь, "lntell• Діловий вісник Ви - очевидець а.ЗО Людина собаці друг 9.00 Новини 9.10 Пісня дttя

7.00 7.1 О 7.30 7.35 7.50 7.55 8.00

9. 15 Спорт тижня 9.50, 11.55. 17.40, 19.ЗО. 21.05 Да>1джест •Подо­ 9.55

рожі і розваrиu Народні свята. На Івана на Куnала

10.10 Театральний ccat<c 11.00 Наш вибір, ф. 2 11.25 Авіатон 12.00 М/ф 12.30 Х/Ф •Рудий, чесний, закоханий•. 2 серіА 17.00 М/ф 17.20 Світ шоу 17.45 Ycnix-98 18.45 Незавершене будів­ ництво: як живеш,

влас·

3$

KaHa.JJ

18.00 Анонс nрограм 18.05, 21.10, 0.00 Торгін­ форм

учи·

20.15 Хрещатик 20.30 СІТ 20.50 Дай n'ять 21.00 Антресоnька 21.15 Джаз-стеn-танц-КЛАС! 21.40 Міські новини 21 .55 Х/Ф •МІсІя• 0.05 Д.Харитонов nредстав­ ляє. Голос

Х/ф •Хоnод АрІСТИ-•

KaHUA

18.20 18.45

Грації від •Гравісу• Світ nідводної фотог-

рафіі

19.15 Комп'ютер Х 19.30 Т/с •Гвадеnуnе• 20.20 "ОТІС• - зроблено в Украіні На добраніч, діти! Гарні новини

20.50 21.25

21.ЗО Ток-шоу •Саме той• Казковий світ індійського кіно 22.ЗО Мадрас - місто кіно 2З.ОО Новини Євроnи 2З.30 Муз. програма. О.По­

22.00

номарьов

8.00 Вісті 8.28, 17.58, 21.58, 22.58 Ми­ колина noroл.a

а.30 Від •Перехрестя•

Знайомтесь.

19:UO Моє містt.r 19.20 Знайомтесь, .. Іntell•

Т/с •Повітряний

-

до

успіху

9.00 Х/Ф •двІ місІс Грен· вІnь•. 2 серія 10.00 Т/с •Аnьф•

10.ЗО МІс •Чіn і Дейn nосnі­ шають на доnомоrу»

11 .ОО М/с •Аnаддін• 11.ЗО .. територія А•. Муз.тиждень 16.ЗО Майстерня, виn

1 17.00 М/с ·Чіn і Дейn nосnішають на доnомогу•

М/с •Аnаддін•

1а.оо Планета людей

18.30 Т/с •СnІд крізь час• 19.30 Т/с •Аnьф• 20.00 Х/Ф •дві мІсіс Грен­ вІnь•. 3 серІя 20.56 Кліn дня від .. мюзикРадіо 101 FM• 21.00 Т/с ·Команда мрІї• 21.ЗО Вечірні вісті •Блискавка• ·Чикаго. Мозаіка

22.00 Т/с 23.00 д/Ф

вражень•

Програма nередач на завтра

17.30 17.55

ник?

21.ЗО Вечірні вісті

1.00

Наш ІІ"'бір, ф.

18.05, 21.10. 0.15

2З.55 Ровесник

Анонс

чесний, серІВ

\7.05

3$ канал

22.15 Екскnюзи~. •Нещасний

17.30

нальною географічною СПіЛІСОЮ•

11.55 Разом з вами 13.00 Х/Ф •Рудий, ЗаКОХВНИА•. 1

1а.оо Анонс програм

парад

зява•

рожі і розваги•

10.25 Т/с •Аляска КІд• 10.55 д/с •Подорожі 3 Націо­

завтра

21.ЗО Анонс 21.З5 Що? Де? Почім? 21.45 Хрещатик 22.00 Новий Киів

u

8.00 Податок 8.25 Прем'єр-відео 8.50 Пісня дня 9.00 о.с.п.-студія 9.50 ПаJ1ьчики обnижеw 10.20, 12.55, 17.00, 19.30, 20.55 Дайджест •Пода·

23.00 СnорТИВНИЙ ТИЖІШВИК 1.00 Програма ""~"'дач на

СІТ

0.35

Економічний огляд 7.ЗО Дивовижний світ 7.55 Діловий вісник

Діловий вісник 19.З5 Сnорт тижня 20.05 Податок

З5 хвилин джазу

тавляє

~~ KQNtl4

на 11а Kynana Рецепти здоров'я

Дай n'ять Антресоnька Міські НОВИНИ

1а. 1О

лі

19.00 19.20 19.25

...,_

18.00 Aнortc nрограм 1а.О5, 21.10, 0.00 Торгін­ форм

17.55

22.00 Х/Ф •Тереза Умбер•. 4 серІе 23.00 Кіно про •іно. І так да­

1а.4О Народиі свята. На Іва-

3$ канал

7.00, 0.00 •Територія А•. Хіт­

17.15

30

nocni·

17.58.

22.00

.. дрт-об­

Посмішки від

стрілу•

7.10

•ис~ко•

тent.•

М/Ф 1З.ОО Телеексnрес

17.40 М/Ф 18.30 Х/ф

Торгінформ

22.20 Комn'ютер 22.40 Домовик

Муз.nрограма

мість

мови

до­ машнє 11rдео •З " 4• 14.30 Т/с •Красуне І чудо­

19.50 20.30 20.50 21.00 21.15

21.50

2З.ЗО Фінансмст

808k•

13.10

15.ЗО М/с •Горянин•

лю •Надія•

13.00 Т/с •ВІЗИТ• 14.00 Найкумедніше

ХХІ cronirтя

Новосел

16.00 Tin-Ton

1.25

раіни

18.00 18.15

Торгінформ

•Грації• дпя дівчат і хлоnчиків

20.35 20.45 20.50 21.00 21.15

Анонс Балет- коханt<я моє Просвіта Безсмертно скарби Ук-

Автоторг

14.10 15.00 15.15

16.25 16.30 17 .ОО 17 .ЗО

11 15 11.30 11.40

са і ярість соіту

12.00 По сторінках фестива­

17 .ЗО

.. •

Виnускники естрадно-

циркового

11.15

11

1З.ЗО Стиль від Ельзи Т/1:" •Шкільний учн-

14.50

..дпаддін• .. люрд•

колина nогода

Місь~і новини Антресоnька Це- Ми! 8.ЗО Хрещатик 8.45 Анонс а.50 Нехай вам буде кольо­

14.00

ХВИЛЯ•

шають на допомогу•

11.00 м;с 11.зо д/Ф

18.20 Грації від ·Гравісу• 18.45 М/с ·Горянин• 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гвадеnуnе• 20.20 Грації від .. гравісу• 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Гарні новини 21.ЗО Тележурнал •Комnакт­ теnекомnанtя ·Німецька

10.ЗО М/с •Чіn і Дейл nосnі-

8.2а. 17.5а,

Дай n'ять

тєвість весни

Телеексnрес

А•. Хіт-nарад

8.00

СІТ

12.00

10.50 11.00

заг­

наноrо в куток•

9.20 Час за Гринвічем 9.50 М;ф 10.00 Вісімнадцята мит·

an •Територія

0.1 О 0.25

20.15 М/Ф

рово

7.ЗО Ексnрес-інформ 7.45 Святі дзвони 8.00 Х/ф •Приватна nоте-

0.00

завтра

2З.З5 Лавка стародавностей

7.00 7.20 7.30 7.45 8.00

кана,r

15.ЗО,

8.00 Вісті тижня 9.00 Х/Ф •ПанацеІІ• 10.00 Т/с •АnьФ•

20.ЗО СІТ

20.50 Дай n'ять 21.00 Антресоnька 21 . 15 Новини шоу-бізнесу 21.45 Міські новини 22.00 Х/ф •Mantoк•

9.00 9.30

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ

U 7.00,

1.00

Хрещатик

мість

21.ЗО Люди для людей 21.50 Адреси діl1080і удачі 22.00 K.I.S.S. :. ~

25

7.10 7.30 8.00 8.10

22.45 Разом з вами 23.30 Х/Ф ·Міnьйони

20.ЗО Анонс проrрам І<ІІЯТ•

ва•

рія

9.35

Ці цікаві тварини Обnичя світу. Джордж

Сорос 19.50 Вечірня казка

'

12.10 М/ф 13.00 Teneeкcnpec 13.10 Зоряна старовина

О.З5 ТБ-клуб ·ХМ•

14.20'Люди дл~ людей 14.'40 Сатиричrrа· nерезмінка.

1 10

мість 11.15 Муз.проrрама 11.30 Це- Ми! 12.00 Автоторг

малечІ•

малечі• 12.45 Люди для людей 1З.ОО ТБ-І<Луб "ХМ• 1З.ЗО Воістину відверто 1З.45 Сатирична nерезмінка 14.00 Здоров'я 14.1О.мреси ділової удачі

2З. 1О Ситуація 23.20 Х/ф •Кривава

Телегазета. Нерухо-

11.00

23.05 Х/Ф •Ynaкou:a дnя

6.30 Люди для людей 6.50 Адреси діnовоі удачі 6.55 Наше 7. 15 Моя Британія 7.45 Ефіравтоторг 7.55 Відеомузика 8.05 Сатирична nерезмінка 8.20 МІФ 9.1 О Студія· 7 9.40 Люди для людей 9.55 Адреси ділової удачі 10.00 Наш 10.15 Погляд збоку 10.40 Будьте здорові 1 1 . 1О Адреси ділово і удачі 11.15 Х/Ф •Уnаковка дn•

18.40 19.20

Автандиn і хіт-nарад

·Украіttська десятка• 10.50 Телеексnрес

2З.ОО Адреси ділової удачі

Погода

2З.ОО Подробиці поцілун­

КИ•

18.30

ІІЗ•

або Ін'єкція сміху від

СЕРЕДА

8

13.10 Киівські новини 13.20 Т/с •Мрії І дзеркала• 14.05 д/с •Плюс-мінус 60•.

1.15

а.15 Ток-шоу •Арабески• а.45 Ринок 9.15 Сузір'я rрьох фестива­

мість

7 .ОО ВІZ-старт 8.00 ВІZхмарний ранок 12.00 BIZ nерерви · 13.00 ВІZкінечний день 14.00 ВІZсмертні хіти 15.00 ВІZкінечний день 16.00 ВІZnеречні хіти 17.00 ВІZкінечний день 18.00 BIZ nо-нашому 19.00 ВІZтурботний вечір 20.00 Наш час 20.25 Адреси ділової удачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21. 15 ВІZ-інформ 21.45 BIZ-napaд най-най 23.00 ВІZсоння 0.00 ВІZмиття

ки•

і Джордж•

17.00 Т/с •Чеnенд.>Керс• 18.10 Т/с •Час кохати• 19.00 Чемnіоиат Украіни з футболу ...динамо• -

д/Ф

13.00

38канал

13.ЗО Ток-шоу •Тема• 14.20 М/ф 14.35 Діаnоrи 14.50 Телеексnрес 15.00 Теnеrазета. Нерухо­

7 канал

12.25

коrо державІюго музич­ ного училища ІМ.

док•

21.40 В..асно 21.55 Інтерсnорт 22.00 Погода 22.10 Т/с •доаrа дороrа а АІОнах•. 1 серія

Івана

11.50, 12.55, 13.30

6.00 Аtюнс 6.05 Доброго ранку, Україно• a.os НацІональний хіт-nарад 8. 1 О Х/Ф •Чорна nантера• 9.55 Три краnки 10.15 Фінансовий огляд 10.ЗО Коицерт 11 Bceyкpaitr·

сві-

Свято ~<а вулиці Вуйка

цузькоі мови

nисти•

7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 Т/с •nнь•

10.00

раїнська література.

М.Коцюбинський. "Іtr­

0.05 Х/ф •Ці старІ ІІІОбоанІ

2$ канал

лів

англійської мови. Ук­

термецL(О". Урок фран­

n-1

19.50 Вечірня казка 20.00 Подробиці. Час 20.40 Т/с •Мовчазний

23.50 Х/Ф •ЛІмІта• 1.25 Погода

7.00 8.00 8.35

11.40 1

розрахунком?•

2З.ЗО Подробиці 23.40 Ситуація

щина•

7.00 Сніданок з "1 + 1• 8.00 Т/с оДОІСТОр КаІн• 9.15 Т/с ·Марія• 10.00 Телеанонс 10.05 Моя сnрава 10.З5, 11.25, 11.55, 13.30

Угадай мелодію Обговорімо. •Шлюбний

контракт: коханttя за

nоцІлун-

15.50 д/Ф

2З.25 Анонс 23.ЗО Фінансовий огляд 2З.40 Пісенний вернісаж-97

щина•

18.40 19.10

21.50 Ток-шоу •Табу• 22.15 Т/с •ПоnІція Нью­

17.50 Національний хіт-nарад 18.15 Слов'янський базар-98 20.15 Саме той 20.40 ВечІрня казка 21.50 Tfc •ВодgнІ щури• 22.40 Три краnки

16.45 Т/с •МрП І Д3еркаnа• 17.30 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 Т/с •Фатальна сnад­

~~ КІІНаЛ Новини Ексnрес-інформ 7.ЗО Телемагазин 7.З5 Моє місто 7.50 Знайомтесь, "lntell• 7.55 Діловий вісник 8.00 Ток-шоу •Акули пера• груnа ·Армія• 9.00 Новини 9.10 Пісня дня

7.00 7.10

-

9. 15 Т/С •Аnяска КІд• 9.45, 12.45, 1а.35, 19.ЗО, 20.55 Дайджест •Подо­ рожі і розваrи• Теnекnуб ·ЮТАР• 11.ЗО Ycnix-98 12.ЗО Незавершене будів­

9.50

ництво: sак живеш,

нику?

влас-

_

Нью-Иорк, Нью-Иорк 1З.20 Диск-канал Муз.зореnад Медичний тижневик 1а.4О ·Уроки nостмодерну 19.00 Вернісаж

12.50 17.00 18.00

Знайомтесь. ·lntcll• Діловий вісник 19.З5 Ток-шоу А.Круnеніна •Чоловічий клуб"

19.20 19.25


анrлійськuі мови. Музи· ка і живопис. Урок

ЧЕТВЕР

9

фраtщузькоі мови

12.00 Г. Х.Андерсен. .. соловей•

.'IIIIIIISI

Х/Ф •довга дороrа

ДІОНаХ•. 4 серІя 14.45 М/Ф .. чудовисько•

6.00 AtiOHC 6.05 Доброго ранку, Украіtю' 8.05 Національний хп-пара,."\ 8.10 Т/с .. час кохати• 9.15 Т~и краnки 9.35 ФІнансовий огляд 9.45 д/Ф .. нескінченне око Фpinynii .. 10.15 Сто чудес сапу 10.30 Х/Ф •Людина в зе· леному кімоно•

11.40 М/ф 12.00. 1500. 1800.21.00. О 10 УТН 12.15 Село 1 люди 12.45

Націоttаnьний хіт-пар3Д

представляє

13.55 15.15 15.20 15.25 16.00

КаунтІ-моnодwого•.

4 ceplw 17.30 Хіт-фабрика 18.00 А"онс 18.05 Т/с •ПершІ поцІnун­ ки•

Т/с •династІw Штра­

усів~~

19.30, 23.15 тсн 20.00 Х/Ф •Зачарований кроа•ю•. 2 серІА 21.45 П'ятий кут 22.15 Т /с •Район Menpoy:t• 23.30 Х/Ф •Лнn .. ка•. 2 ее·

Нацюнзль>tий хіт-парад д/ф .. сни про Гріна·• НадвечІр'я 16.ЗО М/с •Шаркі і Джордж" 17.00 Т/с •ЧоnеtІДЖерс ..

7.00

18.15 Т jc •Час кохати• 19.15 Саме той 19.40 Шоу Бенні Хілла 20.10 Націоttальний хіт-nа-

Ситуація Обли-.-.я світу. Джордж Сорос 9.00 Т/с •Фатал .. на спад­

рад. Шоу-ронІг

20.40 Ве-.ірня казка 21.50 Х/ф •Pana Нуї• 23.40 Три крапки О 25 Фінансовий огляд 0.35 Х/Ф ·Оберіг•

t+i

7.00 Сніданок з .. 1 + 1• 8.00 Tjc .. район Меnроуз .. 9.15 Т/с ·MapJA., 10 00 Т Є!ЛС3>10ІІС 10 05 Камерата 10 35. 11 5~. 13.00, 14.55 з~..:он є закон

10 40

Оешrн1й канап. Урок

П'ЯТНИЦЯ І о ,IIIIIIIISI

Телеранок

В ОО Інтерновини 8.10 Погода

8.20 8.30

щиІІа .. 9.30 .. паризькі

таємниці•. Щодеttниtе чемпіонату світу з футболу 1О ОО Ці цікаві тварини

10.30 Т/с •Леонардо•. 4 серІя 11 20 ТелевІзійний центр

Х/Ф -o&~pera 11.10М/Ф

8.45

О.ЗОУfН

Ч.2

МІФ

17.00 Т/С ........_. ... .: 18.1:5 Т/с •'Іас _ . _ 18.20 Т/с «8t8R І!ІР .._.. ТМІР8•· 3 С8ІІІ8

.

21.50Х/Ф~-

9.15 Т/с •МарІв• 10.00 Телеанонс 10.05 Телеканал .. nраво• 11.05, 12.15, 1З.25, 14.50

~.ЗОНоее~ О.ООТроо~ f)SQ~OПIAД

......... с--.

c.,n

За-

14.30 Я будую дім для акторів 16.00 Т /с: •ПристрастІ• 17.00 Т/с •&аффІ- амнищувачка ввмпІрІв•

18.00 Анонс 18.05 Т/с •ПерwІ поцІпункн•

Ht

11 .!!ШІШІ

JТ·t ... _ . .

..

9.30 СtІЇАІІНDІС tO.OO Х/Ф

•r0C1'11 а.....,..._

~.10 Н;що.>наг..,...Іа1Ііт-f18РВД npeдcD8IItiS

C8lr

13.10 21-Іа фectмUN. ЦІІРІrУ. Монте-КІірІІо 14.10~-...... П(МW:~

Прес-І!W)"ф 15.15Х.'Ф....._.

14.45

16.30 ВІА •llepexpecnl. - ІІР ycnil<y cf'1Nнeta •Пpwo­

A-t--~81W1 СІІОР'ІУ­

7.00 Сuняшники 8.00 Іюерновини 8.10 Погода 8.20 Ситуація 8.30 Життя серед життя 9.00 Т/с •Фатаn ..на сnад9.30 М/ф 10.05 Джентльмен-шоу 10.35 Tjc •Леонврдо•. 5 ее· рІА

Жоночі історіі. Л. Руцька ПіСНІ І. Крутого. Ч .З Інтерновини 1З.ОО Анонс 1З.О5 Киівські новини

1 1.25 11.55 12.50

10.00 Телеанонс 10.05, 12.55 Закон є закон 10.10 Молодіжний канал 12.10 Украіна аграрна 12.25 Оранта 1З ОО Будинок і стиль 1З.ЗО Т/Ф •,Коза-дереза• 14.00 Спортивний канал. Всеукраїнський фестиваль спортивних танців. Про­

фесійний бокс. Чемпіо­ нат Украіни з вільної

боротьби. Марафон ПРОСПОРТ. Франція-98 Ігрове шоу •Ключі від форту Буайяр• 17.30 Шоу довгоносиків 18.00 Анонс 18.05 Т/с .. ксена - nринце-

16.00 16.30

са·воін•

19.00 Як стати зіркою 19 ЗО. 0.00 ТСН 20.00 Х/ф •Страх ВИСОТИ• 21.50 ч.-мnіонат свІту з футболу •Франція-98•.

,ї.20~m.....-

17.30 Моє 18.15 •іаціонаІв.ноtА ІІП-fІІІІІІА

3-4

МІСЦЯ

0.30 Муз. калейдоскоn

І!~

18.ЗS .l~"іета JIICIAI)iil

18.55 Х/Ф .ntpa.,.. ro.•o Вечіf)нв .,._,..

Нацjон~ xfT·RІPaA.

За киівським «асом В.ЗО Християнська nрограма "Це твій день•

8.00

22.00 Світ nідводноі фотографіі · 22.20 Комп'ютер Х 22.40 Домовик 2З.ОО Клятва ГіnnокраТа· 2З.30 Програма УХРТ 0.00 Кліше О.ЗО Торгінформ 0.45 Новосел

2$

..

.. м.

9.45 Цолком 10.15 М/Ф

МІСТЬ

11.ЗО Автоторг

Торгінформ Новосел

11.40 12.00

16.45 Т/с •МрІї І дзеркаnа• 17.30 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.1 О Т/с •Фатальна спадщина•

18.40 Гарний настрій 18.50 Поле чудес 19.50 Вечірня казка 20.00 Подробиці. Час 20.40 Х/Ф •Смертеnt.ннй 22.ЗО Інтерспорт 22.35 Погода 22.45 Концерт, nрисвячений

._, ..... ... ...,..._.

б.ЗО Люди для людей

6.50 Адреси ділово і удачі 6.55 Оаза серед хаосу 7.25 Ефіравтоторг 7.35 ТБ-клуб •ХМ• В .05 Адреси ділової удачі 8.10 Наш час 8 .ЗО Воістину відверто 8.50 Сатирична перезмінка 9.05 Люди для людей 9.20 Погляд збоку 9.40 Адреси ділової удачі 9.45 Студія-7 10.15 Воістину відверто 10.30 М/ф 11.20 Люди для людей 11.40 д/ф ·Норвезькі варіації· 12.00 Адреси діловоі удачі Інтеранонс Погода Дітвора

9ЗО М/Ф 10.10 Каламбур 10.40 Ранкова nошта 11.15 Смак лотів. О.Укуnник

12.05 Фан-клуб 12.25 Телевізійний

центр мо­

ди

12.55

Життя серед життя

1З.25 Х/Ф •НовІ nригоди Кота в чобоТАХ• 14.50 Грай, гарманіє улюбле­ на

...

15.20 Т/с •ПохованІ таєм­ ницІ•

16.10 Клуб мандрівників· 16.50 Т/с •СnецпІдроздІn •ПаснфІк•. З серІя

17.40 Гарний настрій 17.50 Спорт-тайм 18.25 Х/Ф •ОстаннІй притулок•

20.00 Подробиці. Час 20.40 Погода 20.50 Х/Ф ·Картуш• 22.30 Фестиваль музичних ві­ деокліпів ·Покоління-98•. Ч.1

2З.ЗО Х/Ф •Дорога в ад• 1.00 Погода

J канал 8.00 ВІZ-старт 9.00 ВІZтурботний ранок 11.00 ВІZперерви 13.00 ВІZкінечний день 14.00 ВІZсмертні хіти 15.00 BIZ-napaд

1З.20 Люди для людей

13.35 14.05 14.15 14.35 14.40 15.00

ТБ-клуб •ХМ· Ефіравтоторг Погляд збоку Адреси діловоі удачі

його Величність актор

Шалом, Києве 15.ЗО ВІZ-nарад 16. ОО ВІZкінечний день

1 7.00 17.40 18.00 19.00 20.00 20.25 20.30 20.35 20.45 20.50 21 ОО 21. 15

ВІZперечні хіти Планета людей BIZ nо-нашому ВІZтурботний вечір Наш час Адреси діловоі удачі Анонс програм Торгінформ Гарні новини Новосел СІТ ВІZ-інформ

21.ЗО Торгінформ

21 .45 Міста І столиці світу 22.00 Новосел 22.10 Молодіжний канал •М• 2З. 1О Торгінформ 23.25 НоБосел 23.З5 Молодіжний канал ·М• Торгінформ

0.35

25

kaHaA

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ 7.ЗО Ексnрес-інформ

7.45 Т/С •ТІНь• 8.ЗО Маркет ДИВОВИ><НИЙ СВіТ

9.00

9.ЗО М/Ф

9.50 Варіаціі стилю 10.20 Ток-шоу •Арабески• 10.50 Телеекспрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз.програма 11.30 Автоторг 16.25 Ефіравтоторг 16.35 Відеомузика 16.40 Оаза серед хаосу 17.10 Сатирична nерезмінка 17.25 ЧІТКО і ясно 17.55 Адреси ділово і удачі 18.00 МІФ 18.50 Сатирична перазмінка 19.10 Адреси діловоі удачі 19.20 Стимул 19.35 Ефіравтоторг 19.45 Мода сьогодні 20.00 Програма ·Отхе ... • 20.25 Адреси ді110воі удачі 20.ЗО Аtюнс nрограм Торгінформ

20.35 20.45 20.50 21.00 21.15

Гарні новини Новосел СІТ ВІZ-інформ 21.ЗО Шолом. Києве 22.00 Адреси діловоі удачі 22.05 Престиж 22.20 Страховий дайджест

22.40 Ескулап 22.55 Адреси діловоі удачі 2З.ОО Х/Ф •Ох, в•е цей дІд• 0.25

мІсть

Студія-7

25 канал 7.00 Телеанонс 7.10 М/Ф 7.30 Ексnрес-інформ 7.45 Святі дзвони 8.00 Х/Ф •ПровІсник смертt• 9.ЗО Євромікс

10.00 Tutti 10.ЗО Курс німцькоі мови

15.ЗО Люди для людей 15.50 Адреси ділово і удачі

•AIIes Gutte!• 10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухомість 11.15 Муз. nауза 11.30 Автоторг 11.40 М/ф ·Поклик nредків•

15.55 Голос ·Перемоги•

1З.ОО Телеексnрес

Телегазета. Нерухо­

МІсть

Муз. кліn

23.15

2З.25 Х/Ф •Мис страху•

30 канад 7.·оо сп

7.20 7.30 7.40 8.00

Дай n'ять Антресоnька Міські новини Анонс Що? Де? Почім? Хрещатик Щоденник виставки ·Хліб. Укргастро-98 .. О Х/ф •Xnonцl з завт-

22.1

m.

Міські новини Антресолька

Музика на каналі ·Тет•

В.ЗО Хрещатик

Щоденник. виставки

.. хліб. Укргастро-98 .. 8.55 Анонс 9 ОО Кіногороскоn 9.30 М/ф, 9.55 Х/ф ·МІсІА• 12.00 Міс Украіна на колис­ ці-98 Телеконхурс німецької

1

ра•.

серІА

Ексnрес-інформ Пісня дня Комп'ютер Х О. 1 О Привіт.. завтра

23.35 23.50 23.55

кана.r

•ТерИТОРІЯ А•. ХІТ·nарад

7.00, 15:30, 0.00

8.00 Вісті 8.28, 17.58, 21.58. 22.58 колина

Ми­

погода

8.30 Майстерня, виn. 1 9.00 Х/Ф •даІ мІсіс Грен­ вІnь ... З серІя 10.00 т;с .дn.,Ф• 10.30 М/с .. чіn і Дейл nосnі­

Дай n'ять

8.45

шають на доnомоrу•

М/с .. дладдін• ·Таврійські ігри·97•

11 00 11.30

nредставляють ... 12 .ОО Разом з вами 13.00 Т{с •6/\~cttaвtr.a• 14.00 Люди

14.ЗО Т/с •Красуня І чудо­ J'ИСІІКО•

16.30 Фабрика снів 17.00 М/с .. чіn і Дейл nocni·

Програма nередач на

М/С

.. дладдіН• Пані. Стиль життя

17.30 18.00

мови .. AIIes Gutte'• 1З 20 Блеф-клуб 14.00 Громадсhке телеба-.ен­

18.ЗО Т/с •СnІд крІз., час• 19.ЗО Т/С •дn.,ф• 20.00 Х/Ф •двІ мІсІс Грен­

ІІЯ Укра·Іни

Чорний квадрат Коощсрт С. і Т.НикітІ­

них. Ч.1 Спортивне сузір'я

11 .40 Разом з вами 1З.ОО Телеекспрес 13.10 М/Ф 14.00 І не питайте' 14 10 Євромікс 14.40 ВГтерець ЗІ Сходу 14.50 Телеекспрес 15.00 Телегазета. Нерухомість 15.15 Муз. кліnи 15.ЗО Щф ·Зниклі цивілізацІЇ• 16.ЗО Всеnеремагаю«ий голос віруючого

17.00 Телегазета. Нерухомість 17.15 Муз. nауза 17.30 Автоторг 17.40 М/ф 18.00 Х/ф •ПристрастІ Жан-

<~Украінська десятка• 21.35 Ракурс

21.45 Діалоги 22.00 Телеексnрес 22.1 О Х/Ф •ПровІсник смертt• 2З.40 Ексnрес-інформ

23.50 Телеексnрес 0.00 Х/Ф ·бунтар без при­ чини•

30 канал 7.00 Міські новини 7. 1О Антресолька 7.25 СІТ 7.50 Дай n'ять 8.00 Атлетик-ревю 8.30 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім? 8.55 Ексnрес-інформ 9.10 Комп'ютер Х 9.25 Х/Ф •Xnonцl з завтра•. 1 серІА 10.50 Муз. nауза 10.55 В.Щербачов nредстав-

аІn ....

4 серІА Кnin ДНЯ Від •МКЗЗИК· Радіо 101 FM• 21.00 Т/с •Команда мрІі• 21.ЗО Вечірні вісті пяє.

•AIIes Gutle'· оеУкраінська десятка"

Телеексnрес Блага вість з Рі<ом Рен-

нером

теnь"

кого

Анонс Ліра. Співає М.Шевчен-

17.15 Творча лабuраторія 17.45 Гарні новини 18.00 Суnербабусі 18.20 Т/с •Паломництво в центр світу•. 1 с:еріА 18.50 Чорний КRЗдрат 19.20 ПІСНЯ дня 19.25 Т/с •Шкільний учитель•

Хрещатик

20.ЗО СІТ 20.50 Дай n'ять

21.00 Антресолька 21 :15 Інформація до роздумів 21.25 ЧІ3 21.55 Міські новини 22.05 Х/Ф •Харрісон 6ер­ легрова

0.25

Х/Ф •Я огоnоwую вам вІйНУ•

3J канал 15.ЗО.

7.00.

0.00

·Територія

А•. Хіт-парад

8.60 Вісті 8.28. 17.58. 21.58. 2258

во

9.00 Арт-афіша 9.30 Атпетик-ревю 10.00 Х/Ф •Харрісон Бер-

рожі і розваги .. 10.10 Т/с .. дnяска КІд• 10.40 Шоу !.Демидова

·Обоз•

11.40

шають на допомоrу•

11 .ОО 11.30 12.00

М/с •Аладдин .. Модний час Шлягер, бо шлягер

1З.ОО Т/с •Ренегат• 14.00 Пані. Стиль жипя 14.ЗО Т/с •Красуня І чудо-

16.30 .д!Ф .. nансіонати Сход· ни ці.,

шають на допомогу•

17.30 М/с •Аладдин• 17.55, 19.56, 22 55 Головні подіі дня

18.00 Візит 18.30 Т/с •Сnід крІзt. час• 19.30 т;с •Аn .. Ф• 20.00 Прихована камера 20.56 Кліn дня від .. мюзик-Радіо 101 FM• 21.00 Т/с •Команда мрІf• 21 ЗО Вечірні вісті 22.00 Т/с: •Вааиnон-5• 23.00 В.Щербачов nредставляє 23.30 Час .. ч .. 1 ОО Програма nередач на

35 канал 18.00 А11онс nрограм 18.05. 21.10. 0.10 Торгінформ 18.20 Сакура-шоу 18.30 ·Таврійські ігри• представляють .. 19.00 Французька сінематика 19.15 Комп'ютер Х 19.ЗО Т/с •Гааделупе•

В.Щербачов nредстав­

ляє

14.55

..

Автолерегони «Форму-

лаа1•. Кваліфікація Футбольна nланета

16.ЗО Сnортивний тижневик

Бокс. Боі за участю

братів Кличко. Підсумки

Пісня дня

сезону

Стиль від Ельзи Телегра .. відомості nоЧІЗ

М/Ф ·Щаслив•Іик Люк• Блеф-клуб

0.10 Комn'ютер Х 0.25 Привіт ... ззвтрз

S2 кана.1 фестивалю

.. надія ..

Вісті Миколина nогода Щф .. nансіонати Сходни­ ЦІ»

Найкумедніше домашнє .. з х 4• 9.30 Єралаш 10.00 Пані Стиль життя

9.00

відео

10.30 Планета людей 11.00 Т;с •Вавмлон-5• 12 .ОО Майстерня. виn. 1 12.ЗО Ще .. золотий вок кунrфу•

Супербал

18.00 Т jc •ВІзИТ• 19.00 Неймовірна реальність 19.30 Модний -.ас 20.00 Фабрика снів 20.30 Люди 21.00 Найкумедніше домашнє відео ·З х 4u 21 .ЗО Х/Ф •Нікоnи не здаватмсR•

23. 1О Хмарочос 0.00 Х/ф •РадІо всерединІ• 1.30 Програма передач на завтра

35 канал 10.00 Анонс nрограм 10.05 Грації від .. гравісу• 1О.ЗО М/с •Горянин• 11 ОО Відкриті небеса ... ко­ лискова для субмарини•

По сторінк~ІХ дитячого

1З 55

Знайомтесь ... /rl!ciJ ..

Діловий вісник

Поіхали

20.ЗО СІТ 20.50 Спати пора 21.15 Міські новини 21.ЗО Ано11с 21.З5 Що? Де? Почім? 21.45 Хрещатик 22.00 Х/Ф •ХлопцІ з заетра•. 2 серіА 2З.25 ПрофІ-nрес

8.00 8.28 8.30

аnтека

Кафедра

9.00 Х/Ф •двІ мІсІс Грен­ аІn .... 4 серІІІ 10.00 Tjc •АnЬф• 10.30 М/с ·Чіn і Дойл посnі-

17 .ЗО

киівськи ..

7.00

ціtнюсті

19.00 19 20 19.25

ня Украіни

17.50 18.20 19.45

.. веr.икІ

12.15 Муз.зореnал 17.00 Світ шоу 17.25 Ycn•x-98 18.25 Т/с •Чергова

16.00

16.00 16.25

д/с

світу ..

Є.Віторган Громадське телеба-.ен-

14.00

16.З5 Святі дзвони

30 канал

Пісня дня Уроки nостмодерну д~т-афІШЗ 10.05. 12.10. 17 20. 19.ЗО, 21.15 Дайджест .. nодо­

9.3S

14.25

Світ людини. Медицина Концерт Т.Гвердцітелі Я- nам'ятник собі ...

16.ЗО Острівневезіння

7.00 СІТ 7.25 Міські новини 7 .З5 Антресолька 7.55 Джазова ретросnектива 8 .ЗО Хрещатик 8.45 Анонс 8.50 Нехай вам буде кольоро-

Ми-

жерон•

11.40 12.05 13.10

17.00 17.30

цІє!• 2З.25 Мир вам

·Чолdвічий клуб• Новини

9.00 9. 1О 9.15

завтра

жерон•

2З.55 Герої мого роману. !.Ал­

15.ЗО Мультnрограма

0.00 Х/Ф •ЧингІз-хан•

7.З5 Вернісаж Знайомтесо,, .. lntcll" Діловий вісник Ток-шоу А.Круnенина

7.50 7.55 8.00

17 .ОО М/с ·Ч•n і Дей л nocni-,

ко

20.15

Новини Ексnрес-інформ Телемагазин

висько•

Хрещатик

16.30 16.45 16.50

16.00 Телеанонс 16.10 М/Ф 16.50 Телеексnрес 17.00 Чомучка 17.45 І не nитайте! 18.00 Труба 18.30 Курс німцькоі мови •AIIes Gutte!• 18.50 Ракурс 111.00 Т/с •ТІНЬ• 19.50 Телеекспрес 20.00 Телегазета. Нерухомість 20.15 Світ людей. Медицина 20.45 Автоторг 20.55 Нова армія 21.40 Телегазета. Нерухомість 21.55 Муз. кліnи 22.00 Х/Ф •Вnеред, Фран­

3J канал 7.00 7.1 О 7 .ЗО

8.ЗО Неймовірна реальність учи-

12.25 AtiOHC 12.30 Медичний тижневик 13.00 Т/с .. доктор Фінлі• 13.50 ТV-shop 14.05 Телеконкурс німеuькоі мови "AIIes Gutte'" 14.25 35 хвилин джазу 15.00 Новини шоу-бізнесу 15.25 Концерт ОТородниць-

14.25 М/Ф 14.З5 Діалоги

2З.З5 Домовик

калина nогода

11.25 Кіноколо 11.45 Т/с •WкІnьний

1З.10 Курс німцькоі мови 13.ЗО Автандил і хіт-парад

форм

18.20 Грації від .. гравісу• 18.40 Курс німецької мови t<Was?u 19.00 Міста І СТОПИІ(І С~>ту 19.15 Комn'ютер Х 19.ЗО т;с .. raaдenyne• 20.20 Грації від .. гравісу .. 20.50 На добраніч. діти! 21.25 Гарні новини 21.30 Ток-шоу •Саме той• 22.00 Х/Ф •дама з &ерnІна•. 2 серія

20.56

нм д'Арк•

20.00 Телеанонс 20.05. Казка Домовичка 20.20 Tutti 20.45 Автандил і хіт-nарад

35 канал 18.00 Анонс nрограм 18.05, 21.10. 0.00 Торгін­

шають на доnомогу•

13.00

14.50 15.00

2З.30 Неймовірна реальнІсть завтра

20.50 21.00 21. 15 21.30 21.35 21.45 22.00

32 на зем­

лІ•

17 56

Сатирична перезмінка.

Це-· Ми! 20.ЗО СІТ

17.ЗО І не питайте!

23.00

22.00 Т/с •Ренегат• 23.00 Супербал 1.00

ХХІ століття

17.40 Дивовижний світ 18.10 М/Ф 18 .ЗО Курс німцькоі мови ·AIIes Gut!e!• 18.50 Ракурс 19.00 Т jc •ТІн .. • 19.50 Телеекспрес 20.00 Телегазета. Нерухо20.15 М/Ф 20.45 Автоторг 21.00 Час .. ч. 21 .ЗО Х/Ф •Ангеn

18.15 Т/с •доктор ФІнnІ• 19.10 Жінка на всі 100? 19.45 "Бона Деа• ·-підЛоги 19.55

14.50 Телеекспрес 16.00 Телеанооtс 16.10 М/Ф 16.50 Телеекспрес 17 .ОО Маркет

М/ф Теnеексг:рес

12.05

мови

14.ЗО Діалоги

16.00 16 ЗО

або Ін'єкція сміху від НТУ

16.ЗО Тема тижня

9.00 9.05 9.15

МІФ Всеnеремагаю-.ий го­

13. 1О Курс німцькоі .. AIIes Gutte'· 13.30 ZOOM х 12 14.00 Tut!i

лос Віруючого

12.30 13.00

15 15 .. шлягер• nредставляє 15.55 П1лігрим 16.15 Естафета

'

Муз.nрограма

11.15 небеса ... ло­

тя·. Ч.З

канал

таємно

.. AIIes Gutte'• 10.50 Телеексnрес 11.00 Телегазета. Нерухо-·

.. серь­

уренс Олів'є. Все ><ит­

15 3!J 15 45

Х/ф •Троє чоnовІкіа і немовля в колисці"

10.ЗО Курс німuькоі мови

Молодіжний канал Торгінформ 1З.15 Новосел

14.00 Tin- Топ 14.30 Відкриті

канал

Телеанонс М/ф Екс{lрес-інформ Святі дзвони

8.00

ігри· nред-

12.00 13.00

•Was?•-2 19.ЗО Торгінформ Новосел Наш час Адреси діловоі удачі 20.ЗО Анонс програм 20.З5 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 ВІZ-інформ 21.ЗО Торгінформ 21.45 Міста і сталиці свІту

19.50 20.00 20.25

7.00 7 10 7.30 7.45

променад

1.25

О.ІОУfН

23.40

9.ЗО Дискусійний клуб 10.00 Муз.nрограма .. мо до•. Ч.2 10.ЗО Торгінформ 10.45 Новосел 11.00 Катеринославський

ту з футболу. Три великі тенори: Пласідо Домінго, Хосе Каррерас, Лучано Паваропі Погода

ріоду

! 1.:>0 Телеканаn -f1paao• 12.<."). 1500. 18.00, 21.00.

Т/с

"'Уб'ємо чоловіка?•. Ч.2

Франциско•

8.ЗО Ttc •КІберята •• з серІІІ 9.00 Доброго ранку, країно!

,

21.50

Е.Радзинський. Вистава

9.00 Мій дім - Англія

2З.ОО Телеманія О 15 Парк автомобільного пе­

ка•

На~ ІІП-nІІРВА ~.ОО Т,"с ·M-·r=* ........

17.00 Діф

Грації від ·Гравісу .. Світ підводної фотогра­

закриттю чемnіонату сві­

7.00 Х/Ф ·Актриса-крІnач-

8.15д!Ф

~~ КУ~:ТО&

Анонс nрограм

7.05 7.30

11.З5 Горище. Шоу братів Пі­

o'.30AНCttC Гі....,.;сtмо

12.15 д•с

""..ач•

поnІцейсt.кий з Сан­

Ton-10 0.25 Анонс 0.30 Інтеграл. Джейн Биркін 1 .ОО Х/Ф •ВитІвки Скапена•. 2 серІА

СУБОТА

-

. . . . . ~lln ' 7.00

захват»

19.30. 2З.ЗО тсн 20.00 Х/ф •Маnюк• 22.00 Т/с •Hew 6.рІджес; -

щини

:

світу з футболу

• Таврійські

2

Грації від •Гравісу• Програма УХРТ 18.ЗО Торгінформ 18.45 Новосел 19.00 100 «удес світу 19.15 Курс німецької мови

Н.Кочережко

1 З. 15 Т /с •МрІі І дзер«аnа• 14.00 Аграрна nанорама Київ-

/ЬQn-

2З.20 •Паризькі таємниці•. Щоденник чемnіонату

14.30 Ще ·Світоч•. Художник

щина•

реса

<:.CS

23.00 Подробиці 23.10 Ситуація

І3.ЗО Муз.nрограма

1З.ОО Анонс 13 10 Киівськ;І новини 13.20 Т/с •Мрії І дзеркаnа• 14 00 ДІс .. nnюС-МІНуС 60•. Криве дзеркало 14.30 Маршрут музи-.ний 14.40 Тита11. М Драгоманов

Шоу-рмнг

13.55 Все - 8Citol 15.15 Altotlc 15.20 fl"ttnoii r:tr 15.50 Сім'Я 16.20 НацісІнаnІ.tмІ хtr-NІСІІІА 16.30 М,.'с •Ші!РЬ і~

20.40 8ечірнІІ -

мо-

ди

11.50 Пісні !.Крутого. 12.50 Інтерновини

12.151~-~

/.3:; 7.45

конфnІкт•. З серія 21.30 Інтерсnорт 21.З5 Погода 21 .45 Т;с .Довrа дороrа в ДІОНвх•. 4 ceplw

ставляють

18.ЗО Ток-шоу ·Я сама•

11.30 ~- 6ібІІіо 12.00, :s.oo. 18.00, 2t.OO.

Yf•2

20.40 Т/с •Земnw: останнІй

11.ЗО

Криму 14.00 Украіна СЬОГОДНІ

6 05 Доброrо рамку, УІф8ІМо! 8.05 Нllltiottanloнмil ·-~ 8. то Т/С •Час _ . _ 9..15 Трм Іф8І.м 9.35 ФtІ8ІІСОІІМІ OI'NUt

1

Жіночі історіі. Л Руцька Я- nам'ятник собі ... А. Кузнецов 19.50 ВечірнА казка 20.00 Подробиці. Час

18.40 19.10

кана.t

Фінансист Невідомий ГомівуД.

серія 17.10 Торгінформ

фіі

11.1 О Х/Ф •ТопІнамбури•. 1, 2 ceplf 12.35 Заnовідними стежками

б ОО Анонс

1.00ХJф

17.30 18.00

8.00

кон Є ЗЗt<ОН

УТ· І

12.45

16.45 т;с •Мр/1 І дзеркаnа• 17.30 За киівським часом 18.00 Інтерновини 18.10 Т/с •Фатвn.. на сnад·

рія

Все- всім АнОІІС

n-2

16.00 16.20

ЩИН8•

16.00 Т/с •ПристрастІ•. 1 ceplw 17.00 Т/с •Пригоди &рмско

18.30

Прелюдія М/ф Аграрна панорама Київщини

Вистава

1З.О5 Оранта

13.35

15.30 16.00 16.15

11.30 Курс німецької мови .. was?• 11.45 Єралаш 12.00 Сто -.удес світу 12.15. 18.00, 0.10 Торгінформ 15.30 Анонс nрограм 15.35 Грації ещ .. гравісу• 16.00 Відкриті 11ебсса ... кіно про кіно• - .. Кіно триво­ ги. Подорож по новозе­ ландському кіно разом з Семом Нілом•

17.00 17 ЗО 18.20 18.25

Клятва Гіпnократа Тіл-Тоn Гарш новини Єралаш


4.07 23.50

9. 15 т;с •АкаІпа•. 5 серІІІ 9.40 На nерший nогляд 10.05 Прокинься і сnівай! 10.35 Доки всі дома 11 1О Ражсова зірка 11.50 Куховарня 12.05/J/c •ПІДводна одіссея

Національний хіт-nарад. Хіт-журнал

НЕДІЛЯ

0.35 Анонс 0.40 КВК-98

12 липня

n-a

7.00 Т/с

•ТаємниМ аrент НІ­ кІта• Є оо М/с спіро і фантазіо•.

1-ІЮ>ІС ?.05 .CeAQ і DQAI8 І.:!SГ_,_

7.00

..

1

серія

Шоу само118о0f0 ..-:-

12.00. 15.00, 18.00. 0.20 УТН 12.15 С1о чуаес C8hy 12.30 Дnulullliil Jlirap 13.00~·.......... 14.10 дІф .у IIOIIIyiU Зоnото­ rо рана. Пам'ІnІ В.....

re_.

14.30 т- ......_. 15.15 М.'Ф

КОМІЩДИ КусТО• Сміхоnвнорама Планета здоров'я Щасливий виnадок

12.50 13.20 13.50 14.35 Т/с

17.40 18.10 20.00 20.35 20.45 21.15 21.45

каут•. Чемnіонат Украіни з автомобільного слало­

ТІІІІа

му: друnий етаn

Підсумки

16.00 Ток-шоу •Посмішка до·

22.15 Мелорама 23.00 Фестиваль

Лі•

16.30 Х/Ф

•Поаерненна до­

0.40

героJчнІ

7

пригоди•

16.00-.,'ф.............__

19.00 Х/Ф •Моподий Фран­

18.15-~ ttaцioltlllwlllldl"-aapu

21.00

~-

18.~~ 1!8.05~...........,....

20.4•) 8eчiptiR -

0.00

21.ЗSЩ~...-.1У

ту. ФІнаr.

кенwтейн• Т/с •Таємний агент НІкІта• Чемnіонат світу з фут­ болу ·Франція-98•. Фінал ПРОСПОРТ. Франція-98

9 ОО 9.05

JТ4

Іюеранонс Погода

=

)І<іночі nроблЕми­ nроблЕми сусnільствА Минулі два місяці nройшли в районі під знаком особливої уваги до сім'ї, жінки, ~tатсрі, днтини.

Удалим nочатком ряду відnовідних заходів було веЛІІКС районне свято матері в с.Шевченкове, в якому взяли участь 28 матерів-трудівниць та їхні родини із В.Димерки, Бобрика, Заворич, Мокреця, Жердови, Шевченкового, в більшості багатодітні. Учасників свята теnло вітали 1астуnник голови райдержадміністрації В. Є ШульпІ, сільський голова с.Шевчен­

кове м·. Д. Смалько, голова nрофкому КСП "Бобрицьке" Т. І. Риба. Було багато

квітів, задушевних nісень,nодарунків. Проте материнство, як відомо, це не 1·ільки свята, а й щоденні неnрості будні. Це і нсдосnані ночі, і вічні тривоги. А їх ніколи не меншає, бо, як свідчить народна мудрісп.. "малі діти малий клоnіт, великі діти - великий клоnіт".

Родина, сім'я nостійно nеребувають в полі зору райдержадміністрації. Розnо­ рядженням голови В.М. Хоменка за­ тверджено "Заходи щодо nоліnшення с·! авовища жінок і nідвищення їх ролі в сусnільстві на 1998-2000рр.". У 1997 році раНдержадміністрацією було надано матеріа.ТJІ>ну доnомогу 222 сім'ям на суму 16610 гривень, в цьому році 138 сім'ям на суму 8040 гривень. Малозабезnеченим сім'ям надавалась гуманітарна доnомога. 26 дітей з багатодітних і неnовних сімей зараз оздоровляються в таборі "Космос". Усьоr·о влітку буде оздоровлено nонад 4 тнсячі дітей. Та, на жаль, не все ще ми можемо зробити для сім'ї, жінки. Проб­ пеми в сім'ї не тільки економічні. Взяти хоча б суто жіночі: як народити здорову

дипшу? Адже тут неабияке значення має ЗJ.оров'я матері. Як заnобігти таким яви­ щам як: "nокинуті діти", "неблагоnолуч­ ні сім"ї, "важкі nідлітки"? Ці nроблеми nіднімалнсь на зустрічах із жінками на комбінаті "Теnличний" в с.Калинівка, на ППР "Броварський" в с.Рожівка, в яких взяли участь завідуюча кабінетом nлану­ вання сім'ї Г.Г.Нека, застуnник голов­ ного лікаря no дитинству центральної районної лікарні Г.А.Сластіна, санлікар Л .М. Новгородська. На допомогу жінкам-матерям у вихованні Jtітей, вирішенні сімейних проблем працівники дитячої районної лікарні nідібрали відnовідну літературу. А втіха матерів - таланти їхніх дітей. Про них свідчила виставка дитячих малюнків.

Валентина ЗАБОЛОТНА,

завідуюча відділом У сnравах

....... .,. канал

nau.•

Завод здає

в

варськuх

міської та

раuонної

pag,

раuонної gержавної аgміністрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив редакціі газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво. про gержавну реєстрацію КІ /У' 2.59 віg 10. 12. . 1997 р. Інgекс

61285

11.45 Пісня дня 11.50 Хіхоньки-хахоньки 12.00 А ми самі з вусами 12.30 Паn-стоn 13.00 Авіаnром Украіни на

KQHa.A

7.00 Телеанонс 7.10 МІФ 7.30 Святі дзвони 7.40 Т/с •Т1н... 8.30 ZOOM х 12 9.00 Чомучка 9.45 Анекдот-асорті 10.05 М/Ф 10.20 Клятва Гіnnократа 10.50 Телеексnрес 11.00 Теnегазета. Нерухомість 11.15 Муз. nауза

окремо

13.25 це - ми1 13.55 М/Ф 14.10 Просто собака 14.30 Лавка стародавностей 15.00 Театр на допонqх

будівлю nід виробництво nлощею З84,2 кв. м та nриміщення nід офіси в інженерному корпусі. Тел.: 5-32-75, 5-11-78.

32 канал

акціонерів. 8. Про створення дочірніх підnриємств. Початок реєстрації представників акціонерів - з 9 год. Адреса: Бровари, промвузол. Довідки за тел.: 92-З-85, 92-4-39.

9.00 9.30

~ Втрачене посвідчення «Ветеран праці• АВ видане З червня 1998 року відціпом

N2154896,

соціального захисту населення Броварського

міськвиконкому на ім'я СТЕПАНЮКА Андрія

.. was? ... 2

11.45 12.00 12.30

&n

4•

Єралаш

Палітри Тіn· Топ 1З.ОО. ОО. ТоргіІtформ Анонс nрограм ГрацІї від •Гравісу• Відкриті небеса сnіда·

15.30 15.35 16.00

18

0.30

ми тварин

16. ЗО 17.00 17.10

...

.

Палітри Міста І СТОЛИІ(і світу Муз. програма ··Ногу

ЗВСЛО•·

17.30

Моє

ТОВ «БРОВАРСЬКЕ>> Тільки у нас! Спеціальна установка по наповненню

ПЕТ -пляшок

nивом

«Оболонь» в присутності клієнта. Ціна в пляшку покуnця

1

грн.

20

коп. за

1

літр.

Ціна нової ПЕТ-пляшки ЗО коп. lm..'-""'"",.".."'" вул. БуДІ>DНноrо, 14-б, тел.

5-23-67.

Бажаємо здоров·я, В достатку життя,

КолективБрооарськогоДИJСаDj<а"КОІЮСХJ<''черезбрак коштів не може виконати найнеобхідніші роботи дnя поліпшення умов виховання малюків. Мова йде хоч би про півтори тисячі гривень. Звертаємося до банків, комерujйних сrруюур, окремих n\Dпі)иємців з nроханням допомопи, xro скільки може. ·

Щоб хвороби обминали, Горя-лиха ви не знали,

Щоб завжди світило сонечко

У ваше віконечко. Щасливого майбуття, До ста років вам життя!

Нашрjр25201203621001 в АПБ "УКРАЇНА",

~~~~~~~~~~~~~~~~~~о~1~~~~,МФО~-З2--14_99__. ______~--~ ПКЦІОНЕРНИІ ПОWТОВО-ПЕНСІІНИІІіПНК Іtроварський фinian

Продаю або здаю в оренду приміщення під магазин по

вул. Вокзальній. Є

2

склади,

погріб, павільйон. Тел.:

ШановнІ громадяни! З

1

липня

1998

року Броварський філіал

Ann&

«АВАЛЬ» приймає депозитні вклади вІд населення

5-24-47.

ФОТОСfУДІЯ "ГЕОРГ" пропонує фотот~вари за низькими цшами.

Тел.:

з виплатою процентів по закінченні строку вкладу за наступними ставками:

до

10

ооо г н.

Ставка

%

річних

5-02-13.

ПРОДАЮТЬСЯ панелі перекриття розміром 1.50х4.20 (самовивіз з Калинівки). Ціна 80 1·рн. Тел.: 5-02-/3.

,--------,

32 34

ПТУ-4 запрошує

1 на курси водіїв категорії "Б" 1 ічних

(легкові автомобілі).

І Звертатися за тел.: 4-01·22, І ./ \.. 5·02-Вбз9.00до 16.00.

--------

ТЕРМІНОВО продається

За ба:жанням вкладник мо:же отримувати проценти по депозиту щомІсячно, але при цьому

відсоткова ставка зменш ється на

від

5-D1-99, 5-67-D9 Правління

Броварського

2%..

Ліцензія НБУ

Телефони для довідок:

філіалу

АППБ

гараж цегляний у коопе­

ративі «Травневий», розміри 6.ЗОхЗ.60, підвал, висота

N!l77

28.12.98

"АВАЛЬ".

воріт 2.ЗО, оглядова яма.

Тел.:б-32-Об(з 19.00до21.00). ПРОДАМ або поміняю 4-кімн. квартиру (4-й поверх дев'ятиповерхового цегляного

будинку) на 1-кімн. квартиру і власний будинок.

~Загублений атестат про повну середню освіту сері! ЛН N2600820, виданий Звертатися: м. Бровари, на ім'я БАРИЛА Станіслава Петровича, вважати недійсним. бульв. Незалежності, 10, кв.141. БРИЖОН С.В. . ~ ВтраченИй атестат про середню освітуКХ N210289691 від 1998р., виданий після _15. ОО).

СШ

м.Бровари на ім'я АСТАХОВОЇ Ольги іір~іІв~н~и~,~вв~а~ж~а~т~и~н~ед~іій~сн~и~м~·Гс:~~~~~~~~~~~] Друк офсетний.

N2S 255020, Кuівська обА., м. Броварu, буА ..в. Незмежносmі, 2. Реgактор: 4-03-76. Віgповіgальнuu секретар: 4-21-34. ВіААілu: сільського госnоАарсmва 4-02-92; nромuсловосmі і соціальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoм оголошень 4-23-26. • •

11.ЗО Курс німецької мови

ники•

УЗБЕК Валентину Григорівну.

ААРЕСА:

8

.. гравісу•

від

11.00

10.00

2 ceplg

DUIC

nрограм

10.ЗО М/с .. горянин" Клятва Гіпnократа

..

відео •З х М/С «Нові nриrоди ВІННі· Пуха• Х/Ф •Неждані nомІч­

2.

емісіі. 5. Підписка на акціі розпочнеться 16 серпня 1998 р. і закінчиться 15 січня 1999 р. Правління ЗАТ «БЗП».

35 канал 10.00 Анонс 10.05 Грації

Хмарочос М/с •Подорож у минуnе• 8.ЗО Фабрика СІtіВ Найкумедніше домашнє

БІЛАН Ольгу Дмитрівну,

ІНФОРМАЦІЯ ДО п.5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ЗАТ «БЗП»: 1. Статутний фонд збільшується на 5500000 грн. з метою залучення інвестицій. Проект зміни статутного фонду: «Статутний фонд Товариства становить 1 О 750 ООО грн., що складає 1075000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна». З. На суму збільшення статутного фонду будуть додатково випущені 550 ООО акцій. 4. Засновники Товариства матимуть право придбання акцій додаткової

завтра

7.00 8.00

з Днем народЖення:

ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління Товариства про результати господарсько-фінансової діяльності за 1997 р. 2. Звіт ревізійної комісіі. З. Про реорганізацію ЗАТ «БЗП» у відкрите акціонерне товариство. 4. Про прийняття Статуту відкритого акціонерного товариства. 5. Про збільшення статутного фонду Товариства і додаткову емісію акцій. 6. Про створення та вибори Спостережної ради Товариства. 7. Про порядок ведення реєстру

19.15 Т/с •дотик анrела• 20.10 Вісті тижня 21.00 Найкумедніше домашнє відео ·З х 4· 21.30 Х/Ф •Міс Даnло1ей• 23.10 Разом з вами 0.00 Х/Ф •донощИк• 1 35 Програма nередач fІа .

23

ПОЛІЩУКА Віталія Антоновича,

«Броварський завод пластмас».

ПОРЯДОК

18.25

нячної ДОЛИНИ•

7.15 СІТ 7.35 Міські новини 7.45 Антресолька 8.30 Хрещатик 8.45 Що? Де? Почім? 8.55 Анонс 9.05 Вікна у світ 9.35 Доброта врятує світ 9.50 Зоряне меню 10.20 Х/ф •ХnопцІ 3 38ІТ·

1живемо

Так

М/с ·•Нові nригоди Він­ ні·Пуха• Х/Ф •Останнім електронний лицар•

роздуми депутатіn

Я- nам'ятник собі А. Кузнецов .ЗО Імnерія nристрасті 0.10 Х/ф •Кокон•

д•.·. Муз.тиж·

день

19.05 Ти вези мене. хазяїне 19.25 Кіноколо 19.45 Сnоживач 19.55 Казка біля нічника 20.05 Хрещатик 20.30 СІТ. Відлуння тижня 20.50 Сnати час 21.05 Х/Ф •Серенада Со­

вітає своїх ювілярів

16 липня 1998 р. о 1З годині в актовому залі заводу відбудуться загальні збори акціонерів ЗАТ

15.00 .. tериторія 15.25 18 ОО

16.30 17.10 17.25 Киів. Украіна. СВІТ 17.55 Гарні новини 18.10 Місто майстрів 18.25 Киівсь~і мініатюри 18.55 Зако11 про столицю·-

22.40

По сторІнках фестивалю

.. мелодія"

15.ЗО Ім'я Нон-стоп рандеву Посмішка. А.Демчук

Колектив Броварського відцілення держбанку «Україна»

стоячу

нья

14.00

Берліні

38 канІl.А :J.

ра•.

ае·

11.00 Єраnаш 11.30 МОДІtИЙ час 12.00 Час ·Ч· 12 .ЗО Шлягер, бо шлягер 13.30 Візит Коста-Ріка, Ала·

рокосмічній ВІ<стаеці в

«ТОРГМАШ»

оренду

~=с:і~:І:.ї:т:а:м:о:л:о:д:і::::р:а:й:д:ер:::ж:а:д:м:і;;н;іс;т;р;а;ц;ї;і.~ Юхимовича, вважати недійсним. "НОВЕ ЖИТТЯ"- газета Бро­

11.20 Автоторг 11.30 М/Ф 12.00 Життя в слові 13.00 Телеексnрес 13.10 Труба 13.40 МІФ 13.50 І не nитайте! 14.00 Ток-шоу ·Тема• 14.50 Телеексnрес 15.00 М/Ф •Пригоди Одіссея• 16.40 Все про nодатки 17.00 ТJ!леанонс

12.10 Адреси ділової удачі 12.15 Х/Ф •Ох, u:e цей дід• 13.40 Люди для людей 14.00 Щит 14.20 Адреси діnовоі удачі 14.25 Сатиричні nерезмінки 14.40 Престиж 14.55 Ефіравтоторг 15.05 Мода сьогодні 15 20 Адреси ділової удачі 11.10 МІФ 15.30 1+1+1. Енні Леннокс 17.30 Духовна бесіда 16.00 ВІZкінечний день 17.40 Ток·шоу •Арабески• 17.00 ВІZnеречні хіти 18.00 Телеексnрес 18.10 Автандил і хіт-nарад 18.00 BIZ nо-нашому 19.00 ВІZтурботний вечір •Українська десятка• 20.00 Програма ·Отже ... • 19.00 Т/с •Т1н•• 19.45 Діалоги 20.25.Адреси діnовоі удачі 20.30 Анонс nрограм 20.00 Лицарі ХХ століття 20.35 Торrінформ 20.30 Святі дзвони 20.45 Гарні новини 20.50 Телеексnрес 20.50 Новосел 21.00 Телегазета. Нерухомість 21.00 СІТ 21.15 Гарнізон 21.15 ВІZ-інформ 21 .30 Автоторг 21.30 BIZ-napaд 21.40 Це- Ми! 22.00 Концерт груnи 22.10 Телегазета. Нерухомість •Scoгpions• 22.25 Муз. кліn 23.00 ВІZсоння 22.30 Х!Ф •ІсторІа Кармен• 0.00 ВІZnерерви 0.10 Муз. кліn О. 15 Х/Ф •ВеnикІ перегони•

2S

8.00 Люди для людей 8.20 Адреси ділової удачі 8.25 Блага ВІСТЬ 8.55 Програма ·Отже ... • 9 1О Відеомузика 9.15 Оаза серед хаосу 9.45 Погляд збоку 10.05 Будьте здорові 10.35 Ефіравтоторг 10.45 K.I.S.S. 11.05 Адреси ділової удачі

21.50

21.00 1 ДІІІІІ

~-.ge.. 21.50 Фytfjoo 'tвІnоиІо" сві­

музичних ві­ деокліnів •Покоління-98•. Ч.2 Погода

дому•

18.00 Анонс 18.05 Т/с •Тар38н:

·НТУ•

15.25 15.55 16.50

український фестиваль сnортивних танців. •Но­

npeдci88/IIIS

nерезмінка, або Ін'єкція сміху від

•ПохованІ таємниці• Довгань-шоу Брейк-ринг Т/с •СпацnІдроздІn •ПасифІк•. 4 серІІІ Вікенд Х/Ф ·На Золотому озерІ• Подробиці тижня Погода Джентльмен-шоу КВК-асорті •Паризькі тайми• чемnі­ онату світу з фуrбоnу.

8.30 Т/с •Кіберата•. 4 серІа 9.00 Доброго ранку, країно! 10.00 Телеанонс 10.05 Моє а.~~ 6ібІІіо 10.35, 11.25 Закон є закон t:OST/C ..........IIII ........ 10.40 Відкрита віза Аа 10.55 Муз. nошта 9.35 CJtop/!/ IIIPQII08i ~ 11.30 Яхад 10.05/J/Ф ·llpoelrt ....... 12.00 Молодіжний канал 10.ЗСі НадІа-98 11.05 Ч:і~ ІІh"-1181111д 14.00 Сnортивний канал. Все­

7 45 Yqlaiнct.l:e CІIOIJinam 7.50 Alp(lttoWia 8.00 8інІ 8 Ам8СМtУ

1 :.«і

11.10 Сатирична

'

Обсяг І друкований аркуш.

В і дд руК О В а 11 О В З АТ

" Б РО В А Р С Ь КА дІ' У КА Р 11 Я " К 11 ЇВ С Ь КО І" О О б л а С 11 О І" О комітету інформації.

Реgакція не завжgи поgіпяє позицію авторів.

За

точність викпаgених фактів віgповіgає автор.

Листування з читачами

-

на сторінках газети.

Зам.

2990 2000

Тираж

прпм.

#54 1998  
#54 1998  
Advertisement