Page 1

rааеп. ІІПМІІІЬ К8І'Іп 180'7 po!Cf

.N2 54 (8413)

17

3

Ціна

ГАЗЕТА БРОВАРСЬИИХ-ІІЮЬНОЇ ТА РАЙОННОЇ РАА НАРОДНИХ АЕЛУТАТІВ

договірна

}

~----~----~~~--------------~-~,-~~~~~==~~---------------~~ 3 турботою про дітей панорама Повне

Інформаційна

ОБІйШЛОСЯ БЕЗ ПОТРЯСІНЬ

...:-переДОДНі J:ІершотравНеВИХ СВЯТ ·ВіДОМИЙ ужrо-

.. tJС~~~нй ясновидець іllахайда

державне

забез­

печення дітей до досяг­ нення ними шкільного ві­ ку ( 7 років), які nостраж· дали внаслідок чорио­

оильської

Rатастрофи,

відповідно

до

постанови

попередив Прези­

Кабінету міністрів Украї­ ни від 25 березня 1993

землетрус у цьому раноні силою iJ-I:S балів. Пре­ зидент nопередження не злякався і провів в ад­

року ..N'2 21 7 здійснюєть­ ся шляхом безплатного

дента .І:І.равчука і місцевих -жителів про іМОжливнй

міністративному

>центрі

прем єр-міністром 11ереговори

Закарпаття

Уrорщннн

nереговори

можефом

з

Анталлом.

внявилися результативними,

пІдписано

ряд уrод, принципова домовленість про нкі була досягнута 1 в ході попереднього .візиту Jl. !Кравчука до Будапешта. Відбулася ·спільна nрес-конферен­ Ція ІІрезндента Украіни .та дрем'єра

;vгорщннн, H<t

якій центральним .питанням 1стала тема оезпеки

виховання

-ra

щодо

проблем

зни­

щення ооєголовок стратегічних ракет на рівень прем' єр-міністрів ,цих 1-{ержав, втратило ,чинність

розпоряджешш від

16

тисrопада

р. про ство-

ltf9J

. vения ~рядової комісії по проведенню .переговорів з Російською Федерацією щодо проблем -оловок

знищення

ЗА РЕСПУБЛІКУ

1-2 травня у .києві проходив четвертий з'їзд

Української республіканської

партії,

нув

•В

.роботу

цієї

організації

який розгля­

сучасних

умовах,

вніс зміни до .програми та -статуту УРП, виробив стратегію

і ·тактику

діяльності

,партії

на

новому

ет<ші будівництва ~країнської держави. Прийнято ряд політичних документів, І;юкрема Заяву Іиро

відноении України .з

Росією, в якій

говориться,

що УРП рішуче •відстоюватиме незалежність Укра­ їнської держави. Головою партії знову обрано JІа­

родного

депутата

України

Михайла

Гориня,

за­

ступникам народних депутатів України .Jlевка Го­ рохівського, :Миколу llоровського, Олеся Шевчен­ ка та nрацівника держадміністрації Київської об­ ласті Анатолія .Шибіка. .Делегати з'їзду

У

1 травня

ЯВОРІВСЬКОМУ. А ПАВЛИЧКУ?

Старокиївському

райнарсуді

завершився

су­

довий процес Іза позовом :народного депутата Украї­

ни, члена Президії

до газети <<Товариш>>

ВР Володимира \Яворівського

-

·офіційного органу .Соц­

партії Україин, яка .опублікувала явну фаJІЬШИВКУ - так званий лист . Драча, Павличка ·,та Яворів­

ського до колишнього голови КДБ СРСР. р

<<Това­

зобов'язано -спростувати фальшивку і спла71 Яворівському за моральний збиток мільйон :р ованців. З ·аналогічним nозовом >до <<Товариша>>

звернувся ,і Дмитро nавличко.

....._ ТАКСІ: ТАКСА ДЛЯ ЗАМОЖНИХ З 1 травня вдвічі зросла плата за проїзд у :ки­ ївському таксі. Тепер вона становитиме 200 кар· бованців .за 1 кілометр. ·За nосадку 200, за годину простою 2 тисячі, за викJшк таксі по телефону з :6 ·ранку ,до 22 години 320, з 22 годнии до 6 ранку 480 нарбованців. <<КОЗАКИ>>

СІДАЮТЬ

В

ВЕЛОСИПЕДІВ

29

СІДЛА ...

травня в Кам'янці-Подільському стартуватиме

велопробіг ветеранів війни і праці під гаслом <<Ко­ зацькому роду нема nереводу»' nриурочений 500-

річчю Заnорозького RозаЦ1ва, 225-й річниці Колі­ ївщШlИ та 60-річчю голодомору ·В Україні. Учас­ ники велопробігу ·nодолають 5 тисяч кілометрів по території 117 областей Україин і Республіки Крим.

від

дошкільні

до

3

7

років

мінімальної

-

1,5

заробітної

зазначеною

постановою, з 1 січня

здійснюються 1993 року. У

на

nовне

дер­

жавне забезпечення nо­ терпілих дітей до досяг-

'.N2 217.

Визнано

на харчувания на цих ді­ тей

по

раніше :встановле­

нормах,

їх

сума

по­

нормами,

редбаченими

що

частину

5, 6.

винна бути врахована при за

силу,

nершу роз'яснення Мін­ чорнобиля від 29.01.93 р., .N'2 41/3п <<Видатки на повне державне забезпе­ чення дітей дошкільноrо віку>> (пп. 1, 12 ст. 30), за винятком абзаців 1, :.!,

лись виплати компенсацій

них

такою,

втратила

випаАках, :коли у 1 квар­ талі 1993 року проводи­

внплатах

ШІВТИ.

-

Цьогорі-чне

Дня

цьому

метких

відзначення

ПеремоJ'И

геть

позбав-лено

було

пишноти.

З.ре.штою, не в ній цроЯІВ нашої поваги до герої1В найк.ривавішої війни, по­

ваги до загиблих. У своїй ГОЛОІВа

М•іСЬКіВИ­

КОНКОМУ О. М. віІдз-начив, що й чаІНи

взяли

участь

у

посильну

рОЗГІРОМі

більше

ra наших

;пе­

В.

nостановою

Кабінету міністрів України від 25.03.93 р.,

КАЛІНІЧЕНКО,

секретар

районної

жавної

де,р­

адм1ніст,раЦії.

бо-ях.

нинів всіх

ШТУРМОВИК ІДЕ В ПІКЕ

Винищувач грузинських ,впс СУ-25 був збитий те 11овою іРакетою tniд Час виконання 'бойового

над Абхазією. Пілот катапультувався і ранив у полон. ГрузШІські засоби Імасоної і!­ ормації звШІувачують у збитті свого mітака росін-

р-івtнів біЛ>Ьш ·

Предста.в.ник України Л.

дянюк

Президен­ В. Слобо­

сказа,в,

свята.

у

жодного

брали

ної

що

могили,

Але

немає

життя

лосердними

до

ми повинні бути ми­ до

тих,

куша.в

перемогу,

ни

ЇХ

ву,вав

зруйноване

потрібно

7

одноtму

по

годин.

І

ц·е

кому регіо-ну! З

хто

і

роко•м

менше

стає

поверНІу:вс:я

ті,в

з

форда

тих,

щиро

фрон­

Але

ЯІК

війни

і

нсііМ,

героя:..VІ

живеться

нелегко.

із

а-меІр:икаІНСЬ>К{)­

з

Джонсон

привітав

бро.варчан

днем

кува>в

го

Перемоги,

народам

Союзу

союзиицькі рокі'В

силля,

режити

важкий

ли

життя

з

найменшими

теріаль.ними

ми

та

ма­

мо,ральни-

в·трата-ми.

Із

тверджеНіНЯіМ

ЦИІМ

пеjрет.ук;у-

<<На,м

одну

в'єтнам•ську.

нашого

ефеІПИJВІНі

дії.

донелося

ще

свої

дати,

І

голови

чиїсь

наші

-

юколи,

проблеми

ЄІТЬІС!Я думка ветеІРана вій·

не повинні розв'язуватися

ни М. Г. Будяка, який В:іІД

силою,

імені с.воїх поб.ратИ'JМіВ на­

вою

голосив,

що

ПіІД

вигл.ядом

реформ ІJіj}ОВО•ДИТЬ•СЯ таЛізаЦіЯ

причому,

у

падках

шляхом, Цію,

ного

ба.гат.ьох

до

гато

були

квіті·в,

квіти,

сльози,

1люмLнаЦія

лют

у

~римі.НОІГеНffіим

Лих

молодині-в

че'р,ез

добра.

По:ті.м ди,

Все

спекуля­ держав­

це

Ниєві,

ТЯ,

ЯКИІМ

ВОНО

М.

по-

.

КЕРІВНИКІВ

спога­

мі-ста,

са­

Пі•СІНі підпи­

на

вечі!р­

Є .••

ти

1994

придба­

устаткування

малих

для

підприємств

рік

по

В

урочистостях

участь

голова

білоруського союзу

таких

ПІДПРИЄМСТВ

тракторна

<< Чор­

Н. П. Машерова,

управління

обласноrо

культури,

ад­

міністрації зони.

на на-

автотранспорт;

О.,

Л., ·каліні­

ченко В. М., Моrнот Н. І.,

лн

Г.

усі

І.

і

іншим

які ці

Теплих

урочистості.

слів

заслуговують

зони,

потурбувались

про

на

міськоntу

центр.:шьній

,

вдячності nраціюшки

адміністрації ту

в

парку,

цію

які чисто­

цвинтарі,

вулиці

про

~Ііста,

радіофіка·

урочистостей,

вельне

то­

орІ·анізува­

торrо­

обслуrовув~ння

чорнобилпн.

Від КИХ>>

ім.ені

<<броварсь-

чорнобилян

люєІно

вдячність

вислов­ і

голові

О.

.

М.

йоrо ваrому

лами чорнобильських са­

допомогу

фіниисуванні

модіяльних

поїздІШ в Чорнобиль. Спа­

артистів

організований концерт для ків.

Він

в

ньому

волічие,

став

справжнім

було

людей,

щось

сим­

життєстверджую­

Глядачі

крізь

сльози

артистам,

вікнами

му

земля­

для

че.

За

був

своєрідний своїх

одкровеШІЯм

листі

дуже

плакали,

всміхались

одне

залу чувся

-

багато

в

густо­ пташи­

хрущів.

На

металообробне ус­

--

деревообробне ус­

таткування;

мати; зварювальна

ніка.

сибі

у

вам,

Олексію

Мак­

симовичу!

Шкqда, ція

що

області

глухою

до

чорнобильсько­

го ювілею,

канські структури

адміністра­ залишилась

як і республі­

<<Чорнобильські>>

...

одному.

таткування;

-

ка;

чорно­

Іщенку за

термопластавто-

техні-

О.

міськвиконкому

В будиику культури си­

прямках:

МАЛИХ

взяла

правліШІЯ

подяку

Рубанову А.

€вдоченку

цвинтарі,

ний щебет, літало чомусь

ГОМЕНЮК.

Бажаючим

ДО УВАГИ

ба­

Ніх вулицях. СлОІвом, жит·

щри­

майІНової

віtЙСЬІ!{О­

... ».

вИ·

розк;радJаІНІНЯ

з.водить

КаП~­

сус;пмьства,

особливо

билянам

моло­

варишам,

сол­

гір:кий урон ніде

щиру

.активіста~І,

Гриві

nредставники

чолові­

словлює

своїм

ку відбулись урочисті мітинги з наrодн ювіле­ їв, громадянські nанахи­ ди. ffолона чорнобилям здійснила похід скорботи і печалі по центральній вулиці, залитій каштано­ вим цвітом, і поклала гір­ лянди, численні букети квітів до вічного· вогню на меморіалі слави.

пе­

ки, брати ... Отож, щрима­

но ще один

міському

госпоДаря­

...

на меморіалі слави в пар­

нобиль>>

покла­

сини,

На

пе­

продуктів

Правління Броварської міськрайошюї організації союзу <<ЧорнобИЛЬ>> ви­

дітей.

20

війну­

та.м

ді,

цукерок,

інших

справжніми

ми

вання пам'яті nохованих тут рідних, близьких. Ву­ лиці, парк майже мерт­ вого міста наповнились дорослих,

працюва­ продажу

харчування. Життям дих­ нуло nІісто! Чорнобиль дУ­ же занудьгував за своїми

місто для· відзначення йо­ rо 800-річчя, а такот Дня Перемоги і вшану­

гомоном

води,

чива,

Тисячі колишніх жите­ лів Чорнобиля 9 травня прибули у своє рідне

подя­

колишньо­

за

тому

помо-гти їм пережити цей пе-ріод

Рок­

Де.нІНіс

Тому, поєднавши наші ЗJУ­ ми зобов'язаІНі до­

війною

міета"поб,ре:тима

·в_се

Великої Ві,тчиз:н•яної.

:ио

віІДбУ•до­

ГО'СІІОДС!ір>СТВО.

Гіс·ть

го

кожним

менше

народне

.аевели­

не

нащадки.

Щоб тіль­

лише

жод·

яких

вдячні

тисяч жителів.

імена,

ден<ь

обеJ,І·існа,

перемоги

ПІj}ОЧИ>ТаТИ

в

районі

алтар

7

кеuів­

раї~JИ.

та

ситра,

Томrу

ві:д

рішучих та ефективних кронів по підйому еконо­ мічних можливостей Ук­

щриЙЮ"ТЬ

поклад~но

бідності.

площі_, в nарку ли ніоскн по

•tорttобн.JІь

СКОЧУЮТЬСЯ

вимагаємо

К!РОВОЩрОЛИТ~ИХ

у На

6-езощню

ми

При

зба.гачrу­

Ж

RЕРЕІІОГИ

ДЕНЬ

ча.стИІна

лю~Цей іНШі

BOI]JOтисяч

12

зе.млякіІв

учаС1'Ь

було

Іщенко бров.ар­

в

населення.

нев-елика

єть.ся,

Під час акції. збиратимуться 'Кошти на охо­

рону пам'яток історії. ФініШ 8 серпня у іКиєві.

ських військових.

дитячі

виховні заклади, віком до 3 років - однієї, віком

ляризаЦії

Бровар••

1

взяли участь у маніфестації на вулицях :Києва.

МІЛЬйОН -

на дітей, які не від­

років,

7

передбачені

ВІДСІІТКУВАRІ

lІірОМ'ОІВі

стратеrі'ІИИХ [Ракет.

РЕСПУБЛШіШЦІ -

-

відують

нення ними віку

у

ПРЕМ'ЄРИ

.перенесення .переговорів

ти;

Виплати

на дітей, які відві­ дують дитячі дошкільні

-

Прес-служба Кабінету міністрів України повідо­ мила :про 1те, що, враховуючи до~ювленість між президентами г:rкраїІШ та Російської Федераці1 про

дошкіль­

рах:

митниці. А землетрусу так !і не було.

ДОМОВЛЯТЬСЯ

у

них закладах і надання щомісячної грошової до­ помоги у таких розмі­

СхідпіП •та Центральній Європі. Президент Украі­ ни зустрівся з :керівництвом Закарпатської області, побував на 1к<щтрольно-пропускному пункті <<Ужго­ род>>

їх

виховні заклади віком до років 0,5, ,віком від до 7 років однієї мі­ німальної заробітної пла­

3 3

тех­

Г. НЕДОГОНОВА, голова ІІJравління Бро­ Ваіреької МіСЬ!{!раЙОІІШОЇ Qрrан.і.заЦії союзу << Чор-· іНОбИЛЬ>>.

Треба подати заяв­ ку із зазначенням кон­ кретних типів, марок, кількості. Заявки подаються до 15 травня в міськви­ конком (кім. 104), те­ лефон для довідок

5-10-64.


4t J& 54 (8413)

стор.

2

ПРОГОЛОШЕННЯ XV з'їздом ВНП(б) нолекти­ В'ізації

С!ЛІЬtСМЮГО

да,РС'ТІВа лося

лооням

і

межі

ВИС:ИіllКОЮ

з

чимо. що піДходИ!ЛИ <<ку,ркулrь>>

за

великої

~аселення.

На 1927 рік на Укра­ було 5.114,7 тисяч,!

селянсь·ких

них

тисячі

ками,

вжИІваючи

з

дилась ня

,Jюку,

1927

політика

їх ·із

села

силення

лі,

і

комуни

в

осіб. З них ТИСЯЧ СіМеЙ

селах

підхо­

В

зв'язку

ЦіЛІщю

з

цим

прИІВести

чоловік)

Урал,

до-

слідок

Іюнкому віід 11 сLчля 1920 року, де буІЛо сказа-

·

нрай

сім'ї,

ЖОРСТОКІ ЧАСИ

куркульаьких

гос·

Так,

шилась ках

в

1927-29

ва

ро­

1,4 1929 У

селах

того

єть:ся

ХВИіЛЯ

ня. Так, в Плоского 7

црокочу=

ро:жу,ркулен­

куркулі,в

ків,

із

села

і

в

Димерка

господарства.

по

селах

ви­

наступні

віДбувалось

і

двоє

1.919

но­

рок.у

перехідні за­

почи­ Това­

спільній

землі,

так

селяни

Взm~~У

об­ зваНІ!

сТІВорюють

1919--1920

р·окіІв .нез,аJможники Гото­ лева організовують сіль­ госпартіль <<СоІНце бі:дно­

і

ТИ>>, куди в 1923-24 ро­ ках входить 36 ос1б. З них

Плоскому, Ру:санові, Боб­ рИІRУ та інших сел.ах. Це саме

ские

комуну <<Ясний цро.м.іJlІЬ>>, що була ЛЙ{ІВіrдована під час г:ромадя~сь·кої ві!ЙІНи.

ІЮМіТеТИ бідІНОТИ ПОЧИНа­ ЮТЬ відбирати землю у <<куркулів>'• у Літачках,

ж

про

по

м-ельні

Ви·

,ревно;-.ш

і

робЦі

селялись люди з Гоголе­ ва, Рожівки та інших на­ селе.ішх пу:нктів. Ще Б 19Н\ роЦі С'І:ВО­ рені

нужщающИJмИІСя.

Політика

примусової

виклик.ала.

реак.Щю

згідно

нищить

з

13.

црацездатних

Артіль

·вала

в

44

лише

використову­

десятини

земЛ'і.

В 20-Х роках з'ЯіБЛЯЮТЬСЯ

роки.

вать.

толь-ко

мьrх

случаях,

считаJюсь

положением

І, Р,ад,

с

селян

не допус.кать

в

воДйти

комунньr

никакное при-

по,милки

питанні,

р,іг.а.лось

у

сТІворенням

пів

насаджушанням

мун.

Ціалізації

парто.рганізащї

пади

радгос­

землі,

своїй

в

се­

основних

робників

хліба,

відкинута,

а

наступні

в

бі-пь­ .госпо­

-

ви­

не

була

навпаки

роки

ОсоблиІВо

проведе­

жо.рІСтока

рОЗ 1 К·УР'КуЛеНJJЯ

ПрО­

неслась в Ук,раїні 1931 року, коли було висла.но близько 23,5 тисячі с1мей

--

ДО

В

150 ТИСЯЧ 1932-1933

гоопода.рств,

новило

1,2-1,4

села

більшо,виць.ких і

в

попередні

з

куркуля­

інші.

ти,

На

СЯ

населення

мІльйона

встанови­

СRіЛЬІКИ

С'КОірО·ТИЛО­

району

виселення

в

за

за

не

природні

фічні

показниІШ,

граЦії

рій),

з

демог,ра­

а

й

вважає,

мі­

інших

терито­

ПО'ВИІННі

були

:\!И

мо

населен1ня

б

11реба

СЬКО·ГО

до

населення

в

нa

;райоІНу

міrс­

цриродні

фічні

з

ського зею,

газетка•

також

ма

тих

ли

подій,

на початку Однак людсь­

кі втрати в

1932-33

ро-

В.

ан­

шовіністична

Юрій

му­

екіпажу

флоту. йти

в

в

запалі

вався

•Флот

Тим~~

наказ у

_.

моря

клунків

товару,

МЕЛЬНИК, СПіrВrробіТНИК

ладу

газети

Юрія

переляк

долю

з

повідомленням

несподіваний кав

ЕІіі­

замість

Новоросійськ

вивІв

За

України•

чле­

плавмайстерні

відмовився

редактора

зокр-е­ ГОЛО:ВИ

вчини­

Чорноморського

двигун.

оче­

Босфор

віЛьнонаймані

паж І

Ради с. Сабо­ Т. Татарина.

.На:,СК·ОІВИЙ

бунт

Севастополя

кін­

Ці 20-х 30-х років.

часу

відверто

зазначив

протоці

ни

праць

спо-гади

бюдже­

тривалого

• У

Бронар­

КОЛИШНЬОГО

сі·льсь.кої лівни Л.

~

Ро­

ганебно,

Тимощук.

а

краєзнавчого

а

«Флаг

українського

тиукраїнська

уffіраїнських іС'ТОІрик~в. ма­

фондів

припи­

фінаисування

фінансувалася

статті

дані

флотом, території

газети

впродовж

за

фактич­

«Просто

з

над­

Він,

Нарешті

Україною

о-

як

на

також

днньІ».

ту

оЧ

російським

с,клада­

підготовЦі

теrріали

базується

демогра­

показники,

використані

є

що

України.

очевидно, щось близrь­ 14 ТИСЯЧ ЧОЛОВЇІК.

При

флоту

но

що

'<

npo

редактора,

ниться

висе­

міграції,

рІUlення

~'i'nt-

важливе.

словами

Отже, загальні ВТ'Рати сільсько-го насел:ення Бро­ варщини в 1932-1933 голод,

«Флот Тимощук

фінансування

морського

особи.

також

газети

оборони

звиЧайно

Чер,нігі,в­

Віраховуючи

Морозова

чення

ську обла~ть. Хар.ків, Ну­ ба.нь, ДОінець.к та ін. Ви­ їжджали танож о-кремі

лення,

Юрій

Юрій

міністра

го межі. Так, по селу Собо.1іВІка із 103 госпо­ даrрств близь.ко 10 сімей виїхали

пого-

охарактеризував

періо,д голоду 19321933 років виїхала за йо­

і

політичної

України•

в

ця

ан­

переконаний

Редактор

СЇЛ:Ь­

насиджені

самим

Тимощук.

уваги,

КіЛЬКLС"ГЬ

поки•нул-и

~

ce.max

по

взнти

якась

тим

будь-якої

..ди»,

78.994 ЧОЛОВі1Ка. Тобто, за 8 ро,ків воно зросло лише на 3.219 чоло,вік. ЩО

що

тиукраінська міськрада от­ римала дзвінкого ляпаса . «Конгрес українців \Відбу­ деться в Севастополі за

мати на 1.01.1937 року ЩОСЬ біЛЯ 90.000 ЧОЛОІВІіІR. О,щнак, на 1939 рік має­

видців важко

приросту

(враховуючи

лише.

ли, !\о

рахунон

ста-

кількість

ну

боротьбу

Оргкомітет Конгресу ук­ раінцІв Севастополя поста­ вІів до відома адміністра­ цію Представника Прези­ дента в місті Івана Єрма­ кова про проведення Кон­ гресу 25 травня. РанІше Конгрес не відбувся через заборону міської Ради ма­ сових по.11тичиих І громад­ ських заходів. Міський про­ курор Іван Вериидубов ква­ ліфІкував цю заборону як незаконну. Голова оргкомі­ тету, ІРедактор газети «Флот України• Юрій Тимощук

•Ra

ЗІрОСЛа

рокі·В

ранах,

Дуже

ЧОЛОВі!\.

що

на

КіЛЬНіСТЬ

роки восени 1920 ро­ ку убито голову НалиТІЯ·Н­ сьІкої сільсь.кої Ради Я. І. Скок·а, котрий <<Вів актив­

та

,роках на Укр.аїні Лі'КtВідовано близько 200 тисяч замо·ж­ них

секрета­

:-.ш>>. У 1918 році убито першого голову Русанів­ ського комбіду, го·лову зе­ мельної комісії Микиту Ностюка. Тоді ж загину.в nерший секретар Русанів­ ської сільради А. Рак

життя.

ХВИЛЯ

убито

аюивістів

ко­

земJJі

-

редняцьких дар:тв

на

було

ря

Однак сама ідея со­

шості

в

т.а.к,

Організо•в•ано було й на­

Ііз.дмірне

лення

і

колективі,заЦі'ю.

захоп­

аІ1ІJарно­

ко-пи

про­

спосте­

Рада Народних Номіса­ ріrв у 1919 роЦі допусти­ му

ЯК.і

уrр!ЯДу

Велика Дюtерка А. П. Зе­ леного ( 1932 рік), голо­ ву сільськ.ої Р~ади с. На­ .1ита В. Н. Турчиновсь,ко­ го (1928 РЇ•К).

_

нуждений>>.

лась

лунають

біtЛЬШОВИКіВ,

допомагають

окружающих

жителей. В деле же об'Ье­ динения

отруює

з~вичайно,

у 1928 році насе­ райоНІу окладало чолові:ка, а 'в

см.ьське на­ селення (без м. Б,ро.варісв) складало 75.775 чолов•іrк. Тобто, за ці роки його

ну

ПОСТрtЛИ у ГОЛЇ·В СіЛЬ•СЬКИХ

необходи-

ВІ СТІ З КРИМУ

вста­

пJІд.рахуІН­

61.002 1932 роЦі -

5

колгоспі села НняЖllчі 805 коней було о.трує·но 328 голів.

Совет­

т.ак, лення

ке­

в з

ус~раи­

в

реманент,

намагалися

методом

ків.

бу­

МаJВ

ми

новити

травня

11

чол·овjка. Прий­ н~вши цю цифру за умов­

тих,

планами

країни

ках

Вівторок,

14.773

КОЛГОСПІНУ худобу, ПіДПа­ ЛЮЄ сховища із збіжжям. Так, у 1931-32 р. р.

мещцу

хозяйства

1928-31

того, як був щридуше­ ний повстанський рух у 20-Х рОКаХ, •ВИ'КОрИСТ<J­ вує інші фор:v~и боротьби:

распределить

мав

ТСОЗи, а також .комуни. та,к, ще в 1918 році у Літк.ах, на землях ЗемлевлаС'ника Дишварцева малоземел.ьі!іі та беззе-

слано 5 ~сі,мей. У 193031 роках у с. Рожнах лі.~відова.но 22 куJРІкулrь­

смшх

траВfНя

рисТІва

роЦі висла~о 6 сі· мей, у 1929 ІРОЦі із с. Семиполки вислано 15 сімей, в 1931 роЦі із Велика

-

села

лю

гос­

НлИІ:v~ ГолеЦІЬ з

ля чого по Укра1ні нають сТІВорооватись

1931

с.

своєму

ходи до соціал-істичного землекориС'туваJННЯ>>, піс­

середня­

Снітильне

Оксют.а у

СОЛОМ{)!ріЇЗКу, ЯЮВ - олійницю та ін.

устрій

1931-32

роках rз села Нняжичі вИІсла,но близько 60 сі­ мей

Т,ребухо­

ВЦВН видає декрет <<Про соЦіалі,стич!Ішй зе~е­

роЦі із сі,мей висла­

у

ж

26

1932

но на У,рал,

воза

ней і Бабич

Броварського

також

і

подарст.ві,

тисячі. райо~у

Михайло

коня

із 3,8 цроЦеRта до nроцента. Тобто, ,в році їх було 72,U

житель

них

.'!я

За даними ЦСУ СРСР, подарств на Укра'fні змен­

з

ти ЗНИЩеІНИЙ <<ЯК КЛа·С>>. Заможний прошарок піс­

Почато" колектигіsації на Бровар-. щиніJ кінець 20-х-початок 30-х р.р.

ви­

їщджали в міста тощо. частка

За

рівІ!ШЦТІва

зем­

багато

вJдnо.вLдІНУ

використан­

своєї

чого

вн;а­

колективізацн хто

по­

зазнали

роки з України було на­ силь·но вш::елено понад 1 мільйон осіб.

но: <<Всю помещичью зем-

виті,снен­

на

страждаsь,

загинуло..

ВОJІВИ­

щрово­

ОіреІНди

вони

і

8

Ж И Т Т Я»

близько 67 (500 ТИСЯЧ

виселено

де

голоду

уХ!Валу

Семиполкі:нсЬtНого

Люби і знай свій рідний

ня наймано-ї праці і т. д. Селяни-куrркулі ді,лили земель:ні діЛЯіНіКИ між

членами

терІМd­

ду.

опо.даткуваІDНя,

заборони

середн.я­

класового

(4

шляхом

регулюваJння

агртілі

· СемИТІодки (1920 р.), Нра­ із ceсиліrвна (1921 .р.), Жердо­ поба­ ва (1923-24 р.), ГогОtЛів мало (1923 р.) та іН.

наприк­

Ці люди до · визrначе~ня і їх більше

вважати

проце.:~JІти) вважались ку,рку.лrь,ськими. Починаю·

чи

кого,

мотна

нологію

господа,рс11в,

204,5

п.роаналіGувати

тих,

лад, було ,вислано JLa Требухова, то

ГОСПО­

розкурку­

у,wра1ни

кількості

jjні

Нкщо оклад

сущроводжу,ва­

масовим

«Н О В Е

за

заморського

що

ни·ми

екіпаж

на

напаку­ шляху

з

Сірії.

музею. (РУХ-ПРЕС).

ці~еавився

<<Шановне <<Новг життя»! Чи не змогли б вн роз'яснити природу

між

українською

автокефальною

протистояння

православною

церк-

звернення

листів

комітету

до

захисту

редакції).

Українсько­

Сподіваємось, в ньому читачі знайдуть відповідь на

незалежність

втратила свою

України!

нашої держави

ми

Укра­ після Патрі­

свободу.

До возз'єднання України з Росією при Богдані Х!\Іельницькому Українська Православна Церква вхо­ дила до с1шаду Нонстантинопольського Патріархату, проте грецькі патріархи не втручалися у справи Ни­ Івської

Метрополії.

на, і зажадав відійти, розірвати взаємовідносини Ук­ раїни з Росією, самодержавство російське за допомо­ гою ієрархів Російської Церкви несправедливо прок­ ляла його, хибно звинуватило гетьмана в тому, що він перейшов до унії з Римом, і примусило укрз.їнсь­ ке духовенство у своїх храмах, багато з яких він сам

збудував, віддати його анафемі.

1662 рожу Московський Патріарх Никон прокляв намагання царя російського приєднати Українську Православну

1687

Церкву

до

Московського

році Нонстантинопольський

скинув Патріарха Діонісія за те, що він ІвсЬІ{У

Митрополію

Москві.

Але

Патріархату.

Собор

осудив і

віддав

Московський

Ни­

Патрі-

була

єпископів

Російських раїнської

Соборів

Православна

та і

1448

себе

сама

Церкви

Синодів

І

Ук­

вони

не

канонічної

сили.

Церква),

оголо­

Автокефальною

Патріарха.

анафеми

протягО.\І

собор­ ухвали

щодо

незаконні,

(Російська

тягар

(Ниївсь­

без

Церкви,

духовенства

року

несла

Церква

цієї

Московських

Митрополія

патріархів.

незаконно,

віруючих

українського

року

православних

захоплена

Православної

для

Московська

Церквою,

від

до

hоастанти­

усього

того

часу,

ста сорока одного року,

Нонстантинополь перебував у

євхаристичному

з

Церквою

єднанні

(Київською

Українською

Митрополією),

Православною

що

була

оплотом

Правоёлав' я. l\анонічність

автокефаЛії

Української

ної Церкви була стверджена у скопи Волині,

владою

році, коли

1924

перебуваючи на той час під

Польщі,

здобули

законну

Православ­

світової

війни

автокефалію

українських

Московська

Помісних

Церков.

століття

знята.

незаконно

Чому

єпископи

Московської

Радянську Виникає

в.1аду,

за

Сергій й

питання:

чи

ти­

некан·Jнічно сану.

Патріархія

не

У 20-ті роки

кордоно:,І

та

під

приєднала території

Патріархії за

й

від

другої

священного

Московська

церковних канонів?

російські

архієреїв

визнали

незаконно

єпискоnів

Патріархія

додержується

не

Московський

сталінського режиму

позбавив

фемі

Патріарх

віддали

ХХ ааа­

Доки' Митрополит Філарет вірно служив Моеновсь­ кій Патріархії, його хвалили й нагороджували, аж ніяк не інкримінуючи йому порушень церковних ка­ нонів. Та тільки-но Митрополит виступив за незалеж­ ніl:ть Української Православної Церкви, як Московсь­

ка Патріархія ·раптом

<<прозрєла>>,

винні перед Бого:-.1 за розкол Православної Це~ Україні. Патріарх Олексій ІІ і Митрополит Володн р :Jвичайнісінько обманюють православних українців. нп

Пре:шдснт Єльцин надав Патріарху Олексію ~ван­ «Почесний громадянин Росії>> за утримання Укра-

їни

в

ний

грJмадянин

духовному

лавною

може

<<Почес­

керувати Українською

НДБ,

осудив

часу

Праврс­

українці!

червона

Не

дамо

Москва

СортІ

і

ганьба

тому

духовєнс:тву,

неза.1ежної Церкви у незалежній того, річно

архієреї УПЦ відраховують

кордонні

f\a

котре

державі!

та

поїздки

МосковсьІюго

200

мільйонів

Моск~вського

3

не

•·

хоче

Замісп зруй·

Патріархату карбованців

що

на

З<l

Патріарха-розкольни

на його антиукраїнську діяльність.

Православні Церкви, Грузії, Сербії, І(!ї.

канонічні·.

архієреї

в.они проголосили самі,

Ал5анії та ін.

·-

незалежні.

Свою

Болгарії, Гре· неза.1ежнісп

і тільки по певнім

визнані автокефальними Східними

--·

себе!

хранительницею

що5 будувати нові храми і відновлювати

новані,

сьогодні

Філарета. То

о5дурити

стала

Гіравослав: я на Русі?

що вони

Митрополита

Як

Цернвою?

Православні >шого

володінні Москви. Росії•>

часі

буЛІ

Патріархами.

Укра

їнська Церква танож має бути незалежною!

ський Патріарх Олексій без слідства, під натиском ро­

сійського

його,

Російський Патріарх Олексій ІІ (псевдонім НДБ <,Др:>зДОВ>>), а разом з ним усі інші члени ро ·" ько­ го єписнопату, нотрі також мали відношення до , Б,

по

можна без сліДства суди ти людину? А Москов­

обмовила

назвала грішником і розкольником. Устами архієреїв, котрі зрадили Українську Православну Церкву і свій нароf1, вона залякує простих людей.

те,

анафеУа

Московського Патріархату в наш час? Чи

Свого часу російський імператор примусив ієрар­ хію накласти анафему на Мазепу, а тепер -- російсь­ ка таємна поліЦія примусила російських і українських спископів осудити Митрополита Філарета.

єпи­

політичною

Нонстантинопольського Патріарха. Та під час ском

Ноли гетьман Мазепа відчув, що Україна поневоле­

В

згоди

нопольського

водночас віддали свої голоси й за незалежну їнську Православну Церкву, яка в 1686 році, насильницького приєднання до Московського архату,

ної

з боку

Українська

Митрополія)

1589

Дорогі брати і сестри, громадяни вільної за

Оскільки

сивши

питання, які їх цікавлять з цієї проблеми.

референдумі

же підлягає осуду

мають

го православ'я до громадян України.

На

архат продовжував незаконно нладарювати над Пра­ вос.1авною Церквою як в Україні, так і Білорусії. Це діяння Москви є злочинним щодо канонів Церкви, от­

ка

вою і Московським патріархатоМ>>.

Друкуємо

доконче грубе порушення канонів, рішення Московсь­ кого Собору незаконне, несправедливе, неканонічне, тож не належить його виконувати.

Протвсто.ж:в:в.н

Читач

.

__

'-

Комітет 2-,~

Українського ПІ{авослав'я


r;:н О В Е

Ж И Т Т Я»

8

Вівторок,

травня

11

З стор.

року

t 993

.Nt 54 (84 13)-

Ю р11дичний каментар ст.

Но ли Персхід

свою

до

ринкової

економіІШ пор:JДнв нових підходів до иІеннл можна

Для

назвати

з

них:

лише

-

а

на

,\іЛі,

договірних

на

зв' язків

між

і

незалежно

повсякденне

бага­ с:кла­ еконо­

с:порити.

безпечити жання

суворе

дарських

у

За­

роз­

в'язувати спори. що ви­ никають у цьому зв'язку між юридичними особами. в

тому

числі

Ос­

державни­

ми. комерційними та ін­ шими організаціями. пок­ ликані арбітражні суди.

аnронам

ра.дгоспу

лівський>>

уже

Ш•видко

на і

органа~ш.

скла­

ст.

вже згад.аног·о

12-17

в поле. Либонь знає т.ак Кіраси серед

і!)адгосп-

ни;х ла•НІіов, як він. Ще з юних лі:т босоногим "хлопча.rуом біг.а.в через ле-

.

ІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІr

Щlliil~

З

l

ПОЛ·е.м.

він

:на

миті

бути

·.

А

лани

логі

ШИІJJОІКі

навколо

Бо ж

напого­

і

роз­

ста1.рого

се-

ла ГогоЛів. Лише о:рtних земель понад п'ять тис.яч

l

~е.КТаІр/Ї13.

ІЮЖСJН

клаn-

ТИК їх треба обр-обити, по-хазJ!Ііk:ьки доrлЯ!н:ути. На осіх чотирьох від­ ді.пках щрацюють сіваль­

ні агrрегати. ОіЩНочасно в полі й орачі, і сі·вачі. До котнаго

з

них

(ні•н

:в.ва­

жає це св-оjjм обов'яз­ ком) nі:дійде Вале.рій !Іва­ нович. Доброго здоров'.я побажає,

І

-

щось

де

вичу,

в

порадить.

тебе,

го·воrрИІТ'Ь

І.вано­

_ си.во·­

чубий сі-вач, стільки терпJ,Ішrя й на.полеr:лИІнос­ ті береться, щоб кожен

рядок Та

перені1рити! хіба

в-сидить

госпо­

дар вдома, ноли на його полі пораюТ'Ься люди. Хо­ четьс:я на власні очі по­ бачити, як насіІІіІНЯ лягає

в ГРJ"НТ, як воно зар-обля-

~ся. єш,

ЧИІм

тим

раніше

ЗерНОВИЙ

дарства

.раніше

-

посі­

mНtИІВа.

КЛИІН

і

куку­

цукрові

Є

ОС­

ТаТОЧНИМ вираюшком го · робо,ти.

КОЛС"К•ТИІВfУ

йо­

Хоч і

-

з

тиШ>ними

і

паль•но-м•ас­

матеріалами ду­

же

oropy:nнo,

дає

ВалСІрій

-

рОЗІПОві­

І.ванович,

вистсtчає,

та

-

ре.монту

теХJніни

всі

викОJН•уються

робо­

в.часно.

вич Тата1рин і інші оброб­

ві прий·ти їй на допомогу, та.к і аnрон-ом :му.си.ть бІУ­ ти пос·тійІНо обізнаний з ~ім, що дієтьсІЯ в полі. ~

різІНО'І\раІв'я, кормові

то­

ві ВолодимИJр Федо,рович Бутко, ВолодимІLр Єгоро­

як ма тер-і важлив-о безпе­ ре·рвно знати стан сноєї дитини, щоб цри СІ\іруті кожної

ПОСіЯІНЬ

Крім

Закі.нчує•мо садити кар­ топлю на 500 гектарах. Через день-другНІЙ ла·нко­

щора•нку

т.уди.

КуЛЬТУJР

гектар•іІВ.

цр.аЦі

ти

розмову

НИНі

поспішає

1650 числі

буряки, картоnЛІЯ. Цифри, цроце.н:ти... Зви­ чайно, без них не обї­ йдешся. Вони ніби ану­ мулюють у собі енергію

не

'ПІІПІПІПІІІПІППІІІІІІІUІ•

село

сягає тому

запчастИІН для :nра•кторіІВ, а.н:шої

Д())JlU з:а

у

й

в

ПОСіІВИ.

Сім саджалок з,раНіку до в.ечора в полі. За

ними

гані.в,

1 UO

нізацій.

ців,

крім

чених

підставах, у

зазна­

законодавстві,

ЯКЩО

бути

ВОНИ

з.а.Іерtплені

са1джалки

не

rодженням

за

сторін;

спорів, розв'язання ~гідно з законами їни,

міждержавними

ворами но

яких. ~·кра­

до

і

угодами

відання

віДнесе­

інших

вчаоно

Великі надн на з'їзд орендарів, який розпочне свою роботу 14 травня, покладав

ної

колектив

СПМК-2.

мину ло:;:о

пdІдво­

оренд­

Наприкінці

року

наш

неве­

ність

призвела

до

того,

що будівельники, пившнсь із вогню, нули у полум'я.

внхо­ стриб­

Наприклад, в'язкових

крім

обо-

платежів,

нам

доводиться вносити жавну

казну

у

га:ми. Ось і Ста.ніелав уже ШЇ·СТЬ JНЖі.В ·УТОрОІВуЄ батьні•всь.кий шлях. А ра­ зом із ним і Оленса.:~щр

воді!і

авто­

транспорту. Про ножного з них осабливо тепло роз­ повідає ГО·ЛОВІНИЙ аГІРО­ НQМ. З НИJМИ BitH СіЄ, ВИ>­ рощує, збирає. 3 ними рахує·'!1Ьоя.

Отак у щоденних ту.р­ ботах і ро.ки минаюп.. Ві­ із

них

В.

І.

Заєць ІВі:дДЗJВ 1рагос:пу <<ГогодіІВ'СЬННІЙ». СnоІВІНа і НебезсліДНО. ЯК ГОЛОВІНИЙ теХІНолаг

поля,

як

ІЩробннкамн матеріалів ми,

... В

заду;мі він стоїть на 111раю поля. Все ж іще в боргу перед землею і Щомиті

чує

по­

КЛИІ\. ПОЛЯ. Бо ТУТ ЖИІВе його молофсть. Тут гоцві•т

його

державною

таємницею.

Для порушення справи ~ацікавленій стороні до­ сить звернутися в арбіт­ ражний суд за місцем пе­ ребування позивача з по­ зовною заявою про пору-· шення його прав і інтере­

колектив

колони

і

за

за­

позовною

долі.

Г. ПОЛЯКОВА.

і

знаходимо

вихід.

А

було

це

комплексу

наприклад,

«Нова

у

рад­

Украіна>>

використовуватиметься

тепло

:київсь-

і

по

тензія,

у

обіДати.

І

гля:ну.та

має

В.

таких

318.-

ним

пре­

не

пізніше,

ніж у місячний строк. Ця процедура є обов'яз­ ковою. Саме ж порушен­ ня справи в арбітражн·::>­ му суді оформляється позовною

мовій

заявою

формі,

першою

у

пись­

підписаною

посадовою

осо­

бою або її заступником. Щоб якомога точніше до­ держати

змісту

і

рекві­

можна

відіслати

де

вже

·в

цент-

В. Л. Н-<у та сем:ишолН!іJв­ цю П. JI. В-у допо.мога

,

є

хування а

при

рі­

результатом

вра­

думки

арбітра,

складності

справи

справи.

Новий ду

порядон

розгля­

господарських

спорів

міє

сприяти

зміцненню

державної і договірної дисципліни, дійовому за­ хисту інтересів чесного

ПіДПfJИЄМІНИЦТ:&а,

СТІВОрен­

НЮ

меха.ніз­

ефективного

му, ЯJRИЙ дарСЬКі

регулює ГОСПО­

віщносини.

Олег

КОСТЮЧЕНКО,

доцент

Київського

жавного

дер­

екщюмічного

університету.

(У.НРІНФОРМ).

цій. На новобудові тру­ диться бригада В. П. Па­ стушенка.

Так само із легких ме­ талевих

Наш

констру:кцій скла­

дається

і

овочесховище

шахоеий клуб

для Ватутниського ОРПК (м. Київ), яке монтують броварчани у Краснлівці. Незважаючи на важли­ вість цих об'єктів, які дозволяють переробляти і зберігати сільсь:когоспо­

До фінішу­

дарську продукцію, буді­ вельну організацію не за­

один

безпечують

крок

пальним,

ма­

стилами централізовано. Доводиться купувати їх у комертійних структур, це

важким

тягарем

лА­

ліІКарів

бу.mа

'ІJРібна.

Обидва

вже

не

по­

ПО~іІНЧИЛИ

-

ванній н~мнаті. Ще ОДИrН СМеjрТеЛЬІН.ИЙ випадок з.афіКІСоіВа.нrО в На­ лин~вці. Та1м жИІтель мІс­ та Мі•нсь.ка І. М. Боєр­ м.а,н -наї:юа•в антомобі-Лем на

rневста.новлено.го

сипедИІета, мі•с.ці

вело­

.кот1JиЙ

о,де;ржаних

на

ІВ~д

'І)р.авм

хоча

до

закінчення

чемші·онату

Буди•нку

Т.В.О·РІЧОСТі ШКОо~1ІЯрі·в шахів залишилося

Один у са:раї, а і-нший

достав:ляти

шення

розв'язан­

Прийняте

розпочали­

у

раJІ1Ьну rр.айОІНJну Лі'ІЩрню. А от великодим-ерцю

спорів.

ся опоряджувальні роботи та підведення :комуні:ка­

го,рjіл­

ІЮВ'Т­

примирливого

атравмаТичних

ча,рку

і

юридич­

еитеросор­

та

тому...

Загура, довго не

сторонами,

ним терміном, на основі принципу арбітрування -

до

своє життя с.амо.губс~во.м.

пере­

між

висловлюючись

бути роз­

замість

пі"щ!Іесла

во

П.

письмова

яка

С. КРЕМЕНА, головний інженер орен­ дної СПМК-2.

ну.в ту чарк,у. Пі·сля цьо­ го йоrо довелося термі:Но-

:розкидати.

пред'являється

гає на собівартість.

ГОСІПО•ДИ.НЯ

пом-ічника

оцту.

За­ С'У­

цього

позивачу

виготовленню

належи11Ь

ження

погод­

ставнинів сторін за ре­ зультатами всіх обставин

а

.

ІJ1.р01сИ.Ла ки

·юго,

М.

у

Криму, Мелітопольсько­ му районі. Але при цьо­ му не забуваємо і пот­ реби аграрників Бровар­

замимюючись,

піrсля

пеІН'еіонерЦі гнІііt

мислового

Як

оцтом

по­

суд

досягненню

вості врегулювання спору.

Для

голо:к,

спОРУk агропро­

сприяє

і кількох арбітрів, і пред­

беи'І!ів

Так,

до­

можли­

мовити, ·попередні

аплікаторів,

нач<! між молотом та ко­ вадлом: високими цінами з одного боку та відсут­ ністю коштів у інших. Правда, почали шукати

іВИПадках,

П ригостила ...

сторони

дати,

линівці

суд,

винні використати, так би

Ще один пусковий об'єкт анціоперне під­ приємстві) <<Десна>> у Ка­

не-

в

звер-

шуватися

охороняються

кої ТЕЦ-6.

замовника­

орга­

КОJНом. Справа може п~ру­

що

залишкове

будівельних

та

законом,

зитів позовної заяви, тих. кому її доведеться скла­

сів,

де

за

Кримінальна хроніка

па;wе·р

пригоди.

тури,

3

З

2-

вже

можна

З;робИТИ деm\'і ВИСНОІВ­ КИ. На.rщшклад, учеІНь 2-го класу школи J\1'2 9

Микола

Біли"' за два

тури

фінішу

наtв

до

вико­

спортИІВну

3-го розряду З цшvr ми

норму

з шахі,в. його по­

здоронляє·мо

й

подальших

зичимо

успіхів

за

шахівницею!

Иого

можуть

Т[Jимати

учні

nіД-

Цієї

ж

школи Олексій Пі:Длевський (8 очо.к),

Дмитро НелейникоіВ (7,5) а та.кож Руслан Жакупов і Віталій Су­ пей, у яких по 6 очок.

І бджолам нема

нати

ГОСІПУ <<Пл ОСК.ЇВСЬtКИЙ », де з 15 вуликі1в вик:р.али 37 1рамок з розплодом. Спробуй зараз, .ноли nіш­ ла

та1ка

<<Поше(nь»

на

няття бджільrнищl1вом,

за­

шу-

Сам вожу, сам

1

краду

у!І'радене

А

втім,

що

-

мед

не.сеш

вІщра!В

норму.

панащ

Дещо

даі

пtз-

аж

до

Цілком

вважають,

НLяіК

не

від­

осноВІНих

про­

дали ний»,

викрадено

ЗJЮЧИІНЦі

на

пуду

і

фермах радr10спів, ГОСПОдІаJJІС11ВаХ

ее-

і

вагою

міліЦії

ви.я.вили

у

дІВ(}рі КНЯЖИЧаІНИіНа М. Г. Му;ЗИКИ.. Значні зби11ки цродов­ заrв.давати

власникам

злодії

дачних

і

ді.л.я­

нон. Тіт>ки :в садоному бу;диноЧJКу, що нале-жав юnянці Л. Л.ужансЬКіІЙ у садово-дачаому

тавари-

по

номбі­

поблизу

винрали

феру,

Літок,

нахляної

металевого

жаль,

ки

часто,

лень.

до

фак­

нас·тілrь­

що

ми

таких

вже

повіІдом­

ПраЦіВІННІКи

цросто-на-rnроато

гають

тисяч

пqдLбні

трапляють•ся

ши­

іН•С'І)ру­

600

ти

звwкли

вони

ШJIWDKИ,

С"ТОЛІЯІрНОГО

менту на су:му ка·рбоваrнЦів.

На

ДО

міліЦії

не

всти­

рохЛІі•дуuзати

да'Ші

крадіЖІШ.

ОД1НОГО

ВИ!КОНаНІНЯ

ної норми ченку

ОЧКа

заПОВіТ·

не вис,тачило

юна•ка·:vr

Сашку (школа.

Чума­

J\1'2 3),

Олексію Тюхає.ву (шнола

Валерію

J\1'2 9)

Федорцю

(ШІКола

,Ng 10). ·А

на

она

ли.с·тового

зло­

райвіід­

десь

міш.ю~в

15

ХИІС'І1У

від

троє

норму.

С11Ві

посягань

!В:агою

а та.кож із Нали­ .невідоМІ!

ВИКір.аЛИ

ніше цей номбікQрм сnіІВ­ робітни:ки вtміІЛеНІня за­ економїни

те-лІЯ

~ілограміІВ, О. І. Ста;ри•нець ти. Із її саrрая

120

Лише

віД

ПОС'І)раж­

радгосп «Заплав­ де з ферми було

ше

В

часом

злодіїв

але

жують

ваду

ОстаннLм

пора:сят,

но

ТОІНІНИ

лян.

цропадати ЖИІВШіmь не ли-

діЛу

ОСО­

злодLї

ду;кті•в Х3JРЧУІВа.ншя. А от м'ясо є м'ясом, тому й щродовжує в ІРайоні

І д<>Qрий апетит має водій rrтахофабрини «Rи­ ївсмtа>> І. В. Ночет:нов, ІW:'І1РИЙ, бу:дУчи мате:ріаль­ ІВіДІЮВі.Даль<НОЮ

селах

нападу

справедливо

чиІн.них:

бОЮ, під час п~еве.зенІН·я ка:мбі:корму з Барис.піІЛь­ ського .номбі•нармового за­

в

р.айооу.

спокою,

бо злодії так-ож люб­ лять соло~ке. А тота й забралися на пасі·~У рад-

неріJв­

ник найважливішого піІд­ роз•ді"1У сільсьно.господар­ сько-го вироб:ницгва.

людьми.

по­

споруджуємо перший пу­ сковий комплекс теплиць,

оренду. Але це ще півбі­ ди. Перебуваючи між

Як~ші

мі1смшми

сіМІнадцять

спори,

звернули­

ніж

Но­

і

Арбітражний

зверну­

які

перш,

заяви

правляються і передбачу­ ваному відповідачу.

ня

нутися

знаходяться

також

ін­

випадках,

підприємств

Але

сто­

в' .ЯЗаІНі і3 .ЗОВІНtЇШНЬОеКОіНО­ lІ'ІіЧНОЮ діяльністю або якщо предмет сііору мі­ t:тить інформаЦію, яка є

госпі

дер­

плату

ОЇ:ДЦі

і

входять

щини,

сМь­

рахує

що

між

димо роботи на женні об'єктів

дqр·о­

а.вто.маши.ни

і•НШі

спорів

йшов у самостійне пла­ вання в морі ринкової стихії. Але законодавча та економічна нестабіль­

водив

і

карбован­

практикуємо відрядження своїх працівників у інші регіони України. Прово­

як В. Ф. Загу;ра із зи.м'я ДОПО~ЇІГ СІВОЇЙ

Бігун,

тисяч

ноденсу.

позовної

дані до неї документи на­

ся в арбітражний суд в інтересах державних ор­

понад

ликий колектив, розірвав­ ши зв'язки із трестом «ТеплицятехмонтаЖ>>, ви­

спорту. Се.ред них Стані­ слав Жо•в•туха моло­ ДНІЙ завзятий шофе,р. йо­ го батько Григорій Фе.до­ роІВич ЖоВІтуха 33 роки і

ор­

ганів. При цьому слід за­ уважити, що підприємст­ ва і організації вправі пе­ редати підвідомчий ар­ бітражним судам спір на розгляд такій інстанції. як третейський суд. Вищий арбітражний суд України розв'язує

даовідче­

зять насіннєві бульби во­ ді-ї радгоспного авто•тр.&н­

сь.К&'\lИ

дого­

суму

ронами,

по­ інших

на

на території. Республіки !і рим, в одній області або містах Ниїв і Севасто­ поль. До компетенції Ви­ щого арбітражного суду

МОЖУТЬ

встановлені

ні карТОПЛЯІРі, маЙСЦJИ Цієї сЛІрави. До нояиюї

лубіє

ГОСІПО­

.найбільший

лятИМУІТЬ

прокурорів,

дого­

nія

у

передбачених

розторг­

Між молотом і ковадлом

і

fflФ!rФ вади

ОЗИМИХ

рудза,

по

Ві•н

гектарі·в,

ногах.

.ніхто не с·вітанкіs

.розлогих

·районі.

і

ше

на

ги,

неза­

зміна

та

які

суд

теру

і

будучи

в

5 млн. карбованців, а та­ кож при ціні позову біль­

у

вони,

органів,

лися

державних

визнання недійсними ак­ ненормативного харак­

склались

те.

ших

на­

господарських

ворів

тів

які

є

та­

можуть

заявою

14

нення

економічному житті.

лежати:

їх

р3аліпх.

<<Гого­

поспішає

договорів.

зокрема,

ст. До

зміні і виконанні на ін­ ших підставах, спори про

нашому

ко­

іншими

ких,

при

встановленні цін на то­ вари і тарифів на послу­

1350 го -

впо,раєтьс.я

господарс·:nву

спо­

виникають

укладанні

Нерівнии у "олектаві Ледь із-за обрtю заго­ ряє·Т'Ьс.я скупий жар сВ'і­ та•нку, а Валерій Івано­ вич Заєць ГОЛОВІННІЙ

розв'язуються

що

Характерним для діяльно­ сті арбітражних судів при

України.

;щють єдину систему. Во­ нз. включає в себе Вищиіі арбітражний суд нашої держави, арбітражний суд республіки Нрим, ар­ бітражні суди областей. відповідні суди міст Ни­ єва і Севастополя. Які ж спори покликані розв· я.зvватн арбітражні суди? Це визначається ст.

госпо­

відносинах.

--·

процесуальним

лежними

це

Ними ри,

спори, визначені згаданого кодексу.

к:щексу.

актами.

що

додер­

за1онності

рядом

документів

політичному

доводи-

процесуального

діяльність

нормативними

~1ічне життя. а воно. як відомо. гладко не прохо­ дить. Господаркам дово­ :tиться

їхня

підзна­

крім тих, що виникають при узгодженні стандар­ тів і технічних умов;

ни~!

ві,l

~іf свою правоту. А · справа не з легких.

і

дексом

органі­

форми власності та то іншого. Все це дає

сло­

З:\ІіЦНеННН

підприємствами :Jаціями

де­

відразу не

слід

новни.'-1 Законо\!, яки:-.1 є ІО:онституЦія України. За­ коном про арбітражний суд, прийнятим нашою Верховною Радою 4 чер­ внн 1991 року, Арбітраж­

впровадженюІ

зауважимо

що

актіп

прикладу

госпрозрахунку.

вах.

чити.

ж

регламентується

госпJд1р:ьких

проблем. які

Відразу

багато внрі­

дово~ить rосподарвикв

правоту

Арбітражного про­

54

цесуального

з:ва.ння

чемпі­

црете.ндую11Ь

шахісти

школи

Дмшцро Сергій

Шевель.

Гончаров

црИіродно,

ють

юні

.NQ 3

бо

,во:ни

і Це ма­

:найбільший

до­

свід сер.ед у;сіх учасни­

ніІв

-

ВОНИ

Іюго вже є

ЄДИНі,

у

третій роз­

рЯІД.

Отже точн.их

ченаєм о · оста­ під~·УМ1К~в.

Оргкомітет.


стор .

4

.N!! 54 (8413)

«НО В Е на Західній Україні, особливо в :Карпатах. Там ватаги розбійників, що на­

І дітя.м, і доросли.,и ... ІІІІІІІІІІ І ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ U ІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІ

ІСТОРІЯ

зивалися сто

УRРАІНИ •u&U&&UIIIUIUJ&JIIiiill&&lllliiiiiHHUIIІUU811UIUIІIIIIIIIIIIIU

Орест СубmвІІьниіі-проф_есор . Норнс•кого університвту (nанада)

.

ГАйДАМАЧЧИНА.

ситуації

нн,

людське

досвідчені

да:v;аки

постачан­

поповнення

і

ватажки.

Особливу для шляхти

р., щшгно3-

1648

надходили

небезпеку являли гай­

тоді,

коли

втягувалися

в

поляки

міжнарод­

леним селянаи бракувало сил, що могли б під:ри­ мати його у повстанні проти шл.-Іхти. І все ж виникали шир:жі, хоч і стихійні прояви народно­ го опору, його учасників наJивали гайдамак1ми. Як і <<козаК>>, слово <<гай­

ні конфлікти й кризи. Так, у 1734 р., коли між роl:іЯнами й двома поль­ сьюrми <{"ракціями точилас-І бороть3а навко.1о обрання нового !(Ороля Польщі, сотник Берлан утіr{ із війська й оголо­

да.ма,ка>>

сив

тюрксь.ке

ходженням

і

лоцюга>>, Від початІ(У надалі

так

за

по­

означає

<<грабіжник•>. XVIII ст. й

пол,;юr

назива.1и

се.1ян-утікачів,

ховалися

глибоко

m·;i

в

повстаннн

проти

па­

нів. Буцімто спираючи>.:ь на піДсу;\ШУ російської імпераіриці, Берлан зіб­ рав близько тисячі гай­ дамаків і селнн у сфор­

<,rю­

мовані

лісах

на

взірець

козаць­

бунком багатих і часто користувалися піДтрим­ кою народних мас, були

них загони й розпочав ІЗеЛИКИЙ грабіЖНИЦЬ!(ИЙ похід на Брацлавщину і Галичину. Врешті польсь­ ке військо змусило його втекти до Молдавії. Під­ бадьорсні успіхами Бер­

ПОШІ!DсНИМ

лана,

і

час

від

часу

грабувати

єтки.

виходили

шляхетські

Такі

пільства,

юа­ сус­

вигнанЦі

що

жили

гра­

ЯВИЩе'У!

світаfіку новітньої

На

Євро­

пи.

Гайда'УІаки,

ку

Я!{і

ВИК.1ИКаЛИ

реЖНОЇ ШЛ:JХТИ ТіЛЬКИ легке роздратування, r\0ступопо

перетворилися

головну

загрозу

Однією

Юl

з

причин

їхньої

Після

боди вим

стількох

років

сеппн

миритися

з

до

рапто­

була

армія

великою

перешко-

(Початок у М М 78 116 за 1992 р., ММ 210, 14, 17, 19, 22, 2426, 29, 33, 43, 45, 47, 48, 49, 51).

ської

гальної

смути.

Речі більше не

у

примусила

тувати

поляків

релігійні

гаран­

свободи

росіпн,

польська

шляхта

Чалому

нувати

завдання,

це

ленням

ти

удалося

рух,

велику

що

Ї'Ігt

вони

пЦ­

одер­

першою.

знач­ самій

придуши­

у

пожежу.

розбійниц-

також

її

вико-

розгорівся

<<Соціальне тво>>

простять

що

років доки

поширилося

різанина, ною

жували

ря

вирушила

заселені

70

Максима Залізняка запорожця з Лівобереж­ жн. Залізнякові люди підбурювали селян до повстання. У їхніх мані­ проголошувалосrІ;

«Настав час себе рабство...

скинути з і по:vrсти-

тися

зневагу

за

муки,

місто

зда-

в

якій

Не відьма Буває ж, ються люди. б

з

ніхто

сталосн,

допетрати

не

на

но­ шо­

виділив

щойно

будинок

еадибною

з

ні

вдень,

С1шжете,

--

буває.

усіх,

в

В

усіх.

ще й не

сНОВЕ

У

в

ні

сусідів

-

таїни.

зуби

завжди

в

неї

бувала

ний,

:Ка­

пночі. тю:

та

не

JІюрr{ва а

raseтa

але

свого

Та він та спокій­

деr{ілька

послав

її

ЯКОСЬ

ВОНО

зручн::J

:;агинули

Наприкінці

Бажаємо їй

в

ІЮЛЬСЬЮІХ Та росНі­

нанню

до

повстанців.

ючись

росінни.

повстан­

Ліво.Jерёжп,я.

l\а­

Михайлу

1\речетни;ю­

ДОПО:У!ОГУ

подумати

Увечері U JІИШІ'1 р. Крече:тнrшов зап­ ро,:ив на Gаrшет За:rізш;­ ка, Гонту та інших г<~йда-

1 760

ва·rаж;.;ів,

їхніми

їх

ЗА

з

п:Jті:~r

тортурз:.,т,

селпнами,

Так

тисячі

зустрі.lО

кінець

Через

польських

одержать

А ми

пов~таюш

(Далі буде).

так

жінку

разів

далеко,

і

Не

точнІсть иа

••к.. а.~~;•в:І[

~торівка.ж

фаатІа

гаитв.

. . au-.uo воаІ"'н

за

побачите

Броварським

лісом

транжирюють

нергію, ниць

електрое­

бараках,

а

у

скл~них

тепло

.....,&в

там

змочених

лом.

якимось

Тож

огірки,

і

розсо­

виростають

наприклад,

зав­

заговорить

і

здоров' я

ну ніяких.

Отру­

отруїшся,

собі

добре

Але відьма,

РЕДАКЦІІ:

&ИТТR

4-04-61;

-

через

аатор,

Лвс'І')'ІІ&ВВІІ

Р)<К08ІІ&tа

а

••та•амв

---

-

принесуть

прибуток,

якщо

за­

5-45-73.

з

синів

Мокреця,

.,,,,~.о.~~~~~~~ ...... , .... t= нашого

Хай

не не

дорогого,

АНДРУШКА з дня см•ерті а

сонце

вітер

npo якої

цілує

тихенько

долю

ніхто

прло­

незабутньоrо

Бориса якого

могилу

ВІЧНО

батька

nівроку.

твою,

шепоче

н.ещасну

не

чоловіка,

Серrіііовича !2 травня минає

твою,

захоче.

СУМУЮЧІ

ДРУЖИНА,

ДІТИ.

-

і в

Ко,,ектив Броварського шиноремо•Ітного заводу глибоко сумує у зв'язку з трагічною смертю водія КОВБАСИ НСЬКОГО Василя Миколаііовича і вислов.'Іює співчуття сім'ї і близьким покійного.

Ото вони і гріють неньку-годувальни­

цю.

Вqлодимир СЬRИй.

-

аас:тувмв&а

СО!dа.ІІЬRD

ЯRУБОВ-

Редактор

Київська область,

4-83-і,,

•і.uІ.ІІJ'

ІІ8С8

'""" .

Всього-на-всього ділянку

мільйон,

але

255020,

І

її

гроші

5-64-99,

поминаємо двох

мод­

пропили тер:vrоізоляцію труі5и вюшули прямо

8/АІJО8/,І;8.11ІоІІОrО· секретарв

8)10KBc:.II080C'r/

4-02-12;

усе

CIM'J, ДІТЯМ.

ДИ'ГЬ теплотраса. А хло­ пці чи то забулись, чи то

підір­

ре,І;&ІІТ\tІ)а

в

річних,

~=-~~--------~------------~------~

перша,

ніяка !{атерина не чак.1уrш:J.,

вороЖка.

веш.

ruефови:

ну:

які

по-сучасному.

її

АДРЕСА

.,.см~

-

землю.

яко­

і

сус.:і;.щ,

відсотків

якщо не вигідно ·одержати

виходить.

завжди

вдіваєп,с;я

Н2

пахне,

смаконих

й

не

А

120

виграшних.

пропонуємо:

Ваші

жовтогd­

раннє.

нічого

довжки з конячий хвіст, тільки тонші трохи. Шд­ кусиш, наче й oripK0\1 а

рожеві,

мільйон

РОЗИГ­

вітаєте до нашого банку за адресою: бульвар Незалежності, буд. 6-б. Довідки по телефо-

Отож зійшлнсн в:.J на тому, що Попенючха відь­ ~ш. Тільки сучасна. Бо й пожартує, й весела, і

у

них в трубу вилітає. Ово­ чі мучаться на камінцях,

і

навіть

Пробува.1и

бджілок-трудів­ морять

JІR&:t'. су6ота_

•ІJІв•І.~~;а.. а.вІиа.

за­

граву в небі, знайте: то овочевий комбінат на гідропоніці. Це там ро.з­

не

-..ь.

і

але

надвечір

-

n

то·:ати

Якщо

їтись

•Іс.ь•І

ква,

рячі. І все огірки?!

стей,

!Sроаа'І)Са.квх

в :Катерини на горо­

однакові. Є в Натерини Попенюч­ ки конкурент. Держава.

поси­

туди

PeAa~m>p Л. ВОЛОШИНЕНJСО. 11117

Рuа&цІ.8

що

ЗОВСі'•І

рівно

проводить

- продаж акцій населенню і організаці­ ям. Ціна акцій 6200 крб. з виплатою диві­ дендів від 100 до 150 відсотків річних; - прийняття вкладів від населення на рік з виплатою 120 відсотків річних. Міні­ мальна сума вкладу 5000 крб.

проти

феодалів.

червоні,

все

І

ПОДАРУНОК

;ших

своїй

сел,ш

місяців банк

6

РАШ. І щасливчики, крім

сушшй

останнє

українських

f

І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ!

ти,

вони

ООО КРБ. ВИГРАШ І МІЛЬйОН ВИГІДНО? ЗВИЧАйНО!

стрлн.lІІ.

він замордував у резиденції в Нодні.

А

50

про завтрашній день.

а

..;:

МИ

··\'J

з І травня ПО 15 червня банк прийме ВІІГрашні депозитні ВІ\Лади з виплатою 120 відсотків річних. Мінімальна c\·~ra внеску 50 ооо крб.

при>о;;омшеш;r,ш

й:;го

ДИТСАДН:А.

д..;

разо:,І

товаришами. Росіяни ви­ дали Гонту та ООО й:;10 лю,1~й по:rт;а.ІІ, які пі;(­ дали

світанків,

пропонує вам збільшити сімейний бюджет

ПO.l:J­

KaM.

:Jаарештував

мирних

«ВІДРОДЖЕННЯ»

тернна ІІ наксtзала сво­ єму полководцені генера­ ПОДаТИ

<<Rалинка~

БРОВАРСЬКИЙ ФІЛІАЛ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ

Побvю­

поширення

на

старшу

-

.N2 24

садка

Ваше .майбутнє вирішується сьогодні

првt:,_\-

До поразки повстання зовсім несподівано спри­ чинилиса

пе­

дня народження

Григорівну

сонячних ранків,

ЗеМЛЯХ

їх

:Хай

горя,

<•>»>»>Х•>Х<•> •

СЬКИХ ВіЇІСЬ!( На iHllШX Jа-

ді чого тільки не~rа! І ран­ ня редиска, і рання ~юр­

коли

Валентину

RОЛЕН:ТИВ

1-.иївське, Брацлавське, а частина llодільс:ь­ кого і Волинсьr{О!'О во­ єводств. Лише присут­

перешtш;(п,ала

від

довгого віку, щастя без ліку.

6:,'.1!1

ХіДНОукраЇНСЬКІІХ

веселих nісень.

боронить

55-річчям від

медичну сес1ру дитячого світлотехнічного заводу.

також

Ність

Марківну.

ти­

чєрннн

повстанців

товариства народження

Любов

з

дітей.

ву

НАЛІС

огортає,

жінок

фермі лаборантом. Проте, яка то робота?! Зробиш аналізи і вільна. Та й навіщо їх щоденно ро5и­

лати. Відтоді вона заспо­ кої.1ась і встигає скрізь сама. Бо ще й працює на

Газеп •ихо,~;вта. а 17 ni'rв• Дні виходу: a\!rrop()l[, 'ІетJІер.

й

звер­

раІо!И!Оf РаА нароАКіІХ J(enyт8tТi&. ЗасІЮJ>RИІНІ ко..епн• реJІ!!JЩ!І rвІІеТJІ. Броварські кicwta І раіІоJОва Рцв варо,~;аu Aetr:rтaт;...

wІJІа.&и

її ні

Та

чоловіка

вц­

думає сходити,

ЖИТТ51•

віДьмацької

розтормошити. хоч терп.1ячий

усіх

-

Нема в

чаклунства,

ночує. Попервах своєю нестримною енергією про-

збу­

тоді не стало спо·кою терині

ні

прt<­

ділннкою.

всячина

ху. Одним словом, як оч­ маніла: то на городі, то на базарі і днює, і

А все почалось тоді, коли радгосп її чолопіку, як провідному спеціалі­

сту,

простягає.

всяка

вона? Та ні.

модель.

дований

грядках

очах

лі не літає. Та й навіщо?

сту

сонця

тісто

Тільки й того, що на ~:іт­

в хазнйстві <'Жигулі>> -

до

рученята

(зелень, звичайно) пре, як на дріжджях. Мо, наворожила вона qогось? Може, віДЬ}1а

-~

може.

Словом, метаморфоза якась .. Не сидиться їй. Розходилась, хоч в'яжи.

Мають венькі

тендітні

С:усіДи тривожно в П·JХ· муре не3о поглядають, очікують тепла, а в неї

ПопєнюЧІ\у.

нею

а

вже

отак міня­ Взяти хоча

:Катерину

Що

шла,

щрилом

RO'CTIOЧEHRO

Гу.мореска litw•••••••·•••••••••••••••8!••••••••r:-•в••·JfWf8!iiil&rlil-.-..illlt!':fМtill!!i:I*І*R••· в :Катерини не те що зій­

Вас

днем

ювілейний день бажаємо щас­

здоров'я, добра і радості,

Щиро вітаємо

страш-.

чоловікін,

споживчого

ювілейним

усій вашій дj)ужній сім'ї.

нещадна

ти ПОl\!СТУ над украЇНСЬЮІ­

у

Право­

бережжя ватага із

фестах

ІЮВ­

гай-

північ

під

біr(

проводо:vr

на

частини

дамаків

с,;о­

За.1і:;н:Іка ·"а р..;шту гайдамаІtів Gy ~'10 ааслс~:r·.) до Сибіру. Наступн:J кілька рJІ(ів п'Jль::ьrшй воєв'>да Юзеф Сте:vшков­ ський пр-,довжув:ш чини­

У травні 1763 р. :з Мотронинеького ио,-шст и­

з

чалі, біди і ,років без ліку Вам наділяє на радість

гр..;­

узнв

см~ртю

сячі

r.rацьких

не

товарознавця

доля

СВЯЩеНИ­

!{оли

литої

тримки,

старшого

тя,

схо­

Та

поча.1ась

лу

від росінн. Інші вирішили вдарити по шлн­ хті, доки вона не напала

Різдво 1741 р. його вбили запорожці. У 1750 р. гайдаr.:rацьr{і

лося,

утворила в лютому 1 76iJ р. Барську нонфедерацію й напала на російські війська, розташовані Hd польських землях. Длн православних Речі Поспо­

рати

кільr{ОХ

станцін.

ня

шантажем

де

вітає

У цей святковий,

JJJ,I,!X'J іl­

pa.JO,vr

нюш

загон ..~м

їм

православним.

Розлючена

()лпь­

Броварського

сердечно

орендарів-єнреїu.

кого,

за­

польські

Колектив

Долю Умані вирішив Іван Гонта сотник в охороні Стефана Потоць­

Посполитої дедалі дратувал о постій­

втручання

ІІІісто,

КО-КаТОЛІІЦЬКИХ

Шлпхту

спраrш російської цариці Натерини l!. СпочаТІ{У вона добилася того, що королем Іlольщі обрали 11 коханцн Станіслава Поннтовського, а згодом

ч~рвн,І

ТИСг!Чі

руках

RОJШВЩИНА. р. був часо'У!

lІІісто:\І

cJa

!103СТdНЦ::­

J{а'іОШЩЬКИХ

КіВ~

імперії.

мацького

запо­

ночатку

валися

продовжу­

1 76С\

СОНІ 'ІНІ ВІТІННІ

ко 2 тис. гайда:,rаків оСі­ ступили Умань добре

на Запорозьку Січ. Незважаючи на неодноразові з·усилля польсь­ ких властей придушити

тривожні

удавалося

На

ЧіВ,

р. не відійшли до Австрій­

по-

J\ІИ: Фастів, ЧерІ{аСИ, nор­ сунь, Богуслав, Jlиошка.

р. Довбуша вбив чоловік його коханки, прийшли на його місце інші ватажки, такі, як Ва­ силь Баюрак та Іван Бой­ чук. Бойчук, зазнавши невдаЧ у Галичині, втік

вали діяти в :Карпатах, аж доки ці землі у 177'2

дні загін

Місто

у!(ршл~не

вони

Шl­

!ІСрСД

популярність серед гуцулів. Після того, як у

опришків,

яких

наших

новобранці з мандрівних гай­

ІІадало

ку

них бу.1и конфеде­

лише ·Брацлавщині було поплюндровано 27 міст і 111 сіл. Тільки завдяки новим військовим піДкріп­

не

Найславетнішим із оп­ ришків був Олекса Дов­ буш, який, немов леген­ дарний Робін Гуд, розда­ вав награбоване добро бідним, завоювавши вели­

настали

ватажка

лі чені

повнили селян і дамаків.

орен­

часи. Багато з переконані, що

відповіда~

заворушеюін знову но посилилися. В

при-

гайдама-

По.1ьська

Польська

проте,

За

шляхту,

та

гнобле~ня,

зазнали від

нів,>.

ча­

ла ударm.І на удар. Вона підкупом схилила гайдСі­

нсt не

ба­

і

перевер-

його.

Протягом

сво­

не

закріпаченням

єднувалися ків.

бу­

П~JВИННОСТеЙ.

багато

жали

зростсш­

звільненн:r

ВіД

намагалися

ін-

ватаги,

р.JЖЦ}І Саву Чалого до того, що'J він виловлював власних співвітчизників.

15-20-річ-

терміну

сеЛЯН

на

неї.

чисельності

ло :~акінч~ншr ного

д,11

які

шш;хта,

правобе­

виникати

гайдамацькі

шити

споч:J.т­

у

стали

ші

на

ми

17 45

дою для втікачів. Запо­ розька Січ сприяла зро­ станню гайдамаччини, з якої

нападали

заможних купців дарів-євреїв.

••

За винятком відносно невеликого числа козаків, що наймалися на службу до польських магнатів, ко:~ацтва на Правобереж­ жі більше не існувало. Через те, на відміну від

опришками,

небачені

.• _ ~ів:орок, 11_ травня 1993 ро!('

ЖИТТЯ:.

-

ІІІІТІUІа.,

м. Бровари,

редu:тора,

4-21-34;

аІцІлІв:

•встІІІ

рцІо/вфоркцJТ

-

вул.

аІ,~;,~;І.ІІу

ВОЛОШИRІПІКО.

f54.

)Н,ІІ.І!КС

сусп/льно-амІтВ'Івеrе

С!.ІІЬСЬКОГО

В&СОІІОІ

Кківська,

А.

rІІСПОА&\)СТ88

робаrв

-

-

кований

A.Qeca

,~;рукарвв

&PYUDidІ

аркуш.

Замовлення КнУаськоrо во",ІrрефІТ

к.---.

обаасвоrо упраа.,.Іввв І вчв&&оаоТ t'OPriii.ІІL

..._

Тираж

JІP:t'· 6.0!2:

примірників.

4-04-81;

1-13·91.

Броаерсьве

61285.

Др)ІК • - • - Okвr

L

.......

7 вrа.

сир88аа

N'o

2797

........~

К.'--

...

·~

#54 1993  
#54 1993  
Advertisement