Page 1

ПроnетарІ вс.Іх краі"н, єднайтеся! _ _

СУБОТА,

І.

К8ІТН.Я

6.

1991

РОКУ

t

NJ 54

(8~G1)

Ціна

5 кой.

Орган Ііроварсьноrо ..сьнному Номпарт1f Унраіни. м1сьної 1 районної Рад народНИJ( депраТІв ИиІвсьноІ обnасТІ

"

о

• Фоторепорmаж

ЗВЕРНЕННЯ·

.

на впаснІй ДІ яянцІ ~

Иаче

до

(

жителІв

Броварщипи ДороГі ·матері, батьки, · сестри, братв, до'ІJШ, сини,

внуки!

З

надією

1

·проханням

звертаємось

до ваших сердець! ТJІивожний І суворий час переживаємо ми з вами. ДефІцит Jіродово.ІіЬ­ чнх І промислових товарів, ріст цін, нестабіль­ ність економіки, міжнаціональні конфлікти все це важким т.аrарем л.аrає на плечі кожного.

Але

ще

гірше· почувають

себе

найменш

захи­

'мовистішими

сімей,

віку,

піклування,

700

понад

1430

1378 ·

одиноких

живили' 350 гентарів ози­ мИх (200 . гектарів ..:.. на . ·

поХНJІого

вдів загнбJІИХ фроотовшtів. А скільки

поряд з нами живе батьків. котрІ дітях одинокі й -забутІ? ,

при

зерно і 150 на зеле ­ ний корм для ·. громадсь­

живих

ко І худоби).

п асов ищ та бага'І'орічних

Хто ж цІ люди?

-

Це

фронтовики,

якІ

відстояли

везалеж­

, 3аНрНТТі' Тобто

господарстві.

розпочинати жиrtя

на

час

соціального

t1ахисту

хто терпить

нашу

подарства вин.

зали-

іІУЖдУ.

'

метою вивчення іх

житловсS-\побутоІЮrо

У сі повиннІ звати. КОМУ саме· буде

ця грошова, ІиdІа матерІаJІЬна

.

трудовим

колективом

цією метою аукціони та

зом

ставо­

внески

окремих

механізато­

директора

радгосnу,

виділена

чи окреіtmми

би nрацюватимуть так са­

мо

захоплено,

секретарів

су­ зІ­

' га тів . як і нині , · то , · спо­ діваюсь, · ми нпораємося з

весняними

роботами чих

польовими

десять

робо-

: ·

днів.

... Під час l't!Oгo nеребування в госпо,Чарстві зем­ лероби зо~ередили части­ ну грунтообр<;>бного · зна­ ряддя в урочиЩІ Грабів. Там н а одному з ланів

АнатоліЙ' Андрійович За- · дера nіджимював озимі.

Старався, .щоб"

винонувай

·завдання

150-170

відсотнів.

загалом вніс

на

мех~нізатор

мінерал~нv

200

На

.

· рdзкидач

добрив увеср час був у діІ. 1~ як наслідок. щодня на

А

уже

поживу

гентарах nлощ.

сусідній

ПеРВИННИХ

nарТійНИХ

органіЗ!І-UіЙ.

таІ<

само

з вогником nра-

цювАв Василь Петрович Пальоха. Він nри нормі 12 проводив культивацію

на

14

гектарах ріллt.

·

На знімках:

агрегат

В. П.

,~

загінцІ

Пальохи;

А. А.: Задера готує роз­ кидач до#)рив до безпере­ бійно~ І якІсноі роботи.

І, ДОЦНН,

ділянці

.

потре(}, жителів міста.

·

хто

·цього

по;rJ;Jебує.

Кошти просиМо перераховуватц иа раху~ок Бро.­ варськоі районноУ комІсlІ, сприJDІІІЯ Радянсь~ому фонДУ милосердя t зJІоров'я .N!! 704804 в Бро­ вlддtдеИИі ·Аі'ропромбавку.

J;>АИОННА КОМІСІЯ І ЗДОРОВ'Я.

КООРДИНАUІИНА

СПІЛОК РАЙОНУ. І

РАДА І

ПРОФ-

шому

Фото а"тора.

відпочиниv

· .n;.

В .. Зіновська зосередила увагv nрисутніх на. завдішнях. що Іх треба виРіщи.ти не лише nротя-

, !,'ОМ І<йітня. але й в цілому в нинішньому- році, заклИJ(ала ватажІ<іВ nарторганізацН%. номуuістів ,міста ДОПОМОГТИ у цьому · МіСЬt<вИкОНкомоВі. Своїми думІ<ами з nриводу nідсумків проведення

референд_уму та республіканського • опитування. а тако)К успіхій 1 недоліків· в ідеологtчнШ роботі в час nроведення цих акціЙ з 1 учаснииами семінару

поділився

секретар

місьt<t<омv

пaptlX В. А. Ма­

рун.Іtи.

Глибока. стурбованіtтТ стаиом справ

v

сфері ма-

виробництва за підсумками

І<варталr .відчувалась у вистуnі

.

зараз.

роботи в пер·

другого

секре·

· ,

,

Не менш СІ<ладним є станОІ!ищ~ в багатьох парт·

організаЦіях ~ в nи'l'аннях сплати членських внескі-в,

оформлення доиументів. nрийо111у в ряди КПРС, дотримання статутних вимоr. На цих та інших пи­

та.

~дійсйити в ході місячника по благоустрою . та сані­

СПРАВ

таря міськкому партіІ Б . .Я., Кушніра, котрий проана­ лізував діяльність підприємств. Оf<Реслив tюло най­ серйозніших проблем. що їх трsба вирішувати уже

необхідних

зрештою; й впорядкування міста не партій»а сnра­ ва? :Значний обсяг робіт v цьому nлані uамічено

·

·•МИЛОСЕР ДЯ

життя

їм

'J;аРній оч~тці. що зараз nроходи-ть.

тих,

для нормального

створення

особистий в,клад

у справу · матеріа!rьвоі і мо­

теріальноrо

ЩО

"Еа ідеологічно! роботи. А насправді найтісніше з неЮ пов'язані. Бо хіба турбота npo задщюлення умов

Віримо, що кожна небайдужа, лщдина з розу­ мінням сприйме· ваще звериеІІІІJІ І •несе свій

·СТАНОМ

Першою вийшла на трибуну заступнии голови мl<;ьквииоююму Л. В. Зіновсьна і повела мqву про речі. на перший nогляд. далеКі від внутРіпе,РтійноІ

общин та осо,­

КИНУJІИ 1 забуJІИ Ь:. Хай же _живе у .аших серцих світла любов до вайближчих ~~юдей.

варському

за

вІдбувся минулого вівторка ...

людей.

вам життя, виростИJІв вас, ·провели в JJ;opoгy. А "J;eDep, КОЛИ ПОСТаріJІн 1 ·СТалИ ХВОРІfМИ, . ВИ по-

пІдтримки

зщ1зято · і

. без зайвих· зупинок агре-.

Дещо незвичним був цього разу початок семінару

гроJІІадя-

необхідно провести ярмарки-розпродажі,

Звертаємось 1 до вас, свин .та .цочкн, Які давно не відвідували своіх старих ~аnків: вони дали

ральної

опла·

подвійному

СТУРБОВАНІСТЬ

·

допомога, ~ада­

-'рати nожертвувания церковвих бнстl

Боро­

винористати кожен світло· вий день та можливості .технікИ. Працюють. наче на власній ділянці, І це зрозу~lло. , Адже, за нана­

допомогу.

иами. З ботинки,

· Отож

-

М.

в

ЧорвRбИJІЬськоі АЕС' з

вища і потреби ,в допомозі, а потім вадати таку

.~ .на

О.

доброякісне винонання Денного завдання: на 150

лише провести обстеження .умов проживаивя одиноких громадян, удів, Іив~дів, дІтей-сирІт,

ІЗ зони

.встанови­

РИ Й намагаються сповна

добрим словом у їхньому горІ. Для ць«tІ'о- ве потрібно докладати особливщ: ,зусИJІь. Варто переселенців

ра дість, .

досить. гарна nогода , ~ розповідав nри зустрі­ чі голQnний аГроном гос­

' ·. ·

відсотків

РОЗМіРі. Якщо і надалі хліборо­

nід

. лася

У сім миром можна зробити дrже багато: від­ ремонтувати житло, обробити городи, прибрати садиби, зібрати .одяг та грошІ, розраяти людей

.

добрива

ОстанііtrУІ · часом, на

-

колективів ШКіл, релігійВих об'єдваиь Бровар­ щинн: давайте всі раЗом вияннмо JІЮбов та шимо без .уваги жодного,

Водно­

1. більше , чується

вносять

рити. в комплексі ведуть УСі хліборобські операціІ .

Ми звертаємося до органів І;>адянськоі влади, трудових колективів, громадських організацій,

не

механі зат ори

клин. Одне слово . ян · до­ недавна - було м_одно гово­

малозабез·

1

ГРУНТі.

готують .

кож :vже засіяли раннім редисом · . тр'ьохrентарний

печених і знедолених верств населеннЯ.

милосердя до .наших співвіт,извиків

В

ранню напусту, нурЯчий · послід . під мор·І<ву , а 1 ·та~

во­

проводиться мІс.ичвик мИJІосерДя. Ного мета звернути увагу всІх громадq'ьких організацій, керівників трудових колщстив~в. жителів міст f

питань

ВО!JОГИ

дружrю

органічні

і здоров'я із 7 квітНя по 7 tраввя 1991 року

до

1

та інщих · нультур,

Це діти, ЯКі не зазваJІИ ~атьківськоі ласки. Сьогодні кожен із вих потребує допомоги, співчуття і підтримки. У відповідиОСТі із поста­ вовою правлінь Рцянськоrо фондУ МНJІОсердя

сіл

гектарів трав. Опіс­

плоиu під посів. овоЧевих

Це ті, .які ІJІа перший поJСJІВК йшли· туди, де потрібні буJІИ іх руки, СИJІа І вміння. Це евакуйовані Із зони ':іорнобнJІЬськоі '-аАЕС, котрІ покинули все uжите роками і знову

гектарів

350 200

ля ЦЬОГО В ОСНОВНОМу ЗО· середили своІ · зусилля на

вість .нашої Батьківщини в битві з фашизмом. Це перші стахановці 1 п'ятвсотевинці, котрі від зорІ д~ зоРІ праЦІОваJІИ в вародному

змушені бу ли вому місці.

до­

робів . Зонр~ма, за чотири · ТРУдОВі будні ВОНИ ПіД·

багатодітних

:громадян

. про­

стають

робки рожнівсьних "земле­

ці, 35· дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського

Що не день , то все

..

щені категоріІ населення. НинІ в районІ про­ живають 250 інвалідів - Великої: Вітчизняної -війни та Радянської: Арміі, 1557 ііІвалідів пра­

таннях

·

vвагv

присутніх

ЕІ.нцентvвали

заступнии

ro·

ЛОйИ НОНТрОлЬно-ревізійноІ Иоміс~І С. Г. Дементьєв та заступнии голови иомісlї з організаційно-пар-

• тійної

роботи В. М. Норсак. Підсумовуючи розмову на семінаРі. nерший сеи­ ретар місЬКІ<Ому партії І. С. Рудаи донладно зушt­ uився на завданнях партійних організацін у сферах організацНtній та ідеологічній. висловив свої думки :з nриводу останніх nодій v І<РаїfІі та республЩі.

При цьому nідиреслювалосw. роль і авторитет nарт­

організаціі\: зростатиме лише тоді.

t<оли вони зай­

муть аитивнv nозицію. l!ізьмуться за виt)ішення не.

йіднле.дних сnрав усьому

v

стоятимуть

соціе.льній на

З!1хИt'І'і

сФеРі. завжди і в Ні'l'ересів

трудящих.

В. ДОСJІІТІПй.


стор, е в· квітня

t

191) 1

р.

«Н О трагедія» д. Волиогоно­ ва та багато інших.

••

Ного

цінавить

лІтера­

тура на економічну тему, ми

можемо

заnропонува­

тн нниги О. ЛацІса та Ф.

Бурлацького. тижнів

ного

кІлька

для

читаль­

тому

А

залу

ми

· книГи. які

отримали

іде

не.qавно

неможливо було уявити ·в нашій бібліотеці, це

Фрідріх

чи-· ПОТРІБНА СЬОГОДНІ

Ніцше

-«Твори

й двох томах• та Біблія. До речr.

в ·нас

танож

Біблія в малюнках.

є

Так

що заnрошуємо всіх. хто хоче ознайомитися з цією літературою.

Наявність

-

ціхавих

газет та

КІПІЖОК це ще не все. Важливу роль ві­

КНИГА?

діграє

також

культура

обслуговування. У вас у цьому uлані, наскільки я ·можу

судити

-

таЧ.

як _ваш

чи­

повний порядок.

Я думаю: тут сцра·

ва

в

тому,

що.

колектив

бібліотени скЛадається з людей. яні ·люблять свою сnраву. А звідси іх ба­ жання задовольнити всі заnити якісно,

читачі~;~ швидко і приділити їм ман­

симум уваги. колентяв особливо

Хоча весь

працює добре, хочеться від­

значити Валентину сіївну Бондар та Антонівну

1\ОВСІще новости•. літе­ ратурні журнали «дззін•.

Сергіївно, сусnільст­

«Наука-фантастика•.

во переживає· нелегкі ча­ си. Схоще, що, людям не

до

книжок.

Чи

рознача­

ьться це якось на роботі бібліотеки? . '~.

-

Справді,.

часом

люди

більше ніж

ост~ннім

·в

сказати.

рес до книги сьогодні

· єдина І

це

родна

але

не

що інте­

впав.

вона,

ми

Бо

nідтвердити

· на

кінець мину­

цифрам.u:

читальному

існування

бібліотеки).

а

тисячі.

дві

з

що

·

50

Певно,

ви

склавши

шукаєте

шляхи

. теж

ми

У

маємо

в.оленого

зошит

nопиту,

писуємо

яких

у

всі

нас

І-Jезадо­

немає.

але

І таким

чином на

новий

можемо

корегувати

редплату

тів

читачів.

за­

видання,

про які запитують.

рік

стосовно

ми

додатково

ви~

дань.

.

Наприклад.

газети

<<.Сільські вІстІ; та «Мое-

nри­

на

,

жаль.

дуже

Антоненка-Давидови-,

хміль•

Нопиленка, <<Сині . М. Хвильового.

група

книги

тиків

О.

етюди»:

книг. які

сумніву,

заці­

читача.

Істориків

«Исnоведь

даннУІq

те'му»:

Б.

це

та

на

nолі­

за­

Єльци­

на. «Они акружали Сталина»: Р. Медведєва, «Проблемьх nрактики

М.

Бухарина,

теории

и

на базі читаль­

де ми влюртовуємо тавни. лІтературНі датам

письменникІв

та

музик~нтів. У цьому році nровели

музичну

присвячену ману, нам

В

Ії

допомагали

nід

Шу;

органІзаціІ

чі музичної

винлада­

школи М

керівницт.вом

ОвеНвин ну

годину,

Роберту

з

Роснч.

тим.

що

сім'ї.

У

зв'яз-

рони

1991 ро­

ми. організу-

виставну

-«Подруж-

нє життя: гармонія

флінти•,

·2

Марії

проголошені

-1994

а

14-го

1

коп­

лютого

був день · нової нниги.

Із

---=-· = ----=

-=-= ;--= =

-=

----= ----== --=і -

виставлених

нии-

ПРОГРАМА УТ

16.00 Нови~и. 16.15 Дпя дітей. 17.15 Музичний

Актуальна камера. • сХтО ми ... •. ГІЮМадсьtсо­

12.00 12.15

qачани•.

19.'00 19.30

,

20.45 21.00 21.05 21.25

.

ПОЛІТІfЧНИЙ ' вІдеОТІfЖНе­ ВІfК. ЧастІfІfа перша. На добраІfІ"f, дІтиІ Реклама: . Кqнцерт джаз-дуету.

ra.

і

ХудоЖнІй фільм Крістіна•.

= =

--=-

-----=-·

--=

.

.-

.

9

екран.

Тедефіль" .цщ"' Ух онуків•.

кл.

;~:~н

""

Новини. сСонячне коло•.

На допомогу школі. О. Кобилянська. сЗеІ\'ІЛЯ>. МузІfЧНИЙ ,фільм сУ недївранці

музиченька

грала•.

київській

формаційний

Науково фільм

Ак'1'уальна камера. Чемпіонат СРСР з футбо­ лу. «динамо• (Киів) •Металіст• .' У перервІ -

11 .ОО

В.

хвилі.

німецької

.

12.00 12.15

тсн Сnогад ІSОО ТСН.

15.1С, І

:ю .Му:тчиа

h

Мен~<

17 .ОО 17.30 І

n~

сПокликаІ телефільм

СН\1~Я.

"Ра:н}>І з <·Рок-урок nідлітків.

R.30 • :\!еридіа~ новини.

І В

4:;

19.30 19 3.'5

Політичні

:\1ультфіл' Прем'єра

го фшь~'І'; та Земля~

:!0

ІІ'і

Пр~_:.єр"

Тома. сМедовий мікомісара nоІІіції•. ,закарnатсько~")

те·

ВечІрнІй вІс.ник. 2З.20 «Нічний 'Гелезал». Худож­ ній фільм сДівчата з Но­ Іюлипок•.

• І і1РОГРАМА ЦТ 6.ЗО· «Ранок•. 9.00 сДІлрвий кур'ЄР•. 9.20 Концерт музичного

9.55 .

набридлива

оса•.

фоль·

клору Молдови. сПрости нас, мачухо

сіє•.

2

РоФІльм.

Художній

rpniя

11 rю

~<Рон \~f"\01\')

12.00 12.15

тсн: •І нині,

ПJН>ГРА\fЯ

;1.:1Н

ПІ.:І,:ІJТНІВ

і

в;дет.

nічннй»

Документальний

..

теле.-

сЬільм.

'15.00 15.15 16.20

Ін-

випуск.

сЦя

•Прости 1 сіє•. Худе с~рія. Дитяча rc

22.50

тсн.

,Коні

nід

місяцем»

ХУ·

дожній телефіль,.",, «Сладкн мне Р<JдНЬІе зву­ ки•. Пісні на вірші ро­

сійських поетів "V нанні ансамблю

популя р н и ий

-

Музичний фільм сПоверІ• нення в леІ·ендv•. 19.00 Актуальна к·амера 19.ЗО Деnутатський канал. 20.45 На добранІч, дІтиІ

18.30

~.50

атру.

,

ди•.

лю

<РозповІдІ про неспокій•. Тичина. Маленький кою(ерт.

музично-драматичного

Російська література. По­

18.00

ТБ.

0.05 Hi-tl'!e

Вистава

\Шкільний

17.ЗО На

д~

(сАІ

сяць

•Спадщина•. сЛуцькІ етю-

17.15

ние•.

2:з.45 т.с•

n.

21.00

КВЇТНSІ

Жцеоблок сРанкова мозвУка•. , «БІлІ крила•. Концерт. ·науково - нопул я р н ий ФІльм ·«Лабіринт•. Музичний фільм сМину;;о

16.00 16.15 16.45

сЮрти у стеnу•.

І ПРОГРАМА ЦТ ·6.30 «Ранок•. 9.00 Актуальний репортаж. 9.20 МультфІльм. 9.ЗО сХранитель•. Документа· льний телефільм.

Новини. Для дітей. сВеселка•·. Говоримо українською. ФІльм-концерт «Кобзар Остап СтахІв".

12.10

·

Час. Прем'єра Рязансько театру

Кві,О,..•

'•І•.

ема М. в, Гоголя «Мертві душі• в художніх Ілюст­ nапі.ях

І

21.00 21 .45

На добраніч. діти! ЧеМпІонат СРСР з футбо­ лу. сМеталург• •Шах­ тар•. 2 тайм. (Запоріжжя)'. 21.45 Художній фІ;уьм .передай · далі ... •. 2З.10 ВечІрній вісник. 2З.40 сНІчний телезал•. Музич­ ний фільм сЖнття• у тан-

•Едгар

сто рокІв•.

11.40

Прем'єра лефіль\Іу

'РіЯ.

реклама.

сЖиття в картинах•. На­ родний художник СРСР С. ·Шишко. Шкільний екран. 9 кл. Фі­ зика. МеханічнІ коливан­

10.55

дорослих

20.05

• 20..45 21.00

ПРОГРАМА Y'r

10.25

огляд.

нІй телефільм,

1.8'.15 18.30 19.00

сГрають треУстІ музики•. Все про кІно. •добрОго вам здоров'я•. СНІД чума ХХ століт­

t0 7 .ЗО

•11демо де подасть?•. сКонтакт•.

І9.3Ц Мультфіль 19.50 •Запа~t'ятt

сЖнття сПочатку•. Худож­

·

ня.

9.00 10.05

19.15

тсн.

17.20

квітня

тя.

12.10 . 16.00 16.10 16.40 17.00

ЕкономІчний

І

ка•.

11.40

новини.

18.45

МультфІльм. сЯк випра~ити тата•. Ху­ дожнІй фільм. тсн. сБув, є, бУдУ•. Докумен­ _,.альний фільм.

16.45

Відеоблок с Ранкова мозаі­

11.00

німецЬТt1Ії

18.30 •Меридіан

ЦТ

16.ЗО сСвІт зsхоплених•. в домІ.

Пf'ОГРАМА УТ

7 .ЗО . '9.00 9.15 10.30 ·

17.10 •Освіта: 11 } 7.25 ХВИЛJ:'J:ІІі tl 17.30 ДІІТЯ'І~О.

Футбольний огляд.

15.00 15.15

еХ то ·'ми ... •. \Частина дРУ­

9

.---

.--=•. ---=І ·=-

таланти•.

• .N'2 54 ( 81 (l1 )

огляд.

сІ:Іу­

tНароднІ

ПРОfРАМА

сРанок•. сІ(онтакт•.

6.30 9.00 9.20 9.50 10.10

18.15

Ж И т Т Я»

Вечірній ВІСНИК. Все про кіно. dІ.Ічний телезал•. Худож­ ній фІльм сАкванавти•.

І

Канал ед•. фільм •Тихо! Вде запис•. 17.ЗО На киr~ськІй хвилІ. Ін·. форма~ІЙНІІЙ ВИПУСК. 18.00 ТелефІльм сКярІзники•.·

І--

= -

22.25 22.55 0.10

квітня

8

-------

: жок читачами було взято : · 60. Зараз nроводимо ро- : боту no відзначенню 120- · : Річчя від дня народжен- : двохсот

год>.

16.55

Урочисте

18.00

нико­ •Кара­

засщання.

nри­

свяченЕ> :fО-річчю nольоту Ю. О. Гагаріна у космос.

Трансщщі!' з Ко.іюнного залу Будинку Сnілок. Концерт.

Малюнок

18.15

~;~УТ ЖНЕ ~·н•.

фІльм.

=

ня Лесі Унраїнни. наприклад.

ли

в

.NQ 5, до

який

ювІлеїв

них

літера­

вечора

березня;

Тан.

допомага­

організації

турного•

4-го

ми

у

школі

проводився

Готуємося

інших

видат-

людей.

социализма»:

«Тріумф

вис­ вечо·

ри, nрисвячені ювІлейним

- вали

з і

«:Руйний

без

- . Тан.

ного залу nрацює літера­ турно-музична вітальня,

українських

Б~

· Друга

можна скаЗати, що робо" та бібліотеки не зводить­ ся тільки до .видачі KIUII'.

ками

ча.

кавлять

передплати­

з

Налинчун.

про різні культурні захо­ ди, які часто проводите,

заборо­

колись

яких.

Пе­

такої роботи на цей рік

ціка­

деяких

увагу

твори

теж.

У результаті

ли цілИй ряд різних

Особливу

ми запи­

на

мало знають читачі. Це «Сонячна машина• В. Вінниченка. <<Місто»: В. Підtrогильного. «Смерть•

залі

куди

ся.

про

а

залучен­

читальному

видань.

письменників. багатьох яких було реnресовано

ня чнтач!'В до бібліотеки?

-

серед

багато

вих

нені

не

руки,

надходжень.

вертають

переду.

-

нових

них хотіл.ося б зуnfщити­

nроцентів від минулоріч­ ної цифри. А рік ще nо­

сидите

Всього· за минулий ми отримали 2087

рік

яких є дуже

половиною

становить

газети

жок?

за два місяці цього року ми вже· nеререєстрували

майже

nередплатили

за­

лі 5023 читачів (цифра, до речі, найбільша за роки

орган

А ЩО НОВОГО З КНН·

лого ро~ ми мали на або­ нементі

-

газета>>

та журнали 118 наймену­ вань. Як бачите. sибір широ ний.

можливо,

відРада дrПЯ людей.

1'4QЖна

ново­ «На­

Народного руху України та· <<У~tядовий нур'єр•. А ззагалі на цей рік

чергах,

читанням.

можна

також наДходять створені видання:

проводять

часу

за

жур­

нали для жінок «Мо):(ели сезона»:. «Силузт•. «Ра­ дянська жінка»:. До нас

HiliY

Судячи з оrолошень

_:: - Світлано сьогодні наше

Федо­

--.--

О.

і

RPYR.

С.міх крlаь слоаи

8

§і

---= = --= і

·Е

І

і1РОГРА,.А УТ

.

20.05

діжного театру.

20.40 20.45 21 .ОО

Киівського

моло­

раїнська література.

Куліш.

11 .05 12.05 16.00 16..15 16.45

«Чорна

n. О.

рада•.

сКукурІк І К•. Розважаль· на передача для дІтей. Майстри гумору. Новини.

9.00 9.45 10.05

Ма:rюион .1 tettct

«Ранкова

'заrка•. КонЦерт ансамблю товид•-

Документальний Фільм сБ.ез мене•.

мо-

сСвя­

17.30

теле-

18.00

Музичний Фільм сПо,І.ІJ.иь­

І;

1О.З5 Шкільний екран. 5 кл. Музика,. Народна nісня і танець майдавніший nид народної творчості.

11.05

Оксана

11.40

:Шкільний екран. 11 Російська література.

16.00

Савчук

та

Ковацюк у програмі ет сПисанка•.

6.ЗО

9.00

16.45

ські гуляиочки•.

А. КОСТЮШКА.

телефіль­

..

Візит до лікаря.

сІ

•Земле

Аrою>.

Азовського моря.

Екологія

·

Іван

«дУ­

кл. Бе­

сіди з . радянськоr літе·ра­ тури. (Б. Пастернак). _ Новини.

.

зJІеденнями

На допомогу школі. Ро­ сійська література. І. іllІ(Д.ІІреВСЬІtИЙ. '«МОНОЛОГ пое:rа:~. СьоГодні День космо­ навтики. Дорога до сзі­ РОК• .. На київській хвилі. ІнФормацІйний виnуск. Документальний телЕ>.фІльм • За два кроки від

театру•.

19.00 19.30

Актуальна

«дзвони

·

•Волин­

Чорнобиля•.

20.00 20.45 21.00

На добраніч. діти! Мультфільми Для

21.45

ХудожнІй

нІя соль мІнор.

фільм

до,рос­

і~.

титрами сПрезумпцtя

винності".

Дитяча анrлійс~ тсн •Слово• тсн. •Пісня 1

.

дожній · 16.35 Світ~ 1!3 50 «Яю!ц~І 17.35 • .. .До ш Ші1Jо.

1В.30 •Мериді• новини.

18.45

Прем'єр

иоrо

· q

!8:55 19.55

~лта-91

23.10 23.50

ВечірніІ •,Нічки~

Лю;tина

церт

• КсиваJ 6.30 9.00 ·9.05 11 0.5 12 оо 12 1:;

І ПРО •РаЙОНІ МультФ •Заспів

.До u Uli» тсн-. •Что в е:'-.1?~> І

с

лефіль~

камера.

Один день у Коростt>ні. І. Рачинський. Си~tфо-

лнх.

12.00 12.15 15.00 1:; 1-5

че1'\

•СnартаІ • Марсел

дозимет

МВС.

18.ЗО Музичний фільм ськІ забави•.

Ф~.-тбол. ких

11.00

ПРОГРАМА -ц!-&.

«Ранок•.

За

9.20

не ті-

льки для дівчат•. Циркоnа програма. Актуальна камера.

І

16.15

ПРОГРАМА УТ

єдdіІ .. І

ми

Грає ансамбль духово~о оркестру ПрикВО. Реклама . На добрані••. діти! Українські мелод!У. 21.З5 МолодіІКНа студія •Гарт•. У перерці -- Новини. 2З.50 «Нічний телезал•. Худож­ ній фільм сРайська яб·

Для дітей. «Веселка•. РеспублІканська фізикоматематична школа. За­ прошуємо до РФМШ .

7.ЗО Відеоблок

Документа,,ьні

ЛУl{Я•.

11 квітн• І

«Чejllloiti• '11 u •санІ•: «Q:at nlДтрщє :ІfародІ,.• 1 4Hapu,l\ і мИ =.

18.15 19.00 19.30

сСватан"я на rончарІвці",

Вистава

10.З5 lllкІльний еКран. 9 кл. Ук­

· ІІА РІ3ВD пар!ІЙ -

j

18.00

'7.ЗО Відеоблок сРанкова мозвУка>. 9.00 Г. Квітка-Основ'яне и ко.

Х)tмчаD " ·t)tH8ytt

(~. Нали:іtіака}.

17.15

t 1 KBiTHSI

суб­ не­

1:1 0.')

ВИ('ТУІІІ линка!).

1.5.00 І'> 15 lh 25 17.0.5

тсн. •день таин ій~

Філь~м' :Wvл

•fie:~

:

пvлярІt

17 2.'1

~1.\'СІ\ІЧН


......... «Н О В Е

Ж И Т Т Я»

·""

квітня

• 6

3JІІ#:Роиом_

0.45 1.56

!іжJіароднІ

церт

ф\лармон\У. · · •Пляжний розбійник•. Ху­ дожній телефільм. Портрет.

13.10

Роберт АмІрха­

сХто

fІЮ:о.

8.00 8.15

Для

:нього

те­

LКИ».

Се·

1

9.05 10.05 10.35.

у-вистави

ра, медуза та \ншІ.

обласного сСtІтворе­ Рубльов•).

11.05

12.10 12.15

рт а~м-

Світ. грошей Адама та. Мультфільм. «дебют лауреата•.

·

.

См!-

'.

19.15

КІнний сnорт. ЛІверnуль­ ський. стиnnь-чез. ВечІрня казка.

·

Клас nрофесора вича. Передача

«ЦІ! ви можете10. ка для ІнвалІдІв•.

1

танців

7.30 ~На хвилІ дружби•.

у

'

19.45 20.00

На

киІвськІй

деври

Ше­

французько!. музи-

7.30 7.50

ки.·

хвилі.

14.05

профілактика.

М., Старицький. Чурай•.

Фрьм. З

1

р\я.

21.00 21.45

уроком

Час. ВІД представляє:

22.30

. еПоnе

чудес•

..

тання

телеглядачів

с Пряма розмова•. На

ю.

відают" ·керІвники

юзноУ

Художній

".!~;.

23.30

Ф.

І~ська

0.10

rpa~ta

іжІІародиі

.40

8.00 8.15

и.

ІентальНО'· nлане·

НJ:,.ОГО

Мнстецтво молодих. Сири­ паль Ю. РахлІн (АвстрІя).

тсн.

'

ТВ.

сМиргород

1

та

телефІльм. серія. •Ширше коло.

·

11 ПРОГРАМА ЦТ

Те-

Французька

р\к

навчання.

2

мова.

рік

сДовгиА шлях на Марс•. Науково попул я р и и А ФІльм. Географія. кл. Мо­ ря СРСР.

·

8

м'єра

1З.45 Ритмічна. гІмнастика. МузичинА телеабонемент. «Ранкова зоря•. (Повтор вІд 9 березня). 18:00 сГра чи вІйна бюджетів•. 18.25 Фу-rбол. чемnІонат СРСР. У

с Чорноморець•.

-

nерервІ

Парламентсь­

еОпенна

з

20.25 20.45 , 21.00

Брюс·

селя•.

,.

21.40 21.45

КИtВСЬКА ПРОГРАМА І

ОСВІТНІ

·

ПЕРЕДАЧІ .

QT

23.00 23.30

·

17.ЗО Науково поnул яр н 11 й фІльм ,слІдами сніrової людини•.

18.40

'

Музичний

дожнІй ФІль~

І

фІльм

на•.

20.00-23.40' -". lV грама ц •.

Преом'ера

сЮч

у

Науково · nопул я р н 11 й фільм оАнварелі Волоши­

6.30

(освітня) прn·

«Сnартак•'

(Москва)

опера на музику М.

. сМарсель• (ФранЦІя). 21.00 Час. · · 21.4S Прем'єра художнього те­

14.00 '14.15

.

0.55

11

вчанн.А.

10.З5,

19.40 .19:55 21.00 21.45 22.50

......

:вропеАсьПівфінал.

JCKBB)

18.25 18.55

·

-'

нція).

З

уроІ(ом

~-

бов~. м

..

ХУ·

~.Авто•. ти

і

20.05

21.00 21.45 22.00 0.00 0.20 1 .40

стар.

Ііжнародн~ :умента.іІь· J!Побутові

сКУЛІіТУРа 1 РИНОК>. ~уТбол. Кубок європейсь­ ки~ чемпІонІв. ПІВФІнап.

Прем'єра художнього

лефІльму серія.

Час.

За

те­

•Одинаки• ....

зведеннями

4

.•

МВС.

Заспіваймо, друз\.

тсн. . НІЧне ·тв. сНа знак' про­ тесту•. ХудожнІй теле­ ФІльм. •Тамбовська казначей ша•. ФІльм-концерт

.

Гімнастика. .• с8арІант•. Науково-поnУ· ЛЯРНИЙ фІльМ.

б\опог\я. _мутацІй.

8.35. 9.35

Загальна 11 кл. Природа або чому кІшки

Всесвіт.

wl

11.35

Загапьна

журнап.

сТроянський

12.15

2

КJІУб•.

«НІчнИй

розважапьна

2

!Сnанська мова.

·вчання.

t0.35, 11.35 11.05 1-2.95 " , .12;45

8

БІологІя.

ХУ·

го

І ПРОГРАМА, UT В суботу рано вранці. Gg1Joє .В. Шувалов.

Ранкова

програма.

Наш сад

17 .ОО 17.45 18.15

рІзнІ.

ТелестудІІ

мІст

юнацьких Горького

-

20.-: 5 21.00 21.45 • ·

:ал•. ('І

КОН· танцю

цт

Художній телефільм сПригода маленького Мука•. 19.15 МІжнародний теnеФести­ валь, nрисвячений ЗО-РІЧ· ч,ю польоту Ю. О. ГагарІ·

21.00 21.45

•узі•.

·

ІТи 1 і

стар·

І'ІрІігод.

на

у

космос.

.час. · ПJ)одовження

21.00 21.45 .

бль

день

ній

·сКа·

теле·

.

мое.

Програма ВІД. - 0.15 тсн.

НІчне Т,~.

лона

У

8.00 8.15 . 8.45 9.00

КИJВСЬКА ПРОГРАМА І ОСВІТНІ nЕРЕДАЧІ ЦТ один

телефільм поворот•.

·

Фільм

Музич'ний Фільм ЦеРТ при сві<rках•

•Кон-

сТарас•.

20.00-23.4і...-

грама ЦТ.

JV

9.30 10.00

еЛи­

(освітня) про-

·

•.

'

11

8.00 8.15

кос;

.

сПригоди •ШеР·

Холмеа

та

доктора

теле·

ПРОГРАМА ЦТ

ГІмнастика.

•Сонячний бранець•. НаУ·

ково:nоnулярІіий фІльм.

20.00 Вечірня казка. кл .. non. · 20.15 Колаж. ,0.20 Сnіває народна

М.

ПришвІн.

рІк

рік

кл. сКомора

11.05 12.05' 14.25

Зцоров'я. сОчеретинка на вІтрІ•. Художній телеФільм. 1

2 cepiJ.

сСтарицький :ілом•. ДоК)'­

21.00 21.45

артистка Ірина Архипова. Час (З С\VРдоnерекладом). Сnорт дп.к всІх. СРСР

..

22.00 '«НІчний

візит•.

телефільм.

1

·І

2

Художній серіІ.

МультфІльм

17.30 ·1-7 .35 .18.05

17.30 Твори .комnозитора О. рі· паша. , 1 18.ЗО Земле

(Сиктивкар). МультфІльм. Календар мистецтв.

19.30 20.00

Грає

міст

РРФСР.

Інструментальний

ансамбль .ІJомбардІ•. 1~.00 Арена. ,

•І КамерІстІ (Ітаn\яІ.

наше".

культур-

~

20.30

моя.

Екологія

аа-

коиодавство.

Естрадний

На

КQнцерт.

киУвськІй

хвилі.

Ін-

ФормацІЙНИЙ ВИПУСК. ФІльм-концерт еСпогади

'nbo 1.\t. Лисенка•. 20.50-23.40 - І.V (ос,вітняІ грама ЦТ.

для ~ дор()()·

Пере«Мата-

цор•.

8.00 . 8.15 8.45 9.00 10.00 11.00

тсн. Ри1'мі.,.на

французьких І

З

Ш

Ватсон а•. ХУдОЖНІ8·· 48М- · .фіпьм. '2 t З серІІ.

про·

.

сІжачок•. Короткоме'І'J)аJІС,

.

гІмнастика.

еСnортлото•.

ранку ранень.ко.

На службІ Вітч~нІ. Ранкова розважальна про· грама.

11.30

Прем'єра

го

документально­

телефІльму

•Борги

надія•.

МультФІльми.

12.20 12.45

Сьогодні

-

День

nротиnовІтряноУ Виступ

військ

чого вІйськами ППО І. М . Третьяка.

1З.ОО СІльськІ!- ro~a:

14:00. зДоров'я.

14.ЗО' .«Я вам сnою".

15.00 тсн. 15.15 сМарафоН-15•. 16.30 Гапа-конЦерт. 18.10 сУоnт ДІсней

представ­

JІЯЄ>.

19.00 ·вистуn дитячого ансамб­ лю сМарімба Понес•.

19.ЗО Прем'єра художнього

лефІльму

21.00 21.45

_

Час.

сВрейн ринг•. ЧемnІонат клубів сЩо? Де? Коnи?•. 2~.ЗО с.ЯпоицІ І росІяни•. 23.30 Ф~лький. оrл.нд.

·О.ОО Т аrаРОГР~А U'f. .

8.00 На ~ядиу .іf~тава1J 8.15 Мупь'rфІльм. . CniMB НадІ.А Ч8npara~ 8:55 кtнnп~пІцнстика союз-

8.2/!і

них peenyбnllt. Прем'єра ДекумектапJ>ИОГО ·телефІ­ :nьму сВиилик до ПсІхеt•. сА ·в· .хоре мой r:_onoc

'·'0..20

СЛЬІWRей ... •.

Творча

оркест-

.. .вий сnІв•. IO.OQ. -СвІт, в . .нному

сПлюс

.

оди-

,

сП ергці-Іна дп.А всІх•. Грають' А. ФедоРОВ 10&· nапайка) та В .. .сндеа•· нов (гітара).

18.15 сПортрет на фонІ ВJ?.об" пем•, ' 19.45 ПарnамектськиІt · .•. ~

23.00

РосІ У.

Веч\рИ!:І казка.

ВІдеоканап

11.00

ми

живе·

clliiiOC

одинад·

ЦЯ'І'Ь•.

ФІльм-вистава ного· театру

сПnанета•. nрограма,

tS.op

Прем'єра·

не

расста·

·киІВСЬКА ПРОГРАМА І. ОСВІТНІ ПЕРЕ,ІАЧІ ЦТ

, 9;00-17.55 -· lV грама цт.

(ОСВІТНЯ\ ПРО·

·

17.55 КонцеJ)т ХОРІЧtОЇ МУЗИКИ. 18.20 КІиозамапьr \Вар\аціі на Те3\ІУ .. ·· 18.40 Все про •.,10. 20.00 КнІвсЬ'· панорама. 21.00-0.45 · V (ОСИіТНЯ\ ПРС>· грама .

науково-nопу­

18.55 Колаж. . 19.00. ЯJra.81. 19.15 МІжнароднІ

·.

І

змагання

з

спортивноt акробатмни пам'.нтt пьотчика-космо­

иавта СРСР В. Волкова та з стрибків на батутІ Па· м'ятІ

пьотчика-космонав­

та CPCfP r. · ськоrо · сКубон

ХудожнІй теле

вайтесь ... •. Концерт.·

Мосради.

МІжнаретна

· """'). Фільм 2. ·~ФІнн•.

(З сурдоnерекnадомІ.

фільм. еС любимЬІми

Ім.

.

труn•. академІч­

лярного . Фільму cKynь'I')'J): нІ стоnицІ Євроnи•. (1'1'8·

Гандбоп. Кубок ІГФ. Чоло­ віки. ПІвфІнап. ЦСКА ..СКП (ЧСФР'І. сОсІнь ·на ВайкапІ•. До· кументапьtІиіІ телефІльм.

сТихов.н•.

май·.

мо. ДокумектапьиІ телеФІльми реЖІІСера Ю. НаrібІиа.

1і.оо

час.

те­

сПр<;>вінціаnки•.

нІсть•.

20.50 . 21.00 21.45

І

оборони.

14.30 МультфІльм. 14.40 11. Toncтolt. сЖнвий

надцять•.

·

Голонкокомандую

РУ РРФСР .. сПам'.нтки природна. До­ кументап~!'ІИЙ телефільм. РосІйсьиа мова. • . ВІдеоканап сСnІвдруж-

13.ЗО ВІдеоканап

телеф{п~ом.

Вистуn духового

.

стерКJІ 'сРосІйськнй хоро­

ГІмнастика.

ний художкІІt

Вечір'

вОдевІлІв.

ПРОГРАМА ЦТ

Тираж

НІчне ТВ. сПрИІ'ОДИ · . еР· пока Хоnмеа та ~ра

17 .ОО 18.00

КИІВСЬКА ПРОГРАМА І ОСВІТНІ ІJЕРЕДАЧІ ЦТ

ментапь~ий ТІ!nеф\nьм.

17.00 ТелестудІІ

.

майбУТІ:ІЄ

релігійну

Час.

20.15

сонця•.

перервІ

Ватсона•. ХудожнІй фІльм. 1 серія.

ос·

~КОВО· ПО·

І.

LMa.

1.20

М.

мtжиародпри­

свяченого ЗО-рІччю nольо'·

23.00

КУ•.

·

Цро

лих. . 22.00 сОлександр-шоу•. дача 2. 0.00 тсн. 0.20 ВІД представля~:

вісник

cep\J.

. та

ЛІтература. 5 Катаєв. ,син

сПро

Корольова•.

малІєвоJ. •СвІтло У вікнІ:>.

сАвангард у музицІ•. час. (З сурдопереІ(ладом).

'1.9.40 •·

9.05 АІіглІйська мова. . навчання. 10.05 АнглІйська мова. 2 · навчання. 10.35, 11.35 ЛІтературtа. 6

·ного теnефестивапю,

'ту Ю. О. ГагарІна у тебе мо­ альний те·

8.35, 9.35 · · В. П.

тсн.

п.

19.40 ФІльми режисе~ А. Щах­

20.00 17.55 У свІті казок. І

с.

Фt.льм сПрелю·

сОчеретинка на вІ'І'Рі•. Ху· дожній телефільм. І І 2

ше

ВечірнІй вІсник. Нічний теnезал.

11 ПРОГРАМА ЦТ

Документальний

М.

·

16.20 Мультфіцьми. 16.50 «ПІсня-91•. 18.00 МІжнародна панорама. 18.45 Концерт ..

ВечІрня казка.

18.40

75

на­

кіна.

15.00 15.15

сОстрін

Парламентський Росіі.

РРФСР.

фІльмІв ім. років.

мІс.нць~.

Рязанського

но•. Деякі с.:тоРІНКИ З бІо­

(ОСВІТНЯ) ПРО·

Художній

дитячих

віконцем

граф_Іі

·

17 .ЗО

(ОренбурГ). РитмІчна гІмнастика.

КІНОСтУдІІ

20.00

.

сПоднимаю

.

Прем'єра документально· го фільму сСов. секрет­

13 _40

\

кл. Зна-

документально-

ФІльму

.

розважальна

атРУ драми Ім. О. С. ПУІП-

грама ЦТ.

19.45

22.40 23.10

Муnь1'ФІnьм ..

Сnорт ДЛЯ ВСІХ. РитмІчна . гІмнас'\'ика.

плавання.

21.30 Реклама. 21.З5 Художній ' телефільм сП~ач·•овчицІ•. 2 серІ.н.

Фільм-вистава ЛенІнград· академічного т.е·

с Повернення•. Докумен тапьний телефІльм.

21.00-23.23- JV

,

глаза свои~к tn!бy• .. Свято хоровоУ ·музики У Саратові. 13.1'5 ·РитмІчна гІмнастика . 1З.45 Документельний eKPfH РосІі.

хронного

Дири­

гує С. Турчак. Шоста сим­ фонія П. І. Чайковського.

(3

Істини•.

р\к на-

·

18.30 19.00 19.30 . 20.'10 20.50 '.21.()0

ня•.

еЗопотІ ворота•. (ІсторичНІ пам'ятки Х-ХІ ст.). Здрастуй, хорІ · Актуальна камера. •Автограф•. І. Козловський. ДЖазові вітражі. На добраніч, дІти! ЧемnІонат Украіни 3 син­

.s::ького

20.осt·на киІвськІй хвилІ. Ін· ФорМJщІА'ний випуск. . 20.ЗО Доку"ен,.апьннй · теле­ фІльм «Той, хто дійшов •

серІя.

йомтесь: nримати.

·наІІІ сад. Прем'·єра

18.00

10 оо РанкоІІа зІрка. · . Із ЗОЛОТОІО фоНдУ Цf. · 1 1·00 (J. м. островський. сЛІс•.

програма.,

лебедІв•.

9.05 Ісnанська м~ва. · 1 р\к на. 10.05

на). У перерві й по закІн­

• 9 .ЗО •БУРда модена npono~yє ...

колаж. . сОднноиий вогонь ... •. Мит­ ропоnит :Волокола~·ський і·

18.55 Документвпьний • сВ ІдИРИЙ себе•. 19.35 МУзичний фІльм ;, дІя•.

1З.JО сІспанська година•. ФІльм:

.ачания.

телезаn•.

ІГФ. ВСВ

Німеччи­

ченнІ Tenecnopтapetta. Фіnьм-коІЩерт •Чекан-

t 7 .ЗО

родного ;юРУ.

Музнчц;t

1'!'.ЗО ХУдожнІй ФІльм

бІ04JОГІя.

кінь•.

(ВюІtстемхюде,

• Білий

,

ед•.·

дачJв.

Реилама. ХудожнІй телеФільм «Плач ВОВЧИЦІ'>. І серія. ВечІрнІй вісник.

екран

КИІВСЬКА ПРОГРАМА І ~ВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ

рік на­

дожнІй теnеФІопьм.

сон•.

1 .20 ·

11 ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.15

вчанн.А.

ФІльм-концерт

·

сКакап

14.15 Ceno 1· тодн·: . 15.00 Служба солдатська. , 16.00 Гандбол. Кубок сСПІ~ртак• (КИІВ) -

ну СПаДЩИІІУ.

1-G КJІ. ЕкщrогtчнІ системи. ' 11.05 сВурда моден• проnонує ... 12.05 сСХІдний СІJбІр•. ·Кtно­

;J(іачевськоrо.

.

2

НІмецьиа мова.

.

На добраніч. дІти!

виступ

Юр'євський ПІтирим чи­ тає А. Чехова. Вечірня казка. сЧужа друJкина і Ч•ІЛовjк пІд ліжком•. Художній те­ леФІльм. час. сурдоперекладом~. Я гоаорю вам про любов.

та

8.00 ГІмнастика. \8.15 · сЗоряна година•. на:vио­ во-попу,n.нрний · Ф\.!ІJ>М. 8.З5, 9.35 nрsфодознав с тв о. · 'З кл. ЛІсова вистава. 9.05 НІмецька мова. 1 рІк на. 10.05

Poclt.

" 19.1'5 19.20

ПРОГРАМА ЦТ

сВрас-

для дІ"І:ей

сМіо. мІй. МІо•.

Для дІте.й

передача за листами 1'3Ія­

·ИоІ' комедії. Актуальна каІІ.Іера. Документальний теле·. ФІльм сПІдземні води•. Твори Ф. ·шоnена. І

9.00 тсн. 9 .15 «Над

Іркуйєм ... •.

ТелефІльм. ·документальний

1!).ЗО сКантрt·

~ого мешканцІ•: Худож­ ній телефільм. 2 серІя. • сСтихов nюбнмейшие строии•. С. ЄсенІн у вико­ наннІ Т. Доро"Іиоt ..

2.00

МультфІльм.

сКуди nІшов

17.00

nepep.. ·

Вудиніtу СnІлок. У ВІ- ТСН. НІчне ТВ. сМиргород

Раве-

.

ля.

n,ф\nьму .«Одинаки•. З се,рІя. - ' • . 22.З5 Концерт, nрJІсвячений ЗО-рІччю ·nо~ьоту ,Ю. О. , Гагаріна У' космос. Транс• пяцІя з. Колоиного tJaлy

фільм

•ОсІннІ

1З.15 Новини. . . 13.30 «Ін нам• Rиc&JtИ. Музична

• Маруся

лет-2•. «Театр І час•. Криворізь­ кий театр драми І мУзич­

7.00 7.15 7 30 8 :00 ' 8.30

-CIII'tta

tювІі.в.ле­ •нтал~ний

11.45

маю•.

19.40

кий ВІСНИК РосІІ.

20.20 ВечІрня казка. · 20.35 Колаж. 20.40 сВертикаnь•.

19.00 19.30

документального

~ФІльму

(Уфа).

14.15 17.00

. 17.45

документального Фільму сБіра~. · 21.00 Час. (3 сурдоперекладом). ~1.45 «Троянський· кінм. Ху­ дожній телефільм. 2 серія. 22.40 К\нофе'стнвапь сПриз гля­ дацьких симпатій•. Пре­

навчання.

ЦСКА

Ранкова гІмнастика.

8.35. 9.35

10.05

мова.

10.35, 11.40 Природазна вс тв о. ... 2 кл. ВеснянІ гостІ. · 10.55 ДІапог з комп'ютером. 12.00 МуnьТФІ"ьм. 12.15 сТроянський кінь•: ХУ­ дожній телефільм. 1 серія. 13.20 ТелестудІІ мІст РРФСР.

його мешканцІ•. Художній

длq

t

Іа

Всесо­

теперадІомовноf

компан\1,

о:зо НІчне

:>нами•.

nи­

вІдnо-

Французька

програ­

контрастІf•.

Телевиста ва.

16:Зб ХУАОЖНІй

9.05

1 МtІІсола

Колесса•.

'10.10 Вперше на екранІ УТ. Ху­

телефІльм сГородецьк\ майст­

лефІnьму с0динаки•t2 ее·

гімнастика.

ФІльм-концерт

9.30 ·Новини. 9.45 Музичний фільм'

16.05 ДокументальнJІЙ

Ро­

Ритмічна

ма.

рн.:о.

( ач_ухо

квітн•

мацІйно-музична

бус•.

Нарком,анІя: лІкування

.

8.30 «У недІлю вранцІ•. Інфор­

10.15 Хvдожній млефІльм срУй­ на•. 1 І 2 серІІ. 12.35 НЛО над Одесою. " 13.20 НовинИ. . 13.35 сДоброго вам здоров я•.

Ін­

54 (8181)"

ПРОГРАМА УТ

8.20 РитмІчна -тімнастика. 8.40 Солдатські листи. 9.25 Новини. 9.40. Для дітей. еМУЗИЧНИЙ ГЛ<?­

формацІйний ВІІПУСК. 20.30 Камерний концерт. ::0.45-0.00 - lV (освітня) про­ грама ЦТ.

сТехиІ­

t4

квітн•

t3

ПРОГРАМА уТ

ФІnьм-б._'Іет сПолум'яна Айседора•. Художній Фільм сВлаго· родинА розбійник Воло­ димир Дубровський•. ЛіРИЧНІ мелодІї.

18.Q5

Янкеле­

1.

американських Гамбурзі'.

17.30

Музичний 'теnеабонемент.

20.00 20.15

Кон-

·

струмеитах.

Мультфільм. НароДІіІ меnодІІ. . сЗлий ДуХ над Ієиг·рою•. Колаж, .

ХУ· се.

КИІВСЬКА ПРОГРА"А І ОСВІТНІ ПЕРЕДАЧІ ЦТ

ІІі­

17.00 17.20 17 .ЗО 17.55 18.00

сурдоперекладом).

ТанцІ, танцІ. танці. Чем· ПІОНВТ СВІТу :J ЛRТИНО·

·

телефІльм.

на· кародних

сТроянський кінь•. дожкІА телефільм.

22.50

Коні1еt~т учасникІв lV Все­ росІйського конкурсу . ви­

,конавцІв

ГІмнастика. •Якось•. , . Науково-nоnу­ nяринІ фІльм. 9.35 ЛІтература. 9 кл. М. В. Гоголь. сМертвІ душі•. . Італійська мова. Російська мова. 11.40 В\оnог\я. 7 КJі. ГІд­

8.35,

t.

кументальний

14.50

Час.

р\я.

«Герой 'нашоГо. 'ІВСУ•· До­

14.15

ІІ ПРОГРАМА ЦТ

ОІіОМ\ЧНИЙ

21.00 21.45

мІжнарод­

nрограма.

нян.

=~··

лауреата

них конкурсІв СергІя Тарасова (фортеnІано). «Планета•. МІжнародна

8

.... ....-

~

блю солістів МосковськоУ

СРСР~.

з· стор.

1991 р.

20.00 20.15 · 21.00 21:.45

Доброволь космонав­

тнни•.

·Вечtрн.н казка. Старовинний росІйський J)О'Манс. Час. (З сурдопеQекладом). Авт9рське •ТtЩебачення.

КИІ8СІtІСА

ПРОrРАМА· ·І·

ОСВІТНІ П~РЕААЧІ ЦТ

9.Q0-2.'3.00 -

грама цт.

lV

(освітня) про­


8 1J

стор.

4

квітня

р.

1991

сН О В Е ЖИТТя~ МЇ'СЯЦЯ

Свято наАіf, JІЮІОВЇ Пасхи

встановлено

в

древні•х .культів,

Пасхи віруючі ·сина

дання

року

в

зумі.ло,

я

оплакували

Все

у

стане

nроцитую

весняного

інші

та

~еницьку

смерть,

.каменем

всього

віровчення.

говорить­ Bociq>ec, то nро­

, сердний ..Бог прощає · ІГріха люється

під

-У день

зро­

одному:·

час

Пасхи

з

любов-і. крес!

страсиого

тижня.

мир.f!НИ говqрять один

святом

•вЄІСни,

· всецрооце.ння.

Бqротьба виявилас-я го­ С'ІІРОЮ, особливо оо при· зовl місЦЯ: Перше ВJіб.о­ роли бІ.JІоцернJJв.ці · - ~2.5

очна з ЗО можливих.

На другому .,.- жоМан­ да БерезаІНі, яна вІДстала

'ВІtДрОдженн.я,

Христос

Вос­

від

nереможців

одне.

.

Б. РИСОВ, фІлософських наун.

лише

на

очно.

ГоспоДаа>і

утрималися

..:... . ледве

на

с~зО·

вій• СХОДІИН•ці Але вже це лине

.

поля

ЮІfі броварчани

ОЧОН. .цуже ве­

15

ДІООSmНеннJІ

школярі'В за '1с1

наших

38

спар­

та:ніщ:(І Поз.доровляемоІ · Перем<»КЦЯМ з.маrанн·я

було вручено далІ,

Кубок,

ме­

призи-сувеніри,

а нагородже~о

призерів дипломами.

Треба сназати, На!ЗНЯІ:КИ

що по.

нашо'і

збірної

могли буrrи нращими. напринлад,

Бо,

При.казч.ин

Даниленна

-нандидат

. повного

і

ти:м, Х1О

розкаявся у них і духавйо обновлю­ ється. Значимість овята ос()()ливо поси­

На

то ва.

с.понуту­

Завіті

шнол.ярів.

них ном:анд: Березані Ба· ІРИШ!.всьаюrо ;району, Ві· лоУ Церкви, Броварів, Во­ лодарки, Таращі та Фас·

свято :во~ -'НаДає йому

тримуються nосту, пропов:tдується ідея всепрощення. У той -же час мило-

чет­

по.станову

рівнодення

такІщци

.старт ВИЙІШЛИ ШіСТЬ збір·

нмьори.

Задовго до настання Пасхи nочина­ ється ntдготовка до неї. У церквах чи­ таються .ро,зді•ли з Бібл!J, миряни до­

Нікейського всел~сІ>кОго <;обQру, якИй відбувся у 325 ;році наnюІ ери. «Пасха віІДЗначаєтІ>ся у першу неділю nісля

ІВ

1

Наnринлад. у Новому ся: «Якщо :Х.рнстос не

христи­

тІ:лІ>Ни

l

різний час?

коли

фарбувати

ріmним

·

вLдзначалося

постилися,

Божого...

nрограмою ХХХVПІ сuар­

що

ючи грі·хи людей, забезnечив вірую­ чим •ВіЧІНе життя у царстві небесному. \Пост.улат ВОІОJ~рееtння Христа g. .На.~

'

верто-му століІІ'Ті Пасха набуває тих рис, Яf(і в·она має сьогодні. У багатьох віруючих 'l'a невіруючих ласто з'ЯІВЛяєrгь:ся питання, чому во­ скресіння Христа в.Lд6увається кожно­

го

вважалося,

nовt.дь наша марна, марна і вltPa наша•. nеріод

'

На поtІатИу &резня у нас в Броварах у ша­ ховому клубі «Чемпіон• відбулися фінальні ЗІМа­ ганн:я . на першІсть Київ­ ської областІ з шахtв за

особливого значення. Це том;у, що за вченням церкви Х,рист.ос прийняв страЦі­

не воак,рес!НІНЯ kyca. Христа, а його см-ерть . та страждання. Тому під \час смерть

коли

Урочи:сто · ІВіtЦGнаЧІаючи скресіИJНЯ Х:рИІСта, церква

воснресІ•. Це перефразова­ ·В

ІВірувань,

почали

фінінlйців,

і

3А 38 РОКІВ

старим

і було знайдено Зjіміннин у вигляДі яєць,. пофарбованих кров'ю. Шз~іше Іх

Подібні міфи існу­

знає-мо

за

богам необхідно цріfНосити жертви. От

інших

ди, поч.атно.м сільськососоодарського циклу. Люди вітали один одиосо сло­

не привітання ми янстві. У його ранній

нвtтщ

25

також прийшов у :х,ристиянство із більш

ранніх

лося надзвичайно урочисто. Адже це пЩІ'яз,уJВалося і3 .відродженням приро­

«0ctpic

та

,.............,,.........•••••••••шаааааааа•ш••ш•ш••••••

ВПЕРШЕ

Пасхи є LРі.Знокольоров1 яйця: Можна зробИ'l'и прицущеиня, _·що цей звичай

Наприклад, у Древньом-у Єги-пті свя­ то воскресіНІНЯ Бщ-а Осіріса відзнача­

·вами

Іfаш· ЧІ·аховий клуб

того урожаю, здороо'-я людям та твариІНам. · Одним З ГОЛОІВНИХ СНІМВОЛів СВЯТа

вос.к1ресаючих богів, які були у дохрИс­ вали у ІЦревніх єгИІПТ.ян, греків, · фрt.нійЦів... ·

дату

в'ян, основиНІМ змістом яких було nро­ хання у богі•в та божнів милості, бага­

зокрема .вмираючих та

тиянських · -релігіях.

пов'ЯІЗУІВати

Після прийняття JGРИс:rиянства на Ру;сі сюди також nрийшло велине св.ято Пасхи. І тут воно · злИІЛося із еJІемен­ тами язичеtеwmх вірувань древніх сло­

чесІl'ь

вплив

що

стилем.

Косо елементів ~а­

.ві\ДЧуваєтЬіСя

березня

22

богів, яні збереглИІСя 'в новому святі, тільки в nасх.а:льному ритуалі. У свя­ Пасхи

ПІСЛЯ

новлена вона на вселенсьному собор~ і црИІnадає на рLзні дати у пром.І.~у м~ж

оозиченl християнами із llUJeвнix нуль­ тів бага'l'ьох нраLн та народів. Старовинні обряди •пов'ЯІЗувалися на­ самперед із умилостИВ>Ленням дУХів ·і

ті

ТИЖНЯ

,

та не потрібно. Ще раз нагадУю: вста­

в~ресlння роЗJІ'ятого на. Jqpecтl сина Божого- Lcyca ХрИІСта. JсториЧІНі дані

свідчать, що багато

ПОВІНОГО

святкуваН'Нц Пасхи із розn'ят-тям Хрис­

Згідно з вченням ~рИІСТиянеьної церн­ ов)[то

nісЛЯ

Зрозуміло,

і : воскресіння -

ви

і

tудейськоІ nасхи•.

8 .М 54;'(8161)

ваНІі.Я

по

3

На діаграмах

ський лрали по суті хво­

Діаграма

рими, а Плоtrни·н і Кнри­ люн безвідпові~альио.

Добре

_ІВраженн.я

лише

В. АРЧАКОВ, головний суддя змаган­

шахо-

-

етюди: ·білі починають досягають нічиєї.

і

через nІ•двищені ціни за­ ма.'Іо. В останньому ж усе було гараздІ

Корогод:

1

виді-лили

нрб., чого, природно,

ня.

.N2 1.

Діаграма

.N9 2.

від

гри залшпили два Олен­ сандри Колесов. і Юр­ че:нно, а також Юля Го­ ловч~о. А Ірина Швед за мшrенмальшdt раЗ!fль­ тат

:включена

навіть

у

збірну області для участі в

чемпіонаті

, .ред

У:нраїни

школярів,

хо,див

у

який

ееnро-

Краматорську

Донецьної області.

На жаль, СІрrанtзатори l на цей ,раз на харчу-

Закономірне 24 березня на базі се­ 7 1 М 9

. ВепииАеНь

Велик<День,

дала. себе

аоо . Пасха,

одне з найбільших християнсьщ~х свят. Воно вІдз;начається через тИІЖ­ день пі-с~я вербної недІ­ ЛІ. Сnоковвіків ці свята

глибоко

шанувалис.я

й

широк-о відзначалися Н1!< Броварщині н8.в1ть у ті часи, нолн церква, ре­ лігія, вфуючі були -в опалі.

Моє

з-найомство ·з

Біб­

лією, з християнськ-ою ві­ рою вІдбулося, коли на­ вчався

у

молодших

нла­

сах Літн!вської сільсИюї школи. НедіЛЬІНИМИ вечо­ рами

неписьменні• сусідки

просили

почитати

вголос

-Біб]Іію.

Ще тоді. зрозу­ мів я, що вищий мо,раль­ ний нодеш: Божий був створений людиною, яна народилася у бідності, не прагнула ра

всю

сНовая комитет-а

·

багатства, до

-

ского и районного ской обJІасти. (На

·стільного тенісу серед ко­ лентивjв фІ.GнульТ'У/РИ під­ приємств Врб:Варів.

традиції.

Дни

довгої

rни

лиці тах

1

обійС'l'Я.

У

не І-Іайбільше радості бу­ ло нам, дітям. Адже од­

-уRлащали

витає.

домі

в

кошИІН,

діти

городекого

УкраинЬІ,

·город­

апреля

,0.

1937

;ода .•

Киев~ 1

пятви~а. суббота.

nершій.. г.pynl

паснами,

-

друге

заводу

.Маос, третє

рош~ tІМ&лМІІ, І це ....... ЗIIIOWit.ЩJиd.- 1'}'t ба-.

rато

уваги

роі31ІИ'Т1Іу

прИІДіJІяЄ'І'ься ЦЬООО

Ко.nектив

Ватутfш:ького

ра ДПЗ сПІІоаrівсьхвй:о і(АС.ЯНУ Васмю МикОJJа­ nриводу

люди простуnали до сіль­

втрати

-

смерті

сьноrосцода,рсьних

тер}.

можуrrь

.

вільно

. пасхИ робіт.

Люди

сп6вtду­

вати будь-,яку релігію. Перенонаннй, що духов­ не,

відродження прии~~ народовІ, ЛІfШе

нашому

добрі

nлоди.

ВИДУ

ОРПК BlfCJIPВJIJOЄ ЩJІре сnів­ чуття засfупИJІі(·у дн~М:к~­

з

дем:оJ<ратичною.

пласт­

заводУ nо­

.-

йовичу

після

перше

·мІсце посіла команда де­ ре'Воо6робІного •Комбінату,

· · ·

А. ГАВРИЛЕЦКО•.

тяжкої його

ка­

з6ері·rаються ~еред го'і

першою

друrою

устсшrов,

дру­

нореJtіонтИого

• l!Іи­

заводу.

ЗМаГ3ІН1ІЯХ Miтрес­

радгосп.у

робітmtцям

С!fерті

сина

БІЛЬСЬІ(ІЯ

і

як

ко-

.вантажне

брали участь в них змагаНІНях,

спортив­ на цей

рв:з

вистави­

команд

інструJ<тор

'РУ ~«Бровариnромжитло­ буд•. ДоомобуJ\tsного ном-

І(ОJJектнв

леkтиви,

Не

такї..

не

В. JІАЛЬЦЕВ,

tta . .nредстаннинlв

чуття

чому

ли.

Д~но ІВЖе не видно на СПОрТИВНИХ

мостозагону-112.

зрозуміл.о,

ГСНТБ мийного обладнання, які· завжди

держ­

-

де­

об'єднан­

ATIJ.

cтaJJa

. .

т_ре'l'ьою·

спортноміте­

ту._

сПухіаськн/І:о

pa:цropriy

вІЮJЮв.лює

ЯШНИК

Г&ІІВІ Володимирівн-і BHYJC&

з

Софії

щире

сnіВ'­

Петрівн•і

nриводу

і

рапrової

ЄвrекІа.

--------------~----------~· І(~в

ЦТЕР М З BltcJI()Мюt щире МіВчуття

з

началь­ nриво­

КО.ІІеКТКВ

МЇСЬіКОЇ~ Нt

9

~редІІ'ЬОJ

ЩІфО

ШКОІІИ

сnівчуває

. те.u~оці-nенсіоJІІефЦі

М.І'J)'І~ Ге~НІІlІви.t дУ

uерцчас~І,

'IOIIOafaa•.

вчи-

~о:Жак· $

пJЩво"

~·ерті,

п

Пе.іr.агоrічки/1. _т,а'. )!ЧіІІськнй ·колективи середньої шкоІІИ

N't 2 _м. БJ?ОВВ,J)ІВ ~11іІбоко сум.ую'tь з nриводу n~редЧасної

СМ'Єрt'І

КЄJ)ІІІ'ННКа

.

ВИС.ІЮВІІюють.

~ОІфІівОВНОЇ

~ЖІ(А

ПіДГОТОВ.КІ!

Мик011и

С'ІІіВчуття

ріJІ;н,и~

ШКМИ

Петрьdича. і

близьким

no~illнoro.

·----------~----~--------~--~· Р.е'дактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

_Те.м~оu: ре.uхт-ора - 4-Оа-71;, s~~--· реА&ІтОра, ~.ut.iy партІйв,Оrо·анттІ - 4-04-111; аІ.uоаІдuькоrо ceІt)Jt'fA911 - 4-21-34; ЦuJaJa:. tLІ~~o,~~oro rоепо,.а~та.а. - 4·23-2tl; промІІс.ІОВоF'fІ ~ еоцІаАЬВІІХ -••,..... .,.,._ 4-ІІН.~.. .ІвtтІа t масаоf ІІСІбОJ. - 4~64-81; ІІ.дАІ.му р&JІ.ІОІІІфор-

·

ня,

·номацда теніснетІа місlй<~ ІВНО,

виробничого

ревообробного

сnорти.виі

нолентивів

групи

бінату,

тенісу,

АД-РЕСА РЕдА\ІЩ: 25РО!&. Kwd~ьaa оЬаеть, ».-~~ра, ~YJio Квівеьк~, 1~4~ .

секЦії

цастільноrо

sику цех_у ДЕРЕВ'.ЯНІ(У Л~іду В.а•си.льовичу ду с:»ертІ його батька . ДЕРВВ'ЯНІ(А aactt~~я Пет_роаича.

· Сьогодні знято забо· рони. Наша держава . стає

ставит

обоо'я:З•

нас

щІ:Рі~ка:ми.

І ЛІШІе

виnі­

Божу. Служба тривал11. всю ніч і на свіrанку священин освячував пасну. Ми, діти, завжди че­ кали батьків. І ноли во_.

чг:сту:вали

~рашаІШами,

·

-

лИ свіч:ну і старші членІJ родини ішли на службу

ВОЛОШИНЕН.

вwхода: вториик, среда,

носельчани

змагання з на­

в1т~

застилали

nаснИ; фарбува.лц ЗвеЧОІ~а все ЦЕ!

Бреварскоrо

Люди,

р~днами

кожному

,к.али 'ЯЙЦЯ.

чуло~

сХри<:ТQС

ЧИ'СІі(, О(JдарОІВували, QДНе од.наrо н.раwаинqми. Чя

дух Божий

У

вулицях

восІ{ресІ•.

кІмна­

вал~. що в хаті справ. дІ

на

вІтання

розвішува­

лави, біля оqразtв засві­ чували лампади. І зда­

партJІи

17

ся

ли свяrrнов1 рушнини, но­

вими

nриві­

ВеликоДІНем.

с.тІІНах

на

Советов иародИЬІХ депутатов украинском язЬІке). с

всщди

во­

світ­

Одружені

орган

вЬІходит

зими

своУ

сl:м:Ями

батьків

галfІ святнове

Після

холодно'і

nрибирали

У

ЛітнівцJ. цьог~ дня одя• вбранн-я 1

односель­

- літК·івчани.

своЬtи

до

тати Іх ·з

відзначали

моУ

від-

Редактор А.

Газета

Урочисто

ВелІffіДень

ці

зі

Ішли

ни приходили із ц~рнв~. сідали розговлятися.

Коммунистической

НОІВО

що­

··дям.

нот­

останку

жизнь»

служінню

у Л.Ітиах_

працюють

з

·пройшли

Минувшина

cno,p'l'y,

.редн!іх шкіл М

явище

мцІf- 8-ІІ:-01•

~роJарс~ока ,арухарнІІ К..rвсьІtоrо · облЇсасsrо. -уВ,~ · 1 ·c;t~paaax вІІА&АвІftt~ ·nОАІrраФІі · 1 ІtниJІІІІовЬї · тtlprilllli. Адреса Ар,.-ариІ: ІtмІвс:Ь&а OIS.ueт~o, м. І)рОвари, ау... kІії•сьаа, 154.

lидекt

61285.

Друк офсетний. кованІІІІ

аркуШ.

Обсяг

Дру-

ТІІраж

18.754

Gр~мірнИкk.

За.мtоВJІJЄНІ/11

N. 1296.

#54 1991  
#54 1991  
Advertisement