Page 1

КОМ V НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11' V КРА' НИ, Д Е П V ТАТ І В КИ, ВС Ь КО, О Б ЛА СТ І

ОРГАН &РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMITETV МІСЬКО' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ Газета ВИХОДИТЬ ~

17

квітня

року

1937

*

*

ом 54 (7341)

З АЛ

ЗВАННЯ КОМУНІСТ А 30БОВ'ЯЗУЄ Грудневі паРТіЙНі зборн в радroспі .rorOJIiвcr кнй. сталн своєрідним. підсумком ефективності перших кроків на ПІШІХУ перебудовн. Звітуючн ва них, днректор rосподарства комуніст А. Т. Косев­ ко rоворив ве лише про позНТВВВі тевдевціІ в ді­ яльності КOJIєктиву, але й про BeдO.lliкB, УПУЩeJIJIJI. І звіт, і внступи партійців буJIВ П03вачеві спільвим прarневнsм виробитн проrраму діЙ, через прнз­ му вимоrливості оЦІВВти ввесок кожвоrо члева пар....

орrавізацli в здlйcиeвнs завдань п'яТЩ)ічкн. Чимало крвтнкн, конкретних пропозицій ПР03ВУ~ чало ва зборах. І нalбшьш відрадно те, ЩО ВВCJlОВ­ люваJiв їх не лише епеціалісти, керівники підроздІ­ лів, але Й рядовІ комуністи. ВБOJIівaввs за резуль­ тати .роботи piдaoro колективу· відчувалося, зокре­ ма, в CJlовах оператора MamlDlВoro дoiвнs члена КПРС М. о. Антоиенко. Уже факт првиципо­

вої оцІнки иею AocsrНYToro й упущеиоrо roворить

сам за себе. Люди СКOJIихнулися, ПОВlрИJIВ У влас­ ві сuи, відчули відповідальвість за доручену спра­ ву. Це ие перебільшевнs. Парторrанізацis рaдrocпу .ГоrолівСькВЙ. не вивsток. Помlтио пІдвищується активиість КОМувістів, іх ВПJIИВ на розв'язaввs rocподарських 1 соціальио - культурних питань, КадРовоі проблеми,

змщиеJiвя внутріпартІйної диCЦИПJIiви иа .заводі по­ pomкoBoї металурrії lмеВі 6O-рlЧЧJl P8.ДJlJlcькoi Ук­ раїни, фабрицІ верхиьоrо дитячоrо трикотажу, авто­ підприємстві .Nl 23262, 'КИївськІй П'l'ахофабрицl, в радrоспах «Зоря., • ВобрИЦЬКВЙ., 1мев1 Щорса. Са­ ме комуністи стали

тут

lвіціаторами розroртaввs

соцзмaraввs за виковаивв завдань двох років ХІІ п'втирічки до 70-річчв 'Велнкоrо ЖОВТRJI, впровад­

жеивs у виробництво ПРОJ'ресивних форм орrаніза­ цП

й

оплати

праці,

;зиіциевнs

дисципліни.

Відрадно й те, що період ПіCJIВ XXVII З'ЇЗАУ КПРС позиачеиий І активізацією ДisJIьиості низо­ вих партіЙВВх ланок, розшнревнs їх сфери ВПJIиву. ПРОJIВЛJlЮть iвiцtативу, иамarаються· доводити будь­

засідань райвикон­ кому .в цей день бу.в переповнений. Сюди при­ йш.nи ЩJЄДставники най­ бlnьш благородної прОфе­

-

сП

медичнІ

праЦllв.ни­

ки центральної районноІ nJ.карнl. щоб спl.Л:Ьно об­ говорити й підтримати

Звернення

*

Вівторок, 7 квітня 1987 року

НАГОРОДА МЕДПР АЦІВНИКАМ J1'Юючи ьаЖJШвІсть цього процесу, адміністрація ве­

ЦК КПРС .до

радянського

народу

Ціна 3 коп.

де

у

наполегливу

роботу

в

зв'язку з 70-рlчЧJIМ Вел·и­ KOro Жовтня. 'Урочистість співпала ще з одяією хвилюючою подією

даИQМУ напрямІ. Протя­ rOM останиіх років в лі­

црученням

пере~оro

Червоного

прапора Міні­

лоrlY, лоr1і,

стерства

в'я

охорони

СРСр та

спіJIНИ ників,

карнІ

здоро­

медичних працtв.­ яним :вJдз.начена

rальна

жав

Іх виступах заступник гос JЮвного лікаря по поЛli­

Miкl.cTpa

IlPацівникам

районної

~_.

лікарні

нових ycnlxiв у Іх благо­ родній праці, висло8ИВ упеВ'Неність,

Броварщини маrатнмуться

що

і

медики

надалlдо­ ВИlCокої

ре­

ЗУJIЬтативності в боротьбІ за збереженна здоров'я 'Dрудящих, долатимуть· но­

Ві, ще. вищі рубежі. І, звичайно ж, наrолосив АнатолЮ Миколайович,

- повніше використовуватимуть ная-вні резерви у своїй роботі, Домаrати­ муться безумовноrо ВТі­ л.ення

в

життя

рІшень

ХХУІІ з'їзду КПРС. Висту.паl9ЧИ від Імені медпрацівників, rоловний лікар центральної район­ ної лікарні І. п. Сокур висловив

щиру

вд:я.чність

за-

Про шляхи П<Ж.ращен­ ня роботи rоворила у сво­

охорони здоров'в 'УРСР А. М. Зелlнcькнй поба­ раль ної

також

диспансеризація

населення.

району соцtалі­

ВручаЮЧI:i високу нaro­ заступник

нововведень,

запланована

стичному змаrаині. роду,

Ho~i

хірург1У, травмато­ чимало інших про-

гресивиих

ЦК проф­

перемога лікаpm у Всесоюзному

зацроваджено

ефеКТИВ'Ні ooepaцlї в уро­

за

високу

Іван

HaropOAY.

му

містечк,у

Павлович віДзначив., що визнання ве прийшло са­ ме по собі. За пим­

Але

щоденна; на~ужена

вони

пра­

енеpt'еТИКіВ.

дoдaTК'OB~

ження

не

я.кl.cть

роботи

медиків, ПіДВИЩУ­

за'ВДjЯIVИ

І

хворюваностІ

СIf:Л.

Мвнули.й рік був ливо

напруженим

особ­

ДЛЯ

ме­

дичних п,ра.ц.івНИКіВ Бро­ варщини. Багато їх з пер­ ших днів після аварії на Чорнобильській атомній електростанції взяли Ha~

себе чималий обсяr робіТ по оос'теженню та ПРОфі­ лактичній роБОТі серед евакуйованих Із зони ава­ рії, частнна лікарів тру­ диться й нині У вахтово-

на

невпинно

ця людей в 6.lЛИХ хала­ Ta~, праця, вка потребує В'1Щ лLкарв вСіх фізичннх духовннх

наванта­

ВП:ЛИНУJlO

ють їі ефективність. Так, цілеспрямованій

роботІ по

зниженню серед

за­ тру­

дівникІв, втрати по непра­ цездатності минулоrо ро­

ку зменшились на 25 ти­ сяч людино-днів. А це, безумовно, принесло і від­ чутний еКОИОМіЧНИЙ. ефект. На пЩвищення якостІ лlкувалынo - д1аrностично­

ro

D{)oцecy

впливає

нових

ки

і

пози.тивно

запровадження

методів

діаrвости­

лікування.

'Yc.BiДOM~

клінІчній робоТі Т. п. ApyтlHa, I'OJIова райкому профспілки ме~працlвни­ IClв Н. С. Солєцьна, заві­ дУюча фельдшерсько-аку­ шерськи.м

ЗазИl\('Я

ПУ1НКТОМ

Н.

І.

села

Зелінська.

ВіД імені шефів дирек­ тор радгоспу-номбінату .ТепличниЙ. В. І. Черни­ шеико побажав ,медикам нових успіхів У їх благо­ родній справі, сказав, що адміністрація rocnoдарства в свою чергу всі­ ляко допомarатиме пол.ln-. шувати . MaTepiaJIЬHO-TeX­

нічну базу

На

лікарень.

зборах

ВИСТУII.ИJlа

ce!Qpeтap МіСЬККОму Ком­ партії 'УкраїНи А. я. Тел­ JIЮи.

В. ТУГЛУк. На фота: вручення нагороди. Фото М. Семвиоrа.

вку справу до КіИЦВ цехові парторrанізац1ї 1 парт­ rрупи заводу пластмас, тресту сТеплицвтехмоитаж.,

радrоспу-комбіиату .Калитвиськнй. СРСР, радrоспу .ГоroлlвськИЙ •.

імені

50-річЧJI

Про утворення виборчих округів по виборах

Проте штрвхи перебудови в дШпьвосТі окремих парторrавізaцlй ще нерІдко в малопом1ТВИ11и. Це, передусІм, стосується комунІстів заводобудіввоro

до Броварського міського народного суду

комбінату, доCJIiдиоro завОАУ .Факел., завОАУ amoм1нієвих будкоиструкцій, ПМК-б тресту .КвівСПец­ сіЛЬбудмовтаж., рaдrоспів «ЖердівськНЙ., «За­

Київської області

плавний.,

.ПухівськИЙ •.

РІШЕННЯ МІСЬКВИКОНКОМУ

Не можна вважати НОРМ8JlЬвим явищем і зволl­ Kaвнs Із перебудовою сТВJIЮ, форм 1 методів робо­ ти в ДіЯJIьвості цехових парторrавізaцlй

тресту «ВроварисiJIьбуд., тexиlчноro забезпечeвнs і

1

партrpуп

упрaвлiвRJI виробничо­ компilектaцtі, рalпобут­

комбіиату, радroспу lмеиі МІчуріна.

На XXVII з'їЗДІ КПРС, .вастyJIIЩX Пленумах ЦК партlI вarOJIОmyвалося на· такому ПИТавві, ак участь комунІстів у роботІ по переБУДОВІ демокра­ тичввх засад вашorо суcпlJIьства. Одвв Із lІІШІХіВ дocвrнеивs цьоrо

-

полlmDeвнs дiяJIьвостl

члевів

партlI в Радах народних' депутатів. Комувісти ста­ ВОВJIJlТЬ майже половниу Іх депутатів. Бlnьшtсть Із них rlдвo предСТ8ВJJвє івтереси ЧJIеви місцевих opraвiв владв

виборців. Це В. Ф. Пвсаренко,

Т. А. Дяченко, Т. М. Руденко, С. В. Галущенко, В. І. Коваленко, Л. О. Кравчук, В. В. Првroровсr.­ кий, В. О. Лисий І десвткв. coтвl інших. По-Д1nово­ му пlдходвть до здlйсиеивs своїх повиоважень чле­

ви партrруп ПлосківськоІ, pYДRJIВCЬKoI, ЛlтківськоІ сшьськвх, КалИТJlВськоІ СeJIВЩВоІ Рад. А от У дiяJIьвосТі ЧJIевів партrруп Тровщнвськоі, ШевчеНКівської, ЛІточківСЬКої сільрад у нии1шньому CКJIВк8ви1 помlтиі lвml тенденціі - В1Дсутвість ів1ціативи, низька активність у РОЗВ'sзaввt жвттєво важлнвих проблем, вІдсутність вдності слова 1 діла. На сІчневому (1987 р.) Пленумі ЦК КПРС пlдкрес­ moвалося: в партІї, в вароду вемав часу ва .роз­

качку.. Перебудова поввВва стати кроввою справою КOЖRоro ко_увіста вІд керіввика до рядовоro члена паРТіІ, кожвоrо члена соціaJIiствчвоro суcпlJIь­

ства. Цв вимоrа в повній мІРі стосуєтЬся парт1йвнх орrанізацій мІста та району. ЗaJЩCДН 1 В усьому во­

ни повивиі бути на передньому краї, вести ва со­

бою маси, показувати ім прнклад

орraвlзовавосТі,

діловнтосТі в здійсвеВНі проrpамисоЦlальво-еконо­ мlчноrо прискореНRJI, визначево! партівю ва ХІІ п'я­ тирічку.

На пІдставІ ст.

Закону УкраівськоІ P8.ДJlJlcь­

16

коІ СоцlаліствчноІ Респубmкв .Про вибори райов­ них (міських)

иародних

судів. }'краївськоІ

1'(;1'.

ввковком міськоl Ради народних депутатів BВP1mвв:

Утворити такІ ввборЧl окрyrи по виборах до nро­

варськоrо мIcbКoro

BapoAHoro СУАУ

.БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ N! Вулиці:

КиІвська

ловІ будинки дО .NiI З12 -

1

жит­

від.Nil ЗОО правий бік,

М. ЛaryновоІ, Нороnенка житлові будинки вІД

М 47 ДО М 67 Лі·вИЙ б1.к та житловІ будинки пм 50, 52 - правий бік, ю. Гаrарlиа житло­ вий будинок Nl 11, 50 ронів ВЛНСМ житлові б~·­ динии ММ З, За, Зб, 5, 7 - лівий бік 1 Вl.д .N2 4а

до м-

12 -

правий б\к,

ОлеКС3JНДpа Блока, ЛЬвів­ СЬіКа, Карбишева, Роко­ совського, Черніrlвсltка, ПаторжиНСЬ1(ОГО, Белlнського; Камо, Красіна, Ку.рчатова, O~wra Кошо­ вого.

БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ

N! 2

Вулиці: Київська жит­ л'овl 6удИ'Нки від м 1 J!I) к1ІЩЯ лівий бш та ВіД .N2 2 до М 298а - пра­ вий б 1'1< , Возз'єднаиня, 60років Cl?CP, ю. Га!'арl­ на жИ'Тловий будинок

КвївськоІ області:

м 16, Маяковсьиоrо, АндРеєва, Матросова, Ло­ моносова, Серrlя ЄсенІна, Горького, ЛесІ 'Українки, Бlлоді6ров.на, Боженка, Чапаєва, ренка,

Геолоrlв, Мака­ Гвард1 й с ь ка,

Свердлова,

Номсом:оль­

ська, Пластунська, Лева­ HeВCbKoro, . Боrунська,

Таращанська, l-rоТрав­ ня, ПОЛЯіРНИКШ, Некрасо­ ва, Леніна, Ф,рУН'3е, КоЦlЮбинського, Пушк1на, РемОН1'ВИКів, Франка, Щорса, Петровського, Оболонська, Героїв Ста с лlaIrрада, Ковпака, Моло­ дЬкна, Сєрова, Запорізь­ ка, ЧеЛЮСКіна, Леонтови­ ча. Воровського, Ку.Йби­ шева, Тy.pre.нeBa, Червова, Дм·итра Чепуриоrо, По­ пудренка, Толcrоrо, Чер­ нишевського, Рози Люк­

сембуpr, Жовтнева, Сте­ пана Разіна,Сєдова, Лі­ дlЦe, Заводська, 40 рОКіВ Комсомолу, Гальбича, ХХІІ з'УздУ НПРС, 8-ro

з'Узду Радо Шевченка. Кокнінакі, Радгосп·на, Ге-

16 84

ВІД

6

КВІТНЯ

1987

роїв реВОJIЮцlI. 8-го Бе­ резня, Лисеика, Кірова, ШQ.Л'()М Алєйхема, Калі­ ніна, nло}Ца Шевченка житловий будннок М 4, ПшанLна, Осипова, Мічу­ рІна, Суворова, Перонна, Луrова, Гоrоля, Герцена, Ватутіна, "Постишева, Чу­ баря. Провулии: Пироrова, Радянський, Семашко, Корольова, Тупий, Обо­ ЛОН<СЬіКИЙ, Озерний, Че­ хова, Деснанський, Дарві­ на, Поштовий, КомунаріВ, Тихий, 'УJIЬянових, Парти­ занський, Дем'яна Бєдно­ ro, ФІлатова, П10нерсь­

кий:

ПаРИОВИЙ,Серr1Я

Лазо, П1Щ8'ний, Костянти­ на Заслонова, Онезький,

ЕлектРИКів. БРОВАРСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ .Nl3 ~улиці: ю. Гагаріна, крім БУДИНКіВ .N2.Ni! 11, 16, 50 років ВЛКСМ житлові будИНіКИ NlNl 2, 2а, 9а, 11, 11а, 14, 15, 15а, 16&, 21, 21а, Польо­ ва, Московська, Федоро­ ва, 40 років Жовтня,

РОКУ.

Глінки,

ператив.на,

віД

Дніпровська,

ДИмитрова, ДекаБРИСТіВ, ДзержвнсЬRОГО, Фурма­ иова, Черняхjвськоrо, Чайковського, Жданова, ·8ал1знична, СтарчеН'Ка, Металургів,

ЩОJfковська.

Пархомеика, ВоК'ЗаJIIЬНа,

КіУтузова, д.&онн.ого,

ПлеХЩIОва, Щербакова,

Тельмана,

Ву­

Лермоитова,

ОстровсьКОГО, Маршала КpacoВCbKoro, Поповича, Н. Маркса, ПаВJIОва, Ен­ rельса. Котовського, Ру­ саиівська, Фабрична, Гас­ ·TeJJJJO, .lIaro'жби, Вишнева, Зелена; М. Раскової, Космонавтів, А'ВіаЦійна, Миру, Будівельна, Б. -Хмельницького, Чкалова, Олімпійська. Провуnки: Тракторний, Механізаторів, Пархомен­ ка, Радистів, ХOJIIOдиль­ ний, иий.

ВавіJЮва,

J'OJIoвa внконкому міськоі Ради наРОДВВх Аепу'l'атів

Корол-ениа

до .N2 45 - лІвиА бік та від М 2 до кІнця - правий б~к, НtPiM бу­ ДИНІКів ММ 50, 52, КОО­

.Ni! 1

ВоК'Заль~

В. ЗВОЛЬ.

Секретар виконкому 8IСЬКО! Ради вародввх AeDf1'aтbI В, БАГНЮК.


2

*7

стор.

ЗДІйСНЕННЯ

будь-якої

значимоі справи залежить передусім від того, хтО з викоиавцlв иею займається, як віи уміє використовува­

ти для досягнеиня кінцево ­ го

результату

не

лише

УС "

талені, але й нові формн та методи роботи, підкрі­ іІИти іх власною ініціати­

вою.

Це

в

РО"1 ,.!!І•••••••••••••

1981

"вlmн.я

Наведу Т,акнй

прнклад.

Якось звернулнся

до мене

JI

О в Е

запнт у бюро по працевла­ штуванню Миколаєва і не­ забаром одержалн ПОЗRТНВ~ ну відповідь.

жінки - виборці із прохан­ ням допомогти вирішнти організаційні пнтання для влаштування їхніх дітей у дитсадок Києва . Звичайно,

' я навів ці приклади

не

можна було порекомендува -

Для того, щоб похвалитнся своїмн заслугами. Суть у іншому. З розв'язання будь -

тк

якого

Ж Н ТТ Я· ді

нинішнього

.........._ •. . . -........_ ...............,

склнкання,

сування

всього

цього

та­

проживає 33 сім 'і. Основ-_ на частина виборців пра­

кож

цює

зустріч я йду тепер у все­ озброєнні : вільно ' оперую фактами із ЖНТТJl та діяль­ ності колектнву, зосере­

в

потребує хорошоі під­

готовки.

госпрозрахунковому

цеху виробничого деревооб­ робного об'єднання. Ось тому, готуючись до зустрічі або звіту перед ним.и, я пе-

джую

Зате на

увагу

кожну

присутніх

на

недоліка х . задовольняю ню Допнтлнвість. '

їх­

повній , мірі

стосується й діяльності членів органів народовлад­ Дя . В Політнчній доповіді ЦК КЛРС ' XXVII з'їздові партії, з якою внступнв на

форумІ комуністів товариш М. С. Горбачов, з цього приводу сказано конкретно: «Внзначаючн дальші кроки щодо полІпшення діяльності Рад, м,и не можемо забува­ ти,

що

жоден

з

них

не

дасть потрібннх результатів, якщо не підкріплюватнметь­ ся ініціатнвою депутатів:.. Не

помилюся ,

колн

ска­

жу; що в иових умовах пе­ ребудови роль ініціативи народних обранців зрост-ає

не тільки при 'розв' язанні проблемrocnодарського і соціального

характеру,

але

й у самих стосунках депу­ татів із виборцями, Нам, представннкам 7РУДОВИХ колективів, кому людн вия­

вилн довір' я

і обрали

складу Рад, иерідко

до

ДОВО-,

диться зустрічатнся з си ­ туаціЯМИ, коли , успіх зале­ жить передусім від уміння

відійтн від трафаретних дій.

ім

для

одержання

не­

обхідних документів зверну­ тися до працівників медич­

них закладів Броварів. Але ж із Троєщини до Броварів иеблизька дорога. Тому й вирішили разом із

Необхідиі

в

ми, знайти спільну

дитсадок.

односельчанок

взаємодо­

пройнятися іхнlмитурбота­

Інший факт. Одна з мо­ іх

шкоді. А Б розмовах із пра-

почуття

рідиий Іспит. І иасамперед іспит ва. вміння глибоко

фор­

мальнрсті були виконані, м алеиьких троєщинців вла­ шTyBaли

внникає

складаєть­

віри. За багато, років викоиан­ ня обов'язків , депутата сільського органу влади зрозумів, що БУдЬ-яка зуст­ piiJ із виборlЦМИ - своє­

головним лікарем медамбу­ латоріі Ю. А. Охрімчуком звернутнся до кнївських ме­ диків. І ті пішли нам иа­

зустрІч.

ся в певній мірі авторитет обранця, налагоджуються його Стосунки .3 людьми,

редусіМ іду до к{'рівииків колекткву, ціJ<авлюся ре ­ зультатами роботи, пробле­ мами, що СТОЯТ" на пере­

питання

попроси­

ла з'ясувати, чи буде вона забезпечеиа роботою за спеціальністю , при переїзді до чоловіка в Миколаїв. Разом із нею ми напнсали

точку

Звичайно, кожна

.

цівниками безпосередньо на

' робочих місцях

намагаюся

скласти для себе хоча б приблизний перелік тих упущень у ,соціальній сфе­

рі, кожне з яких познача­ ється і на ' ефектнвності ви­ робннчого процесу, і погір­ шує побутові УМОВІІ людей, їхиій настрій.

С1'&вnеиня

, до

роботн стало нев1Д'ЄМНОЮ

рисою ШОСТі

хараитеру

бlnь­

ТРУДіВИикJ.в

заводУ

парошковоХ

металурr11

Ьіен1 60-ріЧЧЯ ' Радянськоl

УкраУни.

АиТивну

в наyttово-технlчній

чості це

бере й

участь

твор­

молодь. І

особливо

приємно.

Бути ТВОРЦЯМИ' , а не спо­ глядачами, гооподарями, а не ' випадковими людь­

ми

цього вимarає поn!­

-

тика

ПРИСКОР~ШНЯ,

життя.

саме

Молодим ', наnе­

жить майбутнє. І творнть­

ся воно сьоroдн1 . За куль­

1 верстатами. Ро.3МОВJIЯЮ з roловою

манами

ради молодих опєціan1с­ '1'1'в Cepгl.ЄM Чеборакою 1 з приємніСТЮ

вІДзначаю,

3 ЯКИІМ запалом він р03пов1Дає про проблеми, над якими працюють сьо­

гoднl.

ком:nлексИ1

молоДlЖИі (КТМК).

-

RОJIЄК'ТИВИ

Заходить

Ві'l'ал1й

Білан,

інженер-х!мІJ( . ХQPOша:

творчі

ДО

мене

старший

ДУмка

ст-ворити

є

уста­

вовну для ~овки n.pOOи до проведення xlМ­ аналізу. ~туальність установки? ВІДразу при­

кинули: на цій операціl ПРОro'\КтивніСТЬ праЦІ зро­ сте в два , рази, а єконо­ м1чний ефект становити-

ме бn·RЗЬ1(О ва.ІЩіВ. шок

5

тисяч карбо­

Sbcщо

Досі

зи1шувanи,

пи, СІІ1Наnи.,

поро­

пресува­

а

тод'1 по­

ня спектрanьноro аиan1зу ..

то тепе&>ЙОГО можиа бурoзп.n;aвJIJlТИ

і

зу.

своІми

ЗадіУмками

plДJCo

ахеречаються,

лlСТИ заводу.

спецLa­

І хоч не­ та

ТОрИТЄ'l' гоnови

ради мо­

Секретар комсомольсь­ кої , оргаНlзаціІ заводу СерІ'ІЙ Чиж визнає, що у роботі з молодими спе­

депутатів учасників

їх допоміжні

мадськнх

З влаCJiого досвіду знаю,

органи. З'я-

визиачення

спеціаліст.

«.Моnо­

далеке

а1д Істини. Річ У тім , що ними прийнято 'називати людей , якІ прийшnи на виробництво nlC1JiЯ закlВ­ чення вузів. А науиово­ техНічною творчІстю на завоД1 займається багато молодих роб1тників та спeц.laniiсТ1в. Ось тому тут вживавтьс.я цей тер­ мін у ширшому значеннІ. У

минулому

приклад.

нічній

у

родІ,

ний ефект віД ження розробок

Чебораиа. Сам вирІс з ро­ &'J'Ника до мехаиlка цеху.

Торік

економ1чВіПровадмолодих

тисячу карбован-

31

мареНІСО, дозволиnа

flexa-

тя

стар-

взяли

комунІсти

c.nyжба поставиnа молодими

перед

новаторами

' конкретні завдання, якІ випливають з проблем вироБНIЩт.ва . А саме: макСlflМзльио механізувати

на­

ручну працю в цеху по виготовnению товарів шиpOKOro вжитку, зменшити

науиово-тех­

творчості

брц на виготовленнІ єлецьких вироБІв в цеху М 2, усунути брак мек­ :rpoДIIol стрічки . До ре­ чІ, уже з'найдено р1шенІМ останньоІ проблеми. Багато часу і енерг1У

брали

ВRIIaдaє в

роботу С.

До навчаН'Ня

інженер

питань Схоро.нності власності.

радroспу

~КрасlШl3сЬкий. І. Л . Га­ лагоза.

для

СПQРУДження

"ДБАТИ ПРО

гаража вік вкрав У rocпо­

дарстві буДіВельних M~Te­

рІалІв на

ПЕР~БУДОВУ низових ЛАНОК"

карбован­

160

ЦІв.

У в1ДПов1д1, -яку наді­ .слав реАаlЩ11 секретар парторга.нlзЗЦIІ господар­ ства М. В. Шynель, пові­ домЛяється, що вчинОК і. Л. Гаnагозя обroворено

"ДЕФІЦИТИ

31 •••

ХАБАР"

ПІд таним

загоnовком

14 nютого ц. р . в .Ново­ му житті. буnоопублшо­ вано ' критичний матеріал опеРУП08новаженого вІД­

Ділення

по

боротьбі

з

розкраданням соцlаnlстич­ ноУ впас ності райвІДДІлу

внyтpilIJ:Нix Cl1paB А. Фраи­ товського

про

одержання

ка.

засІДаННі

парткому

раД1'OCnУ. Ного рішенням порушникові ~чorо за­ кокодавства

ого.пошено

c~py догану. Вартість незаиОННО придбаних ма­ терlалla тов. Гanarooа по­ вернув

З

у

рa,цrocпну

метою

касу.

попередження

працювати ка

anlста помLтиnи

І

висуну-

пи механІком цеху. Уже дав.но потерІІіла поразку праК'Тииа пошу'Кіу спецlanlстів на вlдповідальнІ посади поза пІдприємством. Тут визначanьним повинно стати творче ставnення до роботи, вбоnlвання за долю виробництва. І ВИЯВJIяти таних 111редставників cJI1Д

серед моnодих nюдей, які займаються

нау,ково-тех-

нічиою творчІстю. Висувати Іх на ' керJ..в.н1 посади це теж ооаиино стати компетенЦІєю ради моnодих

coeЦlan'iCTiB .

Н.

r АМАЛІR.

тійних

оргаНlзаЦіЙ

пщцаво

крКТИЦl

пар­

було

докорl.инlЙ перебудовІ по­ бми з кадрами. Заплано­ ване сьогодні Ю'іЛЮЄТьсЯ в ЖИТГJI. Завдяки цьому вное

минуnого

року . плин­

нІсть інжеиерно-.теХН1ЧНИХ працlВНИКlв сноротилааь

на 3,2, а робітників­ на зо процентів . З метою під,вищення вtд1IОВ1д.альностІ ІНженер­ н~технІЧНИХ праЦівників і службoвц.l.в за доручену справу, .пІдвИщення ефек­

партком

тивності Ух роботи в трес­

'l3>ЄСТ)' еБроварисІльбуд. за недостатню роботу по

т1 проводиться атестаціЯ :на:црів і готується Іх ре­ зерв. В результаті Цboro на керіаиі OOCaдR в 1986 РОЦі висунуто 13 праЦІв­ нииlв '11рЄСТУ , 18 молодих спецlanlст18 поповнили

пJдбoру І розстановці кад­ рів. У відповІдІ, яну на­

JtICJli&B реданц1І секретар парТ1(ОМУ В. В. Кадаць­ кий; вказується; що стат­

роз'ЯС1lЄИНЯ положень

в.нз.вано

стема

публікації ~гадУваnося, зокрема, що на цей сnизь­

110

~ай

також . 1l~~-Л~НО

ГОДОІІ-

п1д. такою ItИших

д1ючоro

ЗaJroнодавс.тва,

а

fВa1'f до

справедливою,

для усунекия недолі­ К11І намІчено заходи по

справ ,-

спрняє

не­

обраНціВ, хто носить зван­ ня

депутата ,

своєрідннй методів

нагромаджено

арсенал форм

впливу

на

Гадаю, добре було б, якби краші з цих форм і мето·

дів стали надбанням всіх без винятку депутатів Рад району . Є тут точка докла­ дання зуснль і для райви­ конкому . Саме він повинен бути

коордннатором , про­

пагандн депутатського до­ свіду, узагальнення й пошн­ ренни йо!1О під час прове­ дення днів депутата, різно­ манітних сем і нарів і нарад. Переконаний користь від цього , була б справді вІд-

.

чутною .

В.

ПЕРЛОВСЬКИЯ,

р,епутат сІльської

Троещинськоі Рар,и , народних

депутатІв.

ДЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ СІВАЛКИ

чя в треСТі авОДИ1'ься вн­

БQPНk:ТЬ

t конкурсна си­

замІщення

посад

начаJIЬНИJ(lВ ПМК, вІДД1пів, старших спеЦІапІстіВ.

Кipoвoгpa~. На~біЛЬШ трудомісткий процес у - формуванн'я густоти рослин _ полегшує нова nневматична сівалка точного висіву ._ СУПО-б, до серійного випуску якої приступило вирощува/ШІ овОЧ Ів

виробниче об'єднання по сівалках .:Червона зірка>.

Нова машина відзначається високою nродуктивніСтю­ за день вона засіває 17-20 гектарів. Застосований 'на ній nневматичний висівний апарат забезпечує бездоганну ciв~y насіння за заданою нормою. Серед переваг новинки - І економне витрача/Шя насі/Шя, і універсальність, що , дає змогу вести сівбу будь-яких овочевих КУЛЬТУР. Створили СУПО-б спеціалісти Кіровоградського

виробничого об'єдна/Шя по сівалках .:Червона зірка» спільно з ученими Всесоюзного інституту сільгоспмашинобудування ім. Горячкіна і МолдавсЬ/Сого Н Д/ зрошуваного землеробства . Прискорити Підготовку новинки до cepiiJнoгo випуску сприяло застосування автоАсатизован.оі системи проектування.

На знімках: вгорі (зліва на'1раво) : програмісти О. О . Коваль і Т. П. Логflинова розраховують нову модель сівалки; внизу - нова сівалка перед держприйманням проходить ретельну перевірку . Фото

/.

Демчука.

і

маси.

завод по-

рошкової метanургlІ. ' Це бум в 1984 році. Cn.oчатку працював техноnогом . ЗдUSностІ моnодого спецІ-

господарства проведе-

пІв

1

Mueplan1

назвою серед

підвищує інтерес зборів до гро­

опубліковану

щодавно в «Новому жнтті:., голова райвиконкому І. С . Рудак. ЩО Ж, він має ра­ цію: за нас , депутатів, ніхто ' не буде розв'язувати існуючі проблеми і в господарюванні, і в соцІальнІй сфері . Причому успішне Здійснення цнх завдань і залежить від уміння в кон­ такті працюватн з виборця' ми, дбати про підвнщенни іх активності . Шляхів цьо· го є немало . У кожного з

В ІнстиrryтІ

резерв. З друтого ' пІвріЧ­

HapoAНoro доб­

ра в КОЛ~1(Тивах п1,цpoзд,l­

~{l.1J

у

.

чотн ­

статтю ,

вирі­ свою

працював ТОІКарем, потІм сnужба в JJ.aBax Радянсь­ коУ АрмIІ. П1СJLII звlJIьнення в запас прийшов

тю poornянУ'1'О на розши­ реному засІДаннІ партій­ нОІ'О !КОмітету. Критику

крадіжок

окремими жителями райо­ ну нетрудових доход.1в. У

ЩДЦ~

'Соц­

програму

«За нас ніхто не шить:.. Так назвав

Г.

І • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . .:• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ний

завершнтн

активнос­

ФОТОІНФОРМАЦІЯ

учacrь 57 .чоловlИ, 27 з них робl'l'НИИИ. Рік очomoв раду меХан1к цеху М 8 Сергій 'Чеборака. За цей час Шир0KOro розмаху набула. науковмехНічна творчіСть

шl майстри М . В . ПоЖIV даєв та М . І. Шаоовanен" ко. Одержану торік прешю ИТМК м 1 перера.хував. у фонд л1кв1дац:l.l аварlІ на ЧорнобильсьКіЙ АЕС. У нинішньому році робота з МОnОДИми спец1алістами повністю перебудовувться. Інженерна

ціалістами є ще багато вад.

дий

ці сувенірного цеху депута­ та сільрадн К. д. Федорен ­ ко, котра протягом 19861987 років зобов'язалася

)(и, розв'язання)( яких зай­ маються Рада, внконком,

иlеувати ваБИВКу футеровни сталерозп.ивних КОВшlв. Активну участь у впровадженні іДеІ в жит-

спец1аnl.СтіВ.

сельчан

на- тернторіі округу, ін­ ' ~реси мешканців якого я

ців. На.Аб1JIьш значна, автором , якоl є моnодий комуиlст старший Інженерконх:трунтор М. М. Поно-

завжди приходять до іс­ тини. Це говорить про ав­

й

розпо­

для

Міжнародного життя. Не баЙдУ.жі для ннх і пробле­

CКJIaB

Часто захоДR'ТЬ до Сер­ r1Я Чебораки поДІлитися '

Та

мулом

відь про ініціативу робітнн­

рьох років п 'ятнрічкн? А розповідь про пнтання, роз­ глянуті внконкомом, діла

молоді.

таким

ЧННОІМготувати до аналі­

лодИх

Е ати­

що виборцям цікаво по­ чути про останні новини

представляю у сільській Ра-

дрібнюваnн Д,1IJI проведен­

. де

Хіба, приміром, не

перехрещення іитересів ие лише виробничнх, але й соl1iальних, побутових, пі­ знавальних. Це ' не пе­ ребільшення.

МОЛОДЬ І НАПСОВ().ТЕХІІІЧНИR ПРОГРЕС Творче

звіт перед односельцями, а тільки торік пройшло п ' ять таких заходів, це в ' певній мірі й можливість пропа­ гувати передовнй досвід.

п р ,не кор Е Н Н Я

ОСНОВА

зустріч,

зростанню іхньої

ті .

(Фотохроніка Р Д Т ДУ) .


...._ •••••• _ ••••••••••• ___•••• __ ......

"Н О В Е

Ж И Т Т Я·

М АБУТЬ,

не минає й ДНЯ, щоб з братньої Чехословаччини не надхо­ дило зв1стщ< про появу і

••••••••••••• 1 7

~ -~--

дедалІ біЛьше поширення якісно ' НGВИХ форм радян,

сько-чехословацького спів­ робіткицтва. Це віДпові-

1987

"вlтня

8

••

ТЕМИ

rpalO!.

8 8

- - - - - - - - - - - і педаrоr.

3 О ' Н Т И =.і • С NІ В Р О 6І Т 'і И 11 Т В А

/С Р С Р--Ч ССР.·

Г о .Р И ,

.

дає рішенням XXV.JI з'їз­ ДУ КПРС та XVII з'їздУ RПЧ І стосується еконо­

Раїса Григор та Ольга Комар трудяться у цеху товарів ширвжитку на фабриці верхнього дитячого трикотажу на розпусканні обрізків, що залишаються

мІки,

обндві робітниці щозміни намотують на бобіни 3

2-2,5

відходів по

полІтики,

кілограма шерстяної пряжі.

ЦРИЄМС1\В8 дасть змогу ви-

на більш прогресивнІ форми i1n'еграцlйних ЗВ'ЯЗlКів. Що ж до над· зви,чайно складного устат­

культури,

цеитри зміцнюють

На фото: Р. ГРИГОР та О. КОМАР за

кування

Фото А. КОЗАКА.

••••••••••••••••• 5 ••• ~ ••••••••••••••••••

bo-технlчН'ого країн

прямІ

членІв року.

2000

спІльних

створенНіЯ

-

радянсько

кого

встановлюють

.Шко­

ня,

до­

ного

ностІ. Тепер настав НОВИй етап у поглибл-енні Ixнlx ЗВ"ЯЗіків спіЛьна діяль­ ~ICТЬ.

з

об'ЄАНання Пльзені -

становить

атомне

працІ, в ЛЄllOCної

головного

говорить,

4000

кілограмів

що піД-

"

8 школи, студентки

женн8М його

нових, ви-: кої державної

щи.х форм.

. • рії Ірини Сучкової (гітара) .

:мовано ,розвиваються ра- 8 вала ' дянсько-чехословацькІ по- в

лІтичнІ зв'язки та сПlвро-.

Л.

Ужвій.

Своєю майстериістю

тами партІйних І держав-

=радувала =

цlями на різних рівнях.

=маи.

61тниц1)ВО.

Налагоджено

по-

слухачів також

сltCтематичний обмІн візн- в педагог скрипкового

відді­

них

Гехт­

Reрl!вникlв,

лу, дипломниця Львівської

делега- в консерваторії

Раїса

У її виконаНН. і 'звуча­

В ли твори Верачіні

ЧаАков­

Єдиним фронтом разом. ського, СеИ·Саиса.' Акомпа . з шши,ми державами Вар- • иувала ЇЙ В. Юрченко КО­

шавського

= жек

договору

СРСР І

музичиий твір суп ро­

Чехословаччи,на. воджувався

виступають на міжнарод-. вступинм СЛОВОМ

нІй аренІ. З 'IЩЯЧНістю ми ; ман цік

иевелнкнм Р Г _ . . ' ехт

вlДзначає.мо, що братня. аво. РО.ЗПОВІ.ла ЧССР завжди підтримує • КОМПОЗНТОРІВ, ІСТ?РІЮ

.

=

витку

.зовнішНЬОПОЛітичнl IнIЦіативи

Радянського

спрямованІ

на

скрипковОІ

про роз-

музики

.. різні музичні стилі і епо:

Союзу,. хн.

оздоров- в

= Обидв~ Ре- =ЗУСТРІНУТІ

лення міжнародної обста-

концерти пройш·

пеки ядерної

ауднторією.

·новни, лщвlДаЦlю

небез- в ли з .усп~хом, були

,війни.

гул~ні зустрічІ наЙви-. щих партійних і держав-. їн

є

тепло

О. BO€80ДКlHA.

них кері,вникlв обох кра-:

Преміа­ безп.па!иі СоlOЗОМ 1 coцla- = 8

немовБИіМПуJJЬСОМ.

ДJ1IЯ дальшого

ЗМіцнення:

єдностІ, братерства спmробlт.ництва мl!Ж

дянсь'Ким

mстичною

ною.

та 8 Ра·.

Чехословаччи-

путівки

. 'І Безперечно, що наступ- :

ННІЙ офіцІйний друЖНій 8 Високопродуктивно по· візит У Чехословаччину трудилися на польових ро­ Генерального секретаря 8 ~Tax мннулого "оку меха·

=

ЦК кпРс М. С. Горбач0· • Нlзатори радгоспу сРуса· ва стане новим стимулом: нівськиЙ:. П. А. Оннщенко,

зміцнення зв'язкІв :наших. В. П. Вочканов,

данням першорядного зна­

ІЮдією

ган ЦК К:ПЧ газета

ша М. С. Горбачова буде

=

реможці

соціалістичного

змагаИJ:lЯ вони

преМі~оваН"і ·

внняткового зна-: ПРОфСПlЛКОВНМКОМlтетом

чення у лвома

А. І. Bi~

=рич, Г. П. Маркуця, П. В. еРу· • Литовченко та інші. Як пе·

де право., евlзит товари-

вважає

Львівсь,

коисервато,

ПослІдовно І цlлеспр~-: Партію фортепіано викону­

во . технічного прогресу краІн-членів РЕВ. Зав·

КПЧ

педагогів.

Твори Баха, Понсе, Івано: ва - Крамського прозвуча• ли у виконанні викладача

країн. як rnд.креслює ор-

Париж. Як повідомило

Відносинах міЖ. р~дгоспу безпл~тною

братніми

партІЯми. ТІВКОЮ

для

ПУ'

ПОІЗДКИ

В

ту·

І країнами, істотним внес- : ристському поїзді за марш­ ком у зміцнення спш·. рутом: ' Кнїв Брест . ­ дРужності соцІаліСТИЧНИХ: В.ільнюс - Каунас - Лекраїн.. • Нlнград - Петрозаводськ: Псков -' Кнїв. В подоро· І М· .АСЛЕНН·И

КОВ.

.

• жі, яка трнвала 12

диів,

намір здійснитн найближчим часом на сталеплавильних заводах

якнй нерідко назнвають Колискою за . • ПУ .. преМlйова~1 безплатною хіднонімецької сталеливарної промнсло- : ПУТІ ВКОЮ СВИХІДного дня:.. вості, . сраціонаЛізаціЮВИРОбництва:.. •

річчя. Особливо трагічне становище мо­ лоді .. Кожна четверта м'олода людина

віком до

Фото М. Семинога.

Передбача~ться ліК8ідуватн трн тнсячі:

років не має роботи.

25

Бонн .. Хазяї

металургійного

=саМОДІЯЛЬНОС!I, ЗО ~KTHBicT!B художньої = c~peд яких Оберхаузена,. чимало ~РУДІВ~ИКІВ радгос·

ФРН концерну сТіссен:, оголосили про

МІНІстерство

У соціальнн~ справах і зайнятості, в лютому 11 процентів працездатного населеинЯ! Франції були без роботи. Це рекордннй показннк за останні десяти·

молока.

На фото: М. Д. НІКОЛАЄНКО.

Чехосл<>­

сольні концертн

(ТАРС). • взяла участь і група учас___________________________________________________________________________ : ннків хору будинку культу• ри. Вона була цікавою, за· ' ЗАРУБІЖНА Х РОН І КА: хоплюючою.

ВагОМllМ є внесок у Продовольчу nfЮграму майстра JCашинного доіння радгоспу ~Бобрицький~ Маріі дмитрів­ ни Н~КОЛQЄНКО. З року в рік вона підвищує продуктивність дійного стада, добивається високих показників у роботі. Торік трудівниця однією 3 перших у господарстві викона­ Аа соціалістичні 'зобов'язання. Вона прагне в другому ро­ ці дванадцятої п'ятирічки одержати від кожної корови біАЬШ як по

на

в'язанні з поглибленням сn1вробlтиицтва між ЧССР і СРСР та іншими Rр.аїнами РЕВ, в.провад-

ядерної

спільного

ЦК

црискореку й ПOOJJіДО;ВНУ розробку принципів пере­ будови господарського механ1зМу в тісному по·

.Шкоди. йозеф

Краловец

увагу

дитячій музичиій шко-

• ЛІ.'1М І стали традиційиими

реалlзаціІ комп· програми науко-

чения ЦІ{

країн соціалlстиичноІ спіВдРужності.

·створення

Пленум

зосередltВ

ваччини в мІжнародному соцІАЛістичному, поДІлІ

мМlьйонної потужностІ в о.щному блоцІ для АЕС Угорщини, НДР та інших

програми

Союзом.

актlшн.IЙ участі

реактори

Заступник

КПРС,

ІШЧ

останнl,м

координатора

насамперед

Радянським

ЦК

машин06у­

атомні

·нових

ПовнІстю піДТримавши рІ­ шення січневого Пленуму

дування. Саме тут випус: кають

ЦІ>ОІ'ресу

роннІй основІ,

Але.. мабуть, основу ос­ нов 'Виробництва .Шк<>­ часом

ключове

форм спtвробітницт.ва в рамках РЕВ І на двосто­

це верстати І тур61ни, ре­ актори І локомотиви, ком­ преtори І елеК'l1РОВОЗИ.

ДИ.

ПіДКJРеслив

значення ДJIЯ Чехословач­ чини та П нау.ково-техніч­

виробничої дlяль,

ПРОду:!Щія Шкода. у

чеХОСJЮва Ц ь­

Пленум ЦК КПЧ, який вЩбувся В середині берез­

новІ зразки

обмlнюючись

партнерів,

коІ програми економічно­ го І наУКОВ<Yrехнlчного спl!вр06lтництва аж до кінця столІття.

плод'Отворнр співробітни­ чають уже багато рокі'В,

свіДом

-

радянсмю

спільного

да- Уралмаш.. Ці два гіганти машинобудування

технLки,

сто

які братимуть участь у здІйсненні довгострокової

чехословаць­

розробляючи

понад

-

ІJ!lдприємств

РЕВ до

пЩЦриємства

радянсько-чехо­

словацьі(их об'Єд'наиь. А прямІ вир06ничі. зв'язки

Щойно пІдписано угоду' про

атомних

Тепер ВЄдіУТЬСЯ перего­ вори про створення ще 13

про~ресу

-

для

електростанцій, то першо­ рядна У'Вага придwється гараитуванню , надійності та безпеки екcnлуатаціУ.

К'О'Нтакти, створюються ,cn1льні TOClIoдiapcbKI й на· УIІ<овl оргаНІзаціІ, покли­ кані кардинально змІнити вироБНИЧі зв'язки двох країн вl~ов1дио до комп­ лексної Програми наУК0-

розпусканням обрізків.

.

. йти

спорту та інших сфер су· CJJlльного життя. , Шд:при­ емства, haYi<obo-виробни­ чі об'єднання І досліднІ

після розкроювання виробів. Набувши хорошого досвіду,

а стор.

Що? Де? КОJlН? :=~~~~~~~~~~~

МІЖНАРОДНІ

НА

*

роuу

робочих МІСЦЬ.

гіганта

(ТАРС).

Г. AHДPI€HKO.

і

Вечір

•• !• КІвопаворами

ЯКОЮ НАДХОДИТЬ ШКІРСИРОВИНА? =•• • llJI(YP,

• 'lдБУ'С!l цими ДИ!lМИ

У

кінотеатрі імені Т. Г. ' Ше,­

ЗаготІвля шкірсировини була і залишається важ· ливою

справою ' працівни­

кІв агропром у району. вона основна сирови,

-

на для

тя.

ту

ВlП'отомения взут­

забезпечення

нІше, як через дві години пІсля того, як забита тва· рина. Для цього викори, сто;вують яку

кухонну

розтрушують

сІль, pI.вHO·

господарств

консервуючими

.

нами, 1Юю •

нормативно-теХНIЧ· до.кументацlєю,

ГОСТами,

мІрно по всій ЛJющі. За-'

ИИ,

а

речови­

прейскуранта·

також

за

навчання

широког<>

асортимен-

консервовані шкури y.к,na­

забійників

виробіВ

технічного

дають

никІв господарств, якІ ВіД'

призначення,

а·

також

Радгоспи

Тому

недотримання

еnемеwrарних умов по знІ­ своєчасному

серву,ванню ,

ІСОН­

правильному

зберІганню може призвес· ти до непридатностІ шкур

дnя виробництва високоя­

.

кІсни'х товарІв.

Добре, копи забій

тва­

рин проводять спеціaJIl.сти на спецІальних пун.ктах.

Як правипо, така

шкура

40-60

процен,

коштує на

тіВ дорожче, бо не має гр,убих поптоджень. Треба пам'ятати, що І<онсервацlю

.Qбх1ДнО

стела'жі

птури

не­

провес1'Ине

п13·

нlздря­

робіт­

повідають за збереження

ною поверхнею догори.

одягу.

манню,

на

худоби,

зобов'язані

і

своєчасну

здачу

держа'

ві шкірсировини .

продаваТIJ заготівельни­ кам спожнвчоі кооперацlІ в<:юшкlрсировину, одер­

Особам, які проводять забій' худоби в радгоспах,

жану віД забою

а

та паде­

жу худ06и віД незаразних

хвороб. Ії рекомендуємо реалІзувати не пізніше 1 О днів

пІсля

зняття,

за

по·

також

за

здачу

дер·

жаві шкІрсировини,

збе·

реження УІ як<>сті випnа­ чуються премІУ· в розмірі

процентів вартості всІХ

годженимкаnеидарним

20

графіком.

шкур, прqцаних першим і

СліД у кожному радгос­ пі призначити спецІаліс­ тів і робітникіВ, ВlДrюВі· дальних за якість шкірси­ ровини і своєчасну уі зда­ чу.

На загот}(()нторl ле~ ВІДповідальнІСТЬ за

дРуги'м

сортами,

Ос06ам, шкури

гинули

JCBOP06;

з

якІ

знІмаЮ'l'Ь

тварин,'

ВіД

зданихзагот­

що

за­

незаразних

що тут не пріЩІляють на-

лежної уваги

Радгоспи .виплачують премії ро..бітникам Із за­

танню, не видІлили примі-

гальних

за

сум,

здану

одержаних

птірсиро;вину

покоо.рТально.

На

жаль,

не все ро·

биться в господарствах, щоб перероБНі піДприєм­ ства

вІДповіДальним

своєчасну

ких

конторІ.

одержали

сировини. АРУГИМ

сортом

рокоу вано лише

1986

шкур,

достатньо

Першим

а

в

та

протягом

було

30,3

реалlзо-' процента

таких

радгос­

пах, як іменІ Докучаєва, імені Мічуріна, еЗЗПJilaВ­ ний., .ПуХI'ВСЬКИЙ~, еЖерДІВСЬКИЙ., • Велико­ димерсм<иЙ., цей ПОказ­ ННІ( набагато нижчий 1 ст~новить лише 4,5'720 ПDоцеитів.

Зрозуміло,радгоспи по·

виплачують внна­

городу (нрlМ оплати пра­

несли

Ф за рОЗЦІнками) у роз­ Мl:рl 50 процентІв ВіД та-

збиТJ(И. не

ВіД

цього

великІ

І пояснюється та­

С1'аиовнще

лише

тим,

ще.нь ДЛІЯ

цьому пи-

первинної

: •

чен ке.

Про .

репертуарний

"о"пе

директор

ппе~ К8іТН!І ГП!lдечем, роз: МІСЬКО'

об-. кіномережі. В. д. Киричен­

ро6ки І зберігання .сиро- : ко. Де~онс.тру,.еПИС!l ури,· вини,

осіб,

немає

конкретних. ки з КIНОфlПЬМIВ

.. Непри­

які віДповІдають за: миренне протиріЧЧ!l"

ЗНЯ"І"І'Я,

зберігання,

збут. робництве

США,

,и -.

«Щиро

ШКіРСЦРОВИНИ. : ,аш. (Мосфіпьм) те інші. Треба навести в цьому. На З*КI' нчеННIІ

пwrаннl належний поря-: u u ,ечора док. Працівники спожив-. ,ідбупеСIІ прем'єре при· кооперацlI постійно пору-: годницького художнього

шують

графіки

ВИВОЗУ. фільму. кіностудії

. їх кон- : фIПЬМ" «Викуп •.

шкірсировини з радгоспів,.

не забезпечують.

сервантами, бірками,

нор-.

Подібні

«Мос­

кінопанореми

у

мативними дРкументами.: кінотеетрех нашого міста Це-значнІ недоробки, 1 з • стеють треДиційними Це ними треба рІшуче боротиоя. . 8 СВІДЧИТЬ про те, що np.1lСтавиться завданнл • ці8НИКИ міської кіномережі . здавати державІ не , менше • прегнуть !lкомоге ширше 60 процентІв шк.lрсиро.ви- • рекliаМУ8ети Н08ИНКИ кіно. ни першим та дРугим: . сортом. • Н, МИКОЯАЄНКО. С. SУЛКОТ, .~в.sв~~~~~ держзaroтlllспєктор : -

=.

.

PJ\IIQ.

.'

"

P.....nop е.•"_1.


4

7

стор." ВІВТОРОК. І

18.45 19.00 19.15

7 КВІТНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

7,00

Ранкова

ЦТ

музика,

ковського

Мос-

театру Союзу РСР Ім. М.

Горького сНа диl •. 16_00 Новини. 16.15 сХай завжди буде

ІІ

творчості.

Концерт

Всесоюзний

фестиваль

самодlяльиоУ ху­

дожніх колективів Лат~ійськоі РСР. . 17.00 Діалог з комп'юте­ ром_

Грає піаніст 'І'. Ахме­

17.30

ліl~Я •.

перший

се­

музичних

ЦТ

Іиструмеиті!!

І ВР. Час.

21.0(j 21.45

«Міста і роки •. Нау­

ково-популярні фільми.

Шдмоско!!ні зустрічі. нас в гостях трудів­ ники м. Подольська. 23.10 Сьогодні у С8іті. 23.25 Науково-поп. фільм. 23.45 ВечІрні мелодії. 0.30 Футбол. Кубок евро­ пейських чемпіонів. Пів­ фінал. «Порто. (Порту­ галІя) еДинамо. (Ки­

10.00 10.10

21.00 22.00 22.50 23.05

11.40

позитора Є_ Крилатова. Час_ Док. телефільм.

СьогоднІ У світІ.

Новини . Фільм .сКар·єра Діми Горіна.. .

участю К. Готта (ЧССР),

10.00 10_15

-

недоказки

•.

ШкІльний екран.

10.35

10

клас. ФІзнка. 11.05 Фільм сУспіх •. 12.35 «Ситуація •. Публіцис­

Концерт з Т80рі!! ук-

13.05

раУнських

композито-

рів.

13.40 Ноанни. 16.30. Новини. 16.40 СрІбний дз!!іНочок. 17_00 Республіканська фізико-матеМатична школа ..

.Що таке диференціаль­ не рівняння?. Передача

11. 17.30

На допомогу школі. Образ Устима Кармелю­ ка 8 турІ_

українській' літера­

.Міфи Чорнобиль:

і дійсність •. факти про­

18.00

сШкільний екран.. 8 Російська літера-

ти

18.30

тура.

ти.

сСело і люди •. Новини

16.40 17.00

19.00 19.35

юні

музикан­

Актуальна камера. Концерт Державного

Срібний

дзвІночок.

Перебудова

І

колективі

кадРИ.

У

ВОРОШИЛО!!­

17.415 18.45

Виступає

литовський оркестр. Наука І час. Резерви 8узІвської науки. 18.30 ГОЛ08на ланка. Обго­ !!орюємо проект Закону САСР про держа!!не пІд­ приємство (об·єдиання). 18.4>5 Музична мозаїка_ 19.00 Актуальна камера_ 19.35 крупним планом. Ведучий письменник В. Коротич. 20.35 Вечірня гімнастика. 20.45 На добранІч, дітиl 21.00 Час. 2'1.40 Фільм .НізамІ.. 1 серія. ' 22.45 Актуальна камера. Ве­ чірнІй !!ипуск. 2<3<.15 МультфІльми для до­ камерний

рослих.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

11

ПРОГРАМА

НА

ЦТ

КИІВ

8.00

І

ПЕРЕДАЧІ

06ЛАСТЬ

ГіМН>lстика. І f) Телефільм ,Святимо

уКРАІНСЬКОГО

день

.

Вссвітній

сДоброго

вам здоров'я •. 11.40 ШкІльний екран.

клас. тей

і

10

Українська 'літера-

12.r6Р~елевистава

для

ді­

я •.

«Відповіда'РИМУ

У перерві о

Но­

13.10 -

вини.

16.30 16.40 17.00 17 25

НовииИ.

Срібиий дзвІночок. Камерний концерт. сТовариш.. Правова

Відповідальність

ЩокласникіВ. 18.00 ,Муз. фільм

стар-

сЯ

з

то­

боlО не прощаюсь •. 18.30 сГоловна ланка.. Об­

гоцорюємо

u:y

проект

СРСР

про

18.45

Док

19

Актуальна

биль:

ОО

фІльм

хлІб

на

Зако­

державне

піДприємство

НЯ).

-

(об'єднан­

.Чор.но­

РОЗЛОМІ •. камера.

художия

пісні.

20.35 Вечірня гімнастика. 20.45 На добранІч. дітиl 21.00 Час. 22.00 Фільм .УспIХ •.

16.30 16.40 17.00 17.30

Новини. Срібннй дзвіночок. Зелений !!огнин. . Агропром: проблеми І пошуки. сІнтенсивне ви­ робництво кормів •. 18.00 КІнопрограм а сНаш сучасник

18.30 19.00 19.35

11 ЗАГАльносоЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ 1А 06ЛАСТЬ Гімнастика.

Док. фільм. 9.З5 природознавст­ 2 кл.

солександрівсы:tйй

парК. . Науково-попУЛЯР­ ний фільм. 9.05. 13.15 'Французька мо-

9.5~a. Науково-поn. фільм. Учням

10.05

не

СПТУ.

ничному

!!ихованНя.

10.35, 11.55 Ботаніка. 5 кл. 10.55 Російська мова. 11.25 Дерев'яна архітектудожні фільми.

.

ху-

надійну безпеку. Міжнародні змагання з художньої г1мнастики на кубок УкраїНського телебачення. 20.45 На добраніч. дітиl 21.00 Час_ 21.45 Молодіжна студія сГарт •. 23_15 Актуальна камера.

Вечірній вЙЛуск.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ

!!іді

. .

на листи.

Запрошує

13.45

телеl!lЗІЙ­

ний театр. О. Герцен. «Минуле і думи •. Части­ на 3 .Тюрма.. Частииа

.ВИзволення серІя. Фізика. 9 кл. lЗ.55 Новини.

Час. Фільм Праги». 1

2305

на 5_ сРозлука •. 18.00 Новини:'" 18.15 Для- !!сіж і для кож­ ного.

ЦТ

Мультфільм. му~ика. Час. ПІсня далека і '5лизь-

Праги •.

22.45

Оче!!идне

стіл:>.

зарядка.

неймовір­

-

тів.

'

9.55 10.15

Док. фІльм.

10.30 16.00 16.10 16.55

Новини. Новини.

17:40 17.45

Новини.

за

РелігІя і llOлітика.

У

еДинамо.

-

перер!!і

у світі.

Молоді

гостях

ВИЖИ8ан­

Іюмw.reта IЮммунисткческой раооНН'О,ro

твтов КиевсЖ>й оБЛJасгИ1. Аед8JЮЮР

д_

21.45

19.00 в

Назустріч

23.30

Концерт

ХХ

з'їзду

ВЛКСМ. Телеміст. Москва _. Софія. 23.15 Сьогодні у с!!іті.

Сове.тов

радянськоУ

пісні_

І1І'Ц)ТИ1І. У!!!рМІІНЬІ, ка.рс>дн'ыx

д&пу­

(На ~paннC1l«)M язьuoe)_

Е.

-

(Кн­

Карпова.

ФЕДЯR_

Газета выодитT с 17 апреіЛіЯ 1937 f'OДII.выор.а:: вторн.ИК.' с,реда.. пятница, суббO'rа. '

-------'-

(об'­

письменника

сНОВАЯ жИ!3нь. -OIpгlllН Брооварсноro ropoдc нo If

дер­

літератори

у

Володимира 21.00 Час. -

сЛа­

Запрошує телевІзІй­ ний театр. О. Герцен. .Минуле І ДУМИ., Части­ иа 6_ сВладимир-на-Кля­ зьмІ •. Частина 7. сМоск­ ва, Петербург •. 15.25 НОВИ{fИ. 18.00 Новини. 18.10 «Сучасники.. Про де-

13.45

легатІв

19.00 19.30 19.45 21.00 21.45

ХХ з'Узду

23.15

Виступ народного хо­

ру

Палацу

культури

сЮвілеЙниЙ. Бєлгород­

ського вітамінного

КОМ­

бінату;

23.30

КИІВ

8.00 8.20

06ЛАСТЬ

Гlмнастнка.

сБудlвництво І архІтектура.. КlН'Ожурнал_ 8.30 РитмІчна гІмнастика. 9.00 Ранкова пошта. 9.30 ФІльм .СІм стихій •. 10.40 Світова художня куль­ тура. пабло Пlкассо­ художник-комуніст. 11.35 Пl?ограма МурманськоУ

СТУДІЇ

12.25

телебачення.

Внступ

фольклоринх

Людина. Земля Все­ світ. к-онцерт майстрів ми­ стецтв І творчої молоді ВlрменіУ в Центральному концертному залі. 18.00 МlжнаDодна панорама.

16.15

'1.8.45 Мульт(рільм. 18.55 Всесоюзний

телекоикурс сТовариш пІсня •. ФІльм сДавай ОдРужи-

19.40

мось

Наш

~.25 Новини.

ПРОГРАМА

СПТУ.

РаНКО8а

зарядка_

Музика_

сХай завжди буде сон­

•.

Док_

ФІльм сВелика космІчподорож

•.

Но!!ини.

Док.

фільм.

міжнарод­

ної дитячої організації еДіти як миротворці •. 18.15 НазустрІч ХХ з'їздУ БЛ.кем. Пошуковий ха­ рактер. про з'їзд комсо­ молу БілорусІї. 18.45 СьогоДНі У світі. 19.00 Мультфільм. 19.10 Людина і закон. 19.45 НазустрІч хх з'їзду ВЛКСМ. сКолн співають ФеСТИ8аль

сол­

датської пісні.

ня.

народу.

10.35. 11.40 Історія. 7 кл. 11.05 Наш мд.' 12_10 Фільм сВечори на хуторі біля Диканьки •. 13.410 Фізика. 8 кл. 14.40 Новини. 14.45 Запрошує телевізійний театр. {). Герцен. смину­ ле І думи.. Частина 8 СНОВГОРОД •. 18.00 Новини. 18.15 сСпіВдРужність •. Тележурнал.

18:45 19.45 20.00 20.15 21.00 21.410 2:2.25

Клуб мандріВlІиків. Док. телефільм.

23.35

Новини:

І1ечірня

казка. К. ШевеЛЬ08а.

Поезія Час.

Спортивна акробатика. сІраклій АндРОНИКОВ. Про російські трійки •. Дон. телефільм.

СУ60ТА.

КВІТНЯ

11

ЗАt АЛ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

7.00

РаНК08а

7.30 8.05 8.55 9.05

ЦТ

!';іузнка.

Продовжения фестива­ лю солдатської піснІ «Ко­ співають

Зустріч хокеєм.

солдати

у

свІтІ.

•.

з канадським Ретроспективи

ігор радянських ських хокеїстІв.

ПРОГРАМА

Пам'ятники

еНезабутнІ музичн( В_-А. Моцарт. 18.15 Зд,оров'я. 19.00 Фестивалі ... Конкур­ си... Концерти ... 20.00 ВечІрня казка. 20.15 .Вітчизни рІднІ іме­ на.. Науково - популяр­ ний фІльм .1. С. Турге­ нєв. ВІршІ у прозІ •. 20.315 Стрибки у воду. Кубо~ Європи. 21 ОО Час. 21.40 ФІльм сДобрl намІри •. 23 оо Но!!ини.

І

• 12

рис_

ЗАГАnЬНС>СОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

.Подорож у Коломну._ Науково - популярнu:й Фільм.

8.05

8.00 9.15 9.30 10.00

РитмІчна

Вітчизни.

15.00 ні

О. І. Колдунова. Концерт ансамблю піс­ І танцю МОСКО8СЬКОГО

округу

І

канад­

УКРА'НСЬКОГО

ТЕЛЕ6АЧЕННЯ Н08ИНИ. Виробнича гімнастика_ Но!!ини кІноекрана. Шсні для вас. молодІжна студІя .Гарт •. 13.55 Новини. 16.30 Новини.

10.00 10.15 10.20 11.410 12.35

на

дітей

сПо-

програма.

Кубок чемпіонІ!!

європейських з гандболу_ .Спар­ - сШтіінца.

16.00

Пlвфlнал.

.так. (КИЇ!!) (РумунІя).

17.105 ДивосвІт. 18.00' Концерт

естрадно-сим­

Фонічного оркестру Центрального телебачен­ ня І Всесоюзного радіо. ДИригує заслужений артист УРСР Р. Бабич.

Актуальна камера. СвІт поезії. П. Воронь­

19.00 19.315

ко.

20.00

ЧемпІонат

СРСР

з

23.10

Актуальна камера. Ве­

футболу. «МеталІст. .Дніпро,.. 2 тайм. 20.45 На добранІч, дlтиl 21.00 Час. 21.40 ФІльм .Вантаж без маркІрування •. чірнІй

!!ипуск.

1I ЗАГАnЬНОСОЮЗНА

ПРОГРАМА

НА

КИІВ

ЦТ

ТА

І

ПЕРЕдАЧІ

06ЛАСТЬ

нІ І танцю «МолодІсть. Новокузнецького Буднн-

~ВіТ=~ЛЬТУРИ ПРОфтех8'.40 Фільм .Добрl намІри.

10.00 Із

ППО.

скарбницІ

свІтово!

МУЗИЧНОЇ культури. М. Мясковський. Концерт для віолончелІ з оркест­ ром_

10.40

Програма

11.45 12.35

Док. телефільм. РосІйська мова.

телебачення.

Лнтовського

lЗ.05 МультФlльм_

.Про графІя

балет.. Хорео­ К. Голейзовсько­

13.25

го.

14.40 14.4·5 15.25 17.00

Реклама. Док. телефІльм. Кінопанорама. Оче8ИдlJе неймо!!lр-

.

не.

Футбол. ЧемпІонат СРСР. сСпартак. ЦСКА. 19.45 Вечірня казка. 20.00 Спортивна програма 21.00 Час. .

18.00

2,1.40

Фільм Прелюдія долі •.

Для

всіх

І для

кожно­

го.

11.20

До ю!!ілекі Великого Жовтня. Історії немерк­ нучІ рядки. Фільм сВели­ ке

12.35

життя

•.

Назустріч

ВЛ'~СМ..

ХХ

з'їздУ

Пошуко!!ий

ха­

.

ра.ктер.

Концерт майстрів ми­ стеЦТ8 і творчої молоді Таджикистану в Цент­

12.50

ральному залі_

14.50 15.55

у

світі

концертному

тварин.

сСпіВдРужніст~.

Теле­

журнал.

Док. телефіЛЬ!,!. Фотоконкурс. .Батькlв­ щина улюблена моя •.

16.25 17.15 17.20

На запитання телегля­ дачів віДП08ідає акаде­ мік В. Афанасьєв.

Телефільм сСлідство ведуть ЗНАТОКИ._ Спра­ ва 2О-а «Бумеранг.. 1 І

17.50 :а

серії.

21.00 21 40

Час . У суБОту в!!ечері. ЛОТИЙ Rameptoh-87.. союзний

дих

2'2.55

конкурс

сЗо­ Все­ моло­

викона!!цlв.

Новини.

23.00

.Діалог з Участь бере

ський

молодщ.lИ

•.

ам·ерикан­

журнаJIіСт

Ф_

Гастрономторг Дніпровського району І(иева протягом року без екзаменів

НАБИРАЄ УЧНІВ В ШI(ОЛУ-МАГА3ИН дЛЯ підготовки МОЛОДШИХ продавців і касирів-контролерів. Приймаються особи з середньою освітою. Строк 'Навчання - 6 місяців. Виплачується сти­ пендія 52 карбованці 50 копійок .:..... 63 карбо­ ванці.

Після закінчення навчання надається робота в магазинах торгу_ БажаЮtJі можуть продовжу­

вати навчання у Київському технікумі чи інсти­ туті радянської торгівлі_

Звертат~ся

на

адресу:

252105, l(иїв-І05, N!/ 936 «Лівобе­ 552-81-81_ Іхати

пр_ ГагаРІНа, 5, школа-магазин режнии»_ Телефони: 552-50-33,

трамваями' N!/N!! 21, 22, 20 до зупинки «ВУЛИЦЯ Павла Усенка», ~lВтобусами N!!N!/ 10, 42, 45, 25 до зупинки «Дарницький Універмаг».

До­

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.00 10.10 10.40 11.45 12.25 13.10 13.25

Новини.

Рнтмічна

Док

І ся

13.45

гlмнастнка.

Ранковий концерт. Доброго !!ам здоров'-\!. Жи!!е слово. Новини.

телефільм

ПОД!!ИГ

•.

пІсНі

піонер­

сШсня

скли­

дРузіВ •.

СатирІШНИЙ. об'єктив. .Суботнl зустрІчі •. ФІ­ зичне внховання ДІтей.

14.40 15.00 16.30

Циркова

За довідками звертатися на адресу: м. Брова­ ри, ВУЛ. Воровського, 16, відділ кадрів.

продовжуєть­

ТелеФестиваль

ської

кає

.Полlт

терміново- потрібен продавець м·яса.

Колекти!! автопІдприємства М з ПРИВОдУ смерті колишньог~ працІ І висловлює кійного.

23262·

глибоко сумує праці8ника, ветерана

КРУКА Оnемсl" Івановича щире сПіВчуття рІдним та

255020, І(иівська область, м. Бровари, вул, І(иівська, 154. - 4-03-76; вlддlnУ партіЙНОI"О житт" - 4-04-61; 81дповідаnloНОl"О секретаря. вlддіnу cinbCbMOI"O 1"0СПОдарств. 4-02-92; кореспондента МlсцеВОI"О ра­ діОМGвnення 5-13-91; вступнкма редактора. 81ддlnів прОМИСnОВОСТі, nистів і масО­ воТ роботи 4-04-81. редактора

бли:!ьким

по­

програма.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦН: ТеnефОНИ:

для

літ з космонавтом •. 12.410 Новини. 12.55 Слава солдатська. 13.&5 Катрусин кІнозал. 15.00 Село І люди. 15.30 .Імпровізація •.. Естрад­

гІмнастика.

ТИраж .Спортлото •. Будильиик. Служу Радянському Союзуl 11.00 Ранкова пошта. 11.30 Клуб маНдРІвникІв. 12.30 Музичний кІоск' 13.00 СІльська година_ 14.00 З1tоров·я. 14.45 СьогоднІ-День ВІйськ протиповІтряної оборони ~раїни. Виступ голо!!но­ командуючого Військами протипо!!lтряної оборони

ції

Те­

Фільм

11_15

8.00 На зарядку ста8ВЙ: :8.20 І3.иступ ансамблю пІс­

КВІТНЯ

заступннка мІнІстра ОБОРОНН СРСР, двІчІ ,Ге­ роя Радянського Союзу. ГОЛО!!нОгО маршала авіа­

зарядка.

Час. Здрастуй, музикоl Док. фільм. Народна творчість.

•.

День кос-

-

«Зоряні та стежки.. Телена­

земнІ

Жінки.

!!ечори •.

гІмнастика.

СьогоднІ

монавтики.

сад.

НЕДІЛЯ.

Новини. РитмІчна

10.00 10.15 10.45

нахью.

Час.

Сьогодні

ХХУІІ

розвиток демокра­

тії. поглиблення соціалІ­ стичного самоуправлін­

10..50 КВІТНЯ

10

представникі!!

212.55 23.10

Учням

з'їзд КПРС про соціалістичної

мо­

ва

17.50

УКРА'НСЬКОГО

ТEJ1Е6АЧЕННJI

вІйська РСР). НароднІ мелодіі. ФІльм .Свята дитинст­

16.15 16.30

•.

21.00 Час. 2о1.4()футбольниЙ ргляд. 22.25 СвІт і молодь.

Телеальманах.

сДорога миру.. Про перебування в СРСР

ли

ва.

1005

леогляд.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

21.00 21.40

Англійська

9.30, 14.10

9.50

Новини.

П·ЯТНИЦЯ.

17.20 17.25 17.45

казкар •. творчість

П.- Бажова.

МулЬТфільм

•.

ки

мІста •. 8.35 сУральський Про життя і го

ВЛКСМ.

РитмІчна гімнастика. Вечірня казка. «9-а студія •. Час. Телефільм «Вечори на хуторі біля Дикань­

солдати..

проекту

про

СПТУ. Історія. Етика І психо­

логІя сІмейного життя. 9 кл. 11.10 Поезія М. Дудіна. 12.10 ФІльм «Визволеиня Праги.. 2 серія.

на

Музика.

На приз клубу «30ЛО­ та шайба •. Про фіналь­ ний турнір юних хокеїс­

20_00

пись­

10.10 Учням 10.40. 11.40

16.1'5

9.20

ИЯ1,)-.

ГОjхщсltого

ЦТ

не.

СьогоднІ

Волзь.кого

тиноамериканські

го

Ранкова

06ЛАСТЬ

фільм. Мультфільм. Грає квінтет духових іиструментів еСеренада •. 10.40 Новини. 16.00 Новини.

КВІТНЯ

9

МультфІльм. Час.

«Дорослі' і діти •. Дон.

-

ПРОГРАМА

'їв).

народного

ТА

Гімнастика. Телефільм сЗемля вода Акдали •. 8.35. 9.40 Загальна біоло­ гІя. 10 кл. 9.05, 13.10 Іспанська мо!!а.

цеІ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

галІя)'

Но!!ини. с.До Цlістнадцяти <.;тарші1>.

КИІВ

8.00 8.15

9_05 9.55 10.10

Футбол. Кубок евро­ пейських чемпіонІв. Пів­ фінал. сПорто. (Порту­

17.10 17 15

НА

8.20

18.15

фільми.

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

МулЬТфіЛЬМ 7.30 Час.

серія.

2

жа8не підприємство єднання).

Мультфільм. Док. фільми. Юноафіша. Новини. Но!!ини_ Мамина школа.'

імеиі П. Вірського. (До 50-річчя з дня засну!!ан­ ня колективу). 20.50 На добранІч, діти! 21.00 Час. 21.45 Ж. Сlменон. «Погоня •. Виста8а. В перерві 22.45 Актуальна камера. ВечірнІй !!ип.уск.

7.00 СВИЗ80лення

Но!!ини.

7.30 8.20

ка.

меннцКН

Час. Фільм

21.00 21.45

ОбговореюlЯ Закону СРСР

7.30 8.20

хору.

еСтабат матер •. Вечірня "азка. Музнчний кіоск. Якщо хочеш бути здо­

Концерт фольклорних колективів ЧССР.

зарядка.

18.30 .. Круглий

КІ­

Грає камерний ансамбль сgонцертиио».

пРО\"РАМА

Концерт

знати..

РоссІні

20.00 20.15 20.45

.виз!!олення серіЯ.

російського

8се

нкадемічно·

l'O, ансамблю таицю УРСР

Із скарбниці світової музичної культури. Дж.

7.00

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА

18.00

сХочу

ножурнал.

З;lслуженого

1855

І

СЕРЕДА. 8 КВІТНЯ

9.05 9.25 10.00 10.45 16.00 16.10 16.40

телевізій­

ний театр. О. Герцен. СМ~'lНуле І думи.. Части­

Чемпіонат

Ранко!!а

Запрошує

14.30

ЧЕТВЕР.

Новини.

7.00

Праги •.

і

13.25

СРСР. сТорпедо:> ЦСКА; «Дніпро:>. .Сnартак:>. У переР!!I19.45 Вечірня казка.

21.00 22.00

06ЛАСТЬ

12.20

lВ.30 Ритмічна гІмнастика.

Футбол.

Тележурнал.

4 «Заслання •. 15.05 Новини. 17.40 Новини. 17.45 .... До шІстнадцяти старші.. •

19.00

КИІВ

8.00 Гімнастнка. 8_15 Док. телефільм. 8.35, 9.35 Суспlльствознав­ СТ80. 10 кл_ 9.05. 14.00 НіМецька мова. 10.05 Учням СПТУ. Астроно-

ро!!им.

Шахо!!а школа. ВlДпо-

12.45

транспорту

20.10

18.45

Естетич-

12.f5а ·короткометраЖНі

Листки з альбому. Актуальна камера. сЗакон і МИ.. Заліз-

мІя.

Чірній випуск.

8.55

•.

10.35. 11.50 Загальна бlо. логlя. 9 кл. 11.05 Чи зиаєш ти закон?

2З.30 Актуальна камера. Ве­

8.З5, во.

НА

Спорт. І особистІсть. Ск.обликова. 13_50 Фільм .ДОля людини •. 15.30 сЯк вибирають дирек­ тора.. Завод Р'АФ (Лат­

НА

пере-

20.tsаR':,·нцерт радянськоі

8.00 8.15

рІя_

Актуальна камера_ Ве­ чІрній випуск_ 23'.15 СпІває зцслужений ар­ тист УРСР М. Шопша. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ

Л.

19.З5 .Ситуація:>. ПублІци­ стична

Се­

22.45

12.50 13.20

обчислювальнOJ

здоров'я.

Юліан

15.45

ду.

10.00 Новиии. 10.15 Фільм - концерт сКо­ лисанка •. 1035 Шкільний екран. 9 . клас. Основи іиформа~ 11.05 сьогодні -

РозповІдає

менов. (Передача 2) Скарби музеїв України. І. Шадр. .Портрет Л. КрасІна •. 19.00 Актуальна камера. 19.35 .НезабуТНі •. Марко КРОПИ!!НИЦЬКИЙ_ 20.50 На добраніч, дІти! 21.00 Час. 2·1.40 ФІльм .Нізамl •. 2 се­

колективІв Далекого Схо­

ТEJ1Е6АЧЕННЯ

тики та техніки.

Концерт хору Україн­ телебачення І ра­ діо. cь~oгo

хоменка.

18.00

R

17.15

градського машинобудів­ кого заводу Імені Пар­

17.30

8иrадок.

Грають

JI" ••• _.-•••__••• _._•••__ •••••••••••••••••'

Ж НТТ

Новини. Фільм - концерт сКаз­

ки

клас.

12'.10 12.40

Музична передача за

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТEJ1Е6АЧЕННЯ

У

Сьогодні У світl_ Н}.ОО Авторський вечІр ком-

. 18.45

"н о в Е

тично-художня передача.

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТEJ1Е6АЧЕННЯ

Новини.

ПРОГРАМА

.Пряма

участь

з'tзду

Ї!!).

тов.

17.55 18.00

ХХ

кретар ЦК ВЛКСМ В. Мнроиеико. 20.45 ГРіІЄ оркест.р електро-

художнього

сонце!..

Сьогодні у С8іті. Мультфільм.

НазустрІч

Бере

Фільм-вистава

,................

ро"у

ВЛКСМ.

зарядка,

Мультфільм, Час. ,

7.30 8.05

1987

"вітня

Індекс дi>ytt

1tрукований

14.525

61285.

офcerний.

аркуш.

Обсяг Тираж

примlРНlЩlв.

Замовлеиня

М

1478.

#54 1987