Page 1

.:======"""-==-!!!!!!!!!""""""==----------------nРОЛЕТАРІ

ОРГАН

БРОВАРСЬ~ОГО

М І С Ь КО І

І

РА

МІСЬЖОГа

RО Н

Н О І

РАД

КО М І Т ЕТ У

НАРО-ДИ ~Х

ВСІХ

1Л АРТ І

І( О М У Н І СТ И Ч Н О І

ДЕПУТАТІ В

КИ І ВС Ь1{0 І

t

УКР А І Н И 1

ОБЛАСТІ

--------------------------------~-----------------17 квітаJІ1937-роіtу • N 54 (6717) • Вівторок, З квітня 1984 року •

Ціна

Газета виходить з

2

коп.

Назустріч суботнику 7ррво 1'РУюmе• ва

заводі сТорrмаш• мр­ етатІІJІЦ · М. С. Трепе­ пова.

На. зекономлених матеріалах

Виrотовтпі:ІЧR

детапt

д~

. 340 .nрацівників автоnІдnриємства .NJ J-1063 вийдуть 21 нвlтня на ко;

тoproisoro

об.іfадвапа,

MaplJІ

м:унlстичиий

Ст8иі~а добиваs­

суботнин.

:1)4 річнИцІ з дня народЖення в. І.

ввсокоі

:акостt

ааі1ив

.виковує

_ вормв

.J'!енІна,., За · nоnереднІми пІдрахунка­ ми, в цей денр 130 вод!їв І ремонт­

·

них nальному;. е.'!ектроенерrlї та зап­

Вова

·

що-:

ниІОв

110........

ввробіnсу . ва 115 проЦевтtв.

n-рацюватимуть

част~нах.

На · 3IIIDy: · ударВІQС :комуиtствчвоr · ирацІ

Всього

' ти~:яЧІ

4.5

зекоиом:~е­

буде

.

тонн

на

, nеревезено

народноrосподарсь·

них вантажів. в!дремонтовано

М. С. Трепеnо••·

мобl.nІв но

Фото· ~: Семнвоrа.

1 12

8

автп­

nередових вG~

якL

вирІшили

до

О. КУДЕЛЯ.

вузлІв та агрегатів, зда­

началнтк планового вlдді.nу АТП .м !1063.

тонни мЕ!'!а.nобрухту. 'Ударною ~рацею ознаменують

4.5

nlдnриємсtва,

свята . nрацІ сnравитис11 з ·особистим nланом чотирьох місяцІв. Це номсо· мольсьно~ молодtжна, бригада М . ІІ . . Процака. а також во ДП А. І . Нор­ н!йко. П: В. Гайовий. В . М. Хро· мець. О. М . Найдан. Частину зароблених ноштІв . 1600 нарбованцІв - буде перерахо­ вано у фонд ХІ-ї n'ятирічки.

nрисвячений

ться

иродУ1аd.У.

1 13

•червону суботу• дії~

То'іНО за планом

В- І с т 1 з п - о 11 в

Зекономить

високоякісний

З піднесеним настроем

метаn На

.

Бро-варс~кому

~-'!1~ному

до·

:з: . цІДнесеним наст~оєм , .nІ~их;,

заво~l метало- трудJІ:rьс.ІІ -.

на

фосфор"-ц

:ного обладнання Всесоюз·

м'янсьного

віддІлка орде· зе.'rенІ(А корм,

науково-виробничого , на •Зиак

об'єднання

•Ремдета:rь•.

Пошани• рад-

ІменІ НІрова.

rocny

1.

.весняних . .азот~иJ... ~~рив; J'J. ",'Jощу

:конструкцІй І технологіч· nолях механізатори Зази- під l(уйурУДзу· на

:ном

.На свlт!!о'rехніЧнQму заводі завер­ ше~о n!ДГQТО!І(у . ДО nроведеННЯ С~Я· та nраці. ·ПJІаном штабу ло nроведен· ню ·всесоюзного ленІнського комунІ· стичноrо су(іотника длЯ ·кожного · вн· ро('іиичого nlдроз!'!лу ВІJзначено кон­ кретний обсяг .роботи. .ве·зnосереднь!' на робоu"х мІсцях т-.рудитиметьс'я бІльш як 700 виробничиинlв . ·вони зобm>' язаJJися внrо­

cliJJoc .'1

.займе

JJRa

органlки; nЦt

:ний

виnуск

установок чеJ3ний . nрове.rти

.

'УД-209. Вони стануть~ не, , мlшl

віsса

сlвбу су-

Члени

Загону родючос­

ropo~y по тІ: nродовжують

.1

у · МЩІУ.'!,~,мv ~апдаиоааноІ

вивоЗ.ити

кіtТЬ nрацюючих

на

зr~ос "З

н!.:ть­

фабриці

замtюшми на ремонтних мерзлотаJt6му грунту. -дdбрива: на поля; · особ.ТІи· nідnриємствах, де рестав- Вnерше самостІйно npa- во с.таранно трудяться ме­ рують- у ве.1иних кількос- uював номсомо.пеuь Оле,н- хаяізатор!f В . М. Яковек­

рятячого

сягла

1300

Шлtuевl nоверхнІ . noвeuxнІ під шариноnідшиnники.

тиме на своІх робочих '-ІІсuях і ви~

д.1 я регатІ· ·

вали,

пальці, Ісандр

Рибка.

Молодий ко та В. В. Калиниченко.

механІзатор занрив во.1о- . Хлібороби · виве,,и тех­ гу на всій площІ багато- нtку .для закрИття ІіОJУО·

реставрації у аг· річних трав - 40 геі.:та- rИ на посІвах озимин~. використовується рах. ДеннІ норми виро- Ян тільки дозволять . nо­

метод наnлавлення зноше- б!тку винонував

на

120

тrикотажу:

верх·

нього

оrях рІзнІ

чо.іювІн.

дружно вийдуть суботнин.

БfІОварськІй райсільгосn~ технluі, Це n'ята установ­

заверш~но

В. ЛЯШІЮ.

На ~аниJв,

тпсяч

857

що

на

нарбованців

2

нулої суботи

де

тисячі

n;~а­

нестандартного

ко·

вовано П на

920

у

миnо.1к.Івсм:оУ

механІзато- тонн

nep· зябу,

бульб,

тонни

nід

з

яких

заю:адено - в

Із

зекономлених

сортІв. того,

nоля

200

виі\Шло на!)тошrі

тонн

ня.

РобtтниІ\и

допомогою

дG са~lн-

pa~rocny

колентиву

з

Се-

·

роз:

О. ~ОПТЕJІКО,

дисnетчер радrоспу ІМ~

н1 1\11чуріиа.

трактори, янІ nрацюватимуть у nолІ , Бідре~ІІ)нто·

дня цей важливий агро­ технічний захід nровів на

ІІ'ятирlчни

ванІ

90

ІІ.n~Rсної

бригади· слюса·

рlв·складальникlв еf;сперимеитально - силада ль-

ROX дІльниЦІ на чо.11 з Минолою ПавлоFичем ПІнчуком. Ритмічно праіІ.ЮЮТЬ І- заготІЕе.1ьнюш5ригада рІзальникІв мета·

1/у J\:І~пю:rи Палюха .

тов:rrене

насІння

ранніх нормІ

старшин ~J\ономіст.

40

пря

деннІй

гектарІв.

ярих. ВІдnовІдно · плану органІзафйних заходІв,

Через }Jень-два .механІ­ затори nристуnлять до

сlвбу їх nере;tбачено провести за три робочІ днІ. . Першим вивІв, у no.1e своге .. трантоrа Діf-75 механІзатор - О. О. Бар·_

пІдготовни грунту, а nо­ тІм с_іятимуть раннІ ярІ. В усіх nіднесенuй наст­ рій . .Х.'!Ібороби . настроєнІ на те, щоб . nо:іьові -робо-

Григоровича І даш. ВІн забоrонував n!)~ ти

· .. 0 . І~АНИЦЬRА,

гектарах

nровести . в.

стис.nl

сlви конюшини І!З 6::> строю~ . на високому arpoгектарах. nеревпкопавши те4н1чному рівнІ . · норм;;·. BиcqJ;ioпpOJU'l(TИS· АНДРІЄНКО.

r.

бованцІв ..

Т. МІТЧЕНІіОВА, секретар партб1оро фабрmш.

Ма мину.ттор~ЧНОМV

хто

Tl,

не

виробництвом

на

Займатиметь­

nродукції.

будівництвІ.

nраню·

збирати· nри·

Вклад

руСОНІВЦІВ

На . комунІстичний суботник у рац­ госп!

. 700

«RусанІвський» вийде nонад робітникfв. інженерно-технІчн~с~х

· JJрацІвникlв І службовцІв.

Ч .'І ени ко·

леf:тиву, за~нятt у сферІ матерІаль­ ного виробництва. трудитимуться

безnосередньо

~ока.

УсnІшно несе трудову естафету четвертого року

Підrо-

озелененню

М. РОЗГОНЮН, секретар партбюро.

на

своїх робочих

У день свята

nрацІ

nередбачают!> одержати

Добре nІд-готува.nщя до· но трудиться: тракторист весняної сівби механІза· С. В. Богданович. який тори радгоспу 4Бобриць- nрацює на 1\!ТЗ-50. ВІн

доброякісно.

rio

nрибиранню територІї пІдприєм­ ства. Буде танож зібрано тонну мє­ та:rv та 200 кІлограмІв макулатури. · Внесон тринотажник.ів у фонд n'Jl· тирІчІ<н становитиме 4.5 тпсячl каі)"

Внесок nтахІвників v фонд п'яти· рІчl<И становитиме 2000 нарбованпІв.

ІІях.

к.ий». ГрунтаобробнІ 1 по- · закриває вологу на· nояІп­ сlвні машинІ:!, а таf;ож шеннх Лj"!1.ах. За nівтора

ком·

шиІJокий фронт робіт

1

ЯЄПЬ бІльше. МІЖ

nлl!!­

ЗанриваІоть вологу

тисяч ·

скnадо~' Інша частина займатнм(>ТЬ~'Я І'і .~!t­ rоустроєм · новоr фабрики. де виконав

муть металобрухт , манулатуру, биратнмуть територІю.

в

ви­

воду.

518 274

_;ся

нарбо­

nІдприємства

рІшили nерерахvвати · у фонд оди· надцятоІ n'ятирічки. · Л. ПАСІЧНИК, иачапьвmс плавовоrо вІдділу за­

ватим~'ТЬ

люються роботи по nlдro- · nочати сц!ннЯ на~тоn.11.

товці картОІмl .

nрацІвнини

суботнику.

ранньої

nрсірощуе

ванцІв

. 2000

Більше,

висадж~rватимуться ною на . nрогрІвання . .Rplм раннІх

·

М;ітерІалів.

на.мет

nолІетиленовою

неУ територіЮ: ЗаробленІ в цей день

ся

nоназникІв, ян НЧП, продуктивнІсть nраці.

колектІJв

тисяч кар­

бованців. в томv числі ·на 4 тисячі

nтaxocr~l'i­

ше кІлька , агрегатів. А яровизаторі .. на · нагатному nолІ nосиТрудІвнинІі .гот:О.вJ

мунального об.тtаднання в nершому кварталІ. Рєа.'Іі· карбованців. Достроrово виконано, також завдав· ня ' 1 з таких важ.'lнвих

37

готовить nродунції на

nрацюва-

аrроиом.

ка·

туrбот

геnтарах

Учора на

· карбо­

бІльше

50

буль6и

:ну, виготовлено товарної цродукцlї 1\ОЛеКТИВОМ за· воду

Побі .1ьшало

uщх

злагоджено

них

БАРБОН,

цl днІ В картоnлярів. 1\Іи- рики ЕЖе . nер,ее;ра,1и' ри закnили во:юrу на

Ритмічно,

до­

квітня· вони

· Турботи КарТОПJ.ІЯрЇВ ·

·:н&, виnуск яких освоєно яа заводІ для рес1'авра ­ ІІІІ деталей до сільгосп­ машин.

внесенніі

М.

вона

:номун!стичю•й з

ro.::~нl умови, вони. ~дразу_

з'явилися в Київсь' тт!;rжив .'1ення озимих та :к1й о,б.1сільгосnтехнІці та багаторІчних трав. Учора

21

на

Половяна

'НЯХ nоверхонь за доnомо- nроnентІв nри високІй nристуnлять до · виt;онан· rою спецtальноrо дроту .. якnстl роботи . . ня • u;ього важливого агро. i!lepшl установюJ Уд· На віддІлн-у nроведено техючного заходу.

::109

виробничих nримІщеннях. вnорядно­ вуватимуть ~а~;~одсьну 1 nрютеглу до

Оновленим ЕІ.т;ьuте. P'm B;t9~Чl,

·

енер_rоресурсів;

Інженерно-техНічні І'Ірацlвники та с.'Іужбовцl наво.дитимуть nорядон у

poul. Маtіже весh обсяг · прод,rкц!У nередбачено

бур~и. На

.

що розташований в· Кн яМикода . Іванович Чиж к()Жен г~· ~тар .внесево по Жичах. розnочато серій· та Іван 1\Іиронович Rop~ 75 тонн поживи. ,

.nів та

tовити mюд~1кцІУ на 45 ТІ-Ісяч нарбо­ ~анпtв : ІІе на . 2 т!ч·ячt більше. ніЖ

гектарІв, розиндакни

300

виготовити · Із змщаджених м-атерІа·

. овочІвники -

мlс­

тварюшнІш

18

tонн

зІбрати

мn­

.до 2

:rонн rородшін. Повним ходом Іти· муть веснянІ noJiьoвl роботн . Штаб по nроведенню •червоноУ

Оперативві дані ,!!.нсnетчерськоі сл:оіжби раі!с!льгосn­ уnравління про середньодобові надnі мо.,ока у гос'пnдарствах раііону за 1 квіrня 1984 року (Перша графа надоєно мо.1ока на корову (кі .1оrрамів); друга бі .1ьш~ ( +) або менше (-) порівняно з від· повідною

-

датою

минv.,ого

року;

треrя

( ±) до завдання)

с:П,,осківськні\• ім. 60·річчя «Авангард•

І сПухівськнй~

СРСР

16,4 14.2 12,2

12,2

+1 .3

о

-'-0,9

+!1 ,2

+І'. І о

-n . з

-0,5

субОТИ»,

ЯНИЙ ОЧОЛЮЄ днрентор ГОС• В. М. Дмитриченко. ян­ значив фронт робІт 1 для Інженерно•

. nодарства

технІчних · nрацівників

1

служб01щІв.

Вони

у

тепличному

будуть

господарствІ

зайнятІ на

nікІруваннІ

розсади,

блаrоустроюва.тимут~ його . територію, тр~r дитимуться:

У

фонд ХІ-І

nР.рерахvють лених

в

саду.

n'ятирlчни

840

русанівсі

нарбованцІв зсrро6·

на суботнИну коштІв. І. РЯБИП, rолова. профкому радrоспу.

Імені Кірова Імені Щорса ппз сРу.:!НЯ:t «Русанівський> сБобрицькні!:о сКраснлівськнАJ с:Літківський:о

«Гоголівський> с:Ве:rнкоднмерсьr.ий• с:Жердівський• с:Зоря:о імені Мічуріна імені До~учае-ва с:Заво·риuький:. с:3ІІІ1-1аІ!ИИ~

По раАону

12.1

9.9.

9,3

9,0

+0.1 -0,8 +0 .3 -0,6

8,1

о

7.8 7,6

+0.8 +0.8 +0,7

7,0 7.0 6.8 6,7 4.7 4.5 . 4.3

. 7,9·

о

-0.3 -0.3

-0,4 -0.6 -0.4 -1 .2 -06 -0.2 -0.4 -0.2

-:1.5

-0.5

-0,4

-0.3 -0.7 -0,7 -1.2 -1.4 +0,11 -0,39 о

+1,4 +0.4


,. ~· *

3 utтия 1984 .рОІJ

сВ О В! . Ж ИТТ. ЯJ

---··ІWIHIUI 8'QIQOI"' (tl84 .іІІЕНУМУ ЦН НПN -

,,J ~-~~~

У ираїпах соціалівжу

В ЖИПІtJ

f:еJІекцІоверв

УСПІХИ. КОЛЕКТИВНІ, ВІДПОВІДАЛЬПІСТЬ-­ П.ЕРСОНАЛЬНА заводу

''~foлypr1I,

nорошковоІ доповІдІ.

· де . обговорю·. ніJй

Зокрема,

· lli.UUIUIIJeз:

черrу виведеНі

На аиІмку: яабораитки об'єднання •Осева• Rве­

(ФотохронІн~ ТАРС- РАТАУ).

заводу

ПУСКОВІ ЗДАВАТИ В СТРОКі---.

JtРацюв

більш

.Jjro:иyt

ритмічно,

Лу Костянтин Римарчук винІс на nартійні збори таке важливе . nитання, як nоінформованість к~· лективу, .його свІДому

договІрні

· ще

лективи

додатново

зобо- стали називатися творчи·

в'Язання.

ми. а дехто Із бригадирів

чому ж повнІ'ІнІ зо· не знає, за рахуном чого

· fla

сt~р,~жувати своІ JтИ: ·хомунІсти

зусил· ж бригада' буде nеревино­

в

маМут· нувати

nлан

по

зростан·

н·Ьому? ВІдповІдаючи на ню продунтивностІ лрацl це заnитання, доповІдач на 1 nроцент та знин:ен· з•rострив увагу присут- ню соЩвартостl nродукцІї

нїх на рядІ невідкладних на nитань,

ще не внрішеннх необхідні

_сЬОГоднІ.

· Взяtн, · наприклад, ос·

возний yЖe

0.5 · процента.

цех

особисті

Тут

р,ахун·

ни економіІ.

Нрцтичну оцІнку. робо-

за13оду. · ВІн ти партІйного бюnо 3aRn-

аийшов на проектну д,оурравлlння

nотужнІсть. А це значить,

що при нинішньому

тар,

дав секре­

парткому

заводу

рJв· Б. І. Попов.

н:І механІзації цех пІдl· - У доповІдІ не було йіцов до того рубежу названо жодного прІзяи· Р9:ІВИТКУ ІнтенсифІкацІї , ща винуватців, якІ недо· Щ() без nодальшої авто· працьозують на ~воУх ·маtивацtУ , без повІюго м!r,цях, зокрема · ска­ освоєнн!'І

нової

техноло-

r'!ї І"Мnп ."""~'Я nорошку

за я

нІн ,

- . тому

І

не

зіі.11зноrо вназано. в якому юшрпм­

завод

у

най- ку

їм

nрацю в ати

да.ТJl,

о.шжчші час не зможе яи справля'І'ІІся з nостав­ справитися lз FІПюнан- леними . завданнRми. нm(·

всезростаючого

nла-

·ну .

Секретар

п арткому

кож зауражив,

'не

rщконується

1

щ6

план

· пощt

з механізац!І

чаткv

та-

що на rю-

зборів

повІдомлення

не

б'•ло

пnо

. Б!'Ко­

,труломІстних nроцесів 1 в нання ранІше прийнятИХ іІ(ші!~ ОСНОІШИХ цехах. рІшень. . 't'dМy для ."ІабораторЦ .НомунІстам зarю.ni'Jyn· авrоматизацП І механ!за- равл!ішя не слід ~абуІІа· ЩІ ще є непочатий край ти , що ycn!x заводу з~­ р~б9ТК по рQзробці та безпеЧ:</є з.1аtод жена· ро­ вnроваДженнІО у вироб· . бота усіх трудових колек· иицтво . роботІв . автома- тивlв, а· недоnрацьо·

тичних

лІній.

Недопусти- вують. ян nравило . окре- ·

ІЩ

робочого чадугових печах , а

1 . втрати

cy

на

мІ nраціяники, якl 1 no1'\ИННі нестИ персональну

fi:pt"JcтoY nресів за рlк че- вlдповl~альність. рёз nlфебоІ у постачаннІ І'. :SУЛЬВШСЬRJJ~. Tif іюпl nрич ини н а.'<і­

ЧуЮть . деся·щи тисяч

npe·

пщма.цськвй

коресnои­

цеит.

со-tодин.

З КОfОРТИ. ІІЕН. ІНА ДО

1ОО-РІЧЧЯ

Цро одного

З ДНЯ НАРОДЖЕИНR А. Є. 6УБНО8А І З уліОбле­

и.иі rф.рО'їв в!домий росІй· t.. Іr..яи А · nи. сьменник ·· Іван

~~Ій колись nисав, що •удивнте льньrм о6ра3о.м .со~д ишtл в себе. на· 3іі•~ось бЬІ, неодолимое:

'f'i?lf

~дкую душевную

nряNІu­

·

ту и. душевную срнров ен­ н()ст ь, наружную nростоту

Х4рантера с .1ожнос ть

Зориость чую

йнутреннюю

его ,

тр езвую

глаза и

nе ву­

романтичность

ц~··

.

11

В ін nrи і'ІUІОБ ~·

nQ·

І був ВІ Р· до о стан

ПОДИХу.

НарО,'\НВСЯ з !и у квІтнІ

ро ну

11

м.

1Ra f1 0I!G-

$b'Зrreceн ~J .нy. , Ш с .г.я за· ' і<Jн 'іеННЯ реЗ.1ЬН~І·о J' 'іИ.1И

Зьно ю

Петербур­

о рrа нІзаЦіямн

РGДРП .

.

У ІІеRеrнІ був обраний.

до

pOhJ' складу

МІ С ЬКОГО К<?МІ т ет у РСдrП ІЕано во- Бозн еr ен ська І де· легатом на lV (Стокгольм­ сь ний) з'їзд РСДРП . де вІ н вn еnше знаіі,., м н ть<' я з

в.

1.

Jlенін им.

3

тоrо ча-

в nоnереднІ роки.,

1

головним

розпоча·вса

завданням учас·

никІв будІвництва в безу· виконання

місячник

зведеи~

свйf:часие

лх

надання

вельнинlв

ПМR ПМК

всlх будІ• мов-би_ заtюво пред'щшти вейєра

м,.,_а, ПМК М 9, М 7, СПМR М 509 нашого тресту , СПМК .NQ 2 тресту ··Тел· лицьтехмонтаж~ та бага· тьох Інших. Незважаючи яа деянl nорушення строків ком·

плектац!У

нoмlctr

всі JІюім

впорядкуванню

Зо!<рема, на

щ1

вий

будівельними третьому ~варталІ

-

1

сnрава снладна,

.

му

самові.Дданого,

твор-

рату

но•монтажних_

уnрав.rrі нь ,

ян тр.удяться на · цьому ве.пнкnму б\'дівельнпму об ' єrпІ , с пр~' МОЖН і Ві!рішувати І бlпьш складн і ;}авдання, · Саме зараз. у четвер-

но, О. А. БонДаренко ,

С . П. Во·роний, ви ко,н­ роб радгоспу «ЛІтків~ ський• А. І. Оnришко, ГО.т!О.ВІtИЙ

НИЧНОЇ

уЧасть

значна

кі л~

кІсть б\· д 1 Бе .1ьних · ОРГ/ІНІзrщІй рІ зю'х мІн~стерств Та ЕЇДОМС Т!1 Тут · nрац!Оють пІдрозд! .~и т.рест1й « Швде ненерrобуд•. «ПІВ· дензахІлтrішсбуд•. «Укр-

тому роцІ n'ятирічки .. пе- гідроrnецбуд~>. « Мосторед на~и постав лено буд-1• та багато і нших.

су Андрій С ергі йович був делегат ом всіх п а ртІй них з'ї:ціз - по XVII включ· но.

У

1912-1913

рр. Анд·

товцІ зС!'юйного

соцІалІстичними

редньої

nонстан· змІцненню

ня. Н а зас Ідан нІ ЦR п~р- . в·лади

тП

10(23)

1fі:ОВтня

1

ДІЛЬ­

0.

школи

r.

о.

тивІсти.

Програма · на мlся·чн ика широка. Це

бу·

nеріод

визначена висиnкц і

грейдерування дорІг, nосадна близько 3000 дерев і нущів, сnоруд­ ження ще одного риту·

ального

ре11іонт

майданчика,

І

фарбування

nарканів. . Будуть прн­ .веденl в на.'Іежний . санІтарний стан терито­ рІї nІдnриємств , уста­

зобов'и·

•Брова·

.

М.

МатвІєнко та іншІ ак­

занн я ми по спорудженню одного з найважливіШих Ра НиrР ЩИН І nусНОВИХ об'єктів ~ого 'JIOJ;!IТ . Т. ХАУСТОВ, НАчальнпк вироб~ІІЧоrо

вІддІлу тресту рисІлJОбуд•.

ЛІRар

Лікарні

Ткаченко , директор се­

будІвничих женерно-технічнаtо пра· «Тешшчного• є головне : цівнина. необхІднІ матерlа.тщ на· Cnpa10a уr н.тт~яюється бутІ зн ання І досвіл,, а 1 тим, що вперше в н~· ~кож бажання :~'сnІшно шій nр<.>~ктицl у роботі eje- сnравитися Із взятими ре

увІ­

комітетІв ~. О. Влєз­ нов, В. Н. Ш ляхтичен­

Набутий дос.l\ід будів- чого став .1еннJІІ до !JpaЦl 'дівельн икlв. иицтва гідропанних теп· кожного робітнина тз Ін· .І в~;е ж у

."иць, дІ .пові взаємовІднОсини Із замовни1юм є за· . порукою того , що но.пективи пересувни х ме хан ізоnаних колон, будІвель-

виконкому,

йшли голови ву личн их

скорення стабІлlзацfУ ко· жноrо шару l;юляцlІ, а

праЦІ

сІльради.

мІсячника , до яного, крІм nрацlвнинІв аnа­

значною

nродунтиІ'!ностl

приміще!!ня

Ходом робіт керує штаб по nроведенню

тальнога заводу буJІ!Rе ль- яна пО'Требує nерш за все внеона температура нега· . ннх констр":rщtй та УВТН сумлінного. по -справжньо- тивно nознач{І .;ться на тресту.

16-

житлового

виконкому

матеріаламн та Rонструн- .ку .N'2 3. мірою дlІ(JТЬ nогоднІ умо· ц !ями . слід вІдзначити Викон ати дуже наnру- ви. Вели ка во логІсть , такоЖ гідний внесок у женl . завдання , ПЕфЕЩб~· наприклад, стримуЄ при­ заrальну сnраву коленти- чен! заходаІ\ІИ, вів дослідно-енспе\)имен- вІдповіда .rт.ьна

но­

унлада­

nоблизу

будинку,

нанести

nроцесІв

nаркан,

нвартирного

нладкою у виглядІ скло· .но лотна та склосітки. І це н а rтлощr, яна nереви· щ~· є 12 тисяч квадратних метрів . . Треба врахувати І те, що ·На виконаннЯ

бло· цих

села.

'

кладови·

встановлюється

територІЯ

об'єкти , · передбаченІ зве- n'ять шарІв мастнчноІ деною nроектно-ношторис· ІзоляцlУ з армованою про· ною документацІєю . Для цього генпідрядником бу· ли розробленІ захо$ no забезnеченню sведення 11 дію у першому nіврІччІ блоку теплиць .NQ 2, а. в

нвlтня,

ються тротуарнІ nлити. Впорядковується t

ізоляцlйники.

належить

1

но nочалися роботи по

чений турботами !,!Є тІл•· рів · труб різних дІаметрів

1 · монтажню:.Ів державній

в попередні роки,

l

11ле в Літках вже дав­

робіт (а ЇХ більше 5 Ml· ратнн:х; метріВ. . 1'/іІдори й Інш~ городина . льйонІв · карбованців). Це Завершують роботи ВІдрадно, що Це р'езу ль· також н еобхідність не- єдиного будівельного кон·

тат діяльності

озеленення,

розnочався з

ки про своєчасне 'й оста· дасть змоrу засклити по. точне освоєння обсягів верхнІ теnлиць площеЮ будівельно · монтажІl и х блиЗ1ІИО 200 тисяч нвад'

13

блаrо-

1

уетрою

rрафЩа . який nepe)Jбa·

гектарІв.. Зараз на 190 , тисячах квадратних метрІв вже ВИрощуЮТЬСЯ огfркИ, no·

rентарlв більше, тобто

нов , орга н ІзацІй, лиць І садиб.

ву­

М. ПРОКОПЕНКО, fОЛОВа

·.

СіJJЬВИКОИКО·

му.

Радянсько! ном Рев·в Шськради СРСР

відродженню

на· І

одно час н о

НН 7 родного господарства м!с· «Нрасной

редактором

звездьІі>.

ро ку був о бра ний членом та. У 1929 році nарт Ія Політбюро Ц:К на чопІ з Ян свІдчать архівнІ до- наnравила А. С. Бубнова

В. І. ЛенІним. А на роз- нументи,

.

А. С.

Вубнов . на нову nосаду ~ нарко·

рІй СергІйович в Пе­ ш йреному засІданнІ ЦК будучи членом ЦК КП(б) ма ос віти ~РФСР. тербу рзІ. nраuює в редак-. 16(29) жовтня А. С. Буб- Унра,Уни і ЧJІеном УнраїнЗ його Ім'ям пов ' язано пІї газети · «Пра вда~> . На VI (Празькtй) В с еро с\й­ нова було ввеДено до сьRого В!tіськово-р.еволю· ви·рішення важливих зав· складу ВЩ с ьково "Револю- цІйнаго комІтету, керував дань ку льту рної рево лю­ сьнІй конференц!І РСДРП (1912 р . ) за вказІвкою ційного цент ру для кер~Ів: формуван ням nартизанс ь· ції , введення nочат кового

В.

]..

Л енІна його було об·

рано

кандида том

ЦК nартІї.

в

член и

ОсобистІ

стрІчІ з Леніним,

зу­

уч асть

в партІйних з'Уздах , ста .1и найбІльш ~на•1ущими сту·

це нями

йОго

п а рт:йн оrо

иицтва збройним повстан~ них загонів

середньо очолІQвав опера· на УкраІн і. У · січні ції по захоnленню

вого nалацу.

Зимо- ропу

в!н

фрон ту

1\І! са р затзющь ресnублl- коло/у.

шовиками

Нуй­ б \ .1ь­

направл я:ш на

в Турухан с ький

З за с лання. ~нтузіа змом , революційну

ЕІ н

з

новп м

s ю1ючи в ся в

·

боротьбу

Самар\, МосквІ і

в

Петро­

град! .

За рІшенням VI з1зду паrт Ії А. С . Бубнов вед е 5Є.'J.НКУ ро боту ПО Пі;\ГО-

Пlr.rrя nеремоги Ве.'!и ко· армії.

за ...РІшенням

ЦН

виr :;ав на .Шедень

Уf\раїнсь-

РВР

вві йшо в до с н.::аду Радян ськоrо _ур яду України. Пісдя звІль н ення від nет· люрІвцІв Ннєва Бубнов очолив внхон ком Rнївсь·

·

ськово-історнчної

І . всюди

.1

вІІі•

науки.

А. С. Вубно в

1 4 ·І nроявляв зд І6;:ост1 видат·

ного рево.тІюц!онера, стііt•

участ:а у роз· ного типу. Ініцlативt~!сть,

За

рІшучІсть. nринциnовІсть,

мужність І о.собиста мужність і само•

відва, rу , проявл~нl 1 в бе }Jот ьбі з заколотниками йоrо було нагороджен е ()рде н о ~ Черsон ого flp;. цора . :У 1922- 1923 РГ

критичні с ть, прагн енн s віддати всІ с вої сил и бо­ поrьбІ . за ща ('тл 11 а ро ду, - 'цІ рис И хар<Jюеру ви~ ' ; .r:япи. А .. С . Бубн ова с еА. С . Бубнов nрацюва : ед ! н пшх . Иого ім'я зявІ~у ючнм · вІДд ілом аг! 1а І\має по чес не м і с це с е­ тапІї 1 nроnага н ди ЦІі .~ ед І r.;!' н л ен і н с-ько ї ііО• РІЩ(б) . В 1925 poul Вуб · . орти бl л ьшовІші в . нqв секрета р ЦІ_{( nар­ тІї: Ба гат о років ІІ!Н о~6А. ЯТ: 1/ ВЕНКО,

кої м! сьJ,ої Ра,1н . де про- лював робоіу

тори ко-Партійн ої

у 1921 роцІ А. С. Буб- кого більшовика ленlн сь·

JіартІУ ' нов брав

Л ~ нін а Ан др ій С е рrійо:еич

злачну

t

1919

членом

ян но- громі нронштадтсьхого з.а-

ЮІ. бра в найактивн!щу уча :ть в ·борот'ьб!. nроти в ійсь н 1\а л е :;,Jн а . На nочатку 1918 року :>а р еиом е н даrіІєю В. І .

вlв

став

Ревв!йськра,ди

кого

го Жовтня А. С . Бу('інов

1917

безnосеред· семирІчного навчаJІня, nо­

1

ням, вІн такоЖ в,kодив у ньо брав участь у роз· лlтехнізацlя школи. ВІн Вtйсько во . революuійний громі контрреволюцІйних внІс також велиний вклад 1\Омітет (ВРН) 1 безпо· вІйськ 1 банд, як! дія.'!и у розвиток радянської lc·

унів ерситету. Лют неву р е­ волюЦІю року він зустрІв на Єн І сейсь~;ому тракті, поли йо го пІд кон­

ЗвІ льнений rеЕО., К,ц!сю

: 905

року.

Як

nлощею 12.68 гектара т~ Своєчасне j!&нІнчения ряд доnоміжних об'єlЩ'і,.В монtажу сотень тонн комnлексу. оцИНК91Іtиих . ·метаJJокон· Завершальний етап cTpYJЩilt маркасІв та ба· це складний nерІод. насИ· ran.oJ( десятнів кІ.'!омет·

зас лання край.

1

ного

ний•. Янщо у· 1982 роцІ став до ладу діючих один блон теnлиць nло· щею 6 Н~і\Таріц. ТО торік бу ,по введено в , дlю на 7

Московською

ІРИКОМ серця вИм її спрііві

1$84

вертається в рІДне мtсто ,

ІПСJІЧВИК бзrаrоустрою

але

залежати

·

воєм ·разом з Б. В. бншевнм Т\1 І ншнмv.

nартію б! льlіJ о s н и !в за

!fijOГO

в . студентськІй демонстра· ціУ, його було виклю;rено. 3 І нст итуту. Бубнов : nо­

леrиих,

КінцевИй реЗультат ПОТОЧ·

З року в рlк Иарощую- завдання nовнl~тю 3/!.~р- чає

загальномІсь кої Pa.ttи рО· бІтничпх депутатів. nІдтримує тІс ні зв'язки з

'f~. соратни ка велиного Л e­ Андрія Сер г ійо в ича

Вубно sа .'

бу 1 в 1903 роцІ стає бі л ьшовиком. За участь

з

буде

тьси темnи введення в шити будІвництво 1 · вве· фронту робІт nідроздІлам дію nотужностей радгос· . сти в діl() останнІ два тресту сТеnлицьтехмон· nу-комбінату •'fеnлич· блоки теплиць заrально10 таж•.

можна U\.ТJко~

·1 .деrшав11ого дІІ,! ·

Jt\Ra

ся в рено.rтюпІйну бороть­

не

вІЛ цього

~о~не

бере антивну участь в ор­ ган ізації nершої в РосіІ

· віднести до в 1,Іо мого пар·

rt!нoro

МОJ!ОДИМ ЮН аКОМ ВК ЛЮЧИВ·

сnрава

ro

серд­

.

ЦІ слова

ща. АндJ.'Jй Бубнов всту­ nи~ до Московського сІJІЬ· ськогосподарс·ькоrо Інсти· туtу ( теnер Тім:рязєвсьна академ!ІІ). · Там же вlн

Скоор.!(инувати дІt усІх ланок цих орrанlзацНt ....-

НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ Е .тА П І .

ниЧЬrо вІдділу Е;. П. Ко· тІйних організацій. А ce!O!Q.l• зазначалося . що ви· рета.р но. мітету комсомо·

.ці та зниженню собі· участь. у всьому виробни· sартості nродуІЩlІ біль· чому nроцесі. mё, вlж на 1 nр6цент. Так, сьогодні комсо­ З · nочатку року · завод молЬсько·молодІжні ко·

спецlаЛіста~в ви·

та Стейс:хцоаа 1 Мар1.ІІ Якещова перевіряють иа схожість васlввл трав.

новоt технІки в цехах по·

m•

чехосповацькими

експортуютьсJІ до р.ІІДу братнІх держав.

У .доnовіді, · з ІІНОЮ .ви· винне бути nІД nостійним ~туnнв: начальник вироб- контролем цеховИх пар·

~иtr1 завдання · нолек· за~tоду успішНо вико· І,Іує: .е план, nеревиконує" тьс.а вавдання по nІДви· Щf!.НнЮ продуктивності

ІІбаравию. У · ЧССР

сокоарвжаіhІt сорти aporo JічмеІІІСІ, бобових росJІИи, ЬпrpoКJdt асортимент сорnв кормових культур

J~~ся аавдання, nостав· ~. В. Rолесниченко ска· .nені лютневим (1984 р.) зав, що впровадження

ttJteкyмoм ЦК КПРС.

мехав13ІРІt.ОМУ

АОбре аареномендуватr себе сорти · ра.цявськоt пше· юtц1 •мировtвська•, ·•1JІJdчuІRa• та інші. В сво:ю

rоJІов·

коіІсrруктор

ЧехоеJІовач'lИ!ПІ

IU.t$ мета · - о,~;ерІЦШВЯ реоков,Ожайних культур, md. б ІІрЬтиеrоJІJіИ аамороВІЩМ та · ІЮСухам 1 легко

~~-~ 1 ІЮрИСП& роз· 1lpo ЦlJІИВ рз:д ПRЦЯ]і, _,в~ •ІJбулася на від· що nотребують (~Oro iQn&PJ \3артlйних зборах вирtшенн.~t rоворили ко· Jі~lстів заводоуnрав· муністи 1 в обговоренні ~ня

CoцlulCfR'DIOt

р.-и а саоїМі ВОJІеrамв а кра'ів соціалізму успlш· IJO tflt8ЦJOIOТII ВЦ виведеІОІПІ ІІОВИХ сортів росJІИВ.

·

ПопІт\• п раR " !ння

цо Черsоцо1 Армії, б.}' В '!JJЄ·

ч.""'" тів

Сп:

Li'CP.

.а ЖJ іfналіс·


p·att}'' Yr з стор. -----~------------~---------------------------~-----

~но в Е

ж и т

--~~~"-----~~----~----------------~------Щодня Р!

I'~JLti,JlЦIИ!tИR

nягають десятки .nистlв. Від людей

.

С'І'Іл

'рlзноманlтннх різних . профе-

СерАознІ ввинувачення nред'яв-

l' Я:.

з серцем. Прийшла :на доnомогу кондуктор Н. я. Прокоnе_ць. роби­ ла штучне дихання .. Але це не до­ помогло. Тоді водНі В: Г. Зелеико (його повнІстю nідтримали паса­ жири) звернув з -основного марш­

лені автотрансnортнинам; І не без­ nutтaвнl. Таким людям. про ІІНИХ

сІй, характерів. Такий · же ~lзниіt t.цет"ся в останнЬ!;JМУ листІ. не І УхнІй!емlст. Приємно:'!tд~нач:mи. мІсце в службі сервісу. І не лише що біфість з нwс - де~1JО8Пов1- _ на nІдnриємствах трансnорту, а й д1 проr-.шодей nраці. Ух _ труДовІ в занладах торгІвлІ, нультури та

руту

ДО · Станц!У

ГИ>>. Синові

'l'ИХ чи Інши.х nрацІвнинlв до ,ви-

повІла в листІ броварчанна Л.

вали життя. Щире усім Ім спаси­ бІ. З повагою ..,- І. А. Новаль•.

нів, дякують за чуйність І щирІсть 1, навпаки. засуджують бюрократизм, черствість.

так давно. І забути їх автор листа ­ не може. Хотілось би, щоб 1 читач1 дізнались про них.

вчасно

мІста і !' сІл району. Автори баrаПро обурливІ ІсторіУ, свідно\1 тьох листів nишуть про ставленн~: t~них Ій довелось бути св.мій, роз­ Г.

· нона11ня своїх службових ?6ов яз- Сивець. ТІ випадки т1Jапились не

•БІльше п'яти років автобус на маршруті Пухінка КиХв водять шофери автопідnриємстваМ 31014 Г. Д. Кравченко та В. В.· Марти­

вають у сеЛо за .nяється

дуже

рідко)

і немає

-

ав­

Це чи не · найбі:їьше благо-

nізнати

Р<!дість

працІ

своєю

1

го

~нтереси,

· нічого

далі

від

власні

Завжди

молода жІнка.

ну~сь

власно!

-надходять до газети.

Здавалось

малювалась

Ось один з ни\с, надІсланий пе-

даrОJ;ом Е .

r. · Макаровою.

Во~~

nише: •Я працюю в однІй з шкІл Києва. Часто доводиться Уздити

вати,

ніяк

не

би,

на

могла

. убоrість ,

душа

-

людини

-байдужість.

тих перехожих не

'І'ість, ніж .одержали грошей. Авто-

ший.

рев~цького,

•Одного разу двері · мого дому неждано вІдчинилися. На порозі стоJІла . дівчина. _ То була С. В. Ги­

,во дихати,. ,

тяжкому СТані доставлений у ра-

_ _ _ _.__ _._ _ _ _ _

ЩОДИtfА

І

про

важкої

те.

нього

най­

немало

Веразуб

з

розпов!і С.

як

Че­

уважно

медсестри . nіс­

операц1У .

І.

а

М.

лися

Ім

Рудобаба ,

з

нами

І.

радістю,

ри

листа

тистам

с.

зичать

усnіх і в

поділи­

яку

приніс

худощньої

Підлісся .

Авто­

самодІя .'!Ьнюt

у

ар ­

творчо ст і.

Задоволені роботою магазину .N2 7 с. Гого."ева його покупцІ. зо­ крема Доярки. Завдяки турботам продавців Г. Мишкорі з . Г. Ру· дешно, В. С у шка продукти харчу­ вання вони можуть придбати на

робочому місці .

останніМи

була

гонок

1нспекц1я рибоохоронИ повідомляє громадян, особливо рибалок-

ками І прОт()ками; до кордону доходства;

wко.тщрів, що на Нанівському во-

сьної ~ласті (с. Сувид) по лівому

пюбителів, рибалок-колrоспникlв, членІв загонів «Голубий па'lfТУль•. досховищі розпочався нерест.

То-

)fу на nерІод з 1 нвlтня no 13 червня цього рону органи рибоохо-

FQHИ установлЮЮть ділновнту -за-

6орону на промислову та . любиаrельсьну ловлю риби.

- Нр1м

рtка Десна: вІд гирла до адміністративного нордону Чернігів-

-

·1

nvавому берегах, з усіма за:rока­

ми 1 протонами, до мрдону судо­ :;одства;

. - дренажвий канал Канtвськоro •одоехоаІІЩа (БортничІ - Ви­ ше~~~овв Квйлов): віД забороне-

того, в цей період забороияється перес)'13ання плавучих засобів, що належать громадянам, в

ноУ зони НиІв<;ькоУ ГЕС до адм!ні­ стратР"'·""а І!Ордоkу Чернігівсь" ноУ oб;J acri, з усІма затонами 1

місцях,

протоиами:

оголошених

органами

ооохорони нерестилищами:

-

Каиівсьне

водосховище:

ри-

по

n.lцoмy 1 правому берегах віД нордону забороненоУ зони Rиївськ()І rEC. (гир·ло рlчки Десни)до rреб-

-

.. _

.,tчкв Стуrва та Ro3JIJIК8: на

всьому nротязі, із затонами

лі

cy-

scix

1 ,npo-

токами. на інших водойм~х областІ еабЬроиеио видовлювати рибу з 1

на

20

міграцП

вити

37

в

травня. в тому чис­

цьому

риби

іме­

-впевнено

ськоr

nеремог ла

стрічкоткацько'С

•Торгмаш;.

Третє місце

няли кращі місця. н1ж на

зайняли спортсмени рад­ госnу· «Русанівський•. До

попередній спартак1ад1. На жат>. доводитьrя речІ, колективи фізкуль­ констатуЕати (1 не · впер­ тури НиІвськоІ птахофаб­ ше). що ряд _ колентицlв з рики 1 «ТОрГМ1;\Шу:» ЗЗ:й· різних причин не висту­ няли відповідно перщі і пив у жодно,му виді про­ другі місця_ ! в змаганнях грами. Це радгоспи «Нра­ з зимового багатоборства силІвсьщrй•. «Жердівсь­ комплексу · ГПО та хокею киtf,., «Зоря:», «ЗаворнІІЬ· з шайбою. На третє місце кий•. «ПлосківськИ!!:», по · зимовому багатоборст­ племптахозавод «Рудня•. ву вийш л и спортсмени радгоспу <<Ве.1инодимер­ І. СУШКО, СlоР!Й'-'. голова районного спортТаним чином, rtереможкомітету. ·

ЗМАГАЮТЬСЯ БОНСЕРИ З

ножннм

то _Бровари

роиом

мІс- npиїxamt · в

Бі.rту

набуває все виОорюв<ни

Цер!!!>!У

з r; ашrя

пере­

більшої ваги на боксер· можця, а всього в турні­ ській карті республІки 1 рі взяли участь 152 країни.

Цей

вид

спорту

' став дуже популярним в

1 ra 1110 ~1 J- місті.

відомими

спорт смеrш .

П оr яд з .

Цікаві

факторами, які ~!J!ЛИ . з

поєдинки nро-

.У.ч-астю

Сергія,

.привертають увагу юна- :Жу.1Іна, Олега Сидорен­ ків до боксу, це, звичай- , ка, АндрІя Дороша, Во­ но, 1 суЧасні спортивні за- ладимира Нарабуто.в~ •

бонсу. у місті їх три. Сергія , ~мельова. Нан­ наявній спортивнІй більш .'> сш~но висту~или базі з нами можуть вести учнІ МlСЬІЮl шноли .N2 1. конкуренцію лише nлавцІ Вже традиційно хороші m1

Ло

відремонтований

вин nере~ожець nершо~тl

cne-

боксу УРСР д .. Петров, призє­

зал

V

допоміжнИх

нересту

радгоспу

ні Щорса ; Слід також

ДСТ «Сnартак•. 1 вІДра- ри nершості ресnубліки зу десятки хлопчинів по- манетер спорту Я. Чере­

-

в

1

нвітня

по ЗО червня. Для забезпечення сприятливого

.

спортсмени

це

сnарта­

команда RиївськоУ nтахо­ фабрики, Семиполківсьфабриюr, яна зуміла ви­ кої птахофабрики, радгос­ передити 'команду заводу nу «Заплавний•. які зай­

ціалізований

3ARIC/8 квітня по

роками

наймасовіша

нlада. Участь в нІй взя· відзначити ли 25 колективів. усnішні В1fСтупи колекти­ У змаганнях з лижних вів фізкультури ГоголІв-

був

Середньо-Дніпровська держ3.зна Jtl 1\анІвсьноУ ГЕС, з усіма зато·

заrальнокомаtІдВ""

1 гандболісти . резу льтат.и демонструют? Зовсім недавно силами уЧні шнали Ng 5. З цJєl госпрозрахункової ПМК шк_оли . вийшли дворазо­

А. СЕРЕДА.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ДЛІ 36ЕРЕЖЕННІ РІІБНІІ

в

мешканець

Нущ

концерт ' учасників

самодІяльностІ

цеи

зимова

Нулнн4tч вдяч ·

Мешканці с. Гребельо к І. Шуль­

погано

ПРИРОДА

Я.

Заиіuчилася

спартакІада району. Сlnь­ му залІку ·зимо во У спар­ став но­ ськl фlзнультурнини зма­ такіади району галися з лижних гонок, лектив фl:інультури Ниїв­ nтахофабрики (ін­ зимового багатоборства сЬ!іоУ В. С . Пінчук). :ко.мплексу ГПО. а також структор мІсце вибороли · з хокею з шаМою. Ос­ Друге Рlвно витанній аид спорту було торгмашівцІ. в усіх видах введено до програми стуnили nрОграми спартакіади 1 вnерше. У порtвнянні з нільно­ зайняли третє місце

ний за чуй.ність 1 допомогу нев роnатолагам А. В. Ордиховсьnом у 1 Г. А. Грикун, мешщшка ·с. Жер ­ дони З. І, Драна nередає уклІн лікарю Гого.;івськоУ дільничної лі· нарнІ Н. І. Литовченко. га.

Автор настійно просить адм1н1- йоину лікарню ... •. Того дня син страц!ю автопідnриємства nовести nо~ався з Києва · автобусом piшytfY боротьбу з цими серйозни- 121-го маршруту. Раnтом він стало

О.

с. Тарасівни В.

гинян. З хвилюванням розповіда­ ла: •Ось одяг вашого сина, він У

свtдомість,

хворих

теплотою

ставилися до

ля

Щоб не дати їм

6уси ІІих маршрутів нерідко по 10-15 хвилин стоять на зупинці •Метро «Піонерська,., nо~и салон

у

н!колн не

про умілІ руки хірурга Л .

жий біль, у жодного не з'явилося бажання допомогти. ·

втратив

серед

:Вровар.чаішн

торннувt:я чу­

розквітнути. На nротивагу наведеним прикла­ ·дам хочеться розnовісти про Ін·

хворими,

Вона

ВасилІвнІ•.

її

дукторів до пасажир-ів . Вони можуть образити людину чи дати пасажиру нвиток , .на менщу БаР-

з

вона спрініляється винятково доб­

Аніснілечки

дити мимо -них.

ми недолІнами.

Нру­

ре .· І тому . .хворі. одужуючи. ві~ усІєї- душі дякують за це Над11

по­

:з ф<щтами грубого ставлення нон-

·

що

надзвичайною

nерщий

Василівна

дратівливих, . примхливих, свсезна­ ючих:». Але зІ своїми обов'язками

автобусами 120 -го 1 121-ro маршТаи, так.і виладни рідкість. руті в . 1 так же - часто зус,тріча!dсь · Але ми не маємо права . npoxo- ·

автобуса не заповнить така кіль:кість людей, що просто неможли-

Надія

не було . Це нелегко, я:~що враху­

rrослиз-

1 вдала. Видно, удар був

~ильиим: жtина

на­

підвищує гоЛос , як би Ій ваЖко

гоnольоду. а nопереду

Раnтом та

.:__

райлікарні,

поруч

СПАРТАКІАДА

ма

nенно . 'Добра, уважна, турботлива.

нишені не бачать , які своєю nове- rn.ІІД, дрІбниця, не варта уваГи. дінкою заперечують норми радян- Подумаєш, уnала. Підніметься. ського способу житт)'!. Прикро, Можлиsо. Хоча по-різному можна але й такі т. ривожні сигнали ще впасти. Але тут у всій повнотІ ви­

..

відділення

важчі хвилини. Було те nіД час :йшла вона вулице,ю,

·

першому nосту хірургічно:

медсесwа

уваги проходили мимо ... :~>.

ставлять

Немало в редакційнІй пощтІ й інших теплих листів, особливо на

писали хворі Я. С. Михалков . В. І . Новадь, В. А. Днтловський. А, С. Бєлов, не~е чергування

такі,

усе

-

<<На

встати. А мимо байдуже прох.оди, .чИ люди. Молодий чоловін, жінка. •Обуриnае!> я. - пише далі Л. Г. Сивець. nосnішила на Д(}nомо.­ гу 1 теж уnала. І . знову люди без

над

суспільстві, сусп1.rrьств1 високо­ гуманному, де люлина людюfl

адресу медиків.

nрацею приносити радість Іншим. Таких робІтників . улЮблених в свою роботу, серед автотранспортників nереважна більшість. · 'Але, на жаль, не леревелисJ'І й що

Читаєш ці рядки 1 думаєш: так

ЛЮДИНА­ ЛЮДИНІ

часом трап­

тобуса, то nyxlвцl знають. що це сталося , через особливІ nричини. Шофери Нравченке 1 Мартинен­ но ввічливі з пасажирами. За зразкове '•обслуговування пасажи­ рІв . жителІ села вдячні Ім•, такого листа від імені nухівцІв написа,'1а до газети депутат сільра-. ;ци П. Бреус.

nода-!ІИ · допомогу І · в ряту- .

....~~...

НАЙМАСОВІША

Новалю медик!І

повинно бути у соuІалІс,ичному

1

ОГЛЯД ЛИСТІВ - -

графlном. Якщо

це остаюrім

І.

друг.

;ненко. Майже завжди вони щіибу­

1нодt (а

м.

1984

~---------сnоР.т

«ШВИДНОУ Д'ОЩ>МО­

Інших.

звершен~ цІкавІ новин~ .в житт_JІІ

квlt.l'fit

8

. році

на

шляхах

плануєт~ся

встано­

тисяч штучних нерестових

ГJ{lзд багаторазового користуван­ ня. Нажне таке rнtздо позначено буєм. Пам'ятайте про важливе значення цих гнізд для збільшен­ ня рибних запасів , не руйнуйте Ух 1 не дозволяйте це робити 1ІJшим. В нагороду за. це через_ 2-3 ро­ ки на гачок вашоІ вудочки клю­ ватимуть ,І\Обірнl лящі.

А. АНТОНОВ, старший ІхтІолоr Сере,цвьо­ Двtпровської держрибІsспек-

тяглися на закличнІ вог- вац?К/ІЙ, ники залу. Іншl.

' Зараз nроходить нелегкий період станавлення боксерського к л у б у «Юний спартаківець•. ВІдповідаючи ділом на турботу naprii 1 держа,ви

На загальни·х збораж клубу •Юний ~nартакі­ вець• голова МlськрадІІ ДСТ «Спар~ак• М. д. ДубровсьІmй вручвв ле­ реможцям І призерам пер­

nро розвиток фізнультури 1 cnop'l'y, тренери ус-· п1шно вирішують nоставленІ перед ними завдан-

шості облради грамоти 1 жетоци . . Новачми бутІ nрийнятІ до клубу, їм вручені значки «ЮС•.

ня. Це яскраво продемо!j- 1\ращим спортсменом струвалн

шост! ДСТ юнаків

груn.

результати

, змаrань

пер· :нудих

РіЗНИХ

82

-

ВІКОВИХ

брQварчашrни

ми­

Вf!знанніt

НиІвської облріlдИ учень щноли М «Спартак• серед ПІМОЦіан.

.

цtі'.

Ю. Бушуєв та

Ром<щ

5

Б. ЛИСИИ,

майс1'ер . спорт>'·

ПЕРЕМОГЛИ БРОВАРЧАНИ · У 8маrамНJІХ а, . rан,.сІоJІу •ONIJiм

серед юнакіа та АІ•ЧіІт

14-

~Іст~о

:ам~r~нн11

на ne~to ·

міста а міНі·футhІ!)(,

11 років на nерщІст~о Ки1а- У N/IIX UІІn~ уч~ст~о P81C01tlr

Ocтamd дm 3ІІМИ буп . еприятдивІ

АJІJІ

JIII2JUQtX

змаrавь. Цей зиЬІок : зроб­ .а:ено пІд ..ас ocтaRJiix

стартІв у КаливІвеькоиу Тут булв оргавіаова­ В1 кубковІ sмarщnr•

mct:

спортсменів різІІІП аЬсо-­ ввх квтеrорІі; На :щімку: стартуJОТЬ

учасники ест'афеm

4

х

10

кілометрІв:

.Фото М. Семииоrа ..

ської обnастІ, що nроходмnк а 6РQІІ;Ірах, бр&JЩ

)'Чі/ІСТІо

найснnьніwІ

коrцк-

ма

ІСІn~окіст~о команд Пtремоrу :аjІ,обулн

мобІіі . Істи,

,круге

-

місце

14.

іІвто­

:аан,

МнронІакн, Сквири, р~ - НІІаи фут&Uі&tн РМЗ, тре• кмтноrо 1 r~noдapl ама- та. ~ :aa-.u JІастан,t~артно­ rан.., ro номунаnьноrо оОАіІАНіІМ.

1111

f(оманДн дІа,..ат ·1 xnonцla нащоrо міст~ . пйнІРІм nврrандСІОІІІс.,н

""·

рееnубnІканс~tких

wкona

we мІсце. ІОнt

Т811ер

·аі:аІоІІ)'ть

участь

МІсцем

* *· *

nроведен""

еснх :амаrань

..,-ан-

Нt

міс ...

:а теніІ:у етап~

9

І

сnортза/І

МJІХ. які аідбудутІоС/1 цкмм AQJCy, . АНJІМН а ХарковІ І КриаОМ)t Серед команд nершої гру. Ро:аі.

* * .*

nеремОJКЦямн

·нk:нстн

етаnи

те-

,~~ереаооОРQбноrо

У ЗаnQРіІЩКІ NІІІ!РWМ8ЦІ ІСfІМбІна?у, UІодІа ПJІІ\Стмас ІІІ тур чемnіонату СРСР а І nо~wкоаої метаnурrІі; rандбОnу серед дуСJперІ' ан- AJYrlй rpynl ЖЕКу Нt ,

що1 nlrн. Усnіщно '"~'t)'naJІн ЮнІ сnертемени наw~

l

:ааао,11у . нестанАJІртноrо но­ мyнan~tttor• обnаднаннn,

міста, ~ре новаиди сМе- •ІсІtоН«о ПТУ Нt 4.

тanypr•. Всі 5 :аустрІчей :а~нІнчнnнсь nepeм 0 ro10 6\)о-

rо•ева

варсьннх д~а':т..\. У сnортІІвмому

. . ~уді!ІНОІ'О

:aani

ком61Н4ТУ

заво­

про-

8. ІВКОВ, мІсьноrо сnорт-

'!І!!'І!н~оІ!!!N'!!!Іт!!!!е!!!!'tУ'!!! ·.-.!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!• EA .• LдLZ::ЬS '


*

4~етор. ВІВТОРОК, І

·з-кn1тня 1984 року

З

КВІТНЯ

Час. . МультфІльми

ва».

Фільм

9.10

Ба~:

10.25

іtОЖНОГО.

Зр!tзково-показо­

СРСР.

телефі,льми.

Новина.

Науково

фільм

nопулярний

«Людин.а

1

Dисо­

та».

Інформаційний

Док.

фіЛЬМИ

15.50

<Отрар-Сази".

Інформаційний

16.40 J. 7

.З~У~~ає

1f\.45 19.00 19.30

СьоГоднІ

леог~,JІІд. Наш

\

у

світІ.

сад.

Фільм-нонцерт

тебе

знайде»

з

«ПІсня учестю

народного артиста М.

19.55.

·

Магомаєва.

Фільм

<>:Анаа

СРС1>

Карені·

на». 2 серія. 21 .ОО Час. 21.35 До спільного Ра!ІJО!НСЬ· ио-інJТ5йсьиоrо космlчно­ го поЛьоту. Док. телефільм.

22.30

Сьогодні

ПРОГРАМА

.

16.20 16.25

ни.

сРо:щовідає

артистІ<а

УКРАУНСЬКОГО

народна

РРФСР

· Шnіллер ... ». 22.30 Сьогодні

у світі.

у

артиста

РСР

Новини ... На

nриз

Ли-

Р.· Н&тL"Ію-

·

клубу· сЗоло­

шайба:..

Науново • ПОПУЛ.ІІРИИЙ фільм «Хто nронииеться ~ nІвне~!?• Про роЛь біо­ Jіогічних ритмів у ЖИ'ТТІ Шахова школа. Ленінський , · уи!зерся­

тет ти

18.30 18.4,5 19.00

мільйонів. 'едва - дві nолітики•.

У

.кожному

сонце.

· свІ­

малюнку

·

СьогоднІ у світі. Фільм-концер-, «Сторінки росІйськоrо бал,е­

ту•.

19.25

Фільм

сЗвиЧ_айиа лю-

з

Н.

Час.

J

П~;~сьменник ЖИМІІ; С~>оrоднІ .У' св}'ТІ .... МіжнароднІ .змаrанн.11 риболозноrо

сnорту.

ПРОГРАМА УКІ'АТНСІ:іКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ

світІ.

здоровим.

2. 21.00

Час. 21.~.'1 МRйстr:>и JоЮ.

. 23.05

свІтозоrо

Юнор!"ж~сер

Крамер

птех•.

-кІ­

СьогоднІ

у

свІтІ.

ПРОГР4М.& YKF!afHCbKOГO ТЕЛЕБАЧЕННЯ

10.()() Новини. Виробнича

10.20

rІмнасти-

ПРОГРАМ<\ УКРАН.!СЬКОГФ Т~ЛЕБАЧЕННЯ

І" а.

10.3(1

J1."Ія

стаРшоІ<ласиннІв.

1 n nn Новини.

сJ!евіІІ: в!двага, мужність,

,11 .:':5

11.4n

В еФІрІ nісня. U!кІп~чнІt еІ<раи.

'!inac. '!'ура.

Ро.сІJ\<сьна

0.

лІтеІ""-·

·ТІ3~Р1:!0ВСЬКИЙ.

. «18 D8.17ЛЮ Д8.'11>". 12.15 .JУильІ"nва вистава. 1 ~.-~S Новини. 16.00. Новини.

·

1 А.' n rр•бний nзв'ноч~:к. - 16.:>n .К,.мерний концеnт. 17.1"'>

~н,.",.,.,І'ІкІйнІ

~~о н~Т;.ращу

nере;Іачу

21.00 Час. 17.00 Дон: телефІльм. 21.35 ПоезІя. Т. Г. Шевчеи- 18 00 '!. ~<о. . •• ІЖнародна nанора. · 22.10 Концерт Державногn 18А~аМvльтфіnьм. фмьклорного xopeorpa- 18 55 СьогоднІ -Де~ь фІчного ансамблю о:Хоn І'"ШКИ• · (Білоруська РСР). війсЬк nротиnовІтрянеі, 23.00 НовИни. оборони. 19.00 Концерт, nрисвячений

Стенлі

(США).

"ерЦя•.

ТелеФІ.ІІЬМ «На каЛ''ЗЬ• t.+д' ~~млі•. ~ 1А.'>О СnІває Іван Боб"л. 1Р 1"1') А~туа.rt!--нв камера, 19 :'>0. Ві!! мело!!ІУ дІ' .,,.,."~ .. Іt.

18.0(1

диІ:іа•.

21..00 21.35 22.30 22.45

По

Якщо

20.45

12.30 Сільська година. 13.30 Музичний кІоск. закІнченнІ 18.45 Гргє ансамбль старо- 14.00 Фільм - · JІіт•щ. сЩо хпчеш бу- · внІІної музики .:І:tонцертам. за· nоворотом... 1 І Передача тино:о. 2 серІї. 19.20 МультфІлЬми. 16.10 Путівка в життя:. ЛІд• 19.50 Те.'!ефІ.%М ~Жовтий сумки Всесоюзного конкур.

честь•.

людини.

17.30 18.00

сСnартак•. '"И

ЄС'КалІєва. Будильних. Служу · Радянському Сщоз.vІ 11.00 ЗДQров'я. 11.45 «РанІ<ова пошта•. 12.15 Зустрічі на радя:исьо кій землІ.

9.30 10.00

квітня

8

по

-

17.10

Виступ ансамблю . РО· сійсьних народних інстру,ІентІв · сАюшна•. 18.00 До Дпя виzволення УГорщини від Фашистських загарбників. сНа угорськііі землі•. Програ­ ма телебачення УНР. ' 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 НауІ<а і життя. 19.30 Чемn;онат СРСР з .хо­ кею. UC!{A сХімік•. 2 і З періоди. У nерервІ - 20.05 ЯІ<що хочеш бу­ ти здоровим. Зустрічі з анаде~д:ном М. М. Амоса­ вим. Передача 1. 21.00 Час. 21.35 Майстри оnерноУ сце­

. (фортен· ано).

Народна творчість. Те-

са.

та

старші».

лауреат мІж~а;

18.00

товської

17.40

родного KOJmypey А. Фо­ менно

«Аска­ мери;:~іап•.

нійёьний

вн-

opRCC1'PY·

служеного

16.50 Новини. 16.Q5 «.. ,До шістнадцяти

щ;за~:ського фОЛЬІ'ПОРНОГО оркестру

Й

Новини~

Новини. Номуніс.ти 8О~х. lІок. телефільм.• 15.50 Фlдьм-нонцер'І' · сС.кТІи­ паль• про тзорчІс:;ть за-

РозnовідаютЬ наш! .ко­

ресnонденти. ансамблю 16.20 До~<. телефільм сСвІтанок».

БуратІно.

меццо .. соrtраио,

для

хору

11.30 14.30 14.50

І·:естру.

ви-

15.1п5уl~~нцерт

· танцю 1C>.:J5 Виставна '10.05 Виступ

та

еСтаніспав Бурий шунае однодумців•, «Погово­ рі1'Ь з Сафоновим». 15,30 Р. Вагнєр. Фрагменти з опери ~Тристан і Ізоль­ да:. у виненанні Моснов­ сьнога сн,~фонічного ор.

ВнутрішнЖ

МВС

Док

1·1.55

Програма 3

Карені­

.

оркестр

військ

:11.00 1 J .30 1<1.30

«Анна

серія.

Грає

вий

<:Фанта­

про весну» .• з Ромашко­

зер~. сП'сні сПарсі!озик

Ж И Т ТЯ»

'ХЕ.ЛЕВАЧ:ЕННН

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

8.00 8.35

ІН О В Е

ІР :>.о; САтИРичний

оІ'і'"...,.твв. Чомn!ОJІВ,.. СРСР з с:і'<"'Тбо.nу. .:ІІТахтаn• «Пах-такор•. 2 тайм. 20.41' ·НІ!. добраніч. дІти. ?l.OO Час. 21.35 ТезтефІльм «Tp:vtЬm~> ...... !!Ін" 13 Бергамо•. 2 серІя.

20.00

Дню військ npoтиnoslp· &янсУ оборони.

20. О Клуб мандрівникІв, , 21.00 Час. 10.:?r> l!o6poro t.ам здQРов'я. 21.3:; Світ І молоnь. «Здоров'я nітей бqrат- 22.10 Футбольний. огляд. стчо· майбутнього•. КіІ;ІО• 22.40 Чемnіонат СРСР з кІн• .

nрограма.

12.0n «Пnизг·qчаєт1'-ся 1:?РР"!.JЯ"11>.

F.стТ"аrrна

. жальна nередача.

1?.::ю Новини. 12.4n Ф!л..,м Із

П"ба-

розва-

ного

сnорту.

2З.10 Нови_нн .

·

ПРОГРАМА

УКРАтнеького

. ТЕ!JІЕБАЧЕННЯ С\'бтитрами 10.00 Новини. «Алегро з вогнем•. 10 2 14.Jn F'c:r.aн молодих. . О «Загартуйте nитину•. 14.50 Концерт. ' Відnовідаємо на ваші 1 о листи. . 5. s І. Франко. «Украдене 10.50 Ранкавий :концерт. r_~ot.;~.cтs~. Вистава. · ll 40 СРСР · . НауІ<оео -· nоnулярний 17.0n Ч"~!Пі.онат 3 футболу. сДинв.мо• (ТбіфІJт~м сТаємииця таєм. 11 ниць•. · r'стай;. «Динамо .. (І{иїв) .. 12:40 Еесняні Ін'rерв'ю. МУ· ~ 7.4.5 Л'ричнІ насnІви. 13 _ 130И'Нноави~~~грама. l8.on .ТТІтератvрннй театр 13.20 старти наді!!. .-Мир вам>. до 1:?5-Річчя 14.00 Сьогодні-День вІйськ а д~;е:;:;;ження: Шоломnрот,;nовt:rрян<!>І оборони

. ТЕЛЕБАЧЕННЯ 16.00 Новини. ПРОГРАМА ..-кРАІНСЬКОГО 10.00 Новини. ТЕЛЕБАЧЕННЯ . 16.10 Срібний ;азвіночои. 10.25 ф;льм <МОЯ АнФІса,.. сСлава солдатська•. 16.30 РесnублІканська. ~Ізи• 11.40 Шкі.rrьний екра~ .. 19 10.00 Новини. 18.45 Снаnби музеїв УнраТ- 14.30 Концерт артистів one• Rо-математична. шко'Ла. ни. П. 1\ончаловськиІІ . клас. УІ<раїнська ттера- 10.20 }Ікj)аінськІ народні . ''-40 .НОВІ!ІШ. Передача 1. · Натюрморт «Комора». nети. · М<'!ск~всьnісні. 17.00 Народна творчість. Ф. 23.0.5 :Вистуnае: 1 5.40 Наші 19.00 Антуальна камера. ПРем'єри. Л, 12.{5'Р~іжнародна студія УТ, 10.35 ШкІльний екран. 6 :кл. ЮІЙ ансамбль .:АлегtJо•. ·панко. . Мойсєєв. сБагряннй бІр•. ФІзика. 17.40 Фотоетюд 19.40 КонцРрт лауреата Ле. Телевистава. <КИІ!І 12.45 КоР.церт нарQдноУ ар­ 11 з.А·rАЛЬЧО~('ІІ'І::ІН~ місто . моt•< нінської nремії нaDGJ:"'"· 17.1~ сЕнран мо.тіодих... -4 тистІ<и УРСР Г. Uиnоли. 11.05 Новинu кіноекрана. LІТ І ПЕРЕnАЧІ 12.20 <:Слово за вами•. Гро­ 17.45 .Екран поШани ·~краfи· ПPnrPAMA ro артиста СРСР fl.,.. Со~СУЧ!ІСНИК>. (У nерерві Новини). НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ маДська рада Унраїнсь· .ттоя'янеш:а.· 17.5~ «ffісня скликае: :t!IPY~ '16.00 Нонини. ського телебачення: кого телебачення, сРо­ ~.!1('1 rімнастика. 20.50 На добраніч, дІти/ ЗІВ>. РесnублІкансьниІt 16.10 Срібний дзвіночок. 18.00 Телефільм сSез '·ОР· бітничої rазети•, «Сіль­ 8.115 Науково - nоn:vлярний ?J .nn Час. те.11еФестиваль nіонерсь: 16.30 Для школярів. .:Зелекестрів:о. ських вістей• no вnро- 18.30 Концерт -~'.'ІЬМ «На краю Ойиуме- 21.35. Ракурри nригодницької nІсні. · народиого ний вогник•. . вадженню nередового до· ·ни•. Кf)ГО · фІ.'•f>му. Фі:nьм 18.40 ТелефІльм сАлюр трИ 17.00 Народний деnутат. артиста-. СРСР К. "ІІеов­ св іду. 8.З5. 9.35 Б. Катаєв. сени · сШлях до Сатурна.•. хрести>. . 17.30 Концерт радянсько! ськоrо. 13.20 Новини. nолку•. 4 кот. 2З.10 Новини. 19.00 Актуальна .камера. 19.00 Актуальна Щімера. . nісні. 18.00 Автотрансnорт: скла- 13.35 Наро;:~ні таланти. 9.05 12.З5 АнглІйсьна мnва. 11 ЗАГдЛkНОСОЮЗНА 19.30 Док. фільм сНа бать· 19.30 ЧемnІонат СРСР з ХО· 14.05 Фанти свідчать. : дові еФективностІ: 1.0.0-5 Письменники про В. І. ПРОГРАМА LtT ·1 ПЕРЕПАЧ~ нівщинІ Шукшина•. кею. ..:Сокіл• СКА. 2 18.30 Концертний зал «дРУ· 16·.0<1' Новини. І З nерІоди .. ·ЛенІна. Розnовідає М. НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ · 2o.qo Концерт хору. Укра •. 16.10 Срібний дзвіночок. Прилежаєва. інського, телебачення 1 20.40 На Добраніч, . nіти/ жба». 10 35. 11.35 ІсторІя. 7 нл.. Я ОО Гімнастика. радІо. . 19.00 Актуальна камера. :1:6.30 Фільм-концерт. Сnіває 21.00 Час; 8.20 Якщо хочеш бути здо- 20.40 на добраніч, n!тиІ 19.30 сСтавиться · питання•. Є. Колесник. 21.35 ТелефІльм «ТР,уффаль­ 11.05 Науково - rrоnулярниіt фІльм сЗлІт доаволяєтьровим. · 21.00 Час. 16.45 Школа і час: nробле­ Передача 2. , діно з · Бергамо•. 1 · се):ІІІІ. ся• R.3Q УмілІ руки. "1 З5 Фільм КІ с ми, nроnозиції. 19.50 Муз. телеФІльм. . 22.40 Тележурнал .:Старт•. 1? (15 ГеографІя. 8 RЛ. 9.00 еРаякова nошта•. ~ · « нець атур. 20.40 На добраніч, діти! 17.00 Олівець-ма.'!ювець. 23.10 Но,виюt. . 13.05 РадяисьІ<е образотвор9.:10 Доk еІфан. 23.0~аНови·ни. Продовольча nрогра.21.00 Час. 1 17.30 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА , 'че мистецтво. 10.30 Романси С. Танєєва. . ма - сnрава кожного. ':21.35 СторІнкИ ТJ!Оf?ЧОСТ. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ 13.35 А. Чехов. «Іванов'>. 10.50 ПрогрРма Оренбурзь.1. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА . Кукурудзоводи ДнІnро­ О. Гончар. НА КИІВ ТА О&ЛАСТt. 14.20 Роки І люди. Про .сокої студІї телебачення. ПrОГРАМА ЦТ І rіЕРЕДАЧІ nетровщини. 23.00 Новини. цІг.льниІІ І економІчний 12 ..20 Док. телефІльм .:ЗуНА КИІВ ТА ОІіЛАСТt. 18.00 Корисні nоради. 8.00 ГІмнастика. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА розвиток села. ' стріч з батьком•. 18.30 Фільм-нонцерт сПяр8.15 Док. телефільм сСади 14.50 ПоезІн М. ДжалІ:пя. ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕЦАЧІ 13.20 ТелефІльм сПрост!р' 8.00 На зарядку, ставай. иусьна мозаїка~. СибІру>. . . НА КИТВ ТА ОБЛАСТЬ '5.35 Новини. д.rr.я маневру•. 1 І 2 ее- 8 -2° Кіножурнал «Наука 19.00 .Анту'альна камера. "\. г техн1на1>. 8.З5. 9.35 О. Фадєєв. сМо­ НІ.30 Ставиться питання. 15.40 «Перлини Душі народР 1· . 8.30 Концерт ансамблю на• 8.00 ГІмнастика лода гвардія•. 7 кл. · 1 2 5 Передача третя; 8.15 Док. телефІльм сЖива ноУ•. · . · ~ 1\~~ арені цурку. родних інструментів. 9.05, 12.40 Ісnанеька моаа. 16.15 ФІльм для дІтей. сНО- 16 .3 V .•жнароднии огляn. 19.45 А. Ісакова. сГамлет•. 10.05 9.00 Російська мова. нитка». Наш .сад. вІ rrриrоди кота у чобо16.45 Мультфільм . сПовер- 9 0 БаЛетна вистава. 8.35. 9.40 ІсторІя. 5 кл. 10.35, 11.40 В. І. Ленін npo . тях•. ніть Рекса•. .3 Науково • поnулярний 9.00 Науново - nоnулярний 20.45 На добраніч, дІтиІ л. М. ·Толстого. 9 кл. 17 ·00 Юноnрограма. фІльм сОлені nІд хма- 21.00 Час. 10.0~ІлІfо~церт Великого СИМ• 11.05 Чого . І ЯК навчають 17.40 СвІт .noe31t. Г. СкоВР· 21.35 Відеореnортаж про рами». рода. . 17.45 Музичний кІоси. фонІчного скрестру цт ·в ПТУ. . ':fрочистий вечір, nрисвя­ 9.10, 12.40 ФранцузЬЩі МО· 18.00 сНа землі ииУзськІй•. 18.15 Суnутник кіногляда1 B!f. Історія. 5 :кЛ. чений 17 5- рі'ччю з дня 12.10 ва. ІнФормаційний ВИГJуск. ча. 11 ОО В гостях у .казки 16.10 М. Стельм.ах. По · С'І:О· народження М. В. Гого­ 18.20 Наукозо • поnулярний 19.00 ЧРмnІонат СРСР з · · ·· !0.05 Учням ПТУ. Естетичне рІнках творів. Фільм.. фvтболу. сТорnедо• 11.55 Ти пам'ятаєш, това-· ля. Концерт. У nерерв! виховання. 1З.55 Фільм <ШвиДше еа 18.30 Грає -Новини. заслужений ар. сЖальгірІс•. 2 тайм. ришу... 10.35, 11.40 Географія. 6 кл. 1 власну тІнь•. · тист РРФСР М. Петров. .19.45 А. Вівальді. концеР'!' 2.55 У свІтІ тварин. 11.05 Шахова ~олас . 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА · 13.55 9-а студія. . 15.25 Новини. . . . 12.10 Історія. 7 кл. СеляІІсь- ПРОГРАrJІА (фортеnІано). для скриnки ІЗ оркест- 14.55, Ронцерт poclitcь:кori!J ЦТ І ПЕРЕДАЧ.! 15.30 Телефільм сПозернен- 19.00 ка війна nІд nрсводом Мамина школа. .ром. народного оркестру Ім. НА ·КИІВ ТА ОБЛАСТЬ ня дирижабля•. ' Омеляна ·пугачова .. 19.30 ТеЛежурнал · cCniB· 20 ·00 ВечІрня казка. . В: А. Андреєва леиІІІ· 15.45 Телефільм ~Капітан 1З.10 М. Шагінян. Фільм 1. 1 8.00 Гімнастика. дружність•. ~~· s Здоров'я. градеького телебачення · Не~Ф•. 3 серІя. . .. . . \4.10 Науково - nоцулярниіt 8.15 Док. телефільм сЧотн­ 20.00 Вечірня :казка. ' 16.50 Погляд ·у маіtбуоrне. 21 :~~ :f;;еф!льм «Телефо!f- . І радІо. фІльм сЕнсnедицІя вихори сторінни з історії міс­ 20.15 ЛІf)дина І закон. ний батько» (УНР\. 15.4.5 Розnовірають нашІ ко• Яким бути автомQ~ілю. дить в океан. та•. СРСР . з ресnонденти. 14.40 Герої М. Шолохова на 8.35, 9.35 ГеографІя. 7 кл. 17.50 Наша марка:' Інстит:v'І' . 20.45 СnІває жіночий хор 22 _35 ЧемnІона!!'. «Московські зорі•. гандболу .. Чоловіки. «Гра16.15 «Жостівс.ькі. майстри~>, електрозваnюsаннІ!;. 'АН театральній сцені.· 9.05, 12.10 'Німецька мова. 21.00 Час. ЦСКА. Теленарис. · 1 УРСР Ім." Є. О~ ПаТОііа. 15.20 Новини. 10.05 Учцам ПТУ. Фізика. 21.35 -Чемnіонат СРСР в н тас• 16.ЗО Телефільм сr'олубка 11 , 15.25 Телефіл,рм сКаnІтая 10.З5, 11.40 ІсторІя. 9 кл. Ле­ 18.30 «Що може. :колектив•. футбрлу, UСКА - еДина- 23.05 Новини. . З серія. ·Передач~~: З. сВ БудиНку Немо». 1 серІя. нінсьний nлан ГОЕЛРО. · мо• (МІнськ). 8 17.35 Фестиваль мистецтв Курчатова•. · .· · . 16.40 сМинулих дНІJ! зача­ 11.05 теЛежурнал сСім'я І <ЛенІнградсьма. весна•. 19.15 Чемnіонат СРСР· з· хо­ 23.05· Концерт. рування». Муз, фшьм. 23.20 ·Новини. НЕДІЛЯ, 8 КВІТНЯ 19.00 СтадІон дл~t всІх. школа•. Rею . .:Торnедо• ..., «Спар­ }.7.10 «Резонанс•. Розnовідь 12.40 М. Шагінян. Фільм 2. І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 19.30 ·Державний· РосІіtсьо та·к•. 2 .І З . пер!Одіі. · У про новий науково-nоnу­ 13.ЗО Клод . Дебюссі. ПРОГРАМА ЦТ кий музей.. Прикладне nерервІ - . 19.55 ·.ВечtрЮІ· лярний фільм «державне 14.15 «Космічний вІя. Стомистецтво ХІХ ,столІтта, казка. ·МультФІльм с1Іа­ СУ&ОТА, 7 КВІТНЯ ставлення•. !!.ОО Час. 20.00 ·вечірня казка. · рінки літоnису•. ФІльм вучок мансІ•, }8.00 сКиїв~. ·ІнформацІй· І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 8.35 На варті nІвнІчного 20.20 ВечІрні мелодІі. 4. сІнтерносмоі:•. 20.45 ДовІдкова слу'!tба. , ний виnуск. ПРОГРАМА ЦТ неба. Док. телефільм. 15.15 Новини. 21.00 Час .. 21.00 Час. · J8.20 сЩо може колектив•. 15.40 Телефільм 9.00 Фі~ьм-концер;г «Ось 21.35 ТелефL'ІЬМ сдоЧJСа-І'ак• сІtаnІтаІІ 21.З5 ТелефІльм «ВелІJ:Ка. пе­ Передача 1 .:Створен­ 8.00 Чі!іс. . Немо». 2 серія. тут мій · дім•. · Сnіває Н. . гу •• рерва•.. 4 серія. 8.35 До ВсесвІтнього· nня ня турбіни•. 16.55 Майстри гумору, С. 22.50 Новини.. ·здоров'я. Док. ·телефіль~8.50 Грає лауре!іт Всеро­ Олійник мИ:. . сійсьного конкурсу Ю. 18.10 сВ країнах соцІалІз8.30 14-й тираж сСпортлоЄвтушенко (гуслі). му•. До 39 річниці ви­ Броварському мопочному заводу то•. · ~:o~·.l5 <... До шістнадцяти .1 П'ЯТНИЦЯ, 6 KBITHJI зволення Угорщини від 9.40 Джерела. старші». фашистських заf'арбни­ І ЗАГАЛЬlfО.СО!ОЗ{о/А НА ПОСТІАНУ РОБОТУ ПОТРІБНf 10.15 Ue ви можете. 20.00 Вечірня казна. ків. ПРОГРАМА ЦТ 11.00 Е. ГрІr.· Концерт дла 20.20 Концерт оркестру робітники у виробничий nex. 18.30 «Що може колектив•. фо~ТЕ1ПІано з оркестром. . симфонічної І естрадної 8.00 Час. Передача 2. Дtlit. телефІльм «Мол­ музиІ<и. Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка, 5 8.35 На nриз :клубу сЗоЛО• 11.55 19.00 СлуЖу Радянському чанова· з вулиці Молча­ 1!1.00 Час. та шайба•. : . Союзу! Дирекція. нової• . {з циму сЛюди 21.35 ТелефІльм «Велика ne· 9.20 Фільм сЗвичайна · лю• 20.0'0 Вечірня RaзRa. Мультве:Тщкої дr~лі• ). рерва». 2 с~Qія. · дина•. Переможці. Клуб фільм .сПавучоR АнансІ•. 22.45 Спорт за rиждень. 10.55 Концерт· ·Державноrо 12.З5 фро~tтавих друзів. Зу20.25 Світ і молодь. ·АдмІністрація, nартІі!на 'І профспІлкова органІ• ~3.\Б Новини. народного російського стрІЧ ветеранІв З3-І ар­ 21.00 Час. :sацН номбікату громадського харчування . висло .. · оркестру ім м. Осиnова; 21.35 Телефільм еВелика nе­ 11.30 Новини. мП. люють ·Глибоке сnівчуття інженеру-технологу 14.00· СІм'я 1 шиола. рерва•. З серія. В. П. Хуторній в ав•язну з передчасною смертю 14.30 .Новини. СЕРЕДА, 4 · КВ.ІТНЯ 22.45 Новини. 14.3Q Новини. її брата 14.50 Док. фільми сЧому иа 14.45 ФІльм-концерт с~рібЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 22.50 Довідкова CЛflltбa. АнатолІя Петровича ГO.riEHKoL nІвніч їдуть?•. . сНачаль­ Fіа галявина•. ПРОГРАМА ЦТ ник уnравлінн.ІІ• . еС nів15.10 Тележурнал · 8.00 Час. 15.-30 Сnіває І ~анцюе <Вер­ Колектив Броварсьноі ПМК-5. тресту «КиtвдруЖНІсть•. 8.35 Виставна БуратІно. ховина•. ЧЕТВЕР, 5 !:(ВІТНЯ спецсільгосnмонтаж,. глибоно сумує 3 nривоАУ не !Імо15.40 Очевидне 9.05 Фільм «Анна КаренІ18.15 Нов~ни. nередчаоної смертІ Працівнина колони І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА вlрне ' на•. 2 серія. 16.20 Діла 1\!ОСRОЗСЬНОГО АнатолІя' І'!етровича ГОЛЕНКА 16:40 Вистуn артистів Індіt. ЛРОГРАМА ЦТ 10.1'0 Дон. телефільм с3а· комсомолу. І висловлює глибоні спІвчу-rтя рідним І· бли:іьним 17.25 Новини. 8.00 час. nро шення•. 17.05 Російська мова. покійного. 8.35 Зустріч школярІв з політичного J0.30 концерт дитячих ху­ 17 .З5 Робітниче місто Там• 17.ЗО БесІда

академіІ<ОМ

дожніх колективІв nа­ лаців піонерів союзних республін.

11.15 '14.30 :14.50

Новини. Новини. П'ятнрічна

сНОВАЯ ЖИ'ЗНЬ•

.

сnрава

-

Лихачовим.

АН

СРСР

ФІльм севято nеченоУ нартоплі•. С. ПрQІ<оф'єв. «Олександр Невський•. канта-

9.20

10.45

орган Броварского городско­

І'о· комитета Коммунистической nартии Унраюн.t. rородсІ<ого и районного Советов народньІх деnу. татов киевсІшй обласrи. (На унраинском язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯИ. Газета внхпдит с 17 аnреля 1937 гола.

l{НИ

ВЬІ~Ода;

ВТОРІІИК,

cpe,ga,

Д.

ПЛТІ\ИЦ!І,

суGбОТа,

пере. Юнонарис. В гостях у. :казки. сЧіnnолІно• .. Мультфільм: 18.45 СьогоднІ у свІтІ. 19.00 ЧемnІонат CPIZP 8 футбо:nу. «Дніnроа.

17.50

ог~ядача Л. Вознесенсь· кІ!tо. 18.00 Чемnіонат СРСР з футболу. сДина1о1о• (Тбі· лісі) ~ сДинамо• (Київ). 2 тайм.

АдРеса редакції: 255020, .и. !>РОВАРИ 1\ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

..

ЙУЛ. КИІВСЬКА, 154.

Колектив Брова/:Ісьиого

'

молочного

sаІіоду ви­

словлює глибоне співчуття головному механІнr. В. І~ Щерецькому 3 nриводу смертІ иого матер ,

Телефони: редактора·- 19-З-_82;· застуnника· редактора. вІдрІлу партІІІного жИття 19-4-47: вІдnовІдального секретаря, віnдІлv сІльсьноrо госnодарства 19-З-18; коресnондеМ·а мІспевого раДіомовлення 19-3-05; вІддІлІв.. прпмисп:овостІ, · п:истів ·. J масової. роGІоти ""' 111-4-67, ·

І J!І'декс 61.285. Пр:v:к· високий. Обся'ГІ ХІРУRОВА•

ний аркуш. Тираж 12700 nримірників. Зам: 1482•

БровjІрська друкарня Київського обласнQtо уnравлІння у сnравах- видавниц.тв. пол\графІt І киижковоJ торгівлІ. Адреса друкарні: 215502(). м. Бровари КиївськоІ оСіластІ, вуп:, КИївська,154; Jеп:ефон 19-4-37.

#54 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you