Page 1

а

([РОЛ!ТАРІ ВСІХ КРАІН. e/lHAIfTEClll оМ . 54

ЩОДЕННИК ПОЛЬОВИХ Р О Б І Т

(4779)

еЕРЕДА

4: КВІТНЯ

1979 р. 2 коп.

Ц1иа

ГАЗЕТА

ВИХОД~ТЬ З 17 КВІТНЯ 1931 РОКУ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГОКОМJПiї'Y

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІ! УКРАІНИ,

Розвиток

фізИ'ЧНоУ

культури

1

віщих

СКЛаДОВИх

час-fі{Н:

всього

процесу КОМУ1іістІ{ЧИОГО ' виховання радянських людей. МІСЬf<ИЙ комІ· ~eT ПаРтП, первинні паРТЩНl . орга­ нізації постійно: КОНТРОЛЮf1'lт.ьр~з­ виток масового, . фіЗКул",турного руху, змlцненн,R матерІальноУ ба­

зи. ці дитаиня. неоднораз9ВО роз­ г;Іядалися иапленумах,

партійних·

активах, засіданнях бюро МlсЬККО­ мупартll.

У сеrmнl .1978 року иа зборах партійно-господарського , активу Ml.CbKOY партійної організацІІ бу ло а"ІрщНя;rо розrорнуту . програму,

cqp!i1r10Ba~y . на зміцнения . .м·aT~­ р.іал~оІ бази і полlпщення спор­

. роботи у трудosих . Броварщиии. З. тих

тивно-масової

нолективах

пір пройшло ЧИj\JаJ10 часу, і зараз

вже можна зробити певні узага,1ІЬ~ неННJI, адже · результати вистУпів нолективlв Фізкультури і збірних !Юмаид товариств на , міськи,,",о6~сних, республlкансь~их ,змаган­

и,rХ,' як

'у'

дзеркалі, відбиваю~ь

ставле~нti керівників підприємств, установ і організацій до поліпшен­ H~ сПорти.Rо-ма~воУ. роботи.

. .

'у щ.ому .nлан.і ХО'1е:rься · вjДзн:"

.

ЧИТИ діJfJI.ніСТіІ 4.ТVIdil:icTpaцiї !!ОДУ ' порошновоУ металургlY,

за­ НО­

лентив Фізкультури якого . по пра­ ву, вважається правоФJiанговим teред спортсменів 6б-!1асноІ радито~ вариства «Авангард.. СпілЬНИrdИ ·

.

зусиллями громадськи~ орrаніза­ цій, всlх. шанувальників спорту на цьому піДПРIfємстві забезпечена

постановку таного

рівня

ФІзкуль­

typho-маСОВО'і,Qздоровчоl 1 .спор­

тивно! роботи, який дозволив знач­ но підвищити трудовий РИТМ', про­ ДУRтИвність праці, поліпшити ор­ ганізацію

дозвілля

працівнинів.

Оьогодні l'Iазаводі ПQРОШКОВОї металургlI значківцями ГПО є по­ на.. 60 процентів усіх труДІвни­ нів. І в цьому досягненні немає,. ніяних ' секретів. Просто графіни :'ІдачІ норм компленсу з кожного B~ДY багатоборства . продумуються головою комісії по здачі номплен­ су ГПО ' директором заводу О. Г . Бцльшеченком, а масовО-фізкуль­ турна робота в цеха.х прирівнюєть­ ся до виробничих поназників при

підбитті

підсумнів

змагання.

-

Металурги

постійні

учасни,

ки найрізноманітніших змагань у районі і області. · П'ят~ спортсме­

нів заводу входять у збірну НиІв­ шини з багатоборсrва номпденсу ГПО.

Серед них

-

годовний тех,

нолог номунlcт Б. І. Попов. який

став чемпіоном і центральної ради ДСТ «Авангард,>. 3а п'ять ронів існування

нлубу

пІдготовлено

сьних

ir:op, 4

.Полум'я,>

учаснина

тут

Олімпій­

чемпІонів СРСР,

28

майстрів спорту. Тому зовсім не випадково цей клуб зайняв третє місце в республіці У. соціалістич' ному змаганні на кращу

ку

. спортивно-масової

1978

роботи

в

роцІ серед клубів.

Проте

тнви

постанов­

не

всі

спортивні

товариства

колен,

«ABaHгapд~

мо'

жуть похвалитися таними успіха­ ми. Так. зонрема, спортсмени за, воду пластмас у турнірній табли­ ці · серед авангардівських

.

65 ·

ROMaHJX області знаходяться на місці, фабрики го· трикотажу

-

дівного

2]

верхнього днтячо, на заводсібу­

комбінату

45, -

ПДБП-2 на 63. «Авангард. у нашому

на

56. район!

тити yriyщеJЩЯ;'Як! призвели, до

спррткомітети разом з місьним ко­

Так, за пlдсу'м:к~ми учаСТі в обласних' ~TapTax 1978 -p().кy , . c~opTсмеl!Я ДОНу s ~1r.JlсцяпереМlСтилися на 20'Щ"кlвtької .щвеЙноІ

п.роведення змагань по ручному м l'ГІу серед учн.ів загальноосвіт­ ніх шніл. не організовують турні­ рів на приз <Стрімний м'яч~.

знижеиня, спор~цвни]: резул,ьта,Т~В.

фабриК,и -з', 27 ца.41,світлотехнічного заводу - з 22 на 5~ міс-

. .'.

ле.

У миНулому році здали всі лі-

дируючl позиції члени 'lIOвариства

У радrоспl «Заплавний.

Однорічні трави у господарствах районУ

На

гІмнастини.Тут . 6ро-

варчани зайняли' вІдповіДно 23, 17;' 16 'місця . c~p~д 25 раЙОНіВ Ниївщини'.

культивацію

м'. ячу створено тільки

сівбу овоче­

багаторічних

Хлібороби району готу­

імен.1

ють·ся

до наступної посів­

ної. Особлива турбота про насіння. 96 процен­ тІв посівного матерІалу ярих зернових в і дповіда­ ють

найвищим

УДАРНА ПРАЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ

стандар­

там. Нещодавно у радгосБільш ніЖ на TpeTlmt пи з ' науково-дослlдних площ підсlялибагаторічнl сільськогослодарських · ус- трави механізатори рад­ танов І насінницьких гос- госпу. Разом з нас.інням

подарств

.тонн

Побудову в усіх

надійшло

400 вівса в рядки лягають мі­

насіння вlвса, ячме- неральн1

добрива.

дукЦІЙ, нласу еЛІта. Готуючись

да · посів~01

Мічено

225

підсіяти

гектаРів трав.

якІ заЙНJtті

у

рів

долГнів і нерозв язаних проблеl\i , У' . Нам ще часто ДОВОДКТЬСЯ зустрl­ розвитку- 'Н~ 'Ф18flyльтурного чатися з фактами, коди рішення

пеРШQКЛ.СНОГ~

руху.

До таких проблем .JІдноси-

ться

и.єзадо-еlJJ,ьне

впровад·

ження ПЬ6іл~Ш6СТl ПРОj\JИСЛ9ВИХ

liщолах

М

плавальнІ

2, М 8,а

ладі д!,,!льності 1<о~ентиву Фіз. нультури радгоспу· <3а80РИЦЬКИЙ~,

си:... (М 120, 2.09. 1978 р.) директор радгоспу . «НрасилІвськиЙ.

Це · найбільш помітно наприк-

до яного

входить

зазначено'~

смеиів

у

що

3аворичах

серед . спорт-

наJItЧ:УЄІІ:ЬСЯ

90 комсомольців, а .комсомольська орtаНlзацJя радгоспу

.ск.;тадзється

так

і

нею

Але зі звіту ДІзнаємося,ЩО в сенціях з баскетболу регулярно зай-

.

..

А

П

(..

ТрудІвники ства

я'

лях.

.За-

роботи . цИ'!'товаришlВ

Останнім часом певних успіхів ДОJIIОГЛИСЯ юні спортсмени шкі.1J мІста і району. Б дитячій спортивній шнолі місЬнвно, ДЮСШ. '

спортнлубі «ПолуМ'я. різними видами спорту мймаютьсяцонад

t.OOO

учнів

шніл. міста.

Наб!tзl

середньої. школи М ,7 ·працює 'спеціаЛізована група. легкоаt.'IЄтів Тренер ШНО.7ІярlвІ .

О .. Харlн дn-

кладає маI<>СИМУМЗУСИ .1JЬ, щоб ви'

ховати з хлопчиків і . дівчаток справжнІх сп.ортсМенів. Широку популярність у ШКО,1ах Броварщини завоював· гандбол . До груп підготовки, що діють при каманді вищої .1Jlги ",Металург.,

все частіше приходять юні бровар-· ча,і{ни , які хочуть ово.,одіти всіма тоннощз;,ш цієї захоп.'ІЮЮЧОЇ rpr.. Проте, .деякІ викладач! фіЗКульту '

pOKr було за~верджено ПОЛІпшенню

,1еКСІ

1979

на папері. , «Спорт '" - це здоров я мlльйон!в, - ГОВОЩ!в Генеральний ce~,~ l;етар Ц~. НПРС, Голова ПреЗИДlI Берх(>вно~ Ради СРСР товариш Л. І . Бреж~єв, - це готовн І сть ~O

. прац!,

це Пl~~ОТОБка наших юнаюв ~O ВlЙСЬКОВОІ служби'>. r дбати про його ро~виток ~овинні не ли· ше . спортивН1

пра~I ВНИКИ,

заuію пього виду спорту, хоча на-

господарських

правил гандболу .

.

~.'!e й

радян~ьких,

оргаНіВ.

А. СТЕЛЬМАХОВ,

зав, відділом пропаганди і агі-

тацП міськкому Компартії Україив.

щоб

на

за-

10ді t:Торгмаш» І(овімь lван [sанович РагушнuЙ. Водно­

~ ,їв.

нього

ОСЬ

уже скли-

(ан.н.я іін

чи-

громадобоs'яз-

~ ютuри

І

ДОJtY'!аєва.

.

с. БогданІвка.

. СІВБА

ЗЕРНОВИХ ПОЧАААСЯ

На перших

20

гекта­

рах пров.ели Сівбу ячменю механІзАтори . радгоспу <3;шлавниЙ.. СІвбу ве­ ДУТЬ трактористи Г. Нузьменко та Б. ДOBГO~ пол.

Водночас роБІтники гос­ подарства

майбутніх

розкидають

на

картопляцих

плантаціЯх місцевІ добри­ ва,

культивують

пло~

працівник контори ра/!­

·Іаєтьс.'!

І

ЛИХОГОД

..'

вало 7 агрегаТіВ. Механі­ затори одночасно з боро­ нуванням вели підсів ба-

комп­ t ;ьких

планмаН1 заходи так і залишилися

.керц!ники партІйнил:

чено вивченн"

заходи по

року. а за­

робота

пі,ц еІвбу ярих зернових.

Відмінною ро­ ботою відзна­

Щер:довl І ПухівЦl в 1978 РОЦі ста­ ~IOH і споrтма.Йданчик. r:ройшло вже три .МІСЯЦІ

Ц>!

6агаТ О))jЧНих

на ланах працю­

БЧОРil

с.портив~иЙ майданчик, у

-

все,

100

обслугов~вання ТР~~IВНИІ{!В тва­ ~ИН,ниць~их комплеКСІВ .. 30крема, ~ер;вниюв пlдприє~ств було зО­ оов язано в селищ! .Налита протя­ ІаС у rq1lf 1975-1976 р.оКlв побудувати І I!йЛО

ри шкІл не дбають про популяри·

Ні міський (голова В. М : Нукса), ні р~онний (голова І. М. ~УШКQ)

Робиться

ших гектарах прикри­ то вологу на зябовІ,

\:ОЦіально-кул~турного

басе~н, на ТреБУХІВСЬКОМУ

наполег ливу

вологу на по­

багаторічних тра; в, на пер­

П

плавни... директор . . ро20 СП!'Jртсменів , гандбо- цик). та Інших. А. керl~НИКИ рад­ лу 25 лиж - 30 городнІВ _ ГОСПІВ «РусаН'івськиЙ., ІменІ Що}> 18, плава~ня - . 25. Як не дивно, са, племптахозаводу «Рудня.. .у a.1Je цей .звіт зав.ірениЙ . печатною 1979 роцІ зменшили суми кошТl~ Робітничого K(JMITeTY ПРОфсПілки. иа н~вчально-тренувальну РОБОТ~ Довгий· ч:ас дарем}!о платя.rь вlДl!IUВIДНО на 200, 140, 200 нар­ грошІ. інструкторам по. , спорту : в бованпів. _ радгоспах <Же:рдівський», «Нра. РlшеНFЯМ. pa~oНRoI Ради HapoJI сиЛіВСЬі(ИЙ., с:рабрицьки Й •. Ре- них депутаТІВ BlД 18 серпнз 1975

з)"льтати'

господар-

не допустити різкого змен­ шення її запасів . МеханІ­ затори проборонували майже половину посівів

мається

помітні дуже і дуже слабо.

ведуть

боротьбу за

і не дбають

П

IiЛЮГУ

Ф

КОМПЛЕКСІ

у

автотран­

Нупрієць)

більше

ГОJlова робітничого комІтету радгоспу імеиі

райоивої

1испекції.

немає спортивних майданчині ж роботи у радгоспах <ЛітнІвський'; пла.вального ~асейну, а тако ' (директор В. М. Сj~учук), «30РЯ. (директор

ПОСІвного на

KOHTPOJIЬHO - насінної

в.сього з 26 члеНів ВЛНСМ. 'у ce~! про розвиток Фізкультурно-масово! спортіtiвентаря:. лиж,. велосипедів.

значно

~~ "-'·~*""WcI~r

В. КАДАНЦЕВА,

301lciM не реагують на неоднора­

зову критику газети

площ,

. '" РусаН1ВСЬКИЙ~,

' начальник

в минулому роф,

зара·з їздить

спорт.

JlQ.

",ТреБУХІВСЬКИЙ,> ,Імені

с:Спортивні міну­

стадіон дорога

наСІННЯ

Нірова та рядl і1ШІИХ гОСПОдарств.

231 прац1виин Г. ' І. ДоВгань . Як проходила через

господарства .. У звіті цього колек-

тиву

«Нове життя'>

лягло

матеріалу провел.и в рад· трав буде завершена.

госпах

кеDівники

тресту, с:Б\10варкСjль~уд .. і БМУ.35 вини за собою не почувають. Відпискою ВідЦОВів· на критичRи1;t ви<ступ міськрайонноl газети

з·е,млю

ку роботу .

Мсейни у

підприємств 'виробиичоl, гімнастинИ,.незадовільна організація здачі норм комnлet(су ГПО , l 'онозамилювання в цій спраЗі : .

поСівній

найвИlЦОГО гатунну. Бели- доведеного завдання.

селах.

Зборів не ВИКОlіуЮ~ЬсЙ: · tак, напри­

сплуатацію

иа

вами інших районів. Ро-. щодня npибавляють на биться все для того, ~об свій рахунок по 15 гекта­

нерег:УЛЯРRiС!), . ПРO'l~деНIfЯклад , до' цЬ'ого часу не здано в ек-.

змагань,

вівсом

1979 рону, радгоспи раио-' Трантористи А. Тесь­ .,у прове.1JИ необхІдний об- минецьКRЙ і· В. Удовенко,

м ін насіння з господарст-

та інших

Б ці­

ню П,ерщої і ДРУГ,ої репро- лому по господарству на­

населених пунктах найпростіших спо~тмайданчиків для здачі иорм комплексу ГПО, а також стадіо-

в "му , Жердовl

вносила

І. СТАСЮК, головннй агроном .рад­ госпу 4КрасиЛ1ВСЬ­ кий ••

Звичайно, ' такий став справ нас нІв, сrрlJІецьких тирІв'. Переважна не .може· не турбyIlат~ і, IЩБJ1ИJft- більшість керівникІв підприємств і чим часом· ці ~JX'paXYHKIf. · ста_у,,, оРгаиlзаЦіЙ мІста і району забули пр~дмеrом ,4ета,льного, ~иалізу в rrpoце. До цього часу· немає еле­ MJCbKOMjТ Kl)mteti-парт!'(.НизькJ ментарних спортмаАДЗ1ічикlв І ста­ ре~лЬ'r~Т~,Jlfс~rщ~ I~?~~~Д Мl<:ТЗДіО'н!в у Свlтильн~му; Шевченко­

і 'райоlfY"t'-' сВІ~.ченюt lСТі)ТИИХ H~'

трав

гатор!чних трав, герБІЦиди в саду.

ЗЕРНОМ

і витривадltть, вміння

будо. передбачено

посів

ДОБІРНИМ

у радгоспІ­

<НалитянськиЙ.

груиту.

аасіяво перші

145 гектарах. 65 гектарах проведеио

Підпокривннй

ста та району команду по ручному

СМ:іЛИВіСТь.

гектарах у господарствах району

передпосівну

проведено більш, ніж иа 105 гектарах. По 25-50 гектарІв озимих. культур Ііідсіяво тра­ вами в радгоспах «ЗаворицьКlШ., 4Заплав­ НИЙ., держплемзаводі 4РУДИЯ••

фІзкультури установ , організацій і закладів мІ­ комБІнатІ

643

вих KYJIЬTYP.

. 3 ус іх колективів

боротися за переМQГУ. у. рішенні зборівпартійно-госпо­ дарсьного активу в минулому році

яльностІ кол~нтивіJ Фізну льтури СіагаіЬО:Х' Підпркємст" можна пС!мl-

спортивних товариств, проте в дІ­

На

висіяні иа

практинують

зультаТіВДОСЯГЛИllашl , спортсмени. по оплаті ' ЧJ]еНС.ЬRИХ внесн!в. оздор()В~lЙ робот!,' впрQВаджению

са. : ~аЙ!fJ:!ла 9м!сЦе . .}{1{3Ь1~ИХ ,ре-

вчальними програмамя !l'!еред5а-

найсильнішим

ЛНСМУ. не

50.річчя СРСР. Усім дОбре ·відомо, що перші , спорти.вні знання і навички , маЙ­ бутнІ ЧЄМ1ІіОНИ одержують на уро­ к,3,х Фізкультури іна заняттях в дюсш. Саме тому кожен такий урок повинен виховува ти в дІтей

сереІІ

вважається

MiTeTO~

«СпаРТIЩ., які з~ підсумками літH~oI спартакlади здобули тілЬКИ 4 місцевобластl .серед 12 команд. Ще гірше ВИСТ~ИЛ!f в оБЛЗСН}іХ турнірах сільсы\:ф fзкуJIьтурники.. У Ухньому . : баг~lналlч.ується ВСрОГО',35 очон, і райрада «ff()ЛО-

вироБИІ{ЧоІ

rектари раиніх зериових.

здо РОВ 'ямі Jь Й О Н іВ

спорту Номуиістичиа партіЯ: по­ стійно вважає однією 3 · найва1!(Л~­

Мехав1затори l'OCJIодарств району ведуть

проведеио

МlCЬКОІ І РАИОННor РАД НАРОЦНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ

Спорт

иаполегливу боротьбу за збережеlПlJl ВОіОГИ на посівах багаторічних трав, ознмині, зябові. БоровуваlПlJl проведене IU! площі. понад .5000 reRTapiB. Всього ж цю роботу необхідно про­ вестн на площі 48300 гектарів.

підряд яsляеться

lеnутатом місь­ (ої Ради на­ родних депута­ тів, бере актив' ну уч.астt у ро-

50ті

республі­

канського і цен, трального прав,

лінь

науково­

гєхніЧI;lIХ

риств

това ·

торгівлі.

На фОТО: ко­ МУIlїСТ І. І. РА· ТJ/шний. ФОТО

б,

У,J.озиченка,

Г. ТРОХИМЕЦЬ, госпу 4ЗапJlавниЙ~.


*

2 етор.

4

к~ІtНЯ

року

1979

НОВЕ

ПОПЕРЕДУ-КОМСОМОЛЬСЬКО­

ДЛЯ БДАr А НАРОДУ .OДJIJIМ 8 КJlЮЧО8П иароАиоrосиодареыcllx'' дань зamппаєтЬCJI абlJIЬшеВВJI ввробllJlЦтва, ....... peВВJI асортвме.ту 1 п1дввщеИНIІ JlRОСт1

МОЛОДІЖНА Розробляючи

У лютому 8 великим ентузіазмом змагалися за

спиралися иа tlOttе.реднl досягнен\іЯ, ttрахG8ували

лективи бригад. Претен­ дентом на першІсть була

зоБОВ'ЯЗ!!іНЯ

1979 рік,

усІ

с~іалі-

иаророrо

на

етичнІ

мн, перш за все, першІсть усі

своІ

МОЖnИ'8Сстl

чотири

Вlf1"отовленню

зваживши все це, зобов'я- настІльних

свІтнльникІв,

залися ВИRонати ріЧНИЙ П.1ан по випуску продукціІ до 28 грудня, а за останнІ днІ випустити ДО-

СПОЖПIUlJlJl

АФГАНІОТАН:

'1'08Ifb

••

(3

виступу товариша Л. І. 5режиева на лИC1'8llЦ.e. вому (19'(8 р,) Пленумі ЦІ( КПРС).

РЕВОЛЮЦІЯ НА МАРШІ

ко­

1 бригада по

внутріШНі ре3'еpllИ. Добре рОЗСіювачІв

ЖИТТ"

свІтла

!lyвamь

дО

ІІІОІОТЬ рока,.,

якою керує Діна ЮхимІвна ЛеБІдь. Цей JЮлектив виходив переможцем у четвертому кварталІ мину-

шого

промислово- нього.

і культурно - п(j(jуто'ВОАле в з.маганнІ завжди І го призначення. пробуджується велика 3

днів

иамl- енергІя, яка в кІнцевому

року ШИР0- цей

раз

найсильнІшим,

дянської 31країни Дніпропетровської області. Тут випускається 10 видів виробіlJ з державним Знаком якос-

розвдткові TBOP'lot 1нІціа- номічними показниками.

ті. В нинішньому році nо-

торіІ $іНО! зайнята горами наче порииув у глибокий летаргічНИІЙ сон. СКРіЗь У свІті вІJrбувались ве,lfикі змІни,

Тепер приємно

зlдзИ'а-

чити, що наші

вже стали приносити В!Д- усІх бригад - -

раднІ результати. Про це маненко.

різні

вий сон. Мільйонні маси, теі перебували s апатІї, перейшли в рух. За неIIJОВН·ИЙ рік, ЩО минув відтоді, C'l'aJlИСЯ такі зміни,

Більше того, ворожі революцІУ нла'си, заQХОЧУванІ 1 :пІдтримувані з-за кордону,

протн

плетуть

зммв

народного

УРЯду,

ПDИКлад цього -

! в;едЗJВR'

лиі у звичайні часи не органІЗУЮТЬ збройні висту, 3д'1ЙС1lЮються 1 за піпі пи проти новото ладу;

сувеніри, у тому

і

Н. Т. Ро- числі з олімпійською симво-

Ж, М.

населеи.

сколихнула всю країну, Ум обробляти одержаR'Y D порушивши УІ багатовіко- ході реформи землю. ,

і перевикону- сливціIJ, оnалювально-варильні печі, кухонні столи колективи та

ційне духовеш:тво нама. гаюtься перешкоД'ИТl'И революційним перетворенням, хочуть повернути розвиток к'раУни назадо

законоервутавши архаУЧНі чуттях частини

великого Л.'lЮТЬСЯ прогулянкові човни

завдання

В'lIpатили

, феод&m.Ні порядки, Я'Кі Іс- ня, вони стараються иа,.о вували там протягом бага- . строїти його проти нови.s ТЬОХ століть. . властей, заЛЯRУЮТЬ селян, :НвІтнева револю ц ! я намагаючись перешкодити

СамовІдд а н о ссКаченя» для рибалок і ми-

працюють

стараJlИЛ ють

якІ

а!l цій гірській краІнІ Cnекулюючи НІЗ. темрявІ'. час немо!! би зупинився, забитості і релІ,гійних по.

досвІду і ПОЛіtirпея1'lЮ ор- ництво за гідну зустрІч тисяч карбованців більше. ганізацІї усього виробяи- 50-річчя Першого п'ятиНа київсь"ому заводі чого процесу, суворого рІчного плану СРСР ~Ленінська кузня .. виготовдуже

~ країна з Поміщики,

t пусreлями, -

'Інви у колективах б~игад Зараз на нашому пІд- рівняно з минулим цех ви!по поширенню передового приємствІ трудове супе~ готовить продукції на 700

розмаху.

квІт- нок рівнonpамИNИ член&!

18-мІльйонНИІМ населен- свої землІ і ПРИJВІлеУ, а ням, більша ча'С'l'Нна reри- також буржуазія і pe~.

складальникІв, якою керує комуні.стка Натерина Тимофіївна Романенко, МІВеликий попит у н.аселен- nравки куконн.і столи; Мсячне завдання по обсягу ня .має продукція цеху ема- редова ~asальцювальниЦJl льованого посуду Ново.мос- цеху Є.4Шльованого посуду

рит- !'Іа60рало

сусІда dJеодалІGМУ і зробила жl-

27

перемог-ла на- селення mдтримув всі цІ

Афгаиістан

121 процент. Нрlм того, продукцІї. Значно БІльше вІн повністю забезпечив уваги приділили зміцнен- виковання програми за ню трудової дисципліни, всіма Іншими texhko-еко-

lIотримання графіка

заміж з своєї волІ, вони були об'єктом купівлі продажу. РеВОJlЮцІя тквідувала цІ пережнтк.

po~a революцІя. перетворення. Але~ звичай~ До цівІ Історично! дати но, не всІм вони до душ~.

стання продуктивності вироблюваноУ продукцІІ ковського трубопрокатного КОJlсомолка Наталія Дел ій. ;працІ і поліпшеННІ! якості цей колектив'завершив на заводу імені 50-річчя Ра(Фотохроніка РАТАУ).

мічної роботи.

південного

кІй землІ

}(о розгорнув соціа,цістич· найорганІзованішим вняне змагання під девізом В1{!В себе колектив бригади'

ростовчан працювати без вІдстаючих. Поставили завдання _ добитися ;підвищення ефективності ~иробництва, вокрема, аРО-

рабинею:

ня 1978 ,року. В цей зна- ми суспільства. менний день на асЬгансьВеличезна БІльшІсть ва..

ченою програмою, колек- пІдсумку приводить до пе'ІИВ складального цеху з ремогинайсильніших. І на перших

дорІв- фак'ГИ'Чно була

роки, які дівчата не МОГ:llИ виходити

1

АфгаRiстану було

ro

Щоб справИТИСJ!

за ка в CTapt>МY' АфганІсmв.!

81

за їх наСИ'leиlстю ревоmoційнИlМИ змІнами можна IJOpИpіВНя1'И до десятиріч. Такки днем в історіІ на-

датково до завдання 3300 лого року і У сІчні НИ1'lІшсвІтильників

дві,

С80ЄЮ З!'Іа'ЧJIМkтю

десяткр Ч'Чл.

Патри- лікою. Всього на nідnриєм-

Ламають<:я уцілілі фео- подіІ в Гераті. БезпоряднИ

l!Іереконливо СВІдчать до- кеєвої, Д, Ю, ЛеБІдь та стві в цьому році товарів сягнутІ показники: за сі- Н. В. Ніколенко. А хто народного сnожигаЮіJl буде чень план ВИ1<онаJfJl на вийде переможцем - по- виnцщеuо иа три u/'льи·оuи _ п п "

Да.л.ьн! структури. Заби- в цьому мІсті були органі., ТИЙ, непнсьменний 1 БІд- зовані кощ'р.е.волюціЙни. вий селянин, якого вІками ии·иvT". гкоБИJlИ ПОМіщнки-заміН- ми елеlМентами, за.-~'J п.

'Іий -

дари, скидає ярмо

104,8

процента,

а за nю-

кажуть

кінцеві результа-

на 107,9. Це дало ти,

можливІсть нашому l'олехтиву вийти перєможцем у

Л. МЕДВЄДЄВА, ва'lаJlЬВИК складально-

цехів підприємства.

ro заводу.

змаганнІ

серед основннх

карбованців.

На

знімках: бригадир комсо.мольсько _молодіжної єва оглядає готові до від-

НАШ

RopecnoBJr;eR't

зу­

стрівся з иаЧ8JIЬ1ПІКОМ уп­ равліННJI сільського rОСПО­ дарства раlaккоикому В. Н. Щабеm.инком І по­

-

Фото А. Запари, В. Реп1ка.

:rИ7'Ерв~:ro=Е!і!!Е:!!!!!!!!!!Е!!===Еі!Е!!!!l:I!!!і:Е;f

Часто,

буваючи

господарствах,

бачИID,

не скрІзь дбають статню

густоту

картоплІ,

в tЦO

про до­ посадки

иесповна

вико­

Минулого року кар-

топлярІ

радгоспу

Щорса одержаnи

lмев1'

и8ЙВи-.

ЩRЙ D раАtlв1 врожай по 204 цеитиери. ЯК під-

РОЗDоаtсти ристовують запаси пожц­ rотуваJШСЯ. трудівВВ1СИ каРТОШlJlрl них ,речовии, що є в грун- господарства до нин1mвьоІ весии? району гoтfIOТЬCll ДО dXO- тІ ..• ду в поле. - З цИм необхідно рІ­ у цьому радгоспі ШУЧе боротися. ТорІк в дійсно хороші і досвІдчепросив йоrо чн':.'ачам, JlХ

* ." ."

- Минулий рік ДJІЯ нартоплярІв району ви­ дався урожаЙиим:. Вони одержали по 144 ЦЄН1'не­ ри бульб з гектара, а те·

пер борються за те,

щоб

зібрати по 200 цеНТіІерів на кожному 3 3.800 гек­ 'ІаріВ. Для 'за6езпече/іНЯ 'ІаІЮГО врожаю під кa~ 'Іоплю віДllедеиі' площі з-під

кращнх

попередни­

;ків. Зокрема, 1000 гекта­ рів буде пос.аджеао по пласту багаторі'l1mх трав, а reKT{!p1.B иа іІІлощах з -пІд кукурудзи.

1.500

Торік

пІд

час

решту площ!, КОЛИ меха­ нізаторн ПР<>80ДRТИМУТЬ

передлосадиовий по

грунту,

90-1 оо

обробІ­

буде

ДdНО

ТОНН оргаНіКИ

на кожен reKTap. Це хоро­

ша основа

ДЛЯ

щедрого

·врожаю.

з

-

А

ак

-

I~

пlДГОТО1ІКОІО

:картопнt райову-r

було

на

ножному

ДРУГИЙ ХЛІБ

еар8n

.аclпоІ

в I'ОС1ІОАаРСТ_Х

На насІння

закладево

поставили

собою мету

на

-

перед

а осенІ

18.000

р<>З8И"1'Иу. посад­

}(ового матеріЗJ!У. 3 тим, щоб У липи1 одержати

врсЖ8Й )tОЛОnИХ господарства

близько

СЕЛА

І

реч,

на

недавньому

садІннІ бульб.

ТакІ при- ~OCTl.

вже

Jlр08И38цію

2,000 'fOllи

fоЩ~і ранніх сортів.

кар­

серед волюційних~ сил і MaOЇCT~

і малоземель- китайські

інструктори

сімей. Як

І

заявив генеральний сек- які заКИlДаюrь в Афганl, _ демо- стан з Пакістану.

Скинули сні,говий

покрив

ретельно

очистити

завершує шів, розбивці клумб. Особ·

вивезли на площу 3 01 говельних підприємств. гектарів пташиний послід . . ._

стрІй, який допомагає будуть внесені уникнути пропусків при оБРИ1За в такій

НJЗ.лічують

рєтар ЦН Народно

_

семІнарІ в радгоспі 4ГОГО- 1 гній з розрахунку по 80 ІНІЦІаторами, ЦlЕI ЧУД.ОВОІ л,іВСЬЮIЙ» було продемон- тонн на гектар. До почат- ~прави ПОВИННІ стати Mlc~eстромно несItладний при- ку масового садІння бульб ВІ Ради нар.о~них. депутаТІВ,

місцеві K?MCO~O-:ЬЦl І ПІОн.ери, саже кІль- H~TapНl. Інспектор~ 1 вулич-

кратичної

партВ Афгані-

стану, голова революційно! ради Демократичної РеспуБЛікн АфгаНістан Н. М. Та.раКІ, у найближчі 3-4

Однак

афганський

на.

род, керований Народнодемократичною партією Афгані~тану, пильно сто­ їть на варті своІх за,в01О-

МІсяцІ розподІл аемель вань і дає рішучу відсіч завершиться і в країнІ бу- підступам внутрішньо~,:, де повністю знищено фео- реаlщії

та

пальний лад, буде лІквідо- Заколот

ва'НО

бага. товІкову

справеДЛИВІСТЬ

і

не- шви'дко

класови

й

rHIT.

імперіалізму.

у

Гераті

був

розгромлений, бе

у путчистів не було скіль.

ки-небудь

серйозної опо;

Минулий рік ознамену- ри у народІ.

ва·вся й іншими великими

Революція в Афганіста-

зМінами. ВсІм нацІональ- нІ триває. Цими днями бу-

НОСТЯМ, які проживають в ло оголошено про розроб-

Афгані~таНі (а там, крім ку першщо афганщв, живуть

таДЖИ-плану

ки, узбеки, туркмени,

п'ятирІчного

економічного 1 со-

ха- ціального

розвитку

кра!-

зарейц! та Ін.) надано рІв- ни. ОсновнІ напрями цро1'11 пр_ава. ВсІ вони можуть го плану будуть подані на

тепер учитися, читати га- затвер·дже~ня Ради МІ'НІ'1 п

зети слухати радІо стрів до першої рІчниЦl своєю рідною мовою, роз- ре,волюдії, тобто до 27, вивати свою нацІональну квітня. Народ АфганІстану.

нvльтуру. «священну

Оголош е н о сповнений рішИМості віДвійну. не- стояти завоювання ре1З()О

К1. КОМІтети, Обов язок кож-

пнсьменності: сотні тисяч люції і довести УІ до кін-

нІй картоплесаджалцІ. іде масовеперебирання тн активну yqaCTb у МІСЯЧВ цілому ж, в госпо- насІннєвих бульб. Нрім то-. Н1'!ку благоустрою.

писати на курсах лікнепу. всієї світової прогресияЗдійснюється емансипа- ної громадськості, піД-

строУ повиннІ бути на кож-

Зараз

в

господарстві ного мешканця: се"а - .взя-

людей

вчаться

читати і ця. На його боцІ симпатІ~

дарствах району створено го, покладено на яровиза10 загонІв по вирощуван- дію понад 200 тонн кар-

Н. САВЧЕНКО, санІтарний фелЬJl.шер

цІя жІнок. Затуркана й за- тримка і допомога давлена нуждою 1 нерlВ- ДЯНСЬRОГО Союзу.

ию картоплІ з мlнімальни- топлі ранніх сортІв. Завми затратами ручної пра- дяки цьому заходу пІдви-

Літкltlськоі лікарнІ.

ноправним становищем у сІм'ї та суспІльствІ жІн-

ці.

У

полі

працюватиме

з,йнятІ на цій роботі, на13'1liЛИСЯ по 4()-годинній

на

земельних

на КОЖНОІМу гектарі висад- підготовку до виходу в ПО- ливу увагу слід звернути на

До

банди

100 тисяч без- ські групи, яких навчають

них селянських

роЦі на топлІ з мІНіма~ьними 3е.лене вбрання: - чудова кожному гектарІ буде за- ТІ?атами ручної !ІРацІ, окраса наших сіл, Потрібно безпечено не менше 60 який очолює ахроном- організувати масові неділь· тисяч кущів. НамІчено так картполяр ВІктор Івано- ники по посздці дерев, ку-

ве перебираRНЯ. Посадко­ вого матеріалу. Для при­

заклали

ЩQU

з а-

Ткаченко,

вІ- брооні

тнсяч гек- кІл'ька десятків тисяч чо-

розподілені

біJtЬПІ як

ня валового збору картм- r.J.H по В,ирощуванию Ka~' бувати.

щиться

врожайність

на

садильні агрегати. УсІ 10-15 процентІв, і в ЛШІ­ вони готові до роботи. ні господарство розпочне пер в радгоспах іде МаС0- ~еханіз.атори, якІ будуть реалІзаЦіЮ • молодої кар­

бvльб,

IIIO~ УСМІХАПИСЯ

375 гектарів одер- тя, яке зібралось за зиму. по 210 центнерІВ . Стіни будинків, паркаии некущІв. З метою збільшен- бульб. МехаНізований за- j обхідно побілити і пофар-

налагодити техніку,. щоб вич

і церковникІв

тарів зе.ме:rь, які безплат- ловІк. Серед цих контрре-

но

кожно-. вулиці та садиби від сміт.

лІ в нинішньому

~~ль~{)~ВО )~Іся~ ~~~ОВ:іб~~~~М%;~~ЬМ;:Т~:

3

дІбрано сотні

БЛАГОУСТРОЮ

Слід

ло життя, без не! немож- них у.ГРyilIовань є організа-

щнкlв

рощування цієІ цІнної трібно зробити все, щоб вохарчової культури. Ння- но засяяло чистотою.

му з

62

перший

МІСЯЧНИК

!улиuі і двори. Весна _ ні кадри механізаторІв, особлива пора року, пора здІбнІ спецІалІсти, якІ приємних турбот, Кожному, ТВОРЧО ставляться до ви- хто любить своє село, по-

жичани

=

ак-

контрреволюцій-

аграрної реформи у помі- шованІ в Панистані. Ії о;;

гектЗІр1 картопляних планти тацій було 52-55 тисяч жа

'Іонн добіриих бульб. Вонн добре пеpe:mмувanи. Те­

скорення

РОЗПОЧАВСЯ

жувалося не менше 45 ле. Щ(j(j забезпечити висо- озеленення тваринницьких 2.460 reK- пентнерів поБІрних бульб. кий урожай, мехаНізаТО8И ферм, доріг, територій ТОР-

восени,

оранки зябу, иа ~apax було внесено по 70 'Іонн мІсцевих доори.. На

ток

середньому

ганістан з-за,}(ор!

да в АфганІста'НІ-джере- тивних

!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!В'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~1J!!!!!!!!!е!!!!!!!!~!!!ZШ::!!!!ІI!!!!!!'!!-!!!!!!!!!!!!!!!!22S4!'!!!!-

еez=s;;а;і!!!ЕЕEElЕІЕ=~~ИАDZІ

Аф

крШосаоІ залежності І дону. одержує землю і воду (воОдним З найбільш

бригади .малярів М. М. Ба-

го цеху світлотеХИіЧно-

напів- ми В

ПрОграмІ на тижневих курсах, що діяли на ВиставцІ. досягнень народного господа рства Українсь кої РСР в Ниєві. З питань пІдготовки 1 садіння картanлІ проведено також районний семінар,

топлІ. ... До масового

садІння.

діЛЬНИ'lноі

Ра.

В. СЄРОВ. (ТАРС).

!!!!!!!!!!!~!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! _ _ _ _ _ _ _ _ _ !!!!!~

СЛІДАМИ НЕНАДРУКОВАНИХ

ЛИСТІВ

бульб залишИЛОСЯ мало На JШст тов. РОC1l0ЛУПН часу. Зараз механізатори І. П., мешканця мІста уточнюють маршрути ру- БроварІв, Jlкий скаржився ху агрегатів на полях, на вІдсутнІсть ИОШТlD1)і знайомляться з площами, скриньки бlJ!JI БУJl:НИКУ щоб з перших .!Інів вихО-;.N9 298-а по вул, Кнївсь­ rv V Wnле працювати без кІА і на несправиість іИ)l;И­ перебоїВ. Biдy8JIЬВЦ секцій АЦ

вореСПОRденці! в цьому ж буднику, відповІдає в. о. иа'lаnьиика Броварського

будниках

райвузяа зв' JlЗКУ Р. У. МаТЮВСЬRа: .Поштова скри н ь к а встановлена на будинку .МІ 294 по вуя. Київській дли зручностІ мешканців вуnцl. Крім того, на жИт­

верма.,у та біЛJl

повому

Вартість

масиві

ві ПOJIIТОJll

встановл.е·

скрввьки

Jlа

.N9 5

ПО

вул.

М. Лагунової, .М 61-а по вул. :Нороленка, БІля уи!­ райвузnа

зв'JlЗКУ. Згідно lcНУЮ'lого

поло­

жеиня ремонт інднвіДУ, альних секцій дли корес­ понденції ПРОВОДИТЬСJl за рахунок передплатників.

1

нрб.!.

ремонту

._


,

квітня

381JlЬНЯіВ міста.

~а'ми,

спога'дами.

Не по фІльмах, не по книжках знає вІн вІйну, а

об'їхрв мало не всю Євро­ пу в ті грізнІ воєннІ рони своєю

«трьохтонкою.

,

пІдвозячи боєприпаси вІй­

ськовим

1939 нИЙ

чаСТlmlам.

У

роцІ Ф. Г. Нлепаць­ був призваний в ар­

БОЙОВИЙ

травень

на дорогу,

Заглибленому в себе

лоея,

неможливо

лофінн~ми, визволяв зем- тись. Та думка про те, LЦo лі l\iолдав1У 1 Бесарабії. його чекають на передоСкільки перевІз людей, вій, LЦo боєприпаси для (50єприпасlв,

вантажів!

І

був завжди там, де важче,

солдата

-

це життя, при­

JIIушувала Ф. Г. Нлепаць­

де потрІбніший. Початок кого застосовувати і кміт­ Великої Вітчизняної вlй- ливІсть, і винахідливість.

C~K()MY клубі в урочистІй СРСР. зачИ'l'УЄ nрацівобстановці відбулося вру- ник Броварського :райчення нагород ветеранам вІйськкомату тов. ГеlJаси-

ор-

в госпіталі, за

CtB

нермо сюго

БІль, працюючи шофеРом-І

монтером у районі еленТl'омереж. Поважають у

ну.

СВЯТОШИН0.

Про

вона

важли- подих, спостерІгали друзі,

a~pMH-

ветеранів-односельчан з нагородою, від імені при-' сутніх подякував їм за мужність і героїзм, вияв-

но водив машину,

І

Сил арм.1ї-переможниці,

За трудову

А потІм силами учнів­ ської художньої самоді­

яльностІ

вІд

дня

показали

кон­ дуже учнів

інсценіровку

сІде брат

мій

в

армію.~

Гарними піснями пора. ветеранів учасни.. сІльської самодіЯЛht

дували

ки

учасники l1ромадян,сько! 1 ності Г. Тарасюк, М. Чу~ Велиноl ВIТЧИЗНЯJiОЇ мен няк та інші. Всім до ·впo.t Андрій СергІйович Чудоби були і ГYMo~eCKH ,"як, ГригорІй ЦрокопоП. Глазового, які май~ ленІ в роки Велико! Віт-, вич Мен·же.га. Борис Іва- стерно прочwrав П. Фw чизняноt війни. !l05И'Ч Рога .., а також тІ, Pora'l. Указ Прези;д1І Верхов- хто 1 8араз у трудовому ної Ради СРСР про Вlру- строю - виробничники t М. зmЧЕИКО. чення ювілейноІ :медалі наставники :молоді-М. А. о. КрасиJtівка. .

11І1' виданив "ДнІпра"

народження

якІ фантаСТИЧИі трюки ро­ В. Т. ЛенІна. бив ЇХ товариш, LЦоб доНОJlИ Федір Григорович ст~вити боєприпаси. Іде вулицямн БроваріВ, у ... ГРИМlЛО навкруги, нього ра,дlсно на серці їдкий дим повз иад зем­ скільки новобудов вирос­

А потІм воював на НавназJ. Важко доводилося LЦe й тому, LЦO мІсцевІсть -гориста, посічена і по-

горович вlдчу,в сильний СИВИМ стало рІдне мІсто. незрозумІлий удар збоку. Гордиться ветеран· війни, ЗатрlLЦала кабіна І злетІ­ що в загальний добробут ла з машИНИ. Вибуховою радянсьних людей вніс 1

про Велииу

Вітчизняну ВіЙНУ

що тане вІдпочинок і сон. лею. І раптом Федір Гри­ ло на його очах, яким кра­

к. ЛОРДКІПАНІДЗЕ. Безсмерти. ПовІсті та оповtдаИНJl.

t!lвечеиа вибухами снаря- Jiвилею вІдІрвало І його свою частну працІ. дів. У 1943 році за забез- вlц керма. Прийшов до

Кеига

Д. МИХАRЛЕНКО.

пан'яті не зразу, не зва-

даний

доблесть

вІсть вчасної ДОС'l'авки боєприпас1в . годі й гоБОрити. ПІд безперервни.м обстрІлом підвозив вІн важливі вантажІ, забувши,

печення безперебійної до-

був

церт. Присутнім сподобався виступ

він був удостоєний юзі­ лейної медалі до 100-річ­ чя

Лиз~

2-Б класу Сашка Радчен­ ка та ОлекСія Чуняка, яні

Армії,

ДеМобіЛізувався Ф. Г. Нлenацьний у 1946 роцІ.' З тих пір ось уже сорок POкdJB водить він автомо-

:кого

тримав буЛJ. пІдвладною його ру­ Ниїв- кам. Не раз, затамувавши

років

Збройних

шлях Радянської

СРСР.. визволительни. Під палкі Вечl:р віднрив голова О'плески присутнІх ветеравиконкому сільської Ради нам були врученІ медалі. М. Г. Чуияк. Він привітав Серед нагороджених -

колективі цю чесну, пра· целюбну і сумлінну люди-

Пlзнlше

«60

автомобіля. Воював у складі ПРИ!МОРСЬКОї армИ, яка звільняла Крим. Тут і закінчив війну.

ВІн добре знав і прекрас­

у ЛьвовІ.

6УІІО вручено медалі

І.

то Інших.

Великої ВІтчизняної вій- також про легендарний нн. 119 колишнім воїнам мо~ич А. Д. 131н розповІв

потІм

М.

гу(5, В. А. Нравченко. Д. К Прудкий, А. І. Прудкий, М. Т. Гусар. Ф. Я. ЗІнченко та бага­

У Красилівському сlль- .60 років ЗБРОйНИХ Сил

Анапою він був контужений. Ліку-

ни застав Ф. Г. Нлепацьйого пІдроздІл оборону по лІнії

ВдОВlfЧенко,

ден Черионої Зірки Ф. Г. НлепlЩЬНИЙ одержав на 1i~BKa3i.

Другу на'городУ -

'l'а.ки

вирва­

ветерану.

Олександр ДУДКА.

Спробував завести П. Вдаllоо.. Без кузова і ПОІхав далІ: на передовій 'чекали його.

вався

ШОФЕРА

бот в голові, до машини.

..•·

школярі

..

НАГОРОДА КОЛИШНІМ ФРОНТОВИКА М

ПІд знову

Ш л я х

мію. Слущбу почав у стрі- - - - - - - - - - - лецькій ДRвіЗlї шофером. :кі ситуації, 3 яких, здава­ Брав участь у боях з 6і-

жаючн на добр~я

І Сl!ітло п'ятикутної зорі, І той квітучий, незабутній

в нього.

bmCbKOBO-ПАТРІОТИЧНОГО ВRXОВЛИИJl

.

переможні.

Тож д<Лго аплодують

Пригадує ті rp1)зові роки І погляд затуманюється

ТАКА вже робота у ставки радянським танкаМ 1 пального Федора Григоровича Нле­ бoєnрнnасш медалпацького, LЦo доводиться буВ Нail'ороджений днями бути за кермом ав­ лю .За бойові заслуги.. Всяк. бувало на фронтомобіля. ОтодІ І залиша­ ється він наодинці з дум­ ті. Ч~сто пот~апляв у та-

І гнів, І біль, РІ пекучу сіль сльози, Прощальний залп, салюти

ріки, А рівчаки,

РІ поранеНІІМ він падав

.

стор•

8

Усі пожежі, спалахи тривожнJ­

На кітелі старому - ордени, На СКірОнях -сивина, як білий попіл, ЦеА ветеран минулої війни Пройшов з боями пішки пів-Європи.

СТОРШКА ВІДДІЛУ

*

року

Він бачить друзів, чує голоси,

ВЕТЕРАН

. В,а.

1979

сБезсмертя'- в!.

домого грузннського писЬt

меиника К. .ЛордхіІпан!дзе стlWI& справжнім художНІЇМ:

РОЗПОВІДАЮТЬ МУЗЕRНІ ЕКСПОНАТИ

JlіТописом героУчних звер.;

ПАМ'JlТЬ МИЧЕ У ПОШУК

ІСТОРІЯ фронтового ПОРТСИГАРА

шень радянського HapoдY.~

}(онстантіне Лордкіпа1 ЮДGe ,давНій знайомий ук. раї1reЬКИХ чwrа'іШ. ГлиБCJo! на любов до свого народу:

ОСТflНЯій Аист рідні оТ"". А1аАи від нього в-під Брова­

рів восени тія

1941

ро"у. А n.o-

nовідОAUtння:

д'ОПомагав йому J{paLЦEI IП1mIа.вати ту дійСНІсть, яку: ;в!.н відображає в CBOU!l юmгах. До збlрни ВВіЙШ~ ли таю олов~дання, яl(

пропав

Весною 1942 року я відЧ)"В, що хтось про :ме­ безвістu. 11ого nрізвuще працював помічнИКОМ на- не думає, вболі,ває. Це Крижанівсь1СUЙ Григорій

чальника полІтвідділу тан- додавало СИJIИ, піДВИІЦува­

новоІ бригади по роботІ з ло віру в перемогу. А до­ CaBUtt.

J{().,\1СОМОЛОМ.

ХОЧ

позаду

Може, хтось

.анав

сВезсмертя~, де показано

сі лист~в я ні від кого не цього воіна? Н аnuшіть про

reроУзм простого бlларус~

залишилися голод, холод- отримував; Дружина з :ма­ нього до· нашої реда1Сца. на зима, час був важкий.

Щодня

леньним

БОЛЬСТВОМ' стало

HpaLЦe. них я нічого не анав.

На той час ми вже одер-

Радіоно було иа душі,

ба на добу. 3 Велинаl землІ почали lJ:РИХОДИТИ посилки захисникам Ле:нlнтрада. Тану посилну від трудІвниці з Уралу

с~ержав і я. пам'яті

жаль, час

МІСЯЧНИКА

ТЄіПєр 1 я чекатиму листів від дорогих мені людей, будУ писати Ім, ділитися своїми радощам~ Зм1JCтOМtо 1 цікаво проі болями. йшов місячник обароlUU)оскілыm я займався масовоХ роботи, присвячекомсомольс&tЮЮ

Ім життJ!IМ.

ОБОРОННО-МАСОВОІ РОВОТИ

Велика ClИJIа ТВOplJf' Лордк1паН1дзе втому, LЦO

ЕСТАФЕТА МУЖНОСТІ

жували по 400 грамів хлl- LЦO

роботою,

ний 61-й

річницІ Радин-

тому мІсцІ, де в незабут­ СТРОЙ()JЮІ П!:Ю'OТOJ!IКВ, . .ньому 1941 році йшли стерно вихoвa.зrиn1СВ1. ЖОРС1'окі баІ з фашliiCТ­ Великий' ів.терес ВIUUIИ­ СЬКИМИ зarарбнина:ми. кав 1 вечlР-кОО'КурссНr.­

по підготовці

точи­ мо, хлanці •• У день РадІШС:ЬІІО! А})­ лася між учасника.ми цих змагань. НаЙс.лритнlшИlМИ мі! 1 Військооо-Морсько:.

ця жінка направила мого І ських Збройних Сил у сестер з листа в Сосьвинський рай- редній шнолі .N9 3. Вели­

прізвище 1 ім'я КОМ комсомолу (свеРДЛОВ- ку роботу

1

цієї патріотки. Та Я зав- ська область). його пров1В номlтет комжди буду вдячний їй. Зав'язалося листуван-· сомолу шноли разом з шеУ посилцІ були тютюн, НЯ.МенІ писали сенретар фами, КОМСОМOJJьсьни:м

Гостра

.автор

зеї ВелиКої

ВІтчизняної кої.

ПереможцІ

з:магань

залишитИСЯ живим, а яКТака Історія мого фрон- вdйни тоі бойової Слави бvли нагородженІ Почес­ що 1 дістане поранення. тового портсигара. міста Києва, провели цl- ними грамотами НОМlтету

вua IЛJlЕПІ. BI.цвa~ Батькtвщвиа. Ромаи.

Ім'я видатного

щоб було неважниМ.

Я відповІв як син. На-

писаз, хто Я, чим. займа}ОСН в арміl, пообщяв винон ати її

священний. на-

Ф

ГОНЧАРЕНКО

п1дполкозвив ставці.

-

'1

1)1;' в -

ка,вІ

ми

зустрІчі

Велиної

з

ветерана- комсомолу

ВітчизНЯНО!

вІйни та урони мужностІ, пІд час ЯКИХ багато дlзна-

1

пtдшефного

Шдпривмства.

Шонери та червоні слl­

ВІД РЕДАКЦІІ: Доро- JlИСЯ про героІчний ШЛЯХ допити привітали зІ свя­

каз. Нрім того. ПОВlДО- гий серцю ПОj(аруиок піо- Рцянсьної Армії та муж­ том ветеранів 200-1 стрі­ лецької дивізії, провели мив свою домашню адре- нерІв і комs:омольців ність І героїзм нашого на­

су і просив по визвол~н~1 Свердловської області ко- роду В роки вІйни. 'України сповІСТИТИ СІМ Ї, лишній фронтовик Ф. Д. Між учнями 6-8 нла­ якщо я загину. . Гоичареико передав до сів були проведенІ спорПосилка була менІ без- музею

rероrзму

мІрно дарота. А~же за Броварської довгі дні і мІсЯЦі ВІЙНИ 11 школи .NiI 2.

юних

тивні змаганнй

на честь

середньої героїв 200-У стрlлецькоt дивізіУ, які проходили на

операцію «Доброго ранку,

ветеране!'>. Цікаво пройшов у шко­ л!

парад

вН\ськ,

жовтеня.тських

на якому школярІ

продемонстрували

знання

дружини

Б~и

Н. ДЕМЧЕНКО, старша піонервожата СШ ом 3.

Іллеша

(1895-

eьJOoIИy читачеві !ПО тварах

сКйрпатська рanсо Д і Я'>, «Добердо~ та іншІ.

поклали

рів.

угорсь­

1974) давно відоме радян~

гірлянду Слави до пам'ят­

ного знача на мІсцІ баХв 200-ї стрілецькоІ див\,зіІ. Перед Піонерами виступи· ли ветерани ВелиноІ ВІт· ЧИЗНЯНО! війни ПIД:ПОЛНОВ' нини У відстмщІ М. І. йофе та В. В. Вайнтроб. Ця зустріч надовго зали· шиться в пам'яті школя·

.

кого письменника-реаЛіста

ці, пІд час. яноУ кращі пlо­ нери

усю

в то­

що а1и порушує знач~ ві aктy8.JIЬ'Нi проблеми.

ВИЯВНіІИся пІонери загону го Флоту У шкОЛІ аl:дбyJt&.

ся зустріЧ:5

героям

lICY,

боротьба

імені . ЮрІя Гагаріна, яКІ зайняли перше місце в

віддає

moбoв свого серця,

Велиної Вітчизняноl вій­ цигарки, теплі шкарпетки, райкому комсомолу, то- І бюро цевтральнихмеха­ змаrаlННЯХ ро&Т1RИНами П1Д­ 1 завоювали ни рукавиЦі, печиво, носовІ нери. Згодом я одержав; нІчних майстерень. На приз імені геро'ів 200-1 шефlf01'() шдприеиства, "усточки, конверти і лист. ще одну посилну, в яній,: спіЛЬ'llОМУ засіданні було стрілецьної дивізіІ. Друге Шдсумни проведеашя мІ,сячнина оборонио-ма.со­ Російсьна жІнка-мати окрІм інших речей, був І розроблен'й заходи мІсячй третє М~СЦЯ поділили за­ воІ роботи У шкот були просила фронтовика не- портсигар з написом сНа- ника. гони !мені Володі Дубіні­ щадно бити фашИСТі~ і ше LЦастя - це перемога. Школярі вІдвІдали му- на і ЗоІ Носмодем'янсь­ пlдБИ'l'і на урочи<:Т1й ліНій­

всІм cepцe~ бажала воїну т. Гончаренку..

перер~

ни партизана жертвує сво;

,ЛО ПІДСпІКІВ

селянина,

стаючий в безсмертя, ко .. JПI в1.и заради врятував­

ішли нровопро- молодшим братом залиши­

литн! бої. Ворог не втра- лися на окупованій теричав надії заволодіти Ле- торі!. Че'тверо інших бра­ lНінградом. Та з про до- тів були на фронті, про

На

хого

сином, сестра з

J

Письменни:к-Rомуніст ~ один 3 найnооУлярніших майстрів сучас'Но! угорсь­ коУ !ПРОЗИ. його роман «ВІднайдена Батьківщина.' розповідає-

про

виз­

волыfy місію Радянсько! A-рмlІ у другій світовій війнІ, про боротьбу . угор­ ського

народу за

своє

ви­

зволення від буржуа'зпого прщ:ноблення, побудову нового соцІалІстичного су­ спільства.

Книжка поновила сер!ю «Дружба_, LЦo виходить У вндаВНІіцтві 4:.I1Hinpo~,


,•

стор.

*

4

квІтня

року

1919

1ІОВ! Ж"ТТ,

IІ79 рік-Міжнародний

ОднА • вaJ«ilnЬШ ка­ ЩИХ

І',рохцсь.ких

орга­

ніМЦіЙ нашоІ к.раІии ТОНРIlCТВО' Червоноro

рік дитини

ХресТ'&. ІсJIY' .оно а& ра­

3 турботою про

здоров'Я люде.

ВeJrПDa rpaкaДJl1l, Ш, аа­ гу6ИJJИ одие о.диоro в ро­ RR ВeJПU(оt ВІТ'ЧИЗЮlиоІ вщаи, і JtJ( резуnьтат де<:ятки незабутніх. пи­ УСJl дIJlJ1Ьи1сть ЦЬОГО Активісти Товариства Jtюючих зустрічей посивl­ лих матерів :5 дорослими Товарвства зосереджеНА Че.рвонorо Хреста ведУТЬ бороть6у за чистоту і 'по­ дітьми. братів 8 сестрами. иа турботІ . про здоров'я рядок робочих мІсць. На ці ж кошt'и надає­ створенІ еанітернІ дружи­ ви і пости. На Іх наВЧЗИ­ один раз вар1:к. РОЗМІр НЯ,організацlю змагань внеСЖІв ЗО І 10 копІ­ та інше ВИКОРИСТОВУЮТЬС!! йок. також кошти Товариства.

хунок .веств, JUd пл&­ TR'rb 'ІЛeJiн Товариства

JlЮд.ини..

трат

Іде

на

заходи по безпла тного Видаються

. пропаганді

донорства. n1rIакати, брошурн, пам'ят­ ки,

виготовляються

до­

норськl й ІнШі знаки То­ ,в~риства. Читаються лех­

Серед веАичезних соціальних завоювань Великоl '}Ковтневої соціалістичноїреволюціі важливе місце зай­ мае система дошкільного виховання. Нині в нашій краї­ ні. діє 120 тисяч постійних дитячих садків і ясеА. В них виховується понад 13 'мільйонів дітей. До кінця деся­ ,ої п'ятирічки мережа дошкіАьних закладів зросте ~ .ІІенш як на 2 міЛЬЙіЖи 500 тисяч місць. Багато уваги будівництву дитячих садків f ясеА nри­ lJlляється на Україні. ТіАьки Черкаський завод хіміч­ ного доАокна імені ХХІІ з'їзду КПРС, наприклад, зб!/" сував на· свої кошти сім дитячих садків-ясел. На знімку: вихователька дитячого садка «Дружбо.» 1faтаАія Омельченко читає дітям книжку.

ціІ,

проводяться

бесіди,

ЗЛЬОТИ донорів.

Діяльність

меДИ'!:Ні

Товариства

Червоного Хреста -

ними

заклацами,

станцІєю

та

про шкІдливу дію на організм ЛЮДИНИ алко­

різ­ голю І куріння. вчать як

мадськими

На

санепІд­

Іншими

гро­

організаціями.

всІх

виробництвах

Частина

4

'.05

. 9.15

10.20 14.30 14;50

15.50

Програ.м

Концерт снмфонlчноТ "УЗ.­

18.20

СьогоднІ - День _изволен­ ИSI УГОРЩИНИ вІд фашист­ СЬКИХ загарбникІв угор­

t.6.35

цт

•.

І

серІк.

ПО

. KIHonporpa-

Иовнни.

СІльськІ бурІ. ма: «ВІрнІсть СЛОВУ», еСпадкоеМІІI», е6риrаJlИР НаАнІ Маматкадиров», «Сільський бібJllот~кар». ТворчІсть О. Афlиоrеиов •• До 75-рlччв З дня н.род-­

•.

Спра811

московс.:кото

ком­

сомолу.

17.05

Ф.

Ліст.

СIІ"",онlчн.

ма

_Тассо_.

пое-

17.30 18.00

Відгукнlтьс., сурма.. l. Життя нау .. и. 18.ЗО ВеСeJIlиот"н.

18.45 19.00

4tYce

краще - дітям!» це{! леН(llськи{! принцип е 09НИ,Ч з головних, визначальних законів У соціалістич­ Н!"Х країнах. Тх маленьким громадянам дитинство за­ nам',ятається радістю ігор, подорожей, відкриттів. На·

21.00 21.35

нічим.

.

На знімку: MaAel{bK{ учасницl художньоl самодіяль­ кості в національних костюмах (Польща).

«СьогоднІ у -свlтІ_.

.

кохання».

20.50 21.00 21.35

Програм. еЧао. «Гревада_. Публlциствчна

вистава а8 таора·ми М. Светлов.. По закІнченнІ ІНформ.цlЙвиЙ ІНПУСК у свlтl_.

ЧАХ».

кл. Со­ цlаJllстичниil спосІб аИТТIІ. 15.М ДЛЯ маЛIІТ. СРlбинl Jl.звl­ BOQO". 18.20 1(0MCOMOJlЬCbK. траnнцl •. ЗлІт .,ОЛ0Jl.НХ шахтарІв 'до­ нецько'і областІ. 17.00 Н.у"а РаАIІНСЬКОТ' ·УJфаТнв. ДнІпропетровський ІІауко­ виА центр.

добранІч. діти! Пр'ограма «Час». (М.).

ВІДОМА

квітня 1979' року приймальни:ми пунктами !ВC~Ma' магазинами ~pOBapCЬKOГO змішторгу прий­

3 1

маються пляшки ємкlстю

0,5

літра ~-під ('Ілії. Адміністрація.

ДО ВІДОМА. НАСЕЛЕННЯ!

3 метr>ю поліпшення

рзйШРБУ

міняє

умов

багатодітної

ДВі двокімнатні

ізольованІ

сім'ї

квар-

тири в місті Броварах Н,а одну ЧОТИРЮ<імнатну. Звертатися на адресу: вул. Нутузова, 2, раЙШРБУ. тел. 19-550.

завдання

активу

санітарно-оздоровлю­

!\\ЛЬНИХ і профілактичних ваходах. План сплати членських внескІв перец­ бачено виконати у першо­ му кварталІ.

насел~­

постраЖДaJIО під

там

Д!!нськІ

roc-

працююТЬ ра­

потрІБНі

І

Обов' язOR ·І(ОЖНОГО 1<0мІтету Червоного Хреста проводити роботу 3 усІх видів діяльності То­ вариства, забезпечити

На -

спеціалісти.

справи

важли­

стан нА

11.10

вв.

що

ОБЛАСТЬ

(М.).

мо­

(М.).

НІмецька мова. (М.). І

кл.

Му,ика.

ро,повlдає

Про

музи

....

(М.) .• Екран

12.10

СТУJlентам заочви ка Інженерна графІка. курс.

го

науково·попу"ярно­

кіно.

-

дотичнІ

до

«ХлопцІ справжнІ_. По з.­ кlнчениl НО'ИНІІ.

14.30 14.50

ц.

18.45

економіцІ.

18.10 16.40

Наша БІографія. РІк

(М.).

18.00

ПОПУЛАРНИЙ

-

.Гур-Емlр».

Екран

сту Jlента·Заочни

І

Виша

курс.

....

математика.

ДостатнІ умови екстрему­ ма. Формула Теllлор

••

19.00 20.00 20.15

СІльська ГОJlииа. (М.). ВечІрня _аз "а. (М.).

Проекту"мо

та. у рів. 2О.45·У світІ

18.45 19.00

сту деи~lв-архіт~кто­

К.-М. Вебер, М. Равель.

ПРИйОМ УЧНІВ

стипендІя 77 крб.

на місяць.

2. Контролери ВТК -

стипеlщlя

З. СКJlадальники

стипендія

77 крб. на місЯЦЬ. 4. Оllератори - стипендія 87 крб. на місяць.

На навчання за фахом контро",ери

ВТК, складмьнихи, оператори прийдівчата, "кі мають освіту

р.

К.

..

РосIЙС'КІ мова.

ДокумеитаllьниА фl"ьм «Автогр.ф

«СЬОГО.l!!1 У

Вагнер,

ДебюссІ,

clli'ti-.

Продовження виет 8 в • «МенІ ТРИJlЦЯТЬ». По за. кінченні НОВИНИ.

(М.).

Моцарт.

к.DBCbKoro.

По

"-.

ІмформаціАниА ,CbOroJl.нI у cbl!I-.

ВИПУСК

-'

nPOrPAMA 13.58 .!tJl. ночо

18.15 ал.

мивт.

...

ШКОЛІрІ..

01"'.T81

17.00 17.45

Та ..

у

вашому

.Ізві­

Студентам-заочникам.

роду

nове­

ІІОСІІ.

Тмепост н. ударній будо· вІ. СПОРУJlжеНИ8 Ро.енс.­ ІІОТ .томноУ elleKTpOCTaHціl.

18

оо НаР.ОАнl талавти. Вокаль. ний ·ансамбll. «Ka.!lHHKa» п.влofрадсыlгоo Пlllацу культури машинобудІвни­ кІв.

дянськоі Армії, які мають середню

освіту та проживають в м; Києві та Київській області. ' маilбутніх

налад-

чиків техиологічного устаткування _ 1,5 року, .контролеріі ВТК, . складальників та ·операторів 1 рік.. Початок навчання - 1 вересн".

Вступники подають особисто на і~I'Я директора заяву та такі документи:

1. Документ про освіту (ОРі!гія.!л).

2. Дові.1КУ з місия проживання. 3. Довідку з міси!! р060ТИ батьків. 4. Характеристику зі щколи, або 3 місия роботи.

М.

О.

бlо-

ритми.

Лірика

Иекрасова.

(М.). ща математика. тегрованІ типи

2

Ви­

":;рс. Ін­ дифереи­

ціальних рівнянь першого ПОРRJlКУ, 13.25 Науковий комунІзм. СоцІалІзм І роз­ виток

ДО

16.00 16.45

націА.

(М.).

Для тих, хто вступа. вузІв. Математика. Ін­

теграл.

(М.).

Ху Jlожнlй трами

фільм

Із

«Подорож

міш_ою» (ПНР). Спорrивниjj к .• ас.

субти­ за

пос­ (М.).

(М.).

Науково - попул я р ин А фільм «Архітектура І ПРІІ' (М.).

18.00

Екран

студента-заочннка.

19.00 20.00 20.15 21.00

Очевидне-немовlрне. (М.). Вечірня казка. (М.). Київщина.

1

курс. Вища математнка. 3астосування форму ли Тейлора. Правило ЛопІта­

8nере.l, .Молдав-

Загальна

11.10

РОJlа».

УТ

Срlбннй

lе.45 ФIЛЬМ-lІоицерт ськl нагр.шl".

Чай­

кл.

БіологічнІ

12.10

програ мІ sа.lнчеинl

2.

и о в а.

,М.).

Л()fія~ (М.).

21.35

-Друга снмфоніа

Іспанська

10.40, 11.40 10

теле· Не'lОРНО­

Хижі

Переда.а

(М.).

10.10. 17.00

14.45

..

ОБЛАСТЬ

звірІ.

14.15, 17.30

ор естру.

НА

В. А.

Художвlй телефlllЬМ «Строгови_. 3 сєрlв. 21.ОС Програма .• Час».

устаткування прийб' . . Р демо lЛ1зоваНJ s лав а-

навчання

9.05

зеМ· •••

Horo

театру.

Маленький концерт. На добраніч. Jlіти! Програма <Час». (М.).

ПРОГРАМА

nlСll1 І (Поnь­

Го Анн. Великого симфоиlч_

Івано­

драмати'!­

8.10 Наш сад. (М.). 8.40, 9.45 7 кл. ЗоологІя.

ща).

Докум~вт.".виl фІльм' • Поступ

теХНО.10гічного

Строк

телеЕфIО·

Конперт ансамблlO танцю «МаSОВШQ

10 класів і проживають в Києві та Київській області. На навчання за фахом яаладчики маються

в

.. а - Сtефаиьсь ...

ного

20.30 20.45 21.00 21.35

19.50

майбутиl мІс­

музики.

ва­

фортелІано Со Іст

піУ_.

1969·8

МузичнІ Інструментн. (М.). 3най І умІй. Дл. ІОНИХ техиlкlв. (М.). фІльм

Черни

СимфонІчні

17.ЗО «Лети, н.ше пlсне-. ЛенІнський унІверситет мІльйонІв. «Проб ... ~мН еко­ номl .. и кр.Ун, що розвнва­ IOT~ ••• 18.ЗО ВІршІ .Іітв",.

(М.).

Науково

Франк.

АН

Вистава

ФранкІвського

серІя.

різцlТ .11111 оркестром.

центрі

ІнформаціАна програм. «Актуальна камера». Л. Хоролець. «А\ені трид_ цять».

Новнии . ДокумеИТ.ЛЬНIІI телефІльм «НetПОltlйиl llIОДИ».

Г,

ДО вузів. РосlАська мова. Стилістичні ресурси син­

15.40 16.00

19.30

ХУJlожиlА те.reфlll"М .Стро­

14.15, 17.30 Для тих. хто вступ •• 14.45

ЦТ

9.35

2

КІбернетика І ШВИДКО)фО'l1 ЕОМ. У Київському обчнс­ УРСР.

19.00

10.40

гови».

16.30

люва.,ьнОМУ

КВІТНЯ

9.05

по­

13.25

таltсису.

.На­ (М.).

П~гр':ма еЧ.с_. Гlмиастик.. . BIJl.rYKHITЬCSl, сytJМачl.

... 19.30

1

верхнІ. Розгортка повер­ хонь, Політична еко­ номlя. Система госпрозра· хунJo>ОВИХ вlдноснн соціа­

лІстичній

8

ПРОГРАМА

8.00 8.40

(М.).

ПЛОЩ)іна,

Пlвиочl,,~

18.00 ресурс ..

11.00

ва 1979-1980 иаВ'ІаJlЬimй рl.x

77 крб. на місяць.

..

s

речен.

(ПОJlьща).

Стилістичні

О. ЮРЧЕНКО, голова Броварського райкому Товариства Червоного Хреста. 9

Довl.ІІкова CJlу.ба. Хуnожнlй телефl .... м ЧЕТВЕР,

закіи­

PoclAcblta

ПТУ.

синта сису.

ПРОВОДИТЬ БЕЗ ЕКЗАМЕНІВ

таткуваниВ -

НА

Спартака.

Учням

10.10, 17.00 10.40, 11.45

21.80 21.40

15.50

8.10 Дл. вас, батьки. (М.). 8.40, 9.40 5 кл. Історія. Пов­

ф1л1аJl технічного yЧRJ!ИЩ& .N!! 3 на базІ вироБИJAОro об'єднанИJI сКристаJlЛ.

маються

На черговому пленумІ районного КОМі"І:ету Това­ риства Червоного Хреста були обговорені l' затвер-

«Випадок

-

ПРОГРАМА

1. НалаДЧИIm технологічного ус-

НАСЕЛЕННЯ!

фільм

ПолинІним". ПО новиии.

за. фахами: ДО

Кальман).

На

ченнl

Н.40 ШкlльниА е"р.н. 10 СуспlльствознавсТІІО.

(Фотохроніка ТАРС --- РАТАУ).

піталl.

(М.).

НО.ІІНИ. Концерт ХОРУ УкраТнсько­ то телебаченн. І радІо. , До ..ументальниЙ телt!фlл&м еСвlтло 11. оБJlИЧ-

ногй віку сядуть за парти.

(І.

Художній

3

с,.та ІИ3ВО­ леНИIІ BIJI. фашистських 1.гарбникl.. Прогр.м. TeJle·баченн. УгорськоТ Народ­ иоУ РеспублІки.

ПРОГРАМА· УТ

10.45

свято. Генерального кон­ Д. Мак­

І8.30 Концерт угорського моло­ дІжного самодІяльного аи­ сuблю танцю «Соболч­ Волан». 19.00' IНфО1'мацlйна nporpaM. «Актуальна камера». 19.30 Музичний фІльм сМеllодlТ

До нацlонuьного Угорщини Дн.

еСьогоднl

10.00 10.13

Сьогодні в Анголі лиш~ початковою йсвітою· охопле­

яке

нацІональне

Виступ

сула УНР у Киоl ларІ.

• • ЧВс_.

Клуб кlноподорож~Й. закlнчеинl НОВИRИ.

жеин

но !lонад БОО тисяч дітей. до 1980 року всі діти шкіль­

в

2

18.00

ське

ГІмнастика. Му.... тфl .. Ьм еЧудеса І ре­ шетl». Ху дожвІй ТeJlефIJl." еСтрО­ rови

ВЮ<О-

п.

КВІТИЯ

проrрАМА

8.00 8.40

• • •

ню,

722

ГОЛУБИЙ

не було затьмареllе

КОШТів

ристовується на утриман­ ня апарату по розшуку­ ваннюрадяиських і іно-

ВІ

СЕРЕДА,

дитинство

са­

Фільмів на суму 4,5 MJI1i. карбованців, які розповІ­ побуду~али л1хариі і

ЕКРАН

і здоровими. щоб іхнє

допомога

значено

себе під час номанітна. Працюють во­ поводити виконання плану ни ·8 Ti~HOMY контакті інф~кціЙНИХ захворювань, ві зикористоsуються кош­ вчасне з лікувально-профілактич­ надавати першу допомогу. ти Червонorо Хреста. сплати членських внесків.

• • •

ррд робить усе можливе, щоб вони росли щасливими

І

знання,

комІтеТів І дають

оРганізацlй

ться

ДЖШ соцІалlстнчнl вобо­ В'Jlзання на 1979 ріК. вн­

Богданlвська, Бобриць­ ка, Гоголlвсьна лІкарськІ Рудюrнський, допомогу час стихіЙинх лих. Стали­ дільницІ, потерпілим. ся землетруси в Ашха6а­ Шевченківський, ЖерДів­ фельдшерсько-ану­ ту­ СЬКИЙ Для цього видавться ді, Ташкенті. Газ.лі пункти та Інші відповідна літ~ратура. ви­ ди відразу бу ли направ­ шерськl пуснаються КіНОфіЛьми. леяі літаки з медикамен- первиннlорганlзацН Чер­ таМИ,наметами. одягом, воного Хреста свої плани До 1980 року планується кошти по сплаті членських внес­ випустити 56 докумен­ щ>одуктамн. На Товариства У .!tеЯRИХ сла­ ків винонали у січнІ і лю­ тальних і 80 навчальних бо розвинутих. xpatHax тому. пропагують

як же ВИRорнстовують­ hitaPHO-ГIГіЄН!ЧНі ся цІ кошти? ЧастИНА ви­ надають першу

~

Q

ЛЯ:'.

Концерт

хоровоТ

музикв.

(М.).

21.40

ХУJlожнlА фІльм «Ше про любов». (М.). 23.10 Довідкова служба.

pu

Заступник редактора В. довгич.

5. Довідку про стан здоров'я (форма 286). 6. Свідоцтво про народження (орагінал) . 7. Чотири фотокартки розміром

ЗХ4 см та чотири фотокартки розміром 4Хб см.

8. Паспорт. військовий квиток.

Документа приймаються щоденно з 9 до 18 години (крім неділі та суботи).

Випускникам надається робота яа виробничому об'єднанні «Кристалл:.. Адреса філіалу технічного училища Ng 3: м. Київ-136, BYJl. Сирець-

ка, 1.

Іхати тролейбусами

Ng,N"g 7, 26, 3

та автобусами N~N2 32. 89 до зупаи-

ки «Крнсталл».

Дирехція учнлища.

-" . . . ~;o-;~-;-И-;~:-:~=8;;Р::;С=:;К;М;--, ~:Uі~-А~:Є:Аа-~"1 -~;л:;;н:~~~~~::;::' ~::::~::~:;::;;#-I-- -Г~:Т8'" ;;:и:-{ ropollcKoro 2551J2O. . rccnolllptTlIa, . Коммунистической оартии УкраинЬІ. Совета

Rap(JJlHhIX

8

раllОВИoro

JlеПУ18тв Киевской области.

Газета выоllитT ва украинском ЯЗЬІке

.

11.

6РОВАРи.

.YIL' КІІІ.СЬ.... . .

1&4

В!llпо.іJlального секретаря. 8.lдJlі Л V сlлЬ':IоКorо "icue8oro РЗJlіОМОВJIення - 19·3·18; АIдА1.11lв масової роботи, фотокореСПОНJlр'Вта 19.. ·61.

пен.

.

Itорес:nон.

apOIIHCJl080c:n. .

І~бl96; В;;a~; ~;;;; "'K~ї;C~K;Г; :бл;;а~;::;~;;;:;~;;;:И:т-;,';;;;;фjі- i'~-;;B~i~ ~:т:ь;uм.

~ ВІВТОРОК, серl'дУ,

По'бгницю

1 суl'leту.

сяг о.5пф О Р МВТУ с ра 848_.

rазеТIІ

..., ...................-3;: 'ів52~13щ

.

~

в

#54 1979  
Advertisement