Page 1

ЛРОЛ!ТА.J'І

BCIJ.

trr

І('АІН, ЄJJНАRТЕСЯІ

niтmr

Ленін~ький

отрутохімІкатами фрунтовІ де· рева на площі 75 гектарів.

ТВЕР ДА РІШУЧІСТЬ

гадира першоУ бригади ному­ ніста Івана Миколайовича Нор­ нійка хлібороби зобов' язалися

-

uмуиістичввй

суботиИR

З іНіЦіативи

.N2 54 (4162) ВІВТОРОК

6

Трудівники

1976 2

Ціна

радгоспу

бухі:вський• одностайно мують патріотичний

КВІТНЯ

р.

москвичів

ня

коn.

провести

-

кість

МІСЬКОІ І РАИОННОІ ІtАД ДЕППА'І'ІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОУ ОБЛАСТІ

Агрегатам один з найвідпо­

-

~ієш вчасно вродить ря~· во, веснюшй день рік го·

потрібно

вчасно

Зваuо

Правильно

техніки

ТОІQІ1,

ВНХО·

а ав&"UJ'І'Ь,

веро31ІСJРЯJС.Іаос:'1'1,

на польо­

підсохла

продане

не

3AТJU'YIARВJI

ків иат.овu

meвu

pefiir

лагоджене

.чування.

громадське

хар·

Невипадково

рад·

аа

XXV a'Ja.-y

КПРС

раз успішно йде боронував· ня озимих, сівба ранніх зер· культур,

підготовка площ для ИJІ картоплі. Як правило,

садів·

у полі.

Весною баrато кевtдклад· RRX робіт у ~іоІЬСІових трудів·

механізатори

працюють ПОВНИЙ

СВІТЛОВИЙ

Ось 'ІОму потрібно Іх вестн в комилекеі, дох.пасти мuеимум ауевпь, щоб не упускати кращих ~років і

день. Вночі трактористи го­ тують ріллю під садівм кар· топлі, яке вже розпочалоСJІ

IIRJda.

в радгоспах <<Гоголівський•, «Требухівський>>. На жаль, не всюди ~правжнє

трудове

аабеапе'ІВ'І'н аап.ІІаиоване ви­ панув

ковавmr ва ••~оному arpoтex­

напружев·

Ri'IRoмy рівні. ТоМу в ці дні вемав відповlдат.нішого зав­

ИJІ на весняних польових ро­

ботах. Хоч і затягнулася ве~·

ДаJПІJІ,

на, все ж механізаторам рад· госпу іМ. Мічуріна не виста·

агрегати,

печеива

все до

дрібниць на час польових ро­ біт. Тому й виконуються ок­ ремі види робіт з запізнев·

ВІІЗНАЧЕНІ УРЯДОВИМИ НАГОРОДАМИ

І

5

березня

ськсму

п'ятирічного nлану по

внробництву

найважливіших ВИ·

дІВ nродукніі Верховної

р,. , ,;,

''к ~ 1~ ~ ~"' l

l'l

І'

1976

'айоиу

року по Бровар· нагороджені:

МиронецІt Тамара Костяитянівна

П r>I'.~ІІJlii

ки

н111

•У•

2. 4

вв~окопродуктнвиоі

ОрдеиfІМ Трудовоrо ЧервонfІrfІ Праnора

За успішне виконання завданІt

.аев'ятоrо

забеа­

роботи всіх механізаторів. На це повиииа буtи сирвмо­ вана органtааційво-партійиа 1 ма~ово-по.Uти'ІRа робота партtйвнх ерrавtзацUІ: рад· rос:п1в 1 птахОфабрп.

укомплектувати

продумати

ніж помога кращого

ввкори~танmr техніки,

'ІИЛО часу як слід пІдготува­ ти техніку,

ввкокаиав цих

мають мt~це поломки техиі· КН, а ТО і Rе,І(1ІСЦИІІЛіRОВ8RОС· ті окремих механізаторів. '!'ут ~вов тверде ~.11ово повин­ нt аааати керівІПІJUІ госпо­ .І(ареrв, ІиИСевер&і працівни­ ки, мужбв, Di ІІОК.ІІИК8Ні обцуrовуватв механізаторів

була закрита вС)­

овочевих

Ветпса Іідповtдаm.ність ~вов'Іасне

n:JПОться поодвиокІ випадки не~воє'Іасноrо підвезепня зерна до ~lваnвих агрегатів,

лога на зяблевій оранці, під· сіянІ багаторічні трави. За·

нових,

У дні

nроведення

сшлкова

оргаю~ацн

«Листна

труд?ВОl

ньо~1у

виnуск

слави».

.

розnоВІдається

Прrнrа

разом

nростої

агрегату:

заnрав-

насінням, посіяли

28

гента-

ви·

ден-

відмІнну І і механізатори Віктор Нузь:vшч робіт,

редовиків, вручають Ім грошові

ку трактора nальним, а сівалки

-

праці,

весняно-nольових

щодня

світловий" день, заnровадили передовин nрогресивний метод роботи і WJ ІІІіні:~-туму скороти-

ли

якість

крім широкоУ nопуляризації ne-

nом!чни-

робіток до двох і більше

Щоб забезnечити високу про- них норм. Не відстають від них

В

ком Миколою Івановичем За!чковським, працюючи nовний

працю­

які останнім часом довели

нашого дуктивність

оргаю~ували

паnі на сівбі

гових соціалістичного змагання,

весняно· nрацювати так. як вони.

про змагання nередовиюв. Так. учора тракторист В~силь Нузьмич

Нині

ють п'ять агрегатів . 8ІІСОІ;оІ продуктивності nраці доби ва­ ються Віктор Григорович Гуть та Микола Андрійович Лось,

по:пьових робіт ~арт!~на і проф-І

радгосnу

Май·

же дві норми за день! Про це nовідомив еЛисток трудової слави•. Він заклРІкає механізаторів рівнятися на правофлан·

Фесюк та Гнат

ма.

Павлович

За досягнення

показників

у робот!

При­

найвІІІПИХ їм

двічі

премії, на Іх честь nіднімають вручали червоний вимnел і гра· червоний прапор на щоглі біля шову премію. контори.

Включившись

у соціалістич­

Значно переви:конуіQТЬ що- не змагання на честь Першого денні норми виробітку на сів- тр<tвня, механізатори дали сло­

бі ярих зернових культур мехалізатори Валентин Корнійович Налюк та Михайло Іванович

Улезко. У добре

во посіяти ярі зернові культу­ ри на вОіх 450 гентарах до 11 квітня.

підготовлений

Т. ЛУЗАН, rолова робітничого коміте· ту радrоспу <<Жердів· ський•.

і заnравлений добривами грунт

вони внеівають високоякісне на-

сіння.

-

робіт QОКЛВДІІТЬСJІ Н8 СПе· ціuістів І, перш за в~е. на rоповиих аrроиомlв-техноло­ rів .поли. Ях не прикро, трап­

госп першим закінчив сівбу ярих зернових у районі. Організовано вийшли в поле механізатори радгоспів «ТребухіВСЬКИЙ>>, <<ПухіВ• ~ькнй>>, <<Красилівський•. Передусім,

рів вівса при нормі

ПО ДВІ НОРМИ 3А ДЕНЬ

II(UJІ міс·

ми.

ка­

ран·

н~ культури, посадять 55 гекта'гек~~~і:ар~~~~: з~g~~~~~;~ть 45

ви­

ня. Щодня nідводяться його На·

для

СТ_Р.О·

підсумки,

масо­

в!шускаються

зроблено

ціJ rаеио,царотв, епеціІШісти ~воє'Іаево вжвu дійових за· ходtв і аараа вuаrодипи ви· сокоиродуатВВRУ роботу тех­ вЬrв. ::Sавд8ИИJІ ІІО.ІІаrаІІ в тому. щоб дt.аом відповl~ти на рі·

змагав.

лендарі трудової слави.

ріллю, nосіють

буде

благоустрою села. it.t. ГРІНЧЕНКU, ~екретар парторганізації радrо~пу «Требухівський >>.

-.еrативио

ветрок І вв~оаоnіево прове­ ~тв ве~ІІІПІу еівбу, ~адінна картоилі, ово'fів, орrанtзува­ в ~тараИJіИІ дог.ІІІІД аа НИ·

соціалістичного

підготують

Чимало

гектарів

це а РІtІГОСІІах ім. Докуча· єаа, •Жер~hІСJоай•. Дирек­

земu,

торам для .розгортання

сотнях

.tцlfll'tКCA в• П вроасаRиості. 0Jtpead aeuon:Q101, факти

масоЕо вийшли агрегати иа закриття вологи. Майже вслід почалася сівба вlвса, ячменю, редискп. Пильно слідкуючи за роботою кож­ ного агрегату, днрекцfя рад· госпу, партійний комітет створили всі умови механіза­ вого

600

на

nрацювати~~уrь

на фермах, візьмуть участь у наведенні належного санітарно­ го стану в приміщеннях.

трудити·

ханізатори

nродукцію.

Тваринники

мuо вивезено. Все це може

вих роботах забезпечнщ~ ме­ ханізатори радгоспу «6об­ рицькнй>>. Сnочатку вибірко­ во, а коли

Понад

того дня

господарську

првавеетв ао аатрвмхв і по­ руш.евJІJІ ~!рокІв еадівmr кар­

у попе­

Високопродуктивне

ва

радгосПІ

ве роаквдІlІІІІ rвіІ ва пno­ tnax, цого, .І(О речі, дуже

дивши загоновий метод робо­ ти механізаторів, який цІл·

риставня

працІ

ці p~.at. В rосиодар~тві не· виета'ІаІ ваеtввоІ картоплі,

впрова­

ком себе виправдав редні роки.

1

те, щоб всі аrреrив в полі працJОвUJІ поаввІ аітловий ,1(8&, Щоб U.Oчt 'fPIRf9PИ ВИ· корветоsуватrеь ва підготов­

зробИаа

радгоспу,

Шбі

поввина

с.АІаиrарц•. Н1 аирекція I'OCJU)xapeтaa, ІІі :f:іІиа ор· rавіаІЦІа ае вб ають аа

рів ячменю перехресним спо­

собом.

кращою

ttт:..;:graиtaaцt.

в

покласти

зерно у зволожений грунт. Саме про це подбали з пер. ших днІв польових робіт ме­ ханізатори радгоспу «l'ого­ лівський>>, які вчасно закри­ ли вологу в грунті, вночі ор­ ганізували підготовку площ, а вдень сіють ранні зернові. Тільки за один день, 4 квіт· ИJІ, вони посіяли 220 rекта·

дире1щія

пІ.І(rотовку

rрупу .цu e8.1(1вJur картоп.цt.

Тож поспішає, щоб не заба·

-

иеrаІво роаквдатв,

щоб аабеапе'ІІІ!В

дує ці та інші пропи~нІ і~тнни знає кожний хлібороб. ритись

Re aetnac a.u

мехавіаа­ тор18 noaмtuoJ робо· тв, ва по.ІІ! баrато ще в ку­ нах oprut'IRU аобрn, ві

RD.

відальніших періодів у виро· щепні врожаю всіх сільсько­ гоwодарських культур. По­

140

високою

ШИРШЕ ФРОНТ ПОЛЬОВИХ РОБІТ! ** 14,5. v

-повне

навантаження Весна

річниці з

муться на полях 1 фермах. Ме­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОrО КОМІТЕТV КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

з

неральні добрива, відправлять на приймальні nункти сільсько­

учасників.

робітників

РОЦІ

процентів

В. І. Леніна.

Створено штаб по проведен· ню счервоноІ суботи•. визна· че}{о обсяг робіт. загальну ::!ль·

ЗАСНОВАНА

1935

-150

квіт·

17

на комуністичному

якістю робіт. Водії автомашин доставлять на поля насіння , мі­

nрисвячений 1М-ій

ГАЗЕТА

В

виконувати

суботнику змінні норми на

суботник,

комуністичний

дн.я народження

сТре­ nідтри­ почин

помічнина бри·

-

швачка FрnварсІ>коі фабри­

aepxw.~onre

дитичоrо трикота·

торист Володимир

У КО&1ПЛЄКСЇ

Якович Ку·

ценко.

На підготовці грунту культиваціІ зайнято

три

агрегати.

Ус! nольові роботи nеріоду nровести

Через день-два за допомогою

nершого

швидІю

і

в

картоnлесортувального

nункту

nеребирання - так диктують ни· буде закінчено нішні nогодні умови. Зважаючи картоплі. Приступили до сад!н· на це, nартійна організація 1 ня ранньоІ. прояровизованоІ. Ус! роб!ТН!-fКИ обізнані з умо· ,t{ирекція радгоспу імені Щор·

вІ

вано

зосередили

увагу

механіза·

торів і всіх хлі. боробів на vcn!ш· не

винонання

цього

важливого

вами соціалістичного змагання на весняних польових роботах. Щодня nІдводяться підсумии,

завдання. Організовано двозмін­

nереможцям

ну роботу

хідні

агрегати

механіз~тів.

працюють

Чотири

на

з

тористи

Іван

ненко та

цим

вручаютhся

nере­

1

грошо·

вимпели

бюле­

l.

громадсь1;е

хар­

МИХАИJШНІ:Ю.

На фото : вгорі сівалhний аг· регат тракториста М. Д. 0І(сен­ тюка за роботою. Внизу аг· роном М. І. Стригун (ліrюруч) дає завдання сівачеві Ф. Г. КрищІІну та траІ\торисТlІВі М. Д. Оксентюку. Фото М. Семинога.

закритті

вологи. Особливо добре ляються

червоні

Випускається

дворазове

чування.

:комnлексі

са

nр"міУ .

тень, у Я !і ему виснітлює' ' .: " хід змагання. Політінф,Jf1~;<;тr>Dи проводять бесіди з робітниІ{ами, що працюють v полі. ОрІ'анізо­

завданням

Федорович

сnрав· трак­

Рома·

Володимнр Семенович

Яремчук.

значно

чи норми

виробітку.

перевиконую­

Частина озимини

внйШJІа !з

зимівлі зрідженою. Вирішили УІ nідсіяти ячменем. Цю роботу доручили досвідченим хліборо· бам трактористові Минол1

Дмитровичу Оксентюку та сіва· чеві Федору Гнатовичу Нриши· ну. Сnеціально переобладнаною

сівалкою СУН-24 вони вже nід· сіяли

зерно

Якість роботи

на

-

72

гектарах.

відмінна.

Ус·

пішно nідживлює мінеральними

добривами nосіви nшениці трак·

Меркулов Павло Федерович слюсар Броварського шиноремонтного

заводу.

Микола

Трохимевич

Гоголівської

-

стрічко­

шерехувальник Броварського ши­ норементноrо

ткаuькеі фабрики.

Орденом «Знак Пошани»

Сидорко Ганна nресувальНИІlЯ вnду nластмас

Кроль директор

Григорівна

Броварського ~а­ виrю(')ни•Іоrо о.б'·

~ІШШі .:~'Кр1ІЛЗС1ІІК».

ТурсІtкиА вич

-

Олександр

водій авт.омобіля

ськоrо автnnілnr>нl'мrтвя

заводу.

Орденом Трудової Слави ІІІ ступеня

ОлексІйо·

Гайова Олександра

Бровар­

-

nrю:и.

Ііо.:.иІі .м.и~оJІа Е.рмоJІайоаа'і

-

в'я.~а.пьннuя

Антонівна

Бpnмrct - tшi фаf\­

рІІки Bep!!.HbOfO ДІІПІ'ІОГО Tj)f!KOTZ•

1iUr.


Рі.rпеии.ж

У всіх первинних партійних органlзаці.ІІХ міста та району відбулись партійНі збори, на яких комуніс'І:'н оtіговорили підсумки XXV з'ізду КПРС і внзна'Jнлн своl конкретні завдання по втіленню в життя величних на·

\ ( ( \

на

боти

про досягнуті розроблені за­ ходи по дальшому розгортанню соціалістичного змагання,

\

планів

першого

Адже,

року

нової п'ятирічки.

організацІІ no успішному :втІленню в життя його історичних рішень. Доnовідач - секретар

п~ртlйного бюро

Рони дев'ятої п'ятирічни tтали роками економічного зро· стання районного об'єднання «Сільгосптехніка»· Значно по· ліnшилась

технічна

збільшився

оснаще­

обсяг робіт

на обслуговуванні машин і устаткування в радгоспах і nтахофабриках нашого району. З n'ятирічним планом колек­ тив райоб'єднання сnравився добре. Так, обсяг виnуску nро­ дукції, надання різних nослуг

госnодарствам nроцентів,

становить

виконання

106

плану

по

про­

цента.

Однак час диктує нові вимо­

rи, ставить більш відповідальні і складні завдання по дальшо­ му розвитку матеріально-тех­

нічної бази сільського господар­

ства.

XXV з'їзд

КПРС

чітко

визначив шляхи його технічного переозброєння. Конкретні зав­

дання

поставлені

і

для

об'єд­

нань «Сільгосптехніки». У

«Основних

витку

напрямах

народного

і

С. Ко~а

підтримують

роз­

господарства

внутрішню

і

зовнішню nолітику рідної Кому-

на

1976-1980

т.е:хніна»

за технічний

ефективне

стан і

використання

шинно-тракторного

ма-

парку

устаткування».

Саме про це йшла відверта nринциnова розмова на вІд· иритих партійних зборах ра· йонного об' єднання «Сільгосп­ техніка», на яких обговорюва·

1

лись

підеумни

ро­

технічної

використання

ма­

парк у.

крім трьох

госnодарств

у районі, нині <<Сільгосnтехніка•

об'єднання здійснює

з'їзду КПРС і завдання

парт·

за багаторічну сумлінну ~ра· цю в народному госnодар~твІ, галузі культури. народно1 освІ­ ти. охорони здоров'я та на знак

!3

ПО·АЇАОВОМУ

визнання трудових заслуг Пре· зидія Верховної Ради СРСР на·

tla відкритих nартійних збо­ городила медаллю «БетераlІ рах радгосnу Імені Щорса nраці»: йшлося про пt.ІJ.СУМКИ XXV По місту Бровари л. Я. Санкін, електрослюсар з'Ізду КПРС. аа•дання партlй­ Тарару Миколу Федоровича є. д. Власенко, застуnник ке- ної органІзаціІ ио втІленІ{Ю в слюсаря СПМR-503 тресту руючого по тваринництву О . .М. життя його Історичних р1шень. «Київсільсnецбу д ». Петухав вказували шляхи nід- Секретар nартійно! організації J;улдовську Агриnину Федо• вищення nродуктивності nрацІ, 1. 1. плюта вІдзначив. що веі рівну nрибиральницю .ре~ nосилення відnовідальності трудівиНІШ радгосnу з .-елиною nубліканської бази матер1аль• кожного комуніста, кожного :~-·вагою еліднували за роботою н'о-технічного nостачання і збу· nрацівника за доручену справу.

Викликає тривогу

й те, що

тирічки.

nарторганізації

С.

nартійного

форуму,

з

іктере­

ресам ознайемRІІИС& із Звітною

ту.

Попову

Конкретною відповіддю

В.

ко- дещо розкрив

Кожа

nричини

я~а розкри-..~ з~uст мудроl ~~:

цього щтики партіІ. 11 nлан-и на б _

лективу на плани nартії є висо- уnущення але конкретних за' nоліnшенню роботи коnродуктивна nраця. в иконав· ходів по

вий етаn

дівиицтва

.

комуюстичн~го

·

У

Плани nарпї це т 0 ное. тайпа

ши nередз'їздівські соціалістич- ремонтної майстерні збори так нашl пла:.и.

.. акраадгдоспу

Н1 зо о в язання, ро

і безnартійні од-

·

б

·

б"т и'"'и

1 н "'

єд~ання з кожним днем

Щують

_виробничі

авангард! ~магання йдуть комуюсти

В.

об'

- 1.

нар?-

темnи.

думка роvпниюв

не з' ясували.

Комуністи

Злободенне nитання порушив ноетайно

схващоють

В у своєму вистуnі голова робіт- XXV з'їзду КПРС

вnевнено бригадир О. Рижий,

ничого комітету nрофсnілки г . .м. Валецький. Це - органі-

зація

соціа.'1істичного

змаган-

·

Дорошенко

rорівну

nрийма­

Григоренко Наталію Іванів· вчительку середньо! школи N2 7. Даненську Євдокію }ванівну

ють їх до неухильного вино­ нання. Так, механізатор М. І.

Вітер розповів про те. як нині

-

вчительку

м

нич. Іх приклад надихає

весь

зом з товаришами

зобов язав­

колентяв на ударну nрацю, націлює на високоефективну і якісну роботу. І зрозуміла гордість застуnнина керуючого по

колишню вчительку На жаль, тут _ще доnускаєтьс~ ся в цьому році виростити по сівну . фор~~алІз:-'1·. _вщсутній творчий 220 центнерів картоnлі з ген­ середньоУ шноли N2 7. Чепенко Га.'1ину Григор1вну nідхщ, lНlЦlатива. В nершу тара на nлощі 112 гектарів. колишню вчительку серед• чергу, дивує позиці~ комуні.: Цікавим був вистуn молодо­ -

СТ!~ із ч~сла інженерlв до такоl

го номуніста А. І, Уrлача, який

Сови, з якою він доnовідав парТійним зборам про достронове виконання механізованим заrо-

важJІивоl сnрави, як творче змагання. Схвильовано й натхненно го-

працює м~ханіком закритого грунту. Він ро3довів про меха­ нізацtю трудомістких nроцесів

го кварталу нинішнього року.

ник В.

муніст

виробництву, члена КПРС І. М.

ном напруженого nлану nершо-

комnлексного nідходу до Ідей-

но-nощтичноrо, трудового і

11_10-

рального виховання. Комуюст В. І. Островський nіддає rщ;трій критиці роботу nартбюро рай· об'єднання по керІвництву це-

ховими парторганізаціями, зо· крема, як виконуються ннми

nрийнятІ рішення виробничого характеру. Кращою бажає бути виховна робота з молоддю.

ворив на зборах Ф.

електрозвар-

Снриnка.

у теnличному госnодарстві. Ко­ К

А.

Панченко

заnро-

ньої школи

"

сягнениями а nоuудов

1

му.

і

комун з-

всіх комунісТlВ

бути

завжди

серед людей, нести до їх св!до-

- Rашнрlну Анастасію Па~_лів• - бетонницю мостоnо1зда N2 814.

ну

11-юсті Ідеї марнсиз1І!у-лен!нізму,

цtІ штучного

осіменіння

ськогосnодарських

сіль•

тварин.

Батухтіну Клавдію Олександ•

особисту nричетність до планів nартН І запевняють. що своєю

nрацею будуть гідно примножувати здобутки радянського народу. Тана одностайна думка

ти наставництво.

ви. Учасники

Голоту Якова

Андріановича

зборів. nроглянули старшого наукового сnівре· фрагменти Із кінофільмів про бітника центральної станціt засновнина і організатора Ко­ штучного осіменіння сільсько·

муністичної партії, соЦІалістич-

І ноІ держави В. І. Леніна.

С. ПРИСТУПКО.

П. ІВАНОВ.

господарських

тварин.

Кулановеького новича

-

.Миколу

завгосnа

Іва•

центращ.•

ної

стюп,іІ

ня

сільськогосnодарських

Німенко

-

радіоnере­

УКХ діа-

ІQ:азонах.

штучного

осіменін• тва•

Матвійовича

зоотехніка

станції

станці~

цент·

штучного осі•

сільськогосnодарських

штучного

осіменіння:

сільсьногосnодарських

Ткаченко ну

тварин.

Євдокію

Трохимів·

колишнього

старшого

зоотехніка

центів. На фото: }'дарник комуністич­ ної праці швачК"А Л. Яновенна під

центральної

штучного

осіменіння

госnодарсьиих

станції

сільсько­

тварин.

-

Чірікова Івана Павловича старшого

час роботи.

ної

Фото В. Рябинчика.

готу­

Хому

старшого

Теплюка Григорія Олексійо· вича водія центральноУ

ня

зоотехніка

станцtr

центра.11ь·

штучного

осtменін·

сільськогосnодарських

тва­

рин.

ще дві

Штефан

иt>винки: телевізори чорнобілий

Фаїну

Степанівну

-

старшого зоотехніка цент· ральної станції штучного осlме·

кольоровий

1

моетоnоїзда

N9 814.

рин.

дач на довгих, середніх і трьох

«Еесна-306•

Григоровича

монтажника

Вивчаючи історичні матерІа- рішення XXV з'їзду КПРС, а рівну лаборантку централь• ли XXV з'їзду КПРС, праців- також бути nрикладом високе- ної станц!І штучного осtменіs• ники районного об'єднання організаваноУ роботи і сумлін- ня сільськогосnодарських тва• «Сільгосптехніна• відчувають ного виконання дорученої сnра- рин.

Людмила Яковенко mмчка дітківської фабрики <<Дитячий nуск портатявних приимачІВ одяР>· Ставши на трудову після· сОріон-302». Аnарат має висо­ кі для свого класу техніко-екс­ з'їздівську вахту, Л. Яковенко ви­ nлуатаційні якості, забезnечує конує завдання на 105-110 про-

оtВеена-710•.

N2 7.

Горгоца nавла

- .Ми, робітюши, СПJ~Ий- nанувала У день комуністичноРезнlкову Євдонію Феокти~ маємо рішення XXV з 1зду го суботника ~ароблені грош~ бетонницю мостоnоїз-о КПРС як бойову програму дій, 1200 карбованщ~ ,пере?ахува тlвну да М 814. - сказав він. Докладемо ти s фонд десято! n ЯТНРlЧИН. Бадзюк Віру Прокопівну веіх зуеиль, щоб ознаменуаати ... директор радгосnу, член ~af~ тваринника центральної стан· десяту n'ятирічку новими до- тн .М. С. Ада_мкович закл н

Колектив Дніnроnетровського

виробництва

школи

бул~"дозерист _в. М. Толубаєв, ня. Зокрема вистуnаючий зупи- наnружено трудиться його ме­ Куць Сергія Севастяновича водш 1\1. І. Шнож, токар в. Д~ нився на участі в змаганні ін- ' хаюзов_ана ланІ{а п~ n!дг?товu: учителя середньої школи Ng 7, Власенко, агроном С. А. Ку ли женерно-технічних працівників. І до садшия карrоnщ. В1~ ра Лемlшенко Оленсандру Вла·

радіозаводу почав серійн~й ви­

J!)'І'&СЯ до

середнь01

7.

тварин.

n!дnриємствt

сан-

.

старшого tнcnenтopa в1дд1ЛУ

меніння

на

Гри·

соцзабезnечення.

ральної

короткохвильових та

Парасиовію

медстатистика

Приходько Галину Юх~11п~ну

-

НА СТАРТІ «ОРІОН-302»

Тепер

-

еnідемстанції.

людини

nриймання

Василівну

рішення ну

і

ДдЯ Р JДJІПСЬКОІ

вnевнене

Євдок!ю

cnpa- доnовіддю Генерального секре­ - робітницю складу республі· неухильного виконання ..гр~н- вився з п'ятирічним nланом no таря ЦН НПІ'С то:в~.~~а Л. І. нанської бази матеріально-тех­ діозні накреслення десято1 n я- ремонту тракторів. Секретар І Брежнєва на ХХУ_' з 1зд1 К~РС, нічного nостачання і збуту.

XXV На вищий рівень слІд n!днес• всіх учасників зборів..

роботи

НАГОРОДОЮ!

Активно,

технічне обслуговування всіх машин та устаткування. Члени nартії керуючий об'єднання

не

рони»

госnах. Підвищувати роль і ІІ!дповідальність nідnриємств 1 організацій системи 4<Сільгосn­

і

колектив об'єднання

Хочеться відзначити, що на зборах JІІенше говорилося про сказано: «Завершити впровад­ :у·сnіхи, а концентрувалась уваження спеціалізованого техніч· га на недоліках, невирішених :мого обслуговування машин 1 проблемах. І доnовідач, І виетуустатнування в колгоспах 1 рад­ nаючі вказували на важливість СРСР

коефіцієнта

ністичної nартії, nриймають до

113,5, монтажників

nродуктивності праЦІ а по прибутках 107,7

І

вщзначив, що nрацівники ран· об'єднання, як і весь радянський народ, nалко схвалюють

ВИМОГЛИВОСТІ ність,

В.

-

nоказника

шинно-тракторного

.....,..,...,-.....-.~...,-_.,...._"...

З позицій

наголошувалось дальше nідви­

головного

готовності

буяась відверта й принципова розмова успіхи, гостро внкривались недоліки, виконання напружених

Правильно зборах про

щення

креслень партії на десяту п'ятирічку. На цих зборах від· \! успішного

З ВИСОК(tЮ

з~ізр;у .КПРС-:в .ж:кrr.вl

XXV

ніння

(РАТАУ).

тварин.

сільськогосподарськи:х

~~~·

БІБЛІОТЕКА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ Серед численних форм rальиення

і

поширення

уза-

передо-

•~то досвіду. вщюваджеини йо-

сnецІалістів. До них ;~вертІJ<>ть­ ся, з ними радІІт~оея.

СRладаєтьси

•Вtблtотоиа,. з

ТО у виробНИЦТВО ВІІКJJИВ8 МіС· трtоОІ серtй: cTeXHOJJOr1" ІJІРОб­ це nосІдають дpfJtoвaкt

ІИlІаК·

:Н.ІІ. До кеда &oro часу вокн А'"ІJJJІJ!Иси J(e UІЖД\f perymJp·

кнцrва•.

•Пере.ІІаІі

сrва•, •Пере.ІІОВИІ«н вирр6ницт­ ва•. У JИAtlfНIIJ ІИСІІТJJІ(ІЄТЬСЯ

но, без чtтиоt системІf. Кинrам nермовцй досвІд

бr>акуt~ал(') необХ!АИМХ

узаrаJІІt•

нень. Враховуючи все це, д"РЖJ<омвидав УРСР вирішив виnус-

ntдприєм­

v JІромисло­

:ВО•'Т!, буд!І!ІИИЦТВ! 1 с!JІІоеЬКОМУ

господарстві. Створюючи книгу, Ії автори

кати єдину ресnубліканську та видавці орієнтую'1'ЬСЯ не ли­ сБібліотеку nередового досві- ше на місцеві досягнення. Во­

ду». ни цікавляться загально-ресІ от результат. Перші книги публіканськими і союзними nо­ сБ!бліотеки nередового досІ!- казниками, відбираючи най­

ДУ~ зайняли своє місце на по-\ більш ЦІнне і нарисне. Для на­

пицях робітників, колгоспників,

о

2

стор.

о

nисання книг організуються ав-

торські колективи. До них залу­ чаються

nровідні

вчені.

сnеціа­

лІсти народного госnодарства.

Які ж книги «БібліотеЦІ

вже вийшли у

nередового

дос-

віду»? Видавництво «Пр ом і нь» (Дніnропетровськ) виnустило роботу І. С. Годуляна «Озима пшениця в сівозмінах~>. Вона узагальнює

господарств

досвід

nередових

Придніпров'я,

на·

громаджений останніми роками, містить

ряд

цій. Книга хліборобам

цінних

рекоменда­

стане у пригоДі багатьох областей

УкраІни. Ряд книжок nрисвячено дос­ віду

передовиків

виробництва

НОВЕ ЖИТТЯ

І

братніх

о

новаторів

союзних

ресnублік. Так, у видавництві «Урожай• випущено збірку про здобутки білоруських кар­ тоnлярів, JІКі на збіднених полі­ сьних

rpyнrax

вирощують

висо­

кі врожаr бульби. Тут же вийшла книжка 1 про досвід аrрарно-nромис.JІових об' єднань у МолдавіУ. У видавництв!

«Техніка• вийшли у світ видан­ ня про досJІrнення

Москви,

взуттєвик1в

Гомеля, Ташкента.

Всього у сер!У ((Бібліотека передІ.'JВОГО деС!!іАУ• у 197 5 ро­ Ці вийшло nонад

80

назв

ИJ-!И·

ЖQК.

Передовий досвід висвlтлю­ єтьс" і в близьких до названоУ серіях. Rдеться. зокрема, про книги 4:Бібліотеки інженера»,

Вівторок,

6

квітни

сБібліотени госnодари и к а•, сБібліотеки АСУ•. «Бібліотеки

керівного праЦівника сільського госnодарс1ва». «Бібліотеки сільського інженера».

Для тих, хто цікавиться, яка література з передового досвідУ в

народному

госnодарстві

рес•

nубліки має вийти у 1976 ро· ці, Держкомвидав УРСР nід• готував

спеціальний

каталог,

Він допоможе при виборі мовленні

1

за·

кннжок.

О. ГЕРАСИМЕНКО, rоповнвй редактор Го· JІОВНОЇ редакціЙіІОЇ KOJJerii науково-технічноУ та учбо­ вої літератури Держком-

видаву УРСР. (РАТАУ).

1976

року

о


ЗА ВИСОКІ І СТ АЛІ ВРОЖАЇ Рішення

XXV

зУзду

КПРС

нашу ув·агу на послідовну

сифІкацІю

1

спрямовують

неухильну Інтен­

сІльськогосподарського

виробни­

цтва на основі розширення комnлексної ме­ ханізаЦії і автоматизації виробничих проце­ сів, хімізації 1 меліорації земель. Причому мелІорацію, як і ранІше, слІд nроводити в широких масштабах І на основі П прискори· ти створення зон гарантованого виробництва зерна. овочів, ранньої картоnлІ, кормів для :худоби. Цьому сприятимуть великі можливо­ сті зрошуваного 1 осушеного землеробства. Поставлено також питання про nІдвищення відnовідальності водогосподарських будівель· них організацій за якІсть створених меліора· тивних систем, а сІльськогосподарськІ органи

зобов'язано забезпечити високоефективне ви· користання меліорованих земель 1 всемірне nІдвищення

врожайності вирощуваних

куль·

тур на них.

За роки дев'ятоІ п'ятирічки в господар­ ствах району поліnшилась робота по викори·

станню меліорованих земель 1 особливо за· nлавних, nІдвищилась культура землеробства, збільшилось внесення мІнеральних добрив 1 nостачання меліоративною і сільсьногосподар· ською технікою.

В господарствах тресту зони Броварського району нараховується 8,9 тисячі гектарів осу­ шених земель, з яких тисячі гектарів при· nадає на Трубізьку осушувально-зволожуваль­ ну систему. В десятій п'ятирічці nередбача·

6.4

ється

за рахунок

централізованих

каnітало­

вкладень додатково ввести нові осушувальні системи і приступити до ренонструкції Тру­ бізької. Ведення землеробства на заплавних землях вимагає глибоких агротехнічних знань і все­

бічного врахування

специфіки

мелІоративноУ

справи, бо держава, вкладаючи великі кошти на будівництво, вимагає від нас якомога швидше окупити ці витрати приростом сіль· сьногосподарської продукції. Основним крите­ рієм оцінки вмілого використання заплавних земель є одержання на них запроектованих урожаїв.

Слід сназати, що за роки дев'ятої

рІчни

врожайність

культур на

осушених

п'яти­

сільськогосподарських землях

Та!\, nрирІст урожаю навІть

роЦі , nорівняно зернових нультурах -

дещо

зросла.

у nосушливому

з

1Q.70 становив по 8,2 центнера з гек­ тара, овочІв майже 100, кормових корене· nлодів 255, сіна багаторічних трав - 10, зеленої ма с и кунурудзи 110 і однорічних трав 85 центнерів. Приклад таних рад­ 1975

госnІв, ян «Плосківсьний•, «Бобрицьний• та Інших свідчить, що в рони з особливо не· сприятливими

погодними

стаб.ільно одержувати

умовами

можна

високі

врожаї всІх сільськогосподарсьних культур f{a осушених землях . У радгосnІ «Плоснівський• у минуло·

му роцІ зібрано на заnлаві по Зб3 центнери з гектара, овочевих

нультур,

nусти 312, бурянів сіна багаторічних трав

-

в тому

числІ

нR·

столових по 400, по 45 центнерІв.

- по 151 рицькому•

центнерів з гентара, «Заво· нунурудзи на силос 200 цент­

1 214

-

нерів з гектара і зеленої трав по 150 центнерів.

Іван Остапович .~:тptJ• кач працюе ,~:;аре" У.

маси однорічних Малопродунтивно

'Є.ЧОНТНій

використовуються заnлавні землі 1 під бага­

торічними травами, яних нараховується в сІ­ возмінах 2 тисячІ гентарів, з них багато

колекти в і ремонтниюв його по-праву вважаюrь

8

nлощ не перезалужується на протязі 5 І біль­ ше рон!в. Таких трав є в радгосnах «Заво­ рицький• 60 гектарІв, <<Заплавний»

справз ч і.ч майстром. своєї •: >і>·· ви. І це заслу.•

жена. rіже найскладНІ· шу роботу він виконає 3

гектарів, «Бобрицький» 50 гектарІв. У радгоспІ «Зоря» на 250 гентарах багато­

250

великою то чніс тю,

річні трави залужено в 1967-1968 ранах. а 110 гектарІв їх перетворено в толону, де без­ системно виnасається худоба І руйнуються нанали При шених наючи

;.,.<.С Т е р Н ~

Р, ;дгоспу сЛ лосківський~.

висо­

кою якістю.

На фото: токар

І. О,

СТРОКАЧ. Фото М. Семинога.

осушувально-зволожувальної мереж! . вирощуваннІ багаторІчних трав на осу­ торфянинах nродуюявність їх, почи­ з третього року використання, рІзно

знижується, а тому перезалужувати їх треба не пІзніше ян через чотири роки.

Особливо незадовільно винористовуються природні нормовІ угіддя на заплавних землях,

яких є 2,2 тисячІ гентара, а в радгосnах «За­ плавний» - 579. «Л!тківський» - 657, сБобрицький• 339, «Пухівський~> - 250 гектарІв.

У

більшостІ

госnодарств

на

зробити. якщо кожен відчувати• Життя людини nостійно по­ ме відnовідальність за приро• в'язане з nриродним середови·

«Літківський» при nроведеннІ поверхневого полІпшення і частново донорінного, внесенні необхідної нільностІ мінера льних добрив і особливо азотних на nриродних лунах одер­ жують по 30-35 центнерів сІна з гентара. Серед основних заходІв, які забезпечують ефективне

використання

щем, яне дає їй все необхідне для існування. Ми антявно втручаємося в його сферу . Створює:v1о штучнІ водоймища та системи зрошення, збільшує­ мо nлощі

заnлавних земель,

де

nросапні

ся тривалий перІод

-

ну ль тури

4-6

таті найшвидше руйнуються

лові nідnриємства.

Але науково-технічний про· грес має й свої вади . Тан, що­ річно внасл і дон nереробки про­ мислової сировини у всІх краї·

вирощують·

нах світу

речо·

необхідно,

дення

зово

доповнен­

і НЩіатором

nроведен­

сnоруд .

будівництво

Прийняті

уряду,

в

яки х

раціональне

родних

у ста­

пІдnриємств доки не за­ очисних

nостанов и

говориться

про

в инориставня

багатств.

nри­

ТІльки

на

Україні ножного рону видІля­ ється nонад 100 МіЛЬЙОНІВ нар· бованЦів на будІвництво очис· них ко~шленсІ в І благоустрій.

селених пунктів.

НеобхІдно навести чистоту t

порядок у під' ї здах

них будинків,

номуналь•

гуртожитках.

територіях шкіл І дитсадюв. закладів громадського харчу· вання й торгових n і дприємств, на вулицях , автобус них зупин· нах, бІля громадських нолодя• зів,

уnорядкувати двори.

У

радгосnах

<< Великодимер·

СЬНИЙ», «Требухі В СЬІ\ИЙ» iMeHJ Кірова, «Зоря» , іме ні Петр ов· сьного ще недостатньо уваrи nриділяють благоустрою та

озелененню. Нерівники не дба·

ють про

своєчасне

вивезенн~

смІття на звалища. вільному станІ й

В незадо· виробн ичі

і

шлях і в

номnленси. Вони не огородженІ

немає

nід'їзних

твердим

покриття :\!,

сnецІальних

а

майданчикІв

номnостування

твердих

із

т ак ож

дліІ

нечис­

тот.

Еласнинам nрисадибних ді ля­

нон

слід

жу ,

відремонтув ати

колодязні

огоро•

навіс и,

с м Іттє­

збі рники, навести ч и стоту й по•

рядон на nодвІр'ї, на прилеглій терИторії

вулицІ,

nрибрати

й

бІля д~ору

будівельні

матерІаЛИ

паливо.

Боротьба за зразиовий сані•

-

шенню виробництва сІльсьногосnодарсьної nродунцІї, а гому осущенІ землі повинні стати одним з головних резервІв. На них nотрібно

нолишнього

виростити овочів не менш як 300 центнерів з гектара, 600 - 700 центнерІв нормови х нп­ ренеплодів, сІна багаторІчних трав 40, ну­ нурудзи на силос 300 центнерів з rента­ ра. Для цього слід занріnити осушенІ землІ за nостІйними ланнами чи загонами , янІсно

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rz?"Ci:f'fifrfntв N!-Y•

чать про невичерпні

можливості

заплавних

земель у збільшеннІ

виробництва

як овоче­

вої, так І нормової продунцІї. Тому ми особ· ливо нетерпимо повннн\ ставитись до внnад­ ків зневажлив ого І безгосnодарського винори· стання заплавних земель. Не можна миритися з тим. що в ра д г осr : х « Зоря~ на заплаі"'

:збирають по овочів,

..

170-200

морнви

центнерІв

столової і

капусти

радгс.спи «Бобрицьний>>, << Літківсьюrй» та Ін . У 1976 році перед трудІ виннами ра й ону поставлено

провести

відnовідальнІ

ПІдготовну

завдання

по

збіль­

Однак завдань

логи , всІ весною

види

провести

кільність

своєчасно,

внести

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ В АРГЕНТІНІ

Під

достатню

зразк ом,

від

розв 'я з ання

який

обрали

проб­

по

той

бік нордону, в Чілі, Піночет та його по­

ля чого мається на увазІ вІдновити фуннціонування органІв влади. nередба­ чених нонституцІєю. НовІ власті бачать своє завдання в тому, щоб виве сти краї­

Хо рхе Ра ф ае ль ВІд ела. До складу хунти, ян а в зя л а в свої руни нерівиицтво

ну з кризи, яну вона переживає, вино­ рінити те рори з м лі ва ць н их І ул ьтраnра­

всІма сn рава м и д е рж а ви І ст ал а, та ким чин о м, найв и щ им органом влади, ра зом

вих організаЦІй 1 лінвІду вати к о руnцію . До уряду, снлад я ного було оголаш е­

з ним уві й шли командуючий

но хунтою,

головним

заголовком

Особливи й Інтерес у ЛатинсьнШ Аме­

за

чино м

Щоб зрозу мІти причини нинІшнІх по­ дій в Арг ентіні, сл ід врахувати, що в останнІ міся ЦІ обстановка там з ножним д н е м загос т р ювалась. На зрі в а в вибух внаслІдок я в ної н есnромож ностІ вл ас­ тей роз в 'я зат и nробл ем и, що хвилю ють

мі льй он ів жит елів нраїн и . Зайнявши

крісло глави держави пІсля смертІ чоло­

повітряними силами О. Агості і командуючий війсьново-морсьним флотом Е. Массера. Хунта скинула нолишнього nрезидента М а рію Е ст елу П е рон, губернаторів і :віце-гу бе рн <:J то рІв nровінцій, чл енІв Бе р-

генерали 1 адмІрали. Єдиними цивільними особами в ньому є мІнІстр осв і ти (людина, відома своїми давнІми зв'язнами з вІйсьнови м и колами) І мін і стр економІки (в ел иний промислове ць). Не nриховуючи симnатІї до п ри ват ної н а­

який усе життя намагався лавІрувати між вел и ною буржуазІєю 1 nомІщиками, з одного бону, і трудящими, з д ругого, - nа нІ П е рон по сутІ nу с тила розвиток nод і й н а са моnлив. Н е маючи нІяного

хо в ного су ду

nІталІсти ч ноІ

nолІтr : чн о го

досвіду

л юдьми ,

пра гнули

та

Інших

виборн их

осІб,

системи,

б іл ьшість

мІнІ­

ро зпус тила націон а л ьн ий нонгрес (nap- стрів водночас висло влюється проти ламент). Припинено дІ я льність полІтич- придушення силою робітвичого 1 селян­ них партій І профсnІлон. І сьного руху, а деянt з керівнинів переОрганІзатори перевороту оголосили, що військове правлІння запроваджується тимчасово, строком на три рони, діс·

Вівторок,

8

вороту навіть пропонують nровести ряд соціально-економІчних заходів з ураху­ ванням вимог трудящих.

квІтм

1978

року

у

Біна

-

відомого

що

иасіниоІ картоплі іменІ Докучаєва.

nолітичного

і

дІяча,

оточ ивши в и кл юч но

до

себе осо­

радгоспу

повідомив

в

В.

редакцІю,

що вказані факти мали мІсце.

ra·

Своєчасно бу.11о вжито заходи, щоб понизити температуру в

кагатах. В окремих з них тоді Ж перебрали бульби, заклали

rx

на яровизацію. Тепер прово· диться масове nеребирання на­

сінноУ картоплі для садіння.

тІв. СвавІлля nІдприємц і в породило не· бачену хвилю страй ків . До травня у ряд мав сnлатити Іноземни м

к ред иторам по·

над мілья рд доларі в. А в з ят и їх не бу· ло зв ідн и . Тим час о м в елик і ба н ки ін­ ших нраїн перестали давати ур я дові Ар· гентІни

nлічники.

25

sІкар по комунальній rlrle· ні мІськоІ саиепlдстанцН.

харськнй

зетІ <• Нове життя» вІд 18 .аю­ того цього року бу .по вмІщено матеріал начальника районно~ державної насінної інспекції В. КаданцевоІ про поrане збе-

нішн ьо му ета nІ .

В Аргентіні відбувся державний пе· реворот . До влади прийшли військові. Президентом країни оголошений коман,rу ючий сухопутними війс ьнами генерал

ввійшли

таким

риц! , та й в усьо му світІ, вик ли кала та обставина , що арге нтін ськ а хунта нате­ гор и ч н о відмо вилася, n ринай мнІ на ни ­ ле м

С. 'fOJIOlШO,

зале-.

Увагу наоІннІй нартоплІ

робІт

мінеральн их добрив .

Бвоіда ва м:lжваро,д:кі rеми

час проведен н я мІсячн и ка по благоустрою. а nовсянчасно.

Директор

Г. ПАСІЧНИИ, головний Інженер-меліоратор Дарницького тресту радгоспів.

з гентаj\

середовища

пІд

рігання радгоспі

осушувально-зволожу­

сІльсьногосподарсьних

успішне вирішення оздоровленню нав­

по

тарний стан у районІ --- тур· бота й наш обов ' язон не лише

жить І від високої свідомості населення. Дуже багато можна

вальної мережі. Зважаючи на недастатон вп­

відnовІдно

вlйсьново-

мають

нраю.

у нашому районІ розnочався: мІсячнин благоустро ю. озеле-­ нення та санітарної очнетни на·

дарських нультур

трав 35,7 центнера на rентар . ХорошІ вро· жаї силосної нукурудзн щороку збирають радгосnи 4ЛІтнІвський• 300-350 центне· рів з гектара, кормових норенеплодів «Ру­ санівсьний 1> , «Зоря», «Заnлавний• 550600 центнерів з гентара. Можна навести чимало nринладІв, яні свІд·

землях

неоднора·

ду свого

Радгосп «Бобрицьний• на осушених землях у минулому році виростив овочів по 263 цент­ нери на rеюар!, в тому числі напусти 314, моркви столової 342, нунурудзи на силос до 300 uентнерІв, а сіна 6агаторІчних

заnлавних

Союз

вершиться

новон, Добрі результати nаливу сільськогосnо­ на

розве­

водоnостачання.

вих промислових та інших об ' єнтів,

ня груятової вологи, особливо в верхніх го· ризонтах, потрібна подача її ззовн І дощу­ І

був

для

ня мІжнародних заходів по збе­ реженню флори і фауни . У нас заборонено введення в дію но­

про·

Це досн­

ванням за доnомогою поливних машин

риби,

Радянсьн и й

Проте лІтом під час тривалих посух тане зво· і для

а потім час­

винористовуються

rається за доnомогою шлюзування вІднритих каналів Із застосуванням нротового дренажу .

ложення буде недостатнІм

викида·

то виnускається у водойми, якІ

насамперед,

тягам всього вегетаційного періоду.

атмосферу

на забруднюється,

створити найсприятливіший водно-nовітряний режим сІльськогосnодарсьним рослинам, тоб· то nІдтримувати підгрунтовІ води близьно оn­ тимального рівня для ножної нультури

в

ється 200-250 мільярдів тонн золи, майже 60 мІльярдІв тонн сірчистого газу тощо. Витра­ чається величезна кільнІсть во­ ди. У nроцесІ виробництва во­

вини торфу. Тому в системІ сівозмін на осу­ шених землях багаторічнІ трави повиннІ зай· мати не менш як 50 процентів площ, які уnовільнюють руйнування органІчної речови­ ни торфу 1 спричиняють до розвитну вітровоУ ерозії. Для одержання внеоних і сталих урожаїв на осушених землях

насаджень,

й великі мІста, nотужні промис­

ронів. В ре зу ль­ органічні

зелених

nроводимо благоустрій р ідних мІст І сіл . Одночасно будуємо

є науново-обгрунтовані сівозміни з правиль­ ним сnіввІдношенням польових нультур і багаторічних трав, що попереджує торфя· ні грунти від вітрової ерозії і над:v1ірної міне­ ралІЗаЦІї, розпилення торфу. Встановлено, що розвитон вітрової ерозії nідбувається на дІляннах,

ВСІХ

Т~РБОТА

цих

угІддях одержують всього по 10-12 цент· нерів з гентара сіна. В той же час у радгоспІ

nозики,

1

казна

спорожніла.

Фінансове баянротство 1 різне погІр• шення м атерІального стано виша мас суnровод ил ось антивІзацією терорист ич•

ної діяльностІ енстремі сті в.

ОцІнюючи змІни в к раїн І. номунІст ич~ на вІ

п артія

Арге нтІни

вІдз н ачил а ,

проголошених

що

в сп ец і а льнІ й зая­

ч им ал о

хунтою,

вІдображають насущні

я нІ з

повною

ці л ей, мірою

Інтереси народу.

НомnартІя сnриймає далено не всі поло· ження

програмних

rюгоджується

документ і в

далеко

не

хунти

з усіма

її

І

дія­

ми. Тан , за перєнонанням но муністІв, nо­ ми лн ою

є

nрипин енн я

дІ яль ностІ

де~ о­

крат и чних партІ й . І вс е ж, яншо ві йсь· ков а хунта пе рехІд ний етаn на шляху

-.

би ст ого зба га ч ~ння, во на робила одну за до створення таного уряду , я ного вим а· гає народ, то можна вважати , що зроб­ одною грубі помилнн. Енономіка АргентІни втратила будь­ ленQ ({J;)OK V ~Dаіj:Ільному напрямі. яну керованість. За самий тільни мину-. А. КРАСИКОВ, ЛИЙ рік ЦІНИ ПіДСКОЧИЛИ На 350 процен· оrпядач l'AP\.:.

НОВЕ ЖИТТЯ

3

стор.

о


Byrorvoв друаі:в :арврод• н~ СЕКРЕТ,

що

в бага­ шкідьні етінні газети не завжди вда:Іі, тьох

ІІнnадках

часо~ вони

не

розкривають

no·

т.енuіа.1ьних мажливостей вихо­ вання. Іхня тематика, ніби за одноманітна. за~ювдениям, Прич::ча, тому. що а.:Іні й ті мо.1одших свого

мабуть, криється і в випускають стІннівку ж учні. Так, учите.1ь к.1асів помітить у

вихованця хист до малю­

вання, або як той чудово пише тво-ри, то відразу й пропонує йому працювати в редко.1егіі.

Доручення виконується поки той знаходиться в стінах шко ­ .1и, тобто до вип у скного класу. Інко.1и nодібні нахили «розсек ­ речують:. і

в

чима .1о

художньої

nоnу.lярної

здібності поступово стають «Тягарем>>, бо школяра nере­ вантажують: віJІ nовинен nускати всі стінгазети.

ви·

У

міській середнІн школі .N2 3 теж траnлялися такі ви­ n~дки . А.1е учите.1ь фізики Е•о· .1О-д1ІМИР Анд1рійович Тнмошик вирішив , щоб майже всІ ного :вихованці (у тих к.1асах, де ви­ К.1адає) доnис.ува .1и до стінної газети. Незабаром цей досвід заnозичили інші nедагоги, в т6~1у чис.1і й біологи. Масовий зиnуск стінгазет nоча.1И nри­ свячувати до «тижня біології».

Якщо вона художньо оформле. н-а й з цікавим змістом, то при­ ?.ертає увагу

не лише ч.1енів nр~:дметноrо гуртка, а всіх уч· R)в.

У газеті вміщуємо короткі 8амітки з оригіна.'!ьно намальо­ sанюш заголовками. Тут про­ ст. ір д•1Я учнівської творчості: стіннівки насичені їхніми вір· ша-яи, оnовіJ~аннями, зарисов­ ка~rи. Використовуємо також за-гадки, уоrішки й критичні ма-теріали. До речі, пам'ятай­ те: в га·зеті не nовинно бути

й науково­

літератури,

кавим .

По.\1.ітно

вий. Пись:~~ові тексти поді.1іть на ко.1онки. Між КОЛО!іКами nоля, прикрашені орнаментом та кольоровими лінійками. Ще краще, коли написати замітки иа кольоровому фоні. У одно­ разоІ!их стіннівках, які є ці­ льоІІими номерами, іх назва не о~:;в'язково nовинна бvти

!ІГОрі ,,иста. Ії можна розміс-ти­

ти збоку, nосередині чи на· віть навскіс no тексту. Наші шко:tярі випускали

сЮний натура.1іст:.,

«Юннат:.,

газет

су~ красуню, що стала деревом.

си~во.1ом. Згадаємо, як nисав про замріяні берізки Росії ав­ тор зна~rенитоі книги «Війна і МИР» Лев Толстой. Він засаztив ни·ми ведику n..1ощу, відому як Абрамавська n<Jсадка.

А скільки легенд та nісень ек.1а.в. про свою у.1юбленицю

Хочеться відзначитн краші стіннівки . Учениця 5-Б к.1асу Люда Кунець св о ю газету на­ звала «Лісова пісня>> . І це не спроста. Люда часто бувала в

ШКІЛЬНІ СТІННІВКИ І ПРИРОДА

r.шбоко

шанува.1и

ад­

це дерево

його ці.1ющі властивості. У

Отже,

справжня

тобі

Чарівний

,1іс

і

взrr~Іку .

номе-рІ,

ПІдписавши

.1И

ко.1ись в убогих осе.1ях) . .:Вто­ рое де.~о крик утешать», бо березовим дьогтем

змащували

ко .1еса возів, щоб не скриnіmі . «ТРетье лікуючи

-

бО,1ЬНЬІХ бруньками

ними фітонцида~ІИ.

исце.1ЯТЬ», та листя­

І счетвер-

тое чистоту соблюдать» з 6~резових гілок робили міттt та ба·нні віt~ики, щоб дотриму· ватися гігієни та чистоти в приміщеннях.

tепер береза nриносить нам бk1ьше користі, аніж сд.1я чо· тирьох сnрав», Лісопарк без

~rа.lися

на~Іа.1ю­

естетично~rу і відношенні) .

навкруги.

У нашому Броварському ліс­ ниuтві теж росте це дерево. Воно займає n.1ощу б .1юько ста гектарів. Це невеликі гай­ ки в окрузі. Лісівники дб а іі ,1ІІВО дог.1яда­ ють за ничи . Шорічно на nо­ лянах висаджується майже тисячу штук беріз.

СІІСТ С \ І а

ЖІНеЛІВ

міста, зазнає згубного вn л ив у від внробннч о го шу ~r у, ве .нrкої

ми,

іі

.1оні

лісівники,

КО~!ПЛСКТіВ НОВІ І Х Тож

час

у

лісі,

а.1е

є

в

нас

байте і не

кож

в і дпо­

виготоВ!І·

n'ятд е СЯТ

м е б­

«•liCOBI1X

.1ЇВ», відрС\ІОНТУОІ О

старих.

пр н роди.

у\rо в

ВИСТ З ВІ·І\10

ШіСТдеСЯТ

прово.1 ь те

с в ій

набн р аі'песя

сн.1.

про х а н ня:

не

ру­

калічте дерев, а та­

інвентаря

б:Іагоустрою.

Не розводьте вогннщ б е з доз­ волу лісової ох о рон н! Зберегти скарби природи

-

це стос у єть­

ся і лісів н иків, і всіх, хто nри­ ходить до лісу. Починається

пора

на-віть «І!ажкі:.

оживання

наших земних друзів.

І

біло-

li .JO 14.00

корисною

справою ,

16.30 17.00 17.70

19.20

.1иво, адже літи

в:zvм­

наШ! Змі­

-

на.

О. MAKUГUH, учитель БроварськоІ се­ редньої школи .М З.

* * ** * * * * кора

берізка

із

в.нстивою ті.1ьки

тенсивно

подавати

свій

сік

у

крону. Тож не робіть ій лиха, не ставте зарубок на стовбурі

бо березовий сік, то її кров.

'

Водночас поnереджуємо, як·

що о.кремі відвідувачі не nри­ С.1ухаються

до

с.1ушної

nора­

ди, точнІше _прох~ння, то бу­ дуть НЄСТИ ВІдnОВІда.1ЬНіСТЬ за

нанесені збитки . Адже є закон про природу. ~априкдад, на ТОГО,

ХТО ЗаПОДІЯВ

.'!И ся

брав сік,

штраф

дереву ШКD•

нак.н.1аєть­

-

(від :хесятк

до ста

карбованців) . Це на nерший раз. Якщо незаконні дії будуть ~родовжуватнся ораrщньєри ся

й

вже

опісля,

то

вважатимуть­

КрН~ІІНа."ІЬНІІМН

З.10ЧИІШЯМН.

До р ого ї~r коштуватиме сік! . Крі\І цього, застерігаємо всіх В 1 .1ПОЧ!1В3ЮЧИХ,

ОСОб.1ИВО

ТІ~Х

І{О~ІУ кс1ртітнме . наnитися соку; 3.1\1 1 НІСТРJШЯ

тою

боротьби

.1 І Су,

р! З НІіМН

:т~оводІ:.lа \fІЧІІюrи

.1ІСНИЦТВЗ

З

МІ!·

І

1\Щ!аХа:І-ІИ,

обробку

преnаратами.

му

.:орлята».

з

( no

Українська КЛ.

7

повнА

боrатир•.

!9.45 20.45 21.00 21.30

К.

Екран

т.

«Чую,

щастя».

Іду

ці.tи-

«На добраніч , діти!• Інформаційна програма сЧае>. Художній телефільм «Тіні зни. кають оnівJІ.иІ». 2 серія . еМузична nошта• . ПРОГРА.'І\А

10.40

НА

ОБЛАС:ТЬ

К. т. Дпи учнів

5 ",,.

Бо-

танІка. (М.). Для спеціалістів народного господарства. •Зміст І значення праLil керівника». (М.). І(ІнофІпьм. (М.) . «Мамина WKOJІa». (М.). І Дли учнів кп. І середніх сnеціальних учбових закпадів. Історія. (М.). Французька мова. (М.). Ангп!Аська мова. (М.). Для учнів 4 кл . Література. (М.). 13.~5 д я у~нІв 6 кJІ. Література. (М.). Для учніа кп. •Основи карно-

10.00

11.05 11.15 11.45 12.40

9

12.10 !3.05 13.25

.. 14.35 ro 15.05 К.

10

законодавства•.

(М.).

т. Дпк тих, хто вступає до вуаІв. Російська мова. (М.). К. т. Дпк учнів 5 кп. Географія.

К . т.

В .1І0.1СhКІ·ІЙ

коньєр1в,

котрі

.1аска,

еЧ ас•.

Oб)'Jto-

К.

.

3

13.50. 15.10

"'"'.

«Е«р а н

д о нтів

ОрІ·аніЗМ,

nідточують

її,

nовідом.1яйте

~их у контору Броварське. тсництва.

М. НОСАЧ, лісннqніІ.

""

npo

моподих•. Вистуn CfY• Харківського ІнстИfУТJ

~ІіСТЄUТВ

(ХарІ<ів).

1.5.55. «ГІе с ня ні

Ім.

Котпяревськоrо;

ме.тодії».

Концерт.

(Льs;в).

\ 17.1 .0 Телєп ..акат •Uнфри наwога speG• тання•. 1 16.2.) •Кнrо'' Коза пмиця». Jї.J.; •Г•~ч>ш дружби> . (Одеса) . 17.45 «Сі " ьськогосподарський ден ь ». 18.30 С:,о г одні - Вс•світнІй день S.II.Oo роR'я. t!1.nn « В1сті:..

1~.3~ Музичниff фі.•ьм •Пісні шастав, 1 ~ .4о « Вгчlр наукоRоrо кіно• . добр?.ні'.f,

<.::J.ia

діти!».

?! .n~ Інфоо"а<rійна nрограма о: Час•. 21 .30 Художнііі тепе<ЬІ.•ьм •ТІнІ SНИІ..

22.40 9.35 10.00

~ )їh опів ,'1.ні» .

(3 с~рІя).

Вечірні новини. Г!РОГРАМА НА ОБЛАСТЬ і !0.4U Для учнів !О кл. І сера•• ніх сnеціапьних учбових aaua• дів. Фізика. (М.). Д.тя

сnеціалістів

подарства.

народнаrо

•Методи

І

стипь

r~·

\'10.

боти керівника>. (М.). І1.ІО Іспанська мова. (М.). і Для учнів м. Jllтepaf)'• ра. (М.). Німецька мова. І рік навІІ&Ивв, (М.). Анг.1ійська мова . (М . ). Для учнів І кп. Читання. (M.J. для учнів кл . Музика. (М). Для учнів кл . Вивчення кінської спадщини. •ЛенІнс•uІ план соціалістичного будІвииа,.. ва• . (М . ). І5.00 К. т. Для учнів 8 КJІ. Економfqва

1!.40 12.10

12.40

13.10 13.30 13.50 14.30

15.30

7

7 8-9

географія.

....

(М . ) .

К. т. Для учнів 5 КJІ. &отаиІІа. (М.) . Екран студента-заочника. 1 ІУРС.

15.40 16.20 17.75 Екран етудента-заочника. І курс. Хімія . Вища математика. І8.30 К. т. •У музичній бібпІотtаІа 18.30 К. т. «Виставка БуратІно~ . (М . ). Jgлo «Уроки якості•. ' І9.00 К. т. «ЛІсня-і6>. 19.30 К . т. • Горизонт•. (Ленінград). І9.30 •РосІАська мова». (М.). 20.!5 К . т. Вечірня казка . (М.). 20.15 К . т. Вечірня казка. (М.). 2n.3o « Підмосков'я». Te.teornяд. (М), 20.30 •ІііJІьше хороших товарІв~. (М.). 2І .30 Прем ' єра багатосерІііного ху.ао•• 2І.ОО І'іеТХ'ОІІен. Соната сопь-мажор для нього тtnефіпьму •Раіідужна lllfo екрнпкн І форт•піано . (М.) . булнна» . 3 серія (М 1 21.30 Прем'Ера багатосерійного худож- 22.40 К. т. Докуме~тальн~іі філ•м ньогn телефіпьму •Раіідужна цн. •Естетика виробництва» . бупи.на» . 7 серія. (М.). 23.00 •день за днем•. СЕРЕдА. 7 КВІТНЯ g,oo

ПРОГРАМА Новини.

хі­

бережіть красуню­ оер r зк~! А ко.~н помітнте бра· то, будь

програма

•Із спогадів про Н.

т. Тираж сСпортnото•. ПРОГРАМА УТ Новини. Музичний фільм •Шаган• ШкІ,1ьниИ екран. Історія дJІ8 ніз 9 класу . •Заповіти В. І . J1~ ніна•. !2.ІО Художній фІпьм •Піднята а\!Іа• на•. серія. Мультфільм •Казки ма шк.

~?1).4 .1

•Сходинки

!нфор>1ацІі\на

ву».

10.55 11.10 І 1.40

мо·

... ».

моподих.

c..te-

огляд.

2! .ОО 2!.30 23.00

важза-

13.50 Хореографічні мініатюри. 16.20 •hаук• - внрооництву•. (1/жгоPOJI/. 16.40 «І'уuежІ десятої n 'ятирічю:•. • Ноаому порту-оуТИ>. (Одеса). !7.00 Фіпьм-концерт сUJаган~. 17.30 •СІпьські обрії•. (Дніпропет· роес~tк). 18.30 документао~~ьний тепефільм еСте19.00

сМакк у

І9.І5 К. т. •Злочинна суть маоУзму•. І9.55 Прсм'ера художнього тмефІл•мУ «Надійна людина». І серія .

«t"OJBIHOK

Художюіі фільм сЛідията на•. 2 серія. .

«ВІсті», і9.30 Кінонарис

j

на

мІІви . Матеріап дпя твору на те-

ЦТ

1-'едактор Є.

ФЕДЯR.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ!

Вони

_ Тож

го

екран.

УЧНіВ

nоля»,

13.00 Новини. 18.!5 К. т. К . Чуковський. с&ІбІrои•. . J8.3U К . т. •Народна таорчІст•"· Те.tе-

твори

кІнчеині новини). ІІРОГРАМА іТ Д .. R

clecead

ТОЩО,

дерев

щ о небезnечно д .1я здоров'я.

npo

-

Камі•.

ШкІльний

хлібного

фільм

справжні». фільми: сСтрате­

cret,

для

Р. Ще)І.J)ІНа, Г. І'аnинІна. К. т. Теленарис сАвтоград

81.

r ія

із шкідника~Іи

\І.ОЖVТЬ. ГlОПіІСТИ і В ЦЮ рідюtу, ВІ:ПаК

вечори

програмі

11

.

К. т. •Хлоnці Документальні

нов• .

справжнІ•.

еМузичнІ

юнацтва».

9.35 І

їй, буле ін:

•ХлопцІ

т.

К. т. Чемпіонат Европи ко І атлетики . (Берлін) .

22.45

завзятістю

т.

22.5&

12.10 треба

К.

Художній

роман•

\І 5 .25 «Наука сьогодні». 15.55 К. т. Художній фільм Крохо!•. 17.15 К. т. •ВідгукнІться, сурмач!!».

хору

Художній фільм «Весепий роман•. Інфор.,аційна програма •Час•. К. т. •П!ІезІя». Андрій Возне_ сенсьинй.

кав1:в.

цього

к.

академічного Костроми. - вченому..

19.50 21.00 21.30

1\.40

до

1(. т. Концерт профсnілок м. 1(. т. «Слово

І8.00 Новини.

18.15

НУдьгува.ш. Із вмикого Іtото­ ·КУ інфор\Іації виби·ра .lи той ма. теріа .1, що їх найбі.'Іьше заці,

хоztити

Марков.

Гімнастика. руки».

•Умілі

т.

114.30 К. т. •Всесвітній день !АОРОІ'о. 15.00 К. т . •Співає нароJІНИй арТИGУ Азербайджанської РСР Jl. Іи"'

ЦТ

9.30 ,)!. Мuюгін. •Насмішкувате моє щастя•. Фільм-вистава. !4.00 •У ІіуJІ.нях великих оу дов•. Кіиопрограма. 15.00 •Ми знайомимося з природою•. 15.15 К. т. • По рідній країні», Ли топська РСР. IS.45 •ЛіпратурнІ зустрічі». Георгій

не

Ми розкрюrи о.1ин із аспек· тів виховання. а іх б~міч. Пі11·

*

ПРОГРАМА

т. т.

ny».

ВІВТОРОК, 6 КВІТНа ,.

зай­

березу!

Е·она звесе.1яє око, ніби освіт­

~!О

офор.

прнзи .

кругозір,

й

неі видавався б бідним (~rаєть­

чинку

котрі

стижня

Виховний момент ло.~ягає в тю1у, що діти розширн,,и свій

... »

Д.1я

користувалися

хто

~111ди нанкраще газети, адеІ'Жа­

- Вона - висока й, ніби дівчина. струнка, а стовбур бі­ лий-білий, не~юв той лебідь, - nише Лариса, - вслухаєш ­ СІІ в шепіт листочків, то зда-

на

тих.

й засмічує бере­ місця масового

біології». шко.1ярі,

озагл а в.1е~а:

nо.1іпшення

nо-критикувавши

Піл час nроведения

вма її посеред в а т ~ rан у. З.1іва

відnочинок

nрироди

ги ві.1почннку, знущається над до ­ ~Іашніми тваринами.

по~rісти.1а «д у \І У npo берізку».

нервова

стінгазети

охорони

номер

дерева озер або

що вона зна.:: про бі.юкорv бе­

все

присвятив

К. К.

ІО.ОО К .

На­

Достатньо

тонІ,

Ларисі Хархун забажалося розnовісти,

лює

лісів.

Р ІІваючи no тисячі. й б\·кетника .

•~амає

, Учени.uі з 6-Б к.1асу

ться на увазі в .1андшафтному

наших

учень 5-Б класу О.1ег Зінкевич. Він. наnисав її в сатиричному

чернеет,

б ула

Із

rfнтанню

лежит

«Берізка». Шко.1ярка

9.!0 9.30

з корінням,

дових квіток із •1ісу. Та хіба обов ' язково знищувати іх, ви­

Прозрачньtй лес один.

стінгазета

На фото: навантаження устатку в аrтя для КамАЗу на радянсьКІ

судно .-:По.Аесск» у порту Елізабет (штат Нью-Джерсі). (Фото·хроніка ТАРС).

вона відразу в'яне. 3-~ичайно,

~ ...Блестя на солнце снег

різку і яка та гарна. Звісно

nep·

ЯКа

розквітаючи

Суд~tа під радшtськИАt прапорол ста,оть дедалі частішими гостІ&• в портах Сполучених Штатів А,нерuІ\1:.

.wu

кожному хочеться привезти 'ІV­

на:

зе л енеет

КВІТЦІ,

нас.

газету

віть .1і.1ею дістають із озер, аби пролати іі в місті а.'Іе ж

В

щать:., тобто освітлювать (.1учиною

зникають

малюнок

ель сквозь иней

із б~Б

аби віднести на ринок. Сон­ трава й _конвалія nостуnоза

с.1овами із вірша О. С. Пушкі­

lf

-

р~дує

внриває цю красу

журналі «Рідна природа>> Лю­ да nо.\1ітила nейзаж таІ,Оr·о .1і­ су й т_еж ~икористала у своєму

скуnченості автотра н сnо р т у. І найкращі .1іки сп ок ійнн й

нату

га- зеті

ранньої _ весни. Він дос.1іджує, як nро.11сок росте nід снігом. І х .1оnчикові бо.1яче, що дехто

лісова

о.1ній nісні говориться як npo «;Іере;во о6 четь1ре де.1аоо. «Первое лело мир осве-

кі:~-~­

шою

пісня .

ЩО

дивно,

У

. ОВ?Ю

nрІ_ІСВЯТИВ

nрОЛІСКОВІ

ми.1увалася його красою . Дівчинка с.1уха.1а. як в и стукує невто·мниіі дяте л no к о рі дерев, або дивнлася , як дбаіі.1ива бі­ лочка ро з бив а є соснові шишки, щоб дістати з них насіння. Пригада .'!а, що літньої чи вес­ ня.ної nори к у є зозуля, або ви­ сnівує шебсче со.1овеііко .

березового гаю. З давніх-давен

не

1\.lacy

•1ісі,

же яких ті ,1ьки думок не на· віює рай.1ужно-веселе царство

за

«Червона калина:..

учениuя 5-Б класу Олена Че­ ~ t ес передає народні переказн про ка .1ину, nодає докладні відомості npo неї.

А ,іІrlнкола Демченко

Кожен лісопарк прІІзначенІІЙ, як відо~ю. й для відnо<пшку трудящих. На у ковці дове:щ

й

Вітчиз­

на очима при·рододюба - Щ! заnах хліба, це сонце щюмени­ сте, це небо годубе, це річки nовноводні і лани широкополі - так розповідає ді11чнн.ка.

смак, обізнаність з пред~tето~І. .1юбов до nрироди і, навіть, фантазію.

калІчте

Береза ... Едине дерево серед f'ОС.1ИННОГ0 світу нашоЇ l'J.'!aHe• ти. J:rкe має білу кору. Важко назвати поета, кот· рий не оспівав цю «земноко­

ue

Танею дёrшеко. Рідна

й естетичний

* * * * * * * * *• * * * * * *

Не

ніжна, така чаруюча ме­

Б-она знайш.1а чи~tадо віршів і прислів'їв, загалок про це де· рево. Таким чином збагатила свою nам'ять. Ось газета «Юннат», підго· тов.1ена ученицею 5-А к.~асу

та журна.1ів, викорttстовув<Іл и й інші джерела інформації. Ко­ жен номер був над з вичайно ці­

~рафа.ретів. Ії зміст щоразу но­

Та

така лодія.

ста·ршокласни.ків.

А резу.~ьтат виявляється один:

народ?

ється ніби-то музика лине. Та

«При·роду», «Природа і ми » , «Пролісою>, «Барвінок » . «Кон­ валію», «Червону калин у>>, «Бе­ різку», «Троянду » . Працювали ~Іайже два тижні . П е реч и тали

ВсІ приймальнІ оунхти і ntаrазини спожrшчо~ хоопера.

ціJ району

ЗАКУПОВУЮТЬ НАРТОПЛЮ по ціні

20

холійох за Rі:юграи.

Дире.кція заrотхонтори.

~--~ ·~.ев~--"'~""~

1J.нрокцІ•, nарті/Іна та профсnілкова організаu!ї- К"яжиц~кої середиьоr ШkМИ аJІслоалюють rлибоке сnіgчуттn вttительці н 1 л воду смерті її матері . . укаш 3 ПРИ· Уляни

КорнПвни.

#54 1976