Page 1

81

ІНФОРМАЦІИНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Пролетарі всіх краІн,

про Ilлe1-ly~ Цеиmральиого Ro~ittnemy

Ro~yuicmuчuoї пар1пії Радяис'Ьuого Союву травня ц. р. відбувся Пленум Централь­ ного Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.

ком Голови Ради Міністрів Союзу РСР.

Пленум розглянув питання сесії Верховної Ради СРСР і організаційні питання. Пленум обрав членами Президії ЦК КПРС тт. Косигіна О. М., Підгорного М. В. і Полянсь­

Плену~! увільнив члена Президії ЦК КПРС т. Фурцеву К. О. від обов'язків секретаря ЦК КПРС у зв'язку з призначенням її Міністром культури СРСР.

4

т. Ігнатова М. Г. від обов'язків секретаря ЦК КПРС у зв' язку з призначенням його заступни­

кого Д. с. Пленум увільнив члена Президії ЦК КПРС

Пленум обрав члена Президії ЦК КПРС т. Козлова Ф . Р. секретарем ЦК КПРС.

т. Арістова О. Б. і кандидата в члени Президії ЦК КПРС т. Поспєлова П. М. від обов'язків сек­ ретарів ЦК КПРС, маючи на увазі зосередити їх увагу на роботі в Бюро ЦК КПРС по РРФСР.

Пленум увільнив т. Бєляєва М. І. від обов'яз­ ків ч.'Іена Президії ЦК КПРС. Пленум увільнив т. Кириченка О. І. від обов'язків члена Президії і секретаря ЦК ІШРС.

Пленум увільнив члена Президії ЦК КПРС

П'ята У :Москві

5 травня почала ро­

боту п'ята сесія Верховної Ради СРСР п'ятого скликання. О 10 годині ранку в залі за­

сідань

Великого

І~ремлівського

палацу і в приміщенні Кремлівсь­ кого театру відбулись роздільні засідання Ради Союзу і Ради На­ ціональностей. Одноголосно затверджено такий порядок денний

1.

роботи сесії: Про скасування податків з

робітників і сдужбовців;

2.

Верховної Ради СРСР

СеСІЯ

Про заходи по завершенню

переведення

в

1960

році всіх

Сдово ддя доповіді про скасу­

робітників і сдужбовців на скоро­

вання податків

чений робочий день;

сдужбовців надається Голові Ради Міністрів СРСР, Першому секре­

3.

Про

затвердження

Указів

Президії Верховної Ради СРСР. Потім у Великому Кремдівсько­ му Палаці відкрилося спільне за­

сідання Ради Союзу і Ради Націонадьностей. ,, оплес Б урхливими, трив а .'ІИ~>ІИ

ками зустрічається поява в уря-

дових ложах керівників Комуністичної партії і Радянського уря-

з

робітників і

тареві ЦК КПРС депутатові М. С. Хрущову.

Появу

глави Ра-

на трибуні

Ради Міністрів СРСР, секретар Центрального Комітету КПРС, депутат М. С. Хрущов, виступаючи на сесії

Доповідь

товариша

М.

(ТАРС).

ня. Це ведикий захід, що має І ків колгоспників від особистого

значення.

економічне

і подітичне

Верховної Ради СРСР з доповід­

мрія трудящих. Аде чи може во-

на здійснитися в умовах капі-

бітників

підсобного господарства. З часом

Ведику увагу в своїй доповіді

М. С. Хрущов придідив завдан-

спинився на міжнародних проб-

та.'Іізму? говорить товариш Хрущов. Звичайно, ні, відповідає він. Одна з характерних рис капіталізму на всіх ета-

ням підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції. Одночасно з розглядом питання

лемах. Спинившись на підсумках ми-

пах його розвитку певтримне зроиання податків з наседення.

лення,

нудого року, М. С. Хрущов зая-

Особливо зросли податки в ело-

Хрущов, пропонується обговорити

вив, що це був рік видатних досягнень у розвитку продуктивних сил, у ствQРенні матеріадьно-

ху імперіалізму в зв'язку з ко.'Іuс;шьним зростанням воєнних витрат і розбуханням державного

і

технічної бази комунізму. Ми ніRоли за один рік не робили так багато, як у 1959 році - в перщому році семирічки. Попередні підсумки за перші чотири місяці

апарату. В сучасних умовах завдяки до-

доцільність укрупнення радянсь­ кої грошової одиниці шляхом змі­

сягнутим успіхам у розвитку економіки, зміцненню фінансів і грошовому обігу Радянський Союз

ни існуючого масштабу цін. Рада Міністрів СРСР розгдянула

і

службовців,

докладно

становища Радянської

країни і

про скасування податків з насепродовжував М. С. розв'язати

Ради ще

на

одне

сесії

Верховної

ведике

питання нашої фінансової подітики - про

це питання і прийняла рішення

показують, що план другого року має необхідні ресурси ддя того, підвищити з початку 1961 року семирічки успішно виконується.

Голова Ради

Міністрів СРСР

Ор1·ан Броварського районного .комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської області

.М 54 (І 96 І) гроші;

при

* Субота, 7 травня 1960 року. * Ціна 15 коп.

цьому

старі

гроші

щоб уже в цьому році приступи-

масштаб нашої грошової одиниці

ти до скасування податків з заро-

граму піднесення добробуту і редбачає здійснити культури радянського народу. Він податків по етапах, відзначив, що на основі зростав- вже в цьому році і ня національного доходу в СРСР 1965 році. Причому

імперіалістичні

грошах за один карбованець у нових. Це дасть змогу всьому населенню повністю обміняти,

ти. Ці агресивні сили стоять на позиціях продовження «хоJІодноІ війни», гонки озброєння і йдуть

без усяких обмежень, всі наявні у нього грошові білети і розмінну монету в строки, зручні для всього населення країни. За таким же співвідношенням повинні бу-

навіть на прямі провокації. За дорученням Радянського уряду М. С. Хрущов повідомив Верховну Раду про агресивні дії,

Спиняючись

потім

на

литан-

ництва

товарів

живання,

народного

спо­

товариш Хрущов ска­

що мали місце за останні тоtжні рики проти Радянського Сиюау. Ці агресивні дії виявилися в то­ му, що Сполучені Штаги Америки

посилали

свої літаки,

сікали наші

які пере­

державні кордони і

розширенню виробництва і збільшенню випуску тканин, взуття та інших товарів з тим, щоб у коротші строки перевершити рівень

Як треба оцінюва1·и такі дії аг­ ресивних кіл Сполучених Штатів Америки-запитує М. С. Хрущов. Адже 16 травня на нараді глав

споживання цих товарів у Спо-

урядів ми маємо зустрічатися з

мічувапі нові плани,

тижні до цього військово-пІJвіт­ ряні сили США вчинили агресив·· ний акт щодо Радянського Сою­

сказав то-

вариш Хрущов, вигідно відріз-

няють

наш

соціадьниИ

дад,

нашу радянську систему від ладу самого життя,

своїми

успіхами,

своєю

працею,

самою

практи­

припинити стягування податків з усіх робітників і сдужбовців. Прибутки робітників і службовців в результаті повного скасування податків зростуrJ, до кудьтурного розвитку країни на І 966 року прибдизно на 74 мільнайближчі 20 років, який від- ярди карбованців на рік. Це Gуде ва:rшивим додатковим

заходом,

ги,

які надаються

гання зігнути наші коліна і нашу спину

жуазних

на нас вплинути, заявив М. С. Хрущов. Радянський Союз мав

подітиків

і

філософів,

що капіталізм забезпечує найви­ щий рівень життя народу.

шляхом

тиску

пе

мо:куть

можливості до того, щоб дати Заключну частину доповіді Го-. відсіч усім, хто захоче JJІЛЯхом дова Ради Міністрів СРСР при- тиску добитися рішення, вигідно­ святив наступній нараді глав уря­

го

дів у Парижі. Він сказав, що ке­

Ми йдемо на нараду в Пари­ жі, підкреслив М. С. Хрущов, з

рівники чотирьох держав

дянського

Союзу,

-

Ра­

Сполучених

Штатів Америки, Великобританії і Франції мають розглянути най-

щоб закласти

бовців з відносно меншими за- плати за квартиру і комунальні між країнами, вселив би в на­ робітками, а потім поступово посдуги, за проїзд на всіх видах роди впевненість, що сиди миру

бітна плата робітників і службов- насамперед з робітників і служ-

Ми можемо сказати панам, які послали цей літак, що їх нама­

-кою ми спростовувмо брехню бур­

скасування жави. Укрупнення грошової оди- міцні основи миру і забезпечити почати його ниці означає зниження в 10 раз м_ирне спі~існування держав з закінчити в проти нинішнього рівня всіх оп- І р~знимu соЦІальним ладом. Ус­ мається на тових закупочних і роздрібних шшнии .~озгляд . цих питань на цін, а також шшти за всі послу-

зу.

капіталістичного. На ділі, на фактах

ців, підвищились реальні прибутки селян.

небачено

рики впливові внутрішні сили -кола, мі;Іітарис­

зав, що Центральний Комітет вторга.ТJись у межі Радянського :КПРС і Рада :Міністрів СРСР до­ Союзу. Американськиіі літак, який на нашу тсріlторію 1 ручиди Держпланові підготувати вторгся конкретні заходи по дальшому травня, було збито.

увазі почати скасування податків

перспективи

активізува­

вари і послуги за співвідношен10 карбованців у старих

значно збільшилась реальна заро-

швидкого просування країни по

помітно

ням

партія неухильно здійснює про- Верховної Ради проект закону пе- з боку населення, ні з боку дер- тоГо, необхідне,

криває

час

лись у Сполучених Штатах Аме­

в 10 раз і в зв'язку з цим випупідкреслив, що на основі ріn1ень бі1·ної, плати робітників і служ- стити в обіг нові гроші. Цей за- важдивіші міжнародні питання, ХХ і ХХІ з'їздів Комуністична бовців. Внесений на обговорення хід не викличе ніяких втрат ні розв'язання яких бажане і бідьше

Товариш М. С. Хрущов сказав, що за завданням Центрального Комітету партії і Радянського уряду наші планові органи розробляють П.'Іан економічного і

танній

прийматимуться в платежі за то-

1визріють умови для скасування лучених Штатах Америки. президенrо:м Сполучених Штатів Звільнення від податків-давня сільськогосподарського податку. Всі здійснені нами заходи і на- Америки Ейзенхауером, а за два

дю про скасування податків з ро­

висвітлив питання внутрішнього

l(f0JMI'YIUIII3111V

С. нях всемірного розширення вироб-

Хрущова впсдухано з ве.'Іичезною увагою.

ду.

ваJІ:ливе

6VДІВИИ:К

населення.

бурхдивою овацією.

НА СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР Голова

Рік видання ХХІІІ.

уряду було зустрінуто ти перераховані всі заощадження з боку Сполучених Штатів Аме­ дянського

ДОПОВІДЬ ТОВА_РИША М. С. ХРУЩОВА

Перший

єднайтеся!

наступиш нарадІ У верхах при­

населенню: вів би до поліпшення відносин

для агресора.

чистим

серцем,

добрими

наміра­

ми і не поткодуємо сил, щоб до­

сягти

взаємоприйнятної

угоди.

Але ми повинні тверезо оціню­ вати можливості і бачити, що є ознаки, які передвіщаь)ТJ,, що ці переговори можуть не Jа;іuнольни­

ти сподівань народів усього ~віту, яRі прагнуть житч в мирі.

Закінчуючи

доповідь,

l\1.

С.

Хрущов заявив:

-

Імперіалісти

безсилі

за-

гальмувати розвиток соціалістич­

них країн, що впевнено йдуть до

транспорту, за послуги зв'язку, за відвідання театрів, кіно і т. д._ Одночасно буде перераховано за цим співвідношенням, - тобто 10 до 1 - всі грошові при-

беруть гору над силами війни і, значить, було б розчищено шляхи ддя розвитку подітюш, сирямованої на зміцнення миру і дружби між народами.

що питання, які обговорюватиме Верховна Рада, викличуть почут­

ративних підприємств, організа-

не роззброєння, укл;ценн·f мир­

радянська

світлого майбутнього людства

-

до комунізму.

Можна з впевненістю СІtазати,

бутки населення, одержувані ним У чисді цих питань, сказав тя високої гордості у всіх радян­ від держави, державних і коопе- М. С. Хрущов, - загальне і пов­ ських людей. Ще і ще раз кожніі

спрямованим на дальше пі;~ви-

ц::-1 та колгоспів у виrJІЯ/ІЇ за-

часом радянський народ став жи-

но говорив про те, як передбачає-

дій і

ти ще краще, ще багатше і радісніше. Серед заходів, спрямованих на

ться провести в життя скасу- І 3 метою створення зручностей вання_ податків. Він ві~значив, /населенню ддя ~~міну буде ветащо сшьськогосподарськии пода- новлено достатиш строк три

ного договору

людина

скаже

собі:

з Німеччиною і так, не марно були витрачені ро­

шляху до комунізму. У нас є всі щення добробуту наро;1у. робітної пшти, заробітків кошосп- розв'язання на цій основі питав- ки, воля і праця справді створи­ умови до того, щоб найбдижчим Товариш М. С. Хрущов доклад- ників, пенсій, допомоги, етилен- ня про Західний Берлін. ли гідні подиву діла на радянсь­

дальше послідовне підвищення добробуту радянських людей, важливе місце займає скасування

ток тимчасово слід зберегти, оскідьки він відіграє певну роль у зміцненні трудової дисц!_!пліни

стягування податків

Іtолгоспу і врегу.ТJюванпі прибут-

з

населен-

·r.

д.

1 місяці.

Глава Радянського уряду зал­

кій землі.

вив, що складається враження, Під прапором Леніна, шд ке­ що певні керівні кола Сполуче- рівництвом Комуністичної партії них Штатів Америки тепер ще до нових перемог у будівництві

Протягом цього часу всі громадяни СРСР зможуть спокійно обміняти свої гроші. В цей

не прийшли до висновку про не­ обхідність пом'якшення напру­ женості і розв'язання спірних пи­

період в обігу будуть нові і старі

тань шляхом переговорів. З:1

комунізму!

Доповідь М. С. Хрущова не раз переривалась бурхливими

uc- ками.

оплес-

(ТАРС).


~2~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~Б~У;д;ІВ~Н~И;К~К~О;М~У~Н~ІЗ;;М;;У~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

S алу в гуртку конкретної еконо­

ному житті нашої країни . Добре

міки залізничного транспорту бу­

підготувалися

ло закінчено на початку квітня, а тому слухачі мали змогу про-

заняття і комуністи тт. Чумак 0., Рибак Є., Комланець Ф. та ін-

тягом трьох тижнів

ші.

готуватися

няття

до

по

альних

самостійно

підсумкового

найважливіших

питаннях,

за-

Під час

акту-

вивчених

на

про

до

обговорення питання

єдину

транспортну

мережу

СРСР як могутнього фактора ро з­

протязі учбового року. Таких пи- витку нашої економіки т. Чуняк Г. тань, що виносилися на підсум-

обгрунтував економічне

значен­

коне заняття, було три: «Єдина ня проведеного в 1959 році ук­ транспортна мережа СРСР - мо- рупнення деяких залізниць та І'утній Фактор розвитку нашої со- відділків, чітко показавши на ціалістичної економіки » ; « Особ- карті їх межування. ливості

праці

транспорті

та основні

підвищення ті»; на

на залізничному

його

« Господарський

ведення

розрахунок

транспорті

залізничному

соціалістичний

фактори

продуктивнос­

метод

як

планового

господарства».

Під час підготовки до підсум­

кових занять для слухачів були

організовані консультації, ливо

надавалась

помога

у

особ­

практична

вивченні

до-

практичних

Заняття

закінчилось

заключною

бесідою

короткою

пропагандис­

станей;; назвав

ПОВІДОМJЛЮТЬ: В де нь 50-річчя Міжнародног~

жіночого свята -

8 березня Ра­

дянський уряд нагородив орденом

Леніна одну

з кращих

кошоспу ім . Сталіна,

доярок

с. Русанів,

П. Безпа.'Іу. Цими днями первин­ на партійна організація прийня­

ла її кандидатом в члени КПРС. А. Соловей.

виходити

тшної,

змістовною

стінна

«Путь к здоровью»

газета

орган пар­

-

профспі.'Ікової

протягом

навчального

передовий

Зараз

слухачі

обговорення

* * * Авторитетом і повагою

готуються до

підсумків

учбового

лікарів;

А. Уваров.

трудящих

с.

Рожівка

серед

користує­

ус. Вона систематично проводить змістовні

бесіди

в

сільському

до її поліп-

шення». В. Матковський, з аступ~шк

секретаря

ди » .

У

свіжа

механізаторів література,

В.

Федоров.

•••

культурний

ня. Змістовними були виступи тт.

Божко М., Дебелого

1.,

Дворнико­

багатьох

інших.

шило, відповідно до нових вимог,

ретичній

конференції

перейти в партійній

зультати .

Нещодавно

до

добрі

се­

ре-

Всього на

Комуністи,

відпочинок

на підсум-

В їх з вико-

нанням практичних завдань, ста­

соціалістичної

революції

і

рішення партії.

Г.

диктатури пролетаріату» всі ко-

секретар

Колпак,

на

Київський

земному вати

кабінеті

во­

ленінську

книжкову

***

освіти

виставку,

присвя­

чену Дню радянської преси і Дню радіо. На стенді твори В. І. Леніна, М. С. Хрущова, матеріали ХХІ з'їзду КПРС, І Всесоюзного з 'їзду

журналістів

телевізійних

які

подаються

кабе.1ю.

по

Почала

під-

працю­

радіорелейна

лінія

Москва-Харків. Комуністична велику

увагу

телебачення.

партія

Ці

радіо

могутні

політичного

і

вання

мас,

говориться

нові

Центрального

КПРС про

приділяє

розвиткові

і

засоби

культурного

ведуться

невміло,

Серед завдань радянського ра­

на успішне перетворення в життя семирічного плану, на підвищен­ ня продуктивності праці і тех­ нічний прогрес в усіх галузях народного

господарства,

конкретних

показ

прикладах

на

переваг

соціалізму криття

иад капіталізмом, ви­ ворожої буржуазної ідео­

логії та пережитків в свідомості людей, трудящих

в

дусі

каnіталізму виховання

палкого

радян­

ського патріотизму та соціа­ лістичного інтернаціоналізму. Великі й почесні ці завдания. Працівники радіомовлення докла­ дуть усіх сил і вміння, щоб завж­

ди бути на передовій лінії бо­ ротьби за торжество комунізму в нашій країні. В. ІВАНОВ. ----а

!:(---

----а

а---

вихо­

в

поста­

Комітету

поліnшення

радянсь­ радіомовлення і про даль­ розвиток телебачення, ві­ діграють все більшу роль в кого ший

ідеологічній на

роботі

творчої

здійснення

партії,

в

мо­

енергії

народу

програми

розгор­

комуністичного

будівницт­

Голос Москви слухає весь світ . Зростання авторитету СРСР на міжнародній арені, видатні успі­ хи в розвитку соціалістичної еко­ номіки,

тури ,

науки,

техніки

миролюбна

та

зовнішня

куль­

полі­

тика Радянського Союзу, місії миру й дружби товариша М. С.

МІСЦЕВЕ З КО їІшим роком збільшується

політичної

тощо.

Г. Лугова.

парторгані з ації .

життям,

журна.'!и,

райкому КП України організова­ но

Київської

телецентр

також

М. Жогло.

виступило

ковому занятті - конференції ли більш активно брати участь у по питанню «В. 1. Ленін про те- громадській роботі, пропагувати орію

газети,

тео­

підвищуючи свої

програми Москви,

книжки.

товаришів.

знання і поєднуючи

є завжди

з

ва.

кімнату, в якій в стапов.'Іено ра­ діоприймач, оформлено Дошку по­

шани,

трудящі

і сусідніх областей дістали змогу

r дивитися

нутого

діїв. В придбаному дачному бу­

сучасних умовах>> шwтбюро вирі­

занять

жур­

Партійна організація і адмІНІ­ страція автопарку потурбувались про

року

білізації

ст. Бровари.

Еа В., Короткова Л., Ярмаш М. і

дало

завжди

нали.

парторганізації•

завдання партійної пропаганди в

Це

є

газети,

мостійно, показали хороші знан­

методу

В

передач

ться вчителька комуніст П. Вре­

дають велику увагу підвищенню свого ідеііно-теоретичного рівня.

мінарських.

зростає обсяг радіо­

і телебачення на Укра­ республіці тепер працює

нулого

муністи, що вивчали теорію марк­ диночку організовано си:шу-ленінізму на семінарі і са-

гурткового

у рік

це.

Комуністи парторганізації при райкомі ДТСААФ надавали і на-

освіті від

Рік

мічні знання, як краще викори­

Теоретична конференція

Після постанови ЦК КПРС «Про

лебачення. В країні працює більш як 70 телецентрів, передачі яких дивляться понад 70 мільйонів глядачів.

критикує недоліки, що мають міс­

і вичерпні відповіді на поставле­

сталися

діомовлення і телебачення, виз­ начених постановою ЦК КПРС, на перший план висуваються мо­

поглиблювати політичні і еконо-

стовувати їх у своїй повсякден­

Багато

радіоточок. Тільки за останні роки трудящі Радянського Союзу придбали 25 мільйонів радіопрнй-

близько 9 мільйонів приймаль­ них радіоустановок і понад 500 тисяч телевізорів. Наприкінці ми­

ній роботі.

хиби.

шаблонно і тому не викликають інтересу і відгуку у слухачів.

роботи кращих

Україні та заходи

ні питання давав О. Хоменко. Він докладно розповів про подіі, що

у

зані

і комсо­

Підсумкове заняття показало, знань комуністами в літній ле­ клубі, в полі - серед колгосп­ що поставлена мета була до- ріод, зокрема в новому учбовому ників. Разом з щошотекарем сягнута. Слухачі брали актив- році, по виконанню рішень квіт­ д. Ващенко виготовде ні плакати: ну участь у співбесіді, успішно певого Пленуму ЦК КП України «Досвід Я. Чижа», « Соціалістичні засвоїли елементарний курс ек о- « Про стан ідеологічної роботи на зобов'язання тракторної брига­ Особливо глибокі, обгрунтовані

читатимуть

все це сприяло швидкому роз­ ширенню кола слухачів радянсь­ кого радіо в зарубіжних країнах. Проте в роботі радіо і телеба­

Мрія В. І. Леніна здійснилась. В нашій країні тепер налічується понад 28 мільйонів трансляційних

досвід

ходи по підвищенню політичних

номіки залізничного транспорту .

яку

Бірму,

Францію

краІни.

їні.

надалі

Індію,

передач не мають бойового насту­ пального характеру, слабо зв'я­

популяризує

як

США,

Афганістан,

чення є ще серйозні

газету,

Газета

розповів,

в

Індонезію,

коли

воєнню

матеріалу,

Хрущова

Москві, будуть слухати мільйони лю~.ей У найвіддаленіших кутках

мовлення

програмного

І. Ленін радіо,

-

мольської організацій райдікарні.

слухачами

В.

мачів. Широко розвивається і те-~ білізація трудящих нашої країни

*** Добре оформленою почала

року.,

1960

винайдене великим російським вченим О. С. Поповим. Високо оцінюючи значення радіо, Володимир Ілліч мріяв про той час,

та. Він дав загальну оцінку зас­

завдань, поставлених перед ко- року в системі партосвіти на лектинами станції та околотку партійних зборах, де намітимо заколії.

Газетою без паперу і «без від-

.

підсумкового

травня

ДЕНЬ РАДІО

органі;зацій

року в політичному та економіч­

Вивчення програмного матері­

партійних

7

РАДІОМОВЛЕННЯ

радіосітка в Броварах і селах ра­ йону. Тільки по місту кількість радіоточок за останні 2 роки

Непогано організовують

зросла на тисячу, а телевізорів

Значно поліпшилося місцеве ра­

на

-

чі в селах Гоголеві,

переда­

Заворичах.

Зараз в районі нарахо­ діомовлення в с. Требухів. Тут вується понад 12000 радіоточок, за останній час прочитано 1О лек­ 2500 радіоприймачів і 2 тисячі цій, передано 7 оглядів стінгазет. телевізорів. З 13 радіовузлів про­ У квітні була створена редко­

800.

водиться

місцеве

радіомовлення .

легія місцевого

радіомовлення і

в Броварах. Вже відбулося

2 пе- Питома вага овоче вих куль- затор веде перед , хто відстає. За- редачі. В них висвітлено хід со­ тур У нашому радгоспі, заз- раз, в зв'язку з весняними ро- ціалістичного змагання на заводі

ЧОМУ НАШ ВІДДІЛОК РАДГОСПУ Це питання турбувало весь ВІДСТАЄ? колектив. Вирішено було обгово­ рити хід польових робіт на від­ критих пар,тійних ~борах. Керую­ чий відділком А. Сорока доклад­ но розповів про сівбу зернобобових, посадку овочів і картоплі. Виявилися невтішні

результати .

начив У своєму виступі комуніст М. Бакун, велика.•j Багато

ли, бо підвозили з кагатів неякісну посадкону картошІю, і доводилося її перебирати в полі, витрачаючи багато дорогоцінного часу.

Б ула

часного

ботами, багато людей в полі, але не всі агітатори організовують з

холодильників та ливарно-прокат­ ному заводі, в райпромкомбінаті,

затрачено зусиль, коштів, щоб ними бесіди, голосні читання гавиростити доброякі с ну ро-зсаду, зет. але 3 вини бригадира Є. Шитої Партійні збори намітили запосадку капусти проведено нея- ходи, спрямовані на усунення ви-

зроблено огляд польових робіт в кошоспах і радгоспах району, По­ завчора радіопередача була при­

затримка з-за несвоє- кісно.

розкидання на полях

На день зборів з 320 гектарів компостів, складених у бурти.

явлених недоліІtів.

було

посаджено

Комуністи, які взяли участь в і поповнено склад редко.'!еrії стін- Діомовленню провадитимуться що-

лише

На посадці картоплі, зазнача- досвід став надбанням у~іх меха- напід.п~тку. Вони самі не працю- ки, блискавки.

ли товариші, працюють 2 агрега- нізаторів. І не дивно, що окремі І ~ть

1

гії повинні забезпечити регулярні і змістовні радіопередачі про багатогранне життя сіл, колгос­

Накреслені пар- пів, підприємств і радгоспів, ви­

,

• u

-· ·

...

ятимуть мооІшзацн колективу ро-

дострокове виконання взятих зо-

Безконтрольність тах нема постшних причшлюва- бітників нашого відділка на лік- бов'язань.

можна більше? Безумовно, мож- призвела до того, що тракторист чів, сівачів.

на, коли б по-справжньому орга- М. Гришко виорав площу під ка-

У ее це результат того, що відацію відставання, успішне за-

візувати працю. За агрегатами не пусту абияк. Лише після втру- в ці гарячі дні бюро партійної ор­ нершення було закріплено , постійних ро- чання агронома бракороб змуше- ганізації послабило агітацшно­ бітників. Щодня бригадир виді- ний був вдруге готувати площу. мас?ву роботу, с~м~усунулось від І

ляв нових, які необізнані з ро-

Завдання аараз полягає в тому, щоб і надалі поліпшувати місцеве радіомовлення. Редколе-

ш~им заважають. Прикро, І тійною організацією заходи спри- евітлювати боротьбу трудящих за

'ІЯ. Кожним із них за світловий з них не відорюють зворотів псу- але факт. на тракторних агрега-

день садять по 7-8 гектарів. А ють шляхи.

Знали про це бригадирИ тт. Тимо-

преси.

обговоренні звіту, вказували на газети « Вперед». Редактором об- тижня.

На зборах відзнач.ена добра незадовільну трудову дисципліну. рано комуніста К. Кудрю. Виробота трактористів Петра ХитроБригадири миряться з тим, що рішено збі.'Іьшити періодичність 40. А. Сорока, комуністи і безго та Івана Ходоса, які значно окремі робітники пізно виходять виходу стіннівки з двох до трьох партінні активісти, що виступи­ перевиконують змінні завдання. на ро б оту, а дехто •,1 з них, як ли на зборах, викрили ряд недоБ разів на тиждень, випускати таліків, які гальмували хід вико- Однак з перших днів польових г · ш ило, м · с елюк, 1' • реус та нання соціалістичних зобов'язань. робіт нічого не зроблено щоб їх Ю. Король, нерідко з'являються кож додатки до неї - польовкартоплі

свячена Дню радянської

· Переглянуто Т епер передачІ· по МІсцевому ра-

керІвництва соцшлІс1·ичним зма­

ботою. Нерідко в бригаді т. Ма- І хін і Макушненко, але заходів не ганням. Не побачити на дошці по­ ІtУШНенка механізми простоюва- вживали. казників, яка бригада чи механі-

польових робіт.

І. Швачко, чле•f

стінга з ети «Вnеред».

Жердівський

радгоспу

редколегії

відділок

«Бобри:.~,ький».

І. Могильний,

штатний пропагандист рай­ кому КП Украіни. На

з 11 і м ку:

праuівниця

ее·

миполківського радіовузла В. Дущенко

пере д ає

ог ,lяд

радгоспної

стінгазети .

Фото В. Полотняка.


Субота,

І І

травня

7

1960

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

ВИКОРИСТАТИ ВСІ РЕЗЕРВИ І МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

Наше зобов'язання­ одержати

76

цен-

тнерів. и'я~а ва

100

•·ектарш

по

угІдь.

о

о

району за станом на

в колгоспах і оадгоспах району за станом

;;с.і~

""-

.

::со~

К а лініна Рус а нів , ім . Ст а ліна Рожви, «Бі л ьшовик » Требухів, «Жовтень » Пу х івка, ім . Ват у тіна ім .

Травня

Гоголів, «Червона Україна » Заворичі, ім. Кіров а

Назви

Імені

Назви сіл

... 3

:s:

44,8 4З ,З

19,5 2,9

40,2

20,З

З2 ,6 ЗО,7

7,9

Русанів , Літки,

19,6 15,0

Рожни,

району

«Більшовик»

Требухів, Гого.1ів ,

2З,8

Сталіна Калініна

«Жовтень » «Червона

Україна»

9,1

Пухівка,

ім.

В а тутіна

Мокрець, ім .

8,0 4,9

І -го Травня

10,4 10,0 9,4 9,2 21 ,8

8,З 6,З

8,4 7,1 7,З

12,2

вони

ffi~:c

о о._

124,8 120,8 107,2 64,4 56,0 54,8 51,7 47,8

-2,2 -5,2 -20,7 -21,8 -19,6 -9,6 -24,9

880 775 657 656 482 485 40З

-6,З

512

а" :>і .о;.,

І

Імені

Щорса

«Великодимерський»

Імені

Кірова

кСемиполківськи й »

кЗоря» «Боrданівський» По району

ПОСІЛИ

о~~

:c.,Q,

w-

о

...... ~~~

100,8 86,7 80,9 76,9 64,4 6З,З

50,7 74,2

20

ІЗО ІЗ9

я,

124 94 160

167 176

поросят . Не відстану від подруги і

-

сказала Галина

Пригара,

яка прийшла на свиноферму ли­ ше в цьому році.

Робота в н~х спориться. Дівча­ одержали

за

перший

опорос

на кожну свиноматку по 10 по­ росят. Вони незабаром переда­ дуть поросят у відгодівельну гру­

В11силина

-

де у серпні

. ліна,

1000 Ячник Л. Д. колгосп кБільшовик», с. Рожни. 994 Духно г. с. радгосп імені Щорса. 985 Литвин Г. Г. радгосп «Бобрицький». 985 Петренко Г. С. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 985 Гарбуза Г. М. радгосп «Велнкодимерськиіі». 983 Постол М. С. радгосп «Великодимерський». 978 Чуняк А. С. радгосп імені Щорса. 976 Ладан Г. О. радгосп імені Щорса. 972 Лукашенко С. О. радгосп <<Бобрнцький». 971 Миронець О. І. радгосп «Велнкодимерський». 970 Середа Н . А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 968 Кукшин П. П. радгосп «Семиполківський» . 967 Топіха А. І. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів . 965 Білогуб П. С. радгосп «Бобрицький». 962 Кондратенко М. З. радгосп «Великодимерський». 960 Криваль М. Д. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 951 Менжега Г. С. радгосп імені Щорса . 949 Шибіко Г. І. радгосп імені Щорса. 945 Сірик М. О. радгосn «Бобрнцький». 944 Хамбір Н. О. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 927 Корнійко В. Р . колгосп «Жовтень», с. Требухів. 927 Галицька В. Т. радгосп імені Кірова. 926 Барташ Г. С. радгосп «Бобрицький». 922 Волкова О. А. радгосп «Бобрицькнй» . 917 Савченко Г. П. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 915 Руденко З. Г. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 911 Герасименко В. Я. радгосп «Великоднмерський». 901 Упир Г. І. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. 898 Хитра €. Ф. радгосп «Великодимерськнй:о. 896 Соловей Г. А. колгосп ім . Сталіна, с. Русанів. 895 Харченко Г. П . колгосп «Червона Україна», с . Гоголів. 888 Король Л. І. колгосп ім . Калініна, с. Літкн. 883 Чуня.к Г. Ф. радгосп імені Щорса. 874 Музиченко Н . І. колгосп ім . Калініна, с. Літки. 871 Моця Р. М. колгосп ім. Калініна , с. Літки . 870 Пінчук Г. Я. радгосп о:Семнполківський». 862 Барланнцька М. І . колгосп ім. Калініна, с. Літки. 856 Руденко Н . М. колгосп ім. Калініна, с. Літки. 854 Стрельченко О. А. радгосп імені Кірова. 850 Дейнека В. З. колгосп «Червона Україна» с. Гоголів. 849 Коломійченко М. І. радгосп імені Щорса. ' 846 Кришни Л . І. радгосп імені Щорса. 846 Духно Н . 1(, радгосп сВеликодимерський»,

Гоголів .

МІСЦЯ

Русанів .

a------

хоменко за

4 місяці відгодувала свиней вагою по 80-90 кілограмів кожна . Зараз вона до­ глядає 170 тварин, згодовує їм

169

Бондаренко Г. П. радгосп імені Кірова. Опанасенко Ф. І. радгосп «Зоря». Кондратенко М . К. радгосп «Великоднмерський» . Ганжа Г. І. колгосn «Жовтень», с. Требухів. Самодій В . О. радгосп «Семиполківсt.кий». Чередниченко Г. Г. радгосп імені Кірова. Коваль А . Я. радгосп «Семиполківськнй». Таращук Н. І. радгосп <<Семнполківський».

сінне

борошно

конеервовані

з концентратами, качани

відгодувати до 600 свиней за­ мість 400, як раніше . В. Омеnьчук, зоотехнік.

***

І

Нового успіху в роботі добилася Надія Осипова свинарка радгоспу ім. Кірова. Вона пере­ дала длк здачі 702 свиней, загальна вага яких 82 9 центнерів, причому 65 процентів тварин приріст кожної голови становить

грамів

636

Гарбуза К. П. радгосп <<Велнкодимерський». Рубанка Г. К.. радгосп «Великодимерський». Терлюк М. І. радгосп «ВеликодимерсьІtИЙ» . Гришко Н. П. радгосп «Зоря». Редько Л. С. радгосп «Зоря». Хитра Г. В. радгосп «Великоднмерський». Половко п. м. радгосп «ВеликодимеР.СЬКИЙ». Гайова Г. І. радгосп <<Семиполківський». Сергієнко О. К. радгосп імені Кірова. Зінченко К. П . колгосп «Жовтень», с. Требухів. Оксюта Н. О. колгосп «Жовтень», с. Требухів. Лебедимець М. С. радгосп «Великодимерський».

І. Бесєдкін, робітник.

***

Артіль передала колгоспним сім'ям 360 кролематок. Крім цьо­ го, близько 300 кролиць придба­ ли

самі

колгоспники .

ня

колгоспники

А. Наnенченко, с.

«Богданівський».

досвід по виро­

У газеті «Київська правда» за

4 травня надруковано зведення про хід виконання піврічного пла­

щуванню кролів, вирішив на кі­

ну

що це дуже

нець осені передати радгоспу не

пок

кролів, одержую за них чимало

500

кілограмів кролячого

У нас в селі є чимало госпо­

грошей. Крім цього, немало кро- дарств, що вирощують кролів на м'ясо.

лів продаю на базарі.

Це

-

вчитель-пен·сіонер

К. Волинко, педагоги В. ТаравсьНещодавно дирекцік і комітет кий, М. Єременко, любителі профорганізаціі нашого радгоспу В. Гришко, В. 3арицький та ін­ звернулися до робітників та служ~ ші. Я закликаю трудящих виро­ з проханням

передати

щувати якнайбільше

кролів на

радгоспу для продажу заготівель­

м'ясо. Щоб знати, як краще іх

ним організаціям по

доглядати,

50-60

кі­

лограмів м'яса. Багато сімей ро­

раджу

журнал « Кролеводство».

бітників та службовців підтрима­ ли цю пропозицію. Порадившись

з сім 'єю, я вже продав телицю.

передплатити

М. Нечай, інвалід.

с. В.-Димерка.

Требухів .

Місця районів, що змагаються, в обпасті

щую кролів. І nовинен зазначити,

справа . Кожної осені продаю че- [менше рез ест по 50-100 і більше м'яса.

кро­

КОЛГ()СПНИК артілі «ЖовтеНЬ» .

Вирощуйте більше кролів і корисна

передадуть

лів артілі.

Петренко Н. І. радгосп імені Щорса.

вигідна

13

тисяч кро.1енят. Після вирощен­

Ткаченко А. И. радгосп імені Щорса. Сидоренко І. А. радгосп «Великодимерський».

Декілька років підряд я виро- Маючи певний

Почався

масовий окріл. Вже є близько

Миронець К. 0 · колгосп «Жовтень», с. Требухів.

Н. радгосп

центнерів

195

-

всієї групи свиней.

Миронець М. І. радгосп «Великодимерський».

Н.

кукурудзи.

Переглянувши взяте зобов'я­ зання, К. Пархоменко вирішила

сальної вгодованості. Щодобовий

639 Здоровець К. Н . радгосп <<Богданівськиіі».

бовців

с.

Краща свинарка колгоспу ім. Калініна , с. дітки, Катерина Пар­

Галицька М . Ф. радгосп імені Кірова . Войтенко М. Ф . колгосп ім. Калініна, с. Літкн. Крикун г. д. КОЛГОСП «Червона Україна», с. Гоголів. Жеребець О. І. колгосп «Жовтень», с. Требухів. Гецько Н. М. колгосп <<Червона Україна», с. Гоголів. Гаценко О. І . колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. Ганжа Г. В. колгосп «Жовтень», с. Требухів. Соболевська Н. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. Примак С. П. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. Савченко €. П . колгосп ім . Калініна, с. Літкн. Філіпович Г. І. колгосп «Жовтень», с. Требухів. Приходько О. С. колгосп <<Червона У·країна», с. Гоголів . Лисенко О. Я. колгосп <<Червона Україна», с . Гоголів. Щербина н. к. КОЛГОСП ім. Калініна, с. Літки . Лнтош М. Л. колгосп <<Червона Україна», с. Гоголів.

Леоненко

з

Ji~&fH!J1ffi

комсомолка .

Кол госп «Червона Україна»,

с.

одна

-

------а

вересні.

Н. Мархотко,

Кваша

кращих доярок колгос п у ім . Ста­

пу. Другий опорос свиноматок бу­

16З

ПЕРЕДОВІ

від кож ної за­

кріпленої за нею свиноматки по

199

567 +7.З 546 +0,7 -1,4 626,7

свинарки другої ді­

залася одержати

2З7

6З9

+І2,З

-14,0 +12,9

756 797 624 646

у нашому

льниці . Галина Харченко зобов'я­

260

207 190 170 194 187

+19,9 +12,4

знають

-

гару. Це

:См:с

та

842 834 834 832 832 828 823 811 810 805 803 800 790 780 770 769 766 765 764 758 755 737 737 736 735 734 733 723 722 721 716 715 712 707 707 703 702 700 700 664 653

1 ОО

гектарів угідь.

(Доярви, яві найбільше одержали ві.'Іоrрамів молона від завріплених хорів за 4, місяці) Пильтяй М. З. колгосп ім . Сталіна, с. Русанів . Ряба А. А. ко.1госп ім . Сталіна, с. Русанів. Войтенко г. Д . колгосп ім . Калініна, с. Літки. Криченко Г. А. радгосп «Богданівськнй» . Пнндюра € . К. колгосп «Більшовик», с. Рожни. Безпала П. Т. колгосп ім; Сталіна, с . Русанів. Лукашенко К. П. радгосп «Бобрнцькнй». Трохименко П . І. колгосп ім. Калініна, с. Літки. Ходос Н. С. радгосп «Бобрнцькнй». Божук Г. Ю. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Волкова Г. А. радгосn «Бобрнцький». Ковален.ко У. М. радгоеп «Семиполківськнй» . Вашуленко Н. А . радгосп «Бобрнцькнй». Кукшин г. г. радгосп «Семнполківськнй». Ворона €. С. колгосп ім. Калініна, с. Літки. Бобко М. М. радгосп «Семиполківськнй». Батечко Х. Д. радгосп «Семиполківськнй» . Семенюк О. Ф. колгосп ім. Сталіна , с. Русанів. Кваша В. К. колгосп ім . Сталіна, с. Русанів. Коваль О. О. ·колгосп «Жовтень», с. Требухів. Лузя П . Д. радгосп «Семнполківськиіі». Гордієнко Н. Ф. радгосп імені Щорса. Uаліс Р. В. колгосп ім. Калініна, с. Літкн. Зінченко М. С. радгосп імені Щорса. 1007'Чикиня Г. Х. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 1005 Гісар Г. С. радгосп імені Щорса . 1001 Мехед Н. К. колгосп «Більшовик:., с. Рожни. 1000 ЯкимеІІКО М. Ю. колгосп ім. Калініна, с. Літкн.

1571 1497 1248 1205 1199 1169 1161 1156 1106 1106 1102 1101 1101 1096 1094 1092 1089 1085 1070 1068 1063 1040 1031 1023

цен­

колгоспі комсомолку Галину Хар­ ченко та її подругу Галину При­

Назви радгоспів

<< Б о брицьки й »

ІЗ,7

«Вел икодимерський» «Семиполківський»

ім. ім.

Заворичі, ім. Кірова

22,2

:.:"'

о.,.,

:>і

Всі добре

о:.:

о:<о> -;оо

м о> "' :С==~

с.

~о> О

"'"' "' "' ,."' ...

"'-::о:с

54,1 91.7 14,5 10,7

«Зоря>> « Богданівський »

колгоспів

О :со

~:с»

мин у ­ р ок у

OQ.Q, :>і» о

:ес-

р а дгоспів

Кірова

«БобрицЬІШЙ» Імені Щорса

По

:с'=с

•2 Е ::f

колгоспі.в

Мокрець, ім . І-го

nроти

="':>і " ". "':с"'"' ..",__ " ~g~

Назви сіл

Літки,

Різниця в ц11т

"'"'

320

тверів ио.ІJока ва

одержати по

У подруг спориться робота

травня

л ого

.,...: і

1

травня

1

Наше зобов'язання­

о

о

Виробництво молока в колгосnах і радгоспах

Виробництво м,яса

на

з

державних

заготівель

тваринницької

районах

області

за

і

заку ­

продукції

станом

на

по

І

травня .

Наш район по продажу м'яса на 25 місці серед ЗІ району об­ ласті : виконано . піврічний nлан

на 84,1

процента;

шинський

район,

Києво-Свято­ з

яким

змагає­

мося, на 22 місці : виконано план на 88,9 процента; по продажу молока наш район на 10 місці: виконано план на 5З,7 процента ;

Києво-Святошивський

-

місці : виконано план на

на

66,1

І про­

цента.

План продажу яєць район ви­ конав на

53,7 процента і займає 22 місце; Києво-Святошинський - на 4 місці - на 73,6 процен­ та,


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

4

._...._.~·~~iCffбp·r ВА

Сильні, загартованІ Спортивний

сезон цього року

ми почали непогано. Перші зуст­ річі з футбола принесли перемо­ гу нашим гравцям. Але це ті.'lь­ ки початок. Первинна організа­ ція ДСТ «Колгоспник» поста­

. .

творчий

ПІДХІд

ла серед колгоспників великий інтерес. До участі в спортивній роботі

залучаються нові товари­

сезону.

Ось

го?

по.тІіпшення

Не

фізкультур­

ної роботи, у виступах

спорт

сnортивно-масової

В

порівнянні

роком

ряди

з

росли майже

Підготовлено

значну

ви­

футболісти

комсомольської

педисти

«Жовтень»,

---

СПОРТИВНОЇ РОБОТИ стадіон:

наш

приведено

футбольне

в

поси·

жено 200 дерев. Все це спра­ ва рук активІСТІв спортивної роботи В. Бедринця, С. Гузій,

Н. Дужик, О. Компанця, П. Гу­ зіІІ, М. Пономаренка, В. По­ льки. Був тут і голова сіль­ виконкому Ф. Шевченко, який брав активну участь в облад­ нанні стадіону. Відбулися перші футбольні покладено.

Попереду спортивне літо. Почали спортивний сезон і учні восьмирічної школи. Ре­

зультати М. Полященка, Н. По­ номаренко, М. Дужика, І. Ско­ робагатька радують нас всіх.· П. КУДІН, суддS!. по спорту.

с.

Рудня.

По чорнильному морю ...

Немає чим похвалитися спорт­ сменам

ім.

колгоспів

Ватутіна,

ім.

Кірова

радгоспів

полківський », «Зоря».

про

перші

«Семи­

«Бо брицький »,

розповіли

успіхи

в літньому

спорті. У Rалиті, наприклад, об-

вимагає

Але незрозумі.1о,

сказав

-

чому торговельні організації так

фізкуль­

мало завозять •

госпу ім. Сталіна. Тут багато комсомольців, молоді, однак не ство-

рено жодної спортивної

вентаря. Адже купити м'яч, форму

не

так-то

як

тут

підхід до справи»,

урочисто аемлі,

зив

з

бажання

свято

лося

відсвяткува,1и особливою

людей

так

народів. nраці

широко,

по

силою

для сільського

турбуються в Русанові про спор­

не

нсій

Ніколи

це

відзнача-

з таким

енту-

зіазмом, як нині. І всюди на пер-

артілі,

травня

чани,

на

другому

-

зазимчани.

На площадці міської середньої школи М 2 змагались І>оманди Гоголівської, Русанівської, Тре­ бухінської шкіл і хазяїв пло­ Серед юнаків і дівчат першість з волейбола за гоголівцями, дру­

ге

місцевою

-

школою

J\2 2.

чат

з

на

першому

баскетбола

першість

воювашІ требухівці, друге голівці.

-

з

за­ го-

Команди, які зайняли перші і

другі місця, візьмуть участь у районної

~·комплектовані до такого

-

місці

спартакіади.

збірні

учнівські

кетбола і футбо.тш, які готуються

прийнятому рішенні.

змагань,

ДСТ

7-8

голова

«Сnартак».

сnортивних

двома

німецькими

нормалізувати

хідному

державами,

становище

Берліні,

в

За-

Боротьба в Південній Кореї

nеретворивши

ТрИВаЄ

його у вільне місто. Розумність цих nроnозицій, іх велике зна-

Кореї nрийняв відставку Лі Син

чення

визнає

Мана з nоста nрезидента. Півден­

наради

був відмовитися від влади в ре­

для

сnрави

миру

успіху

настуnної

глав урядів важливо забезnечити довір'я між її учасниками. Проте, деякі державні діячі на За-

ході діють теnер в іншому наn-

рямі. Про це свідчать недавні вистуnи канцлера Західної Ні-

3 травня nарламент Південної

зультаті народних заворушень, які виникли у зв'язку з тим, що лісинманівська тиранія nривела

Південну Корею до цілковитого розорення, злиднів. Лісинманівсь­ кий уряд намагався танками і ку­

ван~я: ЦІлІ

при владі, сnираючись на американські штики і долари.

ви-

обстано~ки.

вік

військовослужбовців

-

людей,

зв'язаних

з

воєнним

робництвом, людство не буде спо-

західних

держав

у

Комітеті

ускладнення

.

..

МІЖ.н<І_родн?І

ставила собІ

1

сесІя

ради ПІВючноатла~тичного воєн-

Розмах

народних

вистуnів

у

Південній Кореї налякав Вашінг­

ного блоку, яка вщбу~ас.я цими тон. Правлячі кола США nого­ дня:-'и в турецьком~- МІСТІ Стам·І дились на відставку Лі Син Ма­ бую. Учасники сес11 обговорю- иа, сnодіваючись тим самим зас­ вали nитання дальшого

nосилен-

nакоіти

nівденнокорейське

насе-

в цьому році

по роззброєнню не відповідає те-

ня воєнних готувань.

лення і зберегти основи ліснима-

наради глав урядів США, Англії і Франції, з

Захід фактично наnоля.гає не на роззброєнні, а на встановленНІ

ша краіна прагне забезпечити успіх наради у верхах. М. С.

Син Манові як тимчасовий npeзидент nрийшов його nідручний

якою люди зв'язують надії на дальше ослаблення міжнародної наnруженості. Від «зустрічі у верхах», як часто називають на-

Хрущов, вистуnаючи в Баку, nідкреслив, що Радянський уряд не nашкодує сил, щоб наступна в Парижі нарада буда усnішною і nлодотворною, щоб в результаті її народи могли з задоволенням

Хо Чжан, який зразу ж nоклявся в «неnохитній вірності» GША. Але маневри з урядовими змі­ нами в Південній Кореї не заспо­

стуnну нараду, народи чекають розв'язання найнасущніших між-

контролю над роззброєнням. В травневі дні нинішнього року минає 15 років з часу закінчення другої світової війни. Але риси nід нею досі не nідведено. Західний Берлін залишається по-

nовного

Евроnи,

важливии

змщнення

ворень у державюи машин~, ви-

миру. . ПозицІя нашого ур~_ду знаходить гарячу nідтримку з боку

веде,ння амери~ЗІ~ських вІйськ, воз~ єднання з ПІВНІчною Кореєю в єдиній демакратичиїй державі.

святкувалось ризької

CPCP,

народних

і

наnередодні

nитань _

загального

Па-

пер

цим

сnодіванням

народів.

На nротивагу всьому цьому на-

нівського режиму.

На зміну Лі

коїли народ. Народні вистуnи в Південній Кореї тривають. Пат­

насамперед роховою бочкою в самом~ центр~ І відзначи:_и. що зроблено І.ювий і ріоти вимагають ~~рівних ~еретроззброєн-

ня, а також знищення залишків другої світової війни, які виявляються в тому, що досі не укла-

а

в Західній

НІмеччиНІ

відроджується мілітаризм. Радянський Союз nроnонує nокінчити з залишками другої світової вій-

дено мирного договору з h"імеч- ни: укласти мирний с:СТРОИТЕЛЬ КОММУНИЗМА:.

-

в

листі

nід такою

назвою

(«Будівник комунізму» від 7 квіт­ ня ц. р.) nисала про nусті вітри­ ни

в

магазинах

ССТ.

Голова

nравління сі.1ьськоrо сnоживчого товариства т. Біленко nовідомив редакцію, що вітрини магазинів оздоблені.

крок

для

до~~р з всіх миролюбних людей.

С.'Іідами неопублlвованих л:иетів «Прошу доnомогти мені в одер­ жанні

nенсії»,

ханням

з

таким

звернувся

до

nро­

редакції

П. Н. Малюга з с. Плоске, який з І 930 по 195;:1 рік був колгосn­ ником

ко.~ишньоі

JІеніна. лист

Редакція

голові

артілі

імені

надіслала

робочкому

цей

радгосnу

«Зоря» т. Волохі. Нам nовідоми­ ли: сільська Рада оформила від­ nовідні документи, а райсобез встановив т. Малюзі П. Н. nенсію.

-<>Ному відома доля Олексія Броварського? Покликаний у 1941 році до лав Радянської Армії, мій брат

Олексій Симонович

Броварський

додому не повернувся

гинув в боях

-

він за­

за Вітчизну.

Але

де, коли і при яких обставинах

віддав Олексій своє життя, йо­ го рідним невідомо.

Після

закінчення

вшни ми

одержали з м. Бровари листа. Пи­

сав офіцер, інвалід (пріавища йо­ го не запам'ятав) про те, що він з Олексієм вчився в офіцерській

нічого про Олексія ми не знаємо. Може, кому відома його доля? Просимо повідомити на адресу: Черкаська область, Шполянський район, с. Станіславчик, Григорію Симоновичу Броварському. Г. Броварський.

нокорейський диктатор змушений

або

nонад

нова

го проходження служби. Більше

ного гніву змела Лі Син Мана, який nротягом 12 років тримався.

щороку

"Торгувати культурно" Пенсіонерка з с. Літки З. Смир­

товариств.

лона, які закликали «викинути за борт» ідею мирного співіrну-

nожирає

nриміщення

одягу гравців.

школі, після чого вони роз'їха­ лися в різні частини для дальшо­

райради

єнь,

яка

.~авн,

Союзу

М. Яхно,

Л. Кучер, інструктор

що відбудуться

1равня в Броварах.

леметами nридушити народне обурення. Але марно. Буря народ­

100 мільярдів доларів, тримає в своїх обіймах 100 мільйонів чоло-

ворота,

зберігання

щадки.

меччини Аденауера і застуnника державного секретар& США Діл-

ція

Перше

волейбо.'lьних

команд на першому місці дітків­

лі миру важко nереоцінити. Доти, nоки триватиме гонка озбро-

tuотравневих nолотнишах були юине за завтрашній день>, слова: «СвітWІі - мир!», які ста- nише індійська газета «Амріта ли девізом ведичезноі більшості базар nатріка». Тимчасом nазилюдства.

юнакіn-літківчани.

тивні споруди, форми й інвентар.

західної частини Берліна. «Значення роззброєння для до-

вира­

в

команди району з волейбола, бас­

чі. Така ж думка підкреслена і в

стадіону, а його і досі немає. Не

чиною і триває іноземна окуnація

який

а

Фіналі

легко.

«Потрібні ініціатива, творчий

Для

свята

-

спортивного ін-

багато діячів і на Заході.

Першотравень,

з волей­

-

секції. висновку прийшли всі виступаю- до обласних зональних шкільних

Чимало часу пройшло, визначили місце

-

Русанівці

валитись

Фізкультурна робота в Пухівці.

площадок

баскетбола серед юнаків, а тре­ бухінці - на другому. Серед дів-­

т. Борисенко Г. з с. Гогодів,

турникам

хазяї

каво пройшли в ряді сіл спор-

біЛЬШОі'О. Нічим пох­

передового в районі КО.'І-

ауст­

1

тивні змагання.

-

- - - - - - ____ _. _ _ _ _ ,..:-..:-..:-.... - - - - - - -..

Світлий

та

ладнується сільсьІtиЙ стадіон. Ці­

Дивно, чому правління

Піспя nершотравневого

шкоди,

високу май­

тя

ікаво, гостро проходш1а гра.

-

нові д.1я

районної

На спортивних площадках місь­

Серед юнацьких

Учасники пленуму

Але жит­

300

участь

бола. Друге місце з баскетбола зайняли спортсменки Заворицької

на

стерність.

порядок

поле, лінійки

Початок

сі.ТJЬські велоси­

Ц

ла, а команда дівчат

змаганнях

сільський

пані піском, а навкруги посад­

зустрічі.

ра-

обласних

АКТИВІСТИ впізнати

баскетболістки

по­

казали

с. Требухів.

Не

і

йонног.о центра,

організаціі.

Колгосп

БаскетбоЛІсти школи М 1,

МІСЬКОІ середньо!

змаганнях

шкільної одімпіади.

дівчата

свою майстерність. Це - сильні, йонних і об.ТJасних змаганнях взя­ загартовані Фізкультурники ме- ли участь близько чотирьох тиханізатори В. Листопад, М. Ос- І . .

нач, м. Овдієнко, а від хлопців с~ч с~ортсмеюв._

відбірних

ваяли

23 квітня ц. р. у nримітці «Від редакції» вказувалося на неnри­ вабливий виг.Іяд, який має ста­ діон районного центра. Наnере­ додні свята стадіон оfі.1аднано: відремонтовано огорожу, зроб_1енu

зайняли перші місця з баскетбо­

кількість

ських інструкторів і судів. В ра­

спортсменів

і!\

середніх

кої середньої школи М

тисячу ~оловік.

!fl\

~;омащ

рілись команди дітківської, За­ зимської, В.-Димерської, Заво­ рицької і місцевої шкіл. Юнаки і

позаминулим

фізкультурників

у

роботи, а

віз, як-то кажуть, і нині там.

масовим.

ни продовжують удосконалювати

секретар

nрий-

бився на тому, щоб зробити влітку

значкистів, розрядників, громад-

М. Ганжа,

раз У Русанові

мали рішення про поліnшення

учасни­

17 юних

чому в доповіді про стан та за­

ші. А наші «кадрові» спортсме-

не відстають і дівчата.

СТіЛЬКИ

шкід району, а всього понад

нього спортивного

ків плену~ІУ основний наголос ро­

виклика­

uаскетuО.1ЬІІИХ,

проходив в дні розгортання літ­

різних видів спорту, працює сек­

в ці дні розгорнулась,

шкільної олімпіади

справи

волеиuольних

ходи

тись на цьому не сліJІ.: Підготов­ ка до сільської спартакіади, яка

до

роиу.

1960

,,СтаАіон облаАюшо"

Зональні змагання

Черговий п.1енум районної ра- 1партійна і комсомольська орга­ ди Союзу спортивних товариств нізації колгоспу байдужі до цьо-

вила перед собою завдання: зро­ бити спорт масовим. Зараз у нас п'ять команд з ція з важкої атлетики. Зупиня­

u і а т и в а,

іні

травня

~іе

ТОВАРИШІ ФIBRYЛЬTYPHJ:IRJl!

Потрібні

7

СЛUАМНпашах.

Спортивне літо вступає в свої права

PEROPДJI,

НОВІ

Субота,

В. Харьков.

Дивіться me.Jt.enepeдaчi 8 ТРАВНЯ Неділя: 10.00 урок «Займайтесь фізкультурою»; 10.20 ШОСТИЙ урок анГЛІНСЬКОЇ МОВИ; 13.00 сnортивна nередача; 13.35 -- художній фільм; 16.30 nередача для воїнів Радянської Армії, nрисвячена Дню nеремоги; 19.00 - реnортаж про футбольне змагання

між

московськими

командами ЦСКА МО «Сnар­ так»; 20.00 nерший відділ кон­ церту італійського сnівака Клав­ діо Вілла. Передачі з Москви; 20.55 - «Лоша». Короткометра~­ ний фільм; 21.35 вікторина. Передача

сnортивна з Москви. 9 ТРАВНЯ Понеділок: 11.00 телевізійна хроніка «Новини дня»; 11.10 кіножурнали; 11.40 - «Перший день миру». Художній фільм; 18.30 - телевізійна хроніка «Но­ вини дня»; 18.40 літературна

-

nередача;

19.00 - вечір, чений Дню перемоги.

Редантор

присвя­

В. ПИНДЮРА.

орган Бров~Щ>Скоrо райкома КП Украи,нЬІ и райсовета деnутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ, Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2 158. Броварська районна друкарня обласного управліаня культури.

Зам.

2170

-ЗЗJО

54 номер 1960 рік  

54 номер 1960 рік

Advertisement