Page 1

ЛpoAemapl

eclx

llpalн, еднаіlтеся!

Рік ан.цаиии ХХІ

стяхяновшь

Доля високого врожаю вирішується у травні.

N! 54 (1656)

Борись, товаришу, за високі темпи

СЕРЕДА

1968

р.

сільськогосподарсь­

Святкування Дня раАЯНСЬКОЇ преси 5 травня трудящі нашої краї­

Карла Маркса

Під знаком мобілізації всіх сил зання по надоях :\І:Олока від за­ взятих КJ;іплених за нишr 1\орів . .Але ще виконання на успішне і це, відстают~,, зобов'язань по вирощенню висо­ багато доярок врожаю

ро біт!

польових

ЦІна 15 коп.

Завершальний місяць весни 140-річ,ч,я з дня народження хого

ЯКІСТЬ

ВІДМІННУ

І

ТРАВНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної оортії України та районної РаАи Аеnутатів труА.ящих Київської області

.

.

.

.

7

урочисто народ Радянський Знаменній даті були присвяче­ ни широКІ} відзначили традицій­ наслідок.. послаб­ відзначив 140-річчя з дня народ­ ні наукові сесії і конференції у не свято - ,Пень радянської пре­ осново­ Вищих партійних школах, інсти­ си. соціалістичноN змагаиня. ження Карла :Маркса -

перш за все,

-

про­ лення великі пройшло У листі до редакції rрупа доярок положника наукового комунізму, тутах і університетах, У Москві, Ленінграді, Мінську, геніального мислителя, великого книжкове-ілюстративні виставки, перlllотравневе свято в колгоспах з Іt.~лгоспу «Більшовик;,, t. Рож­ Ташкенті та інших містах, в ра­ району. Більш масовим стало со- ни, скаржиться' ю1. деякі недмі- вождя і вчителя робітничого кла- організовані в бібліотеках, пала­ йонних центрах відбулися збори цах культури, робітничих і сіль­ заважають ім вийти у су. в рільни- ки, що ціалістичне змагання працівників газет, журналів, ви­ ських клубах. Одну з таких ви­ країни, нашої селах: і містах У' недоліки Ці передовиків. чих бригадах, серед механізато- лави з спільно давництв, друкарень можна було б давно усунути, ЯІ\- .яка першою в світі втіJІИЛа в ставок відкрито в l{ержавній пу­ ребсількорами і читачами. У сво­ рів, тваринників. Подолаючи примхи погоди, тру- би регулярно проводились внроfі­ життя великі ідеі Маркса, пр(}ве­ блічній бібліотеці Академії наук іх виступах промовці говорили дені лекції і бесіди про геніаль­ УРСР в Кивві. На ній представ­ про успіхи преси та її недоліки, дівники колгоспів ім. Сталіна, ничі наради тваринниюв. ра:іон, ного теоретика і вождя світового лені праці К. Маркса, видані на Києво-Святошвиський с. рус. Бобрик, ім. Ватутіна, культур,

ких

дуктів

хівка,

виробництву

тваринництва

значна

бригад

кількість

інших колгоспів у більш стислі

строки і набагато краще, ніж у минулі роки, провели: сівбу ранзавершили культур, ніх ярих посадку картоплі, сівбу кормових

культур на зелений КСJnвейєр і на поввий хід розгорнули зараз сіІJбу кукурудзи. Агроном КУіІа-

женеького колгоспу «3о]ІЯ» тов.

Заєць Л. запевняє, що nр<-тягом

ставлево за матеріалами і

· номері нашої також звf'-

газети надруковано

Ленінградці відзначили 140-річчя

з

великого

народження

дня

не напруження на польових ро- дення про виробництв'> м'яса в вчителя пролетаріату урочистими ботах, як того вимагають умови колгоспах району за 4 місяці ни- вечорами. нинішньої весни. В той час, як нішнього року. Приємно відзначи-

На заводі, .який носить

не

ще

на

му-ленінізму при ЦК КПРС. Величезною

•••

марксиз­

консультації Інституту

популярністю

Активно пройшли в нашому ім. Леніна збори, при­ колrоспі косвячені Дню преси і випуску 2-

ристуються в нашій країні твори

тисячного номера щоденної стін­

ім'я основоположників наукового ко­ ної газети <<Вперед». В обговорен­

.

.

колгоспі ти, що по цьому важJІИвому ви- Карла Маркса, відбулися загаль- мунізму К. Маркса і Ф. Енгельса. ні доповіді, з якою виступив за­ стінгазети збори. Колектив нан- За 1917-1958 роки в Рад.янсь- ступник редактора _ . було мІсце, всшд за лtтювчанами, випосіяно взяли Швачко, І. І. учитель

придеснянському

у

увагу

3

3-4 днів буде завершена і ця як заплановано. У сьогоднішньому робота. . А ле не всюди створено необхщ-

зосереджували

fкраіні, спогади його сучасників, розв'язаних завданнях. районів Киівщипи знач~о випе­ Москви; гості столиці побувалв в висловлювання В. І. Леніна про Збори, присвячені ,Пню преси, редили нас по виробництву яолІJ­ Центральному музеї В. І. Леніна, марксизм. відбулися в Києві. Вступним сло­ ка на кожні 100 гектарів сіль­ де ·з великим інтересом знайоми­ «Сторінки великого життя» вом збори відкрив перший секре­ документами й експоната- так називається новий кінонарис, ськQгосподарських угід"· Щоб по­ лися тар Київського міськкому КП рівнятися з передt}ВИМІІ раііон:і­ ми, .які ~озповідають про поши­ випущений Центральною студією Украіни тов. :М:. С. Синиця. ми,_ колгоспами, потрібно не ті.:~ь­ рення ідей марксизму-ленінізму в документальних до фільмів З промовою виступив секретар ки посилити боротьбу за збізь­ Росіі, книгами :Маркса і Енгельса, 140-річчя з народження ЦК КП Украіни rов. С. В. Чер,во-дгя шення надоїв молІJка від кож•-Іоі --хорови, а забезпечити, щоб на яких вивчав і яки~и корнетував­ Карла :Маркса. Кінокартину по- ненко .. (РАТАУ). кожній фермі було сті;Іьки корів, ся для роботи В.. І. Ленін. при трудящих

Тисячі

і ряд інших пролетаріату.

з яким змагаємося,

на друге І нозаводськ1 «Більшовик», с. Рожни, аа ста- робивчому . . . показиику .

5 травня 92,2 процента площі ярих куль- йшов заворицький г.оJІrосп імені бшьшоІ фабрики книги - дРУ- кому Союзі праці :Маркса і Ентур і посаджено 80 процентів Кірова, який ряд років був серзд карні «ПечатнЬІй двор» імені гельса видавались 1955 раз за­ площі під картоплю, }' калитян- відстаючих. Це свід•шть про те, М. Горького підготував до друку rальним тиражем 72 мільйони

ном на

ському колгоспі ім. Сталіна, якиіі що всі без винятку коJtгоспи ра- десятий том другого видання зіб- примірників. Іх перекладено

викликаних йону мають можліfвість не тіJІЬ- ранн.я творів Карла не знав труднощів, повіддю, посіяно всього ш1ше 58 ки виконати, а й перевиконати

Маркса

процентів ярих культур і 38 про- щодекадно, щомісячно взяті зобо- Ф. Енгельса.

69

на госпники, ,Пиптан м.

мов.

тель, Баранів (РАТАУ).

•••

центів картоплі. НижtJі, ніж по в'язання по виробництву м'яса.

наполеr;швоі тий вечір, присвячений 140-річ- для поширення полІтичних

особливо

1 нау-

хів, ім. Жданова, с. Красизівка, боротьби за високий врожай всіх чю 3 дня народження Карла кових знань :М:. Броун. . І. Кривобои, ім .. Димитрова, с. В.-]ІиАІерка, та сільськогосподарських культур, :Маркса _ основоположника наувиконати

деяких інших. На останньому міс- за те, щоб не тільки

член КПРС.

.

.

ці по посадці картоплі рудп.~tнсь- травневе завдання по виробни- кового комунІзму, геНІального кий колгосп ім. 40-ріqчя Жовт- цтву продуктів тваринництва, а мислителя, революціонера, без..

r.

о.

r. - учи­ - голова

акти­

представники

колгоспу,

ву щоденних стінних газет кол­

5-го травня в районвому Бу-~ заводу сільгоспзапчастин лектор Травень - завершальний яірайону в цілому, wr.ши сівби та посадки картоплі і у таких кол- сяць весни. Він повинен стати динку культури відбувся урочне- районного відділенн~ Това~иства госпах; .як «Жовтень~>, с. Требу- місяцем

брига­ участь тт. Хомич С. М. диР тракторної бригади, Хренав­ ський :М:. :М:., Шило Г. І. - кол­

••• городній бригаді

с. Плоске, с. Світиль­ не, '1'1'. Теплюк А. Г. - заступ­ ім. Леніна, госпів «Червоний прапор»,

ник редактора, :Максименко В. І.

-

редактор та ряд інших това­

ришів.

За рішенням партійної органі­ заціі і правління

колгоспу РеА-

колгоспу колегії стінгазети вручено пода­ ім. Леніна, с. Плоске, агітатор рунок _ фотоапарат. Преміюва­ проти 61 за станом па 5 травня зроблено у попередні міСяці. До бітвичого класу, трудящих всьо~ С. Фесенко щювеяа з комоепни- ла редколегію також редакція

ня. Всього лише на 45 процентів і надолужити

те, що

по району в цілому виконав план ЦІtОГО повинна бути

не було страшного борця

за справу ро­

спрямована го світу.

мокрец;,киИ .організаторська і політично-масо­ картоплі посадки ва робота партійної організаціі, колrосп ім. 1-го 'Гравня.

В

ками бесіду, присвячену 140-річ- райгазети.

Присутні з увагою прослухали

чю з дня народження

У nорівнянні З МИНУЛИМИ 111іся- керівників КОЛГОСПіВ, ВОЛJІ і енер- доповідь на тему «ВИНИКНеННЯ цями збільшилась кількість доя- гі.я всіх трудівників сільського марксизму - революційний перок, .які перевикоН1'ЮТЬ зобов'я-

lt.

Маркса.

П. РІ6н,

голова сіт.ради.

На зборах обрана редколегія в складі

21

колгоспника

господарства району.

._._.._

наук в.

У РRДІ МІНІСТРІВ СРСР

ПРО МІЖНАРОДНИИ КОНКУРС ІМЕНІ П. І. ЧААКОВСЬКОГО Черговий :Міжнародний копкуре Чайковського · буде П. І. імені пропозицію :Міністерства культу­ проведений в 1962 році. ри СРСР про систематичне провеРада Міністрів СРСР прийняла

Рада :Міністрів СРСР доруqила

ні П. І. Чайковського один раз за робити і затвердити умови і пороки.

рядок

проведення

---·---

конкурсу.

r.

Федоренко.

І. цимоwинсьиий, завідуючий кабінетом партосвіти р·айкому КП Украіни.

• *на *цю

З доповіддю

в бібліотеках

секретар

ці дві збільшився

с. Жердова.

Украіни, а також сіл району у

попит на т~(}РИ класиків

ж

тему книжк(}ві виставки,

•••

марк­

Влаштовані

сизму-ленінізму.

парторганізаціі.

Збори сількорів, читачів, бесі-

прпсвячені ди агітаторів,

присвячені

підкріпляються На Украіні іде масова посадка 1 Зобов'язання минулим ділами. Ще з осені під картоплю картоплі. Порівняно з роком площа піА цією культурою виділено ділянки зябльової орав­

збільшиться на 39 тисяч гектарів ки. На поля вивезено багато ор­ Підвищення і становитиме близько 1 мільйона ганічних добрив.

гектарів. Трудівники села основ- врожайності здійснюється також рішили в цьому році з кожного

гектара посіву зібрати по

120

gентнерів бульб.

100-

за

рахунок

поліпшення

інженерно-технічних

працівників

Т. Гриrоренко.

,Пню

в ряді

інших колгоспів, підприємств. ~==============~.

tl

Колектив наукових співробітників відділу се­ Всесоюзного науково­ лекції зернових культур буряків вивів і дослідного інституту цукрових передав у виробництво 11 сортів різних зернових створенням культур. Тепер триває робота над виро­ а також пшениці, нових сортів озимої щується гібридне насіння озимого жита. На фото: завідуючий відділом селекції зерно­

·

ІUльйои rектарІв ~ картоплею

них картоплесіючих областей ви­

пред-

•••

дення МіжнароДного конкурсу іме­ Міністерству культури СРСР роз- виступив на зборах робітнИків та життю і творчості Карла :Маркса. преси, відбулися також чотири

і

ставників сільсько1 штелігенціі • Редактором затверджено комуніс­ реворот у філософії», з якою виf раІоввій бібліотеці, в кабіне- та т. Петрова Г. в. ступив кандидат філософських ті партійної освіти райкому КП К. KYAPR,

підбору

сортів картоплі.

У цьому році зростав рівень механізації робіт у картоплярстві.

(РАТАУ).

вих

культур

n.

кандидат

сільськогосподарських

П. Максимчук (з.ліва) і молодший нау­ наук ковий співробітник інституту М. С. Мартниенко проводять добір окремих потомств гібридів пше­ ниці. Фото К. Доліна. (Фотохроніка РАТ,АУ).


Економічна

кадрів

ОСВІТа

Сереаа,

·

СТАХАНОВЕЦЬ

2

дІ_ іФ.П

Зі всього комплексу питань, що Найбільш характерним щодо Такої ж думки і всі інші слуз підсумків навчаль- цього є комуніст, голова колгоспу хачі цього гуртка. Ряд з них ного року в сітці партійної осві- «Шлях Ілліча», с. Зазим'я, тов. стали JІекторами, агі·rаторами з ти, хочу в даному разі зупинити- Павелко В. І. Недивлячись на те, таких питань, що вивчали в ся на одному - економічна осві- що він у свій час вивчав полі- гуртку: «Шляхи підвищепня про­ кадрів.

Партійна

організація

текономію

в

учбових

закладах,

дуктивності

праці

й зниження

приділяла цій ділянці ідеологіч- т. Павелко кожну тему конспек- затрат на ІfІІробництво одиниці ної роботи особливу увагу. тував. Особливо важливо підкре- сільськогосподарської продукціі», Почну з районної економічної слитн слідуюче у його самостій- «Спеціалізація виробництва школи. В її складі понад хачів, головним чином колгоспів, секретарі

.

слу- ній роботі над книгою: він багато правильне сполучення о1•ремих голови читає літератури з питань коп- галузей господарства а І\олrос­

60

колгоспних кретної економіки сільського гос-

пах».

партійних організацій, ряд пра- !fОдарства. Це в значній мірі доТисячі кілометрів ВІ!ІдІЛяють цінників партійного і радянсько- помогло йому на основі точних пухівський колгосп ім. Ватутіна го апарату. розрахунків довести членам арті- від одного з передових кмгоспів

Основні теми занять з питань лі, що колгоспу цілком під силу країни «Россия», політичної економії (розділ соціалістичний спосіб виробництва), якими керував кандидат економічних наук т. Тетерін І. 0., були ·слідуючі: «Перехідний період від капіта-

лізму до соціалізму». «Матеріально-виробнича

взяти на 1958 рік зобов'язання - виробити на кожні 100 гектарів сільськогосподарських угідь по 100 центнерів м'яса і 400 центнерів молока. Дані про хід виробництва продуктів тварин-

кого краю. Але у виробничій діяльності пухівчан, в перспек­ тявних планах розвитку іх rро­ мадського господарства мохша по­ бачити зернини цінного досвіду ст.авропольців. У цьому аv.слуга

рівництва соціалістичним змаган- ної економіки

«Суспільна власність на засо­

би виробництва - основа виробnичих відносин соціалізму».

«Основний

економічний

Ставропольсь­

иицтва в колгоспі говорять за те, гуртка (керівник т. Петренбаза що при посиленні партійного ке- ко :К. 6.). по вивченню конкрет-

соціалізму».

ням

взяте

зобов'язання

обов'язково виконано. . Протягом навчального

сільського

буде дарства. Досвід

парторганізаціях

госпо­

колгоспу «Рос-

си.я» тут вивчали, як кажуть, з року олівцем в руках. Так само по­

закон працювало також при первинних діловому вивчали

соціалізму».

і ряд інших

підприємств, тем.

колгоспів і МТС району

«Закон планомірного (пропор- ків з питань ці опального) розвитку народноr.о .

12 гуртДобре було організовано навконкретноі еко- чанн.я і в ряді інших гуртків . . .1 конкретноі економіки сільського

НОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

господарства».

A\DUA\X

«(;успільна праця прІt соціа­ один з слухачів такого гуртка лізмі. Неухильне зростання про­ головний інженер Бобрицької МТС дуктивності праці економіч­ т. :Кушнір 6. І. «Товарне виробництво.

вартості».

-

завершила сівбу кормових культур на зелений конвейє~. Але в нас,

як і раніше, головним джерелом створенн~ соковитих 1 концентро­ ваних кормів є кукурудза. Зараз почали сІяти цю культуру.

Щоб кукурудза була качанистою, дала стільки зеленої маси, ~к зобов'язалися

- по 300 центнерів з гектара, на кожен з них ПІД оранку внесл~ по 18-20 тонн торфо-гнойових компостів, добре

розпушиш' грунт. Насіння гібридне, «ВІР-f2», трактор~ст Василь Крикун і машиніст сівалки АндРій fуть посІяли за

рів кукурудзи.

На зерно буде в нас

48

гектарів· цієї культури. f~унт підrот!­

механізатори посіють кукурудзу.

господарства, промисловості. За­ слуговує, ЗGКрема, бути відзна­

сП еремог а:..

Вчора тракторист Петро

*** Козюіа,

внесли в суміші по 1 центнеру суперфосфату, фосфат-шлаку і каї­ ніту. Щоб знищити на посівному зерні спори сажки, зап~бігти. sа­ пліснявінню його в грунті,

після сівби при похолодапНІ насшня

протруїли меркураном.

Посівмо кукурудзу за

3-4

дні.

Ocmauui пGчав

-

с. Кулаженці.

Konrocn

ім.

і зазеленів овес,

проростати

маємо на зерно гектарів.

вісті а полів

с. В.-Ди­

Kipcnsa,

люпин,

систематично виконують норми на

50

були ну Л. Я., мало чим збагатить мої ганізації

своє'Іасно

тань поточної політики, конкретгоспо-

що я помилився спільне об­ зокрема, партІяних організацій говорення питань конкретноі ехо­ деревообробногG комбінату, Бро­

дарства секретар обкому КП Украіни т. Танченко І. М., секретарі райкому КП Украіни тr. Ратушний М. :К., Остапець :М. С.

номіки допомогло мені більш гли­ варської ·мтс. боко осмислити величезну діяль­ Економічна освіта кадрів ність партії по крутому піднесев­ важлива ділянка партійної робо­ ню всіх галузей сільського гос­ ти. Пропаганду економічних знань

Декілька годин було виділено та- подарства

кож для змістовних

лекцій

і свою на практичну роботу.

визнати,

завжди

знання. Але

сільського

повинен

не

лекції, з якими виступили з пи-

економіки

повсякденну

реагували на це. Це стосується,

слід продовжити повсюдно і за­ раз, після закінчення навчально-

го року в сітці партій-

інші теми.

По кожній навчальною

·в

темі

за

програмою

завідуючий

Вони

лом

показа­

КП

шість слухачів не тіль­ ки уважно

На

знімку:

Konrocn

агроном.

із

ристи І. Овдієнко, М. Штихов, О. Марченко та М. Шибіка, які

підруч­

еко-

додатковоЮ

літературою. ......

І ..

-

батьківщина

принесло

безсмертну

славу вітчизияиіА науці. ГеиІаль· ииА винахІд великого росіАського вченого О. С. Попова зробив ве· личезниА вплив на розвиток свІ­

Комуністична партІІІ перетво­ рила в життя мрІю Володимира Іл.ІІіча про тоІ 11ас, кми всв краі­

тової цивілізації, поІUІав початок

ся в МосквІ. В Радянському Сою· зі створено густу сітку потужних

новому етапові в розвитку науки

ceno

.

2,6 гектара картоплі. Площу

Добре

працюють

тракто-

---~·

мо

«електропастух».

. ·---

М. Гончаренко, зоотехнік.

Мрію стати комуністом Ще змалку я захоплювався тех­ Зовсім хороші. Нема, до речі, ав­ нікою. Після семирічки поступив

тоrенного

апарата,

за

допомогою

учитися у ФЗУ, став комсомоль­ якого можна буJІо б зварювальні радІО безпосередньо цем, набув кваліфікацію електро­ роботи проводити що потужність зварника-автогенщика і декілька в полі, а не в майстерні, як те­ обІцІІю Вам аодавати цІА І подІб· Досить сказати, радІостанцІА ресnубліки за остан­ років працював на київському за­ пер, за допомогою електрозварю­ ним роботам:..

Сьогодні-День радянського краіна

Шевченка,

чила сівбу всіх зернових і зер- розбили на окремі діuнки, під нобобових культур, посадку ~ар- час випасання свиней ставитиме­ топлі.

над

ім.

8.-Димерка. На прифермській ді-

nівка. Тракторна бригада закін- ли

Украіни. один

***

А. Іщенко,

ка конкретноі економіки сільського господарства член КПРС, заступник голови кодrосnу імені Стадіна, с. Русанів, А. Т. Костюк під час підготовки до заняття.

«Політична

яке

агроном.

серйозно

номія»

радіо,

картоплі.

активних СJІухачів гурт·

працювала

Наша

***

слухала лек­

торів, але

ником

планованій площі, в тому числі на 50 гектарах саджашщми, 170 під лопати по розмаркірGва­ Коnгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Позавчора друга рільнича брига­ ній тракторним маркером площі. да (бригадир Ф. Залозний) пер­ Це дасть мGжливість запровадити шою в артілі завершила садіння механізований обробіток. Зараз боронуємо картоплю картоплі на 62 гектарах. Закін­ чують цю роботу останні брига­ садимо її понад план. Д. Сахно, ди. Заборонували 100 гектарів

Каnrосп ім. Жданова, с. Краси- ляпці для випасу свиней посади­

і

агітації райкому

ли, що переважна біль­

с. Пу-

бригади за­

кінчили посадку картоплі на за­

колгосnу.

***

відді­

пропаганди

***

ім; Ватутіна,

Konrocn

хівка. Всі рільничі

Г. Лимар,

голова

ної освіти. В. Пиндюра,

школі проведені семі­

нари.

бригадир тракторної бриrадИ.

підготовку

праці. книгою. Спочатку мені здавалося, зриви занять, випадки несерйоз­ грунту під кукурудзу. Через день

тем

процен'І'ів. А. ГриЦJОК,

125-130

якого

і силоt

150

Закінчили

що гурток, керівництво яким до- ного ставлення окремих слухачів починаємо її сіяти. Цінною допомогою слухачам У ручили директору МТС т. Сапкі­ rу~тків до занять, а партійні ор-

ної

Л. Засць, агроном.

Колrосп «Зоря:.,

ності артілі, цікаві діаграми. недоліків

тракторІ

«Універсал», і машиніст сівалки «СКГК-6В» Анатолій Дяченко по­

мерка. Зійшов

і ряд

.

який працює на

чали сіяти кукурудзу. Грунт в достатку удобрений: на кожен rектар

вались факти з виробничої діяльБули в нас протягом навчаль­

ПОТІМ

В. Стасько,

с. Гоголів.

ченим гурток в промартілі імені

ного року

а

застуnник голови колгосnу

Заробітна плата при соціашзмІ».

засвоєнні зазначених

2 днІ 50 гекта­

вали. Через день-два проведемо повторну культивацІю,

сільськогосподарських

«Гроші та іх функція при со- кінчив інститут і маю певний ціалізмі». досвід самостійної роботи над по

Враховуючи умови нинішньої весни, коли не можна баритися з польовими роботами, наша артіль, крім ранніх ярих, в основному

Панфілова (керівник т. Олевсь­ кий Л. В.)-широко використову­

машин. Іfuнад 13 років '!'ОМУ за-

«Закон розподілу

БУВА КАЧАНИСТОЮ

інженер-

Сам я за фахом

Закон механік

ЩОБ КУКУРУДЗА

І СІЛЬСЬКОГО

господарства. Ось що розповідає

ний закон соціалізму».

·1958 PlliJ.

На СDІІіа.ІlсrІі/ІІІUJ(.,

виникають

та

траеин

7

на буде чути газету, яка читаєть·

ні десять років зросла в кілька раз. У Києві, Харкові, Стuіно, Луганську, Дніпропетровську, Львові nрацюють теаецентри, спо­ руджуються вони і в Запоріжжі,

Микоааеві та в інших містах.

воді «Ленінська кузня».

Звідти

вального

апарату.

пішов в Радянську Армію.

Зараз в нас створюються необ­ Після демобілізації повернувся хідні умови для ремонту: бу­ в рідний колгосп. Для мене знай­ дується майстерня з цегли, прид­ шлася тут робота по спеціаль­ бали частину інструменту, за­

т..., ,-у ІІістах .і euax. Украіни радіостанцій. Голос стмІІІd .,...і ності . .Як член комітету комсомо­ нuІ..,.....С. , рцІОТО'ІОІІ: в шість Батьківщини М~ . nt.loe Величезне значеин11 радіо, ІІК льської організаціі, відповідаю, раз -....є, ніж іх було до віІни. правди чути в усіх кyrcu .._..і могутнього засобу аюдськоі куль·

мовлено обJІаднаиня, станки, бу­ де і автогенний апарат. Я зобо­

тури, гІдно було оцІнене заснов· ником РадІІнської держави В. І.

мольця

і техніки.

Леніним. писав

він

сКористуюсь нагодою,­ великому

раданському

спеціалістові з радіотехнІки М. О. 6онч-6руевичу,

-

щоб висловити

Вам глибоку подяку і співчуття з приводу веаикоі роботи радіо­ винаходів, яку Ви робите. Газета без паперу і сбез відстанеА:., яку

Ви створюєте, буде великою спра­ вою. Всl.tІвку І всемірну допомогу

кулі. Радянська радіотехнічна nро­ мисловість є нині одиІею з важ­ nивих гuузеА машинобу.-уваниSІ. Вона мае п~ту:аtиу науково-.-о­

слідиу, конструкторську і вироб­ ничу баsи. В наші дні нема тuоі

В

ІІОРІІСІ')'В&ИВІ

труАJІЩИХ

е

та­

за

ХХ з1З.І.J КПРС, •киІ поставив дальший важ.wоІ .аав.-аивя в ruyзl ра­

троніка не мuи б ВІ!ІрОКоrо за~

nрацівники рцІопро­ мнuовостІ І зв'SІзку зроблять усе, щоб радіо в ще бІльшІІ мі­

етосуванн я.

рі

гuузі

народного rоспо.І,арства І дІоtІкацІі,

оборони, де радіотехніка І елек­

зокрема,

навчання

в

гуртках

КОЖ 'f.tDІtКO двох мільІонІв ра­ політосвіти. діоІІрвІмачів І бІnьш JІК 150 ти­ Машин в колгоспі після того, СІІЧ те.tевІаорів. прийнятий Закон про ВRКОНJІО'ІІІ ІсторnнІ рішення як був

аужн.11о зростанню

культури

Успішно розвивається радіо І радJІиськоrо народу, великІА спра­ тепебаченнІІ в РадвнеькіІ УкраінІ. ві комуністичного будІвництва.

розвиток

в'язався

навчити

одного

комсо­

спеціальності автоrенщи­

ка.

Удосконалюю

свою

кваліфіка­

колгоспного цію, підвищую і свій політичний

ладу і реорганізацію МТС, на­ рівень. Мрію стати комуністом. багато більше стало. Тримаємо іх В. Лось, в такому

стані, що вони

цюють ііезперебійно. правда,

умови

для

пра-

член ВЛКСМ.

Поки що,

КОJІгосп «Червона Україна:.,

ремонту

не.

с. Гоголі.в.


СІРІаа,

7

траІНR

1158

рОн у.

у травнІ•-ИАДОІТИ

НЕ :МЕНШЕ 340 КІЛОrРА:МІВ МОЛОХА ВІД КОРОВИ, ПОДВОІТИ ВИРОБНИЦТВО :М'ЯСА. В RОЖИОМУ КОЛrОСПІ

о

о

ЗВЕДЕННЯ про Н&Аій молока в колгоспах району

за станом на 1 травня (в кілограмах на корову) о

....

Huu cL.

і

!Eg .....

~-r.:§

Літки, ім. І(алініна Рожни, сБіпьшсвик:. Зазим'я, «Шлях Ілліча:.

ь =~!.

109,2 106,0 99,6 В.-Димерка, ім. Димитрова 96,1 Погреби; ім. Кірова 92,3 Русанів, ім. Стапіна 92,1 Требухів, «Жовтень:. 80,4 Пухівка, ім. Ватутіна 79,0 Княжичі, ім. Щорса 78,3 Бобрик, ім. Стапіна 71,9 Троєщина, «Дружба:. 71,6 Світипьне, «Червоний прапор» 67,3 В.-Димерка, ім. Леніна 66,7 Жердова, ім. Леніна 65,5 Плоске, ім. Леніна 65,5 Заворичі, ім. Кірова 64,6 Кvпаженці, «Зоря» 64,0 Гоголів, «Червона Україна» 63,4 Мокрець, ім. І-го Травня 62,6 В.-Димерка, ім. Кірова 62,2 Семипопки, ім. Леніна 58,4 В.-Димерка, ім. Шевченка 54,5 Красипівка, ім. Жданова 54,0 · Рудня, ім. 40-річчя Жовтня 51,8 Гоголів, «Перемога:. 51,3 Калита, ім. Сталіна 50,4 Богданівка, «Комунар» 44,5 По БроварськІІ МТС 71,1 По БобрицькІІ МТС 69,0..· По району 70,0

.,•

:

~=

=:

..ou.. =2....

ос

• '-"С"'":"

lt08I'OCIIia

0

РІзВВЦІІ ПРОТВ ммву.1оrо року

.. .,

~..

:ё"!

х

-34 +52 +152 + 12 +142 -55 -133 +131 +131 + 29 + 46 9 +195.

258 243 277 255 377 238 208 200 336 205 182 227 292 224 205 201 213 245 237 222 274

898 851 969 858 928 893 800 752 1058 826 647 814 1006 721 760 736 723 820 830 746 778 914 874

+ІІІ

- 18 +254 +123 - 41 +213 -28 -65 + 41 +175 +118 +53 +230 + 81 + 47 +58 +53

293

244 207 186 224 205 238 228 233

667

655 726 669 830 793 810

а

;;+;=

.. ..

ЗМАГАННЯ ДОЯРОК Лі-АВеАено піАсумки соціалістичного змагання АОярок

колгосnів раІону за високу проАуктивність молочної хуАобіІ за 4 місяці. Найкращих показників Аобвлися А()Ярки, ОАержавши віА кожної з закріплених корів кілограмів молока:

1644 1604 1472 1438 1403 1338 1320 1316 1272

Безпаnа П. Т. колгосп ім. Стаnіна, с. Русанів. ПильтяІ М. З. колгосп Ім. Стаnіна, с. Русанів.

Бобко М. М. колгосп ім. Леніна, с. Семипоnки.

Дяченко М. М. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Ряба А. А. коnгосп ім. Cтanika, с. Русанів. Чуияк А. С. коnгосп ім. Жданова, с. Красилівка. Туренок О. О. колгосп Ім. І-го Травня, с. Мокрець. Оостол М. С. коnгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. Рубанка Г. К. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка.

1268>Сіра М. П

1231 1234 1225 1219 1200 1198 1183 1177 1164 1158 1150 1149 1149 1144 1143 1141 1135 1135 1133 1120 1106 1103 1100

колгосп Ім. І-го Травня, с. Мокрець.

Кононенко О. С. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка.

Герус О. С. колгосп ім. Леніна, с. Семипоnки.

Піко:к

€. Л. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка.

Хавро Г. М. коnгосп сБільшо,ик:., с. Рожни. Отрох €. І. кuгосп Ім. І-го Травня, с. Мокрець. Верчеико С. С. коnгосп с6ільшовик:., с. Рожни. Вірич М. П. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. Батечко Х. Д. колгосп Ім. Стаnіна, с. Каnита.

Jloxa Н. Т. колгосп «Жовтень•, с; Требухів.

Харченко Г. П. колгосп сЧервоиа Україна•, с. Гоголів. Ковбасииська €. І. колгосп «Жовтень•, с. Требухів. Ганжа Г. В. колгосп «Жовтень•, с. Требухів. Філіпович Г. І. колгосп «Жовтень•, с. Требухів.

Галицька В. Т. колгосп ·сШлях Ілліча•, с. Зазим'я.

ГоробеІ М. Ф. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Клименко А. І. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. Кудр11 О. В. коnгосп ім. Леніна, с. Жердова. Хитра Г. П. колгосп ім. Леніна, с. В.-Димерка. Заглииська М. Г. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі.

Сіра Т. П. колгосп 'Ім. І-го Травня, с. Мокрець.

Н818в сіл і колrоспіа

..

сіл

.a.g

858 857 857

коналися, що зберегти і виростити

колгоспів

Рожни, сБіпьшовик:. Зазим'я, «Шлях Ілліча:. Пухівка, ім. Ватутіна Русанів, ім. Сталіна Погреби, ім. І(ірова Требухів, «Жовтень:. Бобрик, ім. Стапіна Жердова, ім. Леніна

Княжичі, ім. Щорса Троєщина, «Дружба:. Храсилівка,

30,1 21,1 18,5 17,8 16,5 14,8 14,0 13,9 13,4 12,7 10,9 10,6

Жданова

10,5 10,3 Леніна 9,8 сІ(омунар» · 9,7

І(улаженці, «Зоря:.

Плоске, ім. Богданівка,

18,6j В.-Димерка, 5,7 ім. Димитрова 11,4 В.-Димерка, 34,0 ім. Шевченка 17,4 Семнпопки, ім. Леніна \ 5,8 Світнпьне, 17,3 «Червоний прапор:. 3,9 Рудня, 12,2 ім. 40-річчя Жовтня 6,3 Гоголів, «Перемога» 7,4 В.-Димерка, ім. Леніна 8,3 Калита,

7,2 9,9 6,4 7,2

Гого.пів,

«Червона Україна»

9,3

Але не всюди так обстоїть спра­

ва. Взяти гоголівську артіль «Чер­ вона Україна:.. Вона рік у рік

недобирає значної кількості кур­ чат з інкубаторної станції, а ті,

молодняк птиці набагато складні­

що

артілях кожного разу добре го­ туються до прийому курчат і ка­ ченят з інкубаторно-птахівничої

ну занарядженої кількості молод­

одержує,

погано

6,9

ім.

Стапіна

8,3

2,2

8,2 7,8

6,6 3,5

7,4

6,9

7,1 7,0 6,9 6,7

2,4 5,7 4,5 5,2

6,1 4,8 12,1 10,9 11,5

3,7 2,8 6,8 7,5

Мокрець,

ім. 1-го Травня В.-Димерка, ім. І(ірова По БобрицькіІ МТС По Броварській МТС

По раІоиу

7,~1

станції. Тут з ранньої весни їх забезпечують зеленими та іншими повноцінними кормами, багатими на білок, вітаміни, випускають на вигупи не тільки в сонячну, а й похмуру погоду (без дощу), які для захисту від вітру обгороджу­ ють

матами.

Це сприяє швидкому розвитку молодняка, зовсім мало буває відходу. З вирощеної птиці артілі одержують значну кількість м'я­ са. Так, наприклад, торік копгосп «Шлях Ілліча», с. Зазим'я, на кожні 100 гектарів зернових посі­ вів виробив по 35 центиерів м'я­ са птиці.

няка птиці

-

3500.

доглядає.

ВнаСJІідок по­

ганого догляду за півмісяця заги­

нупо

130

лодняк

курчат. Довгий час мо­

птиці

не

забезпечували

зеленими кормами, що заміняють

риб'ячий жир, для курчат немае брудера. Утримують молодняк разом з дорослою птицею

доярка

Крива на~оїв

.

Іде

вгору

Недалеко від нашого села, за болотом, росте невеликий лісок. потеплінням тут почала підні­ матися зелень. Сюди вигнали всю худобу. Хоч трава ще мала, але

3

тварини добре наїдаються, оскіль­ ки пасуться: майже цілу добу. В додаток

вам

до

зеленого

даємо по

корму

коро­

грамів

200

кон­

центрованих

кормів. Надііі: що­ дня підвищується. Зараз в цілому по фермі одержуємо на

140-150

літрів молока більше, ніж до ви­ ведення худоби в табір.

Щоб крива надоїв ще швидше ішла вгору,

незабаром

почнемо

косити і згодовувати худобі зеле­ ну масу жита, якого є на копвей­

єр

гектарів, потім

30

-

ці. Посіяли у два строки

пшени­

гек­ тарів вихо-вівсяної суміші, зеле­ ну масу якої почнемо використо­ вувати з перших днів липня. Ма­

50

ємо також· 30 гектарів кормового люпину, у два строки посівмо 30 гектарів

кукурудзи.

Схему

конвейвра склали так, щоб у ньому не було «вікон», ху­ доба безперебійно одержувала зе­ лену

масу

кормових

культур

до

самої осені

-50

з розрахунку по 45 кілограмів на кожну голQву.

Крім того,

тварин випасатимемо

на хороших луках та nосівах ко­ нюшини після першого укосу її

на сіно.

А. Купрієць, зоотехнік.

І(опгосп

«Червоний

прапор»,

і ті не в і д р е м о н т о в а н і. Подібне допускають в утриман­ ні мо.подняка птиці в колгоспі «Зоря», с. Купаженці. Не облад­

ше, ніж вивести з яЙця. В цих Нині колrосп завіз пише полови­

•••• ID:II8

перед

та

Важливий резерв виробництва м'яса на, с. Літки, «Більшовик:., с. Ро­ жни, «Шлях Ілліча:., с. Зазим'я, та інші на впасному досвіді пере­

вести

П. Т. Безпаnа.

с. Світильне.

Ячник М. В. колгосп сSільшовик•, с. Рожни. Оксюта Н. О. колгосп сЖовтевь•, с. ТребухІв. Жеребець І(; Я. колгосп «Жовтень•, с. Требухів.

Пташники кмгоспу ім. }(аліні­

&, .. -

Лі'n(И, ім. І(алініна Заворичі, ім. І(ірова

У змаганні доярок району про­ довжує

860 Діева К. М. колгосп Ім. СталІна, с. Бобрик.

Даиt про виробиицтво и:'а:са в колrоспах району аа станом: иа 1 травиа f ~

iw.

1096 Лузsі П. У. колгосп ім. Сталіна, с. Каnита. 1088 Трохименко П. П. коnгосп ім. Калініна, с. Літки. 1084 Шита €. Г. колгосп Ім. JІеиІиа, с. Жердова. 1081 ГузіА Н, Т. коnгосп ім. Леніна, с. Семипоnки. 1080 Лукашенко С. О. колгосп Ім. Сталіна, с. Бобрик. 1074 Гончаренко Т. М. колгосп ім. Щорса, с. Ки11жичі . 1072 Царик К. Л. колгосп Ім. Щорса, с. Княжичі. 1071 Коваленко У. М. колгосп ім. Сталіна, с. Каnита. 1070 Кваша В. К. колГосп ім. СтаnІиа, с. Русанів. 1070 Костюк К. Х. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 1069 Москаленко к. Л. колгосп ім. Щорса, с. КняжичІ. 1066 Литвиненко Г. О. коnгосп сШлях lnniчa•, с. Зазим'я. 1065 Біnеико М. І. колгосп ім. Жданова, с. Красилівка. 1065 Колоша К. А. коnгосп сЧервоииІ прапор., с. Світиnьие, 1064 Кришни Л. І. колі'осп ім. Щорса, с. Княжичі. 1063 Борисенко О. €. колгосп ім. Щорса, с. Княжичі. 1060 Крикун Г. Д. коnгосп «Червона Україно, с. Гоголів. 1060 Петренко П. І. колгосп ім. Щорса, с. КИІІжичі. 1051 Редько Л. С. коnгосп сЧервоииА прапор•, с. Світильне. 1043 Батюк М. Г. коnгосп сБільшовик•, с. Рожни. 1038 Ряба М. Н. колгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 1035 Нестеренко В. М. колгосп сЧервоииІ прапор•, с. СвІтильие. 1031 Таран М. А. коnгосп сЧервона Україна•, с. Гоголів. 1027 Гришко М. М. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 1026 Опанасенко Ф. І. колгосп сЧервоииІ прапор•, с. Світuьие. 1012 Трофимова О. €. колгосп «Жовтень•, с. Требухів. 1010 Гришко Н. П. коnгосп «Червоний прапор•, с. Світиnьие. 1006 Павленко Г. П. колгосп Ім. Жданова, с. Красилівка. 1006 Кукшин Г. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Каnита. 994 Луцько М. М. коnгосп «Жовтень•, с. Требухів. 992 Ряба К. К. коnгосп Ім. Сталіна, с. Русанів. 990 Троценко 3. С. колгосп сШлях lnniчa•, с. Зазим'я. 988 Кабиш Г. А. колгосп ім. Каnіиіиа, с. Літки. · 985 Проценко К. О. колгосп ·сЧервоииІ прапор•, с. Світильие. 984 Зінченко С. П. колгосп сЖовтенЬJt, с. Требухів. 983 Стафіенко О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 981 Костюк Г. У. колгосп ім. СталІна, с. Русанів. 975 Пархоменко Г. І. кw,госп «Більшовик•, с. Рожни. 972 Рубанка О. П. колгосп Ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 964 Тищенко М. к. колгосп сЧервоииА прапор•, с. Світu~оие. 963 Донцова М. М. колгосп ім. Калініна, с. JІітки. 963 СоnовеІ О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 962 Дяченко М. Д. колгосп сЗоря•, с. Куnажеиці. 961 Максюх Н. Т. колгосп «Жовтень•, с. Требухів. 955 Меижега М. А. коnгосп ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 952 Щербина Н. К. колгосп Ім. Каnіиіна, с. Літки. 942 Логвиненко Г. П. коnгосп «Червона УкраїІJа•, с. Гоголів. 940 Дяченко Т. О. колгосп ім. Сталіна, с. Бобрик. 936 Юрченко В. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 935 Ганжа К. Д. коnгосп «Жовтень», с. Требухів. 935 Швачко К. М•. колгосп ім. Сталіна, с. Калита. 932 Хавро Г. Г. ко.Ігосп сБІльшовик•, с. Рожни. 931 Бец М. А. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 930 Пономаренко €. П. колгосп Ім. 40-річчІІ Жовтttя, с. Рудня. 928 Хоменко Г. П. колгосп с&ільшовик•, с. Рожни. 926 Терлюк М. І. колгосп ім. Шевченка, с. В.-Димерка. 925 Духно Н. К. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 925 Колоша М. Я. колгосп сЧервониА прапор•, с. Світuьне. 921 Войтенко Г. Д. колгосп Ім. Калініна, с. Літки. 920 Москаленко Г. І. коnгосп ім. Жданова, с. Красилівка. 912 СоnовеА Г. А. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 911 Ряба П. Х. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. 911 Коваnеико Г. І. колгосп сЗоря•, с. Кулаженці. 909 Музиченко Н. І. колгосп ім. Калініна, с. ЛІтки. 902 Микал С. Т. колгосn ім. ВатутІна, с. ПухІвка. 901 Стригун М. А. коnгосп сЗоря•, с. КулаженцІ. 901 Барланицька М. І. колгосп Ім. КалІнІна, с. ЛІтки. 900 €втушенко ·М. С. коnгосп Ім. СталІна, с. Каnита. 900 Huie Р. В. колгоq. ім. Калініна, с. Літки. 900 Моця Р. М. коnгосп ім. КалІніна, с. JІітки. 899 Ячник е. Д. колгосп сБільшовик•, с. Рожни. 895 Бардаш М. Г. колгосп Ім. Димитрова, с. В.-Димерка. 880 Ганжа Г. І. колгосп сЖевтеиь•, с. ТребухІв. 876 Дяченко М. 3. колгосп: сЧервониІ прапор•, с. Світиnьне. 875 Шевченко К. А. колгосfі Ім. Стuіиа, с. Бобрик. 868 Ганжа Г. О. колгосп сЖовтенЬ», с. Требухів. 867 Довгодько М. С. ко.аrосп с6ільшовІfк•, с. Рожни.

Кваша €. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Цюпка А. К. колгосп сЧервониА прапор•, с. Світильие. Марченко 3. А. колг~п Ім. Калініна, с. Літки.

~fiit;. X~:r:

.

о о

в колгоспі

іме­

нали

виrуп,

не

випускають

кур­

чат на прогу.пянку, не дають зеле­

них кормів.

UЦоб швидко розвивався молод­ няк птиці, спід обов'язково ви­ пускати його на вигупи, годувати різноманітними повноцінними кор­ мами, особпиво зеленими: крапи­ вою,

житом,

пшеницею, відхода­ з теплиць і парників. біля пташинків виорати

ми зелені

Вигупи

і засіяти сумішшю вівса з викою

та

горохом.

Сівбу

на

конвейєр провадити в ки:

озиму пшеницю,

зелений

2-3

стро­

жито, люцер­

ну 1-ro і 2-го строків, овес з під­ сівами вики і гороху, моркву, кор­

ні Сталіна, с. Русанів, хоч є мож. ливість побудувати для цього окреме приміщення. І(урчат дов· гий час не забезпечували зелени­ ми кормами. Це призвело до то· го, що вони СJІабо розвиваються.

мові буряки, гарбузи. Треба в кожному .колгоспі ви­ гqтовити достатню кількість ne· ресувних будок, щоб вивозити мо­ лодняк птиці в поле на свіжі ви­ гули, багаті зеленню і додатко­

Такий молодняк nтиці спід негайно вивезти у поле, де є посіви баrаторічннх. трав. У колгоспі є

вими

всього лише

5

пересувних будок,

тваринними

старший

кормами.

Т. Ігнатенко, зоотехнік інку­

баторно-птахівничої с:анціі.


СТАХАНОВЕЦЬ

4 У Валентини

І З редакціііної І Требу­

Говорить

Увага.

В

хів. Товариші радіослухачі!

сьогоднішній нашій передачі· матеріали агронома, порада оголо­ з щоденної стінгазети, шення.

Кожного дня десь під час чи увечері перерви обідньої чуєш

із

гучномовця

слухаєш

іх

завжди

І

слова.

ці з

вели­

- цікаво ж бо кою увагою довідатись, що саме буде ска­ зано по радіо. ... В нашому селі р03винене За колгоспними садівництво. дог.1яд фруктовими деревами під керівництвом проводиться спеціалістів. Апе досвідчених

сади є і на індивідуальних· JІ.і­ .nяиках. Люди теж стараІОТІоСІІ іх якиайрете.nьиіше дог.ІІЦати.

Та при цьому іноді ім бракує відповідних знань. Тому вони квітні з інтересом слухали в

серію бесід агронома Н. Ков­ сВесняниА догляд басниеької за садом•.

Передаються по радіо також Це

ого.nошення.

справа.

Через

важ.nива

теж

гучномов­

1200

а

т

ців, які є в селі, легко переда­ колгоспникам ти майже всім ті чи інші об'яви. Матеріали щоденної стінга­ зети завдяки радіо доводяться

до відома широкої маси ко.ІІ­ госпників. А від цього, зрозу­ міло, значно підвищується дІ­ йовість виступів щодеики.

літехнічному

інституті.

минулому році, склавши екзаме-

дітей не

дитись успіхами своіх

кого

п р и й м а ч

виготовили

1-V-1 і його відкриту діючу схему. Протягом кількох ро~tів требухінські юні радіотехніки в учасниками Всесоюзної сільсько­ господарської виставки.

За останній час значно пожва­ радіотехнічних робота вилась гуртків і в інших школах. Зміц­ нюється іх матеріально-технічна база. Нещодавно, наприклад, Се­ миполківська школа закупила різ­ ної радіоапаратури на 3 тисячі

в шкільні роки вони відзначали­

працювала на городі.

ся й іншими хорошими рисами

завжди

-

вона зараз тел.в:тницею. Ій сорок чоло обрамлене

Чисте

добротою.

11 дихав

сивим волоссям

нелегко було

-

після смерті чоловіка.

Роки, прожиті з ч(шовіком,

-

-

говорить вона,

ну касу.

залишились

на.

згода, глибока взаємоповага.

димаря,

з

Петр_івною

з

Травня».

с. Рудня.

червоних

напис

В. Шевченко.

Напередодні екзаменІв

скаватора, електромотора, аероди­

намічної труби. Вони є важливим унаочненням в процесі nідготов­ ки до екзаменів. На виставці та­ кож експонуються чудові квіти, вирощені юннатами, вироби ·юних слюсарів і теслярів, а також зраз­ ки рукодіJІJІя.

І. КрасницькиІ, директор

с.

школи.

раз

і

І

ні

.

нагадає

пожежа,

.

роки

внрОС.ІІи

громадянам

що димар

сільрад,

керівникам

r.

Дужик, райпожінспектор.

наnро­

його

цехах

ве.~~икий в

В СТО.ІИЦІ

-

підприємств

бінату штучноrо

найтоншу

ком­

волокна.

нафта

шлях,

од­

корпуси

В

проходить

перетворюеться вит­

капронову

ку.

Правда, на комбінат нафта надходить вже у вигляді бі­ лосніжного порошку

лактаму.

В

температурі

-

капро­

автоuавах

250

правила

в

тор­

радянської

надіслала копію райспо­

живспілки дл.в: перевірки. обговорення

результаті

сВ

цього

повідомляє

питання,

правnівня райспоживспІ.ІІки ре­

дакЦію,

що ви­

встанов.nено,

кладені у .nисті факти не під­ Але з метою тверджуються. роботі своїй недопущеннІІ в (зазначено явищ тов. таких

попереджений•.

прізвище)

сільради.

Більше, ніж дивно: якщо ви-

Створюйте з допомогою агітаторів,

кла:дене у листі-наклеп, то за що

на

територн

попередження

-

один

з

видів

стягнень.

ви­

цей лист ще

деяким

рядку,

шестерня,

ноrо З найбІ.ІІЬШИХ

рушує

гівлі. Редакція

лише піс­

-

слід утримувати в належному по­

... Серед струнких сосен ін­ ,цустрІальноі ДарницІ за оетаи­ Украіни

В нашій школі у великому залі вистав­ закінчується обладнання ки: «Це зроблено руками учнів в 1957-1958 навчальному році». На ній чотири розділи. В першо­ му експонуються вироби гуртка юних техніків -- діючі моделі ек­

виникла

як

того,

виконкому і почав його доводити

го між нафтою і цими виро­ багато Вияuяється бами? спі.nьного... ~

ників Семиполківського ССТ по­

Слід також повести більш рі­ проти пияцтва і

кінчено

конком Плосківськоі сільради зга­ дав про відповідне рішення рай-

що спіо~~ьио­

шується питання:

лампочок І

«Перше

Прикро, але факт ля

Чорна густа нафта і прозора панчоха, крАсива оправа А-ІІІ караку.11ь, окуо~~ярів, штучний

для

участі

ко виходить, і вивішують її тіль-

до населення. Хай

трос,

що в

надійшов

лист про те, що один з праців­

хату.

вреш­

Мимохідь

тому,

а в

селі, як і у колгоспі, на низькому рівні політично-масова і культур­

всю ки в конторі колгоспу), громад-

охопив

при

градусів він

О.в.ержують rусту п.11авиться. бі.11у смолу. Кuи вона готова,

на якій обго­ рада тваринників, ворено розпорядок робsго дня Лікаря т. ,..овжика на . фермах.

вець», йшлося про те, що ветери­

попереджено.

нарний лікар т. Довжик І. з кол­ «Перемога», с. Гоголів, госпу несумлінно відноситься до своіх

обов'язків. Голова правління т. Андрєєв П. повідомив редакцію, що у зв'язку з

виступом

газети

проведена

на-

____.....,_"_____._,.

Адреса редакції:

водити

дозвілля.

кол­ Секретар· парторганізаціі .госпу ім. ДимІJтрОва т. Івашко г.

сталь

повідомив редакцію, що листа об­ говорено на відкритих партзбо­ рах. Факти, наведені в листі, під­ твердились. Вжито заходи. Прий­ нято рішення - придбати музичні хуторів для клубів інстnументи

ються із сталевої стрічки, до­ капроновими. цільно замінити Для випробування тут зроби­

ворами.

на­ підвищеному ками. При вантаженні і великій швидкос­ ті руху ланцюга капронові ро­ МіЦНіШИМИ, ВИЯВИЛИСЬ лики зносостійкішими.

Димитрова і К:алинівка. Організо­ теле­ перегляд вано щоденний передач, налагоджується робота гуртків художньої самодіяльності.

Вже виготовлено перші ком­ байнові ланцюги з капронови­ ми роликами. Що це дасть за­

закинути обвинувачення нашому листоноші Ул яні Пікож, яка не­ доставляє запізненням рідко з газети і журнапи.

Так народжується капронова нитка. Не· одна - . іх тисячі. без кінця, І рухаються вони ще податливІ, неміцні. Та ось в

крутuьному

нитки

цеху

проходять завершао~~ьні вироб­ миття, сушіння ничі процеси, м'яки­ і стають е.nастичними,

ми, міцними.

На панчішиих І

комбаіІновий

ли

ланцюг

із

сталевими і капроновими роли­

водові; не важко підрахувати. Він щороку випускає 15 міль­

фабриках з них панчохи, тонкі виготов.nяють гарний каракуо~~ь, красиві тка­

Аовів роликів вагою в серед­

нини для костюмів і плать.

тонн

трудо­

не тільки шовк і шерсть, але й

майже вдвоє знизить місткість виробів.

завойовує Каnрон біо~~ьше місце в новій

дедалі техніці.

тексти.nьних

Капрон

...qаль. 3

з успіхом

заміияе

ньоrо тепер виготов­

ляються різні деталі для ма­ шин. Досвід Київського авто­

ремонтного заводу казав,

що

J6 1

автомашини

з

вих .nанцюгів,

ньому

по

20

Ного

сталі

високоЯкісної

і

знижує вагу машин і приладів,

ка­

окремих вузлів і деталей. Во­ міцністю, відзначаються ни зносостійкістю і працюють зов­ сім безшумно. В. Кравчук.

Проте

треба

рес до цього нового твору радян­

К:ожноrо був пере­ повнений. За півдекади, з 1 по 5 травня, кінотеатр виконав місяч­ ний фінансовий план на 66 проКарандюк, центів. секретар сільради. кінематографії. ської дня зал для глядачів

r.

с. В.-Димерка.

(Кор. РАТАУ).

u.

газет.

В перші дні травня в нашому літньому кінотеатрі демонстрував­ ся багатосерійний кольоровий кі­ нофільм «Тихий Дон». Наші одно­ сельчани проявили великий інте­

значно

застосування

підшивки

Успіх нового кІнофіJІЬІJ

кожний.

грамів

Отже, капрон збереже триста

по­

ЯКі ВИГОТОВ.ІІЯ·

Є

К:иїв.

·-·-----....

J

.....,.......................",..

Гоголів.

•••

сВ нашому клубі всього цього немае» ·- під таким заголовком у газеті «Стахановець» від 14 лю­ того вміщено було листа групи великоди­ молодих колгоспників ім. Димитрова мерської артілі про те, що молоді немае де npo-

шаться на дрібні кусочки, зно­ і під ве.nиким ву uаuяться тиском у спеціальні машини ввдаuюються вже крізь диски з найдрібнішими круглими от­

прохо­ з кожного автопава в'язка проновими втулками маса видаво~~юється крізь п'ять дять майже вр.вое більшу від­ На горизонтuьиих отворів. Утво­ стань, ніж з металевими. рюються пр03орі стрічки, які заводі сЛанцюги Галля• вста­ ПрОХОJІ.ІІТЬ Чере$ ХО.ІІОДНу ВОду нов.nено, що ро.11ики комбайно­

І застигають. Потім вони кри-

добірки листів одному із В «Короткі сигнал.и•, що була вмі­ щена 2 квітня в газеті «Стахано-

• ••• •

Капрон заміняє ... втуо~~ка.

ливих умовах»,

До районної газети

с1інної газети (яка, до речі, рід- чесна людина попереджена. Адже

вогонь

але

-~

ознайомлення з тим, як прокла­ дається електромережа. Напере­ додні свят учні своїми руками ви­ готовили

димар,

на­ сподіватися, бул{) квітня згорів не тільки

високоміцинА

***

питанню).

Справа, т. Нікішин, не в «особ­

самогоноваріння, з якими не по­

К:П України.

Саме такою показала себе Н. П. Теплюк з с. Плоске. Димар був зроблений з шальовочних дощок, глиною його не обмазали і понад півроку сажу не витрушували. І,

***

ЧИТИ.

шучу боротьбу

інструктор райкому

у своїй же хаті.

прикінці

відальності. Всіма заходами слід боротися, але з проявами хуліган­ ства слід раз і назавжди покін-

голови деться•. (З відповіді Троещанськоі сільради, він же і секретар колгоспної партор­ ганізаціі, т. Нікішина на ви­ ступ районної газети по цьому

зразковою матір'ю·.

-

В. Чесноиов,

ті.-решт до пожежі. Є, проте, такі, з дозволу сказати, господарі, яким лінь навести нале)Кний порядок

як слід

ве­

боротьба

але

притя­

впливав,

гуйrе іх, згіднІ! закону, до відпо­

ше велика і складна, а й радіс­ сомольська організація ~амоусу­ на праця. Ось головне моє вра­ нулась від роботи серед цієї мо­ ження від бесіди з Валентиною лоді.

невичищена

приводить

важко,

вах

не

слово

яких

і

Щождо таких, на

умо­

це не ли­ колгоспному виробництві, а ком­

-

·uце ра~ про дdмарі

сажа

у наших

залучена до активної

Виховання дітей

Важко собі уявити такого гос­ подаря хати, який би не знав, що димар,

має

дійсно

що це

визнати,

місце у клубі. Вести боротьбу

,п'яниць

навколо

ську думку

бешкетників.

- Вони пригодяться, коли но-освітня робота, особливо серед каже во- молоді. Значна кількість молоді не цього листа правлінню Петя буде вчитись, -

в моїй пам'яті, ЯІt чарівний сон. В нашій родині завжди панувала

несправний

хуліганських випад­

ків під час кіносеансів, треба

з хуліганством

- Вони, як і колись, а мо­ підтримують же, й ще більше дружні стосунки. Це проявл.в:єть­ ся в усьому. Петро, наприклад, виділ.в:в частину своєї заробітної Але її Лідії. плати і висилав дівчина старається не вптрачать кладе іх в ощад­ цих грошей -

рактеристики цієї жінки. Працює Обличчя

«... щодо

ви­

трудовому

завдя.ки

Зауважеиия до двох відnовідей

як тепер з цим?

Петрівною. дував з Валентиною До речі, кілька рисочок дл.в: ха­

п'ять років.

сказав я що на­

-

ше міцно дружили між собою. А

Нещодавно на цю Тему я бесі­

Юні техніки Руднянеької семи-

ілюмінаційний

-о-

хованню в родині ваші діти рані­

Валентину Петрівну.

річної школи останнім часом про­ занять

любов'ю

старався вчасно приготу­

самперед

добрим словом, як зразкову матір,

учитель.

практичних

танець

український

«Козачок». (Прескліше РАТАУ). Фото П. К:екало.

Петро ж

ністю, чемнісТю, життєрадісністю. - Ви говорите, Часто в Заворичах під час розмов Валентині Петрівні, згадують· д1теи про виховання

М. Горбатенио,

ряд

конують

любов'ю до праці, дисциплінова- вати дров для печі, майстрував.

карбованців.

вели

З. В. Катрич ф от о: На (зліва) і О. Ф. Пшенична ви­

догляду за домашніми тваринами,

лише в оволодіІfні знаннями. Ще Лідія з надзвичайною

художньої

учасниці активні самодіяльності.

цювати на Донбас. кожноrо. Ніна, наприклад, особ­ Валентина Пе'l'рівна може гор­ ливо охоче виконувала роботи по

гурток

керівництвом учителя В. Левиць­

- З самих ранніх років ми привчали дітей до посильної ро­

боти. При ЦЬОМУ. враховувались мольською путівкою виїхав пра­ і особисті нахили та уподобання

Юні

Требухінської середньої школи. За останній час його учасники під

Полтавська область. Учителі Засульської .середньої школи, В. З. району, Лубенського К:атрич і О. Ф. Пшенична -

ни на атестат зрілості, з комсо-

Валентина розповіла Багато Петрівна про те, як вона борола­ ся за виконання свого обов'.в:зку матері-виховательки. І, слухаючи радІотехнІки її слова, я переконався, наскіль­ ки глибоко ця жінка розумів, що Зараз в нашо~у районі працю­ виховання дітей це високий ють 6 шкільних радіовузлів. Об­ громадський обов'язок. ладнані вони руками юних радіо­ техніків. Особливо значну роботу радіотехнічний

особли­ про те,

дітей відіграла праця.

Петро в

П. Ковбасинський, голова сільської Ради. с. Требухів.

проводить

Ва­

сказала

що

і працює лікарем в Кагарлицько­ яку велику роль ~ вихованні її му районі. Лідія вчиться в по­

ІІОИJ.

1158

І з усього того,

и

ходько троє дітей: Ніна, Лідія і лентина Петрівна, мені Петро. Ніна закінчила медінститут во запам'ятались слова

ГОВОРИТЬ ТРЕБУХІВ -

м

При-

Петрівни

пошти

tpatиl

tepeaa, 7

м. Бровари, К:иївської області, вул. К:иївська,

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬИИИ.

.N'2 138.

Броварська районна друкарня Київського обласного управдіпня культури.

Зам,

2079-2501)

54 номер 1958 рік  

54 номер 1958 рік

54 номер 1958 рік  

54 номер 1958 рік

Advertisement