Page 1

';

Пролетарі всіх краін, єднайтесяl

НЕДІЛЯ

!!Збирання-справа сезонна! і

8

не любить ждати. Зібрав вчасно-виграв!

ЛИПНЯ

1901

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО Р АИКОМУ КП(б)У ТА. РАі1Р АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПАРТІЙНЕ КЕРІВНИЦТВО НИЗОВОЮ ПРЕСОЮ Наша районна партійна

гапізаl\ія пров~ла значну

боту

для

ПОЛІппrенпя

М

р.

спізнився з збиранням-програв".

54 (749)

Ціпа.

15

воно

Й. 8. СТАЛІН.

КОJl.

ПЕРЕДОВИКИ ВЕЛИЧНІ п ІДСУ МКИ -Опубліковаио повІдомлення ДержавноТ планово'( шоrо розвитку зруllноване нlмецько.фашистськими МОЛОI<ОПОСТ АВОК

KOMlclТ І Статистичноrо управлІння УкраТнськоУ РСР окупантами сІльське rосподарство республІки. Пере· про пІдсумки виконання четвертоrо (яершоrо після·

вико.нанl завдання П'ятирlчноrо плану

по

У

соціалістичному

змаганні

врожаil·

. BOEHHoro) п'ятирlчноrо плану УкраУнськоТ РСР на НОСТІ І валовому урожаю зернових культур І цукро, за дострокове виконаННJI пла· ор· 1946-1950 роки. 3 почуттям законноТ rордості діз· вих бурякІв, по зБІльшенню поrолlв'я rpoMaacbKoY І пу молокопоставок перед ведуть

РО-І налися трудящі нашоУ респубпіКИ про те, що приА· худоби в колrоспах. Значно пІдвищилася технІчна трудящі с. 3аворичі. ВОНИ ВИ·

робоТIl нятиil 8ерховною Радою УкраТнськоУ РСР

у

серпнІ озброєнІсть

сlльськоrо

rосподарства

УкраТнськоТ І\ОШtЛИ річниtt плdн молокопос,

.. П' 1946 року післявоєнниil П'ятирlчниil план відбудови РСР. тавоТІ' н 78 ') О'" ІШ30ВОl пресп. о BrlX колгос- і розвитку народноrо rосподарства УкраТнськоТ РСР Партія ПенІна-СталІна повсякденно дбає про . І' а ,.J, а с. панаСОВdпах, у Броварській і Бобрпць· пІд керІвництвом Союзноrо Уряду іІ особисто това- духовниil ріст радянських людвil. У пІслявоєннІ ро. на 74,5 проц~нт~. Значно пе­

кіп МТС, на ряді піі\ІІРИЄМСТВ ут_ риша СталІна, з допомоrою братнІх Союзних респуб- .ки досяrнуто дальшоrо розквІту культури украТнсь- ревиконали ПШРІчне

ворено що~енні стішазети І'ож- лІк успішно виконано, а. наilважливlшl . . , ' ~ \. плаиу значно перевиконаНІ.

завдання

завдання Koro народу, нацlональноТ формою І соцlалlстичиоТ трудящі сіл Княжичі, РожіВI\И

змІстом ВІ бу І Встановленоrо п'ятирІчним планом на 1950 рік уково-дослідних • ддована значно розширена с І тка на· 3азим·~я Требухова і Броварів .' закладІв республІки. Число учнІв у'

на З.Юо.их виходить в 3-~-8

ПРИМІрниках. До складу рrдко· рІвня промисловоrо виробництва досяrнуто достро- школах, технІкумах та Інших середнІх учбових за· 10()() ко- ково-в четвертому кварталІ 1949 року. ВІдбудова- кладах зБІльшилось за П'ятирlччя на 2 мlльilони

легitl залучено понад

муністів, комсомольців і безпар- нІ металурrlАнl заводи Донбасу І ПриднІпров'Я, за- чоловІк І досяrllО в 1950 Jlоцl 7 мlлыlнlвB 200

ти-

А. Коваль.

ЗДАЧА КАРТОПЛІ І

'й . ,'. ТІ нпх аltТІІВІспв-кращих людей .колгоспно~о села. ПIДВО:lЛЧІІ ПІдrумки весняної сівбп, пленум patJKoMY КU(б)У • , т • • ~lДз.начив, аІИШШ) .} часть СІЛЬ-

води МІнІстерства чорноТ металурrlТ перевищили в 1950 роцІ довоєнниil рІвень виплавки чавуну І виробництва прокату. ВІдбудованІ вугІльнІ шахти Донбасу. 8Иl10буток вуrілля в Доltбасl в 1950 роцІ перевищив завдання П'ятирІчного плану. Значно перевиконано завдання П'ятирlчноrо плану по виробленню електроенерrlУ, вІдбудована Днlп·

сяч чоловІк. На основІ нввпинноrо розвитку HapoAHoro rocГОРОДИНИ ДЕРЖАВІ подарства неухильно покращується добробут тру· У колгоспі ім. КiPOBct, с. 3а­ дящих. Це знаilшло своє вІдображення в зростаннІ rрошовоТ І реальноТ заробlтноТ плати р"бlТНИlІlв І воричі, дозріла карТОП.1Я сорту службnвцlв та у збільшеннІ доходів селян. »1-'ання рuжева». НиltОtldНО та УспІшне виконання четвертоrо (першоrо після­ відправлено трудящим Києва

ротьбі за ВИСОІ{і

розвивається машиноОудівна І леrка промисловІсть

складовою частиною

КОРІВ, щодеНllІІХ стшгазст у бо- ровська rідроелектростанція іменІ Леніна. темпи і якіс-

УспІшно BOBHHoro) П'ятирlчноrо плану

УкраінськоТ

РСР

є

величезних

nepeMor BCboro не проведення ПОЛЬОВИХ робіт. УкраТнськоТ РСР. План державних капітальних в~ла- Рвдянськоrо Союзу. ЦІ перемоrи-яскраве свlдчеll' Особ:rиво ініціатпвно ПІJацюва- день в. усІ rалузl HapoAHoro rocnoaapcTBa республі· ня миролюбноТ полІтики нашоТ держави, переват . .. . ки в ЦІЛОМУ перевиконано. наАпередовlшоrо в свІтІ радянськоrо ладу над зали в пеРІО;J; ПІДГОТОВІШ

1 проведення весняної сівби pe,J,Koлегії щоденних стінгазет по

КОJтоспах ес. ЖеР,J,ова, Семи­ полки, 3азпк'н, Плоске, Вели­ ка Димерка, JІітки, Рожнп, К,L.;rита, Требухів і ряду інших. В;JНИ широко впсвіТ.'lюва.:ІІІ хід соціалістпчного змагання, гост­ ро критпкували ледарів, бра­ КОРCJбів, організовували сілЬІ\О­ рівські реt!;(и, в TO~!Y числі нічні реЙДІІ по тракторних

Завтра - на жнива У спішно завершили підготов­ ку до жнив. 3биральні маши­ ни напоготові, жаТRарі, КОСарі, в'язальниці, ЖtJиці знають міс· це роботи, яку І\УЛЬТУРУ в пер· шу чергу збиратимуть.

жито закінчує ВОСІ\ОВОЇ стиглості.

ім. Андреева.

1\1.) ..МаЙже

ім. ЛЕНІНА С. В.·ДИМЕРКИ та ім. ЖДАНОВА С. КРАСИЛlВКИ 97

проц.

З

76"

80"

по­ мих ділянках

два місяці в колоспі ім. 1\lа- с Богда!lївка.

леНl\ова с. Світильного реДКО,іІе­ гія не збирається. плану робо· ти немав, стінгазета ВПХОДИТЬ із зна чнпми псребоямп, а сек­ ретареві парторгані::Jацїї т. Нес­ теренкові це все Uа!іДІже. Теж саме слід с~азати і про секре· таря партitlної організації в колгоспі ім. Щорса с. Княжи­ чі т. Rришина, якrr!t взага­ лі н.е дбаг. про організапію і всіх інших ВИі\іи політично-ма­ сової і культурно-освітньої ро·

99" 68 45 95 87 92 92 35 694 67,4 17.2

112

85,6 73,7

4·1

"

" •"

"•

·

лІтр.

"

"

·

тис.

Колrосп Ім. Жданова

Скошено природнІх трав 3акладено силосу Прополвно картоплІ ~·II раз Прополено rородини 2-іІ раз Виконано план по розвитку канеll Виконано план по розвитку велико' poraToT худоби в

т. ч.

Виконано план по свинях В т. ч. по свиноматках

Виконано план по вІвцях в. т. по вІвцематках Виконано план по птнцl Надоєно мплока на фуражну корову Виконано план М'ясоп',ставок Викuнано план МuЛОКОПООУавок Виконано план вовнопоставок Виконано план здачІ яilця Здано раннІх овочІв Виготовлен() сирцю Випалено цеrли

у перше ПРОВОДІІТlIмемо жни­ НИХ агрегати-в причепі з З·х умовах

укрупненого

кол·

ЖdТОК кожен. Іірім

8

82 40 96 7З

444 26,8 15,3

24 17,3 23,5 ЗО

проц.

"

"

•"

"

того

зби·

СТIJслі

косовицю

строки, не

хліба лотильних агрегатах. Всі моло-

допусти­ тарки працюваТlIМУТЬ за

могою електроенергії.

допо­

Механі·

.,"

лІтр.

"

"

·

тис.

стати

гострою

Ілліча»,

напо на

1OJ, 2

пропента. М. Бочко.

АВТОТРАНСПОРТ­

В БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ Вирішальну роль у підвищен­ ні теl4пів збиральн()ї, хлібоuо­ ставо{\ відіграе аВТОТР.:Lнспорr. у бі.lьшості колгоспів його своєчасно підготували до жнив.

По Колгоспах ім. Молотова, с. Гоголів, ім. деніна, с. В·Ди­ мерка і ряду інших сьогодні­ завтра

завершують

ремонт.

Інша с[]рава в Бров lРСЬКШ НАСТУПНОГО РОКУ МТС. Тут не турбуються про те, Щоб маса люпину, що по· щоб підготувати автотрJ,НСПО:РТ сіяний на зелене добриво, встиг­ до перевезення нового врожаю. ла перегнити до почашу осін, При техогляді виявплося, ЩО НЬОї сівби, почали заорювати більшість сівтомашин неСlJравні. ЙОГО. 3аорано перші Зu гекта· Жодна з них не lІофарбllвана. Слід негайно це виправити. рів. п. Янкевич, автоінспектор.

с. Рожни.

•••

низькоІ трудової диrципліни в ти втрат. На площу зайнятих парів колгоспі. 1600 гскшрів озииих за­ ЗУЄТhСЯ також очистка зерна. почали заготовляти місцеві доб­ Обговорюючи рішення черв­ планували зібрати за 6, а ВОЗІІТИМУТЬ хліб на приЙмаль· рива. Складено в кагати 650 невого Пленуму ЦК ІШ(б)У, 1378 гектарів ярих-за 5 ро­ ний пункт 8 машин. Всі шо­ тонн гною. 3а післявоєнний пе­ фери розробили стахановсыIіi ріод це вперше у цьому році ВНО­ пленум р<tПІЮМУ КП(u)У і пер­ бочих днів. Тепер в значно маршрути. винні партiftні організації намі­ більших СИТІПllемо добрива під о~имину. розмірах :!апровад­ А. Галицькиіі, тили ряд ираltтичних заходів жується механізація на зби­ п. ЗаТка. агроном кодгоспу для корінного полі пшення всієї ранні хліба. В полі працюва· Колгосп ім. Маленкова. ім. Леніна. внутріпартійної і подітмасовоl ТІІмуть 2 КО::l!баfiни і 4 трактор- с. В"Димерка. с. СвітидЬНt. роботи, в тому числі стінних газет. Кожна стінгазета ПОltли·

зброєю партійної органі:laції в боротьбі за успішне ирове­

..

з колгоспу свіжі столові буря· ки, морква і інша городина. U.пан здачі ранніх овочів вико­

госпу. Це ВИМdгає ще більш ратимемо врожай і косами. 3dпланувадn виконати план чітко! організаціІ, злагодженості в роботі. Складаючи хлібопоставок за 1~ робочих план, ми урахували всі свої двів. Для цього З пеРШllХ же М. Сахно. можливості, резерви з тим, днів почнемо роботу на 6 мо­ Кодгосп "Бідьшовик".

щоб провести

*

с. 3азим'я. КачctНlI один в один - великі. В овочеві мага· зини Києва здано 170 центне· рів капусти. На овочеперева:rку надходять

"

ПІД УРОЖАЙ

збиранні і обмолоті хліба ва в

86

50 121 102 75 86 44

по коровах

Високий рівень механізаЦIІ на

боти, що є ОСНОВlІОЮ причиною в

кана у ці дні

.

завідуючий

овочеперевалкою

та в колгоспі «IlIдях

ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ МІЖ КОЛГОСПАМИ Колrосп Ім. Пеніна

центнерів картоuлі. О. Кисиленко,

Добре уродпла рання капус­

3 честю виконаємо зобов'язання, дані товарищеві Сталіну

сівами і підготовки АО збираль­ наfiИРilТИ ноІ фаrпрчно припинила свою Завтра ВИХОДИМО в поле -- на роботу редколегія у колгоспі жнива. ім. Вату тіна с. П} хіВКlI (ре;щк­ Р. Гура, голова кодгоспу тор т. 'ми кал П.,секретар lІартор,

ганізщїї т. МИRал

100

3а роки п'ятирІчки відбудовано І набуло даль- rниваючим капіталІстичним ладом.

Наші КОЛГОСПНИКІІ сповнені бажанням: в стислі строки і без брига;щх. А.'ІС c.'!i.~ визнати, щО З(t и~· втраТ зібрати врожай, достроко­ таннШ час окремі редколегії во виконати першу заповідь­ щоденних стіНГdзет llослi:tбили хлібоиостаВІtи. Вчора ОГЛЯllали свою діяльність. У найвіщові­ поля і ВИJiВИЛll, що на окре­ дальні ший 'Іас догляду за

перші

ПИЛЬНО ОХОРОНЯТИ

ВРОЖАЙ ВІД ВОГНЮ Ще не Пf\ревелися у нас без· турботні люди, які

дозволяють

собі РОЗКЛd,сти вогонь хлібних

JldCIIBiB,

поблизу

курити

на

току, ІИЛО комбайна, що при· водить до пожеж і завдає величезної

шкuди

народному

ГОСПОДdРСТВУ. Часто винними у пожежах є діти. llотрібно, щоб, крім керівни­ нового врожаю ків сільрад, колгоспів, які 3акінчено підготовку заготі- на годину . Устатковано само· приймач, література. Працюва· особисто відповідають за орга­ вельного пункту до приймання иодавачі зерна у залізничні ва· тиме також кооперативний ла­ нізацію протипожежних заходів рьок. і оберігання врожаю від вогню, хліба HOBuro врожаю на ст. Брова гони.

Готові до приймання хліба

дення збиральної без втрат, ви­ конання плану хлібопоставок ри.приміщення зерноскладу відУкомплектовано штат вага­ Готовий до приймання хліба цьому питанню систематично державі до 1 серпня, всією приділяли увагу агітатори, учи· ремонтоване і продезинфіковане. рів, лабораНТОК,віЗИРУВLtльниць. свuєю діяльністю аКТIІВНО до· нового врожаю заготівельний телі, провадили бесіди серед Ваги і всі лабораторні вимірні Всі вони засвоІли ирограму помагаТJI трудіВІІІІкам: села пов­ пункт і на. ст. Бобрик. Тут населення. Винних у порушен­ ністю впкопати всі свої зобо­ прилади перевірені, заклеfiмеflі. техмінімуму. споруджено новий зерносклад. ні протипожежних праВllд слід Біля пункту встановлена віт· в' JIзанпя перед рідною держа· Трієр і віялки полагоджен, притягати до відповідальності. І. Омельяненко, вою, палко любимюr вождем ні. Одержано нову потужну рина, на якій вивішуватимуть­ В. Зибін, заступник директора 'партії і народу товаришем зерноочисну машину УС-lo, ся свіжі газети, тут же.,-чер· старший раЙПОЖінспектор. .Заготзерно·. потужність 81\01 10 тонн зерна вови1t КУТОК, де буде радіОСталіним.


СТА

2

Х

П

!

О

в

Е

Ц

Ь

8

лилня

,ОКУ.

1951

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

J:UИРИТИ ~_802BIД~ П_ЕРЕДОВИКІВ

~ИСТII Д~~.!ЕДАІЩІЇ

План політмасо-

3а міцну кормову базу

ПЕРЕМОГА ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ

вої роботи

для гро мадського тваринництва

Червневий ПленумЦКRП(б)У

:lапропонував: «Pa~I\OM.aM і пер-

Повчап.ні цифри

на міцна J\OPIOBii Gаза.

в об,lilСНИХ (·ПОРТИВІш~шкіЛI.­

При бригада~ш prMaHeHT, ЖlІве тнг-

них змаганнях по лсгкШ

aTJle-

тпці, ЛІ,і прохо:щли в м. БілШ винним парторгаюзацlЯМ роз~a січень, лютий, березень, аКТIlвній участі зоотехніка ло і транспортні засоGll ;\ та- Церкві, серед :в команд рапо­ робити конкретний план Jlасо-, КВІтень .~ояркп нашого колгос- СК1адено раціОНJI Д.lЯ І'О)БlIОГО КІВІ розрахуНl,ОМ. щоб К01НIО­ нів оuласті Ш'РШі' чіСI\е цо(,у­ bo-поліТIІЧНОї та культурно-ос- пу на~Ol~И R середньому по виду худоби. За КОРІІОВИМ ба- ;(О(,УВJlі бригадІІ J!оглп своєчас­ ла команда НillІІОГО району.

вітньої роботи на період збиран-

507 ІІТРlВ модока на фуражну .1ансом нам потріі,но ГІуде для но НРОВИДIIТIl всі робоТІ! по

Виконанню цієї постанови Центрального Комітету ІШ(б)J' був присвячений сеllінар Сі'кретарів первинних парторгані~ацій кол-

5~2. Із дня в день продуктив- 4090 тонн гру(,их кормів, 2260 інших площах, .laкріll.1ених за НІсть Kopi~ зро~тає,і всі у нас тонн СОКОВІПИХ. пими. Це, на нашу ДУІІКУ, t: в, К~JlГОСПl певш" що взяте соВже зараз видно, що ~lИ зу- найважливіша учова для того,

l\О)l.1l1да

наl'ОРО,(жеНit

дип­

НЯ врожаю і заготівель сіль- кор?ву, а :за Дn~ останніх мі- всіх ферм КОЛГОСНУ на стittло- вирощуванню і з(!готіВ.'lі кормів ЛО)ІОИ І стунепlO, всі уча('НИКІІ ськогосподарських продуктів)}. еЯЦІ-травень І червень-- по вий період 1951 - 52 року У КОРМОВИХ сівозмінах та ІІа - пеР('llпаЛl)IІІ1,\1ІІ гр(!мотюlП.

госпів району, ,який

відбувся .J:?lТI,I в

Жвавий обмін дуикамп

на

фізку.1ЬТУРИ і спорту.

Цl~ЛІСТИЧН8 ~обов ~заІІНЯ - ,на- міємо СТВОРИТИ,як того впмагає щоб успішно вирішиТll пост,1В'

1951

РОЦІ

по

ДНЯІІИ у колгоспі іІІ. Хрущова ЛІТрІВ ~0.10Ka на фуражну

с. Требухова.

М. Яхно, голова райкому

рову - оуде п~ревиконано.

2ЬОО червневий Пленум ЦК ItЩб)У, лене перед

нами

ЗДАНО

завдаНІ!Я­

бих КОРJlі!\ та силосу,

200

КІЛОГРАМІВ

шовну -СИРЦЮ

ко- і належні страхові запасп гру- СТВОРІІТИ для громаде(,ІіОГО тва-

В точ ринництва міцну І\ОР)ІО!\У базу.

Гурто!\ [()патів русанівської ШІ{ОЛИ під Ісерів­ і/ У KO~OB~ сіна :"І перших укосів. 3 9б8 ШОМУ колгоспі налі чуr. 60 пра­ НИЦТВОМ вчnт('.1ыш Т. ГУЛЯG­ НаприКІНЦІ гектарів природних сіножатей цездаТНІІХ КО.1ГОСПНJlків і КО.'1- вої ВПРОЩУЄ тутового ШОВКО­

Ще раз IIlд~вердилося старе числі не менш

семінарі ВИІWIикав план масо- народне ПРПСJlІВ.'Я bo-політичноJ та ку льтосвітньої MO~OKO на ЯЗИЦІ».

30

процентів

КUР\fOдобувна бригада в на- семирічної

роботи, який представИJIа. парт- КВ.ІТНЯ ПО1али давати короваll на ферми падillде 986 тонн ГОСПІІИЦЬ, які розподі.lені по пряда. ГУРТОІі здав 36 KiJlOrpa.органі~ація колгоспу імені СВІжоскошене ОЗИllе жnто, з дру- сіна, з 63 гектарів одноріЧНIrХ 5 л(!нках, За бригадою :lак­ мів висо\{оякї{'нпх І,оконів.

Хрущова. Намічено. провеети гоІ п~ловини трав~я -:- КОН~llI:И- трав-126 тонн, 116 гектарів ба- ріплено 16 пар волів і конеп, Гуртки юнатів шкіл району два семінари агітаТОРІВ по ок- ну, І трави ТОРІШНІХ. ПОСІВІВ, гаторічних трав-150 тонн - 10 возів, плуги, борон!!, ч ль - здали на приймальний ПУНКТ ремих питаннях з ПОМiJ,нов тpaB~' ~ при.родних ЛУК}В. Прос- всього 1262 тонни сіна. Itpill тиватори, іншип реманент. Як 200 кілограиів ШОВКУ-СИРЦЮ. червневого Пленуму ЦКRП(б)У, та РІ.ч-рацlO,Н .став

оа.гатшим того

2600

тонн соломи, стеб-

І. Кохан,

2800 тонн си- і ВСІ сіІНші рільничі брига;щ, Рос- лосу, буряків, картоплі, ТУГ- нас о)слуговус траІіторна брига-

обміну досвіДОIІ ро б оти, ЩОТИЖ- на Р13но~~ав я, І корови почали ла кукурудзи,

ня проводитп наради політорга- давати ОІльше и.олока.

агроном-шовковод.

нізаторів брпгад. Агін тори про- ту ПlJOJУ,КТІІ~НОСТl безумовно неuсу. 3аплановано також ВП- да, з якою підтримуєио щі.lЬ­ вадитимуть бесіди під час обід- сприяють І так!.дуже важливі за- ділити для худобп 453 тонни зер ниft зв'язок і боремось за пеньої перерви, по закінченні ро- ходи, як

боти бе:lllосередпьо у

таОlрне

утримання 1I0ФУРажу.

полі, та- худоби, ~агонниfi випас на при-

кож у таборі де працюють за- родних луках, чотирикратне раз тваринни~\И. Силами лекто- Д()їння, добрий водопій. рів s районного відділення товариства

по

РОЗПОВСIflдженню

політичних і наукових

знань,

Кормовиіі баll8НС

реВІІконання В3ЯТJІХ

НайваЖlІивіwа умова Червневий ПЛенум ЦК RП(б)У

сільської інтелігенції буде про- ського тваршшицтва І ІІад~JlI рібною кількістю працездатних читано ряд лекцій, в тому чис- невпинно зроста.'Іа, вам lIОТРІб- колгоспників, sакріпити ~a лі про поточниf:t момент, «Ве­ ликі будови комупі~;ир, «Під­ Нове в роботІ свинарки готовка кормів до згодовуван­ НЯ» ,:(Дит,ячі хвороби і бороть­ ба з ПЮIИ». ПереJ,бачено І\ОН­ дертні ВИСТУПІІ колоспвої агіт­ кул~тбригадп, демонетрацін кі­ нокартин по брига;щх, утворен­ пя персс,увних бібліотек, орга­

агроном

запропон}'вав перевірити і зміц-

Па.расковія ка.'!

Федорівна

Мп- парують

у МИІІУЛО}ІУ році одержа­

двічі, а.п:е

з

одним

кнуром.

ІШИИ

колгоспу.

Ф. КОВ8l1енко,

нl.ти бригади по кормодобуван-

.

зо- ганізації сі.;І Бервиця, Погреби, Вигурівщппа ще досі нічого не М. КОСОблнк, зробили, що(, відреМОІІТуватп

бов'я:шш,.

бригадир кормодобувної бригади.

Щоб ПРОДУКТИВНІСТЬ. ГРОМііД: ню, УКОМПJlектувавши їХ ІІОТ-

БЕЗТУРБОТНІСТЬ Сільські Ради, гроицеькі ор­

Колгосп ім. Сіадіна. с. Русанів.

шкільпі БУДIlШШ. У цих же селах та і у СВJlIюідах не за­ везли ще до шкі.l і

нового навчального

ЗАКОНТРАКТОВАНИХ ТЕЛЯТ-­ НА ФЕРМИ При плані 1)0 ~aKoнтpaKTO­

кілограма

палива. Не проявляють .належ­ ноІ ініціативп у підготовці до ректорн та завідуючі цих

року

ди­

Ішсіл

у

селах.

Не зайвt' бy;tе нагадати, що І)ішеННЯ~1 ВПКОНКОМУ раttради

Дf\путатів тру;(Лщих це вс!.' треба ла від кожної СВllНОМа.тки, за­ ДЛЯ кожної свиноматки вста­ вано 140 ТfЛfl'j. 129 І'одів мо­ f1'f!3 З}Jобитп ще до 15 червня. ЛОДНJI!\У велпк{tУ рогато]' худоби кріп.:rеної за нею, по 19,2 ді­ н()влюється індивідуальний ра­ А. ОсннцькнИ. лових поросят. У ЦЬОМУ році ціон, куди входить зелена ма­ передано на ферми. 3німа.єио

з контрактації і останні телята, у ЦЬО}lУ році ПРП;J.бано для СторОННі особи на кор­ нізація фізкультурних З.ІІагань. маток вже є по 9,9 ділових по­ ренеплоди та мінеральні МО.lОЧllO-товарної феРМІІ 18 ко­ ІІа. За 4-5 днів до опоро­ колгоспних посадах Ряд заходів по перебудові росят. рів ПО.lіпшеної породи. су вона зменшує в раціоні у КОJГоспі ім. Леніна е. ВеmaCOBO-ПО.1ітичної і культурно­ Першою серед свинарок КО.:!­ В. Рогач. ликої Ди.мерки в ларьку по освітньої роботи в колгоспі ім. госпу Т. Микал :lабезпечила, кількість соковитих корків.Опо­ Колгосп i,~I. Хрущова, роси, як правило, приймає еа- с. ТребухІв. реалізації сільськогосподарської Хрущова, які sаsначені В пла­ щоб не було еічневих і лют­ нродукції, що міститься У nив­ ні,вже впроваджуються в життя. ма, рете.іІЬНО доглядаючи кож­ * невих опоросів. Всі поросята ві, праЦЮG гр. Рубановеька О., Щоб ВИКОшtТIl пла.н розвитПо всіх бригад,tх поповнена і не новонароджене ПОРОСЯ. Не ку великої рогатої худоби, кол­ яка нічого спільного не має 3 оновлена наочна агітація, з добре розвиваються. Підготов­ було ЖОДНОГО випадку паде<ку. госп ім. Щорса повинен ~aKOH­ КОдГОСПО~f. Стороння особа пра.­ місцевого радіовузла ЩОДНЯ ляючи свиноматки до паруван­ Своє iJобов' язаllllЯ -одержати траJ\туватп не меншr ЯК 190 цюв також у ларьку колгоеиу транслюються «О('танні КО.1- ня, вона ДОВОі(ИТЬ їх .(0 серед­ від кожної СВИНО)lатки по 20 тмят. КОЛГОСПНИКИ мають у ім. дені на с. iItердови. госпні вісті», огляд щоденньої вгодованості. Щоб ~більНевже ж керівнИІШ цпх КО.1ноУ стінної газети. В агітпунк­ ділових поросят-передова. кол­ своїх господарствах багато те­ ШИТИ lIлодючість, кожна свино­ личок, ЯКІ1Х вони можут(, пе­ гоепів не знають, що це є по­ ті регулярно демонетруютьс.я гоепнпця т. Микал 3 ,естю ви­ редатп па колгоспні ферми. рушення Статуту сільськогос­ нові кінофільки. Розпочато чи­ матка покривається дві чі, при­ копує. Проте тут не поспішають. Досі подар('ькоі <l.ртілі? чому, різними кнурами. Якщо тання лекцій. М. Юрченко, П. Цвlпlli, ;lаКОIlтраК'l'овано 50 телят і ~T чаСНИКll семінару оглядали намічено від свиноматки ~али­ зоотехнІк інструктор-бухгалтер лпше 34 заіірані на ферму. посіви пшениці, <Кита та ін­ ШИТИ ПРИП.JIід для поповнення раііс IльгослвіДД,lлу. I(О.1ГОСПУ Ім. Леніна, А. Мазуренко. ших культур У колгоспі імені феРМІІ, то таку гвиноматку теж с. В.-дllмерка. с. КНЯЖllчl. Хрущова. Чудовиlt урожай в Редактор прекрасному стані і цілком -------------------~---ЗВЕДЕННЯ с. ПОГРЕБlнськиА. очищений від бур'янів. Кол­ за перший опорос Bi;~

9 СВИНО­

са чи силос,

концентрати,

ко­

районного вІддіду

госп У всеозБРОЄl!ні

жнива, серед колгоспників вик­ JlЮЧНО високе політичпе і тру­ дове піднесення. Це наслідок великої організаційної і масо­

во-політичної робоТІ!. Т. Широніна, штаТНIІЙ пропагандист райкому КП(б)У.

8 пеовинних

партооганізаціях

БР6ВАРСЬКА MT~. Організо­

вано голосні читання і обговорен­ ня листа комбайнерів Звенигород­ ської МТС до всіх комбайнерів України. ,;:

*

*

КОЛГОСП ім. ЮРО ВА, с. Погреби. На партійних зборах обго­ ворено стан трудової дисципліни.

* * МОЛОТОВА.~ *

КОЛГОСnі~ Гоголів.

Випущено

сільського

зустрі'lає господарства про удіЙ молока на

спеціальний

номер стінної газеТІІ, присвяче­ ний міСячнику пропаганди і роз­

повсюдженню книги. В газетІ вмі­ щено відгуки читачів про окремі твори радянських письменників.

кожну фуражну корову по кол­ госпах раііону станом на 1 лнпня

1951

,

РусаНіВС.~КИЙ колгосп ім. СталІна

(голова т. Хазан

Надоєно на

фур. корову

Пухівка. Ім. Ватутіна СвіТИ.1ьне. ім. МаленковСі Плоске, ім. Леніна СеМИПОJlКИ. ім. Леніна Рудн>!. Ім. Кагановича

15. Жердова. ім. Леніна

ТехнІкум гот)'є

~3. КУ.1аженці, "ЗОРЯ"

висококвалІФІ­

кованих ТЕХНІКІВ по шдяховому будівництву та МЕХАНІКІВ авто­ шляхових механізмів. Приймають­ ся чоловіки Й жінки віком від 14 до

7

30 рокІв, які мають освіту за класів середньої школи.

Заяви про вступ подавати осо­ бисто або поштою (рекомендова­ ним листом) 3 1 липня ло І серп­ ня. До заяви додаються: свідоцтво про освіту і свІдоцтво про рlк. народження (в оригіналах). авто­ біографіЮ, довідку про стан здо­

580 582 575 572 550

ров'Я, про відношення

535

16. Рожни .• БіЛblllоеик· 628 17. Зазим'Я .• Шлях Ілліча" 511 18. Літки, ім. Ка.1Ініна 689 19. Троєщина.lм. Ворошилов.а 5(Іі) 20. КняжичІ. Ім. Щорса 455 21. Краснлівка. ім. Жданова 444 22. Калита. ім. Стадіна 424

ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ на 1951-52 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. РусанІв, ім. Сталіна 1059 2. ГоголІв. ім. Молотова 902 З. Требухів. ім. Хрущова 834 4. Погреби, ім. Кірова 742 і. Бобрик, ім. Сталіна 735 6. Богданівка. ім. Андреєва 627 7. ЗаворичІ. ім. Кірова 608 8. Мокрець. ім. Будьонного 600 9. В.-Димерка. ім. Леніна 594

10. 11. 12. 13. 14.

ОДЕськиА ШЛЯХОВО-МЕХАНlчниА

І(а. другий-останнє.

року (в літрах)

Назва к"лгоспу і села

М.)

1 к~лажеиськни "Зори' (голова т. Ткаченко 1\1.)- сусіди. Пер­ ШИІ\ колгосп займає першс місце в районі по у,їОЮ ~jОЛО­

.~

'.

":0

'!~ ~

,-<.

Піди повчись У .1J,lOдеlt, як треба дбати за rр()мадеьке тваринництво.

368

до

,""

Адрес а peцqli: ". Бро..ри. Киіtclt"оl о6.1асті. 'У JI. кіРОВі RИ Міl!)

8по.аПСIа.а паАОНВІ іоvкаоп КШс••оrо oCS...c.oro vаоuлlвu І споаlU полirDаФJI іа ІІШUНИUТІ.

війсь­

кової служби (для військовозо­ БОВ'язаних).3 фотокартки (знімки без головного убору. 3 х 4 см). Технікум забезпечує стипендІєю та гуртожитком. Адреса: Одеса, вул. Тираспlльська, 6. Про умови прийому можна ТІ­ кож довідатись у Броварському раЙШЛЯХВі'Ulі.1і.

За..

690--2352

54 номер 1951 рік  
54 номер 1951 рік  

54 номер 1951 рік

Advertisement