Page 1

СЕРЕДА

13 лиnня

2005 р. N254-55 (9663-9664)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

У КИЇВСЬКІЙ O&nACTI РО3ПОЧАJ1ИСІ fРОМАДСЬКІ СЛУХАННІ

НАША МЕТА - РЕАЯІІАЦІJІ ПРОrРАМИ ВІКТОРА ІОЩЕНКА

на rему проведен•• експерименrу

s адмІнІпраrнвно-rериrорІальноr рефОРІJІІ" ·.. · · Основною метою прове­

що

ратифікована

Верхов­

ною Радою України. Хартія

обхідного

ївській

визначає,

та

області

реальних

є

надання

можливостей

ДЛЯ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ,

що саме органи

місцевого самоврядування

фінансового

близьке

вання,

управління та безпосеред­

ма

ню

вання

отримати

державою

якість

послуг

гаранто­

обсж-

від

та

органів

участь

жавних

громадянина

людини

справах,

у

равління.

громадянського

Саме людина та задово­

їі

потреб

опинитися

в

проведення

центрі

змін

уваги

є

систе­

самовряду­

недосконалою

Зважаючи

суспільс­

на

проведення

Застосування норм Хар­

адмініс­

місцевого

та

і

перший з'їзд

Всеукраїнський

політичної

~<Народний Україна»,

участь

партії

Союз

Наша

у якому взяло

зачіпає

те,

що

експерименту

інтереси

Головував партії

на

Роман

з"ізді

Безсмертний.

У

роботі з"ізду взяв участь і По­

тисяч

Київщи­

чесний голова «Народного Со­

ки

ни, обласна державна ад­

юзу Наша Україна» Президент України Віктор Ющенко.

адміністративно-тери­

мешканців

тративно-територіального

торіальної

організації

міністрація

устрою, які передбачають

держави

необхідною

обговорення широкого ко­

«Народний Союз Наша Украї­

децентралізацію

держав­

умовою на шляху інтеграціі

ла представників громад­

ної влади шляхом передачі

України до Європейського

ських організацій, політич-

повноважень на нижчі рівні

Союзу.

них

органів

На сьогодні система ор­

забезпечення їх реаль­

ганізації влади в державі є

Аміністративних

У

ході

відбуватиметься дення

неефективною.

реформування

приве­

українського

нодавства

у

журнал іст і в.

ки···вська обласна

Органи

державна адміністрація.

внаслідок

відповідність

необхідних

місцеве

реалізації

самоврядування,

Проект

недасканалога

законодавства

не

важелів своїх

Закону

України

«Про територіальний уст­

мають

для

рій

України"

стор.

повнова-

читайте

на

2-4.

13 СЕСІЇ МІСЬКОі РАДИ

УХВАЯЕНО ІВЕРНЕНІ!ІІ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ

1 7

липня у малій залі виконкому від­

35

булася чергова

сесія міської ра­

тиви

глави

держави

нодавчому

рівні,

контролювати жавної

на

викрики,

користування

звуковідтворю­

вальною апаратурою та іншими джерела­

ми

побутового

шуму,

нення депутатів Броварської міської ради

при

нання та інструментів, вибухових матері­

Укра·іни щодо стану законодавства Украї­

алів, піротехнічних засобів та інших гуч­

жовтня

року набуває чинності За­

1995

ноголосих

салютів,

виробничого

шум

до Президента України та Верховної ради

ни про місцеві вибори. Адже відомо, що з

використанні

створювати

установок,

феєрверків,

облад­

проведення

створювати

інший

кон України «Про вибори депутатів Вер­ ховної Ради Автономної республіки Крим,

шум на захищених об'єктах. Забороня­

місцевих

харчування,

рад

та

сільських,

селищних,

ється

і

робота

закладів

громадського

розважального та

грального

міських голів", згідно з яким запроваджу­

бізнесу, що розташовані на перших по­

ється пропорційна виборча система при виборах депутатів до міських районних та

верхах вбудованих та прибудованих при­ міщень житлових будинків чи літніх май­

обласних

данчиків.

рад.

Прийняття

цього

Закону

сприймається громадою як спроба до­ сягти

компромісу

інтересів

різних

полі­

Позитивним вердження

було

угоди

та

щодо зат­

програми

шефської

нехтуючи

А-2272 Військово-Морських Сил України

органів

і

посадових

частині

осіб місцевого самоврядування. На думку

м. Феодосія

депутатів міськради, пропорційна вибор­

передбачає комплекс заходів, спрямова­

ча система на місцевому рівні не дозво­

них на забезпечення проведення військо­

лить сформувати дієздатну та ефективну

во-патріотичної роботи з допризовною молоддю Броварів, відродження і будів­

систему місцевого управління, а саме це

на

військовій

надання

тичних сил, представлених у парламенті, nозицією

допомоги

рішення

2005-2006

роки.

Вона

питання і має стати першочерговим зав­

ництва Військово-Морських сил України.

данням майбутніх місцевих виборів. Тому

Також депутатський корпус схвалив угоду

вони звертаються до Президента України

про співпрацю між Броварською міською

та народних депутатів України з настій­

радою, університетом економіки та права

ним проханням: місцеві вбори провести

«Крок»

за

навчального закладу ВМУРоЛ

мажоритарною

виборчою

системою

та

Броварською

філією

Вищого

«Україна»,

На з"Ізді було також прийнято

Партія ініціювала заходи що­

ників, в якому «Народний Союз

забезпечення

України

і

уряд

є

коаліційним,

зацію

ше за ті кроки Уряду, які узгод-

діяльності

+

та

ція Статуту міського культурного центру. Ухвалено конкретні рішення із земель­

скорочення термінів підготовки до отри­

них питань та тих, що знаходяться в ком­

мання дозвільної документації, приймаю­

петенцїі управління комунальної власнос­

чи до уваги меморандум про співробіт­

ті,

ництво

управління житлово-комунального госпо­

в

укладений

єдиному

15

червня

дозвільному

2005

вікні,

року міським

інспекції

держархбудконтролю,

дарства тощо.

головою, керівниками установ та підпри­

ємств відповідно до ст.

Закону Украї-

Лариса ШАПКА.

політичної

Украіні,

заснованій

демократичних

нінностях

і

голови

організації партії «Народний

Союз Наша Україна», делЄ:'ат

державну

під-

з'Ізду.

.

:mсідання

розглянуто низку інших питань,

ставниками.

пов"язаних

сурс», в ході яко! було розгля­

ських

постійних

комісій

бюджету,

ради

органів та

депутат­ з

питань

соціально­

з

Також

було

.

О. І. Дармограй.

життєдіяльністю

нашого району.

комісїі з

питань

економіки,

Княжич

нуто

культурного

О. І. Касян

ТОВ

питання

генерального

ін­

ХРОНІКА

підтримки

ПОДІЙ

10

липня

та

пред­

«Альфа-ре­

виготовлення плану

розвитку

Княжич. Також заступник голови ад­ міністрації

О. В. Фещун,

чальник управління господарства і

8

на­

сільського

продовольства

М. Д:--.1итриченко здійснили

райдер­

робочу поїздку по сільськогос­

Ф. Діденко,

подарських підприємствах ра­

голова

жадміністрації М.

голови та члени комісій,

-

перший заступник голови адмі­

заступник голови адміністрації

йону

ністрацїі О. І. Дармограй,

зас­

М. В. Шибіко здійснили робочу

ТОВ «Агро-2000», ТОВ «Краси­

райради

тупник

лівське",

благоустрою,

під час якої детально ознайо­

адміністрації М. В. Шибіко, на­

бирання сміття, стану розроб­

мились

чальник фінансового управлін­

ки

ранньої

ня Т. І. Рудевич.

вого

Програмою залучення

ін­

організації

природних копалин значення

на

при­

місце­

території

Красилівської сільської ради.

вестицій і поліпшення інвести­

У той же день в райдержад­

ходом

готовність

виходу

в

приміщення зерна.

+

адміністрації

О. І. Дар-

-

сіна,

лови

виступив

групи

перевірили стан заготівлі

міністрації

присутніми

підготовки

2005,

зустріч першого заступника го­

перед

«Плосківський»,

зернової

му районі на

роки

робоча

з

ційного клімату в Броварсько­

2005-2006

пройшла

ДПЗ

«Княжицьке»,

поїздку в Красилівку з питань

З

голови

СТОВ

Г. Ф. Шурига, заступник голови

комбайнів

поле,

до

звернули

належну увагу на зернотоки та

для

збирання І

СВ.ТА ТА О&Р.ДИ РІДНОЇ УКРАІНИ

'

«КУПАJІЬСЬКІ ДЗВОНИ» НА &РОВАРЩИНІ 6

7

лиnня в Пухівці на мальовничому

Купала, яке символізує очищення. Купала випа­

березі Десни відбулося районне свято Івана Ку­

лював усе погане, зле, вселяючи любов і красу

пала «Купальські

в душі молодих людей. Дівчата розбирали Ма­

У ніч з

на

дзвони».

Це дивовижне

пра­

давнє свято приходить в середині літа, коли сон­

рену, а хлопці топили їІ у воді. Цікавим елемен­

це

щедрим

том стало перестрибування молодих пар через

промінням купає землю, і від його лагідного теп­

купальське вогнище, вони вірили, якщо руки не

ла, щирої животворної сили дерева, квіти і трави

розірвуться,

ще

стоїть

високо-високо

в

небі,

пахнуть найдужче соковитою розквітлою зелен­

ню. Свято Івана Купала прийшло до нас із сиви­

-

цієї осені будуть у парі.

У гуляннях брали участь:

народний

ни віків. Воно було одним з найяскравіших у со­

ного будинку культури (керівник каль),

На ньому були присутні представники Бровар­

аматор­

ський колектив «Родина" Броварського район­

нячному літньому циклі.

ряну, під керівництвом якої і було організовано

підприємництва,

на

в

європейських нормах.

У РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АдМІНІСТРАЦІЇ

дійство, та начальник відділу фізичної культури

розвитку

під­

цивілізованої

йонній раді проведено спільне

нашого міста до

у

Нею

підприємницької

затверджені і концепція розвитку освіти

перешкод

забезпе­

на в його Указі «Про лібералі­

відтак бере відповідальність ли­

туцією України,

тративних, економічних та організаційних

ріотичні сили об'єднати зусилля

Надія ЗАХАРЧУК,

мунальної власності та приватизацїі. Були року та нова редак­

Наша Україна" закликав усі пат­

голова Броварської районно·,

ти у строки, передбачені чинною Консти­

2012

між

на" Віктора Ющенка, викладе­

сій з гуманітарних питань та з питань ко­

правових, адмініс­

діалогу

Почесного

врахувавши рекомендації постійних комі­

26 березня 2006 року.

і

стабільних

адміністрування.

кону. Чергові ж місцеві вибори призначи­

метою усунення

Україна»

звернення до політичних союз­

шляхом внесення відповідних змін до за­

З

Наша

Водночас партія наголошує, що

нюк,

що.

Союз

«Народного Союзу Наша Украї­

голова райради л. В. Слободя­

спів,

знайшли

прийнятих

регіонах.

нинішній

в

мання тиші в місті. Відтепер, за положен­ гучний

у

ня демократичних перетворень.

тримана ініціатива Президента

здійснення дер­

політики

нями нової редакції (п.

ранку

позиції

літичної системи та поглиблен­

го

зако­

сії, .попередньо ~~говорюв<!л_~сь на

8.00

резолюціях.

співробітництва

політично

ЗаСІДаННЯХ

до

ша доля формування нової по­

системи

У роботі комісій взяли участь:

22.00

ПОСИЛЮВе rи

з'їздом політичної партії «На­

родний

витку

малого бізнесу.

з

І

системи та системи податково­

номіки С. М. Возняк. Також були внесені

ся

інші

забезпечувати ініціа­

зміни та доповнення до Правил з дотри­

У першу чергу було затверджено звер­

1

Ющенка:

торіальної громади міста. Матеріа-

ГОДЖуВаЛЬНіЙ раді голів комісій то­

та

відображення

чення реформування дозвільної

розвитку,

забороняєть­

і міських

ні

Віктора

приємництва•• від

2.1 ),

самоврядування,

необхідНО

реваншистів перешкодити роз­

України

ли, представлені депутатами на сепо­

року та вибори до органів

ЯКИМ

України та запобігти прагненню

підприємництва, середнього та

КОМ/СІИ,

парламентські вибори

голів. Від них залежить подаль­

до

політики

вав присутніх начальник уnравління еко­

пОСТІИНИХ

економічні взаємини. Ці основ­

-

нормативно-правове

реалізацїі

забезпечення життєдіяльності тери­

. 1

З

вання

бар'єрів для ведення бізнесу і

в

мування

питання

лює: на Україну чекає випробу­

магати

вестиційної діяльності і рефор­

різнопланові

стра1еr ;ч­

за мету підтримувати та допо­

ня "Єдиного дозвільного вікна». Інформу­

скликання, на якій були роз­

'

партнера нашо·і держав>.1,

на наступних виборах, щоб ре­

депутати прийняли рішення про створен­

lV

глянуті

усвідом­

алізувати програму Президента

із

ди

Партія

за скасування адміністративних

економічного

2063-Щ

ного

Україна».

на» є партією. яка ставить собі

ни •Про державну підтримку малого під­

19.10.2000 NQ

рацію як важливого

ша

владою та бізнесом, виступила

Президента

місцевого самоврядування

зако­

до Європейської Хартії про

+

до

рухів,

партій

занадто централізованою і

ними ресурсами.

запрошує

Пщ::­

членами «Народного Союзу На­

сільських (селищних)

сотень

тримку підприємництва».

тія розглядає Російсоку Феце­

місцевого

голова

і

лише за дії тих урядовців, які є

2006

делегатів з

1380

усіх регіонів держави.

тїі та європейської практи­

є

жуються з Програмою Партії,

липня у Києві відбувся

9

ві ринкові відносини.

тва.

повинні

устрою

застарілою з огляду на но­

що є од­

ним з головних принципів

лення

ального

дер­

влади на кожному рівні уп­

забезпе­

Чинна система територі­

леЖНО від їі місця прожи­

вані

до

не­

матеріального

чення діяльності.

забезпечують ефективне і

неза­

-

жень і в першу чергу

дення експерименту в Ки­

аматорський

ансамбль

Тетяна Со­

-

«Пухівчанка,,

Пухівоького будинку культури (керівник

ської районної державної адміністрації, зокрема,

лана Флоріна) та гості нашого району

начальник відділу культури і туризму Ганна Унгу­

творчих колективи селища Вишневе.

та спорту Віталій Федянін.

-

в

організації і

-

два

проведенні

надав сільський голова Пухівки Микола Труба. Гостей частували юшкою з великого казана, а

Пожежну безпеку забезпечували дві пожежні машини, а правопорядок

Велику допомогу

Світ­

-

кілька міліціонерів.

також шашликами та іншими смачними страва­ ми.

Перед початком обрядового дійства була про­

Свято тривало допізна. Лише тоді, як погасли

ведена конкурсно-ігрова програма з визначен­

свічки і зникли віночки, всі почали розходитися.

ням переможців та урочистим нагородженням.

На самому святі були відтворені всі прадавні

Олена ЗАГОРУЛЬКО,

звичаї та обряди, найяскравішими з яких були:

провідний методист Броварського районного

спускання дівочих віночків на воду та спалення

будинку культури.


lt(j):l#8J!iii.iд

(2]N!S4-55 (9663-9664)/

І

~~~Q

13.07

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІЕРИІОРІАJІЬНИЙ УСІРІЙ УКРАІНИ» Цей та

Закон

засади

визначає

рою України,

рівні

поняття

територіального

уст­

правовий статус і

адміністративно-територі­

альних одиниць, порядок вирі­ шення органами державної вла­ ди

та

органами

самоврядування

місцевого

питань

терито­

Територіальний

1.

устрій

Територіальний

1. ни -

устрій

Укрсtї·

лісової

та

Місто-регіон

2.

не

входить

міністративно-територіальної

гідротехнічних

межах яких воно знаходиться.

ниці.

та

інших

споруд

і

об'єктів, яке має соціальну і кому­ нальну інфраструктуру, жителі якого

Стаття

11. Райони в місті

ловій чи соціально-культурній сфе­

1 . В окремих містах, де проживає

переймену­

частині першій цієї статті, за власною

вання адміністративно-територіаль­

ініціативою, до нього додається вис­

них одиниць здійснюється з ураху­

новок

ванням

Республіки Крим або відповідно·І об­

раїни подання з питань, зазначених у Найменування та

їх

історичних,

ласно·! ради, а якщо адміністративно­

місцевих умов і особливостей від­

територіальну одиницю пропонуєть­

тною забудовою, на територїІ якого

кількості не менше трьох, які не є

повідно до закону.

ся утворити в межах міста-регіону­

розташовані промислові і переробні

самостійними

підприємства,

риторіальними одиницями.

дарства,

комунальні

житловий

госпо­

фонд,

альну,

комунальну

і

ванні

У районі в місті має проживати,

2.

мережа

150

адміністративно-територіаль­

ООО

Стаття

15. Територія громади

та її межі

більшості своїй зайняті в управлін­

новлення істотної диспропорцїІ між

риторії на складові частини - адмі­ ністративно-територіальні одиниці з

ській,

торговельній,

показниками якості надаваних насе­

включаються

землі

соціально-культурній сферах і сфері

ленню в районах в містах адмініс­

транспорту,

зв'язку,

метою забезпечення населення не­ обхідним рівнем послуг та збалан­

послуг.

тративних, соціальних та культурних

оборони,

сованого

рення

Поселенське

7.

оди­

-

складу території громади промисловості,

міста­

несення їІ адміністративного центру

землі

дарського,

мада знаходиться в межах відповідно

Автономної Республіки Крим,

громадської

новки відповідної районної ради та

сільськогоспо­

Верховної Ради Автономної Республі­

історико-культурного,

оздоровчого,

йонної та обласної ради, а якщо гро­

енергетики,

житлової та

забудови, Район

12.

Районом є адміністративно-те­

1.

До

1.

послуг.

Стаття

Паселенське утворення

1.

утво­

ради

додаються висновки відповідної ра­

організація держави з поділом їІ те­

Стаття

громади,

ня і ліквідацїІ громади, встановленн11 і

зміні їх меж не допускається вста­

промисловій,

ради

району, міста-регіону щодо утворен­ зміни їІ меж, встановлення та пере­

у

якого

позицій

регіоні, не допускається.

інфраструктуру

жителі

висновок ради міста-регіону. До про­

ня їм назв, що вже існують у даному

чинниками внутрішня територіальна

та

переймену­

них одиниць чи поселень присвоєн­

З. При утворенні районів у місті та

транспортну

При утворенні чи

4 ..

адміністративно-те­

ціальними,

держави.

Автономної

географічних, національних та інших

450

жителів.

території

Ради

ООО жителів, мо­

не менше як

як правило, не менше ніж

усієї

Верховної

жуть утворюватись райони в місті, у

-

приємств, яке має розвинуту соці­

розвитку

культурних,

поселення з компак­

рах.

соціально-культурних закладів і під­

культурними та іншими

У разі, коли Кабінет Міністрів Ук­

раїни вносить до Верховної Ради Ук­

З.

жуть входити інші громади.

у більшості своїй зайняті у промис­

6.

оди­

З. До складу міста-регіону не мо­

географічни­

обумовлена

центром цієї ад­

складу іншого району та регіону, в

ми, історичними, економічними, со­

це

адміністративним

до

рибної продукціІ, залізничних вузлів,

З. Місто

ріального устрою.

Стаття

сільськогосподарської,

рекреаційного,

при­

вис­

-

ки Крим.

7.

До подання, зазначеного у час­

Систему територіального уст­

ночні двори (хутори) або місця про­

риторіальна одиниця, територія яко­

родно-заповідного та іншого приро­

рою України складають такі рівні ад­

живання, що мають тимчасовий ха­

го складається з громад та має від­

доохоронного

міністративно-територіальних

рактер,

повідну транспортну,

водного та лісового фонду незалеж­

ліквідацію,

но від форм власності.

меж громади, встановлення або пе­

2.

оди­

ниць регіони, райони, громади.

Стаття

Засади

2.

державної

несталий склад населення

інформаційну

(військові містечка за межами посе­

та іншу інфраструктуру для забезпе­

лень,

чення

будинки

лісників,

шляхових

реалізацїІ спільних

інтересів

2.

призначення,

землі

Межа громади відо_кремлює те­

політики у сфері територіально­

майстрів та бакенщиків, метеостан­

цих громад і населення якої забез­

риторію відповідної громади від те­

го устрою

ції,

печується визначеними законом ад­

риторїІ інших (суміжних) громад.

1 . Державна політика у сфері те­ риторіального

устрою

Грунтується

на засадах єдності та цілісності те­ риторії

України,

децентралізацїІ

у

польові стани,

дачні та садові

паселенські утворення, фермерські

культурними

господарства тощо). Паселенське утворення не має

2.

статусу поселення.

вання та виконавчої влади у поєд­

Стаття В. Громада 1. Громадою є адміністративно­

нанні з централізованою системою

контролю за

здійсненні

місцевого

самовряду­

міністративними,

соціальними

послугами,

які

З. Територія громади є цільною,

об'єк­

на ній не допускається існування те­

риторій, що належать до інших гро­

громадах.

мад.

Район створюється за умови,

історичних,

економічних,

Законом може бути встановле­

розвитку

території,

бюджетної

основою

спроможності

та

їх

для створення та діяльності органів

труктури для

потреб населення,

екологіч­

місцевого самоврядування громади

також

торії

і

є

територіальною

щення

наявність інфрас­

поселення,

що

склалося

а

об'єктів

торговельного

як

а

також

колишніх поселень.

коном може бути обмежено юрис­

громадян,

послуг.

Громада утворюється за умо­

тів для кожного громадянина неза­

ви,

лежно від місця його проживання.

правило, не менш, як

Стаття

З.

Законодавство

про

територіальний устрій Питання

територіального

устрою

регулюються Конституцією України,

якщо

в їІ межах проживає,

як

ня

міст-районів,

які

знаходяться

частині

питан'tІ)?

першій

цієІ

на землі

За­

1)

покриття;

кадастровий план та топогра­

6)

в межах

фічна карта місцевості із зазначен­

територій, які є непридатними

ням меж громади, їІ адміністратив­

ність населення без врахування на­

екологічних чинників,

або перенести їІ адміністративний

селення

міст-регіонів допускається

до стійкої деградації природних ре­

центр,

створення районів з чисельністю на­

сурсів, за визначеним законом пе·­

існуючих та нових меж адміністра­

реліком:

тивно-територіальноІ одиниці, існу­

та більше разів ніж середня щіль­

тративного центру громади для жи­

телів поселень та паселенських ут­

ворень,

межах.

вирішенням

у

ного

з урахуванням доступності адмініс­

у їІ

з

зазначених

та небезпечними для використання внаслідок тривалої дії небезпечних

межах цього регіону є нижчою у два

розташованих

чи

громади, якщо вони належать до:

в

жителів

5000

економічні

дикцію громади

жах регіону без урахування населен­

пов'язаних

вого самоврядуванн11, та джерела їх

тивних,

2.

видатк

датків на утримання органів місце­

традицій, прав та законних інтересів них державою соціальних стандар­

обс11г

5.

наслідки для сусідніх громад.

З. Якщо щільність населення в ме­

про

екологічні

чи релігійний центр для жителів нав­

гарантова­

довідка

5)

приятливі

соціально-економічний,

культурних

проживання,

статті, у тому числі додаткових ви­

наченого законом рівня адміністра­ та

місцем

інших об'єктів, що можуть мати нес­

та надання населенню громади виз­

соціальних

культурний

виробничого

характеру,

за

них у частині першій цієї статті;

ження з сусідніми громадами розмі­

географічних і демографічних

додержання

рішення загальних зборів гро­

4)

ванн\1 населення з питань, зазначе­

соціально-економічно­

особливостей, етнічних і культурних

них,

доцільності

меж, територій, на яких передбача­ ється особливий порядок погод­

го

урахуванням

обГрунтування

результати консультативного опиту­

ному законом порядку межі їІ тери­

з

З)

прийняття відповідного рішення;

вздовж їІ

ООО жителів.

ності

адміністративно-територіаль­

статті;

ня на території громади,

70

перспектива

одиниць

пропозиції та висновки, зазна­

чені у частинах другій та шостій цієї

правило, не менше

При утворенні районів враховується

них

ренесення їІ адміністративного цен­ тру;

територіальна одиниця, утворена на лень, та має визначені в установле­

витку

зміну

мадян

основі одного або декількох посе­

роз­

та

но особливі вимоги щодо визначен­

реалізації

соціально-економічного

встановлення

якщо на його територїІ проживає, як

владних повноважень, збалансова­

законністю

4.

проект закону про утворенн11,

1)

2)

та

тивно не можуть бути надані у цих

2.

тині першій цієї статті, додаються:

а

у

разі,

якщо

-

із зазначенн11м відповідно

цим Законом, іншими нормативно­

Якщо щільність сільського населен­

селення від

правовими актами.

ня в цілому по району є нижчою в

ви, що площа такого району в роз­

два або більше разів, ніж середня

рахунку на його жителя перевищує у

ся для базування підрозділів Зброй­

щільність

в

два та більше разів середню в ме­

них Сил України та інших військових

Україні, в межах відповідного райо­

жах УкраІни площу районів в розра­

формувань

ну

хунку на одного жителя.

бойової підготовки, за винятком те­ риторій, переданих з державної у

дання про зміну меж громади

комунальну власність;

кож про їІ площу в нових межах та їІ

Стаття

Адміністративно-те­

4.

риторіальна одиниця

1.

Адміністративно-територіальна

одиниця

-

це цілісна частина тери­

сільського

населення

можуть утворюватись

громади

з

40

ООО жителів, за умо­

що призвело

центру,

пропонуєтьс11 змінити межі громади

2)

та

забезпечення

торії держави в установлених відпо­

чисельністю населення від З500 жи­

відно до закону межах, що за наяв­

телів при умові, що площа такої гро­

женням ради району, є адміністра­

мади

тивним центром району. При визна­

З) прикордонної смуги;

ченні

4)

ності

відповідних

географічних,

в розрахунку на одного жите­

демографічних та соціально-еконо­

ля

перевищує

мічних умов є територіальною осно­

середню

по

більш

Україні

як

для

вдвічі

сільських

4.

Поселення, яке є місцезнаход­

територій, які використовують­

адміністративного

центру

району враховується наявність інф­

територїІ

ними

центру;

7)

відомості

про:

про

площу та

межі території громад, 11ких стосу­ ється подання, а у разі внесення по­

та­

-

нові межі;

заповідного

фонду

-

чисельність

демографічні

загальнодержавного значення;

6.

ючого та нового адміністративного

Територія зони відчуження нав­

населення

показники

та

в

іншІ

межіі8

адміністративно-територіальн­

вою для організації та діяльності ор­

громад. У виняткових випадках Вер­

раструктури,

ганів

ховна Рада України може утворити

необхідні установи та служби орга­

коло Чорнобильської атомної елек­

одиниць,

місцевого самоврядування.

громаду меншою чисельністю насе­

нів державної влади та органів міс­

тростанції

не

а у разі внесенн11 подання про зміну

2. Межа адміністративно-терито­ рІальної одиниці це умовна

лення, але на менше 1500 жителів. З. Окремі громади відповідно до

цевого

включається

доступність

Порядок утворення і

ність їІ населення та інші демогра­

замкнена лінія, що відокремлює те­

закону можуть мати статус міста-ра­

центру району для жителів громад,

риторію

йону та міста-регіону.

які включаються до складу цього ра­

державної

однієї

риторіальної

інших

влади

та

органів

адміністративно-те­

одиниці

території

Поселення, яке є місцезнаход­

4.

адміністративно­

женням ради громади, є адміністра­

територіальних одиниць або збіга­

тивним центром громади. При виз­

ється з лінією державного кордону

наченні

України.

громади

З.

(суміжних)

від

Адміністративно-територіальна

самоврядування до

району та

Стаття

адміністративного

йону.

Стаття

1З.

Регіон

до

складу

громад

11ких стосується

меж громади

1 б.

-

також

поданн11,

про

чисель­

ліквідації громад, встановлення і зміни їх меж, встановлення та

фічні показники в нових межах;

перенесення їх адміністративних центрів

підприємств

дарства, побутового обслуговуван­

Рішення про утворення і лікві­

ня населення, торгівлі і громадсько­

1 . Регіонами є такі адміністратив­

1.

-про наявність підприємств, у т.ч.

комунального

госпо­

центру

но-територіальні одиниці: Автоном­

дацію громад, встановлення і зміну

го харчування, закладів соціального

наявність

на Республіка Крим, області, міста­

їх меж, встановлення та перенесен­

та

регіони.

ня їх адміністративних центрів прий­

житловий фонд в межах адміністра­

адміністративного враховується

що дозволяє створити

інфраструктури, необхідної для ді­

призначення,

про

це адміністративно­

мається Верховною Радою України

тивно-територіальних одиниць, 11ких

лісність, до складу їІ територїІ не мо­

рядування відповідної громади, а у

територіальна одиниця, утворена з

за поданням Кабінету Міністрів Ук­

стосується

же включатися територія іншої адмі­

випадках,

метою здійснення державної політи­

раїни.

сення подання про зміну меж гро­

ністративно-територіальної

давством,

одиниця

становить

просторову

ці­

одиниці

того ж рівня або їІ частина. Стаття

5.

лене

місце

-

передбачених

-

проживання

2.

місцевого самов­

законо­

органів державної вла­

ки

щодо

-

збалансованого

2.

розвитку

Кабінет Міністрів України вно­

дання з питань, зазначених у части­

лів поселень, які входять до складу цієї громади.

складу, та

ініціативою або за пропозиціями:

та

доступність

до

зазначеного

адміністративного центру для жите­

це компактно засе­

постійного

органів

територій, забезпечення реалізації спільних інтересів жителів районів та міст-регіонів, що входять до його

ди

Поселення

Поселення

яльності

Регіон

культурного

надання

сить до Верховної Ради України по­

ні

населенню виз­

першій

цієї

статті,

за

людей, що склалося внаслідок істо­ ричних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад

одне

населення, власну назву, відокрем­

якого становить не менше

ООО

послуг, які об'єктивно не можуть бу­

йонів,

лену

утворення нової громади;

Стаття 9. Місто-район 1. Громаді, до якої входить хоча б місто,

чисельність

населення

70

начених законом спеціалізованих та високоспеціалізованих тивних,

соціальних

та

зареєс­

жителів, та населення якої забезпе­

ти надані у районах та містах-райо­

тровано в порядку, передбаченому

чується послугами в обсязі, визна­

нах.

цим Законом.

ченому

межею територію та

Стаття б. Статус поселень За чисельністю населення та соці­ ально-економічними ками

поселення

характеристи­

мають

наступний

етап:

Село - поселення з переважно сільською садибною забудовою,

1.

сталим

складом

населення,

яке

у

більшості зайняте в сільському, лі­ совому

та

рибному

господарстві,

народних промислах, первинній пе­

реробці сільськогосподарської та рибної продукції. 2. Містечко - поселення, утво­ рення та розвиток якого пов'язаний

з розташуванням на його території

промислоВ'Их підприємств, підпри­ ємств з виробництва і переробки

та

З. Поселення, яке є місцезнаход­ женням ради регіону, є адміністра­

йону.

тивним центром регіону. При визна­

2.

законом

Місто-район

для

не

громади

входить

до

ченні

адміністративного

складу іншого району, в межах якого

регіону враховується наявність інф­

воно знаходиться.

раструктури,

З. До складу міста-району не мо­ жуть входити інші громади.

Стаття

10. Місто-регіон

рад громад, міст-ра­

міст-регіонів,

які

ініціюють

4. нів,

стосується

ня

подання

про утворенн11

або зміну їІ меж

-

обсяг доходів

бюджету

громади

також про прог­

відповідно

та

видатків

утворювано1

5.

-

про

на11вні

і

передбачувані

у

зв'язку з пропозиціями, що вносюь­

При утворенні районів та регіо­

ся, структуру і штати органів місце­

встановленні

вого самовр11дуванн11.

та

зміні їх

меж,

8. до

Рішення про утворення, ліквіда­

У разі внесення пропозицій що­ перенесенн11

центру

громади,

адміністративного крім

відомостей,

цію, встановлення та зміну меж гро­

зазначених

населення

центру регіону для жителів районів і

статті, містяться відомостІ про:

якого становить не менше 750 ООО жителів, та населення якої забезпе­ чується послугами в обсязі, визна­ ченому законом для громади, райо­ ну та регіону, надається статус міста - регіону. До міст-регіонів нале­

міст-районів, які входять до складу

мади, встановлення або перенесен­ ня ·п адміністративного центру

цього регіону.

приймається з урахуванням думки

демографічні показники у поселен­

місцевого населення: рішень за­ гальних зборів жителів відповідних

НІ1Х, 11ких стосується подання;

сіл,

переноситься

одне

Громаді, до якої входить хоча б місто,

чисельність

жать міста із спеціальним статусом Київ та Севастополь.

Стаття

до

яких

адміністративного

1.

доступність

.

одиниць,

громади або громади в нових ме

рад цих громад.

ються.

та

альних

жах.

-

нів державної влади і органів місце­ регіону

видатків

них центрів

межі громад, як правило, не зміню­

самоврядування

про обсяг доходів та

-

бюджетів адміністративно-територі­

меж та перенесення адміністратив­

необхідні установи та служби орга­ вого

також про відповідні показ­

ники в нових межах;

нозний

щодо ліквідацїІ громад, зміни їх

ди встановлюється їІ назва.

що дозволяє створити

вне­

відповідне подання, а у разі внесен­

-

З. У рішенні про утворення грома­

центру

разі

новлення їх меж та адміністратив­

2)

району, надається статус міста-ра­

у

подання, на рік, в 11кому вноситься

них центрів

культурних

-

а

щодо утворення громад, вста­

1)

адміністра­

власною

мади

поданн11,

14.

Назви

адміністра­

тивно-територіальних одиниць

1.

Кожна адміністративно-терито­

ріальна одиниця має власну назву.

2.

Назва громади та району має

відповідати назві поселення, яке є

містечок або результатів кон­

-

-

у

частині

чисельність

сьомій

населення

та

ціє1

іншІ

наявність у поселенні, до якого адміністративний

жителів

центр, приміщень, будівель та спо­

відповідних міст-районів, міст-регі­

руд для забезпеченн11 ді11льності ор­

онів.

ганів місцевого самоврядування;

сультативного

опитування


13.07 7.

-

чисельність населення та інші де­

України вносить до Верховної Ради

районів,

України подання з питань, зазначе­

утворення нового району;

власною ініціативою, до нього дода­

меж та перенесення адміністратив­

чених у частині

ся в межах відповідної громади.

ється висновок Верховної Ради Ав­

них центрів

містяться відомості про:

Стапя 17. Встановлення меж адміністративно-територіальних

тономної Республіки Крим або від­ повідної обласної ради. До

рад.

мографічні показники у поселеннях,

руд для забезпечення діяльності ор­

одиниць

пропозицій ради громади щодо на­

встановлюється його назва.

дання їй статусу міста-району, про­

4. Рішення про утворення, Ліквіда­

яких стосується подання:

якого

ганів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та

позицій ради міста-району про зміну

цію, встановлення і зміну меж райо­

переноситься

адміністративний

територіальних органів центральних

його меж додаються висновки від­

нів, встановлення або перенесення

органів виконавчої влади;

повідної районної та обласної ради,

його

центр, приміщень, будівель та спо­ руд для забезпечення діяльності ор­

за межами зем­

а якщо громада, місто-район знахо­

приймається з урахуванням резуль­

ганів

самоврядування,

переноситься

леволодінь та землекористувань або

диться в межах Автономної Респуб­

татів

місцевих

виконавчої влади

центр, для жителів громад та міст­

за характерними точками і лініями

ліки Крим,

висновки районної ра­

жителів районів, міст-районів·, міст­

та територіальних органів централь­

районів, які знаходяться в межах від­

рельєфу;

ди району, в межах якої знаходиться

регіонів, які ініціюють утворення но­

них органів виконавчої влади;

повідного регіону.

громада,

вого району або межі якого пропо­

-

Межі адміністративно-територі­

1.

альних одиниць встановлюються:

по лінії Державного кордону Ук­

1)

раїни;

-

на суходолі

2)

-

З) на річках та струмках

посе­

них у частині першій цієї статті, за

-

місто-район та Верховної

суд­

Ради Автономної Республіки Крим.

ноплавних річок, посередині несуд­

До пропозицій ради громади щодо

ноплавних річок або посередині їх головного рукава, посередині

надання

струмка;

редині

головного

фарватеру

щодо ліквідації районів, зміни їх

2)

відповідних районних

-

перенесення адміністративного цен­

мографічні показники у поселеннях,

тру району, крім відомостей, зазна­

яких стосується подання:

шостій

цієї статті,

чисельність населення та інші де­

З. У рішенні про утворення району

адміністративного консультативного

центру

опитування

наявність у

поселенні,

місцевого органів

до

доступність поселення, переноситься

нується змінити.

-

наявність у поселенні, до якого

переноситься

до

-

якого

адміністративний

адміністративний

центр, приміщень, будівель та спо­

доступність поселення, до якого

Стаття

адміністративний

Порядок віднесення

21.

поселенських

утворень

до

кате­

У разі, коли Кабінет Міністрів

центр, для жителів інших поселень,

горії сіл та містечок, віднесення

міста-регіону,

України вносить до Верховної Ради

які знаходяться в межах відповідно­

сіл до

ради міста-регіону про

України подання з питань, зазначе­

го району.

новлення та зміни меж сіл та міс­

їй

пропозицій

міст-регіонів, які ініціюють

У разі внесення пропозицій про

доступність поселення, до якого

переноситься адміністративний центр, для жителів поселень та по­ селенських утворень, які знаходять­

статусу

5.

Стаття

Порядок зміни меж

категорії містечок,

вста­

зміну його меж додається висновок

них у частині першій цієї статті, за

на озерах та інших природних

Верховної Ради Автономної Респуб­

власною ініціативою, до нього дода­

регіону, перенесення його адмі­

водоймах за прямою лінією, що з'єднує виходи меж адміністратив­

ліки Крим або відповідної обласної

ється висновок Верховної Ради Ав­

ністративного центру

тономної Республіки Крим або від­ повідної обласної ради. До

перенесення його адміністративно­

містечок, встановлення та зміни меж

пропозицій

го центру приймається

сіл та містечок приймається Верхов­

4)

ради.

1.

20.

течок

Рішення про віднесення пасе­

1.

ленських утворень до категорії сіл та

Рішення про зміну меж регіону,

містечок, віднесення сіл до категорії

но-територіальних одиниць до бере­ гів озера або іншої водойми; 5) на штучних водоймах --:- відпо­

тині першій цієї статті, додаються:

міста-району, міста-регіону про ут­

Радою України за поданням Кабінету

ною

відно до лінії меж, що проходили на

мадам статусу міста-району, міста­

ворення,

Міністрів України.

Крим, відповідною обласною радою,

або зміну меж району, встановлен­

7.

До подання, зазначеного у час­

проект закону про надання гро­

1)

місцевості до їх заповнення, а у разі

регіону,

утворення чи зміни меж адміністра­ тивно-територіальних одиниць після

меж;

заповнення штучних водойм за прямою лінією, що з'єднує виходи

чені у частинах другій та шостій цієї

адміністративно-територіаль­ них одиниць до берегів штучної во­

встановлення

ня

статті:

З)

обr'рунтування

мадян за

місцем

на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах, що проходять через ділянки річок та

зультати

струмків,

зазначених

консультативного

вання

населення

у

з

частині

опиту­

питань,

першій

цієї

його адмініс­

додається

вис­

5) довідка

про

обсяг

з

вирішенням

зазначених

у

частині

ласної ради.

Верховної Ради Автономної Респуб­ ліки Крим, обласних рад, рад міст­

ініціативою або за пропозиціями рад

регіонів, яких стосуються ці зміни.

знаходяться

До подання, зазначеного у час­

тині першій цієї статті, додаються:

чи містечок, віднесення села до ка­

ням

назва.

пропозиції та висновки, зазна­

2)

них у частині першій цієї статті, за

містечка за місцем проживання, а у

~я з питань, зазначених у частині першій цієї статті; 5) довідка про обсяг видатків,

власною ініціативою, до нього дода­

разі, коли зміна меж села або міс­

ється висновок Верховної Ради Ав­

течка має

тономної Республіки Крим або від­ повідної обласної ради.

його меж паселенських утворень, ін­

пов'язаних

з

вирішенням

ням

зазначених

у

частині

довідка

4)

про

результати

питань,

першій

цієї

здійснюється на кадастрових планах

міста-регіону, а у разі, якщо пропо­

статті, у тому числі додаткових ви­

та відображається на топографічних

нується змінити межі міста-району,

датків на утримання органів місце­

картах

міста-регіону- із зазначенням існу­

вого

ючих та нових меж:

органів виконавчої влади, територі­

7)

цих одиниць.

-

Встановлення меж адміністра­

4.

тивно-територіальних

одиниць

та

площу та чисельність населення

громади,

самоврядування,

місцевих

6.

основні демографічні по­

винесення їх в натуру (на місцевості)

казники, а .У разі внесення подання

здійснює спеціально уповноважений

про зміну меж міста-району, міста­

До подання, зазначеного у час­

тині першій цієї статті, додаються:

1)

проект закону про зміну меж

регіону, перенесення його адмініс­

рада приймає рішення з питань, заз­ начених у частині першій цієї статті,

З) обr'рунтування доцільності прийняття відповідного рішення;

за

6)

кадастровий план та топогра­

фічна карта місцевості із зазначен­

довідка

про

його адміністра­ а

жах;

пропонується змінити межі району

ня

або перенести його адміністратив­

першій цієї статті;

Межі адміністративно-територі­

приємств

комунального

господарс­

У разі, коли Верховна Рада Ав­

5.

статті;

ням меж району,

5.

цем проживання.

чені у частинах другій та п'ятій цієї

тивного

наявність підприємств, у т.ч. під­

утворень, інших сіл, містечок за міс­

риття;

регіону

-

-також за результатами за­

гальних зборів жителів паселенських

виконавчої влади та джерела їх пок­

чисельність населення в нових ме­

Міністрів України.

наслідком включення до

тономної Республіки Крим, обласна

центральний орган виконавчої влади

також про його площу та

села,

пропозиції та висновки, зазна­

2)

з питань земельних ресурсів в по­ рядку, що визначається Кабінетом

-

утворення,

ших сіл, містечок повністю або час­ тково,

тративного центру;

альних органів ·центральних органів

відомості про:

прийма­

населен­

фічна карта місцевості із зазначен­

розвитку

першій цієї статті,

ється з урахуванням рішень загаль­

них зборів жителів відповідного по­

рунтовується містобудівною та зем­

соціально-економічного

коли Кабінет Міністрів

Рішення з питань, зазначених у

4.

частині

селенського

левпорядною

перспективи

міст­

України nодання з питань, зазначе­

покриття цих видатків;

урахуванням

У разі,

регіонів,

України вносить до Верховної Ради

нів

з

жителів

ленського утворення до категорії сіл

кон­

З. Встановлення меж адміністра­ тивно-територіальних одиниць обr'­

міста-району,

5.

доцільності

річки, струмка.

громади,

консультативного

регіонів, яких стосуються ці зміни.

сультативного опитування

меж

результатів

опитування

ріальних органів центральних орга­

і

З. У рішенні про віднесення пасе­

4. Рішення про зміну меж регіону,

чені у частинах другій та п'ятій цієї

ди, зміни місця знаходження русла

документацією

паселенські

тегорії містечок встановлюється його

прийняття відповідного рішення;

кадастровий план та топогра­

відповідні

утворення, села та містечка.

го центру приймається з урахуван­

адміністративного

місцевого самоврядування, терито­

6)

З. У рішенні про утворення регіону

громад та міст-районів, в межах яких

перенесення його адміністративно­

його

кових видатків на утримання органів

джерела

за

за

ренесення

внаслідок

та

статті,

або

встановлюється його назва.

підлягають

влади

цієї

ліквідацію, встановлення або зміну меж району, встановлення або пе­

зміни обрису їх берегів або рівня во­

виконавчої

першій

ініціативою

проект закону про утворення,

1)

статті, у тому числі про обсяг додат­

перенесенню

2. Верховна Рада Автономної Рес­ публіки Крим, обласна рада приймає рішення з питань, зазначених у час­

струмку, озеру чи іншій водоймі, не

ЦІЄІ

радою міста-регіону.

тині першій цієї статті, за власною

статті; З) аМрунтування

перш1и

дання з питань, зазначених у части­

Автономної Республіки

власною

видатків, питань,

Кабінет Міністрів України вно­

сить до Верховної Ради України по­

Радою

пропозиціями

центру;

пов'язаних

2.

Верховною

ні

ре­

статті;

знаходилась в межах однієї адмініс-

8.rративно-територіальної одиниці. . . 2. Межі, що встановлені по річці,

прож~-:~вання,

ради

встановлення

перенесення центру

ради,

новок Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної об­

6.

рішення загальних зборів гро­

4)

- таким чином, щоб міст,

доцільності

або

ліквідацію,

тративного

прийняття відповідного рішення;

дойми;

гребля або інша споруда повністю

зміну їх

· 2) пропозиції та висновки, зазна­

меж

6)

. та

районної

центру,

-

ний центр

у

разі,

якщо

із зазначенням відпо­

4)

сультативного

з питань,

результати

опитування

кон­

населен­

власною ініціативою та

рішення додається висновок відпо­ відної районної ради.

зазначених у частині

До nроекту рішення з питань,

6.

зазначених

5) довідка про обсяг видатків,

ініціати­

вою ради громади, до проекту цього

у

частині

першій

цієї

статті, додаються:

тва, побутового обслуговування на­ селення, торгівлі і громадського

відно існуючих та нових меж району,

пов'язаних

з

вирішенням

rеними ПІСЛЯ ПрИИНЯТТЯ ВІДПОВІДНО­

існуючого та нового адміністратив­

зазначених

у

частині

ГО рішення, винесення меж у натуру

харчування, закладів соціального та

ного центру;

(на місцевість), внесення відомос­ тей про встановлення меж до Дер­

культурного

жа!VіОГО кадастру одиниць територі­

міста-району, міста-регіону- також

територіальних одиниць,

яких сто­

органів виконавчої влади, територі­

З) рішення загальних зборів гро­

ального устрою і видачі Державного

про

нових

сується подання, а у разі внесення

альних органів центральних органів

мадян за місцем проживання з пи­

акта на межі адміністративно-тери­

межах;

подання про зміну меж району

виконавчої влади та джерела їх пок­

тань, зазначених у частині першій ці­

обсяг доходів та видатків бюд­

також про його площу в нових ме­

риття;

єї статті:

І.rльної од~ниці ввс:жаютьс~ вст~нов­

внесення

-

торіальної одиниці.

призначення,

подання

відповідні

про

а у разі

зміну

показники

в

7)

-

меж

відомості про:

площу та межі адміністративно­

-

питань,

першій

цієї

пропозиції та висновки, зазна­

1)

чені у частинах другій та п'ятій цієї

статті, у тому числі додаткових ви­

статті;

датків на _утримання органів місце­

2)

вого

6)

самоврядування,

місцевих

_ об~рунтування

доцільності

прийняття відповідного рішення;

кадастровий план та топогра­

надання

жету громади на рік, в якому вно­

жах та його нові межі;

громадам статусу міста-району, міста-регіону, встановлення та

ситься відповідне подання, а у разі

чисельність населення та інші демографічні показники в межах

фічна карта місцевості із зазначен­

пов'язаних

з

вирішенням

ням

зазначених

у

частині

зміни їх меж 1. Рішення про надання громадам

міста-району, міста-регіону- також про прогнозний обсяг доходів та ви­

адміністративно- тер ито ріал ьн их

меж регіону, існуючого та нового ад­

одиниць,

міністративного центру;

статусу міста-району, міста-регіону,

датків його бюджету в нових межах: - наявні і передбачувані у зв'язку з

а у разі внесення подання про зміну

пропозиціями, що вносяться, струк­

ність населення району та інші де­

туру і штати органів місцевого са­

мографічні

раїни. 2. Кабінет Міністрів України вно­

моврядування, територіальних орга­

жах;

сить до Верховної Ради України по­

влади.

дання з питань, зазначених у части­

8.

Стаття

18.

Порядок

встановлення та зміну їх меж прий­ мається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів Ук­

внесення

подання

про

зміну меж

-

меж

-

нів центральних органів виконавчої

яких

стосується

-

району

також

показники

наявність

підприємств

подання,

про чисель­ в

нових ме­

підприємств, комунального

у

т.ч.

госпо­

У разі внесення пропозицій про

дарства, побутового обслуговуван­

7)

відповідно

існуючих

та

нових

про

обсяг

видатків, питань,

першій

цієї

статті, та джерела їх покриття:

5)

відомості про:

довідка

4)

кадастровий план та топогра­

фічна карта місцевості із зазначен­

площу регіону в існуючих та нових

межах та його нові межі;

·

чисельність населення та інші де­

ням місцезнаходження паселенсько­

го утворення або меж села, містечка, а у разі, якщо пропонується змінити

-

мографічні показники в існуючих ме­

межі tела чи містечка,

жах регіонів, яких стосується подан­

ченням його існуючих та нових меж;

6)

ня, та нових межах;

наявність підприємств, у т.ч. під­

із зазна­

відомості про:

площу та чисельність населення в

зміну меж міста-району, міста-регіо­

ня населення, торгівлі і громадсько­

приємств

ініціативою або за пропозиціями рад

ну,

го харчування, закладів соціального

тва, побутового сбслуговування на­

ла,

цих громад.

частині сьомій цієї статті, містяться

та

селення,

громадського

казники, а у разі підготовки проекту

харчування, закладів соціального та

рішення про зміну меж села, містеч­

ні

першій

цієї

статті,

за

власною

крім

відомостей,

зазначених у

культурного

відомості про цільове призначення

жах

їни про надання громаді статусу міс­

земель,

них

та-району, міста-регіону встановлю­

чаються з його меж.

З. У рішенні Верховної Ради Укра­

Стаття

ється його назва.

При утворенні районів та регіо­ нів, встановленні та зміні їх меж, ме­

4.

жі

міст-районів,

міст-регіонів,

як

правило, не змінюються.

5.

що передаються чи

Рішення про надання

ліквідації,

Порядок утворення, і зміни

встановлення

дання,

разі

стосується

внесення

-

по­

подання

також про

обсяг доходів та видатків бюд­

них

цію, встановлення і зміну меж райо­

ме­

відповідні показники в нових межах; жетів

Рішення про утворення, ліквіда­

а у

яких

про зміну меж району

центрів

1.

в

адміністративно-територіаль­ одиниць,

меж районів, встановлення або перенесення їх адміністративних

громаді

статусу міста-району, міста-регіону,

19.

виклю­

призначення

-

адміністративно- територіаль­

одиниць,

дання,

на

яких

рік,

в

стосується

якому

по­

вноситься

комунального

торгівлі

культурного

і

господарс­

призначення

в

межах

ад мін істрати в но- територіальних одиниць,

яких

стосується

містечка,

-

ка

стосується

подання,

-

наявність в паселенських утво­

ємств

селах,

побутового обслуговування населен­ ня, торгів!lі і громадського харчуван­

подання,

ня (для паселенського утворення

а

також

про

прогнозний

про

регіону в нових межах;

комунальними

нів, встановлення або перенесення

ня

їх адміністративних центрів прийма­

або зміну його· меж -

тивного опитування жителів

подання

про утворення

району

також про

підпри­

господарства,

на рік, в якому вноситься відповідне

обсяг доходів та видатків бюджету

встановлення їх меж приймається з

містечках

комунального

відповідне подання, а у разі внесен­

урахуванням результатів консульта­

по­

також про його площу та чи­

реннях,

обсяг доходів та видатків бюджету

інші демографічні

сельність населення в нових межах;

подання,

та в нових межах;

регіону, •кого

межах паселенського утворення, се­

наявні і передбачувані у зв'язку з

стан

забезпечення

-

населення

послугами),

закладів

соціального та культурного призна­

відпо­

ється Верховною Радою України за

прогнозний обсяг доходів та видат­

пропозиціями, що вносяться, струк­

чення, про житловий фонд в межах

відної громади. Рішення про зміну

поданням Кабінету Міністрів Украї­

ків бюджету відповідно утворювано­

туру і штати органів місцевого са­

ад мін істрати в но- територіальних

меж

ни.

го району або району в нових ме­

моврядування, місцевих органів ви­

одиниць,

жах;

конавчої

та в нових межах, а для села, містеч­

міста-району,

міста-регіону

приймається з урахуванням рішень

2.

Кабінет Міністрів України вно­

загальних зборів жителів сіл, місте­

сить до Верховної Ради України по­

чок за

дання з питань, зазначених у части­

зв'язку з пропозиціями, що вносять­

ні

ся, структуру і штати органів місце­

місцем

зультатів

вання

проживання

та

консультативного

жителів

міст-регіонів,

міст, районів,

ре­

опиту­

міст-районів, межі

яких

пропонується змінити.

6. У разі, коли Кабінет Міністрів

першій цієї статті, за власною ініціативою або за пропозиціями:

1) щодо утворення районів, вста­

5)

про

наявні

і

передбачувані у

органів

влади,

територіальних

центральних

органів

7.

-

У разі внесення пропозицій про

проекту рішення про зміну меж села,

-

перенесення адміністративного цен­

містечка

ганів

тру регіону, крім відомостей, зазна­

казники в нових межах:

виконавчої

влади,

подання,

також про наявність в його ме­

вого самоврядування, місцевих ор­

територіальних органів центральних

чених у частині

центрів

органів виконавчої влади.

містяться відомості про:

районних рад та рад міст-

ка

стосується

жах підприємств, а у разі підготовки

новлення їх меж та адміністративних

-

вико­

навчої влади.

яких

шостій

також про відповідні по­

цієї статті, (Закінчення на 4-й стор.).


13.07 (Закінчення. Поч. на 2-й стор.).

обсяг доходів та видатків бюдже­ адміністративно-територіальної

ту

одиниці,

в

межах якої знаходиться

nаселенське утворення, село, містеч­ ко, на рік, в якому nідготовлений nро­ Порядок віднесення

22.

поселень до категорії міст, вста­ Рішення

1.

про

віднесення

зміну

в місті. Опис бланка державного ак­ та

тративно-територіальних

встановлюється Кабінетом Міністрів

міста,

найменування району

в

або місті

історико-культурні,

приймається з урахуванням резуль­

nоселень,

татів консультативного оnитування,

районів у місті;

оди­

ниці, міста, району в місті.

Рішення про найменування чи

nерейменування

меж

ріальної одиниці, поселення, району

будівні та інші особливості адмініс­

6. або

соціально-еко­

одиниці,

назва.

встановлення

про природні,

4)

номічні,

міністративно-територіальної

У рішенні ради про утворення

цію,

nерейменування

проведеного в межах відnовідно ад­

З. Рішення про утворення, ліквіда­ nосе­

про

ад мін істрати в но-територіальної перейменування

району в місті встановлюється його

новлення та зміни меж міст

Рішення

5.

мади міста.

2.

ект рішення.

Стаття

Стаття 23. Порядок утворення, ліквідаціі~ встановлення або змі­ ни меж району у місті 1. Рішення по утворення, ліквіда­ цію, встановлення або зміну меж ра­ йону у місті nриймається радою гро­

паселенського ут­ ворення, nерейменування села або

утворень,

за

переліком,

його

оформлення

України.

2.

відомості

порядок

)J.ержавний акт містить відо­

мості про:

визначеним Кабінетом Міністрів Ук­

назву

1)

відповідної адміністра­

раїни.

тивно-територіальної

Підставою для взяття на облік або зняття з обліку в Державному

селення, району в місті;

реєстрі

тивно-територіальної

6.

адміністративно-територі­

nо­

ням рішень загальних зборів жителів паселенського утворення, села, міс­

ленського утворення, району в міс­

го оnитування жителів району у місті,

ті є відповідне рішення органу, до

встановлення меж відповідної адмі­

Кабінету Міністрів України.

яких стосується це подання.

течка за місцем проживання.

повноважень

ністративно-територіальної

сить до Верховної ·Ради України nо­

го у частині першій цієї статті, дода­

тивно-територіальної одиниці щодо

дання з nитань, зазначених у частині nершій цієі статті, за власною ініціа­

ються:

перейменування цієї адміністратив­

тивою або за nроnозиціями рад гро­

прийняття відnовідного рішення;

мад, міст-районів, міст регіонів, в ме­ жах яких знаходяться

ці

nоселення

або міста. З. У рішенні про віднесення nосе­ лення до

категорїі міст

об~рунтування

1)

доцільності

одиниці,

перей­

відnовідно

цього Закону належить

до

вирішення

nитань територіального устрою.

Зняттю з обліку в Державному

7.

ся в їі межах, додаються висновки

одиниці,

З)

ці,

дату

прийняття

nоселення,

рішення

району в

про

одини­

місті,

а у

ставі рішення про зміну меж відпо­ відної адміністративно-територіаль­

адміністративно-територіальні

1)

селення, району в місті;

разі видачі Державного акта на під­

реєстрі nідлягають:

менування nоселень, які знаходять­

довідка про результати консуль­

2)

но-територіальної

якого

nасе­

одиниці,

ванням результатів консультативно­

До проnозицій ради адміністра­

nоселення,

площу відnовідно адміністра­

ховною Радою України за nоданням

7.

одиниці,

no·

та зміну меж міст nриймається Вер­

До проекту рішення, зазначено­

альної

2)

одиниці,

містечка

4.

урахуван­

nаселенських

та

району в місті nриймається з ураху­

Кабінет Міністрів України вно­

з

одиниць,

лень до категорїі міст, встановлення

2 ..

приймається

інші

5)

місто­

поселення,

паселенські

ної одиниці, місті

поселення,

району

в

про дату nрийняття рішення

-

відповідної районної та обласної ра­

утворення,

з яких

про встановлення його меж та дати

питань, зазначених у частині першій

ди,

виїхали або переселилися всі жите­

прийняття рішень про всі зміни йо­

цієї статті;

межах Автономної Республіки Крим,

лі;

го меж.

тативного

З)

встановлю­

опитування

довідка

про

населення

обсяг

з

видатків,

якщо

громада

знаходиться

в

висновки відnовідної районної ра­

ди

та

Верховної

Ради

Автономної

райони

в

місті,

З. До Державного акта додається

адміністративно- територіальні

2)

одиниці та райони в місті, ліквідо­

кадастровий

вані

карта

план та тоnографічна

ється його назва. 4. Рішення з nитань, зазначених у

пов'язаних

з

вирішенням

зазначених

у

частині

частині nершій цієї статті, приймаєть­

статті, у тому числі додаткових ви­

ради про nерейменування районів в

приєднання

ся з урахуванням рішень загальних

датків на утримання органів місцево­

місті

тивно-територіальних одиниць, ра­

адміністративно- тер ито ріал ьної

зборів жителів села, містечка за міс­

го

відповідних районних в місті рад.

йонів у місті;

одиниці, поселення, району в місТІ,

цем проживання або результатів кон­

органів

сультативного

навчої влади та джерела їх покриття;

опитування

жителів

самоврядування,

питань,

а

nершій

цієї

територіальних

центральних

органів

Республіки

Рішення

супроводжується

вання

міської

висновками

в

результаті

фічна карта місцевості із зазначен­

ся у формі закону. Проnозиція щодо

ворень.

ням меж району в місті, а у разі, як­

найменування

рен~:..,

що

інших

міст

також за

-

результатами загальних зборів жите­ лів nаселенських утворень, сіл, міс­ течок або результатів консультатив­

-

змінити

межі

із зазначенням його

У разі, коли Кабінет Міністрів Ук­

nлощу в нових межах та його нові

раїни подання з nитань, зазначених у

межі;

частині першій цієї статті, за власною

відповідно до цього Закону нале­

ріальної одиниці, nоселення, райо·

жить

ну в місті видається новий Держав­

-

До зазначених у частині восьмій висновки,

1)

чисельність населення та інші де­

мадян

за

також про чисельність населення ра­

йону в місті та інші демогІ<афічні nо­

висновок ради міста-регіону. До про­

казники в нових межах;

nозицій ради

. сення

громади щодо відне-

поселення до

категорїі міст,

приємств

комунального

господарс­

альної одиниці, nоселення,

новаженому

в

домостей

центральному

органу

цього

рішення

до Дер­

місті до дня

прийняття

району

рішенн~

про зміну його меж, з дня прийня:·•

тя зазначеного рІшення є нед1и.

Строк надання відомостей з

відної адміністративно-територіаль­

9.

одиницю,

10.

5.

Державний

акт

підписується

Державного реєстру за запитом не

ної одиниці,

район в місті, у тому числі про всі

повинен перевищувати n'яти робо­

місті, скріnлюється печаткою цього

відомі його назви;

чих днів з дня надходження запиту.

з

вирішенням

культурного

зазначених

у

частині

тономної Респуб!lіки Крим, вис­ новки відповідної районної ради та

районів у місті, яких стосується nо­ дання, а у разі зміни меж району в

Верховної Ради Автономної Ресnублі­

місті

ки Крим. До пропозицій ради міста­

ники в існуючих та нових межах;

також про відnовідні показ­

межі цієї адміністративно-територі­

nію цього рішення спеціально уnов­

паселенське ·утворення,

поселення,

nов'язаних

-

виnадку засвідчував

цього Закону nрийняв рішення про встановлення або зміну меж вІДnп­

харчування, закладів соціального та межах

який

тру забезпечується через мережу Інтернет на безоnлатній основі.

історичні відомості про адмініс­

4)

ної та обласної ради, а якщо громада знаходиться в межах відповідно Ав­

в

цьому

ті;

селення,

nризначення

ре­

опиту­

зазначених

тва, nобутового обслуговування на­ громадського

надають ко­

У акт,

головою органу, який відnовідно до

nитань,

встановлення та зміну меж міста до­

і

відповідного рішення,

акт.

Достуn до даних Державного реєс­

з

даЮться висновки відnовідної район­

торгівлі

Державний

частинах nершій та другій цієї стат­

~онсультативного

тративно-територіальну

наявність підnриємств, у т.ч. під­

ний

ного робочого дня з дня nрийняття

його видав.

а у разі зміни меж району в місті

ної ради, а якщо поселення чи місто

ального устрою не nізніше наступ­

у

Ресnубліки Крим, відповідної облас­ знаходиться в межах міста-регіону­

територі­

сним та повертається органу, який

вання

-

питань

Відомості, що містяться в Дер­ жавному реєстрі, є відкритими.

нів у місті, яких стосується подання,

nроживання,

вирішення

жавного реєстру.

новок

місцем

8.

виконавчої влади для включення ві­

З) рішення загальних зборів гро­ зультати

Автономної

доцільності

nрийняття відповідного рішення;

мографічні показники в межах райо­

Ради

зазначені у частині

обІрунтування

2)

ініціативою, до нього додається вис­

Верховної

nерейменування

сьомій цієї статті;

також про його

раїни вносить до Верховної Ради Ук­

У разі прийняття рішення про

місті у формі проекту рішення.

площу та межі районів у місті, яких

-

4.

одиниці,

nаселенських утворень та районів у

та

цієї статті, проектів додаються:

меж району в місті

паселенських ут­

а також зазначаються суміжні адмі­

зміну меж адміністративно-териl·о­

9.

відомості про:

5)

nоселень,

на

відповідної

Органи, до повноважень яких

існуючих та нових меж;

стосується подання, а у разі зміни

ного опитування жителів інших міст.

5.

проnонується

району в місті

масштабу,

межі

nоселення, райони в місті.

ня до його меж паселенських утво­

містечок,

вказуються

ністративно-територіальні

на меж міста має наслідком включен­ сіл,

якій

ворення, повністю включені до меж інших

повністю або частково

адміністра­

відповідного

адміністративно- територіаль­

ної одиниці або nоселення подаєть­

4)

інших

або

З) поселення та nаселенські ут­

щодо

кадастровий пла~ та топогра­

відповідного міста, а у разі, коли змі­

до

об'єднання

nереймену­

Пропозиція

8.

вико­

Крим.

довідка

5)

про

обсяг

видатків, питань,

nершій

цієї

статті, та джерела їх покриття; кадастровий план та тоnогра­

6)

За одержання

11.

Державного

відомостей

реєстру

сnравляється

плата.

за

з

заnитом

Органи

дер­

nоселення,

району

органу та не nізніше трьох робочих днів з дня

nрийняття

зазначеного

рішення видається раді відnовідноІ ад мін істрати в но- тер ито ріал ьно 1

жавної влади та органи місцевого

одиниці,

самоврядування

nоселення або район у місті.

звільняються

від

фічна карта місцевості із зазначен­

плати за одержання за їх заnитом

ням меж адміністративно-територі­

відомостей з Державного реєстру,

альної

в

в межах якої знаходиться

Стаття

Офіційний довідник

28.

якщо такий заnит подається у зв'яз­

"Україна. Територіальний устрій" Кабінет Міністрів України на під­

та

тів районів у місті, яких стосується

nаселенського утворення чи району

ку

ставі відомостей Державного ре­

зміну меж міста додається висновок

nодання, на рік, в якому вноситься

в місті, який nропонується наймену­

жень, визначених законом.

єстру кожні три роки видає офі­

Верховної Ради Автономної Ре.спублі­ ки Крим або відповідної обласної ра­

nодання, а у разі утворення району в

вати або nерейменувати.

Передача даних з Державного реєстру третім особам на комерцій­

ЦІиний

району щодо віднесення поселення до

категорїі

міст,

встановлення

ди.

До подання, зазначеного у час­

6.

тині nершій цієї статті, додаються: nроект закону

1)

про

віднесення

nоселень до категорїі міст, встанов­ лення та зміну меж міст;

-

обсяг доходів та видатків бюдже­

місті

або

зміни

його

меж

про

-

одиниці,

Місцеві

10.

поселення,

ради

здійсненням

ними

повнова­

12.

при

внесенні

nерейменування

ній основі забороняється.

прогнозний обсяг доходів та видат­

проnозицій

ків бюджету відnовідно утворювано­

nоселень та паселенських утворень,

го району в місті та району в місті в

в яких розташовані nоштово-телег­

реєстру, порядок надання відомос­

НОВИХ межах;

рафні установи або залізничні стан­

тей з Державного реєстру та nере­

цїі,

1З.

довідник

Стаття

Порядок ведення Державного

«Україна.

Територіальний устрій~>.

29.

Фінансове забезпе­

ч~ння вирішення питань терито~

..

р1ального устрою

1.

За рахунок коштів відповідних

на

лік послуг з надання відомостей з

проnозиціями, що вносяться, струк­

прийняття

nо­

Державного реєстру, за які сnрав­

місцевих бюджетів, одержаних як цільова субвенція з Державного

-

наявні і передбачувані у зв'язку з

щодо

із

до

органів,

уnовноважених

відповідних

рішень,

пропозицїі та висновки, зазначе­

туру і штати органів місцевого са­

передньо nовідомляють про це від­

ляється плата, визначається Кабіне­

бюджету

ні у частинах другій та n'ятій цієї стат­

моврядування та територіальних ор­

повідно

том Міністрів України.

витрати

ті;

ганів центральних органів виконавчої

навчої

влади.

зв'язку або центральний орган ви­

рішення про зняття з обліку в

конавчої влади з питань залізнично­

Державному реєстрі адміністра­

міністративно-територіальних

го транспорту.

тивно-територіальних

ниць, nоселень, районів у місті:

2)

З) обфунтування доцільності nрий­

Стаття

няття відповідного рішення;

рішення загальних зборів грома­ дян за місцем nроживання, довідка

4)

вання

Порядок переймену­

24.

адміністративно-територі­

центральний влади

питань

вико­

nоштового

26.

Порядок прийняття

одиниць,

здійснюються

nроведення

заходів,

пов'язаних:

1)

з утворенням та ліквідацією ад·

оди­

альних одиниць, поселень, най­ менування та перейменування

адміністративно-територіальних

поселень і паселенських утво­ рень, з яких виїхали або пере­

2) з віднесенням nаселенських утворень до категорії сіл або місте­

опитування населення з nитань, заз­

паселенських утворень та райо­

одиниць,

селилися всі жителі

чок,

начених у частині першій цієї статті; 5) довідка про обсяг видатків,

нів в місті

ських утворень та районів у місті Офіційні відомості про адмініс­

Державному реєстрі адміністратив­

категорії

nов'язаних з вирішенням питань, заз­

адм ін істра тивно- тер итор і альних

тративно-територіальні одиниці, по­

но-територіальної одиниці або міс­

статусу міста-району, міста-регіону;

начених у частині першій цієї статті,

одиниць,

селення,

та, з якого виїхали або переселили­

та джерела їх покриття;

Верховною Радою України за подан­

райони в місті включаються до Дер­

ня.м

жавного

результати

кадастровий

6)

план та тоnогра­

фічна карта місцевості із зазначен­ ням меж поселення, а у разі внесен­ ня подання про зміну меж міста

-

із

зазначенням його існуючих та нових

відомості про:

площу

та

чисельність

поселення, міста,

населення

інші демографічні

Рішення

про

мад,

nерейменування

поселень

Кабінету

урахуванням

приймається

Міністрів

України

пропозицій

районів,

з

рад

гро­

-

рад

регіонів (далі

адміністративно- територіальних

паселен­

паселенські утворення

реєстру

та

адміністративно­

територіальних одиниць,

поселень,

nаселенських утворень та районів у місті (далі -Державний реєстр).

одиниць,

поселень,

районів

у

місті, включаючи встановлення меж в натурі на місцевості;

4)

з

найменуванням

адмінІстра­

рень

чої влади, який є його розnорядни­

дою Автономної Республіки

ком та адміністратором.

відnовідною обласною радою,

дою

nриймається

Автономної

Верховною

Ресnубліки

обласною

Ра­

Крим,

радою,

ра­

З.

Рішення про найменування та

приймається міською радою, яка їх

З. Державний реєстр ведеться на naпepOB>JX та електронних носіях.

у

місті

про переймену­

Автономної

лень.

го довідника «Україна. Територіаль­ ний

До Державного реєстру вклю­

чаються відомості:

стосується подання, а у разі внесен­

у місті рад.

1)

2)

про вирішення питань терито­ визначених цим

про площу та межі адміністра­

тивно-територіальних одиниць,

по­

селення має наслідком найменуван­

селень та районів у місті, площу по­

вих межах;

ня або перейменування адміністра­

селенських утворень;

Витрати, пов'язані з веденннм

уСТрІИ»,

ЗДІЙСНЮЮТЬС>І

За

рахунок Державного бюджету Укра­

диться

їни.

це

паселенське

утворення,

село або містечко. межі

27.

З. Витрати, пов'язані з nроведен­

Державний

акт на

адміністративно-територі­

альної одиниці,

поселення,

ра­

йону в місті

1.

З) про чисельність населення ад­

громади чи

2.

міста-району, в межах якого знахо­

Стаття

також про відповідні nоказники в но­

адміністративно-територіальної

Рада

за nропозиціями ради

5.

Законом;

в

одиниць, не nов'язаних з наймс,ну·

жавних актів та виданням офіційно­

проnозиціями

одиниці,

адміністративно- тер иторіал ьн их

ку в Державному реєстрі паселен­

вий фонд в межах поселення, якого

тивно-територіальної

Верховна

nерейменуванням

ванням або nерейменуванням посе­

дою міста-регіону.

З.

та

ського утворення, села або містечка

ріального устрою,

обсяг доходів та видатків бюдже­

ра­

місті

гають обліку в Державному реєстрі.

вання районів у місті приймається за

У разі, коли nерейменування по­

Крим,

у

ські утворення, райони в місті підля­

утворила.

відnовідних районних

Верховною Ра­

Державного реєстру, видачею дер­

адміністративно-територі­

культурного призначення, про житло­

4.

Рішення

районів

приймається

nаселенських утворень.

Республіки Крим, обласна рада nриймає рішення про зняття з облі­

Усі

4.

харчування, закладів соціального та

ту

них

ра·

селення,

-

Рішення про зняття з обліку в

з встановленням та зміною

адміністративно-територіаль­

йонів

перейменування

-

2.

Державному реєстрі nаселенського

З)

меж

телів,

тва, побутового обслуговування на­

ня подання про зміну меж міста

по­

громадам

ним центральним органом виконав­

ворення.

громадського

за

надання

nерейменування паселенських утво­

альні одиниці, nоселення, паселен­

і

України

міст,

ІЮ·

рад громад, міст-районів, в межах

торгівлі

Радою

данням Кабінету Міністрів України.

категорї1

селень,

яких знаходяться ці паселенські ут-· господарс­

Верховною

приймається

до

го виїхали або переселилися всі жи­

нових межах;

комунального

жителі,

сіл

та ведеться спеціально уповноваже­

го площу та чисельність населення в наявність підприємств, у т.ч. nід­

всі

віднесенням

містечок, віднесенням поселень до

Рішення про найменування та

дою міста-регіону за проnозиціями

-

ся

Рішення про зняття з обліку в

тивно-територіальних одиниць,

про зміну меж міста

nриємств

1.

утворення, села або містечка, з яко­

відповідною

також про йо­

поселень,

Державний реєстр формується

nоказниІS:и, а у разі внесення nодання

-

1.

2.

одиниць).

2.

меж;

7)

1.

25.

Державний реєстр

Стаття

України, на

консультативного

про

Стаття

з

орган

ням загальних зборів громадян за місцем

nроживанн>І,

консультатив­

ного опитуваннs:~, здійснюються від­ nовідно до закону.

Державний акт на межі адмініс­

тративно-територіальної

одиниці,

4.

Інші витрати на здійснення за­

ходів, nов's:~заних з вирішеннs:~м nи­

межах якої знаходиться це nоселен­

міністративно-територіальних

оди­

поселення,

району в місті (далі

знаходиться

ня, рішення з цих nитань приймають­

ниць, nоселень, паселенських утво­

державний

акт)

поселення, на рік, в якому вноситься

ся в nорядку, встановленому цим за­

рень

жавного зразка, який засвідчує межі

коштів відnовідних місцевих бюдже·

відnовідне подання.

коном.

демографічні показники;

відповідної адміністративно-терито-

тів.

одиниці,

в

межах

яко·І

та

районів

у

місті,

інші

-

документ

-

дер­

тань територіального устрою, здій­ снюються

виключно

за

рахунок


51 N!S4·55 (9663-9664) І +

13.07

&РОВАРСЬКА О&'СДНАНА ДЕРЖАВНА ПОдАТКОВА ІНСПЕКЦІ. ПОВІДОМJІ•Е

ПРО ЗАПОВНЕННІ РОЗРАХУНКУ СПЯАТИ ЄДИНОfО ПОДАТКУ СУ&'ЄКТОМ МАІІОfО ПІДПРИЄМНИЦТВА - ІОРИДИЧНОІО ОСО&ОІО відома,

що

відповідно

03 .07.1998 NQ 727/98

до

Указу

Президента

України

Відповідно до За ко нів України « Про де ржавну під­

тримку малого підприємництва» , « Про державну ре ­

« Про с прощену систему оподаткування, об­

ми податкової міл і цїІ Броварська·! об 'єдн а ної держав но·! п одатко ­

врахуванням вимог Програми діял ьності КМУ « Н азус­

вої інс пе кцїІ на те риторїі м . Бро вари виявле н о незареєстрован ий

« Про

місцев і

державні

адміністрацїІ••,

тріч людям » в м.Бровари та Броварському районі зап­

виробничий цех з виготовлення м'я ких дитя чих ігра ш ок, орга ні зо ­

роваджено

ваний громадянином міста К.

процедур

за результатами господарської ді­

28.06.1999 NQ 746/ 99)

із

ців»,

від

СТОП»

-

У ході здійс нення спецоперацїІ « Контрабанді - стоп .. пра ці вни ка­

єстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприєм­

ліку та звітності суб'єктів м алого підприємництва » (в редакції Ука­

зу від

ОПЕРАЦІІ «КОНТРАІАНДІ ПРОДОВЖУЕТЬСІ

«ЕДИНЕ ВІКНО» ДІЕ

Бро ва рс ька об'єдн а на державна п одаткова і нспекція до водить

до

· ··:;;

спрощену

систему

п ісляреєстраційних

підриємницької діяльності

за

Цех працював без будь-яких державних дозволів з використа н ­

принципом

« ЄДИНОГО Вікна» .

ням

Реєстрація за принципом « Єдиного вікна» передба­ чає проведення постановки на облік суб'єкта підnри­

зді йснювалося з несертифі ковано'І сировин и . Дл я напо вн е нн я і г ­

ємницько'І діяльності у відділення х фонду соціального

вити загрозудля здоров'я споживачів . На гото ву пр оду к ці ю наш и­

з вітни м (подат ковим) періодом , розрахунки. п ро сплату єдиного

страхування

взлися ети кетки підпр и є мства « Б ел фа» республі ки Білорусь та

подат ку .

фонду со ціально го страхування від нещасних випад­

яльн ості за звітний (податковий) період ( квартал) суб'єкти мал о го підприємництва юридичні особ и подають до органу де ржа вно·, податкової служби до

числа мі сяця, що наступає за

20

У зв'яз ку із змінами, вн есеними до форми Розрахунку сплати єдиного п одатку суб 'є кто м малого підприємництва ною осо бо ю (далі

-

юридич­

тимч асово'!

втрати

приємцям для реалізацїІ на рин ках Броварів та К иє ва . Сировину

та обладнання для виготовлення м 'яких ігра шок гро м адя н и>-~ К.

Реєстрація проводиться у приміщенн і вестибулю

20.04. 2005 NQ 145 та за реєстрованими в Міністе рстві юстиції Україн и 11 .05.2005 за NQ 496/ 10776, що по казни ки Розрахун ку

ська,286 , за таким розпорядко м:

необх ідн о за п овнювати тіл ьк и за відпов ідний звітний квартал.

12.00.

При й о м до кум ентів

Підстава :

вівторок, n' ят ниця , в івто рок ,

до кументів

п'ят ниця,

Анатолій СИЧ ,

Броварської одт

начальни к ГВ ПМ Броварська! ОДП І .

А як пал ко зустрічали «Долю » у

В сі учасник и зустр і чі у міс ькому

клубі з нетер пін ням чекал и виступу

«Доля» (керівник Софія Мітіна)

варчан уп із нали, 'Іх пам 'ятали ще з

головного tостя Жо С пекулянта. А

мІста­

минул ого п р иїзду. Ук раїнс ьки й віно чок Н асті Іва н о во·!, учениці ЗОШ NQ 5

в ін сказав п рості сл о ва : " Ми не почуває мсея тут го стями , бо при·Із ­

Фонтане-су-Буа,

(лауреата І премїІ фестивал ю « Вес -

димо до рідни х нам люде й , на рід­

~,t де їх гостинно приймали чле-

ня ний зоре п ад» ) , приміряла мал о не

ну нам землю .

._.· ни асоціації «Друзі ~роварів": ;, Вони були не лише пдами, а и

ї

кожна

для

~ продюсерами броварчан: под­

співач ки розірвал и і по намистин ці

чі , зауважив він, з мі ни

ро зі брали на згадку. Анастасі! ді ста -

які стали с я за оста нн і рок и у Бра-

творчі~

l~ французьких

f~ побратима

друзІв

поїзд':'і у з

ф ра нцузька дівчин ка,

брали автограф и ,

~~ бали про виготовлення афіші,

. .лаштування концертів у шко­

~

12 років тому, і супроводжува­ t~ лася гуманітарною допомогою

-

пі с ні

французькою

мо во ю,

Впер ш е я по бував у цій країні рокі в тому,

щир их

н а кра ще ,

редньої школи минулий навчальний рік- незвичайний. '

оптимі с тичне

зм і н о ю , що сталась з 1'1 одно к~; ас-

j

сприй н яття с во го май бутнього. І це

Віталій Дяч е н ко , Тетяна Зосим е н ­ ко , Наталія Ко в басюк , Євге н ія Ку­ ли к, Анна П а нтас ь , Михай л о Печу ­ ра, В олоди ми р Харче н ко . Серед

никами

люде й

з 'явил ос я

За рі внем зна нь у ньому виділя ­

радує . с п р и й няв пов ідо мле нн я п ро с п ро -

броварс ьки х роди н . Нас пр и ймали

ре пам 'ятає ті час и , кол и з гу ман і-

н их

ще нн я м итн о го контролю, бо до б-

зуст р іч учасн и ків н е u \Ода вньо·І по'Із чудово , це дуже гостинн і люди , батар н и м ва н таже м доводи лося дк и з фра нцуз ь к и м и друзями н евгато в ч ому ми схожі . Але тоді про п ростою в ати по к іл ька дн і в . Са ме томн и м, добросердечн и м Жо С п е Укра·Ін у нічого н е знали , хіба що уктому колись і вирішили подарун к и, кулянтом та й о г о дружиною на зіб рані у Фра нції ко шти , Софі, котрі в ч е ргов и й раз . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . , купувати в У кра·Іні . привезл и з tбрані ними к о ш ти

для

проведе ння

НЕЗВАЖАІОЧИ

ді йна·, ак цїt .

У ча сі ц!'І зус тріч сп і впзл а

з перебуванням у Фра нціі

НА

ВІДСТАН І

н я с во го

пускниця

Ярослава.

кор ол ев і

я к у нас «Катю ш а ... В о н а на родила-

ся у йо го рідному м і ст і Фонтане су- Буа у 19 12 році . Наші земляк и п р и везл и із Фран-

·• ю), і де мрі ють п обуват и люди усіх

п і с н і - 'Іх ансамбль виконував npoc-

цїІ н е л и ш е

..:,) н гинге нт і в . Зустр.ч в ідкрил а гол о -

то на вули цях . Во н и в и являл и і нте-

ал е і мріІ. З ач аров а н а м і сто м т ро -

ва асоці а ції " Н аді я " Н . І . М о мот , кот ра заз н а чил а, що tй при є мн о б ач ити с п ра вжн іх друз ів Жо і Софі, які л юб лять н а ш е мі сrо і дуже багато роблять дл я брова рч а н , а та кож по дя кувал а за велику ро боту п о збо ру коштів , яку Жо пр оводить у ФранцїІ. Са м е за вдя ки цим кошта м було закупл е н о проду кти для 500 ді тей - с и -

рес до нас , пр ия з но сп ілкувал ися , їм дуже с п одобалося українс ьке на ціо н ал ьн е вбрання , на ш а кул ьтура. Клю човими ф ігура ми у н аш их сто су н ках усі ці роки бул и і є Жо та Со ф і , П атрі к , Жа нн ет, Ален, Дані ел ь, Ліл і , Галина, як і н адзв ичайно багато робл ять, щоб наш і стосунки були плідн и ми і міцним и . М е ні дуже пр и -

я нд Фо нта н е-су- Буа, його красо ю, ч ист отою, враже на тим , я к ф ран цуз и люблять своє мі сто, Юл ія Кат ре н ко с казал а , що м р і є п ро те, щоб і Бровар и стал и коли с ь таки м мі сто-садом, а броварча ни були його с п равжн і м и пат ріота ми .

рі т,

є м н о,

інваліді в,

з

м ал озабезпе ч е них

та ба гатодітн и х роди н .

що

високо

ні ж хотіл ося ді з н ат и с я, ч и відкрила Ф ра н ці я для себе Украіну пі сл я п о м а р а нч ево·І револ юцїІ, чи виявляють і нте рес до н а ш о'І де ржав и прості фра нцуз и . Са м е таке за пи тан н я став ила уч ас никам фолькло р н о го

вл адою мі ста Фо нта не су - Буа і н ин і шня н аша по·Іздка була підтри м ана н е ю . Н а м було вл аштована те плий прийо м. Ми брали участ ь у с вятку -

а н са мбл ю, дві по·t здки яких розділ е-

ванні Дня м і ста Фонта-

ні у часі л и ш е одни м роко м .

н е - су-Буа.

Старш і: лі кар ­

-

студе нт

-

4

(класний

кері в ­

класом серед уч ­

н і вс ького коле кти ву школи в орга ­

н і заціі і

п роведе нні

різн ого

роду

в их» подій , коли в през иде нтських пере гонах вирішувал ось доленос ­

в раже ння і с погади ,

не питання вибору між народною силою і провладно ю кучмівського.

представн ика «Сил и Н ароду", Час­

-

на б і к анти народно·!

СИ Л И .

Уч ні вська

сько·І ш кол и

молодь

Семиполків ­

( 11-1О класи ) без­

компроміс н о, одноз н ачн о, рішуче, св ідо м о підтри мувал а демократи ч ­ ни й шл ях розв и тк у У к р а 'ін и, і

стала

активним

вражена

с прийм а ли

н айб t льш е

враз ил а

про -

тим ,

як

та м

укр а·Ін с ь ку

тя ж н а журлив а п і с н я " Ой, горе ті й ч а йці ». Слухач і н а вулиці п ідходил и , об німали н ас, говор или : "у вас особливи й фолькл о р ". Н а знак того, що вони в пі з н али у н ас укра·Інці в, н аз и ва ли пр і з в и ще н а ш ого П рез и -

піс н ю: « У залах був п овний ан шл а г » . Вона вдячна долі , що п отра пил а до цього кол ективу, по ба чил а П а риж, п ознайо м ил ася з його

де нта . Ми дуж е вдячн і на шим фра н -

ди вов и жн и ми

па м' ятка -

цузьк и м друз>~м Жо ,

ми

культу р и .

Соф і та

вс ім

і сторіі та

чл е на м асо ці а ці І за гости нни й при йом, с уп роводження , Ніні І nолиті в ні М омот - за орга ні за ці ю ці є'І н езабутньо·, n оІ'здки . З н аєте, ми п очува -

Вал е нт ина Сата ні н а теж уп ерше побувала у П ариж і і захопле н о розпо віда л а , як ф р а нцу з и

ли ся дипл о м ата ми сває·І де ржави,

тре пет н о

адже н есл и

збе р і гають

кул ьтуру, духов н і сть .

свою культуру , а р х ітек-

Отже презентували 't'l у світі . Це не-

туру. Їм є що показати

забутньо.

с в ітов і .

1'1

.t

С изо н енко.

в;" -. ,

. ,.,' ,._

П ра t lОР і> І-' ~'н:І~

стал и В'яч еслав Вас ил є: нкг· , о · .;_х і са н др

В і л ь ч инс ький.

M t1 ' . <eJ. :J :

Дутов, В італій Дяче нко, Михас·, •:,_ , і П ечура. Два древка з помаранч е - і

вими п рапорами «ТАК! - Ю щенко .. І пе реходили і з рук в руки хлоп цt в. : Н а Базарі « б і л я церкв и .. , 24 груп- 1

2004 року в ідбулась друга сход- 1 села, де в и ступ и в Юрій Кра- , ве ц ь , к ер і вник районн огсj

в и борчого штабу Юще нка і йогс; 1 довір е н а особа , а також ба г ато ін - і ш и х: П . А. Козюк, Г. П . Стужук , j В. П .

З икий ,

В.

Ф.

С и зон е нк о,

владу

шляхом

активного

,

голосування за народного канди · І дата В і ктора Ющенка. Га ря чі про - 1

мови виступаючих переривзлись І скандуванням револ юційн их вак на підтримку Юще нка.

р е•;і -

, : В ідшуміли «nомара нч ев і » ЛІН. : Тяжка боротьба за народного к<:н• · ~ дидата закі н чилас я п ере м огсю . ' П опереду нелегкі дн і утв ердже нн я

укр а·Ін с ько·І

Ан я

П а нтась

вл;:щи . пиt_с:е :

: :

« Я горда, що я ук ра t нка ' Я вtр:о с; і м а й бут н є

м оє·І

де ржави.

триває , і твори м о

't'l

І стор : s:: !

ми з розум ом

л юблю Украін у , попри те , що щ;и. ,

'

родного

як

:

ка ндидата

в

П резиде нти

М а йдан і

Н езал еж н ості ,

де

люд­

н атхненням ".

.

і ніціативною груп ою підтр и мки на ­

Віктора

'

:;

вел иким

л ас ники , о крилені революційним підн есе ння м у кра·Ін і , зокре ма і н а

сл уха •1 ів

заг;" .],,·

людних сходо к сел а ( 19 і 24 грудня 2004 року), які були орга ні зован і

тка «Долі" , в п е р ш е від­ в ідзл а Францію, і була

особли во жарТІ влив і . Одна к н а ши х

Ол е на

С олов'янова.

Випус книця

Ющенком

п ровідником і втіл ювачем Пома ­ ранч е во·І ре вол юцїІ в С е миполках , що н аб рало форм и двох багато ­

дуть п лідними і н адал і .

тас ь ,

то м

забут ні х враж е t•ь : "у Фра нцїІ дуже любл ять укра·, н с ьк і н ародні пі с ні ,

В о на , як і

натхн е нні

кра'Іні, вия в ил и себе, своє бажан ·<>~ і х ист учн і Ол е на Б атечко, О н .,._ ,' Дворак, Таня Косар чук, Анна J ·

де м ократич но·!

Галина Вас юк, сол і с ­

керівник ан са м блю .

справ і ,

пов'яза ний з ма йбутнім п резиде н ­

і нші учасн ик и п о t'здк и , с повне на н е -

на ,

У ці й

ни м ре вол ю ційн и м підн е сенн ям

гархі ч ну

тин а і н шо'і

С поді ваюся, що на ш і стосун ками бу -

який як одн е ціл е прямував до r.ю­

п еда гогічному колектив і . Одна по ­

Юще н ка ( В. В . С мол о в ик , Н . М . Щ е р ба к , І. С. Печура, О . П. Сол ов'яне н ко та і н ші ) . Аванга рдом бул и один адцятик­

Вдруге була у ФранцїІ Соф ія Мі ті -

1

кл а с.

ни , що адекватно відб ил ос ь і на л ов и на беззастережн о стала н а бік

о цін е н а

свій

В . А . М оскви ч , які закл ика ли п оsа- І л ити кучм і вську бандитськ о - ол і - І

К ра'іна розкололас ь на дві пол о в и ­

Н адія ГАМАЛІЙ.

згу рто ва ни й

,

ти " .

ка

чи н ом

пщ впли в ом революцt ин их І

росли й,

ня

кращим

вражена

подій у країні , і про це у твор і пщ;~; -

вечо рі в, диспутів, К В К та ін. його позиція

бул а

ла : " Вперше я побач ила такий ,с,с·

актив на

сп ра цювала в пер і од « nомара нч е ­

во ни зай м аються багато років,

Володя

найактивніш и м

громадс ька

б ільш е враз ил о , з<~ п а м' ят<::л ося. М е·

ш ко ли.

ви ­

Клавдія йосип і вна Хоме нко, староста 8 Михайло П ечура ) був

робота у асоціа ціі, я кою

Коже н розповідеш про те , що н а й -

ч етверта

ни к -

ських пісень, а потім Жо ви-

ра·Ін с ь ке "Ди намо ... Те п ер ситуаці я

це

1 1 -й випускн и й

разом з ансамбл ем україн -

докорі нно змінил ася . Укра'Ін у зна ють прості фра нцузи . Це було з розум іло з того, як вон и слухали н аші

До

курсу медич ного уні верс итету ім. Богомол ьця . Аня теж хоч е стати л і­ карем, як і 'іІ сестра та брат .

трою Жо та Софі співали

Франці!

-

ціє't'

кардіолог ,

на шого През иде н та В і ктора кона в п оп ул яр н у пі с ню Ю щ енка та R і дкри ття м « Мадельо н » . Як я зразу мі пам'ятни ка дочці київ с ько го ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' л а, таку ж відо му у Фра нції, кня зя

м едалістка.

Ліда- вже юрист , Оля

підн есеного н ас-

А н н і . В о на була с п ов н е н а теплим и с п о гадами , н езабут німи вр аж е ння ми про по t здку до кра'іни, яку з н а -

зол ота

л оди ми рі вна)

М абут ь , на підтвердже н-

б л а го -

Аня-

речі, в сі м 'І П антас і в (батько - В а ­ с ил ь І ванов ич, м а ма - Н аталія Во ­

П антась

і

ра зюцо;;)

ються та кі учні , як Оксана Двора к,

асо ці а ц їІ А . П. Гл ади ш ев ський, -тоді до Фран цїі по'іхал о 13

член

Закінчився ще один навчальний рік (2004-2005). Здавалось, нічого особливого, звичайний плин життя. Але для 11-го випускного класу Семиполківської се­

л ю бл ячих се рде ць» . В падають у ві­

А ще Жо з в ели к им схвал ен н я м

-

і

і

розпо в і в

10

11-ИЙ РЕВОІІІОЦІЙНИЙ І · : :;,.··

ПРОЩАй, wкono!

що роби м о в ід

ва рі в , чи стіш е стал о на вулицях, у

-

Днями у мі сько му кл убі відбул ася

все , іде

т іл ьки с пі вала з а н самбл ем , а й ви -

по н ад

ІJ чого забарвлення.

І

варах. У магаз и нах є достатньо то -

я ку вивчає у ш колі і непогано знає .

~:і з Франції, набула ще й твор­

б роварчан ,

вона не

ко нала

С Отож дружба, що зародилося

неї

а намисто юно'і

л и сь найпап кіші о плески

Гj]ах, будинку ветеранів тощо.

у

тис . грн ., в и лучено.

2

Відділ обслуговування платників податків

одній із ш кіл Фо нтане-су-Буа . Бра-

у

орієнто вною варті стю

9.00-

Проводиться подальша пере вір ка .

ВДРУГЕ фольклорний У ЖЕ колектив міського клубу

m% побував

не бажаючи сплачуват и податки , с касу вав реєст ра ці ю.

10.00-

10.00

Відділ обслуговування платників податків

І

П о передньою переві ркою встановлен о, що ра ніше г ро мадян ин

К . був зареєстровани й я к суб'єкт підприємн ицько·t ді ял ьн ості , але , У ході спецо пера цїІ гото ву продук цію, обл адн ання та сировину ,

Видача

- Ли ст ДП А в

нелегально завіз із республі ки Білорус ь .

2

від

06.07.05 NQ 13384/ 7/ 15-121 7 . КИІВ С Ь Кі й об ла сті 07.07.2005 NQ 7235 /7/15-01-24

і нших підп риємст в . · готова п р одукція збувалася nр и ватним під ­

сійного фонду та податкові й інспе кцїІ. поверху податково'! інспекції за адресою: вул . ки·Ів­

лист ДПАУ в ід

рашок використовувал ися відходи виробництва , що м о гл и ста н о­

працездатності ,

вердже ни м и наказом Де ржа вно·! податково'! адміністрації Укра'Іни

,

Вироб ництво дитячи х і граш ок

ків на виробництві та професійних захворювань , пен­

Роз рахунок) та Порядку й ого с кладання, зат­

-

з

праці найманих ро б ітників.

З ворушує '

щирість Тані Зос име н ко: « Я дуже ! кажуть,

кра ще .

Я

вважаю,

ще

для громадян ин а Укра·Іни н е м ож е

Ол е н а

бути десь кра ще, н і ж н а Батьк і в u~І: ·

ні . Я са м а буду будувати своє тя

са ме .в

УкраінІ ".

Батечко

;" ''' ' · :

В и пvск н• щ·•

стверджу є .

-.. ~ ,.;- .. .:·

бут нє Українс ько·, держав и з ро('

м о влас ними ру ка ми ".

:

ський океан, пе рели ваючи с ь по м а­

Традицій не шк і ль н е свя т о (Jl 'Ci'

ра нч евими п ра п ор а ми, єд иним по­

ньо го дз во н ика і в ип уск ний н е"''' та кож н е об і й шли ся без п о r.1зра•: · чево·І с имвол і ки. Н а пома ранче іі "''

дихо м

ска ндував

« Ю - ще н- ко! » ,

« Н ас багато н ас не подол ати! » . Юні громадяни Украіни за палил ись ра ні ше не бач е н им ге ро'із м о м, без п рецедентною стійкістю страй ­

: н іх учнів, були написи «В ипускн и ~ j 2005 року.. . І х супроводжувал іі ре- 1 волюційн а пі сня м айда ну . 1 1 - й ре ­

каj1ів.

Помара нче ва ре волюція ви никл а н а Грунті загально го р ішуч ого про ­ тесту проти н ечувано·! фал ьсифі ка­

цїІ виборів . Мол одь діяла рішуч е . В сі уч ні 11 -го класу , як один , в ий ­ шли на революці йну пло щу сел а ( База р ) . З плакатами, гасла ми, класного

волюційний

зал и ши вся п сслі,r,о : ; ­ ним у сва·І х уп одоба нн ях к от ,:• ''! і п іс ні . Щасливої вам до лі , юн і щ::у J і, по п утн о го

те пл о г о

'

п о м ара н чен ог о

ві тру!

Володи м и р МОСКВ И Ч ,

пра п ора ми .

Л ідер

стр і чках , якими пов'язал и в ч ор<:ш : ·

кол е ктиву

Аня

с . С е мипол к и .


(6\ N!S4-SS (9663-9664) І

lt(il:і#Е (і!і їіід +

JТУРІОТОІО ПРО

За період з

День Конституції України ко­

10-ї

мисливської орга­

нізації УТМР (Українське това­

риство мисливців і

рибалок)

ініціативи

членів

ЗО червня Бровар­

тора міліції Броварського РВ надій­

ським РВ ГУ МВС України в Київській

1 по

шло повідомлення про те, що в Та­

області було зареєстровано ряд зло­

расівці виявлено труп чоловіка з ті­

чинів.

лесними

громадянам було нанесено

44

кості, скоєно

това­

53 крадіжки, 16 ДТП, 28 випадків навмис­

новлено,

зареєстровано

риства на чолі з його головою

Виїздом

що

травма

нанесена

но­

жем. Працівниками міліції знайдено

ного пошкодження майна. Дві особи

С. Ф. Трофименком та членом

ушкодженнями.

слідчо-оперативної групи було вста­

тілесні ушкодження різних форм тяж­

відсвяткував по-мисливськи.

За

КРИМІНАПЬНА ХРОНІКА

ЗЯОВМИСНИКИ НЕ ДРІМАЮТЬ

((&РАТІВ моподwих)) лектив

13.07

підозрюваного у скоєнні злочину.

Працівниками

групи

боротьби

з

президїІ Броварської райради УТМР П. Г. Гутником була ор­

звернулися

з

вбивством,

18 -

ганізована

вою, троє осіб покінчили життя са­

варського

могубством.

проведення комплексного оператив­

заготівля

кормів

для тварин на зимовий пері­ од.

Мисливці

в'язали

зелені

І. П. Бездітку, І.

чоловіки

І. М. Грецю.

займались серйозною справою,

І. Хутьку, Є. А. Хоменку,

розпра­

незаконним обігом наркотиків Бро­

(4

М. Г. Москаленку,

ючої громадянки Л., родження,

їхніми

5

тран­

згвалтувань.

Порушена

фактом

Вро відмі~у ВИ~!РЇІJf~руrаrів по ви6ор11их окрУfа.х 11! J •ra ·N! В Jaмicrь·rlfX;;;Jкi вн6упи

року на­

1958

наркотичний засіб,

який

кримінальна

незаконного

справа

за

зберігання

та

збуту наркотичних засобів.

15.06.05 року по телефону до чер­

PIWEHHJI .

ході

вона тримала для подальшого збуту.

були такі:

київської•оsпАСТІ

в

Требухові було вилучено в непрацю­

законне

заволодіння

міліції

но-профілактичного відпрацювання в

випадки).

Серед неординарних повідомлень

6РОВАРСЬКА МІСЬЦ РАДА

райвідділу

Два власники постраждали через не­

тровано

Степан ТРОФИМЕНКО, голова УТМР 1О-го колективу Броварського району.

за активну

участь у акції усім членам УТМР 10-го ко­ К. Г. Боці,

погрозу

спортними засобами. Також зареєс­

поруч закипав на вогні казан з юшкою. Від

-

погрозу

чили наркотичні засоби

пиви, які вкрай необхідні взимку для дикої косулі, лося, зайця. Доки

лективу

про

Працівники міліції виявили та вилу­

віники з гілочок липи та кро­

щирого серця хочу подякувати

заявою

У рамках комплексного оператив­

гової частини Броварського РВ на­

но-профілактичного

дійшло повідомлення від директора

Броварського району в ході реаліза­

Рожівського торфопідприємства про

ціІ оперативної інформації в Зазим"І

відпрацювання

те, що під час роботи навантажувача

було затримано групу іноземців з 1О ·

в кар'єрі виявили снаряд часів Вели­

осіб, які нелегально перебували на

кої Вітчизняної війни.

території України, а також було зат­

Це була не єдина пригода

15

чер­

римано громадян України, які за пев­

вня. По телефону nрацівників райвід­

ну винагороду

ділу було повідомпено, що шляхом

житло та здійснювали їхнє переве­

підбору ключа зловмисник вдерся до

зення. Порушено кримінальну спр~

чальника фінансового.уnравдінІ-ія «Про не­

квартири

ву за ст.

доцільність додатково ГІере.Ь.бачативидат-· ··:· і13<ФС:::ьк·6ї ки на nроведення виборів деnутатів N2 8 замісТЬ того, який вибув». міської ради», керуючись n. 4 ст. 9, ст. 51 З. Контроль за виконанням рішення покЗакону України 1<Про вибори деnутатіІЗ ІVІіС· ласт11 на секретаря ради Горбатюк Jl, В.

меблі. Зловмисника знайдено.

Відповідно • • до слуЖбової записки

на­

А

І часу є Jtужиіти і рости.

заява

громадянина Л.,

Багато друзів вірних, як і ти. Щоб на роботі, вдома, серед друзів Ти відчував і ласку, і тепло. Щоб у житті твоїм на виднокрузі Похмурих днів і болю не було, ~аби добро, а зла - ніде, иікому. И куди б не пролягала довга путь, П е забувай, синочку, свого дому. Ти добре знаєш - тут на тебе ждуть.

жавний кордон України.

рала

мисливську

рушницю та

Ірина ДРЕВИНСЬКА,

газо­

вий пістолет «Вальтер".

старший інспектор ГГЗ

ЗО червня від дільничного інспек-

Броварського РВ.

15 липня 2005 року з 10.00 до 11.00 відбу­ деться прямий телефонний зв'язок з директо­

народження.

Спинити час ніхто

ne

в .Jяозі.

ром Броварського базового міськрайцентру і;айнятості ПАШНЮКОМ Григорієм Микола­ Lйовичем за телефоном: 6-63-35.

І вже ІШ сонячпі.и порозі

- 70!

З'явились .мудрих

Не су.ІІуйте, що роки про.1ітають, ІЦо сивина на скроnях залягла. Бажає.ІІ, ріdиий, ми тобі дожити

І за батьківську dоброту.

1/f

Возз'єднаннІІ та fруwевськоrо!

цевому рівні ЗОШ

14 07.05

NQ 9 відбудуться

року о

19.00

в актовому залі

громадські обговорення що­

до будівництва добудов до багатоквартирних жит­

лових

будинків

по

вул.

Грушевського,

З,

та

Возз'єднання, 15-Б, за участю інвесторів-забудов­ ників та представників проектної організації.

повагою і любов'ю

-

канців прилеглих будинків та розглянути пропози­ цїІ щодо будівництва зазначених об'єктів.

теоііІОМіііМіІІаn··аиамеІІІІІ-РІtІ. що в Княжичах,

I::J& [i]0$11Ji!ic:JYJ ГJXillJ@їШ ~OOL:J fAJOEnEКТPOJIAPIOIAJIЬHИK, вікових обмежень немає, місце проживання

800 грн.

Зверташс~ за.т~л.;Е$·2~·43,5-§4·38.

1977

ПРИМІЩЕНЬ ВІЙСЬККОМАТУ діяльності, та

60

кв. м. для господарської

Н О В Е

Ж И Т Т Я

Броварських

pu,

міської

• -

ma

раСюнна

pat.u,

газета

ААРЕСА:

колекmuв

раСюнна

держадмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 с<ід 10. 12. 1997р. індекс

- Укра'Іна, Польща.

61285

РЕААКТ.ОР

ВіААілu:

І

-

понеділок- з

бухгалтерія,

• • • •

середа

-

з

-четвер- з Прийом

громадян

начальником

уnравління проводиться щосереди

::...,J.:'

з 10.00до 12.00.

кою

лuсmів

і

npuuoм оголошень

о. Торг.

Відкрите акціонерне товариство «Софія» глибоко сумує з приводу передчасної смерті старшого бух­ галтера МЕЛЬНИЧЕНКО Наталі! Дмитрівни, та висловлює щире співчуття рідним та близьким.

державною

льовича.

нотаріальною

конторою

масової poбomu

nромuсловосmі і

4-04-81;

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідає автор. Листування

1650 у.

на

ім'я

СО­

ЛОВ'ЯНОВОЇ Тетяни Миронівни, вважати недійсним.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

За

8.00 до 17.00; 8.00 до 12.00; 8.00 до 17.00 8.00 до 12.00.

вівторок- з

Втрачене свідоцтво про право на спадщину від 16.11.95 року, видане Броварською місь­

NQ 2-7275

сільського госnоАарсmва 4-02-92;

numaнь,

02.

Бровари на ім'я ТІМО­

07400, Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

соuіальнuх

або

НОВСЬКОІ ЄвгеніІ Федорівни, вважати недійсним.

Тел.:

8

дні на тиж­

Колектив ОП «Броварипромжитло­ буд» висловлює глибоке співчуття головному інженеру ЛЕВИЦЬКОМУ Сергію Володимировичу з приво· ду передчасної смерті його батька ЛЕВИЦЬКОГО Володимира Васи­

ального захисту населення м.

Шlill®U®lli!IJШ[® МЕІ&ЛІ НА ЗАМОВЛЕННІ.

раЇІонної

реt.акuїі raзemu, Броварські міськ~ і

NQ

ДОМУ: стінки, спальні, кухні, дитя­

4-16-00, 5-03-57, 5-14-27

Втрачене посвідчення учасника війни, серія В-11 5825З4, видане 15.10.2001 року управлінням соці­

1!!1

Ціни найнижчі в регіоні. Сертифікат,якості

раііонної .іержавної а.імінісmрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ч. З

Прохання до тих, кому відоме місцезнаходження В.

2.

Грушевського,

187

В. Давидова, телефонувати до Броварського МВ за

5-94-40, 5-36-14, 8 (044) 240-46-77, 8 (050) 444-49-58.

діяльності в підвальному приміщенні за адресою:

4

В'ячеславович,

р. н., уродженець та мешканець м. Києва, який в

КК України, і переховується від слідства.

чі, вітальні. Виробництво

кв. м. на З-му поверсі для медичної

В'ячеслав

м. Бровари скоїв злочин, передбачений ст.

тел.:

- 80

ня буде проводитись день, а саме:

ЗЛОЧИНЕЦЬ ДАВИДОВ

З Броварів до місця роботи їздить розвозка.

MEI&JII дnІ

року прийом

Броварське районне управління сільського господарства та продо­ вольства райдержадміністрації вис­ ловлює щире співчуття головному бухгалтеру управління КАРПЕНКО Галині Іванівні з приводу важкої втрати смерті батька РУДЕНКА Івана Архиповича.

Броварської міської ради.

КОНКУРС НА ТИМЧАСОВУ ОРЕНДУ

2005

Т.: 8~050-914 .. 94·46.

Відділ містобудування та архітектури

&РОВАРСЬКИЙ О&'ЕДНАНИЙ ВІЙСЬККОМАТ ОrОПОWУЄ

липня

дружина, діти та онуки .

м. Бровари або Броварський район, зjn від

Запрошуємо взяти участь у обговоренні меш­

11

громадян спеціалістами управлін­

р. Запчастини.

Для врахування громадських і приватних інтере­

сів під час планування і забудови територій на міс­

IJiJ®Q[]Dj®Q'ilШШ@a що з

1977, 2,0 К, кІрхоДової у 2004

За руки дужі, працьовиті

••

vм.

«Ford·• Granada Damuls))

Низький уклін прийми, рідnепький, За душу щедру, золоту,

До уваrи мешканців вуn.

Vnравnіння ПФV

Ііроварах Київської оІіnасті

ПРОААЕТЬСІ АІТОМО&ІJІЬ

У щасті й радості хоча б до ста,

3

2 Кримінальн~

ного переправлення осіб через дер­

з

з ювілейним днем

Іlайперш, бажаємо тобі у свято

ЗЗ2 ч.

кодексу України за фактом незакон­

14 липня 2005 року з 16.00 в приміщенні ви­ робничого управління комунального госпо­ дарства, вул. Шевченка, 2, буде проводити ви­ 'Ізний прийом громадян з особистих питань заступник міського голови ДЬЯЧЕНКО Олек­ сандр Семенович.

Станіслава Андрійовича ПЕТРИКА

вітаємо з ЗО-річчям.

викрав

іноземцям

будинку якого невідома особа вик­

Міський голова В. О. АНТОНЕНКО

Олександра ФЕЩУНА Ще днів твоїх минуло небагато,

та

червня до райвідділу міліціІ

надійшла

цевих рад та сільських, селищних, міських

голів" та ст. 25 Закону України «Про місце­ ве самоврядування в Україні», міськарада

28

громадянина

надавали

з читача..чи

-

на сторінках zазети.

з..чіст рекла..чи відповідальність несе рекламодавець.

LІ.рук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" уnравління у сnравах

ma

npecu

інформаuії Кuївської

обЛАержаАмінісmраuії.

Зам.

228З

Тираж 21З5 прим.

#54 55 2005  
#54 55 2005  
Advertisement