Page 1

Газета

Внходнть

17 квітнн 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

NQ 53 (9870) ФІСТИІААІ, КОНКУРСИ, КОНQІРТИ

Наші механізатори, ремонтна

від машин відвозять на тік шо­

служба грунтовно підготувала­

фери Петро Кулинко та Воло­

ся до нинішніх жнив. У госпо­

димир Міщенко.

монтна база і майстерня. Отож, жнивну техніку лагодили сво­ їми

силами,

що

розташовані мо

зекономило

механізаторам

символічна

-

І гривня. Там же,

один "Дон", а решта "Ни­

у полі, обладнали і душ. За день

ви". Це різна за роками випуску

вода добре нагрівається, і після спекотного дня механізатори

-

майОVТНЕ

сніданки,

обіди і полуденки. Uіна чисто

Всього у нас чотири комбай­ ни

3ДОР·ОВ8

неподалік трак­

торного парку. У поле вивози­

значні кошти.

техніка, але механізатори пра­ цюють вміло і відповідально.

СНІД, наркоманія, алкоголь, тю­

тюнопаління

можуть освіжитися. Ярі зернові займають у нас у

Збирання розпочали з озимої

пшениці. Вона займає у нас 38 І гектар. Жнивуємо вибірково, дивлячись, де площі краще до­ зріли. Поки що важко сказати,

піснями, концертами, які приноси­

тимуть задоволення усім глядачам.

отруює організм людини, руйнує їі

Ігор АРУТЮНОВ,

душу. Перш за все це стосується

керівник ВІА-студіі при РБК, організатор фестивалю.

півтора рази більшу площу, до

молоді. На жаль, Ки'івщина за всіма показниками не пасе задніх, а як­

ше. А поки що з жнивами у часі

раз навпаки

На фото: виступають групи «Аргентум»

...

та «Джемпер-ХЕТ».

Минуло'і суботи у рамках акціі по боротьбі з цими негативними про­

бота

- заготшля сіна. Адже у нас І 045 голів худоби, з них - 450 корів. Надої хороші, за півроку на корову маємо 2,2 тисячі літрів молока. Уся худоба у літніх таборах, і продуктивність й зростає. Василь ТОПІХА,

але центнерів 27-30 матимемо. Усі екіпажі комбайнів у нас укомплектовані. Поки що у ро­ боті два комбайни. Перший екіпаж - це комбайнер Василь Горбатюк та його помічник Сергій Строкач, а другий- ком­ байнер Борис Журибіда і по­ мічник Василь Соляник. Зерно

багатолике зло, яке

-

їх збирання приступимо пізні­

збігається ще одна важлива ро­

яким буде остаточний урожай,

..

наш виОїn

Поля, де йде хлібозбирання,

дарстві rювністю збереглася ре­

...

явами в нашому житті в районному будинку культури упродовж трьох годин

тривав

фестиваль

лодіжно'і музики "Наш вибір рове майбутнє". хотіли

до

здо­

Таким чином ми

привернути

земляків

мо­

-

цих

увагу

наших

проблем.

Ми

хотіли застерегти молодь, відвер­

директор держплемзаводу

нути їі від різного роду зловживань

"Плосківський".

або ж хоча б наголосити: "Якщо ви робите це, якщо не можете відмо­ витися повністю, то хоча б робіть це мінімально". З найменшою, так

ІІАFОМІН nОАІі

би

мовити,

шкодою для власного

здоров'я і життя.

Святкували метаnурrи Минулої нешш, І5 липня, в Україні відзначали День пра­ Понад 4 десятиліття у нашо­ му місті працює найбільше в Європі спеціалізоване підпри­

видобувної промисловості вітання передав голова проф­

кому КЗПМ М.Д.Покидько. Після урочистої частини відомий київський ансамбль "Славія" дарував заводчанам свої пісні. заступник голови профкому Казенного заводу порошкової металургії.

персдав

справами

керуючий

міськвиконкому

група

засідання

Броварської

районної

"Джемпер­

"Альтернатива",

група

з

Автори усіх музичних композицій

- самі учасники, вік яких - від 16 до 20 років. У складі груп переважно хлопці, але в деяких є й дівчата. Послухати наші виступи прийш­

ло

чимало

молоді.

Усі

сказали:

"Класно!". Про наші колективи, нашу робо­ ту хочу зазначити таке: уже є непо­

ганий рівень, є база для занять, є підтримка районно'і влади і обіцян­ ка допомагати у майбутньому. Ме­ ценати,

спонсори!

Підтримайте

творчу молодь і вона віддячить вам

••

Низку важливих питань було розглянуто

"Аргентум",

групи,

"Масив",

Києва "Полста" ("Повні стадіони").

Длs npOB'OBOI під час

РБК:

да "Станція-В" (Є.Шкарупа), міська

Едуард ВІНЦКОВСЬКИЙ,

та подарунки броварським ме­

при

ХЕТ" (керівник І.Арутюнов), коман­

ників металургійної і гірничо­

ємство- Казенний завод по­ рошкової металургії. Своє про­ фесійне свято заводчани відзна­ чили напередодні, ІЗ липня, в актовому залі заводоуправ­ ління. Від імені міської та обласної влади вітання, почесні грамоти

працюють

"Дропс",

В.П.Дворський. Привітав колег зі святом та вручив почесні гра­ моти директор підприємства А.М.Тонковид. Від ЦК профспілки праців­

цівників металургійної галузі.

талургам

Участь у фестивалі взяли які

населення

ОСВІТИ

з питань роз'яснення земельного законода­ вства, забезпечити діяльність громадських

мадської думки, актуальність висвітлення

де при нагоді с можливість отримати кон­

правових питань.

сультацію юриста. Консультації надаються

Також була надана інформація стосовно

міжвідомчої координаційно-методичної ра­

приймалень,

ди (далі МКМР) з правової освіти населен­ ня, яке відбулася днями під головуванням

темний день інформування та інше.

заступника голови райдержадміністрації, голови МКМР В. Є. Шульги. Заступник голови Броварської районної

мості та nравової культури населення Бро­ варщини, районна МКМР вирішила ор­

ралізованої бібліотечної системи (БЦБС).

огляди.

Адже саме бібліотеки, грунтуючись на тра­

подачі бібліографічної інформації, забезпе­

ганізувати

диційних і сучасних технологіях, викону­

чується розгорнута оцінка видань. Так, нап­

МКМР,

міськ­

висвітлення nравової тематики в друкова­

ють важливу соціальну функцію

риклад, у центральній районній бібліотеці,

районного управління юстицїі Тетяна Марійко ознайомила присутніх з рішенням

них засобах масової інформації Броварсь­

ють правову культуру нашого суспільства,

Бобрицькій,

кого району, який триватиме з І липня по

молоді,

бібліотеках-філіях були проведені бібліог­

начальник

Броварського

започаткувати

З метою підвищення рівня правосвідо­

огляд-конкурс

виїзного засідання Київської обласної МКМР з nравової освіти населення, яке

трьох турів. Перший

nроходило у Василькові. Тоді розглндався стан

nравових,

житлових

прав

населення

Київщини, були підведені підсумки ог­

загальносис­

15

грудня

2007

на

краще

року. Він складатиметься з - відбірковий, під час

здійснення

правоосвітньої діяльності

бібліотеками

Броварської районної цент­

зокрс~tа.

У

минулому

варська ЦБС обслуговувала

-

підвищу­

році

5490

бро­

користу­

протягом

години

один

раз

на

тиждень.

Успіхом користується така форма інформУ"­ вання користувачів про нову літературу, як

Цим досягається економічність в

рафічні

Калитянській,

огляди

літератури

Калинівській

"Діти

України

вачів цієї вікової категорії, котрі забезпечу­

потребують nравового захисту". Діалоги -ог­

якого будуть проаналізовані матеріали, над­

ються інформацією про нові нормативні

ляди <<Правове виховання і проблеми сього­

руковані

акти і закони, що діють у сфері освіти, тру­

деннЯ>> проводились у Пухівці, Княжичах,

дового чи сімейного права.

Красилівці.

півріччя

в

2007

газетах

протягом

першого

року. Конкурсна комісія виз­

лядів-конкурсів різного спрямування. Нап­

начить учасників другого туру. Другий тур

У центральній районній бібліотеці та в

риклад,

охопить серпень-жовтень. За цей час, вив­ чивши аналітичні матеріали, комісія виділить з поміж учасників конкурсу пре­ тендентів на перемогу. Кращі з кращих бу­ дуть визначені шляхом голосування. До 15

значній кількості бібліотек району: Велико­

літків та молоді на літературу з правових пи­

димерській,

тань

краще

переможцем

забезпечення

районних та

міських

огляду-конкурсу

організації

МКМР

на

роботи

з правової

освіти населення стала Броварська райо'нна МКМР,

це

результат

жадміністрації

та

співпраці

райдер­

міськрайонного

уп­

равління юстиції. Було вирішено і надалі проводити широку nравоосвітню та право­ роз'яснювальну роботу, спрямовану на за­

побігання негативних nроявів у дитя•юму та молодіжному

середовищі,

продовжити

nрактику проведення nравоосвітніх заходів

Гоголівській,

Княжицькій та

інших, організовані інформаційні центри, в

Для

визначення реального попиту під.­ Броварська

центральна

районна

бібліотека проводить анкетування під наз­

рамках яких функціонують постійно діючі

вою "Держава, молодь, право", бібліотеки­

рубрики "Юрист консультує", "На допомогу

філіали ЦБС тісно співпрацюють з центром

грудня конкурсна комісія ухвалить рішен­

майбутнім

духовної та

ня, яке буде оприлюднене в урочистій ат­

біржа праці". Для швидкої орієнтації з окре­

правознавцям",

"Молодіжна

соціально-психологічної

ре­

абілітації залежних від наркоманії та алко­

мосфері на одному із засідань МКМР. Під

мих актуальних питань створені тематичні

голізму "Перемога", відбувається постійний

час огляду матеріалів будуть враховуватись

досьє (папки з інформаційними матеріала­

обмін тематичною літературою, проходять

якість

матеріалів, їх дохідливість, дієвість,

ми), в Броварській центральній районній

бесіди та годиІ-ІІІ застережень.

ефективність впливу на формування гро-

бібліотеці працює консультаційний центр,

Лариса ШАПКА.


2

Середа,

липня

18

--ПОВЕ ЖИТТЯ--------

року

2007

ІАС OICAYrOІYIOTIIt?

••

червня

знайшли відображення в Програмі,

Трансnортні nocnvrи

реконструкція

-

вдосконаnюютьсн

І 2005-2010

уп­

•равління економіки Броварської міськоїради Н.l САЧЕНКО.

~---·--···-·-·----·- ..-----·-·---··--·-----·-·--·------···-·..·--.........-....дев'яти

з

семи

мережа

міських

приміських

та

автобусних

війни,

·--·--------

...

чорнобильців,

тощо

nенсіонерів

зумовлюється

відшкодуванням

недостатнім

комnенсаціі авто­

маршрутів, на яких торік nеревезе­

nеревізникам за рахунок субвенціі

но

з

тис. чоловік. З них nіль­

20450,2

гових пасажирів На

nроходженні

України.

2006 рік їм комnенсовано 782 182,77 тис. грн., а на цей nе­

конкурсу

редбачається збільшити цей nоказ­

маршрутах

обласного

бюджету

nри

тис. чол.

- 1795,0

nриміських

Державного

nеревага була надана ТОВ "Союз­

Так, за

ник на

201,7

тис. грн.

Авто", ТОВ "Транспортна комnанія

Одним з основних заходів в ході

"Автосоюз", ТОВ "Автоnас-К", ТОВ

реалізаціі даної nрограми є розви­

"Бровариавтоnас",

13209", кість

які

ВАТ

"АТП-

мають достатню

автотрансnортних

кіль­

засобів,

ток

комунального

Наnриклад,

ти

автотрансnорту.

новостворені

N2З-К та

маршру­

N2З-Кб розвантажили

власну базу чи можливість nідтри­

nасажироnатік на існуючих міських

мання належного технічного стану

маршрутах

рухомого

складу,

а

також

1792,6

На міських марш­ усі

мікро­

жира

знаходяться

на

балансі Броварського виробничого уnравління комунального госnодар­

nроблеми

броварчан,

р.

манням

nравил

в

т.ч.

nеревезення

nільгових

nаса­

категорій,

створено спеціальну груnу нагляду,

куди

увійшли

ОДПІ,

Ради

nредставники ветеранів,

ДАІ,

уnравлінь

міської ради тощо. До речі, обме­ жене

зуnинках

кількість осіб,

N281 О,

усіх

маршрутів,

створено

окрім

тяжкі

дисnетчерські

ня,

а

створити

дисnетчерські

відnовідні

служби

на

метою

суттєвого

аварійності

та

міських

менш

лення

волі

nриділяється

манню

у

встановленню

дорожніх

nовнолітніх інвалідів,

об'єктів,

у

місті

та

до

десяти

на яких nо­

дітей

або

незалежно

від

дітей­ їх

віку,

на день набрання чинності цим За­ коном

заnроваджено

nеревезення

строк

nозбав­

вагітні жінки, чоловіки та жінки, які

нанесенню відnовідної розмітки. Вnерше

на

ніж

діти, жінки і чоловіки, які мають не­

місті

знаків

за

ширюється амністія, є неnовнолітні

належна увага утри­

світлофорних

16

суворе,

Серед засуджених,

дорожньо­

nригод,

небезnеки,

років.

зниження

ризику

трансnортних

не становлять

сусnільної

рання

маршрутах.

З

не­

за які законом nередбачено nока­

де є тимчасове nриміщен­

також

що

за

злочини, вчинені з необережності,

ладнати кінцеву зуnинку маршруту

N2403-A,

злочини,

значної

nункти. На даний час nотрібно об­

засуджених

досягли

відnовідно

50-

річного та 55-річного віку, особи,

шко­

які мають батьків nохилого віку або

N2 5, 7,

ни

комnлексу).

війни,

nершої груnи,

інваліди,

учасники

відаціі наслідків

nеревозять дітей за чотирма марш­

бильській АЕС та nотерnілі,

0,50

грн. (при

увага

nаса­

1

Тож

різниця

27.04.2007

за

рахунок

приділяється

модернізаціі та заміні

складу,

сnеціалізованих ЗОШ

інвалідами

Чотири автобуси великої місткості

грн.).

Особлива

в

т.ч.

на

місткі автобуси. Протягом

більш

2006

ро­

відкрити

маршрут

"Геологорозвідки"

СЗОШ

з

N2 5

би,

до

кожним

роком

гу­

осіб, до яких застосовується ам­

жителів

ністія. Законом

тою nоліnшення трансnортних nос­

чітко

визначено

коло

осіб, на яких не nоширюється дія

луг населенню, вивчається nитання

амністіі.

До

них

належать особи,

ку на приміських маршрутах було

нових

засуджені до довічного ув'язнення,

замінено

маршрутів: від "Автошколи" до вул.

які мають дві і більше судимостей

Чкалова; від "Автошколи" до заводу

за вчинення тяжких та (або) особ­

сучасних автобусів. Частково онов­

алюмінієвих

ливо тяжких злочинів,

лено

ДБК

маршрутних таксі і до­

9

датково вийшли на лінію автотрансnорт

і

на

18

нових

міських

трьох

З

манність цього акту збільшує коло

міста та nроnозиціі деnутатів, з ме­

відкриття

що nерешкоджають відбувати

nокарання.

школи додому.

звернення

хворі

рювання, СНІД та інші тяжкі хворо­

додатковий

та nеревезення учнів зі

Враховуючи

Чорно­

на туберкульоз, онкологічні захво­

рутами. У новому навчальному році nланується

аваріі на

лік­

стосовно

будконструкцій;

"Меркурій"

до

ВНЗ

від

"Еко­

ісnитового

номіко-технологічний університет".

маршрутах.

Се

о

ня волі відбуває nокарання значна

оnлата

міського бюджету.

рухомого

жирів,

дусім тим, що в місцях nозбавлен­

малозабезnе­

відшкодовується

оновленню,

Для дієвого контролю за дотри­

Для забезnечення безnеребійної роботи автотрансnорту на кінцевих

адже

рішенням виконкому від

маршрутів становить

км.

вирішуються

nеревезення

- 0,80

ства. Загальна nротяжність міських

110,6

nере­

інших nрацездатних дітей, ветера­

собівартості

кількостях,

цього

зумовлена

навчально-вйховного

чином

ін.)

жених

nроведення

акту

ка,

що таким

тон-nлюс", ПОГ АТП "Інватранс" та

необме­

гуманного

му,

nроїзду тут становить

nільговиків у

Необхідність

витратити

тис. грн.

нсnорту місцева влада надає й то­

чотири юридичні особи (ТОВ "Фае­

nеревозять

в

визнані

чених

які

акту

за умови, що в цих батьків немає

соціальні

автобуси,

nрактику

гуманного

них закладів (гімназіі ім. С. Олійни­

ють сім nриватних nідnриємців та

комунальні

nередбачено

багаторічну

нашій державі.

на каnітальний та nоточний ремон­ доріг

на

застосування

лярів до сnеціалізованих навчаль­

значення

комунального

райони міста, nасажирів обслугову­

Два

nроцесу

вnро­

здоров'я водіів.

об'єднують

рається

тис. грн. У нинішньому році

безкоштовне

N22.

гуманізацію

меті

автотра­

вадженню

що

та

Пріоритетного

умови

для здійснення контролю за станом рутах,

N21

на

конності та сnраведливості і сnи­

11400,0

маршрутна

nодальшу

має

на ремонт nроїжджої частини торік

ти

Сьогодні

вулична-шляхової

що

відбуття nокарання на засадах за­

роки·~ якою передбачено створення цілісного транспорт­ ного комплексу у місті. Наскільки ефективно програма працювала

І торік? З цього питання присутніх інформувала начальник

набрав

мережі, їі належне освітлення. Так,

розвитку пасажирського автомобільного транспорту в Броварах на

складається

амністію",

із міського бюджету було виділено

І На черговій сесії міської ради розглянуто хід виконання "Програми

року

2007

g чинності Закон України "Про

нагальних

nитань

які

fУМАННИЙ А.КТ не вбивство, бандитизм, осоqливо небезnечні злочини nроти держа­ ви, nроти життя та здоров'я неnов­

нолітніх,

діяльності,

обігу

наркотичних засобів, nсихотроnних речовин,

їх

аналогів

або

сорів та інші злочини

nрокур­

nроти здо­

ров'я населення.

У законі враховано конституційну норму щодо застосування амністіі виключно судами. Разом з тим, за­

коном встановлено, що всі сnрави про застосування амністіі розгля­ даються за обов'язкової участі nро­ курора.

Застосування амністіі не доnус­ кається,

якщо

обвинувачений,

nідсудний або засуджений заnере­ чує nроти цього.

Вказаним нормативним актом не

обмежено nрава осіб, яким злочи­ ном

заnодіяно

шкоду,

оскільки

амністія не звільняє від обов'язку відшкодувати

шкоду,

який

nокла­

дено на винну особу вироком чи nостановою суду.

Законом місцеві органи виконав­ чої влади зобов'язані забезnечити своєчасний облік осіб, звільнених за амністією, їх nобутове та трудо­ ве

влаштування,

контроль

за

nо­

ведінкою цих осіб, в тому числі не: nовнолітніх,

наnравлення

до

закладів соціального захисту насе­ лення інвалідів та неnрацездатних

осіб nохилого віку, які не мають ро­ дичів, що могли б узяти їх на своє утримання.

Людмила МОЦИК, старший nомічник nрокурора

які nід час

вчинили

nроти власності, у сфері

госnодарської

Броварського району,

умис­

юрист

ний злочин, засуджені за скоєння

1

класу.

тяжких умисних злочинів, як умис-

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ОСІІІА

строку

АМНІСТІЯ,·

ClltOrOAHI

Підrотовка дітей до wкоnи: нове Ііаqеннн nnolineми ~ нецінного

закладу та школи.

Дошкільне дитинство становить лише десяту частину життя лю­

!дини, але має надзвичайно важливе значення в становленні осо·

і бистості. Проблема якісної дошкільної освіти, що являє собою

'цілісну систему догляду, розвитку, виховання і навчання дітей

особистісного

розвитку,

різноnланові завдання.

Зокрема, в Калитянській ЗОШ І-ІІІ

який відnовідає віковим та індивіду­

Якщо на всі ці заnитання ви дали

стуnенів усnішно nрацюють розви­

альним можливостям кожної дити­

ствердну відповідь, можна з вnев­

вальні технологіі "Росток" та "Дов­

ни.

кілля",

в

дошкільному

закладі

-

неністю

Отже, шановні батьки та nедаго­

сказати,

що дитина

буде

успішно навчатись в школі. ЗвичаИ­

дошкільного віку, набула особливої актуальності в зв'язку з пере­

дошкільний блок nрограми "Довкіл­

ги!

будовними процесами в освіті, які передбачають безперервність

ля"

дитини до шкільного життя, зверніть

про стан здоров'я дитини та рівень

і наступність всіх П ланок.

логіі, яка відноситься до найбільш

увагу

їі соціалізаціі, тобто вміння сnілку­

Дошкільна освіта є першою лан­

гатьох років працює сnільне мето­

кою і фактично фундаментом, який

дичне

забезпечує не лише готовність ди­

дошкільників та вчителів nочаткових

тини до навчання в школі, а й ство­

класів (керівник Л.О. Турчиновська).

рює сприятливі умови для зміцнен­

Воно

ня

май­

безпечення наступності та перспек-.

бутніх учнів, формування їхніх твор­

тивності змістових ліній дошкільної

чих здібностей,

та початкової освіти. Кожного року

та

збереження

здоров'я

можливостей осо­

об'єднання

nрацює

над nроблемою

бистісного зростання. Це забезпе­

відслідковуються

чує дитині життєву комnетентність,

двох

тобто

здатність

реалізувати

nедагогів­

освітніх

шляхи

ланок

в

за­

взаємодіі напрямку

свої

підвищення ефективності розвитку

можливості при збереженні душев­

мовлення, формування математич­

ної рівноваги.

них уявлень,

Перехід дитини

від дошкільного

дитинства до шкільного життя зав­

художньо-естетичного

та фізичного виховання.

Крім того,

враховуючи нові тен­

жди складний і вимагає від неї пев­

денцїі,

ного напруження фізичних і психіч­

створення

них сил.

Все· це зобов'язує nеда­

ної моделі освіти, уnродовж трьох

гогів, які nрацюють з цими дітьми,

років паралельно з методоб'єднан­

проявляти максимум зусиль для то­

ням вихователів та вчителів працює

го,

творча груnа "Пошук" (керівнИк О.А.

щоб

nом'якшити

перехідний

період, вчасно вирішувати всі nроб­ леми, Без

які

можуть у

тісної

них

співпраці

виникати. педагогів­

зумовлені

необхідністю

особистісна-орієнтова­

Хейло). До складу групи входять вчителі Калитянеької

ЗОШ

1-111

стуnенів

дошкільників та вчителів nочаткової

С.Ю. Яценко, Л.П. Деревінська, Л.Г.

ланки вирішити це завдання nрак­

Брижко, заступник директора А.М.

тично

неможливо.

зуміють

і

Це

вихователі

добре

ро­

дошкільних

закладів, і вчителі. На

базі

Калитянеької

Шпак

та

вихователі

Гуляницька, ЗОШ

дошкільного

навчального закладу "Зірочка" К.В.

В.Г.

Василенко,

І.М.

1-111

Лихогод. "Пошук" працює над впро­

стуnенів та дошкільного навчально­

вадженням інноваційних технологій

го закладу "Зірочка" протягом ба-

в nедагогічний nроцес дошкільного

та

елементи

сучасного

освітньої

напрямку

техно­

педагогічної

думки, так званої крезтивної nеда­

гогіки

-

"ТеорП розв'язання

вина­

Визначаючи на

такі

рівень

готовності

nараметри

особис­

тісного розвитку дитини-дошкільни­

при цьому не можна забувати

ватися з дорослими та дітьми.

І ще одна важлива nорада: фор­

ка:

-

но,

якою мірою у дитини сформова­

мування

та

розвиток

основних

на довільна поведінка, тобто вміння

структур особистісного розвитку бу­

освітні технологіі сnрямовані не ли­

зосереджуватись,

де усnішним лише nри виборі ме­

ше

nам'ятовувати, уявляти, діяти;

хідницьких на

завдань".

збільшення

умінь, навичок, а,

Ці

сучасні

обсягу

знань,

перш за все, на

-

чи

nроявляє

мислити,

дитина

за­

тодів

доnит­

розвиток творчих здібностей як ос­

ливість, скільки і яких заnитань ста­

нови особистісного розвитку.

вить

Спільні

методичні

об'єднання

дорослому,

як

наполегливо

навчання,

відnовідають

тям дошкільнят.

Дошкільне дитинство, nедагогами

домагається відnовіді на них;

які

віковим особливостям та можливос­

та

визначене

психологами

усього

в неї мовлення,

світу як "ігровий nеріод" в житті лю­

між освітніми ланками, відnрацюва­

наскільки чітко і зрозуміло дитина

дини, є одночасно віком найбільш

ти оптимальні методи та nрийоми

може висловити свою думку;

бурхливого фізичного та nсихічного

дозволяють простежити наступність

-

освітньої діяльності, рекомендовані

чи

ро~винене

чи

вміє

диференційовано

розвитку,

nервинним

nеріодом

творчою груnою, порівняти резуль­

сnриймати та nорівнювати nредме­

формування фізичних- та психічних

тати роботи. Саме такий системний

ти та явища довкілля, встановлюва­

якостей особистості, які будуть не­

nідхід до організації методичної ро­

ти причинно-наслідкові зв'язки;

обхідні

боти дозволяє досягти успіхів в ро­

- чи дитина активна, самостійна

боті з дітьми. Важливим є забезпе­

на заняттях, в іграх, nід час сnосте­

чення тісної співnраці між дошкіль­

режень;

ним закладом, школою та сім'єю. У

Калиті така сnівnраця є і вона дає nозитивні результати.

Хотілося батьків,

б

звернути

діти яких

здійснює

вона

так

увагу

всіх

раціональні

ста­

розумові та nрактичні завдання;

-

спроби,

розв'язуючи

наскільки вона вміє використо­

вувати набуті знання, уміння, навич­

готовність дитини до

ки в конкретних життєвих ситуаціях,

навчання в школі полягає не лише у

чи nроявляє nри цьому кмітливість,

вмінні читати чи nисати. Державний

творчість;

стандарт дошкільної освіти націлює, перш за все, на забезnечення пов-

-

гра

nротягом

є

усього

найбільш

ганічною і найбільш

ор­

nродуктивною

дошкільного

віку.

Не можна про це забувати ні nеда­ гогам, ні батькам. "Навчання граЮ­

звані

незабаром

nекти готовності дітей до шкільного Адже

чи

людині

Саме

діяльністю дітей

чи наявне у дитини зацікавлення

в отриманні нової інформаці!;

-

нуть nершокласниками, на деякі ас­

життя.

-

життя.

чи вміє долати труднощі, докла­

дати вольових зусиль, розв'язуючи

чись"

дає

дітям

найбільш

стійкі

знання та вміння, не nозбавляючи їх nри цьому радості дитинства.

Віра ФЕНЮК, методист з питань дошкільної

освіти районного методкабінету;

Ольга ХЕЙЛО, вихователь-методист ДНЗ"Зірочка" смт. Калита, керівник районного метод­

об'єднання вихователів ДНЗ.


---------------ПОВВ~ПН

Середа,

18

липня

2007

3

року

НСКУСІІНА ТРИІУНА. ТОІІКА 30

На передвиборчому роздоріжжі Після

Білої Церкви народні

К. Ляпіна і О. Кучеренко вже

обставини є необхідність при­

V

відомі громадськості, як досвід­

вернути

і

чені фахівці і політики. Це вони

району,

Олексій Кучеренко щойно від­

ще раз наочно засвідчили перед

2007

відали

присутніми

кінотеатру

НРУ прийняв рішення про вход­

депутати

Верховної

скликання

Ксенія

керований

Броварський

район.

Ради Ляпіна

рухівцями Говорячи

в

залі

увагу

тим

р.

громадськості

більше,

що

Центральний

7.07.

Провід

представниками з різних сіл і

ження Руху до виборчого блоку

про мету свого візиту (першого і

селищ

у складі

не останнього), і у своїх висту­

уважно ставились до письмових

пах

і усних запитань, компетентно,

лідер НРУ Б. Тарасюк продемо­

із знанням справи, чітко на них

нстрував бажання партії вико­

в

приміщенні

"Прометей",

кінотеатру

вони дали

зрозу­

району та

міста.

Гості

10 партій.

Підписуючи

"Декларацію",

Передбачається, що крім на­

точки зору В. Кириленка, Ю. Лу­ ценка,

Це питання ще буде розгляда­

нання, можуть йти на всі чотири

тись Рухом на з'їзді партії в се­

сторони. Їх ніхто не тримає.

морозпуску НРУ в обласних ор­

вигод ще й перестороги. Вони в

сується

тому,

аргументації лідерів

"Нашої України" і "Народної са­ мооборони" за єдину партію, то

сил і підтримав від їі імені праг­

борчого блоку "Наша Україна"

-

тості, як вони, заслутонують де­

нення Президента України здійс­

двічі на одні і ті ж граблі; ідео­

"Народна самооборона" (він ще

путатського місця у новообра­

нити таке об'єднання. Воно оз­

логічні розбіжності партій «де­

має бути затверджений з'їздом

ній ВР і права представляти в

начає набагато більше, ніж праг­

сяткИ>>

партії), очевидно, демонструю­

ній нетільки "Нашу Україну", а і

нення отримати перемогу на ви­

розколу блоку у ВР, або інших

борах, і обумовлює в разі їі от­

непередбачуваних обставин,

римання

України

цього допустити не можна. То­

по шляху демократичної євро­

му робляться превентивні кроки

можуть

призвести

до

чи на своєму прикладі та своїх

Народний

колег по блоку відкритість ви­

нещодавно

борчих партійних списків перед

іншими політичними партіями

виборцями

"Декларацію про об'єднання де­

пейської, а не колоніальної дер­

ще до виборів. А для політичних

мократичних сил". До останньої

жави.

дис

вести

з

·/ .• ,,\n'Ятниця

,,,.,,,,20'Jї,І/іnня:

06.00

УТ-1 '"Доброго ранку, Ук­

раїно!" 06.00 Ранкова молитва

06.05 06.30, 07.00, 08.00 Новини

06.35 07.15, 08.10 Спорт 06.40 07.20, 08.15 Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу 07.35 Будівельний май· данчик

07.55 08.35 Православний календар

08.20 Ера відпочинку 08.30 Pivot point 08.45 Ранкові nоради 09.00 Діловий світ 09. 1О Погода 09.20 Tjc "Важливі сімейні цінності" 10.20 "Ваш вихід" 11.15 "Надвечір'я" 11.45 "Школа виживання" 12.40 Погода 12.45 Служба розшуку дітей 13.05 Tjc "Монте Крісто" 14.15 Національне бюро розслЩувань 14.35 Територія безпеки 15.05 Погода

.ОО Ранкова молитва .05 Меридіан 06.15 д/Ф "Кордони" 07.15 "Батьківська хата" 07.25 "Таємниці та міфи ХХ сторіччя"

Форсайт "Оріфлейм" Погода Хто в домі хазяїн? Вихідні по-українськи Здорово Екіnаж Кіно.uа "Світське жипя" Чотири стіни Зелений коридор Погода 1З.ОО Пляжний футбол. 14.20 Курорти України 14.50 "Милосердя" 15.10 Погода 15.15 "Перехрестя" 15.45 Наша nісня 16.З5 "Сnотикач-2"

08.25 08.45 09.00 09.10 09.40 1О .05 10.30 11 .ОО 11 .25 12.10 12.30 12.50

17.10

15.10

"Нормальний

Mjc

міфи ХХ сторіччя" Автоконтинент "Патріот" Погода "Сільський час"

08.20 08.40 09.00 09.10 09.40 10.00 10.40 11.15 11 .25 12.00

Садиба + Телефортуна Нова армія Погода Крок до зірок Пани нахаби 12.ЗО Здоров'я 1З.ОО Пляжний футбол. 14.15 "Ваш вихід" 15.10 Благовісник 15.40 Аудієнція. Посол США в Україні Вільям Б. Тейлор 16.10 Вікно в Америку 16.З0 В ГОСТЯХ у Д.Гордона

14.ЗО "Сімейні справи" 15.ЗО 19.30 "ТСН" 15.55 19.25 "ТСН. Погода" 16.00 "Сказання про хрещення Русі" 16.05 Tjc "Танго втрьох" 17.10 Т/с "Дочки· матері" 18.20 "Янгол-охоронець" 20.00 Т/с "Проклятий рай" 21 .ОО Мелодрама "Щастя за рецеnтом" ІНТЕР

рин"

18.25 Український вимір 18.55 Футбол. "Таврія" (Сімфероnоль) - "Кар­ пати" (Львів) 1т.

19.50 Погода 20.00 Футбол.

"Таврія" (Сімферополь) - "Кар­ пати" (Львів) 2т.

21 .ОО 21 .20 21.35 21 .45 21.55 22.25 22.55 23.00

06.00 07.00, 08.00, 12.00, 18.00 Новини 06.10 13.15 Tjc "У ритмі

Новини Діловий світ Світ спорту Погода Оперативна частина Екіnаж Трійка, Кено ПЩсумки

танго".

07.10 "Ранок з Інтером" 07.50 "Уроки тітоньки Сови". 08.10 "Золота теща". 08.50 15.55 Т/с "Агент нац. безпеки".

06.00 07.30, 08.30

"Сніда-

день".

10.55 19.00 Tjc 'Тонка за

нокз1+1"

07.00 "Чудеса на віражах" 08.00 "Єралаш" 09.00 Т /с "Дочки-матері" 10.00 Tjc "Два З ПОЛОВИ·

щастям",

любов".

14.20 д/Ф "Таємна влада". 14.55 04.25 Tjc "Праnор­

ною чоловіки" "Ксена" родись вродлива"

щик, йо·майо!". "Ключовий момент".

18.15

17.25 "Країна мрій" 18.55 Футбол. ФК "Харків" - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 т. 19.45 Мегзлот 20.00 Футбол. ФК "Харків" - "Дніnро" (Дніnропетровськ) 2 т. 21 .ОО Новини 21.15 Офіційна церемонія відкриття Перших 22.00 Європейські ігри. Щоденник

пейські сnорт. ігри" 15.З5 Tjc "Хто в домі госnодар?" 16.05 Детектив "Мій осо-

б~стий ворог" 18.25 Tjc "Повернення Мухтара

19.ЗО "ТСН"

спор-

ІНТЕР

06 .00 ВВС.

спор.

О6.ЗО Х/Ф "Десь на матраці". Mjc "Суnермен".

08.15 08.35 09.25 10.З5

1+1

Мультфільм

"Богатирські ігри" "Повернення Мухтара" "Хто там?" "Нові пригоди Вінні-

Пуха"

"

20.00 "Хороші nісні" 22.05 "Смішні та голі", 2 с. 22.40 Трилер "Анатомія"

22.20 д/Ф "Ми і НАТО" 22.50 Лото, Трійка, Кено 06.05 07.00 08.00 09.05 10.00

"Картата потата". "Шиканемо!"

Фестиваль гумору в

Ялті. 12.З5 "Жди меня"

'

13.45 д/Ф "Я вмерла разом з ним" 14.50 Хjф "У зоні особли-

10.ЗО "Качині історіІ" 11 .ОО Хjф "Швидка заміна" 1З.ОО Tjc "Міліцейська

вої уваги". 16.50 "Чергова камера" 17.40 Х/Ф "Лісовик".

академія " 1З.З5 "Аншлаг"

20.00 "Подробиці" 20.25 "Вечірній квартал". 22.25 КВК-2007.

15.25 д/Ф "Босфорські агони" "Діловий світ. Тиж­ день" 18.ЗО Перші Євроnейські сnорт. ігри. Щоденник 18.55 Футбол. "Динамо" (Київ) - "Арсенал" (Київ), 1 т. 19.50 Погода 20.00 Футбол."Динамо" (Київ) - "Арсенал" (Ки'ов), 2 т. 21 .ОО Новини 21.10 Погода 21 .20 "Світське жипя" 22.05 Наш футбол 22.40 Перші Європейські спортивні ігри. 22.55 Трійка, Кено

2З.ОО Підсумки

1+1 06.05 Мультфільм 07.00 2З. 10 "Бокс по-спра­ вжньому: Бернард Гопкінс - Рональд Райт" Т jc "Повернення Мухтара" 09.05 Лото "Забава"

08.00

10.00 "Нові nригоди Вінні­ Пуха"

ICTV 06.05 06.10 06.25 06.35

Служба розшуку дітей Факти 07.50 Ділові факти

08.00, 09.00, 19.15

Погода

08.З5 ЗОО секjгод Акули бізнесу 08.45 Факти. Ранок 08.55, 19.10 Сnорт 12.25 Каламбур "Танкер "Танго". Tjc "Каменська·4". Tjc. "Леся+Рома". Tjc "Медики". Т /с Факти. День 1З.О5 "Агенція НЛС". 14.40 "Анатомія Грей". 15.40 Галоnом по європах 16.45 Хjф "Народжений

06.40 06.45 07.45 07.55 08.1 О 09.10 10.15 11.20 12.00 12.45

захищати"

10.ЗО "Качині історіІ", Комедія "Про це краще не знати" 12.50 'Танці з зірками" 15.20 Щоденник Євро­

11 .ОО

nейських сnортивних ігор 15.З5 "Хто в хаті хазяїн?" 16.00 Х/ф "Мій особистий ворог" 18.25 Т jc "Повернення Мухтара" 19.ЗО тсн 20.00 Мелодрама "Там, де живе любов" 22.10 "Смішні та голі" ІНТЕР 06.00 Бі-бі-сі.

06.ЗО Х/Ф "У зоні особливої уваги".' 08.15 "Квадратний метр". 09.00 "Доки всі вдома". 09.55 "Караоке на майдані". 10.40 "Все для тебе" 11.15 Х/Ф "Прогулянка". 1З.О5 Хjф "Лісовик". 15.25 "Вечірній квартал" 17.20 Х/Ф "Іноземці". 20.00 "Подробиці". 20.25 Х/Ф "Чоловічий сезон.

СТБ

Вікна-Новини

ІСТ\/ ОЗ.50 Факти 04.05 07.15 Погода 04.10 "Ніагара". Хjф 05.З5 "Мільйони Брюстера". Х/Ф 07.25 Автопарк. "Пригоди Меддіганів".

захи-

щати".Х/Ф

11 .ОО "Леся+Рома". 11.45 "Троє зверху". 12.45 Факти. День 1З.О5 Зірковий nатруль 1З.20 Клуб колишніх дружин 14.20 Х/Ф "Вища ліга" 16.40 "Вулкан". Хjф 18.45 Факти. 19.05 Квартирне питання 20.00 "Перстень Нібелунгів".Х/Ф СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00 Хjф "Озброєний і дуже небезпечний"

09.00 "Їмо вдома" 1О. 15 Городок 11.05 "Осінній жарт з ... " 12.ЗО

16.00 18.00

юна відьма"

07.50

Побачення

з

або Живи легко з "Fosteг's" 08.ЗО 16.40 Т/с "Білявка у книжковій лавці" 09.00 Tjc "Євламnія Рома­

10.10 Tjc "Далекобійники" 11.15 Х/Ф "Секс або любов" кохання"

19.00 "Заборонена зона" 20.10 Х/ф "Втеча із ГУЛАГу" НОВИЙ КАНАЛ 06.З5 Х/Ф "Любовний напій N9" 08.25 15.45 Весілля за 48 ГОДИН

09.З5 Корисна площа 10.ЗО У льотна відпустка 11 .ОО Жертва моди 11 .40 Алло, гаражІ 12.15 Мозколоми 1З.45 Х/ф "Десяте королівство" 17.00 Репортер 17.1 О Спортреnортер 17.15 Погода 17.20 Побачити все! 18.1 О Т jc "Убивча сила" 19.20 Хjф "Широко крокуючи"

Х/ф "Подвійне зви­ нувачення"

21.10 06.ЗО

УКРАЇНА 09.00, 20.00

"Жертва обману" руки"

" '

'

Оксамитова революція".

лю тебе". ІСТV 05.45 Факти 06.00, 08.25 Погода 06.05 Зірковий патруль 06.20 "Павутиння зла". Х/Ф 08.ЗО "Вища ліга". Х/Ф 10.40 Квартирне nитання 11.40 Галоnом по Європах 12.45 Факти. День 12.55 Євро-2012: Шанс

1З.15 "Шукачі. Золото Зміо'ної гори" Спецрозслідування. Вибивання боргів 15.25 "Док. детектив. Зізнання мерця" 16.05 "Правила жипя. Жи­ ва вода" 17.1 О "Очевидець. Ней­ мовірні історіІ" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 '20. 10 22.25 "Забо­ ронена зона"

14.15

1З.ОО "Джейн Доу: Зник­ нення".

15.00

"Перстень Нібе-

лунгів". Хjф

18.45 Факти. ПЩсумок дня 19.1 О Леся+Рома. 19.45 Хjф "Космічні ковбо( 22.20 Х/Ф "Хижак-2". СТБ 05.50 Ранковий виграш 07.20 Хjф "Вечори на хуторі біля Диканьки"

09.00 "Їмо вдома" 10.15 "У пошуках пригод" 12.15 "Теорія неймовірності. Друга шкіра"

1З.30 19.00 Реnортер 13.35 Mjc "Дак Доджерс"

1З.55 М/с "Бетмен" 14.25 Mjc "Табір Лазло" 15.05 Тачку на прокачку 17.05 Т jc "Вероніка Марс" 18.00 Tjc "Солдати" 19.10 Спортрепортер 19.20 Tjc "Убивча сила" 20.25 Х/ф "Любовний напій N9" 22.30 Ексклюзив

. УКРАЇНА 06.30 17.00, 20.00 Поді,. 07.05 17. 15, 20.30 Подія­ спорт

07.15 08.55, 17.25, 20.35 Погода

07.20 16.00

"Срібний апель­

син"

07.50 18.00 09.00 20.40

Т/с "Клон" Професія - ре·

nортер

10.00 Фабрика гумору 11 .ОО 17.30 Жарт за жартом 12.00 Х/ф "А зорі тут тихі" 19.00 Щиросерде зізнання 21.10 Т/с "Полювання на асфальті"

5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10 18.45 "Київський час" 06.20 09.20 "Огляд преси"

ючи"

тич ну

а

євро­

національно-демокра- і

(українську)

державу.

Носіями uієї ідеології, як відо­ мо, є представники Української

правиці, до якої входить Народ­ ний Рух України.

а

Елеонард ДУДАМУХАМЕд О В, ' заступник голови

Броварської РО НРУ.·

06.25 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30 07. 10, 08. 10, 09.50, 20.45 "Бізнес-час" 06.40 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

06.50 08.50, 11.15, 14.15, 17. 15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00 07.30, 08 ОО, 08.30, 09 ОО, 10 ОО, 11 ОО, 12.00, 13.00, 14 ОО, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, "Час новин" 07.20 09.25, 12.20, 15.20, 21 .50 "Погода на ку· рортах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.30 "Час-Тайм" 10.05 13.05, 16.05 "Час• світ" 10.30 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференції прямому ефірі"

у

'"11 .05 14.05, 17.05 "Час: регіони"

Open-

2007. 15.00 Т/с

"Полювання на асфальті" 17.00 Футбол. "Нефтяник" (Ахтирка) - "Шахтар" (Донецьк) 19.00 Щиросерде зізнання 20.40 Т/с "На безіменній висоті" 5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.10 17.45 "Ки'овський час" 06.20 "Огляд преси" 06.25 08.20, 10.15, 1З.15, 16.1 О "Погода у світі" 06.ЗО 07. 10, 08. 10, 09.20, 21..50 "Бізнес-час"

06.40 07.40, 08.40, 22.45 06.50 07.50, 14. 15, 17. 10, 22.40 "Погода в Україні" 07.00 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 14. 12.00, 1З. 20.55 Комеді-клаб 22.05 Наша Раша УКРАЇНА 06.30, 09.00 Подіо' 07.05, 09.З5 Подія-сnорт 07. 15, 09.45 Погода 07.20 Хjф "А зорі тут тихі" 09.50 "Срібний аnельсин" 11 .ОО "Невипадкові зустрічі" 11 .ЗО Tjc "Героїчні пригоди Геркулеса"

1З.ОО Хjф "Після дощику в четвер"

17.00 18.00 20.00

06.40, 07,40, 08.40, 22.45

(російською)

20.10 "Новий час" 21 .ОО "Час" 22.15 "Територія закону" 06.00 06.25 06.30 07.25 07.50 08.00 08.15 08.20

ТО НІС Клуб 700 07.45, 21 .ОО "Спорт" 15.50 Світ природи години" • "Банкнота" "Нерухомість" 08.55, 21.10 "Погода"

20.30 "24

18.35

Цей дивовиж-

ний світ

09.00 16.50

Хіт-парад ди­

кої природи

10.00 10.35

Гені• від природи Слідкуємо за здо-

ров'ям

11.30 "Світські хроніки" 12.00 17.50 Жіночій погляд 12.35 Майстри ювеліри 13.05 Жорстокі таємниці минулого

16.ЗО "Драйв"

13.40 Tjc "Мегре" 14.40 Неймовірні історі,. 15.15 Архітектори мостів 18.30 "24 години" "Спорт"

17.30 "Особливо небезпечно" 18.15 "Закрита зона" 19.25 "Хроніка дня" 19.45 "Час економіки" 20.00 22.00 "Час новин"

19.00 20 .ОО 21.20 22.20

14.20 "Страва 14.30 15.30 "5

від шефа" елемент"

08.45

висоті" Щиросерде зізнання "Сміхота" Т/с "На безіменній висоті" 22.20 "Футбольний уік-енд" 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10 "Київський час" 06.20, 23.55, О 1.1 О, 05.45 "Огляд nреси" 06.25, 08.20, 1З.10, 16.10, 2З.40 "Погода у світі" 06.ЗО, 07.10, 08.10, 09.15, 21.50 "Бізнес-час"

19.05 Х/Ф "Гарячі голови"

рації,

ди Геркулеса" 1З.ОО Міс Донбас

Церква Христова Маски-шоу Х/Ф "Пригоди лисеняти Ренара" 11.15 Розіграш 12.55 Шоуманія 1З.З5 Ексклюзив 14.10 жзл 15.00 Х/ф "Десяте королівство" 17.00 Репортер 17.10 Спортрепортер

17.15 Погода 17.20 Х/Ф "Широко кроку­

демократичну

пейську, як записано в Декла­

15.00, 16 ОО, 17.00, 18.00, 21.00, "Час новин" 07.20 09.25, 12.20, 15.20

14.45 Т/с "На безіменній

07.45 08.00 09.15

що треба розбудовувати

просто

09.50 "Срібний ЗПЕі/lЬСИН" 11 .ОО Жарт за жартом 11 .ЗО "Смачно з Б. Бурдою" 12.00 Tjc "Героїчні приго-

НОВИЙ КАНАЛ

стати кращими

крім

11.

"Час сnорту" ПодіІ.

06.50 09.З5, 20.З5 Подія-

22.50 Х/ф "Париж, я люб­

Хjф

15.З5

нова"

07.05 08.10 Бізнес плюс 07.10 Історія родового

"Народжений

торі поблизу Диканьки" 10.00 Х/ф "Жертва обману" 1З.20 "Особисті історії. Прислуга - домашні розбійники" 14.ЗО Т/с "Пуаро А. Крісті" 15.45 Tjc "Кармеліта" 16.50 "Слідство вели" з Л. Каневським 18.10 Городок 19.00 "Осінній жарт з ... " 20.55 Т /с "Адвокат" 22.20 Х/ф ",[!емони війни" НОВИИ КАНАЛ 06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Т /с "Студенти" 06.50 Т jc "Слухай сюди" 07.20 08.15, 19.15 Погода 07.25 16.10 Tjc "Сабріна -

08.20 Підйом на канікулах,

05.30 Ранковий виграш 07.00 08.00, 18.00, 22.00

07.55 09.00

прокляпя Ганді

08.15 Х/Ф "Вечори на ху­

містять

з питань ідеології май-

І&

мамою

18.45 Факти. Вечір 19.20 Х/Ф "Вулкан" 21 .ЗО Хjф "Розплата"

12.10 16.55 Tjc "Любов як

10.30 Т jc 11 .ЗО "Не

Євроnейських тивних ігор

"Подробиці". Фестиваль гумору в Ялті.

20.00 21 .ЗО

09.55 20.ЗО Т/с "Тетянин

1+1

17.25 17.55

06.00 Ранкова молитва 06.05 д/Ф "Кордони" 06.З5 Pivot point 06.45 д/с "Досьє художника" 07.20 д/Ф "В. Щербицький" 07.55 д/Ф "Таємниці та

12.30 "Янгол-охоронець" 13.ЗО Tjc "Ніжне чудовисько"

Норман"

15.35 Містечко Надія 16.00 Пляжний футбол. 17.15 Т/с "Навпаки" 17.55 Д/с "Закохані у тва·

<« *

не

але

Секре­

лені логіки,

Без сумніву, саме такі особис­

бажання

партій­

голови

ганізаціях не однозначне, але це

вона практично зводиться до те­

і

вказаних

тема окремої дискусії. Що сто­

зи: мовляв, не можна наступати

ними чесний діалог.

Балаги щодо об'єд­

таріату Президента не позбав­

списку кандидатів до ВР від ви­

просування

поділять

Аргументи

нати волю людей, які вимагали

з

не

них лідерів та

об'єднання всіх демократичних

який

В.

які

після виборів. Ставлення до са­

відповідали, однозначно демон­

разом

Партії,

редині жовтня цього року, тобто

струючи Сt'ОЇ політичні погляди.

України,

часу

мають створити єдину партію.

сформованого

підписав

партії

чий блок, підписанти Декларації

міти про свою приналежність до

Рух

об'єднаної

нема.

частково

вже

бутньої

міру створити спільний вибор­

"Погода на курортах"

"Туристичний путівник" 09.ЗО "Час- Тайм" 10.05 13.05, 16.05 "Час: світ" 10.20 "Не nерший погляд" 10.З5 "5 елемент" 11.05 14.05, 17.05 "Час: регіони" 11.15 "Автоnілот-тест" 11 .ЗО "Час купувати" 11.45 "Ви практично здорові" 12.25 "Страва від шефа" 12.40 'Тра долі" 1З.ЗО "Відкрита зона" 14.20 "Новини кіно" 14.ЗО "Хроніка тижня" 15.ЗО "Перший відділ" 16.15 "Арсенал" 16.З5 "Бістро-ТВ" 17.15 "Час за Грінвічем" 18.20 Прес-конференція тижня

19.00 "5 коnійок" 21.25 "Час: важливо" 22.00 "Час новин" (російською) "Велика nолітика"

22.15

"Час сnорту"

06.50, 07.50, 14. 10, 17. 15, 22.40 "Погода в УкраІні" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11 .ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, "Час новин" 07.20, 09.20 12. 15, 15.20 "Погода на курортах"

08.45 "Туристський путівник" 09.25 "Вікно в Америку" 09.40 "Драйв" 10.05, 11.05 "5 копійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 "Страва від шефа" 1З.О5, 16.05 "Час: світ" 1З.20 "Мотор-ТУ'' 1З.45 Соціальна nрограма регіони"

14.05, 17.05 "Час: 14.15 "Арсенал" 14.40 "Зодчий" 14.50 "Палата"

15.ЗО "Час за Грінвічем" "Не перший nогляд" 'Тра долі" 17.ЗО "Закрита зона" 18.15 "Велика політика" 18.45 "Тема тижня" 19.00, "Майдан"

16.15 16.40

Погода Гомо Сапієнс Спецпроект Абсолютна стихія Кеннеді

ТО НІС

06.00 Ці дивовижні твари 06.25 "Погода" 06.30 "Спорт" 06.З5 Душа, розум і тіло Т jc "Усі любл Реймонда" 07.З5 Світові одіссеї 08.10 Подіум на колекція

07.05

08.45 Як nрожити довше? 09.55 Шлях до успіху 10.ЗО Світ nрироди Морський зооnарк Тварини, що зникають Океани таємниць 1З.З5 Дивні помешкання 14.05 Майстри-ювеліри 14.З5 Хіт-nарад дикої nри-

11.45 12.15 12.50

роди

Розваги багаті,.в Видатні фокусники світу 17.40 Спецпроект 18.1 О Жорстокі таємниці

15.40 16.40

минулого

18.45 19.15 19.45 20.20 21.00

Пристрасті за комахам~ Весільні безумства з кращих часу

21.15 22.00

"Час інтерв'ю" "Час новин" (росій­

ською)

"Особливо

22.15

небез­

печно"

ТО НІС

06.00 Сила віри 06.25 Як nрожити довше? 07.20 Дивні nомешкання 07.50 Майстри-ювеліри 08.20 Морський зооnарк 08.45 Океани таємниць • 09.20 Розваги багаті,·в 10. 15, 14.55 Хіт-nарад дикої природи

11.15 "Диваки" 11 .50 Весільні безумства 12.25 Видатні фокусники світу 1З.15 Творці часу 1З.55 Жорстокі таємниці минулого

14.25 Дорослі казки про тварин

16.00

Пункт призначення

-

світ

17.00 Х/Ф "Бастер" 18.55 Х/Ф "Загроза" 21 .ОО Хjф "Видимістt. гніву"


4

Середа,

18

липня

--ПОВЕ ЖИТТЯ--------

року

2007

Звіт

npo

6азове відстеження

резуnьтативност1 реrуnяторноrо акта "Про поrодження тарифів на оплату витрат, пов'язаних з утриманням rуртожитку Дарницької дистанції колії

Південно-Західної залізниці по вул. Кирпоноса, Заходи ного

відстеження

регулятор­

проводить

Дарницька

акта

Адреса:

02099, м. Київ, вул. 1, тел. 8 (044) 566-31-

Рішення

виконавчого

утриманням

верств

якість

знаходяться

в

ти за рахунок мешканців був в ме­ жах існуючого середнього.

маємо підтримку міської влади на

приносять пожертви на храм,

щемливі відч} п

чолі з мером

раховують

особливий тре­

міста

В.

О.Антонен­

пет. Нині в Україні немає Єдиної

ком, депутатів, а нині нас підтримує

помісної

кошти

на

пере­

рахунок

в

Укрінбанку.

ми

також і райдержадміністрація. Бага­

маємо право і можливість на за­

то допоміг цеглою, будматеріалами

фінансові

доволення своїх духовних потреб

депутат

приносьте самі або ж перерахуйте

-

церкви,

але

всі

кожен віруючий ставить свічку у

тій церкві, якої прагне його душа. Віряни УПЦ Київського патріарха­

Треба

міськради

також

І.О.Трощенко.

назвати

товариство

Шановні земляки! Якщо ви маєте

можливості

Пресвятої Богородиці":

ком,

ївська обл., м. Бровари, вул. Ю.Гага­

садовий

центр

"Даллас"

(С.І.Лепко}, багато допомогла "Обо­

ріна, 22-А. Р /Р МФО

вано

дубняк профінансував

у

мають

змогу

парковій

вул.Гагаріна в ретом. У рафі!

зоні

міста

по

році і освячено

1999

хрест Святійшим

помолитися

патрархам Філа­

році настоятелем па­

2004

Покрови

Пресвятої

Богоро­

Депутат міськради С.В.Під­ придбання

коштами

ділили

кошти

на

куполи.

мирськими

-

ком,

виконує

часом

працює

поєднує

з

роль

виконро­

будівельника,

не

на

себе

фінансування

часом

Щиро

дня

подякував

розмовляємо

19.07.2007

точні справи.

Я запитую,

кому він

завдячує, що храм зводиться у такі

стислі

строки.

Список

помічників

виявляється досить солідним. ЗАТ "Фірма '"Теплицьтехмонтаж''

-

настоятель

генпідрядник спорудження храму, перший

гендиректора

утримання одного ліжко-місця у

4,5

рази більше діючого тарифу

- 127,21 : 28,00 = 4,54

ТОВ

водіі

Фото автора.

року в приміщенні малої

засідання

керівників

координаційної

осередків

політичних

ради

партій

та

'громадських організацій при виконкомі Бро­

'ваrськоІ місько, _ ради •..

Суспільно-політична ситуація в місті та

підготовка до проведення позачергових ви­ борів народних депутатів України.

2.

липня по

.14

серпня

оператори

2007

Це

машиніст

монтери,

автокрана,

автогрейдера,

слюсар-моторист, ліфтів,

робітники

прибирання,

шляхові електро­

комплексного

слюсарі-сантехніки,

Виконком

в райдержадміністрацїІ: КваліФікаційні

вимоги:

освіта

професійного

вища,

спрямування

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магіст­

ра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом

не менше 3-х

років. Звертатись за адресою: м.

Бровари,

вул. Гагаріна, 15, каб. 221. Тел.:

5-

34-33.

що у зв'язку з вичерпанням ресур­ експлуатаціі теплових мереж, низьким ККД котлів котельної, не­ обхідністю великих затрат на здійс­ нення капітального ремонту котель­ ні, а також великі борги за надання су

комунальних послуг в смт. Калита, наступний опалювальний сезон, а також в інші наступні роки ко­ тельня в селищі Калита працюва­ ти не буде. Мешканцям смт. Калита - корис­

тувачам квартир в багатоповерхових будинках - необхідно встановити індивідуальні системи опалення.

заступник

(директор

мий благодійний внесок. Стіни зво-

пожежний-рятувальник, водій та моподший

інсnеІ<тор Державноrо пожежноrо наrпяду. Служба в збройних силах та

роботу за І півріччя

2.

2007

року.

Затвердження нової редакціі ста­ ТОВ БМФ "Дружба" (вихід членів ства та придбання їх часток).

З. Інформація Голови Ради Товари­ ства про виконання рішень

Зборів Товариства.

•UOBf:

ЖИПЯ•

-

військове звання враховуються.

Заробітна плата виплачується регулярно, по першому року

- режим: одна доба на службі, служби складає 800 - 900 гритри доби вдома; вень, з поступовим збільшен- забезпечення форменим ням за вислугу років. одягом; За довідками звертатись: м. - безкоштовне медичне обс- Київ, вул. Володимирська, 50, луговування, включаючи ліку(метро "Золоті ворота") ЗІ­ вання в стаціонарі; ПДПЧ, тел. роб. 8(044)234-59- термін служби до виходу на 50, моб. 8-066-287-42-24, ( Пеrпснсію 20 років: ро Михайлович). ------------~~---------~---------АДРЕСА:

Si)

і і{? \/•·······,

i~!II./!~'Іor_ ч~I-@I/11/.1\Yt' • ;-••вtg(l~.

Здаєтьс11 в оренду

газоелектрозварники, маляри.

Оплата праці почасово- преміаль­ на та за індивідуальним підрядом. За довідками кадрів м.

звертатися у

підприємства

Бровари

тел. [;:=;!

вул.

за

відділ

адресою:

Кутузова,

2

5-02-33.

Втраченний технічний паспорт на l])актор

~еничний ТГМ-126, Qеєстр. NQ КА 21252, серія АБ NQ 09954\ видании Б_роварською інспекцією ДТН 25.10.2Qy4 р. на ТОВ •Нафтогазбудлізинг•, вважати нед1исним.

'~Втрачений технічний паспо_рт на трактоg

колісний К-700А, реєстр. N2 КА 21251, серія АБ N2 099540 виданий БQоварською інспекцією

дт_н 25.10.20.94 р на ТОВ •Нафтогазбудлізинг~ вважати недrисним.

'~Втрачений технічний паспорт на булЬДQз& МК-24-01, реєстр. NQ КА 18395, серІя АБ 2 099055Ь виданий Бров;wською інспекцією ДТН 17.06.2 04 Q. на ТОВ •Нафтогазбудлізинг•, вважати недrисним.

!~Втрачене посвідчення ветерана праці, серія АА NQ 059449, видане Уп8авлінням праці та соцзахисту населення 03. 7.2000 р. на ім'я Чорноус МаріІ Семенівни, вважати недійсним. І"'! Втрачене посвідчення Броварської об'єд­ наної держ!Jвної податкової інспекціі, видане водІЄВІ Щ!МІНІСтративно-господарського Щ!Ц\ІЛУ

МаштапІ Олексан~8У Васильовичу, серІя УКО N'2 156821 від 07.06.2 05 р., вважати недійсним.

260м 2 ум. Ііровари.

Ten.: 8(044) 240-17-62. '~. Втраченний технічний паспорт на трактор гу_сеничний БАТ-М, реєстр. NQ КА 21253, серія АБ NQ 099542~, виданий Броварською інспекцією ДТН 25.10.20у4 р. на ТОВ •Нафтогазбудлізинг•, вважати нед1исним.

Незалежності,

newlife@meta.ua

Редакція не завжди поділяє познцію: авторів.

За то~о~ність внклвденнх фактів відповідає автор.

соцзахисту населення 26. 3.2001 р. на ім'я Скрипник@ Володимира Володимировича, вва· жати нед1исним.

r::01 Втрачені технічний паспорт та поповер­ хавий план на будинокІ-що знаходиться на ~ул. Защщська, 7, виданий ороварським БТІ 1999 р. на ~~я Приступко Ольги РоманІвни, вважати НеДІИСНИМ.

• Листуаанн11 з читачами - на сторІюt.ах rаетИ.

•• За 3ІoAk;r рек- аідлоаідJщнІсть. несе р!ІJ"Лвмо.4ім<!>Ц~о.

Колектив

акушерсько- гінеколо­

гічної служби Центральної район­ ної лікарні висловлює глибокі спів­ чуття старшій акушерці пологового

відділення

Людмилі

Михайлівні

Мартинюк з приводу тяжкої втрати

-

трагічної смерті сина

ВаАима.

2.

4-03-76.

·~Втрачене посвідчення ветерана праці, серія АА N2 544312, видане Уп8авлінням праці та

приміщення nnoщe10

4-21-34; промисловос1і і соціальних питань, вщпооІІJі!Льного секретаря 4-04-81; листів і масовсі роботи 4-02-92; бухгалтерія, прийом оrалошень 4-23-26.

e-mail:

ПРОСИП ОВА

Редактор:

Ten.: 8(044) 240-17-62.

Відділи: громадсько-політичноrо жипя

Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

12. 1997 р.

Київська обл., м. Бровари,

V

районної державної адміністрацїі.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі газети, і\

07400,

6/в у rарному стані.

служба в Збройних силах та

кові. Умови проходження служби:

газета Броварських

Свіnоитво аао деожавну реєстаиію

торrовеnьне о6nаднання

повна середня осв-іта обов'яз-

міської та районної рад,

КІ. NR 259 від 10. ІНдекс 35064,

-

пічники,

~~ Загурлений Державний акт на право приватно! власносТІ на землю за номером 1·КВ N2 073272, виданий 1О вересня 1999 р. Требухівською сІльрадою (реєстр. N2 103) на ім'я Ігнатенка Івана Марковича, вважати недійсним. і~ Втрачене посвідчення учасника війни, серія В-11 N2 582922, видане Управлінням праці та соцзахисту населення 6 жовтня 2000 р. на Ім'я Тригуба Івана Родіоновича, вважати недійсним.

був перший ваго­

Звіт адміністрації про

диста,щіі

11"

електрозварники,

машиніст

Каnитянеької сеnищиої ради nовідомпяЕ:,

р. оголошує конкурс

відповідного

ГАЗ-САЗ,

електромеханіки

Різне.

на заміщемня вакантних посад державних службовців

- rоnо•ний cneцianin 3 інформа­ ційноrо 3а6е3nе .. енн• •ідАіnу орrані­ :Jаційно-каАРо•оі ро6оти аnарату ад­ міністрації; - cneцianin І катеrорії •іддіnу у cnpa•ax сім'ї та моnоАі; - cneцianln І катеrорії уnра•nінн• економіки; - cneцianln І катеrорії сnу•6и у cnpa•ax н•nо•ноnітніх.

мотокатка,

робітники,

На порядку денному:

1.

МАЗ-5551,

машиніст

Броварська районна державна адмІнІстрація

14

сміттєвоза,

сміттєвоза, водії на автомобілі мар­

В.В.Максименко.

"Світоч-2''

Дарницької

коліі Південно-Західної залізниці по вул. Кирпоноса,

Більшу частину фінансування робіт

М.Р.Пазюк).

гуртожитку

Підвищення тарифу на утриман­

із закладання фундамента взяло на себе

"Про погодження тарифів на опла­ ту витрат, пов'язаних з утриманням

Валентина КОВАЛІВСЬКА.

а субпідрядником є СПМК-1. Керує будівництвом

Аналіз фактичних витрат по ут-

-

па-

:зали виконкому о 17.00 відбудеться роз­

' ширене

після

про по­

акта:

"С.уж6а Замовника" З вірою у добро

май­

партій та rромадсьа<их орrанізацій!

щойно проведеного отцем Михай­ ми

метою

віруючих трепетом і благодаттю.

До уваrи керівників місьа<их осереда<ів політичних

з

лом обряду вінчання я вмикаю дик­ і

наповнюватимуть

цураючись взяти

недільного

основною

рішення Броварської міської ради

риманню гуртожитку показує, що

ки

(на фото).

тофон

львівські

забаром

іконостасом та розписами храму.

до рук інструмент на кшталт лопати Сонячного

є

регуляторного

О.І.КУРАЧ.

постачальни­

ба, а то й просто перевтілюється у

гуртожитку

дистанці! коліі

розпочалося

він

прийняття

витрати гур­

підвищи1и якість надаваних послуг.

Нині тут кипить робота, а настоя­ справи

датково фінансувати

душі

взяв

його зведення.

церковні

Забезпечення якісного утриман­ ня

нового

рівно два

тель не має спокою ні на мить: свої

Дарницька дис-

танція коліі змушена постійно до­

тожитку.

І

передній період, з використанням

Начальник Дарницької

патріарх Філарет освятив наріжний липня,

'заробітної плати.

мінімальної

ня ліЖко-місця дозволить поліпши­

стри розпочнуть священнодіяти над

17

доведених нових тарифів.

підвищення

через

ти фінансовий стан підприємства,

таціі.

роки тому,

І гоносіі та

гуртожитку,

не­

Найближчим

камінь нового храму, а

даних по спожитих обсягах за по­

утримання

шого міста, а малинові дзвони

ні готуються траншеї під огорожу.

року

на

сяятимуть під синіми небесами на­

райдержадміністраціі М.Ф.Ді­

з виготовлення проектної докумен­

2005

І підвищення цін на матеріали, внер­

лова

з підготовки до будівництва храму

травня

акта

храму, золоті куполи і хрести якого

виготовлення віконних ві_тражів. Ни­

22

власними

народження

коліі.

регуляторного

Київська

відразу ж розпочав свою діяльність

ось

Долучіться

до

наведені у по­

дистанці!

фірма "Златосвіт" їх встановила. Го­ денко

І

"Укрінбанк".

NQ 26008001897001,

Дарницької

проводиться на підставі фактичних

Ки­

07400,

Броварська філія АТ

321808,

дзвонів, а міськрада, депутати ви­

диці став отець Михаїл Лесюк. Він

-

-

''Бротеп-Еко" на чолі з М.С.Гришу­

лонь".

також

бажання

грн. за одне ліжко-місце)

Дані розрахунки

не відповідає фактичним витратам

гроші на рахунок парафіі "Покрова

Господу у капличці, яку було збудо­

ту

і

(28

змушена част­

рахунок для того, щоб рівень опла­

гуртожитку,

викликають у наших душах якісь

'•

яких

ково взяти покриття витрат за свій

11".

гуртожитку,

до

канців

й загалом усім благодійникам, котрі

вони

населення,

коліі Південно·Західної залізниці

ектування і спорудження храму ми

недобудовані,

не­

гуртожитку Дарницької дистанції

Відстеження

Навіть

враховуючи

відноситься більша частина меш­

з

риф

руди.

прожи­

Дарницька

чених

пов'язаних

ку і допомогу, усім броварчанам та

церковні спо­

-

за

рат,

хайло, що від самого початку про­

будівельні об'єкти

Слід сказати,

Богородиці

коліі,

данні

особливі

Пресвятої

дистанція

оплати за проживання. Діючий та­

є

рафіі

тарифи

гуртожитку,

усім своїм прихожанам за підтрим­

Та

міськради.

комітету

у

зазначив отець Ми­

вшир.

допомоги

Підвищуючі

прямій залежності від отримуваної

і

за

сімейних мешканців гуртожитку.

також

вгору

дилися

платі

годження тарифів на оплату вит­

обслуговування

ростуть

квартирній

обхідність захисту малозабез- пе­

Утримання

-

по

Броварської міської ради "Про по­

по вул. Кирпоноса,

будуються

витрат

вання

75.

Бровари

них

(вартості 1 м' загальної площі) для

дистанція коліі. Приколійна,

11"

Теж саме стосується до фактич­

Друк офсетний.

Обсяг

1 друкований

аркуш

Відцруковано в ЗАТ

..

#53 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you