Page 1

СУБОТА

9 липня

2005

р.

N!!53 Виходить

(9662)

з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації 3А РІІДКОМ ОФІЦІИНИХ ПОВІДОМJІЕНЬ

t

АДМІНІСТРАТИВНО·ІЕРИТОРІАЯІаНА РЕФОРМА зокрема

Для реалізації пілотного проек­

частині формування бюджетів та стягнення

місцевих

реформи в Україні, який незаба­ ром розпочнеться на базі Київ­ ської області, використовувати­ меться досвід Польщі. Про це

податків, були передані на рівень

кореспондентові УНІАН повідомив

самодостатніми

перший

територіальними,

заступник

голови

-

гмін

Київ­

органів місцевого самов­

5 тисяч жителів, район і місто­ район - щонайменше 70 тис . жи­

ше

телів,

регіон

рядування . В результаті, протягом

щонайменше

кількох років гміни стали

словами

ми

ської обласної державної адмініс­ трації Анатолій Семенюк за під­

проживання в її межах щонаймен­

в

ту адміністративно- територіальної

одиницями,

цілком

адміністративно­

місто-регіон

-

Віце-прем'єр-міністра

прямі зв 'язки з великим бізнесом,

тивно-територіальної

зустрічі голів обласних держадмі­

гого та третього етапів на цій же основі були реформовані повіти

апробовуватиметься на базі Київ­ ської області. Зокрема, на прик­ ладі Київщини планується доопра­

кож воєвод і маршалків Республі­ ки Польща, що відбулося у

та було скорочено кількість воє­

цювання положень законопроекту

водств.

«Про територіальний устрій Украї­

польському місті Мальборг в ос­

А . Семенюк зазначив, що адмі­ ністративно-територіальне

танні дні червня.

формування

"Досвід Польщі щодо посилен­ ня структур місцевого самовряду­

проводити

вання

мою .

дуже

близький

Україні,

і

при проведенні реформи",

голосив

заступник

-

голови

'іt'ержадміністрації Київщини . .,..

що

на­ обл-

.

За словами А. Семенюка, в ходІ

реформи

в

Польщі

трикратне

водств

центром,

схе­

що

Семенюк при

також

районами

ворюваними

проведенні

наголосив,

змін

громадами.

устрою

стосується

повноважень

визначити

та

між

новоут­

адміністративно­

-

одиницями

Планується оптимальну

також

кількість

Київської області будуть збереже­

районів та громад, а також кіль­

ні всі існуючі села і селища .

кість членів таких

прем'єр-міністр

громад.

також

Віце­

заявляв,

альний устрій України" nропону­

що підготовлено указ Президента

ється

України про експеримент із про­

встановити три рівні адмі­

Реформа бу­

ністративно- те риторіальних

ведення

одиниць : регіон, район, громада.

ріальної реформи в Київській об-

першому більшість повноважень,

При

ласті.

48

до

воє­

частині,

реформи

ла проведена в кілька етапів. На

-

з

доцільно

аналогічною

в

розмежування

Законопроектом «Про територі ­

відбулося

скорочення

за

ни"

ре­

територіальними

А.

варто Грунтуватися саме на ньому

України

16.

цьому

громада

няття.

І;)І:ЮІ3ІарІськоІ

ріальної реформи Романа Без­ смертного, модель адміністра­

сформували

а також з інвесторами. В ході дру­

ністрацій та облрад України, а та­

о•"'~'·'··'"',.,и та служ,v..,,u ....v•. ради ..

тис . жителів . За

lV

сумками пленарного засідання

СОЦіальНИХ праціВНИКіВ :украЇНИ. ·;0 р()лас~ОГО . ц_~н~ру ~ . СОЦІальн.их . його метою було ВИ,Вчення Д()Сf:Іі· .) ~лУ)І(б для СІМ 1, ДІтеи та молодІ. ду роботи міського ' ц~нтру соці~~Ь;;;;с•:+ '" .. . альних . для сім·і, . дітей . та' · На · Фото: вручення Почесно1 · Сf1івпраці з> грамоти; .лід час nрактичного за-

України з адміністративно-терито ­

господарськи­ які

і

750

~<j~~д~~Яп~а~~==~~:З~~~я~~;•.·:.•.· Ь~~:6:о~ен;~~~~о:го:и~;ьек6~~

припускає

адміністративно- терито­

новини ки вщини

&РОВАРИ ІА СКВИРА У'ІАСНИКИ ПIJIOIHOFO ПРОЕКТУ

лікарня

агентством

USAID

бути

Біла

Церква),

Київська

тарне підприємство (м . Вишневе) .

Меморандум про співпрацю в реформуванні міс­

цевих бюджетів має

ветеринарної (м .

обласна лабораторія ветеринарної медицини (м . Вишневе) та Київське обласне ветеринарна-сані­

підписано в Києві

між

(США) та асоціацією міст України

(АМУ). Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив виконав­

чий директор Київського регіонального відділення

ЕКОНОМІ'ІНА ПОJІІТИКА щq.до ПІДЗЕМНИХ ВОД КИІВЩИНИ

АМУ Гаррі Мартін.

У рамках проекту буде надано методичну та тех­

Уряд збільшив у

2-3,5

разів плату за спеціальне

водокористування поверхневих та підземних вод в

нічну допомогу в галузі бюджетування та управлін­

Україні. Крім того, вводяться нові нормативи збору

130 містам країни. За словами ~ерівника регіонального відділення А_МУ, участ~ _У

дами для підприємств, які виробляють напої. Про це

ия фінансами понад

проекті •Реформа місцевих бюджетІв візьмуть два міста Київської області -

в УкраІНІ» Бровари і

Сквира.

за спеціальне водокористування поверхневими во­ йдеться в Постанові Кабінету Міністрів України від

4

липня

2005

р.

N 541

«Про внесення змін до деяких

За словами Г . Мартіна, проект спрямований на

заміщення

засад

тання поверхневих вод встановлено нормативи збо­

збільшення

ефективності

місцевих

ру в басейні Дніпра на північ від Києва, а також

самоврядування.

залучення громадських організацій до місцевого бюджетного процесу. Проектом також передбачається участь органів самоврядування у підготовці законопроектів, які покликані зміцнювати автономію місцевих бюджетів.

коп . за кубічний метр. У басейні р. Дніпро на пів­ день від Києва нормативи встановлено на рівні 9,58 коп. замість попередніх 4,79 коп . за кубічний метр . Нормативи збору за спеціальне використання під­

та

Зокрема,

прозорості

бюджетів,

Прип'яті та Десни

установи ветеринарної медицини, що розмі­

зі спільної власності територіальних громад у дер­ жавну власність. Відповідне урядове розпоряджен­ 225-р •Про передачу у державну власність

цілісних майнових комплексів, установ (підпри­ ємств) ветеринарної медицини" зареєстроване

Мін'юстом ЗО червня 2005 р. Як зазначається у розпорядженні, рішення ухва­ на

пропозицію

Мінаграполітики

та

органів

місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Хмельницької, Черкаської та Чер­

нівецької областей щодо передачі цілісних майно­ вих комплексів установ (підприємств) ветеринар­ ної медицини із спільної власності територіальних

громад сіл, селищ , міст і власності територіальних громад міст у державну власність з віднесенням їх до сфери уnравління Міністерства.

Перелік

установ

ветеринарної

Київ­

ської області, цілісні майнові комплекси яких пере­ даються із спільної власності територіальних гро­ мад

до

сфери

управління

Мінагрополітики,

сильківського, гарлицького,

Броварського ,

Бородянському,

му, Миронівському , Обухівському та Поліському ра­ йонах

встановлено

попередніх

4,03 16,58

на

рівні

коп.

14,06

замість

коп . за кубометр. У решті районів

області коп . замість попередніх 5,29 за ку· бометр . Збільшено також норматив збору за спеціальне використання

поверхневих

вод для

поповнення

во­

дою ставків у процесі розведення риби та інших вод­ них живих ресурсів у рибних господарствах на всіх

поверхневих водних об'єктах- з коп. за 100 куб. метрів води .

9,64

коп. до

10,60

Водночас

ви

-

постановою вводяться нові нормати­ збору за використання поверхневих вод під­

приємствами, які виробляють напої. За використан­ ня вод на всіх поверхневих водних об 'єктах для виробництва напоїв норматив збору становить 4

гривні за

1

куб . метр води. За використання підзем­

них вод підприємствами, які виробляють напої, збір становить

40

гривень за

1

куб . метр води.

також диференційовані

нормативи

плати за користування надрами для видобування мі­ неральних підземних вод. Плата коливається в за­ лежності від групи мінеральних підземних вод, обся­

Ка ­

за спеціальне водокористування в частині викорис­

тання води для потреб гідроенергетики, потреб вод­

Переяслав-Хмельницького,

Сквирського,

нянського,

Фастівського

Таращанського,

Білоцерківському,

Обухівського,

Згурівського ,

Макарівського,

в

Ва­

Бородянського .

Володарського,

замість попередніх

гів видобування, категорії закладу, що видобуває мінеральну воду, а також категорії родовища . На попередньому рівні залишено нормативи збору

включає районні ветлікарні та ветлабораторії Біло­ церківського,

вод

Встановлено медицини

коп .

гарлицькому, Києво-Святошинському, Макарівсько­

щуються на території Київської області, передано

лене

10,8

Броварському, Васильківському, Іванківському, Ка­

у АЕР)І(АВНУ ВJІАСНІСТЬ

Ne

-

5,04

земних

ня

У РАИОННІ

Рокит­ та

Яго­

тинського районів. В переліку також Поліська рай­

лікарня ветеринарної медицини, Київська обласна

ного транспорту (крім стоянкового, службово-допо­

міжного

і

буксирного

флотів),

а

також

для

житлово-комунального господарства .

Постанова набирає чинності з

15 лиnня 2005 року .

ДЕР.JКАВНІ

АДМІНІС'ІРАЦІ

ХРОНІКА ПОДІЙ

Так, для Київської області за спеціальне викорис­

на

34

t

постанов Кабінету Міністрів України".

райдержадміні­

ного благодійного фонду «Дитячий со­

страцїі М. Ф. Діденко провів робочу

Нещодавно голова

ціально-реабілітаційний центр «Соняч­

зустріч з представниками малого та

не світло» Марек Внук. Свято пройшло

середнього бізнесу, котрі ведуть під­

у

приємницьку діяльність

закінчилось концертом театру дитячої

на

території

нашого району . В ході зустрічі обгово­

веселій ,

невимушеній

атмосфері

і

естрадної пісні «Маестро".

рювались питання розвитку підприєм­

П'ятого липня

голова адміністрації

ництва на Броварщині та шляхи їх ви­

М . Ф. Діденко, перший заступник го­

рішення, а також можливість надання

лови адміністрації О . І. Дармограй, ке­

спонсорської допомоги в оздоровлен­

рівник апарату Ю . І . Кушніренко про­

ні дітей із малозабезпечених та бага­

вели робочу зустріч з представниками

тодітних сімей в оздоровчих закладах

фірм «Рабен", «Регіон-2001», «Дес­ на-2», в ході якої були обговорені пи­

під час літніх канікул.

Також відбулося засідання "кругло­ го" столу щодо підписання Меморан­

тання

запровадження

інвестицій

у

думу із запровадження в районі спро­

розвиток малого та середнього бізне­ су, будівництва складського примі­

щеної

щення на території району та прийняті

системи

післяреєстраційних

процедур, пов'язаних із започаткуван­ ням

підприємницької

діяльності

відповідні рішення .

за

Того ж дня перший заступник голо­

принципом •Єдиного вікна". В роботі взяли участь керівники районних відді­ лень Фонду соціального страхування з

ви адміністраціі О. І . Дармограй провів засідання узгоджувальної комісіі з пи­ тань розміщення продуктивних сил з

тимчасової втрати працездатності, ви­

виїздом у Княжичі .

конавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на

було розглянуте питання розробки ге­

виробництві, Пенсійного фонду та Об'єднаної державної податкової інс­

ла .

пекції. Як результат

-

нерального

плану

Заступник

В ході засідання

розвитку

голови

цього

се­

адміністрації

учасники «круг­

Ю . Г . Кравець провів нараду з праців­

лого" столу підписали Меморандум про створення в Броварському районі

никами районної центральної бібліоте­

системи <<Єдиного вікна" .

фонду. Також зустрівся із селищними,

Четвертого липня за участю заступ­ ника

голови

райдержадміністрації

ки

з

питань

поповнення

книжкового

сільськими головами, представниками

відділу освіти , служби у справах не­

Ю . Г. Кравця та сільського голови Лі­

повнолітніх

точок О . В. Дасіки відбулося відкриття

дітям

літнього табору на березі річки Любич

проблема ВІЛ/СНІДу (в рамках Прог­

для оздоровлення соціально незахи­

рами «Родина для дитини»). Юрій Гри­

щених

категорій

дітей.

Спонсорську

допомогу з утримання і функціонуван­

ня табору надав президент міжнарод-

та

щодо

сім'ям,

надання підтримки котрих

торкнулась

горович відвідав дитячий будинок «На­

дія»,

обговоривши з працівниками проблемні питання цього закладу.


9.07 ~Р

n

~- -А

ю

Проrрама nередач те.nекана.nу ЕКТА

:

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ - НІМЕЧЧИНА.

ПОНЕДІЛОК, 11 липня Профілактика на каналі до

Ціни найнижчі в регіоні. Сертифікат якості

ME&JII

Довідки за телефонами:

ДПІ ДОМУ: стінки,

5-21-34, 5-30-57.

спальні, кухні, дитячі, вітальні. Ви­ робництво - Україна, Польща.

liШJU'®IJ®ШШШG2)

НА ЗАМОВnЕННІ.

ПРОДА€ТЬС8

ABTOMOSIJIЬ

ME&nl

Тел.:

5-94-40, 5-36-14, 8 (044) 240-46-77, 8 (050) 444-49-58.

«Ford Granada Damuls» 1977, 2,0 К, кjр ходової у 2004 р. Запчастини. 1650 у. о. Торг.

т.:

8-050-914-94-46.

15.00 15.00 М/с :Конан-Варвар• 16.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, Новини 18.10 М/Ф 19.10 •Година суду. Спра­ ви сімейні»

20.10 Tjc

•Бунтівливий

дух•

21.10д/ф ВІВТОРОК, 12 липня 08.00 •УтРЕНнік•

.

сімейні»

ПОНЕДІЛОК,

11

липня

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07. 10, 08.05, 23.30 Спорт

06.50, 07.50 Здорова сімейка

07.05 Ера бізнесу 07.45 Капітал 07.55 Православний календар

08.15 Енергопанорама 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.30, 10.25, 14.15 Для тих, хто вдома

09.45, 22.1 О Ситуація 10. ОО Музика 11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11.30 М/с «Марсупіламі• 12.05 М/с •Галявина лева Кін гелі»

12.25 Вітаємо вас ... 13.00, 14.35 Служба розшуку дітей

13.05 Наша пісня 13.55 Абетка безпеки 15.25 Дитяча лінія 15.45 Я здивую світ 16.30 Дитячий вернісаж 17.00 Художня панорама 17.20 Пенсійна реформа 17.50 д/ф •Голгофа В. Винниченка»

18.00 18.50 19.10 19.40

Україна. День за днем Вісті. Діловий світ Центр уваги Т /С •Паніка на КариВечірня казка

21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту ВІВТОРОК, 12 липня УТ-1 06.00 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.1 О, 08.05, 23.30 Спорт

06.50, 07.50 Здорова сімей­ ка

07.05 Ера бізнесу 07.35 Будівельний майдан­ чик

07.55 Православний календар

08.35 КНУКіМ 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.30, 10.25, 14. 15 Для тих, хто вдома

09.45, 22.10 Ситуація 10.00 Зелений коридор 11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11.30 М/с «Марсупіламі" 12.05 М/с ·Галявина лева Кін гелі• 12.25 Вітаємо вас ... 13.00, 14.35 Служба розшу­ ку

13.05 Перехрестя 13.30 Mjc •Подорож у ми­ нуле•

СЕРЕДА,

13

ім. В. Івасюка 22.45 Міліція з народом 23.00 Підсумки 23.45 Новини Європи 00.20 Контролер

1+1 14.00 тсн 14.10 Єралаш 14.45 Т/с •Друзі. 15.45 Т jc •дівчата Пл мор• 16.40 т jc •Дорога Маша Березіна• 17.35 т;с •Усі жінки-відьми• 18.30 Т /С •КлОН• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Тfc ·Моя прекрасна нянька»

21.25 Tjc •На розі біля Пат­ ріарших-4• 22.30 Т/с •Чорний ворон• 23.35 тсн

ІНТЕР

06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.10, 11.50 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.25 М/с •Назад у майбутнє•

08.20 Тfc

•Зцілення

лю-

бов'ю•

09.20 Бадьорого ранку! 10.00 Т jc •Кармеліта• 10.55 Кумири і кумирчики 12.15 Т/с •Узурпатори• 13.10 Академія сміху 14.10 ВВС. Жива природа-2 14.50 Концерт •Ех, дороги!• 16.40 Т/с •Привілей кохати• 17.35 LІекай на мене 18.55 Т jc •Зцілення любОв'ю•

бах~~

20.40

22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.30 Щоденник конкурсу

липня

УТ-1 06.00 Доброго ранку, Украї­ но! 06.05 Ранкова молитва

06.10, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новини 06.35, 07.1 О, 08.05, 23.30 Спорт

06.50, 07.50 Здорова сімей­ ка

07.05 Ера бізнесу 07.55 Православний календар

08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.30, 12.10, 14.15 Для тих, хто вдома

09.45, 22.10 Ситуація 10.05 Сільський час 11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11.30 М/с •Марсупіламі• 12.25 Вітаємо вас ... 13.00, 14.35 Служба розшу­ ку дітей

13.05 Аудієнція 13.30 м;с •Подорож у минуле•

14.10 Абетка безпеки 15.25 Крок до зірок 16.00 Грані пізнання 16.25 Дитячий вернісаж 17.05 Народна служба по-

20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.30 Т jc •Кармеліта• 14. 1О 15.30 16.00 16. ЗО 17.05 17.30 18.00 18.25

Абетка безпеки Неопалима купина ДитячІ'Ій вернісаж

Вогонь Прометея

Футбольні діалоги Герої України Територія А В. Гетьман. Справа більше, ніж життя 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Центр уваги 19.30 Т jc •Паніка на Карибах» 19.40 Т/с «Терміновий зліт• 20.40 Вечірня казка 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.00 Лото • Трійка•. •Кено• 22.30 Щоденник конкурсу ім. В. Івасюка 22.45 Міліція з народом 23.00 Підсумки 23.45 Від першої особи 00.25 Політичні вбивства

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т/с •Усі жінки-відьми• 08.30 Сніданок з 1+1 09.00 Tjc •Клон• 10.00 тсн 10. 15 Т jc •Майор Вихор• 12.00 Т/с •Ксена• 13.00 Tjc •дорослі діти• 14.00 тсн рятунку- 01 17 .ЗО Антракт 18.00 Територія А 18.25 Зелений коридор 18.50 Вісті. Діловий світ 19. 1О Центр уваги 19.40 Т jc • Терміновий зліт• 20.40 Вечірня казка 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 22.00 Суперлото. • Трійка•.

•Ке но•. Мегалот

22.30 Щоденник конкурсу ім. В. Івасюка 22.45 Міліція з народом 23.00 Підсумки 23.45 Напросилися 00.15 Спорт і ми

1+1 07.00 Сніданок з 1+1 07.30 Т jc "Усі жінки-відьми• 08.30 Сніданок з 1+1 09.00 Т /С •КлОн• 10.00 тсн 10.15 Т/с •Майор Вихор• 12.00 Tjc ·Ксена• 13.00 Tjc «Дорослі діти• 14.00 тсн 14.10 Єралаш 14.45 т jc •Друзі• 15.45 Т jc •дівчата Тіл мор• 16.40 Т jc •Дорога Маша Березіна•.

17.35 Т/с •Усі жінки - відь-

21.30 Т/с •Ключі від безод­ ні• 22.25 Спецпроект 22.55 Т jc •Бандитський Пе­ тербург-4• 00.00 Гіннесе-шок

киУв 06.45 Мультфільм 07.15, 13.35, 20.10 Бережіть себе! 07.20 Вісник роботодавця 07.30 СТН-тижнеаик 08.00 СТН-спорт 08.30, 18.30 Музика 09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф •Маскарад• 11.10 Мультфільм 11.30 Tjc •Умерти двічі•

12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 12,30 Київ класичний 13.00 Чорний квадрат 13.40 Т jc •Маленькі Ейн­ штейни•

14.05, 21.15 Дозвольте за· питати

14.30 М/Ф •Аліса у Задзер­ каллі»

15.40 Т/с •Таємничий ост­ рів•

Перлини

16.35

класичної

музики

17.00 Перукарське мистецтво

17.25 17.45 18.50 19.10 19.55 20. 15 21.05 21.30 23.10 23.45

Без дієт І рецеnтів Теле-nрес·~ІІУб Шлях до ycrlixy Т/с •Тінь• Бізнес-ситуація Вечірня казка 5 хвилин Х/Ф •Зелене пекло• Споживач Доброго вечора, кия­

ни!

00.15 Т/с •Поліція Гамбур­ га. Східний округ•

Єралаш Т /С •Друзі• Т jc ·Дівчата Пл мор• Т/с •Дорога Маша Березіна• 17.35 Т/с •Усі жінки-відьми•

14.10 14.45 15.45 16.40

18.30 Tfc •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Tjc ·Моя прекрасна нянька•

21.25 Т/с •На розі біля Патріарших-4»

22.25 Т jc •Чорний ворон• 23.30 тсн 00.00 Х/Ф •Мою дружину звуть Моріс• ІНТЕР 06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.10, 15.35 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка

07.25 М/с •Назад у майбут· НЄ»

08.20 Тfc •Зцілення любов'ю• 09.20 Смачно 10.05 Т/с •Кармеліта• 11.05 ввс 12.15 т;с ·Узурпаторка• 13.10 Чекай на мене 14.35 Дискавері 15.55 Я все про вас знаю 16.55 Т/с •Привілей кохати• 17.50 Tjc ·Я тебе люблю• МИ•

18.30 Т jc •Клон• 19.30 тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Т/с ·Моя прекрасна нянька•

21.25 Tjc •На розі біля Патріарших-4•

22.30 Тfc •Чорний ворон• 23.35 тсн 00.05 Х/Ф •Я вам більше не вірю• ІНТЕР 06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.1 О, 12.00 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.25 М/с •Назад у майбутнє•

08.20 Т jc

•Зцілення

лю-

бов'ю• 09.20 Мелорама 10.00 Т jc •Кармеліта• 10.55 ввс

12.15 Т/с •Раузан• 13.15 Ключовий момент 14. 1О Захоплення 14.45 Дискавері 15.50 Я все про вас знаю 16.50 Т/с •Привілей кохати• 17.50 т;с .. я тебе люблю• 18.55 Т/с •Зцілення любов'ю•

20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт

Т jc

•Бунтівливий

дух•

12.10 •дорога передача• 12.35 М/с •Сімпсони• 13.20 •Година суду. З Павлом Астаховим• 14.00д/ф 14.30 М/с Конан-Варвар 15.00 Дика планета 16.00 М/с •Геркулес• 16.30 д/Ф •Найзагадковіші місця Землі 17.00 Муз. канал

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.10 М/Ф 19.10 •Час суду. Справи сімейні• ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись! 07.00 Т jc •Прості істини• 07.30 Т jc •Вітер і Хмара• 08.30 Т jc •Чи боїшся ти темряви?• 09,00 Історіі у деталях 09.30 Tjc •Темний лицар• 10.30 Деталі 12.00 Велике прання 13.00 М/с •Історіі Кленово­ го міста• 14.00, 20.30, 23.00 Муль­ тфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Маленькі суnер­ герої•

16.00 Tfc •Прості істини• 16.30 Т jc •Чи боїшся ти темряви?•

17.00 Т/с •Вітер і Хмара• 18.30 Телесеріал 19.30 Велике прання 21.00 Х/Ф •Гелловін• 00.00 Деталі

5

КАНАЛ

06.15 Час. Важливо 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин

СЕРЕДА, 13 липня 08.00 •УтРЕНнік•

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новини 09.1 О МІФ •Ікс-мени• 10.10 •Час суду. Справи сімейні• 11.10 Т/с •Бунтівливий

•Зцілення любов'ю• 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.30 Т jc •Кармеліта• 21.30 Т/с •Ключі від безод­ ні• 22.25 Кримінал 22.55 Т jc •Бандитський Пе­ тербург-4• 00.00 Гіннесе-шок

12.10 Х/Ф •динотопія• 13.10 • Таємниці велич них• 14.00 д/ф 14.30 М/с •Конан-Варвар• 15.00 •дика планета• 16.00 Mjc •Геркулес• 16.30 д/Ф •Найзагадковіші місця Землі•

17.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.10 М/Ф •Ікс-мени• 19.10 •Час суду. Справи сімейні»

Т/с

20.10

киУв 14.00 Бережіть себе! 14.05, 21.15 Дозвольте запитати

14.30 Т/с ·Герберт• 15.00 Мерія 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 15.40 Т/с •Таємничий острів• 16.35 д/с •Під кутом 23,5• 17.00 Економічний вісник 17.45 Т jc •Мріі і дзеркала• 18.30 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 19.00 Т jc • Тінь• 19.55 Бізнес-ситуація 21.05 5 хвилин 21.30 Про збереження істо­ ричної забудови і при­ середовища

Києва

23.45 Х/Ф •Навідниця• 20.30 Т/с •Кармеліта• 21.30 Т jc •Ключі від безод­ ні»

22.25 Tjc •Бандитський Пе­ тербург-5•

23.30 Гіннесс•шок 00.20 Служба розшуку дітей

киУв 06.45, 16.35 д/с •Під кутом 23,5· 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 13.35, 20.10 Бережіть себе!

07.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 23.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.1 О, 19.00 Т jc • Тінь• 09.00 Відсвіт 09.30 Х/Ф ·Зелене пекло• 11.10, 18.30 Tjc .. дрібниці ЖИТТЯ»

11.40 Т jc •Умерти двічі• 12.30, 00.30 Т/с •Повітряні замки•

13.40 Т/с •Маленькі Ейн­ штейни»

14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

14.20 Теле-прес-клуб 15.40 Т/с •Таємничий ост­ рів• 16.35 Перукарське мистец­ тво

17.00 Молодіжна служба

•Бунтівливий

дух•

21. 1О •Дорога передача• 21.25 •дика планета• 22.05 Х/Ф •динотопія• ЧЕТВЕР, липня

14

08.00 •УтРЕНнік• 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новини 09.10 М/Ф 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22. ОО, 23. 15, ОО. 15 Час спорту

07.1 О, 08.50, 12.20, 19.30, 22.20, 23.25, 00.25 Біз­ нес-час

07.45, 09.30, 19.40 Час ко­ ментарів

10.00-19.00 Час новин що­ години

10, 15, 11.15, 16.15, 17.15, 23.00 Новий час 10.50-19.50 Час. Коротко щогодини

13.15 д/с •Строката планета•

14.15 Із життя лісу 15.20 5 елемент 18.20 На перший погляд 18.45, 23.00, 23.50, 00.00, 00.30 Час новин 19.40 Скарбничка 20.00 Час 22.30 Закрита зона 23.35 Час-тайм 01.00 Грошова злива ІСТV

05.30 Тfc •Циганська кров• 06.15 Т jc •Злочин і кара• ТЕТ

темряви?•

17.00 Т/с •Вітер і Хмара• 18.00, 23.30 Дивись! 18.30 Т/с •Темний лицар" 19.30 Велике nрання 21.00 Х/Ф •Людина клану• 00.00 Деталі КАНАЛ 06.15 Час. Важливо

5

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 23.15, 00.15 Час спорту

07.1 О, 08.50, 12.20, 19.30, 22.20, 23.25, 00.25 Біз­ нес-час

07.45, 09.30, 19.40 Час ко­ ментарів

10.00-19.00 Час новин що­ години

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час 10.50-19.50 Час.

Коротко

щогодини

13.15 д/с •Хроніка надій та ілюзій»

Т/с •Мріі і дзеркала• Поради лікаря Бізнес-ситуація Вечірня казка Х/Ф •Обіцянка• Чорний квадрат

ТЕТ

06.30, 11.30, 18.00, 23.30 Дивись!

07.00 Т/с •Прості істини• 07.30 Tfc •Вітер і Хмара• 08.30 Т jc •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.30 Т/с •Темний лицар• 10.30 Деталі 12.00 Велике прання 13.00 Mjc •Історіі Кленового міста• 14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 Mjc •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Аргай• 16.00 Tjc •Прості істини• 16.30 Tjc •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Т jc ·Вітер і Хмара• 18.30 Т/с •Темний лицар• 19.30 Велике nрання 21.00 Х/Ф •Що гнітить Пл­ берта Грейпа?• 00.00 Деталі

5

11.10 Т/с

•Бунтівливий

дух•

12. 1О •дорога передача• 12.35 •дика планета• 13.10 •Час суду. З Павлом Астаховим•

місця Землі•

17.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18. і О М/Ф 19.10 •Час суду. Справи сімейні•

20.10 Т/с

•Бунтівливий

дух•

21.10 •Відображення• 22.05 Х/Ф •динотопія· П'ЯТНИЦЯ, 15 липня 08.00 ·УтРЕНнік•

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новини 09.10 М/ф 10.10 •Час суду. Справи сімейні»

10.35 Т/с

•Бунтівливий

дух•

11.45 12.20 14.00 14.30 15.00 16.00

КАНАЛ

06.15, 19.40 Київський час 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,

16.30 д/Ф •Найзагадковіші місця Землі•

17.00 Муз. канал 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новини 18.10 М/Ф 19.10 •Час суду. Сnрави сімейні»

14. ОО Хjф •динотопія• 14.45 М/с •Конан-Варвар• 15.00 •дика планета,. 16.05 М/с •Геркулес• 16.30 д/Ф •Найзагадковіші

•Кримінальне чтиво• •Відображення• Х/Ф •динотопія• М/с •Конан-Варвар• •дика планета• М/с •Геркулес•

07.05 Служба розшуку дітей 07.1 О, 08.35, 300 сек.;год. 07.15 М/с •Губка Боб• 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.55 Факти 07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.10 Спорт 08.10 Обережно, модерн! 2 09.05 Mjc ·Світ Текса Ейве­ рі•

20.1 О •Обличчя міста• 20.20 •Дика планета• 21.20 •Військова таємниЦЯ•

22.05 Х/ф •динотоnія• СУБОТА, липня

16

08.00 • Тиждень• 09.00 Тижневик

•Наше

місто•

09.30 •дика планета• 10.20 •Обличчя міста• 10.30 Tjc •Бунтівливий дух•

11.30 Тижневик

•Наше

місто•

12.00 Х/Ф •динотопія• 13.30 •Дорога передача• 14.00 д/ф 14.30 М/с Симпсони 15.00 •Дика планета• 16.00 М/с ·Геркулес• 16.30 д/Ф •Найзагадковіші місця Землі•

17.00 Муз. канал 18.00 Тижневик МіСТО»

18.30 «Військова таємниця•

19.00 М/ф 19.40 •Очевидець• 20.30 Тижневик •Наше 21.00 Х/ф

09.50 М/с •Черепашки-му­ танти ніндзя. Нові при­ годи•

1О. 20 М/с •Сучасне Роккеве ЖИПЯ»

10.50 Х/ф •Потрясіння. Землетрус у Нью-Йор­ ку"

14.40 Х/ф •Ціль - прези­ дент•

16.40 Т/с •Мисливець за СТарОВИ НОЮ»

17.40 Tjc •Пляж. Рятуваль­ ники Малібу• 19.20 Tjc •Леся+Рома• 19.50 Tjc •33 квадратні мет­ ри•

20.20 Квартирне питання

•Шанхайський

зв'язківець•

23.25 Х/Ф •Еnіцентр• НОВИЙ КАНАЛ 06, 05 Т jc •Машина часу• 06.50, 07.50, 19.00 Репортер

07.00 Підйом! 07.25 М/с •Оггі і кукарачі• 08.05, 17.00 Т/с •Флори09.05, 16.00 Tjc •Сабрина­ юна відьма•

10.00 Т jc •Амазонка Пітера Бенчлі• Худ. фільм Т/с •Комісар Рекс• Т/с ·Кобра-11· М/с •Злюки бобри• М/с •Справжні мисливці за привидами• 18.00 Заборонена зона 19.15 Спортрепортер 19.25, 00.10 Tjc •Менти• 20.25 Т jc •Карусель• 21.30 Х/Ф •Усе схоплено• 23.25 Вікна 00.00 Спортрепортер

11.05 12.55 14.00 15. 1О 15.25

СТБ 06. 1О Телесеріал

15.20 5 елемент 18.20 Драйв 18.45, 23.00, 23.50, 00.00, 00.30 Час новин 19.40 Київський час 20.00 Час 22.30 На перший погляд 23.35 Час-тайм 01.00 Грошова злива ІСТV

05.35 Т jc •Циганська кров» 06.15 Т /с .. злочин і кара• 07.10, 08.35 300 сек.;год. 07.15 М/с «Губка Боб" 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 23.15 Спорт 08.1 О Обережно, модерн! -

2

фа• 15.40 Т jc •Вайпер• 19.20 Т jc •Леся+Рома•

20.20 Квартирне питання 21.00 Х/Ф •Занурення у безодню•

23.30 Х/ф •Сканнер-коп" НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т jc .. машина часу• 06.50, 07.50, 19.00 Репортер

07.00 Підйом! 07.25 М/с «Оггі і кукарачі" 08.05, 16.55 Т jc «Флорисьєнта»

09.05, 16.00 Tjc .. сабрина юна відьма"

10.00 Т jc "Амазонка Пітера Бенчлі»

11.05 Х/ф .. нескінченні світи

09.05 М/с •Світ Текса Ейве­ РІ•

09.45 М/с .. черепашки-му­ танти ніндзя. Нові при­ годи•

1О. 15 М/с •Сучасне Роккове ЖИТТЯ»

10.45, 16.40 Т/с •Мисли­ вець за старовиною•

10.45, 17.45 Tjc

·Пляж. Ря­

Г.Уеллса• 12.55 Т jc •Комісар Рекс" 13.55 т;с .. кобра-11· 15.05 М/с •Злюки бобри" 15.25 М/с •Справжні мисливці за привидами" 18.00, 20.20 Т jc "Карусель• 19.15, 00.00 Спортреnортер 19.25, 00.10 Tjc •Менти"

21.25

Х/Ф «Кевін і Перрі ви-

тувальники Малібу• 13.05, 19.50 Т/с ·33 квад-

переджають усіх" 23.05 Вікна

08.30, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 23.15, 00.15 Час

07.45, 12.45, 23.05 Факти 07.50 Ділові факти 07.55, 23.20 Спорт 13.05, 19.50 Tjc •33 квад­

спорту

07.10, 08.50, 12.20, 19.30, 22.20, 23.25, 00.25 Біз­ нес-час

ратні метри• Хjф •Вогненний

13.40

шторм•

07.45, 09.30, 19.40 Час ко­ ментарів

10.00-19.00 Час новин що­

15.40 Tjc •Вайпер• 16.40 Т/с •Мисливець за старови ною•

17.45 Т jc .. пляж. Рятуваль-

години

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час

10.50-19.50 Час.

Коротко

щогодини

13.15 д/с •Строката плане­ та•

14.15 А/с •Унікальна Україна•

15.20 5 елемент 18.20 д/с •Арсенал» 18.45, 19.00, 23.00, 23.50, 00.00, 00.30 Час новин 20.00 Час 22.30 Драйв 23.35 Час-тайм 01.00 Грошова злива

ники Малібу» Т/с •Леся+Рома" Квартирне питання Х/Ф •дев'ять місяців• Спорт Х/ф •Ловець смерті•

19.20 20.20 21.00 23.20 23.35

НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т jc •Машина часу• 06.50, 07.50, 19.00 Репортер

07.00 Підйом! 07.25 Mjc •Оггі і кукарачі• 08.05, 17.00 Tjc •Флорисьєнта•

09.05, 16.00 Т/с •Сабрина ЮНЗ ВІДЬМЗ•

ІСТV

10.00 Т/с •Амазонка Пітера

05.30 Т jc •Циганська кров• 06.15 Т jc •Злочин і пока-

11.00 Х/Ф •Нескінченні світи

рання•

07.00 Служба розшуку дітей 07.05 300 сек 07.15 М/с •Губка Боб•

НЕДІЛЯ, липня

17

08.00 Муз. канал 09.00 Тижневик

.. наше

МіСТО»

09.30 «Військова таємниЦЯ•

10.00 М/ф 10.40 •Очевидець• 11.30 Тижневик «Наше МіСТО»

12.00 д/ф 13.30 "Кримінальне чтиво" 14.00 д/ф 14.30 М/с .. симпсони• 15.00 •дика планета" 16.00 М/с .. геркулес» 16.30 д/ф •Найзагадковіші місця Землі

17.00 Муз. канал 18.00 Тижневик

«Наше місто'' 18.30 «Обличчя міста" 18.40 •Дорога передача" 19.05 М/ф 20.30 Тижневик «Наше

21.20 .. дика планета" 22.30 .. дорога передача"

РеІUІамна аrенці• <<ЕКТА»

6·64·27 07.00 07.1 О 08.00 08.20 08.45

Вікна Принцип доміно Вікна

Красива квартира Очевидець.

Бенчлі• Г. Уеллса• 13.00 Т jc •Комісар Рекс• 14.05 Т/с •Кобра-11· 15.1 О Mjc •Злюки бобри•

Неймо-

вірні історіі

09.50 д/ф «Ікла, шипи і жа12.05 Х/ф «Герцог Дюк" ~ 13.55 Тетянин день \. ' 14.00 Х/ф ·Зіна-Зінуля" 15.50 Тетянин день 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Теорія неймовірності 18.50 Ціна любові 19.55 д/ф .. л. Рифеншталь. Мрія про Африку• Звичайна

21.05

сенсація.

Смерть у бункері

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Новітня історія. Чер­ вона смерть

23.45 Автостиль ОО. 1О Х/ф «Зіна-Зінуля"

ратні метри»

13.45 Х/Ф •Пошта для ше-

ни•

МіСТО»

21.00 М/ф 22.30 «Кримінальне чтиво•

МіСТО>>

•Наше

сьєнта»

14. 15 д/с •дорогами Украї-

14.00, 20.30 Мультфільм 15.00 М/с •Веселі мелодіі• 15.30 М/с •Аргай• 16.00 Tjc •Прості істини" 16.30 Tjc •Чи боїшся ти

17.45 18.25 19.55 20. 15 21.30 00.00

10.10 •Час суду. Справи сімейні»

18.55 Т/с

родного

•Бунтівливий

дух•

21.10 •Таємниці величних• 22.05 Х/Ф •динотопія•

дух•

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новини 09.10 М/Ф 10.10 •Час суду. Справи 11.1 О

Т/с

20.10

СТБ

06.00 07.00 07.10 08.00 08.10 09.15

Т jc «Карабінери" Вікна Принцип домІно Вікна У пошуках пригод

Теорія неймовірності.

Фізіогнеміка

09.55 13.10 14.05 14.10

Х/Ф .. тегеран-43" Ціна любові

...,. ...

Тетянин день

Х/Ф .. жінка, яка спі-

ває>•

15.50 16.00 17.05 18.00 18.10

Тетянин день

Принцип доміно Подорожі натураліста Вікна

Теорія неймовірності.

Годинник життя

18.50 Ціна любові 19.50 Хjф .. китайський сервіз»

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Новітня історія. Зоря­ ні війни. Ігри для дорос­ лих

23.00 Найзагадковіші місця світу. Легенда водоспа­ дів Хоуїк

00.35 Т jc «Меш" 15.30 М/с «Справжні мисливи за привидами''

18.00, 20.25 Tjc •Карусель" 19.15, 00.00 Спортрепортер 19.25, 00.10 Tjc «Менти" 21.30 Х/Ф •Ланцюгова реакція"

23.30 Вікна 06.00 07.00 07.10 08.00 13.00 14.25 14.30

СТБ Т jc ·Карабінери" Вікна Принцип доміно Вікна Ціна любові Тетянин день

Х/Ф •Їхали у трамваї

Ільф і Петров• 15.50 Тетянин день 17.00 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.10 Теорія неймовірності. Блакитна кров

18.45 Ціна любові 19.50 Футбол. Украіна. «Динамо• (К) - •Металург• 22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Новітня історія. Май­ же смішна історія

23.45 Найзагадковіші місця світу. Привиди берга 00.20 Т/с .. меш"

Геніс­


9.01 ЧЕТВЕР,

14

липня

УТ-1 ранку, Украї­

06.00 Доброго но!

06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 2З.ЗО Спорт Здорова сімей­

06.50, 07.50 ка

Ера бізнесу Православний кален­

07.05 07.55

дар

08.З5 КНУКіМ 08.45 Джерело здоров'я ~ 09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 10.25, 14.15 Для тих, хто вдома

09.45, 22.10 Ситуація 10.00 Милосердя 11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11. ЗО м;с •Марсупіламі• 12.05 М/с •Галявина лева Кін гелі• 12.25 Вітаємо вас ... 1З.ОО, 14.З5 Служба розшу­ ку дітей 13.05 Така мода 1З.ЗО М/с •Подорож у минуле•

14. 1О

Абетка безпеки 15.З5 Надія 16.00 Алюр • 16.ЗО Подорож у дитинство

П'ЯТНИЦЯ,

15

липня

УТ-1 ранку, Укра'і­

06.00 Доброго

но! 06.05 Ранкова молитва 06.10, 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Новини 06.З5, 07.10, 08.05, 00.40 Спорт 06.50, 07.50 Здорова сімей­ ка

07.05

Ера бізнесу

~5 Будівельний майдан­ r-.-:іик

ІJ .. 65 Православний кален-

хто вдома

09.45, 22.1 О Ситуація 10.05 М/с •Галявина

лева

Кінгслі•

11.00, 15.00, 21.00 Вісті 11.ЗО в гостях у ... 12.25 Вітаємо вас ... 12.55, 14.З5, 01.25 Служба розшуку дітей 1З.ОО Мfс •Подорож у минуле•

14. 1О Абетка безпеки 15.20 Мультфільм 15.50 Хто у домі хазяїн? 16.10 Х/Ф .. василиса Прекрасна•

17.ЗО Надвечір'я

1+1 Сніданок з 1+1 07.ЗО Т jc •Усі жінки

07.00

-

відь-

ми•

08.ЗО Сніданок з 1+ 1 09.00 Tfc •Клон• 10.00 тсн 10.15 Т/с •Майор Вихор• 12.00 Tfc •Ксена• 1З.ОО Tfc •Дорослі діти• 14.00ТСН 14.10 Єралаш 14.45 т jc •Друзі• 15.45 Т jc •дівчата Гілмор• 16.40 Tfc •Дорога Маша Березіна• 17.З5 Т/с •Усі жінки - відьми•

18.ЗО Т jc •Клон• 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт

18.00 Територія А -18.ЗО Фаза 18.50 Вісті. Діловий світ

19.10 Центр уваги ' 19.40 Теніс Кубок Девіса.

УТ-1 Ранкова молитва Контролер .ЗО Підсумки .05 Абзац 07.10, 00.20 Політичні вбивства 08.00 КНУКіМ 08. 1О Форсайт 08.ЗО Православний Світ 09.00 Сільські вісті 09.25 Хто там? 10.00 Служба розшуку дітей 10.05 Клуб Суперкниги 10.25 Зірки, на сцену! 1О. 50 Малята 11.05 Святе Письмо 11.З5 Край 12.00 Місце під сонцем 12.ЗО Класік-прем'єр 1З.О5 Спорт і ми 1З.40, 16.15 Для ТИХ, ХТО

06.00 06. 1О

вдома

Вершина В. Сацького 14.ЗО Чітко і ясно 15.00, 19.00, 21.00 Вісті 15.15 Парламент 16.05 Реліквії та храми Ук­ раїни 16.З5 Дзеркало

14.00

НЕДІЛ~, ;{~-;,

17

липня~

~.

УТ-1 Ранкова молитва Х/Ф •Коханець моїх

снів))

07.З5 Подіі світу. Підсумки 08.05 Автоконтинент 08.25 Галина Бланка 08.З5 Патріот 09.05 Па-Спорт 09.З5 Досягти мети 09.55 Народне лото - Телефортуна

10.40 Нова армія 11.10 Територія безпеки 11.25 Музика 11.45 Здоров'я 12.1 О У світі хороших новин 12.З5 Подружки 1З. ОО Для тих, хто вдома 1З.15 Сільський час 14.00 Крок до зірок 14.З5 Духовний вісник 15.00, 19.00, 21.00 Вісті 15.10 Мультфільм 15.З5 Тарасова церква 16.00 В ГОСТЯХ у ... 16.50 Наша пісня 17.45 Теніс. Кубок Девіса. Україна - Угорщина

Т jc •Моя прекрасна

нянька•

00.00 Х/Ф •доктор Детройт• ІНТЕР

06.05 Я все про вас знаю 06.50, 07.10, 12.00, 15.З5 Єралаш

07.00 Подробиці. Економіка 07.25 М/с •Назад у майбут­ нє•

fc

Т бов'ю•

08.20

•Зцілення

лю-

09.20 Планета Здоров'я 10.00 Т/с •Кармеліта• 10.55 ввс 12.15 ТІс •Раузан• 1З.10 Ключовий момент

14.00 Кримінал 14.40 Дискавері 16.15 Я все про вас знаю 17.15 Т/с •Привілей кохати• 18.05 Т/с •Я тебе люблю• 19.05 Тfc •Зцілення ЛІОбов'ю• Подробиці Інтерспорт 20.ЗО Т/с •Кармеліта• 21.ЗО Т •Ключі від безод­ ні• 22.25 Т •Бандитський Пе­ тербург-5• 2З.ЗО Гіннесе-шок

20.00 20.20

fc

Тfc •Центральний округ-2• 22.ЗО Тjc •Чорний ворон•

21.25

2З.З5 ТСН

00.05 Х/Ф •18 місяців• ІНТЕР

1+1 Сніданок з Н1 07.ЗО Т/с •Усі жінки-відьми• 08.ЗО Сніданок з 1+1 09.00 Т/С •КлОН• 10.00 тсн

10.15 Х/Ф •Їх знали тільки в обличчя• 12.00 Т/с •Ксена• 1З.ОО Т/с •Дорослі діти• 14.00 тсн 14.10 Єралаш 14.45 тІс •Друзі• 15.45 Т jc •дівчата Пл мор• 16.40 Tfc •Дорога Маша Березіна• 17.З5 Т •Усі жінки - відь-

fc

МИ•

18.З0 Tfc •КлОН• 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Т/с •Моя прекрасна

Перехрестя 17.З5 Аудієнція 18.00 Територія А 18.З5 Милосердя 19.15 Вікно в Америку 19.ЗО Теніс Кубок Девіса. Україна - Уtорщина 20.З5 Вечірня казка 21.ЗО Світ спорту 21.50 Суперлото. • Трійка•. .. кено•. Мегзлот 22.05 Така мода 22.25 Спортклуб 2З.ОО Подіі світу. Підсумки 2З.40 Енергопанорама

1+1 07.00 08.00

Богатирські ігри Т jc •Піратські остро­

ви•

09.00 Життя прекрасне 11.00 Страшні сили природи

Єралаш 12.ЗО Т/с .. ксена-6• 1З.ЗО Т jc .. моя прекрасна

12.00

нянька~~

Х/Ф •Приватний де­ тектив або Операція .. кооперація• 16.40 Концерт •Зірки у Кремлівському палаці• 18.15 Т Іс •Моя прекрасна

14.45

18.ЗО Діловий світ. Тиждень 19.25, 22.00 Гала-концерт конкурсу ім. В. Івасюка 20.ЗО Вечірня казка

Лото ·Трійка•. •Кено• 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки 2З.40 Х/Ф •Коханець моїх

21.50

снів»

1+1 Бокс

07.00

по-справжньо­

му. Мартін Кастілло Ерік Морел 08.00 Tfc ·Піратські острови•

09.00 Лото-забава 10.00 Єралаш 10.1 О Концерт •Зірки у Кремлівському палаці• 12.15 Богатирські ігри 1З.10 Т/с •Моя прекрасна нянька•

14.25

Х/Ф •Радощі і печалі

маленького лорда•

16.20 Х/Ф •Нові пірати• 18.10 Т/с •Моя прекрасна нянька•

19.ЗО тсн

20.15 Х/Ф •денне світло• 22.ЗО Т/с •дві з половиною ЛЮДИНИ•

КИЇВ 16.З5 д/с •Під кутом 2З,5· 07.15, 19.55 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, 12.00, 13.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн 08.05, 21.05 5 хвилин 08.10, 19.00 Tfc •Тінь• 09.00 Відсвіт

06.45,

09.ЗО Х/Ф •Обіцянка• 11.20 Музика

11.40 Тfc

•Умерти двічі• 12.ЗО Т/с •На вістрі• 1З.40 Споживач 14.05, 21.15 Дозвольте за­ питати

14.20 М/Ф •Аліса у Країні Чудес•

15.00 Музей кіно 15.40 Т/с •Таємничий

ост­ рів• 16.ЗО Без дієт і рецептів 17.00 Доброго вечора, кияни! 17.45 Т •Мріі і дзеркала• 18.З0 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 20.15 Корпорація •Сімба• 21.ЗО Сесія Київради 23.20 Вісник роботодавця 2З.45 Х/Ф •Друїди•

fc

fc

06.05 я все про вас знаю 06.50, 07.10, 16.25 Єралаш 07.00 Подробиці. Економіка 07.20 М/с •Назад у майбут-

22.ЗО Прояв часу 22.50 Міліція з народом 2З.ОО Підсумки 2З.З5 Абзац 2З.50 Темник

00.20 Служба розшуку дітей 00.25 Тfc •Твін Піке•

Tfc

•На розі біля Патріарших-4• 22.25 Т jc •Чорний ворон• 2З.30 тсн

21.25

Україна- Угорщина

17.05

СУБОТА, липня

20.15

20.40 Вечірня казка 21.ЗО Діловий світ .21.40 Світ спорту 22.00 Лото. • Трійка•. •Кено•

нянька•

16

06.00 06.05

21.ЗО Діловий світ Світ спорту Лото •Трійка•. •Кено• Пісні нашої долі Міліція з народом 2З.ОО Підсумки 00.00 Ера волі

21.40 22.00 22.25 22.50

07.00

дар

08.З5 КНУКіМ 08.45 Джерело здоров'я 09.00 Сільські вісті 09.ЗО, 10.25, 14.15 Для тих,

-

17 .ОО Хай щастить! 17 .ЗО Не все так погано ... 18.00 Територія А 18.25 Енергетичне поле 18.5{) Вісті. Діловий світ 19.10 Центр уваги 19.4:0 Т/с •Терміновий зліт• 20.40 Вечірня казка

НЄ•

07.50 Сім'я від А до Я 08.20 Т/с •Зцілення любов'ю• 09.20 Караоке на майдані 10.05 Тfc •Кармеліта• 11.00 ввс 12. 15 Тfc •Раузан• 1З. 15 Квадратний метр 1З.55 Усе для тебе

14.55 Джентльмен-шоу 15.ЗО м;с •Пригоди Базза Лайтера із зоряної ко­ манди•

М/с •Малята джунглів• 16.45 N-кілометр 17.00 Т/с •Привілей кохати• 17.55 Т jc •Я тебе люблю• 19.00 Т/с •Зцілення любов'ю• 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.ЗО Тfc •Кармеліта• 21.ЗО Т jc •Ключі від безод­ ні• 22.З5 Т/с •Бандитський Пе­ тербург-5•

16.00

ІНТЕР

06.05 Т jc •Крихітка 06.25 Х/ф •Ковчег• 07.55 М/с •Чудеса

Боб• на віра­

жах•

М/с •Пригоди Базза Лайтера із зоряної ко­

08.25

манди•

Було ваше, стало наше! 09.25 Бадьорого ранку! 10.00 Смачно 10.45 Кумири і кумирчики 11.З5 М/Ф •Американський хвостик-2• 1З.10 •Звукова доріжка• у Кремлі 14.45 Академія сміху 15.З5 ввс 16.55 Розіграш 18.ЗО Городок 19.05 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.25 Інтерспорт 20.З5 Комедійний клуб

08.50

2З.О5 Бокс по-справжньо­ му. Мартін Кастілло Ерік Морел ОО. 15 Х/Ф •У пошуках партне ра•

ІНТЕР

06.05 Т jc ·Крихітка Боб• 06.45 ввс 07.50 М/с ·Чіп і Дейл поспі­ шають на допомогу•

08.15

М/с

•Кім П'ятірка з

ПЛЮСОМ•

Городок Прокинься і співай! Квадратний метр Караоке на майдані 11.З5 Усе для тебе 12.З5 Мелорама 1З.10 ввс 1З.50 Єралаш 14.1 О Природний відбір 15.15 Джентльмен-шоу 15.50 Х/Ф •Найчарівніша та найпривабливіша• 17.ЗО Бенефіс Хору Турець­

08.40 09.15 10.1 О 10.55

кого

20.00 20.15

18.00,

2З.ЗО

Новини Х/Ф •Подвійний про­

рахунок•

22.20 Х/ф • Теорія ЗМОВИ• 00.55 Х/Ф • Трюкач•

5 КАНАЛ 06.15, 19.40 Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 2З.15, 00.15 Час спорту

07.10, 08.50, 12.20, 19.ЗО, 22.20, 2З.25, 00.25 Біз­ 07.45, 09.ЗО, 19.40 Час ко­ 10.00-19.00

2З.40 Х/Ф •Примара будин­ ку на пагорбі•

КИЇВ 06.45 д/с •Під кутом 2З,5• 07.15 Бізнес-ситуація 07.25, 1З.З5, 20.10 Бережіть себе! 07.ЗО, .12.00, 1З.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО стн

08.05, 21.05 5 хвилИн 08.10 Т/с •Тінь• 09.00 Відсвіт

09.ЗО Х/ф •П'ятнадцятирічний капітан• 10.50, 17.05 Музика 11.1 О Молодіжна служба 11.40 Т/С •Умерти двічі• 12.ЗО Т •На вістрі• J З.40 Тfc •Маленькі Ейн­ штейни• 14.05, 21.15 Дозвольте за­

fc

питати

14.20 Мультфільм 15.40 Т/с •Таємничий острів•

16.40 Без дієт і рецептів 16.45 Подолання 17.00 Перукарське мистец-

Час НОВИН ЩО­

fc

fc

fc

КАНАЛ

17.25 Поради 17.45 Т jc •На

19.ЗО Чорний квадрат

07.10, 08.50, 12.20, 19.ЗО, 22.20, 2З.25, 00.25 Біз­

лікаря вістрі• 18.З0 Т/С •Дрібниці ЖИТТЯ• 19.00 Кольори туризму Перлини

20.00

класичної

музики

Вечірня казка 21.ЗО Сесія Київради 2З.45 Х/Ф •Злодій•

20. 15

00.45 Х/Ф •Стриптиз• КИЇВ 07.00 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.00 Бережіть себе! 07.ЗО, 15.ЗО, 17.ЗО, 20.ЗО, 2З.30 стн

08.05 5 хвилин 08.1 О Музика 08.50 Вісник роботодавця 09.00 Корпорація •Сімба• 09.10 Х/Ф •Злодій• 11.00 Економічний вісник 11.ЗО д/с •Війна у повітрі• 12.15, 20.00 Музика 12.ЗО М/Ф •Пригоди Бураті­ но•

1З.40

Перлини

класичної

музики

14.00 Навколо сміху 15.40 М/с «Охоронці історіі• 16.20 Мюзикл для дітей •Поклик джунглів• 17.45 Гаряча тема 18.00 Хіт-базар 18.25 Шлях до успіху 18.40 Споживач 19.15 Телепрес-клуб 21. 1О Доброго вечора, кия­ ни! 21.40 Хfф •Інакше ми роз-

КИЇВ

07.00 Мультфільм 07.25, 1З.З5, 19.45 Бережіть себе! 07.ЗО стн 08.05 Музика, музика, му­ зика

09.00 09.20

...

Споживач Х/ф •Інакше ми роз-

сердимося•

11.10, 21.10 Музика 11.ЗО Т jc •день за днем• 12.ЗО Співає Т. Повалій 1З.40 М/Ф •Острів скарбів• 15.ЗО Алюр 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.20 Мистецькі обереги 17.00 Київ класичний 17.ЗО Мерія 18.00 Футбол. Україна. •Ар­ сенал• (К) - •динамо• (К) 20.00 Київські мініатюри 20.ЗО СТН-тижневик 21.ЗО Т/с •Поліціі Гамбурга. Східний округ• 22.ЗО СТН-спорт 2З.ОО Х/Ф •Поговоримо про це у понеділок• 00.40 Музика

спорту

нес-час

Коротко

щогодини

1З. 15 д/с •Відділ кадрів• 14.15 Страва від шефа 15.20 5 елемент 18.20 д/с •Дорогами Украї-

06.00 Тfc •Машина часу• 06.50, 07.50, 19.00 Репор-

ІСТV 05.З5 Т •Циганська кров• 06. 15 Тfc •Злочин і пока-

07.00 Підйом! 07.20 М/с •Orri і кукарачі• 08.05, 16.55 Тfc •Флори-

fc

рання•

2 МІс •Світ Текса Ейве­ рі• 09.40 М/с •Черепашки-му­ танти ніндзя. Нові при­

09.10

годи•

•Сучасне Роккове

ЖИТТЯ»

Т/с

•Мисли­

вець за старовиною•

Т/с •Пляж. Ря-

10.15, 11.15, 16.15, 17.15 Новий час

10.50-19.50 Час. Коротко

- сталеві

руки•

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 М/с •де Кармен СанДієго?• 08.00 Полундра! 08.ЗО Мfс •Харрикейни• 09.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 09.ЗО М/с •дикі ковбої з Му-Месі• 10.00 Єралаш 10.ЗО Рятуйте, ремонт! 12.00 Концерт •Хороші пісні• 1З.ОО О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф •Максимко• 16.00 Крісло 17.00 Рятуйте, ремонт! 18.ЗО Tfc •Обережно, Задов!• 20.00 ЗЗ квадратні метри 21.00 Х/ф •Віктор-Вікторія• 00.00 Концерт •Хороші жарТИ»

5

КАНАЛ

06.15, 11.15, 19.40 ський час 06.ЗО, 07.00,

Київ­

на•

18.45, 19.00, 00.00 Час 20.00 Час

2З.ОО, 2З.50, новин

22.ЗО Час за Гринвічем 2З.ОО, 00.00 Час новин 2З.З5 Час-тайм 00.40 Ресторанні замітки 01.00 Грошова злива

ІСТV 05.ЗО Т jc •Циганська кров• 06.15 Тfc •Злочин і покарання•

07.05 Служба розшуку дітей 07.10, 08.З5 ЗОО сек 07.15 М/с •Губка Боб· 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 2З.10 Факти

07.50 Ділові факти 08.00, 08.55, 2З.20 Спорт 08.10 Обережно, модерн! 09.10 Мfс •Світ Текса Ейвері• Мfс •Черепашки-му­ танти ніндзя. Нові при­

09.40

годи•

Мfс •Сучасне Роккове

ЖИТТЯ»

fc

Т

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 23.ЗО Дивись! 07.00 М/с •де Кармен СанДієго?• 08.QO Полундра! 08.ЗО М/с •Хзррикейни• 09.00, 20.ЗО, 2З.ОО Мультфільм 09.ЗО М/с •Дикі ковбої з Му-Месі• 10.00 Єралаш 10.ЗО Зніміть це негайно! 12.00 Концерт •Хороші жарти•

1З.ОО о. с. п.-студія Х/Ф •Маленька прин-

14.00

цеса•

Крісло Зніміть це негайно! 18.ЗО Т/с •Обережно, Задов!• 20.00 ЗЗ квадратні метри 21.00 Х/Ф •Віктор-Вікторія• 00.00 Концерт •Хороші жар-

16.00 17.00

ТИ•

5 КАНАЛ 06.15, 19.40 Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 23.15, 00.15 Час

09.00, 16.00 Т/с •Сабрина юна відьма•

09.55 Тfc •Амазонка Пітера Бенчлі•

11.00 Х/Ф •Ланцюгова реакція• 12.55 Т/С •Комісар Рекс• 1З.55 Т/с •Кобра-12• 15.05 м;с ·Злюки бобри• 15.25 М/с •Справжні мисливці за привидами• 18.00, 20.20 Тfc •Карусель• 19.15, 00.00 Спортрепортер 19.25, 00.15 Тfc •Менти• 21.25 Х/Ф •Шостий елемент•

2З.20 Вікна Швидкий гол!

00.05

ники Малібу• •ЗЗ квадратні мет-

1З.О5 Тfc ри•

15.50 Тfc •Вайпер• 16.45 Х/Ф •Народжений захищати•

19.20 Тfc •Леся+ Рома• 20.00 Школа ремонту 21.00 Х/Ф •Повний привід• 2З.З5 Автопарк 00.1 О Х/Ф •М'ячик•

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Tfc •Машина часу• 06.50, 07.50, 19.00 Репортер

07 .ОО Підйом! 07.25 МІс ·O~r'i і кукара чі• 08.05, 16.55 Тfc •Флорисьєнта•

09.05, 16.00 Т/с •Сабрина юна відьма• •Амазонка Пітера Бенчлі• 11.00 Х/ф •Шостий еле-

09.55 Т jc мент•

12.55 Тfc •Комісар Рекс-З• 14.00 Tfc •Кобра-12. 15.05 Мfс •Злюки бобри• 15.З5 М/с •Справжні мисливці за привидами• 18.00 Т/с •Карусель• 19.15, 00.00 Спортрепортер 19.20, ОО. 1О Т jc •Менти• 20.25 Кунсткамера 21.20 Х/Ф •Гусениця-люди­ на-гусениця•

старови ною•

•Пляж. Рятуваль-

08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 2З.15, 00.25 Час

ОО.ЗО Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40 Час ко­ ментарів 10.00-19.00 Час новин що­ години

10.15 Ділові люди 1О.ЗО Оздоровча

система

валволога

Час.

10.50-19.50

Коротко

12.ЗО Страва від шефа 1З.15 Час за Гринвічем 14.15 На перший погляд 15.20 Зодчі 15.З5 Скарбничка 16. 15 д/с •Дорогами України•

17.15 VІР-жінка 18.20 Час. Важливо 20.00 Час 22.20 д/с •Арсенал• 2З.00, 00.00 Час НОВИН 2З.З5 Час-тайм Грошова злива

01.00

06.05 Х/Ф •Пізня любов• спорту

07.10, 08.50, 12.20, 15.20, 19.ЗО, 22.20, 2З.25, 00.25 Бізнес-час 07.45, 09.ЗО, 19.40 Час ко­ ментарів

10.00-19.00 ГОДИНИ

10.15 Новобудова 1О.ЗО Еліта України 10.50-19.50 Час.

Коротко

щогодини

Вікно в Америку 12.ЗО Страва від шефа 1З.15 Ви практично здорові 14.15 VІР-жінка 16.15 П'ятий океан 16.30 д/с •Арсенал• 17.15 Час пік 18.20 Закрита зона 19.40, 2З.50 Час. Важливо 20.00 Час 22.20 Драйв 23.00, 00.00 Час новин 2З.З5 Час-тайм ОО.ЗО Коктейль

11. 15

ІСТV

06.05 Х/Ф •Пізня любов• 07.25 Мультфільм 07.50 Телецентр моди 08.20 Х/Ф •Малюк-каратист-З•

світу.

Привиди

Геттіс­

берга

10.20 Х/Ф •Розбрат• 12.25 Їмо вдома 1З.05 Ціна любові

14.05 Тетянин день 14.1 О Х/Ф •Везуча• 15.50 Тетянин день 16.00 Принцип доміно 17.05 Навколо світу 18.00 Вікна 18.10 Теорія неймовірності. Загадки пам'яті

18.45 Ціна любові 19.55 Х/ф •Фантоцці проти всіх»

22.00 Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт

22.40 Новітня історія. Чер­ воний день календаря

23.50 Найзагадковіші місця світу. Місто відьом

00.25 Т/с ·Меш• СТБ

06.00 Тfc •Карабінери• 07.00 Вікна 07.10 Принцип доміно 08.00 Вікна 08.10 Навколо світу 09.10 Теорія неймовірності. Загадки пам'яті

09.45

Найзагадковіші місця

світу. Місто відьом

10, 20 Х/Ф •Фантоцці проти всіх•

12.15 Їмо вдома 1З.ОО Ціна любові

14.00 Тетянин день 14.05 Х/ф • Тютюновий

капі-

тан•

15.50 Тетянин день 16.00 Принцип доміно 17.05 У пошуках пригод 18.00 Вікна 18.15 Теорія неймовірності. Довгожителі

18.50

Теорія неймовірності.

Чоловік і жінка

19.15 19.45 22.00

Містер Бін Парк гумору Вікна

22.ЗО Вікна. Спорт

22.40 Х/ф

•Кінець імперато­

ра тайги•

07.25 Мультфільм 07.50 Телецентр моди 08.20 Х/Ф •Малюк-кара-

19.20 Х/ф •Заміна• 21.З5 Х/Ф •Перерва-2• 2З.40 Х/ф •Об'єкт МОГО за-

10.50 Квартирне питання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 1З.О5 Х/Ф •На мілині•

16.40 Х/Ф •діамантова рука•

18.45 Факти. Вечір 19.05 Х/Ф •Вибухова сила• 21.00 Х/Ф •Траса 60. Дорожні історіі• 2З.25 Телецентр моди Х/Ф •Безмежний об­ рій•

НОВИЙ КАНАЛ

08.20

М/Ф •денніс-бешкет-

ник»

Запитайте у лікаря Усміхніться, вас знімають! 10.40 Жертва моди 11.10 Маски-шоу 11.50 Т jc •динотопія• 12.50 Х/Ф •Прірва• 14.40 Х/Ф •Пригоди маленького індіанця• 17.00 квн 19.00 Репортер 19.10, 2З.25 Спортрепортер

09.45 10.00

10.50 Квартирне питання 11.45 Фабрика краси 12.45 Факти 13.05 Х/ф •На мілині• 16.40 Хfф •Діамантова рука•

Час НОВИН ЩО-

Блакитна кров

09.55 Найзагадковіші місця

00.45 Тfc •Меш•

00.00

щогодини

СТБ

06.00 Т jc •Карабінери• 07.00 Вікна 07.1 О Принцип доміно 08.00 Вікна 08.1 О У пошуках пригод 09.15 Теорія неймовірності.

2З.20 Вікна

тист-З•

спорту

07.10, 08.50, 12.20, 19.ЗО, 22.20, 2З.25, 00.15,

ІСТV

07.30, 08.00,

тер

1З.З5 Х/Ф •Кокон-2•

щогодини

1З.15 З життя лісу

14.15 Новобудова 15.20 5 елемент 18.20 д/с •Унікальна Украї­

10.1 О

НОВИЙ КАНАЛ

сьєнта•

07.10, 08.З5 ЗОО сек.fгод. 07.15 М/с •Губка Боб• 07.45, 08.45, 12.45, 18.45, 22.45 Факти 07.50 Ділові факти ~ · 08.00, 08.55, Спорт~ 08.10 Обережно, ІІоІСІдерн!-

11.45

сердимося•

Чемпіонат

22.ЗО Закрита зона 2З.З5 Час-тайм 01.00 Грошова злива

години

2З.45 Х/Ф •Кіборг

Авторалі.

світу ОО.З5 Кримінальна Росія

10.45 Тfc •Мисливець за

10.00-19.00

ратних метри•

1З.З5 Х/Ф •дев'ять місяців• 15.40 Т jc •Вайпер• 19.20 Тfc •Леся+Рома• 20.20 Квартирне питання 21.00 Х/Ф •Мегалодон• 2З.15

ни•

09.ЗО, 19.40 Час ко­ ментарів Час новин що­

07.45,

тувальники Малібу• 1З.О5, 19.50 Т/с •ЗЗ квад-

18.45, 19.00, 2З.ОО, 2З.50, 00.00, ОО.ЗО Час новин 20.00 Час

11.45, 17.45

06.15, 19.40 Київський час 06.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00 Час новин 06.40, 07.40, 08.40, 19.20, 22.00, 2З.15, 00.15 Час

тво

Новий час 10.50-19.50 Час.

10.45, 16.40

ТЕТ 06.ЗО, 11.ЗО, 18.00, 2З.ЗО Дивись! 07.00 Т/с •Прості істини• 07.ЗО Тfc •Вітер і Хмара• 08.ЗО Т •Чи боїшся ти темряви?• 09.00 Історіі у деталях 09.ЗО, 18.ЗО Т •Агентство моделей• 10.ЗО Деталі 12.00 Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового міста• 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 м;с •Веселі мелодіі• 15.ЗО МІс •Аргай• 16.00 Тfc •Прості істини• 16.ЗО Т •Чи боїшся ти темряви?• 17.00 Т jc •Вітер і Хмара• 19.ЗО Велике прання 21.00 Х/ф •Шлях зброї• 00.00 Деталі

5

10.15, 11.15, 16.15, 17.15

10.10 МІс

нес-час

ГОДИНИ

22.З0 Х/ф •Мовчання ЯГНЯТ•

нянька•

19.ЗОТСН 20.00 ТСН. ПроСпорт 20.15 Концерт •Зірки у Кремлівському палаці• 22.15 Х/Ф •Поза законом• 00.20 Х/Ф •Кінець світу•

08.ЗО Т/с •Чи боїшся ти темряви?• Історіі у деталях 09.ЗО Т jc • Темний лицар• 10.ЗО Деталі 12.00 Велике прання 1З.ОО М/с •Історіі Кленового міста• 14.00, 20.ЗО Мультфільм 15.00 Мfс •Веселі мелодіі• 15.ЗО М/С •Аргай• 16.00 Т/с •Прості істини• 16.ЗО Т/С •Чи боїшся ти темряви?• 17 .ОО ТІс •Вітер і Хмара• 18.ЗО Тfc •Агентство моде­ лей• 19.ЗО Велике прання 21.00 Х/Ф •Прощавай, ко­ роль!• 00.00 Деталі

09.00

ментарів

ТЕТ 06.ЗО, 11.30, Дивись!

07.00 Тfc «Прості істини• 07.30 Т/с •Вітер і Хмара•

18.45 Факти. Вечір 19.05 Х/Ф' •Вибухова сила• 21.00 Х/Ф •Траса 60. Дорожні історіі• 2З.25 Телецентр моди

00.00 Х/Ф •Безмежний об­ рій•

НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова М/Ф •Ми повернулися. Історія динозаврів• 09.ЗО Кухня 10.00 Зх4 10.ЗО За гроші 11.00 Маски-шоу 11.45 Т jc •динотопія• 12.50 квн 14.45 Х/Ф •Чарівна історія• 16.45 Х/Ф •Множина• 19.00 Репортер 19.1 О, ОО.ЗО Спортрепортер 19.20 Х/Ф •Хто я?• 21.40 Х/ф •Гарний СИНОК• 2З.ЗО Футбол. Гол! 00.40 Х/Ф •Чоловічий

07.45 08.05

стриптиз•

хоплення•

СТБ Х/ф •Лакі Люк• Теорія неймовірності. Довгожителі. Чоловік і жінка 08.15 Парк гумору 10.20 Красива квартира 11.00 д/Ф •дика Африка• 11.ЗО Г. Хазанов. •Жив собі

06.00 07.10

Я•

12.1 О

Х/Ф •Останнє літо ди­

тинства•

1З.40 Х/Ф •Кінець Імпера­ тора тайги•

15.25 Т jc •державний кордон•

16.00 Теорія неймовірності 17.ЗО Телефільм Очевидець. Неймо­ вірні історіі 19.00 Т/с •Марш Турецько-

18.00

го•

Звичайна сенсація. Смерть у бункері 22.00 д/ф •дні, що сколих­ нули світ• 2З.10 Х/ф •Я залишаюся!•

21.00

СТБ

06.З5 Х/Ф •Лакі Люк•

07.50

Tfc

•Державний кор­

дон•

09.25 09.55

Телефільм Очевидець.

Неймо-

вірні історіі

10.50

Рослинне життя

11.ЗО Їмо вдома

12.1 О

Х/Ф •Останнє літо ди-

тинства•

14.00 Їхні звичаї 14.50 Своя гра 15.40 Тjc •державний

кор­

дон•

17.05 Телефільм 17.ЗО д/Ф •Наказано зни­ щити»

18.00 Очевидець. Неймо­ вірні історіі

19.00 Т/с •Марш Турецько­ го•

21.00 д/Ф •Генсеки. Доро­ гий Леонід Ілліч•

22.00 Х/Ф •Несамовита ба­ ба• 2З.45 Автостиль 00.1 О Х/Ф •Солдати фортуни•


9.01 ЮНІ ТАJ1АНТИ

ПОЧАТОК

IOPIHOrO WIIIXY

юнацької творчості диплом ступеня

11

чотирнадцятирічного

В ' ячеслава Рудого, який він виборов на сцені Палацу куль­ тури Білоцерківського заводу гумотехнічних виробів у фіналі ІІІ обласного фестивалю су­ часної естрадної пісні «Кали­ новий дзвін», має особливу цінність як для співучого хлоп­ ця, так і для його наставника, керівника зразкового худож·

За цією, однією з найперших, перемогою В'я!-!еслава Рудого на мистецькій сцені стоїть ве­ личезна праця юного співака та його педагога . За словами Л . В. Шумовської, їі вихованець дуже старанний, дотримується

вакального

усіх вимог керівника, дослуха­

ється його зауважень. Ан­ самбль відвідує з першого кла­ су уже понад 7 років . Як складеться співацька доля стане гарним вокалістом.

-

мовської. Слава ·переживає не найкращі

чості

-

часи

у

своїй

твор­

у нього почалася ак­

тивна мутація голосу, і те, що він продовжує співати, є

Славко виступав у найбільш численній віковій групі. А зага­ лом у декількох відбіркових ту­ рах .з ним у красі співу змага­ лись понад 1ОО співаків та співачок. Природа обдарувала

Михайло ШМАЛЬ, заступник директора БДЮТ з навчально-виховної та методичної роботи.

nоздоровляємо

Петра Павловича з його 55-річним

Щоб в .мирі й добрі ти прожив, як годиться, І сонячний промінь осяяв твій путь.

Хай .мир і достаток живуть в наші.м домі, Хай люди приходять до тебе з добром, А в день ювілею і рідні,

YCDPAIAX

Прізвище, ім'я,

НЕПОВНОІІRНІХ

ком до 45 років, освіта вища пе­ дагогічна або юридична, вільне державною

• Катерина довrодько.

(щомісячно)

ФЕДОРОВ Олександр Олегович,

Другий вівторок

начальник регіональної митниці

Четвертий вівторок

17.00-19.00 17.00-19.00 Перша середа 17.00-19.00 Третя середа 17.00-19.00

перший заступник начальника регіональної митниці

досвід роботи з дітьми не менше 3-х років. Додаткова інформація щодо основних фун .кціональних обов'язків, розміру та оnла-

МИХАЛЬЧУК Юрій Миколайович,

Другий четвер

заступник начальника регіональної

Четвертий

17.00-19.00 четвер 17.00-19.00

митниці, начальник відділення по

11

лиnня

роленка, виїзний

ШУЛЬГА Світлана Василівна,

Друга n'ятниця

застуnник начальника регіональної

Четверта п'ятниця

ЦИГАНОК Микола Антонович,

дружнна, сннн.

16.30-17 .ЗО 16.30-17.30

Перший понеділок 17.00-19.00 Третій понеділок 17.00-19.00

митниці

Поізвище

ny · ІІt~Аам••

соцІdа.вмх

а nраqемаІUУJ8СІІІІІ8;

державного

ronoвмoro cneqlanlcтa вІмІ· вІасмодІі а ро6отодавq•· МИ (nосада ТИМІІаСОВа - иа nеріод декретної відnустки осиовиоrо nрацІвника).

ny

Вимоги: громадянин України, освіта вища відповідного сnряму­

вання, стаж роботи за фахом у державній .службі на керівних по-

-

ім'я

no

батькові, nосада

Дні прийому

Федоров Олександр Олегович, начальник регіональної митниці

Вівторок

Грабовський Олег Борисович,

Середа;п 'ятниця

перший заступник начальника

9.00-18 .00/9.00-16.45

9.00-18 .00

регіональної митниці

службовця

не

t

ЦЯ Олександр Анатолійович.

«~~·;:.с.;:;;.~> fІщ ._nиаих 38М8ІІНІІСІ8

~ в;...иіі ..n-~ f.-

. . _ . ..тnіомаса. Тел. :

15.

4-60-28 .

І Втрачене посвідчення дитини, яка nос­ рія Д N2 297118 від 27.09.1993 року, видане Київською облдержадміністраuією на ім'я ТО · ЛОЧКО Тетяни Василівни , вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво npo nраво власності

rPA.IK ПРИЙОМУ КІРІ8НИЦТ80М ПІВНІІІНОІ PIПOHAJIItHOI МИТНИЦІ CY8'Etm8 IOBHIWIIItOIKOHOMIЧHOI АІ.ІІІtНОСТІ

liyr

=1.

громадян

траждала від Чорнобильської катастрофи, ее·

заступник начальника регіональної

~:.tmllil-

буде nроводити

прийом

м. Бровари, вул. Грушевського,

митниці

З любов'ю­

47-А,

року з 14.00 у N2 З, вул . Ко­

особистих питань nерший за~ тупник міського голови КИЯНh· "!

nорушеннями митних nРавил

й знайомі

2005

nриміщенні ЖЕКу

звертатися за адРесою :

боротьбі з контрабандою та

Тебе привітають за щедрим столом!

торохтять

Дні й години nрийому

ГРАБОВСЬКИИ Олег Борисович,

мовою,

люди,

м. Бровари.

nосада

Вимоги: громадянин України ві­

володіння

no батькові,

гомонять

лодко на серці.

І'ІtАФІК ОСО5ИСІОrО ПРИЙОМУ rРОМАДІІН КІРІВНИЦІ80М ПІВНІЧНОІ РЕПОНАІІІІtНОІ МИТНИЦІ

ДРОЖАЄВА

кують,

село,

вози, гавкають собаки. А сонце все вище підні­ мається з-за гори, і туман починає танути . Спершу з туману визирають білі димарі, а потім вимальовується все село. Ген заблищала річка, відбиваючи промені сонця своїм чистим дзерка­ лом . Біжить вона в парі з дорогою, неначе граю­ чись, то тут, то там пересікаючи їі. По обидва боки дороги густо туляться одна до одної де­ рев'яні хати. Біля кожної з них яскравим віноч­ ком квітують квіти. Ось загули церковні дзвони . І попливла поміж горами величава мелодія, зак­ ликаючи людей до церкви . А ти стоїш зачарована музикою дзвонів, вику­ пана ранніми росами, з повним кошиком грибів, милуєшся тією красою , і здається, що більшого щастя немає на світі . Від того стає щемно і со-

rрафіки осооистоrо прийому rромадян та прийому суО'єктів зовнішньоекономіqної діявьності керівництвом Півніqної реrіонапьної митниці

Щиро і сердечно

ювілеєм.

прокидається

Нам же залишається побажа­ ти В'ячеславу незрадливої уда­ чі , нових мистецьких перемог.

справжнім дивом .

Здоров'я дають хай цілющі криниці, Зозулі до6ро6ут і щастя

Моє рідне село, як часто, на схилі літ, повер­ таюсь думками туди, де пройшло моє дитинс­ тво, і, як подих вітру, промайнула юність . І нехо­ четься вірити в те, що більше ніколи не побіжиш ранніми росами по гірських стежках і не поба­ чиш з висоти гори, як заховалось в тумані село, наче в молоці, а зверху світить сонце. І той білий густий туман осідає все нижче і нижче. Чути , як

мут).

ансамблю «Кали)Іка» Л. В. Шу­

нього колективу

ДУМКАМИ ЛИНУ У СІЛО

його приємним голосом, бага­ тим на тембральні відтінки . А перемогу йому принесли дві пісні : «Зоряний шлях» (муз. І. Гатрича, слова А. Калинчук) та «Любов врятує нас» (музика і слова нашої землячки Н. Баг­

У багатій скарбничці цього­ річних перемог творчих колек­ тивів Будинку дитячої та

ЕТЮД

Шульга Світлана Василівна,

Четвер/n'ятниця

заступник начальника регіональної

9.00-18 .00/9.00-16.45

митниці

Циганок Микола Антонович,

Понеділок;п 'ятниця

заступник начальника регіональної

9.00-18.00/9.00-16.45

митниці

на житло, видане фондом комунального май·

на 23 .10.1997 року, згідно з розnорядженням N2 897, на_ ім'я РУБАН Лариси Василівни, jв · жати недоисним .

І Втрачений державний акт на nраво п • ватної

власності на землю, серія ЯБ N2 151015 від 8.07.04 року, виданий на ім'я

КРАВЧЕНКА Володимира вважати недійсним .

Олександровича.

І Втрачене посвідчення учасника війни, В · ІІ

N2 582847 від 29.09.2003 року, видане Бро· варським управлі нням праці та соціального захисту населення на ім'я ЛЕБЕДИНЕЦЬ Марїі Кіндратівни, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво про право власності на квартиру N2 23, що знаходиться по вул . Декабристів , 44, видане Броварським БТІ від 10.09.2002 року на ім 'я ВІТЕРА Максима Ко· ноновича, вважати недійсним.

ВАТ «РОКИТИ8НСІІtКИЙ СnІЦКАР'ЕР))

PWII301YE ТА АОСТАВJІІЕ ІКІСНИЙ

ЩЕІІНЬ РІ3НИХ ФРАКЦІЙ ТА КАМІНЬ·&n. 5~34-25. ~ : 09602, Київська обл., смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 1.

V: 8 (050) 311·98·50, 8 (262) 5-15-77, 5-22-87,

І Втрачене nосвідчення інваліда війни 2 груnи, серія Б N2 567408 від 15 жовтня 2003 року, видане ВФРЕ ГУ МВС України в Київ· ській області на ім'я САВЧЕНКА Михайла Фе­ доровича, вважати недійсним .

І Втрачене свідоцтво про nраво на сnадщи­ ну, р N2 2·4580 від 23.07.96 року, видане Дер· жавною нотаріальною конторою на ім'я ОСО·

КІНОЇ

Світлани

Василівни,

вважати

недійсним .

І Втрачений атестат про nовну середню ос· віту, серія МВ N2 003300, виданий 23.06.1995 року ЗОШ N2 1 ІІА. Бровари на ім'я ПЕТРЕНКО Вікторїі Анатолїівни , вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення інваліда війни, ее· рія Б N2 564708 від 25 червня 2003 року, ви · дане управлінням nраці та соціального захис­ ту населення м. Бровари на ім'я ДЕМАКИНА

Сергія Івановича, вважати недійсним.

І Втрачене посвідчення ветерана праці, ее· рія А 11 N2 152294. видане 2.03.1999 року уп · равлінням соціального захисту населення м. Бровари на ім'я РУТКОВСЬКОГО Євгенія Гри­ горовича, вважати недійсним.

О В Е Ж Н Т Т Я • raзema Броварських міськоі ma раІіонкоі pu, раuонноі .а.ержавноі uмiнicmpauii. СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв ре .. акuіі газеmu , Броварські міська і ра(юнна

paAu,

раuонна

Аержаь.мінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кІ N 259 від 10. 12. 1997р. Індекс

61285

ААРЕСА :

07400, Кuівська обл., "'· Броварu, бульв. Незалежності, 2. РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34.

ВіААілu: сільського госnоАарсmва 4-02-92; nромuсловосmі і соuіальнuх

бухгалтерія,

• • • •

numaнь,

лuсmів

і

npuuoм оголошень

масової poбomu

4-04-81;

4-23-26.

Редакція не завжди nоділяє nозиfІІію авторів.

За точність викладених фактів відnовідає автор. J\истування з читача..чи

на сторінках zазети.

За з..чіст рекла-"Сu відnовідальність несе рекла..чодавець.

t..рук oфcemнuu. Обсяг 1 Арукованuu аркуш. ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня " уnравління у справах

npecu

інформації Кuївської облАержаАмінісmраuії .

ma

Зам. Тираж

2282 1835

nрим.

#53 2005  
Advertisement