Page 1

Середа

1 липня 1998 р. N2 53 (8945} Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

ЯК УЖЕ повідомлялося в нашііі газеті, минулого вівторка районною держадміністрацією

проведені збори акшву району. З доповіддю "Про положень, які містяться в

міської та роботи

в

районної рад, районної державної адміністрації'·., .~>ь

нових економічних умовах, вони

не

поспішають втілити новизну, "вд11хнути" в життя о•rолюваних підприємств нові форми роботи,

завдання щодо реалізації

організувати nереробні підрозді;rІІ. Додайте до цього

Посланні Президента України до народу та Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, проголошеному на засіданні Верховної Ради України 12 травня 1998 року", виступив голова районної держадміністрації В.М.Хоменко. Документ цей, підкреслив доповідач, є свідченням глнбокого розуміння Л.Д.Кучмою відповідальності нннішнього моменту й намагання детально з'ясувати стан,

безгосподарність. сумиівні оnерації з реалізацією продукції за бартером, ІІпу•rне створення збитковості, й стане зрозумілим: док;rадати рук і зусиль є до чого.

завдання

та

перспективи

Ось приклади. Станом на початок травня ц.р. поголів'я ВРХ в раЇІоні складає лише 16 529 голів проти 23 975, що було в минулому році. Те ж саме стосується і поголів'я

розвитку

районі, то підсумюr poбonr промислових підпрнємств

за 5 місяців, детальшrй аналіз стану справ дають підстави стверджувати: цього року є всі можливості

зупинити спад і стабілізуватн виробнвцтво в усіх галузях. Прош відповідного періоду минулого року прнріст обсягів випуску промислової продукції в порівняльних цінах становить 115,7 відсотка. Найбільший приріст досягнуто на заводах "Будперліт" та "Факел". Успішно працювали і1 підприємства, засновані на Н• J.ержавній формі власності: товариство "Мономах", ТОВ "Полімер ПАП", малі nідnриємства "Лавертои", "Журавушка", "Хар'ювнк" ... А от про ВАТ "Кашпянський комбікормовий завод", АТЗТ "Літківська швейна фабрика "Любич", премкомбінат раіісnоживспілки цього не скажеш. Тут доnущено значне скорочення обсягів виробництва, а nремкомбінат фактично не nрацював. Чільне місце в Посланні Президента nриділено активізації іноваційної діяльності та широкому залученню інвестиційних коштів. Що в цьому плані робrпься на Броварщині' 1 Випуск нових видів продукції освоїли згадувані вже заводи "Будперліт" та "Факел", над освоєнням 40 моделей одягу працює "Любич". Здано також дві лінії з розливу безалкогольних напоїв на заводі "Кока-Кола Аматіл Україна ЛТД", значні обсяпr робіт виконано на споруджені фабриюr морозива ТОВ "Фермой-Кі". Раііонною держадміністрацією вживаються цілеспрямовані заходи на пошук партнерів для спорудження на Броварщнні переробних підприємств, що дозвошrло б створнти нові робочі місця і забезпечиш реалізацію сільгосппродукції. Тих же м'яса, овочів, молока. Та іі прнбуткова частина бюджету від цього тільки виграє ... Оскільки сільське господарство, як підкреслив Президент, є галуззю, на якій практично тримається держава, то мусимо особливу увагу приділяти саме вирішеиню ключових проблем АПК. А їх чимало і в районі також. Це і досІІТь-таки абсурдна позиція окремш керівників переробних підприємств, і слабкий рінснr, робош госnодарників у розбурханих хвилях СКОНО~ІіЧІІИХ УМОВ. ЧІІ не иайбільше турбує раїr_;tсржадміністраІІію ілюзорність і стсрсолшність \ІІІслснІІя окремих голів КСП. Звикнувши чекати ;tопо\юпr від держави, ІІС зумівши анаптувалrсь до

їхній "розмах" роботи і не такий, як колись, але район продовжує жити повсякденним

життям. Спокійною і регульованою

держави. Характерною є й та особлнв і сть, що це перше звернення Президента до нового парламенту, віддієздатності якого

багато в чому залежатиме подас1ьша розбудова суспільства. Зрозуміло, що моЖJшвість цього поступу пов'язана насамперед із розвитком економіки, де основою-основ мають стати ринкові перетворення. Досягнення їх не є самоціллю. Вони -інструмент якісної перебудови екоиомікн, глибиншrх соціальних перетворень. І чи не найголовніше -- підвищення добробуту людей. Якщо через цю призму оціниш ситуацію в

заборгованість з виплат заробітної плати_ та пенсій, допомог потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, проблеми в функціонуванні закладів соціальної інфраструктури. Та що б ми не говорили, на які б об'єктивні та суб'склrвні фактори не nосилалися, але на Броварщині нормально функціонують, на відміну від інших регіонів України, й освітні заклади, й медичні установи, й осередки культури. Хоча, можливо,

свиней. А кількість птиці хоч і зросла на

14 відсотків,

але ж ... У тому ж КСП "Богданівське" іїнемає зовсім. Через низькі nрирости ВРХ стало нерентабельним виробництво м'яса. І все це відбувається у той час, кошr з боку райдержадміністрації,

її

відділів

та

служб

сільгосппідпрнємстсвам надається цілий комплекс різновидної допомопr для поліпшення фінансового стану. Одне тільки укладення угод регіональних контрактів чого варте' Без них, а також без допомоги, з боку району в придбанні паливно-мастильних матеріалів, міндобрив окремі господарства, без

сумніву, "провалили" б весняно-польові робош. А так, за умови збільшення nосівних площ навіть за минулорічної урожаііності буде отримано вагому надбавку в заготівлі зерна, збільшено загальну суму прибутків від його реалізації. Перед працівиикашr, і в першу чергу керівниками сільгосппідприємств, стоїть чимало невідкладних завдань, зайиятися вирішенням яких диктує сам час. Це і необхідність розширення мережі

залишається на Броварщині іі релігійна ситуація, знаходять своє вирішення екологічні й природоохоронні проблеми, активним чином ведеться підготовка до роботи виробничих та соціально-культурних закладів у осінньо-зимовий період. Стосовно останнього. Упродовжтрьох днів - з 15 по 17 червня було проведено зустріч голови райдержадміністрації, його заступників із селищним, сільськими головами, керівникамн підприємств, іншими посадовнми особами, де всебічно обговорювалнея питання підготовюr до зими.

АТ "Бровари-молоко" відкрито в районі роз­

вилки біля парку ім. Т. Г. Шевченка. Тут можна придбати свіжі молоко, масло,

сметану,

ряжанку,

за цінами виробника. До речі, продукція прямо з молокозаводу

завозиться сюди згідно з графіком тричі на день.

А працює кіоск з

зручно для покупців, які висловлюють

воно щодень ставнть усе нові й нові проблеми. Про окремі з них говорили учасники зборів активу. Так, на думку голови правління АТ "Радгосп-комбінат "Тепличний" В.І. Чернишенка, становлення АПК значно стримують непродумана податкова політика, диспарrпет цін на nромислову і сільгосппродукцію. Але колектив

досі

овочівників навіть за такнх умов нарощує темпи

...

виробннцтва.

Проведена

в

"Тепличному"

у

тому

розширювалася,

а

навпаки, скорочувалася.

*

*

*

аптечний кіоск почав

працювати у приміщенні

реконструкція, пошук нетрадиціііних шляхів

ДИТЯЧОЇ

підвищення врожайності овочів, розширення їх асортименту дозволить у 2000 році вийти на новиіі

Тепер ліки, прописані

15 тисяч

тонн продукції.

На проблемах такого населеного пункту, А. Б. Бочкарьов. Кілька сот гектарів землі в селі не

ПОЛіКЛІНІКИ.

лікарем хворій дитині, можна купити тут же, не

шукаючи

потрібний

препарат

по

Крім

всьому

обробляються зовсім, кількість худоби в чотирьох КСП зведена до мінімуму. Але найголовніше -

місту.

люди ще не готові стати справжніми власниками,

лікується у стаціонарі,

зручно

перейшло на нові сучасні технології вирощування

Т.М.Руденк•о. На їі думку настав час порушиш

овочів, забезпеченню зростання їх виробництва. І ще один момент, на якому наголошувалося в доповіді Президента України, і який знайшов належне відображення в доповіді В.М.Хоменка. Маю на увазі підтримку малого підприємництва. Станом на 1 квітня ц.р. на Броварщині зареєстровано 532 суб'єкти підприємницької діяльності юридичних осіб. Там працює б.rrшько двох тисяч працівників, завдяки яким у першому кварталі ц.р. сформовано маііже половину прибуткової часшви раііоююго бюджету. Зі свого боку райдержадміністрація активно сприяє розвитку малого бізнесу. Торік, приміром разроблена програма його підтримки на!997-1998 роки. І ії реалізація дає вже перші вагомі плоди. Зрозуміло, все, що робиться

питання хоча б часткового фіна1rсування райлікарні за кошти підприємств і установ. А в селах Броваршини варто створипІ фондІІ милосердя і підтримки найзнедоленіших. До

родного

структурами у районі переслідує мету - підвищrпн добробут ;но;1ей, забсзпе•шш їх соціальний захист. А,1е

районі

мережа магазинів не

проведено реконструкцію підприємства, і воно

владннми

щиру

вдячність керівництву АТ

бо не мають реальної віддачі. Ряд цінних пропозицій висловила в своєму виступі голова профкому ВАТ "Княжицьке"

іншнми

7. ОО до

години, що дуже

19.00

"Бровари-молоко" за

як Велика Димерка, увагу присутніх акцентува4!

і

без

торговельної надбавки,

турботу про них, адже

Стосовно останнього. На Броварщині на сьогодні привашзоване 44 об'єкти загальнодержавної та комунальної власності. І є позитивні приклади, коли

райдержадміністранісю

сир,

кефір

Життя- є життя. І в такому складному за

рубіж-

кредитування, співпраці з іноземним капіталом

*

п'ятий фірмовий кіоск

своєю специфікою регіоні, яким є Броварщина,

фірмових магазинів, і створення МТС, і завершення земельної реформи, і реформування відносин власності.

цей крок видався вдалим. Узяш хоча б АТ "Радгосп­ комбінат "Тепличний". Тут завдяки використанню передових технологій, залученню різноманітних форм

*

*

...

бо

того,

для

тих,

все частіше

доводиться

це хто

ліки

купувати

самим хворим.

*

. ..

у

*

рамках дня

Міжна­ захисту

наповнення цих позабюджетних рахунків слід

дітей відділ у справах

залучаш й підприємницькі структури. І згадуваиі вже виступаючі, й інші їхні

сім'ї та молоді органі­

колеги, аналізуючи ситуацію в різних сферах життя району, підкреслювашІ необхідність пошуку шляхів виходу з кризи. А можливо це лише за

дворі" у мікрорайоні по

умови спільної цілеспрямованої роботи, використання нетрадиційних підходів як до цьоr·о й спрямовує Послання Президеита. На

зборах

активу

було

прийнято

зував свято "А у нас, у вул.

Короленка та на

"Торгмаші".

іграх із подарунками, солодощами

Кабінету Міиістрів Україшr, ІlJудовш колекшвів,

варениками.

громадських оргаиізацій та населення раііону. Во:ющшир НЕБРАТ.

із

участь у різноманітних

Звернеиня їх учасннків до Верховної Ради,

в умовах крrпи ІІС всr.ого в;щсться ;юсяпІІ. А звідси і

Діти

задоволенням брали

А

та

дітей

40

із

малозабезпечених сімей відвідали Києво-Печер­ ську лавру. Природня та рукотворна краса напов­

учасників зборів активу Броварського району до Верхо~ної Ради, Кабінету Міністрів У країни, трудових колективів, громадських організацій та населення району. Підтримуючи курс Президента України щодо основних орієнтирів і

пріоритетів

поступу

держави,

згуртування навколо нього людей, державш1х та суспілr,них інституцій,

ми, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських колективів Броварщини поділяємо стурбованість глави держави Л.Д.Кучми, шо міститься в Посланні до українського народу, Верховної Ради України. Усві­ домлюємо, що тільки за умови об'еднання усіх гілок влади, всіх членів суспільства, при забезпеченні соціальної злагоди і миру можна побудувати нову демократичну і правову державу.

Збори активу Броваршини звертаються до Верховної Ради України з наполегливою вимогою: активізувати роботу в плані законодавчого процесу, здійснення радикальних економічних реформ, упорядкування податкової системи. Зобов'язуємо народного депу­ тата України від нашого округу ініціювати подання на розгляд Верховної Ради у першочерговому порядку таких законопроектів, які б стимулювали виробничий процес, структурні зміни в економіці, за­ безпечення послаблення податко­ вого тиску, впорядкування системи

місцевих податків та платежів, соціальний захист населення.

нювала

їхні

душі

спокоєм і добротою. Хочеться подякувати за змістовну

екскурсію

Звертаємося :to Кабінету Мі­ ністрів України із закликом: здій­ снити конкретні заходи для захисту

колективів, громадських органі­

директору АТП-13209 Р.

зацій, населенню Броваршини.

Ф. Ло~єву та екскурсо­

вітчизняного товаровиробника, зменшення диспропорції в ціно­ утворенні, концентрації зусиль на

Оцінюючи ситуацію, що склалася

воду О. І. Генераловій.

у виробничій і соціальній сферах,

погашення заборгованщ:ті із заро­

бітної плати, соціальних виплат. Вважаємо за необхідне звернути увагу органів виконавчої влади, місцевого самоврядування Бровар­

щини на повне і неухильне вико­ нання державних рішень, персо­

глибоко усвідомлюючи існуючі проблеми, збори учасників активу закликають усіх земляків до кон­ структивної співпраці, розумного діалогу, пошуку шляхів виходу із кризи задля майбутнього України, задля

гідного

життя

кожної

людини.

нальну відповідальність за це усіх

без винятку посадових осіб. Ці слова звернення ми адресуємо керівникам і членам трудових

Учасники зборів активу Броварського району

23 червня 1998 року

*

*

*

у міському ЗАГСі ви можете

запросити

на

своє весілля дискотеку разом із досвідченим тамадою-професіона­

лом. У розважальній програмі

тости,

гумор,

жарти,

ігри,

конкурси, оригінальні фокуси.


,---------------------, Броварському району

- 75

території

карні

'Т'ztl{ усе ПОЧUНZІАОСЯ ... де

(М. Сшн) округи, до яких належала й Київська. А ті, в свою чергу, -на райони. Як зазначає в своїй книзі В. Гузій, ідея включення бровар­ ських земель до складу Київщини належала ще уряду Української

Народної Республіки: Україну було поділено на ЗО земель. До Київської землі була віднесена й територія завширшки 20 км, яка простягалась за Дніпром на Лівобережжі. Броварський район створено навесні 1923 року. Того ж року райцентрами стали також Велика Димерка та Гоголів. Останній, до речі, райцентром був недовго лише до вересня 1924 року, після чого Гоголів і села, що до нього прилягали, увійшли до складу Великодимерського району. У Броварах у цей час почали діяти райвиконком, райком партії та райком комсомолу. Кількість населення райцентру за станом на ·1.01.1924 року становила 4909 чоловік (проти 4066 чоловік у 1920 році). Більшість промислових (чи, швидше, напівкустарних) підпри­ ємств, що знаходились у Броварах, перейшли у власність держави. Це, зокрема, чавуноноливарний завод

колишнього власника Єрусалим­ ського, млини - власників Фере­ тера, Теплицького та Новосель­ ського, миловарний та шкіряний заводи Янискера, лісопильний завод Клігремана та інші. На перелічених підприємствах працювало лише 57 чоловік. Значних успіхів було досягнуто в галузі народної освіти та культури: у 1923 році відкрився райсіль­ будинок (будинок культури), у якому, до речі, була музейна кім­ ната. У 1924 році відкрито школу ліквідаціі неписьменності. У червні 1925 року при райсільбудинку створено літературний гурток Київської філії "Ялугу", активним учасником якої був броварець, поет Дмитро Чепурний, ім'я якого з'явилось в українській літературі в середині 20-х років.

І

ЛІКВІдацІя неписьменносТІ середІ

селянських мас, будувалися чи обладнувалися клуби. Так,І наприклад, в 1923 році утворено І партосередок

в

Гоголеві,

комсомольські організації в1 Требухові та Літках.

І найголовнь1ше: у сільськомуІ

виробництві районів закладалися І підмурівок майбутнього колектив­

ного ведення господарства. Так, І

ще в 1919-21 роках у ЖердовіІ безземельними і малоземель­ ними селянами організовано три І товариства з спільного обробітку І землі (ТСОЗи), які в 1924 році об'єдналися в комуну "Жовтневч революція". Першим головою їі

був І. П. Лисенко. У 1919-20 рокахІ

у Гоголеві кілька селянськиХ! господарств об'єдналися в

сільськогосподарську артільІ

"Сонце бідноти" (Р. Іваницький, Г.І Ус, А. Лень, І. Рибка). Навесні

1923 року з ініціативи партосе-1

редку в Гоголеві утворену новуІ сільськогосподарську артіль "Тру­

дове братство", яка розмістилася І

в маєтку Красовського. ГоловоюІ артілі став М. Рибка. Спочатку ця

артіль, як і більшість подібнихІ утворень, мала доволі слабкуІ

матеріальну базу: 5 плугів, 8 возів, 10 коней і 9 корів на незначнуІ кількість землі. Однак уже в 1925-І 1926 роках в селах Броварщини почала проводитись ліквідація заможних, або так званих

1

куркульських господарств шля-1

хом відбирання землі та рема-І ненту (як, наприклад, у Бобрику).

У заможних господарів відби-І рались ( "націоналізовувались") І

також млини (20-ті роки, Рудня).

У житті Броварів, як районного І

центру, відбувалися й інші зміни. І У 1924 році в селищі відкрилася перша кооперативна крамниця, а І

в кінці 1926 року -

Бровари було І

трикотажу.

1

України Гаврила Одинець ( 18711945). У 1923 році пам'ятники Т. Г.

у місті починає зростатиІ промислове будівництво.

І Шевченку були встановлені в селах Гоголеві, Требухові і Княжичах. У селах новостворених трьох

1районів І

б.іл~шо~иків на селі), ~еласяІ

відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченку. Бюст Кобзаря виготовив з дерева житель Борисполя Петро Верна. Цей пам'ятник простояв більше 15 років. На відкритті його

І був присутній державний діяч

І

ви-

27 липня 1923 року в центрі фабрикою верхнього дитячогоІ

1 І

ступають першими

1 помІчниками (ос:анні

1

1Броварів І

І

радіофіковано. На 1929 рік припадає початок роботи артілі, яка в майбутньому стала

1

У

1930

дитяча

- 80-і

ШО-і

рокиJ

(Закінчення)

швидкої доnомоги nрацювало 2-З

гараж, відкрилися тераnевтичне,

нового будинку

лікарі та фельдшери, які також

хірургічне, nологове і гінско­

ВЛКСМ. У лікарні обладнали

виконували роботу санітарів.

сучасне фізіотсраnевпІ<ІІJе відді­ лення з електро-, грязс- та

харчоблок і nральня, а також

залишався в старому nрнміщснні

лікуванням, інгаляторісм, маса­

двоnоверховий будинок акушер­

no

40 ліжок. У 1965

році в центральній

вулиці Мічуріна.

іншим. Почали функніонувати

nідnриємств та збільшенням кіль­

щойно відкриті кабінсти ультра­

кості населення існуючі медичні

звуковuї діагностики, фіброгастро­

150

заклади вже не могли забезnечити

ліжок. Стоматологічна nоліклініка

все зростаючої nотреби в наданні

районній лікарні було вже

виділилась в окрему установу і

медичної доnомоги. Тому в

була nереведсна на вулицю Мічу­

році міськком nартії, ~1іська і

ріна (де було дитяче відділення).

районна Ради вирішили бу;~увати

обстежсння, клінічна, біохімічна,

1975

Головним лікарем стоматологічної

тераnевтичний корnус на

ліжок, а за рахунок кооnсрап1вннх

Дмитрович Яхно.

коштів

1967

році головного лікаря

240

nромпідnрисмств

Поліклініку на

Тераnевтичний

корnус

ка змінив на цьому nосту Віктор

ввсдено в ексnлуа.танію в

було

1979

Григорович Бугсра. Пі11 час його

році, що дало можливість відкрити

роботи nочалося будівнІІІІТВО

І О спеціалізованих відді!ІСНІ •. У

лікарні на

цьому ж році відкрилася nоліклі­

ІНІ

ніка на nромвузлі. На псрню~ІУ

240 ліжок та nоліклініки 250 відвідувань. У 1972 році ГОЛОВІІІІМ jliKapCM

ЦРЛ став Євген Антонович Холо­

nоверсі нового будинку

50

років ВЛКСМ (нині

no --

вулиці буш,в.

року на nосаду

Незалежності) ві;~крнлася стома­

І·оловного лікаря nризначений

тологічна nоліклініка з тсраnсв­

Басиш, І ванови<І Самойленко.

ТІІ'ІІІІІМ і nротеЗНИМ ві;щіЛСННЯМИ.

дов, а в кінці

У

1971

1973

нІщтво тиnової лікарні на ліжок

з

окремо

і nоліклінікою на зміну.

240

збу;~ованнм

інфекційним корnусом на

за

У

році було закінчено будів­

250

Були

40 ліжок

відвідувань

nобудовані

1982 році

на nосаду І'ОJЮВІІОГО

жіноча

І

Володимир ПЕТРОВ. І

комсо-

'---------------------~ броварчан останнім часом сталися великі зміни в

кращий бік. Люди задоволені тим, що налагодилась робота і на маршруті

N!!

ЗЗ2 (експрес).

Проте є велике прохання до керівництва АТП

-

1З209 продовжити графік автобусів ввечері. Тобто, щоб останній автобус із залізничної станції відходив о

люди у

20 год.

ЗО хв., на півгодини nізніше. Ад;же

весняно-літній період зайняті на своїх

ділянках і дачах, тому повертаються додому пізно. Наnриклад, дачна електричка Заворичі прибуває у Бровари о

год.

20

10

-

Дарниця

хв. (якщо не

nізніше), а останній автобус саме перед цим

від'їжджає. Стомлені люди нервують, бо треба йти пішки.

Отже, від усіх городників, які користуЮться

МАБУТЬ, саме влітку з усіма

іІо1·о

nринадами,

окремих

квартир,

мешканці як

Моє місто

моя

-

році розnочалося

1000

відвідуваш, за

році

зміну, у

nобудований

1996

хірургічний

За матеріалами лікарів

того,

з уже відведених індивідуат,ну забудову ЗІ

~:--

nравило,

В!ІаСІшкам нехай навіть маленьких

менталітет. Бо закладсна ня любов до землі, до всьо1·о, що вона нам ТаК Щедро да рус, у ІІаШИХ І'СНаХ.

Тож і не дивно. що багато бро­

Олімnійській

Скільки

будиночків, що утопаюп, у зсJІсні садків. Такий вже наш український

сьогодні

соток треба: городянину?

варчан бажаюп, внріш1пн свое ЖІІтловс nитання з л:оnо~югою тих­

таки

кількох соток (з1·ідно із

адреси"

ііуж

створено

два

коопсратІtІJІІ кварталІ,Ію-саюІбІюї

законодавством, у місті їх виді­

забунови в районі "Торгмашу"

квартир вже не доводиться

...

Саме з цією мстою рішенням

міськвиконкому N\.! 26З від 19 ссрпня 1997 року "Про надання дозволу на nроектно-nошукові роботи, оформлення технічної документації та надання поштової

У скрутний для нашої родини час на допомогу

нам прийшли громадські організаціі

.,--

Асоціація

підприємців і фермерів, Союз українок, відділ

--

вул. Олімnійській та Б. Хмель­

надходити заяви на виділення

зсмсльІІІІХ ділянок на забудову. Протягом року до нас звернулись

nонад

200 броварчан,

укщщено

60

угод, люди сnлатили nерші внески на

розробку

nроектно­

кошторисної доку~1с1пації. Так, проведено топографі чно-зйомо<Іні роботи, інститут "УкрНДІцивіль­ сільбуд" розnочав готувати ескізні варіанти

проекту

детаJІІ.ного

земельної :1ілянки. Отже, видано викопіювання з Генплану міста, затверджене

і

погоджене

з

головним архі1сктором області на

соціального захисту молоді, редакція газети "Нове

забудову кварталу з індивідуаль­

жипя". Хочемо подякувати М. Г. Овдієнко, В. О.

ними

Антоненку, Н. І. Толмачовій та багатьом іншим

шириною

добрим людям за їх чуйність, небайдужість до

чужих проблем. Сім'я Жерибор.

0,10

земсJІІ,ними

25 - - 30

ділянками

мстрів nлощею

га.

Але останнім часо>"І, незважаючи

на

вже

nроведену

ві;tділом

каnіта.rп,Іюго бул.івншпва роботу і затрачені чималі кошти 3абудов­

Уже не перший рік допомагає виживати нам,

інвалідам, соціальний працівник Тетяна Мико­

ників, інститут Ію•шв напu_,ІягаТІІ

"Діnро.\Іісто" на котеджно­

лаївна Коваль. Завдяки їі енергії і доброму, чутли­

зблокованій

вому серцю ми, переселенці із зони ЧАЕС, не

сот~к землі майбутнім власникам

відчуваємо себе одинокими. Будь-які доручення,

внеокощільній забудові міста. Тобто, замістІ, 10 nриватно1·о будинку nроnонується

звертаюсь з відкритим листом до директора АТП-

1З209

того, під час загострення хвороби замість того,

наnрямками світової житлової

залізничної станції пізніше на ЗО хв., і нехай він буде

щоб відвідувати нас двічі на тиждень, ця мило­

політики. Але, ннбачтс. аш·,1ісць

скороченим, не до метро, а хоча б до масиву чи

сердна жінка навідувалась щодня.

Низький Вам уклін, дорога людино!

ваш постійний читач

О. П. ПРОКОПЧУК,

Станіслав ГУСАРУК.

Г. І. ВАРИВОДА.

nід

,2

га

(nриблизно 2ЗО ділянок) на вул.

зручних, з усіма вш·ощtМІІ заз;~рять

сучасними нормами і

-

1995

доходи, в суnсрмаркстах. Крім

4 сотки.

З повагою

містечка в

будівництво поліклініки на

Володимир МЕЛЬНИК.

ніби-то

"розвилки". Будемо дуже вдячні.

ніку. На території лікарняного

розмістилась на nершому nоверсі

лише З-..

зробіть останній рейс від

ПрІІ~ІіЩСННі КОЛІІІІІІІІ,ОГО СТаці­

ОНару обладнали юпячу nопіклі­

харчоблок, nральня, котельня,

мотніми людьми вона виконує на совість. Більше

Р. Ф. Локтєва:

nусамІІ, доnоміжшІ:о.ш службами. У

О. П. Свирид

всі свої обов"язки по догляду за хворими, са­

електричками та їздять автобусом М?ршруту N!!ЗЗ2,

240 ліжок

з соматичним й інфекційним кор­

таМ. М. Боримського nідготував

nлану, в яко~tу вказано структуру

У сфері автотранспортного обслуговування

сктом дитяча лікарня на

nереведена на житловий масив, де

Читач дякує

Читач пропонує

рОІ\і nерших хворих прий­

·-

доnоміжні nриміщення лікарні

нвцтва міськвиконкому почали

1

1991

120 ліжок,

Тим бію.шс, що <Іскати безплатних

стали

У

І І яла збудована за пшови~1 nро­

консуЛІ.тація

До ві;щілу каnітшшю1·о будів­

знову

ліжок, nочалось

бу;~іВНІІІ\ТВО

nологового будинку ІНІ а

160

лікарні.

корпус.

закін•ІСНе

ТІІСЯ садіВНІІЦТВОМ-І'ОрОДНІІЦТВОМ.

Бровари

стаціонар на

Павлович Сокур. У щ,ому ж році

житеЛІв,

раицентром.

старого nриміщення збудований

був

було

році nочалась рскон­

1980

струкнія дитячої лікарні. Замісп,

лікаря ЦРЛ був прІІЗШІЧСІІІІЙ Іван

ницького.

то~у,

лабораторії.

будівництво нової тиnової дитячої

відвідувань.

600

ЦРЛ Павла Михайловича Іванен­

ссрологічна та бактеріологічна У

nолікліtІіки на той час був Леонід

У

водо­

жем, r·олкорсфлексотераnісю та

У зв'язку з ростом nромислових

сько-гінекологічного відділення на

no

У квітні 1937 року, тобто 61 рікІ

років

логічне відцілсння. Тубдисnансер

можна сnорудити будівлі і заііма­

Київській міськраді. З 30-х роківІ

50

лuгічнс, неврологічне, травмато­

ляється не білинс десяти), на яких

пщпорядковувалось

вул.

no

То1·о ж року був збудований

ри, де І!РОЖ~вало на той час 56181

процеси становленн.s.! н.ового ладу: парлинІ та

році Броварський район

було ліквідовано, а місто Брова-І

у ці роки відбувалися

створювалися

відкрилася

консультація. У відділенні

мольські організаціі

Служба зао·ро8'~ у БроВаран

з б у д о в а н о

фінський буднночок,

Мій райцеитр ие oкuueut оком, Не райцеитр, а цеитршtьиий рай! Столь11ий Киі"в у uac під бoкo.Jtt І Дес11и голубий розмай. У 1923 році Україна замість колишніх губерній була поділена на

лі­

було

ЧИ

француз

НеВСЛИЧКІІ~І

Мотивується це

ЗаJ(ОВОЛЬІІЯЄТІ>СЯ

nалісадІВІКО~І

із

квітами і nідстриженим газоном,

бо йому немає nотреби вирощуватн овочі і фрукти, яких r в достатку, на будь-які смаки і

залишилось

12.6 га (80 ділянок).

на

Решту

вирішено відц<ІТИ під багатоnовер­ хову забудову і на nолальший розвиток розв 'язки об'їзної дороги

зі сnорудження:\! на розі вул. Кра­ совського і Олімnійськоі- автосср­ вісного центру.

А

це зна•шть

nо1·іршення екології довкілля через загазованість,

бруд

від

авто­

заправки.

Ми вже бул в свідками корш·уван­

ня Генплану міста. коли

кілька

років тому було заnлановано nо­

дібний квартал в районі ву.1. Бо­ гунського-Маяковського. Хоча старожнли, вт.ч. красзнавещ.Д. М. Гамалій, поnереджали міські власті про безnосередню близькість до nо­ верхні грунтовнх вод. Довелося цей nроект nризуnинити,

незважаючи

на те. що на його розробку вже було витрачені кошп1 із міського бюд­ жету.

Таким чином, хочу звернутись як

до фахівців, так і до всіх бсзnосс­ рсдш.о зацікавлених у nодальшііі розбудові нашого рідного \Ііста з проханням висловип1 на сторінках газети свою думку щодо nерсnек­

тиви жити у власному будинку скупчено, стіна до стіни із сусідом. а на город чи дачну ділянку доби­ ратись у nереnовнених слектри<Іках

і автобусах. Від себе додам: багато з тих, хто nриніс заяву з nроханням

виділипІ у названих

земельну

ділянку

кооnеративах,

не nо­

сnішаюл, ВІЮСІІТІІ гроші через не­

nевну ситуацію із розміром остан­ ньої. Чине трапиться так, що люди

nерсдумають і nочнуть вимагати

гроші назад? Бо хоча закон про зем­ лю ще не прийнято, ШІС вже зараз

кожен розу~1іr, що можливість при­ ватизувати нсхаІі О, І О га з nравом наслідування --- це той якір, який допоможе сім'ї утриматись у бур.\}

JІИВОМУ морі ННІІіІІіІіІ>UЇ СКОНОМічно: ІІССТабіJІІ,ІІОСТі.

Іван ЗУБКО, начаm,ннк ві;ц~ілу каnітальІюІ·о

бу:!іВІІІ!ЦТВа місt,КВИКОІІКО~І)'.


ОСТАННІМ ЧАСОМ у господарствах БроварсІ,кого району прогресує захворюв<нІІІЯ великої рогатої худоби на лсіікоз. Леіікоз - - це хронічне захворювання тварин ,

яке

самовидужування , а випадіння реакції nри

новонароджених телят не пастеризованим

ЗНІІжені концентрації антитіл у сироватці крові траnляється . Тому завдання

та

інших масових лікувально-профілактичних обробок, нумерації молодняка тощо .

Сільськогосподарське

Позитивно реагуючих тварин забороняється випасати в загальних стадах

характеризуєТІ,ся

виробництво

ро1\1ІІОЖСІІІІЯМ незрілих клітин крові та

і

nухливоподібним

Лсіікоз вслик()ї рогатої худоби nрюводить до веmІКІІХ збитків у тваринющтві, тому nроб л о1а борол,бн з ним має велике

пенкоа

ЗІ!а'ІСІІІІЯ.

Враховую•н1 такс становище Броварська раііонна державна лабораторія-ветеринарної мс;-tІЩІІІНІ в 1997 роні провсна дослідження ве~,ого поголів ' я всmІкої рогатої худоби та В

щоб встановити один раз позІпивний

І · ро~І<ІіlСІ . ко~ІУ секторі, де інфікованість

резут,тат на ллйкоз, після чого тварина вюначаєп.. ся хворою і підлягає забою.

ШССТІІМіСЯ'ІНОГО

J

слtІІОВІІТІ· в за1 · альному

32 %,

ВіКу

тоді як в

nрнвапю\ІУ секторі було досліджено

9089

ГОЛіВ і ВІІЯВЛСНО ПОЗИТІІВНО реагуЮЧИХ тварин 2078 голів . що становІІть 22,8'/;, інфіковаІюсті . ТварИНІ! , В ЯКИХ ВСПНІОВЛеІЮ ПОЗИТИВНУ

загальних підставах .

Тому прохання до власників тварин обов'язково вивести тварин у місця їх ветеринарних обробок у зазначений час ветеринарними працівниками.

Одним із шляхів інфікування хвороби вірусом лейкозу є перетримка в стадії

інфікованих · вірусом лейкозу тварин, недотримання вимог щодо ізольованого

у

Л. ШЕРЕМЕТ, лікар - вірусолог районної державної лабораторії

випоювання

ветеринарної медицини .

ссро; юr · ічну реакцію на J Іеіікоз, nовторному

вирошуваІІНЯ молодняка, розтели корів та нетслів у стійлах, одночасні розтели

ДОС.• ІідЖеІІІІЮ ІІС ПіJtЛЯГаЮТЬ.

здорових

Це nов ' язано з тнм , що при л ейкозі небу вас

і продавати від них молоко державі та на ринках . Отримане молоко від підозрілих в захворюванні на лейкоз корів дозволяється використовувати в їжу і для переробки на молочні продукти тільки після знешкодження при температурі 95" С протягом 30 хвилин, або кип'ятіння протягом 5 хвилин з використанням його лише в цьому господарстві . Після кожного дослідження та ізоляції хворих тварин потрібно проводити дезинфекцію примішення та обладнання . Гній та очисні води утнлізувапі на

0/іережно:

ро з рОСТіІІІІІЯ\1 J Іі~ІфаТІ1'1НІІХ В)'ЗЛіВ.

МОЛОДНЯКа

антисептики під час взяття корів та

лабораторної діагностики полягає в тому,

гіnерnласпІЧІІІІМІ І nроцесаш1 кровотворних органів і суnроводжуєТІ.. ся інтенсивним 1 · іnсртрофісю

молоком, недотримання правил асептики

та

ро д ил ь ному

інфікованих приміщенні ,

тварин

* *

*

-Куди їдеш?

-

Кажуть, на якийсь м'ясо-

комбінат ... -Вважай, що тобі повезла, а нам ще невідомо, скільки тут

Аероnорт у БроВарах

Напередодні першої світової в1ини в

Броварах існував військовий аеродром, де в

1913 році відбувались військові навчання . Під час військових маневрів у серпні \913

року в Броварах знаходилась 3-я авіаційна рота,

якою

командував

полковник

Боресков. У ії складі були майбутні герої І­ ї світової- поручик М. Е . Крутень (1890-

1917), військовий льотчик, який в роки війни 20 німецьких літаків, а також

збив

повітряний ас поручик П. М . Нестеров перший у світі виконавець "мертвої петлі" (фігури вищого пілотажу). У 1933 році в Броварах розпочато будівництво аероnорту, що з 1935 року став функціонувати, як Центральний аеропорт м . Києва . Використовувались вантажні, поштові та пасажирські літаки. Пасажирів доставляли в Москву, Ленінград, Мінводи . По Україні обслуговувались маршрути: Полтава-Харків-Одеса-Запоріжжя­

(1887-1914)-

Суми-Дніпропетровськ-Сталіно, а з 1939 року- Львів-Дрогобич-Луцьк-Рівне . У вересні 1935 року під час військових навчань частин Київського військового округу військово-повітряні сили червоної армії здійснили під Броварами небувалий в

історії авіадесант : виконуючи бойове

мучитись.

Мал. В. Петренка. (УКРІНФОРМ).

*

* *

завдання, з літаків вистрибнуm1 сотні парашутистів та захопили аеропорт у Броварах. Цей авіадесант не мав аналогів у

історії. 3 квітня 1940 по червень \941 року на аеродромі у Броварах базувалась 17 окрема авіаескадрилья Цивільного Повітряного Флоту, що була створена з метою підготовки кадрів льотного складу для поповнення військово-повітряних сил

Червоної Армії.

25 червня \941 року

німецька авіація завдала нищівного удару

--------------,

г--- - ------ . ----

по аеропорту у Броварах . Аеродрому було завдано великих руйнувань, але частина

техніки вціліла . Літаки

Захистіть

себе

До КІІІІІковнх інфекційних хвороб на : 1сжап.. ті. nри яких збу;ншк лока J Іізується в

щсна побутовим сміттям . До анпІсанітарних умов проживання , шо уже само по собі могло

КІІІІІСЧІІІІку, а в орr ·анізм лющнш

викликати

nотрапляє

додалися.повна відсутністьелемсrrтарІІІІХ правил особистої побутової гігієни та правил проживання у гуртожитку. Внаслідок цього спалахнуло захворювання на інфекційний гспат1п, яке дуже шв11дко nоширювалося. Наста .1о літо. Виникають нові проблеми , але є проблема, спільна для всіх незалежно від фаху, віку. вподобань. Це -- як захІіСТНТІІ себе від інфекніііІнн захворювань у такій

кишкових захворюваннях є хворі чи бактероносії. ЗбудНІІКІІ хвороб мають властивість довго зберігатись у зовнішньому середовищі. Так, наприклад, мікроби тифопаратифозної групи у стоячій воді та молочних продуктах живуть до двох місяців, а збудники дюентерії в деяких харчових продуктах (молоко , м'ясний фарш . м'ясний і рибний холодці, свіжі овочі й фрукти) здатні навіть розмно-

на ,1звичайній епідемічній СІІТУ-

жувап1ся. Ось чому не реко-

із

зараженими

харчовІІмІІ rчюлукт::tмІІ. водою,

а також •1срсз брудні рукн. Це , насамnсред.І<Істроентсроко л ітн, :нвснтсрія. сальмонет.оз. захворюванісп.. на які в поточному роІІі значно зросла. а також хвороба Боткіна (вірусні r ·еnапІтІІ). Існуюл, трншляхи боротьби з ШіМ!І інфекціями. Найефекп1вніШІІ\ІІІ можул, бути ті засоби або пр н ііо~шбороТІ.бн . що здатні знсІІJКО ,lІІТІr або іюлювал1

·

захворювання,

трольне, неnравильне їх вживання приводить до того, шо гинуть корисні бактерії. Джерелом

інфекції nри

' нжсрсло інфекції -· · це nо-перше, nо-;rруІ е . _.. перервалІ механізм

ації. Треба усвідомити кожном-у :

пер с; rачі збу;_tнrІка. НаприКJrад,

дуже багато залежить не тільки

домашніх

nрове; rснням . \С '1ІІІІфснкції, і. по-

від \Іс;rпрацівників, <І іі від

м'ясні та рибні сnрави.

їрстс, створнпr ІІсспрІПІнятлІІвістІ. до інфекції шляхо\І

кожного з нас. Мн повинні знал1, що сnрийнятливість то-

Д1оентерійні бактерії протягом 10-12 днів можуть

щсn .' Існня (проти вірусно1 · о rепалrту " В"), загартування , повrюІtіІІІЮІ\) харчування. Наіібіт,ш у ражснІІ ;,нr в щ,о\Іу роІtі насс~СІІІІМІІ пунктзчн

деіі до кишкових захворюваш.. досить висока, особл иво дітеіі та осіб похилого віку, у яких "Jахнсні сшш організму слабші, І"іІ · ієнічні навички ще не

зберігапкя жив11ми на всі,х видах грошових знаків . Небезпечним переноеником хвороб є мухи , бо кубляться вони в смітниках, нечистотах і

ВІІЯВІ1.'!ІІСЯ Тарасівка. Бобрик, Княжн•rі, ~І. Г,роварІІ . С'<tмс тут

внробилнсь <tбо ж недостатні. Хвороба частіше всього поч11-

можуть nереноситн на харчові пролукти мільйони мікробів.

мендується готувати влітку в умовах

заливні

.tсржавІІ()ІО С'<tІІспі ; tслужбою

нається з підвищення темпера-

Боротьбу з ІІІІМІІ nотрібно

раііону вняв ; І с ні нс; юлікІІ , що

тури тіла. нудоп1, блювання,

вестн шляхом знищення.

ртповсю:JЖСІІІІЯ інфекнії. Так,

ня.

збудників гострих КІІшкових

безумовно. ~юr .'ІІІ СІ!ровокувапІ напрнк : Іа н,

у

с.

про носу , загального нездужанПри

перших

ознаках

Велику небезпеку в передачі

Тарасівка

хворого необхідно nокласти до

захворювань

в;ІііІІІ . Іа ·J ла ; t\" кан;: ; ІізаніііІІа

ліжка і ВІІКЮІкалr лікаря, лише

ві л кр1пі колодязі, водоймища

заnовнн .: ІІІ пі ; tвальщ; при~Ііщсн-

гостре кишкове захворювання

тами . Тому колодязі необхід1ю

чи

обладнати

i racocн<t сІІстс~Іа. Брудні стоки

ня І · урІОЖІІІку, подвір'я і взагалі

він може ·розібратися, що тут : щось

інше,

наприклад,

с -:·: .ювкі .'ІЛЯ. НадвірІІІІІі туа .кт

апсндиLІІІТ . Само! Іікування при

с uос•ІаСІЮ не внчищався, 11авко.ІІІІLІІНЯ тср1порія була "Jaxapa-

отруєннях небезпечне, особливо ангибіоїнкюнІ. бо бсзкон-

становлять

якщо вони забруднені нечистокришками,

ущільнити навколо них грунт, водоnровідну мережу період ично хлорувати.

аеропорту

використовувались

самІ на

лоні природи.

обов'язково потурбуватися про достатній запас води для

миття овочів, фруктів. Не можна пити сирої води з невпорядкованих колодязів і

відкритих водоймищ . Харчо­

ві продукти і воду треба зберігати від забруднення та переноеників зарази. Для

хліба варто мати окрему торбинку. Не купуйте продуКТИ В МіСЦЯХ ІІеВПОрЯД-

кованих для їхнього продажу,

тобто. на стихійних ринках. Молоко, nридбане на ринку,

слід обов'язково кип'ятити.

Настала пора, wедра на фрукти та овочі. Пам'ятайте, перед

вживанням

потрібно ретельно

їх

мити.

бажано в підкисленій воді чи окропом .

Декому ці нагадування можуть

ливими.

здатися

але ж

надокуч-

саме

складаються

ЗНІ1Шення

оброни Києва .. .

Тим, хто відпоч11Ває, слід

шо

подальшому для

нафтового сховища у Дрогобичі та під час

Особливо треба бути обережними

Броварського

в

з

них

Таким чином. у довоєнний період Бровари були "повітряними воротами" Києва.

Кожен рік

25 червня збираються на

традиційну зустрі•І на Броварському кладовищі побнизу обеліска колишні

курсанти і працівники 17 ОУЕ ЦПФ . Курсант 1941 року з 17 ескадрильї, ветеран війни П . П. Субачев написав вірш "У обелиска":

У древней дороги на Киев Вь1сокие клёнь1 стоят.

ЗасmьІЛи в зелёном наряде. Под ветром листвой шелестят. Склонив свои ветви ІЮ камень. Как бархат увядших знамёи. Июнь вспоминают суровьиі В далёком тумане времён. Под К(lМНем лежат не герои­ Пежат рядовме бойць1: ПшютЬІ родной зскадрильи.

КурсантЬІ. друзья. молодцЬІ. МЬІ помнить должuь1 их. погибших. Кому не досталось по:жить. Из тим винтом с обелиском МЬІ вечно должнЬІ дороJІСumь. Клянёмся их памяти свещrюй. Что будем всегда мьІ дружиЬІ И помнить. что в каждом uюие ЖивЬІе собраться должнь1.

санітарно-

гігієнічні норми, невиконання

Артур КУХАРСЬКИЙ,

яких. особливо в дитячих

старшІІЙ ІІауковий співробітІІИК

закладах, закладах громадського харчування. торгівлі й,

звичайно,

в

побуті

nризводить до захворювання

кишковими інфекціями .

Анатолій СОЛОШЕНКО, лікар-епідеміолог БроварськоїСЕС

Броварського краєзttавчоrо музею. · · ри написаю/І статтІ використано · "С .. 18 матерtали газети тахановець за П

серпня 1937 року та за 18 серпня 1938 року.

архівні матеріали. спогади ветеранів аерофлоту жителів м .

Бровари І.

І.

Кривтиликата Л. І. Верніченко. жителів м.

Києва!!. З. Слюсаренко, В. В. 3убкова та П. П. Субачева.

L-----------------------------------------.Ji.:;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:",


НЕДІЛЯ

О

20

5 липня

11.45

те серед ІОНОІСІв і ІОНіорІІ Теніс. ВІІІбІІДQн-98. Or·

12.10 дІс •Підводна О$ХІІІ

АІ\А матчів

13.00 СміІ(ОПВNО~ 13.30 І,ІІfф. 14.15 ЩасrІивиІІ випадок

ІІОМІІ\дІІ Кусто•

1!1 7.00 Tfc ':".00 дttОНС 7. 05 Cetto і

7.35 7.45 7. 5О

8.00 8.30

8.00

ІІІІЩМ Пмнастик.в Украі11ське сnортлото

10.00 ТелеаноІІС 10.05 Моє 10.35. 1:2.40 ЗакОt<

Ві~но в Америку ВіІЩ)МІІІЄМО БІб11І!а

e.os тtr. .м....- " 6po,lulr•• 9.35 Служу наро.ао81 Украіни! 10.05 АІФ .nроект •АJІЬФВ.•

•rar.n s

HltOfO•·

11.40

4

маА6уr·

cep/R

Шоу самотньоrо

xonoc-

r!IICa

12.00. 15 оо. 18.00, 23.50 УТН 12. 15 Сто "УдеС свhу ,.2.30 Концерr Буковин~ькоrо ансаме!nо nІсні І танцю 13.35 ДомеwніА лікар

14.00

ІСІТ•• М/с -денис-витІвІ<ик•

8.30 f /С •ICI6eptnR•. 2 Cepltl 9.00 Доброrо РІНІС\1. краІно!

дrрономІка

10.30 Х/ф

·Т•-ІІА вrент НІ-

ТеnефестИUІ!ь

•МелодіА-98• 14.30 ТеІІосsн."

.npa-

15.15 М/Ф 15.55 Х/Ф •И&Аоо

є закон

Відкрита ІІЗІ СпортианиІіі канаn. 1'е· нІс. •ВІмбnдон-98•. ФІt<111 16.00 Toc-woy •Посмаuка до·

12.45 13.00

nl• 18.30 ХJФ •д.аw І С.М• 18.05 T/r. •Тер•н: Npof'lнl прмrадио. 4 серІ• 111.00 ХJФ •Лvкк• 21.00 Маски-wоу. t.Аульт•wоу

21.30 Т/с •ТаамнмА аrеит НІкІТІІ• 22.00 ТСН - ОСобІІИІІІА nor1111д. 21 -ХХІ 23.00 ПІСІІІІ poky 23.4!1 Т/0 •ІІаrн8ИМ8 :tІІН... 2серІR

23.20

Інтеранонс Псrода а.15 т;с .МІІІn8•. 4 серІ• 9.40 На nepwиCI поrЛІІД 10.00 Прсжин~ і cnillaA!

0.05

11 05

9.00 9.05

21.$0 Х/ф •nІОАИ І тІнІ• Націонвло.нкй хіт·ntРІд •. Хіт-журо~ап Оrnяд боіІ ЧІ!МПІОНІТV

15.45 16.15

20.00

Проtра ... •О'-····

Доаrан~·wоу

20 25

Адреси ДІЛОВОЇ уд,ачі

6реАн-рмнr

:20. зо Аионс: I'CIDr'J181 20.35 ТорrІнформ :20.45 Гарні ноемни 20. 5О Н080С811 21.00 СІТ 21.15 ВІl·ІнфсрІоІ 21.30 Wonot.t, К-! 22.00 Адресм діnоаоІ удачі 22.05 5у.QІІоте .аСІРDІН 22.35 Прес:тИІІС 22.50 Адреси ДЇІІОІІОЇ уда-4 23.00 oua серед uocv 23.30 ЛІСQИ w- ІІІОАІІЙ 23.50 Т6~ •ХМ• ,

17.10Т/с•СМ~ •П~•-2серІw ВікеІЩ

11'.00

5Ім, Чср·

-Вухо·. 2серІІІ

20.00 20.35 20.45

ПодробицІ~

nогод~~ Д;ІІfІнтnьмен-wоу

21.15

Х/Ф .ц..,._.

__

22.55 Меnорама 23.40 КіІЮХіти 0.00 .ПаризІІІd ТІІЙМИ•.

Що· дІ!ННІОК -Іомату СІhу 3

'

0.30

футбоІ1у

..

Погода

І(С!;ІІJІ

. .. _ . . .

8.00 ВІZ-старт 9.00 ВІЬмврниІІІ РІІІОІ( 11 .ОО ВІZ-перереи 13.00 ВІZ0.8'ІИИА ~ 14.00 ВІZс:,..ерТІІІ )СІти

а<:І доме РІІІІІОВІ :ІІрка

10.30 1Jpc14

..

-~IIHtU 7.00 Т-НОІІС 7.10 МІФ 7~q Т/С •ТН.. 8.16.ZOOt.A х 12

=

16.30 ЕфІJ)ІІІІтоторr 16.40 ТБ·КІ\у6 •ХМ. 11.10 МІФ 17.35 АІ:Ірвси діІюІОі удачі 17.45 Ctyd'JI-7

17.10 М/Ф

17.20 Духовна

бесід~~

17 .ЗО ТOK·LI/OY •АребесІG<•

18.00 ТеІІе8ксnрес 18.10 АетаНАМJІ І хІІ'-nаред •ІІqм~Інська ~·

18.00 Т/о •'"'. 19.45

Ді8ІІDПІ

TDІC·Woy •Темв• Teneeкcnpec Теn~ета. Нерухомість, Гврні3он Аатоторr 21~40 Це- Ми!

20.00 20.50 21.00 21.15 21.30 22.10 22.25

Телегазета. Нерухомісnо Му3.1<11~

22.30 ХJФ

•&у..- rкм:· мІ-

0.00

МУ3.ІСІІІП

0.01

Х/Ф •Прмс:трктІо

ВесеІWа

'

•к-н-:ь

·Гоnос•

•••••••••••••••••••••••••••

І знову в небесній блакиті зву­ чнть неповторно-ніжна мелодія літа. Здається, їі сонячні про­ мені перептаються зі струна­ мн дощу і творять якусь преднв­ ну. урочнсту музику. Спочатку вона звучить несміливо, неви­ разно, а потім усе чіткіше, гучнішає, переливається всіма барвами і бере в полон людські душі та серця.

... О ця неповторна музика балету П. І. Чайковського "Ле­ бедине озеро"! Танок малень­ ких лебедят! Так святково і піднесено в приміщенні середньої школи N~З відбулася презент<щія бале­ ту під керівництвом хореогра· фа-балетмейстера Анатолія Степановича Цимбала. Концерт із дев'яти номерів розпочався уро•щсшм клас-ек­

зерсісом (уроком), у якому ба­ лейтмеі1стер продемонстрував здобутки учнів у оволодінні класичною грамотою

хорео­

графїі. Близько ста КJшсичних "па" промаі1нули сдшшм поди­ хом за вісім хвилшr і показали. що юні аршсти можуть успішно виконувати будь-які завдання балеіітмеі1стера. Так по-дитячому щедро роз­ крили юні виховаrщі усі при­ родні обдарування і змогли максимально виявrпи свої ЩеІІіЧНЇ Здібності. Окрасою концертної програ­ МІ! був надзвнчаі1но оп­ тимістичний і жипєстверджую­ чий танець "Я-· україночка" у виконанні Оксаню1 Ігнатенко. Хлопці з яскравим r·умором танцювали український танець "Повзунець" в постановці

П.ВірсІ,кого. Дмитро ГоІrча­ ров, Олег Бігун, Вонодимир

Лесик. Юрій Гончарук та Ар­ тем Євтух довели. що ук­ раїнськнм козакам труднощі не страшні. Також живого інтересу, теп­ пого відгуку і любові глящt•Іів удостоїлась Іринка Шульгіна. Дівчrша викоиувала танець "ПОJІС'ІЮl·КОХаІІО'ІКа" і ЗМОГЛа швидко за•rарувапr присутніх. Яскравим номером програми були ''Дівочі суперечки", де

Анатопій Степанович викори· став прийом контрасту на тлі однієї й тієї ж музики з різним прочитанням танцю. Виконавці у скпаді ОксанкиІгнатенко. Олі Корбут, Іринки Шульгіної. Оле­ ни Придко та Ганни Стасюк створили п'ять різних образів і характерів українських дівчат. Несподіванкою для глядачів стала сучасна хореографічна

перечною основою мнстецтва

хореографії. Мrшуло п'ять років творчої наполегшrвої праці Анатолія Цимбала в середній школі N~ 3. Кожного дІІЯ проводяться тут

заняття

v спеціально

облад­

наній ;:щя' хореографії за.1і.

Саме тут, у своїіі творчій ла­ бораторії, він прапrе віл.крнти дітям неповторний світ та1щю і музики, щоб потім нести цю красу людям.

ПедагОІ' виховус в своїх учнів професійну грамотність. внеоку культуру рухів та безмежне ба­ жання досягнути найвищих щаблів у ній нелегкій. але на­ прочуд прекрасній праці, яка

нІ•

Х/Ф .ch'fu..нe !J88- , АІІНИ••· 2серІ•

23.10 Разом з вами 0.00 Х!Ф •Гар11о ~. А8

0.40

Профі-nрес ~п'10тер Х

1.;!5

O.SS

Привіт ... завtре

23.50

KtJHIU

иасм•-••

Проrрама ІІ!ІІИ\дВЧ ІВ

3811Тр8

8flt 10.00 Анонс nporpaм 10.05 ГраціІ .щ ~гравісу-

у uинуnе•

1О.ЗО·М/с .r~н·

Фабрика снІІІ НаА~едІtІwе домаwнє відіІо ·З х4с g.зо м;с •НоІІі nриГСдІt ВІнні­ Пуха• 10.00 Х/Ф •lt- 1110АМ8181•. 2 серІ• 11.00 Єралаw 11.30 Модний час 12.00 Час ·Ч· 12.30 Wnяrep, бо WIIAl'8P 13.30 Візит. АвстраnіІІ. Асуан (ЄпІпет)

8.30 9 ОО

11.00 КпІП88 ГіІІпократв 11:25 Bitvepиri не&са. •llerett· ' ДИ дІІІІеІСІІХ I(JIBIH•

12.1()0 ПаnІrри · 12.30 Tln-Ton . 1З:.оо. 18..00, о.оо Торrінформ 1!\;ЗО Анонс програм 1$.35 Грац/І в\Q •Гравісу•

16JIO ВіАкРИ'Іі нвбесв .• ~

МИ ТвврІІН•

ХХ

16:.30

Паr.Ітри

17.00

Міста і СТОІІ~ С8ІТу

МІСЬКОІ РАДИ оголошує проводиться показ науково­

nопулярних фільмів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

4-02-92; і

4-23-26.

/998 року за б)'Л.

виробляє й реалізує високоякісну продукцію за низькими цінами: плівку поліетиленову різно'і товщини;

-

кульки, мішки, вкладиші поліетиленові будь-яких розмірів; - сітку-«рабицю•• із оцинко­

-

ваного

дроту;

рамки огорожі сітчасті;

шлакоблоки керамзитні;

-

дошку різної товщини; цвяхи будівельні в асортименті; гаражі металеві різних розмірів; - стрічкові пилорами; - тракторні косарки (2,2м) Організація приймає за­

мовлен4-О 1-22;, 5-02-86 ня

на

розпиловку

лісу­

кругляка.

••

Оптовим покупцям- знижка 10%. Тел.: 4-23-53.

5 років.

адресою: Jt. Бровари,

НезалежІІості,

2,

Тел.:

5-10-63.

•••••••••••••••• ПТУ-4 заnрошує на •

• • •

курси водіїв категорії

Листування з •штачами

- ua

сторінках газети.

• «Б» (легкові автомобілі). •• • Звертатися за тел.: • •• 4-01-22, 5-02-86 •• з

9.00

до

16.00.

••••••••••••••••

~ Загублене посвідчення учас­

ника

війни

29.09.97 року,

В-ІІІ N2744780 від видане Броварським

відцілом соціального захисту насе­

лення на ім'я БОНДАТИЙ Ольги Петрівни, вважати недійсним.

~ Загублене свідоцтво про приватизацію квартири, видане БТІ

N21·2981 на ім'я ПРИДИБАЙЛО

Олександри Федорівни (розпо­ рядження Броварського міськ· виконкому N2676 від 27.04.94р.),

Втрачене посвідчення інваліда

Великої Вітчизняної війни С-11 видане 2 січня 1995 року Броварським райуправлінням соціального захисту населення на ім'я КУЛЬКОВА Петра Федоровича, вважати недійсним .

N266497 4,

2.

4-04-81;

~ Загублене пенсійне посвід· чення АА N2241033 від 27.05.97 року, видане Броварським відцілом соціального захисту населення на

ім'я РИБАКОВА Віталія Олексан­ дровича,вважати недійсним.

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ'" Київсько1·о обласного комітету інформації.

Реgакція не завжgи поgіляс позицію авторів. За точність виклаgених фактів віgповіgас автор.

фо11д

комуІІШІЬІІого .•шйtш м. Бровари.

вважати недісним.

0

nромuсловосmі

масової poбomu

роботи не менше

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКМА»

іІ Реgактор: 4-03-76. Віgповіgальнuu секретар: 4-21-34. лuсmів

громадянин

України, освіта вища, стаж

Заяви 11одавати н~ nіз11іше 1серІІНЯ

Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

numaнь,

Вимоги:

14.00- мультфільми, Вхід вільний.

•••••••••••••••••••••••••• сільського госnо.!.арсmва

категорії.

з 19.00до21.00-показ фільмів.

Н. КОРОТЕНКО,

на

вакантної

посади спеціаліста другої

«Основьr христианской верьІ». З 10.00до

конкурс

заміщення

«Сотворение вселенной»,

студентка Національного Технічного • Університету "КПІ" факультету соціології. •

соuіальнuх

en-.

Фонд комУНАльного МАЙНА БРОВАРСЬКОІ

Мине ще деякий час і нинішні деякі • стануть студентами • НаЦіонального Технічного Університету "КПІ". • Тож нехай вони будуть гідним поnовненням • інституту зі сторічною історією. •

і

Чоловік, діти, внуки, мама,

випускники

ВіААілu:

._..

Здоров 'я htiцuoгo. добра і meruш!

Є.Ф.Вотчал, спеціаліст з теоретичної механіки О.П.Котельников, а також С.М.Реформаторський, Л.В.Писаржевський. Свою допомогу в складанні навчального процесу надавали Д.І.Менделєєв, М.Є.Жуковський, К.д.Тімірязев та багато інших відомих вчених. Від часу заснування КПІ сплинуло багато часу. Напередодні свого сторіччя Київський Політехнічний Інститут є найвідомішим в нашій країні, а також в усьому світі, вузом. У ньому навчаються 27000 студентів. На 105 кафедрах інсституту працюють 1235 штатних науковопедагогічних працівників. З розвитком економіки в нашій країні на базі КПІ створено нові гуманітарна-економічні факультети. Серед них лінгвістичні, юридичний, а також факультет соціології, що готує майбутніх адміністративних менеджерів та соціальних працівників. Студенти вивчають науки різних напрямків: інформатику, філософію, соціологію, історію України таїназемну мову, психологію, українську та світо~у культуру, економіку.

255020,

noulol·

ІіаМІt\ІМ8дtWМІ Д-1184С BЇJU!O •3 Х 4• 21.30 Х/Ф ..РвдІо ІІС8Р8АІ'"

Спасибі за ласку. за сонячну казку,

ААРЕСА:

ро­

Вісті тІІJІСНJІ

За те, що піклуєшся зав:JІСдu про нас. Уклін тобі. рід па. ти так ІШ.м nompiбua. Нехай тобі радість сміється всякчас. 3ичzнtо щастя земного ua довгі літа,

Кирnічавим до інституту були запрошені відомі вчені, досвідчені викладачі. Серед них - були математик В.П.Єрмаков, який очолював Товариство математиків Європи, • мостабудівельник Є.О.Патон, ботанік

'КІ.15 Т/с•~

20.10 21.00

вступити до такого вузу, де йому було б

називасться "мистецтвом хо­

реографії". Олена ШУШАРІНА, випускниця СШ N2 3.

століть. Першим директором новоствореного Київського Політехнічного Інституту ( 1898 1902 рр.) був видатний вчений, блискучий організатор вищоїтехнічної освіти професор Л.В.Кирпічов. Для забезпечення викладання усіх предметів було засновано 55 кафедр.

класичного уроку, якиі1 с неза­

ні·Пуха· .н._.на

18.25 Х/Ф

вступати? Мабуть, кожен з випускників мріє

розвитку nромисловості на рубежі ХІХ -

6

ківІ•

18.00 м;с: •Нові'приrоди ВІн­

Дорогу дружину, рідну матусю, люблячу бабусю НАКАЛЮЖНУ Людмилу Андріївну щиро і сердечно вітаємо з днем народження .

випускниками nостало питання: до якого вузу

цікаво навчатися, а також проводити свій вільний час. Одним з таких, без сумніву, є Національний Технічний Університет України, який у 1998 році відз.начатиме своє сторіччя. За сто років свого існування цеглина за цеглиною КПІ будував свій інтелектуальний фундамент. Імена його виnускників відомі не лише нашій країні, а й за 'rї межами. Створення Політехнічного Інституrу обумовлювалось швидкими темлами

джазова імпровізація на тему

"Очі чорнії". У ритмічному та досить динамічному танці юні аршсти довели, що професійно підготовленим учням під силу найскладніші "па" у будь-яко­ му характері. А блискуче викошшня все­ світньовідомого "Гопака··, цісї перлини української хорео­ графії, не потребує коментарів. І на наі1внщому рівні балет Анатолія Цимбала це довів. Звісно, що успіхові передува­ ла не лише копітка робота, а й високий професійний рівень хо­ реографа-балейтмейстера, його пшбокс розуміння фольклорної спадщннн українського народу, музичне й поетичне обдаруван­ ня. Характерним є й те, що Ана­ толій Степанович навчас своїх вихованців ще й класичному балету. Тому його щоденна ро­ бота з дітьми розпочинається із

ВІ)JДЗВЕНІВ останній дзвоник. Перед

ПІдІІеАОнн• nІдС)!МІСіа

oc....:J-,~~~~~

~натlJnій l}нAifiilfl-: Куди піти вчитись?: ТВІJРЄЦЬ ОдІlЄТJ" В 15РІJВдРдХ •

·

день

ІІІсторими ·ІClV-

ПО·

22.15

11

11.55 д.ІСаритонов ~-

12.25 Poc:illcwd \diiiXII

13.1() Tuttl

і

17.55

18.20 М/ф •Щ/ІСІ1И8ЧІо8С Лкж· 19.45 Бnеф-ІС/Іуб 20.30 СІТ. ВЇЦІ!уинІІ т10001 20.50 Сnет~ nopa 21.05 ЧІЗ 21.30 Анонс 21.35 Що? /JIIJ? ПочІм? 21.45 Хрещатик 22.10 ПіснА АНА

7.00 ХмІ!РQ'ІОС 8.00 М/с •Подорож

Mic~ld НОВІІНИ 7.46~ька 8.ЗО Хращати& 8.45 Ано+tс 8.50 Нехай вам 6уДІІ 'II:OIII.DP080 9.00 ВІ- у саіт 9.30 Сnортмвне І:У)ІР'А

10.00 Х/Ф

17.ЗО •ТериторіА А•. Му3.ТИІІІ:·

КИТ8СЬІ(И•

7 .ЗО

10.00 АнеІWJт-асор1і 10.20 1tn1rn1 trnnolф8тa 10.50 Teneeкcnpec 11.00 Teмruara. Нерухоміст~ 11.15 Муа.пеуза 11.20 Alnompr 11.зО МІФ 12.00 Жlmw в СловІ 13.00 т-сnрес

1!5. 55 Добра вІсть 16.25 ВідеемузИІСІІ

ня УкраІ'ни

16.00' Поїхали 16.:25 ДнQttC 16.30 lu'A 17.30 Острів' NеtІОЗІННІІ 18.00 T81!erpa .ВідРмосrі

17.00 Теанонс

•"••и Jla

8.45 ЗорІІНІІ старовина 9.00 Чoloft'lkl

9.45

сІІоІт

14.50 Т&JІеекспрес;

15.00

1t Зб ЕФJраетотсрr 19.45 Wода сьоrоднІ

.. no.__, т--

14.20 ДІ4воеи•ниА

По СТоріНІСВХ ДИТА'ІОГО феспеаnю •tІадjІІ• 15.00 ДІф •ЛІОРА• 15.30 Х/Ф .Пои8ТТІО 17.00 Tu і живемо

14.00

12l)5 Баnет- кохання мое 13.25 t.А/Ф 13.50 Джаз-С1еп, танц-КЛАС! 14.00 Громадсьаtе теnе68"4еН·

13.40 Т еJІІІСІСОП 14.10 І не nитаАrвІ

М/Ф ·СІСУбіАУ і wrona nеревертнів• · 16.35 Все про nода11СМ

1t.20Cт-yn

15.0081Z-~ 15 зо ЛІаАи Д/111 JІІОД8Й 15.50 Адреси AlllotOf VМЧі

п.зо І(uна 18.15 День укра!НСЬІЮІ cyrtbyY· 11" на •Сnов'•нс~кому 6в·

:sapi-98· 20.40 Ве•ірЖ\ казка 2.1.00 7 Д>Іі!І

оо У/С нмчІ•

18.30 Х/Ф •5111*1

10.4о МОІІОАЇJСНІ'ІЙ QHa/1

18.15 ЛІDДІ4 АІІ• IIICWIA 18 ЗО СтрехоанА ~m 18 5О Aoro ВелИ'Іність актор 1910 Адреси дJповоТ удачі

iCVКOIIIIPNA

світу з контапного кара·

Зам. 2533 Тнраж

2000

нрнм.

#53 1998  
Advertisement