Page 1

Субота,

12 липня 1997 р. N253 (8843) ЦІна

Виходить

договІрна

17 квітня 1937 року

3

Газета

Броварських

міської

та

районної

рад

С,lztJ&t,lzЩUМ шtJ,lzж«6м СЛОВА раще

відомої пісні

характеризують

якнайк­

бронзових

материнському

цілує

кожного

з

семи членів збірної України: во­

Всі вони прийшли не з порожніми

від

руками, а вручили

капітану команди Ю. Мелешку. У відповідь зі словами подяки виступив гравець Леонід Малига,

команд

броварський

ди Юрія Мелешка, Леоніда Мали­

училища

На урочисте на­

гу, Сергія Коноваленка, Олега Ве­

вийшли майже всі гравці,слугува­

ликого, Едуарда Яковенка.

ти

Сьогодні наші славні земляки заслужили теплі слова подяки і наше щире захоплення їх май­ стерністю, і численні подарунки,

молоді

«Світлотехнік». городжеtIня

команди,

яка

стала

гордістю нашого району, прийш­ ли

представники

справах рації

молоді

Міністерства

і

спорту,

у

Феде­

гандболу України, обласної

'Т., районної

держаДМІНlстрац!и,

,::ьквиконкому,

обласної

ради

lортивних товариств «Колос» і просто вірні друзі.

Ось вони, високі (від

175

до

210

см зросту), молоді, зухвалі, напо­ легливі в боротьбі, разом із ца­ ста~никами

-

головним тренером

Л. и. Орнштейном, старшим тре­ нером о. І. Андрущенком, трене­ рами М. о. Іщенком, В. п. Усен­ ком, М. А. Княжанським та лікарем В. М. Новиком піднімаються на святково при­ крашену сцену. Урочиста мить нагородження. Бронзові медалі, дипломи і квіти членам команди вручають президент Федерації з гандболу України В. М. Рева та головний тренер збірної України з гандболу п. В. Ляшенко. Вручаю­ чи квіти, Поліна Василівна по-

.:. • : . .

'..:.

ва

.. ,,: . =- " . :,: .::',:. ~:'" ':: .::.: . .

які їм було вручено під час урочи­ стостей. А саме такими були вис­ тупи

глави

райдержадміністрації

В. М. Хоменка, котрий пообіцяв і надалі підтримувати команду і закликав хлопців до нових пере­

надалі

продовжувати броварського фізкультури,

прекрасним

-

прикладом

училища

М.

менко.

Його

завідуючий

відділом

надалі докладатиме

зусиль,

вати призові місця. На закінчення вшанування ко­

підтримав

манду привітали невеличким кон­

фізичної

цертом

учасники

о. г. Чигирин, який від імені го­

будинку культури.

Іщенка пообіцяв

усіх

Розу­

В.

лективу

міськвиконкому

що

щоб У впертій боротьбі виборю­

культури і спорту міськвиконкому

лови

присутніх,

о.

народного

«Спадщина»

ко­

районного

М.

вручити ключі

Наталія

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

мог у двобої із своїми серйозними суперниками, і голови райради Л. В. Слободянюка, і начальника обласної ради спортивних това­ риств «Колос» С. В. Блощ;~шенка, і президента гандбольного клубу «Світлотехнію) В. М. Зволя, і представників

президентів:

спонсорів

фірми

по

-

віце­

виготов­

ленню морозива, що будується у Красилівці, о. І. Аксьонова,

фірми «Мономах» В. о. Дячука, директора радгоспу-комбінату «Тепличний» В. І. Чернишенка, президента ЗА Т «КАМаз -- Ук­ раїна» п. І. Сосни та інших.

"'1 ........: . . '. '.' . '. f4 . . lіІаВіІ aHBII~ ulJжВ .': ". .' :": :': :'..

з

запевнив

дружний колектив гандболістів і

для

таке побажання висло­

у Броварах безліч. Як і очікувалось, банкu показалu молоgі. «фігу», лосuлаючuсь на застіu в справах і поганuu стан фін.ансів. ВіgмовtЩU: ПІБ (К. С. Мuколаець), «Аваль» (В. М. rpUHb), «Укрсоцбанк» (Г. І. Запорожець). І якщо ці банкu знаuшлu в собі смілuвість просто BigмoBUTU ~o!lOgi і вugілuтu на провеgення 100-200 грн., то TaKUU гігант, як «Агробаню) (В. І. Іванець) взагалі проігнорував прохання про піgтримку, а Ощаgбанк сам попросuв gопомогтu, на що молоgь віgповіла своєю згоgою негаино BigKpUTU в цьому банку особuсті paXYHKU, поклавшu тygu всю свою стuпенgію - 4 грн. . А ось У спuсках ліgeрів, які вu~вuлu свою ПРUXUЛbність .go молоgі, провіgне місце заuняв MicbKBUKOHKOM (о. М. Іщенко), за що иому велuке спасuбі. Big молоgі. З іншux «метрів» - молоgь gякує преgставнuцтву фірмu «Kent», фірмі «Демос», ресторану «Спорт», кафе - літніu маugанчuк магазuну «AвaHrapg» (М. є. Демu­ geHKo), торговому gOMY «Ліза» (А. г. Фіщев), «Союзу захuсту прав піgпрuємців», фірмі «Бротеп», магазuну «Зеленuu папуга» (М. С. Грuшук). А тепер про головне. Незважаючu на ЗО-граgyсну спеку, на міському cтagioHi зібралuся багаточuсленні болільнuкu, щоб прuвітатu учаснuків футбольного матчу між збірною «Ветеранів» і збірною «Молogі». «Ветеранш) зgіuснuлu TaKuu І.!!' і!!(' HaTucK, що протягом ЗО хвuлuн У ворота молоgі влетіло TpU «cyxux» м'ячі. «BeTepaHU» показалu TaKUU BUCOKUU ......... . .....:.:::...... : ....:::.......:.: ..............:...:::.. ..... ... . ..... . ..... :: .. :..: :.::.: ...::: :.::.::..:..:.....: .:....:.::.::..:.::.::: .... клас, що молоgь на трuбунах віggaла їм свою перевагу і свої серця. МолogіжнiU KOMaHgi gовелося похвuлюватuся і піgнатужuтщ:я. В результаті боuова нічuя. У цьому матчі віgзначuлuся: Максим Кутаков та Сергіа Сюзунчuк. Вразuлu своєю філігранною технікою BeTepaHU: Олексанgр Мороз, Egyapg Муратов, Олексанgр Чuгuрuн, Валеріu Шовчuк, Олексанgр Максименко. Тут же, на місці, віgбувся експрес-конкурс красунь, в якому взялu участь gівчата, що сugілu на трuбунах. Після віgбірковux ge6aTiB, у спuсках залuшuлося п'ять наugостоuнішux: Юлія Онопрієнко, Жанна CugopeHKo, Тетяна Малуша, Олена MegBigb та Олена Корнілова. Після чотuрьох показовux турів переможнuцею стала наuчарівніша - Олена MegBigb, у якої було прuсутнє все - HOrU Big плечеu, розкішне pyge волосся і навіть чарівне ластовuннячко. У склаgі журі було більше сотні цінuтелів на TPUбунах, які вuсловuлu своє ставлення go переможнuці аплоguсментамu. Наuчuсленнішим був конкурс у «Пlgкugного gyрня». Заявкu на участь у ньому поgалu всі прuсутні. КаРТОЧНІ qолuкu ЛОМUЛUСЯ Big козuрів, але перемогу зgoбув лuше OguH - Сергіи Петросян. Иому і було вручено сертuфікат, в якому зазнача­ лося, що віgтепер Серпu носuтиме почесне звання «Не gypeHb». Не ОбiUшлося і без траguціuної безкоштовної лотереї, ge булu розіграні прuзu. Далі свято проgовжuлося в парку, на танцювальному маugaнчuку, пі~ коgoвою назвою «шаЦба». На «шаuбі» веселuлuся go пізньої НQ.чі. У geHb молоgі ІЗ піgвалів повuxоguлu різного pogy riTapucтu, рок-групu, rypTU, які «вuплюхнул.u» своє MUCтецтво на Macu. Було весело. Ще веселіше стало, колu оголосuлu конкурс на наи­ коротшу спіgнuчку ... А в цілому geHb молоgі був заgyшевним святом. " Дeнuc КАЦ, roooВ8 «Спlлкu мooogl та c-rygентl8» Hapogho-gемократuчноУ партlі.

.

який

звідки

вив своїм колишнім вихованцям

директор

квартири

славні

ротарів Олександра Воліка та Ва­ дима Бражника, капітана ком..ан­

традиції

двокімнатної

вищого

1997

року з гандболу серед чоловічих

призерів чемпіонату України

І

подарунки.

!if1Шda - -

Збережемо врожай

97 Big вогню

ЗРАНКУ за CeJlOM КJtUCll'li noб.lluy nwetl_oro по•• :ІІбрullC1l предстаlННКИ rOJlOIHOrO упр....l.н. ДІІржаlноі nO_lIDoi охоро­ НІІ. упраlJlінн, . . . . .'ІОlнсnetЩlJ. rOJlOIHoro. упраlJllнн, aдulнlcтра11llноІ c.llYJlliII мІ.ІІIЧП. rpупа JtYPHuic'lll Ь ЦИТРU.. ІІХ

lидан .. ra38T. НаціОllаІІ..оl 18J1ерад!окомпанП та iHwi. ОбrОIОРIO­ lUOC. ПІПИН. зберанн, lРО"1О lід 10rнlO. ТорІк на УкраінІ зrорiJIlІ цlба на мощі 165 renapll. &YJlII ІІІП"", зrоранн. скирт COJlOMII І сІна т.о_ на помх rocnoдapcтa Haworo району. Tyr. на ОКОJlllці цlбноl НІІІІІ. БУJlIІ Іистапенl по_eJtНа MawlIна. спeцiaJl.. а машІІна no_. .oracIHH'. самохІдна сінокосарка. 3ерно:sбllРU"НIІЙ комбаіІІ СК-5 ceHlllall. трактор Т-150К 3 MyraМІІ. С8010 майC1epllIc~ w.....o І .пра,но боРО11lС' 3 .0rнeM ПРОДІІмонструааІІl' мlСЧlllі nO_IIDIlКИ. Y.ary прнсyntlх БУJlО при.ернyro на '11 3ахо.... ПРО11lno_е... оl боро~бll •• кІ CJliд 3ДlЙСНIІ11І • періоА П"'О'lO'КИ РР ...11•• Зок­ рема. необхідно обкОСIl11l цібні масll'lІ на liд,qaJll 4 метрі! т••

.к це зробull НlІні тyr. У ВАТ ccКJt........Kell. це робam.cl ДП' 'IOro. щоб трисnoрт. заііН'11ІЙ на збllраннl .ро_аlO цlба. Mlr .iJII.... o pyxanк:. і _о",а Іскра не П8ДllJlа на ХІІlбне 1108. СкрIА ПО'lІнна бynl нао.а arlтaцi.. рlзнl таМІІ..... IкІ б ПОnep8Д1КНI' про РРТРІІМ'НН' пра'lIJI npo11lno_lIDoi бе3пеки. Н'''аІІ''IІК раіонноі С.llYJlб. 1IO_IIDOro H.J1.AY маіор Мllхаіі­

.110

Трохимо .... О_сlcно ро_.I. корово про

_

....

ПРО11lnO­

_eJtНol бе3пеки ПРIl .IІКОРlІстинl 3ернозбllрu..ноі 18хиlки. ВІн HarOJlOC.I на 'ІОМУ. що • &роlарсІоКОМУ раіонl СJlYJl(ба 110_01 охорон. npaqlOC ",бре. Ниm. :sa СlІ:рyntllХ фlн,нео'.Х ,мо. не 38кр1ПO _oДlloro ДІІІ10. УсІ nO_1ID1 Maw.H. забе3пе'l8нl ПНІІ'НО­ мас1lUl.. ИUIІ MateplUaм.. УсІ 110_1 ДІІІ10 об'еднанІ • С....нl С.С18МIІ І '.KOHYIO~ ро3ІІОр8ДlКetlН' ДllClІ8Т'Іера. Дп. маЙJllе 30 C'lOJI•••X JtYPHulc1il 6уJIO оpr.нl3о.ио прес­ конференціlO 3 ПІПИ.. 18ХИОJlOrIi :sБIIР8llН' т, збepeJtetlн, .ро­ "10-97. ВІ. її начu".к прес-цитру rOJlo.Horo упра'J1інн, ДІІР­ ",ноі nO_lIDoi ОХОРОНІІ О_сій .18110111.. Тка... На .cJl8llHI :safI1П8ІІН. JIYPIIUIc'll1 IlдIIOliдu. засtynн.к на­ чu".ка rOJlOIHOrO упр....інн. ДllPJtиноl nO_lIDoi бe3nеки МВС

УкраіНIІ

Гр.roріЙ ВасllJlloOl." Реlа. :sactynH.K Н'''аІІ''НIІК' rOJlOIaдulнlcТРПІІlноі С.llYJlб. мl.llіціі. начu"ннк

Horo УПР'IJllнн,

упраlJllнн, ,......ІІ • •Х Інспекторіl

nOJlKOIH.K

ВасllJl" О_С8ІІА­

РОІИ .. Жук. rOJlOla ",БРОliJI"ноrо nO_lIDoro 'ІОlаристаа Украін. ВасllJl" eren8ll01И .. ДНIIДetIKO. засtynн. начu"ника упр....lнн. по_е... оl охорони КJtilCIoКoI оБJlIlC1t М.КОJlа CeмetlOIIl.. Кучнко та

IHwl. Гuина ПОЛЯКОВА.


I!!!lD.lJQ/J 18.10 у..... 18.1011- "".......... сoCl ... lf1'Y 20.00 Н.... ..... 20.25 .......... ,.u.o.o, у_І

]

І. АIfIIIІІ

_

2O.UTop1~

20.10_

1V-T_

::~.~."nO~... JCIт.

'.46 QOМIIIII

•. I.T.......,...-6u8pI- .

'15~~_T"~'_"

.1(_.v:'_rc'".". .

8.1.':='",,,... 8.~

epnк:т

10.00~.00. t

10.10

CnI8М

__

~•• cnooo·......-о о.аор,..

10.25~

18.15.t.1yJII.,.u.м

.&_.

Юнацw:. TC*"'iUOW .в..со-:

.".,.,'*'_

""'-А

с.",..

......

__

ру-,

.

УТ-2 ОсеlntIA uнan: Інтено. .

TII<ТVP8. )(-)(МІ СТ.

Про"",. -о

з.он е:

..,."....01 Apod.

1cТ0CJiR !/Іфаl"".

....

13.00Т_

.Пopwl ~.

17.40

20.10 lCnIn 20.25 НАРТ --"Р .•

::~ ~.:e"":f... 1011.

.. . - - .

=_

' •. ••ООТ ........ 1 30Т........ 20.00 __

.

20.30"_~

21.00 Д,X.aIPiU .100

7.156

~. І с.

kAIWI

7.35~

7.!іО аІ

ГQГ.

МІс

L·ocnv4I

• 1.50 все "'" _"'" '2.00 Кit<Ofopoc......

oon..

ІНТЕР 7.OO_088~

7.30 Ме_е 8.00 1н1 . . .08....... 8.15I1or..... 8.20 Ctlтуеці. '.40 Т/"' . . . . . _ ..... дм.. 9.15 м,_ ..,фin _ ... _ .n_ _•

13.55 1V'щon 14.10 веа - .,.,ім

....

-

17.80'" ........1 _•. 2 _ _

...- . - _

.......

20.00 час

_ 21.00 x"......_~. 22.15"'_ 22.30 ВІОРІІОІ 23.25~ __ _ 2О.!іО"'1рмо

0.10 1.10

ТІ.

__

ПonuI.

-.-4 .....

7.48 Т.......... .Д.aI!Ot ..... '.45. 18.00. 13.08 x,,·~ .шмш.

10.25~

18.1538Т8 .8с8 - 8СІМ. .. _ _ _ 18.45 "yдмтoplto. "-"t. 1 17.,5 Т.......... 11нw01 ...... _ . 17.45 xp8мt Y!lll8lм ... 3 1'1w.p.. f1IIIIIUI8. 18.20 Ус. про іІно . ... 1 18.50 ФІ..НCODiIII 0I'11Ii,Q 19.00 сам8 тоІІ 19.20 I'1anoп. ~""""Й.,oepuм м·

.n·.

r-.-..

...дммoro· ....~_

20.20 1 . _....П_

~:~.~"'--а

_І •.

2

С.

1.10 Х,д..........ЦІно . . . . . .

УТ-2

• 1... 1. 7.00ee............... ~. '1.30 ТСН: t-.Ь1іІ"" еДУаОа _н 8.00 ее...... l1poocтpocтl. 9.00 Г1рог_. C.I1o".oacw:oro оІ'1рос. Plком P8tН8PQМ

)'1"2 1еlNJ8Жlt<с

19:~. ~'r.&r.ТТз~. 17.55 _"" ,,_"" 10.30 Вecenиii "",.,.

21.50 22.00

11.00 1 t.311 11.50

Т.

_ _•.

....

.~

.....- ' _

18.2038 ........... _

..

І

МIc:ТI І сУ"""цІ С8ІТУ 8іЦеоуроао JIII. дітl!\ oCac)pa-l!ІlІІ'.

111.50

НОООС8ІІ

19.351oprінф<>pot

НТУ

НОІІОС.п 1V-ТА&АЧЖ 21.00 ClТ 21.15 1Chh0-cnopno_.

21.20 ""'-

22.00 WtIOII8

81'' ' Т/О

......................

111.30 М8IICUIhO 20.00 'І8С 20.508.......... _ 2'.00

х,......-

4

тоІІоа І ііа

. ,....

~:~ ~.:.~. М8AtO ~ 2З.ЗО му.змомі НО!ІММ" CмтyAЦЇtl

23.45

О.ООТ.....,..,.

0.50

ПorQAII

7.00 lIiUI8

nporpaм

.rPl\llC8o

•.OO~""-"""""""_ 8.30 ......

............... .

cn

.... ear-. 1 .....

10.60T~ 11.05 І\ХІСТО COt\8U 11.25C1t1ueO~ 12.45 VDOO 88РО6ІаО

13.15 Ifoooceoi 13.25 ТIІ8М88ІІ

1~~

е-..

==rнеа:::..~...:.o--

15.05 Дor-woy 15.35 ~ с_*

1&.05 .1І\д<рм.і 1186еса" _Toмito -.yni8

17.00 .QOIt.eepIU

~..;.

17.30'r~

17.46

Гpaцji аід .ГраеІсоо

2025

Ми І оп_ НДРТ'I8'lIР'.

20.55 21.35

rpa

.l1ap-fPI-

Р_УРС

О оо r"""нФОРМ

37·Й КАНАЛ

_ом.

_ _...

32-11 КAJfAII

1I.00.c..-~.T~

...

8.10 ТІа ....-......,...

Clbнесу В. ~O

22.20 ФIнaнcooct 22.~~=-- __

7.00 Миct_"

811 .Тери" .... !От.

8.00 .::"-" eatr ДІсоІ8ІІ: дPV3I'. MyrIIoTC8DIм

.Гyфll lIOrO

~:~Т-"'ФОІІМ " - - - УХРТ

8.30 ........1 OICrI (.-.ср) 11.00 ооД8мМ•• T.-aDIм 10.00 - . . ,•• к-........ Т8II8D8IIIU

О.SSН­ '.05~.M.

11.00 .118pвIpacтwo -ІР \'СІВУ 11.30 TO-tIIDY ..... Ofllol'OlOo 12.00 naa.I_ _

0.05

0.201СІІІ.м'

'*

25-1 IWIAII

700 7.10 е_"8 C8IТINtIy...

18.30 1/0·оС/1ІА_ IТ.С1С1 ТIС .ам

.......

.... i'W\'1IIIIIO

.np....... _ ' . МynIoICIpIм

17.27

11.30 ......... С8ІТ JUCНeit 'ЧоРнмІІ М8Щ0. м-;..1C8piu

8.25Н.....,

18.00 Небо хх СТO/Пtll. Дoкyмeмт-'l

10.35 Ар8&ю...

....., 19.00 Тос:..шоу •... 3 OIW'OlO. ІІІ. • oAhф ........ _ _ .

1І.зо~:::' у

=T~ II.OOT. . . . . . . H~

11.30 МVI. ~• 11.50 Aeтoтopr 12.OOМy..~~_1 l1у,ny.

НАРТ

ТOНIC

15. оо MyJlo•

15.10

23.57

КЛІП

_

_рі... 8Ід .МtaIIIt·PIдIo

101fМ.

20.00 Т/О""_"'-. 20.30 .д.м_. Т...____ 21.30 ВечірнІ *1' тА 22.00 Т/о ·CniA . . . ....,. 22.50 r.toc.."""", _ .ТІІІІМУОРІ' 10.>.

.er...••)

Xiт~ J1;д8p_

0.30

MТV

_:

"УОМ" К"""Н...

1.28 llPOr1J8М8 ~ на saaтpa

35-И КАНАп

.a.u-

Муз. п_

18.30 _ _ _

17. оо Т._83818. 17.30 м-,...,.... 18.10 АетотОІІГ

lі.56.

tOoyl\lll·~1

23.00 Н............. POWO.НICn. 23.30 МТУ _ : Нlil Non stap

єeponм

13.40 ЧApaoюtI ~ 14.00 C,oмe.piвq 14.30 Tulli 14.50 Tell88r<ЦI8C

7.20

Т._8.І •• Пустел""""·

Днонс

7.35 Т ..... т....... nporp.... 7.50 -ДlI1О84. lIk>tиllt_

nw>C~ro

H,"""мIa~

18.00 Амонс nporpooM 18.05 Тopr1нфoрм 18.20 ГpooцJ1 ВUI 'Гpнlc:yo 18.45 Кoмn'IDТ"" Х 19.00 Т..-уриan .Р_. 19.30 Т_ _ ба.іань 20.05 ~TO

·є ІІ\8ІІ'

7.55 1IiIaeoooYott.. 8.00 ТАИ. Мlмlмatc '.10 Шоу·l• •118_ аб",,_. 8.40Т. . . . . . . о4'1!Іс<_.. 8.50 Т!і·8 Мocna. t ...woy .Mvs- І npe. св-: .щnм nepa. . 9.45 rcют- ofIlдТ8oIc" 10.15 д..сі< 11.00 _........ _1 11.1 D ТЕі-8

Мос_. Г."а·._ мЬІна·

==.==."6~. ~87'

10.IОТ/о.,.......-_

.

13.00 T--.:np8C 13.10 ~

в.~ 1&·6 Мое,н. ШІсть но ..... 650 16-11 МосІсва .• Ви """"141181\10'

730

ІС,І• • І!отрм-' ..т.......

0.00

21.30 ТОІ<'ШІІІ' .с... ТОА. 22.00 Т.".с.р"" .ч_ CJOYId8 • rocn".,,1 МЕШ. 22.30 ХУД.фІ,,_ оФорт car8M" 2 оер1о

20.10 ItItIn

K~""YO

21.~ Тоprlttформ

7-" IWWI

Т8ІІ-"':

21.'0 Т_IнФОООО

23.~ T_cnpec ТОНІС

...

.........

20.00

Грац.. оід .rpo8lc:yo н8 даО,*"" • .alтм

20.20 20.50

18.30 X'rA........ oДpAor....

Тoprімформ

20.35

IT.OOCEГA-ocтp18

ТЇІ~х.g-.,~-

1'.46~

1 ....

TeneдмcKoтolta .f1вp­

тіМИ8 ЗОНА-

Мv.!. ~PO'"

18.20

Нит

21.45 діanorи 22.00 Му3М'НІ пауза 2205 дinool НОІ"'" 2225 'renllКCnP8C 22.30 х,д.•"'_ 4а

20.50

1?А8ІС 21.30 Просто сое

2:130.1І8ІМоІСа 23.40 Кoмn'OТtI!I Х

lIfТU

.."

111.20 19.30

18.30Му....-м

ГpaцJ181д

Т OllU8t-tOНС

.np..,,,,,,, м,,-01

'2.зол~},;~~~

20.30" Амонс nporpeM

7.05

16-6 MQCIII,U8.

2. 1О

НА..,.

КМ ••

30-" КАНАІІ

21.45~

.....

.Д"'08иА BIr.нMIt035BIд~.

·'2.00~"'- .......с......".,

І:І=-10.05 8ap18цj1 cnuoo

ХІ

0.30

0.45

Н8PYOOUICn.

23.55 np"....... _ _

17.10 Аооанс 17.15 ДOL..-

_,,011.""_

""TOтopr

7.30 ........ ''''11І8_••

11.110

!Отар.

__

Муа.

20.00 НІШ..,С ~~1ira дinOOоl у-І

""'.С 7.00 Aooaotc

.1tpм6rntt.

23.35 Tenera»f''' .гtycT8ttWU1lt. 23.45 дnкумемr8л......... ~

25-Й КАНАІІ

11.00 *\1,1І........ .см.То

.......

2, .40 T.".0uty6

А'Арт8"8'8

'.40 ТІа ................ .,.,.

.•

Т1ІІ-8 1.1_... Шоу _lXIII. . Теnerа:мr •• ГlyeTenwtMIC.

__

'.II5ПorW

8.20~.

КlHoT•• rp Т&.О •• nlpeтM хх сто-

nIттw·

21.30

8epotісаа аа:.а

22.35 Xp...~ .дм.. O.~ lV·i:ny(I оХ",.

IW'Т

......... _

22.15~~ oC/!c:8.~ ~·8~

НСоосеn

23.50 НІ""; 8""а

.

8.'5kП8І<ТМ ~n--r.~

1$.40

21.15

Тoprінформ

ІМ" І1ІІІ7 ~7 Пootoмv? 21.35

10.*lХІ

бuIpyo.

Ансмс програ ..

20.50

lі.10Н_н

2'.J5М1cwd_

8.OOI~

19.20 .ДіnoниА ВІСНИК19.25 В""'о...".....м\І 19.30 іеnerа:мrз .ПуеН!lf1tI,Н"К.

дmo

18.015 Пporpeм. ~PТ 18.35 о8ЩlІТі неОес... 0801.... _ 18.55 Тoprtнфopм

."...., upo

rl:88 =:::"1С8111 ~

7.00 T81111J*1O«

nporpa..... PММOatНI

.ідносини і e,иpohНl'tЦrе()оо

13.00 T... _cnpec

EфIpamI.<Jpr

_ _ _ ......... 111.156 3аІММО ..... 20.30 CIf

10.00 Анонс 10.05 38 1tOIIOC:М_ ....,...

20.~

10.45 Крyri Н....""

830""""'_....... . .. 11.50. 10.зо. 11.45. 15.10. 17.•• ".00'20.25. 22.30 .......... ~ ,.,... І.55_&pot_ 7.25""" _

18.ООТ.....,.."

IМТV

Мое••. ·Сім·. Робім..,...

ПуБІМцисТМЧН8

19.00

.хм.

20.30

20.35

ТОМІС

. .•.

~:.:~.c-

Му,.тфUtwoo

3

7-1 КАНАІІ •.

17.20 J1WI8 /ІР ,IIJIIII 17.15 'IV-wan

~:.а\!.~l~f"є:.::.-;-.-:'''''';'''''' ....

П:~ ~r:.::. єpanaw

17.35 Т&-6 МосІСМ. CnoPT fИ*НtI

16.05 16·6

10.5ОТ_

с._

18.tб Т'i-UIOI'I

11.00 ~ .М •. "'-'L '1.2 11.35 ~" 8Нц;tf. ·1 l\IOtkJUIj. І ...... 12.10 ceno 1 _ 12.40 Дal\Дll8lC1' 8IOiNIМIoIн... _ "

nPaI'P8М8 .SP\ASН.

9.15=.=:"; .. 10.00 C>4AM1IItO- ............. 10.28"-

.::f""" ........

19:W·ll~::'::•.~,=,~.~~

зеlCТk8.

.....

~i~~CP!P" 0.05 F'bOO8Ot Кoфм8jt .1IOгo~. 0IPr1I

15.35~"'" '5.~ " - - r\On.

8.40T_~.

9.30 .6nara

МICWd_

14.00 Т......... 4VD8III1 _ _ І '5.0001 __ '5.15 c...n~ ~ - тh8 Н""181 w.y

т1n.... ~..

порт'"

Антресо_

20.00 AOIt.cepiaII '-РОСІ,"*", 20.30 ІІІ ..... Ное"",,

~д8c С81ту

..........

....

7.00 3CJOttOY .... С81'IНІСУ... 7.10 JIInool _ T.30·II'.. ...-.T_~

21.00 Ao•. cepIu .100 pooJ8.мм· 22.00 Ху•••'''''' ........ 1101_.

=:~.~:'~~~~3"A НацІ""",,_.т·

14.!іО Нot

111.00 Е

18.30 • ,.... 8ic:ммot. 16.35 , .... _

Мопс,ра"" C'~мyn

НАРТ

rar-

_

AIt:м"..

11 ..,.. T_~ OkIn\PI8 _"", 111.10 "О .0...... Т....... 1 ..,..

УТ-І

OCJIOiI·...-oro

2О.3СІСІТ

•.~},.oo. 0.05 х..-..а.-а .w..W·

5.00 '6.10. 1.05 ",""не 6 05 Агромаr.зин 0.15 КУoll ••" ' - .Ас .....001. 8.15 Т.лeфInwo

Щод8ННIС

...........=....

7.15 ІОН Т.48 Т_IІІ811

СЕРЕ,4А ] [...._ _ _ '6_A_If/N(6 _ _ ___

.-.,

21.ЗОn

:~.:o~;~

7•

Дмсс._

С8ІІНС

ат 21.20шlll'· .......... НТУ _ _ JIIIIoUII

__

н.... КмІ.

ifТY'

...

ri_М ЗЦЖИ.

14.25 д,от",нй

21.00

111.00 єpenaiu

21.15

7.00_ 7.15 _ _

22.00

17.308.~

".80 ~'r.'"of::

23.4ОМ

O.OO~

16.45т:.~

20.50 21.00

К08CWCorO .. Г~ су:ІІр'.2-

11,," 13.20 16-6 _

IЗ.10 НО!

1У. ТА&АЧУІС

17.151!_·_Х

18.10

-

ГРАІІІС

~DМ\aoNIo_

...............•. . . . .

І • .ао..,.,..·

кe~

111.550&.-

lНТ8POICТj

1 8.46

18.IІТ/о

-

~_.

~. 10.ВО Прмо·......ОО

11.15 8 аб'_ ФраIЩl8 1'.30NOI8eene 11.40 Т6-8 Мocot88.• _ Р8І<О_ 12.00 1'6-8 МОО<88. CePI8n ' - """_ 12.40i"''':'=~II~ О./1оІІІТ·

19.20 ЕФі" . . ,<>mpt 19.30 8iltНo 8 мі(:ІМ';У 20.00 "аш """

18.30 оК.І.З.Зо. - ~ "'" JIOМП....

10.00_ 10.0538 ............. _ 10.30 ХІ............ _ . 1""" 17.,25 Attooc 17.30 Док,..за

.ІСаІ_

'5.10 1earp ма АО_ ~~i~5 Т/С ·_с. EмnpootIII.,.....

~

18.20

W8eцito

дос....,.

19.30 оа. тобі й 'е.! 20.10 fpel4l "'" .гpНlcyo 20 30 Н. дoБJ>e""'. ді'"

о3роам

к..",,_

18.20 18.45 19.05

8 У....1Н' ~T_·

13.00 Т.моорІо"

1~.OOT~.~ii_·

Т

180~ ОФ<с без 1ОоІе" Д ... и 03"'; 3 .усами

ТЕТ

Посо""""..

11ро<ре ... ~ "8 :мотро

В.ОО

8.25Подоро>Кі І ~

l1OQДO<

fi?s~~~·"""" 12.30

)(!т·п_. ЛІдІІР ДНо

мтv rфeACТ88ЛtIЄ: музик. ко.:вн ...

.1Са_о ОМІКУ.

7 . 5 0 = :.... 7.55 -8 _ ... . .- _ _ •. 5OT_......~_. 8.00 Т6·В Мое.... Дot_нй С8...., .3onotf 10.2O~ м __. UIo\I-'• •п..--

15.4511or_ ІІІОСУ 16.05м-,...,.u.м 16.2S __ 16.45 Розд_ a~. 11.15 Го..,с .п"""""", • 17.50 OorреloЮ Il3tlno'i PaiIDН

)(peЩmo.

!І.О!!

Т. .-......

J:~=~rr--

tCP80

37-" КАНАп

8.110 1'&-8 _ _ cnopr '_м. 7.20 Т_ _•• П)<!:r_.

~:::~~~:Ш-1І8Р8ІУОО

••18 8.30 &cnpec: ..........

8.45

...... 1"DI8088.

._., 22.00 Т/о .К8rн1l11dc1. 22.50 M"""",.. ~ ""..." ·T_тopi<t 10.>.

0.30 1.28

...... .

11.00 А .... С8М1 • . 11 .25 Муllbтфltlloм 11.50 І(о.щ""",._ 12.20 Д8н.qi·_8T '2.35 6ритlІНСО«ІІА цorm. Портpeno 13.05 6yДlo'. ~poai . 13.20 ДeooдJ'_T

lW'D8М8

8.10 l'ІіСМ _ . о88н 8.15 ..., , _

....

а.nooо І

11.50 ЛIQqи _ , . . . . . 10.10 Му"""""" 1045 _ _..... 10.35 камерт

g=~.=~3о-А

.дамо

-

ТoprIнформ

8.05~

9.20 1V-0uiy8

"*- ......

Т/о .r.pм

........,

nporpaм

Нот.nи кo_~

....

""'*" .... .

рІ "

~тcopIм

35-И КАМАІІ 18.00 _ 18.05 Тор1нфороо

Teдelll10ttC

21.35Р_ 21.045~

~

•.

2:5.00 Be.ne"Tt4H Щер68'Ю8 "редr.тавl1RC ••. 23.30 MТV npeAC'І8anм:: Hit. NOfI S\OP

_ _ """'·

22.00 Му3мчн. l18У.І8 22.05 дІ""81 """""" 22.25 Те-=-, 22.30 _"......._ .._ _

7.00 _ 7.05 35 ......... РІІ3У

8.151

...

20.00

ТЕТ

8.00

Т.IІ.,8.,. ~oмIcT~ Му:а. nporpahll .... с-. Т· А8тотopr Му•.•nIn

ТЕТ

21.10

IIIaro

2'.ЗО ВечІрні IІІсri (ПА

........ roltOC ~ ......

B~."

18.10Xl.~

30-. КАНАА

.~

(ТК .МІс"1

.Крм.... Т_

20.30

Му..тфІ.....

НАІ'Т

_

аа.ао ХІ• .дРоку". 0.10T~ П·lмnp8CC8Р1а

0.25 0.45

7.36

1Ic8coIryo.

20.00

~'~:=-r.'::'''''- -

)

'S__

1"7.10

.....

7.IОТ-....,. -с-..

1',30 CePIU oJIpI .....цt ........

',.7fJNК

17.50

.

.100 _ _ _•

:~:=:

14.30 15.00

36РОІ У

rJiIIC)'М1<>4

22·~.:;."Z=I"~w~ ....... •

7.30 Амонс

...

=.r--:-L" ·80...--. -

13.00

18.30

ТOItIC

21.00 ....

:~ч::::::J,

'0.00 ОАІІ.... к-ц8ttм. ~ '0.30 T / O . r _ , _ . 1 '.00 .ч.о .Ч•. lIIAcwcD8ИA ТWI8~ 11.30 Тоо._ •••.• OIVOOOO 12.0011 __

18.00 Т.. _ ' ...' oowotoo 1'.26 Г_ _ naaII ':'.с: 18.aO~ •• K_ • ....-...." 19.611. 23.57 КМ1 Д"" """ ._.РедІо 10,FM.

1::~~

1640

0ІІРІ8ІІ

.

13.10~c""

15 ОО 16.10

~тcepI8n

Ш':' .I(,:,::'="~,cepI", Іс:,орІІ" м-,...,с.......

13.4O~_ 13.50'1 __ _ 14.00 _"8с_1 14.15 Т_. Incoon/18

7 . • ,.,.".........Т_ .......... 11.45. 18.00. 23.§ХІо~-w.oW' 11.0:0 Т.,.....,..,. ~.

&:~

•.

18,00=:PI~.(T_'. '1.2.

"""

ств

=-.. _

17.30 'І........ eelT дJcмeiI: _ " ' "

1~:~=&..

f'IOriIA8

......

18.10 ТІа оОІр8... _ ' "

...

муо.

•___.

_.

НОТР·Ао_.

18

32-" КАНАІІ

15.зо':.С.,= ~ .T-""",,~. __

.

".5ОЦ.М

2О.!іО В..IPOt._

,gg.~. 7.25 ГiIOItt - . ~

17.55 381tQtt .1.'. 1'.00 CePIU

--

КМеІІдо<:сon є_

~

ММOWO

~.:'~O::...

I(oн~ МО/ЮАК![ .-он.... ... • .,."...,... _ _ _.де...... __1 .Слое'1tНc:;v:ому е.38р1-

..

т _ •• 11.00 T.... =с 11.30 npor,..... _ _

"A5Iнт~

.M.~

ХІ

13.

8.55

,.... T/8~ .............

18.30 \IraД8II 20.00_

О••

..

10.2!i~T""'"

В:~~.IIC'

Фyr60n 8ІД .УТН. 22'.00 I.1..Laдett..... K .. Cn08· ..... cw:oro а де

[

...

17.30~_r~_

22.3111_22.110 ""-'" _

~:~~t~

17.50

t:-....~~_.tО 17.J':i;. ._1_. 1.....

.-

25-" КАНАІІ

НА..,.

7.00 е 08If8икy ... 7.10 IІІстl Т.ІО ~ ............. ::~~ '.4ОТ._ Н. _ 1 " " - _

7.00_·_~~

2 1.30

1оЮ8". Урао

'.11І fiЮ.UlClWНЕ

nou.a.. Ч.2

пд=..~. n--l

)"1'·2 17.00

:m.:......... ...........-

П.~·.r;..:;',:,:=;.-':='. 3.

...

18.20 Cnoo<anY!!y1lO cna ... _ M8Д0jД8 18.110 ФІ. .н_ 10.00 С- таІІ 19.20 I'1anoтт. ~. 18.50 __ 20.20 Т""'_ .f1puo.

22.15

~""_

1'.20 38 ..., _ _ _

--

0.28

~~=.::.. '.35~

10.00. 11.21_

Фоооl M~ .00. 1'.00. :І .00. 0.0&

10.35 Міс ,дао.б8с-а7. Ч.1 11.30 1 '.110 iC1'8l"М ХІ .~_ -.о. І о. 11.10 ХІ. .1Cj>otм_ т......... а О. 14.67-'5, 7 ~ oooмn·_ <•• . ,••808-".

16.45

21.00 Too·I&IO\I.~ 21.30 ~ ~ 010І0.-' 22.30~_ II.3O __

.

'.00 .~... _!О. Т."_ •. 80Т/о .................. 7.00 м..~ _ .Т",""""" "'. JCIт. 8.00 'І8РІ8НІОА ІІ8ІТ дIao8w: .і)оііі1 lIarO _

Х

~

20.40

....

f'PМICY1"М

T.-np8C

Х"..." , , - ""аРОУМ

0.00

20.30_,.,."..,.,.

O.OII~"

.0.00

1'DIIIС

I?А8МС

УТ-1 '.00.111.10.0.15_

10.00

2З.55

т

[

IIfН1E,4IAOK

І

N!! 53 (8843)

Ipot". ............. _..................-._-

12.45~.,-...... IЗ.15 нot пп.

НI.21 lOto_тр

18-8.

МАТ_

нot Мne

14.40

14.50 ~)'....фІ_ 18.00 'lОр!ІСдмlЩkt. 18.30 ./JII1CI8OI! оІСНМК' 18.35 д.m'. 17.00 Т6-6 МОСІ!Ц. COPan _

__

nIД!tmde

.Ф/linnepo

1.1-"

17.30 ТОІ_' 1'.00 СорІ....C!м·.ICAмnIA..... 19.00 .8epotIcPc. .ДІ_А * , - . 19.25~..

1820

19.30 1eneraeT8 -ПусТenwtМIl(. 1а.40 Т5-0 Мое.... ~.......... an . .,,.... .ЖО.У8 ....,.••

20 40 21.35

Тener838Т8 .~_. Мос:;аа .• То...•

21.451&-8

22.,0

CaDI-

Т6·е МОСІІ88. т... -Шоу .Пpaфecko.

n...

.........

T~ \ОТАР. ху

.Т_М""ЦІІ естероІд.а23.35 Т8_83<ІТ• • ПусТl"'_'

2345

~I!НT""- фr.­

О.ЗО .ді_.-; оІсн... •

O.35B~••

0.4516-6 Моеква. Дotc.·""".n nCTb-: hlaдottнa

1.50

Т""""нонс

.н...­


,••.

,ам

!13!Dl1lJ!1J

УТ-1

...

~y~ ~= VIOP8IOtO a:~ ~=:'i=" .. Пepus._ 12.50Н-.

13.00~ .....ii~ 13.30 ICI8we 1 ••00 l!Ule<>vP<Жи А/ІІІ фell cC8ypa-WO\'"

.

6.05~

6.15 _ _ _ _

14.10 '!YtX>!. C:U-. ~ 14.40r_ ..... r ........

-с--.о ~.7.

::i!8.~~':'"ms Н""""_

15.00ф...,.,....

15.50~

8.05~

1::ag t:.~=x

9.25 _ _

J~:~ =~ .rP8lca·

9.4OT_~

Ig:~~~~~ 10.2s1::~-97 Ч.2

17.45

r...___. 'а

13.10

~

12.4O~

IJWO

14.57~~~~~_ _ '._ :J8Ya ·Все

17.45

21.00 21.15

8СіМ-

-

16.15 Ауди"",",. ~. 2 16.45 _ """onїнНII 11.30 .....pietta _ка ...•. HapoдIt8 оса УІ.,- А.lСуА/!3Й

01'_

хр.- УІфоо/им. l"ІеРеД8ООа

21.50

22.00

арnn:т,

22.10

22.45

Са_ .ОА

Нм_.... 2 ~"'Y

__

...... np.o.

М

__

чуо

....

Со_м.

РохІоідуаа_.

25-Й КАНАІІ

1.00~".~...

~::g. ~,.::.

....._.""...•.

МУЗ. nporp8мa .КаМ,.-

МАРТ

7.t0ti;·и-

9.55rE: '~'8.40.

'I.

мv-a

. . . . . . . . . . .м

7.30 9.10

21.40_ 22.00........ 3 . . . .с...~ ...aw•• _ -Н8С11_ мое

..-

lАісТа і ето""" еМУ

Но8осеn

Саlт nWIoдиal фon>rp8фіl

23.15 Cвl. 11ІОДІІІІ. 0.110 Ноеосen

4

0.40

19.00 1 ••

23.45.;.~

К'Jнно·с;nop,..... f1)8 -П8рІ.,,pIAs ••

010~.'llXPT

Ig.55 20.20

Т_

СІТ

П'АІІІС

18.50 _ _.~p_ IВ.2О Т.neфin_ 25М

__

П'АІІІС .. 2О.50Н-:Ю .... ТУ-ТА&АЧУ1С

" " ' - ..

СО4ІІ1

Нew.Ч8С

20.00

20.25~~

.._ _

__

Г1parpIмa YXf'Т

18.15 /Jpr-woy 18.15 111О..".-.с c8hy Нoeocen

".15~1i_'.~ 11_ 25 8IIo • lUC08iI ІІІІІОІІІ•. 811C~

12.10

53 (8843)

1030~I'У5~~1~а:,:;зо. 20.35,

) 11.00. 111.10. 23.40 _

Х!!

Q

__

.00.

C є

19.50

гсиос·

ТОНІС

a.40IIy..~ . . . . .

11.IIOT_ _

"-2

о

_р'.

10_25 10.50. 1

11.30

<_

Т...-.:-

.~

_

Мy.J.

......

11.50_~ 12.00 __ ~

12.30_ М_тфinoм _ •. ч.2

OiPYQOOaГO

.~ МИї-Па­

13.10 ...... ' _

13.40~_

1.00_ 7.1.

І

].,+,.

".--

УТ·І

7.40 . . . . ."..... ~ ПIIDfJIIМ8

... Т. . . . .

1.4&_0"'01''''

•. Ми.......... . -

10.10 М.""'-

12.00 з.он

~ - , -•. Т-.

OtIP

11.10~

IТ.зо~~

11.15 "-_Idт'11IPIA '1.211 C;tIIIInI 8OtIaCI1

22.00 XWl.ttмм .гPl .......... 23.10 ___ 2:1.55..,.:, ...... _ .ФРІНС _EНnptI8CiOl_ _ _ of1tnt

-..

7.30МІме

УТ·1

) -

7.35. d~OO~OO' 1'.00. 18.00. 21.00. 7.45n"'-7.55 1. . ..... . . .11 _ n~ ............ _

'.40 =~I"""'" Т_ 01\80. fI.30_"'IIr~

=. .

10.,0'••• , ...., 10.45 ...... IJII'" 11'OOX. . . IIf/IIii-.h? ".311~

:~:gg

~.Ч.І

.Три

...... /IQA'

14.00~

14.30~

15.00 ДіІк.,,-

.5.20 15.30

.1СІІІІІМ1 CII/1V8ТII" Му..rфiItwe

Т.

_ _ cf10

Уфlllмl.

16.10 фlм8нcaeмl1

~ 16.35H~IIiT-~ 1I.40~_I~a

....,.,

11.00 Н. _ _

~ м-о.. oCrpou",1IO

II.45T~ ЧtIмIioмIn VIcpeiнм. -дин.­ мо. - .Тмрї••. У nвpIIpIIi: . . .

11.55 Фyт6On.

IY~=21.40 ТІМ ~1IIЇItII:Щf lифopмIчj1 - - - ""-f18IIIIA

22.oo~

22.25 НIцI!Ir_1IIII ....~ ......... ...,.....-..к..х-.. laIIrOr

22.30~.....-...т

.................. ............. .....,.,. 23.'5 квк.....,. :~=_1IiIJtIr

УІ-2

7"'~""""""", 7.10 ~ •••• .. I.ІрІ,_

'.!РІ 20.30 ВіоІ8. нoмw 21.00 Дoк.cepJм .100 fICI1I/I ..... 11.00 ХУ"'С" ••_'•• "11 ...... 23.50 НІЧНі . 0.05 Xtr-f1IIIIIA

.w..w-

1 сtplo

.. Аост- aCnPМe

• _ _ _•

У

"fICIrP8IO'I

-

Ь Ц8IIUiY

.38 CТIflOlO _ -

11.00 \'1PDnOI -QIIII

11.05 Н8ц1омм-а 1dt-11IIP-.tI ' ........

0-..-

11.35 ~1фInш 11.45 f!ijVТI __ 12.00 ЗiiIott с _ '2.05 ....~AIII . . . . . . . . .,._ 1. 2" о.рІ1 14.40~ .:_Т....м. .",..

15.15 15.25

_

~,фIno.м

__ 15.40 T"-woy~ИIt.

18.00 I~M • ТІ с-.. ·PIIr 16.55 ~ i10fQIIИ 17.00 МOnOaiIUММ І_ 17.55 3ааН с 8Itoн

.Н'. 18.00 'рсее шо)' .К-'

.... ФоР1У . -

IfI.зоА~н: t-'>ІМм. CIIY*6a_" .,_ _ l1parp8мa

.імо- "Р8АС-

Т • .,..с ,",рід &eprM8t4 Т8 WOМ8

IІ:ОИН8рl У фin..мl .1І&О8С:Т8О c.~..-,.

22_'5

Шоу

__

,

.іІ

22.45 ",СН:

,~iiHa CllY*ба ное"" 23.00 Мyзмчtte nporр.ама .Ме_lіІ. npeдc'_ Mвpq EJWOOUia

УТ-3

JCrТPI(

=-

8.55 38 1OI18ct.1t... часOtol

fr::= ІІОЦІІІН

17.и,~~

20.' •.0lІх'" 0 .............. 0СІІ8О 21.00 ........... чес Т.-.рІм OCТParO ма

4 CtPIIt

lМJ1Paa

11.35 ем.«

рр МРОІІІІ

......".

2О.ЗО Персона.

30-111 КАНAJI

ТЕТ

........

14.$0 H8III\PIIIIIWtI

' •.30~ . 18.4Oнc.-~ 18.$0 )Ik.- Н. 18.50 1(oмn'1II18P Х rIC:ТIO

18.05 «МІІ. ~ QrII

,1.40 s..- - СІОІ\І!ІІІІ _ _ '''' '0.001'.,.....,.., .......

.

==--

Пtno _ _ _

21.15М11:Wt_

21.30lІ:Р8ІІ8 ТІ••""'. ~1ItY'I22.40 __ _ Ем-11-ВІ 23.4O~

rpt'8 .МpImto 7-М КАНАп

PellleТО.

8.00 ~ ІІІІ_ lIIQQRii

8.20 I\iplC8I1inoeoi y~ 8.25 Гonoc .11ере..0ПІ·

8.55 ICaмepтонм

оіст" Ефіl)8ТО1ОРГ

9.05 &nara

9.45 0_ серед 'JIItJI(;J 10.15 Мyn.тфїІІоМ

10.~ fOДPeCII ~ УД.ЧІ

I.ISМia.d_

10.40 11or~ 3&м!у 11.00 _ _ .. 11.30 ~ IJIIOCТI 11.40 AIJP8Ca JIII1OI01 .",... Н.45 х'............ А'''''._ 13.50 ~ ljIIOIIOI ....

8.ЗО К--.·1О1ІІІ Х 8.45~

'4.25=: .......... '4.40 о...

IIICJЩIII

rocn. ~

tЗ.S51'V~"',

9.00 MIQI'IIIIIA _

9.30 м.,зи- .,..

9.40 Що? 1Jta? no-vt

' •.00 т.... ~ I-.qio 14.36 np.riooмH '5.05 ДОМ-.ІА '*ІР ,5 30 li\IМIIP8W

ТЕТ

III!"fб

.

с8іт

13.00

КуllhllpllllQll\lllllJlllз ~

PfЖJ

15.20--:........

УУ·ТАМ"""

_.

,'5.ЗО~"'" ..OOx'..~....

.

12.30

.

I~:~~..,..

-..-nI81

11.30 АрТ""" 12.00 КittOКOНOIIIPr

МeДtOIIItНI

&WP-

, ...

H:~ =тфIIroм .к.. 11 CCIIfIIIII' 18.20 А -

'=

...

117.00 ~'_п --....

~.II

.r

.M,.~

o.n..

19.00 ТОІІ-\ІІОУ •.•• 3 111.30 ~•• К-_'мllU8CIIPIМ 19.58, 23.57 КПП ............f'IД/O

".ЗО

IUO Мр. 1\fIOI)I8МI~. ". t ~1'........ .np ••••'.IІ-.

9.35

,•.•

lIOt NtA . .

........

'''_-1..

~

35-" UНAIt

......

't C':

Ц81dмo•• 88'1. ,.-ч

23.50 пост

i~:iio"':c:.~ 1JWI8of1.

18.00 АІІонс l1JICII'P8М 05T 1 20· нe6tca.: -13 CI!IJI\ .п.рс. , * - . : o/IlQIICWI8 серце. 18.50 но88 JDIП1II ~"'"

Iз.45=..с::..14.151COнц1pf ar.n. ~. 1f.2

0.25

--v.:::r:-

1З.:ІІ.1:1IмL

,..·_СОСІІ ...

10.10Т.......... . . - . - _ _ .

T• .-ypнan

'.15 Т....,.••~___

М'мю,'.IІ~.

1*'

Т/• ..."...1 ".т."", ~1ІсіІ~ПА . . . .~ .00 trДiмм"~1II 10 ... ~" ,0•• .,........... І'ОІ1ІІ88о.

12_00

CmnМЦI ~ "--ІІІНО

ff:=:

l'

ц.rn.o;.~

'.00

'.25 1&-8 м_.

8.11::= Т8-І. х............... 11.1o"NaIa ....

32-Й КАНАІІ '.00 ~ ІІІІОІІАО"М". Т'l1eoep111t

11М111UIOIII!iI1

2ЦО AItOНC П'А8ІС

НТУ

npnrpaм8

7.00 f1porpeмa neporдaч 7.05 3_а дapora 7.35 Антрес_ 7.50СІТ •

9.50 IС8М

.hInt, .........,.

A!lTOpcwa

В.Пор..........

21.00 Д"..Сер&ІІ .100 РСІІіе 1ІіІІ",,· 22.00 В..на-т.._ •• маммчма nporра. ... з M.K_\iIoDW 22.45 фlІ(С. КРОМІКа po.w 23. '5 ХІ. oCТ8IIpINI_. ""_ oДt<Oi.

12.00 PRO-UКIWNЕ ~XWt."-

...,.

19.45 Доо.серІел .КІ6,ім xawм. 19.55 Ро_ фOf1IIIМ8 ~III

К....

ncUlта

OIIPaМItМ

w.u. .....

2O.......... T~ 21.30""" lic1t (nA. І

ТapjНфopoI

2D.3O ат

18.00T• .....,......~_ 19..00 ДоІІ:.ceplм cН~ _ JO( cr ... 19.30 JCМmI ~",.

.•

IOIFМ.

firOOICitlol~

Cf&'

::~~=_"'f&tw.

8.10 no.. .....

11.00

••_ _ _ _

~

1.50 ПciгcuII

2O.,o~

20.15'

12•• _ ............... s..-

ao.OO"~~

17.25 Ммс11ІР'ІСІIСІІТ8І

23.'O~......,.. •• 00 . ,... ... _

_ООТ_

-МІст.,

20.50 НОІОСІІ/І 'ІУ-ТАМ"" 21.00 ат

17.05 Не88МІІ

22.15~-.......

!l.30~

:8:=

.

22.00i!fТ"'-

7.20 Т-..те .~........ 7.30 МІІІе 7 7.50. 3 5 = ...... 7.155

'18.00 л..- ..." OIIIi:InIIA IJIIIOIIO 18.1S=::_ 18.30 ICJICТ. СІІІто _ _ (ТК

Мoдa-cwti EфlРІІТО1ф" Наш 'ІІС

13.15.1

_

11.35 Мy~тcep/erl .1(apQN. AftrfP IIІ8ІІА17.00'::-1ІНЦІІ1І·1CW1ІОПІ ~

10.30

20.35

37·Й КАНАЛ

"5 'І'1-е Мосіа. ШС:ТЬ _н 8.55 Т6-е МОСІм .• n. АТО ••.•

. 7tIIAIC· •• ' . . . . .... . .,......··"· 11.20 *-"~.,...,.. lW'r

. ____

~l:.cAдpec8 ,IIiIgo1 " . 20.30 Atooc ~

21.30 21.40

"ТЕР

~ЄIIINW 9.45 l10rQqa

01... С , ••••

....

І.-РІМ 17.n.~ • ..,....~ 17.30 'ІІіРІІІИІА C8Ir /lII;IIiIr. IlIaro

YAR

...оох,........_ . . . .

19.35 19.50 20.00

16.50 І ."'-11І napo-v МІСТІ 17.10 офіс lІе3 _

за Iмr

.c.

8.30 кono СІІРОМ 8.50 n..cm..... o.oo~ т....... 10.40 11_211 А - 1ІІІІ"_ Q)(II•• 12.10 ~.1Мм c.-mt12.40 ........,,,, n

19.30~,.....

Ч.1

оІСІ1н8о

16.00~o 1.6.10 __

7.50 :~ . . . . . . QupIir,...-а

' ••3$ oua CtPU lІ8ОСУ 17.05 ~.".." ..... 17.10 МanCТP8I. 17.25 А _ С8МІ а . . . 17.50 A,qpм "",.. . .

1'_00 Т.1\8С8рІІІІ ~118IIOд/I"" 15.00 ЕКО' 15.30 .TmpilOc:w!llrpm-95. "Р8АС_lОn' ~A""C8IIi3~ 16.ЗО

7.25 {t........Т. . . . \I!.CfI1ODr

15.зо1IIoiIIt~

киl.

0.15T~

'rCItIC .

7.05 A8PCIIIQ

15.5O~ 15.55 1'V-rnvб .ХМ. 16.2S~

ICAIWI

o.oox....... ~

НТУ

8.30 Кor,J1'тep Х 8.45 С_ JDIП1II -1hв ......., w., 0.05 TaмetpIIII ОДІІІІ ........

1 0.00 ~ OePIrUi

UI&OМ

20.00

6.ЗО~lІаl1fllJlUlll'4

2S-Й

. .~o._t.a ...

.n- - _

'6.30 іН1еРІІНОНС

10.001_ 10.05 Аос.,,- .c:nor.ц,. npo Teвpho. 10.25 3МСН е _

10.30 Пopr.

зо-й КАНАЛ

ки,.

·,......._ra.

УТ-2

С8і""". ~ фес-

17.30 JOOtaЦ.re Т(ІІІ-ШОУ .а.ор... 1'.15 H~ rto-~

10. . Т/. оОііі.., Т*"" ....... 20.00 Дor.Q8IIiIIt OiPUC:tIICW:I ~. 4

12.45 тv-..on '3.00 Xy,,~

Ім'. ДоІІ••

.enw:Т8II"

9.151(86ІІІІ"-"

15.10ЗМDt е

м.n.т.. Ч.1

13.10 * , - - _

__

-

1.'OH~*~

19.00 JOt-Ф8!ІРмІ.

..

23.5OT~

ТУ·ТAlМIfЖ 7.00AнaNc

18.00 Tu-pIIn::t'--

12.'5CeiI~~

10.05 за IIIfiICIoкмм часом 10.10 IV+ .ш...... __ •. 4 c8pht 11110 AItCIIIC 16.15 Доос.Фи.м OCnOIIIДЬ "..,. r'lll1I-

"""".

t1IIТ,

Т/с о.ДІ8ч

0.10 1сІмП'1ОУ1Р

7-1 КAIWI

m

IOOO~o

МІ-

0.50 . . . ._1ІіІ *....,.. 1.05 МІМе

(

Conyaцill

'.10 МyJ.ТфіІооМ '.30 TIII_P/U Imlt

Нot8

7 .... ТІМСІІРІМ .,...... вро 8.4S XiT-. . . . . .WМWO

9.30 Cnopтм_ с:у3\р'. 10.00 КOКIePr ___ f'IaнIpoкual.

23.45 'ІОIJIIIIІІ

0.25 np.!T... . . " .

6.35 С 6.55 ПlcНl ,,",о т_ ГIJPI)IIIцao 7.00 Mict.d_ 7.10 Aнтp8COl\loU 7.30 ТІМСІРІІІІ ОСІМТ8-........

''.20 .35

fIDOaIY'

22.00

7.00 .... 7.15 ПВРСОНІ. AI1opcwcI..,... в,nap.

12.00 .'!ор,.. Cllf*6, , rOOnrN МІШ. 12-10 ХІ•• т_. ам ....... ",... 0.00 Кoмn'orep )(

1.003~"'~,,· 10 а_ 7. 7.30

"". ,.,.,,,,+t-.......,,..,,,. ........:r""

21.45~11IIt

СТІ

'=.11

22.50 TCJIII:I'II1apм

15.06 HoIIt8n •• " ......11N!8 _ r•• мм

2,.~5 МЬОІСІ_ КМІ

21.30 що? р,,7

4МIIIМImO_....

10АО ХІ. 'а,стрІоІ8

0IP0DfI

21.00~

22.~ '"'ероооа_

~ oCnP-~....• 2'.1O~.•~ Томі.,...

\II1V 7.00 PaмcOll8 Ре8ІІ 7.30 Д1reNт....... ·шоу '.00 IнтtpН118ИН14 '.15 Пorода

21.4O~

21.00 XYA-~ .~.

23.45 Си1У8Id. 0.00 Ху",+'1.40 Пorцаа

.~

18.55 ц. - МИI 20.30 ClТ 20.50 піснк " . TIТItI8 г. . . . .

8Іоіptltlll.'

m

УТ-3

21.35~

....

Мtlr·

• T~ сІІр6І_ 23.00 EI4aOIIte ТІ ~. leЩIIIt ТІ су~_1c1b у nParP8IIЇ lОРіІІ MIIIIIIXIN

~

20.50

18.00 Cep-= І1ІІІІІ.18.IO~".... ~ 19.30 Т : тgl8ial""l Cnra5I_ 3

22.45

18.00=....... 1• .30 OAIТaIOtaIII.... .tIIIPOfR , ..DIIOI'iIt. 1'.50 11Іо C8Ir ТtI1PW 2O.2OT_~ 211.40 lІеОі\РІІ8 _ 20.55"--

'

, 38тр8

2O.00~AмmIItI1I _ _ _ OIQ.

_

11.50"'_ .нu..

,.'SO .... IO....

ДgМIIІІ3ІІIи?

1'.55 з.он І 38ІОН 17.00 МOnCW...МIi ....... 17.55 3Ікон t 38ІІОН .1+1.

&8IpaNNI_'IOTIPIII ,,-

-.о

---_........ ....-- ......

12АО Ви,. осІІта -.і

13.15 Хто.

11.41 x,..+lnw оСІмм. ._

12.40'J:i:т~~_

----

_

с

11.00 ТIІІ.О8p18n

18.55 па" ЧVІІІС 20.00 час

.... ?ОІІ.

21.30 ТОІ~IIICIV .с

КI\IUII

22.20

tll8C8lllм .c.m-Iep1llp8. 18.55""-\ІІОІІ

'8.00

т...,..

0CТJI08It- ~

lRtТ88

, .. ,5 ....~ 18.30 МіІ8МІICПupII мiI:f••

ІСІІ'ІІ JIeCI Ук•

12.11І Cтtp08lllНl ~ муама 12.2II~. ФІ.- OhIICIOII

11.00.21.00. 0.55

nn: ......... .... .......

1Iot.

17.25 еегд-остpll 17.40 'r.r ·АІІіСоІо

5""'"

23.00 Етон д.ом • моса1

=.

~....... Ч.З

11.15~1ICIIIIТI 1'.5Ов-._с.... 12.10~""._o.~

18.1• • 14.51-1

.

_тру ~ JPIIИ

::~ ~.IC.'IIaIIIмIIIc . 18.

_

r.-: .'.'" T....

...

'7.50 ХІ••wм 1 ІІІІІІ.... 1•. 20 за 1OI11C1oI1N ~ICIIМ 'НТЕР 18.~ IH1tpaiCr1

110"1/1"1"'

10.00 14DНC '0.05 _фiJtI,м 'Ч_IIII&Q8Нi. 10.35 з.он с _ . 10.40 ТІІІ-ШОУ •TpocyfIIlIIC' 11.00 "~. cЗIqxJweи __ IIItI:т... H~ ..

с:.с:тм.

10.00~OO,

14.35Дj..-..

'.00 І;8ІІІ811 сор К8І"" '.00 C8P1en • repor'llllllflWO'

I~===-~_

n

...

7.00 'n'lI\IIl tlf'(ll 7.30 Т~ : 111188131l1на

УТ-'

•. 40T.......

,....,

1.15 ХІ. "РІ .......,.•. 2 СеРІ8 УТ-2

1",1*/11 '.ООAlolc

ІІІ..,

:~:I ~c;:;:..-

.СЧеНі ЄIOOniI.

11.20 тs-e 1ofoc:aI• •H8JnO ~ 11.40 ~'1P-IIМo

'2.05

-е Мое.... Дlж.серім -вм.t ~CII"rYO

12.3$ єapono a.orQ/INl

-

'3.05

но!

.,.

13.1& Ті.,

Мaacu. Дисос-ІСІНІІІ .м.,.

,··20ft....... -

' •. 50 hI , •.00~АфІ-. 11.30 • 1IICttМ•• 18.35 Т_ l18РІДІ'Іа 17.00 ,"""'_ 17.10 . . . . . . ~""nI.CIrIr-

........

1'.00 n.e Мocat. CtPIМ .а.. .• х........

t:=...--.

',.oo·~

1'.20 1'.25

18.30 ~PIIIO 1'.45 _ _ •• ~ 18.55 ~ ·10.. а f1IO lО1РІІУ І

- " -...

20.25 Т5оS MOCit88. ТОІС.WOУ .Зро6м 1рОІІ. 2'.15~1011

.......

21.35 TenerUlra сІ1уст_к, 21.45 ТН Мое_ .• Ті. хто...• 22.'0 T.~ ІОТАР. X''''nм .nll23.35 Т _ _•• Пуст_. 23.45 ~.-інформ. nporp_ .Cnnew.

OJO&r'

0.35 . u 0.45 Т .. • д/«: .....М ·Все ЧlI '.50 . _

r.:-It1IO/I.


Х!

I3lDOOO

53 (8843)

............................................................................................................................,. ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Переможці ;мапlНЬ нагороджуваJШСЬ кубками, грамотами та грошовими! ,

'

~оfЮt У Пltос/іому моltоуь не НУУЬГУВдltд

преміями. А мішок цукру, який призначався лідеру серед гирьовиків, дістався! одному з кращих атлетів району Павлу СИ1юку з Великої Димерки. ! Серед інших переможців змагань призові місця зайняJШ Анатолій Романенко!

Районні :lМагання серед сільських спортсменів, що відбуJШСЯ у селі Плоскому, буJШ присвячені першій річниці Конституції України та Дmo молоді.

Плосківської сільради

П.

Т.

Мележко

та

перемогу здобуJШ спортсмени із с.Рудня.

!

Слід відзначити команди з с. Шевченково, які виступили у всіх ВИдах, і

Під :!Вуки гімну нашої держави святковий парад' учасників змагань відкрИJШ виконкому

!

Цікцво ПРОЙШJШ змагання з ігрових видів спорту - футБQЛУ та волейболу, де!

ПорадуваJШ глядачів і вболівальників футболісти, волейболісти, шахісти, армреслінгїпи, гирьовики, а також команди з перетягування канату. голова

(с. Рудня), Валентин Завадський (с. Плоске), Віктор Юхта (с. Велика Димерка).

!

с. Скибина. Опання вперше взяла участь у районних змаганнях і посіла!

завідуючий

відділом з фізичної культури та спорту райдержадміністрації В. М. Федянін.

!

почесне третє місце з волейболу.

Інф. «Нового життя».! ---~-

-

-

--

--

УВАГА:

-

--

----

СЕРДЕЧНО вІТАЄМО 3 60-лIТТJlМ ДОРОГОГО БАТЬКА -

КОНКУРСИ!

БОНДАРЕНКА ПЕТРА живи СТО лІт, ТАТУ!

Відповідно до СТ.15 Закону України «Про державну

службу»

та

Положення

про порядок проведення

ДМИТРОВИЧА. КОЛJl І JlНА.

на

затвердженого

постановою

Кабміну

ЗАВІТАЙТЕ В НАШ МАГАЗИН

N!!782 від 4 жовтня' 1995 року, районна державна адміністрація з 4 липня по 4 серпня ц.р. проводить

ТОРГ»

управління

вул.КиївсЬкіЙ,

та

зовнішньо-економічних

відвідати

магазин

по

(колишній «Комісійний», зупинка

До вашої уваги: широкий асортимент запасних

РОКІВ.

Тел.:

149

непродовольчими товарами.

УМОВИ: ОСВІТА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА. СТАЖ ЗА

5

запрошує

авт. «Центр»), який перепрофільовано для торгівлі

зв'язків районної держадміністраціі. ФАХОМ НЕ МЕНШЕ

частин для автомобілів вітчизняного виробництва

4-11-74

СПЕЦВІДЦІЛ по контролю за станом благоустрою

за цінами, нижчими від ринкових; різномаНіТНИЙ та найкращий вибір шпалер, плитки для підлоги,

мі,ста Броварського виконавчого комітету з

митки облицювальної для внутрішніх та зовнішніх

1997

9 липня

робіт, сантехнічних та столярних

року оголоси.в конкурс на заміщення вакантної

КОНКУРСУ:

середня

стаж роботи не менше

3

виробів, лаків,

фарб, будівельних матеріалів, СТОЛЯРНОї фурнітури

посади спеціаліста 2":і категорії.

УМОВИ

спеціальна

років. Вік

- до 40

1

та інших промислови~ товарів.

освіта,

Зробіть свій вибір і ви не пошкодуєте!

років.

читачів

{(НОВОГО

місиць БО

продовжуємо

ЖНТТJI,).

- 1 rpH. 20 коп., коп., на 5 місиців -

на

Вартість:

3

місиці

-

б rpH.

ЗАПРОШУЄМО НА ЛІКУВАННЯІ

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М

конкурс на заміщення вакантної посади начальника

економіки

проханни

3 rpH.

конкурсу на заміщення вакантних посад державних

службовців,

На

передплату

НА

ПІДСТАВІ

ЛІЦЕНЗІї

Міністерства

охорони

здоров'я N!! 11162-ЮР член міжtt,ародної ліги цілителів, магістр СВІТЛИЧНИИ Анатолій Степанович проводить лікувальні сеанси за адресою: Бровари, вул.Марії Лагунової, 17-А ( У колишньому дитсадку N!!19), домашній тел.: 6-08-53. Допоможе тяжким хворим від таких захворювань: алергіі, хвороби шкіри, виразки шлунку, виведення каменів з ,печінки та нирок, хвороби жіночих органів, від головних болей, надмірної ваги і прибавляння у вазі, від енурезу, рожі, проводить кодування від алкогольної і тютюнової залежності, допоможе позбавитись від усіляких чаклунських чар, зніме «порчу», наговір. Години прийому: з 8.00 до 11.00, з 16.00 до 10.00. Вихідний-- неділя.

За довідками звертатись: Бровари, вул.Гагаріна, 12-а.

Спецвідділ

по

благоустрою міста, тел.

контролю

за

станом

ТЕРМІНОВО

5-20-16

ПРО ДАЮ автомобіль «ФОРД-СКОРПIO»

2.0 GL 20.11.1989 'року випуску, бензин, пробіг 118 тис.км .. Ціна -- 6.500 УМ.одиниць. Тел.: 409-37 з 8 до 9 і після 19.00. Запитати Миколу Івановича. -

--чорно-біл~й переносний телевізор «ЕЛЕКТРОНIКА-

Н А Б И Р А Є М О працівників для роботи в

Тел. у Броварах:

посади:

-- керуючий теплицями, -- агроном закритого грунту, -- тепличниця. Звертатися за тел. у Києві: 543 - 54 - 49

ПОРОЖНІ ПЛЯШКИ в необмеженій кількості можна здати у приймальний пункт за адресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса,

«НОВ

АДРЕСА:

ir міська та районна ради. Csigoцтвo про gержавну

реестраціЮК/", 17sig 1712.1993 Р.

61285

5-94-69,

МІНЯЮ 2-кімнатну квартиру в Броварах -- 1-й поверх нового 10-поверхового будинку по вул. Олімпійській на 2-кімнатну на житловому масиві. Дзвонити за тел. 4-23-26, крім вихідних.

ПРОДАЮ дачну ділянку (6 соток із колонкою) у Літочках; промислову швейну машину 22 класу; фотозбільшувач «Крокус» (новий). Тел.: 5-33-24.

ЗАСНОВНИКИ:

409Д» 12, 220 в - 85 грн.; - велосипед «ДЕСНА» (великий) - 135 грн. Можливі ТОРГИ. Тел.: 4-07-11.

Ціна договірна

тепличному господарстві с. Велика Димерка на такі

коneктив редащіі газети, Броварські

ПРОДАЮ:

-- кольоровий телевізор (Німеччин;:!), 36 см - 230 грн., -- новий кольоровий телевізор «ОРI30Н» з імпортним кінескопом, дистанційним управлінням на 90 npor.paM 300 ГРН.:

11.

Режим роботи:

8.30 - 20.30,

2S5020, KuTвcькa обл., м. 6poвapu, вул. КUТIІСЬЮІ,154.

PegaкTOP: 4-03-76. Вlgпoвlgмьк.И1 секретар: 4-21-34, 5-13-91. ВlggIлu: сільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань. листів і масової роботи бухгалтерія 4-23-26.

4-04-81;

p~ не _ g J rюg/л!Ie лoзuzjю оторІа

.30 TO'UfIcn SJклаgeнDl ~ lIi!J1Юlllgк отор. JIJ,~ТVlIIJНI'" ~ ЧIlТIJЧIJМU - НlI CTl1.D/нJrr_

ЗАГУБЛЕНЕ СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ працівника санепідемстанціі N2 002478 на ім'Я ПАШУН Зіна'lДи Степанівни вважати недійсним Адміністрація, профком. весь колектив ВАТ «Броварський ШlІноремонтний завоД» пройняri глибоким сумом У зв' язку 'Іі

cMepno

ветерана

-

працівника :!аВОДУ

ЄСИПЕНКА Миколи СТЕПАНОВИЧА. ВІІСЛОВЛЮЄМО щирі співчУІТЯ CiMrj і БШІ>І.КIІМ покійного

Друк офсетний.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в

ЗАТ «Броварська друкарня»

Київського обласного комітету у справах преси та інформації. Зам.

Наклад

2389 3110

прим.

#53 1997  
Advertisement