Page 1

rАН

О Р

r

r

6 Р О В А Р С Ь К О О МІС Ь ко о Ко, М І ТЕТ V МІСЬКО' І РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ

Газета виходить ~

квітня

17

.N9 53 (7340)

*

року

1937

КОМ V НІС ТИЧ Н О І ПАР Т 11 V КРА І Н ·И, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОІ О&ЛАСТІ

*

Субота, 4 квітня 1987 року

*

РОКУ П'І Т.М РІ Ч К 1Н А Т І Н Е і Н Н У ПРА 101

Ціна :$ кон .

APyrOMY ~jзду

q

1RIPc-

В ЖИТТЯ

._---_. __

.

_-

ЗаПlанованї' значні оОсяги

..

ПЕРЕМОЖЦІ

За

е

у ВСЕСОЮЗНОМУ Київської. з радІстю

зустріли повідомлення про нагородження їхнього колективу перехідним

Червоним прапором ЦК ~ПР(), Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС. ЦК ВЛКСМ із занесенням на Всесоюзну Дошку пошани

нз ВДНГ СРСР за успіш­ не

виконання

державного

планv

. економічного і со­ ціального розвитку С!,СР на 1986 рік, а також пе­ рехідним

прапором

інтер­

наЦІонального

змагання між спорідненим підпри­ ємством «Тауха. Лейп­

цігСького округу НДР. З цієї нагоди у клубі птахофабрики відбулись збори працівниКів підпри­ єм:ства. На них також об­ говорювалось Звернення Центрального Комітету КПРС до радянського на­ роду в зв'язку з 70-рlч­ чя-м Великого Жовтня. Відн!РИВ збори секре­

тар

партійної

організаціІ

птахофабрини М. М. Роз го­ нюк. Потім він надав слово n.eршому

заступнику

Киї.всьного

голови

облвиконкому

М. С. Степаненку, який розповів про здобутки .06ласті в минулому році, ЗalЩання на другий рік

дванадцятої п'ятирічки, тепло привітав колектив

птахофабрики з успіхами,. досягнутими 'у Всесоюзно­ му та інтернаЦіона.'ІЬНОМУ змаганнІ, побажав дрбивз­ тися

ще

вищих

резуль'та­

тів.

Він

віДзначив

роботу бригади

хорошу.

яку

N9 5,

очолює В. Д. Ба.рсук. Тут від курни"несучки в мину­ лому році

272.4

одержано

яйця.

по

Високих ре­

ЗУЛlbтатів у підвищенні продуктивності птиЦі до­

бидись пtаШНИЦI Н. І. БОРОВIffi (слюсар-опера­ тор

В.

В.

Ейхарт),

О.

Д.

ЖураХівська (слюсар-опе­ ратор Ю . .м. Содоль) та Інші.

Шд бурхливІ оплески присутніх М. С. Степанен­ ко

вручив

хофабрики Червоний

колективу

пта-

переХіДНИЙ прапор ЦК

КПРС.

Ради

СРСР,

ВЦРПС

ВЛКСМ, а

Е

споруджеині

і

ЦК 8

пере-:

хідний прапор інтернаЦіо- • нального змагання з піД-: приємством«Тауха» Лейп- • цігськоро округу НДР. •

Директор

ки

І.

І.

ку

роботи

КО:Іективу

:

що

хорошим'

конанні

дань

нагорода

напружених

нииішнього

:

стане.

стимулом

у

Богуславі.

І.

: • нулому році вироблено на • птахофабриЦі 232,8 м1ль-: йона штук

Зараз в

тонн. норми виробітку, вносить значний ВlCAад У виконання колективом державі. будівельників планів робіТ.

м'яса, пр'одунтивнtcть кур- :

свята

Фото М. Сєминога.

П~,~О,7~~~~~:===========================~====== • вищилась

збереженtcть

_

поголів'я птиці. Шдлриєм- : ство одержало в минуло-.

НА ОРБIТ.f АСТРОФl3ИЧ

тисячу карбованЦіВ

МОДУЛЬ сКВАНТ»

му році 9 мІльйонів 901

бутку,

зарплата зросла

цlв.

Z

при: 8 середньомісячна.

до.

КОНКУРС СТІННИХ

Н

Відповідно до програми

працівнинів : дослІдження кар60ван-. простору

204

НИ

31

носмlч'нОГО'

березня

1987

: рону в Радянському Со­

Готуючи гіДну зустрІч. юзі ракетою-ноСіЄм .Про70-рlччю Великого Жовт-. ТОЮ> на н.авнолоземну ор­

ня, сказав

колектив

виступаючий,: б.іту виведено спеціалlзо-

птахофабрики 8 ваний

астрофізичний

мо-

пІдтримав ІнІЦІативу: бригад М 3 та N2 7, янІ • очолюють 'ВіДповідно Т. х. -: Ззбро;tська та Г. І. Та-. ран, виконати план двох.

дуль сКвант.. Він призначений діЛЯ .проведення широкого кола дослід­ жень у галузі позаатмо­ сфер ної астрономії та

'знаменної дати. План ми-

наукових

рокІв п'ятирічки нулого і

ДОціЄІ: розв'язання' ряду

трьох

мІСЯЦіВ: дарських

і

інших

народногоспо­

завдань.

Наз60рах

пrrашниця

,Г.

: дять

виступили. та.1ьна

М.

міжна'родна

орбі-

обсерваТОРіЯ

Сич,: «Рентген.,

створена .вче­

СТJiрШИЙ ветлікар А. Я .• ними РадЯНСЬRОГО Союзу, Горнишевський, е.1ектро-· Великобританії, Юдер­

слюсар П. В. Сметанюк, : ландів, ФедераrнаноУ Рес­ головний зоотехнІк Л.

М . • публіки НІмеччини та Єв­

Мадінов, завідуючий мех- : ропейського

космічного

майстернею О. В. Пан-. агентства, а також ульт­ ченко, секретар . комео- : рафlолетовий телескоп мольської організаціІ пта- • «Глазар., розроблений в

хофабрики Н. Ф. Климен-

ко.

СРСР з

• = лІстІв

участю

Швейцарії.

спецІа-

Збори прийняли від·по- 8 За даними телеметричвідну резолюЦію. : ноІ інформації, всі сиетеІ. ОЛЬХОВСЬRИИ . • ми 'модуля «Квант. функ-

НІЖ ТОРІК

го

нормально. йо-

стикування зпілотова-

н·ашоro лення

ro

суспільства, в

пос.и­

усіх

йо­

сферах, неабиякого зна­

ченн" в цій справі набуває

діяJlЬНість засобів масової інформації. Вони повинні ст.ати трнбуною партійних організацій і трудових ко­ лективів, широко пропагу­ вати передовий досвід, ви­ кривати застійні тенденціі

й негативні явнща' в РQбо­ ті Підприємств, спрямовува­ тн маси на УСПІшне вико­ програми

соціально­

економічноro прискоренн", визначеної ХХУІІ з'їздом КПРС.

ці

ж

самі

кладаються пресу,

ЯКа

і

функції на

може

по­

стінну й

повин­

на відображати в усій пов­ ноті процес перебудови, бути організаТQРОМ змаган­ ня колективів установ

за

підприємств і

дострокову

реа­

лізацію завдань двох років п'ятирічки до 70-річчя' Ве­ ликого Жовтня, а також п'ятирічних планів. У нашому місті й районі виходить багато стіннівок ..,- цікавих, глибоких за змістом, красиво оформле­

Член~ редколегій роблять їх актуальними, змістовни­ широко

Л. СПЕЧАК, бухrа.птер.

: снюється за допомогою

8 го пульта. Не «·на око»

електронно­ 'ВіДJJyскати-

буді8е~1ЬНИХ робіт тисяч карбованців~

не

скрізь

ще

мостозаroну

Оперативні

зміст

райониого агропромиC.lО.oro об'ЄАнаНИА

метОІО

пlАвищенНА

стlнноі

ширеННА

КОJlа

преси.

,/{І­ Р03-

питань,

що

знаХОААТЬ .IАобра_еННА на

в

2

квіТИА

ПеРВJа графа молока

від

лограмах).

тА:' orолошує конкурс стІн­ них газет, прис.ячениЙ дНIО преси. РеJl,Ко.ІІегlі стlннl­

2.04.1986

що

реГУ.lАРНО в.пуска­ трудо.их

КОJlекти­

_ах промисло.их І Ci.ltЬCIoKo­

ГОСПОАарських пIАПРИМСТ., БУАlвельинх, транспортних, іиших організаціАХ, ШКОJlах, повиниі АО І траВИА Ц. р. надіслати в ре.акціlO по кілька кращих номерІв стlнгазет. Пїдсумки конкур­ СУ заплановано пі ..бити в

автозаправних

станцІях

області.

(ТАРС).

про сере__ кьо-

гОСПОАарс.... ах

за

іТ сторІнках, реАакціА міськ­ районної газети «Но.е ЖИТ­

ІОТЬСЯ

с",У_би

40б081 на .. ої МOJIока

гам.

.ок,

СУЛИМА,

дані

і оформлення стіннівок від­ повідають сучасним в'имо­

3

зви­

парторraв1-

Аиспетчерс:ькоі

Але

в

упу­

й

щення.

євості

. ніж

112.

Відображають

проблеми

на що_.

5

зацll

дівський» та багато іиших.

існуючі

Передбачено

секрепр

річчя Радянсь.кої Укра Тни, «Хлібороб:. радгоспу «Жер­

ми,

праці.

І.

ГАЗЕТ

де~ократизацію

гласності

ве'

у день «червоної суботи:. в и'кон.а т,и р ЇЗН1ОМ а н ітlИІ х

значнобі.1ьше, чаАні дні.

комплексом «Мир. них. Це, зокрема, можна День преси 5 тра.ИА. сказати про стінні газети 10431 тонну органічних добрив, що значно більще мlі- : намічене на 5 квітня. РеАакційнl КОJlегіі, .изиаиl «Металург» заводу порош­ переМОЖЦАМИ, будуть на­ нулорічного показника на цей час, вивезли на поля хлі- : (ТАРС). кової металургії імені 60- ГОРОАжеиі. бораби Зазим'янського відділка ордена 4іЗнак Пошани» • р~дгоспу iMeH~ ~ip~Ba. Вони на сьогодні утримують пер- : ШІСТЬ серед ВІДДІлКІВ господар·ства. • ЕКОНОМЛЯЧИ ПАЛЬНЕ Старанно трудяться на доставці грунтової поживи на. лани водії О, М. Улещенко, В. М. Бондаренко, В. А. При-: БуrУРУCJIан (Ореи6урська область). меться тепер пальне й на місцевій ходько, І. М. Легкий, трактористи В. Ф. Шавурський, • З точністю до літра стали вl.діПу!=на­ нафтобаЗі тут почал·а працюватн М. Г. Литвиненко, навантажувачі органіки В. І. Запора- : ти бензин .міські автозаправні стан­ автоматизована снстема наповнеиня жець, О. І. Стрільчеико. Усі BOH~ виконують доведені зав- • цП. УправліННЯ новими беизоколон­ беНЗОВОЗіВ. Нову техніку буде неза­ даНJ!Я иа 150-180 процентів. • ками з менш «грубою. шкалою здійбаром віІРОDa!ДЖено більщ ян на ста

ним

на

нанн,!

цього року ПО вИробницт-. До складу наукового ву яєць виконано на. обладнання модуля вхо-

107,4 процента.

У час, коли партія взяла курс

колективі

деться дієва' підготовка до

На знімку: муляр В. П. ФJlРМАНЧJlК.

256 •

======================= :• Ціонують БІЛЬШЕ,

.p"TJD!ii

195

ки-несучки зросла до

оо'єктів

ті. мости через Рось у Пи­ та через залізНИЧНі колії у Хмельницькому.

у будівельно-монтажному управлінні М 3$ тресту f:Бровариnромжитлобуд»

яєць. Це на. ударною працею відзначається .Володимир Петрович ФурманЧУК. Працюючи 'штук біль- : на спорудженні гуртожитку для .м.едаків, МУЛЯР постійно виконує і перевиконує

ше плану. На більше продано

Серед

броварчаlt шляхопровід у районі Копистін-Шаро­ вечка Хме.1ЬНИЦЬКОЇ облас­

П'ятирічки в цілому.. ВІн вlдімlтив, що У ми-

20. мільйонів

будь-яких

. ництві

зав-:

року

до

·трудитн.муться і на будів­ моста через Рось у

ви-

важли·

У цей день будівельники на чолі з стаDШИМ викон­ робом М. М. Ващуком

піД- 8

приємства,. а ,також запевнив,

КОМ, готов.ий трудиощів.

птахоФабри-:

Хлюпка сердечно.

подякував за високу оцін-

таких

вих об'єктів, "к Правобе­ . режна транспортна розв'яз­ ка в Києві, куди входить міст через Дніпро та еста­ када по проспекту Науки. Тут багато підземних' ко­ мунікацій, "кі ускладнюють роботу мостобудівців, але колектив дІльниці НІ 2, очолюваний' Б. О. Сикотю­

Міністрів:

також

традицією мостозагону

НІ 112 працюватимуть 18 квітн" з найвищою BiдJ1a­ чею. Особливий трудовий акцент буде зроблено на

І В ІНТЕРНАЦІОНАПЬНОМУ і

Трудівники птахофабрики

доброю

працівники

раlону

1981 -

року

иадоєио

корови Аруга

-

(у кі· біль­

ше (+) або менше (-) до року.

сПлосківськиlі»

«Авангард:. Імені

. 15;8 -1,8 15,3 + 1,0,

БО-річчя

СРСР «Пухівський»

14,0 12,. імені Шорса 11,9 «Русанівський» 11,2 «Б< J 5рицьхий:, '10,4 . ППЗ «РУДЮІ» 10,3 імені Кірова 9,5 «Великодимер.» 9,1 імені' докучаєва 9,0 «Гоголівський» 8,9 .. Красилівський» 8,3 с.літкіw;ькиЙ» 8,2 «Зоря» 8,1 «Заворнцький» 8,0 «Жердівський» 7,6 імені Мічуріна 7,4 «Заплавний» 7.2 По ра іону 9.45

+1.7 +0,3 . + 1,2

-+ 1,2 +0,1 +0,1 -0,1 +0,4 +2,8 +0,4 +0,1 -0,1 +0,2 + 1,3 +0,3 +2,6" + 0,59


2

* 4 "вlmня 1987 РО"У

стор.

•• IІіIli.IІі••••••••,

1J

_п О

Е

•••••••••••••••_ ..___ ••••_ ••__••••••••

Ж И Т Т Ли

1

Про утворення та затвердження складу районної

виборчої комісії по виборах до Броварської районної Ради народних депутаТіВ двадцятого скликання РІШЕННЯ РАЯВИКОНКОМУ

.Nt 80

Керуючись ст. ст. 23, 24, 25 Закону Україиськоі Радяиської СоцІалІстичної РеспуБЛікИ .Про ви60РИ

до мІсцевих Рад иародннх деп~аТіВ УкраїиськоІ

РСР., викоиком раIО",ОЇ Ради народиих депутатІв вирІшив:

Утворити районну виборчу коМІсІЮ по виборах до: Броварської рцйонної ,Ради ·народиих депута'І:ів двадцятого скликання у складі 13 чоnовlк. . 2. 3атвердити рalонну BH60pqy комісію по вибо­ рах до Броварс.ькоІ райоиноі Ради народннх депу­ татів д!'адцятого скnнкаиия в скnаді:

1.

Чnевв вибоРЧОї

Гonова районно1 ввбор­

'101 комІсlі БЕЗСОНОВ . Микола Олеt«:ан,l~РОВИЧ - вІд.партlЙноl органІза­

комІСії: БУ ЗЕНКОВ

Микола

цІї БроваРСЬ1(ОГО агропро­

МвколайовИ'Ч вІд пар­ тІйної органІзації радгос­

мислового об·єднання .

пу

;Jаст)-пник

йонної сІї

голови

виБОР'lQі

ВИЛІ)ОТНИК

рІй

Петрови,q

ра­

комІ­ Григо­

- ' . від

пар­

тlfшо'і органІзації РіЩГОС­ пу «БоБРИll,ЬКИЙ'" , Секретар районноі вн­ борчої комісії ІЩЕНКО Олеисlй Максимович­ вІд Вроварсь,кої мІської п.арт!>йної органlзщlУ.

ІменІ

Кірова.

ПОЛІНС Валентина Болесла'Вtsна -вІд КО­ лекти,ву працIВНИК.\'В Троє­

Щинського

3

ком61'Нq"у

-

КВІТНЯ

1987

qТеПЛIfЧНИЙ •.

К18,

Інженерно-технlЧ'Них

Іванович

ної

органІзації .Плос.кlвськиЙ.,

ції

..:..

рики ,

с.тично! Ун.раїНИ

Ніна

СпІлки МолоДІ радгоспу .Лlт­

КIіваЬ·ииЙ.,

Комунl-

АнастасІя

раЙОННОі Ради Гоnова ВНКОИКОМ}­ вародвнх депутатів І. РУДАК.

Григорівна вІд колек­ тиву роБІтникІв, ~нженер­

Секретар ВНКОНКОМУ районноі Ради

ЯРМОЛЮК

ПО ВИБОРАХ НАРОДНИХ СУДДІВ БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО НАРОДНОГО СУДУ КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ РІШЕННЯ р АІІВИКОНКОМУ .NЬ

ВІД З КВІТНЯ 1987 РОКУ зІ ст.

16

Закову

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ

ричl, Рудня. IlIевчеИ1(ове.

НИ, Пухlвка. Погреби. За­

ВИБОРЧИИ ОКРУГ

Троєщи.на. Кали­ КняжичІ. Богданl,в­

З

рІї

ка.

81

ВИБОРЧИИ ОКРУГ .NЬ

Украіисцоі

З вкmoчеинЯМ

Радянськоі СоціалlСТВ1JноіРecuy6nlки .Про вибо­ ри райоRВВX (мІських) иародввх судів УкрМвськоІ РСР. внконаом раЙОННОІ Ради иародввх мпутатІв

Вf<люченням сІл ТребухІв.

l<& 3

терито­ Краси-

лllШa, Гоголів. Русанів. Плоске. СвІтильне, Мок­ рець, Бобрик. Жердова.

2

терито-

Гоnова виконкому иародВRХ

раЙОИНОі Ради

події

вважався

життя

КОЛГQспу

селз, Те­

вих

одним

із

господарств

передо­ не

лише

району, але й області, РІо· го працівники збирали до­ рідНі на той час врожаї сільськогосподарських куль­ одержували

по

молока

від

корови.

показники

Такі

дозволили

госпові

стати

Всесоюзної дарської ві .

щороку

кілограмів

1800-2000

кол­

учасииком

сі_1ЬСЬКОГОСПО­

виставки

в

Моск­

роки добри­

добового приросту живоі ваги телят. Досвід Параско­ вії IваніQНИ мали можли­ вість запозичувати не ' лише трудівники Броварщини, але й відвідувачі Всесоюз­ ноі сільськогосподарської виставки в Москві, учасни­ ком якої вона була. Про lІатхненну

депутатів

працю

таких, як

В . О, Безсмертна, П. І , Осьмак, і розповідав на сторінках районної газети «Стахановець:. активний сількор з Плоского І. С. Да­ виденко, Він тоді завіду­ вав

галуззю

тваринництва в '

колгоспі імені В . І . Леніна й очолював редколегію стінної газети «За врожай:.. Та не тільки про трудові будні тваринників писав

І. РУДАк.

аирішив:

утворитн такі ВИБОРЧі oKPyrв по виборах до Броварського районного народного суду КвївськOl обn8Сті:

бджолярів,

валася· найвищого середньо­

З lІ&Лючення,м територіУ сІл Л1тни, ЛІто'П(и, Рож­ зим'я. нІ,вка,

ників,

У ті далекі

plї сіл Велика Димерка. Семиnо.'ІИИ, ~лита. Заво­

1

дав

ми ділами зврекомендувалн себе доярка В . О. Безсмерт­ на •. телятниця П. І. Ось­ мак, котра постійно доби ­

народних депутатів О. РАЧИНСЬКА.

HO-1'ехнLчних працІвникІв · І службовцІв радrocлу-

До війни колгосп імені Леніна с. Плоского по праву

тур,

Миколаївна вІд органІ­ зацІї ЛенІнської Комунl­

вІд оргаиlза­

вІддІлення

.

ОПАНАСЕНКО

СерГІй

ЛенІнської

КомунІстичної

СП:ілки МолодІ України Богда,нlвськоІ П1'ах.офаб­

РІДКОУС Любов Вла­ сівна вІд орган.1зац1ї ЛенІнсько! КомунІстичної СпІлки МолоДІ України радгосп'у .ЗаворИll;bИИЙ:V. Петрович

.

нІнської

радгоспу

ЯКОВЕНКО

радгоспу

ХИЛЬКО Наталія ЯкІв­ на 81~ оргаНІзації Ле­

вІд партІйної

-

організації

ІменІ МІчурІна.

Микола

ПЛОСКІВСЬКІ СІЛЬКОРИ

СпІлки МолодІ радгоспу IME'Ji!

СИЗОНЕНКО Дмитро Ан1'ОНОВИЧ вІд партІй­

праЦ.lаникІв та службов- . цlв радгоспу q Нрасилlв­ ський •.

НРАВЧЕНКО

РОКУ

стичної Уlrраїни Нlрова.

ЛОБJЮ Ольга IваиІвна BI~ колективу р0611'НИ­

зв'Язк,у_

ПРО УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ

У ВlДПОВі.Цностl

ВІД

Секретар внконкому районноі Ради народних депутаТів О. РАЧИНСЬКА.

про досягнення

матика

і

виступів

о.вочів­

з

сількора

була широкою й різномс.­ нітною. тому Й запросили І. С. Давиденка' на роботу в

редакцію

Та

не

еСтахановця».

встиг

початкуючий

журналіст сповна

свої

проявити

здібності

працю

МИРНУ

-

перервала

війна.

Пройшов' її дорогами й наш земляк. Він був важ­ ко поранений, контужений. а потім і комісований з

фронту, Але й у повоєнні роки сількор не поривав зв'язку з газетою, Не менш активним сіль­ кором еСтахановця» був і брат І , С. Давиденка ' ­ Опанас Сакович. Він також писав замітки на різнома­ нітні теми, а найбільше про те,

чим

жила

молодь,

адже

був секретарем комсомоль­ ської організації колгоспу. По війні О. С. Давиденко залишився

жити

й

працю­

вати в Алтайському

Часто можна

краї.

було про­

читати в довоєнному «Ста­ хановці. й замітки з Плос­ кого за

підписом

бочого А. лови

колгоспу

Леніна лови

ка.

різноро­

Г, Теплюка. імені

М . А Малюгн;

сільради

І.

Д.

го­

В.

І,

го·

Леси­

ВОНН допомагали

жур­

налістам районної газети робити її цікавішою, наси­ ченішою.

................................... ....

Іван

Сакович .

Він розпові-

А.

ГАВРИЛЕНКО . ~

Про утворення та затвердження складу раЙQННОї виборчої комісії по. виборах народних суддів

Броварського районного народного суду РІШЕННЯ РАЯВИКОНКОМУ 1ft Керуючись ст_ ст. 25, 26, 27 3aкosy Yкpatвc:ькoI Радянськоі Соціалістично! Респубniки .Про вибори районннх (міСЬКИХ) иародввх СУДіВ УкраїнсьКОі РСР., виконком районної Радн народних депутатів вирішив:

1.. Утворнти райОНВУ виборчу коМісІю по виборах народних суддів Броварського районного иародиого

суду ~ кlnькості

13

'10ЯОВік.

2. Затвердити раАоиву ввборqy комІсІю по В860рах иародних суддІв Вроварськогорайоииого . на­ родиого суду в такому скпадІ:

Гохова Р8Йоввоl ввбор­ комІсll ЗАБОЛОТ­ НИЙ Іван Миколайович

'101

вІд партlйноJ оprаНlза­

-

ц\Іви:конкому районної Ради народних депутатІв, Заступник

го_ви

ра­

йонно! виБОР'lоl коll1сlі ПЕТРЕНКО ' МарІЯ Іванівна

вІд

-

організації

ЛеНінсьио! КомунІстичної СпІлки МолодІ УкраїНн рад;гоопу Імені ІЦорса,

СеІСретар рalОННОі вибор­

чо!

комісl1

МУСІЄНКО

Праrненн.м

nIACYMY-

І'ТН pe3Yn~T8ТH соцlan.,­ но, nepel5YAOlH 3aIOp"",

ol5r08op",,, nepcneNf"I" A.n."uoro nOJllnuieHH. дl.n.,ностl TPYAOl"X КО­ nемт... ll, УМОІ жнтт. меwканцl. H.ceneHoro ПУНКТУ 6.у... . n03H.... H. ро3МОІ' ма сходІ rpoмад.н

Голова

П, М.

сеnа.

сільвиконкому

СОболевСькиЙ. кот­

рий 1ІИСТynив иа сході, на­ rолосив, що при активній' ' участі сеЛЬ'lан можна ус­ пішніше 8ирішувати пи-

Василь Іванович Броварсь:ко'і M!s:bKO'i

вІд пар­

тІйної органlзадП.

82

ВІД в КВІТНЯ

. ДУЖИК

Ана'l'олlй Кос­ - від колек­ тиву роБІтникІв. Інженер­ Н<У1'ехнІ'fНИХ I1tpац1вникІв і службоЩ1в станцН Боб­ тянтинович

рнк.

ТАРАСЮК Марія Ми­ кнтl'Вна -:- вІд партІйної оргаНlзацП Великодимер­ с&кої

середньої

виборчо! КОМlсlі:

ІВЧЕНКО Ніна ІванІв­ на від І'!артІйної орга­ нІзації радгоспу «ЛI1'кІв­ ський •.

ПИСАРЕНКО

Григорій

Іва1!ОВИЧ вІд цП ЛенІнської

органlза­ КомунІ­

школи.

МАРКІВСЬКА

Галина

Антонівна вІД колек­ тиву працІвників Калитян­ с&Кої селищної Ради на­ родних депутатів .

ОБУХОВА

Ч.JIеви райоввоl

1987

Зоя

Олек­

сандрІвна - . від колекти­ ву роБІтникІв. Інженерно­ технІчних

працlв;никІв

і

сщжбовцlв радгоспу-комБІнату «Тепличний •.

РОКУ ПОЛО'ГНЯНИй

ЗВЄРЄВ Петро Опана­ сович вІд паР'!'IЙ\JО! органІзації радгоспу Імен' 60-рlччя СРСР, ЗАГОРУЛЬКО Іван Іванович вІд партійної органІзаЦії , ГоголІВСької стрlЧ;КОТ1<ац.ько! фабрики. КУКУШЮНА Тетяна ІваН'l;вна вІд колективу робlтни,кlв. Інже1reРНО­ технІчних працівНИКІв та

службовцІв .ЖердlвськиЙ.,

Гоnова ВНКОНКОМУ народних

Олек­

сІй Миколайович від оргаНlзацП ЛенІнсько'і КомунlстиЧRОЇ СпІлки МО о лодl України рад'І"ОСПУ ІменІ Щорса.

радгоспу

Вже

І(іль/(а

років при

чернівецы(нІуy dержавному

учні десятих класів міських і сільських ш";л. Основне завдахня виnускникам

обрати

Малого

раЙОКНОі Радн

депутатів

І. РУДАК .

СПI_'1КИ

Молоді

Секретар ВНКОНКОМУ райониоІ Радн

України ський • .

радгоспу

«ПуХІв­

иародних депутатп

О. РАЧИНСЬКА.

підготувати

торік закупівля в громадян

лишків сільгосппродуктів ;іросла; а майже 320 жите­ лів Заворич допомагали господарству у різних робо­ тах. Але в листі Президії

Верховиоі Ради УРСР до всіх иісtl,евих Рад народних

ставиться

посилити

внесок

вимога

.. кожного

трудівника у виконания Продовольчої програми, пе­ ретворИТIІ села в населені

пункти високопродуктивної праці, високої культури, зразкового

громадського

порядку, Підготовка до святкування 70 - річчя Вели- , кого· Жовтня передбачає й

докорінне по.'1ішUення гоустрою,

бла­

обслуговування

трудівників

праuівииками

закладів торгівлі, побуту, ОХОРОІІИ здоров'я. . Все це й повиино накла­ дати своєрідний відбиток на діяльність j виконкому сільради, і трудових ко­ лективів, і всіх мешканців.

Спільними ЗУСИЛЛЯМИ

конкому, громадськості крема,

помогу

подати

ви­

адМіністрації, необхідно, зо­ кращу

господарству

допомогти

-

ближче познайо­

митися з нею ще в шкільні роки, а заодно

заздалегідь

-

гідних . абітурієнтів, майбутніх студентів.

Заняття з учнями проводять викладачі

університету ,

Лекції Їм читають професори, доценти. Юнакам

і дівча­

там надано можливість працювати в нав'tальних · лабораторіях. кабінетах. ' лого університету, ставши студентами, добре вчаться, ак­ .тивні в громадському житті. виявляють інтерес до творчо­ сті,

На знімку: слухачка Малога Чернівецької середньої ШКОЛIl N! Фото І .

Свериди.

в

законодавства,

ти' про забезпечення хоро­ шого ритму в здійсненні такої важ.1ИВОЇ справи, як

Не кути.

3аворич.

обходили

сходу

учасники

мовчанкою Іі гострі

Трапляються

до­

во! <ІДИ

під-

рушень

вонн,

санітарного

стану.

готовці насіння картоплі до садіння, догляді за кормо­ вими культурами . Важливо також всіма силами поАба ­

газифікація

університету, учениця Інна Ротар.

1J

(Фотохроніка РАТАУ).

РІШЕННЯ · ПРИЙМАЄ сход депутатів

університету

собі спеціальність.

Уже перші роки показали, що більшість слухачів Ма­

стичної

таиня господарського і . со· ціального характеру, збі.1Ь­ шити віддачу особистих гОСподарств, поліПШИТИ.бла· гоустріА села. Відрадио, що

уні­

верситеті працює Малий університет. У ньому навчаються

ще,

випадки

го· по.

антиалкогольного

Схваливши положення листа Президії Be~XOBHOЇ Ради УРСР до МІсцевих органів Ifародовладдя. уча­ сники сходу вирішили до­ класти всіх зусиль, щоб

славниА ювілей 70-річ. чя Великого Жовтня - зу­ стріти

новими

ми в труді А перебудові села.

досягнення­

соціальній

В_ ДЖЕЖЕnIА, rpoM.ACItlCH~ кореспондент.


•• - - - -•• - -.............--......- ••• ". "Н О В Е ХАРАКТЕРНА крутий

поворот

особливість до

більш

нінішньої

інтеисивного

Ж И Т Т Я"

ТВ4)РI(1

l1'ятирічки­ розвитку

* ::1 стор.

- •••••••••••1 4 "вітня /987 роuу

KOJIOC.'

соці·

.3J1ЬНО·КУЛЬТУРИОЇ сфери. От і у Броварах поряд і'1 спо· рудженням житла, дитячих дошкільних закладів біль· ше уваГllпр.идіЛIІЄТЬСЯ бу дjвнИІ~ТВУ та реконструкції

магазннів. Так, після реконструкції примішення колиш· нього продмагу H~ 1 по вулиці Киівській відкрито иа· газин господарчих товарів, замість магаЗflНУ "l(у.'1ЬТТО· вари», що у центрі, - «Комісійний», а по вуmщі Шев· чеика продмаг H~ 8. Великі можливості для технічного переозброєння

8

У

РdДI'ОСПl

чурІна про

і.Уlеtlі

.Воєйко-ву

то говорять

так:

Такі

в!н

люди

і

не

ває'> районного

ЧИМ

є

CKa3~

телепрограмі роБІтник. н!ж

: 8 такІ лю- :

колись

=

Навпроти прохідної заводу торговельного машино­ будування імені XXVI з'їзду КПРС розташований ма· газин продовольчих товарів Н9 13 «Берізка», який об­ слуговує заводчан. Відкрито його чверть століття то· му, отже, з тих пір значно зріс попит і товарооборот. Так. план. товарообороту за минулий рік виконано на

беруть 8

БІльше,:

8 8 Ніла працює 8

Можливо,

в я.кихось особливих умо-

:

101,7 на 7

вах? Цього не скажеш. ТІ 8 ж корми. Як І в ІНших.:

виховує

двоє

ко,nи

Той же лімІт робочого ча· 8

форм

:

А чого ж БІльше? Ма-: буть,

І

сумлlнняl справах.

=

в

ловlк слав

ДОїльно!:

класі,

на.

ТорІк

від

кожної

3700

що на 1200

б1Л:Ьше,

ніж

в

лення.

:

-

товарів,

енергетичного

колективу' магазину

на'дlй

к.ор1в

гpaMJJв.

заміненq

цеху

постійну

по:

електромережу

В.

=

середньому

масові

І.

3.

свlЖороз"ел-ених

О.

локаз-

ник. План по

8

надоях мо- : • на значно перевиконала. :

лених за нею

з

радгоспу

не

знялася

=

корів? Є..

У матеріалі під

таким

ключено

Нl:ла ФедорІвна, в першу : заголовком, опублікованому

з

члени КПРс.

чергу, називає своєчасну 8 в газеті 4 лютого ц. р.і іш· замІну малопроДУК1'ИВиИХ, : ла мова про\ недоліки в ді·

які

збалансоваНіСть

груБИ'х

І

давали

кандидатів у ЇЙ

Комуністам, рекоменда-

роль за навчанням молодо.:.

го ПОПОJ!нення

•. • СИЛ1вськии».

муніста, а також ВИІфнанням НИМ!J партійних і гро· мадських доручень. Запла-

: ретар парткому господарТо ж хоч би як дояр· 8 с,\:ва М. В. Шупель. Він ка хотіла мати висок1на- 8 повідомив, що вчинок кандої, цього вона не досяг-: дидата матерІальна,

в члени

дових операторів машин-:

Х

І

е"

. еч Jlмет н • Шановна редакцієl

збудована ліКарня.

Про­

НавІть за: снмо вас також напнсати,

наших сьогоднІшнІх умов. lIRa

О}>l'авізаціи

ми можемо 'мати -надої у : колодязі.. -

З

робить

такими

.,

а' ндрукованим

дозабірних ЗгіДНо з мічного

lIDrO

свеРДЛОВIfJI.

планом еконота соціальрозsитку району

БУДівництво пБЛікліНіКИ на 150 вІдв!.ro'вань за змі­

ну РО3ll10чнеться в нинlш:

звериув<:и до

про який ми так широ- 8 мерки Л.' М. Половко. ко зараа г.оворимо. Він,: Відповідь на иих 1JHTaV.

нізації. яка б споруджу­ вала водозабір.Ні свем­

раза

вищі.

Оце

і ·.запитанними

є той «людський фактор., :

ЯlК бачимо,

має

реальнІ обриси і

помітно. .

ження

иас житель Великоі Ди­

цIJrКOM. дав заступник гопови ра

Д

lє дуже

-Г. ЗЕМЛЯНИЦЬКИИ,

8 :

• :

провідний зоотехнік. 8

-

ВНКОИКОІНУ А. Г. Круков-

ськнй:

«Райвиконком

І розгля.

нув листа Л. М. Половка

СТОСОВlIО

БУДІвництва

лі­

РАПО.. нарнlта спорудженНЯ во·

Александрова

(ліво­

науковий

кандидат біо~ М.

проводять

Л.

Мах­ відбір

в

грунт.

Фото І. Па(.f~енка.

(Фотохроніка РАТАУ).

вим О Г И

Р Е 3У

о ДНІ,

До молока заВІЖД~ пред'ЯВ.IliЯли вІ!' СОкl вимоги, осЩ,льки воно цінний харчовий продукт, без якого не мож· на уя,вити,

наЦРИ!tлад, дитяче чи діє·

ха,рчування.·

Багато

його

ви·

І ДJiя випоювання сlльськогосподаРСЬКИJl:

стандарт

п·ередбачає

ловини. з

матерlаЛls пlд­

ряднина. Всі бажаючі бу­ дувати трубчасті КРИНИЦі

. можуть кільця

вельних

придбати бетонні

в

магазииах матеріалІв

Б~)Qварlв •.

будІ­ міста

(ферма Рожни) Г. М. Клименко не· одноразово звертаJJася до бригадира ферми Т. С. Городіно!, працівннків ремонтно-транспортного

молоко

(розбавл-ене

водою, нейтралІзоване содою, амІа­ ком, з наявнІстю консервуючих ре­

підприємст­

ва РАна пол·агодити доїльний бачок. в

якому

порушена

герметичніс~.

Однак ніхто на її просьбу не реагує. Надої П8ідаЮТЬ, якІсть молока знижу: єть(:я.

.

цlmюм конН!реТНі вимоги щодо якос­ ті молока. ПрИМіром, не п1д.тІягає здаванню І прийманню так зване

фальсифІковане

НА ФЕРМАХ РАНОЦУ

nь ТАТ и-р 13 Н І СJJабо

організоване

свІжов,идоєного

молока

охол.од'женн~ в

радгоспах

«3аворицькиЙ., i~eHI Докучаєва. то­ му у каси не надійшло через цз дода11КОВО приблизно 2900-1700 карбованц\>в. Хоч взимку оргаНІзува­

човин та з ІНшими вІдхиленнями вІД

ти

натуральних

х.ОJJОДИЛЬНИХ установок не потрібно. Тому упущені доходи раДГОСПІв Н3 совістІ ІнженерІ-в. '

го

ск'ладу

ВJJастивостей

.1

хІмІчно­

молока).

Зда,ча молока від хворих або пlДО· зрІлих на захворювання 1<орlв моЖе проводитися

JJише

!нарного нагляду. ПОJЮЖН!,

І

їх

з

дозволу

ветери·

Ці ВИМОГИ-ОСНОВ0'

знає

кожен

працІвник

.фер\'ІІ. Незважаючи на це, якІсть мо· дока в господарствах все ще буває невисокою. В чому ж причина?

Ух кілька, І основна з них дотримання

т·ехнологічних

не­

-

вимог,

місяці

цього

року

правил.

ве­

жу.

ста·

ньому роцІ. У районі не Існує орга­

півтора

Г.

лабора­ культур'

рослин люцерни для 8исад,:

йону змогли продати першосортного молока лише 82,6 процента, що на 10.8 процента менше, ніж торік за такий же період. Особливо низька якість продукЦії в радгоспах «30РЯ~. «РусанІвський», «Гоголівський», «Літ­ кііВСЬКИЙ», ІменІ Докучаєва, «3аво­ РИЦРКИЙ. імеНі. Мічуріна,

uYB

співробітник тканинних

новська

теринарно~анітарних

ними кандидатського

котра

Краї­

молодший н-ау·

-

догічН!/х наук

нн КПРС про проходження

=========================-

ного доїння говорить ~-: Просимо повідомнтн нам, си11Ь переконливо про те. 8 коц у нашому селі буде що в кожнІй справІ є ве· 8

нована заслуховувати інформації кандидатів- у чле_

КПРС

кор-. Н. В. Голубицької,

база тваРИННИЦ1'ва!lll вмова господарствІ ооки що : слабка. • . І все ж . ПРИКJJад пере- :

партійних

рядів У школі молодого ко-

ня соломи в год 'вницях не було. 8 • А- це :дуже впливає на. На кр~тични~ вис!уп гаЖИРR!С1'Ь модока. • зети наДІслав ВІДПОВІДЬ сек' худоби .ооагалl

сорто.

ділянкам

співробітник,

Державний

ків. Партком здійснює конт·

КОРМів.: щення трапилося і в робо' 8 ті парткому радгоспу «Кра-

новоео

ячменю

руч) і старший

тварин:.

З метою ліквідації названих недоліків за канди,

раціону, 8 датського стажу. Таке упу-

Протягом лютого-берез-

ЛИ'кі резерви.

Л.

МОЛlOдН'яка

що багато недолtкl'в че- 8 ролю за проходженням модатами J! члени КПРС зарез' поломки техніки, не-: лодими комуністами канди_кріплено шефів - наставни-

Бо

торil

користовується

ЛОJ!ИХ і морально _ полі~ тичних якостей J!казано.

лагодження. раЦіонаЛЬ·ІЮі. танов, організацій міста й годівлі худоби. Тут поки: району по здійсненню конт·

не.

ковий

тичне

цію, за погане вивчення ді·

. ялових корів, ІІІ яльності партійних комітед.РугИм резервом є на- : тів і бюро підприємств, ус-

нестачу

ни; внизу

з

ВИМОГЛИВОСТІ»

Чи є резерви пlдвищен- 8

ня продуктивностІ закріп-

цьому

~ЧЕРЕ3 ПРИЗМУ

дока за минулІ мІсяЦІ во-

прu'{івl-tl/ЦЯ

з насінням ярога

випробним

ХАН1Н.

них зборах первннної парт­ організації. Рішенням збо­ рів Н. В. Голубицьку вн-

8

-

праворуч

відділу селекції і насін.­ ництви ячменю В. І. /васів готує до відf.!.равлення no~ сцлки

партійиого обліку, обгово­ рено на відкритих партій-

15 кlло- :

Хороший

на;

Петренко.

НАПОЛОВ,

при

Середньодобовий:

складає

тра-

практичну допомогу.

звільнилася

помІтно.

заАtісп

ченко в оранжёреї фіТотро­

сорту

громаДСЬІСі інспектори по торгівлІ міськвиконкому.

розте-:

групи

років

і старший науковий спів­ робітн.ик віддіАЦ Є. П. Шев_

і

кІлограМІВ ....- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _ _...

продук- 8

зросте.

4-5

А. А. Лі//чевсt;Кuu (лівору;, )

начальник ремонтно·меха!Іічного цеху А. М.

начальник

,ти

молока, 8

3начить,

тивнlсть

рекон,

сортів­

магазин.

по радгоспу. Зараз у гру- : пі Н. Ф. Воєйнової по- 8

чинаються

вирішили

тепер дер-

жавні випробування. За попередніми даними, врожаЙність Їх при вllРОЩу­ ванн. за інтеНСllвною техн.о_ логієюстановuтиJ,tе близм:о 80 центнерів 3 гектара. На sні.щ.аХ· в·.'орі .1ів()-

газину під постійним контролем. Вирішено в цьому ро­ ці укласти договір співробітництва з тим, щоб надава-

одержала.

корови

за

підприємства

створення

що проходять

руч- :ювідуючцu відділо"" селекції і нас(нництва ЯЧ· m-еIiЮ, .лауреат державної премії СРСР. кандидат сільськогосподарських наук

ту та її голова. М. Т. Романенко ТРІІмають роботу ма­

8

кІлограмІв

профспілковий

комітети

су·

Заводська побутова и6місія профспілкового коміте­

ПРИХОДИJJ·а.

вона

за

рене

та

дЬ мами 1 Юла ФедорІв-

звернулася

nрогре·

Орлов, начальник ремонтно·6удівельноі діЛЬНИці В. К. Батюк, начальиик електродlльнИці В. І. Полулященко

.обов'язково 8

колись

вона

допомогою до торгмашівців. Адміністрація, партійний і

покупЦІ,

чимось допомогти:

Так

трудящих,

прогреСІіВНИХ

селекції.

сивна технологія селекції. lІ.а основі якої за п'ять ро­ ків створен.о перші вітчиз_ няні сорти ярого ячменю,

часні досягнення генетики. фітопатології, біохімії. фі· зіології. В інституті дедалі шир­ ШІ!. входять у практику біотехнологічні методи ра­ бати, сnря,новані на nриско'

перекрито

клітинllOЇ

відпрацьована

Cep~д тих, кому завдячують працірники магазину та

:

УІатері.

обслуговування

впровадження

використовуючu

і

Тут

но додаткові ЗРУЧНQсті для персоналу і ВіДвjдуваЧів.

але дорослІшає 8

ферму,

прагне

про

високо­

базі

тканинних КУЛІ,'

самообслуговування торгового залу. Тепер тут створе.

на очах. Коли rч>иходить:

на

року

1987

тур

нових

досліо· на

ля реконструкції в три рази збільшено площу відділу

чиш ДОЧJКУ ОвІтлану. Дів- 8 му

місяців

створенням

.

12- и.

розгорнуто

сантеХН1чне о~ладнання. В Підсобному приміщенні зроб: л~но. підлогу з мармурової кришки, виконано необхід­ НІ столярні та оздоблювальні роботи. ОблаДЮІНО кім. нату відпочинку, виготовлено иестандартні меблі. Піс.

апаратури. Часто БІля ма· 8 ми в оБІдню пору поба-:

чина навчається в сьомо·

питання

ного за.вантаження

.

доярки Вяче.: МихаЙж)вич. Він 8

СJJюсар,налцчик

дв(,)х

duційних ження

Перш за все було зроблено рампу. для контейнер­

8 8 На фермІ працює І чо- 8 .

виникло

струювати .свій

Воно 8

допомагає трудІвницІ

буденних

а

Всесоюз//о-

лабораторії

зерна,

колектив мага· знну досвідчен'ий спеціаліст торгівлі Н. С. Бурлака. І

Дlте.Й.:

су.

процента,

Вчен.і

20 селекційно - генетичного інституту працюють над врожайних, стійких до nо­ лягання і хвороб сортів ЯЧ­ ,Іlеню з nоліnшено/О якістю

тисяч карбованців. Дванадцятий рік очолює невеликий

ТІ ж турботи і про сІм'ю 8

-

Одеса.

У 8

«Час. один

трІшки

ІншІ.

ШЕФИ

вони?

завжди

tlа себе

ДОПОМnГЛИ

в 8

ЯКЩО:

зведеНіНЯ.

же «беруть'>

як

час- 8

.відкри, 8

Мабуть, тим. !OLIO ди.

діючих підприємств управління торгівлі відкриваються у співробітництві праціВНИКів останніх з шефСЬКИМИ організаціями і підприємствами. Наведемо приклад.

«Наш:

кожному радгоспі, нав!.ть

8 8

;VIi·

доярку НІлу:

ФедорІвну МCJiЮ(".

••

два

господарства

ра­

ЗрозумІло, коли в примІщеннях брудно, поБІлка годівниць, стІн про­ водиться вряди-годи, гнl/( 3 ферм своєчасно молоко

не

ВИДаJJЯЄТЬСЯ,

розраховувати

не

на

хороше

доводиться.

Сшщіалlсти радго<:п!в слабо дба· ють про наявнІсть на фермах МИйних речовин, дезинфікуючих розчинів, не вистачає Фlль'І\РУЮЧИХ матерlал.lв. Все це результат того, що оплата праці

ТВ8ІринникІв

не

поставлена

ра,Щ'оспу

дуже

легко,

оскільки

JilЯких

Зменшилася 1 жирність модока. Особливо це помітно на фермах рад· гоСПі,в

Імені

Кірова,

«3авориць-киЙ.,

«Л!ткІвський", іменІ МічурІна (віД 0,14 до 0,42 процента). А ось в рад" госп! «ЖеМ1ВСDКИЙ~ порІвняно з та­ KIfМ же пеРІодом 1986 року .ЗУміли пtдвищитижирНіСТЬ

та і довестн її ДО

на

3,88

0,11

процен,

Піроцента.

Добилися цього за рахунок контро­ лю за жирнІстю цроДУ'кції по J<ожнlfi групі

тварин,

ДОПJJати

Дояркам

«JНтКІ'вс~ки1%)}

за

високоякісне, жирне молоко. KoJIН ж виявляли 'в молоці воду (були й таl<і випа~ки), всю його кількІсть змушена БУJJа викуповувати доярка, винна у фClЛЬCИфlкацlї цІнного хар­ чового продукту

..

ПозбаВJJЯЛИ додаткової опл~тя тих доярок, які порушуваJJИ вимоги щодо

утримання худоби, зберІгання моло· ка тощо. Отже, на перший погляд, прості

заходи

допомагають

досяrти

досить помітних успіхІв. Про це тре· ба пам'ятати усім тваринника:l! спе­ ціа.1істам. СЛід Домогтися, щоб МОЛО1<0 надходило на переробку л'Ише

першосортним. НеобхіДНІ умови' д,1I~ цього є на всІх фермах.

в

залежність' від якостІ' молока. прово­ диться бе.з врахучання лабораторних аналізів. . доярка

це

С. БУЛКОТ, держіИСJlектор по закупах і «КостІ сільськоrocподарсь.оJ продукціі.


4

стор."

квітня

4

1987

року

.н"

•••••••••••••••••

Е

.. ............_ ................................. .

ЖН тт

~

СУБОТН.н

ЗА ПРОГРАМОЮ

СТОР 'ІНХА

СПАРТ АНІАДИ у спортивних залах

.

тенісу

в

маЛстра

В першІй у :щругLй

серед

.

-:-

зустрІчІ у

боротьбі.

.

О

отена .

Z 18.05

шнно-

~

-

«Торгмаш,.l .

ковими

на- '

Одна­

За додат­

птахофабрики.

НА

В.

І.

ЛенІн.

«ВІд

вІкового

укладу до творення но·

г 18.45 СьогоднІ у . свІтІ.

Б. ЛИСИп. ~ «Нащо потрібні вог, Z 19.00нища в тумаНІ.. Про не· ~

задовІльну

О.

~

І

проходили

шашок

І

І

тотонних

сБєлАЗ •.

19.30

якІсть

'

Новини

бага-

самоскидІв

.

Z 19.40 Фlль!yl ~ ковського

вистава Мос ·

Художнього . . театру Союзу' РСР Ім. ~ М. Горького сНа днІ>. ~ 21 .00 Час .

гирьового О

могу здобула команда за- ~ .воду

«Торгмаш.,

гом у місці

.

кої

вистави «Нв дні>.

22.55 СьогоднІ у світі. Гоголівсь- ~ 23.10 «Тот уголок земли ..•.

_

на дру- о

.

о.

стpd.Ч'КоткацькоІ,

НароднІ

тре- ~

пІснІ

в

О . Пушкіна.

запису

'ГЬОМУ -- радгрслу імені ~ ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО Щорса.

~

.

ТЕЛЕ6АЧЕННЯ

Переможцями в особис· ~ 16.30 НОВИНІ! .

тому заліКу стали Юрій ~ 16.40 Срібний дзвіночок . СнєгО'В (<<Торгмаш. ), Іван ~ 17.00 Ест!)адНІ мелодії. Пономаренко (ППЗ «Руд- ~ 17.30 Держ~вне приймання продукцІІ : курс -якlстl;о. . ~ ) М икола Б аб ич (радНЯ., ~ ОлександрІйський завод госп-комБІнат сКалитян- ~ підйомно - транспортно. сыкй.),,

Петро

(радгосп

сЛlтк1вськиЙ.), ( Б

М икола

гос­

третє місце у Семиполкlвської

Серед гирьовикІв

Твоя ленінська БІБлі·

~ 21.40 ПродовжеllНЯ фільму·

.присуджена

подарям, команди

ор·

СРСР • .

Z 18.ЗВ50ГМ·УЛЬТФIЛЬМ.

ма стер спорту.

показниками,

першІсть

вию.>·

IІнадемlч -

симф()нlЧІІИЙ

зруйнування'

.«НИЇlJ3теплоко- ~

А

РІмІНІ..

ДеРЖІІВНИЙ

кестр

ОпартакІада триває.

кову кількіСть очок на­ брали СПОJYl'смени радгос­ пу «Гоголівський. І заво­

ду

иий

Z

'

пруженlй

хокеїс·

фонічна фаllтаз~я .ФРUll·

нує

пер-

третьому

муненерго. .

у фінал шащкіс.тів уві­ йшли команди раАГОСПУ • Гоголі.всЬJ<ИЙ. , Гогол1всь'Кої стрічкоткацької фабрики, Семиnол'Ківської птахофабрики, заводу • ТОРІ1маш.. Проходили '

фінальнІ

юиих

ческа да

~

КОJlективlв ~

.Спартак.

Це турк1р з

спорту В Гоголеві

що відбувся.у селі Велика

Семинога.

. .

програмою ліТНЬОl спарт. 8R ади

районнІ змагання.

художН/,ої са.модіяльності,

господарства Ганна СИЧ.

а

~

За

nташнuця цього

Z

держуста-

* * .;.

.4Іитців. Про це засвідчив недавній кущовий огляд

гумореска},lи і передова

.

мостозаГОflУ

._-

.4ІаЙстерність самодіяльних

успішно виступила з

Команда '

команда

колективи

зросла виконавська

та шайба •. Про фІналь ·

ний ' турнІр

Z

ше. На другому -

майже зразу:

Новини .

РосІйська ;>.іова . На приз клубу ·.Золо·

тІв. соортсмени мостоза17.20 Новинн.. . друге - .Динамо,. Z 17.25 КІнонарис 4ЕфlOпlл ,,,. Ч 'о. сьогоднІ • . КЛ.r"У с: емпl- ~ 17.40 П. ЧаЙковськнЙ. СИМ'

ремонтники,

«Ди.намо. І держустанов;

М.

ДСТ

-- 18.

За останні місяці значно

Фото

це,

ЛІдери в підгрупах ви-

Ди.4lерка. Тут також

«Чемпl-

нов зайняла четверте міс· 'о

В турнірі взяла

значилися

якого ij. Ф. Конощенко.

. ~,

он..

спорту

ЦТ

ФІльм-концерт «кар·

"'- 16.00 Z 16.15 'о 16.45 йі

'

третє

ПРОГРАМА

патськl джерелв •.

і команди і розіграли ~

няли

заЛІ ДОНу.

З магання проходили піД керіlШИ1VВОМ головного

команд

художнім керівником

8.50

гону

настільного

участь рекордна кlлЬJ<ість

Орган.ізованuЙ тут і хор,'

~

спорти'вному

ча Дуди.

Сa.4l0діяльністю.

~j.~•. ?- ,!~,~ ...

ц'

СРСР А натол. іЯ П етрови-

захоплюється художньою

7.0~y::Т~~~~. з~::::а

призові міСця. Перше зай- ~

судді

і відпочивають. Так, наприклад, багато людей

~~

ківці, розіграли першість

з

нашого району. В.4Ііло тут

і клуб):

он. '

ДЯТЬ В основному спарта-

КВІТНЯ

6

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

~. Ig:~g Nl::::'IЛЬМ

N9 112

"

Київської nтахофабриКl.1

І

Броварів почалися. змагання ~

НолектИБИ фІзКультури другої групи дО Яі(О вхо-

siaO.4li далеко за .4Іежами

ПОНЕДІЛОК,

~ J. gg ~;;БОЛЬИИЙ ОГЛЯД.

В залік nlтньої спартакіада міста.

Трудові успіхи колективу

ТЕІЕВ1ЧЕНПЯ

~ ~

Нетреба 'о

о.тr.дирєв

рад-

госп ~Meнl Щорса). І. сушко, .олова Р8Йспорткомlте-

ту

пере-

.

'Оті

"'-

устаткувания.

Кінопрограма прекрасного

18.ЗО Фільм

сУ

•.

свl-

концерт «Ди·

-

Z вертисмент •. ~ 1900 Актуальиа камера. Z 19.35 сЧас рІшень - час О. 'о

дій. .

Кого

обрати

дирек·

тором?

20.35 Вечірня гІмнастика. Z 20.45 На добранІч, діти! О. 21.00 Час . ~ 21.40 І тільки музикв. 'о 22.50 Актуальна камера. Ве~ чірнlй випуск. . ~

ФІНІШІ

СЕЗОНУ

го

Z 18.00

РЕПОРТАЖ

~

З ЛИЖНІ

11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА'

~ ПРОГРАМА Z НА КИІВ

ЦТ І ПЕРЕДАЧ' 111. 06ЛАСТЬ

БРОВАРИ, 29 БЕРЕЗНЯ. ЗМАГАННЯ лиж- ~ 8.00 Гімнастика. НИЮВ: ЧОЛОВІКИ - 20 НІЛОМЕТРІВ, ЖІННИ ~ gJg, ~0~5 t'~}~Голь. «МертІ

ЮНА НИ

по

-

10

Перед стартом настрlй радісний . Але час

від часу в пам'яті сплива-

ла шкільна

формула -

• ПоследниЙ день учиться

лень •. Останній старт сезону.

опір?

ЧИ

Та

ось

прозвучало

УРОК НА ЗАМОВЛЕННЯ, Наприкіиці в

л~того

двох

середНІХ

школах вчителями з усієї країни було проведено 152 уроки . Е!<~п~римент прово­ дився з ІНІЦІативи «Еври­ ки» -- клубу творчої педа­ гогіки вчителів Москви . Це не

команда

краших

вчителів, а клуб спілкуван­ ня. Вчителі з «Еврики» не мають ніяких особливих прав,

але

мають чотири за­

коии: ХОЧ би раз на чверть

тому, щбб довести, чи мож­

ливо

на

одному

незнайомому

уроці

класі

в

показа­

ти контури свого стилю ро­ ботн З дітьмн. І щоб урок був обов'язково з «еври­ кою». Як показав експери­ мент, можливоl Головне значения

показу уроків, що провела «Еври­ ка», на перший погляд ри­ зикованої <;прави, в тому, що всі ми. ще раз побачи­ ли, наскільки вчнтелі здіб­

Клубн творчої педагогі­ ки можуть бути створені в

ні до творчості. У кожного свій' орнгіна.'1ЬИИЙ, але пра­ вомірний почеркl -- такнй В:ИСИQВОК зробнв І. Лернер, доктор педагогічних наук, який в цьому експернменті очолював групу' науковців­ експертів. І ми, група керівників­ шкіл і вчителів Броварів, що об'єдналися в клуб «Пошук» при міському ме­ тодичному кабінеті, оголо­ шуємо в нашому місті Дні

будь-якій школі нашого міста. Суть експ~рнменту в

йдуть на базі шкіл

робити в своїй школі те, чого в нііі ніколи H~ БУjJО, немає вим;

і

здається

прагнути

неможли­

працювати

з

усіх сил; дружитн З дітьми і все робити разом з . ними; оцінювати

уроки

один

од­

ного по совісті. Мають та­ кі

принцнпи

ідеї.

не

спілкУ.ваиня :

заперечуються,

хо­

рошу заміняє краща.

творчих· уроків ,

сновАЯ ЖIЮНЬ.-оргlUt Bpoвapc1«Jro ropoДС1«J-

ro IOO\МИ!I'IЄ"J' К.оммуинсти:чеОКОЙ паортНИt УЩJalННЬІ, ropoдcкoro и раАіоиио,ГС) Соеетов НЩ:ЮДН'ЬІХ депуТАl"ОВ Киевсиой oБJJacти.

дня

(На

~c_ явыоие..

PleДlllll1l'Op Е. ФЕДЯН. . Гааета выхдит с 17 8П'penн 11>37 года.

.

выхда::

В'l'Qp!IUIК,

~,

ПЯ'l'ница',' суббo'l'&.

що

про­

Nv 5

українською

мовами

ви­

кладання.

В експерименті запрошу­ ємо взяти участь вчителів всіх фахів з шкіл міста і району . . Форму заявки за­ позичуємо в «Еврики». «Пошук». Мені здається, що я знайшов своє вирі­ шення

вічного

питання,

якнм повинен бути урок? Хочу сказати про це світу. Готовий до випробувань иайжорстокішою критикою і не до кінця впевнений у своїй правоті . 1 тнм біль­ ше

ризикую.

Тема може що

уроку: бути

«Мій

урок

цікавим

тнм,

...:..

Не забудьте. вказатн предмет, з якого будете давати .урок. Заявки прий­ маються до 12 квітня 1987 року за адресою: м. Бро­ варн, вулиця М. Лагунової, 9. Міський методичний ка­ біне'!'.

і

ко-

На вершинІ тягу на зу-

стрічаюсь

Н98 відпов,ідно З російською і

по

сили, стали пасти заднІх.

АБО ШУКАЄМО СВОЮ «ЕВРИКУ» Москві

застрибала

л,у, і ми, напружуючи. всі

Клуб

"Пошук>.

Ладимиром

Оroвим, ,майстром збагатьох видів .

На його гру-

дях і .спинІ номер з напи-

сом «Праздник Севера. 3854. Мурманск-80..

Промl.жний фінІш. ВіД швидкості шумить в голо-

ві І

мереX'l'ИТЬ в . очах.

МІй тренер Я. Ялаєв вка-

зав на компас і ,'встиг ви-

Г,укнути: шляхом

Плюс. три

«Правильним Ідем, хлопче! Сашку

Яміда-

АркадІй

Моса-

нову. Салават Мухамадlєв

КдJПну!В.

Jl1ЬOB заlС.Кучав.,

Читаю

в

«Нороткому

тлумачному' словнику УКраїнської мови.: «плюс три. -

виграєш 3

лини; «:капнув. -

хви-

знеси-

лі,в так, що не може ви-

терти краплю на кінчику ~заскучав. - ПІд

носа;

час змагань

ких

на СТаоЙєрсь-

дистанціЯх

сонний

дlOMOВlleHHA мі роботи

clnlocloHoro

ніж їх потреба в ННХ.

Ноли,

зовсІм

....02·92;

інформатики

~

І

вальної техніки .

обчислю -

знесиле- ~ 10.35. 11:40 Музика. 5 КJl.

Z

~"

о

побли~у нікого ,не було. ~ 12110 Ж;GtТ~. сЛюблю. ЧеВ1ддаЛil.к організатор зма· ~ каЮ. Олеllа •. гань Лад.И'мир Ото в при- ~ 13.25 До 175·р1ЧЧЯ з ДНЯ наступив

до

переможців.

нагородження ~ ~

роджеиня Запрошує

~

Всупереч.

Герцен.

олімпlйсько- ~

господар

письменника . телетеатр. о.

«Минуле

Й ду-

ми •. ЧаСТИllа 1 «ДИТИ::

му гаслу «Хай переможе ~

~~~~;jт~;:.стина

2.У І

змагань. серед ~ 1440 СІльська годииа.

юнацтва з часо. м 35 хви- .~ ~ 18.00 15.40 ,НовинИ. "'>0 Новини .

лин ~

18 15 Футбольний огляд. 1987 Z 19'00 Служу Радянському року Михайло Артюхов ~ Союзу! . ~ 2::1.00 ВечІрня l(азка. І) ( спартак., С pnlнь, на Z 20.15 МІжнародна панорама. другому місці. - товариш ~ 21 ОО Час. . по команді ОлеКСій Рє- ~ 21.40 «Театр моди. Ф~ан, пLн - ' 35 хвнлин 30 се-, ~ ~I:~~~i фІрми • Іна КУНД, на третьому та- ~ 2240 Новиии. кож спартак.1вець з Ірпе- ~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. чемпіон

секунд

,пе,реМlr ~

респуБЛіКИ

zr

ня А.нд.ріЙ Медведєв. Нращим серед броварчан був ~I" Вячеслав Тоцький у нього четвертий резуль- ~ ,

z

тмат·подзна~ -обВн~' ваlвахдоив, ~. ' ..п.n

-

..:

намо. (Бровари) .

«

- ~

ЗАПРОШУЄ КРИНИЦЯ

у неділю, 5 квіт-

., . ~ ня, в ПРИМІщеННІ ре-

У жінок поза нонку. ~ . дакції газ~ти «Нове ре.нЦією була Галина ІсІ. ~ ЖИТТЯ» вщбудеться MeTo~a

(<<Нолос, Брова- ~ чергове .

засідання

ри). УІ час -

39- хвилин ~ літературно - МИС33 З ~ секундн. а нею при- Z тецького об'єднання йшли гості з

Ірпеня А. ~.

Делеурова, М. Пестряко- ~ «Криниця:.. ва та Є. Артюхова.

А ВІКТИЧ.

'Oz~

~

~' Z,

г

ження поживнихречовин до тканин чи здатність

-

морський

ний'. я ЗУПИНИВСЯ за метр 11.05 сСвпропель стукає в .дверl •. Із циклу «Наука до \Т,мовної лінії фіні""", ~

стан СПОРТСіМена, .ЗУМОВлений тим, що надход·

rocnoдapCTBa

кл.

8

«Швнічний

ткаНИННі використовувати ~ ~::ХФіЛ~~~IЮВО.ПОПУЛЯРлож ~H речовини нижча, ~ 1005 Учням СПТУ. Основи

Р...кнр е

.•

~ UЯR. ~

. АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 1 . 54. Телефони: редантора - 4-03.76; 81ддlnУ napTIi4Horo ЖНТТR - __ 0 __61; 81дno81AanloHoro сенретаРА, Blд.qlny

вІ душІ • .

9.05

~

буде хто чинити,J

~Марш! • . Стрілка секундомІра

Z

ЮЛОМЕТРІЕ.

кореспондента Мlсце80rо ра.

5-13-91: нступннна редактора, 81ддlnlв промисnовостl, nнстlв І мас0.

_ 4-04-81. .

Початок

о

12 го -

дині.

Рада об'єднання.

Індекс 61285. ДpY1f

.

офсетний.

друкований

Обсяг

аркуш.

14.525 примІрникІв . 3аМОВ!lення М

Тираж

1476.

._......:.-;;.•..;.,,:..::Bpo=a:-·9.:-:рщ.=.~ка...,.·~др-:.,:--ка.=рк=я:--:ки:::;у:ВСІІ>ИО==ro::-об:::JUIiGНOI'O===-~у:-::n:paВItШн===JI::-:~-.·~·-on:-p"'aвax----.-внда---:віі:"'и-ц-т-в-.-1'IOtItIII1pв--:---фJ:-::'r~l-k-и-ииаооео---У-'I'Q-I>-гі~IIIJ-~-• .;...--------..:.:..:...~----~~Адреса ~YI<8IPII1: КкУе<:lоК18. o<IJJI!.CII'Ja, М.

~POВ80PIi, ВУЛІ.

КИТ_Іона,

1$4.

#53 1987