Page 1

. . 811!!!!!!!81!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІІІІІіІ8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І-. ПРОЛЕТ А РІ ВСІХ КР А ІН; ед НА RT ЕСЯ! ~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!1

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІС.ЬКОІ

Газета

виходить з

кві·rия

17

МІСЬКОГО

РАД

PAROHHOI

* .М 53 (7134) *

року

1937

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 V К РА І И И, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОJ О&ЛАСТІ

KOMITETV

НАРОД.ННХ

Сер~да, 2 квітня 1986 року

* Ціва 3 ісоп.

ВЕСИІНИМ РО&ОІАМ-РІТМ, ТЕМПІ! Максимапьно

ВАГОМИМИ ЗДОБУТКАМИ

Палке схвалення у ро-

бlтвикtв, tнженерно-технtчиих праЦІвинкІв і службовців фабрики верх-

... нього Дитячого трикотажу

знайШJІа інІціатива трудо­ вих колект,вів передових підприємств Москви про Проведення 19 квітня ни­ нlJПНЬого року комуні­ стичного суботника, при­ свяченого 116-й річниці з дня народження В. І. Ле-

ніна. Зважи,аUІИ свої мож­

ливостІ. тріfкотажники ви­ рішиJІИ ознаменувати с-червону суботу• вагоми­ ми здобутJtами в працІ.

членів колективу. них буде зайнято на випобництвІ продукцІІ. на

внпус~-ити УІ

тисяч карбованців.

50

Той. хто не буде зайня­ тий на робочому мІеці. · займатиметься благоустро­ єм

тернторlІ

ва, УІ

підприємст­

озелененням.

сади'І'и 1200 янд. Частину коштів 8.5 бованЦІв буде но в фанд ХІІ

ками

цtt фаСfрвкв.

вийде

ВСі. як один. евАдуть на

свято

праці,

комунІстичноІ·

прш:вячен~

116-й

річниЦІ з дJІЯ народжени11 В.

І.

ки

ПМН-5

ЛенІна.

будівельни­

тресту

сНиІв­

спецсlпьtоспмонтаж•. цей день

буде

В

виконано

будівельно-монтажних ро­ біт на

8,7

тисячі

карбо­

ванців, що вдвічі бlпьще. ніж

минулого

року.

фонд дванадцято! річин буде

У

п'яти­

перераховано

карбованців.

1400

uo- ·

кущів тро~ аароблених тисячі кар­ перерахова­ ІІ'ятирічкн.

·

передовІ ван1

бригади.

щенком. муть

та

очоJПО­ В..

В.

І.

С. Фе­

Вони монтувати­

технологічне

обпад-

нання на корІвнику у рад­

госпі

сЖердtвський•.

-лятнику-у му•.

вестимуть

Виконати

план

чоти­

вирішИли працівники Бро­ варськоІ друкарні. дасть можливість до

Це кін­

ця квітня випустити над­ планщІОї продукції більш як на 4 тисячі карбован­ ців.

З найвищою несуть

трудову

віддачею -вахту

ко­

на

М. А. Петренко, та брига-

. дівників

доклад~ь

друкарі на чолі з 'бригади-.

. депутатом . мlськоі

Ради народних депутатів Л. П. Гузь, офсетниця,

продуктивніс­

ПЕЧЕРСЬКА,

тю. праці

вирішили

менувати

Ленінський

муністичний гірники шахти

озна­

ко-

суботник «Жовтне­

во в Донецьку. Ініціато­ ром

О.

виступила

Є.

вона

бригада

Ніколаєва. вtдставала,

Раніше а

тепер

вийшла в число кращих. Успіх забезпечив творчий

підхід

До справи.

Номп­

колиUІньої

вузли

деталі,

дру-

знову

ток

вийшли

300

Гірники

заверПJили

виконання

вугілля до

не досягав

·~овтневоІ•

достроково

кого пласта, зц п'ять ро­ ків служби чимало зно­ вже

видобу­

добу.

плану. квІтІtя

1

на

тонн вугlnля на

лекс сНМ-103•. яким бригада першою в Донба сі освоІJ!а виймання тон-

си,вся

в цІ ·днІ

квартального

Вирішено довести

надпЛанового

60

до 19 рахунок

видобутку

тисяч тонн . (РАТАУ).

тори

нашого

господарст­

ва. Завершено підживлен­ ня мінеральними добрива­ ми озимих зернових. бага­ торічних . трав, сінокосів на всій запланованій пло­ щі. Проведено також об­ різку nлодових дерев на 80 гектарах. Останню ро­ боту вперше винонано ме­ ханізованим способом. що 'дало можливість вивtnь­ ннти від ручноУ праці маАже 60 робіr!ШкІв рад­ госпу. Розпочато також сtвбу. В грунт вже лягло насіння редису на 10.гек­ тарній площі. проведено підсів багаторІчних трав ва 50 гектарах. · З· перших днів весня­ них польових робіт по­ ударному трудяться меха­ нізатори В. Н. HyдP.st.

В.

М.

ХпібовеЦЬ,

Рогозів,

В. Н.

водІй В.

В.

Ме­

лІмко.

П, ПРОЦИК, rоповввй Івжевер рад­ rоспу сЖt!рдtвськвЬ.

асортимент

народних

деnутатів

зобов'язано об--

.

жу

говорити .звернення в тру-

громадського

дових

Водночас

мІс-

ними

.

ка•.

діючого

1

харчування.

необхідно роз-

Універсальна

апара­

пристроя­

ми збирання та обробки інформаціІ. Вона дасть

вимогливість

нодавства,

металур­

~итомИ"рС4Ко­

швидкодіючими

ротьбі з пияцтвом та алкоголізмом зобов'язано

дотримання

в

нащена міні-ЕОМ. иад1й­ нйми канапами зв'язку.

по бо-

змогу

диспетчерам

опера­

тивніше впливати на хІд виробничих процесів, за­ побігати збоям. Головний зразок відnравлено газо-

промисповикам · Західного

сільських Рад і трудових колективах, за безумовне

виро­

процесами

гіІ, енергетицr. хімічній, нафтовій 1 rазовій про­

тура нового покоління ос­

дружи­

комісією

ПоліnПJ~'І'И технологічни­

му заводі сПромавтомати­

внутрішніх

народними

намн і

ми

почато на

командирІв ДНД, голів комісій по . боротьбі з пи­ яцтвом 1 алкоголt,змом; якІ діють при виконкомах

райспожив-

бів в установах торгівлі

серед

сцрав спільно з добровіль­

підвищити

.зобов'язано посИ­

вино-горілчаних

• Райвідділ

Житомир. уnравління

мисловості допоможуть комплекси телемеханіки, серійний випуск яких роз­

до діпьниЧВІJХ інспекторів,

пива, заборонити.

лит.. контроль за недопу­ щеннЯм випадків прода­

РаД

фІлактичнрї роботи населення району.

по­

птахофабрик, сІльських і

селищної

1

життя

.тнвноІ та лlкувапьно-про-­

грома­

рішив: ва тервтор11 райо­ ну в період з 1 кві'ПUІ по 1 травня цьоrо року про· даж алкоrольвих ваnоІв всіх видtв, за винятком Правління

розррбнти 'в

телемеханІки

.

додаткові заходи по акти­ візацLІ купьтурно-спор-

ди народних депутатів ви-.

,

слід

впроваджувати

впровадження в

Комплекси

та

Відділу культури, рай­ спорткомІтету, районній

rоспів та виконкоми

за

супі­

кондитерських виробів.

спілки

колективах

на

Турботами про урожай стартового року п'ятиріч­ кн живуть нині механJза­

об'єми реалізації безал­ когольних нацоІв, соків,

установ. рад-.·

Сибіру. До кінця !'ОКу та­

зако­

недопущення

кі

комплекси

ще

десять

про­

nідприєметв

мислових

випадків пияцтва та само· гоноварі.ннл в населених

одержать

великих

кра Іни.

(РАТАУ).

пунктах.

!!!!!!-!!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!~!!!!!!!~!!SS!!~"I!~!!·E!Ї!!"8!'.1=f"'t!!!I!I!!!!I~!!I--J~!!I!!IIII!!-I!!I!!I!!!-!!!!!!·~·'!!SI!f!!~SII"!!11

таких міні-агрегатів

здат­

повнІшому · задоволенні ·попиту rюкупцtв, закупі-

ний переробити до ста кІ· .r.ограмІв фуражу за годи­ ну,

готувати

ненти

різнІ

корму

для

·

великоУ

чІв надійшли в магазини.

нА попомоnr

В

ПОДВІР'ЯМ

Новоrрад • Вопввськвй (Жи,-омирська область). По.11егшать

бИстих дарствах

працю

пІдсобни~ населення

в

осо­

госпо­ елек­

тромеханічні подрібнювачt зерна· і коренеплодів, ви· пуск ~ких почав Ново­ град-Волин~ький завод сІльгоспмашин. Ножний ~

нинішній

п'ятирічці

підприємство . випуск засобів ханізацlі для

збільшить мапоІ ме­ сtпьськнх

пОдвір'Ув у п'ять разІв.

ЗА ЯКІСТЮ

Мінськ.

-

І ЦІНА

Продаж

кар.

тоnлі в магазинах за сор-

тами

почало

об'єднан-

ня •Мінськплодоовоч-. пром•. Щоб зацікавити коЛгоспи

і

ведьна

компо­

рогатоІ худоби, птицl.­ Перші партіІ nодрlбнюва­

замінили

1

ширити

організацІй,

модернізували

-1

РАДИ

проживання

шого

місячника . твррезості.

продуктивн~­

окремі машини

по­

бут антиапкоголt.ного за­ конодавства. тверезого способу життя.. Виконком районної Ра·

ор-

тl. Але гірники не кинули... техніку. Не зупиняючи видобування, вони своtми силами

радгоспного

. вологи

сІвби

культур.

В. ЮРЧЕНКО, бриrадир Радrоеп1·

десяти

дян і вжити необхІдних заходів до бІльш активні­

Нерівників підприємств.

ШВХТВРСЬНі_ ГОРИ.~ОНТИВисокою

цем

rавlзацlй, установ, депутатів 'сільських та селищної Рад, жителів району про проведення з 1 квітня -по 1 травня цього ро-

ку

М.

Нондрицька та інші.

-

на

PAROHHOI

•Плосків-

підnриємств.

Завершено ПЇДЖИІUІеННЯ

'

сьний•, депутатів · Ппосківської сtnьської Ради народних депутатів, житепІв села Плоске до тру-

чання матеріаnів та елек­ троенергії. Багато зусиль

карнІ.

гектарах

Виконн;м районноУ Ра-

В друкарні ведеться бо­ ротьба за економне витра­

Інженер-економіст

щаних площах.

зерно.

схвалено ників радгоспу

для

зернових

лікарні

чук з складальноУ дільни­ ці.

С.

ранніх

ни

на

за· допо­

почнеться пlдго­

товка грунту закриття

Позавчора

ди народних деnутатів схвалив звернення праціВ-

молоді Р.

забаром

підживле­ трави та

70Q-гектарний лан озими­

аrровом paд­ \

виконувалися

могою двох агрегатів. Не­

Ініціативу

парторrавtза­

настсtвник

ЛЯ ПОСіЯJІИ редиску. Робо­ ТИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

сРуд­

да комсомолки М. І. Бар­

ром,

у гоеподарстві но багаторічні

У ВИКОНКОМІ

цtІ ПМR-5.

цього

~ее активніше вкпЮча­

ют,ь.ся у весняні польові ро­ бЩи трудівнИки радгоспу сЗ,оря•. У стислі строки

ку ль­

l'OCJI7.

В. ТltАЧЕНКО,

для

ПосіаJіи редиску

В. ДУДКА,

ronoвDй

ця•.

секретар

зернові

уевІ,цОІІІJJЮІОТЬ Ц1О

IIRIIl турботами про ДOJJJO врожаю сuртовоrо

рано.

тури.

держ­

лектив комунісrичної. пра­

ці палітурників, очолюва­ ний ветераном праці

ранні

ТІЦІ, де

PotfY дванадцято! п'ЯТІІр1'ІКІL

використати

корІвника

ІІТашии~а

ве' жити

на

у полі

те­

В_ІДЗНАЧИ/е\0 ГІДНО_ рьох місяців до 116-І річ­ ниці з дня народження В. І. Леніна одностайно

ятн

технІчне

племптахозавод1

Сумлінно будуть труди­ тися на об'єктах сільсько-

Закінчили

максим~но кожну поrо:: жу годину з тим. щоб якомога бlльше . збереrrи вологи в грунті. 1 в нращі агротехнічні строКи пое1-

сПлоскlвсько­

переозброєння' та

проводить­

озимих

Прагнемо

комуністом

. Павловим

також

І

па:і сЖердtвський•, сАвавrард•, РІеВІ. КІрова, сПухІ.в­ еьІUІЙ•, ва ппемптuозавод1 сРудІІІІ• та J.впца. ОкремІ rоеподаретва вже розпочапв еІвбу ово'ІІв,· о,цво~"ІІІІП трр, рав81х зернових. Зокрема, ва в'ІораmвІй день ·в pqrocпt сЛ1ткlвськвй• та сПухівськнй• пос1&о одво­ рІ'ІІd. трави вІдповІдво на мощі 13 ·1 ·50 rектарtв. На 20' rектарах .JUII'no в rрувт ваеlввв: вІвса а рВДІ'ОСІtt сЗаппавиий•. Поввим ходом ведуть dабу ОВО"ІеВВХ кtІJЬтур в радrосп8х сВетпсодвмереьtсвІЬ, сРуеаВІ.в­ е~;~• та tвшвх. Веена набирає теJІІdв, 1 коzеи повв­

закривають вопогу: А трактористи І. Н. Труба та П. м: Сердюков сіють однорічні трави. В госпо­ дарстві

п'пирі'ІКІІ.

важпву іетвиу з ПOJIIIOJO серйознІстtО, по-ударному ~чаnв веенаві повьов1 робоТи. Завершили пtджвв· nelpur 03JIIDIX, багаторl'ІІІІІХ трав 1 сІвокосів у радrос­

І як тlлькн дозволИв грунт, ВКЛЮЧ~ЛИСЯ у робо­ ту. Сьогодні три агрегати проводять куJІІ!тищщtю,

розпочи.наються

району

.двавадцІІ'ІОІ

агрегатв.

Весняні роботи

господарства

підЖИВJІевва і доrJІJІД за еШьськоrосподарськвми ку.ш.­ Турци, зuежаТВІІЄ ДOJIJ[ вроJК&ІО етартовоrо року·

мехавtзми.

nлощі 350 гектарІв.

&ІЛЬWЕ го

укомплектували

підживлення

парторrавІза­

.

Задовго до весняинх польових робіт механіза­ тори радгоспу· сПухlвсь­ кий• пtдrотували технІку.

вІдреrупювапіІ

Весна покпнкала хлібороба в попе .. Максимально використовуючи кожну поrожу rодииу,

домагаючись виеокоефеІmІВІІоІ роботи теШки, веоб­ хІ,Цво· в найкращі агротехи1'1111 строки провести комn­ лекс весняних польовп робіт, адже недарма Ііародва мудрість твердить, що веенявий день, рік rодує, ВІ,ц тоrо, иаекJ.цькв в11аено 1 акіено буде проведено сtвбу,

час

ся сівба вІвса.

Т. МІТЧЕНКОВА,

е~ар

ВДВІЧІ

Ftе­

редбачається, зокрема,

За попередВlми nідрахун­ на су.ботиик

в·икорист_овуючи

1790 700 Із

ПлануЄться

радгоспи

в

.

бульби

цІна

на

стопові

1

якос-

ЕФЕКТ НОВОІ І ТЕХНОЛОГІІ . ПевджІJСевт (Ленtна~ська область). Свіжий

рум'яний вигляд мають аопука, які відправили в

l

rорговельну

мережу

тру­

Дівники радrоспу сМарrе­

дар•. Дуже добре зберег­

лася вся nродукція, за­ кладена ще ранньоІ осе·

ні. Добиrись помогли

нtж

встановJПОється

залежно вtд сорту ті.

зультату

били ефективний зберігання яблук.

які

··

усі

в

холо-

плоди nро­

йшли спеціальну обробку. На дві-три хвилини Ух за· нурювапи у ну,

в

воду,

основному.

насиче­ хлорне­

тнм кальцієм. Ця речьви­ на доступна для будь­ якого

нож

господарства,

зовсім

не

а

ra•

шкІДлива.

У нинішній п'ятирічці, як повІДомили в Держаг­ ропром1 республіки, нову технологІю буде ·засrосо­ вано

rакож

для

тривало­

ре­

го зберігання винограду, лимонів та інших плодів.

розро-

(ТАРС-РАТАУ).

такого

садовоДам.

вчені,

потрапити

. ДИJІЬНИІ<,

сnосіб ПерПJ

до­


! стор. .

*

сНОВЕ

2 квітня,. 1986 року

життя.

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА: ІНІЦІАТ~ВА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ===========

Щоб переломний характер •

у с в І· д о м и в Ідеологічної

Трудівники Броварська. го району, як 1 всі рад ян ·

ські

люди.

крема.

перебувають

роботи і,

ІіІИвчення

зо·

зараз nіД величезним вра· женням,

сомольського

яке

роботою

викликане

XXVII ·

з'їзду

·

КПРС, величчю 1 гранді· озністю його рішень. Про· ведений

на

по

жива

ських

творчість мас. Тому для nартійних організацій, бійЦІВ іДеОЛОГіЧНОГО фрОН·

І

підкреслював

-

-

Це,

та

в

в1дальност1.

В

ся

хачІв

алю·

,не

Програми

зумів ми

наnриклад,

на

прикладах

присутнім.

вІдnовідальністю•

вильну

nідійти

до

вану

ща. вести

котажу

. можна

паганді

О.

М.

недостатньо

ди

но

форуму

здійснення

nідготувався

дружності, популярністю~~ користуюТься і по'іздки

вихідного

кола

ників.

ходи

магаючись

їх

заторською

із

кою

·· й

дІлами

ський•.

nартійних

путівок

колекти·

хвилин

бус

ці

r

.

рІзців

із

зміннимИ

дих сипавів

і

рІзал:ь~в

JШа(:ТІІІІUПІ

з

твер­

кераміки на.JІаrоджево ва ЧерВіrtв­

ському · івструмевтал:ьному заводі. СпецІал:ьна діJІЬ­ ІІИІUІ по Іх ввrотовлеввю оснащена сучасним устат-

куванням · і автоиатнкою. Вепвку

економію

·

мета.JІу дасть народвому rоспо­

да~тву застосувания новоrо покоJJ1ввJІ різців. Ць.о­ rо року tx намічено випуствтв ва суму одни міJІЬ· йов триста тисяч карбов~в. , На

а_.мках:

собробвий

центр•, де

вроводиться

механІчНа обробка корпусів збірвих різців; збірний різець

з

коммектом

і.освасткою .

Фото Ю. ОліЙИИJ(а.

змtнвих

рі38JІЬ~

мастив

(Фотохроніка РАТАУ).

у

центрі

маршруту

Київ•

-

на

станції,

53-'68

зупинятися

на

.

вс~

зупинках. Та й квитків по 10 .нопІйок немає. Доnла.­ чуйте ще по 5 коnійок. бо я вас висаджу. -

ДоІхали до nекарні, зу· nиннв автобус, відкрив двері: сВнходь, діду, по· доброму, бо будеш 'у мі· лІцІІ. ДалІ не nоїДу, nою:І

не вийдеш• . · Ще · якась дівчина nідключилася: сНе затрнм.l_йте авто'бус, виходьте•.

довелося

З бабусею вийти,

нам

бо гра­

фік, звісно, річ серйозна.

Не хо1'іВ я nисати . про те, що

сталося зі

мною

тоrо дня. А ось який вн­ па.цок трапився через 1 О

а

nотім

сільгосптехlІіки без зу· пинки. А менІ . треба яv· раз посередині. Підійшов

садити біJІЯ лісоскладу. На що той відnовів: сЯк­ ніщо

не

перешкодить

будівництва

в

М

будь ласка•. · Так і сталося . Внсаднв мене, де потрібно, ще й попередив: сЯ скоро буду І;Іете

-

якщо

стійте

Ще більшу

ділу

31014

Купив я цвяхів, тільки вийшов а тут і авто­

бус зуnиняється: Може. і не . по

Інструкції

це. · але

пожалів водій стару лю· дину, зробив добре діло. Заnитую: сЯк тебе зва­ ти?•. Не сказав. Сказали мені іншІ, що звуть сибі,

Сергію!

· М. БІЛИН,

пенсіонер з

1975

нові

року.

технологічні

там

додалися

результаті

перебудови

Пам'ятною ньою

стала

і

незабут-

подорож

тру дівників

природного

структури плити не художніми мармуру,

а механічною міцністю nеревищують іх.

Нову

технологію

стерство

Міні­

nромислQІІості

радгоспу

у

Волгоград. Більшість екс· курсантІв

групи

.

скпада­

знає

лише з

кНиг

· ·

розповіді,

1 кінофtльм1в. Тому

Волзі

міста-героя

стало

кроком

. ще

ва

одним

вн~овання моподі

на славних днціях

бойових тра·

радянського

наро·

Д1ЛЯ'ІИСЬ Враж~ІІНЯМИ

від nоtздкн, секретар ком·

на

Грикун наголосили на

тому. що поУздка по міс­ цях бойової слави нашоГо народу

розurирияа

круго­

зір, дала МОЖЛИВІСТЬ зpB­

Milll~

ВідЧУ,ТН

ність

поколlнь,

ла на

ударну

СПад!(ОЄМ· надихну· працю по

бу дівельних матеріалІв СРСР рекомендувало для

втіленню в '!<ИТТЯ рІшень

urирокого

XXVII

nромислового

використання.

Г. МАЦЕНКО,

·

дпя

Сайно, службовець Тетя­

300

теnер

що

нвк Іван Шило, водій М.

близьио

обробки

вистави,

йдуть в .театрах Києва ..

сомольськоУ орrанІзаЦlІ Любов Ніндратенко, робіт·

темnературі

верхпевого шару каменя випарюється волога. Потім охолоджену заготовку вміщують у ванну з розчином фарбників 1 ущІль· нюючих мікродомішок. які nросочуються в nори . В

колектив­

зуnинці.

якостями ·кольоровИм сор­

На Львівському каменеобробиому заводі застосували принциnово новий метод зміцнення декоративно-облицювальних nлит з гіпсоангідриду. До тра- , днцІйних олерацій камене---~

вІдвідапн

праців·

280

мовив людям nохнлоrо аі· ну вийти на nотрібнІй Ум

градусів. При цьому з по·

но

а

радгоспу

дУ.

n~н

плит з

Новгород, ників

-

відвідання

удару•

каменю.

Ленінград

, Сподіваємося, що керів· иицтво АТП-31014 пові­ .домить редакцІХ, наскІлЬ- . ки правий був водій авто-

~теnловому

.. виробництва

маршрутом

звище іншого будь ласка. Це Леонід Анатолі­ йович Поnко.

довольнитн

гІя

Москві, ·

-

ла молодь. хто про війну

си. У спеціальних термокамерах плиту nІмають

nриродного

вже

ресnубліки Прибалтики

експлуатаціІ АТПВ. О. Маляренко.

декоративно · облицюваль· них виробах допоможе за· техноло-

nрацІвникІв

в екскурсійнІй nоУздці за

· лі·

кристалічної о61Іицювальні поступаються

нова

ро­

tнженерво.,-ех­

J3атьк1вщини

- обов'язків

На

цьо-

1ОО

nобували в столиці нашо'і

дотримання

гІ -псу nроце·

нІчних

лис­

буса· с:Кулажннці Кн­ їв• Л. А. Попко, який вІд·

його

Сергієм. Велике тобі спа·

кільКі~

Майже

~тинків,

жодного воцІя по Імені Сергій не було. А Cll' nрі-

правого

боку, я зупинюсь•.

·

плануємо

відnочиЮ<ом

го року.

Як .бачи­

не вдалося.

тисяч

оздоровити і охопити змі-

нІї того дня, як повідо­ мив редакцп інженер від­

.встнг­

з

4

майже 30

трудівників

На жаль, встановити nрізвище водія маршруту

-

їхати назад.

своїх чітке

оздоровлення

карбованців.

розкладу), а ті душевні якості, які · не замІнить жодна найдосконаліша Ін· струкцІя.

я до водія, поцікавився, чи не зможе він мене ви­

що

до

(тобто,

для

ділено

та не nряме ставлення во·

діїв

безплатвих

відnочинку трудівників та інші заходи з фокдів дирекції . 1 щюфкому ви-

. С?овиим

чимо, nорІвнює автор

аж до

з Потреби

ВІд реДІІЩІJ:

Мені

сосклад. Автобус М 4 зу· ПИНЯЄТЬС.Іf на залІЗНИЧНІЙ

сКулажин·

М

березня.

15

треба було поrхатн на лі­

авто·

КХЛ . Людей в автобусі небагато. . Зайшли через передні двері, зупинилися біля. кабіни водія. Пере­ даю · 20 коnійок на білети до Бикови!. А шофер у відnовідь : Я не таксі! У мене графік, я не маю

· nрава

Серійвий випуск иовоrо виду токарвих збірВих

днів,

nрнд~аІ!~~

і

1

Ни R поруІіІуван графік .·руху Сідаю я із дружиною березня об 11 годинІ 15

.

На

nільгових

конкретними

НА ЖИТТЄВИХ П ЕР~ХРЕСТЯХ -============;==========

5

музеі і те-

більше 800 nрацівників радгосnу с :ЦелнкоДІІf41ІР·

А. ТЕПЛЮК,

З . усією вlДповІдальнІс·

Мо­

Мпнулого року такими заходамИ було . охопЛено

до·

секретар мІськкому парт11.

розкривають їх суть.

років•,

1945

з органі·

трудових

вів.

.--

меморІа~JІМЙ сУкраїнqіJ(и$t

атри , Києва.

господарсь­

роботою

організацій,

-

на­

ВІтчнзняноУ війни 1941,-

максималь­

ного · поєднання

таких

державний музей Benи~toi

за·

.

чдс

столиці

відвідати комnлекс

ВО·

ІДеологІчні

у

рож по ДНІпру у Канів до могили Т. Г. Шевченка.

nраців·

скоординовано,

nід

екскурсій

бажаючих і зробИти подо­

пропагують

ни вбачають у тому. щоб nроводити

nобували

скві, міст@.х-героях Ленін­ граді, MlfiCiiKY.- фортеці­ героУ Брест. Н~ бр~кує

усвІдо·

Свій обов'язок

Чимало

тварининків

шої БатJ>ківщини

до·

завдань .ХІІ

Ідеологічних

дня.

хліборобів,

партії приступили широкі

людей про npийнwrt з'Із· дами рішення, глибоко

сту «Броварипромжитло. буд•. Дарницького РВУ,

шрутах нашої Вітчизни 1 країн соціалістичної спІв­

Словом, до ·проnаганди матеріаЛІв XXVII з'їзду

і делегат

ГОСПО·

дівників путівJ«Імн для по. ЇЗДОК ПО ТУРІJСТИЧНИХ мар·

передовий досвіД.

членами труДОВИХ KOJJЄK· тивів, вони ІнформуЮть .

заняття

які

людям

п'ятирічки,

активу . цих на· включи·

Зустрічаючись

доповідачам,

мити велич

Г. С. Тюфтяєв, П. Ф. Во­ лоха.

ство­

накреслень

помагають

з'Узду Компарт!І УкраІни Н. Ф. ДжункІвс;ька, АД. Фролов, В. М. · Зволь.

заняття і

ТраДИЦіЙНІ:~МИ В

дарстві стали не тільки наtороДження кращих -ТРУ·

ін·

партійного форуму важли· ва роль належить 1 по­ лlтІнформаторам, агlтато.-­ рам,

куль·

1

трудовими досяrнен·

Батьківщину.

лізадії трудівників Броварщипи на усnішне

XXVII з'їзду КПРС В. В. Rузнєцов, делегати XXVII

окремІ nроnагандисти тре· ·

при

ма·

сприяють

нями ·~ - Гордість за свою

дящими завжди цікаві й актуаJіЬні. · У сnра"ві мобі.

·

народу

ками архітектури

тури,

про­

рених при міськкомі пар· тІї. Іх виступи перед тру.

Ім актив­

допомагають

груп,

тру·

ство з визначними пам'ят­

неза·

У роботу по проnаган· дІ матеріалІв з'їзду вклю· формацІйних

усіма категоріями

ли ся в роботу.

три­

На низькому · організа· ційному рівні, з nоверхо­ вим викладом матерІалу

пра·

З

нашого

про·

члени п'яти

побуту

господарстві

вихованню високоnатріо­ тичних почуттів. а знайом·

У

кіноленторІю .

чилися й

заплано·

1

-господарського Одразу ж nісля рад 'іх учасники

Л~шуков ,

також

.

читанн!J,

І

в

·

розширення світогляду. Поїздки по місцях бойо· вої 1 революційної слави

громадсько­

розnочнеться

ведення

в·

Ідеологічного та партійно·

чук.

провели

баром

. роботи,

Як

колективах

також

політичні

вано в цих заходах, nро­ ведено інструктивні нара·

пропагандист заводобудів­ ного комбінату Г. С. Тка­

-

ФОРІ!ІИ

рІшень

комуністів.

фабрики

дитячого

ходять

які передбачені заходами міськкому партії no про·

колективу

до проведення.

науково обгрунто·

політику

життя

верхнього

. яскра· довела

з

різні

СОВО·ПОЛіТИЧНО'і

вивчення

пропагандист

пагандист · школи - кон· кретної економіки заводу порошкової металургії імені 60-рІччя Радянсь · коr України Л. М. Фляш· вих

вуються

в

першої теми Із проблема­

гос·

місцевий ІН·

ти закономірностІ розвИт· ку сучасного світу . Про­

ко.

nов'язати

добиватися

форм уnравління. .Цля роз'яснення мате· ріооів з'їзду ІJНкористо-

заняття з'явило­ а

трудових

фронту.

nраці

постійно дбають про їх змістовний відпочинок,

райо·

1

також члени

ідеологічного

тенсифікаці'І виробництва, впровадженні ефективних

9 cny- ·

чотири,

цих недолі­ подбати в

якісному зростаннІ нашої економіки. всемІрній Ін·

дівники і службовці, про­ пагандист обмежився чи­ танням І роздІлу Полі· тичної доnовіДІ ЦК КПРС XXVII з'їздовІ партії . Не

лише

і

на

тільки

з'їзду . Але про

щоб

сільськогосподарських

спеціальної лекторської груnи, яка об'єднує в своєму складІ 41 бійця

слухачів загального розу· мІння суті nрискорення, яке полягає в -Новому,

школі конкретноІ еконо­ міки, слухачами якої є інженерно-технічні пра··

КПРС.

делегатів

так,

для

дівників,

промислових

ну зробиЛи

гічного фронту. Іх обов'я· зок nовести роботу по пропаганді рішень з'їзду

,

кий•. Водночас зі ство­ реннЯм належних умов

вистуnів перед пра·

nІдприємств міста

першу чергу бійці ідеоло·

одній · із

УкраІни,

1

фактам

є вивЧення ма·

виправлення ків повинні

інші.

партійних шкіл Із

усією

· орган\зІщ\У

ремонтно·

якою

теріалів

першого заняття постави­ лися без належної вtдпо·

стосується

пластмас.

ви

за·

·А от у партійній орга· нізацlІ тресту «Бровари­ сільбуд• до nроведення

формаційний матеріал. Це, зрештою. і дозволило слухачам краще зрозумі·

з.

економіки

оцінку

80

ц!вниками

формал.ьного підходу до такої вІДповІдальної спра·

механічного заводу (про· лагандист М. І. Бондар)

парторганІЗацій зацодtв порошкової металургії Імені 60-рІччя Радянської

тей форуму,

сучасного

вимогу

черІ'у;

виступи

моменту, його переломно­ го характеру». · Усвідомлення партійними організаціями міста й району того ; що намі· · чені птіни стануть ре-· альнІстю тІльки за умови всезростаючоІ трудової й сусnільної . активності ставить

документів.

дакцІї

це розуміння ко;кною лю·

мас.

ної

біль·

але й матеріали нової ре·

Генеральний секретар ЦК

гостроти

У

же

Звичайно,

міськком партії . дав прин·

циrіову

Ф. Т. Шиnи.лен.

М. А. Говерушном,

в : Ф. Ладигіним та іншими прочитано ряд лекцій на з'їздІвс~tку тематику. Май.

громадського

харчуваJнtя.

личний• (пропагандис1 А. О. Зюзьио), конкре1:·

положення й висновки першого розділу Політич· ної доnовІді ЦК КПРС ,

му сьогодні необхіДно зо· середити силу партійного

динаю

з'їзд

«XXVII

корнетовували

«Найбільш lстотне. на чо­

КПРС М . С. Горбачов.

заняття

мІнІєвих будконструкцій . Київської nтахофабрики. Тут nолітбійЦІ широко ви·

вІдповіДальність за долю здійснення наміченого.

-

політос·

світІ•.

першу

ту немає зараз важливІ· шого завдання. ніж до· нести до кожної радян· ськоІ людини суть 1 дух рішень з'їзду, допомогти їй ясно й глибоко усвідо·

впливу,

темі:

ее·

шості партійних організа­ цій воно пройшло на ~и· СО.КОМУ ІДеЙНО'·ПОЛіТИЧНО· му рівнІ. засвідчило Ін· терес слухачів до з'їздІв·

Вир~шальною силою У здійсненні намічено! пар·

причетність

системи

проведено

часному

тив .

свою

теоретичних

комунізму

'крм,

ВІДПОЧИНОК Турбота про людину nраці одна з основних турбот паркому, · адмІні­ нІстрацІї, профкому рад­ госпу с Великодимерсь­

ми.нулих днів Іх

членами

комбінату

розумІння

воду алюмінієвих буді · вельних конструкцій (пропагандист М. М. Сун­ ко). молодих комуністів радгоспу-комбінату «Теп·

КПРС про основнІ тен· денціІ й протиріччя в. су·

чаt, озброІв членів

мити

1

міНарах віти

КПРС. усіх трудящих . ЯС· ним баченням перспек­

є

наукового

ший крок у цій справІ . В

питання. Які поставив пе· ред партІєю. су.спtль·

програми

міста й

району вже зроблено пер·

крутому пере­

школах

тією

освіти.

Пропагандистамн

ломі в розвитку Країни Рад. форум комуністів дав вІдповіДІ на . корінні

ством

політнавчан ­

ня та економічної

ясного

ключовИх тенденцій ре­ альної дійсності. В активній формі роз· nочали вивчення матерlа· лів з'їзду слухачІ шкіл

докумен·

тів і матеріалів з'їзду в системі партійного й ком­

.

кількох

кож е н

умовІ

ЗМІСТОВНИЙ

тю поставилися до справи

роз'яснення документІв партійних з'їздІв 1 лекто­ ри міської й первинних організацій товариства «Знання•. Тільки nротягом

А.

з'їзду

НПРС.

r АВРНЛЕНКО.


«НОВЕ

одержали

на

Головною успіху стало

зобо­

запорукою ретельне ви­

нонюнtя кожним працІв­ нином своїх обов ' язків. Серед наших ИОМСОМОЛЬ· цІв кращих результатів тор ін до мог ли ся rіташни­ Ці Світлана · Корнієнко , Раїса Похмура, Ольга Бі:Іенко, Людмила Бабій , слюсарі-оnератори Мино. ла Гуцало та Володимир Арсентьєв. В

Чотири

лося

роки

нашому

путівками до

виповни­

'комсомоль­

сько-молодІжному

В· органІзації

колек­

но пережили ми труднощі становленнЯ, характерні для новостворених бригад. Нині 22 Із 26 наших тру-

зеті

ударники ко­

-

муністичноr

праці.

за

методом

трудової

якого

дисциnліни,

ріст пр~сІйної майстер­ ності

у

кІнцевий магає

колективІ та за

результат

нам

І

·доnо­

трудове

су­

перництво.

1

ПташинцІ

r

слюсарі-·

оператори кІ.nькох нашцх ланок nостійно змагають­ ся між собою за якнай­ краще виконання соціа­ лістичних зобов'язань. Щомtсячно 1 щоквартально nІдводимо пІДсумки, заохочуємо nереможців морально І матеріально. ЗокреМа, кілька наших

є

.якість про-

. нашІ

лістичному ними

працІвники з пові·

. про

молодІЖ -

колеитивами nтахо-

фабрик областІ. Минулого

новини·

року зобов'язання з вало­

публІ·

вого збору· яєць ми вино­

nтахІвництва,' якІ

куються у сnеціальній лl-

иоввu

·

нали

·

на

108,4

Натал!І

Пили­

яна nро­ фабриці

років. Ії ланка домог­ лася торік найкращих по­

28

казнинів

більше

одержала

257

яєць на нур­

ну-несучку.

НапруженІ зобов'язан­ взяла бригада 1 на 1986 рік. Зонрема, ми

ня

дали

слово

одержати

куриу-несучку

не

на

менше

яєць.

250

Одюін колектив роЗІ10чав рік невдало. Зобов ~ я­ зання · двох місяців не ви­ конан<>. Причиною . зокре­

ма, стали nеребоІ з елек­ троnостачанням 1 обігрі­ ванням. Не завжди я~SІс­ ними

ми,

.одержували

добротнІсть

ми

кожної

лого

руиою

птиці. Бу ли невелині не­ догляди і з боку наших слюсарів та пташниць.

Ми активно обговорили становище,

яке

склалося.

У принциповій і вІдвер­ тій розмовІ було вияв.ле­ · но резерви. Колектив сьо­

годнІ робить усе. щоб пе­ рекрити заборгованість 1 винонати соціалІстичнІ зо­ бов'язання.

Ю . БОКАЛ,

процента,

брІІrадвр.

включившисЬ

в соціалістичне змагання за достронове винонання . народногосnодарських зав­

ціалістичного змагання. Поnереду в трудовому су· перинцтвl оnератор ма­

шинного доІння корів, ко­ муніст Галина Євгенівна Шкільова,

яна·

одержала

від кожноУ корови в nер­

шому півтори

кварталІ бІЛЬше тисячІ кІлограмІв

молока. а до 116-ї річни· ці з дня народження В. І. Леніна зобов'язалася ви· конати nіврічний nлан. Рівняючись на .комунІста, зі значним nеревиконав· ням

норм

трудяться

та·

дань, працівники тварин· ницької галузі вже рапор­

кож оnератори маШинного

тували

Нарnенко та Інші трудів­ ники. які усвlдомтоють, що виконання грандіозних

про

виконання

тиримісячного

чо·

плану про·

дажу державі м' .яса, а до 116-У рІчницІ з дня народ­ ження В . . І. }lеніна вони дали

слово

дання

виконати

чотирь6х

зав­

мІсЯЦІв

по реалізац~ї молока. Ио· го буде вироблено 1934 І nродано державІ 1820 тонн. Важливу

доїння О.

І.

Гиря.

М.

І.

накреспень XXVII з'ІздУ НПРС залежить вІд ви· сОІ<ої свІдомості І вІдnевІ· дальностІ кожноrо за ручену йОму сnраву .

до·

М. ТОПІХА,

секретар - партІйвоІ ор­ rавізацlІ радгоспу сЗо­

роль у подо­

ланнІ, ІІамІчених-

рубежів

JUІ•.

На п'ять днів раніше

як

продуКтивностІ

одержано

року.

Активно

нор­

яких.

корови

майже на 130 кілограмів молона більше; нІЖ за відnовідний nеріод мину·

вІдом<>. є важливою заrіо­

худож-

змаганнІ ·між

комсомольсько

знайомляться

домлениями

гуртнах

Все це сприяло пере· могам нашої бригади то­ рік і nозаторік у · соціа-

1

яйцеси,ладу

Уважно

щих

ЗберІГаючи ·темпи. .яні були взятІ у період підго­ товки до XXVII з'Узду КПРС. колектив заводУ nластмас на 5 днів внпе· редив графік nершого кварталу. Це ,І{Qзволило виготовити різІіоманітноУ

nродукціІ nонад план на тисяч карбоВfінців.

500

БІльше половини П на сьогоднІ вже реалІзовано. Приємно - відзначити 1 те, ·що сво І вироби сумІЖ· никам

І

в

мережу nластмасІвці від· nрави_лн тільки визначено­ го асортименту. Це дозво­ лило колективам баrатьох заводІв 1 фабрик працю· вати ритмічно.

З освоєнням новоІ

nPQ·

дукцП nожежних шлан­ гІв усnішно сnравився колектив цеху труб, .який з

nочатку

року

виготовив

Іх більше 120 тисяч по­ гониих метрів .

КОВАJІЬОВА,

Jl.

D'UJIЬIUIIC

JU181108CII'e

- ·~·

торговельну

-

Борвеа Юхн­

Красвицькоrо по

-

вестандарт­

реиоиво-иеn­

трудоща

коаекtJВІІ пЩ·

ирав;.етва poб1UUІQ ІJ&С· !О

ВИХОД&!Ь

оерЄМ~·

tW!н. Цьому успіхові сири- . .нє чітке

ROJIOrl'lllol

дотрвмаRІІJІ тex­ ДИСЦІDJ.ІІ1ви,

зда'Іа · продукцІІ з першо­

Леніна,

rо, пРед·~в.ІІеви.н.

уСПіШНО спра·

завданням

ва

вІ'ІІІому заводІ. У coutam· tтвчвому змаrаввІ серед

місяців

На Б.

пер·

звімку:

Ю.

ваив

бриrаднр

J(РАСНИЦЬКИИ

(.цруrвй

no·

виготовлено

справа)

СВОГО

Із

uе-

КО.ІІЄКТВВf

У

біJU,ше

і1

реалІзо·

вано.

Успішно виконано

1 зав-

~анн.я по випуску товарів культурно· nобутового господарського

Фото М. Семввоrа.

то·

. варноУ nродукціІ на 200 -~ тисяч карбованців, на 350

1

прнзначен·

и.я. на 54 тисячІ карбо· ·ванцІв більше вироблено товарів вищоІ категорії ~tкості.

Ножним своїм словем , кожним f!Ядком рІшення XXVII з їзду НЛРС під· тверджують,

що

ключове

nитання економічної стра­ тег!І nартії всебічна

ту~бота про людей. Одне з найголовніших завдань працівників

но

з

торгів,лі

згІд~

Номnлеисною

про­

. розвитну

грамою ництва

товарів

А досяrнуто

цьоГо за

nідвищення

про·

nродУктивності nраці, .яка

зросла за три

місяці на

·а.5 процента замість 4,6 nланом.

У день суботника

комуністичного на честь 116-1

рІчинцІ з дня народження

В. І .. Леніна

світлотехні­

кн в1\!)Ішили працювати з

прОдУКТНВНІС·

тю працt.

Л. ПАСІЧНИК, ~ачаJІьивк планово-еко­ вомІчвоrо вІддІлу заво­

ку ль туру

створити

Один з найбільшИх у Броварах , він відкрився тому.

У

від­

ділах самообслуговуван­ ня. кондитерському. Х'Ліб­ ному і штучному працю­

чоловік . nлани з

основних

лектив

У

поиазнниІв

ко­

викоnує ритмічно.

великій

мірІ

цьому

змаган­

Наприклад, у четвер­ наш

завдання під силу.

30

ню.

року

максимум зручност~ для населення. всемірне роз­ вивати прогресивні форми торгівлі... Можу з упев­ неністю сказати: колекти­ ву гастроному М 27 тані

ють

соціалістичне

розгорну­

ня ли серед відділів, так І в цілому no уnравлін­

народного

обслуговування,

роки

те

широко

кварталІ

nідвищити

чотири

сприяє

тому

1 сфери по­ 1986- 2000 роки

слуг на

Прагнемо задо1оnьнити покупців

вироб­

споживання

наЙВИЩОЮ

нижча . пла-

ставниці

пІвни Петричуи, nрацювала на

пі с~оря•, ·Порівняно з минулорічним щодобовий надій на корову зріс на один кілограм. а в ціпому за минулий квартал вІд

відіграє залатоючий при· клад правофлангових со­

цеху метвпоковструкцt\

. час

рахунок

значно

ньоІ самодіяльності.

споживачІв до _ нас нема.

Так. nонад завдання за

ду.

за

цівнииlв

казників.

за

суперництва

дукції. У цьому плаНі ми досягли nевних успіхів. Тому цретензlй від пра-

виконати

техніко-економічних

<>' тисяч

порушен-

секціях, у

ІЦОГО кварталу з основних

цей

сипалися з них.

велн!{а заслуга наШої на­

Зна чннй крок вnеред no nІдвищенню продУктивнос­ тІ громадського тварин­ ництва зроблено в радгос­

вважається одвІвю з кра­

світлотехнічно-

..

лися в годІвницях, не ви-

трудів-

колективу

ноМуніста

вого об.ІІ8ДВ8ІІІІJІ .по праву

колектив із

жодного

ввrотовпеввю

В. І .

вився

поздоров-

сумлІнних

Бригада

родже~ня ГО ЗаВОдУ

про

трудовоrо

до 116-І річниці з дня на­

r

говори_мо

новоІ. Продуктивно працювати нашим комсомольцям доnомагають 1 регулярні заняття у сnортивних

колективів

-

річну

.яєць

1нІцІатн·

чотирьох

значну

ня трудової дисципліни. ТанІ виnадки ми звиили обговорювати всім колентивом . Однією з умов нашого

найвищою продуктивністю

nлан

дає

уваги

3

Броварщипи

яке

Внаслідон цього торік ми витратили на виробни цтво тисячІ яєць лише 1,65 центнера нормових одиниць при плані 1, 77. СобІвартість одержаних

НАРО )К!:ННЯ В. І. ЕНІНА

передових

висвітлюємо

никІв з досягнутими ycnJхами . Регулярно вивішуємо 1 листои-блисиавиу <<Хто сьогоднІ поnереду:• . Рада бригади 1 профгруnа не випускали з

РІЧН~ З ДНЯ

ву

журналу «Пті:fцевод-

ство• . Так, застосовуємо обмежене годування nти•цІ за місяць до забо.!О,

ми -рівномірно · розподіля-

ДО 116-оІ

Пlдтримавшн

тей

запози - .

зокрема. із ста-

хІвництва.

ПЛАН ЧОТИРЬОХ

_

Немало

ми,

економію кормів. СлІдкуємо 1 за тим , щоб иор-

-боротьба

nрацівників були нагород­ женІ торік туристичними

МІСЯЦІВ -

«Зміна•

ляємо

працюємо більше .двох ро­ ків. Боротися за зміцнен­ ня

чили

наше виробниче жиrтя. проnагуємо новии.и пта наші ·недолік~;~,

Допо-

:.,Мlг нам взяти високІ тру­ :ЦовІ рубежІ бригадний пІдряд,

трудово-

тературІ.

,

rо суперництва дуже· до: помагає нам стінна · npeса. У щомісячній стінга-

тиву бригади N2 6 НиІв­ ськоІ птахофабрики. Дав­

IIJ дІвникІв

Болгарії та

Угорщини.

успіхах

З стор.

П р·и кл ад

курку - несуч·

ну 253,5 яйця при в'язанні 250.

ЗОБОВ'ЯЗАВСЯ-ЗРОБИ

*'

2 квітні-, 1986 року

ЖИТТЯ»

минулого

колектив

ви ­

йшов nереможцем серед інших магазинів нашого куща, а в січні та люто­ му виборов · першість у друзів по змаганню з !;'а­ строному М 2.

Сьогодні

вже

підбито

підеумни індивідуального суперництва за nерший квартал цього року . Кра­ щими виявилися продавці відділу самообслуговуван·

ня Л. д: Монжелєсова, О. М . Білоус, З. М. Бєло­ ва.

Всі вони борю_ться за

право

носити

звання «Ударник стичної nрацІ• .

nqчесне

номуні­

Колектив на шого га- .. строному. який nрацює за бригадним методом Із роз-

nоділом:

за

заробітної

коефіцІєнтом

плати

трудової

шини для

дукт1в.

снnучих

Значно

nр<>:­

скоротить

участі, уже звик до регу- л ярних слІтучои•, на яких · підводимо nідсумки

час на навантажувальнорозвантажувальних роботах . полегшить ручну

роботи за. п'ятиденку, мІ· сяць. Рада бригади нама-

nрацю впровадження най· ближчим часом контейнер­

гається

врахувати

виконання плану

все:

товаро~

обороту, нультуру обслуговування, санітарний стан робочого місця, дисципліну nраці. Всі результати вивішуємо на сщ:ці·

альному стенді.

ного

методу завезення

варів.

Приємно відзначити, що в нашому колективі немає nлинності надрів. Більшість працівинкІв тру диться тут з дня від­

ириття магазину. Такі ве-

терани праці, наставнИки молоді. як З. В. Воrати·

му магазині. Це , насамnеред , .самообслуговування

служать добрим прикладом для Інших. З lнІцІа·

покупців . яке економить час відвідувачів. До їх по-

тиви цІв в

рьова та Н. И. Миторчян

nередових продавмагазинІ набувають слуг ионтейнерІ:f з фасопоширення заходи . .якІ даваними виробами . ел еІ<ютЬ нам можливість повтронні ваги. Продуитивн іш е вивчати попит насе· ність nраці nродавців булення на ті чи Інші товаде nідвищено за раху нок ри , а, значить, краще заще одн іє ї фасувальної 10а- до вольняти потреби бро-

у

продуктах ха~

Чування.

Так,

у

минулому

було проведено

році

виставки·

nродаж! макаронких та кондитерськJІХ виробІВ, плаJІУємо органІзувати за·

очну конференцію

nокуп­

ців з метою вивчення по·

питу на рибнІ товари. Дпа цього відвідУвачам розда" мо

то­

у спіху в роботІ сприяють прогресивні методи

nраці. що діють у нашо-

варчан

анке_тн Із заnитаннями,

Колектив магазину зав·

жди бере

активну

участь

у .ярмарках; проводить ви·

ЇЗНУ та JIOTKOBy торГІВЛІ(). Неабияке значення нада­ ємо і суворому дотриман·

ню

асортиментноrо

мінІ·

муму товарів по всіх вІд·

ділах. Яскравим ДОМ

Ц,ЬОГО

МОЖе

nрнкла· СЛуЖИТИ

штучний відділ, де поиуn· цям

до

16

щодня

проnонують

видів рІзноманітних

nлодояrlдннх сокІв. Дu­ иладаємо всіх зусиль. щоб жоден вІдвідувач вІд на~

не виходив

без покуnкИ.

М. ЛАСЬКО, завІдуюча вІдді.ІІом rа­ строному Не 'Л.


*2

4 стор.

квітня

1986 року

сНОВЕ

ІНІ~ІІІІІUПІІНІІПІІІІіІІПППНІ.......861ІІІІІІІІПІІІПІnІІІІІІ,

с.СПІВЕЦЬ миру

.

:1

.

народження Т. Г. Шев­ ченка. Перед присутніми зІ словом про Шевченка виступила ноУ

nlзaцli

шкtпьноІ бІбпlотек.Дня­

цього

масовоrо

проведеннІ масових захо­ дів. СлІД сказати про хоро­

· ВЗJUІВ · v-часть 8-10 класів.

ший контак-r співробітництво

села.

і

ходу

за­

учнІ

Про професtІ мину по го

дійове сtпьськоr

району

розповіла

десятикласниця

Олена

У дружбі з ви,

Разом з .весняними ка­

Піку лами прийшло .до школярів свято ТИж­ день дитячо! книги. . В

цьому році естафету про­ ведення ТИжня дитячоr книги прийняла Хкраrна. В CB1fTi брапи участь

іJнсьменники ~іх братиtх радянських реопубпік. · У мІській середнІй школі М 7 . дні J<ниги розnочапися

~

пітературним

ранком · с Нннrа твІй друг•. }"чнІ 4-Г. 4-Д кпа­

про

зай­

навчальних

книг

показала, що 95 процен•тів пІдручникІв зберlrає­ ться тількн на ео5• І с4•. УчнІ 4-Б, 4-Д класів. пе­ реможцІ змагатtя, наго­ родженІ поrздкою в НнІв­ ський Палац Піонерів та

школярів. де в цІ .цнІ проходив ТИждень днтя­ чоУ книги.

На зустріч з пІонерамн

сlв декпамувапи вірші про книгу і бІбліотеку, розповІДапн

кннгоІ•. Школа

вірка

участь

школярів в операцlУ сЖи-

нahtoi

вий виступ пІДготувала десятикласниця Тетяна Романенко.

Гостями

і

конфереНЦІУ трудІвники

ні

учасниками

·

бупи

також

радгоспу

Докучаєва.

;

ти. Геній Шевченка геній ясновидця.

-

красне

йому,

прогресу

уявлялось

тІ

1

це Пре-

з

представпені

нашими

духу,

·в

лІтератури .

якJ

сьогодні

з

В.

віків. Серед них вічно живий борець за

праВду,

Н.

nоет-ревотоцlо­

На вірші,

знати війн 1 Людство нині

вечорІ

прозвучапи

уривки

з nоем ве­

І.

подякувала

Григоренко

органІзаторам

цікавий

нер Т. Г. Шевченко.

·

Вихователь гуртожитку Н. Бовша вtд імені

присутнІх

. глибини І

книжкова

виставка сНародився. щоб осяяти Украіну• 1 огляд

виступають

свІточі

прийшли

сім'І ·вільних нароДів, які

не _будуть ворожнеч.

поруч

суча~;:никами

перш за все, в образІ віпьноІ пщини, в образі.

і

і

всім

заходу

за

змІстовний

ве­

чІр.

М. ЛЕВЧЕН~О, C"rapmвl бібт.отекар чв­

ликого :Кобзаря. Увазі · ЧВ'l'ачів

бупи

Г Р А Ч И Н Е

М І С Т Q.

...,

тааьвоrо зuу централь·

воt бІбnІотевв.

.

го доІиня С . О. Ново· хацька," механізатор Н. Б~К<f.' · птаwииця Богда­ нівськоt nтахофабрики М. В. Музирtна. А потім бlпя книжковоІ внставкJt

сТвоя

Про

тю

криннчав,

ратури.

А. ІВАНОВА,

аІАо0вІ,ц8.1ІЬІІВЙ

-

просила юних початківців приходити

до

них

на

за­

сtцаная с НриннцІ•. М. І. Воробей читала своІ про

віршІ,

розповtдапа

нелегкІ

творЧі

ки. дІлилась ,майбутнє.

тн

пошу­

планами

на

Нниrа вчить нас люби­ БатькІвщину.

бути

справжніми

громадянами

НраІни Рад.

Цікавий, не­

повторний cвl'l' вІДкриває­

рінках

перед

нами

книг.

на

УЧИ!

сто­

школи

севре­

тар Б~оІ орrаві­ зацtІ rоварвеuа ВІІІІІ'О­ шобtв.

ноІ

за­

профе·

бІбпlотеки зробила бtб­ піографІчний . огляд- літе­

своІ

щиро

майбутня

сlя• бtбпlотекар сtпьськоІ

іме­

Воробей. МарІя ІванІвна ознайомила учнів з дtяпь­ нtстю об'єднання. творчіс·

ться

І.

СИНОВі УкраІНИ Та, Шевченку. Поезія

Нобзаря народилась дпя того, щоб нlкопи не вмер­

професtІ юним розпо­ вlпи . майС'rер машивво-

нання

М.

переживає вtдповtдапьннй етап історІІ. На боЦІ . сип

r.

Карпова. а про нинішні - учениця 1О класу Світпана Теплюк. Ціка-

прийшла керівник лtтера-. турно-мистецького об'єд­

сНриниця•

ному расу

перших генІаль­

-====-==-====-==-==-====-====-==-=====

книгою .

має перше мІсце по збе­ реженню шкtпьннх пІд­ ручникІв. Остання пере­

·

народи

nрофесІї

ми цt бlбЛ!отеки разом з юними книготобами про­ веЛИ читацDку аонферев­ цtю сДобробут нашого села, - району вчора, сьо­ годнІ, завтра• . У пtдrо­ товцt

товарнет­

Серед вепиких світил, ЯКИХ Дали ЛІОДСЬКІЙ ЦИВІ·

У ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І(НИГОЛЮБІВ

1

органtзацtІ

облас­

ренко.

:8ІІІІНІІІІІІІІІUІІUІІUІІІІІІІНІWІПІЩІіІІUUІЦІІІІІUWІІІІUІІІІаf

Первинна органІзацІя книrо.Jіюбів при БогданІВ­ ській . середиlй шкоЛ! на­ пtчує бпизько трьохсо~ членів. Входять в органі­ зацІю і вчитепl. і учи.t. Вони беруть участь у розповсюдженні книг.

пектор

ва сЗнания• Н. І . Григо­

І

про

краІни. одне Із місць належить

пороШlЮвоІ

металу.ргlІ. Вечір при­ свячений 172-рlччю з дня

...

у ч н я.м

заводу

.N!i 1

І ·= IJ

ШЕВЧЕНКУ ПРИСВЯЧЕНО

бра-

1 -

т~рства народІв• так називався літературвий

вечір-портрет, який був проведений в гуртожитку

І

ЖИТТЯ:.

активні читаЧі шкlпь­ бlбпіотеки. Нращt з

них О. Дмитренко. В. Норнет, О. Найдан, . В. Новик, Л. Онопрієнко та ІншІ етапи учасниками

вІДкриття ТИжня днтячоУ книги, яке вJдбупося 25 березня в НиІвському Палаці пІонерів та шко­

лярів іменІ М. ОстровсЬ­ J«>го. В святі взяпи участь

В. Нанівець. qнсьменинк, лауреат ДержавноУ премІХ СРСР, М. Сом, поет, пау. реат республtианськоІ премІJ tменl В. Сосюри, пое~са Т. Полякова, поет та перекладач О. · Орач. В. ЦИБУЛЬСЬКА, завІдуJоu бІбmотекою

· JdеьвоІ сере.цвьоІmко­ JІІІ .Ni 7.

Фото Б. Оfексlвкка.

РЕЦЕН3ІЯ У НОЖНОГО, хто вlзьм~

1

в руки

сонтwииками

вій пюдин1 не

на

обкладиицt, запяшиться радІсний І бентежвий на­ стрій першовідкрнття. Це nерша . книжка прозаІка

вона

-

ceno,

а точ-

тому. що праця є органіч­ НОJО дпя неї сипадовою

ЧЗСТІИІОЮ

це точність слова, точ­ ність 1 розкутіС'rЬ його. характеру.

цІХ...

чи

Сюжет

снтуа­

коротень·

ких оповідань і новел .гострий. Інтриrуючий. І тому

читач

втретє

вдруге

перечнтує .Іх

меншою

цікавІстю.

мо ЛюбовІ

чи

з

не

Пись­

Пономаренко

своєрІдне, часто-густо пе­ ресиnане народними пер­ пинами .

•Чоамм амдоабУ88т.. та "'жмм см011мт.. неилмма

труднацІR. А Макс10та хоро­ хормтІІС,., .а Макс10та но­ смт~ J)ІІтуй мо10 мwу.

А

що ти

хорохормwСІІ,

ко­

"" у тебе ~І едома, нІ и. 1101111 Ще А · сорокоеммм no ФІМОttЦІ ,не сnІNІама, а аже хоАИт.. нбриханйtе та а&· 'ІухмаІІеммм_ Понеспо А нec.no, мое тІ но'Івм аа

no•о­

ДОtО-..

Безnеречно в

манері

також, що

письма

авторки

вlдчу~ається вnпнв Гри­ гора Тютюнника, його ме­

тод. Чим же особливий цей метод? Вячеслав Мед·

відь в пітературній стат­ Ті с .. .І наша «Axlnecoвa

І

відуальне своє

начало,

про

свІтобачення .

сnриймання

світо­

світорозу­

1

міння. Щирість і природ­ ність живого слова. любов до проС'rих актуальність

проблем Знаходимо

трудІвників, морап_ьинх

все це ми в творах Л.

nономаренко. •-Ос.. тм rіое.~~ухай, смаже. .... ДОМеІІІорувапмс .. мм нмн ..км до мра10. Uмнr.­ к- бодото

амсуwнІІМ'І

Вм­

суwмлм. Мо~м вксушусм1 8исуwусм. Зрмлм ес:е, ІІК кроти, а АІІАІtКОаІй .мороаІ І хаостом крутмути ІtІде.

Всен..ме nІто на "с11ах дер­ .жнмо. ПрааМІІ ..МО мажу? С:МРА/ІМК 'ІОІІоеІк :а КИТ­ рим-.. А теnер скажи:

-

no-

6роа~~м ..уранса{і а ноамх Aia1 НІ. А коріІа cuy 8Aiti'fi аменwм11ось1 Зменwм-_ пос ~ Терnів-терnів ro.11oaa, а тQА\ nрмаІІН у нонтору й

no

...

Одру~е: rу не

-

ПрмАмаА, rрмwко, ІФУ­

МОНІОWНІО, Ав.а АНІ коні nоранІ. І Що ем думасте7 ПON­

wnapoayaaв

ДІрки

а

nІДІІоrу nonaтaa, ще рацІона aмwtq)iб•.

сНОВАЯ ЖИ:ЩЬ•-орrеu BPQP.pc:кoro rородеш>-

1'0 КОМІІІ'е'І'а КОJІіІМУІНІІС'І'ІеQКОЙ П8Р1VИ VкраJІІІЬІ ІІQродоноrо и райоиноrо Советов народнЬJХ nепу: "аоrов Кнеас:ІСІОА: области. (На -~~с:ком яаьnсе) . РедаК'І'Ор Е.

Але

про tнди-

1

ane

пика.

ж

куди

подіти

його життєву стурбова­ нІсть, любов до всього того, що оточу~ нас, його

бовІ ж легкої ье буває.

доване

Про любов, sща вІДтво­

рена

в

жеш .

що вона нещаспнва.

Ж?Вепах,

не

ска·

жем,

негарна

а

в

ми nорушує Любов Поно­ маренно в автобіографіч­ ній повісті «.ТІпькн сві­

nершу

баrа- ·

яким

якими

приходимо

морально­

в

ту•.

ми

її

завтра.

Про . якІ ж вхІдчини йдеться мова в одноймен­

лю­

ній новелі?

бов Севастяна 1 Графин­ ки, І світла любов Зінчу­ ка.

з

з

духовними критерІями

Різнохарактерна вона, має С'rіпьки вІДтінків! Це І сороміцька

житло,

-

чергу

•Оrмр Jdбa

·

ж таку

· ФЕдЯЯ.

стІнах,

дес.,

--.

І

j

1

rааета ВЬІХОдІn' с: 17 anpeJІJІ 1937 rода Дни вЬJХОJІІІ: вторІNІІК, сРfда, ІJJІ'І'КІІЦа, cveitloтa.

працепюбство. Це в такій же мірі стосується 1 Се­ рафими. яку сзраику до пlзна щ> всЬому колгоспу виглядає робота•. І ба­ гатьох Інших.

Дехто закидає докІр Любові · Пономаренко у по­ верховостІ зображуваного. Але це не так. ПередусІм

має місце точкtС'rЬ слова, його

економніС'rЬ.

значає

в

менви\'

Як

передмовІ

В.

за­

пись­

..

Дрозд с :ав­

· наоДинцІ навіть

на все життя. 1 пюбов незаконна

собі

(пюбов

до

ра-вдівця

невістки

п~спя

свек­

я не згоден з

картиною

сучасна. разного,

вочка. пtшки

лення кіно ,

В роки

телебачення.

•. з

піспявоєннl

дитячою

кате­

горичиіС'rю всі фіпьмн · по­ дІJt.япн на спро любов• і cnpo війну•. Якщо мати на- увазІ такий

poзnoдln,

ТО сТІльки СВІ'І'У• про любов. Про любов світлу, земну,

правnяв•.

місяць навко­ хустинку по­

Але

ж це

-

не тlпьки · поетична карти­

далекІ ми

а їй

виС'rраждану.

АДРЕСА РЕДАНЦІІ:

Лю-

на. хай

1

значима. де

-

в першу чергу снмпатіУ автора. якщо хочете, його

позицІя. На ceni nрохо­ дять зміни. і не тlпькн економічні. а й соцІальнІ. ВхІдчини потрібно · роз­ глядати не тtпьки. як фак­ тор переходу в иовозбу-

. иран­

ес10

до-ну

.хати.

-

,не

ВМАМхав~:

Ота характерна неаІАПОВІА­

ність

кімнат

І

вікон

_

83АОВЖ паеи

niв.

-

noТRrнyec:,.,

Чоrо б "

Гуп,.по б, ІІК

- ще с"•-·

на

Nco·

ото каамІІСІІ7

ryn,.cw, там

вмхмп,.см

нІт

nнетr.-

Соціально - побут о а 1, етичнІ і моральнІ пробпе-

--'

:

І

все

наІіІисано

знаходиться ності

май­

у

відповід­

зображуваними

харантерами.

Слова

не­

повторнІ . взяті з гущі на­ родної. Хочеться вІрити і

сподіватись,

що

подаль.,.

ша доля авторки буде щасливою . Не зайве, ма­ буть. згадати такі правд~

ві слова:

«Мало-бачитИ.

Мало -'- розуміти. Треба любить. -немає загадки таланту . Є вічна загадна Любові•. Маленька кни­ жечка «Тільки світу• пройюrrа пасирізь любо~ в ' ю. Любов'ю до людей , краю.

до

зем­

лі . І любов ця не ви­ думана . не безкровна . а вистраждана.

земна,

калина в лузі. людсьна любов ..

-

як

Гаряча

· Володимир ЯКУБОВСЬКИR.

РІАІКТОр є. ФЕ.ІІR. ІнАекс

·

вияв­

· крикпиво­

в

стерно. скупий поетичний стиль, як і ·лаконічний, небагатоспівний пейзаж ,

до рідного

У картині змальовано духовну вбогість . мораль­ ну обмеженість сучасного міщанина, котрий вродже­ ну впастнвlС'rь сепянеької душі радуватись хпlбо­ ві і піснІ замІнив nо­ казною порядністю.

255020, Ниівська о6nасть, м. Бро'варм, вуn. Ниівська, 154.

1·04-81.

ОrНр

nTwna.

ароду не пІОбНв дУрощіе, аа цмrаркою

Тепефонм: .Р4ІАІМТОРа - 1 -03-76; 81АдІпу napтlrtнoro жмТТІІ ..:. 1-см-61; ІіІА"О81АІJІ.,моr.о с:екретарІІ, аІмІпу_ сІІІІІСrокоrо rocn(;Napcтaa 1·02·12; моресnонденtа .мІсцноrо Р't­ дІомоапенНІІ 1-02-71; аастуnнмка редаитоfNІ, аІдАІІІІа nроммспоеостІ, пмстІв І масо-

воt J)оОотм -

від

-

дуwІ хаuіна. А тут ще: •Гаnька Мор.КО8'1Мftа не втерnІпа, sІботочкамм

ви­

вершується новела сВхІд-

на

чани,

напнеа­

ним в передмові: сПRочи­ тайте, ЯКОЮ :JНЗЧИМОЮ і поетичною

Зате

Nіжджатм.

Там І BXiA'IМftM СПР"М"nм..; 0Аб~м nмwно. Хаuйка хоnодціе nонаеар10вапа . і s'ІОНІІЧИЙ, і такмА, та на'ІМІfОН noнacтaen,.na. Оrмр маrа~нноі "щмк nрмвІа. - &а'І, - wen01'1nм кут­

сина). НоханН11 почут­ тя складне. Воно дане природою, але ж 1 злелія­ не такими в1д~уттями, ян совість і обов'язок.

чини• . сМорковчина хата стояла під вербою , як дl­

живопису

АІ

загибелі

торка миспить сучасно. 1 сама структура П новел

бпизька до . об­ об'ємного мис­

нмх

не

ляються в зіткненнях зі світом. Фантастична по­ вість «На срібному чов­ нJ• сприймається як ре­ альна дійсність минулого , тому що в JІій діють такі ж самі пюди з життя. Із,~ своїми болями і радостя­

ми.

конем rрай. Вікна роСІмв неІвепмчtІІ , Оо ,не -ом в

позиція,

плакатних гаслах, а вті­ .пюються в працю. прояв­

хату nостаемаІ • .О WІст., кІм­ нат одна ІІа одкІс10 хоч

яка запншклась з вим

Ії активна

громадянськість

ляються

КАЛИНОВИЙ · СВІТ ЛЮБОВІ

_

-

Чи це с1;осується деталі,

буття•.

спід сказати

характерна риса Ії 'творів_

чи

сприймати балачки Сверд·

роз~рнвається

вона сТІпьки світу• .. У пonl зору ЛюбовІ По­ номаренко

nраці, а

тому. що

нами в процесІ

ЛюбовІ Пономаренко. мо­ лодої вчительки з Чернl­ rlвщинв. . А називається

·ніше його люди . Основна

перед

Грнгора Тютюнника: 'еМи віримо змальованІй· трудо­

вепику книжечку з усміх­ неними

Так просто 1 мудро водночас внр~ь сипадні взаємовlдкосинв геро'і оповІдання сСверд­ пик• . Можна по-різному

п'ята" так визначає метод

nрочитає цю не­

Друи

друКОВІІІНнй

14.000

61285...

офсе'І'НИЙ.

Обсяг

аркуш.

1

Тираж

nримlрннtеІв.

ЗамовnенНJІ

Н1

1833.

-------~----------~~-----~~~~~-----------------------------------~--------~~~--------------~~ Sроварсмса дРУJСІІРНА КаІІІСJ.коrо ()бп.аемоrо УtІРаап-ІНИJІ у ~п1)81Вах 111118t88НІІЦТв. n()111rpaФiY І kИвжнової тoprn..m. Адреса

дРУКаРНІ:

255020,

Кldec:wca

обпІвеІ'Ь.

м.

Sров&рИ,

ayn.

І<иіас:Іttса,

154.

.

#53 1986  
Advertisement