Issuu on Google+

. . 811!!!!!!!81!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ІІІІІІіІ8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І-. ПРОЛЕТ А РІ ВСІХ КР А ІН; ед НА RT ЕСЯ! ~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!1

ОРГАН

&РОВАРСЬКОГО

МІС.ЬКОІ

Газета

виходить з

кві·rия

17

МІСЬКОГО

РАД

PAROHHOI

* .М 53 (7134) *

року

1937

К О М V Н І СТ И Ч Н О І П А Р Т 11 V К РА І И И, ДЕПVТАТІВ КИІВСЬКОJ О&ЛАСТІ

KOMITETV

НАРОД.ННХ

Сер~да, 2 квітня 1986 року

* Ціва 3 ісоп.

ВЕСИІНИМ РО&ОІАМ-РІТМ, ТЕМПІ! Максимапьно

ВАГОМИМИ ЗДОБУТКАМИ

Палке схвалення у ро-

бlтвикtв, tнженерно-технtчиих праЦІвинкІв і службовців фабрики верх-

... нього Дитячого трикотажу

знайШJІа інІціатива трудо­ вих колект,вів передових підприємств Москви про Проведення 19 квітня ни­ нlJПНЬого року комуні­ стичного суботника, при­ свяченого 116-й річниці з дня народження В. І. Ле-

ніна. Зважи,аUІИ свої мож­

ливостІ. тріfкотажники ви­ рішиJІИ ознаменувати с-червону суботу• вагоми­ ми здобутJtами в працІ.

членів колективу. них буде зайнято на випобництвІ продукцІІ. на

внпус~-ити УІ

тисяч карбованців.

50

Той. хто не буде зайня­ тий на робочому мІеці. · займатиметься благоустро­ єм

тернторlІ

ва, УІ

підприємст­

озелененням.

сади'І'и 1200 янд. Частину коштів 8.5 бованЦІв буде но в фанд ХІІ

ками

цtt фаСfрвкв.

вийде

ВСі. як один. евАдуть на

свято

праці,

комунІстичноІ·

прш:вячен~

116-й

річниЦІ з дJІЯ народжени11 В.

І.

ки

ПМН-5

ЛенІна.

будівельни­

тресту

сНиІв­

спецсlпьtоспмонтаж•. цей день

буде

В

виконано

будівельно-монтажних ро­ біт на

8,7

тисячі

карбо­

ванців, що вдвічі бlпьще. ніж

минулого

року.

фонд дванадцято! річин буде

У

п'яти­

перераховано

карбованців.

1400

uo- ·

кущів тро~ аароблених тисячі кар­ перерахова­ ІІ'ятирічкн.

·

передовІ ван1

бригади.

щенком. муть

та

очоJПО­ В..

В.

І.

С. Фе­

Вони монтувати­

технологічне

обпад-

нання на корІвнику у рад­

госпі

сЖердtвський•.

-лятнику-у му•.

вестимуть

Виконати

план

чоти­

вирішИли працівники Бро­ варськоІ друкарні. дасть можливість до

Це кін­

ця квітня випустити над­ планщІОї продукції більш як на 4 тисячі карбован­ ців.

З найвищою несуть

трудову

віддачею -вахту

ко­

на

М. А. Петренко, та брига-

. дівників

доклад~ь

друкарі на чолі з 'бригади-.

. депутатом . мlськоі

Ради народних депутатів Л. П. Гузь, офсетниця,

продуктивніс­

ПЕЧЕРСЬКА,

тю. праці

вирішили

менувати

Ленінський

муністичний гірники шахти

озна­

ко-

суботник «Жовтне­

во в Донецьку. Ініціато­ ром

О.

виступила

Є.

вона

бригада

Ніколаєва. вtдставала,

Раніше а

тепер

вийшла в число кращих. Успіх забезпечив творчий

підхід

До справи.

Номп­

колиUІньої

вузли

деталі,

дру-

знову

ток

вийшли

300

Гірники

заверПJили

виконання

вугілля до

не досягав

·~овтневоІ•

достроково

кого пласта, зц п'ять ро­ ків служби чимало зно­ вже

видобу­

добу.

плану. квІтІtя

1

на

тонн вугlnля на

лекс сНМ-103•. яким бригада першою в Донба сі освоІJ!а виймання тон-

си,вся

в цІ ·днІ

квартального

Вирішено довести

надпЛанового

60

до 19 рахунок

видобутку

тисяч тонн . (РАТАУ).

тори

нашого

господарст­

ва. Завершено підживлен­ ня мінеральними добрива­ ми озимих зернових. бага­ торічних . трав, сінокосів на всій запланованій пло­ щі. Проведено також об­ різку nлодових дерев на 80 гектарах. Останню ро­ боту вперше винонано ме­ ханізованим способом. що 'дало можливість вивtnь­ ннти від ручноУ праці маАже 60 робіr!ШкІв рад­ госпу. Розпочато також сtвбу. В грунт вже лягло насіння редису на 10.гек­ тарній площі. проведено підсів багаторІчних трав ва 50 гектарах. · З· перших днів весня­ них польових робіт по­ ударному трудяться меха­ нізатори В. Н. HyдP.st.

В.

М.

ХпібовеЦЬ,

Рогозів,

В. Н.

водІй В.

В.

Ме­

лІмко.

П, ПРОЦИК, rоповввй Івжевер рад­ rоспу сЖt!рдtвськвЬ.

асортимент

народних

деnутатів

зобов'язано об--

.

жу

говорити .звернення в тру-

громадського

дових

Водночас

мІс-

ними

.

ка•.

діючого

1

харчування.

необхідно роз-

Універсальна

апара­

пристроя­

ми збирання та обробки інформаціІ. Вона дасть

вимогливість

нодавства,

металур­

~итомИ"рС4Ко­

швидкодіючими

ротьбі з пияцтвом та алкоголізмом зобов'язано

дотримання

в

нащена міні-ЕОМ. иад1й­ нйми канапами зв'язку.

по бо-

змогу

диспетчерам

опера­

тивніше впливати на хІд виробничих процесів, за­ побігати збоям. Головний зразок відnравлено газо-

промисповикам · Західного

сільських Рад і трудових колективах, за безумовне

виро­

процесами

гіІ, енергетицr. хімічній, нафтовій 1 rазовій про­

тура нового покоління ос­

дружи­

комісією

ПоліnПJ~'І'И технологічни­

му заводі сПромавтомати­

внутрішніх

народними

намн і

ми

почато на

командирІв ДНД, голів комісій по . боротьбі з пи­ яцтвом 1 алкоголt,змом; якІ діють при виконкомах

райспожив-

бів в установах торгівлі

серед

сцрав спільно з добровіль­

підвищити

.зобов'язано посИ­

вино-горілчаних

• Райвідділ

Житомир. уnравління

мисловості допоможуть комплекси телемеханіки, серійний випуск яких роз­

до діпьниЧВІJХ інспекторів,

пива, заборонити.

лит.. контроль за недопу­ щеннЯм випадків прода­

РаД

фІлактичнрї роботи населення району.

по­

птахофабрик, сІльських і

селищної

1

життя

.тнвноІ та лlкувапьно-про-­

грома­

рішив: ва тервтор11 райо­ ну в період з 1 кві'ПUІ по 1 травня цьоrо року про· даж алкоrольвих ваnоІв всіх видtв, за винятком Правління

розррбнти 'в

телемеханІки

.

додаткові заходи по акти­ візацLІ купьтурно-спор-

ди народних депутатів ви-.

,

слід

впроваджувати

впровадження в

Комплекси

та

Відділу культури, рай­ спорткомІтету, районній

rоспів та виконкоми

за

супі­

кондитерських виробів.

спілки

колективах

на

Турботами про урожай стартового року п'ятиріч­ кн живуть нині механJза­

об'єми реалізації безал­ когольних нацоІв, соків,

установ. рад-.·

Сибіру. До кінця !'ОКу та­

зако­

недопущення

кі

комплекси

ще

десять

про­

nідприєметв

мислових

випадків пияцтва та само· гоноварі.ннл в населених

одержать

великих

кра Іни.

(РАТАУ).

пунктах.

!!!!!!-!!!"!!!"!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!~!!!!!!!~!!SS!!~"I!~!!·E!Ї!!"8!'.1=f"'t!!!I!I!!!!I~!!I--J~!!I!!IIII!!-I!!I!!I!!!-!!!!!!·~·'!!SI!f!!~SII"!!11

таких міні-агрегатів

здат­

повнІшому · задоволенні ·попиту rюкупцtв, закупі-

ний переробити до ста кІ· .r.ограмІв фуражу за годи­ ну,

готувати

ненти

різнІ

корму

для

·

великоУ

чІв надійшли в магазини.

нА попомоnr

В

ПОДВІР'ЯМ

Новоrрад • Вопввськвй (Жи,-омирська область). По.11егшать

бИстих дарствах

працю

пІдсобни~ населення

в

осо­

госпо­ елек­

тромеханічні подрібнювачt зерна· і коренеплодів, ви· пуск ~ких почав Ново­ град-Волин~ький завод сІльгоспмашин. Ножний ~

нинішній

п'ятирічці

підприємство . випуск засобів ханізацlі для

збільшить мапоІ ме­ сtпьськнх

пОдвір'Ув у п'ять разІв.

ЗА ЯКІСТЮ

Мінськ.

-

І ЦІНА

Продаж

кар.

тоnлі в магазинах за сор-

тами

почало

об'єднан-

ня •Мінськплодоовоч-. пром•. Щоб зацікавити коЛгоспи

і

ведьна

компо­

рогатоІ худоби, птицl.­ Перші партіІ nодрlбнюва­

замінили

1

ширити

організацІй,

модернізували

-1

РАДИ

проживання

шого

місячника . твррезості.

продуктивн~­

окремі машини

по­

бут антиапкоголt.ного за­ конодавства. тверезого способу життя.. Виконком районної Ра·

ор-

тl. Але гірники не кинули... техніку. Не зупиняючи видобування, вони своtми силами

радгоспного

. вологи

сІвби

культур.

В. ЮРЧЕНКО, бриrадир Радrоеп1·

десяти

дян і вжити необхІдних заходів до бІльш активні­

Нерівників підприємств.

ШВХТВРСЬНі_ ГОРИ.~ОНТИВисокою

цем

rавlзацlй, установ, депутатів 'сільських та селищної Рад, жителів району про проведення з 1 квітня -по 1 травня цього ро-

ку

М.

Нондрицька та інші.

-

на

PAROHHOI

•Плосків-

підnриємств.

Завершено ПЇДЖИІUІеННЯ

'

сьний•, депутатів · Ппосківської сtnьської Ради народних депутатів, житепІв села Плоске до тру-

чання матеріаnів та елек­ троенергії. Багато зусиль

карнІ.

гектарах

Виконн;м районноУ Ра-

В друкарні ведеться бо­ ротьба за економне витра­

Інженер-економіст

щаних площах.

зерно.

схвалено ників радгоспу

для

зернових

лікарні

чук з складальноУ дільни­ ці.

С.

ранніх

ни

на

за· допо­

почнеться пlдго­

товка грунту закриття

Позавчора

ди народних деnутатів схвалив звернення праціВ-

молоді Р.

забаром

підживле­ трави та

70Q-гектарний лан озими­

аrровом paд­ \

виконувалися

могою двох агрегатів. Не­

Ініціативу

парторrавtза­

настсtвник

ЛЯ ПОСіЯJІИ редиску. Робо­ ТИ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

сРуд­

да комсомолки М. І. Бар­

ром,

у гоеподарстві но багаторічні

У ВИКОНКОМІ

цtІ ПМR-5.

цього

~ее активніше вкпЮча­

ют,ь.ся у весняні польові ро­ бЩи трудівнИки радгоспу сЗ,оря•. У стислі строки

ку ль­

l'OCJI7.

В. ТltАЧЕНКО,

для

ПосіаJіи редиску

В. ДУДКА,

ronoвDй

ця•.

секретар

зернові

уевІ,цОІІІJJЮІОТЬ Ц1О

IIRIIl турботами про ДOJJJO врожаю сuртовоrо

рано.

тури.

держ­

лектив комунісrичної. пра­

ці палітурників, очолюва­ ний ветераном праці

ранні

ТІЦІ, де

PotfY дванадцято! п'ЯТІІр1'ІКІL

використати

корІвника

ІІТашии~а

ве' жити

на

у полі

те­

В_ІДЗНАЧИ/е\0 ГІДНО_ рьох місяців до 116-І річ­ ниці з дня народження В. І. Леніна одностайно

ятн

технІчне

племптахозавод1

Сумлінно будуть труди­ тися на об'єктах сільсько-

Закінчили

максим~но кожну поrо:: жу годину з тим. щоб якомога бlльше . збереrrи вологи в грунті. 1 в нращі агротехнічні строКи пое1-

сПлоскlвсько­

переозброєння' та

проводить­

озимих

Прагнемо

комуністом

. Павловим

також

І

па:і сЖердtвський•, сАвавrард•, РІеВІ. КІрова, сПухІ.в­ еьІUІЙ•, ва ппемптuозавод1 сРудІІІІ• т�� J.впца. ОкремІ rоеподаретва вже розпочапв еІвбу ово'ІІв,· о,цво~"ІІІІП трр, рав81х зернових. Зокрема, ва в'ІораmвІй день ·в pqrocпt сЛ1ткlвськвй• та сПухівськнй• пос1&о одво­ рІ'ІІd. трави вІдповІдво на мощі 13 ·1 ·50 rектарtв. На 20' rектарах .JUII'no в rрувт ваеlввв: вІвса а рВДІ'ОСІtt сЗаппавиий•. Поввим ходом ведуть dабу ОВО"ІеВВХ кtІJЬтур в радrосп8х сВетпсодвмереьtсвІЬ, сРуеаВІ.в­ е~;~• та tвшвх. Веена набирає теJІІdв, 1 коzеи повв­

закривають вопогу: А трактористи І. Н. Труба та П. м: Сердюков сіють однорічні трави. В госпо­ дарстві

п'пирі'ІКІІ.

важпву іетвиу з ПOJIIIOJO серйознІстtО, по-ударному ~чаnв веенаві повьов1 робоТи. Завершили пtджвв· nelpur 03JIIDIX, багаторl'ІІІІІХ трав 1 сІвокосів у радrос­

І як тlлькн дозволИв грунт, ВКЛЮЧ~ЛИСЯ у робо­ ту. Сьогодні три агрегати проводять куJІІ!тищщtю,

розпочи.наються

району

.двавадцІІ'ІОІ

агрегатв.

Весняні роботи

господарства

підЖИВJІевва і доrJІJІД за еШьськоrосподарськвми ку.ш.­ Турци, зuежаТВІІЄ ДOJIJ[ вроJК&ІО етартовоrо року·

мехавtзми.

nлощі 350 гектарІв.

&ІЛЬWЕ го

укомплектували

підживлення

парторrавІза­

.

Задовго до весняинх польових робіт механіза­ тори радгоспу· сПухlвсь­ кий• пtдrотували технІку.

вІдреrупювапіІ

Весна покпнкала хлібороба в попе .. Максимально використовуючи кожну поrожу rодииу,

домагаючись виеокоефеІmІВІІоІ роботи теШки, веоб­ хІ,Цво· в найкращі агротехи1'1111 строки провести комn­ лекс весняних польовп робіт, адже недарма Ііародва мудрість твердить, що веенявий день, рік rодує, ВІ,ц тоrо, иаекJ.цькв в11аено 1 акіено буде проведено сtвбу,

час

ся сівба вІвса.

Т. МІТЧЕНКОВА,

е~ар

ВДВІЧІ

Ftе­

редбачається, зокрема,

За попередВlми nідрахун­ на су.ботиик

в·икорист_овуючи

1790 700 Із

ПлануЄться

радгоспи

в

.

бульби

цІна

на

стопові

1

якос-

ЕФЕКТ НОВОІ І ТЕХНОЛОГІІ . ПевджІJСевт (Ленtна~ська область). Свіжий

рум'яний вигляд мають аопука, які відправили в

l

rорговельну

мережу

тру­

Дівники радrоспу сМарrе­

дар•. Дуже добре зберег­

лася вся nродукція, за­ кладена ще ранньоІ осе·

ні. Добиrись помогли

нtж

встановJПОється

залежно вtд сорту ті.

зультату

били ефективний зберігання яблук.

які

··

усі

в

холо-

плоди nро­

йшли спеціальну обробку. На дві-три хвилини Ух за· нурювапи у ну,

в

воду,

основному.

насиче­ хлорне­

тнм кальцієм. Ця речьви­ на доступна для будь­ якого

нож

господарства,

зовсім

не

а

ra•

шкІДлива.

У нинішній п'ятирічці, як повІДомили в Держаг­ ропром1 республіки, нову технологІю буде ·засrосо­ вано

rакож

для

тривало­

ре­

го зберігання винограду, лимонів та інших плодів.

розро-

(ТАРС-РАТАУ).

такого

садовоДам.

вчені,

потрапити

. ДИJІЬНИІ<,

сnосіб ПерПJ

до­


! стор. .

*

сНОВЕ

2 квітня,. 1986 року

життя.

ІДЕОЛОГІЧНА РОБОТА: ІНІЦІАТ~ВА, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ===========

Щоб переломний характер •

у с в І· д о м и в Ідеологічної

Трудівники Броварська. го району, як 1 всі рад ян ·

ські

люди.

крема.

перебувають

роботи і,

ІіІИвчення

зо·

зараз nіД величезним вра· женням,

сомольського

яке

роботою

викликане

XXVII ·

з'їзду

·

КПРС, величчю 1 гранді· озністю його рішень. Про· ведений

на

по

жива

ських

творчість мас. Тому для nартійних організацій, бійЦІВ іДеОЛОГіЧНОГО фрОН·

І

підкреслював

-

-

Це,

та

в

в1дальност1.

В

ся

хачІв

алю·

,не

Програми

зумів ми

наnриклад,

на

прикладах

присутнім.

вІдnовідальністю•

вильну

nідійти

до

вану

ща. вести

котажу

. можна

паганді

О.

М.

недостатньо

ди

но

форуму

здійснення

nідготувався

дружності, популярністю~~ користуюТься і по'іздки

вихідного

кола

ників.

ходи

магаючись

їх

заторською

із

кою

·· й

дІлами

ський•.

nартійних

путівок

колекти·

хвилин

бус

ці

r

.

рІзців

із

зміннимИ

дих сипавів

і

рІзал:ь~в

JШа(:ТІІІІUПІ

з

твер­

кераміки на.JІаrоджево ва ЧерВіrtв­

ському · івструмевтал:ьному заводі. СпецІал:ьна діJІЬ­ ІІИІUІ по Іх ввrотовлеввю оснащена сучасним устат-

куванням · і автоиатнкою. Вепвку

економію

·

мета.JІу дасть народвому rоспо­

да~тву застосувания новоrо покоJJ1ввJІ різців. Ць.о­ rо року tx намічено випуствтв ва суму одни міJІЬ· йов триста тисяч карбов~в. , На

а_.мках:

собробвий

центр•, де

вроводиться

механІчНа обробка корпусів збірвих різців; збірний різець

з

коммектом

і.освасткою .

Фото Ю. ОліЙИИJ(а.

змtнвих

рі38JІЬ~

мастив

(Фотохроніка РАТАУ).

у

центрі

маршруту

Київ•

-

на

станції,

53-'68

зупинятися

на

.

вс~

зупинках. Та й квитків по 10 .нопІйок немає. Доnла.­ чуйте ще по 5 коnійок. бо я вас висаджу. -

ДоІхали до nекарні, зу· nиннв автобус, відкрив двері: сВнходь, діду, по· доброму, бо будеш 'у мі· лІцІІ. ДалІ не nоїДу, nою:І

не вийдеш• . · Ще · якась дівчина nідключилася: сНе затрнм.l_йте авто'бус, виходьте•.

довелося

З бабусею вийти,

нам

бо гра­

фік, звісно, річ серйозна.

Не хо1'іВ я nисати . про те, що

сталося зі

мною

тоrо дня. А ось який вн­ па.цок трапився через 1 О

а

nотім

сільгосптехlІіки без зу· пинки. А менІ . треба яv· раз посередині. Підійшов

садити біJІЯ лісоскладу. На що той відnовів: сЯк­ ніщо

не

перешкодить

будівництва

в

М

будь ласка•. · Так і сталося . Внсаднв мене, де потрібно, ще й попередив: сЯ скоро буду І;Іете

-

якщо

стійте

Ще більшу

ділу

31014

Купив я цвяхів, тільки вийшов а тут і авто­

бус зуnиняється: Може. і не . по

Інструкції

це. · але

пожалів водій стару лю· дину, зробив добре діло. Заnитую: сЯк тебе зва­ ти?•. Не сказав. Сказали мені іншІ, що звуть сибі,

Сергію!

· М. БІЛИН,

пенсіонер з

1975

нові

року.

технологічні

там

додалися

результаті

перебудови

Пам'ятною ньою

стала

і

незабут-

подорож

тру дівників

природного

структури плити не художніми мармуру,

а механічною міцністю nеревищують іх.

Нову

технологію

стерство

Міні­

nромислQІІості

радгоспу

у

Волгоград. Більшість екс· курсантІв

групи

.

скпада­

знає

лише з

кНиг

· ·

розповіді,

1 кінофtльм1в. Тому

Волзі

міста-героя

стало

кроком

. ще

ва

одним

вн~овання моподі

на славних днціях

бойових тра·

радянського

наро·

Д1ЛЯ'ІИСЬ Враж~ІІНЯМИ

від nоtздкн, секретар ком·

на

Грикун наголосили на

тому. що поУздка по міс­ цях бойової слави нашоГо народу

розurирияа

круго­

зір, дала МОЖЛИВІСТЬ зpB­

Milll~

ВідЧУ,ТН

ність

поколlнь,

ла на

ударну

СПад!(ОЄМ· надихну· працю по

бу дівельних матеріалІв СРСР рекомендувало для

втіленню в '!<ИТТЯ рІшень

urирокого

XXVII

nромислового

використання.

Г. МАЦЕНКО,

·

дпя

Сайно, службовець Тетя­

300

теnер

що

нвк Іван Шило, водій М.

близьио

обробки

вистави,

йдуть в .театрах Києва ..

сомольськоУ орrанІзаЦlІ Любов Ніндратенко, робіт·

темnературі

верхпевого шару каменя випарюється волога. Потім охолоджену заготовку вміщують у ванну з розчином фарбників 1 ущІль· нюючих мікродомішок. які nросочуються в nори . В

колектив­

зуnинці.

якостями ·кольоровИм сор­

На Львівському каменеобробиому заводі застосували принциnово новий метод зміцнення декоративно-облицювальних nлит з гіпсоангідриду. До тра- , днцІйних олерацій камене---~

вІдвідапн

праців·

280

мовив людям nохнлоrо аі· ну вийти на nотрібнІй Ум

градусів. При цьому з по·

но

а

радгоспу

дУ.

n~н

плит з

Новгород, ників

-

відвідання

удару•

каменю.

Ленінград

, Сподіваємося, що керів· иицтво АТП-31014 пові­ .домить редакцІХ, наскІлЬ- . ки правий був водій авто-

~теnловому

.. виробництва

маршрутом

звище іншого будь ласка. Це Леонід Анатолі­ йович Поnко.

довольнитн

гІя

Москві, ·

-

ла молодь. хто про війну

си. У спеціальних термокамерах плиту nІмають

nриродного

вже

ресnубліки Прибалтики

експлуатаціІ АТПВ. О. Маляренко.

декоративно · облицюваль· них виробах допоможе за· техноло-

nрацІвникІв

в екскурсійнІй nоУздці за

· лі·

кристалічної о61Іицювальні поступаються

нова

ро­

tнженерво.,-ех­

J3атьк1вщини

- обов'язків

На

цьо-

1ОО

nобували в столиці нашо'і

дотримання

гІ -псу nроце·

нІчних

лис­

буса· с:Кулажннці Кн­ їв• Л. А. Попко, який вІд·

його

Сергієм. Велике тобі спа·

кільКі~

Майже

~тинків,

жодного воцІя по Імені Сергій не було. А Cll' nрі-

правого

боку, я зупинюсь•.

·

плануємо

відnочиЮ<ом

го року.

Як .бачи­

не вдалося.

тисяч

оздоровити і охопити змі-

нІї того дня, як повідо­ мив редакцп інженер від­

.встнг­

з

4

майже 30

трудівників

На жаль, встановити nрізвище водія маршруту

-

їхати назад.

своїх чітке

оздоровлення

карбованців.

розкладу), а ті душевні якості, які · не замІнить жодна найдосконаліша Ін· струкцІя.

я до водія, поцікавився, чи не зможе він мене ви­

що

до

(тобто,

для

ділено

та не nряме ставлення во·

діїв

безплатвих

відnочинку трудівників та інші заходи з фокдів дирекції . 1 щюфкому ви-

. С?овиим

чимо, nорІвнює автор

аж до

з Потреби

ВІд реДІІЩІJ:

Мені

сосклад. Автобус М 4 зу· ПИНЯЄТЬС.Іf на залІЗНИЧНІЙ

сКулажин·

М

березня.

15

треба було поrхатн на лі­

авто·

КХЛ . Людей в автобусі небагато. . Зайшли через передні двері, зупинилися біля. кабіни водія. Пере­ даю · 20 коnійок на білети до Бикови!. А шофер у відnовідь : Я не таксі! У мене графік, я не маю

· nрава

Серійвий випуск иовоrо виду токарвих збірВих

днів,

nрнд~аІ!~~

і

1

Ни R поруІіІуван графік .·руху Сідаю я із дружиною березня об 11 годинІ 15

.

На

nільгових

конкретними

НА ЖИТТЄВИХ П ЕР~ХРЕСТЯХ -============;==========

5

музеі і те-

більше 800 nрацівників радгосnу с :ЦелнкоДІІf41ІР·

А. ТЕПЛЮК,

З . усією вlДповІдальнІс·

Мо­

Мпнулого року такими заходамИ було . охопЛено

до·

секретар мІськкому парт11.

розкривають їх суть.

років•,

1945

з органі·

трудових

вів.

.--

меморІа~JІМЙ сУкраїнqіJ(и$t

атри , Києва.

господарсь­

роботою

організацій,

-

на­

ВІтчнзняноУ війни 1941,-

максималь­

ного · поєднання

таких

державний музей Benи~toi

за·

.

чдс

столиці

відвідати комnлекс

ВО·

ІДеологІчні

у

рож по ДНІпру у Канів до могили Т. Г. Шевченка.

nраців·

скоординовано,

nід

екскурсій

бажаючих і зробИти подо­

пропагують

ни вбачають у тому. щоб nроводити

nобували

скві, міст@.х-героях Ленін­ граді, MlfiCiiKY.- фортеці­ героУ Брест. Н~ бр~кує

усвІдо·

Свій обов'язок

Чимало

тварининків

шої БатJ>ківщини

до·

завдань .ХІІ

Ідеологічних

дня.

хліборобів,

партії приступили широкі

людей про npийнwrt з'Із· дами рішення, глибоко

сту «Броварипромжитло. буд•. Дарницького РВУ,

шрутах нашої Вітчизни 1 країн соціалістичної спІв­

Словом, до ·проnаганди матеріаЛІв XXVII з'їзду

і делегат

ГОСПО·

дівників путівJ«Імн для по. ЇЗДОК ПО ТУРІJСТИЧНИХ мар·

передовий досвіД.

членами труДОВИХ KOJJЄK· тивів, вони ІнформуЮть .

заняття

які

людям

п'ятирічки,

активу . цих на· включи·

Зустрічаючись

доповідачам,

мити велич

Г. С. Тюфтяєв, П. Ф. Во­ лоха.

ство­

накреслень

помагають

з'Узду Компарт!І УкраІни Н. Ф. ДжункІвс;ька, АД. Фролов, В. М. · Зволь.

заняття і

ТраДИЦіЙНІ:~МИ В

дарстві стали не тільки наtороДження кращих -ТРУ·

ін·

партійного форуму важли· ва роль належить 1 по­ лlтІнформаторам, агlтато.-­ рам,

куль·

1

трудовими досяrнен·

Батьківщину.

лізадії трудівників Броварщипи на усnішне

XXVII з'їзду КПРС В. В. Rузнєцов, делегати XXVII

окремІ nроnагандисти тре· ·

при

ма·

сприяють

нями ·~ - Гордість за свою

дящими завжди цікаві й актуаJіЬні. · У сnра"ві мобі.

·

народу

ками архітектури

тури,

про­

рених при міськкомі пар· тІї. Іх виступи перед тру.

Ім актив­

допомагають

груп,

тру·

ство з визначними пам'ят­

неза·

У роботу по проnаган· дІ матеріалІв з'їзду вклю· формацІйних

усіма категоріями

ли ся в роботу.

три­

На низькому · організа· ційному рівні, з nоверхо­ вим викладом матерІалу

пра·

З

нашого

про·

члени п'яти

побуту

господарстві

вихованню високоnатріо­ тичних почуттів. а знайом·

У

кіноленторІю .

чилися й

заплано·

1

-господарського Одразу ж nісля рад 'іх учасники

Л~шуков ,

також

.

читанн!J,

І

в

·

розширення світогляду. Поїздки по місцях бойо· вої 1 революційної слави

громадсько­

розnочнеться

ведення

в·

Ідеологічного та партійно·

чук.

провели

баром

. роботи,

Як

колективах

також

політичні

вано в цих заходах, nро­ ведено інструктивні нара·

пропагандист заводобудів­ ного комбінату Г. С. Тка­

-

ФОРІ!ІИ

рІшень

комуністів.

фабрики

дитячого

ходять

які передбачені заходами міськкому партії no про·

колективу

до проведення.

науково обгрунто·

політику

життя

верхнього

. яскра· довела

з

різні

СОВО·ПОЛіТИЧНО'і

вивчення

пропагандист

пагандист · школи - кон· кретної економіки заводу порошкової металургії імені 60-рІччя Радянсь · коr України Л. М. Фляш· вих

вуються

в

першої теми Із проблема­

гос·

місцевий ІН·

ти закономірностІ розвИт· ку сучасного світу . Про­

ко.

nов'язати

добиватися

форм уnравління. .Цля роз'яснення мате· ріооів з'їзду ІJНкористо-

заняття з'явило­ а

трудових

фронту.

nраці

постійно дбають про їх змістовний відпочинок,

райо·

1

також члени

ідеологічного

тенсифікаці'І виробництва, впровадженні ефективних

9 cny- ·

чотири,

цих недолі­ подбати в

якісному зростаннІ нашої економіки. всемІрній Ін·

дівники і службовці, про­ пагандист обмежився чи­ танням І роздІлу Полі· тичної доnовіДІ ЦК КПРС XXVII з'їздовІ партії . Не

лише

і

на

тільки

з'їзду . Але про

щоб

сільськогосподарських

спеціальної лекторської груnи, яка об'єднує в своєму складІ 41 бійця

слухачів загального розу· мІння суті nрискорення, яке полягає в -Новому,

школі конкретноІ еконо­ міки, слухачами якої є інженерно-технічні пра··

КПРС.

делегатів

так,

для

дівників,

промислових

ну зробиЛи

гічного фронту. Іх обов'я· зок nовести роботу по пропаганді рішень з'їзду

,

кий•. Водночас зі ство­ реннЯм належних умов

вистуnів перед пра·

nІдприємств міста

першу чергу бійці ідеоло·

одній · із

УкраІни,

1

фактам

є вивЧення ма·

виправлення ків повинні

інші.

партійних шкіл Із

усією

· орган\зІщ\У

ремонтно·

якою

теріалів

першого заняття постави­ лися без належної вtдпо·

стосується

пластмас.

ви

за·

·А от у партійній орга· нізацlІ тресту «Бровари­ сільбуд• до nроведення

формаційний матеріал. Це, зрештою. і дозволило слухачам краще зрозумі·

з.

економіки

оцінку

80

ц!вниками

формал.ьного підходу до такої вІДповІдальної спра·

механічного заводу (про· лагандист М. І. Бондар)

парторганІЗацій зацодtв порошкової металургії Імені 60-рІччя Радянської

тей форуму,

сучасного

вимогу

черІ'у;

виступи

моменту, його переломно­ го характеру». · Усвідомлення партійними організаціями міста й району того ; що намі· · чені птіни стануть ре-· альнІстю тІльки за умови всезростаючоІ трудової й сусnільної . активності ставить

документів.

дакцІї

це розуміння ко;кною лю·

мас.

ної

біль·

але й матеріали нової ре·

Генеральний секретар ЦК

гостроти

У

же

Звичайно,

міськком партії . дав прин·

циrіову

Ф. Т. Шиnи.лен.

М. А. Говерушном,

в : Ф. Ладигіним та іншими прочитано ряд лекцій на з'їздІвс~tку тематику. Май.

громадського

харчуваJнtя.

личний• (пропагандис1 А. О. Зюзьио), конкре1:·

положення й висновки першого розділу Політич· ної доnовІді ЦК КПРС ,

му сьогодні необхіДно зо· середити силу партійного

динаю

з'їзд

«XXVII

корнетовували

«Найбільш lстотне. на чо­

КПРС М . С. Горбачов.

заняття

мІнІєвих будконструкцій . Київської nтахофабрики. Тут nолітбійЦІ широко ви·

вІдповіДальність за долю здійснення наміченого.

-

політос·

світІ•.

першу

ту немає зараз важливІ· шого завдання. ніж до· нести до кожної радян· ськоІ людини суть 1 дух рішень з'їзду, допомогти їй ясно й глибоко усвідо·

впливу,

темі:

ее·

шості партійних організа­ цій воно пройшло на ~и· СО.КОМУ ІДеЙНО'·ПОЛіТИЧНО· му рівнІ. засвідчило Ін· терес слухачів до з'їздІв·

Вир~шальною силою У здійсненні намічено! пар·

причетність

системи

проведено

часному

тив .

свою

теоретичних

комунізму

'крм,

ВІДПОЧИНОК Турбота про людину nраці одна з основних турбот паркому, · адмІні­ нІстрацІї, профкому рад­ госпу с Великодимерсь­

ми.нулих днів Іх

членами

комбінату

розумІння

воду алюмінієвих буді · вельних конструкцій (пропагандист М. М. Сун­ ко). молодих комуністів радгоспу-комбінату «Теп·

КПРС про основнІ тен· денціІ й протиріччя в. су·

чаt, озброІв членів

мити

1

міНарах віти

КПРС. усіх трудящих . ЯС· ним баченням перспек­

є

наукового

ший крок у цій справІ . В

питання. Які поставив пе· ред партІєю. су.спtль·

програми

міста й

району вже зроблено пер·

крутому пере­

школах

тією

освіти.

Пропагандистамн

ломі в розвитку Країни Рад. форум комуністів дав вІдповіДІ на . корінні

ством

політнавчан ­

ня та економічної

ясного

ключовИх тенденцій ре­ альної дійсності. В активній формі роз· nочали вивчення матерlа· лів з'їзду слухачІ шкіл

докумен·

тів і матеріалів з'їзду в системі партійного й ком­

.

кількох

кож е н

умовІ

ЗМІСТОВНИЙ

тю поставилися до справи

роз'яснення документІв партійних з'їздІв 1 лекто­ ри міської й первинних організацій товариства «Знання•. Тільки nротягом

А.

з'їзду

НПРС.

r АВРНЛЕНКО.


«НОВЕ

одержали

на

Головною успіху стало

зобо­

запорукою ретельне ви­

нонюнtя кожним працІв­ нином своїх обов ' язків. Серед наших ИОМСОМОЛЬ· цІв кращих результатів тор ін до мог ли ся rіташни­ Ці Світлана · Корнієнко , Раїса Похмура, Ольга Бі:Іенко, Людмила Бабій , слюсарі-оnератори Мино. ла Гуцало та Володимир Арсентьєв. В

Чотири

лося

роки

нашому

путівками до

виповни­

'комсомоль­

сько-молодІжному

В· органІзації

колек­

но пережили ми труднощі становленнЯ, характерні для новостворених бригад. Нині 22 Із 26 наших тру-

зеті

ударники ко­

-

муністичноr

праці.

за

методом

трудової

якого

дисциnліни,

ріст пр~сІйної майстер­ ності

у

кІнцевий магає

колективІ та за

результат

нам

І

·доnо­

трудове

су­

перництво.

1

ПташинцІ

r

слюсарі-·

оператори кІ.nькох нашцх ланок nостійно змагають­ ся між собою за якнай­ краще виконання соціа­ лістичних зобов'язань. Щомtсячно 1 щоквартально nІдводимо пІДсумки, заохочуємо nереможців морально І матеріально. ЗокреМа, кілька наших

є

.якість про-

. нашІ

лістичному ними

працІвники з пові·

. про

молодІЖ -

колеитивами nтахо-

фабрик областІ. Минулого

новини·

року зобов'язання з вало­

публІ·

вого збору· яєць ми вино­

nтахІвництва,' якІ

куються у сnеціальній лl-

иоввu

·

нали

·

на

108,4

Натал!І

Пили­

яна nро­ фабриці

років. Ії ланка домог­ лася торік найкращих по­

28

казнинів

більше

одержала

257

яєць на нур­

ну-несучку.

НапруженІ зобов'язан­ взяла бригада 1 на 1986 рік. Зонрема, ми

ня

дали

слово

одержати

куриу-несучку

не

на

менше

яєць.

250

Одюін колектив роЗІ10чав рік невдало. Зобов ~ я­ зання · двох місяців не ви­ конан<>. Причиною . зокре­

ма, стали nеребоІ з елек­ троnостачанням 1 обігрі­ ванням. Не завжди я~SІс­ ними

ми,

.одержували

добротнІсть

ми

кожної

лого

руиою

птиці. Бу ли невелині не­ догляди і з боку наших слюсарів та пташниць.

Ми активно обговорили становище,

яке

склалося.

У принциповій і вІдвер­ тій розмовІ було вияв.ле­ · но резерви. Колектив сьо­

годнІ робить усе. щоб пе­ рекрити заборгованість 1 винонати соціалІстичнІ зо­ бов'язання.

Ю . БОКАЛ,

процента,

брІІrадвр.

включившисЬ

в соціалістичне змагання за достронове винонання . народногосnодарських зав­

ціалістичного змагання. Поnереду в трудовому су· перинцтвl оnератор ма­

шинного доІння корів, ко­ муніст Галина Євгенівна Шкільова,

яна·

одержала

від кожноУ корови в nер­

шому півтори

кварталІ бІЛЬше тисячІ кІлограмІв

молока. а до 116-ї річни· ці з дня народження В. І. Леніна зобов'язалася ви· конати nіврічний nлан. Рівняючись на .комунІста, зі значним nеревиконав· ням

норм

трудяться

та·

дань, працівники тварин· ницької галузі вже рапор­

кож оnератори маШинного

тували

Нарnенко та Інші трудів­ ники. які усвlдомтоють, що виконання грандіозних

про

виконання

тиримісячного

чо·

плану про·

дажу державі м' .яса, а до 116-У рІчницІ з дня народ­ ження В . . І. }lеніна вони дали

слово

дання

виконати

чотирь6х

зав­

мІсЯЦІв

по реалізац~ї молока. Ио· го буде вироблено 1934 І nродано державІ 1820 тонн. Важливу

доїння О.

І.

Гиря.

М.

І.

накреспень XXVII з'ІздУ НПРС залежить вІд ви· сОІ<ої свІдомості І вІдnевІ· дальностІ кожноrо за ручену йОму сnраву .

до·

М. ТОПІХА,

секретар - партІйвоІ ор­ rавізацlІ радгоспу сЗо­

роль у подо­

ланнІ, ІІамІчених-

рубежів

JUІ•.

На п'ять днів раніше

як

продуКтивностІ

одержано

року.

Активно

нор­

яких.

корови

майже на 130 кілограмів молона більше; нІЖ за відnовідний nеріод мину·

вІдом<>. є важливою заrіо­

худож-

змаганнІ ·між

комсомольсько

знайомляться

домлениями

гуртнах

Все це сприяло пере· могам нашої бригади то­ рік і nозаторік у · соціа-

1

яйцеси,ладу

Уважно

щих

ЗберІГаючи ·темпи. .яні були взятІ у період підго­ товки до XXVII з'Узду КПРС. колектив заводУ nластмас на 5 днів внпе· редив графік nершого кварталу. Це ,І{Qзволило виготовити різІіоманітноУ

nродукціІ nонад план на тисяч карбоВfінців.

500

БІльше половини П на сьогоднІ вже реалІзовано. Приємно - відзначити 1 те, ·що сво І вироби сумІЖ· никам

І

в

мережу nластмасІвці від· nрави_лн тільки визначено­ го асортименту. Це дозво­ лило колективам баrатьох заводІв 1 фабрик працю· вати ритмічно.

З освоєнням новоІ

nPQ·

дукцП nожежних шлан­ гІв усnішно сnравився колектив цеху труб, .який з

nочатку

року

виготовив

Іх більше 120 тисяч по­ гониих метрів .

КОВАJІЬОВА,

Jl.

D'UJIЬIUIIC

JU181108CII'e

- ·~·

торговельну

-

Борвеа Юхн­

Красвицькоrо по

-

вестандарт­

реиоиво-иеn­

трудоща

коаекtJВІІ пЩ·

ирав;.етва poб1UUІQ ІJ&С· !О

ВИХОД&!Ь

оерЄМ~·

tW!н. Цьому успіхові сири- . .нє чітке

ROJIOrl'lllol

дотрвмаRІІJІ тex­ ДИСЦІDJ.ІІ1ви,

зда'Іа · продукцІІ з першо­

Леніна,

rо, пРед·~в.ІІеви.н.

уСПіШНО спра·

завданням

ва

вІ'ІІІому заводІ. У coutam· tтвчвому змаrаввІ серед

місяців

На Б.

пер·

звімку:

Ю.

ваив

бриrаднр

J(РАСНИЦЬКИИ

(.цруrвй

no·

виготовлено

справа)

СВОГО

Із

uе-

КО.ІІЄКТВВf

У

біJU,ше

і1

реалІзо·

вано.

Успішно виконано

1 зав-

~анн.я по випуску товарів культурно· nобутового господарського

Фото М. Семввоrа.

то·

. варноУ nродукціІ на 200 -~ тисяч карбованців, на 350

1

прнзначен·

и.я. на 54 тисячІ карбо· ·ванцІв більше вироблено товарів вищоІ категорії ~tкості.

Ножним своїм словем , кожним f!Ядком рІшення XXVII з їзду НЛРС під· тверджують,

що

ключове

nитання економічної стра­ тег!І nартії всебічна

ту~бота про людей. Одне з найголовніших завдань працівників

но

з

торгів,лі

згІд~

Номnлеисною

про­

. розвитну

грамою ництва

товарів

А досяrнуто

цьоГо за

nідвищення

про·

nродУктивності nраці, .яка

зросла за три

місяці на

·а.5 процента замість 4,6 nланом.

У день суботника

комуністичного на честь 116-1

рІчинцІ з дня народження

В. І .. Леніна

світлотехні­

кн в1\!)Ішили працювати з

прОдУКТНВНІС·

тю працt.

Л. ПАСІЧНИК, ~ачаJІьивк планово-еко­ вомІчвоrо вІддІлу заво­

ку ль туру

створити

Один з найбільшИх у Броварах , він відкрився тому.

У

від­

ділах самообслуговуван­ ня. кондитерському. Х'Ліб­ ному і штучному працю­

чоловік . nлани з

основних

лектив

У

поиазнниІв

ко­

викоnує ритмічно.

великій

мірІ

цьому

змаган­

Наприклад, у четвер­ наш

завдання під силу.

30

ню.

року

максимум зручност~ для населення. всемірне роз­ вивати прогресивні форми торгівлі... Можу з упев­ неністю сказати: колекти­ ву гастроному М 27 тані

ють

соціалістичне

розгорну­

ня ли серед відділів, так І в цілому no уnравлін­

народного

обслуговування,

роки

те

широко

кварталІ

nідвищити

чотири

сприяє

тому

1 сфери по­ 1986- 2000 роки

слуг на

Прагнемо задо1оnьнити покупців

вироб­

споживання

наЙВИЩОЮ

нижча . пла-

ставниці

пІвни Петричуи, nрацювала на

пі с~оря•, ·Порівняно з минулорічним щодобовий надій на корову зріс на один кілограм. а в ціпому за минулий квартал вІд

відіграє залатоючий при· клад правофлангових со­

цеху метвпоковструкцt\

. час

рахунок

значно

ньоІ самодіяльності.

споживачІв до _ нас нема.

Так. nонад завдання за

ду.

за

цівнииlв

казників.

за

суперництва

дукції. У цьому плаНі ми досягли nевних успіхів. Тому цретензlй від пра-

виконати

техніко-економічних

<>' тисяч

порушен-

секціях, у

ІЦОГО кварталу з основних

цей

сипалися з них.

велн!{а заслуга наШої на­

Зна чннй крок вnеред no nІдвищенню продУктивнос­ тІ громадського тварин­ ництва зроблено в радгос­

вважається одвІвю з кра­

світлотехнічно-

..

лися в годІвницях, не ви-

трудів-

колективу

ноМуніста

вого об.ІІ8ДВ8ІІІІJІ .по праву

колектив із

жодного

ввrотовпеввю

В. І .

вився

поздоров-

сумлІнних

Бригада

родже~ня ГО ЗаВОдУ

про

трудовоrо

до 116-І річниці з дня на­

r

говори_мо

новоІ. Продуктивно працювати нашим комсомольцям доnомагають 1 регулярні заняття у сnортивних

колективів

-

річну

.яєць

1нІцІатн·

чотирьох

значну

ня трудової дисципліни. ТанІ виnадки ми звиили обговорювати всім колентивом . Однією з умов нашого

найвищою продуктивністю

nлан

дає

уваги

3

Броварщипи

яке

Внаслідон цього торік ми витратили на виробни цтво тисячІ яєць лише 1,65 центнера нормових одиниць при плані 1, 77. СобІвартість одержаних

НАРО )К!:ННЯ В. І. ЕНІНА

передових

висвітлюємо

никІв з досягнутими ycnJхами . Регулярно вивішуємо 1 листои-блисиавиу <<Хто сьогоднІ поnереду:• . Рада бригади 1 профгруnа не випускали з

РІЧН~ З ДНЯ

ву

журналу «Пті:fцевод-

ство• . Так, застосовуємо обмежене годування nти•цІ за місяць до забо.!О,

ми -рівномірно · розподіля-

ДО 116-оІ

Пlдтримавшн

тей

запози - .

зокрема. із ста-

хІвництва.

ПЛАН ЧОТИРЬОХ

_

Немало

ми,

економію кормів. СлІдкуємо 1 за тим , щоб иор-

-боротьба

nрацівників були нагород­ женІ торік туристичними

МІСЯЦІВ -

«Зміна•

ляємо

працюємо більше .двох ро­ ків. Боротися за зміцнен­ ня

чили

наше виробниче жиrтя. проnагуємо новии.и пта наші ·недолік~;~,

Допо-

:.,Мlг нам взяти високІ тру­ :ЦовІ рубежІ бригадний пІдряд,

трудово-

тературІ.

,

rо суперництва дуже· до: помагає нам стінна · npeса. У щомісячній стінга-

тиву бригади N2 6 НиІв­ ськоІ птахофабрики. Дав­

IIJ дІвникІв

Болгарії та

Угорщини.

успіхах

З стор.

П р·и кл ад

курку - несуч·

ну 253,5 яйця при в'язанні 250.

ЗОБОВ'ЯЗАВСЯ-ЗРОБИ

*'

2 квітні-, 1986 року

ЖИТТЯ»

минулого

колектив

ви ­

йшов nереможцем серед інших магазинів нашого куща, а в січні та люто­ му виборов · першість у друзів по змаганню з !;'а­ строному М 2.

Сьогодні

вже

підбито

підеумни індивідуального суперництва за nерший квартал цього року . Кра­ щими виявилися продавці відділу самообслуговуван·

ня Л. д: Монжелєсова, О. М . Білоус, З. М. Бєло­ ва.

Всі вони борю_ться за

право

носити

звання «Ударник стичної nрацІ• .

nqчесне

номуні­

Колектив на шого га- .. строному. який nрацює за бригадним методом Із роз-

nоділом:

за

заробітної

коефіцІєнтом

плати

трудової

шини для

дукт1в.

снnучих

Значно

nр<>:­

скоротить

участі, уже звик до регу- л ярних слІтучои•, на яких · підводимо nідсумки

час на навантажувальнорозвантажувальних роботах . полегшить ручну

роботи за. п'ятиденку, мІ· сяць. Рада бригади нама-

nрацю впровадження най· ближчим часом контейнер­

гається

врахувати

виконання плану

все:

товаро~

обороту, нультуру обслуговування, санітарний стан робочого місця, дисципліну nраці. Всі результати вивішуємо на сщ:ці·

альному стенді.

ного

методу завезення

варів.

Приємно відзначити, що в нашому колективі немає nлинності надрів. Більшість працівинкІв тру диться тут з дня від­

ириття магазину. Такі ве-

терани праці, наставнИки молоді. як З. В. Воrати·

му магазині. Це , насамnеред , .самообслуговування

служать добрим прикладом для Інших. З lнІцІа·

покупців . яке економить час відвідувачів. До їх по-

тиви цІв в

рьова та Н. И. Миторчян

nередових продавмагазинІ набувають слуг ионтейнерІ:f з фасопоширення заходи . .якІ даваними виробами . ел еІ<ютЬ нам можливість повтронні ваги. Продуитивн іш е вивчати попит насе· ність nраці nродавців булення на ті чи Інші товаде nідвищено за раху нок ри , а, значить, краще заще одн іє ї фасувальної 10а- до вольняти потреби бро-

у

продуктах ха~

Чування.

Так,

у

минулому

було проведено

році

виставки·

nродаж! макаронких та кондитерськJІХ виробІВ, плаJІУємо органІзувати за·

очну конференцію

nокуп­

ців з метою вивчення по·

питу на рибнІ товари. Дпа цього відвідУвачам розда" мо

то­

у спіху в роботІ сприяють прогресивні методи

nраці. що діють у нашо-

варчан

анке_тн Із заnитаннями,

Колектив магазину зав·

жди бере

активну

участь

у .ярмарках; проводить ви·

ЇЗНУ та JIOTKOBy торГІВЛІ(). Неабияке значення нада­ ємо і суворому дотриман·

ню

асортиментн��rо

мінІ·

муму товарів по всіх вІд·

ділах. Яскравим ДОМ

Ц,ЬОГО

МОЖе

nрнкла· СЛуЖИТИ

штучний відділ, де поиуn· цям

до

16

щодня

проnонують

видів рІзноманітних

nлодояrlдннх сокІв. Дu­ иладаємо всіх зусиль. щоб жоден вІдвідувач вІд на~

не виходив

без покуnкИ.

М. ЛАСЬКО, завІдуюча вІдді.ІІом rа­ строному Не 'Л.


*2

4 стор.

квітня

1986 року

сНОВЕ

ІНІ~ІІІІІUПІІНІІПІІІІіІІПППНІ.......861ІІІІІІІІПІІІПІnІІІІІІ,

с.СПІВЕЦЬ миру

.

:1

.

народження Т. Г. Шев­ ченка. Перед присутніми зІ словом про Шевченка виступила ноУ

nlзaцli

шкtпьноІ бІбпlотек.Дня­

цього

масовоrо

проведеннІ масових захо­ дів. СлІД сказати про хоро­

· ВЗJUІВ · v-часть 8-10 класів.

ший контак-r співробітництво

села.

і

ходу

за­

учнІ

Про професtІ мину по го

дійове сtпьськоr

району

розповіла

десятикласниця

Олена

У дружбі з ви,

Разом з .весняними ка­

Піку лами прийшло .до школярів свято ТИж­ день дитячо! книги. . В

цьому році естафету про­ ведення ТИжня дитячоr книги прийняла Хкраrна. В CB1fTi брапи участь

іJнсьменники ~іх братиtх радянських реопубпік. · У мІській середнІй школі М 7 . дні J<ниги розnочапися

~

пітературним

ранком · с Нннrа твІй друг•. }"чнІ 4-Г. 4-Д кпа­

про

зай­

навчальних

книг

показала, що 95 процен•тів пІдручникІв зберlrає­ ться тількн на ео5• І с4•. УчнІ 4-Б, 4-Д класів. пе­ реможцІ змагатtя, наго­ родженІ поrздкою в НнІв­ ський Палац Піонерів та

школярів. де в цІ .цнІ проходив ТИждень днтя­ чоУ книги.

На зустріч з пІонерамн

сlв декпамувапи вірші про книгу і бІбліотеку, розповІДапн

кннгоІ•. Школа

вірка

участь

школярів в операцlУ сЖи-

нahtoi

вий виступ пІДготувала десятикласниця Тетяна Романенко.

Гостями

і

конфереНЦІУ трудІвники

ні

учасниками

·

бупи

також

радгоспу

Докучаєва.

;

ти. Геній Шевченка геній ясновидця.

-

красне

йому,

прогресу

уявлялось

тІ

1

це Пре-

з

представпені

нашими

духу,

·в

лІтератури .

якJ

сьогодні

з

В.

віків. Серед них вічно живий борець за

праВду,

Н.

nоет-ревотоцlо­

На вірші,

знати війн 1 Людство нині

вечорІ

прозвучапи

уривки

з nоем ве­

І.

подякувала

Григоренко

органІзаторам

цікавий

нер Т. Г. Шевченко.

·

Вихователь гуртожитку Н. Бовша вtд імені

присутнІх

. глибини І

книжкова

виставка сНародився. щоб осяяти Украіну• 1 огляд

виступають

свІточі

прийшли

сім'І ·вільних нароДів, які

не _будуть ворожнеч.

поруч

суча~;:никами

перш за все, в образІ віпьноІ пщини, в образі.

і

і

всім

заходу

за

змІстовний

ве­

чІр.

М. ЛЕВЧЕН~О, C"rapmвl бібт.отекар чв­

ликого :Кобзаря. Увазі · ЧВ'l'ачів

бупи

Г Р А Ч И Н Е

М І С Т Q.

...,

тааьвоrо зuу централь·

воt бІбnІотевв.

.

го доІиня С . О. Ново· хацька," механізатор Н. Б~К<f.' · птаwииця Богда­ нівськоt nтахофабрики М. В. Музирtна. А потім бlпя книжковоІ внставкJt

сТвоя

Про

тю

криннчав,

ратури.

А. ІВАНОВА,

аІАо0вІ,ц8.1ІЬІІВЙ

-

просила юних початківців приходити

до

них

на

за­

сtцаная с НриннцІ•. М. І. Воробей читала своІ про

віршІ,

розповtдапа

нелегкІ

творЧі

ки. дІлилась ,майбутнє.

тн

пошу­

планами

на

Нниrа вчить нас люби­ БатькІвщину.

бути

справжніми

громадянами

НраІни Рад.

Цікавий, не­

повторний cвl'l' вІДкриває­

рінках

перед

нами

книг.

на

УЧИ!

сто­

школи

севре­

тар Б~оІ орrаві­ зацtІ rоварвеuа ВІІІІІ'О­ шобtв.

ноІ

за­

профе·

бІбпlотеки зробила бtб­ піографІчний . огляд- літе­

своІ

щиро

майбутня

сlя• бtбпlотекар сtпьськоІ

іме­

Воробей. МарІя ІванІвна ознайомила учнів з дtяпь­ нtстю об'єднання. творчіс·

ться

І.

СИНОВі УкраІНИ Та, Шевченку. Поезія

Нобзаря народилась дпя того, щоб нlкопи не вмер­

професtІ юним розпо­ вlпи . майС'rер машивво-

нання

М.

переживає вtдповtдапьннй етап історІІ. На боЦІ . сип

r.

Карпова. а про нинішні - учениця 1О класу Світпана Теплюк. Ціка-

прийшла керівник лtтера-. турно-мистецького об'єд­

сНриниця•

ному расу

перших генІаль­

-====-==-====-==-==-====-====-==-=====

книгою .

має перше мІсце по збе­ реженню шкtпьннх пІд­ ручникІв. Остання пере­

·

народи

nрофесІї

ми цt бlбЛ!отеки разом з юними книготобами про­ веЛИ читацDку аонферев­ цtю сДобробут нашого села, - району вчора, сьо­ годнІ, завтра• . У пtдrо­ товцt

товарнет­

Серед вепиких світил, ЯКИХ Дали ЛІОДСЬКІЙ ЦИВІ·

У ПЕРВИННИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ І(НИГОЛЮБІВ

1

органtзацtІ

облас­

ренко.

:8ІІІІНІІІІІІІІІUІІUІІUІІІІІІІНІWІПІЩІіІІUUІЦІІІІІUWІІІІUІІІІаf

Первинна органІзацІя книrо.Jіюбів при БогданІВ­ ській . середиlй шкоЛ! на­ пtчує бпизько трьохсо~ членів. Входять в органі­ зацІю і вчитепl. і учи.t. Вони беруть участь у розповсюдженні книг.

пектор

ва сЗнания• Н. І . Григо­

І

про

краІни. одне Із місць належить

пороШlЮвоІ

металу.ргlІ. Вечір при­ свячений 172-рlччю з дня

...

у ч н я.м

заводу

.N!i 1

І ·= IJ

ШЕВЧЕНКУ ПРИСВЯЧЕНО

бра-

1 -

т~рства народІв• так називався літературвий

вечір-портрет, який був проведений в гуртожитку

І

ЖИТТЯ:.

активні читаЧі шкlпь­ бlбпіотеки. Нращt з

них О. Дмитренко. В. Норнет, О. Найдан, . В. Новик, Л. Онопрієнко та ІншІ етапи учасниками

вІДкриття ТИжня днтячоУ книги, яке вJдбупося 25 березня в НиІвському Палаці пІонерів та шко­

лярів іменІ М. ОстровсЬ­ J«>го. В святі взяпи участь

В. Нанівець. qнсьменинк, лауреат ДержавноУ премІХ СРСР, М. Сом, поет, пау. реат республtианськоІ премІJ tменl В. Сосюри, пое~са Т. Полякова, поет та перекладач О. · Орач. В. ЦИБУЛЬСЬКА, завІдуJоu бІбmотекою

· JdеьвоІ сере.цвьоІmко­ JІІІ .Ni 7.

Фото Б. Оfексlвкка.

РЕЦЕН3ІЯ У НОЖНОГО, хто вlзьм~

1

в руки

сонтwииками

вій пюдин1 не

на

обкладиицt, запяшиться радІсний І бентежвий на­ стрій першовідкрнття. Це nерша . книжка прозаІка

вона

-

ceno,

а точ-

тому. що праця є органіч­ НОJО дпя неї сипадовою

ЧЗСТІИІОЮ

це точність слова, точ­ ність 1 розкутіС'rЬ його. характеру.

цІХ...

чи

Сюжет

снтуа­

коротень·

ких оповідань і новел .гострий. Інтриrуючий. І тому

читач

втретє

вдруге

перечнтує .Іх

меншою

цікавІстю.

мо ЛюбовІ

чи

з

не

Пись­

Пономаренко

своєрІдне, часто-густо пе­ ресиnане народними пер­ пинами .

•Чоамм амдоабУ88т.. та "'жмм см011мт.. неилмма

труднацІR. А Макс10та хоро­ хормтІІС,., .а Макс10та но­ смт~ J)ІІтуй мо10 мwу.

А

що ти

хорохормwСІІ,

ко­

"" у тебе ~І едома, нІ и. 1101111 Ще А · сорокоеммм no ФІМОttЦІ ,не сnІNІама, а аже хоАИт.. нбриханйtе та а&· 'ІухмаІІеммм_ Понеспо А нec.no, мое тІ но'Івм аа

no•о­

ДОtО-..

Безnеречно в

манері

також, що

письма

авторки

вlдчу~ається вnпнв Гри­ гора Тютюнника, його ме­

тод. Чим же особливий цей метод? Вячеслав Мед·

відь в пітературній стат­ Ті с .. .І наша «Axlnecoвa

І

відуальне своє

начало,

про

свІтобачення .

сnриймання

світо­

світорозу­

1

міння. Щирість і природ­ ність живого слова. любов до проС'rих актуальність

проблем Знаходимо

трудІвників, морап_ьинх

все це ми в творах Л.

nономаренко. •-Ос.. тм rіое.~~ухай, смаже. .... ДОМеІІІорувапмс .. мм нмн ..км до мра10. Uмнr.­ к- бодото

амсуwнІІМ'І

Вм­

суwмлм. Мо~м вксушусм1 8исуwусм. Зрмлм ес:е, ІІК кроти, а АІІАІtКОаІй .мороаІ І хаостом крутмути ІtІде.

Всен..ме nІто на "с11ах дер­ .жнмо. ПрааМІІ ..МО мажу? С:МРА/ІМК 'ІОІІоеІк :а КИТ­ рим-.. А теnер скажи:

-

no-

6роа~~м ..уранса{і а ноамх Aia1 НІ. А коріІа cuy 8Aiti'fi аменwм11ось1 Зменwм-_ пос ~ Терnів-терnів ro.11oaa, а тQА\ nрмаІІН у нонтору й

no

...

Одру~е: rу не

-

ПрмАмаА, rрмwко, ІФУ­

МОНІОWНІО, Ав.а АНІ коні nоранІ. І Що ем думасте7 ПON­

wnapoayaaв

ДІрки

а

nІДІІоrу nonaтaa, ще рацІона aмwtq)iб•.

сНОВАЯ ЖИ:ЩЬ•-орrеu BPQP.pc:кoro rородеш>-

1'0 КОМІІІ'е'І'а КОJІіІМУІНІІС'І'ІеQКОЙ П8Р1VИ VкраJІІІЬІ ІІQродоноrо и райоиноrо Советов народнЬJХ nепу: "аоrов Кнеас:ІСІОА: области. (На -~~с:ком яаьnсе) . РедаК'І'Ор Е.

Але

про tнди-

1

ane

пика.

ж

куди

подіти

його життєву стурбова­ нІсть, любов до всього того, що оточу~ нас, його

бовІ ж легкої ье буває.

доване

Про любов, sща вІДтво­

рена

в

жеш .

що вона нещаспнва.

Ж?Вепах,

не

ска·

жем,

негарна

а

в

ми nорушує Любов Поно­ маренно в автобіографіч­ ній повісті «.ТІпькн сві­

nершу

баrа- ·

яким

якими

приходимо

морально­

в

ту•.

ми

її

завтра.

Про . якІ ж вхІдчини йдеться мова в одноймен­

лю­

ній новелі?

бов Севастяна 1 Графин­ ки, І світла любов Зінчу­ ка.

з

з

духовними критерІями

Різнохарактерна вона, має С'rіпьки вІДтінків! Це І сороміцька

житло,

-

чергу

•Оrмр Jdбa

·

ж таку

· ФЕдЯЯ.

стІнах,

дес.,

--.

І

j

1

rааета ВЬІХОдІn' с: 17 anpeJІJІ 1937 rода Дни вЬJХОJІІІ: вторІNІІК, сРfда, ІJJІ'І'КІІЦа, cveitloтa.

працепюбство. Це в такій же мірі стосується 1 Се­ рафими. яку сзраику до пlзна щ> всЬому колгоспу виглядає робота•. І ба­ гатьох Інших.

Дехто закидає докІр Любові · Пономаренко у по­ верховостІ зображуваного. Але це не так. ПередусІм

має місце точкtС'rЬ слова, його

економніС'rЬ.

значає

в

менви\'

Як

передмовІ

В.

за­

пись­

..

Дрозд с :ав­

· наоДинцІ навіть

на все життя. 1 пюбов незаконна

собі

(пюбов

до

ра-вдівця

невістки

п~спя

свек­

я не згоден з

картиною

сучасна. разного,

вочка. пtшки

лення кіно ,

В роки

телебачення.

•. з

піспявоєннl

дитячою

кате­

горичиіС'rю всі фіпьмн · по­ дІJt.япн на спро любов• і cnpo війну•. Якщо мати на- увазІ такий

poзnoдln,

ТО сТІльки СВІ'І'У• про любов. Про любов світлу, земну,

правnяв•.

місяць навко­ хустинку по­

Але

ж це

-

не тlпьки · поетична карти­

далекІ ми

а їй

виС'rраждану.

АДРЕСА РЕДАНЦІІ:

Лю-

на. хай

1

значима. де

-

в першу чергу снмпатіУ автора. якщо хочете, його

позицІя. На ceni nрохо­ дять зміни. і не тlпькн економічні. а й соцІальнІ. ВхІдчини потрібно · роз­ глядати не тtпьки. як фак­ тор переходу в иовозбу-

. иран­

ес10

до-ну

.хати.

-

,не

ВМАМхав~:

Ота характерна неаІАПОВІА­

ність

кімнат

І

вікон

_

83АОВЖ паеи

niв.

-

noТRrнyec:,.,

Чоrо б "

Гуп,.по б, ІІК

- ще с"•-·

на

Nco·

ото каамІІСІІ7

ryn,.cw, там

вмхмп,.см

нІт

nнетr.-

Соціально - побут о а 1, етичнІ і моральнІ пробпе-

--'

:

І

все

наІіІисано

знаходиться ності

май­

у

відповід­

зображуваними

харантерами.

Слова

не­

повторнІ . взяті з гущі на­ родної. Хочеться вІрити і

сподіватись,

що

подаль.,.

ша доля авторки буде щасливою . Не зайве, ма­ буть. згадати такі правд~

ві слова:

«Мало-бачитИ.

Мало -'- розуміти. Треба любить. -немає загадки таланту . Є вічна загадна Любові•. Маленька кни­ жечка «Тільки світу• пройюrrа пасирізь любо~ в ' ю. Любов'ю до людей , краю.

до

зем­

лі . І любов ця не ви­ думана . не безкровна . а вистраждана.

земна,

калина в лузі. людсьна любов ..

-

як

Гаряча

· Володимир ЯКУБОВСЬКИR.

РІАІКТОр є. ФЕ.ІІR. ІнАекс

·

вияв­

· крикпиво­

в

стерно. скупий поетичний стиль, як і ·лаконічний, небагатоспівний пейзаж ,

до рідного

У картині змальовано духовну вбогість . мораль­ ну обмеженість сучасного міщанина, котрий вродже­ ну впастнвlС'rь сепянеької душі радуватись хпlбо­ ві і піснІ замІнив nо­ казною порядністю.

255020, Ниівська о6nасть, м. Бро'варм, вуn. Ниівська, 154.

1·04-81.

ОrНр

nTwna.

ароду не пІОбНв дУрощіе, аа цмrаркою

Тепефонм: .Р4ІАІМТОРа - 1 -03-76; 81АдІпу napтlrtнoro жмТТІІ ..:. 1-см-61; ІіІА"О81АІJІ.,моr.о с:екретарІІ, аІмІпу_ сІІІІІСrокоrо rocn(;Napcтaa 1·02·12; моресnонденtа .мІсцноrо Р't­ дІомоапенНІІ 1-02-71; аастуnнмка редаитоfNІ, аІдАІІІІа nроммспоеостІ, пмстІв І масо-

воt J)оОотм -

від

-

дуwІ хаuіна. А тут ще: •Гаnька Мор.КО8'1Мftа не втерnІпа, sІботочкамм

ви­

вершується новела сВхІд-

на

чани,

напнеа­

ним в передмові: сПRочи­ тайте, ЯКОЮ :JНЗЧИМОЮ і поетичною

Зате

Nіжджатм.

Там І BXiA'IМftM СПР"М"nм..; 0Аб~м nмwно. Хаuйка хоnодціе nонаеар10вапа . і s'ІОНІІЧИЙ, і такмА, та на'ІМІfОН noнacтaen,.na. Оrмр маrа~нноі "щмк nрмвІа. - &а'І, - wen01'1nм кут­

сина). НоханН11 почут­ тя складне. Воно дане природою, але ж 1 злелія­ не такими в1д~уттями, ян совість і обов'язок.

чини• . сМорковчина хата стояла під вербою , як дl­

живопису

АІ

загибелі

торка миспить сучасно. 1 сама структура П новел

бпизька до . об­ об'ємного мис­

нмх

не

ляються в зіткненнях зі світом. Фантастична по­ вість «На срібному чов­ нJ• сприймається як ре­ альна дійсність минулого , тому що в JІій діють такі ж самі пюди з життя. Із,~ своїми болями і радостя­

ми.

конем rрай. Вікна роСІмв неІвепмчtІІ , Оо ,не -ом в

позиція,

плакатних гаслах, а вті­ .пюються в працю. прояв­

хату nостаемаІ • .О WІст., кІм­ нат одна ІІа одкІс10 хоч

яка запншклась з вим

Ії активна

громадянськість

ляються

КАЛИНОВИЙ · СВІТ ЛЮБОВІ

_

-

Чи це с1;осується деталі,

буття•.

спід сказати

характерна риса Ії 'творів_

чи

сприймати балачки Сверд·

роз~рнвається

вона сТІпьки світу• .. У пonl зору ЛюбовІ По­ номаренко

nраці, а

тому. що

нами в процесІ

ЛюбовІ Пономаренко. мо­ лодої вчительки з Чернl­ rlвщинв. . А називається

·ніше його люди . Основна

перед

Грнгора Тютюнника: 'еМи віримо змальованІй· трудо­

вепику книжечку з усміх­ неними

Так просто 1 мудро водночас внр~ь сипадні взаємовlдкосинв геро'і оповІдання сСверд­ пик• . Можна по-різному

п'ята" так визначає метод

nрочитає цю не­

Друи

друКОВІІІНнй

14.000

61285...

офсе'І'НИЙ.

Обсяг

аркуш.

1

Тираж

nримlрннtеІв.

ЗамовnенНJІ

Н1

1833.

-------~----------~~-----~~~~~-----------------------------------~--------~~~--------------~~ Sроварсмса дРУJСІІРНА КаІІІСJ.коrо ()бп.аемоrо УtІРаап-ІНИJІ у ~п1)81Вах 111118t88НІІЦТв. n()111rpaФiY І kИвжнової тoprn..m. Адреса

дРУКаРНІ:

255020,

Кldec:wca

обпІвеІ'Ь.

м.

Sров&рИ,

ayn.

І<иіас:Іttса,

154.

.


#53 1986