Page 1

~==========~========~~-==е~С!!!!!!!~~ ПРОЛЕТАРІ

ОРГАН

Б.РОВАРСЬКОГО

МІ •СЬКОІ Газета виходить а

17

І

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

квітни

року

1937

РАД

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

високому

аrротехнlчво!Іtу рівні провести весь комп~екс робіт,

авкnасти надійний фундамент під ~·рожан четверто-

rо року одинадцятої п'ятирічки . . Труді!Іннкн поJІів І'обов'язалися зібрати з кожного rектара по 29,3 центиера зерна, 146 картоnлі, 156 овочів, з

цецта,

кожного гектара сІяних кормових ·к;;· ль тур одержати

no

92

редова

40 центнерів кормових одиниць. Rmочовим завдавням в реаJІізації nродовольчої

БроварсьЕнй ний завод струкцій і

.здала

вищу

художньої

10

переможцем

Фото М. Семввоrа.

Однак велику тривоrу викли.кає те, що не всІ гос­

подарства мають можливість провес1и сівбу ярих ІJИСОКоякtсннм насtнняnt. ЛіІше 93 проценти його доведено до кондицій першоrо. кJІасу. У раДгоспах •Заворицький~. «ЗаплаІщий~, імені Докучаєва, 430ря•, 4Жердівський• першоклас_іІе Ні1С.!ИНіі становить .?6- 77 відсотків від Зіlснnаноrо.

Не кращі справи з насlниям багаторtчних трав. · Значна частина rосподарств не виконала планів за­ сиnкИ ПО БJЛЬТ~'рах. 'ІОІ\Іу cJJiд операІИВНО З31ііИЧИ· тн оnеращї по с.бміну nосівним МІіlерtалом.

. ОСобливу тривогу викликає те, що в спецtа.'Іізо­ ваних rосnодарствах по внрощ:,ванню картоnлі, за вийияТБоnІ радгоспу іменІ Щорса, не вистачає на­ сlІЦІи. У радrоспі <<Гоrо.'Іівськнй• до пла~tу заснш;и ке вистачає 1438 тонн картоплі, у pdдrocпl. «3аво-

риЦький•

-

аакуQ1влю

· картоплі

обІцяють

др;ужне

у

невідкладно населення,

потt:шІіния,

1

на

квартальНих

по виробНИцтву

у

і

тру;:;!внинtв

реалі- спецІа.'11стІв

фер~1.

в.аль~ої

що paнtnre

данюши

з

цими

І!ра-

тва.

в

« .1-\ормн >>. Зрос.nа, сере:~н я Юрова ,

тального

ппану

держаєа в

одерЖнть nриблrзно тис~чІ тонн мо .'Іока . nтІ .пьй~н

100-,. 150

штун

ряді

пl ни

2 сяr!•ІІ nІдвищення жнрнu- лtстнчне

яєць,

тони м 'яс а .

но го

nо:r<а ;:::'Ню.:а.

зpor .na

на

1

ПЕРШІ ВИСТУПИ

ІменІ

ТАНЦЮРИСТІВ

п.lе~штахора;rгоср айонне

ПершІ виступи перед

броварчанамн зробили Учасники гуртка иарод­ Иогр танцю, шо створе­ ний- при райониому бу­ дІПІRу культури . Керує

содІа-

змаганн я тру· · тваринницьких

ферм.

п е ре-

овочівництві.

Овочівникам у нинІшньому. році потрібно зІбрати

50 тисяч тонн овочів і на НІ тисяч tоин скороrити 3аборrованlсть перед державою за попередні роки п'ятирічки. У господарствах створенІ цехи овочІв. кнцтва. за ними закрІплена необхідна технІка. У радгоспі •РусаНівський•, наприк)Іад, ук.JJаденt до­ rоворн з пІдрядннІ\ІИ колективамн на вирощування овочів на площі · 500 rектарів. АдІІІінlстраціиnt гос­ впровадЖ)'ЮТЬ бригадний. підряд ,

не­

обхідно з повною відповІдальністю поставитися до дотримання договірних ·зобов'язань, забезпечити ко· .11ектнвн нес;бхідною техвЬ;ою, насlиииr.t, добрнваntн.

У вайближчІ дні обсиг робіт у полі різко зросте. За короткий строк необхідно бj·де 'внепи в грунт мІнеральнІ і орrанlчнt добрива, провести передпссlв· ний обробіток грунту, затримати икомоrа більше прсвссtи

· ре~tонт

озимих,

Еартоплирам

не­

обх1дно прискорити теІІІіІИ перебирании бульб. Не можна упустити

жодноrо

агротехнічного

заходу.

ним івстр~·ктор бу)Jнн­ ку культури О. М. По­

В. ЛЯШКО.

JІіщук.

Теnло прийняли гля­

РАДЯТЬСЯ АГРОНОМИ

дачі український і мол­ давський танці у вико­

29

~е rн~ зня. у

рал госп t

~І-;рас нлІ всь!>нй~

по

виробницт-

розпов t .іти ,

ян

краще

ган ізувати роботу по під­

.вv

10

Броварсьно го

застуnник Го .'Іець

--------

та

об' єд-

r.

tншl.

:Вою1

меблів

тощо.

риторІї

ЗІ-

проведенню

змагаиия,

чітка

взаємодія

всіх підроздІлів, вмlиия м.авеврувати техНіКою. ВсІ

аrрегати повнині бути ~·кoмUJieK'JOBa&i кадрами ме­

хавtзаторlв для двозмінНої роботи.

Необхідно до­

КJІастн всІх зусиль, щоб · органtз~'Вати зразкове . па­

бутаве обслуговування mодей, які ·працюють в полІ. Пам' ятайnхо: завжди виrрає той, хто працює добро­ совісно, хто все робить вчасно. У вародІ :каж;;•ть;

•8есJWШй день рt:к rод.І є• ,

·

20

учениць

-

народів нашої країни, а також театралізова­

на

композицІя,

танцюристи

~Rнївська правда• 28 березви ц, р. опубJІікуваіІа статтю «Весна КJІИЧе». Ії авт ор rмовний агроном рад­ гесnу «Пухtвський• М.. Поло з -:: розnовідає про те,

виборюють

ян у госnr,р_;;~ рствl

високий

урожай

1984

разом з хором район­ ного будинку культу­

А.

суботника.

За роnи нин Іш н ьої n 'ятнрlчнн господарствІ з росла урожвйнtсп.

зер н ових . кукуруд зи на силос І зе .1 t> ний корм . сІ н а багаторіч ни х трав кормових коренеn лодІ в . Автор ро з nовlдає . як у рад го с nІ вютристо · вують ор1 а н Ічнt добрн яа , · нІдвнщую rь

1\~' льту ру землер обсІБа .

яку

пі цготують

ри.

pony. у

на іІ'Іай­

танцІ' інших

СЕРЕДА .

ВІДЗНАЧЕНО ХОРОШУ РОБОТУ.

.

Виконком обласної Ради народних депу та­ тів І президІя обласнv ї ради профспілоtt п і д­ били пІдс умки соціалі­ стичного

сtJіьсьннх за

зn1ага ин л

Рад області

високоnрод у ктив ну

працю, ВИСОІ\у

У дзеркалі преси

7-

.N9 1.

бутнє

nятирІчки

пі~приємст ва ;

-

У програмІ

Н. ГРПЩУR.

1450 nрацІвнр.кІв ДОІ\у У цей день З цехи, 6 брати 14 тонн металоло· енйдут ь 1<3 кому н1Сrич­ д І льниць nрацюватимуть му. НИЙ суботник. 720 з на зенономлених матерlа· На комуністичному су· ралив!, сировин і 1 ботиику буде зароблено ни х працюв-ашмуть на ла х, своїх робоЧl! х місцях 1 випустять з них п родук­ 4 .2 тисячІ карбованцІв. мебле вики пере рі1.­ ВИГОТU!!.'ІЯТЬ nродукцП на ції на 4 тисяч! Барбован­ яні 47 ти с яч · нарбованцІ в. цІв . х~ь у фонд ХІ-І n'Яти · Серед найв ажлив Іших ви· Заплановано також ви­ річки . В. ДОМБРОВСЬRИИ, дІ:в продукції буде · 15 нонатн широний фронт ХО .'!ОДИЛЬНИХ :!\амер, 23 робІт іто благоустрою те·· вачальпнк . штабу по комплекти

ли

.

'

тnнцкфи­

класів, в основному вихо~аицt мІської шІ:о­

НАЗУСТРІЧ СУБОТНИКУ--------

У фонд·

юних

стІв. У складі колекти­

ор­

нан н я радгос n і в Г. С. Па- готов цІ до r езgну ви ро· сІчІш !t . го .'ювний агроном щу ванн я кормових -..уль­ району В . С. Нова.'Іьчук. тур . щоб забезпечити зе· нача .'!ЬН!ІК ст анц!І :оахис· аен им канвейєром протя· ту рос.ТІин В. А. Харчен- гом трив а:~ого nерІоду ко нача .'Іьнин державної наявне поголtв·а худоби. насІ!'НЄВОЇ ін сn е~-;ц!І А.

вІдбу." а- ву

ся нарада голов них arpoІ-Ю МІв гос п одарст в район у з піпань про в ед енн я вес ня!'НХ nоrуьових rобІт. П еред присутнІ~:и вн ст упн.'!И нача .'!ьнин райrІ .1ЬГСсnуправлІння А. в .

Б ере зовсьnий,

дііректора

Важливу роль повинна відіграти правильна органt­

аацІя соцlаJІістичного

·парторrанt­

:шціі заводу.

«П .ію·

радгоспі

про т и ба.зис- дІвників

частка ба; ат ил

.

« Руд н я:~. ТР.аринниш~х господарств очо-

rосп<'дарств до- люють

1 сті ~ю .,ока

О. СТАРИКОВ, секретар

uU1ьoвor скJ.'~сьюІй~. о.рдена ~:знак

Підра~·=~·нки г.с1-:азую ть , здавальна вага сенней І що дода тково до ква р- ве с1иної рог а тої худобJі,

кра­

ще ваго~

міШИА внесок.

ордена ЖовтневоУ

nрограми Пошани~

. Продо­

програми

:фоб л ять

проводять

тваринниц- Рев о.'Іюц !ї радгосп·!

виfіонання

nівники мо.'Іочнотоварщtх f\омп.1енн!'ї ·

ферм.

.їви

1 &Іта~-

госnодарств. стійлове у.триманни худо­

зав- ін тенсифіf;аЦІї

впоралися

УспіШно

по би

що

ПЯТИРІЧКИ

· ·.ВUJавии

нанні

договори з бригадами та ланками . Багато пІдрядних :колективів трудипшуться в корntовиробницrві та в

вологи,

·

боrи

зації м'яса та яє-ць. Де- nартійних організацій

неза­

У нинішньому році за бриrадJІИМ пІдрядом у рільництві працюватиме 82 шдрvзділи. 1 '1,6 ТНС .''Іч1 rектарів орних земель з 52 тисяч rектарlв обробліІ­ тнмуть підрядні БОЛЕКШВІІ. На 3145 ГЕБІарів ка р тоІІJІі при посtвній площі 3415 rектарів JКЛадеиu

які

завдант,

підпри­

запевин.'Ін,

Н8ДЦ.ІІ't01

В'ІС!'& 'tВ&р!!111іИКи раTafit yctrl xн. - 'ре зу.'!ь· травний І'.фотеїн. Аону завершиJІН ' виконан- т~т ц1n€ спр.ямо:.аноr · tю- · ни нормІв.

синоптики

картоnляраа1

пІдпр иєl\1-

у четве~ТОМУ f.ОЦ1 ~ДИ·

тваринників району

·

баром вирушати в битву за урожай.

подарств ,

ємства

орrанtз~·вати

адже

вручив

Працівники

Трудова перемога

932, Імені Мічуріна'- 600 тонн. Цим

господарствам nотрібно

директо­

ства перехІдний Черво­ ний прапор Держком­ сільrосптехнtки СРСР.

тарічних трав, закривають волоГу на полях, ведуть

1\НЙ..., <•БобрнцьБий•, •Гоrолlвський•.

генерального

-колективу

но та зелений корм, пtдсіиnи зріджені посіви бага­

•Р~·санlвс-ь-

урочнетІй заступник

Р. Б. Саганяв

Першими ·вивели на поли техніку хлІбороби рад­

Імені Кірова,

Днями в обстановці

ра Всесоюзиого нау ково-виробничого об 'єд- . ванни «Ремдета.'Іь•

rосІІу •Пр:івськнй•. Вони підживІІли озимі на зер­

агрегати 1 в радгоспах

підг-ри-

ємств.

самодІяльностІ.

процен'І,ів озиntих підлигає пере.с1ву.

Вчора вивели на nол11 сlвальнt

серед

споріднених

Sаж.11Ивим аrротехнlчннм заходом у підвищенні 'УJІОжайності озимих 'i't' багаторічних трав в піджив­ ленИJІ посівів по мерзлота.rі~~.У грунту. На сьогодні ц11 робота · майже ;;авершена в ~Li;.: ~:осnодарстаах району.

сівбу · ранніх ярих.

у

кварталі

року він вийшов

1983

ми умовамн взимку, за попередніми підрах~нкамн, близько

за

роботи

четвертому

Н11 зв1мку; Г. П. Соевовська. ·

Однак у зв'язку з несприятливими погодни­

-

сходинк у

підсуІІtкамн

перШИ!ІІ

Ганна Петрівна не · тільки сум.п1вва трудівниця, наставник молоді. Вона активний учас­ ІІНК

дослід·

металокон­ техоблад­

ианни у Всесоюзиому соціалістичному зма­ rаинl пІднявся на най­

проценти по го .Лів ' я пе­

трудівниця

МОЛОДОГО

ПІДПРИЄМСТВА

класом.

програ!ІІН країни є збільшення виробництва зерна. :раловий збір його в нашому __р_айонt передбачено до­ 'ести до 52,5 тисячі тонн. Щоб забезпечити внко­ к._ави взятого зобов'язання, . хJІібороби району, по1JИНаІОЧН з осенt, ведуть · ретмьннй догляд за озІІ· міІ&ІИ.

УСПІХИ

спрацювала вона 1 за перші три місяці цього року. Вирощуючи молодних для птахагосподарств району, трудівииця · добилася що­ добових його прнР,остlв 10.7 rpa· ма при плановому Н>. Збереже­ нtсть · поrолів'я склаJІ,ає 96,5 про­

lідпо­

коп.

2

птt.хафаб­

переДовИКів coцiaJJi·

стичноrо змаганни називають Гап­ ну Петрівну Сосновсьиу. Добре

~бороби району зустрІли весну ~етвертоrо року на

Ціна

НОВІІНИ ------- - - ---

СемиполківськІй числі

УКРАІНИ,

ОБЛАСТІ

року •

1984

1

На

РІН ГОДУЕ

ПАРУІІ

КИІВСЬКОІ

рнцl в

Dдииадцятої п'ятирічки. Перед ними стоїть

КРА ІН, €Д НАЯТЕС~~;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!І!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

КОМ. УНІСТИЧНОІ

ДЕПУТАТІВ

ПАМ'ЯТААМО: ВЕСНЯНИЙ ДЕНЬ :вtдальне завдання: у стисJІі строки,

ВСІХ

Субота, ЗІ березня

Nt 53 ·{6716) •

.

·

І;)'ЛІ>Т~··

ру, І зразковий rpo, 111адський пopr:rr oк.

: Серед інших

!!І ;rзн~ че .

. но хорошу · Р vсанІвсьпої

робот~·

І

сІ .льсь::ої

РЦи нашоrо району.

В . ПЕТРЕН КО.

1


*

! стор.

31 березня 1984 року

«НО В Е

:t' Т Я:а

Ж И

nластмас. 40собливу анернути

на

Тут

nартійне щенн.ІІ

його

ділОІІОі

:км­

підвищен­

нок

ня бойовнtості низових nартійних папок, nоJІІ.п­ шення кер1ІШ1Щtва ми­ ми з боку nарткомів і

Чітко

знали

nлани тоди nартІйноУ роботИ.

·

роботи партійноУ організа-

ЦІІ, брrанізацlйно-nолІтич•

Згідно

моги

nланом. ЩО•

13

низовим

ланнам

партійним

стало

ні заходи по реалізацІї МіёяЧІЮ проводяться семІ­ рішень . XXVI з'їзду нари, де відбувається об­

(Із постанови ХХ:ІХ нонференц!ї мІської

партіІ Унраіни.

зас.1ухано три звіти nе.рторrІІнізАfі!й

організаціr

вміння

бюро>>.

lШРС і sищує

Номпарт!ї.

України).

XXVI з'їзду Ном- мін думнами їх

з того чи

uexo- ·

Це nід· 1ншоtо nитання. -Тут сек· зих

активність, ретарІ

по-бойовому

цехових

вирІ- організацій

шувати поставленІ зе.вдання.

паРтІйних

збагачуються

ноІІнм досвІдом. ют.р практичних

партгруn. ню звІтІв

.

І

Васлухоеумн· nереду6 комn­

набуІ!а- лен~ма nl!j')ei!lj:>нa сиJ'Іами навиків. RОМісІї. до складу яної

ВХОДЯТЬ

УСПІХ- У БО ЙОВИТОСТІ

ти.

партійнІ

аКТИВ!С·

сnеrrІалісти.

ns.pтi!tнe бюро

намаt'а·

ЄТЬСЯ В Іl01!Н!й Мірі lІИКО~ ристати голО!!ну особли­ ІНсть НИЗОІІИХ n&ртІЙНИХ лана!( Ух близькість .до nрийнятий nартією Партійне бюро серйоз- Вже стало нормою ПJ'ОВе­ людей, оnеративнtсrь, мо• :курс на Інтенсифінац!ю ну увагу nридІл.Ає нала­ .zt~ння щотижневих нарад бІльJJІсть. Така ц!лесnр!моеана антиеом. на всlх . галузей народного rодженню дійового· нонт· з партійним дозволила ~олеR­ оrrе­ ро~ота rоспо,!Іарства неможливий ролю за.. дІяльнІстю низо­ яких визначаютьс~t

НИЗОВИХ ЛАНОН:

без да;1ьшого змІцнення вих партійних ланок. ВІн ративн! низових. партійних ланок, є важливим фактором ваютьси їх

бойовитос- пІдвищення

ференц!ї ної

на

ХХІХ

мІської

партІй·

.

організації.

ион-

Саме

Це-

там,

де

nІ.дби· тиву ЗІіІ'Іоду за nt.acyм~a· 111 198З роЦІ ми­ ми роботи зайняти друге мІсце · ее·

за

органІ· нулий nерІод.

рівня

r!. Це особливо пІдкрес· зац!йно~nарт!йної лювалося

завдання,

nІдсумки

Слід вІдзначити. що роботи. цІєю метою вnро-вадже· ВИЯВJІЯЄТЬСЯ ПОСТІйна ТУР· но ІнФо.рмаційну нарточ· бота про п!двищенн.я рІа~ ку, яку сеtфетарІ цехо­ нJІ: nроведення · збор\8,

3

tx

ред

nромислоrтх

nІдnри­

t.мств мІста. У цьому ро­ щ

також зедетьсй

no

довна робота

nocлl·

винона'ft­

nІJt· рол! ян органу· !(ОлектИІ'J• ню 31\ІІдань .napт!J 110го Rерtвництва. · Збори 1шщенню · npoдyJrtlfl'lнocтt госпо;:~арсьнІ плани І соц!· бюро заrюду. Це дає мож­ в цехових парторrан!МІ.\1- nраці дод~тково до nл~му строки. 1111 1 nроц~ит 1 знижемию ал!стичні зобов'язання ливїсть не тІльки деталь­ ях nро~одять 8

хові

парторганізацІї

nартгруnи

діють

1 вих nартійних органІзацІй

щомісячно здають в парт­

втІдюються в практичнІ но аналІзувати, але 1 свО· визnаченІ стату-rом napсnрави, де виховуються у єчасно вnливати на Іх т1J. на них завжан, при· сутІН члени n!фtІйного людей ІдейнІ. трудовІ 1 внуtрІІІарт!йну роботу. На обrом­ моральнІ яиост!. Вони доЗрозумІло. що рІвень бюро .заводу. номуйІсТ!lІ ВJ!t!О­ по:vtагають перІшшшм' дІяльностІ тІєї чи Іншої рення кретнІше

'!Орсьиу 'Іу,

1

вести

орган!з>-

визначається

'ії

очодює.

янІ

тим,

ПозитивнІІіі

uії

досвід

цьому плані

у

заводу

пластмас

1

бюро

.дап! робить

органІзацІї

заводу ро

nідвишенню

tr!ro-

лoc на nолІnшення nрак· тюш нер!вниuтаа цехови·

орrакІ~а·

1 naptrpynliM1i

ЦІймн

виробницт­ незІд'ємноІ складомІ ntд·

ва. зміЦненню nартІйнОУ sищення Іх бойоаитостІ. 1 трvдової ДІІСЦИПJІіИИ. Я. СТЕUІН:КО, tiieтpyiltOp opraw~цНt· У б!льшосt! цехових nарторганізацій момун!С· аІддІJtУ мtс~:ому :Компартtr Ук)'аntи. ти _регулярно Інформують-

ста-

ли нраще працювати :З ви­

є в рарт!й- борним активом.

сnрияють

ефентивностІ

Остан­

як нажуть, нім часом в парторганіза­

до иожної шодини.

ній

мірі

політичну ·робо- хто

доходити.

<:ОбІ!Щ)ТОС'tІ nродукtЩ Kf о.~ nроцеиrа. Тому nарт­

нон- uартійноІ .11анни в значнІй сяться· антуальнІ nитання. ~м nартійнимИ

парторганізаціям

турбується про n!дви-

у СВІТЛІ науки & ІЕ.J!ІЯ:• - смм:s рt!!Льних суспільних вІдстарогреuьк&,

перенлад!

озмачає

аібрання

нниг

ги•.

Є:блtєю

мосим маро~!s

на~ttмють Дд!і

КОГОРТ/1 ПРАЦЬОВ1ІТНХ

письма~ Іудейськоr та християнської релІгій.

-

завіт

це

дохристияп· ним.

дена сtаролазн!ми євреями староєврейською. мовою. Друга Hof!иlt завІт написана старо·

Як

nовІдомив

редакцІї на­

чапьник АТП М

31014

В. Р.

Мансименко, nеревІрка nоказа­ ла·. що наведені факти nідтвер­

дилися. По,вед!нну В. А. Гро­ мового розібрано на загальних зборах колентиву автопідпри­

ремонту

nІдземноrо

туалету діє тимчасовий.

тиз РБУ-4

KCJ.rtt!K-

повинен зан!Н'lИТН

ремонтнІ рМjоти на Єt\tl ДО 1 НБіТНй.

цьому об'­

***

ємства, де йому ~у ло й~азанЬ на лисr мешкаtu:н се.ла ру,а. на nорушення сво1х обов язнІв .. Н1 о. п. Комйанещ., JІ:l\a аапроПравилами безпени. ру.ху пе- понувала ЗJ)t!нити розклад руху

редбачається, що водІї, яні npa- автобусів на марщрутІ ВроАа­ цюють без .кондуктора, прода- -ри _ Рудня,. відnовів началь­ ють квитки nа~ажирам лише на

ниtt АТП .N'~

зуnинках. А.'Іе nри цьому недо- снмевко. nустим! грубість 1 безrаюов­

та іЦодо незручностей в рФзкJІа­

***

На хмеи:rивтtй ІІИст, в ЯRо­ му йшлося про жиtмьои сел;~

ді руху

авrотранспорту.

розрабдено

я:кий

nия'fаtь,

редаr<Ц!я одерж!\•

ла відповІдь .начальинt~а район:

кого заводу будІвельних

виробів. Кож­

ноrо року Ії nрізвище називають в

лі

nереможців

ня.

Передова

соціалістичного

трудІвниця

конує і перевиконує

чис­

змаган­

nостійно ви­

змінні норми вИ­

робітну. План четвертого року одинадцяrої п'ятирІчки ІЮна зобов'язалася виконати достроRово і слова доtримує.

На знімку

праці К.

П.

-

ударнин комуністичної

Лазоренко. . Фото ·м.

Семииоrа.

НА ЛІТНІЙ ЧАС. Держав~та номіс!я є;тного часу і ета-. лощшх частот СРСР повідомляє, що з 1 tвітнй 1984 por{y на всій територІї Радянсьиого Союзу запроваджуєтьс11 ліпІііі час. ПерсхІд на літній 9ас прова­ дrпьс:п О m;1І:н r:rітнп мрепе,1ен· ням годи: nr:r:uвoї t;'J]Ji.;IOI Ш.І одну !"О·

n

ДИ!і.)"

ВПЄl- еД.

1

ного відділу внутр!шиІ:х cпpars М. Л. Бабича. ВІн nовідомив, що наведені факти частково nІдтвердилисй. Громадйнни У. А. Смоловпк та. Л. В. Чаюн попереl1женІ

про

нрим!нальну

йоrо

новий

рух

буде

Зараз

роанлац;

передбачає

Семиполон У. А. Смоловик та маршрутІ

Л. В. Чаюн, JП(І нtде іІе nрацю­

!\атерина Петрівна Лазоренко од· на з кращих арматурниць Броварсь­

в. Р. Мах­

ВІн nогодиІІс.ІІ з автор()м .іrис•

н!сть.

ють,

31014

на

цьому

двох аатобус!в.

введено

в

.ц!ю

з

одержанням ще oAнorCJ автобу-

.

са.

·

1/

~ешкаицІ Рожнів, Rиt ~Y'JO

на околиці села, у листі до ре­ дакції скаржилися на те, що у

них трквалкА час не працює nродуктовий кІоск, а людям не машrують­ похилого віку важко ходити по

***

ЦOJiell'tИBitOMY

ЛИС'f\

xлli't до nродмаrу аж у ц~нтр c:enil. Та й rрафlн його завеаеІІ­ МЄШ· ня не встано&пений.

канІІІІ села Требу:хова йшлося

.

Голова правлІння райсnожиІІ­

про вІдсутність на мин в ок­ сnІлни Т. В. Дралюк вІдnовІла ремІ дні авrобус!ІІ, що nризве­ ре::rакц!ї: «Продларьон у Рож­ ло до nерєвантажени~ машин.

wх дІйсно не працює з жовтня

Начальник АТП .N2 31014 В. Р. Максименко відnовів р·Е,!­

1982

рону.

Продаsець звІльни­

лася

через

незадоа!льнІ

данц!ї,

що

наведенІ фанти пов­

ністю n!д.твердилися. Зриви ЗгІдно

з

nланом

складу,

nоnовнення з

СнламІ!

на радrосnрОбкоопу

маршруті сталися через техніч­ ну несправнІсть автобуса. рухомого

роботи.

одержан­

нв!тн!

nрозест.и

забетонувати

nонр!влю.

умови

літkІвськоrо nланується ремонт

nІдлогу.

ПІсля

в

napga,

замІнити

ремонту

ла­

рьок буде відкритий. Правління

ням нових автобусІв. по марш­ руту БJЮвари ТребухІв бу- радгосnробкоопу затвердило ·taзаве:>ення хлІбІ\ ·дуть нурсувати два автобуси, · кож графін

.

tlr

* *

На ли~т без nJдІШсу про не-

в продмаt Рожніг

13

ГОДИНИ>),

складавсЯ

до

з

наUіС'Jї

ери м ІІ столІття нашоr ери. І. звичайно. не одна людина nисала ·й nерепи­ сувала Біблію. тенсти

rr

стм. ~дейськ~ рел!tія мни бу ли релІt!йними визнає 'tІльки Ст~tрий за· людьми. тож І е!дМража·

1!Іт, ~ християмство Зйа- ли життя Іmморно·, вюts• жав СІ!йtценмими книrи t fІі!Ючи hри цьом~ сІ!Ій ха­

Старого і

~a8!t!s. ракtер

HC'JMro

:Кожному

обх!дмо хоча б у них

рисах

заrаль·

розумІнБй

Загальна н!лью~rь '1'!10-

vявлА:tи сМ1 рІв

структуру Blб.nti. У Старому завІТі

нниr:

своє

1

атеІсt()в! ме· еnохи.

nрамс.ТІавноr

дор!анює З9 до цього

нииг Мойсейових П'яtиннижж 11 : Sуття, !сход. ЛевІз:, ЧисJ!a 1 йторозанонни). :Н ~nророчий• твІр (:книги

БІ~.ІШ

Католики числа додІІІОТа

66.

ще 11 нниг. І цей

5

(тан зване.

с!!ІДЧйtЬ

те.

np6

факт

що біб­

JІ!ЙН! tв()рИ сnрава РУн .!ІЮдсью!х. HayttC'JВЗ. .Іфнтина :Sібл!ї зруnнува.­

Ісайї, Ієремії. Осії тв 1н.) ла твер-дження Іудаїзму і творів п!д нввиою християнства про їІ бМО­ nисаннJІІ (Іlсsлми, Шеня натхненн!сtь. Характери·

! 13

.rtJc~нь. nрИтчІ СоломоновІ зуючи Старнfі 1а Ін.). Енr.ельс писав:

:ЗаіJ!т, Ф.

« ... Євр~Іt-

Од- Цlй.

1

видозмінених

ви&•

Богосло- елІдок раннього в!донрем­ - c.trt'Jвo пення євреІ!'J вІд смr:с

означає сус1да1

1

йk! були сnо­

-

нами~ (К Марне І Ф. Ен~ гельс. Твори, т. 28,

1

ВіруючІ називають БІб- с. l99). .<tс!ЯtИм письмом•.. .. Ноеий і чималий мате­

."!Ію

вважаючи

вениим

п

і

боrоодкро- р1ал f..ЛS: вивчення :а на•

богодухо:~~ним уново1 критики б!бтйного

даром. А томv

в'она

не тексту дали

nід,1Жr!є мІ х]іитиц!, нІ ре- бере3!

вІзН; у кеї ма.r1 ежиtь 'І'іJІЬ• (1947 ки вірити.

рах

.

Вимага

елІмІ

чІпІІ!!шИ зже Чому,

перш!

Mr

за

п!слJІІ

створенмя

належать до

т1ердить.

бy.rm

з

ранньохристиян­

ш!Сtь ськими

т,ворами

чОJ!ов!к

сrмренІ

істориюt

відзначають збіt !~ей. м­ нять і навіть ці.fІих фраз. Нумранські знахідки ше · ра3 nІДтвердили той МЗ·

людини сумнівІНІй

що

століття:

lV

При порівняннІ цих су-

всевишній «утворив Із з4млІ всІХ тварин польових І птахІв мебесних•? Та С/!МЗ nерша t.tlat!a жІнка

творІв на

до нашої ери.

згІд-

днІ!'! сrворнs сnО'Іа'!'ку таарин, а Мr!м J'ІЮднну. а }! друГІй. Г!1ае! ТІЄЇ ж !\НИ· ги. говориться, що вже

залиш-

шкїрІ, папірус!, ·мідІ nонад 40 тисяч фрагментіе. які явлйють сОбою залишни близько 600 нниг. НайДавнішІ з мих

CtO-

наприклад.

бупо

численнІ

аІри в ки .румоrшсних

нО з nёршою главою кни- БОїв

ги Бутtя

1963). У nече­

. Ваді-Нумран

виявлено

написане має nІд собою серйозні пІдстави. Бо 1'\Ожний, хто !nерше . зверт~єrься до тенсту БІ6д!ї, nt'Jчинм .nнgуватись. npo-

· рlннн.

знахідни на

Мертвого . морІІ

1

фі!Іі'r, що Біб­

лі~t не результат «6Q. тественного однровення•. вона nройшла складний 1 тривалий. шщс,л Jі!тератур­

ного рОзІштку.

Пtд вплн·

· археології

бо- мм даних

та

гом одночасно. А в дру- інших наук навІть деякі rІй: Гс1ІІВ1 винладаєт»ся · сучаснІ богослови змуше­

Істор!JіІ nослІдовного ство- ні йизнати, що Старий за­

"' "'

вJ;щовІда.'1ЬІJІсть, .АКЩо е м!сяч·

ний строк вони ся на роботу.

Він-

грецькою мов()Ю IДM.tl()ta• · належать багаtьом авто­ ми nервісного християн- рам. А.'Іе. як прави.1о, вС!

!Іаюrь факти з життя Діяліоності Ісуса Христа.

воtФr відуючий міським віддІпом ко­ мунаJІЬного rосподарства Л. О. Фесенко nовІ!І;ОМИй:

ПІд .час

сумнІву,

«добра вІсть•. За вченням РІдменІ з нимtr. але зали­ цернви, євангелІсти внкла- Шилися :кочовими tt.fi~Me·

121 В. А.

Громовоrо.

_

сьна ч'сtина S!б.Jtlї. скла-. ХШ сtоЛІТтя

сtарогрецьRе

У екарзі иІШІИt 'ІИтачів JТ. Н. обхідність nрискорекия рtм:ОІІ· туалету біля Вакуnова та А. Б. Сивачеика ту громаодсьиоrо rоворилося про rрубість у кінотеатру імені ш~а.чеика sа­ до nасажирів

тератури. _Не викликає

Воно снладаєтьсА з Двох що р!зноман!tни'І\ біблій­ частин. Перша ~ Ctapиtt ний матерІал є рІзночас­

нровення Іоанна ва. «Єванге.1Іє•

НЕНІДРУКОВІНІХ ЛІСТІВ ставмині

Історії

мистецтва 1 Лі·

ф!я, Марн&. Луни. Іоан· П':_С староарІ!бських pe,1l• на.), Діяння tпСJстома. 21 гі.иних І племІнних трsди•

СЛІДАNІ

автобуса маршруту .N2

досJІlДЖення

«Cl!Aтoto рє.І'І!tії -

nослання апостолів

3

Влизьмrь

«нни· еходу найдавнІших часіІ'І,

Новнй завlt І!юtюч 11 є в ське тан зване святе nись­ себе ·4 ~l'iaнre.tt~ (вІд М11.Т· мо є не шо Інше. йн М•

lloro

Партбю­

за!!лухову­

мннй Іх зв!т!Іt . .ТІ.льни за останнІ п'ять місяців на. засІДаннях шфтбюро було

пІдвищення

БІБдІ·н

СІІ про хІд !'!икона,юІ.fІ ра­

бюро турбується про те, ЛіфінацlІ, про те. щМ 8Ін ІНше nрийнЯтих рішень. ДІ~вою формою доnо· щоб активісти низових ла- добре 13 най . форми і ме-

увагу

ATEJCTA _ _ _ __

&ЕСІДМ

ПАРПАНЕ ЖИtТЯ: СТИІІЬ РD&ОТИ - - - - - - - - - - •...- - - . - -

з

12 30

до

рення

сnоча"тку

-

nOriM

Єtш. Ще

Mro

з

бі.'Іьше

Адама, йіt

ребра

це зібрання

-

MI'e-

на:ЗІ!І стародавнІх щуме­ рІв, єrиnтян, євреІв. кетсуnеречно- tii'l ra tн.

-

стей у ноsому заs!ТІ. Зо. Церновні · аnолог е t и крема, 1 народження. 1 Вібл!ї sинори~rоsуюtь П життя.

1 смерть. 1 зоскре-

сІнюt Христа єІJанrелІ!!

текст для

насадження у

всі чотири свІдомосt! людей релttій­

оnисують

сить неnоrО.:(жено.

до- но

nояс-

npo

мІсtично('о уйвлеиня

наsнолишнІй

нити ЦІ cynepeчнocrl ду- Щей nокори хавенство не може 1 тому Наукова

проповІдує

серед

чих слІnу

віру в «сВЯте ІСТОричне

вірую- Біблії.

розкриваючи кОріння

nисьмо~.

художнього

це

гуманну

Для ачених Біблія літераtурно-рел!г!й:на

сІШ,

смирення. ж критика

1

ставить

!

П

суtт.

матеріа.Тrу,

перед

мету:

собою

визволити

пам' ятка стародавньої пи- тодей від nут фальшивих семності. Вона включає уявлень, допомогти rм

ритуальнІ та юрІідичн! . зрозумІти самих себе. nо­ нодекси. хроніни, міфи й вернутись , обличчям до легенди.

народні

весІльнІ

реального.

земного

жиf•

й: похоронні nІсні. nритчі. тя. й яиому людина тІ.~ь· nеренази тощо. Ретельно ки й може знайти сnРаtзЖ·

. вІдонремлюючи ttтopиttнe , йІд фанта:тичтюго, вчені Нdрнt". ш; ,,,·я Бlбl.Іlї дм

тенетамн з' ясу занм

нє щастя.

М. БЄЛtНМ<Цй,

каН,!!"/\а't

Hlij it!

філософськwс


сН О В Е

ТВАРИННИЦТВО

-

nо ·nо в ни ти

Y.QAPHИR ІІІРОНУ

Вагомого збІльшення ваJІово­ rо виробн и цтва · моЛона, що nередбачене «Номпленсною про­ грамою

розвитну

тваринництва

районі

на

можна

у

ня ремонтного молодняка nо­ кладають лише на спец!.алІзова ­

молочного

1981-1985

ставляють за рік лише

рони•.

передусІм,

60

рахунон підвищення . молочної продуктивності норlв. Тому таногС> важливого значення на­

про­

мо­

Белину увагу приділяють пи­ оrанням селекЦійно-nлемінної

<< Заплаений», <<Гоголівський», <<ЖерД!вський», Імен! Доnуча ­ Єва , імені Мі'Іурін-а nитанням

вирощування ремонтного

лодняка.

роботи нерівники та спецІалІсти

ники

госпІв

Дарств збувають

<< Русанівський»,

<< Зоря)):.

Щороку в основне стадо корів

ту1' ввоДиться

30-35

тів первісток,

Ух становить грамів

а

молока

завгодно,

процен­

продуктивнІсть

3000-4500 за

першу

нІло­

лакта­

цІЮ. Таний процент ввqду дає можливІст& не лише вибранува· ти

а

низьноnродуктивних

й

ва

nосилити

вІдбір

трьох як

проводиться найгіршими ми ,

nервІсток

стовуються

Іш. У ський».

На жаль, керtвнини та сnе­ ціалісти інших спецІалІзованих rоооодарств по виробництву молока вс1 надії · на вирошvван-

не

13рахову­

радгоспах «ГоголІв­ «ЖердІвсьІшй», ІменІ

за згодову­

ванням концентратів новлений.

Rуди

не

вста.­

ве утримання у радгосп!

но одІ!ржуtоть низькІ, прирости ваги, які становлять не бі л ьше

го

а в окремих не

лиц!

разу не

гулянии

віко-

молод­

віку

свІжому

та

змагання

за

одер­

.

лодняка.

Виконання перелІчених захо­ дІв 8 . кІ!щевому результаті до­ зволить добитися дальшого під­

про­

nовІтрІ.

до вирощуван­

ня мш1одняна у вищезгаданих господарствах nривело до того,

вищення

що

вого виробництва молона.

вирощених на місці, вибракову­ ється

уже

протягом

першої

продуктивності худо­

би, вагомого збІльшення

в!Дсот.нІв nepвlcтok,

30-40

сnе­

господарств

жання максимальних приро с тІв живої ваги вирЬщуваноrо мо-

жодно­

виnускалися на

на

Тане ставлення

nеревищують

Нрім тО'Го ,

nарувального

цІалІстичне

ІменІ

Докучаєва та на вІддІлІ<у N9 ·2 у радгосnі <<Гоголівський» те·

нер!вникам згаданих

дІвлю . Серед телятниць необ­ хІдно органІзувати дІйове со­

часу nостановни на стійло­

3

· непотр І бне.

добав­

вало­

Г. ЗЕМЛЯНИЦЬІ{ИП, rоловвий зоотехнік райсlль­

та

~ругоІ лактаЦії . А це несе nря· мІ. збиtни радгосnу, державі.

rосnуправлJ.нвл.

чів неамІнмо вІnьііОН

І

r.осподаР· ІІАІІдува-

НИ діс поиа,ІІ !І ТМСІІЧ

СтендовІ макети

й

модеnі,

сnаіІдм

І

фоtді'ІІАфІі ЦеІІТрвn ьноrо за­ nу роаnаJІІдаІ()т~о npo танІ rany31 МІІІАІНмо6удуІІаfІнІІ, як

ву~іnьне, енерtетнчне, мета• nyJttl~нe, хІмІчне. tут же r1осtІнно C)JIГaRtзyiO'I'IfCII мІж­ гаnу:s.еІІІ

ІІИсtаІІІкм.

Texнonorlf ванІІІІ

Ція

,ІІруtСІГО

'taвИijfO

пересувноТ

енсnоамцІі

,ІІемоtІструвати

п

пІдnрмсметваіІ:,

на

tпецІаnьнніі но

еясnьзи­

новиннам

заnу,

Почнма• вне· ІІfІтО.

тематичною

•ЗастОСуfІаннR

Турбуючись

про

зІІІІ

· радгосnів ra-. особ.~иію

на дачі та садові

&ОМХ · ГОСПОд арств СЇПЬСЬКОЇ місІі~во~ті, nрацівникІІми

бy!IUI!OifKK, де обладнуюfься ·

нашого уnравління nраводJІться їх обстеж е ння. Як пра~илСJ, nереважна бі .1Ьшість газифікованих будин, ків н21 л ежить гр6мадяиам на nрамх особистої в.тасності.

установки. Мають місце ви• падки розлиіІу rазу у ба ­ лони неАозволєнІІми мето­ дами. Усе це свідчить про т~. що nрацівники га·з·бІіиіt гос­ noдapctll Сільської місце-

у результаті ціЄЇ роботи

в-иявлено

чю1а.1о

порушень

грубих

пр<'івил

корнету-

саМОВіЛЬНО га~обамнні

t!ості та кері;n· р · - · · nів

не

користуванкя

ві балони і плити . стоять у ·різних ІіримІfІ.! е НнЯ х , від-

буті . Вони не роз'ІІснЮ!!альної

сараях, . гаражах, на nогріб-

ниkах і навіть на г<ірищах . Змонт о вано

га зо ба.~оні!і

ус'tаІІ()!Jкн

в nриміщен.нях,

де е лази n/J!валн

у

погребі! або багато інших

ta

недоnустимих

nор у ш е нь.

Доводи.пось

сn ос терігати .

Гоrо,.lів,

не,

Кню::: Ічі,

Бобрик

та

Світиль·

багатьох

іншихмешканці оде-ржу ють rа~ЬВі ба л 6ни nрtни

на : газ о б я . юнно ілу скл ~ді і везуть їх д од ому на чому ~

сан t; ах,

дах , Мза х', вантажних rр!Ікторах

в

б удь-

вел6сиnе'

· легкоrJих

і аио мо бі.1ях .

~аїЗіть

у

ков·

правил

газом

у

по­

nроводять роботи се­

. ред

населення, не іІидfля­ ють відповідної кількості людей і сn е цавтотра»сnор­ fY А.1ІІ обслуговування на­ селення

н~кіІ~ннй

щасних

ta

ЗМІСН5іганнft

ІІваріІf

виnадків .

або

А

ви­

не-

з цьо-

го· й . внхQднть, що насмен­

Ш! не знає, як правильно і безпечно користуватися га­ зом

Як: в селах Ру,1ня, П,1оске,

ніякої

дотриманню

вання газом у побуті. Газо-

суfні венти л яційні к11на."и і хваtирки у вікн3х кухоІ!ь; зб е рігаються ааласні ба ііони у сінЯх,' коридорах,

радt6ё­

"'J"' "

nрид і

уваги

~іІі.

та

tазС>вими

nрил!\да-

,

Саме незнання _ т.а . пору­

rнення

nравил

nризводять

до . tparitfниx . ВІіfіадків. n ер~повнени!І

rІІзDВого ба ·

ло_ну за~ороне~~м метомм.

випа-

рувався. _ УтвориласЯ вІібу · хова суміш, яка дііІшла до

неіІtьм

nрацюючого

~іІЯвJіен а

випадки ,

балони з 1· азом В;)' Іоrь

з

t<o,111

п ер С' :m ·т-

підпрнє щт в

та

котла .

бух.

о.палю!!альн.ого

Ctalitll

си.trьtшІІ

ЗруЙновано

винИКІІа

велика

ви,

буд'инок;

nожежа,

павІnІІАо- ваннІІ І приnадобуДування~; . r'фаворуч _;. вІдkідувачІ па·

експозиціЮ,

вона КПРС.

буде

мірою залежить наших sодойм .

Rиrвсьне відіграє наснадІ

майбутнє

водосховище

важливу роль в дніпровських во­

досховищ 1 охоплює всІ ·великІ 1 мал! водойми ее· ми : районів Поліської зо­

ни · RиївсьноІ області , які

є зоною рибоохорони Ни­ ївськоІ держрибІнсnекцІї.

Але,

незважаючи

на

сприят лив! · природн! умо­ наші

водойми

потре­

бути

оббиті

Фото О. 6оріІІотова.

нерести­

Ниївсьиому

вода-

увагу влас­

нено нористування мало- . мІрними суднами. (РІ­

шtння N2 5 1984 року) . .Районний

від

9

сІЧня

В. ДЯЧЕНКО, інспектор , Ки­

держрнбtнспек­

цlї,

а з бесто!>І

із nов і тря для горіння газу

ваших

оселі і заміни їх тількИ прац ів н ;; :;а ми га зовн х roc·

ляється

tІі.1еЖ.ною Сt і ною;

окису вугл е цю.

nрер.метамн, з·аставляти метро·вий п р отип о fК с' r' н и й

пра-

вила безпечного корнетування газовими nриладами.

Запам'ятайте, що

nриродних

рмгосnів

достав.J{И

бЛЯХОЮ аб() ощтукатур ~ ні); На n.1HTi і рівномірно роз- балонів З rавом ДО вашоЇ

ycta-

осно в ні

встанов­

ївської

(Фотохронtна · РАТАУ).

прохід між ба л оном і про -

газобалонними

І

qотириконфорочноі не службу газу по телефону менше 15. 04 або 5·04-41, 11 8 селах Такий об'єм потрібен для · І!ИКликайте працівників га­ т о го •. щоб рівномірно К'ом- .зо в их служб. nен с увати в~трати кисню . Вимагайте від керівникіІІ

3 ГАЗОМ! nодібНИХ

вІnьйону біnя моделі міксера АМІ розnяваимя чаеуну.

юtься

- · вик о рисtоsувати з'єднаннях р ед укторів

катего-

на та

вон и бу .с1 и не ш к ідливі. Ад- nо_·t ~ рств радгоспів. Вони Же прИ го р і нні газу виді- rювннні внк о н у ватн у вас значна

кількіс1ь

всі роботи

по

обс.1уговуванню

- nри виїзді на строк бі .1 ь ше

плнt дротяkі скрутки і ви- зо бо в'я з аний

абонента

устатк у вання .

р оtо нту

і

газовага

.

Вартість

вц•

15 діб він конання ци:< робіт rподит!І

n о відомити до зага .1 ь ної вартості Га з у~

рично заборонfІється: кор и с1·овувати Гумові ш.1ан..:.... самовільно від'єднува- ti! без !<Орду; ти та приєднувати газоІіі - сушити бі.1изну над балони , а також nровод ити fІрацюючою nлитою, або будь-які ремонтні роботи, ·сушити во.1осся за доnомо-

npo

це nрацівни к ів_ газового го с п од арства. котрі від'єднаю.ть га з овий ба лон та nриймуть його на з береження до повернення або-

Тим, у кого є за И вий га· завий б ал он , радимо не · зберігати йо го у нєдоз во-

вик о н увати монтаж або лер&носити газобалоніІі уста-

н е нта; - наявність

ликий ящик бі л я nо.tr.вірниж б уд і ве ль, або в о к р е мо м у

нов к и ; - збе рігати

запасні

гою духової шафи; - заб о роняється

корнетуватися. газовими n л итами ма.10літнім дітям; особам у нетверезому стані, які не

ба-

лоня з га з ом у буДь-якому nриміщенні;

nройшли

-

встановлювати га з ові ба .1они та nрн.1а д и в nриміщеннях, де є підвал чи погріб;

З!!Іфиеати наглухо або зак .1 еювати на зиму віконні кватирки та вентиляційні решітки;

~ всtановлювати баланн одн.ого

метра

від

негрівальних nриладіВ, опа-

лювальни~ печей

троnрил~дів •. а плити

-

швидко

н.!JВУ

Приtвячека ХХVІІ з'ї:ідовІ

ще раз нагадати жителям міста та сіл, ІІкі к.ористу-

ріщІІьоrо tilёky розі/)tJал!Іся. Рід.киІ! t::tз ви.і!и~сІt у nриміщення,

tотус

поді .1ити продуJПИ зг о ряння газу в приміщен.ні , щоб

ра;

шах екск с.Р о г о рів. Б ~., они nереnрод у ю ;;,ся о д ю1м абодfJ .\ i ом у.

Тепер моnенtмв му

зу в центраІІьН'Ому заnІ павіnьйону оМаwннобуду-

·~ загрома д жувати ба л они і nлити сторонніми

ІІЗЛМІJІІІоrо внуr·

вщ

nобутових

виnадків ,' заnобігти еиникне н ню аварій, н е обхідно

ближче

У селі В. Димерка .у лю­ тому ttього раку вн.і:Ісfідок

спнка

нІІ, nроrравачІв, nрмJ'/адІв.

нрнnвАОІt)<АУ•

Щоб уникнути

про

та

ресту риби рішенням Ни· Ііісьиоtо . o.§Jffi~ro вико­ навчого комітету заборq­

роАноrо спожмаІІиІіІІ. ІіоІІІІІ• На знІмках: чtорі - падуІІІачів ие:Jм І нно ttpиaaбniO· вІn~ойои «Машинобудування IO.TI. новІ мІ)Дв/11 маrнітофо- І nрІІnадоІSу,t~увІІння~; вни-

новками,

рІЧок

його на л ежить розумно 1 дбайливо . ВІд того, ян nройде нерест, велиною

Звертаємо

вІоІІведе•

у ~Іль~ЬкІ оселі, . 3агинув школяр.

поліn-

обс .1 у г о вувІ!ішsі

І

запаси

великий дар при­ винористовувати

!іИН!в човнів на те , що цього рану на періо.ц не·

дас

моІКnиІІІсть

прямо

-

но.

ІІІ баtатьох мІсt УнраТми, ЛИ"t,ВИ, Гру:tІТ, r.tоn.-аІІІ/і ТІІ імLІІих pecnyctnlк. СтІоремиJІ

ВУДЬТЕ ОБВРЕЖВІ шення

ра-

нсnон·аtІв

маwмиобуру, ІІІання І внпусну tоаарІІ ма•

Іфнсвячема

сться . вона

чотири

З ними ознаАомМІІМtІІ жмtе·

дІІОчІ

РuбнІ

житті риб:

нерест.

ронено будь-яке рибалЬ­ ство на період з 25 бе· резнЯ . до 2 черв.ня включ­

Тх

госпо- хіднииІв І рацІонІІІnІзаторІв.

матерІаnм,

у

nочинається

озер роди.

во­

повінь.

найвІдповідальнІ­

період

На

бо зи. &nмзьно ста е а 'про- 3any - кращІ ро«tотм . вииа­

дарствІ.

і Ш у мить

-

ший

луки,

льоду

. схов.ищt . . згідно з наназом · Унррибводу М 60 від 20 березня 1984 року, забо­

nро-

чисnо

nрмроднмА

цІ гаn уз І . е одними ІІІдних у нароАНому

Це

nоля,

вІд

лищ. щтучні гнізда для нересту різних видів риб,

nяtорІв». В нін представnенІ ро:іробн14 наук6Іі6-АІ!СJІІАнИJr 1 нститутів, вуаІв, нонструк­

аа минуnий рІн тут nобува- нець п•ятнрІчнн зросте маііже в по понад 70 тисяч вІдвІДува• . Інтерес

дойми

кує

nрмnадобудУваннІІ•. nише мисnових роїІотІв, а на кІ·

<Іів.

снігу

люЦІть'ся у місцях, де бра­

nриве~'І'аt. па- т'орсьних бюро. Адже те!:!Р - на пІдприсмствах респу.,..·•·

«МаWМНОІt)<АУВІІННЯ

ся . від

скресають

готовллються

Київ. На ВиставцІ досяг- маtизованих ~оботІв-манІпународмого уІІf'У

Весна nовністю вступає в свої права . Звільняють­

ви,

НАРОДНОГО ДОСВІДУ YftCI"

__

ПРИРОДА

бують ЛЮДСЬКОЇ ДОПОМО• rи. Ножноr весни на Ни· Івсьиому водосховищ! . ви·

АКАДЕМІЯ

нен• ства

3 стор.

УВАГА: НЕРЕСТ

nолtnшеяня

першу чергу. забезпечити на­ лежну годівлю молоднЯка. на · лагодити суворий контроль з використанням концентратів. Телиць, одержаних від високо­ удійних корІв, необхідно видІ­ лити в оnрем! груnИ, :;абезпе­ чиІ3ши надійний догдяд та го­

корма ­

мІнеральнІ

МічурІна НоІfтро ль

юІк часто не пqгруnований за віковими категоріями, nеребу­ ває на однаиомму рацІонІ. А телиці від високоnродуктивних хорів не виділені в окреМІ пле-

молочною продуктивністю.

нерегулярно,

І

потрібно не просто nанладати надії на нетельн! госnодарства. а здійснити ряд орган!зац!йіІих та . зоот~нічних заходІв. І, в

Ється потреба в них . не викорИ­

госnо~

телиць

щось

молодн.яна

*

року

вирощуван н я ремонтного

ЦІалістам

харантер

Тут не тільки. в зимовий, а й у літній nер!С>д молодих тварин нё доглядаюtь, ян слІд, nостІй­

390 грамів, . .tшх · групах 200 грамів.

норtв ,

останніх

з н аченн.ІІ,

формальний

1984

-ЛЮДИНА.._

корІнного

яності

ПІдеумни його помісячно · не пІдбиваються:. Годівля тел;щь

tшрощуеання молодияна не nри­ діляють нІякої уваги . А нерІв­

ордена Жовтневої РеволюцІї радгоспу << ПлоскІвський», рц­

Для

губ­

1

у _цих rосnодарствах має соціа­ лІстичне змаtання твариннинІв.

Сталося так, що з часу стм­ рення нете л ьних господарств у радгосnах «Велинодимерсьиий»,

товарного

Чисто

госnодарствах .

буває проблема цІ л е с прямовано­ го

лодняка

березня

СТ А А 01

міннІ групи, утримуються

центів нетелей від nотреби. Решта молодняка поеинна ви­ рощуватися · безnосередньо у

за

ЗІ

ляться в загальних груnах мо ­

н! радгосnи << Пух!вський» та Імені 60-р!Ччя СРСР, як! по­

Броварсьному

досягти,

ЖИТТЯ»-

менше

та

елек-

від газової

як

0,5

tІсtаnовJіювати

мет ·

газові

балони і · n.trИтli в різних приміщеннях , пр n ;сІавши ;:~'єдн у вал ьні труби через стіні-І; - встановлювати газОВІ

nлити ~ приміщення:<, де дер е в'яні стіни і ст с 1Я (вони в зоні nлити повинні

сnеціального

цьо;о н ев е•

місці, до як о го завждк м о жна достуnитись.

ві дкритим

Якщо вам nотрібно одер• жати будь-яку nораду ч11

вогнем, nеревірка відкритим вогнем може nризвестн Ао· вибухів або nожеж; - nри вияв .1енні заnаху

консультацію щодо . nравв .1 корист у вання газ о м, з вєр~ твйтеса. у міжрайонне ви• робниче· уnравління газово•

ін- · емульсією , . а не

структажу; - використовувати для відnочинку nриміщ е ння, в яких знаходяться ГІІзові

·

'витіІ{аннІІ зрідж е ного га.з у ч е рез венти д ь чи б у д ь -я к е з ' єдн а ння визначаєтьс я миль·ною

лermx місця~. Для краще сnоруд Ііти

nрилади; · ~ користуватися ннзькими конфорками nри виварюванні білизни чи нагрі -

газу н е обхідно негайно закрити вентиль · балона ta крани на nлиtі , а на редукторі «Балтика:. треба по-

го госnодарства -по вули:\Ї Ш.евченка, N2 4 в мі с rі БроварИ у вівторок І п ' ят• ницю з 10 до 19 rодини.

ким дном.

ження «з акрито:. або зняти

ре ж ні

ванні водИ у баках з широ- ставити

Слід

що:

-

також де

у

поло-

Громадяни! при

nІІм'ятатн, редуктор з кл аnана ба .1она , зрідженим nри цьому не

рівень тдлоrи у nри: не

міщеннях ,

затискач

розташованІ

газобалонні

установки.

'бути · вище

рівня

вимикайте

поверхні

вання.

Суворо

nr~вІІ.1

бе3•

е.1ект'ричне печного корІ І с ·rу •-;tІ r ;:я ї а :~о•

nрилади і що

обе·

користуванні

га з ом!

вмнк'айте і дотримуйте сь

освіт :І е ння та будь-які ел ек-

м·і1є .триіІні

Будьте

устатку-

· при з вод ить

дq

внми

nрил а да ~т І.

При

вияв ленні

буд ь-яких

н е доліІ{і в у робот! га з ового

грунту навколо будинку; виникн е ння іскри, не зала- устаткув а ння з вертайтесь· Іі - об'єм прнміщ є- ннsі nри JІюйте сірників, не па л іть управлін н я газового госnо• мініма л ьні/! висоті його 2.2 метра МІ! tS!raнкa або дво·

цигарок , негайно nогасіть д а рства усі дж е рела відr;рr1того 5-04-41.

конфорочної nлити м ае б у -

в огню.

ві д чиніть

ти не менше 8 кубі• rн 1r х к нa тrr r:(JI, нікн а'. меtрів, ' трнЕ онфо r '1 чІІ·J Ї дr~cr i . прnн ітріть

плити

-

не

менше 12, а ня

і

по

19- :}·49. віконні 5-01-47 аб о 04 .

Фr а ~Іуги , nр11~1 і щен · в ик.ш•пс аварійну :

телефонц

18-4-06,

В. ~:VЦ, гоЛовнИй Інженер'. Вро­ варСь~tоrо МВУГГ.

·


·~-~~.

""' ЗІ березня 1984 року

сН О В Е •деноративн~ раннс «КвІт­

нети.~>.

ни. наша Ьатькізщинб-~>­ колективна робота стар­ ших дітей дитсадка ~г.Іа

нІr

лятко•.

Частина сіJтьськоrо ne· йзажу nередана вихо~;ан­ цямJt дитячqrо ком'61нату

«Ка~·ка.~> .з -доnомогою ко­ .1ьороsих к.'!аІ'!ТИНІ:в тка­ нини. А nоряд .. у ~!іжзо­

'f!Яному nросторІ. летить космічний корабе.1ь. На інших ма,1юнках .каr­

tиики

КВІТИ апя

nробудJ:f(ення

вес-

МАМИ

зого

у

залу,

иаминого

фойє анто- JІятна~

основний

наnередодні вельний . матеріа.111>

свята,

чотири

створення

«бУді­ стівки•

. відрізняЮт~ся

Для значною

номпозицій

майстернІстю.

відчувається

-

«Дамо

кулю

· Центра.;ьно!<' є аnліка­

ція Із со.•юмн

І

~~~:П'ятнадцять n'ятнадцяти

Любов

у,раси

тканини

сестер r:рац!.

110

чима.1а

до­

аідготовчих груп. го паперу і намалюва.'1Н лення саморобок; а.п.1Іка­ ~·, На цьогорічну tшстав- свої ма.'JЮНЮІ. Ма.'JЮРІОК цій: череnашки. аnе.'!Ьси­ r<;y діти з ~Альонушки~ Люди Чаюн назнєаєть\я ноєі шкірки. солома. пшо­ вІд яйця, аредстави:ш сонячні ви- <<!\ІИ-- за мир"~>. На но. шкаралуnа

вислови люблять

СВОЇХ

ласку ... '>,

-« ... за

чебурашки. ньому ~- Кре~Іль.

за

-

« ... з~

що

вони

~JaM.

<<За

ГО

доброту»-.

справедливість~.

ТРИ

СІШБО.'1!1,

зумі.1і

« ... :Ja

ніжність'>,

голУбе

nороми.

небо і бі.1ий гопуб. Всьо­ ЯНІ

кожному

Найбільше

зрО·

на-

У

центрі

малюнків

на тему миру: •Голу<> nо- миру•. «Хай завжди в

без.

небі літають голуби ми­ ру•. «1\Іир для -:всіе;У nла·

яснень.

виставни

до ·

лрищеп,,юють

J'.'Ітам

Ух

ни

допомагають

ж

СК.'!ЗСТИ

~І:=t

виховате.їі.

ту

nозицію.

Із

ресrrуб.1!к».

ЧИ

во­

діпш

Іншу

кrщ

осн.;ити окремий

Ішrв!р.

У днтra.:rr:v «Казна'> з дітьми nрацюють вихова­ телі Г. М. Литвиненко. Л. С. С.'1юсареш;о, дітям з .. «ЛастіВК!і'>· доnомаrа.1и

раве.'!ь. V <<rІ1а.'1ЯПіОЕі'>­ Р. А. Щepl'iar;, В. Н. Го­ ломтюн. в ..tА.'1ьонуш­ ПІ'> Я, А. Лещ. Л. С, Абрабен та Інші. Есьоrо декільна днІв

була не

ввстар.н.<?.

за "!JЩІИ:та

д.1я

ФедІр Петров, :вчuтель за фахом, erop багаrьох поетичних збірок. Пише :вів 1 ДJІЯ- до­ рОСШІХ, 1 для ntаленьких читачів. Сьогодві rазєта др,укує добірку нових rворІв поеrа~

=m

а

·Син

днтячоrо

НОЮ

~

•'

ми

а

е!

nервородної

Качана

Лесик.

Лихого ·звіра проклинає.

Со.цатн нашІ уночі,

1У r·

гніві

ярому

1

бій на вороrа йдучи.

ПОНЕДІnОК,

хореспон­

І

дєвr.

Балада про За селом у луз!, де· точився бій. ,Там налина в тузІ

Щвіт ронила сєій. ;Чайки над причалом. Ніби навісні.

'П:1акали.

Ще

ячали

В синій вишині. На в.ечірнім прузі · Промінь догорав. .У зеленІ~! лузі Воїн умирав. rПід'веспісь не М'JЖе, Нj:юв під н1:rл тече.

'Нуля

води

теnер.

Згаснув на очах. А над ним стояло й планзло дівча. За селом у луз!. Де точився бій. Де налина в тузІ Цві-r рони.1а свій.

пече.

неЖивИй

Це був останній старт ни­

ОСТАННІ

ніu.онього сезону. Попереду сnортивне літо.

ЗИМ:ОВІ СТАРТИ У

Фастові

ласті.

Взяли

змагалися

юні

ЗJ команд Ниївщннн.

цими

днями

них

уч~сть

nнжнию1

в

районів

і

міст

Броварів

с:j)ормована

nід

.була кер:вки-

ц;вом тренера ДЮСШ міськ­ вно М. Р. _Кузьмука. Наші С':-lортсменн

зайняли nерше місце, на друге вийшли ки~­

в:J~святошинські

третЄ

-·З

сНОВАЯ

го

м.

ЖИЗНЬ•

комитета

лижники,

Богуслава.

-

орган

і

учні

міс"кого

зайнnІ)а

Юні

восьме

боксери

Вровареного

Коммунистической партии Е.

ии з. шахів.

ПТУ

місце.

з

ФЕДЯИ.

17 аnрРЛЯ 1937 cpe;J.a, 'ІІЯтннца,

ro

Н.

Броюовими.

ІІИХованцІ ·тренерів

· ··

r

К.

. Г .. н.ІJ

л·, с,· Коварсьмо-

'

учні ПТУ Н. ~ Павло

Наше

ко: Тх _ вІ!едено

до

·

з. ЕМ'ляк· и

С.

С'І'І

місце

Адреса редакціІ:

Тмефони: ре:nактора -

життя ства

-

-

19-4-47;

19-З-18;

nромисловостІ.

Куцин

а

Незабаром наwІ

255020, ВУЛ.

на

змаrаннJІх.

Нещодавно нращих ш.ахІ· стів обnасті приймав _Ірnінь. Тут п·роходили :sмаrаннІІ

УІrраиньІ,

заиняе

майстер

Комара

сКазка

Комарови-

1

ми.

20.40 21.00 21.35 22.50 І

На добраніч, n!тиІ

·

Час.

Фільм

сМоя АнФІса•;.

Новини.

11

UT

ПРОГРАМА

ПЕРЕДАЧІ

НА

kИТВ

О&ЛАСТЬ·

8.00 Гімнастика. 8.15 Док ... телефільм at!:r~o із СемирІччя•. 8.35, 9.З5 Історія. 8 R.tt. 9.05 РосІйська мова: 10.05 Загальна · бioлoriJr; • · · 10 кл. 10.35, 11.45 Музика. 4 м. Пісні революції. . 11.00. Науково •· П()ПУJtІІРЮfЙ фшьм

сУр<Жи хл\ба•.

11.15 Нвука І життя. 12.10 Зо.ологІя. 7 кл. 12.35_ ~Карл Маркс І .,уча~ . ність•. 13.20 Учителю - урок МУ• зики. 1 кл. 14.20 Є. Шварц 1 йоrо ~a:S• ~ ки.

rли-

рідним та _бли:sіоким

7

І!ІИСАО8•

nашко о :а

Клименко у 3В'JІ3КУ 3 матері.

кв.

трикімнатну

м.)

у

селІ

ТЯЖКОІО I!ITPIJTOIO

квsртнру

.!lранда

з

усІма

-

ГульрІnшськоrо

·31!1'113А~ . n.

СМеJІТМі'

зр~иосrJІмк

!'айону

Аб·

хазької АРСР на рівноцІнну або двокімнвтну в Бр~варах. Звертатися за адресою: ~- Дрвнда. селище nомобу.ц!вно• ro комбінату, буд. М 1, кв. 24. Рахлєєв М. А.·

обnа-

МІняю однокІмиатну квартнру (17 .8 кв. м ) на ;аруто· му nоверсІ~ оnалеюнІ ·водяне. Індивідуа.пьне на ~(?дно• кімнатну у Броеарах. Anpeca: Житомирська область, смт Олевськ. вул. Щорса. 21, кв. 16. nетренко С. В.

мітету.

ОБЛАСТІ.

Ні.З;82: застуnника редактора, вІддІлу паJ')т!Аного роботи

-

ментує nрофесор. В. І. Сенченко . Передача 1. 19.45 Естрадний концерт. 20.00 Евріu!д. сЕлектра•. Ви• става Грузинського Jiep. жавного театру nаитом!•

вис:nовnюс щире сnівчуття

МІняю

зt.млJІNИ

чес:ть

м. БРОВАРИ КИ!ВСЬКОТ КЮВСЬКА, 154.

масової

Актуальна камера.

сСтавиться nитан:fІJІJо; Листи телеглядачів КО•

Колектив Броварсьиоrа райаниоrо вузла му 8ИСЛО81110Є глибоне сnівчуття листоиоwІ

· (45

В. ІВКОВ, міс~оиоrа, спортко·

ronoвa

nyxoвot

республіканських

відnовІда.пьІІоrn секретаря, віддІлу сільського коресnондента мkцевого радІо~тов.~ення

листів

І

· делеrу_вало

чотирьох сnорт­

о.

:sажкщатимуть

НЕ ПІДВЕЛИ

Броваріа

місто

К~:tіащи­

О. І.' Донч!Інко був СNІІаду · другим призеро 01 •

ЗбІрНОІ .pec.nyбniNИ.

4,

nершостІ

змагання

19.00 19.30

КолектИв міської" середи~оої школи н. лює rnибоне сnівчуттІІ вчител~оці Ж. о. Тї .бат~оиа. приводу емер. тІ

сменіІ. кандидат у май~три

- сnорту ny: 11 ерше

кашенко: І СерrІи 'ГончаР;ен- ·спорту

городеко­

ГОДа. субоота.

запІиу.

Сніжеваго

боксу,

городеного и районного Советов народньІх деnу­ татов КиевсІіой области. (На украинском язьІке). Редантор Г ·аета Rf.!ХОДИТ С Дни вьІХода; t>rQpшш,

особистої

Ресnубліканські змагання що ввійшли в за­ nік ХІ Сnар1:акіади УРСР серед учніов nрофтехучилищ, вір.буnис,. в Львові. У .командному заліку збіР· на команда Київської обn~· сті, до сиnаду якої ввійшли з

Збірна

усnішно вистуnИІ!ІІ_ в.особисто"'1у nи

галузі

неозора>'.

покійного.

__.______. _

nризер;ами цих .зІУІа~а 1н, ·ста·

У ЗАЛІR СПАРТАКІАДИ

об·

в

мистецт_ва. ХазрІ.

Му;Іьтфшьм

І

Ми з братом~. у небо- tукае:м ... ·ДІдусь наш лежИть на бошарській землі У тихім ее,,! за Дунає~t.

.-------------сn оР т--ІІІІіІІІІ

моя

ЛюбАтелям

ка УВ~~~~мира СтефаНовИча КОnОДJІЖНОГО

ВізьмІть нас на·· .к-рила сво У, журавлі!

-

=

фортеnІаниоt

Иолектив міс:~окого 'профтехучилища Н. 4

rО{)ою.

ni.:t

j

1

бока сумус з' nриводу nередчасної- смертІ меХі!J:І\•

Зорю засвІтив і ..мов .т.ой журавель, Уnав

!

1.:>.20· НовинА. 16.30 ~з-за Дону nІсню вК• веду~ . .ФІл~:ом-концерт, 17.00 Фщ~:ом сВарв!ра краса 18.00 fig:~~и~oca>. ПРОГРАМА УКРАТtу:ЬКОГО 18.20 Ф. Шоnен. сБала;аа ТЕЛЕБАЧЕННЯ соль мінор:о. QПУ.С. М 23, Виконує Данг тхай .Шон 10.00 новини. 10.20 юноnрограма сдиво<В:єтнам). вижний світ nрироди:о. 18.ЗО Рух без небезnе_ки. 11.00 Доброго вам здоров'я. 19.00 Міжнародна nан_орама; полік;Ііиіка дщ• стуnеи- 19.45 Вечірня казка. т1в. 20.00 Чемnіонат СРСР а 11.35 в ефірІ - nісня. футболу. сДинамо:о (М<:>с• 11.40 Шкільний екран. 8 к13а).- сДнїnро• .. 2 та:J:Ім. клас. Українська літера- 21.00 Час. тура. 21.З5 ·ТелефІльм. еВелика 12.10 ФІльм еВечари на ХУ· nерерва•. 1. серія. торі біля Диканьки•. 22.40 · Новини. 13:50 Новини. 22.50 Дов!дкова служба.

Зорю евітанкову 6ож.ар3м. Пройшо.в. то;;~і він ·сто -доріг, сто земель І там, ·за. Дунаєм-рlноl(). . .

Воїна 'не сtало.

зловорс-жз

ТІломенем

б

р.

Автор nоЛІтичний оглядач І. Фесуиеико. 22 25 сьогодні у світІ. 22:40 Грає засЛужена арти· стка РРФСР т.. Тауер (арфа). .

ВізьмІть нас на- криl!а своr. журавлі! Ми з братом у н.ебо · гукз~м ... Дідусь наш JtежитЬ ·на б.олrарськ!й зем.1і У тихім сеJІі ~а-Дунаєм. На фронт він ·nішов мододи:м. молодим, І з ворогом .бив~11 ~даром. Бо знав. що несе Чер~з rfолум'я й дим

Доки воду брало. Він уже помер.

!

ное-Айрес: місто І люди•.

-

йшло дІвча до хати

1984

19.10 Діла І люди. сНа по· Чатку ексnерименту•. . 19.45 Фільм сАнна КаренІ· на:о. 1 серія. 21.00 Час. · 21.35 Док. телефІльм сБуе-

НАШ ·дtд~СЬ

солдата

ХОМИЧ.

музики.

ТА

Сьогодн! У світі.

ча•

О;rак І жив чотири рони В полну хлопчина кароокий І йшов дорогами війни До заповітної весни.

Лугом no траві, '-'· •• c:,.(li,O со.1дата й кров на головІ. Рану пов'яза.1о.

фантастичний

МІжнаР<Jд':'і змагання з

про

їсть.

І на ш:кі.'Іьнім футбольнім nолІ М'яча гq,няти залюбни, А він ма.1ень.к1 кулаки

трав•.

н_овости>.

Живе й солдатську :кашу

Иому ·.б навча1;ися у шю•т!

-

сШе·

На здобуття ЛенІнськоt

18.4;:, 19.00

В сирій землянц1 за рікою.

Палало Жито на ланах.

вуЛиці>,

сnортивно! пмнастики. на nриз газети сМосковские

Хай ворогам своїм на злість

війна,

Цей

17.40

Микол!{у.

А

землі. Іш,,а

10.15 11.15

Нехай читає nісля бою

роззутИй

.

ЛІтератури Поезія Набі

'У гніві к,,яв чужинців лютих.

no

А.. Ешnай. Четверта симфонія у виконаннІ Великого симфонічного оркестру ЦТ І ВР. У світі тварин. Новини. 14.:Ю Новини. Сільські горизонти. Док·. ФІльми сЗустрічІ на

nреміУ

У ·сумку вкинули :книжки.

зморений.

но

Гайдара.

9.35

ланах.-

Шинель пошили й чобітки,

Хлопчина

А.

.

17.05 17.10

і Ce.w спа~ІJили в· прах.

Концерт

18.30

ЦТ

Час. ФJЛьм. еГолуба чашка•. За однойменною nовІстю

Бійці взяли за сина nолку

вітрах.

ПРОГРАМА

світ. Новини.

, С:-:ІЬО3ились

очі на

КВІТНЯ

2

ЗАГАnЬНОСО~ЗНА

8.00 8.::>5

тут війна, і там війна ...

чорнявого

1\І. Бобрик.

с.

16.00 Новини. 16,10 Срібний дзвіночок. 16.30 сЮТ-84>. 17.05 ТелевІзійна олІмnІаnа з росІйсьиоr лІтератуі=Jи. 17.40 Телеф)льм «Труnова зміна•. · 1"8.00 Юнопрограма с'Вітчиз.

·

лестіння

Того

для

МУЗИJ:tИ.

15.35

'Л»хl фашисти з автомата !Убили матінку 1 тата,

виставку

кон.дерт

своїх мам І бабусь.

14.05

Із

стиснае,

3чорнІ.'!о жито на

1

.

для

сільськІй

його

·підготували

малюннІв

BITA.HHJle

14.50

На nопе.1ищl край дороги

ці

paH()j<, 11РИСВЯЧе· Березня. Вихован­

8

nоколіиии, щастя.

Г. БУЛЬВІНСЬRИП, rромадсьхий

пернн~й

ний

СОНЯЧНІ'і

череnашок та аnе.JІьсинІ'J­ вих шкірок. да самороб-

ку Тані

Л. О. Кири~. Хвилюючим 1 радісним був д.1я найменших гро­ мадян се.~а . та Іх .батьків

~ІІtІUІІUІUЩІІІІІІІІШІЩІІІІЩІІІІІІІІІUІІІІІІІUUІПІІІІІПUШUІІh~

г.'1я­

«Квіти

1.

В. М. Заїка та

Одьrу Іванівну Шеремет, бажає їй доброго здоров'я, успіхів у :вихованНі підросrаючоrо

S §

ніжної

виготовлену

Рапіеня.

.Rо.ТІевтив дитячого садка М 17 сБарвl- ~ нок• щиро вtтає з 40-рtччям завідуючу садка І

:

nринад­

дач1 ~иді:пии роботу Ро­ маМИ1'>,

Ф. Даl"а·

~·ОWН.. ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІUІІ"~

~

11<

світобачення

У своїх вистvn:ох

ВИ·

~

байдужим.

ве.1ИКОЮ

си.·юю

О. }І~идецька.

. . . .·, .·.. ..

байдужим доо неповторно­

З ЙОГО

nросто­

К.

ra. К. М. Маринка. Л.

Редакrор Є. ФЕДЯП.

полку

знайшли тоді ма.1оrо

r.

ком

~------------------------~----------------~--------~-----------З ЛОЕТИЧНОГО ~ОШИТА

малювання.

рий за.1 д.1я · фізичного виховання. Ігор і танців. В їдальнІ дітлахів зав­ жди чекають смачні сні­ данки та обіди. Про здо­ ров'я і настрій ма.1ят дбають завідуюча дитсад­

Чи й можна взагалІ бути

го

дошкільнятам ховательки

Добре

се.1а Бобрик у нещодав1 но відкритому дитячому , садку на 140 місць. Для них тут є все несбх!дне: іграшни. :книги. ,3..1ьбоми

та нікого

сtитяч! заводсьні комб!на- соснові шишни. каштанп, помога ВИ:\"Овате.'ІІв. Най­ безпосередності і матеріали ги виставляють :кращі жолуді. Вони виготовили не.сnодіваніШl теn.1оти! роботи дітей старших та саморобкн із кольорово­ використанІ д.1я · виготов­

шиванни . 1

Ростіть · щасливими!

зем­

ДіТЯМ.!>.

Л. Б. Джоман. Т. А. Жу­

Виставки дитячих ро- nисали діти. ЦікавІ ни, .квІтн. коt'моназт. Із 5іт на заво.дl rт..орошковоІ 'nортрети малюків-худож­ сірників· ді'rІі збудува.Іш иеталург!І вже с~али- тра- нин!в «Наш! мами'>. будиночок. Роботи дітей Із «Ла~иційними. У юних митців із «Ma-

fr> Щороку

ЖИТТЯ:~>

- · 19·4-67,

госnодар. віддідІв

...., 19-3-05;

. ІніІекс 61.285. ПРУМ високий. ОбеягІ nрухова• ний аркуш. Тираж 12.650 nримірників. Зам; 14С6.

Броварська др\•карня Ниї!І("hКОГО обласмого уnраВJІІння v ("nравах виЛАRництв. І книжкnво1 T<'r>гi8JTI. A"f"\~("8 пр,·кармІ:

nonlrpad:>lt 255020, 154.

м. БровАJЧ< Ки\~ської обJІастІ, в:>·n. Київська, Телефон 19-4-37,

#53 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you