Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ОАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИQННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КНІВСЬКОІ ОВЛАСТІ

9

Відkриmий лисm

травня-свято

Окружним виборчим комісіям по виборах до Верхо-вної Ради СРСР Центрального члени Ми, нижчепідписані Комітету НПРС, одержали кожен окремо від підприє.мс'І'в,

колективів

колгосmів,

р~rоспLв,

ус'І'анов, учбовИх закладів, а також ,від окруж­ них пер едвиборних нарад .виборці·В листи :і те­ в яких вони повідомляють про внеу­

леrрами,

нення нас кандидатами 1В деrrутати .Верховної Ради СРСР восьмого еклнкання по РЯідУ ви· борчих округів і про"ять да:ти З<ГО!ЦУ ба.лоту· по

.ватися

Ми .~-<а·м,

округах.

цих

висловлюємо Ію лгоспнИІкам,

сердечну

пмлку

робітня·

інженерно-технічним

пра­

ці вникам, сдужбовц.я.м, у•сім .виборЦЯJ..'d, які .ви· сунули нас ~-<андидатами в деJІІута'І'и &рховної

Ра•ди СРСР. Високу честь і вилвлене н;1м до­ вl]''я ми повніtС'1110 віІдносимо на рахунок нашої с.1а1Вної .Комуністи;чної .пар'І'lї .і розглядаємо це довір ' я як ооjщчення всенародної піДтримки політик_и nap:rИ, вка JJІIЩJBeuo ,веде радянський

fІіфоД ~ - 3t&l~xoм:y ПШJІХу до торжества ІКО· муні.зму .

ОскіЛьки кожен . в нас може балотуватись тмьки <~~~wtИому вИборчому онругу, Централь· рекомендував наrс дати ний КрМітет КПРС згцду балотува'І'ИСЯ в тшких виборчих о~х: До Р~и Союзу, Бауман· Брежнев Л. І. ський виборчИй окруп', м. МООІ(.ва.

Воронов Г. І:

-

до Р1Щи Союзу, Новаси-

округ, .виборчий Октнбрський бірський м. Нозосибі:рськ . до Рми Союзу, Сверд· Кврuенко А. О. ло.всьинаt

виборчий

ЧкаловсІ'іКий

-

м . Овемловськ. Roalda О. М.

-

~Цо Ра.ди Національностей, виборчий

міський

Мос:ковський

РРФСР.

· Мазуров К. Т.

міськИІй перший

-

округ,

окруr,

,до Ра.ди Союзу, МІнський

виборчий

округ ,

м.

МіИІСЬІК.

до Р~и Національностей, Пельше А. Я. ЮровсьІшй · виборчий охрут, Ла11ві·йс.ька РСР.

.до Ради Союзу, Ленін­ ПІдгорний М . В. гр <ц с ький виборчий округ, м. Москва. ,до Ради Націонзль· Полянський Д. С. окрут, виборчи·й .Крз.снод.ірський ност е й, РРФСР. БРЕЖНЄВ Л. І. ВОРОНОВ Г. І . КИРИЛЕНКО А. КОСИГІН О. М . МАЗУРОВ К. Т. ПЕЛЬШЕ А . .Я.

5

травн,я

7

1970

ПІДГОРНИИ М. В. nол.янськия д. с. СУСЛОВ М. А. ШЕЛЕПІН О. М. ШЕЛЕСТ П. Ю. АНДРОПОВ Ю. В.

П.

до P1Wt Союзу, Юров­ Суслов М. А. сьІшІй виборчий он~. ·м. Ленl.нград. до Р1Щи На.ціональнос· ШелепІв О. М. тей, Ленінгр~сьний місьний виборчий онруг, РРФСР. .до Р·ми Союзу, Киі:в­ Ше.лесr О. Ю. сьюtй - Жов·тневий виборчий онруг, м . КиLв. до Р~и Союзу, НашИІр­ Андропов Ю. в, ський .виборчий OHPY'f, Московсьна обла·сть. до Ради Союзу, Перов· Гришин В. В. -

-

Демlчев О. Н.

,цо Ради Союзу, Дзержин·

-

ськИІй виборчий онруr , м. Мос·ква. що Ради Со!ОЗ'у, Кунавв Д. А. виборчНІЙ ЛеніНІСьний АтнНІсьнИ1Й м. Алма-Ата .

Машеров О. М.

-

День радіо

Алма· онруг,

1до Ради Нац-іональнос­

-

~ащянський .виборчий окрут, тей, Мінський Бі·лорусМ<а РСР. •до Ради Національ­ Мжаваиадзе В. П. виборчий Юров.ськи.й 'ІУНліський ностей, округ, ГрузинсЬІ\Іа РСР. до РЩІ.и НаІцlональнос· Рашидов Ш. Р. виборчий Лен.Ін.ський Таш-кеіП'СІІоНКЙ тей, окруr, Узбецька РСР.

Устинов Д. СІ. ЛеНІlн:ський АРСР.

-

:до Раrди На.ціональооетей,

виборч~tй

окруІГ,

УДІМуртсЬ>ка

до Ради Союзу, Київ­ Щербицький В. В. ЛенІJНськи.й в~рчий окруп', м . Кн'lв. ський до Ра.ди Союзу, Нине· Капlrовов І. В. -

шемсwшй ,виборчНІй онруг, Іваоовська область.

1до Аади Союзу, Совєт· Катушеа К. Ф. ський виіборчий округ, м. Горький. до Ради Союзу, ПетрОІВ­ Кулаков Ф. Д. сЬІки·й вИІборчий округ, Стзвроnольський край. що Ра.ди Національ­ Пономарьов В. М. -

ностей, Налінінсwпtй .виборчий о.круг, РРФСР.

до Ради Союзу, Ша.х­ Соломенцев М. С. ТИНСЬІІ(ИЙ виборчНІЙ окРуп', Ростовська область . Просимо еіЩІІовіщи! Окружні ,виборчі .комісії по <Виборах до Верхо.вної РЗ.Ди С~СР восьмо· го с.кл!Ю{ання розгтщати . цей ЛИ!С'Т Я'К документ nри роостраці:ї 'КаНІдидатlв у депутати.

ГРИШИН В. В. ДЕМІЧЕВ П. Н. КУНАЄВ Д. А. МАШЕРОВ П. М. МЖАВАНАДЗЕ В . П. РАШИДОВ Ш. Р.

року.

травня

Моонва.

сьний виборчий он:ру•г, м_

УСТИНОВ Д. Ф. ЩЕРБИЦЬКИЯ В. В. КАПІТОНОВ І. В. КАТУШЕВ К. Ф . КУЛАКОВ Ф. Д. ПОНОМАРЬОВ Б. М. СОЛОМЕНЦЕВ М. С.

Мал. Г. Юги.

ЧЕРВОНІ ВИМПЕЛИ-ПЕРЕМОЖЦЯМ Останн:.й тижде,нь була неоп·риятлива погода­ Шlft!JOKO не ДООВОJLЯЛИ часті ДОЩ.~ , 'і10ХQ.10ДЗНІ:ІJЯ труд'і·вни.ки рад.rоапу ве~и ІПольоні роботи. Але Т•Р У дно.щі, З')'МЇЛИ .nереборюючи «ГО'ГОЛ•ЇВСЬІКИЙ», rюдолати в:дсrаваІrнІЯ на оеа~д:•нні кар1'О<Пл і. ·

Пер·шою вnоралася з сад~НН!W картоІІІ л:і на ви · д ! лен•::й д:лянці в 70 гектаJJ'ів ще до 5 травня ;:\Іе· ланка Миколи Андр ' й.овича Б•реуса . хан·jзо.в ана ·за'К і ІІ'ч.ення сад1:ння і ла,ики до На-ближають·ся Мико.1и Олексі·йовича Кача.н,ова та Пет,ра Ва•си·

В Центральному Комітеті КПРС, Раді Міністрів СРСР і ВЦРПС 11 ~віТІtЯ 1970 р. s!{ДІбувся Всесоюзний на]рОІ~~Е~НІJ~Я 6оТІн:ик, ,присв~ч.енИІЙ 1ОО "рі•ччю

.lьови,ча С'V'шка .

АгрегатЙ переможц: в з~ІаГаН'НЯ ІFрИ· КJ>асили

рех : дн'! чер вон-і вИІмІПели.

ne·

В. ОСАДЧИFІ, головний агроном.

Г. МЕДВЕДЕНКО, редактор ра.а.rоспної багатотиражної газети «За Вітчизну» .

UПириться ~магання П : дво.!J!я.чи r(д-су.м.ки ·змаТЗІ!І'Н:Я на веСН·Я·НІІх по· льових роботах, •кер.:.вництво, :парті'йна і профміл· кова орган:.за:LІІі ї sі ддUrка :.мен.і Лен~на в : дзначи.1и

уда ·р:ну ,роботу на с.:,вбі механ ~затор.:в .м . Семка, Б. ЮхтИ, сівач:в М. НІІШенка та А. Ски6и, •на са· 1М. Ва.сюка, М . Я·чиика, П . Се · д•:•н.и·і картоn:)Іі меиога, І. Крук.а. На відд і .1ку і мені М:•чу.р'і на ·nов:ним ходом ве· деться садіння сунІІІ..(і'. Сере д •передови•х ·мехюrJзаторі в

в і дділка •імен і М . То:остенко, ,І . Она.шко, Г. Єв:хочен· К:рова ко . А.1е тут ще не на високом•у ,рівн і орrа'Н,~зація fІраці НЯМ,

робіт.

Ан тещІ'.

Фото А. Під:хубного.

ЩО

роботу вранці роз;n•очинають і.з ·заІП·~знен· НеГа1'НВНО

8П.1ИВаЄ

• На

ТЄМІІІИ

JIO.'tbOBИX

В. ЗАБЕРЕЖНИЯ, грома;ІІСW(иІ кореспон,ІІ.ент.

(Фотахрон:Иа РАТАУ).

Радтосп «Велиходнмере"-"'ИЙ».

(Фотохроніка РАТАУ).

ІДі Ції у ,nрОМИІСЛО.RОСТ·і, гооподарстві.


ІШUІОППІІІІІІUІПОІІПІUІІUПD

======СЬОГОДНІ-ДЕНЬ РАДІО======

••

ТРИ5УНА М.ІЛЬИОНІВ ЩОРОКУ •СЬОМОJ:О ІГІІ,а'ВНІЯ '11Р'У1дЯЩЇ 'НІаШОЇ

к·р·а·ї,ни Іві,~значаюТь День

•Pa.)Jiio. Нині Це

"вяrr-о омбливо ш~аме~нне. Воно ІМайже опі,в­ иал•о (:! великою !Датою lОО ...річч·ям з ,щня народже•н>ня Во:юди:Ішра Іллі<rа Леніна. Нщ:.(а.ю••rи Іва·жлИІв:ого ·зна·чеНІня відк,ритrrю рщщію, Володимир Іші~ч 1:nрозорлпво :П®ед­ бачИІв, ЩО >ВО·НО 'С'І1аІНе >Не ТЇЛЬКИ НЦІИНИ'М ЗаІСО6ОМ :JВ,ЯІЗКУ, а :Й Шlfj)I(JKOIO ТрИбУН•ОЮ пршrа,гruщи і агітації, ІМ·огутнім ІЗНа>р·яддям ОПіЛІК}'ВаІННІЯ ІШ'Р''!1іі__:_з '!1РУІдЯІЦИМИ ІМ'З:СЗJМИ.

І спращ:J:і, 1радrо ІВ- lil'am} ІЦНі в :наJЮі,льm ІМа>С'ОІВИМ і ОПеjраТИВНИМ ІПJОСТаЧаJІЬІНИКОМ Іj)ЇІз­ НОМ'аНЇІТН<ОЇ ІПО'ЛЇТИЧ'НОЇ, ЄІК'ОНОм'ЇЧJНІОЇ 'l'a 1ti}'ЛЬ­

'fІYІjJI!Fol 'JНфо~а'Ц·ії. ИіJІГО CJr}'\XtaiDТЬ wомі й ді,ти, люди ІРізні оо. ~Ф~ом, ІJІЇІВНІеМ освіт­ ІІffіого 'l'<'t ІІііУJІьтуtрного 'ІЮЗВІmКУ. РЗІдіо оо·вж­ >'\И :ба:ЖаІНІJІЙ МЬ у ІК)ООЮІОЙ 1 СЁм'і. Шви~ими rN!!МПЗJМИ Ірозвивает~>С·Я і 'І'еле­ ба;че>Н'В.'.Я. Hll1fi ІВ ОРОР rrел.ев1зійним wв­ леmнu OXІmJJIOН'a те<рІІ'І'ОР"ЇЯ, н'а ·лкій 'Іфожи­ ;ваG олизЬІІrо 130 ІМ'ільіООнів чоло.вЖ. It~wma ІП&ртія mдає ве.'ІИІК,Qі'О ана­

чеJmІ.я .Щ3ІЛЬІШому Ірозвmцtу :РСІ!діом·овлеонн.я і

тед.еtбаЧЄІІІ1fJІ, 10прямооує І)'ІВаІГУ і~ ІПРацівни­ к'іІв ІН'а •н еоо6 ~ілн.ість бути :ІJ(jСТіЙІВ\0 ,в твор­ чих ПОШУJК'а.Х, ІПМіпmу1ва'11И ЗМЇtЛ 'І1а ХУД<ОЖ­ Ній ·рЬвень і)а~евіЗmних tiJI)>OniJIIIМ. ,ВІІІГМ'О }'ІваJГИ ЩНЦЇ:Л!ЯЄТЬІМ &ООІ'ИвізаЦІіЇ та УІ~ооканалеІШЮ tрОООО'И Nісцевоrю ра~іомов­ леІНJНЯ. Н.а Уюра:їІІfі ,gа:ра.з діиь 488 1аіон-

'NЮІЧі

З'e'JiuD д'.JfЯ іЦаJІЬШОІЛО ІІFЇііJІВИЩЄІІfНЯ УJ>ОжаЙ­

і>Щ:Ііогз:зет ІНа [JjЇ!}J!ПрІІЮЮІ1вах, І& ко~гоопах і 1рз:дгоооах. В їх •J>оООті б~уть уЧ&1С1'Ь

них і ІМЇІСЬІКИХ 'Ращ,)оредаtІЩій та

ВОІСТЇ '12 3біJіьшеоння •валових ІЗбцрів зерно­ ІВих, Т€/ХІНr<mfиХ і ІСОj)МОВИХ І:КУЛЬТур, .зр•ОС­ ТаІН'НЯ Т8МІПJВ ІВІІ\рОбІНИЦФВа ПРОДУІКТЇ'В 11Ва­

близІ>ко

25

3,.5

тисяч ruктИІвЇС'Тrв -

КМ'ГОС'пниюів,

'ІПр~рwвннк·ів

Р'О'бітниюіш, >інтелігенції,

рИН·НИЦ'І1Ва.

Пе~р·ек,он>ІІиво і [.":І·охідливо р·азм.авляють ;1 аноІЇ,ми слу,ха<qз:ми 6а,11ато 'ІНІІД'rогазе'Т Він­ НИІЦІШІ(}Ї, Хар~кrвсЬІк,оі, Оде~сІ>к·ої, Во·рошилов­ лр.ац'сько.і, Житоми:РСЬІКІ{)ІЇ та інших облас­ тей. TY'l' д•бають таоож 1ЩЮ ~створ·еІJІІн.я хор·о­ tпих >у,мов (!\'д'я tрю,боти 1ред·а•кцій, tретеЛЬІН'О ~обмрають і 1 ВИІ~ОІВУІЮТЬ ІКаіДІРИ ЖУ'РН.алістіІВ,

ра::~іt(}ЗJМа'!1~рБв тощо.

В ці

,ди.~

:ре~дшюцШ

.місцевих ращіоr111зет

ІПРіИІСtвячують •оної Іпередачі соціаліетичному :JMaІfiЗJIIIH® за Д10е'І1рО,ІООВе ІВШЮНа•ІІІНJІ 3З:ІІІДа'НЬ

Іп' яrrирtіЧІки.

Вони 'СІЛаtВШІ'ТЬ т~рців ма.те­

:Рі&ЛЬІНИХ ,()л,ат, Ірозп<Смвідзшть ІПРЮ 'fе 1ХІНічний: про11ре1с, ІІJриведення ІВ .цію 'рез~рвів зрос­ таІJШJІ ІПрОДУJЮІ'ИІННІості ІІІРЩі та підвІfЩеІІmя ефеJКТиmюсті ІВИІР•обнИІщлв,а. І це зрозу:міло, Щ'\Ж'€ розвИ'І1ок ,Р<J..:\ЯНСЬІІ;ої економіки •ОПрtа'Ва ІВІСЇЄЇ ІПаІW\ЇЇ, !ВСЬОГО ІНЩНЦу. 3а1 СJІІУfІ1ОВУ·Є с,х;вал•еНІНЯ ІІІ.(}ЗJWІ'И!Ка \ІІ1рове­ деоІІІНя •об.'Ійwmх ІПщюдач між реодwкц~ЯІМИ

Д{))П'О\М31Гають

jім ·разом 'З

ШИJЮRИ!М а.втар­

смсим а!К'ГИІВОМ IJ.'OТ}'IBarrИ ц:ік,аві Й рі•ЗІН•ОІМа­

'НЇ'І'Н'і 'Р'ІJід~опер~ачі Пр'ОТЯІІ1ОС'Іі ІНЗІсту.ІІІних JРОК'1в ІПере:дбачаєть­ ся

даошше

ІПол.Іпшення

~ех·нічІІюго

сталrу

мr(ЩеІВ'О•ГО ІрЩЦЇJОМ'()ВЛе'ІІіІІЯ. .Вживаються за­

ріал<ІІХ :.ЯіКИХ .розпові,д<аєтнс'я 'ЛіЮ •та·н с'ПІраtв

Х(ЩИ ІП'О ІПЇДJІ1ІУ00ВіЦЇ d ІП'е!{J<ffіІЇ~ГО'І'ООЩ;Ї .Жуtр'ІІQ­ ЛfС'ГС~КИХ ІКЩ~рjв ,ІІ;ІЛЯ ІІJ'ІJДІО і ТеЛе•баЧеННЯ.

у ІІООJІе&тивах,

Все це ІСІПРИJІТИМе ІКрщоку ІВІtКОІРІrеТаІНІІІЮ

еілЬІсЬІЮих і 3ІІІІВЦJJСЬІКИХ >І>ЩЦ!Ї(}ГаІЗеrr, в маrrе­ рО';жривмоть,оя

форми mеф­

•сЬІких ·зв' язків ро·бітничо!1(} клаІС'У й ce:JFJВН­

е~фірнаг~ часу, ІП'QВИЩЄІННІЯ і телеtІFеJР'tЦач.

C'IlBa.

ЛруДІНЄІВИ!Й

\ІІІК<Ості

З великим задоволенням по. ЗІдоровл:яю Gемлякі,в-броварчан і,

зокрема, княжичан з 25-Qіччям нашої історичної Перемоги над гітлерівською Німеччиною.

р.адіо­

Любов до в~йськової опеціаль­

р.) &ен}'ІМ ЦК КПРС

Оточені б1ІІІ:'ЬІКЇВЄЬІІШМ ІПіКJІІуВа.JfНЯІМ ІЩlІР'І'ЇЇ

ваІКJІик•wв ІІ'ІJІУ'дЯІЩих ІПоси~wrи ІРе'ЖИМ mrоню­

та 'У'Р'ядУ, \Пj)ацівники ~в'.mзку, Jl)a~iiO і JІІеде­

.мії, ІПЇД'ІІеІСТИ іВ~іІІПОВЇДаЛЬІНІЇ'С'і'Ь КОЖІІЮІ10 Іlіj)а­ ЦЇІВНИ\Ка за ~оруч·еІІУ щіи:ІЯІНІКУ Jр•оботи. Цwм

ба:чеНІня -і нацалі іВІfК'ОІІІУ'ВатимУ'l'ь вОООtКу Й ІПОЧ е<ОНУ Іj)ОJІЬ ІПРОІПЗ!Га>ІІІД·И'СТЇJВ >JrеЛ'ИЧІRИ~

пиrга'ІІІІІІЯ'М 'батз:'І'о у•ва,ги tпрцд,і'ЛЯ'ІОО'Ь ред\\Ікціі СЇЛЬІСЬКИХ Іра:)(Ї•ОІІJІЗет. 3 ідОПОМОГ()Ю Пj)<О\Ве­

ЛЄІНІіНІСЬІ!ШХ ідей, 6УІД)''ТЬ Л'ЇТООІИСЦЯ'М'И rе­ роЇЧЩ!Х ·Ішрз:в ІР~Я'ІІІСЬІКОГО ІНа.р.одту - буДІіІв­

~еННЯ .rріоМЩ1JJСЬІКИХ J)еІЩІІВ-ОІГ~ЯІд'ЇtВ, ІІІОВЇ­ ЩОМЛеtНЬ І{J<&'іі:іШЮС'ТЇВ Та. ЇНфорМаТОІІJ'іВ радіо

НИІ:ка КО'lІІУІНЇ3.'ІfУ.

(1969

IOO~OO®r® Ш~Ш! ш~ш~ ності прищепив мені батько учасник першої світової і гро­ мадянської воєн, який помер у фашистській неволі. Закінчив Харківське військо­ ве •авіаціЙtне училище. Війну по-

П. СІНКЕВИЧ,

СІПрИ.!fЄ ІВИШ}ЖУ'ВаІН'НІЮ а ·ВИ"Юt.\)'И't'ІІа'НІНЮ rpe-

головний редактор

, Українського

радіо.

ПЕРЕД МІКРОФОНОМ - "ВІСТІ БРОВАРЩИНИ" .IQc...,._,

Наша краіІІа, ~ .~.~ ра· аи sан.а• холо,ІІ,ІІ.-uикв, електро­ Аlо, ике JtPII!I!IIIho t.Іа· .~DІЧИІІJ виробів та U.Иих пІА· ву·: .,Ітчизн&ІІ .-уцІ. 8етіІrезве ·арІІеІКта боро.nиси за виконання

ІІІА-- ра,АІо, u могу11ІWJІ'е за• взятих :юбов'яза• на честь сОІІJ··Ііо•ІІІКОі II)'JIIa1')'pH, бу- ІОfІ-рІч•ІR З ДН!І нарОJ.ЖеННЯ ВОЖ·

.110.

сиdвеие

с.Коі.

n.-

з8еІІ08ником

Аер....В

В.

І.

Рц•и-

дR.

РозпоаІдаJІоttІ

також

про

те,

ЛеаІн•. •ких успІхtа у роботі ,11.омоглися

Be.~~nd ІJІ.Ііч Н88НВ раА1о ra!eтою без пааqу І' без ~таиеі.

радгоспи сП.~rосківськиІ•, еРуса­ нІаськиіі•, сТребухNІськиІ•, сЗори»

КомуністІРІка партІи пере118орІІ·

та ряд інших господарста, ик вони

ла в життя мрію В..о•м•ра Ілліча про тоА час, коq 8CJI краї-

rотуютьси до ве.rtикоrо кенараА­ воrо свита трудящих, tiK прово­

ся в ІІес:квL В Paцwewtoмy СоюзІ ство,еІІо ryny мереау поrуаJІІІХ радіостанцІА. Гuос сУОАцІ наІІІоі Батьківщинм ...., Москам, ro.11oc прав,ІІ.и чути а усіх кyntax ~емноі кулі.

На sаводах, фабриках і будовах раІіову rаричу підтримку знайшов ЛІІСТ ЦК .КПРС, Ради Міністрів ~у рСР, ВЦРПС і ЦК UІ(С.М сПре nоаіпшення вико­

на буде чути газету, ика •wтаєта.- АWІ'Ь весняні по.nьові роботи.

рнС'rанІіи jІезе....

.-,обництва і

За останні роки в багатьох ра· посилення peJIUIМJ . 8!\Ltl ..~iї в на­ йонах п~а.nи працюаати ре.м;акції родному госпо~..:·· Про цей

paAo1111oro

радіомовлеtПІtІ. Ії було

створено І в нас, у З тОІ'о часу відбулоси

Броварах. понад 350

дищі району борються за їх пере·

лення

творення в життя,

порошкової

про підготовку

до виборів у Верховну Раду Сою­ зу РСР.

Разом з ци'м в передачах є різ­ н·ома·нітна інформація про нове на підприємствах, в радгоспах, селах, навчання

в

шко.nах

та

багато

ін­

ших цікавих повідомлень.

Проте в рОботі редакції раіІон· ного радіомовлення є певні, так би мовити, невикористані резерви. В радіопередачах ще рідко беруть участь керLвкики промислових під­ приємств, радгоспНІ, птахофабрик, nередовики виробництва. UЦе не­ досить передається матеріалів про життя партііІних і комсомольських організаЦій, роботу сільських Рад.

і .в

Недоліком є і те, що передачі районних радіовістей транслюють­ ся в обмежену кількість населених

передачах раАоиних вІсn:І. По ра­ діо передані кореспон,ІІ.еJІЦіі з за­

пунктів: по Броварах, в Княжичі, Веди,ку Димерку, Богданівку, ча-

важливий

докумен

АІ880с:и

пере,Рч сВістеА Броварщини». Під ~одів порошкової металургІі, елек­ стково в Рудню, Залісен та підсоб­

час підготовки до 100-річчя з дня

тротехнічних виробів, торговелt>нО·

наро,11;женни В. І. Леніна редакція

го машинобудуван·ни, шиноремонт­

раАон·них радіовІстей в своїх пере.. аоtах реrумрне висвітJІюваJІа хі.в;

ного, буді.вельно-монтажного уп­ равлІння .М 5 про те, ик цІ та ін-

змаrаиІUІ р~Ітничих ко.11ективІ• ирома:лоаих яі,І.прнмста, ра,І.•

ші колективи борються за еконо­ •Ію ма1ері._.Іа, с!Ір08ини та енер·

rоспІв

І

птахофабрик

на

леніuськоrо ювілею.

Тах,

честь rети•в•х ресурсів.

8 останній час в передачах posnoai,І.a.toea про те, як ко.nекти-

Ре)(акціи

веде

районних

пропаrаи.-у

радіовістей

рtІІІень

ХХІІІ

з'їзду КПРС, розповІ.в;.ае, вк тру-

не rоспода.рство. лах

В

нараховується

точок

мlcu,e!Joro

Інших ще

же се-

пона,11.

10

ра-діомоаІІtиІІ1t.

Коли б вони були включені в ра­ йонну радіомережу, то скільки на­ ших труді,вни.кі.в м.али б можли­ вість слухати районні радіовісті, знали б, ик робітники сусідніх радгоспів і птахофабрик борються за виконан·ни взятих зобов'язань, як працюють, відпочивають.

Добре

працює

редакція

двічі на тиждень слухають остан­ ні вісті. В передачах найрізно­ манітніша інформація: про роботу .механізаторів, ланок по вирощу· ванню картоплі без затрат ручної праці, успіхи овочевадів і тварин­ ників, роботу шко.nи. Tyr же ма­ теріаJІИ про рішення ХХІІІ з'їзду КПРС, підготовку і відзначення

заводах

пластичних мас,

металургії,

торго-

вельного машинобудування і Літ­ ківській швейній фабриці, ика нещодавно тут створена. Вони зосе· реджують увагу робітинчих колективів на успішне виконання п.nа­ .нів і соціалістичних зобов'язань.

останнього повідають

року п'•тирічки, роз­ про авангардну ро.nь

комуністів на виробництві, як пра­ дюють правофлангові п'ятирічки, разом

з

цим

ведуть

пропаганду

передового досвіду.

Якщо в названих селах, радгос­ пах

і

на nідприємствах

організації

редакцій

партійні

спрямовують

роботу радіомовлення

місцевого

ворога,

СТJ!ами, мобілізацію робітничих ко­ лективів на успішне ви.конання

паси,

планів зань,

і

то

с.оціалістичних цього,

на

зобов'я­

жаль,

не

ше

огол<!шенни.

Зараз

цій

ГОJІовне

місцевого

пропаганда

в

роботі

редак­

радіомовлення

рішень

ХХІІІ

-

з'їзду

КПРС, боротьба трудящих за пе­ ретворення

в

за

виконання

успішне

бов'язань річки,

на

життя

цих

рішень,

взятих

зо­

останній рік п'яти­

підготовка

до

виб 0 рі.в

у

Верховну Раду Союзу РСР.

свою

лення.

радіомов-

глибою." ТИ·

десантували

доставляли

ких

вшсь­

партизанам

зброю, спорядження }швозили

з

аеродромів

і боєпри­ партизансь­

поранених

і

<<ЯЗИКіВ».

Ніколи

мож·

на сказати про партійні організа­ ції радгоспів «Русанівський», сЗа­ ворІів.ький• та ряду інших. Тут партійні організації мало контро­ люють роботу редакцій місцевого радіомовлення, мало надають їм конкретної допомоги. Тому не ви­ падково буває, що окремі переда­ чі сільських вістей сірі, нерідко замість інформацій передають ли­

д. ГдВРИЛІ'!НКО, редактор ра/іонного ра,11.і~

редакції

дали розвідників в ли ка,

100-річчя з дня :народження В. І. Ле11іна. За остакній час пміпщили роботу

чав сержантом на посаді штур­ мана корабля. 3 підмосковних аеродромів наші екіпажі ~ани­

на вирішення поставлених завдань .перед підприємствами і господар­

радіо­

мовлення в Требухові, де трудящі

на

не

забути

бойових

товариші·в. нні Іза.гинули ІВ лі·сах

БряНІЩини і БілорусИ, Прибrі;;..:.

тики

1

Унраїни, Ленінградсьної,

JСмолеНІсЬІної областей чудо­ вих льотчинів і хоробрих воїнів Сашу ОтрельнИІкова, Вошщю

Єніна,

Ваню

ЕJгорова,

Жу·на,

Васю

Дьомина...

Кос·тю 3а,па-

м'я'І1али>сь Іпольоти .в .район Ст~ лінграІда не

-

доставна рі,дини; що

замерзає.

ІПального,

мастила

та боє,припасів ІдЛЯ та.нністів.

Пам'ятним для мене є рік. Тоді я став

гвардійц~м.

1944

комуністом і

·

Після війни

-

навчання, ос­

воєння нової техніки. нання важливого

,даннн бУ'J!

За вино·

урядового зав­

на:городжений

орде­

fІОМ, Jfеніна.

··звLльнився

QOI&l•

у

за,пас в 1960

.Црацюю начальником в•і,д­ ~пасажирсьно­

,.,fQ;.IiQ,p:aн.:~пc)p1~Y Астрахансьио·

НА ЗАВОДІ НЕСТАНДАРТНОГО КО ГО ОБЛАДНАННЯ РЕГУЛЯРНО ПЕР ПО ВНУТРІШНІй МЕРЕЖІ МІСЦЕВА Р ТА. ВОНА ІНФОРМУЄ СВОІХ СЛУХАЧІВ П СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ, РОЗПОВІ ПРО КРАЩИХ ЛЮДЕй ВИРОБНИЦТВА.

НА

ФОТО:

РЕДАКТОР.

ГАЗЕТИ

аерякам

ciiiТnoro

, здоров'я

рідної

КАДРАХ І. Я. КУЗЬМИЧ ЧИТАЄ ПЕРЕД МІКРОФО­ Фото д. Козака.

2

стор.

О

о

новЕ

житrя

о

Четвер,

м.

7

а

до

травм

неба,

великого молоді

-

подвигів

Батьківщини.

М.

НОМ ЗАВОДСЬЮ НОВИНИ.

О

1

щастя,

себе

ІНЖЕНЕІІ' ПQ

успіхів

мИрного

ЦАРИК,

вt.цполковнвк запасу. Астрахань.

1970

року.

---Q

в


УРН/І П'ЯТЬ ЛІТЕР

МалЄ'!ІЬку . червону

ПоеІ1ОЛ•ИКИ

нові, Д~ДОМ

...

Хоч comre ще висне Над ран-ні.м об.ідо.м, Та вже прИІмірІяю, Тющюю,

р.а,д:ю, оо в.завтра я взути Іх маю надію. оо завтра до школи, До першого кл.аЧ}'! І .мати виЙІмає З-.за па:з•УJ.'Ш «касу»: - Оце на <букварик, На зошити й ручюу ... Із ІПечі бабуся: - .Гляди ж там, онучку! А ді•д той ваго.мо

Жало 1JOCH сумниМ туманІШ,

.!ЮХа•ННЯ­

Ро.зквітли знову

в темря-ві иі•чній;

Я не засн,у. В-іtц в.еІЧора до ранпя На ни.х див-итись хочеться мені. К0ІЛ•И ооsор.я.ть: «зорі наче оч і»,-

~о.1,д,ати,

вс ьому дава ло крилІЗ

Коротке та сильне - Ленін . Василь ОНОПРІЄНКО, робітник . с. Соболівка.

Це зна'ЧJ!11ь: .в зорях є людське

У•чені ПЮТ<рібні Ві:гчизн·і И пілоти, І Р J'ІКИ надійні Ра\!ІІЯ>Н<:ькому Ф;юту .

тепло .

.Коли гQІворять: «ОЧі наче зорі»,­ Це зна•чІПь: очі- дивної кр.а•си.

Це •зн.а-чи11ь:

Береза

в серІЦі ко.жноrо весна

..

Лиш той не екаже: «квіти иаче зорі•», Х11о •п'д з.і•рк.а-ми зусrр·ічі- не вна.в .

ВаJrентина ЗАХАРОВА.

І

rі·рол-kок м.ал.енькн-й

пос·м.~хається

Соої го-~івки ГO.l:Q'BOIO

І

На

БеспеЧ'НЬІ.Х ч аек бьtстрокрЬІлЬІй лет.

Люблю расrвет. Хохл.атЬІй чнбис

3.

плачет.

Над~я Петр івна, Учител.ьк.а наша, На rrерші.м ур-оці Знайомиться з ·класом: - Хто л-ітери .знає Або ра хувати.. Мо-жливо, вже хто Н.ау•чив ся ;й чИІТ.ати? І '11УТ, ніби ви.х-ор , У ти.ш у вл іт ає : - П'·я:nь .1ітер , - гукаю , ­ Я ІПишу, читаю!

Ст1оят в роси•стЬІ·J>-бусинк.ах

П '-ять .1іте р ... І дошка

11

Скр.и.пить у натхнен•ні: К а рбую друкованюt

.

ІОу'СТЬІ.

Сверкает со.шце. От лучей tГО\)ЯЩИХ

Кра·~неет г.1адь светлеющей водЬІ.

~Ір ТЕРЕЩЕНКО, студент.

с . Л'іrкі!.

За народним мотивом

пройти.

У нашого Омелька... З·нов у ·н-аШОіrо Омел,ька НевеJІ-ІІ"Іенька сімейка: т:.льки ві.н. А жона ... Ні, жон.и в .н.ьоrо нема .

в ней бурлwг,

Люблю ее, к.огда в разсаре лета Приветливо ~р.я.ми шелестит. ЛіюбJtю ее осен.ией при закате, На\)я•женную .в •П•урпур на6и.вной, И в 3!\tмне.м 'fюдвен~чном .платье, ПрИІКJ>ЬfТJ'ІЮ узюрчатой фатой. Нет! Не нwрасно в rодЬІ огневЬІе СолLдат, что в •д.альних ст ранах

Знав, наrеІІ'ІІе: два Євrени. О11а-ка :ювсі•м ма·ленька У Оммечка сі.мейка.

РозлучИІвюя ,- каже,- зно в, РоолюбІІЛ-ася JLЮбов. Попере~дн і-х вже забув, Про ді:.Гок лІІШе щось чув. J.x чи .м-ало, чи ба.rатоНе взнавав Омелько-тато. Зн:а.в ЛІtШ re, що в Kn~i й Ганам Підростають д,ві Іаании. · А у ВаJЖи та у Каnи:..._ Чи ro ,дв-а., чи три Остапи. У Н.адііЇ" та Мар'ци-

ПООЬІВаЛ,

Хwь страІ:LЬІ те. чужие,

•Бе резу русской назь1вал.

Татьяна КОВАJіЬСКАЯ, участкица

lІ.ві Та!ІіЮІШt Чи Ул·яни. А в Орин-и т а Олени

-

Гrде б не в:стречал ее,

Отечественной

ВОЙНЬІ.

.прошла .

А сьмодні нarui Омелько За.хо11:'8 сім'ю нове.н.ьку. Та вм·іш.алІЮя 0"1'аш{д\11и Ва:рюи, ІДіт-и Кал-и-, Наскубли з Омел~п<а чу<іа, ІЦо ле,дь-ле.доь не вріз-ав д-уба. ...От і• все вам лро ОмеJLька, Що МЇ•ІІІЯ·В JNОІбов чак:тенькQ. Васuь ЮРЧЕНКО, робітник. 'М. Бровари.

ОБРАЗ МИКОЛИ

На берег у де.снянско:<.~ вечера : С.1ь1х.зла здесь ска.з~нья о

рус алк;а х,

/І'\.е•чта.1 а у погасшего •костр а . И я всегда, как ска·зку,

•пом:нить б,уду

Нина РУДЕНКО,

Га

П етро БРАЖНИК, учень 10 класу. Бровари.

Б уде .відрн.ват ис ь журавли-но По .ти-сп\'у, що залишиш ти ...

на.йти,

ло(!а-бьІ1'.ь всЄІГда мне будет

Г а не сн і:r на гал.яви·нах в л :с1

з имовю·r.о до·вг-оnо с ну. )оь •бері зка р оз пр а вил а в іт•и, '-І і жно й т ихо шуми-ть дР вітрів . 1\ зе ~t.:rя, теп.1им сонцем зустріта, IJ.o роботн зове трударі·в.

Л иrс топадн.н.м болем r і рІ«Уrи

и милее, ~~:::::=:::::::::::=:=:::::=:==::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::;

В К)1др-яшка.х и.в, в р.есн-ицах ка.мЬІшей .

3i.J.

небо СИНЕ,

Н а зт.о·й речк.е детстоо осе

Коrст•рЬІ рь1б.ачьи в ~ иневе н'Оче.й.

струм-ками біІжить в низину . nрокнну вся ду•б на у.з.т' сс і

вікні.

тротуаром

З rолу;бим баЙду.ж жІЯм в глибині.

JJе.1юстка.х несуть весну.

Но мимо на.шей проос-rеІІJькой

Из-вестно м·іtе - стра'На мо я nмее<т ЧУІд.есньІХ рек .неочетиuе число. Но м·не Досна в.сех лучше

,Мою реку родн.ую не забуд:у

Весна.

затнхлНІм

Т і ,1•ьки н і. Ще ,д,о,ВГ(}, д-ень •по ,дн-ин і ,

м. Бровари .

Деревьев мюж·но множество

жалко

Тре:петНtо « Лен і н >>. Віталій ДОЛІН, робітник заводу порошкової металургії.

нахи·ляють

п:-ду

Наташа ШАБАРОВА, учениця 9 кпасу.

Т•рОІПИ'ЮСК·ИХ краЯХ И :там, .11де ж.гут морозЬ!,

·з·аливЬІ,

В застін.ках це словJ.

я.сні

тільки nро.1 'ски єдин-і

·расцвета,

Багря·нце м горіло

і

І ш.тють уклі•н до ні-г мен і .

-Когда жи,ви.тельная вл.а-га

ІІІГр.ИВЬІХ,

От і все. Як rпрІіМіІІІв-сценарій . Я

н і•жн і

8

ІЯ

Сне)t<ІІІНОК-.1ИЛ'ИІЙ белЬІЙ хоро.вод, ВеселЬІй ветер н.а в.олн.ах

І лослинув .м.:рні кроки б~.к.

весні.

Т ільки вогник у твої.м

кв·іти

Люблю ее в в.есенн·ий час ·

Люблю Десньr зер-кальнщ

просто,

Вез ·в.аrа,нь, .без ро.здумів і см.у·т .В ·су1'і·нка.х майнули твої ·коси,

І

березЬІ

Моя река

• • •

і все. Тах швидко і так

І р.ад,ість сер-це обли-ває,

Не в сил•а.х р.а.в.но,lЧУІШН О

У р.анні.м цві'І'інні . Лмруі!tЩЯ д1вочі. Тут .сивою юн-іст-ь C;raвa,na за н-і·ч І к.ров'ю п.и.сала На стінах «ілліч». Як в:ра, .н.ад)я І си.мво.т любові,

з · дороrи, меж і,

<O.r

А н-а галявині л:•сні1й З'SFBИOOR

і білІь,

~ ,]11) ~а... Геть Усе тобі, ЖИТ'І'Я, усе '110біІ

І чути .nі·он ю голос.н,у.

tКВі'ГИ», -

А ось і• клас Пос-ивілими в:кнами мріє. Два роки 111Рб1риих Він зерен не сі:яв: Гні'І'ився в нЗІдривному «Хал•ьт!» і «цурюк!» Т.а окреrоmо.м хр~скав Лола.маних р·ук ... Тут сма.жиЛJИ тіJЮ І J)вал.и на кло'RЯ

оосною тра в.и

ОІ!ЮІІЩ, знм.и і ІП.ожежі. ПНІ.І>инк.о часу, толуба Оентежнkть, 3 гру-дdІ зес-м.лі, забуJШІи ш.ал

Orapi

Ще спік' JІежІПЬ таІМІ бiJieiU,dl,

Над

Коли rово-р:Яї•Ь: «зор і •наче

2.

м.

І

-мережить.

І(рі:зь д.ощ і опек.у рвуть

Пролісок

К~аІІІлі крові ВЗЯJЮ на цромінь1 ·сон•це нове :засіяло. Шу-міли віт:ри еnохи В :небаченім rр:знім .злеті,

• заграва,

На ~н у 11:8с:І

Нову · силу в долоні брало, Несло в відчаfйдj'Ішний світ. ,вст·а-вzло тривожне соН:Це,

*

Полощеться

Тра вне11им дн.я.м весни салют

&р.шатrь, ,!І.'еІР311:101'Ь\ т~рихь, В на.с · JіЮАИ К'ОЖе!t--~:'Іfас ~ Ва.r.ат,а- БwnькWtшrиа

Дощі сумовіrrо .грали, Трете ·л}то JІJfШало слід.

.Весня.ні :юрі- цвіrr пори

(хюч слів неба•гато): Іtди ·та учися,

-

Сn·раглу GeM;JJIO .поїла "ров, •Багрянцем сві'І'ились :ночі, Та знову тягнулись до зір .В .н:1ме незба11нен.н.я очі•.

.

-

Бо треба

комунар до ·з1р, Та nостріл в оnину: ЗtРонило ·розбите серце На 'І"j)ави баг.ряну .юраІПJІкну.

Весняні ;iOpl

3-аrра.ва цнІЯ

Кра~на ве.лІАава Цвіте .у eяltat з•р• І .1\ЮІдИ, що жкеуть в иіі!, Стоwrь усі за· ·t.ІІІр. І робітник, і вwrени:й, І JЕ:ка р, і еолд-ат Гоrовt для н•ароду Жит.т,я своє .ві·ддаrь~

.Jшо&

В·она, мов !Маленька іскорка, ,В.і,д 1щ.х, що ropwrь на Кремлі. Забуrа, tJЇ.КІІМ не бачЄва, _ .Як СИІМ'ВОЛ В '1\ЯЖІКЇЙ борні, .Вона, у минулому батьКJОва, На.~rежи11Ь тепер ІМеІІІі. Я МЇІЦJЮ М·ЗJІЄИЬК'j' з:,ЮНьку Тримаю в своіх рука•х:. І в~рю, і буду .ві•р.ИІТ·и : Не змсне вона в ві ка.х .

У сяйві зір

Третє JIITO

зір'ОЧХУ

Знайшла я .недав•но в стол-і.

І. З'І1уДрQВаНі

;І ірочка

(Етюди з дитинства)

cmOPIHR.A

ученица 7 класса.

RmІїШІШЮІШПІІПІППІІІІІІП'

до УВАГИ СТУДІНЦІВ

Так -nовелося з саІМОГО nочат-

.ку навчалЬІного року, кола

частеНЬІІЮ

що

не

Ми-

викОІНував

домашніх заВІДань. Прийшовши IJJO школи, зразу ж КИІда·вс.я до одноtмаснИІІ(uв:

-

Да-й ооисати!

Микола бУJВ фLзичІНо сильним

хлоІпІцем, у :клаJс.і його боялися,

тому за;вж,ди знаходилиrся такі, ЩО ДОО/ВОJJЯЛИ

йому СПИ<:'j'!Вати.

Звичайно, не маЖІна винува:rити актИІв у том1у, що ві'Н

не сл4ц-

Чергове, травневе, засlданив кує за 'Роботою в класі. Голо­ лІтстуд!І відбудеться 10 травив. ва ра,ди заоrону Павлик та Й'ОГО

===============І друЗі! зі oolx по;кt:.нчити

,ВЕСНЯНА РАДІСТЬ .

Фо·тое·rюд М. Семен о га .

сил

на•магалися

з негі•дною повеДі;нною то-вариша , проте добрі по­ ради не ВІПЛИІВаЛИ На НЬОГО. По­ О6:ІЦ.ЯВШИ ВИІ!іраJВИТИ.СЯ вчара, в ін уже с ьоrодНІ!. ро6иІВ те саме. та,к буuю й цього разу. в CТC•:v!IJ' «Б >> с тояв стр ашеІН:ний га·.1 ас, ноли захеканий Микола

uto-

вбіг до нласу. Нину:вши nорт­ фель на n арту, ві•н З ВСІрнувся до н:!дім ;,нника Па·влика . - П а•ІІ.Жа, що на:м 6у ло до­ д-ом,У? - Н.аашсати хар ЗІКт еристику ~о обр313J' Мкноли Джер.І . - Н а.nисав? Да й сшrсати І - Гаразд, а-ле це ос•т а·НІНій раз. ЗразумЬв? Так, та-к! - вигуннув М~1юл а, зрад,:!вши, що нз.а~ть сам ноо-!ідіс1'уrпний ві.дмі:нни~ С'ЗМНЛОС~И'В•СЯ:І> і ДОЗ'ВОЛИІВ сnи­

сат и .

Пашко, ІІКІІІА ме ти чу:до­

-

вий ~лоnець, що мене таІК ВИІру­

СІІГ веJІИ!(ИХ ~ І ~tважаєть­ с.я

неперевершеним

спеці-алі­

чаєшІ стом ... • РоогорнУJВШи зошит, в1н поба­ .Ііл.ас вибу.хJНіУІВ СМ•ІХОМ. Ні-чо­ чив за.голово1с сОбраз МИ<Ко­ ГО не рооуМlючи·, хлооець пере­ ли•. ВтlшІtВСЯ, кинуm на пawry водив ІІЮІ'Jі'ЯІД ТО На tКЛ·аС , ТО на і вибl~ з нласу. Павлкн · лише вчительку. Олена АІЩРНвна за.гСІІд·ково

поомl~нувся.

Остан.н-1 :ювилИІНЙ

nеред уро­

ком проле~ли ПІВНІДно. Аf\ЩР.іtї•ІJНа , вИКJІіЗ!Дачка

Олена У'И'РаІн­

ськоr мови І JІіІТера'І\У'РИ , моло­ да ~евисока тrнна, у.вtйшла до нласу.

дайте,

Доброго раНRу, дLти. Сі­ - тихо промовИJІа 1 с.іла

ИОВВ.lІ'А за сТ1л. Хто вІдсутн!Л? - Всі nрик:у11Н1, - вlдпов:•в ЧерІ'О'ВИ.Й. - Хто не виконав домаmнь:о­ rо завдання? Всі викокалц? Чу­ дово. До дошки піде ... Илас затих. Іди ти, Homo. Виsчив?

ре

Я зноw, що викличите.

Иоли знав. напевно, добвиВ'ЧИІВ. Прочитай спершу,

що . ти на.писав, а по'І'Іі•М розnові ­

си. Згода? Микола ки-внутв головою

s.

nо­

ВіЗЯЛа ..ЮWИТа ІВ .НЬОГО, піДLйшла до ВЇf(!На 1 сrала чита1'и. Микола, який нарешт.l збагН}"В, що ст­ лося, почерВСІНІІВ, мов ран , вив­ зчаючи щ1тmи в ЩДло'ЗіІ..

-

ЧитаАте вroJIOC,

nооро­

-

сили у'ИНІ.. - Гщрам. c.Mwroлa звИІЧайно ліюtва мо.лода

-

на.д­ люди­ на. Та-косо ле-дащо я ще не зу­ СІТ'РІЧt3ІВ. Иоли б вІн потраІІІнв у м<>в тава.рИІС"rВо, я б .знав, що з ним ЗІJЮбити. А ВВ8!"ал4. це АООре. що ІІі\<н не зуtстр:Іеоя на м~ пшя.ху, бо я не люблю

таJК.их, як аІ!н. На . цьоМу Н!інчаю х:ара'К'І'ер~тн обр!ІІЗ Миколи. На за·К'1нченRІІ, моІ любі дІJ'У'Зі,

UJЧ1Y nобажати -вам .ВелИІКИХ ус­ п.І.Х1в у nеревихованн.,і

цього не

ЗОВСім ПОЗИТИ·ВJІЮГО героя. На­ перед вітаю вас з усnіХом . Ваш вlІрний друг МИіКІОJ!а Джеря• . ВЧитель-ка замовкла , кл.ас І собі М{)ІВ<{ЗІВ. А .ЛЕ!дащо? Сwгод­

иl йСJІМу. як ні,коли, бу.ло сором­ но

nеред

товаришами,

вчителwсою-, п~ Це.ре,д саІМнм со(ЮЮ1

перед

Па!Іілином.

чав читати: сМ.иаюла Хто пиtа;& .·ирЗІКтерт:тику. д<>Снть ц: wаІвий образ. ВІн має тверди•й залишилося та.ємнИщею. Про ХІара1М'ер 1 неn<ЖІ'РН'У в.дачу. Але н~У знали т:tль'ЮІ троє. Kna.c ще

ДаJвай швц~ е. бо м е не TO'fHO ВИ.:КЛИ:Ч.уть . вІ.н нJ.коли не до'І1РИмоує слова, ідОВГО не мІг забути rroгo ДІfВНо­ - Навdщо ооисувати, Иоою?. да:носо това·риша•м . Го.ІЮ1Іне йо­ rо ІВІіП&Д~tу, раоо.м З тІfм ІВ!Н В(;зЬІми МІ:ІЙ зошит мене вже го З3ІНЯТМ - оостlйоне с.nиоу­ н~. п~ своrо голов­ ВИ•КЛИІКаЛИ. До речі, Я nИС 3!В у ва:нІНЯ ... • ноГО оп~а. новому зошиті , і Олена АндрІїв­ Илас 1 вчителька Bueaaa ЗАХАРОВА, здивавана на нічого не nом'і'тИ'l'Ь. ТJлМ<и перезкрнулись. о6гортн-у змІни . uaey мІеьаоІ ІІІКОJІІІ .Nit 1. « У цЬй галузі МІШма до-

-

СЬ0110ДНІ

'LIIe·~-

о

Четвер,

7

траввя

1970

рову.

о

НОВЕ

ЖИТІ'JІ

о

о

3 enp.

,. ... о

н


двв-

ІПОНАД Ч'ОТИ'риста .Ю' На:ків

rюращпх ІІ"И]Щ.~СТаJВІ!Ііикі'В УЧ'

ча:r -

іН~Б'СІ:Іюоі і •роrбі1"ІНИЧО•Ї ~f.G~'HЩi Б.ро­ ІJ!.а•рщини у знасІІ<Є'ІrНІі [(ІНі Сівятrку­ Ю•Віле.ю

1 СТЮ'Р l'Ч'ІІІСІГ•О

rв а·тІя

,J,'HF.

3

Іr.Іаrр ; rтжсншя В. І. Ли:~l,на :в.1и.ти:с; І 1 1 G ;l·arв с.тавлоrо пенінСLІкоrо кс·~І­

СО'ІО.1у .

Ді

фurоrпр:1фі.Ї

ЗР'О•5;fШl

'В уlрОЧІnС'ГЇ •ХПИИІr!ІИ ;пrриііЮІ'У 'В РЯ·

,Jи ВЛІЮМ. З,т:,ва -

ІП~рший се.r:­

І!ЮНІР ,раrіікс, ,Іу ІКЮІ'С'С''ІОЛУ В. Бур­ лака 'Ві'Гає KO::\I!C(i:lf•0.1ЩLB 3 .ВИЗІЖІЧ·

СІrrраІВ·а

'ІЮЮ ІП'GІJ,-Ї0Ю,

(' е!Р'ІЦ/Н ЬІОЇ lillK СІ..Ш

:Ni 2

уЧе'НІЩЯ

-

K•IJ'I•C G<'І•ОЛ Ка

Лариса Блінова l(i~1ye rпршпсф ра­ Й'СІ!ІіІЮЇ ІКІОІІСО'"'0..1ЬСІ>К· О<Ї •ОР'Г3НЇЗЩіЇ. Фото А. Козака.

Редактор Є. ФЕДЯП. 'IUIDDIIIIIJIIIWIUDDDDПUIIIIIIIUIUJІІQUШIOUAQIIIQIIIППIDIUIIUIUIIIШIIIIIIIIIUUIIDIIШ

ДВОБІЙ ІЗ СТИХІ€Ю

ДНЮ ПРЕСИ ПРИСВЯЧЕНА Позавчора, в День преси, від­ булась районна нарада редакторів і членів редколегій багатотираж­ них і сті-нних газет та робсілько­ рів.

З АОповіддю_ про завдання ра­ йонної і низов.ої преси та робсіль­ п'я­

році

завершальному

у

корів

ноі газеТіt «Нове

Учасники нара,ІІ,К член редколе­ гії б<tІ'атотиражнuї •· азети сЗа ко­ муністичну пращu» (радгосп « Ве­

лнкодиме(Х:f!ІК.и. J» ), ,В. , З~~f. ~ни~, редаКТ!)р ~tpqlfl'l ' ~зе1'8

«ВпереД до комунІзму• (радгосп І. Юрченко, ре­ «РусаІІівський») дактор багатотиражної газети «За сГоголівсь­ (радгосп Вітчизну» редактор Г. Медведенко, киІІ») стІн:пої газети «Вперед» (радгосп «ЖердІвсІtкиА») І. Швачко, гро­

мадськвІ короопондент Р. Литов­ ченко ( Jавод мастмас) і се1rретар парткому радгосnу сЗоря» Ю. БІ­ лик поділИJІись доеаїдем роботи, ро3повіли про те, як низова преса мобілізує трудівників села на ус­ пішне проведення польових робіт, пІднесення продуктивності тва-рин­ ництва, як висвfтлюе підготоаку Раду Верховну у виборів до

муляр·ів

бригада

.кинула,с ь

Дранчаку

rпомогу

хлібозавqду.

бу;дівни-цтві

на

-

, 'D'P~ JllfШИJ:IJtт баштового J:рана

Шев­

Прокопович

Василь

ІІІОЛІ

•силу

і

Велиа~у ,витримку

~ 1\сm. '8і!'J!І~идаа з lО~метро.вої висоти rдошки, .вЬдрива,в від зем­ вентнляц1йні

л!

короби, .про'І'е 'сміливець

ВІі·дсту.nив ві-д

не

ма­

ши.ни . .які!й загі><J*у:вала неб1цnека. · в rкритичний момент іІlрнбу­ ла на доnомогу брНІГада І. І. Захарченка і зак.рlrnила кран на у!Пори.

всі

І. Х. БАБИЧ, начальник дільниці, І. О. БАБИЧ, ст. виконроб.

~~· ~

« нового життя

)

визвана пра­ Критика Ради. ЗавІдуючого клубом вип:ьною. виконком

«РОБОТА ЗАНЕДБАНА•

иаІІітвв

звільнив

з

посади

1

заходи по полtmпевию

куп:ьтосвІтвьоrо заклаУ вашІй газетІ вІд 14 люто- роботи • Н~ нара,11.і вистуmи_в за~вІ~ючиіІ ВІдд~лом пропаганди 1 аrІтацІ_І раА- го пІд таким заголовком иадру- ду. Оставвім часом при клубІ · I!*JcY. де ІJплося цро створено хор, вІ.циовлюються ;; a o f кому КП.. 'Укр.Sни ~ McJto3.· .· · tjв·. • еси іаг. ~. . . б.. ''У'~Турн?•.сову.. _і ;~, о.~ ЬЕІ r. уртки. художвьоt самоАІ.· тщtfс Група "" -."~~ , {'К'

ГjІВмОТама

-.

у~ськоаі!(

~-

_c:..._JfOI

11

Театр .ОО (М). Ардаматський В.

11·17».

-

П'ЯТНИЦІІ, Перwа

8

-

Прем' ера телеспектаклю. •Я сСвіт (Частина перша) . (М). Наша афІсоціалізму>- . (М). 12.З5 .Мультфільм еВесела каша.

12.40 -

русель•.

ТРАВНЯ

•Глобус•.

проrрама

12.05 -

;f

'j . . . . .

•Кают-компанія

12.50

13.25 -

(Одеса).

Ораторія

НовиІІИ. (М). 10.15 (М). сВартовІ природн».

Дли 10. ~

д. Шостаковича •Вітчизна». (М). 14.10Кольороае. телебаченнІІ. Всесоюзні фі­

фільм еДівчинка шукає батька•.

(М) .

кросу на приз газети «Правда•.

10.05 _

дітеІІ.

-

Кольорове

ХудожнІй

телебачення .

змагання з

нальні

14.25 -

с25

раків

легкоатлетичного

Перемоги».

(М).

Пере-

11-17•.

12.00

.

[

t

t "'

старшокласників. (М). Новини.

нір міст. афіша.

Фінал.

14.55 -

ку.

Тележурнал

сСинам• .

сПо-

Кольорове телебачення.

16.30 -

данг народу».

(М).

Урочисте-

16.55 -

nрисв!ічене

засідання,

25-річчю

3

дня

Переt~оги радянського народу У Вели· СвІІТJ[овиІІ . війнІ . кій : Вітчи~нянІА

концерт. (Трансляція з Кремлівська-." го Палацу ·з:їзд\1;1) ·. · В перервах - естафета новин. (М) ; 21 .00 - !tокумеІ~сОперацІЯ -сДвІ тальіІИА телефіЛьм чверть на• .. (М) . 2І.А5 ·::... Подвигу віку. •Грозові роки• · (Передач~ п'я•Запрошуємо та) . . 22.15 «Сталінградська 22:40

стискаЄться•.

(«Кільце

на

r•сню•

·

битва• ·

сПеремnга• ).

Друга nрограма У роНаша афіша. 17.00 засідаННЯ і КОНЦерТ, ПрИСВ!ІЧе-

16:55 -

ЧИСТе

ні 25-річчю з Дня перемоги радянсь-

ВітчнзнанІR у ВеликіА кого народу війні . (ТрансляцІя з Палацу культупередача ри сУкраїна• ). В перерві -

сНа

добраніч. діти!•

СУБОТА, 11 TPABHJI Пер 18 а програма 10.00 - Hotiиriti. (М). 10.15 - Кольо· роа~ телебачення. Т\!лефільм сІ\виток

М. К~

ву.і.

..

ИІвсьха,

'

.

3, 41 до зуnинки сПLвник•. ____________,.......,.. ............. .. 1,.......................... ..........NQ.NQ

............. ..... ...........................

~..:.;..: ~·---·~-

І

'11

~

~-------··

~

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ

~

......... ._.

~. __/ ~~ ростіАну роботу терміново потрІбні: Н..,_,"_

ШОФЕРИ, КОМІРНИК, ПРАЛІ.

Зв.ертаrн'С-я в канцелярію• ліхарні .

.. -·-·-·-·-·-·-····-·-·-· -·-·-·-·- ......,,_,.,.., .,-)

"

f

t

-·-'.

~~~~~~~~~~~-~~~~~

" '

_,

ПЕРЕДПЛАТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ на газети і журнали

НА ДРУГЕ ШВР.ІЧЧЯ 1970 РОКУ.

Передплату nриймають: агентство сСоюздрук», відділення зв'язку, сільські листоноші, громадські ро3повсюджувачі преси

~

\

\

~

\

. підприємств, організацій, шкіл. В :д новле<на rпе.ре!!Jnлата на та:кі жур·нали: «Авна.u.ия и кос~ІО­ «Звезда», «дет<:кая литература», навтика», -«В rмнре книг», «Знамя»., «Клуб и художе-ственная самодеятельность», «МQ,И· дЗІЯ •гвар-дия», «Москва», «Haru совреме-нник», «Наука и Орели­ гия», «Не ва», «Новое время» (на російські'й .мові), «НовЬІй мир», -«Окт.я-брь», «Охрана труда и социальное стр-ахова-ние», сРабоче-крестЬ61-нский ко.рреспондент», «Советские профсоюзьt», «Советское радио и -rелевидение», «Строитель:., «Техwика в GGCP», «3лектрическая «Фидате.1ия хоз-яйстве», се.1ьсІІюм Н ТОО.lОВаЯ Т>ЯГа», «СОветЬІ ,:t,епутатов тр:удІЯЩИХСЯ». Райагентство «Союздрук» .

(Донецьк).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15.30 - Спецвипуск телевізійних віс ­ . "7_"_"""-"-"""""""""""- - • .. - • - - - . ... ... .. - ......... ................_ .....- .....- ........ _ ... . 15.45 - сОзовися, син полку'• теА. ; .БРОВАРСЬКА ДЕРЖАІВ.НА ; \ Для Заключна передача. (М) . 16.30 17.30 ! ~ 4 fІіоДІІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА-СЕМИРІЧКА (Харкіn). сРеrюртер• . юнацтва. ~ Чехослова ч­ -До 25-річчя внзволення ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ~ J ! ' нах УІqJаїнн•. 16.20 -- Кольорове те­ чини від фашистсL>кн х загарбників. .. на 1970-71 ~ІавчальниА. рік . фінальні зма­ (М). 18.00 - Новини. (М). 18.05 - Ко· і лебачення. Всесоюзні До першого 'Класу пран~tаються д:ти такого вl'ку: ~ ~ кросу на льорове гання з. леrіу)атлетнчн.ого кіно­ •Клуб телебачення. прі6 га\ами : .прав,ца~· . (М). 17.00 7- 8 років, а) по спеціальності: фортепіано, скрипка 19.0fi- Телефільм ! (М). мандрівників•. МаАстри мистецтв - воїнам Радянсь­ сБ ув місяць травень•. 7- 9 років, б) по спеціальності: віолончель ! (М). 21.00 liOt Аr-ії .. (М) . 17.50 ~ Документаль­ сЄвропз через 25 років•. _в) ! ни А т~ефільм еРік 1945». (М). · 18.50 ·. !- \ :;; :.~ Друга програма - СвІтлtІІ ' пам'яті заrиб.іІюо у бороть­ ! Хвилина мовчан· бі проти фащизму. студента-заочника . Екран 11.00 і ня. lM). 19.10 - Новини. (М) . 19.15- 17.45 •В ител еф ільм Художніn Музична програма •ГІісня пер емоги•. кликаємо вогонь на себе•. (2 серія). "!і. (М). 20.55 .,- СвятковнА салют. (М). 19.00 - Українське кольоrюве тел ~ба ­ ! 21.15 ...:. Heiui прем'єри. сДві надії•. чення 19.4.5 ~ мІстечко•. сМузнчнеТелесnектакль. (ОДеса) . 22.25 - МаІІ- Новини кіноекранз. 20.45 - сНа доб· РаДІІнської раніч. діти!:. воїнам стри мистецтв Ноаинн. Армії•. Щl. 23.25 Друrа ПрОграма

Наша афІШа .

19.10 -

Ху-

19.15 -

дожнІй _тел~ільм сВиКJІнкаемо вогонь на себе•. (І серіJІ) . 20.45 - сНа доб· Юноновела21.00 діти!> раиіч.

сТравневІ

· ЗОрі».

НЕДІЛЯ,

9.СО

теА ,

-

(М).

Перша

Ранкова

9.15 -

Дніnропетроас'ьк . 10 TPABHJI nрограма

гІмнастика для

Новини .

(М) .

ді-

'

Шевченківсьучителів Колектив сnівчуття висЛовлює школи кої Олександрі Кудіним подружжю Прокоповмчу Федотівні та Петру матері їхньої сr.~.ерті прІtВоду l КОМПАНЕЦЬ у_.•ии РадіонІвии.

9:30-

- орrав Броаарсхоrо paloRRoro ЖІ1З»ІР сНОВЛЯ КЛ І КОІІІІІТ/'Те . ,.епутатов р-.АоивСІrо . Совета в УкравІІІ

11

Тр)'А!ІЩІІХСJІ І(ІІеВСКОЙ ~iiatTB.

ІМ.

tt~noни: реАакТ8ра -

l

автослюсарі 4-5 розрадів, електроСJІЮСарІ 4-5 розрадlв, мотор.нетв-дизелІсти 4-6 розрадІв, тесларі 3-5 розрадів, мущt 3-5 розрадів, бухгалтер-ревІзор, бухгалтери.

тур-

. . ІМІ+І~ІІ~І·ІІ~І-ІІ~І+ІІМОМІ~ІІНІ+І~ІІМІ+ІІНІ+І~ІІМІ+ІІНІ+І~ІІ~~ІМІ+ІІНІ+І~ІІМІ+ІІНІ+І~ІІНІ•І~І·І~ІІМІ.ОМІМІ~ІІМІ+ІНІІМІ+ІІМІ~ІІС+ІІМІ+ІНІ~ІІНІМОНІІ~І+ІІНІ+І~ІІМІ+ІІМІМІНІІНО+ОНІІМІНІІНІ+ОНІІМО+ІІНІМОНІІНО+ІІНІ.ІІ_ ~~~I+I~IJ~N~

АдРЕСА: НАША ." .. ОВАРИ

на постійну роботу

ПОТРІБНІ:

Звертатися у відділ на;др1в птахофабрини на адресу: м. Ииї,в-89, Броварське шосе, 16 нм. Ухати автобусами

14.50 - Наша - чверть ві­

Заключний концерт фестнв~- клик міст-героїв ~оскви, Ленінграда , лю самодіяльного ми сте цтва профсПІ· Волгограда, Севастополя , К"еаа, Оде ­ 15.00 Бреста . лок Москви. (М). 13.10 - ТелевІзіАні сн і фортеці-героя Наша афіша. 16 ·00 -- Для дітей ; сСонечко у дім•. 15.30 вістІ: 15.55 Для д\теА. еГероїв пам 'ять бережем• · Подвигу - чверть віку. сНа меридіа-

12.15 -

від зу,пинки м&rро «Дарющя:.

пташиицІ,

13.00 -

(М) . Подвигу

кар6ов.а.нці• в.

рІзноробочІ,

-

(Ленінград). Музичний

13.05 -

&

І

-

-

80

--;-и7Б;ь~~- -;т~~~~·АБРищ

(Куйби ­ сБуди льн ик•. Для школярів. еВес для фронту, все шев). Музич­ (М) . для перемоги•. Театр юного инА кіоск• . (М). сЯ Ардаматський В. глядача. Пре·м'ера телеспектаклю. (Час· Турнір (М). друга). тина

10.30 11.00 -

фрезерувальники, шліфувальники.

Адміністрація заводу.

мьвоетІ. Дu молодІ читають­

10.00 -

токарІ, електрослюсарі,

с.ького за.в.оду п.п астмас . Jх,ати до .кінц.я автабу-сом N~ І.

УкраІни та цінними подарунками. Гму му-бІ. Як повІдомив редак- ся лекцІІ. 'дитинство•. у юного глядача .

слюсар1-налад. чики, стосарі-ремонтники,

1

Наша адреса : •М. Бровари, пр,омвузол, :ВІід.цf.л кадрі.в Бров.ар­

т І

пвро, це пнтаІІІІJІ було розгп:и­ сІп:ьськоІ виконкомІ вуто ва

на постійну роботу ПОТРІБНІ: ~ пресув~льники, учні пресувальників, ТЕРМІНОВО

,

н.я гар-ан.тується аклад

!

парторганізаціІ секретар ціі племптахозаводу «Рудна• т.·Ку­

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

заробіток м•ік:.я'Чний середн·Ьй гарантує АлміністраLІІ:·я 120-150 кароова-нці1 в . Учн·~м пресувальник.ів в пе.ріод .н,ав.чан­

ПісІ;уна

І.

Н.

кран.

Под16не сталося і на іншому 'бУІ~і.велІ>ному об 'єк т і БМУ-39

СРСР.

жена:.

f J. r'

1 самов~ЛД!ЬІа ·.праця перемогли страшну стихію. На до­

і врятувала

і

r

Лихо не 'попереджає. Воно виникає неапощівано, завдаючи тяжкої шкоди. Так сталося і 29 кві1шя. Сильний ураган, пронLс­ ши:сь над Броварами, батато лиха спричиниш м·ешка.нщям міста та багатьом органrі.за•ці·ям. .І бу·ло б його біл ьше, 1к оли б у двобій зі стих-і єю не в-ступили сильні духом ... ~rраган .rолодним хи:жаrком налеті'в на баштовий !{ран, tВСТаНОІВЛЄНИІЙ біля ·ОАНОГО 'З RОрпус іВ НОВОЇ райл і:нарн! . На РЯТУJВання його ,поопішив кранівник М. А. Дранчаt\ і закрі­ пив на щва захвати . Однак 11\ран ІВ'і,д р uзк ого розвороту зірвався і :пон Lсс я іПО рейках. Становище ~8:1\CIJIOCb' безна,д1~йним. Але .й 'І'ут ЛІІQ"ДСька •к м і т­

..-.М..­ ' · :ливІість жіІттІІ» Є. ФеіяіІ.

тирічкм ввсту~ ре..--.:

f'*'

\j І-~

19·3·82, ааст.

ре.аа~СІра,

ІІас:СІвоt

ро-

6196-4 . ІНДЕІ<Свиходить

Газета

у ВІВТОроК,

___ четвер І ·суботу. · б.ЇІ~в), фотокореспоиденте-19-4.67, вJр;повІАаnьиоrо сек19-3-18, ві,мІ.Ііу сtпьськ. rоспgдарства-19+47. · оетаря -

аІмІіІІlв

(партіІ801'0 ж!ІТrіr, . промвt:.~~овостІ,

......... •

ІІІІІІІІІІІ8118ІІ•ІІІІІІІІІІІІІІ . ІІ881ІІІ8 іІІІІІІ8ІІІІІ . . ІІІІІІ811181ІІІІІІtІІІІІІІІІ

~Оаа,реька друкарня, Київської області, аул . Київська,

124.

ІІІІІІІІІ8ІІІІІ

Телефон-19-+57.

ІІІІРІІІІІІІІІ

Зам.

1111111111F

1878-7060.

53 номер 1970 рік  

53 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you