Page 1

СВЯТО ВЕСНИ, ПРАЦІ І МИРУ

Ріl ІНА.НН.

Пролетарі всіх краін, єднайтеся!

53 (2437) ЧЕТВЕР

ПАРАД І дкыострАцтнR НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ АВЕНЬ свята Є.1-' П ЕРШОТР '1100сті і братеJ>ства~ л~деЙ. IJIP~ці

завжд",

-

в.есе.аии

І

ТРАВНЯ

СВІТЛИ,И. ' КПРС , з новою сltllою про.деIМО'Н­

Cl1pJ'iВ'alB нез.1З1М:НУ єд'н,kть партИ і

вої 'П'ЯТИlріtfКи.

д,€'Й

~I,ac. AuIже це -

5

Цей ПершаТр3'вень, шо прах 0ДИ'ТЬ пщ знаIК(}~ ХХІІ І ІЗ'ЇЗДУ

А 'нн,ні він особ..1И\ВО р.адіс;ни,Й для

р.

1966 ЦlIІ.

пе;рша весн,а на-І н,а,раду, ріШИ1>f:СТЬ ,ра.дЯНСЬі(,и'х лю­ переl1варlПИ в життя

27-1

2

1(00,

накрес-

ХХІ І І з'ї'зд па,ртії, піД. в'раже.ч- ' лен,ня ,nа'РТЇ'ЙlН1Ога з'їзду, В1Іко'нати

ня,~

ЯІКОГО тепе. р, , жИ'ве 'І п'рацює І п'яти,рі'ч~у, ЗР,абити ще а.'1.Н·Н крок .

весь на'рм, РОЗКРН'В ,перед Р.З\д·яи-

СI;КЮЮ ",ра.їн,ою нові обр'і.ї, Піклу-

да

Р.анням, .пІРО .1IQДИНJУ ПРОИІ~яті йа- І

го ~р'ішення.

... КраО1l,а, площа -

у святково-

МУ ,в,бр.аlн.ні.На ТРИlбу-н-а.х _ пере.Іові .1ЮДИ '[]ІРО~LослCtвості і сільсьKOIГO ,rocПОI.'lЗІРС1'в, а, ді'ячі .1іте;рату-

ри і, 'Мистец'l'Ва.,

воєнаЧIЗ.1ЬНИJШ,

КОМУНJlЗ'МУ.

Вся ·н.аша I<!раїlн.а у,раЦI:JCТо і :ра-

;(('нО' відзначила овято ~[іжна,роJ.­

ІЮЇ со.п:і д,арності Т!РУД,ЯЩИlХ. По в' сі'и 'радянській зе.м.лі, ,через м'іпа і се.lа, 'пройшов Першотраовень.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РА'нонно, РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОJ ОБЛАСТІ

(ТАРС) .

ди.п,1 ом,а1' и.

Першотравневий парад і демонстрація предстаВНИКіВ

На цен'І'Ра.лЬ'нШ -гри.бу;ні Маооо­ лею керівиики п.аіР1':'Ї і РаідЯlIf­ ського

ур.Яд:у.

ГЩНlИНИК па Спаськ,'-іі

башті

ПОIК,азу€ ,десяту. ПО'IИ':1.аєтhICЯ ві'й-

ПЕРШОТРАВНЕВЕ евято~Де.нь

СblКОВlИ'Й парад.

Д'ЯІЩИ,Х , день єд'ності і бра'т,ер,ств,а

M~HicТ1P а,борани СРСР Мафшал Ра,дя,:·rї:ько.го Союзу Р. Я,М~.1И;-

'РОбітни,ків усіх :країн :п,рек.р,а'сне. Та НИlfilішн€ -

з.а'вжди ОСОб.1И­

!lОІОСЬf'iI!,Й ВИ:ГО.юшує ПР()І\ЮВУ. Над І '~? з,на.~енне. B~H, О' о.сяsrне QВіТЛ?,М 1l,1ашею

"'рок'очується

ТИСЯЧОГО.l0-

се «ура», щ.~. З.швається з ~Іи

а:ртил.еРІИ'СЬКОГО

теХ'ІІ'ік,а

Вlійtьк

мудрістю ,йога

вeJIOlІІЧЧЮ

Першими, я,к за'Вжд,I!, ПРОХОД'ЯТЬ перед М,а,~золеЄ\l слух.а чі війсьКОlШХ а'КlЗод;ем:,й і УЧ,И_1ИЩ. З,а нlими йдуть К0І.10»И : мотопіхати, п,овіт,р,я,нодесаIН1'ННХ, 6ранета'НКО' ВОИ'Х юиськ, 'могутня а:ртил.ерія.

Па площі ' прох:-.дить

РІшень ХХІН з'I'ЗДУ КЛРС,

з,а,1Па- І СblК<OЮ

саvl ЮТУ.

ра,кетн, а

ПРОТІІ,"овітряної

Ji€'HLH-

НIЗ'креслень,

пеРСП€:h'1'lіІВ

,д:а,1ЬШОIГО

І

ст,аIfiОБ.r!ЯТЬ

І.

раlЮРТ

І МОНСТРУЄ QвО'Ю непохиrrну ,Вl.pHICTb 6езсмеРllНИМ

і;дея'М'

ма:)J!КСИЗМУ.

осно- . ваність ,н,ав;кало ріДlfОЇ 'па'РТИ, (U-

"ІІІХ

СУХОЛУl1ИИХ BliIICbJ<. тя ,рішеНlН!Я ХХІІ І з'їзду КПРС і ,Вї,ЙСЬtI<.OВИ'Й п.аf!'~д з'а,вершує. ко- ХХІІІ з'їзду КП Укра'IНИ, пла.н'и .10.на 'Р,а'кетних ' ВІ,И<;ЬК .•стратеГlчно.-l tlСIВОЇ л'я'ти.річки. ' го 'lrрюна:чеН'н,я. ЦІ Вt:JlCbll;.a 'I)lЗООІ~ , .. . ОВЯ'I1ІЮВО ЛрИКірdillена столиця а'ТОМJШМlі

,Р3lкетни,~и,

П!ДІВО.llJНИ- ' УКlраї.ни .

ВсЮдИ портретll

Ма'р:к.са,

ми ЧОВ<НlЗ!МИ' Є ГОЛОВ' НИ:;\І ~асобо'м

Енге.льс,а , Леlf,іна, ке;:>іВ'НИIК'і,в КО­

стр",м);sан~я a'гpec~!~,a. І розпрому ,иого у ~\!ИНІ.

уряду,

РІШУЧОГО

Bi-йсЬІКОВИЙ -пар,а:д закінчlШІСЯ.

Лід

'звуки

фа,нфа,рна

'І rB.

НЗ\!І, :рядаIМ'И

~уністи.чної па:р'Гії П'ЗlНlНО, що

і

Рад,я,нського РОЗlповщають

про 'l'BO(~P'''y пр,а,цю 'КИЯН, ЇХ :в.Нlроб-

площу І' ни~і успі,хи.

ВСТУ1ПlЗть ГOJI08Hi ,колСІНИ МОС:к.в'и-

де~(}нст:р.аRТ:В

На ~рещатlІІКУ і

ЛИ'lIIЯХ

ПJ)ИJJ€ГJIIИХ в'У­

ВИШИlКУ1sаJLНlCЬ

вої!ни . На

ПЛНlв'уть ЛОЗУНГIf: «Лролет,аlj>ів,сіх три·бун,~х.- чле.ни ЦК КП УlКраї­ ' KJ)aїH, "едіlf'а,йтеся!», «За €,П;н,ЇJCть інк, деn-ут.3ll'И ,Вер,ховни,х Ра,д згуртО'ва'н:М:ть!», ,~ГeTb ,ві.Йну у СРСР і УРОР, м;н'~ст.ри, нов.а.ТОІРИ' В 'єтnз~і !», «За Зtaг,альн-е ,роззбро- і .пере;дClВIiКИ ПРО~IIС,10вості, l1р,а,нс­ fl\'НЯ!» ' - , в-Н'~апа€ раДЯRСЬКІЮЙ народ. І roK КЛЯ1:ва ,горять слов.а: «,\tирвідстої-мо!».

0'6лас'Гї,

'

Ко.ма,НД)1ЮЧНlЙ b-і:йсbJК3МИ к,ИЇ'ВСЬ­ ,віIЙСЬКО'ВОГО

армії дJві,Ч'і

ОІКругу

Герой

Г.

ген ер а.l

Р,ЩДЯНСblКОГО

ЯIКУ'ООВСblК\ilЙ,

пр:ий­

ко~анод;'УЮЧOf'О

'Па­

.порту, оільськога ГОС:П ОД,alРСТВ а , ді.яч,і н.ау,кИ і 'J(!УЛЬТУР,и, П·Р€JJ.став­ ники партійних, р,аДЯlJfСЬКИХ та

Києва

мо'нст,ра,нти

МаріКса,

ру

будь-ЯlКОМУ a,npecopo\3i, Почltна€Ться С'в:ят:к.ов.а дeмCIНCT­ Р,ЗJЦjя тр)\дяIЩИХ. Тжя,чі плз,катів,

'Гр,а'нсnара'нті'в,

С!ВЯТОМ,

.пО1' і ~1

піднj \І а ється

ТРI~бу'Н'У і ВI~ГОЛiQШУЄ ~ ПРОМ\J1ВУ.

н·а

Від і'мені і за ДОРУ'чен'Н,я,~ Цент­ р,ально.го Каміте1')' Ко~уністичної П3lр<ГЇЇ та урЯ'ду У,кр.а ;,НИ тов . Я:КУ­ БОВСЬКIІІЙ Івіт:ає і поздоров..1:Я€ вої­ ні,в,всіх ТРУ,До~щи,х УК'Р,аїн;НІ в Пер.шотравневНlМ святом. У 'відJПОВі;дь .на здра,ви,ці, ,прога­ лошені 'КОМ а,н.дуюЧlИ'М , лИ'не. 'МО- ' ГУl1нєсолдаТ1Сblке ,«'у,р,а». Г,ри:млять

М,Зlкетів,

,па.fD!fO,

залпи

С,ВЯl',К!Ового

с, ал.т)"

ЗJlИ~

ваючи'с ьз ,веЛIІІЦНl~МИ меJЮtд-Lями державни.х гімн,і,в Р,а.дя,ноькorо Союзу і У,юраїнсЬІКО'Ї РСР.

У'jЮЧНІС"];И!Й ,м,а.рш в і йськ від'к,ри­ ,вають юні бараба,нщІІІКИ. Ка:рбую­ чи крок, п,роходятьми'мо три;бу.н КYlрс:а'НТІІІ К",Ї'ВСЬКlИХ в,і'ЙСblIШВИХ у'Чи.л'Иlщ аві:атари,радист,и, ,а,р­ ТІМ'ернсти, та'Н'~iJcти, зв , яз,к іlвці, су­ BopaB'lJ!i, В'і ЙСblкО'ві 'МОірЯКИ. Ста;л,евою Jliа,ви,ноюр'ухIЗЮТЬСЯ МОТО;>.НІЗOlВа'ні 'війська , а,РТИЛ8р,і,йсь-

кі ·Підрщділи, ,могyl.ня

:ра,кеllн,а

)'ІlІ;раї.НСblКlИlЙ на.рад . IВсі пер,емоги на шляху побу­ дови oКOMYHi'3IWY здобуті рад:янсь­ КИМ народом 'під юері,в'ННіЦТ,ВОМ

~IYД,POЇ пз-ртіїКО~lун'іс'Гів, її Ленін­ СblКОГО Цен 1'р'а""ьн orо, Ko~iTeTY . Тому TalК часто .1унають і noGTY~'я,ніють на, кумачеВl1'Х ПО.l0ТНИ~ щах

слоsа,

се,рдець -

що

,йдуть

з 'глибl~НИ

Сла'ва КПРС!

Сим,вол'іlЗуючи

неруши,м,и~й

оСО"-

юз і дружбу НlЗр(щ'і'в нашо,Ї 'КІраї­ ни, ПСОВЗ Т,РИlбуни П:РОХОДЯl1Ь юн,а~ ки -і д іlВча-гз., ОДЯ['ІНені в яС'.к;р-аві наlЦ'іlOнальнї ,К!QСТЮМИ. Н ЇХ 'руках' lfIop-а,пори ії геробlf СРСР, СОЮ3Н,",Х республік, Рад,Я,НСЬІКОЇ У,КРІЗЇІНИ. На 'веЛIfJl<НіЙ к.ві'l1Н1ИIК nеретВО!рЮЄ­ і\l,('Я Х,р.ещатНіК, ,кол'и на ньому з'являється ЖИТГЄІрадіосн,а дітво,;>а .

ПР'У1па ;uюпчИ\кі,в і ді'вчаток ШВИД­

ко ПЇідН:МIЗЮТ:ЬСЯ .на т:риобуну і :вру­ '}ають букет'И ~BiTiB ;к.epi'BHНlKa,~

Ком)"ністи"tної ла'ртії і УРЯLJjУ У,к-

оснащує

pa'ЇIHIf. ' ІПР'СІ,\ювисті 'цифр'и l1РУДCtВи.х 'ра­

КlРlЗїн.а свої доблесні Збройні СНІ-

порті:в ПЛНlвуть 'над КО.l0н,ами, Д€-

теХ,lfік.а·, ,ЯКОЮ

Щ€Щiро

11 ~JPmO'rp А ВЕІІ Ь ~ БРОВАРАХ ,ретар, Р3lИІКОМУ «л Ук,раїІІИ ,В. О. 1:а ВМИlкої Ві1"ЧlіЗlfЯНО'Ї ВОІЄ<1 я,кі ні'на - , н ,ас мі~Ьйони~ - чwтаоЄМ~ Р АДІСНО іЙ урочи~то -ОВ'ЯТКYJВав б)'реМlН'і роки ,Великого )l(овт-І на .тр~,нс.паРЗlНТI, як",и несуть ЮНІ , 1 " ня з:доБУJJИ 'в..'1а.д'У Рад, про~и.;и, .1еНllfЦI. _. . н іі31~у 'po~К\В:i T.1:НI ВНlШ!нев.им оа\до'м .

«Зі~енем Леніна, з О'j)'деном Ле.-

ли

Перше

трав,IІІЯ

День

КР,И'ВОШ"IІ.к.

м:ж.Н3іРОдJНОЇ co.n.іДЗlрна'Сті трудяЛеp.!.l!ОГО тр,а ,вня відбулася де­ щи:х, день Е1.'І.ності та, броатерс-гвlЗ І МО'НC'liраці'я ТРУ,J.ЯЩИ,Х .ра,ЙlЦеН11jJ'У. рсоб::ГНlLкі' в усіх краї.н ТРУДllщі Людський ;ПQТік :з,аJ!lОВНИIВ цент­ Бро'\3а.рщи,ни. Села і м,істо !району р,альну ' ма,гіcrрал.ь IВ 'У.1И'ЦЮ ,Ки­ - У СВЯТI\І:JIВО~.у 'вбіра'lІlн і . На ба- ЇВCbIКY і площу і\lен і Т. Г. Ш('l3-

гатьах ,будиlt.\(,ах '~,а ЙGРЯТЬ чер.во-І ченка ві

прапори

'першотр.а·вневі

За-

],.11""1 ЦК КП~С. В ,переддень

урачиcrі збори

св'ята

В~дJбу.пося

т,РУ'.lЯIЩИХ

-

l'раДИlu;~Й'не\l·ісце пра-

ведення СВЯllКОв.их торжеСТІІ!. Головну КОЛО'НУ в:~к:ри;ва€ сюжетна 'ком,позиція з е~б.~е~Ою

I/JЇД- І mict.a-СУПУТ,НІ~ка KIreBa -

БРQва­

ПРІІ€.МС'ГВ, раДГ{)lОп,іll!, птах, офа,6Р:ИК,' рФв, ,як.а ЯМЯе собою -герб ()..1НОІГО установ,

тр·а,вня.

ЛРНlсвя'чені

В

Ч'ЛЬТ~'РІІ ДОПОВJl!.ДЮ

Першо.му

рзйонному на

уроч.НlC11ИХ

. ВИСТУПИВ

з

'Н3lЙбіЛblШИХ

прамис.1ОВИХ

цент-

Будинку І' рі'в 'КИlїIІІЩИНИ . зt><:р.ах з

,перши:и

сек-

,в ,КО.лон.а,х крокуютьста-рі біль: шов.ИКИ,

lВете;>а.ни

Бровари, І Травня

1966

rРО\lаДЯ'НСblКОI

н:, ме"l;ко~фашНС'1'СЬКИ'Х з.агаlрбниКі' в І

п:д

час

ВелИ\КОЇ

Вітчизня'ної

в ;'й-

'Н.ІІ'.

ПОРТ]lв.а.1И

По.'вз

триб},ни

відощ):,о ННіКа

Про ,СООІ ~.Лlхи

,"ершаТj)i(!lJjневІИ

ПРОП,1'и'ває ,макет

всьО/му

CBiTO~Bi І~а' м'ят.:

РЗlДЯ'НСI>КІОМУ

вста ,новлений

в

ВОІ , НОІВІ,

Я'КИ ,И

ТреПТ(J,в~па,рIКУ

В рО'б?_ТI 'на

д,еМClНСТ,р,ацн

К'Ол.ективн за,воду

l1poteX-IІ : ЧН1ИіХ

,в,иробів

pa~ елек-

Брова-р-

СI;I(ога а'В1'опа'р-ку, Іх ко'лони гра. б .

.1-11 'ВС:~f.З

арва!МIf ,весни І трав,н,я ,

Бер.~і-ні ,на озн.ам.ену.ван-ня перемо-

В переддень 'с.вятд KO.le:KTllba-м за­

ги Halll!~Ї ,Б.атьківщши 'над 'Юрн'и-

воду і ",нто:паРКУВ'РУЧeJНі пере.хід­

.ми сила;~jИ фа , шиз,му в 1~41-1945

.ні Чер,воні 'П~РЗlПОр" райкому КП

:рока.х.

У'К Р3lїНИ та фай,ра,ди

IL'tYТb учні сер-едн і,х, восьмирі,чfіИХ .ш~іл 1'а, школи-і.н-reрнату . KO'~

лан,и

ма,Й·буnи:х бу:дів,ник:,в KO~Y-

року. В кодонах демонстрантів.

несуть

ПОр1'ре'ТИ

Бнгел.ьса, Леніна, Ч.тен і,в

Полі'Т'бюро ЦК К:ПРС,

ЛИ. ,ВіЙlськовий ,парад у Києві з новою силою покз,зав 'ВIІСОКу 'бо­ йову ВИУЧlКУ військ, ЇХ безмеж,ну в-і.д.д,з-Н'ість Комуністичн:'й ла'ртії і на'ро.д,ов'і, ГOTO~HicTb 'Ноа ш~рши:й ЇХ 33'КЛИК стати на зах'Ист люби­ мо,ї ВDТЧIlз.ни, 'бра~ніх країн са­ ці:аJliізм'У, за'вдатинищів,нorо уд,а­

В. П. піднятНІХ над lюлонам'И, розоов·і­ уоrті,х и, Чи,жа, QIб',Ї:ЖlдЖає стріlЙ ваїн'іll! d д,ЗlЮТЬ 'про нові 'l'Р)1дові світле С!sяro .пЬздоровляє ЇХ з П€Рl\ю'Гр,а'ВНе'ВНІ~1 яки'~'и оона,меИУ'sав

OPMH~~HOЇ _Радя,нсько·~. Y'~aї'H'" :Po3iДO~ l['-ен~рал-полков.нJ!!К.а

~y ,\ЗОI1НI;ОВОІ , MO' ГY!;!10CТl ра:дянсь-, ,нОС11З1И' ,, ·НУ рі.шн.м:сть 'втіл'lП'И"В жит­

з

!lЦп;ні\l,аються ,кері'в' ники Комуні­ ст IІ'ЧlН О ї ла'РТії і УJ)ЯДУ УКlра,ї,н'", h'ері!sни,ки ~lіС11а ..героя і столиЧ'ної

Союзу

ho-таКТИІЧНI, ра~ети'. Вони , весь час лен~н'ЇlзМУ, ,СIЮЮ \юно.1ітну згурто­ РО'3Вив.аюТ'Ьіе~

у,к,р а ін НІ.

НЯІВШИ

перемог, ~рои:де~IfИ П!~кеРI·ВНИ.цт_ ,вом .парТІІ, УlКра'I'НСЬКИІН на·р?;д .д.е-

а,лерати;в-

ГОСl'і

10 го.іИIf. На У'РЯ ,'lJОВУ трибуну

'ріЛIf .пе,РШОТР.al~ень ТР)lдящі дJВї,чі

ХІІСТ н,ашої БаТI>1<':IВI\ЦI~НИ 'від 'Вітря,нонко'С~і"'ного, н,аil1,з,ду.

-

с ro.1\ІІЦ і

Qpr3<H іза ц:і,й,

d(QГO

невьд Є~,І ЮІ окл,а,дОВСJI ЧlаіСТИ:~И ,м(};утнього СОЮЗУ РСР. З гopДjlc~ тю оглядаЮ~1ІІ Ш~Я'Х. боро:blби І

, П ере,д М. 'ЗlВЗОЛеє,~

ГРО~ІЗ!ДСЬКИІХ

'рО3ІВит.ку ооціалісТИ'Ч'!КІІЇ eKOIHo(}~I:­ ЮІ 'і .к;УЛЬТ}lРИ:, ПЩНClCен,ня народ­ нога добробуту. НтmмН' YJCIпі,х,а~,и" в обста'навці :в.ОСО'КОЇ l1В'ОРЧОЇ аlКТИlaності зуст­

оБОРО.ll1І !\іРЗЇ,ни'. Ії високі .601;\ОВ; якості за-без,пеЧ'ують lf,аlдіЙНlIfЙ запо-

тру дящих

:~,rЖIН,а:рOJIIНОЇ с,олuз-рності т:ру-

депутатів

1'рудящих.

(Закінчення на 4-й стор.).

л'Озунrn і

тра,нс.лаlр,а'Н'ти, які С.1,а'В.151ТЬ ,рід'НУ КО\I'У'н іIСТНlЧ1НУ I\lартію ,і її Ленін­ с.blКИ,Й ЦеН1'раЛЬНIL'Й Коміт!'т, веЛ,ІІІКУ і непо;р'ушну ЄД: flїСТЬ па,ртії та

на,родіУ,

Яі ка

ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Вllборів

з

НОВОЮ

СИL1оОЮ

У дні пі,ДГОТОI&КИ до

У Верховн у

Раду СРСР .

Іщут,ь колони КО.lекти'в::в n iL't'при€мс11l3 і будо:в столи,ц,і. На Тij:! а нспар а'нт а х -Н'з-п ис и: «:ТТ Яl"Иlр і,ч­ ку ви:кона.є.мо усп іш но,'».

С",~,волам зв,е.ршень ,нашої на,у ­ ки прапли'ває в :колО'Ifi Ак.а.де\lії H3j'IК Y~CP '~ia:KeT KOOM ,Ї~HOЇ :раке­ ТІІ . Па,нно і тра'Н<Jпа'ра,!пи розпо­ відlЗЮТЬ

про

,вє.lfj,чез'ні

д,'()СЯ'l'нен­

ня СРСР в освоєн'ні ,,()С\lОСУ. Лід Л,ОIЗ)lн,гами, ща ЗЗ-КЛИlКають гїtд,Нa 's і дзначити 5О-'річ'}я РаД!lМ­ ської 'В.1<JДИ і lOO-річ'lЯ З Д'НЯ 'на­ рщже.нн:я ,в. І . Ле.ніна , ,"рохо'ДIЯТЬ діячі л ітер,а 1'УР"' 'Га мистеоцтва. , IIДJYTb 'студен'Ти, КІІоївсь"и,х в'у­ зів. Равом з уюр,а;НЦЯМIІ lіросія­ н,а:~'If, f1РУЗIІНЗІ\/.ИІ .і узБЄ'іКами ідуть

СИ\НlИ і дочюи 'юра'ЇIf Азії, Африки, Л arrи'ноькаї A'M.epНlK"" Я:окрз-ве і неза,бу1'Н€ ,вр,аження заЛ'И\ша,є У,РОЧИСТIl'Й марш спорт­ смені,в Киsва. свято Kp,a~,II, с,и­ ЛJЮ j МОЛСіJ.ОС ті.

«МИіР!» тьс,я

-це

кол{)нах

слоВО" повторює­ сотні

!р'ав.

_Трудящі Кllєв.а rHЇ'!rHo та'ВlРУЮТЬ га'Ньбою а:меРИlJ{.анс,blКУ 'ВО,Я'Ч'ЧІІНУ, Яlкарозв' я:зала. 'бр у,дIН'У lІій'ну У ПіllЩ6НIНОЯУ 'В'ЄТ1н,а,м'і, пв:дда€ вар­

'В,а РСЬІКИІМ. БО~Ба'рдуваj1НlЯ'~' терито­ р,:ю ДРоВ, 'і 'ви:магзть: «Геть а'ме­ р'lІІКаНСblК'ИХ a'rpecO'jJI~B з В'єтн,аму!».

У день свята. КИЯ'НИ шлють бра­ терськНlЙ п,р,И\воіт Т'РУДіЯЩНМ "р,аїн соц.:,ал і~ItЧНої 'оп і:в.др.у.Ж'НОlСТ і , всі \1 наl!ХІд3l~, ЯlКі борютьс,я за ми'р, !Н,а!ціонаЛlblнунезалеж н і'ст ь, д roю­ ,КІР аті:ю, ооціа,:rі.зм.

Пер.шотравневі ТОIРЖесТl!Ю сто.­ лиці У.к;раї:ни бул,и, НOtВИ'М яск,ра­ :В",~ свt.'l.чеlJ!Н'Я!М РОЗКlвіту Т'ВОРЧ,И'Х сил )1Кp,aїH~IoIKOГO н,а,роду, ,вони ще раз П'РОі.'1іе\ЮИ\С1'руваIЛИ йоrо без­ ~'Е'іж,ну 'від:да,н:сть :рід,нШ , KO'~IYlli­ сти'~ній па'рті'Ї, Леll;.l\CЬКoQIМУ Цент­ р,аЛI;НОМУ Ko~iTeтOBi КПРС, го­ ТОВ'IІ'ЇсТЬ ТР}1ДЯЩИХ р,есп,уб.lі КIІ в і д­ дат", ,всі, СИЛН' 'БОіD,отьБі за, 'ВНІКО'­

на'ння рішень ХХІІІ з'ї,}..lУ КПРС ї ХХІІ:І :З'Ї,ЩУ КП У'К'р,а,ї'НИ, за даlЛЬШИЙ ,ро.зквіт і 31~іцнення еко­ ном:і<lнаї t оБQРОН:НОої \іОгутності соц:а.lістичн<>ї Вітчизни, за ТО'р­ ж,ecwо 'КОМ:У!fі:З~I' У, (РАТАУ).

Фото

А.

Ко.за,ка .


у ЦеllmраJtь1tО.му Комітеті КПРС,

"Луна-l0" у польоті

Раді іУіltістрів СРСР і ВЦРПС

3

1966

травня

місяць

з

того

року

ми'нув

моменту,

Рівняються на переІVIожців

,кми

Проду.кц і'я

БРО 33IРС,Ь,КОЇ ,меб­

Центральний Комітет КПРС, . Рада Міністрів СРСР і :Всесоюзиа Це'!.траЛЬ1lа Рада Професійних Сп,ілок прий,няли постанову сП,ро підвищеиня матеріальної заінтересованості т,рактористів-маши·ністів

автоматична ст. анція сЛун,а_l0» була ,ви ведеиа на иавколо­ місячну орбіту і стa.nапершим

льової фаБРllі КИ відома д'аЛ€lКО за ,\jежащ,и р,а-.иону. ЗРУЧіні, і

у свіn

товля€,

у збі,lьшеннJ

сяця. За цей період стаиція зро­ била 244 витки наВКОJlО Місяця, пролеllівши · поиад 3,5 мільйона кіломеl'рі,в.

радгоспі. в та інших державних підприємств сіЛЬСЬКОГQ господарства виробництва ,n,родукції».

В діючу систему оплати п,раці у радгоспах та інших державних підприємствах сільського господарства, ,встановлену постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР d ВЦРПС від 15 червня 1961 р., внесено зміни і доповненн.я, спрямовані на збільшення оплати праці трактористів-машиністів, ' Постанова набирає чинності з 1 червня 1966 року. (ТАРС).

штучним супутником

Мі­

0======= НІ\УКОВЦІ

КІ\РТОПЛЯР І\М

На обласн)т Дошку пошани 3а

р:шенн ЮІ

КИЇВСЬ'!(J(),ro

, обк<х~у

КП ~-K,p,a Ї,Н'ІІ1'а ,ЄИJ<ОJlК'О,<IУ

обласної Р~ди депутаті в т,РУДЯIЩИ'Х :велику г.рупу 'Р'айон ів, КО,1ГОС­ пів, ІРад/госпів, ,меха,ніз.атор:'в, РlkлЬІLИКі.в, тв,а,РlmнИlК:'В - пер'е~ожців пер,едтр,а:в'невого

соціалісТ!fiЧНОro зм,а'~а:н,ня

-за.н,ос,ено

Пильтяй Марія 3.ах,а.р:і,в.н,а Герой Сощі' аiJ1 Іс тич,н(),ї Пра.ці, дояр­ ка раідіГОIСЛУ «Руса.ні,ВСIiIi' И'Й». Гарбуза ГaLlltнa Летрі'вна доя'рка Ір,а~г,ослу «ВеЛJnКОДlІlмер­

пт'ашН1ЩЯ KH,ЇBICbКO~ IПТО1І 'х'о­

фшБРИІЮk

-

па,РННIІЮ ВМ

рздгоспу

бітн!~кіIВ

д.н'і

для

k:alp-Б ОіВ ан Ц НВ ,

ського за,ВQДУ е"ектротеХНЇIЧ!НИ'Х

*

бу ,lИ оповнені ,великим

т,рудови,\j1 J1іднесеН:IІЯ~I. Гот ую­ ЧИ ,fідн у зуст'рі ч Першо,~у

,KOiJ1eKTI]B

тр, а ' вня,

28квіт: НІ,

Д'ОСТРОК()І8{),

за,вершив

:\1.' і'Ся,чну

.

про~ра1МУ по іВсіх еконо\~і,ч,н.IІХ пок,аЗН>lпка 'С, Понад П," і1:Н 'ВИІІ'О-

Продуkція I К<мекти'в 'бу ді ве.1ыгоo KO~I­ бlн'ату в .nе;редтр,а.внев,о.\IУ ІСо­

На , llЯ, ЧО 'ГО

*

Одінгу

за,в,д,аняя

ДОЩIТ,КОв.о

ни,готовив

Т'Р:ШКЮТlажн 01'0 О .'Інгу.

План ч()­ .'10-

~І і ся'ц і:в

стрсжово

(Петрен:ка,

КО~lу,н іс тичної п;раrці ТrOк,а,Р'Я В. І. Фе,досеНlк,а, бр, и:га,J,а слю­ са р:'в А. Л, З,а,Й'ltева" б:рнrада беТ0 Н'ЯlР і,п С. Р. Ст,аневого, БР!!lrа,да ЛIlIв.<lIР'JlнкіIJ д . А, Б і ­

НОВСІЇ

М;К!! та

n 'Я"ІІ/Р':!Ч'К!И

110 ВИіПУС:КУ в,алOlВОЇ "'pOLдYKцi,ї В'ИКОН3Іно на 104,4 пооцента. Вигото,влено

"Оін,а д I п:т, аIН ,проcrукц,: ї :н,а 15 ТІІ­ 'k a;p-БОlв,анці,в .

По

.n:ро,д ук­

ти,вностіn:раці ВИ'К,Оін,ано ІІОТИ­ Р!!'\І':аячн,е зз,в,даIlН'Я Іна 105 п,ро.ц-е.нті'в. Пе;ршість у ,з'маГ,Шlш і "ос і.1,а БР,lІl1а,да К();\j,уяіrcГИ'Ч'IЮЇ ,п'ра ці

нізаroрн Богдаиівської птахо­ фабрики ознаменували визнач­ ноютрудовою перемогою. Вони повністю закіичили сівбу ярих

Фото

зериових ,і

зернобобових КУJlЬ­ тур, ,посадили 250 гектарів картоплі. Слово у них не ро­

Пон:liД ЧІ}"ГWРИ ТИ'СЯЧ1 ' парни­

високим

вони

виконували

,змата,ItIJiіJ\ОЛfЖТИВ

бри,гади

р;щгоопу

третьОІГО

« Лїтюів'сь-

1іИИ » доБИ8СЯ IпеJ)ШIfХН11Слід­ 'кі,в 'у св,оій ~оботі , .всі '(}8().чеВії

КУ'ЛЬ11У'j}И ;П'()ісіЯ!ні j посаджені ;У 'Ві,іЧК'pJlТИЙ ['руН'!' . 3ДЗJlJiО ІВ ма­ га,зwни Києва 11 'Nm'H 'ра;НlНlі.х овочів, у тому числі з тепли­ ці 4,5 roн.НИ.

п.родо.вжуtШо ,нести трудову 'вахту на ~ОГJfЯ\дt за 'Поcjlв,а..\lИ.

поси­

ПОСЦИЛИКУ­

а Іна 'J\Щ'ябах ,квirrи. Диrpещі' я 'рa;r;ГОІсшуоuіцЯlЄ об­ 'ГОРІЦИТІІ цей 'с~квеРИ'1\ іОJЛЦ­ нати дитячиіі '~.aiiA;mtf11'I\, IПРОИlде 'н~ба'гаl'О часу, ібу де де ВUI,1'ПОЧИТИ і ;у;ор()слим і ма­ лятаіМ .

Слід гадати,

що цю

і'ніц,іа­

ТИJву ' підхоплять меШJ\а.1щі бу­ ДЮГl;у у центрі, села, ДfpalНi­ ше ііув МОJIО!,()ППjіI\Т . А.

СОЛОВЙОВ,

виконроб

радгоспу.

,.,---

О

ЛИСТИ 3 РАДГОСПJ" "БОБРІJЦЬІШІ1"

КУЛЬТАРМІЙЦІ В ПОЛІ ни,кі,в'

села,

при,їхала

а.гіт,к,ульт-

СЬК<УЇ орган із ац і ї 1'о~в.а,рист!в,а «3н,анlН'Я». Він :розп авід:а€ "'ро іс­ гори'ч'Ні .рішен,ня ХХІ І І з ' ЇЗДУ КПРС, п,ро ті завд.ання, ЯIК,j ,В;ІН поставив

І пер,ед

Рl а~янськ, и",

Іна,ро­

ТіVlІ>КИ л,ектор,а

ч fflCl:l еНіН і

пят <І,Н НЯ,

ЯІ(

поча,вся ,КОіНЩ'ІР'Т са '~юдія.1Ь!НИ.х ,arтистї'в. Почався з теплих С .lі.в п,ри:вітання

,н,аа,дресу

Т'И'Х ,

хто

заl<ладіа€ ФУНД,3:\1ентвисоки.х 'ВРО­

Жlаї.в, діЛQ'~ !ві;ДПQ,В ',д.а€ 'н:а 'р і ­ шеlRНЯ з'їзду 'РЇд!НОЇ ;lЗ-}}тії . А по­ ті'м пircНl , декламації . Недовго l'риша € КClнщ',рт. Та й Lti€Ї П!Р()'l1р,а~!IІ' Доси'ть, щоб люд!! кор ІЮНО :в і дlпоч ИVlI! пі С.;'DЯ ро,бот 11, одеоржа.1И

СТ)1ПНИЙ

ДCI~ у новій 'П'ЯТИJрічці.

закіНЧIІЛИСЬ -н;а

хо.'рошу

З,31j:ЩJ)КУ ,н :а

,ІІ- а ­

день.

Ікаю)'-сти

і ,поміДО1рі-в .

СI\3~JЬiКИ П!j}И!j}О)JjНrИХ пе'решк,о;\: і х )'РТ(),ВИlнra, і м,щ)()<зи, А

ба у'б ерегги

на

'Ніж,н.і

'J1j}e-

паРНИКОВОДІВ Та :в.се це залишил ося по~а:ду. ОвочїВНИlI\И ,своєчасно 'вИ!сади­

ли

'в ТРУІ;ІТ

розоаду

,palJ!HbOЇ

каП}1СТИ, ,ї' ося 'во'на Ів т()рФо­

працює !,юлеJ\ТИIВ паРНИ'J\ОІюдів ра'зо,м 3 с,воїм u'ригаДИj}ЮI 1\'0lМ}lHkl'o'M Фед<Уром Се; мен О<виче'l. TI}-Л}lПОВИіМ_

безпечив

,Шн л'(}внtl,стю ,за-

доб.р()якї{)ною j}Оізса­

ДІ}Ю тор(}дню ори'гаду, ВИР'ОЩУЄ

перегн,иі.нlU !Г()ршеЧJка,х. За.кін'­

p;l!Н'нi оп,очі У закритому 'ГР);Н­

чІ}'~ыяя і :піIДГО1'О>Вlка ojщзса.ди п ОМ і до, рі в" Я'l\а розпікі. J)()Іва'н.ав

ті.

32 О О Що

рослЙlн:и.

І. ШВАЧКО, наш

'п а,Р :НИlковихра мах. й 1Г00ворити добре

громадський

корес­

пондент.

процентів.

М. ГАЙДУК,

~!('ць , На~ія ДОВГО>ДЬКО, теПЛIfЧлиці НадЇ!я <я ЧіIfИlК та :ПаJ)а(жо­

!

Мarр.і.я

ДОВ['ОДЬІІЩ

~OBOiГO

У СТИІна ,Ка­

В мі!І1У зак~нчен:ня Іпершо;го Імеха­

lНiіrЗат~и Се;мИПОJIIКівськ.(}ї 'пта­ ХОфа.()рmtИ'ВІСе більше іВклю­ чаються ,в tПідгото'ВІКУ з5ираль­ но1 технїюи. ,Ми'Хаило мих.а.й~ ло.ВИЧ!Вomtов ,) ДмИТІЮ Са:к(У"

вич Остапець ,вже ' вiдPeM{lНlГY~

5 тра,&ня 1966 року,

яке па'll'УЄ

нової

,п' Я'ГИРі ЧJКИ

по

130

центнерDВ

каijYГОПJlі.

Шд 'Ife'ївьдведено площі з-.під

за.ра'з 'cep~д Iрооjтниl\'Ї!В, Іне спо-

I\'раЩИХ пол~редни' ків, На КОЖ­ !Н,и'Й. iГt!'KTa:p 'в,несли :ІЮ

КПРС,а так(}ж

'J1().Рф()lIVО!Ю~ТЬв, '110

при ,будь-яких

І\омпа:р11ії: УJКj}аіни,

вах

,ВИJ)ОСТИТИ

ге-к'таIJі по

150

ПОГ-ОI,'\НИІХ іна

f\ЛИЧУТЬ

'ра.нньої

'тонн.

с.ИЛ()СНn

дО

,Н'ОВИХ

звер-

,розк;віту Інашої

ня:

3

тонн

це'Нтне­

І\артоолю

,почали садити в ·тр.етіЙ деJ\ruді RВlіт.ня,

'ВИ!КОРИСТ{)В},ЮЧИ

ідЛЯ

ТИСЯ'Ч Iкущі'В . Ллощ.ї мо

~Ї білої ІItIl'l'О'Ч'КИ, lВерх,ні:и ша'р ГРУНТУ що

'три,маем'ОІ

р'оз:пу.шени;м,

crпри.яє за'і')}има'!FН'Ю

Отже,

J)оби,)[о

вее

вм,оги .

від

:н,ас

за.lєжне, Щ{j,б ~обов'я' зан:ня 'ви­ ,к,онати

'3

честю.

п. ХИТРИЙ, Jlанковй

Не(\'.ЦнораЗ(1ва

лаики.

К(іНТРМl>на ,пе-

i}CIjJ'OH-УЄ­

знищуемо ,б у'р'яни IВС1'а­

-

роботи ІІІО І ВІНИИ c-.в~тловиИ ,~e'H,Ь.

сіЛЬСliК~г.о

,величн,і

створити 'В

за,вда:н­

Kj}aїHi ,д~cтa­

то,к ПРОДYlкт;в ха:рчуваН'нrЯ,СИ­

j}ОВ.И'Н~1t JlЛЯ

МОНТуlватwся 'в м. аИ~рніраЙ­ {)б' ЄіДН<lJН:НЯ «е ілЬ['(}С;Птех:нIЇМ» ,

а п'ять відреМОНТУmll} 'Вла,;с;НИ­

пр()~ИiCJlОВості. І

мехаиізованої

Вirpa ,врику'Н, і На' талія Се­ л,1OOt IП'р'ацюють телН'І'НИЦЯlМИ 'на

Т-аpaciвeЬIКI)Mу . B~ЇJJIIКY Ipa~OoC­

ляти до 700-800 ,г,paMЇrB при пл,а,аї 1 450. СУ'МЛfНіНО 'lWНИ

працюlOТЬ

МИ (з IП()JIIвоеною ~нергі~>ю ІВІЗЯ­

і 31\lро&іток добрий .MalOТЬ по 140-150 карб()ва:нцtв

.'ІИ!СЯ 'за іВИIQОІна:Н'.няна'Кj}ООЛ6НЬ.

ти тут вaJКIK~a'!1Ї: в,j'дСУ11НЯ lМе­

одержують ЩlОом;іrCJЩЯ.

На.ша

х&нiJз.aцїlЯ, т,а, :в.се ж 'на:В'і'ть [Jj}И

Ч<l'С1'КУ

" ,

Старанні телятниці

IIIУ «lВо6РИ:ЦІІКWЙ». T'j}eoo ві'д­ В1!іРТО с.казати, що ум{)&и 1 j}000-

меха:нізована

ко,ж l!\алаСЛI)В~

ми сила,~IИ. Приступи,ли ДО 'рО-

ГОЛОВНИЙ інженер.

' працfffНИКа.ми

['(}(ЛІQда'j}С'l'в,а,

комоаини

ПИНДЮРА,

РИСУ'Пе'Рф()1сфату.

40

pe,Bi'pl\a ПI)I\ (l;зала , що ,н,а к()ж­ НЮ,му 'ге'кгщхї j}()З)!ііц~но ~Ю 65

Партія l!Iоста.'вила перед ,на­

ми,

« ОК-2,6». у ,нас Є 'ВJI~!, M Ізе'рнавих "IЮ)f­ баWнів. Три 3 'них. '(}удуть ре­

І.

делегат~"1

лю.Оим:(}ї Вітчизни.

А. ДОВГЩJ,ЬКО,

:два

нас

шеш'ь :в ім'я

помічник брнгаднра.

'вали

ХХІП з'ЇIЗ-U

якщо 'мені ,випала честь бути,

кожному

цe.IITHeP~B ово-

чів, а та'ко'ж здати 'горо,Д'Ин,и

ум(у-

виро,с ­

ТJМ11f без 3а'Гj}ати ру'ЧН'О'Ї ,праці

С'l'ері'Г<liВ. Рішення ХХІІІз'ї'3ДУ

боти.

ЖИТТЯ

пі'ДlнесеНlНЯ,

Tj}Y-

'j}o-IJjі

би'ш та і'нші, Ве-сь 1\ол.е, h"ГИІВ налолеГЛlIJВО ТРУДИТЬСЯ, Щ()іU

ПІАГОТОВЛЯЄМО ЗБИРАЛЬНУ ТЕХНІКУ ІЩ)~(}дУ поль(}вих ]юбіт

Півтора деСЯ'l1ка 'j}OKi'Q 'пра­ цюю Я мехаН'і'затофOlМ ,на Жер­ дрвськ()му lDіміJШУ pa)JJГocny

«' ВОIОj}ИЦЬ'КИЙ», але тз'ког, о

' вія Мича'к, !!,обі''fIниці Тетя,на 3ахаJ)чеН'J\(), Є-В,J.Q.кія Карпeнrко,

3j}азк'И С<J.'МОО!ІЇДДliiIЮЇ ІІІраці ІІІО­ казують ла:Нlк.ові На,дія к.ри-

2 нов Е

~~

доріїJ\!;И,

піско,м,

робкор.

п~ред;траВінево.му eoцia~1'Ї­

~імілка.

сащу

зміltні

ЙДУТЬ РАННІ ОВОЧІ IГОРЮ,Jtнwї

РАТАУ) .

Жеj}дli'вськ~го -відділка .j}aдroc­ пу « В()БРИ!ЦЬ1tиЙ».Важка і ко­ rnimKapOO(Yfa ВИj}ощувати ро.з­

Свої

зійшлося з ділом.

С'ГИЧ:Н()ІМУ

за:ра-

Перші успіхи

виробітком відзначились трак­ тористи Михайло Теплюк та

120

перевірltу

ко!вих '1)(1,мза'клали ()в,очmНИI\И

Дяченко.

зро,били

~~~~#~#~~~~~~#~~

рекгора.

завдання

Ю, ОліЙ,НИіКа (Фmох,рон:,ка

будинком ...

y,~.o­

жеНjіс'Ть ' ві'РУісами.

п. ХАЛЕЦЬКИЙ, ВИКОНУЮЧИЙ обов'язк" 11и-

Микола

ЦРОВО,1Я'fЬ ,матеріалу

П'ЯТИір і'Чки,

На садіииі каРТОПJlі

___

6рига\д)а сь,пьського клубу 'на чолі з 'ЙОro защ'ідуючою АН're.nіною Яків,ною Костенко. Перши,м ,вистуша€ лекто'р cirJIb-

Слово не розійщлося з ділом свяго , меха­

·_~I.:o.,_~_"._#~

На ,фМ'о: каlн;дидатбі'оло.гіЧJНИlХ ,натк Р. М. Нікітіна і І\андидат

"~I'~._-

Першотравневе

МОЛОДИЙ

с.ільсыо.гоо('Jlтода'р сІmоїї ,м ,іКРОооімо­ :Гі-ї У'кра'ЇIН'С ІІКо.то haYlkooo-доеЛlі,д­ .Н'О'!1() 'і,нсl'ИТУТГУ зеоМoJIeq>()5ства.

Марченко

член КПРС.

~KOНOMiCT

3а.кі:! IЧИ'IJСЯ ще OДl PH , вос.н,яниЛ день. Та CbOroJLHi OДO.!l:o~y lН' іхто не посп і ша€. В ,"оле, до т,рУд':в­

JюБ НI!Ч О'ГО пл,аlНУ першого року нової

сіЛЬСIУКОfаС'П(ідаРСЬІ;,ИХ 'НаУI\ В. о.

;,нші,

КолеКТJI,В .буд,к о~б ііН<lТ\' про-_ довжу€ c o-ціа ."J:'стн'Ч'не з,~а г а'n!н я за ДOCTpOK~'В e ви'кон-а н:ня 'В11-

за-

ffaYJ\oBi Іпра­ ЧеJ)нї.ГЬВСIlJ\ОГО JВідділу

ц'і-в:ни,ки

уд:аРНИlка

ціалі-Сти,tJН-О\IУ з'м,а'га,нні дo.c~po­ К.О;В() ,в,иtКОН а в ОВОЄ зобов ' ,яз,а'н11 Я , .БИlроб н ИlЧ ий пл,а-н ,К!В і'т ня ,і чот.IlIРЬОХ ,місяціrВ пе,ршою року

бла'Гоустр,ої.~!о

З3ЮРОПOlЩ1Вruв :но-

с'та'ршии

.

'МХ llмі,с,ся заіінJFIli

заве;ршено

план

АJН,атолім

ефектиВіНИХ

л'во.рюва:JИfЯ'МИБ.ар 'гоплd

28 К!вітн.я.

понад

Дшваите

зо­

J."о n- :щно Сn-Р,21~'IІ ,l И'С Я з СВОЇ\! ~а, вдаJJiН;ЯlМ ,в,е,р<:таТ':і'ИНШ Г анна БобlJlР і JV\ИIК9л,а Дов,гоп о,.l з qр,и'г,ади М.иха,Й.lа ТеП ,lюка. На, л~ремо'Жці'в р і' вняються .во: Т'Р УД:'ВJШКІІ фаБРI!If' И . М. БОВТ,

~Н!ші

Тlрива-.l0 яе~ов'Го .

свої

InepeB lfKo(J'I!,a.li1,

бов',я,за.ння .

щі,

собї'В 'боро"тьби ~ві'РУіС;НИ,ми за-

, колектив,

д,итячorо

т.I~p,bO'X

Вишу:ку,ван:н\ЯjМ

до

фа,б,ри,кивер,ХНЬ()rI'О

недавно

.1ІаJН:ЧУК. Lні'ціа'l'ИВУ гаряче 'піДl'рwма­ ли, Після 'j}оботи г. ВаЧуj}ИЯ, А. По.н,ома,рN!JI\о, А , Башк:ін та

15 ТІ!.СЯЧ каlРООlваilщі,в LдH-

ба,ган)

ДИ'll'ках IlТраціlВ:НИ'КИ 'j}адгос,пу « ,f,0ІJ)О;1і'В:СЬJ\ИЙ». Правда, lН,а'в­

г

*

з !J'Bс,Їм

б;шгада

в іД~lін'н'і й як,ост і ,робіт B~p.c:T,aT­ ниці ш.ра, Ласка' ва, Ніна Ли­ зун, ;Ві:р,а, Ші клов ещь, Га,'!ина Го.р'.'l,іЄНіКоі T,a'~a,pa Титова Н З ­

вашим

з

з.ШВОЮВ,3.1а

, верпаТIНИ.ць Та.IIІНИ , КО'З!І:Р. ПРІІ

пали' їх

ВОІселам

10 ТИlCЯЧ

з~,а,га.н,ні

СПJ)а'вляли ,н()вос,ілля ·В цИХ ,Ііу­

ра дг IJ.CЛ у

то,в лено "'роду,кц і ї на

Б, р-овар­

вироб :,в

і ,службовц:в

'ро­

Перuюro

-

НИ'КИ і і,нженер'но-техн іЧ'ні .п,ра­ .ці'ВlН'ИIКИ ДOCТipOIКO'в.o, 28 IКlвіт,ня, ви,кон,аJ1lI 'П.1Iан чо.ТИIРЬОХ м'іся­ ціlВ і ,ВИlПУСТИЛИ :nPQ.:tYKoЦiї ,на сум у 530 тис Я 'Ч к'а,рБСlВ аіН ц :'в , Додаl'lЮВО до 33'Вlда.ння КО.1'ек­ Т'Иlв в· игото в.IМВ 'на 18 1'І ЮЯ'l

териТ{)рію, -

Достроково Пе;р,е::trcв я т.к.ОВ і

свята

llра'вня і ,наСТУ1ПіНИIХ .вибор;,в до В€,р, щвної Р,ащи, СРGР,jюбіт­

-

ф-------------------------------------

У

РОДНОГо.

«Л і1'Кі:в ­

ськи,й»,

сяч

,&.т!ЮЧ)ИВ'ШИСЬ У -еОІЦ!,алісти'ч­ зма,~а.нIНЯ н,а, честь .мl'rжна­

не

та,1\

ПеТР'С1ВIІЧ

веЛIІКИ~

У ІОПО,Ж ИlВа'ч і,в.

І\ОЛО н()ваБУДОlвзалишил()сь ба­ га' то cr~[іття ~i ' битої цегли, Та

СЬКИrЙ».

АНТОІН

,кqрИlСТУЮТЬСЯ

'ПОIп И1'()I~

3да~ться,

C',;>-га'н,іlЗ,ащі.ї П , О , ШУ1бка.) .

Довгодько

меблі, Яlкі ,во'на ІВИ,ГО­

Поруч

наоблаlСНУ

ДОШlку пошаіНИ. Сер-ед -Н'И,Х IПOl ,н,ашому раЙ()IНУ: Радгосп "Русанівський» (,дир,ектор М. Л, Х3'заlН, сек'ретаlР па'рт­

Кондратюк аК0С3,на ,БО'JШСЛ;J,ВІ :'ВlIJ;З -

дo~oTнri

кар60Iва-н:ці'в '\lеб.1ів. Перш:сть у 'СС':.I.',а.l:'СТ, II'ЧНОМУ

ІГрудав

~ н.a'POДHY ·CiЦj}iЬВY· Ми J3ир~шили

.'lЗ.lНJка та­

тварин

СБоОЮ

цихооста'виrнах }}обітниці !дО­

за,га.1Ь1Ю-

биваютьс.яви'соких [J,()К·а:зників.

'Ки ферМи. 3араз твариН1НИ!КИ Г()lJ'уют-ь ХУ)J.о,бу д() .вИ!вед~НоН'Я

Вони дов~;rи

в лі11ні табори.

ннестн цю

'ВИI(';(JIК'orо IПІРНіросту

АоммаІОТЬСЯ ~ tнші ilI'J)aців:ни­

в першому

pїrCT

жи,вої

щодабов,ий при­ :ваги

КОЖІЮГО

'те-

І.

ІВАНЕНКО.


КОЛЕКТИВНИЙ АГІТАТОР, ОРГ АНІ3АТОР

Сьогодні­ День преси

МlІкола ОмаJlЬ­ ко 'не I1рофееі­ онал Bi,~

-

тор

.р ,а Д Іг о С л у

ДіевісmЬ

жу:рналkт. мехз,ні:за­

«БобрицьтшЙ». А.те

Чергове

за.сі\дання

паlРТійно-

вже да'ВНОClпіврого ,,,ощтету ЗalВОДУ розпоч,абітнича€ з нашою .'lOСЯ з РЮГ:IІЯд.у ро,бкор':'вських га:з.етою Яl!{ робітСИТН8Л:,В, вм'іщених у .за:вод.сьНІІЧІІ:Й кореопон-кій 'СТ:'Нlнівці «Мета.1У'РГ». В д,ент. я,к 6и не НІ!'Х йшлося ,про пагани,й інатбув за.ванта,женИ'Й ляд за ,роботою буд.ї,велыu'к,:в •.

на

своїй

ОСНОІВІНій

,за'СТ)111.НIDК

iLl4:p,eк:TO-

ра по~а.пітальнюмубуді.вниIЦТву комуп:ст В. М,а'рени,ч. ,Всі СИI/lНlа_1Иі робкорів ,підтв,ер>дились. Члени па,РТКО~IУ допов:ни,пи їх НОІви'~1И фа:ктами. Па,ртіЙН:ІІІЙ 'КЮ\lітет СУІЮРО слитаlВ З т. м,а,ренича, накрес.1ИВ шляхи ,р,:'ЗК'СIГО по.1'пше:н!Ня діЯ.1ьності в':дділу ,кз,піталь,ного бущі,вниIЦТВЗ. І та,к завжди. Залжди і в У,СЬСіМ)" .ЩІ .віД,Ч)1ва,Є\lО ,31КТИ:ВНУ

І треба 'в'і:ддати. належне: Микола

ліlд""РИ'МКУ диреl\cці'ї, па:ртій'ної, і'іШI,СС,~10ЛЬСЬКОЇ і п.рюфапілко-

омалы<,' сп'і'вро,бітни,чаЮЧIІ з реда,Кlц'і€ю га:зети, Дlбз,йливо відтач,ує 'СВОЄ робкорівське

,вої ор,па,НіізацLЙ. Воаи ув,а,ж,ні до 'IШСТу1пі:в газети, ШВИд!КО ві lIJГУК)' ЮТ ЬСя на ЇЇ СlІгнали. Ca\le лю м,а,тері,алах а,IVТlІІвістів п,р,есИ' 'пшрті,йщrйкомітет ,об-

пер,о,

ГOlВОРЮВ<І,В

,пише

ГЗlрfjО

і ціка ва.

На

фато:

Смалько

rJr,.,...,..' _ _ _ *

ДС'ПСіВі'д,а.в

Ір,оботі, ~B:.H 'все ж ТШКИ' знай,де ча,с, що'бн,а,пиеа'Т}j в реда,кцію за:рисовку IJ\PO хорошого труді'вни'ка чи кореспо,нденцію Н.а ЯIК)1СЬ ,в,а,жли!Ву те~!,y або ці,каlВУ і,нфGlр'Ма,ц~ю про ЯКУСЬВlllда,тну подію на ее.ті.

ПИ11а,ння

по.лі,пшенн,я

М.

РЮ'ЗТ.1Яlltа,в,

працює

ряд

те~н.ОJюгі'Ч!fIlХ

колектив на­ ГОСПОД'3jрства .ві:д­

шого

З'н,а:чarт,им·е дня

четвеорту

рі,чн,ицю

'виходупеРі!!ЮГО

,номер,а

ЛЮЄ

хід

г,аIННЯ

се;рЩl.

m-ех;ані:затор;lВ,

твари.Н'н'и:кї,в.

Це СПlрИЯЛО YlCГ!:ШНО\l'У за.в.ершен­ 'НЮ першО/го 'пе:ріаду польов.их робіт, на·рощу:в·анню вироБНIІС цтва 'МОЛ'Оlка j м'я'с,а.

РОЗ:ВIfТОК

ПО'ЖIJI,В ИТИіСЯ

.радтоопу

з

Особ.тИlв.о 'ПО\lіТНИIХ успіХ'і'в ;до­ биlВСЯ іколекти'в піс.тЯ березне­ .зою ПJllе.н,}ш'у Ц[( кпрс. Різ­ к{) збільшилося ВІі'рабmщт,во продукті'ВРОСЛИ<НflИцтва ї тва­ РИНlНИЦТВlа,

значить, ,і

,3:

ЗД,ача

Їх держаіВ:. Ра,J,ГОСП став Ірен­ Т3ібельни:м. Не\lа.1а зас.ч~г,а ІВ ЦЬО\lУ і газети', Я'ка 8ИХО,:ЩТЬ ТІІСЯЧНИ I 1'\ н~р,аже\l. Ії ЧІІтають в кожні,й 'РОДl!lні.

за'

рахунок

М81ЛО 'В'\lіщу€ться наших

ра,д-

'недолі'ків.

році

в.ажли'ві з а'ВД,аи І>НІЯ , які СТОІЯТЬ IJ ціЛО~IУ п~ред го{)пада;РСТJЮI~I, аКГН:1ШI!Ми.

гаЛУ1Я\fII,

Корн:,й~о

тею,

де

·р'о.біТIІИ­

ВИСТУПИ'В

р,ОЗПQві'в

із стат­

про

те,

Я'К

ТОР:;К й.о'го IКО,тектив ви:ростиrв по 140 .центнЄ(р,ііВ к,артопл'і Іна КОЖI!ЮМУЗ 150 'гектаірі'в. Дояр­ КІа О. ,КОВlба'СИ,НСЬіКlа 'розповіJI,а про в.И'СОКИЙ надій МЮЛOlка BiJ!.

району

одержують 76.755 примірникі,в Faзет і журн,алів (в 1964 р.-40.855,

закріплених леРЙJістак, ,агро­ Іюм-са,д<"Вод В. Рат,а'ч діJl'И"I~I>СЯ c~oїM ДOCB~Д()M вирощу,вання ВИСQкогов.рожаю ФРУКТі!.В. З по,раJlами виступають 1ГD.10В'НИ,й

ШIРОНОМ

'Р.alД,гос>п'У

ГОЛОВlни,й

О.

'вем'Ї,кар

В.

ХОЛQД, Т,руш,

го:ювн'и'й зоотеXlН:IК .8. Ши,кула таінші спеці,алісти. Перещо:вий ДОСВЇД у ріЛb'lJIIЦ11ві, зо<кр'ем,а новий ,метод о,qР'Обі-nщ '~PYHTY, ,ВИРOlбницт'во добри;в, а також у твафl:ІН.нИ'.цтві, ДОСІві" передо­ ви<ків, ЯКИЙ висвітлюєтblOЯ на сторінкаІХ ,~азеТIf, стає ,н·ад6а,н­ ням

в'сього

юмеКТИIВ\'.

Пере-nворюючи шен,ня

ХХІІІ

в

життя

З'ЇЗДУ

колек:тив ,радгоспу

взяв

рі­

КПРС, н,а

'ни­

І!ішні,й !рік 'Л€І;JШИЙ Р::К но­ ВО'Ї Iп'ЯПіІР.jч>ки - ліlд~ищеJJі зо­ бов'язаIННЯ: ВИІРОСПГТИ ,на 'КІОіЖ­ НО\ІУ геКl'ар'і по 23,3 цеНl1неора зер'н,ов!І.Х, 120 центнерів к,ар­ ТО1Плі lі 126 центнерів о'вС'чів-, виrРОlБИ'ти 'на кажні 'стогекта.­ рі,в угuдь ІПО' 558 центнер'ї,в мо­ Л,Clка і ,по 42,6 цеонтнера :\j'яса. 3,а ВIІІ'конання 130\бов'нзання са­ \ювід;даIНО борються наші Т'РУ­ дівники. Газ·ета систе\l:аТl!ЧIIО висвіт-

-

центра.льких газет

Д ЛЛ

ТЕБЕ,

'чwта'чу,

ДО<ПИТЛWВWЙ

виникає

чима­

л,!} «ЧОіМ'У?», 'кю'ли ТИ ~РClЗ­ rгортаеш га'зету. Всі МІНИ зво­ д,яться ДО

ОДНОГО:

.як Ір()бить­

,ея га'з~та? А ІВ цьому ДІЛІ, ОПj)a'Бді, 'бага'J\O ЦLК3JIЮГ{) і. .опе­ циіфї'ЧIНIОГО.

Г'QlВІ(){>ЯЧИ

KO!PQ'IIКO,

р'о{)иoJ'ыяя так.

mзeтa

ві,~овjдалы'wйй

директор

іМаШIfНУ «ШНОТИlп» [І1д'ГоТOOJJIе­ ніреЩі1к.цііЙ,ним КОЛfflИ'ИIЮМ дО

,~PYlKY і пі~ИlсаllJJi 'реДaJК'roІЮМ :М,aJШИШ(lJIIи:С'л,і relЮСТИ

кор ОСІП OIHдe:/JIЦЇЇ,

Метj)a'lШІажу

,cтa'Мli,

-

ЇIНJфо рм.щіі .

~PYKapНiЇ

віlН

та'к,е:

ЯКІ

МІ!

мат'еР'lаЛIf

на

!

Ви хотіли ,б п,рочитаТIІ най,ближчи~!

одержа<ЛІll 'перші

чз-

десЯ11КИ

редактор

Вllр,сб-

УСАТЕН.КО,

стінної

газети

«Металург». ЗаIВIЩJ. гю;уошкової ~leTa,1)1pTїi.

".1.1 .................. '

:KOMCO~IO.1Ь-

СbJКИХ збор,а,х.

.

радгоспу

~

П'яти,річці».

О. Дорош з Гоголева і М. Єре-

~ менко з Брова,рів

р,екоменд,ують

-. .

~ ПЩnOl'О,в,щ

до

~ РаДIЯіНС<ЬК,ОЇ

сла,вною

:вл,ади.

В.

р,:'В просять

В\ІІ:щуваТIІ мат.ер'!али про '6рова'рча!н уч,аСНИ1К!іВ подЇ'Й ЖОlВl1НЯ 1917 ',Р(ЖУ, фотоонім~ ки «Б,РQваРЩlша, в МИ.НУ.10МУ І

252, «Oro-~ з'а l раз». 387, «Вокруг света» :-~ П. Бреус з Пухів,ки та і,нші 593, :«Изобретатель и ,рационаЛИ-j у.чаIСНИIКИ ,кО/нференції П'росять затор» 100, «Работница» -РОЗIЮВісти Нlа ст,о:рі:н,ка'хгаl3ети 1.985, «Блокнот агітатора» - 373, про, oДOCJ3ioд роботи краЩlІ,Х па,р«Радянська жіlн:ка» 1.741, «Пе- тійіНИ'Х г,руп, а,гіт,а'торі,в і Іпрап,зрець» 1.594, «Барвінок» - 585, га ндист і'в , р.аіДЯТЬ Др'У,ку:ваТIІ ЛІІС«Малятко» 682, «Новини кі,оо-, ти рядових XO\lYHkTiB, 'KOMCOMO'nbекрана» - 263, «Юность» - 532,' ських а<КТИlвісті'в з Їх ДУ\llКа\lИ лро «ЮнЬ/й техник» - 191, «Крестьян-\ виконання 'нак,азі,в KO~IYHiCTiB і ка» - 1.473 і т. д. \ КОЖО\lо'льців на ~IІІI1JУЛИ'Х звітно-

ЧАРОДІЙ ГАЗЕТНИХ СТОРІНОК С. Д. Н1,колаєНlКО,М 'І1а ,М. О. Си­

пмк ДJp)"кa;pHiЇ

дорен!tОіМ на «ЛЇ'Н'О'ТИП'Ї» у ,ме­

ЙОВИЧ ~(lI!ІІ'ИIИ. Шк. ЦЬ'(}!10 дo~ IC'ВIЇ~y 17 Іроків, 11 З ,НИХ­

,метра,НlпаJКУ.

Ми'ко\Ча Аlнщгрі­

У того ,П'і\д ,ружами, юрtм T~K­ Сl1іІВ, У опец;іаJJЬ:НИХ 1\IІ;СІІ;Х-®О­ Рj)б,ках лежаfГЬ різш Шjpифти

м.аl.'ІО.

для

ІЮЮ цієї ЯК'Clсті є ГЛИ'боке ,про­

3iWOJIOB'KЇ'B

Ї

допоміжшlИlЙ

~ЕГУРНli

ре:гл~ТИ',

ЛЇ'Н'їи.ки,

,бабашки

та

інші 'точних po;mїlpiiB Віі,1J;JIИ'I1і фО'рми, .якИ'ми Вlі,!l1бивают~с.я Qlдин Івід 'O~HOГO м,атеріали ла е'1'ар,uнці газети lі заста;вл:яють­ ся П~ОС,Вlіти, Мііж 'заго,ловкаіМИ іі

теКСll0М,

тобто,

біл'і

'місця.

У БРОВaJрах. А Щ(lббути ·ощ­ раТИ!l~НИМ, O,'J;НffrO бажa:rН!llil 311;-

Н~О~іНlн.ою

переДу'М'Q­

Фесійне ан,аніНЯ Т()НКОЩ~В П'ОiJIі­ грЗ;фіі. дОСИТЬ с'казати, що rю­ JII]графія

,мав

,овою

СИlоте,му

мір, ЯlКа ніце 6іЛl>ше не за,сто­ со>ву6ТЬСЯ.

Ще j}alЗ пі"щкресЛlfМО: 'бага1'О 'J101IJIК:,.0 Щ і'в У [] OJIiгр а,фіі , і треба до'б~ 'набти ІРУ!\У і ,нагостри­

зети" Я,К ц,е 'робить Ікращий роб іТJlIІІК др У'ка,рнlі т кому Ifj,cT МИ'КIJJIІІ; Ан'дріW()lВИЧ До:вгий -

,СИР ОІВИlна ,

d

а

~y дож,нtЬ()іГО

,сма­

к;у l3ал,ежа.тиме «·о:бличчя» 'на­

ClIlIp,ab-а чи зл:іов.а, 1Ш {іДНУ чи

'Р'!}~ЖYlваного

Іна 1\іЛJжа !К(1ЛОН'ОІК. А це зaJ),е­

ра

жить 'Вlід ТЮІИ маТе'рііал'У, ЙОГО

ЦИМИ ЯlК'OrCтJl'МИ т~вшitcтю ІЇ худ(}жН'і, \!

-

газети

че;рго'Вого

:н()ме­

«НОІве

і .волод\їв

о:пер.аг с"а1\О'М

!нашоїра,йюlНlНЮЇ

життя»

ЯКІраз

доеВ'ідче~шіі метра,н-

,О,КО',

ЩО{)

навчитися

тюj.

люди:на, Яlка ве'сь час у 'ГОР';ІН­ Нlі

г,азerI'И в металі.

ПРИВ~j)Cщі

сторінках

пита,НіН'Я ,В'и.хо,ван-

бо,РО'ТJ>бу за

громадсь:ки.и

'пор'яДок,

рубрики:на

8інrrИІРeJllігійну тему, «Нові оlбряrдиJ». ПереВ<І,жн,а 'більшість B!,JJ10BЇдей спр,ямоваlна іна, бі.1ЬШ Ill1ИРО,юка'3

ТРУДО:ВИХ

сі.льського

6удн:в

П. Хитр,ий в Жер,дови"

З 'J~ре>БУХOrв,а"

пра-

господарст,ва.

В. Рогач

Г. Скорина з В.-ди-

меРI!{И ява'жають за необхідне від­

БОдатИІ.в га'3еті >біЛlьше 'місця р.о­ бо,ті м,еханіз.аторі.в, 30Kpe\la 'M'exa~ IНlіЗОlва:НIІІХ Л.аІ!ОК. Л. Черешня з

ПуХ'іraки і С. Ксензенко з Цент­ ральної дослідної станції ШТУЧНОІГО

(Закінчення на 4-й стор.)

~~~~~~~~~~~~

'раmІВllІ'ості

ряд-

зраз:"а.виЙ

ціВНИ1Кі'і

-

підн.ЯТIІІ :на

РоооіЛЬКQРИ: :пїд.каIЗУЮТЬ частіше

КИЙ

ПОіC'fГу,пають

про

пр,аці,

Н'Я 'підростаючого покоління.

нек» -

тал,

і

Г. Саражин з Бро'ва:рів прО!юнує

сам~бразование»

Іпер ,вже од 'ЙОГff дос<вїду, опе­

(Жремих

на:вчз,ння

~ Б.абри,к:а, ,і Л. ~ерковичз Бр?іВ.а>- зро'6I!'ТИ IпостіЙ'НИ'МИI

як ві'н буде :J)QJ3ве'J)СТІІЛI'mЙ-в.'JЗ~РХ:у,ВIНМЗУ ЧИ ~с~редиН'і,

з

-

Б.роварів

50' cr!ар.сЩНI!iХ JIJРУЖн.н, -рІЧЧЯ

Мемрук із

тиме ')\ой чи fuНШИЙ матеріад :і

І ОІСЬ коЛ{)\Н'ки яатер:іаJiJШl, ЩО

ПОЄ:!l:нання

~Ю.10ді,

з

відвОІ)ЩТИ, ~B таlзетібільше\lіоця пиоа:ТIf про роБО/ту добро'ві.1'ыихx

ти

значимості І! 'Розміру.

Божко

.0.

і кореспонденції ІП'РО

'ВІІХОВЗ'ННЯ

~laiд.CbKY ,р,аду в ск.l~ді ста:р'и'Х комуністін, ~~eтepa'HiB війни, яка б

'Вlп:раВНIО ФОРIм!уIБаТИ ІПОЛОСУ га-

>стоя­

естетичне

нк велачні н-з:креслеlltня партії Iпер,ет.БО:РЮЮТЬС,Я в

те­

Iд~

читати ЛИСТlI

др:rЧ,13'а,тн. лисТІ! баТl>кі,в про :ДОС'від ВlІІхова'н'ня 'своїх дітей, В. [вков пророзго,рт,а'Н'Н'Я~lа-

ПО'l1раIПЛ~Є

розпиеа:но,

складаються

КfJ,аЩIІХ

д.

!Відповід,еЙ. Друзі газети піJLказ),ють багато Te\l, Яlкі Iпок..11!'кані зробити гюету ще бі.1ЬШ з,мі'стовною

Пр{)с.тішекаЖlУ'ЧИ, меrpа'Нlпажу

IMaJKerf 'м,аиоY'J1НЬОЇ Г1liЗети,

ЯКI{)l\tlу

іН,аших

fNІЧIН'И'КЇIВ.

і ці,к,авою. ОOlвого апорту і підготов,ку до _ «Ши'рше ,пропа'гуй'те "lатеріаЛIIІ ліТJJЬОГО СПОРТІІВНОГО сеЗОJJУ, ХХІІ [З'їзду КПРС, його :рішен- М. Божко - про ,військово"лат'р,:оня, ~ра~яl'Ь наші, трО\lадські Тl!IЧlне вихо,ваlННЯ МОlJlоді. Він iIlрОКQр'еОПОlн:денти, _ пишіть ,п'р,? 1'~? ПОіНУ€ ст,ВО:Р:Иіти пр!! р·еда,кції ,гр.о-

~ правдЬ/» - 1.519, ~ЗіркиФ - 5.168.~ З жур,налів одержують: «Агитатор» -;- ІІІ осіб, «Политическое

ШГl!ClНИ,

Інruборну

па'р-

Ц И Ф Р

маТе>ріал

С[Jе'ЦЇалмюу

ВИІКО-

КОВБАСИНСЬКИИ,

[.

зда'є 'на

Іна

дос,від

га'зети :в,а,жли:ві

се>юр.етз:р peA;1LIЩH, 'ВИlчита'вши,

!Здає

-КОЖНОГО ВЖ:Т)1ПУ т,азеТIІ. [11(, ЛJ~ше :КIр.!1Т!!'Ч'НОIГО,а Й то,го, я'ки'й РОJповіlд3€ про н()ве, про

'ДОПОlмогла

на

~~~~~~~~~~~~

ті

З"С".l.1Я­

заlбе3lпеЧІІМО ді,єв :{'.ТІ,

~ йон у новій

~олеКТI!iВУ

І.

,виовітлюютьс:я

з,ага,lЬ<НllіМIІ

\1И

бі.lіl3а~ії

з,аВЖlllИ

трудящі

~

не п.РИlменшує

-каМІ!. Проп,агу€ться Досві:Д пе· реl_сювикі,в. Так, бри,гаr;{JIР

З HO'Mt'ipa в HO\lep V 6апlТО­

ТілЬіКИ

М']!

ної СlРганізації, диреl\cції ,в мо-

__.0_0___

Не

!

тем,и

\ ,в ,наші'й г,а,зеті ~ co~!?

зм.а~аннlЯ.

48.932), зокрема, - 11.545, цент­ ральн,их журналів 16.569, рес­ публіканських газет - 11.776, ~­ пуБJJ,іканських журна.лів 9.622, «КиїВСЬКQЇ правди'» - 5.756, «Мо­ лодої lfI~apдiї» 2.191, «Вечір­ нього Києва» 833, «НОового життя» 5.048. «ПравдЬ/» надходить 1.034, «Из_ вестий» 4.544, «Комсомольской

ти!ра,жці

по­

піJ,­

лри€мсТ'ва,.

,РІДНО! ЖІІТТЯ. ,Доклад/но розкажіть про rнаш І])а-

тїі.

М О В О Ю

в1965р.

с'виго

районної виБОіріlШХ па'РТШНIІХ

конференції Іроосількорін ,бул,а

~ я:к,і

'на'ннявелич!шх з-аівда'нь

'гї-ї 'нашої ,га,зеJ:1І ше є ря,д Ї'С-

цьому

гp,oIMaд:cЬKOГQ

,~н>жа,\!И

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . II" • ...

у ЧАСНИКАМ ХУІІІ

~ Я!КИХ

надзвичай'ної організуючої ролі Iн,а'ШОI~О .цруко,ваIIЮГО слова. Б.а rпаТОl1иражн,а га'зета ст,а.1а на'.1і,Йниш ШJмі'ЧНІLКОМ паlр,ті,й-

3вича,ЙІНОІ нробаrrі ред.ко.lе-

В

т,а

за

ПОРАДИ НАШИХ ДРУЗІВ

фоТопрафі:Й

передЮіВИК~В

ад.на:к усе,це

'Гоопу.

ТОтrних

о

тех'ні'lН,ИХ

Сів()Єчас,но вона іlнфqр,му€ читачі'в про ВЖИl1і заходи по ОП)1бЛ':lковаНIІІХ JIJIIСТЗХ l1РVд'ЯЩI!Х.

З'М,З­

Ба'гаТОТИIр.аж:ка ви:ступає з різкаю J<iРИ:ТНКЮЮ 'He,l!;oJ!i!KЇiв У !Qо<боті, kalp-nа€ леJJщрів, qp.a~o­ 'РО'(');в і тих, 'хто на,магається

нашою

па'р'оп:)ст'ача'Н1ІЯ

ря,]ку

проблем, ,праблем пост,ача:Н1IЯ в>р,учена анкета. З меroю по.лі,пЧ!fМ.аVJо,нашИlХ дlРузі.в peKo~!ellцех,і,в ~!етаЛО,\І, СIlР'О,ВИlНОЮ т,а шення змісту р'аЙОІІІ'IЮЇ ,газети дують газеті ,РОЗШJ[РИТИ те~!а:тиінши"ш ~1а:те'Р'іа.n'ами. З3\р.аз у «.Нове. життя» ,редаlкція просила ку Мlатеріалін на :ваХОIВНУ тему. _________ ..::-_ _ ..:-.,;> _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ - - - . . В1ДПОВl!сти н,а ,ря,з литан,~, c~peд В. Риженко з ,с. З,а'ЗИ'~I'я ба'жає

Сіагатотир,зж:ної г.азети «Ш.1ЯIХ ДО комунізм)'» (орган IП3jртій­ ної, щюфСПЇЛlКОВ'ОЇ орга,ніза.ціЙ та .J:'Иlреl\clЦі,їр.а,:J!ГОСПУ «Тре,бу­ хі'ВСI>КИЙ»). Перегорта,єш 'по­ жов'клі ,від ч,асу пазети і на кожюн cтqp:Hцi читаєш п:ро

ча,с), його Сl1воре:ння до сь'ого­ Д'НІ: ІІІНЬОГО ДН'Я. З ,кожним 'ро,ком ГОСIПOlд,ар­ ст,во міПІніл.о, н,аlБИlр,аЛ'о си,ти.

ЛОРУWiНИіК'аs!!!

над ~lаІер:,аЛQ~I:В газету. Фото А. Коза·к,а.

соціаліcr.ИIЧНОro

pi.~,bHlIIКiIB,

зв'ЯIЗІШ ірЩl.колегії з чита"lа~1.!І стіIНlні'В>КlI. З ,пар,ошкового, таг ЗD.ВОЮ ,ц('Х:IВ, цеху Ко\НТРОс1ЬНО­ ВІІ:>Іі!рюв,аЛЬІІІIІІХ ПР'lюа.дів і а,в-

і'НI1J111Х н'шдхо,дять ПОIВ'ідощ.nеІІНЯ про ,вивчеННІЯ ,м.ате,ріЗiJI:Ш ХХ[ІІ з'їзду ~ПI4С, Тlрудо.ві будні робіТIН1I'К::В, їх пр аКТIІЧН і ДJ:.na у вїJ.ловіДI, [І,а р,:,шеНIНЯ рідної IЮ,Р'Тії. П ІІШУТЬ ,в гаlзет)' 'н'а Te~1II ку.1І>ТУ:рll, ,побуту ІПРО їд,а.1Ьн'і, Гу'РТОЖIl1'КIІ, :\!ага.З!!НI!

(роботи,

в НОГУ З ЖИТТЯМ Н ЕЗАБАРОМ

лаlрrки. І ,жсцен с"гна.1 JIe ,па­ винен заЛИ'І!ШТІJ'СЬ .без ,Ha.c.,iJ,ків. Ми []ев'ні, що цехо'Ві нарвин,! Ор'Г'ЗlніЗіщїі будуть I-;ОНJrре11Ніше ,реагу,в,ат" на .nJ1СТУП" «.MeTa'.ТY1p,~a» ,по ПIІТaJН­ нях да,1І,ШОIГО З~lі,цнеНII!iЯ ТР'У­ ДOJВ()'Ї .д'JIIСЦllіП.l:,IІIІ, БО'Р'QlтьБи з лрогульни,ками, бра,короба \1.11,

то\!атиIКИ,

,ВIІ'раБНIІЧИХ,

і,

ві,д,ділз,х за:водоуnравліІШЯ ,і тел1НіЧНIІХ служlбзх з.а'п:р.авзд­ жується ряд ОjJIrані'ЗшціЙІШХ за­ x'OlдiB, СЛРЯМlова,них 'на ЛО~1jл­ шеніНЯ дія.lьності IVожн'О-га інж е:н еРіНОс т ех.н :іЧlНК)IГОI п,р·аlЦ ~ВllfИ'­ ка, більш відчутну віддач-у йо­ го сил і 3'Н'3ІНЬ .в,иробн!!IЦТВ у.

З дня ;на день ЗМІ;ЦНЮЮТЬСЯ

даVJЬШОГО

,ВНХОВ,НОЇ

головне

1

l!{есіГЮКОЇ т Яlказ Ю1l,еЛlі!J)­

НОЮ точ,ні'стю ЩОДeJiJН'О IрО'бить 'неле!1КУ, але поrrрі'бlНУ люд~! СПlра:ву. KjJlїlM p-аWОІН:НVЇ,в:ін вер.став т\ричі Іна м'ЇеЯЦЬ та:R'ОЖ

9 ра'ДlГОСП:НИХ

ДРУ'І(о'Ваних гаl3Н.

B~pCTaє, потім 'j}0<5ить від­ БИ!11КИ Іна .паШlр,і, 'IJ'Иявлен,і по­ МИJLК'И чи .недо:реч:ності після ЗВl~рки ,к'(lрек'юром ,ПJ)IIJВИТЬ, а то Й.,на;нClВО IпереСТ,а/WIЯЄ ма­

Тelріаnи,

'1'(lбто

пере:ве:РС11УЄ

іПО'І1lн~,ба.

Тільки

c.~ClP1Н1K'Y, ЕО.1И .в ЦЬЮ!УО)lває ру'чає

стоj)Ї,нки в

Т()і;Ц

ПЄlj}'e~О­

M~Taтi

д'ру­ lКа'реві, коли там не буде жод­

HOJ IПІЮfИЛКИ.

P'OIOOГNl ме'l1Ра.1ШІІ;жа нелег­ ка. 3aJТe діlli.aJБа ї' заіХоллююча, б() тв,ор,ча. Бо' к:ожear ,наме'р ,газети

'Вимагає

\І11rдходу,

Р'ОЗСУДЛИlВ'ОГО

,б:удwгь

фа:НТІІ;3Іію

,ду:мку. УМIІІК'О'nИ А,IІ'д'piїJЙО'В и­ ча ЩLЙближчО'го ЩРу1Га ре­ да'К!цl1са;ме тюкий підхід до 'lю501ТИ, 'ТВIОIРЧИ::Й. Тож за. IВДaJllі ,пошу'ки, ЗІІ; ,ДіО

СlПра~и

IКО,1Іе>КТИВ іре,да,кції ,і 'Всі ,чита­

чі

ЩИ;рIО дякують ЙОіМУ і ,ба­

жають

дальши:х

пл.і'ДНИХ

ус­

niХlів. Н. ДОРОШ.

НОВЕ

5

Т,рз,в,ня

життя 1966 року.

3


11

ПРО ЛЮДЕЙ

І

3 СУМКОЮ,

ХОРОZПИХ

_доки

.оце

ви

Х'ОДИТЮI,ете

ма;тері,

та"

ждуть

її,

ПОВНОЮ СЕРДЕЦЬ

так ді·ва,ні. НЕЩа,рма Ж ІКі'Н'Q\lИl1ці н.а-І

А щоб так тісно бути З1l'srзз-

З СУ,Мlкою? Киньте цю робо- ждуТЬ!.. Лідія Петрівна н;шіть 1'\1.. Хай молодші! TalКJЇ слова нззиlвз,є і\!,ена .батькі.в, котрі бі-

зва.·ш фj.1ЬМ Пlро лисroношу «CY~I-

кі.1Ьіка .разі'в В:'д ,aдp.ecarтiil!.

му, Я'К сИН чи !дочка на деНЬ-,д,ва

ше з 'вересня 1944 РОКУ, ,КOJIIИ на

хто

заПРЗЩIlТI7СЯ з Ів іLZI;ПОВі,ддю.

зз,х,оді ВИ'бухзли снар,яд'н

ку листоноші ТИ'Жідень чи

.r1і1ді.ї tПеl1рї'вні А

Лі,д:ія

ною . з ЛlQДь\lИ, ~реба .1юби,н Іх,

кз ,повна c~pдeць». Лідія Петрів- І в Iпр·офе6ї з.в'я:зк:,вцsr т·ребз зна,й­

довоlДИ.1ОСЯ чути жать на пошту ДЗВlаПI телегра·- н,а ,Бовт.рук розно'сить ці ,серця ти

Пет,рьв:н'а,

IнеКItДЗоЄ

і

мі'ни,

,п, о,К.пнкаIННЯ. Адже ТО'Й,

C,B'()I€

знаходить, поносить сум-

It.e

мkяць

сумки ~ ,не .дУ\llає .робити ЦЬОІ10. • Та не 11і.1Ь1Кі. и •.:LlfCTi'B жДуть, ~ І к.()ли .фРОНТОВі l1рlllК)'11НИ'КIІ ;р,з,зо\~ І не 1'01).1)", що до nеН'Сїї, \ЮВЛЯ' В, 11 гззет, журн,зЛlВ. НЗіПЕ!'реДОСJ)НІ з ПОВ\дО\fЛеIfНroми .'про .пере\Юги І не,да.леко" а 1'0\1 у' шо, як ,і G\ОЖ- -ВИ,ХОД," чеР'ГОіВо,го номера журна- повернення со:rJ\iатьв. ~ДOMY п.рина .11ЮД'lІна, , вона полюБИ.1а свою лу .пере.~л.1.атниІКИ ,починають ме· н?с.н,ш. СШУТО!К.- ВІСТІ прО' оВС!опрофесію - Іпро~есію л'истоноші. ~шитись. З,даlЛеку г\'кають: «Не- 'В1'НlНЯ І О'СltроТl'н.ня. Що Зlн,а,х<щить ,Б ній інтерес ,і ІРО- ~i.a~?, .. А пора ,6!» - Вон,а доrбр,е Прко чіпати такі ЛИ'С11И. ЧИ.

і 'КИJ~Є. її. Хіб~ мало '!'а-ких Зlнз­ ла Л~дIЯ Летp-tвн,а з.на€ за 22 !р(ЖИ :роботи?! - -Кид,а.ють, _ каже вона,

нroпощ-irв'а;НIК'И, 11Р'УдJнощі і р,з;дощі. ни,ків :/to JlФУ1ко'ваIНОГО ,слова. на . шести ЩЛЬНІІЦЯХ, . 1(оjЮ11КИЙ ,ВЗИ1МКУ день. О сім- ~<:lIX де б РIl'Га-

нести і тих диваІків, що і їй .ра-

бо, к.рі,м ДО&ГИХ 'вулиць ,і важкої

СУ м'К І! , не бача'ть ЛlQДеЙ.

ма,нтИlКУ,БОі там <:вої л:рwго,ди і зн,а€ ЗЗіПИ'ТИ й .вИIМОГИ перед,п.тат- таЮЧIf і 'Пjрой'ма-ючИсь ,Їх змkтом, н,а, .'щяті:Й :вже Й :В'еЧ'{)lріє. І ЛИСТО- дlи'ром, тобто в ті, й ПОЛОВИlНі IБр,о~ ноша, ДО\IJаючи мороз, тем,р,я'ВУ, .ва'рів, що .пра'ООіРУЧ цеНТ'Р,альної ча,сом ,і х)'ртови:ну, лі,дхоill,'ИТЬ ІВ ма! гіСl1р,а.1·і, ПОЧlИlна-ючи від р,адцю

пору ДО ві-кна, зві,QКИ пада€

віхоть

світла.,

і

:вitдби,рає

,г,азети"

гоопу

і,мені

Кїlрова

·· Л1~.1IЯ

п,РОМ'ВУЗЛОМ.

і ,к і;н'чаЮЧІІ П' етр.•в,на, не

ЖУР'Ніа.ли, ЮI'СТИ чи л ер,еКіаз», щоб за,гля:даючи вчасlЮ ;ВІР'УЧИТИ rocпо,д,а,рям данО'Ї та'кі ЦИіфри:

осмі. А ,вліж),.,.

одер,жують.

Я

«

ре.дПJLатн,ИlЮВ,

к гу<:т,и:и дощ, 'пе:рестою -80. десь, - rк.аже Л ідія Петрі'вна. ' -

А ,ЯК ДР II· б· НИИ ."lЯЮ те~I'ПУ.

в за,писи, нааИlв:а€ гавету «ИЗ'В€CТИ' Я» 90 .nкр~енті.в усіх lJJe·

ХОІДЖУ.

Н

е з,бав-

И І'ВОЬКУ

Ска,же, що

,праIВДУ»

• . ІнаИЮІJJЬШ

nоп\,-

Р qpaB:alpax Ж)"Р'Ніали, « ,а.• • _ бо.т.ни.ца», «Перець», «V\ ....... .,СТь»,

ля.р'Н'і

У

llЮЛОДЗ

листоноша

я.кооь

до т,а~их, лев.не, можна від-

підсві-

дять ,КИ'НУТИ, рооБO'r'У. ДО'~Ю за'рі,"алась перед совістю: В піоні ,!}ро ЖУ1Р'налkriв є та!кі «(хь стри&айте, люди добрі. Кі,н- е.10ва: читьоя ,'В:lйн,а _ і я усіх-усіх вас 1)·аJ.kтю

обділю.

Ловернутl7СЯ

Трое сутак не спать, Т рое СУТОК ша,га І'Ь

фронту баТI>КИ і чолО'віки, ~раТIf і ді'вчаТ,З-IJJОЛОІН:ЯНКИ з ка,торги -

'і щюче C~IYТOK ... Усіх Саме

~'e

,,,рокуваIНlI>Я

в,а

снесколЬіКИМИ

О'БД!ілю!». ст/рочrк.аIМ,и»розум.ієтьс:я тут.,

Пlрагнення,

Р,аlдИ н.ес!ro.пьки,х СТDочек ...

v,

ЦЯ

.

V!ва,ж-

]' торжоство ЧJі,тача,

ніс'Т)ь .і 'в;боліва'ння за

,!fJJ{

ПОШУіК'1!' .рщд'їсннх ПI.JIВlдомлен·ь для

~K

прагнення

rззе11~ра

~1.Иlр'НОГО .неба і добра стали при· добитwcь ле;ремоги пра,БlдИ ,fMiд __ чи;но.ю 'ЮГ0, щО Лщі,я ПеТ:Р:lВiна К,РІУвдою. І К,ОЛИ, він з'Нraхо.,дИ'І1Ь 'I~,

Іна,кше 'й не \южна, адже зв'я- «Па!ртийная ЖИЗНЬ», «КРОКО,J,ИІЛ», не розлу.чилась з СУМ:КОЮ до Нlг- кол,и достав.ляє радість 'fита"lеВI,

зок Іне ,В!!jНЗ~ пр·остої.в, як не БlИ'

Са'м,а

.бри.гадир

о.lХо.пида

перед-

зна.є його самое ЖИТТЯ. Отже, і 'в п:гаТНИК:IВ н.а цей р:,к 174 Ж)lрна,.· Ц І'И . .~"--" .• ,сп,р,а:ВI,. л,а~!И. OI"n.eMi сі:м'ї на її кущі 'p~",.... I, Я'К І .в :КОЖНІ:,И бе З 1"РУ'ДНОЩIВ . не об'· штись. З'" ате, 6--10 ! аз газ. ет я'к і кожн,а, 'cn;рава, ці, труднощі одер,жують по. ! .В уві,н-чуються 'раtдїСТЮ, усніlха'ми. та , стіJJЬКИ ж журнал,і'в,.

нішнього

ДНЯ,

Вона,

можли,во,

в:,н і СЗlМ ща'с.швиЙ з 'roгО'. Дешо І

як ,ніхто в Брова.рах, зн,ає добрих 80 - 90 'Пlроц. ен ТІ:' в ' M;"'~OГO .",~ , "насе .п€IН!ня КОЖJНУ ВУЛИ 'ЦЮ , кож~н -, Д'ві'р, :Знає їх 'радощі, тривс'пи. Знає , і ЖИlве ЮDМИ, бо доста.в.1Я€

схожа Із ЩіМ і професія л'иqо~о-

ші. Ли<:тоноша щодеНIНО, аІа'в:ть двічі н,а день, міlря€.о.дн.і і ті ж І

в.уШіІЦі, обходить СЩНІ І ТІ Ж діВО' ри за,р'З:ДИ T~ro., щоб ідостави'Ги Х'іба не радіістю спо.вЮОЄТblCіЯ ЦІКАВА л.рОфесія зв'язкі'ВlU;Я , Че- Їх від :рідіНIИХ і зиа'йOlМИХ, - Доно- ІНШИМ ,ПР.!fJEМН.IСТЬ. . .. серце листаноші, ,І<ОJШ BX:J:Н:a, ,несе рез ЙОГО СУ\IКу П,РО'ХОДЯТЬ ра- СIi1"Ь Їх 'на сторЬrБк,ах цеНl1раЛ,ЬНОIЇ, За радІСТЬ І :,юд" ~з.дl. «Я ду матері приє'мну В;СТОЧII(У, (жаЖQ- дощі JJ!Q.:I:cl:iKi 'і болі, ;НОВІШИ і реопуб.lі·юа,!lСЬ;К('Ї, об.1,аооої і міс- же за,Доволени,и <JУіМЛlНlН1ІМ БИКО~IO, 'від си;на зар.мії?! А ,ВОНИ ж, таЄ\I!Нlllці, споді'вані вісті і ;несло· цеFЮI преси. наIНlНЯ' М обов'язків ЛИСТОН,Q:шею ------.:>~-_#_ _------.,.,,-----~~--~--.,,.,,-~БОв'Тірyu< Ліді€ю Петрі,вно.ю, -: пнше ·в лИ'Сті мешканець ВУJjИЦl Шолом-АлеЙіхема Н. Т. Hi\leHко. І за це їй В'ДЯЧНіаЙ». За

..

----=-.. -...

ПОРАДИ НАШИХ ДРУЗІВ

(Закінчення,

П?ч. на З-й стор.)

ос:, менінн'я т,варин ,реh'()мен:ду­ ють см,і.тlИ'.віше З3.1учати до учас­ тів газеті С'пеціа.l,істів Ci.lbCblКOro госп одарстн.а, із ан а,н,н,я'м с пр ав и писати .про стан ллемtuної спра­ ilИ

у

П.

,господарства,х

ра,йону.

Ковальчук з 18.-Димерки ,ра'­

ди',!,Ь част~ше 'діР'УК)1в'ати мате· ріали 'на економічні теми, а І. Зуб

РАДЯТЬСЯ ВОЖАТІ

дJfЧНУ ,р,оботу :вчителів . Ряд акти~ 'воістів пропонує ц,ікавіше -ВИС­ в ітл.юват ІГ радянське життя, ді­ ЯЛI>НІ:СТЬ депута-ті.в. ·«БіЛМІІе ІКРИТIIJКИ' НЗШIІоХ :Н€Д<Ю;' кі:в, закли:к·аоЮТЬ уча,оника KOI," ференu.ії. Більше ГОСТРИІХ фей­ летоні,в, іІІ.рактикуkге «Перці», IJ ЯКІІ\Х В Иlк'Р !rва,йте Інероб, ІП' ЯН и;ць,

ПОР)'lШ'Н'икі в

громадського

:поряд­

ністИlЧ-НУ ,працю, передовиківзма­

.ку, Інаші недоліlКlІ' ІВ ПОібуті,к)'ІЛЬ­ TYP'HO~IY оБСЛУіГОВУВЗ'н:НIЇ трудя-

~а,НlН'Я

ЩИІХ».

з цього ж 'села-тро рух з,а 'КОМ'У­

:pkJIfWX

галузей

сільського

Акти.ві<:тИ

гос п одіЗ!Р ст.в а.

.преси'

п,росять '110-

Пит,а.н.НЯ -економька просять під,­ ,н,ім:ЗоТИ' :В газеті предстаіВНИIКИ .n:ро-

ліпшуваТIf ке,рі:в'ilИЦТВО гіЯ'~1И' батаТО'ТИі[J'ажних

МИСЛОООСllі:

ГЗlЗет.

Д,

Та тур

з

ЗЗJводу

Частіше

,редколе· ; crі шн!!х

~БИірати'

'p~aKro­

П, Онашко з з3,воду залізобет{);н­

.рів, даіВати огл,яди Іпресll, залу­ чати' до уча,сті 'В гar:з·еті 'НОВИХ а.в­

ІНUХ

торів, 'боротис.Ь за дієвіСТ1> 'КО'іКно­

торговельного

машинобу.дуваIНН'Я,

'ЩЮМИСЛ<JIВИІХ

та,кож

.КО<IСТР)1КціЙ,

.lКеруючи.Й

ДержбаlНlКУ В. Чаюн.

а

'в ідділ.ef!'Н ЯМ

'го

.кР:ИlТ'И-Ч~іОГО

В'И'стуіПУ.

Всі заУіВ,аженн:я 'і IП,РОПООИJції ,ре­

СлУіШНУ порадіУ дає М. Каціон даlК.ЦЇЯ приймає до уваlГИ> і ВИ:КО-І 3 ЛіТОЧОl<.сМа.10, L..... лише 'в'і:н, .наilі'Н'Я. ' ВОНИІ ,вКJIючені :в ллаіН ро­ - ,8Іідводи'!'ь газета 'місця ,куль­ боти газети . Ми певні, що т,і те· І турно-м.асовій 'роботі н:аселі: Дар­ ма,! Тут У :нас ,неПОЧ><l'ГИЙ 'край РО'­ боти. В ЛіТОЧІках ,вже 4 роки, я'к будують .клуб, і н'і,я'к н'е дооуду­ ють, а тим ча.сом з ,КУЛЬ11Праці:в, НИlКамrи

сел,а іl!<l,я,ка .робота

не ~e­

Д етьс,я, 11а ;й вон и серед діВНlІІКі,в ' відділка мало що

тр у­ Іроб-

ЛЯТЬ:' .

М. Маліченко ' з ,район:ного Був

,Ще одне пита:ння б)"JJО іВ :a'Hrкe­ ті : «-Кого, на ВаlШУ ДУМІКУ, ,із :Ва­ ШСІР"О

Ігосподарства

пропонvє

газеті IРУ'б.рI~КУ .«Хронlі;ка

вв.ести

куль·

с.1,і.'l.

було

б

З1МУЧИТИ до аКГИlВНQ'Ї участі в Ірагазет,і?».

прізвищ. ЦИ'Х

Назва,н,і

десятки,

Ред,а'кція .1·ве.р'нулась ДО

ТОІваРllші:в

~,юсь, що

'вони

заК.-lИ!R

з

листом.

Надїє­

в'і ДІГ)"КНУТI7СЯ на

ТУІР'НОГО' Ж'И'ТТЯ» .

·нЗlШ

І. Швачко з Жер.до-в'и і П. Кудін з Рудні .просять qастіше ПІІсаЛІ на шк i.'lI>H і теми" п.ро мето·

ціка:в·і, ~lаТ€lріаШІ, Авсі\! ТНІМ, хто дав газеті ,хор,оші

'пис.а;ти

порЗjДИ, -

щир,а

l~аJ.Lшлюгь

'пощЯ'ка.

ноб у1ду:ва,н'НЯ, зал іЗQlбето.,Н'ни'х ,п'ро­ М'ИСЛО'ВИІХ

констрУКЩЇIЙ,

шиноре­

на.1ЬНО'ГО о'б.1а>'{нання, фабр'н'к :>Іеб.1ЬОВОЇ й в,ерХ'ньо'го дитя,чого трикота,Ж'ного одя,гу, будіве."ьно. ~юнта,жних )ш,ра'В.1інь та баlгатьо'х

стерство

о'р,:,аН'їзаціЙі

Про

OBO~

У10піхи

ДOlПо'віда.щ

в

день свят,акО'лектlloВIІ. заводnв по­

рошкової металу'ргі,ї, ремонтно. меха'нічного, торговельного маШІІ'

ІНа дел·егаці:я :РОЗfiовіда€ про свої Q11'раIВИ ,в JLру.Ж;ИlН'і і ззro­ ,н'а,х, ді.литься 'ВJріа~ен,нями та

. плаl!lа'мина \!а,Йlбутн€.

гаIНЦЮЮЧИХ,

дек.паМlаrr.QРИ

чи~

т'ають ху.дожн,і. rnори, ·а юні, 'В'ИІJЮНlа,вці :ВИ'КОінують оюремі ,номе,ри: ,Нlа конкурс ,пісні. Гості ,і учаСН,ИIКИ: !ЮIГН.Iliк:а заlJl.ИlШИЛИСЬ ЗЗДОВОІЛе:пі семіНЩJOМ. С. ШМІЛОВИЧ, старша

піонер,вожата

редньої ш~олн

шеНIН'Я

монтного,

і1!'Ш иlх А .1И

неСТ21lц,а'рт'ного

'Пlідп р'И€ МіСТ'В,

:коли

уста'но,в

бу ді'ве.1!7Н ІІ'Х міста.

деМО,НСТ'раIНТН

ЦЄlнrтральну IПЛО..цу

КО\l''у ­

звіmmи­

МЇ<:та,

нею

ЗJзво.lоділи' самодія.lbIні: арт'ист!!. Тут виступа,л,Н' т,анцюристи, ,слі,в-а­ ки, деI<ll,а,матори та інші. v-чаеНII'КИ

ХУДОЖlиьо'ї <:а,~юд і ЯЛЬJ!ОСТ( НарО;.1-

,. . . . . . .

ні ГУJJIЯ'Н'l!iя~рнвали, ~О'П'Ї':Jiн,а,

~~;~;;;;;~~ м. БРОВАРИ,

вул.

І( ..

ИІвська,

158

,пеін~довикаlМИ

цт;в.а .

І

вузла

ІНа

р'і·

ХХІІІ З'ЇЗДУ

J\;ПРС,

зн.и~Ніі

Тз 'не ,все ще

ЗУС11річаємось

.шофера

у 'нас г,а'РrЗвд.

МИ

з

переШКО'­

д,аIМ,И, як.і серйознО" заважають на, м Ів :роботі. Т,аIК, .будЬвельн'И~ ки ЖИТ.10ВОГО ма,сив;v (lКерііВ­

НИlК Т. ,БР3ІГI!'НlCblКИ'Й

А.)

псують ,рад.іотраlН'Сля.ціЙlні

часто і те­

лефС'Нlиі лі,нії,Це ВIUКJJ'ика€ спр.а.в·ед.шву пр,етен'зію Т'РУДЯ­ !.Цих.

Б аlЖ:аіН о, щоб бу д VS€.1.bH ики ~І,а.rш КОІн'та,кт із З[l' ЯЗКUВЦЯІМ.И, аби :попер.еДIП!l БУДЬ'ЯJ\lі непо­ РОЗ)1\І.іН<IІ61. І. ІВАНИЦЬКИй, зв' язківець.

.....

61964.

Ольга

Рак

виходу А,

го·

на дільКооа.l(а.

._. _ _ _ ~

-

577,

:

ЧЕТВЕР,

5

ТРАВНЯ

Перша програма. 11,00 «По· РОЖJніlЙ ,рейс». Художній філЬІМ. 17.00 Наша афіша, 17.03 дл'Я дітей. «ХОІРО'бри'й ,Ганс», «ТРН 'Товстун·н». Мул,ьТ!юл-і:кац.і,Й­ ні фільми . ПРОГРАМА ~'KPAIНiCbKOГO ТЕЛЕБАЧЕННЯ:

18.00 - .те.пе.віз~Й;ні nkTi. 18.~ «Патр'О'Т». Теле!'fі:зі,ЙIНіИ:Й' журнал. (ПередіЗча з Л)'Іга'нськ,а).

• • •

«Со.мати ВіТЧИІЗН'и», ДОІКУМenrт аЛI1НО.,ХУ дО'ж,ні,й Ф ї.1ihM,

19,30 -

(М.). 19.2;) НОВИ!НИ ,К':IHOerкpaна. 20.3О-Естафета новин. (М.). «l1pQГpa,\!a У'юра,їнсЬІКОГО 21.30 телеба,ч,ення. Рішення ХХ"І з'їз­ ду КПР~ У ,ж11Т'ГЯ! «добрнїІ в·еч~р, хл.іrбо. робе!», !BOiI'jJ.aiд)

Еко­

Н<J,М:СFИ за 'К'РУ'гдим сто.лом. 11.56 «,музичні на,:юдні

(М.) . і,нст­

(Передача

P~дaKTOp

КИIШИlне­

ФЕДЯЯ.

€.

і т·аніЦЮ,

~pOBapcbKOMy ремонтно.механічному заводу

на пості,ЙНУ 'РОlботу ПОТРІБНІ: слюсарі, токарі, фрезерувальники, електрогазозварювальники, столяри, ва,нтажни·ки.

ЗвертаТИСІ, Іна зД,ресу: ~I. Бро­ вари,

!lРОМ. ВУЗОЛ,

ХЗlні"fН11іі

Фі.1ЬМУ-I\ІОнцерту

. .

студ і ї «ТеЛЄlфільм»,

КИ!rВ-

18,45

~::::;:::::~-=:~:::~:~::: ::::~:~ ····~I Т,РУ.LLящихся Киевской области.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . .••••. .. . . . . . . .

Зам. 2072-'5102.

:КЗ,.:IJр, ;в .

.. ... ........... -......,'-""'-'

I

~

--~::;;:::;·;a:д:~-'+-·T залізобетонних промислових конструкцій lІ,а ,по'стій'ну роботу

ПОТ Р І Б Н І:

бетонники,

1

вантажники,

~:~:;~:ри,

І

заіВО'ДУ

"

.............. ................ ..........

3вертат;!ІСЯ

м.

ЗБПК

БР'ов,аРI!, -

у

r

, •

f

електрозварники,

І

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу,

відділ

Адміністрація .

комитета КП УкраинЬІ и роайонного Совета депутатов

' Р€МОІНТІЮ- . Ч('­

за, вод,

П'ЯТИ'Й YlР0'К а'Н'Г.lійсЬJЮЇ МО'ВИ Д.1Я lї.55 Телев::з,ііІЇlн,і ,в:сті. «:Ба.1етна фЗНТЗі1і,я».

І

шліфувальники,

ша, аф:ша. 16.50 Д.l'Я д.ітеЙ. «tВИС1"аlВlка БYlратіно». (М.). 17.2()МV1JJ.ЬТlІ:п.1Uюаці,Ї~Н,IІIЙ фіJJЬ~I. 17.33-

Броварська друкарня. КИЇВСЬКОЇ області, .вул. Київська. 158. ~е.пефоН- 4-57.

з

,ва). 17.55 ПР'Qlпрама наВ<lа,,1ЬНО_ 'го телеБЗ!ч,ення. Вища MaTeoM,a'l'IIKa. «НеознаlчеНIИЙ іl нтег,ра,1». Ні.мецька ·мова. «1'нф ' н'і ТIІІIJ ласи,в». 19.00 А . Пер,венцев «.Ва.1ьК'а з Тор­ П€\ДНОії «Дев'Яl1I(И», ТеЛ<ев'Ї;зі:ЙIІИЙ стекта'кль. 19.50 КО'l1церт, іП,ри­ СВЯЧСlIiIШ{ Дню Iра'.1іо, 21,20 «Ветl'ка дорог,а». Х)1ДС'Ж'!ЙЙ Фі.1МI,

6 ТРАВНЯ Перша програма. 16.45 На­

ПР'l'Iм'ера

Te.le-

11.15 -

П'ЯТНИЦЯ,

. СliКО'Ї

К1РО­

Друга програма. 11.00 -

l<Іа оперra дж . Пер,голезе «Панноч, k,a-С.rуЖ'нИlЦЯ». (М.).

18.15 -

(КИ'Ї'В

,

візіlЙ'ні НОВ;ИІН:И (,м . ).

Друга програма, 17.00 «На ПРИІЗ ·газети ,«ІПраlв.да». l\1.іж'народ­ 'ш~й ле/жоат леТИІ!fН:ИIЙ ІКрос. (М.) .' 19.00 В ефі'рі 1'елевізіЙIНlіпід­ ГОТОІвчі ку'рС'И. Мате.\lзпnка. «Ос­ нов.ні 'B:i:дi:JIMocтi про границі». 19.30 «:Порожній, р.еЙс» . ХУДОЖ1ні:Й фіJI.l:iМ, 21.00 «А:ЗЗlзіхон». Те,1.е­ в'ізіlЙ;Н,НЙ фіЛI1М. 21.40 Італ:,й<:ь­

·\lа.~'ЯТ.

19.03

Про Н()Іве~ид'аНlНЯ «Історії СРСР».

р)щен·'Ги».

ТЕЛЕФОНИ: редактора - 3-82, відділів партіАного життя, масової роботи, сІль­ ськогосподарського, промислового та відповідального секретаря 4-67. ІНДЕКС

фото:

-- '«ХYlдОЖНИlКfI наро,ду». ". <'CB~д да' внин,И! до . наших Д'ні'в». 'Піl ~j!i~ '

са'М'б.-1Ю Іп~сні

rюшкоджен'н:я

10--115 ,пр,оценті'в, ,а лі'lfійН'і

J

На

Фото

меН11Нlі

'ЩІ

листа

бездоганну

ну засЛ\'жила .в людей.

зв'язку.'

ті ,рад'іото.'ЧОI(, rВllIКOHa'HЇ за'вда'н­ ня по ремонту ліній. Абон,е­

:р,а Й'О"dlН о го. 'В УЗІІІ а Зtв',яЗlКУ добилwcь ПЄlрших від­ чутних УОП':lхів . Пер'еВИIКОІнано заlвда,ння по П,РИIРoc-rу !\!i.~l:iKOC­

за

роботу дЇJвчина й добру ша·

ницю.

(3 с.еріIЯ)). (М,). 20.30 - Te.1~Bi­ зіЙ,ніНЮВltнИ. (М,). 21.00 ,- До дня преси. Репортаж з редакц;,ї ,газети ~ПIРЗlвда». (М.). 21.40 ПРОГР,Зlма ,У.к.р,а.їнського телеба­ чення. Концерт гyцy.1bcыо'гоO а'н­

nр.ЗJЦ~в.н и,к.и

Так

~~#~~~~~~~#,#,~~~~~~,~~0

се­

,в.ідповід,аючи

довгожданого.

тується до

А. КАГАРЛИК.

ного

вона сrвіжі газет:и до.ст.авить,

в IІlробни-

заступник начальника район-

з переПОіВlне-

ЇЇ.Я!К до.рогого. гостя. Одни,м

приносе.

лошаш'и

ОСІЮ лисвиходить

U

ІНШИМ

Дошці

а Т'.ак у :- І д-

ною {:.умко.ю і по.спішає до _ . . СВОІХ адресаl'llВ. У КОЖНlи оселі з нетерпінням чекаЮJЬ

неО(Д,нораоо,вО'

'М;lСькі,й

з

І.

.1'&

Успіхи і перешноди Д!і",о.м

ПО,ря~

воваз пошти

а,дмі нk11р,ація

.

Іде ,переклИJIИ('<! девізїs, ЛУ­ IІЗЮ11Ь ,пісні, Кlр~,ждяють 'па,р'и

пол,а та, ЛукашеllJК:а, т. ,печур.lf.

в к(моwзх дежm'ст'ра,нтів робіт­ ники -pa~гoo!Тy і,мен'і Кіро'ва,. Ім бу:ю ПрО' шо р'а,ПQрт}~вати, рідн :й Бать~і'ВЩИlні. !В пер,едJдень ООЯ1'а з Москв,и в гоап(ща,р.с'!'во наД'і'ЙШJJ,а р.адіс.на з.в·їстка !тро те, що Міні­

ПРIІІКр.ашеН'1 колони деМОІНстрантї·в по цеН1'I)J<З.лblніЙ .м а,гіегр алі ,м:іста і Iп.1а.щі, 'Ї'м.ені Т. Г . ШевченlКЗ.

еСl1афеТIЗ! ,ХОРQlllШХ c.n.pa~. Кож­

брИlnЗД тт. ЛОТИJJ.ьча,ка, Дов-ГОі'

Першотраоень

м'ЯСQ-'МОLIIОIЧЖJ.Ї n-РОМlIС­ .10BOC'l'i і ВЦРПС ПРІІСУДИ"'И ЙоіМУ іперехі\дни,й Чер'воний пр,а­ пор і lПершу І1рОШОIВУ премію. Свою іготов,ність на . нов'і тру· дов,і 'уопіхи демаНС11рували на святіробітнИlКИ' з.з'воду Х'ОЛОQИЛЬ­ НИIК:іВ. В пер'едт'раlвнеВО'~IУ corцia.­ лkТИіЧНОМУ зма'ганні перемо.ЖЦбl ВИІЙШОВ КOJteКТ.ИlВ ком'уністичної працІ ,цеху ХОЛDIд!ил.ННИlкі,в. йому і ВИlпала честь бути' в голові за­ .вОДСl:iКО ї 1К0000ни. Немов 'МО!рСI:iК'і х &ил і, іШJJИ

,ан ра,ионної ,р,а~и юних піо­ нер,ів І,р'ИІН ні :Г,р·и,ді'lЮЇ з:аз в уч а­ л:а 11раtдJиційна .п.іСНIЯ«J8-звеЙт,есь ~ocт.pa МlИ» . А поrr,і,\1 лоч;а",ася

; 1І,а

ЛЬГ ф

же ПОЛlVUlила про тонош!. ЩораНlКtу

роботу

жува.1,а, фorто її ,не ,ра!з 'вміщува-

ЛОСЬ

І,омсомолка .~&{.

зв'Я,3КУ

прем:ювала т. Бовтрук і H.aropO~-

,а.ктового заду

ПОШІКD.дженн,я ЗВЕЩен,і до.' нул,я, Н цьому ЧlІ!м,аJJ3 за~уга

----!le-----

(Закінчення. Поч. на І стор.). Го'рщі за с,вої 'ДОСЯ'Г1Не'Нн:я ішл'и

,столиками

IMkl:iK<YЇ <:еред;ньої ШI«JІЛ,И' N~ І за;І1Оно.ві ·вожаrrі р:а.ЙО'IІ)". CbOlГO'ДjHi ІВОНИ. зі,б.раiJJИ:СЯ нз се­ m'hHla;P-:І}ОІІ1НИІК. П!cJLя ~ryшюго слова 'І'О.JЮ'

ми, .я~і 'УЧ'а'сники, 1К00нфе,ренції взя­ .1ИСЯ ,підн,яти 'на, ' стО/рі'нка,хг3,зе­ ти,будуть .на,Й6.тгиDКЧІІМ часом в 1!1СВlітлені у «Новому житті».

йь,нн,ій

ДlШJ:Jo;У J<У.1ЬТ)',РИ

За

безДlOl1ан.ну

рзй;вузла

О

v

~

Б-і'дд.' ілкадр:в на

промвузо.1. ....-.~

t

адресу::

,

.................... ..

53 номер 1966 рік  

53 номер 1966 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you