Page 1

всіх краін. єднайтеся!

Про_летарі

Рік видання ХХІ

стяхяновmь

ЧЕТВЕР

1 ТРАВНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та

Jraй ~иве

.N'!! 52 (1654)

Ціна

Київської області

15

Травня--

день .мі~народноі солідарності трудящих, день братерства

1968 ,.

районної Ради депутатів труАящих

1

робітників усіх краін!

коп.

8ВJІИКВ РВВОJІЮЦійНВ СВЯТО день міжнародної

світі. Як вказується в Першотрав­

солідарності трудящих, день братерства робітників усіх країн -

невих Закликах ЦК КПРС, ленін­ ська зовнішня політика, яку про­

Сьогодні

-

Травня. Сповнені гордістю водить СРСР, спрямована на мир­

.Перше

за любиму Батьківщину, зустріча-

не співіснування держав з різним

свято

суспільним ладом, на збереження розвиток миру, на і зміцнення

ють

революційне

велике

трудящі нашої країни.

Володимир Ілліч Ленін, виступаючи в день Першого

Травня

економічних і культурних зв'яз­ ків з усіма країнами.

На першотравневих демонстра­ 1919 року на Красній площі в Москві, говорив, що партія і на- ціях в містах і селах СРСР сьо­ род зроблять все для здійснення великої мети будівництва соціа-

лізму. Ідучи по вказаному

годні звучать nолум'яні Заклики ЦК КПРС, що виражають внут­

Комуністичної політику Радянської держави,

рішню Леніним партії

шляху, радянський народ під ке-

спр!Jмовану на дальше зміцнення

шлях боротьби і перемог. Наша краіна у минулому відстала ста-

трудящих.

рівницт~ом партії пройшов за ро- могутності і безпеки нашої со­ славний ціалістичної Батьківщини, на під­ влади ки Радянської

ла

передовою

госпною

індустріально-кол-

державою,

світочем

культури і науки.

і

культури

Першотравневих

Закликах

вищепня добробуту В

впевненість радянських людей у своіх силах, іх сміливий їх день, погляд в завтрашній

партії

-

Це яскраво видно і на прикла­ МІСЦІ прагнення наздогнати і випере­ ді нашої республіки. На Ук­ дити найбільш розвинуті,.. капіта­ знедоленої старої, відсталої, раїни виросла квітуча Українська лістичні країни по виробництву Радянська Соціалістична Респуб­ продукціі на душу населення. Трудящі району, як і всі раневід'ємна складова ліка могутнього дянські люди, принесли матері­ частина великого і на Радянського Союзу. Зустріч Пер- Вітчизні трудові подарунки спішно У Травня. Першого честь врученз шого Травня збіглася виконують свої виробничі плани промислові підприємства. У більш стислі строки і на вищому агро"' Леніна, а також врученням бага- технічному рівні провадиться ком­ тьом тисячам передовиків сіль- плекс весняних польових робіт. ського господарства високих. уря-~Зро.стають лави передових тварин­ Заклики ників. У відповідь на дових нагород.

ням рядові областей республіки, в тому числі Київській, найвищої ордена нагороди урядової

Під знаком міцніючих сил со- ЦК КПРС трудівники сільського ціалізму зустріли свято праці і господарства району зобов'язали­ братні країни народної демократії. Народи всіх соцшшстичних краін святкують день Першого Травня під високо піднятим пра-

ся- якнайповніше використати всі переваги, які дає реорганізація МТС, помножити свої зусилля в боротьбі за виконання взятих зо­

пором пролетарського інтернаціо- бов'язань. Трудящі району, як і всі раналізму, під бойовими лозунгами боротьби за мир, соціалізм.

дянські люди, демонструють сьогодні своє нерушиме єднання з

демократію

З кожним роком все активніше Комуністичною миру натхненником виступають за з_\Ііцнення

між народами

сотні

є партією, яка організатором і

мільйонів всіх наших перемог. Вони вира­

трудящих у капіталістичних кра-

жають

свою

непохитну

волю

по

вказаному

ОРДЕН ЛЕНІНА-НА ПРАПОРІ НИІВСЬНОІ ОБЛАСТІ

до

інах. Шириться визвольний рух кінця виконати історичні рішен­ народів колоніальних і залежних ня ХХ з'їзду КПРС, неухильно

країн, які борються проти імпе- йти

Торжества в столиці України 26

квітня в столиці Украіни депутатів

великим відбулись ·великі

торжества

трудящих

і

обкому ченпям Президії Верховноі Ради

з КП Украіни разом з представни­

ріалістичного гніту, за свою сво- Леніним шляху вперед, до кому- нагоди вручення Киівській об- ками громадських організацій, ле­ ласті найвищої урядової нагоро- редовпками промисловості і сільбоду і -національну незалежність. нізму.

ди - ордена Леніна. Хай живе Перше Травня Все передове людство з надією У Київ для участі в торжестсолідарності міжнародної звертає свої погляди до великого день прибув Перший секретар ЦК вах робітРадянського Союзу, який є на- трудящих, день братерства Голова Ради Міністрів КПРС, країн! усіх НІІ_ків усьому дійним оплотом миру в

Радянського СРСР, ЦК КПРС і під Хрущов уряду тов. М. С. пред­ бурхливі оплески вручає

ського господарства. Серед при- ставникам області найвищу уря­ делегація тру­ дову нагороду --,-_ орден Леніна. сутніх у залі дящих Московської області, яка Виступають ланкова колгоспу змагається з киянами, а також імені Ілліча Васильківського ра­

секретарі обкомів партії і голови йону двічі Герой Соціалістичної СРСР rовариш М. С. Хрущов. Дорогого гостя на пероні вок- облвиконкомів усіх областей рес­ Праці О. К. Диптан, токар київ­ ПОВЕРНЕННЯ К. Е. ВОРОШИЛОВА залу зустрічали керівники Ко- публіки. ського заводу «Червоний екска­ голова муністичної партії і уряду Украі­ М. Я. Заливчий, ватор» Бурхливими, довго не стихаю­ РСР, Димерсь­ Української Леніна мініС'І'РИ імені ни, колгоспу при­ зустрічають оваціями чими Присутні бурхливими оплеска­ -На Внуковському аеродромі 26 і представники партійних і радян- сутні появу в президії Першого кого району І. Ф. Тесленко, секре­ К. Є. Ворошилова представники ми вітали численні квітня колективів секретаря ЦК КПРС, Голови Ради тар обкому комсомолу Л. А. Пу­ організацій, ських трудящих столиці сердечно віта­ осіб, які його супроводять. Діти Олесь письменник міста, колгоспів і рад­ Міністрів СРСР товариша М. С. стовойтов, 'l'РУдящих квітів. букети їм піднесли Верховноі Президії ли Голову Київ­ принокзальній На секретар області. перший госпів . Хрущова, керівників Комуністич­ Гончар, Ради СРСР К. Є. Ворошилова і К. Є. Ворошилов і· особи, які зібрали- ної столиці вулицях і площі України уряду і партії ського обкому партії П. Ю. Ше­ з супроводжуючих його осіб, які його поїхали супроводять, тт. А. І. Гайового, М. С. Гречуху, поверну ли ся з поїздки в. Польсь­ аеродрому на Центральний стаді- ся десятки тисяч киян. .._.~..,..

З ПОЇЗДКИ В ПОЛЬСЬКУ НАРОДНУ РЕСПУБЛІКУ

ку Народну Республіку. Серед зустрічаючих були

то­

вариші Л. І. Брежнєв, М. Г. Ігнатов, О. І. Кириченко, Ф. Р. Н. А. Козлов, О. В. Куусінен, Мухітдінов, М. А. Суслов, М. М. Шверник, П. М. Поспєлов, О. М. Косигін, міністри СРСР, керівни-. ки центральних відомств і уста-

нов та інші.

Делегація трудящих орденоон імені В. І. Леніна, де відбувся Київщини за старовинним fІосної великий мітинг представників

Н. Т. Кальченка, Д. С. Коротчен­ ка, Л. І. Найдека, М. В. Підгорно­ підносить го, І. С. Сеніна, В. В. Щербиць­ українським звичаєм трудящих Москви. М. С. Хрущову на вишиваному ук­ кого, М. Д. Бубновського, О. І. Присутні тепло зустріли виступ хліб-сіль. Іващенко, В. І. Чуйкова. раїнському рушнику Голови Президії Верховної Ради Шонери вручають Микиті Сергійо­ засідання Об'єднане урочисте СРСР К. Є. Ворошилова. Иого вичу букети живих квітів. відкриває коротким вступним сло­ переривалась раз промова не Вдень у театрі опери та балету Київського облвикон­ бурхливими оплесками. імені Т. Г. Шевченка відбулось вом голова урочисте засідання обласної Ради кому І. И. Стафійчук. За дору(ТАРС).

лест.

Палкий здоровлення

привіт, і

по­

сердечні

побажання

нових

і трудових успіхів хліборобам тваринникам Київщини від імені передає Підмосков'я трудящих перший

секретар

Московського

обласного комітету КПРС

І. В.

Капітонов. (Закінчення на

2

стор.).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

1 травня 1958 рану.

Четвер,

Трудові

перемоги

Першого Травня У вІ,11.повІдь на Заклики ЦК КПРС до труд11щі раАону, як і всі радянські люди, широко розгорнули · соціаJІістичне змагання за успішне виконання взятих зобо­

в'язань. Нижче друкуємо повідомлення з підприємств і кол­ госпів про передсвяткові трудові перемоги.

Ко-

ЗавоА сіnьгоспзапчастин.

лектив заводу виконав чотиримі­

сячний виробничий план на

-

процентів, квітневий

на

14 з'їЗАУ ім. Промартіnь КП(б)У. Успішно виконано вироб­

106 ничий план 4-х місяців до 28 114. квітня. За останні два дні виго­

Переможцем зм11.гання визнано де­ товлено понадПланової продукції ревообробний цех , якому вручено на 55 тисяч карбованців . перехідний Червоний прапор за­ З. КnаАова, секретар парторrанізації.

воду .

І. Кривобок, директор

***

заводу.

***

Пр~артіnь ім. 8 .березня. План місяців в асортименті виконано

4

Райпромкомбінат. За два дні до на свята

квітневий

виконано

ви­

процентів, знижено собі­

113

вартість Продукціі на О, 72 про­

робничий план на 119 процентів. цента. Виконано піврічний план Вироблено продукціі на 1 мільйон прибутків. В. Кабан, 2 тисячі карбованців щюти 838

На фото: доярка М. З. Пильтяй з русанівського колгоспу

імені

Б. Бабицький,

Сталіна підносить хліб-сіль

гектарах .

В. Ковбасинський,

Торжества в сто.л· и·ці У кра.їни

І. Цимерман, голова

ОРДЕН ЛЕНІНА-НА ПРАПОРІ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

* *. Цех виробництва хоnоАиnьників

її

А. Ко'стюн, колгоспу.

голови

заступник

***

. Мітинг відкриває перший сек- тий бурхливими, тривалими ова- деревооброб1Іого комбінату вико-

(Закінчення);

посадили

пенко.

профспілки.

завкому

50

на

картоплю

Першими

на загальній площі ланки, які очолюють К. Соловей та Ц . Кар­

парторганізації,

секретар

ранню

садити

директор,

---------

***

Коnгосп ім. Сталіна, с. Русанів. закінчила Комплексна бригада

ників. премійовано. товаришу М. С. Хрущову.

бухгалтер .

старший

тисяч за планом . 47 робітників праців­ інженерно-технічних

та

На урочистому засіданні з ве- ретар Київського обкому КП ціями товариш М. С. Хрущов . Учасники мітингу з величезликою промовою виступив тов. Украіни П . Ю. Шелест. Тепло зустрінутий присутніми, ним піднесенням прийняли вітальМ. С. Хрущов, тепло зустрінутий виступає перший секретар ЦК ний лист ЦК КПРС, Президії Берприсутніми.

Коnгосп ім. Щорса, с. Княжичі. нав квітневий виробничий пЛан 9-10 гектарів картоплі - у По на 105 процентів. За цехом залираза більше норми - са­ півтора Червоний шаєтьсJІ перехідний трактористи М. Пет­ щодня дять прапор, який колектив утримує

чі оплески учасники урочистого щиро дякує від усього українсь- СРСР.

премійовані, 42 оголошені за на-

ренко, І. Мозговий, М. Заглинсь­ Під бурхливі, довго не стихаю- КП Украіни М. В. Підгорний. Він ховн.оі Ради СРСР і Раді Міністрів вже 9 місяців. 12 передовиків

Увечері в театрі опери та бале- казом по підприємству подяки. засідання приймають вітальний кого народу партію і уряд за виП. Кучер, лист Центральному Комітеrовt сокі нагороди, яких удостоєно де- ту імені Т. Г. Шевченка для начальник цеху. КПРС, Пре'dидіі Верховноі Ради сять областей Украіни і тисячі учасників урочиетоrо засідання, передовиків сільського господар- присвяченого врученню

СРСР і Раді Міністрів СРСР.

Киівсь­

...;.....,. і концерт. ,..,. урочистого Після про ..,..во ~и докладно говорить 27 квітня в Жовтневому пала­ всі його учасники попрямували завдання, що стоять перед трудівзасідання

,. горвиn

на площу Богдана Хмельницького. никамн сільського господарства ці культури віАбувся прийом, орrанізований виконкомом КиівсьТут відбувся стотисячний мітинг Украіни в 1958 році. трудящих. Від краю і до краю

святково прикрашену площу • заповнили робітники та службовці

.

:гинг.у

чі науки і культурИ, трудівники

полів Київської області.

Третя година дня . На трибуну, палко зустрінуті учасниками мітовариш піднімаються тингу, М. С. Хрущов, керівники К~муністичної партії і уряду УкраІНи, Моско~ського перший секретар о.бк?му партії І: _в . . КаПІтонов: кершники областІ

1

МІста, першІ

промови

раяону

Г

ероя

С

~олгоспу , раїни на честь вручеиИJІ Киівсь-

голови

Ворошилова

· .

ОбухІвського

-

оц1ашстичноІ

П

ра-

ці І. Ф . Кабанця токаря Київсь-

·я · б . .

КІn О ЛаСТІ ордена

Л

·

.

u

Промартіnь «ЛозоАрев». У со­

заціі артілі присуджено перехід­

ний Червоний праnор. З. Марковський,

Перший секретар ЦК

КПРС,

вариш М. С, Хрущов сердечно поздоровив >tрудящих Київщини з одержанням високої урядової нагороди, побажав їм нових вели­ ких успіхів . Під чае прийому то­ вариш М. С. Хрущов по-дружньо­ передовими му розмовляв з людьми Київщини.

Прийом про-

(РАТАУ) .

На мітингу виступив зустріну-

28

квітня в Києві Перший сек-

Комітету

Центрального

ретар

Міністрів Голова Ради М. С. Хрущов товариш дорученням Президії Верхов­

КПРС, СРСР за ноі

Ради

СРСР

вручив

ордени

великій групі передовиків і спе­ ціалістів

сільського

господарства

партШним і області , Київської радянським працівникам Украіни, нагородженим за значні успіхи в розвитку сільського господарства.

«Серп і Друга -золота медаль Молот » вручається ланковій Ге­

рою Соціалістичної Праці О . К .

Диптан. Ордени Леніна і .зоЛоті медалі « Серп і Молот » одержують

комбайнер С. М. Бадзюх, заступ­ ник начальника Головного упраиління

цукрових

буряків

та

ін­

ших сільськогосподарських куль­

тур Міністерства

подарства

сільського

УРСР Т. В.

гос­

ланкова

Д.

І.

Пелагеча,

С. П . Свириденко. Потім товариш М. С . вручає ордени

доярка

карбованців, собівартість продук­

ціі знижена на надпланові

секретареві ЦК КП Украіни М. В.

Д. С. Коротченку,

Голові. Ради

Ба тьіівщини . Перший секретар ЦК КП Укра­

Міністрів Української РСР Н . Т.

іни тов. М. В. Підгорний від іме­

заступникам

ні всіх нагороджених і від ім ені

Голови Ради Міністрів Україн с ь­

всього українського народу щиро

Кальченку,

п ершим

коі РСР М. С. Гречусі і І. С. ее­ дякував Комуністичній партії і її ніну, секретарям ЦК КП України Цен'І'ральному Комітетові, РадянО. І. Jващенко, С. В. Червоненку, В. В. UЦербицькому, секретарям ряду обкомів КП Украіни. Було

також

вручено

орден

Леніна українському письменни­ кові С. І. Олійнику, нагороджено­

404

станов­

накопичення

карбованців,

тисячі

процентів .

20

процента , по-

9,7

праці зросла на

продуктивність

11

передовиків песоціалістичного

шани.

голови

***

Коnгосп ім. _ЖАанова, с. КраНаша

сиnівка.

в

бригада

числі

80

гектарів люпину, закін­

чила підготовку грунту для .сів­

би і садіннЯ овочів.·

А. Грицюк, бригадир тракторної бригади.

•••

мають

молоко

продають

корів,

державі.

Євдоким Полонко

Районна АРУкарня. Виробничий на приймальний пункт

виконано

план 4-х місяців

125

процентів,

на Надія

продуктивність

праці підвищилася на

12

стислі

строки посіяла ранні ярі, в тому

ни. Майже всі члени артілі, що

артілі.

•••

процен-

тів.

В. Свентицький, бухгалтер .

•••

Мехед

Мичак

-

380

здав

475 літрів, 420, Марія

-

літрів.

План першого Півріччя по за­

купівлях молока

виконаний

цілому по селу на

88

в

проце нтів.

Г. ДОВГОАЬКО, приймальник молока.

•••

Промартіnь «РаАянська Украї­

ському урядові за постійну увагу на». Виробничий план 4-х міся­

Коnгосп «Шnях lnniчa», с. За-

і допомогу в розвитку економіки ців виконано на 110 процентів, зим'я. За останні дні на бровар­ та культури республіки, за висо- план нагромаджень - на 180 ську базу «Заготскотооткорм » кі нагороди і запевнив Централь- процентів . За успішне виконання відправили понад 14 центне­ ний Комітет КПРС і Радянський плану по всіх показниках артілі рів свинини. Артіль вже вироби­

уряд, що

партІнна

організація вручено грошову премію -

му в зв'язку з п'ятдесятиріччям Украіни і всі трудящі республіки карбованців.

6750 ла її по 33,4 центнера на 70 працівників ар­ 100 гектарів орної землі.

не пошкодують сил для дальшо-, тілі премійовано на з~гальну су­ розвитку любимої соціалістич- му 10750 карбованцІв. го розвитку радянської літератури . Ю. Савченко, І Червоного ної Вітчизни. Ордени Трудового з дня народження і за заслуги в

Деркач, Прапора були вручені секретарям

агроном.

Коnгосп «Більшовик», с. Ронс-

М. Новікова,

Товариш М . С. Хрущов сердеч­

бажав ім нових творчих успіхів в роботі на благо соціалістичної

Рубанка

Г.

Трактористи

та П. Лизун, машиніст картопле­ саджалки Д. Теплюк, колгоспниці

в асортименті виконано на

заступник

Леніна Першому 'но поздоровив нагороджених, по­

Підгорному, Голові Президії Вер­ ·рср У країнської. ховної Ради

•••

Коnгосп iwl. Леніна, с. 8.-Ди-

ланок, якими керують М . Лизун

змагання відзначені на Дошці по-

ЦК КП Украіни М . Д . Бубновсь­

колгоспу.

артілі. ·

процента. Виготовлено понадпла­ тисячі нової продукціі на 204

кому, Л . І . Найдеку . Хрущов

М. Касян, голови

заступник

* * •.

редтравневого

ВРУЧЕННЯ ОРДЕНІВ СРСР

гектарів .

обслуговують та О . Драна, що саджалку, садять щодня по 1О Промартіnь ім. Панфіnова. Чо- -11 гектаріJІ картоплі при нор­ мі 8. виробничий план тиримісячний А. Галицький, 107,4

ПІдвищення йшов у винятково сердечній обсекретарі обкомів партії і голови людеи працІ, про лять становці. облвиконкомів Украіни, знатні добробуту радянського народу. люди Київщини.

голови

застуnник

12

на кожну машину до

ціалістичному змаганні серед ар­ тілей облпромради наш колектив посів перше місце , Рішенням обл­

еНІНа.

кого механічного' заводу депrrата Голова Ради · :Мініс~рів СРСР то-

Верховної Ради УРСР Г. Я ; Царика, ланкової колгоспу « Жовтень» Тетіївського району м: Т . Ковальчук . Вони сердечно дякували рідній Комуністичній партіі і Радянському урядові за ви1 соку нагороду , за піклуванИJІ про

свята довести змінний виробіток

кої обласної Ради депутатів трудя- прамради і профспілкової органі­ мерка.

Схвильовано прозву'!али на ІІІ- щих і обласним комітетом ІШ Ук-

підприємств і установ міста, дія- ІМеНІ е

і колгоспники, що обслуговують агрегати, зобов'язуються на честь

•••

ства республіки. Тов. М. В. Під~ Jtil області . ордена Леніна, було

кий, І. 3алозний, які працюють

трактором «ДТ-54 » . Механізатори

(РАТАУ).

технорук .

кожні

С. Ринсенко, редактор газети

багатотиражної

«За

соціалістичну працю».


Четвер, f трааня

1958

року.

3

СТОРІПКА Першотравню, здрастуй! Першотравню, ЗАрастуй! КаітёІМи, весною,

Сяй в серцях віо~~важних і вrері нq нами,

сонцем і піснями ти вітаєш нас.

як промІння тепле в пташки Н& криnі,

В заnоте ~айбутнє ми йдемо з тобою

вічно, непоrасно, бо ір з пісннми мирний Першотравень по меій 3ВІІІІі.

по земnІ чудесній в цей ЧУАесний час.

Хай ідУТІt ХОДОІО РІАіСНІЮ ВІСНН

Сяй же, сяй нам, сонце миру і спокою,

і в квітках рясніс РіАНа ІІаnнна!

що тебе над світом засвітили ми,

Слава ІІІ неnоrаска nартії чудесній,

що6 ніколи вороr не rрозмв війною,

що несе нам щаств, як тenno весна!

щоб мовчаnи чорні атомні rроми.

Воnоанмир СОСЮРА.

--------------------------------

Вітер, розгладь знамена Вітер,

розгладь знамена,

Дні згадаємо чорні,

Коли голодні, босі На білих в атаку йшли; І перші роки п'ятирічок, І будні свої трудові, І барви розрізаних стрічок,

Коли на маївку в ліс Наше знамено червоне

.Як, сонцем травневим зігріті,

На грудях товариш

В Берлін прокладали шлях,

Пісне, як грім, лунай,

Грайте, оркестри, грайте Сьогодні в нас Первомай!

Буремну

ніс.

.Як

Роки тієї весни,

свій

Первомай

Первомайский парад

каскад

-

Идет на центральную площадь Народ на великий парад. Несут с нами мирнЬІе стяги Варшава, Пекин, Бухарест, София, Тирана и Прага Звучит СТОГОЛОСЬІЙ оркестр. И вижу я в дЬІмке зеленой ПросторЬІ ОтчизнЬІ, полет Она вся сегодня в знаменах УвереннЬІм шагом идет. А. Козлов, робітник. м. Бровари.

Чого я бажаю Не хочу я, щоб наші діти Ковтали чад водневих бомб, Щоб від вогню всихали квіти

1 меркла радість та любов.

кріпла

Світ пітьма переважає, Де трудящий ще страждає.

Ми святкуєм Перше Травня, Перемоги Пісні

Через море, через горн.

славим.

радості

-

дзвенять. І. НовохацькиА,

Де трудящий не святкує,

колгоспник.

с.

Де неправда ще панує,

М о~му

Вигурівщина.

се.1у

І

На мене, мій сину, Уважніше глянь.

Село моє, миле, Любиме село, Ти зроду барвистим Таким не було, Хоча сорок років В святковім вбранні

-

На орденську стрічку,

Щоб хліба шматок освятити, Бо хліб наш насущний для того святий, І ми ж не проспали розбурханих днів,

Горбатенко, учитель.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ кожен дивиться смерті у вічі ... Раптом у коридорі почулиси

Уривок з книги сТалант:t, яку автор Степан Михайлович Музиченко готує до друку в одному з республіканських видавннцтв. Книга присвячена життю і творчості видатних дореволюційних росіАських і українських художників.

Самокиш прокинувся від раптового вибуху, який струснув усе місто. Вмить одягнувся, підскочив до вікна, глянув - над вокзалом валував густий чорний дим, серед якого вихоплювались язики червоного полум'я.

-

-

Сволота!

процідив

зуби Микола Семенович.

-

крізь

Тікає

й нищить усе за собою...

·

його лице в обрамленні сивого

волосся

д есь

та

бороди

стоголосому

бокий розум.

«ура».

Тікає Врангель, а з ним уся Розправив сrаречі плечі, занаволоч... В Євпаторії уже біль- ходив швидкими кроками по кімшовнки... н~ті, потім • важко опустнвс~ на Самокиш відвернувся від вікна ІІ_Іжко. На ного облич~я наишла й обвів поглядом простору кімна- п_нь смутку. Здалося, юб~ потемз

десятком

ліжок.

юв, став гаснути ро~евии вогник

«Ось у цій палаті скільки було ·на папеляетаму фоНІ. хворих... Відлежувались тут, поки хтось за них воював, захищаючи їхні заводи й маєтки... А наблизились більшовики - всі пов-

тікали... ся ... ».

Де

й

«хвороба»

воноармієць у внлинялій гімн астерці з гвинтівкою в руці. Він обвів Самокиша з ніг до голови погля-

колючих,

як внла-двійчата,·

• 1. о б ернувся,

очеи

ши:

Н Два

-

ту

Самокишеві враз пригадалась розповідь одного врангелівського офіцера про те, як більшовики розбивали в· Зимовому палаці

здавалося дом

близько зацокотіли об жевріючим вогником на попелясбрук ти_сячі кованих копит, зата- тому фоні, а в погляді сірих затакав кулемет і враз захлинувся думливих очей відчувався глив

ЧИїсь важкі кроки.

Запалив цигарку, ковтнув їд- прекрасні античні статуї, як рукого диму, закашлявся. бали шаблями в Ермітажі непе­ «За кордон Jx понемо... Ще й ревершені полотна Рембрандт-а й мене тягли за собою ... Якого бі- Рубенса... «Жах. Може, справді са? ... Вмирати вже пора. А вми- чrеба було виїхати за кордон?:.. рати - так хоч на рідній землі... Двері з гуркотом розчинились, Вмирати? Ні, ні, пожити б ще... і на порозі з'явився високий черпо пр а цювати ... ».

.

ес1ть.

Т

комусь

гукнув-

.

ут JІІкар.

червоноармійці

в

таких

же старих, потертих гімнастерках внесли в палату носилки, на яких лежав покритий багряним кума­ І чем непритомний поранений. Го­ лова його була невміло перев'я­ зана

хустиною,

що

вся

почерво-

ніла від крові.

Працювати... Ось уже виліВрятуйте нам товариша, кувався, став на ноги, тільки б звернувся до Самсжнша боєць з до роботи тепер... Але кому по- гвинтівкою. трібен зараз художник? Всі кар- Я не лікар, - сказав Само-,

-

діла- тини, написані мною, напевно за- киш, гинули.

Хіба

нині

до

них,

коли

зможу.

Котились пухнаті хлібини. Щоб радість лягала, мов зв'язаний сніп,

В

ранковій,

але забинтувати як слід J

освітленій

тиші,

Щоб скраплений сонцем і росами хліб

Добр.ішнм ставав і світлішим.

М. Сом,

У полі водили машини, Щоб в свято і в будні до наших CTOJiiB

с. Зазим'я.

ЧЕРВОНИЙ СВІТАНОК

Кращу всіх зірок.

Хто чесно уміє робити.

М.

колгоспник.

Рожни.

горі

Про зорю червону

Не треба нам, люди, до церкви іти,

Щедро поділяє, ніби з рідним бр'атом, Теплоту і ніжність щирих почуттів І пісні про нашу молодість крилату В світ несе безмежний, в далі золоті.

r.

в

ХЛІБ

***

За це віддам життя своє! ЛитовченІСо,

Виплакались

Наші матері ... йшли сини в загони З хвилею думок

посивіли Од людських розлук. І від страху. зорі Гасли угорі ...

Ми з тобою разом кружимосн в парі На святковій площі у вечірній час. Наче в синім небі чародійку-хмару, Вітер обнімає і цілує нас.

неустанна,

ЯК ЛІСИ ГОРІЛИ•..

Хмари

В квітневіі дні У Києві-граді Вручила мені Найвищий свій ордеп Вітчизна моя За доблесну працю На вільних полях,

І пісень узяло? І в відповідь гр>шув Святковий майдан:

І

Під гарматний гук,

Над морем червоних, Мов мак, прапорів. Оце нещодавно -

повнії ·груди

Зкниги

~.ЗакуваАа зозуАя• .Як ліси горіли

Що сяє вгорі,

Співаєш пісні. Скажи ж мені, рідне, Кохане село, Де стільки ти бара

Щоб мир міцніший був, ніж є, .Я сам без сумніву й вагання

с.

наші

Вся країна, наче сад,

Хай засяють ясні зорі,

своїх.

дружба

весни

До трудящих всіх з привітом

й війна нікми не розкрила пазурів

м. Бровари.

Хай летять вони над світом

На

Пиидюра,

службовець.

Перше Травня день ясний, Свято любої весни, Розквітає, мов той сад, Пісні радості дзвенять.

.Я хочу, щоб завжди світило У небі сонце для усіх

Щоб

В.

Свято

Цветением ДЬІшет земля, И песня о мире взлетает К рубиновЬІм звездам Кремля. Знамена пусть ветер пмощет, Вновь брЬІзг золотистЬІх

знамена,

захищали

Фашистів громили в боях.

Взгляни, как в день Первого Мая

розгладь

Грайте, оркестри, грайте Сьогодні в нас ПервомайІ Мов маки, голівки дитячі, Безмежні колони, ряди ... Під ленінським стягом багряним Веди нас, партіє рідна, веди!

Заводи та шахти нові;

годину згадаєм,

Кривавих

Вітре,

Пісне, як грім, лунай,

с.

ся

службовець.

6

Требухів.

Самокиш.

Усе

цілим

за­

Кмн Самокиш, злегка промив­ ши рану, став обережно перев'я-.

лишилося?

зувати її, юнак прийшов д.о па­ м'яті, застогнав і розплющив очі.

- Все ... як було ... -розвів рука­ ми боєць. Статуї, картини, як

- .ЯшаІ Рідний! - припав до нього один з бійців.-Ти житимеш!

живі...

Обережно. Обережно з ним, застеріг червоноармійця Самокиш. - Дайте йому спокій. Ра­

зажевріли

-

-

на небезпечна. .Я хоч і не лікар, та трохи розуміюсь в цій справі. Не раз був на фронтах, з смертю віч-на-віч

зустрічався ...

Хто ж ви?

-

пацікавились

-

червоноармійці. -Художник.

- Художник ... -В очах хлоТІчини засяяли іскор«и, і він ледь посміхнувся куточками губ. То ви й мене можете навчити малю­

вати? ... Я так хочу ...

Хлопчина ворухнувся, хотів підвести голову, та тільки застог­ нав від болю і знов знепритомнів. Схнлившись над ним, усі в задумі. мовчали, лише боєць з гвинтівкою

·

стиха

річ

говорив:

Воно, те не проста.

малярство, видно, От коли товариш

Ленін наказав нам охороняти Зи-. мовий, щоб там усе цілим зали­ шилося

__

...

Що?

Ленін?

Охороняти

Зи­

мовий? аж підскочив Самокиш. Від несподіванки боєць відсах­

Ото,

я

Ну

скажу,

малярство.

Наче від свіжого подиху віrРУ му

жарини

фоні

воно

на

згасаючого

попелясто­ вогнища,

знову спалахІJуло

радістю.

Самокиш кімнату

розчинив

увірвалася

вікно

-

-

допитував-

в

пісня.

... В

царство свободЬІ дорогу Грудью проложим себе ... Так, прокладуть вони собі грудьми дорогу до щастя. І разом з ними ітиме в лавах він, Само­ киш ... І його праця буде потріб­ на.

Микола Семенович оглянувся. Хлопчина знов опритомнів і всміх­ нувся йому. А над містом плив, широко роз­ махуючи

веслами

сонячного

про­

міння, червоний світанок. Остан­ ні клуби диму, мов посивілі пас­ ма ночі, вітер гнав понад морем

на захід, куди втекли недобитки врангелівськнх банд. Вслід за ни­ ми линув могутній урочистий спів: ... И водрузим над землею Красное знамя труда ... С. Музиченко, учитель.

що?

і

полум'ям,

обличчя художника в обрамленні сивого волосся та бороди засяяло

нувся.

-

-

с. Літкн.

·


С Т.А Х А Н О В Е Ц Ь

4

З передсвя_ткової редакційної

Четвер,

пошти

(До 75-річ,ч.я з дня н_ародження)

На порозІ саІостІйноrо життя

Ім'я видатного чеського nисьменника Ярослава Гашека - автора відомого сатирично­

На чільних місцях Русанівської середньої школи Заклики ЦІ( КПРС до І Травня 1958 року. «Юнаки і дівчата! Будьте гідними синами

го

Створений

працьопиті

ваючись

надто

екзаменів на атестат зрілості. На порозі самостійного життя, під час дружньої розмови за книгою я і сфо­

тизм

На фото: (зліва направо)

Фото і текст М. Горбатенка.

Норотко

Озеленили садибу клубу комсо­

вийшли на посадку дерев

мольці і молодь колгоспу Леніна, с. Плоске.

І-го

Травня

посаджені

були

сотні дерев в парку і вздовж ву­ лиць

села.

Є. Музира, голова ради піонерзагону. Богданівка.

с.

з спостережень лікаря

І. Кузнецов, керівник агітколективу.

фер І. Іваницький. В. Білич.

***

ПоклаJІІf ·вінки біля підніжжя пам'ятника Іюінам Радянської

Піонерський зtSip на тему «Во­ лодичнр Ілліч Ленін:. відбувся в п'ятому класі Пухінської школи.

Армії, що загинули в роки Вели­

кої Вітчизняної війни, колгоспни­

На зборі присутні були численні

ки

зокрема· старшокласники. Д.

харчування. Хата на 2-3 кімна-

Писаренко.

***

А. Теплюк.

Екс~урсію колг~~пників в. І(и~в

ти, споруджена за типовим проек-І орг~н.tз~вала п~ртшна оргаюзащя артІЛІ ІМ. Сталша, с. Калита, 85

посередньо

села

на

без -

одержує

місці

кваліфікова­

ну медичну допомогу. Під особли­ вим

наглядом

діти

як дошкільного, так і шкіль­

молоді

матері

ди покінчено з рядом хвороб: є

зміни,

результатом

які

сталися,

невтомного

піклу·

вання партії і уряду про добро­ бут

і

культуру

здоров'я

народу,

про

трудящих країни.

Ос­

новним в роботі лікарів всіх спе­ ціальностей

стає

попередження

тизму, зокрема серед

рів,

боротьба

за

травма-

механізато­

дальше

поліп­

шення умов праці і здоровий по­

самодіяльності

ського

дана

***

Електрошвейні машини придбали цими днями княжицькі коп­ госпники

О.

Тетянич,

І.

Літки.

Близько 1500 трудящих при­ йщли у вихідний день на міський стадіон у Броварах. Тут відбули­ ся змагання по розигришу кубка весняної пульки з футбала на честь

відкриття

спортивного

се­

зону.

Спочатку

спортсмени

змагали­

ся з естафетного бігу на дистан­ цію ІІх!ОО. Найшвидше доставила

естафету команда футболістів першої дільниці. Потім почалася гра в футбол по двох групах на

вибуття, в якій взяло участь 11 команд. З перших ігор вибули футболісти Броварської середньої школи, Гогооівської текстильної артілі, колгоспу «Жовтень», сел_а

Требухів, деревообробного комбІякі

звели

гру

з

командою

колгоспу ім. Леніна, с. В.-Димер­ ка, внічию.

Царик,

Х. Москаленко. Всього в селі по­ над 200 швейних машин.

***

Двоnоверховий центральної

почали

будинок

районної

бу~увати

для

ощадкаси

по вулиці

***

nоздороqних телеграм

2500

родичам

Пет­

Цуп.

***

Лекцію про організацію виробництва меблів у Чехословаччині прочитав для робітників, інженер-

Весняні змагання

.

спортсменІв У

чвертьфіналі

редньої

Леніна

вибули з

гри

Великодимерської

школи

цього

і

колгоспу

ж села. У

се­

імені

фінал

увійшли команда спортивного то­

вариства «Спартак» та першої дільниці, яка виграла у спартаків­ цін з

рахунком

3:2.

Переможцям

вручено кубок. У той же день у броварському ЛІСІ проведено легкоатлетичний крос. Дівчата змагалися в бігу на

500

метрів. Найшвидше подолала дистанцію учениця Заварицької середньої школи Галина Скок. Во­ на здобула звання чемпіона ра­ йону. Серед юнаків в кросі на

1500

метрів перше місце і звання І

чемпіона

району

завоював

на-

і

знайомим

трак-

Адреса редакції:

в

Москву,

Ленінград, на Далекий Схід майже в усі куточки Батьківщини. Стільки ж поздоровних телеграм О.

Бондар.

***

10 нових веломашин для механізаторів тракторної бригади при-, дбало правління зазимськоrо кол­ госпу «Шлях

Ілліча».

родної

***

туристів

Угорської

Республіки відвідала тре­

лі, сільській Раді. Ф. Оснач.

***

700 кілотрамів свіжих огірків І з теплиці відправив до святкового столу трудящим Києва рожнів­ ський колгосп «Більшовик». А. Довгодько.

і

колгоспу

«Комунар:.,

села

Богданівки, Федір Хилько. У загальнокомандному заліку перше місце посіли богданівці, друге

-

команда

колгоспу

імені

Сталіна, с. Русанів, третє Ве­ ликодимерської середньої школи. Напередодні свята у Білій Церкві проводились змагання по баскетболу між кращими коман­ дами Київщини. Вдало виступила

.

в

змаганнях

чоловіча

команда

нашого району, завдавши поразки

баскетболістам Бориспільського, Фастівського та інших районів. Команда нагороджена грамотою обласного

на nочатку двадцятих

з

років,

так і

в інших

життєаий шлях. Вступнаши в ряди партії більшовиків, Га­ шек пліч-о-пліч з радянськими

дійських банд Колчака. Політичний працівник 5-ї армн Східного фронту, він пройшов частинами

ЧервопоТ

творах Ярослав Гашек висту-

бірська до

nав nроти

ннвся з російськими

гніту,

Армії

своіх славний бойовий шлях від Сим­

насильства,

Іркутська,

порід­ людьми.

Талаковитий журналіст, Яро­ слав Гашек публікував у чер­ воноармійtьких газетах статті і фейлетони, вістря аких було

великою ідеєю і гJІнбоІ(им по-

спрямоване проти білогвардій­

чуттІІм. Це - ідеІ! соціальної справедлиQості, це nочуття любові до прости.~~; людеА, до трудівникjв ( сІ()вілеА с,лужниці Анни», сІсторія поросяти Кса{Ірика:. ). JІицемірстро буржуазної б,лагодІйиос ті nисьменцик зобразив в оп()віданнІ «Юшка для бідних дітей:.. Сучасні зао'Кеаиські бJІагодійники, що організують тепер видачу безnлатного супу американським безробітним, дуже схожі на герцога Pot!ep-

ців, командирів контрреаолю­ ційного чехосло&аЦЬІ(ОГО кор­ nycy ( сСибірська скоропадщи­ на:., «3 ЩQдениqка уфиІІІськоrQ буржуя»), проти авантюрист­ ських підступів есерІвської nартіі ( сТворчt~;ть есеріІІ» ). ВикриваиІ!ю безпардо н І! о і брехні іноземних буржуазних газет присвЯчена стаття Гаще­ · ка сАнrло-французи в СибІру», НаnрикІнцІ 1920 року, піспа закінчення громадІІнськоУ вІА· ни 11 Росіі, Ярослав Гашек

та, багатого неробу, якні не має ані цайменшоr ун•и про справжнІ потреби народу. В опові-

nовернуаса в рідну Прагу, про­ тягом двох років співробітни­ чав У комуністичній газеті

людину лікують для того, щоб... nовісити. Це страш-

даннях і фей.ветонах він пока­ зував, що в буржуазній рес­

на картина nоказового лю.цинолюбства, яким ексnлуататорські класи маскують своє

nубліці трудящІ маси так само пригнічені, як і в умовах мо­ нархІчноrо ладу. ПІfсьменник

справжне

ка-

таврує реакцІйних буржуазних

уваги

міжнародний революційний ро­

сатирика, все негідне він викриває і висміює: і ІІуржуаз-

бІтиичнІ рух, викриває Ух брехливІ вигадки про Радян­ ську краіну.

Гашека

сВрятований»

обличчя

трудового

лютих

народу.

«Руде nраво»,

В своІх опоні­

писак, що зводи.11и иаuепи на

з

ЖовтневоУ революцІі ., РосІі ясно визначив свій дальший

Ярослав Гашек гордІсть nередової чеськоі літератури. Ним законно пишається не тільки народ братньоі Чехос­ ловаччини, а А усе прогрескв­ не -людство, в тому числІ ра­ дянськІ люди, для яких письменник був у тяжку годи­ ну випробувань вІрним І вІд­ даним другом. П. ВІкторов.

У Кивво-Святоmинському районі, з яким змагаємось

Києва.

О. Потапенко.

торист

----

саному

ну пресу. ПисьмеинІfк- гуманіст, що вистуnав проти війни, sa мир між народами, аж ніяк не був nацифістом. Мобілізований під час Першої світової війни до австро-угорськоі арміі, він, як і тисячі його земляків, перейшов на бІк росіян і nісля

12 телевізорів в останні дні придбали трудящі району в магази­ нах рибкоопу, сільських спожив­ товариств

до

ну сім'ю, і поліцію, і продаж-

***

чих

верху

людьми бився лроти білогвар­

Ніщо не виnадає

На-

бухівський колгосп «Жовтень». Вони також були в середній шко­

з

ків. Цим він досить саоєрідио виражав nочуття, думки і настрої чеського народу, який ненавидів иімецько-австрійсь-

тів

Г. Ковnак.

Група

бюрокра­

прогнилого

данні

одержали броварчани.

ровського.

футболістИ

пра­ тек-

Г. Харченко.

Г. Кириченко.

В.

головний лікар діль­ ничної лікарні.

в

колгоспі ім. Щорса, с. Княжичі. А. Касян.

Я. Мельник,

нату,

шефів-Київ­

водаканалтресту

бут.

с

панорамиому І. Бушуєв.

***

профілактика,

випадків

в

Концерт силами гуртків художньої

ного віку. Завдяки цьому назавж­ Чудові

з них, побували кінотеатрі.

«Червона

діслали броварчани своїм рідним,

том, стало правилом. насе лення

артілі

стильної артілі.

в панорамиому кінотеатрі І(иє-

***

гоголівської

~·країна», середньої школи, цівники ССТ, ПрОМИСJІОВОЇ

наказів

викриває

дикостt і міщанства. Він написан близько 1200 оnовідань, нарнсів, феАлетоиів, кілька п'єс. Кращі з них пройняті

худож-

І. Реnалюк.

Зростає заможне і культурне ва побували днями 45 колгоспни­ життя трудящих колгоспного ее- ків плосківськоі артілі ім. Леніна.

ла. В меню кожної родини все більше стає найкращих продуктів

олімпіаду

ньо7 самодІяльності Київщини виїжджають З-го ·т.равня понад 400 учнів шкіл району.

І. Лобка, Є. Смоо.еиськиіі та шо­

гості,

* *дитячої *

На

виїхали · слюсарі райспоживспілки

* ••

д~рево­

обробного комбінату директор ДОІ('у Г. І. Добровольський.

На курорт за путівками райко­ му профспілки промкомбінату

працівників

абсурдних

ку казарму. Як в романі сПригодн бравого солдата Швейка», нали-

важливе

но-технічних

імені

Л. Какун.

•••

зі своїм класним . керівником П. П. Калита. Раді доповісти -

до

про

ви­

зує з носіїв буржуазної моралі і святенництва церковни-

Р. Литовченко,

Г. Со.11овеА, К. Пильтяй.

за­

буквальним

апарату Австро-Угорщини, глу-1

О. Литовченко, В. Соб­

ченко, Н. Жук, Г. Топіха, М. Божук,

маскою

Шаейк

низу державного і військового

тографував групу випускниць.

На вІдзнаку зустрІчІ

які

точним,

начальства

------------------------------

су,

солдат

конанням

кові дні у де~ятикласників, які готуються до

Працювали діти з особливим піднесенням, особливо учні 7 кла­

образ

благодушною

простака,

В інтенсивній праці над кпитою і у спе­ ціальних навчальних ка()інетах, у жвавих роз­ мовах в години дозвілля пройшли передсвят-

передовики сільського гос­

Гашеком

воював широку nопулярність в

вчитися, щоб порадувати батьків і' Батьків­ щину якомога більшою кількістю п'ятірок і четвірок. Благородна праця педагогічного колективу та його вихованців увінчалася пре­ t(расним подарунком на честь свята успіш­ ність становить близько 95 процентів один з найкращих показників по середніх школах району.

подарства нашого колгоспу. На відзнаку зустрічі з ними учні зо­ бов'язалися виростити парк біля новозбудованого сільського клубу.

дороге

людству.

усьому світі завдяки . своєму глибокому соціальному і полі­ тичному звучанню. Прикри­

Заклики любимої партії викликали у юних русанівцін нестримне прагнення якнайкраще

з передо•иап

бравого

-

Швейка з властивими йому національними рисами вийшов за межі рідної країни, він за­

і

Вперто і наполегливо оволо­ дівайте знаннями! Готуйтеся стати активними борцями за справу Леніна!:..

лярам

«Пригоди Швейка»

прогреснииому

дисципліновані!

Багато цікавого розповіли шко­

романа

солдата

і доЧками нашого великого народу, невтомни­ будівниками комунізму!:.. «Піонери і школярі! Будьте

року.

1958

ЯРОСЛАВ ГАШЕК

~------'-

ми

травня

1

комітету

За прикладом -болгарських цегельників

по фізкультурі і спорту, В. Калюк, головний суддя

сьогодні».

Секретар

хін розповів учням, що являє ра­ тиви розвитку. На вечорі виступиR

будівельних матеріалів,

голова колгоспу «Більшовик» Є. І.

на

якому

вони вивчали досвід виробництва цегли у Болгарії. JІсІщіі

читали

викладачі

І(иїtІ­

ського науково-дослідного інсти· туту промисловості будівельних

йон, про його багатства, перспек­

Гощицький. Він закликав майбуr­

ніх ня

випускників школи

воду

учасники

семінару

. прак·

іти

після

закінчен­

працювати

в

кол­

госп.

матеріалів. Під керівництвом май­ стрів Бучанського цегельного за-

Проводи друзів Учні

Боярського

сільськогоспо-

тично вчилися виготовляти цег.1у,

дарського

як це організовано в Болгарії.

своїх старших товаришів -

ча-.

тирикурсників

ро-

"РаііОН сьогодні" у

М. Яхно, голова райкому

район

райкому І(П УкраїнИ О. О. Сапу­

Відбувся ' семінар бригадирів колгоспних будівельних бригад і майстрів по виробництву місцевих

фізкультури

спорту.

«Наш

Ворзельській

N2 14

відбувся

середній вечір

практичну

тему

випускники роз'їдуться, щоб пра­ цювати в колгоспах.

Ре~tактор С. ПОГРЕІ':tІНСЬНИЯ.

змагачь по футболу.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська,

на

проводжа;щ

боту. Після державних екзаменів школі

на

технікуму

N2 138.

Броварська районна друкарня І(нївського обласного управління культури.

Зам.

1978 -2500

53 номер 1958 рік  

53 номер 1958 рік