Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАіН. ЄДНАйТЕСЯ!

Рlх видаllНЯ ХІХ

Під прапором марксизму-пені нізму,

53 (1346)

СТЯХАНОВЕUЬ

ВІВТОРОК

--1---

-----

під керівництвом Комуністичної партії-

- -

-

ТРАВНЯ

1956

Орган Броварського районного комітету Комуністичноl партіl Украіни та районноl Ради депутатів трудящих

ЦІна

Ки'вськоl об.llасті

вперед, до перемоги комунізму!

р.

15

коп.

Вели"е свято трудящих П ершс родної де нь

Травня-день со.1і Д :Jрноrті

братерства

міжна ·

ТРУДНЩІІХ, усі \(

робітників

.-раїн .

ПеРШОТР:JВ С НЬ нинішнього І)' І­ І:У

багатомі.1ЬЙОННИИ,

н;щіональнии

багато) ­

рцянськиіі

на­

:JycTpi'lae :3 гордою CBi~o­ мі стю того, що під керівництвом ІJOД

Іtо~уністичної партії на 'юлі 3 її .'Іенінс ыю!! Центральним Ко­ MiTeTI)~[

успішно

втілюються

в

;киття грандіо з ні П.1ани перетво­

реннн країни.

П'ятирі , [­

П'ягий

ний nдaH РО:lВнтку всіх га.1у зеіі

вперед

у

нос ті

піднесенні

Якщо

у

році Ha,~OЄHO будо по 96:! кілограми МО.'!ока на фуражну корову, у 195.t-1192, то у ми­

1953

нуло~у

господарському

тваринництві

1667,

а за

році

надоєно

7

r;

бу.'lО

ИІ)

місяців нинішньо­

го PUKY, за попередніми даними, надоєно вже по 1100 кі.'10грамів молока від KOpUBII. Торік знят') БРІU 3 відгодівлі по 13,6 центне­ ра свинини на кожні 1ОО f iJ it · тарів рі .'Ілі-вдвоє нішнього

ри був виr, онании дос троково

тваринництві

бі.'!ыlI','

:13 7

У 19 ~)4 році, а

наро;щого го с подщ) ~ тва і ку.1ЬТУ-

-

ПРО;J:УКТІШ­

тваринництва.

ніж

міСЛІ(ів н;{­

го с подарськоІ'\)

значна

року

в

кі,1ькість

:Ja 4 роки і 4 ,!іенці. В результа- КОJIгоспів раиону, зокрема ім . Во1і цьщо щ е вище піднюraс ь е К 'І- IЮПШЛОl3а, С . Троє щина, «Шлях номічн а і оборонна могутність Ра11ННСЬКОЇ де ржави та її між наІJщнай іlВторитет, як ~ГIlРУ в усьощ' світі.

фортеш!

І.міча », с. 3азю['я, i~I. Іtалініна , с . Літки , i~[. Ма:Іенкова, с, Сві­ тидьне, і ряд інших, ;JНЯЛИ ва:е від 15 до 27,6 центнера свинини.

Пі ,~ нроводом Ко"уні(~ТИЧНtJЇ Це етц ' РЮЄ впевненість у тому, ЩІ) lІартії , в братерськііі співдруж- трудівники сі.1Ь(·ЬКОГ() господар­ ноеті С Ol\іа.1іс тичних націй НОВ 1- ства району, !lК і вс ієї Радян­ го ('КОIІ()~[ічного, подітичного і с"";ої ~'KP:JЇHII , :! честю викона­

Ку .1ЬТПШt>Го ро;ншіrу ДОСЯГ.lа 1\1-

ТО ТІ, юнті ::ооов'И :J:lННЯ на 19;)6

HCBi,(f: )lНa частина

річки.

дннська ~' г.paїHa -

складова

І

великого і

~ГHГYTHЬOГO Союзу Радянських Соціалістичних Рес публік. Ню!і-

ч е ний lІ'jПОЮ п'ятирі'lКОЮ рівен ь промиr."lОВ()ГО виробництва У КР'Іїнська РСР виконала ДОСТРОКОВІ) :!а 4 р()ки , ;Jдііі с нІОЮЧИ постав.1рні п а ртією і урядом завданн~ , трудівник!! с ільс ького господар-

рік-першиіі рік IIIO(~TOЇ п'яrо­ День Першого Тра вня в нашій країні-свято радісної визволс­ ної праці , ,~eHЬ могутньої iI (~ ­ МОЮ' ТР іщі ї НР3.laМНОЇ єдності пар­ ТЇL і Hapoд~', всенародної ріши­ )!ост і:І честю виконати іст оричні заВ,1ання, поставлені ХХ з'ЇЗ',('НI КПРС . Трудівники rіЛЬСЬКОI"J

ВЩ)()UНlЩТВО наііваждивіших сілІ.­

ГО("lІщщ) с тва P:JiiOHY lIepll10TpaBHt'Bc с внто

('f,"О('()С ПО і~арських

JIИВій

е т ва р r. rпубліки

рі:ІКО :Jбі.1Ь!llИ .~и

продуктів.

1\ШІГОС ІІИ і радгоспи У країни зі·j­

ІJa.ТИ торі.- понад 2 мі.1ЬЯРДИ пу· дів аерна, що майже відпові ~ .t" рівню виробництва, на"іченому партією і УРЯД""Щ на 1960 рік.

боротьбі

за

зуr. трічають у

наподе,"­

у с пішне про­

ведсння весняної сівби. Провед~ · мо ж її так, щоб наперекір приv­ хам

пого).и ,

порадувати

Батьківщину у цьому

більш

високим

.'1юбиму році

врожаєм

ще

вс іх

Значно зросла і невпинно зроста о,

с іilьськогосподарських

ПРОД)l.тивність громадського тва­

ніж торік.

ринництва. За п ' ять місяців Н/І­

Трудящі району! Включаймося всі, як один, у вс енародну бор!ЛЬ­ бу за успішне виконання шостої п'ятирічки, за здійснення взятих

нішнього

господар с ького

року

в тв аринництві виробництво мо) · .'IjnKa

в

колгоспах

республіШt

:!більшилось порівняно з ци" же періодом МIІНУ.10ГО року маіі­ жс

в

iI133

раз и .

у всенародне Вкшочившись соціа .~іСТИlrне змагання за успіш­

зобов'язань

кУДьтур,

к()лективами

трудя­

щих кожного підприємс тва і кол­ госпу на 1956 рік . Разом зі всім радянським народом ще тісніше згуртуіімося навколо Комуніс ти ' [­

===============-.

*

анов Першотрввни день

Знов Першотравня день. Його, в духмянім цвіті, і партія Й народ, в єдину сипу зпиті,

Під вітром весняним сади копишуть віти, а пюди йдуть і йдуть, як АУЖИЙ рік розпив. Ні! Сип таких нема, щоб сонце загасити,

і партія й наро", що творять щастя дні.

ЩО з волі партії наРОIІ наш засвітив!

Щоб біпьше не прийшпи негоди роки зпі,

вітають у труді, як це бупо в борні,

не ЗДlllс нrння н акреслень партії і ПJяду про круте піднесення

мобілізуймо всі наші сили і твор-

Знов Першотравня день і музика весепа, і ГОРДИЙ бписк очей, і ДРУЖНИЙ КРІЖ, і сп,ів ... Моря.... прапорів шумпять міста і сепа, і пітаки гудуть над льотом прапорів ...

дарства , п е вних успіхів у своїіі

чу енергію

життя

вс іх

галузей

сільського

госпо-

роботі Д ОСflГЛИ за цеіі час TaIiXJ:n; КОЛГОСПНИКІІ і механізатори Н;lшого раї!ону. Валовий збір З С fJ ' нових в

ної партії і Радянського уря ,~У ,

на

перетворення 13

історичних

рішень

ХХ

:\'їзду КПРС , на велику справу побудови ко~[уністичного су­

с пі.Т!ьства.

році, порівнюю'!!! роком, збільшився на 11

Хан живе Комуністична партїIТ Радянсь!>ого Ссюзу-велика ВДОХ­

тисяч тонн, картопді-на 9':) тисячі тонн, овочів-на 14,5 ТІІ-

новл.яюча і керівна сила раДЯff' ського народу в бор о тьбі за "')-

сяЧ'і 'ГОНН . 3роб.'!ено перший крок

будову комунізму!

3 1954

1955

в своіх дзвінких піснях ми Шлем свою любов.

і в серці, сповненім і сонця і пісень.

Прийшпа весна в міста, і сепа, і діброви, і в сонці і квітках день Першотравня знов .

Копонами йдучи по вупицях широких,

Москва вона

цей

Бровари, Київської 06ласті.

р а й к о м: У R 11 Укр а 'і н и, виконкому райради депутатІв трудящих Палко вітаємо труд~щих Броварсь:к.ого району, з яким зма­

гаємося, з днем міжнародного свята

трудящих-Перше

Травна.

Бажаємо вам ве.1ИКИХ л:,піхів у житті і праці на користь J!юбимої Ватьківщини.

Секретар Дмитровського міськкому КПРС СОКОЛОВ, Гопова виконИ'ому Ради депутатів трудящих БЄЛЯКОВ.

вітаєм партію ми в Першотравня день!

першотравнева Красна

площа!

Це-серце сто­

Першотр:\­

лиці, серце всієї країни. ВеJlична

ШИlЮкі проспекти і MaricTpa,li, площі і парки одягнуті в кумач. Велнчезні барвисті панно, укріп­ лені на фасадах багатьох будин­ ків, присвячеиі величним заВДан­

вона в будні, але ще урочистіша

JI

вень.

Ц.митровСЬ1ШЙ район, Московської області.

Ясний прихід весни звучить у наших кроках

день святковий

урочиста

ТЕЛЕГРАМА

всі сили віддаєм ми Комунізму й Миру, і кращоі мети немає на земпі.

Могутній, рідний край, тобі в цей

Москва! НадзвкчаАно красива і

-----..~----

Як теппо бачити усмішку друта щиру!

ням

радянського

народу,

на крес­

леним у Директивах ХХ з'їзду Комуністичної партії. Легкий вес­ няний вітер колише полотнища з Першотравневими Закликами ЦК КПРС, які кличуть тр,удящих до нових .успіхів У комуністичному будівництві, до дальшого змі •.\нення дружби

Всюди

народів

портрети

СРСР.

основополож­

ників марксизму-ленінізму, пор­ трети керівників Комуністичної партії і РаД8НСЬКОГО уряду.

тепер ,

у

Першотравневе

святu .

На білокам'ЯНОМУ фасаді будин­ ку ГУМ'у укріплено герб Радян­ ського Союзу, герби і прапори всіх шістнадцяти союзних рес­ публік. В зелені гірлянд-величез­ ний барельєфний портрет заснов­ ника Комуністичної партії і Ра­ дянської держави В. І. ЛеніН.l, чиї безсмертні ідеї осяюють все наше життя. Золотими букваЮI сяє напис: «Вперед, до перемоги комунізмр. Вге оформлення тут символІзує велику і нерушиму дружбу народів нашої країни, Їх

безроздільну Вітчизни.

любов і

вІдданість

Головна магістр·аль столиці ВУЛИЦІІ Горького. тисячі прапорів.

На

ніА

-

сотні,

Першого тр·авня в Москві, на Красній площі відбу дуться тра ­ АиціАиі парад військ Московсько­ го гарнізону і святкова демонст­ рація тру дящих. Після параду і демонстрації москвичі та їх гості заповнять площі і парки. На від­ критих

площадках

виступлять

близько восьми тисяч учасників художньої самодіяльності, арти;:­ ти ВеJJИКОГО та інших столичних театрів. Разом з москвичами міжнарод­ не свято трудящих відзначають численні зарубіжні делегації, які прибули в столицю на запрошен­ ня

радянських

нізаціА.

громадських

орга-

(ТАРС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Вівторок,

1

травня

року

1956

Трудящі Радянського Союзу!==~ Ще тісніше згуртуймося навколо Комуністичної паРТIІ І Радянського уряду, мобілізуймо всі наші сили j творчу енергію на перетворення в життя історичних рішень ХХ з'їзду КПРС,

.

.,

б на велику С праву по удови КОМУНІСТИЧНОГО СУСПІльства.

*

*

*

(Із Закликів ЦК КПРС ДО 1 Травня 1966 РОКУ).

*

*==============================~I

Свято миру демократії і соціалізму (і6 років МИНУ,10

'[асу першої

;)

товариств зріс

1929

маііовки. аа цей період міжнарод­

рів у

ниіі робіТНЮfиіі рух здобув пер!'­ ~ІОГИ історичного значення . .жОВ'I·· нена соціадістична революція

дарів у

:! 9,8 мдрд. ДО:І:!­ 43,2 штрд. Д 1)­

р. до

19а:>

експлуатація і

р.

lIОСИ.1юєтьея

знижується жит­

відкрила нову епох у всесвітньої

тєвий рівень мііlЬИОННИХ Ma'~ тр)'дпщих, ()соvдиво в &Оо10ніадь­

історії-епоху краху капіталіЗ~IУ

них і за.lежних країнах.

і

торжества

і

тичних країн лягає важкий ТI1-

jJЦЇl:ниJi

дення становили в

і М. С. ХР)'щова ;з ві~\ито" .,рр:­ би в Англію. Ц!! ІІої:здка-новс ('ві;Рlення щири\: прагнl:'НЬ Ра­ Дянського уряду :і~!іl\НИТИ д()вір'а

жетному році 3,5 ДОJIара в

і епіврuбіТІІИЦТВО ~!іж держанаЩ1 з різнюlИ С(~I\іа.1ЬНЮIИ систр­

ня робіТНИ'IОГО класу ,\0 ндн()сті, до об'єднаннн всіх патріотичНІ!:\.

СИ.'І на

основі

:Jахисту

націона.IЬНОЇ не:за.Іеж­ ності і Gі,\МОВИ від пі;l.коренна іноземн()му імперіа,1ізму. Праг. нення трудящих до єдності є ни­

ні найхарактернішою рисою між­ робітничого руху завданням.

найнасущнішим його

Величезною С'ЮІОЮ, яка

д()по·

магає і допомагапвlС згуртуваТ1І

ряди ~Ііжнародного робітничого руху, є історичні рішення ХХ

з'їзду Комуністичної партіі Ра­ дянського Союзу. ХХ з'їзд увій­ ШОВ в історію як одна з наиваж­ .'lИвіших Піодіи нашої епохи. Він дав глибокий всебічний aHa.'Ii~j суЧ'асної міжнародної обстановкп,

оцін:ив те нове, що виникло у сві­ ті, і зробив

з цього

життєво важдиві ства.

Чш!

же

ВИСНОВКИ,

ддя долі люд­

характеризуєть,'Я

нинішнііі міжнародний розвиток? Насамперед, докорінними зміна­ ми в бік зміцнення позицій со­ ціалізму. Соціалістичні відноси­ ни утверди.'ІИСЯ і успішно розви­

ваються не :Іише в одній нашіИ I~paїHi, але і в ряді країн Євро­ пи і Азії. Головну рису нашоі епохи становить, як відзнаЧИ8 з'їзд, вихіА соціалізму за рамки' однієї країни і перетворення його в світову систему. Капіталізм вп­ явився безсильним

перешкоди'ги

ЦЬO~IY всссвітньоіСТОРИЧНЮI)" ПР'!­ цесові.

За

останні

ськиЇІ

Союз

26

років

:!умів

Радян·

301;IЬШИТ:І

про~!Ислове виробництво більш як у 20 раз, а капіталістичні КІJaїни--менш як У 2 рази. Ра­ дянеькиіі Союз вже тепер ГlI) .за-

га.1ыІ)Іуy оіісягу промис.l0ВОЇ про-

дукції :заЙ)lає друге місце у світі.

;{І'!СТМ; індустріа:lьна )ІОГУТ' ність "раїн народної ,11:')lократії. І1ШІЦІШ)1И тrмпюlИ ііде в НИХ r')·

І\іа:Іістичне будівництво. Успіш-

но ВИКОН)"!> перший п'нтирічнии П.ШН народний Китай. НеГШЛЬНI) поліпшуються умови життя трудящих, рощвітає к)·льтура.

3а іншими

нині Н()­

гар озброєнь. В США, наприкда,l, воєнні витрати на душу Hacr-

му світі ffеЗ11ірно 3IIUС.І0 прагнен­

народнorо

мадськос"і знаходигься

Ї:Цl\а товаришіІІ )І. О. БУ.lГаніна

ПеРШlJтравень ffині, ко;ш в УСЬО­

і ДСЮJКратичних

сена недавно в Iliдкомітет БО)[l· сії ООН по роззброєнню. В центрі уваги світової ГIJil-

На плечі трудящих капіталіс­

і

ніЗ~IУ.

світлий

ва ПРllпо.шцін Ра 'ННСЬБОГО пщ,у в питанні про l)О;ззброєннн, вн;:··

кому·

соціа.Іі:Вlу

Осоіі.пШIІ

вом цієї ініціативи С.1УЖИТЬ 1111

збііIЬШИ.1ИСЬ ра:з. Багато мі.1ЬИОНІН дюдей ІІХОП:ІЄffі безробіттям. ~.

мами.

;{авдя&и мудрЇіі зовнішній І!О­

,.1ИШК;I)М

літиці ЦК КПРС

і

РаДІІНСЬКI)I':

р. за ()фіціальними даНИМIІ }"Ряду, завдяки глиііОКО)IУ пра l '­ в США наді'Іуваl10СЬ приБЛИ:аІ ІІ ненню народів .~() миру досягну­ 12 МЛН. повністю і частково беJ­ ті великі успіхи в справі ослаб­ робітних, в Ітадії-4 млн., n лення міжнародної напруженості, .я:поніі-б;ШЗЬКQ 10 млн., у Фе­ зміцнення миру і позицій демо­

1955

деральніИ Республіці Німе'!ЧИНlI -близько 1 )1.1Н. повністю безрu· бітних. В країнах капіта,IІУ зростан дорожнеча,

погіршуються

умови

життя трудящих. У Західній Ні­ меччині абсодютна більшість працюючих по найму не має про­

жи'гкового мінімуму. Від зубожін­ нн терплять десятки мільйонів робітників США, особливо негри.

Капіталізм неухиllЬНО

ЙАе на­

зустріч новим економічним і со­ ціальним потрясінням. Продовжу!, поглиБJIюватися

загальна

криза

капіталістичної системи. більше загострюються всі

B~e су­

11

перечності. Посилюється боplYгь­ ба

робітничого

класу,

широких

народних мас за свої життєві права і інтереси, проти настущ' ~ІОнополіИ і всяких форм fHol)дення.

Важ.IІИВИМ історичним явищем сучасної епохи є п»бідоносна бо­ ротьба

народів колоній за СВіНО

свободу і незалежність. ходом йде системи

розпад

Повним

колоніальної

імперіалізму.

Гордість

і радість

вселяє

у

серця учасників першотравневих

свят в того,

усьому

що

еві ті

свід:оміст ь

наша епоха-епоха ве·

личезних зрушень в житті наро­

Аів, епоха краху системи імпе­ ріалізму і торжества соціалізму.

кратичних

сил.

вилася

обширна

«зона

миру»,

яка охоплює більшість населення земtiої кулі і ВКl1ючає в себе як соціалістичні, так, і несоціаліt:­ тичні

миролюбні

держави

Євро­

пи і Азії. Величезною силою став всенаРОАНИЙ рух прихильників миру.

Рішення ХХ з'ЇЗАУ партії міс­ тять

переконливі

відповіді

на

найжиттєвіші питання, які хви­ люють народи всіх країн і спри­

яють іх дальшому згуртуванню.

Хоч капіталізм був, залишаєть­ ся і далі буде джередом загрози агресій і воєн, нині політиці ім­

періалістів, спрямованій на роз­ в'я.зання нової війни, протисго· ять такі могутні сили і фаКТОРІ!, які здатні зірвати аваНТЮРИСТИ'I­ ні шани агресії. Отже, в сучас­ них міжнародних умовах фаталь­ ної неминучості воєн немає.

Відмітною рисою всієї нинішньої світової обстановки є ясно і пе­ реконливо

~OBeдeHa

ХХ

з'ЇЗДI)~1

КПРС реа.'ІЬН<l МОЖ.lивість відвернення

воєн

у

сучасну

епох". J

СФОР~IУ.'Іьована ХХ з'їцю! партії марксистсько-ленінська пост .. · новка питання

про різні

фОрми

переходу до соціалізму і зокреМа пр'о

можливіс ть

такого

переходу

МИРНЮІ llИЯХОМ, без зброііног" повстання, без ГРЮIJ,1,ЯНСЬКОЇ вій·

країн, народи яких прагнуть порвати з капіта.1іЗ)IЮI, знайти свііі Ш,1!1Х дО еоціадізму. С()ціа-

ни, Ш:ІНХU)І використання існую·· чих НlІр.1;ВІенгських установ ві;(­

на ш;[ях соціалізму, зростає чие-

.10

дійМ сгав провідною іде!>ІО віку,

насущною необхідністю. Всесвітня перемога соціалізму неминуча -так учить марксизм-денінізм, це

підтверджує

саме

К1Jиває перед рuбіТНИЧЮІ KдaCO~1

і Й,!го авангардом нові, ще шир·

ші перспективи успішної б()роТf,­ би за соціалі:НІ в сучаснііі ОnСТ1новці.

ЖИТ'Г!f,

Свнткуваннн Перш()го

траВН5і

весь хід історії.

в

тилежному напрямку розвивається капіталістична економіка.

ОЩЮ! з факторів, що роблять ве,'!ичєзнии ВП.ІИВ на хід міЖНіl-

ком да:ІЬШОГО згуртування ве іх прогресивних СИ.І. Міцніє ііратер­

Все бі.lьше збагачуються МОНОП/)-

РОДНИ\: подій, є мирна ініціатива

ство робітників усіх країн, СПl1а­

.Іії. ~: США, наПРИК:Ia;J:, серц'Ньорічниіі прибуток акціонерних

СРСР, яку піприщ'Ю'ГЬ всі ш[ролюбні країни . .яскравим прол-

ва миру, демократії і соціалізму перемагає і переможе.

-------~

* .,.-----

Торжество И с песнєі~1 победной в день Первого Мая По

улицам

светльrм

Ж,ІЗНЬ день ото дня Н 3М

Hapoдьr

идут.

все становится

дали ВИДНЬІ и вершинЬІ выот

1956

році ПРОХОДИТЮlе під :ша-

веСНЬI

Знамена

Над Родиной нашей от кра>! до края Знамена на солнце, как маки, цветут,

краше,

•.

Под зна менем ЛеЧИ<іа партия наша Страну от побеДЬІ к победе ведет.

За мир во всем мире, за счастье ОТЧИЗНЬІ МЬІ Родину славим упорныM трудом, Чтоб ярче горели огни коммунизма, Чтоб С'lастливо жили наРОдbl кругом.

На 3 нім к у: зоотехнік літківського колгоспу ім. Калініна В. С. ОМЕЛЬЧУК і ланкова ПJюсківського колгоспу ім. Ленін,. В. У. МИКОЛАЄНКО нагороджені Головним комітетом Всесо­ юзної сільськогосподарської виста8КИ малими срібними медалями.

огнем полыаютT над нами В день праздника песен, 'цветов и весны' ударныM трудом свою Родину славим, Сражаясь за мир против HOBOЇl ВОЙНЬІ.

В степях приаральских, в пустьrнях безводньр:, Где BeTpы' бушуя, песками мели, Помчалися реки по воле народной, Над трассой каналов-сады Зішвели. Над Родиной нашей от края до края Знамена на солнце, как маки, цветут, И с песней победной в день Первого Мая По улицам светлыM Hapoды идут. А. Козлов, Бровари. р05ітник.

Фото М. Строн.

r==========*

*==========~

Ваrороди І пренlі

Вперше на світовій арені З'.'і-

Поряд З країнами, які вже ста,ш

і

законами, у про·

1954/55 бюд­ 250 додарів проти 1913/14 р., т()бт() за цеН час у 70 3

Головний Комітет

Всесоюз­

ної сільськогосподарської ви;:· тавки

нагородив

і

преміював

ГРУПУ учасників ВСГВ го раїюну за 1955 рік.

ВеЛИКlIМіl срібними

наш,}·

І'ОТСКОТ».

медаля·

МІ! і годинниками нагородже· ні: Ольга Гордіївна Гула, Га­ лина Іванівна Топіха, Анаста­ сі!: Михайлівна Варич, Уляна Юхимівна Карпенко-свинар· ки колгоспу ім. Сталіна, с. Ру­

санів,

Мотрона

Омелянівна

Савченко-свинарка колгоспу ім. Калініна, с. Літки, ОлеН:l <:::рмолаївна КРИВОШЛИК-СВіІ­ варка відгодівельного ПУНКіУ раЙОННJЇ контори «Заготскоп; великими срібними медалями і радіоприіімача\1І! «Аккорд),:

Тетяна Федорівна Марчен­ Ео-свина;жа колгоспу ім. Ка­ лініна, с. Літки, Віра Павлі!l' на Музика-СВJlнарка відго­ дівельного

контори срібною

пункту

районної

«Заготскот»; великою медаллю ,\\ихай;ro

Лук'ЯНОВИЧ

CeBpYK~ceKpeHp

партійної організації районн)ї контори «3аготскот»

МаЛИМ'1

срібними

і годинниками:

вич

медалями

Петро Сидора.

Ячник-завідуючий

СВ;І'

нофермою колгоспу сБіЛЬЩQ­ БИК», С. Рожни, Опанас Мино· вич ЮР'lенко заt!ідуючrtЇі фермою колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів; малими срібними медалями: Федір Степанови'! і\\узичеНКО-ГОЛ<Jва колгоспу

імені

Калініна,

с.

ЛіТКіі,

Василь Степанович чук зоотехнік і ла КИDи.і]ОВИЧ Друзь

Омель' МИК'l' - заві·

дуючий

цієї

свинофермою

'Редня школа; кінопересувк~­ ми; колгосп ім. КалініНіІ, с. ЛіТКlІ, СВlІновідгодівельниіі пункт ра:йонної контори «3,1'

ар­

тілі,

Віра Устимівна Микола· t'f;KO га КатеРИtfа Порфирівна ЮхимеНКО'-~lзнкові колгоспу

За кращі зр,]зки роБОТІ! і досягнуті успіхи в соціалі~· тичному сільському господа))· стві в 1955 році Президін Верховної Ради Української РСР нагородила ПочеСНИ;'!J! грамотам..! Ф~дора Степанов'!· ча Музиченка-голову ~олго,;­ пу ім. Ка1!ініна, с. Літки, Ва­ силину Гнатівну ТопіХУ-СВ!l­ нарку ко.1ГОСПУ імені Сталін~. с. Русанів; грамотами; МИК'І· ту Коно:-roвича Ратушного .секретар в райкому КП YKpq· їни, ПеГDа Пегровича Мехе 13 -голову виконкому ра/'Ірад/[ депутатів трудящих, Олек­ сандру Іванівну Миронець,­ доярку колгоспу ім. Лені Ііа, с. В"Димерка, та Івана Сте· пановича Рога дояра кол· госпу ім. Ворошилова, с. Тро· єщина.

За досягнення ВИСОКl!Х зв­ робничи'( показників у поле· водстві і тваринництві Ра '13 Міністрів Української Ре) nреміюв.lла іменними годинни· ками: Федора ДаНИЛОВIІЧ;) Корнійка-тракториста Бровар­

ської МТС, Марію Андріївну Строкач--телятницю колгоспу

ім. Леніна, с. Плоске, КатеР'і' ну

Дмитрівну

завідуючу

мою

,\\ельниченко-­

комплексною

колгоспу

ім.

фер·

ХРУЩОВ",

с. Требухів, Мотрону Макарі6' ну Павленко-ланкову КОШ,)С· пу ім. ЖдаllОdа, С. КрасиліЗ· ка, Ганну Іванівну Дяченко­ JJaHKoBY КОЛГОСfJУ ім. Лlа.~енко,

ва, с. Світильне, Миколу Ки·

ім. Леніна, с. Плоске, Наталія

риловича

Романівна Литовченко-сви, нзрка колгоспу ім. Сталіна. с. Русанів, ОаеЕсандр Тимо, IjJ і10ВИЧ Оснач-садовод KO_lІОСПУ ім. Хрущова, с. Требу· ХІВ, ,'vl'1?ія Петрівна Менжега -птаШНІІца КО.1ГОСПУ ім. Жда· нова, с. Красилівка, Павло Пантелійович Власенко-заві·

Премійовані також патсф,)нами: Михайло 1l0СИПОВИЧ Оснач бригадир город' ньої бригади колгоспу іме'lі

дуючиr"r інкубаційним цехом, Іг.ан данилович Циба-стар·

Хрущова, с. Требухів, Ольга Олексіївна Стебакова-засту'l­

ШИЙ електромонтер, Тетяна ,\\икитіВ.Jа Аlельник-старша С'ператорниця і Дарія Степанів­ на Пікуль-зоотехнік інкуб;,­ торно,птахіВНll43Ї станції, Гри·

горій Кузьмович Курняшко-, бригадир·бу дівельник та Грн· І орій Д~нилови І Пшонніков­ бригадир кормо.<ухні відгоді· вельного пункту с3аготскот». ПреМіЙJвані радіоприНмачи· ми сАккорд»: Олексій Прокопо. I3ИЧ ДяцеНко-.1Иректор і Во· лодимир Кондратович ЯКН:О· hac-стаРШИl1

зоотехнік

баторнu,птаХівничої

інку­

станції,

Х2скель Абрамонич Бартен hеруючии

районною

«Заготско Г»,

.. -

конторою

Требухівська се-

Друзя-завіДУЮЧОI'О

свинофермою колгоспу ім. Ка­ лініна, с. Літки, Григорів ф~. доровича Петренка--колгосп­ ника артілі ім. Щорса, с. Кнн, жичі.

IIИК

ГОЛО!'JНОГО

агронома

овочах Броварської Анастасія ,Чихайлівна -свиварка

колгоспу

по

;\\ те, ВаРJl~ імені

Сталіна, с. Русанів, Христина Олександрівна Чуняк-тrлят, ниця колгоспу ім. Жданов:], с. КраСИJ1івка, Микола ОП3Н.1· сович Неїжсалс-заСТУПН:-1К голови кзлгоспу ІМ . .\lалеIlК"· ва, с. Світильне, lЧихаЙ.10 Омелянович Лукашенко-св,і. нар ко~госпу ім. Сталіна, с. Бобрик, Варвара АнтоніВіlіі Довгопол- доярка колгоспу ім. Будьонного, с. Мокрець, та Галина Іванівна ГаЛИЦЬ1{3 -ланкова колгоспу «Шлях Ілліча», с. Зазим'я.


Вівторок,

1

травня

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

року

ТРУДJllЦі РВДЯDСLRоrо Союау!

Рапорти=== * трудових

~j__

Директиви хх з'ї~щу партІї по шостому п'ятирІчному плану-бойова програма дальшого будІвництва КО:М у Н 1з му, нового :могутнього пІднесення народного господарства, зростання добробуту радянського народу! Розгорнемо всенародну боротьбу за успішне виконання шостої п'ятирічки!

_перемог *

(Із Закликів ЦК КПРС дО І Травня

*

*

Подарунок колгоспників Попореду комуністи Пilні.1ЬНіІ

ві,",(ступа.1:1

('івниіі а І'регат ~. НО.1е.

з полів

:JШI:1. Вона ДОВ!',І нагалва.тrа П[JО

ра:!

оглннув

машину,

І(ОЖНУ дета.1Ь.

РаЗЮІ з сівача'ІН

сеііе то міцним раНКilВИ\1 ЗЮІОРО.)­ І(ОМ,

ГaцeHKO~1 ви:Н!а '1ив "овжину

('l\опуван

;ЗС)I:lЮ,

Bre

Vі1НТОВИ.\1 сніЖІ,О~I, і ,шен ііі.1011J I:OnД[JОЮ.

J'()

ВКРИВ:І­

Проте СО\!-

I{Иj)іIШ

та

Олександром

;JaXBaTY,

нів, ширину

НІчні

Він ще перевірпв

го­

'Іас на за­

сипку насіннн в ('іва.1КУ. Ураху-

Перемога .ЧОМУ ко.1ективу працівників ра­

Вда.шні нічну піТИІ)' розріз)" сніп cBi'Г.тra. От машина набли­ жається, вона зійШ.1а на паГО(J­ бок, і поде ще яrкравіше освіти­ .10СЯ. 3а Rep){O)1 трактора «С-80 I~ J\оетан'Гин нічних вості,

[аценко.

Оранка

умовах ВИ\lагає

ііонної контuри «3аготскот» при­ су джениіі був перехідний Черво­

ний прапор Міністерства

затужавів,

в

Rмітли­

ще як сдід не

),)lі.10

IUви;щостюш.

маневруваl'l!

Робота

СК.'ІаДНіі.

Н:ШРУЖСПI1,

ведуть

впкопують

і

соціалісти'lН(ЩУ з~!аганні

успіхи, Міністерство і Всесоюзна

рада ПРОфспілок виріши.1И зади­

шень ХХ з'ї:цу ІШРС, наш ко­

шити у нас перехіднии Червонии

Hop~[i

тракт()рів

в

с. Пухівка, та «БіЛЬШОВИR:' >, с. РОЖНИ,-на 1 ОО процентів.

ІІІ!

3,6

ГО Rолгоtщ· і\І. Калініна викона­ ;1\1 vічний ІШІН державних заку­

річного плану кодгоспи сс. 3а­ зим'я, Погреби, Світильне, Боб·

[[(щ молока

рик.

ніlrниіі

ЧIlК

сріб.lа

у

1' p!HIfНIeTpi

мавсн вгору. Рі:зкий

підііі­

вітер

з-під

і є[;і.1ЬКИ разів дове­ ()uіііти їх. Виходил(), ЩО

)!ерка,-на

організації.

Це підвищує

відпо-

віда.lьніе1'Ь

М~Х:1нізаторів

в

паРТІІІНіJЇ

RО.Ш не ВТjЩТИТИ ЖОДНОЇ ХВИ;І:І-

У виuалr:ах ще не ПОТКНСШСЯ, а

ни, то і :\а І\ИХ У\ІСВ можна не-

Ніеля

чеР['ОВIІ['О

<Ірті.lі,

оо'їзду

та

аГ]JUНО~~ . Щ веі RЮІуністи аібра:ІІІ­

C!l

на :Н)(ІІН!. С fllДИ приііш.1И I;Іm­

С())ІО .'lщі,

I(О.lГl)rrlJlиіі

аКТІІВ.

[0-

.'lImrt артіді М. ПI!II;1реr.rOlіі ДОП:J­

вів

про

RO.1['O('.IIY

ГnToBHirть

д '

виходу В ПО.1(~, стан О~ЮІІІХ. ('Пі­

:Jpo::y\ri.To,

:10

що н;шере,",(нім рщ.

рахункам ПО зuі , IЬШСННЮ ваЛОВ.jзбору зерна не В,",(асться здш ..

110

снюне[.,

б() лота зима дуже п',J­

ШК(),",(ила

посіви жита,

пшениці,

1І,1ЮІОЇ ВИК\!. Тут ;Re ПРИRИЩ·.1И,

скі.1ЬКИ ДOBe.~cтьe 51

Ry:rbT)'jJ

підrінти ЦИХ

щоб

не

перссі !ІТИ

:шсншити

і чюr ca)I~,

врожаЙніСТ;J.

Бурс в:JЯ;1И на кукурудзу, і ЯЧ)lінь.

і

ГОР1Х

Важкувато довеДСТЬС;І,

ПРИЙ,"'(пьен

НОI![)аl\ЮВПИ

ІЦВІІ(·;

Vі,1ЬПlе.

Становище бро cepiiO;JНr. а:1весна, ПСРl'сів і ні ,",(сі;з

тяжна

!1ЗИШIНИ

створи:ш певні трудно­

щі, aJlr будь-що носінти І)анні ярі с.1ід на ВИСОКО)І}, агротехні':­ фЩ' рівні, у стие:lі С'І]JОБИ. І хl)[ усе І(С ИРО ві,'\ОМО для н{ш('. утні,\,

~------

Заводу присуджено перехідний

61)-

Червоний прапор

і-Іі il 10.

Пі,",(вівr,j[ кочніІ:Т ВаСИ.1!, Иа­ КЩJОВІІІ! Талаш.

Роки )!IJЇ не ті, ЩОU бути у

_

сів першість. Рішенням обласної

на

ня на 1-11,8 ТИСЯ'Іі карбованціtJ, а її rобівартість знижена на 19,9 процента. П.~:1Н капітального бу· ;,)jвництва виконаний на 207

Ради депутатів трудящих дивзр­

ва в, в інших міrцях-упові.1ЬН! , I­ ваи.

('iBal!i

ПИJI.НО

СТРil\И.1И

ПjЧIШ.1ЬНПЧ

ВlІсіваННIІМ

!Н'е

,ЦП

jlоVи.1И

~a горта.1lJrи

па

того,

за

наеіШ!)f,

BlllliJ

щоб

IЦШ1!\ОВУ

гдиііи­

віЩlІві,"'(<1.1ьніlll), еінти і

І,онувати

сидь

:~і.1ЯНКУ

роботи

Jобов'ЩУІ\ІСЬ переви·

НОР\!И.

В,I-

lIР<lВИ:ІЬНU говорить )lакаРUВИЧ,-вніс пропо:ш­

І\ію КО\Іуніет МИN'І;r<l Д\lсенко.­ зlіецп І:і\\l)'нlста Т<\\І, дС Юlilва;І:­ ІІа роlJ()та. lІР<ЩfUватич ПРИ­ чіп.:rювис\r на траrиорі. Їх НРИК.1ад піти на псрr;щїй "раЇІ UОj)()тьби за врожаіі наС :Іі­ дували веі Rощ·ніети.

своїх

бесі~ах

Б. о~rуністів,

заііН!lті

)'

:lгітзl'ОРИ,

багаТІ)

пують НОРМІ!. Це СПРПЯ.10 то)!)"

НОРМИ. В обідню перерву агітl1.­ тори комуністи Василь Та.1аш і ВаСЮІЬ О.)рока ПРОВСШІ з riBaча"и бесіду про Звернення Цен'І'-

сівбу ранніх

в стислі

строки на

зевершида

330

квартаду

ТИХ,. щО

ЩІ! артіль, переборюючи трудно-

щі,

родного господарства. П.1ан

щ,).

поді, значно перrвико-

ну. Д() Г()ДИНИ ,'ІНИ бу.~() дано пів­

гектарп,

підсів багаторічних трав по ЯРІІ­

1-!(} тив У першому KBapTa.lli ПО Ki.'ll,-

но-прокатному

В

присудже­

директор

персдтравневому

ТИЧНШІУ

заводу

но перехідний Червоний нрапор. С. Пазенок,

процентів. змаганні

колектив

секретар

парторганізації.

ДО­

М. Орєхов,

БИВС!l н()вих ВИСОКИХ показників:

к()нанн}{ завдань

ЩJnЛКl\ії. Ре:зрьтати роботи :н

торів Батьківщині на честь між-

квітня

нівднн непогані, а.lе Іс: іі деш~і втрати '!аСУ на підвощі і засип-

народного 1 Травня.

вироuниче зав;r;ання. Рішеннюr облвиконко)!у і облпрОфради арті-

заводу,

В. Гончаров,

соціаліс-

60 гектарів вико-вівра.1ЬНОГО J\Юlітету КПРС і Ради ra ІІа ~е1сниіі KOp~! для худобп, Міністрів СРСР дО всіх праців- понц 100 гектарів .'l!опину, гоникіп l.'i,rbCI,R(JfO г()спюарстю,' . РІ/ХУ та ІНших К)',1ЬТУР.

голова

.завкому .

ні, посіяда

В

Р а х у нок

Змагаючись за дострокове ВИпершого

РОБУ

ч е р в н Я Передовики

передтравневого . . с,оцtaJ!ІСТИЧНОГО змагання П . П 0-

Щоб у ПСj)[[l(ШУ році шостої п'н-' ~'спіх на сівбі-гідний пода- шостої п' ятирі чки, працівниrО! марзІН, П . Т енетко, М . Д анчеНКI), ТИ\JіIШИ pi.JK() збі:ІЬШИТИ виро'і- ]J Н . . . . П' 2(1' Є Р елюк, М . n' l~арпенко, О . В ороС і.1ьсыtгоспо'арсь • НИ 1\ТВ', ) " ко·l·. У ОК колгоспникІВ І мехЮlI3і\- ПРU~ІаРТl.'!і ім. аНФl.l0ва до .1 ненко, С. "("ердюк і ряд ІНших,

ці Н<І('іннн IJ сіlJа.'ІКУ. За ПОРа:\ОЮ агітаТОІ)ів ВИІJішен() а<ісипаТlI : :ерно під 'Іас повороту агрегата, і це

наСІ;нато

А

другій

H,l

GИ.1Ь Вага.

загіІщі

Машина

ВО , (НВ

спра,

вона в У\lі,1\ІХ руках \Іінн()го І)емонту

свята

трудящих -

А. Андрієнко.

Колгосп «Червона Україна»,

завершюІИ

.1і вИ,"'(зна грошова премія в сумі

с. Гоголів.

На

aH~

піС.1!1 ві ,'­

праl\Юf; без 11('-

ребоїв. В iHIILIJ!Y RiНl\i сі!l.1И Р;l!Iта

Іваll

н а з нім к а х: вгорі-трак­ торист М. Стасюк і колгоспни, КИ Ю. Кирій та О. Гаценко сі­ ють

овес,

внизу

-

тракторист

І. Наумеико і причіплюва'l Т. Харченко проводять диску­ вання зябу під ранні ярі куль­ турн.

Фото М. Строя.

п'ятимісячне

які добилися

26 артіль туції

квітня

ім.

плановик.

3

дні раНіше строку

Гоголівська

ПРОМ­

Сталінської Консти­

завершила

ЧіJТиримісячп()

Відзначилися працівники апа ..

ратно-пряди.~ьного вже

ПО.1ЮІИ

шин.

р :жіт

А lIі:шо

нотужних

BBellepi

піДСУ~IRИ ;~робденого.

)!;\-

підве:ш

П()е'l'аВ.'Іен~

завданнн ВИКОl1ане: п()(~і}{но пrр­

ші

.15

U.1ЮЬJ\tJ

гс[;тарів

80

ЯРИХ,

підсіЯ;1ІІ

гcr;тapiB ЯРИХ, пі і"'(сї:І­

з

24

рахунок 11' ЯТОІ'О

0.1ьга Іваницька хусток

• _______________ 40-46.

щозміни Майже

ми було щ();щя

Вони

працювали

місяця.

на

тисяч карбованців.

цеху.

квітня

виробниче завдання. 3а 3 дні ви­ готовлено додатково продукції

60

виробни-

М. Новікова,

в

ТкаЛІ

при нормі

30

виготовляла по

півтори

в Надії

ПО

нор-

ТИМКО,

IuaBJIiї Миколаєнко, Мотрони Ше· вель.

Г. Нропь, секретар

Нау)!енко. Весь день не :JаТИХіШ над

високих

чих показників, відзначені грош'ови~!И rrpеміями.

8430 карбованців.

роботv.

IІjJИСКОРИТЬ

Так і Jроііи.ш.

ПlІ.1і, а:ю 1,().1И так, піду на най - ні ярі Степан Деіінска

-

процента.

організація

кісним і якісним показникам по­

тракториет Ва­

ВРО­

року шостої п'ятирічки, добився

Партіilна

ТОl3.lсно продукції понад завдан­

КО.l0ІО .1иcrН.f\(j)(

ко:[;­

подба.'lа

ПРО те, щоб досвід Пl'редових сі-

денна стінна Г:lзета. Рівняючис1,

xi,~ \ІаШИНИ IIlJИСКОlJ~J'

:\ро~р!іти

)lаііБутныІоo

місячний

но ,іро,

К()\I'jїJіС1''')1 Ми­

ві,"'(IIrшіда.1fbніеть

виконано

Л.1ан на 111 процентів, по реа­ J!ізщії ПРОДУlщії-на 100,:3

псревиконано-виг :.І-

Тракториеl'

рушив.

:\

,"'(С.1ІI)

квітн!!

28

у

А грегат

ТР:lІ;ТОР ра:НI\!

:1<\

І\О.'lектив працівників заводу,

У\lі:[о оuходив до.1ИН!\И, де п()тvіG-

ПР"Т(' :ШУСП.10 Бо)!унї(тів (щіни­ ти оистановк,;, O-Н':I ВЮlУ, г:шБШі' ного

директор молокозаводу.

У соціаліСТИЧНО~IУ змаганні серед підприємств місцевої ПРО­ мисловості Київщини наш КО.'lек­

НО:!:!

бригадирами

:JавеjJшенн'І

М. Струневич,

Ватутінз',

взятих ~.)­

***

ДО

тІ чів і трактпристів став Ha~- успіху у виготовленні покрівельuанням усіх колгоспників і ме- ного диета із рідкого t:<lBYHY та ханізаторів. Про це розповідають інших ливарних виробів для на-

на lIarOjJUJ\ax грунт ;Jaтужавів. ГО.l0ВОЮ

і)!.

105,

Набдизидись

uорючись за ),спішне виконалня вир()uничого Ішану першого

V:ІІЩСЦЬ,

сонцн ІІІВИДR() !1і ,"'(сушував ріллю.

проценти,

162

секретар

Н', ЩО на площі декіды(іt

l,\eTbC!l

на

бригадири,

U()в'я~ань. ва .1И

Х. Бартен, кеРУЮЧIІЇl конторою «3аготскот».

поставок і дер;ка8-

час l!~ревіlJЯТОТЬ ГО.Іова КО.1ГОСЩ',

:за :Jдіііснення

прапор.

відодівді свинен на

ко;rrОСПIІ ім. Димиrрова, с. В.-Ди-

ротьбі це вес Діl;'lе Ilригріва.11J, і СТОВІ!­

пеРШО!"І

Річний план за чотири місяці

l·сктара.

І'оиоту

план

ВК.1ючившиеь у соціалістичне 3~Іаганn:я на '[CCТl, ПеРШОl") Травня, 1РУ;l,івники дітківськ.,­

виорюють

ПРИ

ВИКflнав

за

коЛ!жти­

«ааготконтори »

УІ:­

перевиконують

«ХТ3»

m:тари

3,8-4

Відзначаюt;1и досягнуті

рах\'­

:шінні IIіі!)ЧИ. ТраКТОjJИСТИ Ва­ ЄI!.1I. Шt'ВСЛЬ та Іван ДИССНЧИl; траRТ .Ч)())[

НИХ процента. Квітневим П.1ан !ІО цИХ же по­ казниках виконаниіі на 106 і 124 проценти. Вчора одержали повідомлення 3 Москви-пере)lога за нюш.

lIішне здійснення іст()ричних рі-

нок Х[]И:іИнам. ('аш) за[] ,,\!![Ш ЦЬО­ Щ'

нами закупок на 103,5

В'!JМ працівників

R.BapTa.l)' но 104, а П.М}!

ВОНИ ЯR щен!>, так і вночі пра­

за

БЩJlОЧIIСЬ ~a дальші перемоги у

,'!сктив

Та І\С не :~ушшнє механізаторів. цюНlН

м'я\,.)­

\!о.:rочних ПР().'Іуктів СРСР і Bc~­ СОЮ:JНОЇ ради прОфесійних спілок.

щ()б не :),lВести машину І!

ДОЛІН), ,,\С грунт

*==============dl

3а досягнуті успіхи у мин)'­

вогнІ

року).

1956

*

механізаторів

ЮріЮІ

який

з

парторганізації.

***

Підведені підсумки передтрап ..

HeBO[~() соціаJlіСТИЧНОI'О змагання. Вони

свідчать,

що

кодек;тиз

промкомбінату раііспоживспілки успішно виконав взяте зобов'язан­

НЯ. 30кре)!а, пговідні цехи маюгь

гектарів багат()­

за 4 місяці такі показники: .1ІИ­ варний-132 проценти, UОЧКJ)­

рі'lНlIХ трав, lIіДІ'ОТОВЛНI дркідь-

тарниЙ-122. В ці.1!ОМУ по пром­

1>,'1 деснтків

комбінату викона'3Л план по ва­

.Ш бдп:~ько

етупного

80

дня

гcr;тapiB ріД.'Іі. працювали

ще

На­ на-

Боротьба за ХВИЛІ[НИ Тракторист Микола Стасюк, яким нещодавно повернувся з РІІ-

JIо;rсг.ІИвіше, ще ширше розгор­ НРОСJI ЮIі1['(JННЯ між посівню!И

дів Ра;r;янської АІНlії, вивів но-

<\І'реl·ата)ш.

,1Іовім продукції на 127 процен­ тів, по капі'l'алонагромадж.еннях -132 проценти. В. Бориwнєв, директор

комбінату.


СТАХАНОВЕЦЬ

4 у

наших

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ

любих дІтей

час у ;китті ;J,ітеЙ. Але наіібільш знаменний, самий радісний день у нас був 22 квітня-86 рокови­ ни з дня народження любимого Володимира Ілліча деніна. В піu­ нерських загонах були проведені бесіди про ;киття і діяльність

Лунають

слова

урочистої

обіцянки: - Н,юнии піонер Радян­ еького Союзу, перед лице\! своїх 1'оваришів урп чисто обі­

організатора Комуністичної пар­ тії і засновника першої в еві ri соціалістичної Держави, обла;J,на­

цяю

бути вірним заповіт.\м великого Леніна, твердо сто:(­

ні фотомонта;кі, випущені спеці­

тичної партії, за перемогу ко­

а.1ьні )1'ЯТЬ

мунізму.

ти за справу ю\шої

НО~Iel)И етінгазет. У щ­ 86 роковин було посаджр,­

но в парку

щоб

стати

гідним

Taft,

громаДЯНJI­

ном CBOf.Ї Радянської Батьків­

рев.

іЗ особливим успіхом ПРI1ИШОВ збір піонерської дружини. Рівно о 18 годині горніст програв збір. Пі()нери вишикува:rися на ліній­ ці. Пісш( здачі рап()ртів до них звертаf.ТЬСЯ

дире~тор

школи:

Піонери, до бор()тьби за еправу І\.омуністичної пар гії

-

будьте напоготові! Завжди напоготові!-лунає 3 кінця в кінець.

-

Гучпими оплесками зустріча­ ють присутні IlОЕідомлення про те, що в гості приіішов ІООмуніеl 3 1917 POIty Іван Гнатович Тро­ фимов, якиіі не раз ба'!'Ив і слу­ хав виступ Володимира Ілліча дені па.

Гарячс схвалена

зиція-обраТJ!

кожне

слов'О

люційних подій

учасника

людства

весну

щасливе

для

всього

В.

ТОМ)"

на

ральній

міСТа,

магістра.Іі

цент­

де відбуваютьсн військовий парад і демонетрація трудящих ор­ деноносної сто.lиці ~·KpilїНlI. Під час передачі в неї ВRJlЮ­ чатимуться

СТО.1И1f,Я Н<llll'lї Батьківщини MN.KBa, міста України Харків, Ста.Іін,),

с'голиці братніх рес· публік-Мінськ, Вільнюс, Тбі­ лісі та інші, будови шостої п'ятирічки Кременчуцька ГЕС, Ново-Волинський ву­ гільний басеин, а також один з пере/,ових колгоспів Віннич­

Ліворуч шляху на Семиполки стоїть стіна лісу. Подекуди її прорізують просіки і алеї. Це-красиві лісові дороги. А наЙкра· ща з них, певно, та, що йде від шляху до контори Літківського лісництва. Струнко стоять обабіч рівної доріжки молоді тополі, берези, дуби. Кілька років тому їх висадили в грунт, а заріl1 ВОНі1 радують око сотень і тисяч людей. На деревах з'явилися тен­ дітні клейкі листки. Вчора тут вперше заспівав соловейко. Прий­

чини.

Окремий розділ переда'lі присвячується соціалістично­ му змаганню Украіни і Росіі1:­

шов травень-найкращий місяць весни.

Н а

ської Федерації. Під час передачі з Хреща­ радіослухачі

почують

одержали листа ві,'!; учнів-піонерів р~нсдорфсыіїї сільської

школи Німецької Демократичної

соціалізм. Німецький народ не І

швидко

хоче війни. ВсІ німецькІ

пат-

рІоти рІшуче стоять за мир, за

тюuовании в центрі села, 'га на садибах колгоспників по­ са,цжено понад 2500 фрукто-

хвилину

вих

Нові міста і селища ростуть.

на підтримується широким ли~туванням. Юні ленінці :: нашої

кратичну, МИРОЛlOбну Батьківщину. Ми, діти, їм допомагає-

Нові ЗРОСТilЮТЬ ГЕС, нові моря,

листах

мо в їх боротьбІ. Ви, піонерн

Пустині

про свої успіхи в навчанні, ПР/)

ціалізму, служите ДЛІІ нас при-

ДОrfо!tlогу баТЬІ,ам

кладом. Ми любимо свою Бать-

в

і

колгоспни-

-

ШКОЛІІрі

великої

країни

кам, про участь в \)Лімпіадах ху-

ківщину, віримо

ДО:БНЬОЇ самодіюrьності, про місто

завтра.

Київ, де вони не раз були.

«добре» І «відмінно».

і радості,

Наш

про

...

Па початку цього

Фолькер

від імені

року учні

девіз:

не

3ауерцапф,

піонерів

піонер,

початкової

школи в РеЙнсдорфі:..

Завжди курантів бій летітиме простори,

А вітер розвіватиме червониl1

зорі,

П. Кузьменко. с. Вигурівщина.

завуч. с. 3аворичі.

Hi~leцЬKOЇ

на зборі

ДеМОКРI­

дружини,

колек­

тивно псреглянули адьбом і ВИt.:­

ловиди евою радість

ТОГО, що

з

рахун,

..

села

Найбільше дерев

комсомольці Хоменко

посадили

Лисенко

Софія,

Пін"

КизимеНКIJ

Микола та Борисенко Микола.

Посадка дерев триває. В. НРИШИН,

очистка

завідуючий

с.

клубом.

Княжичі.

ми, посудом, механічними м'ясо­

де збудовано 70 нових торговель­ них підприємств, у ТІОму числі

чистк.ами іі іншими механізмам!!. В усіх чайних і їдальнях ВВ')­ диться самообслужування, розши·

районних і 14 сільських уні­ вермагів, 5 культмагів, 5 магази­ нів змішаних товарів, 17 товар­ них складів і т. д. Для кращого забезпечення

приводv

і в Східніи Німеччині

успішно будується сюціалізм.

рюється відпуск обідів додому. 3 метою кращого обслужування

механізаторів

і

спеціалістів

господар-

матеріа.ІМIИ і пальним споруджуються. 3 магазини господарських товарів і будівельних ма· теріалів, які продаватимуть у

во відкриваються нові б),фети ІЇ закусочні, ларки для продажу ПРОДОВОJ!ЬЧИХ і ПIJОМИСЛОВИХ 1'0варів, книжкові кіосltи. Під час

Піирокому асортименті

лісомате-

ІІО.'lЬОВИХ робіт буде організоваНІ)

ріали, цемент, вапн'о, крейду, шифер, черепицю, скдо. Буд~ збудовано 5 спеціалізованих наф·· токрамниць і 7 газосховищ.

продаж товарів безпосередньо /СІ полі. Для цього обдаднано 2:) ав­ токрамнит~ь, 450 кінних ])()ЗВu­ зок і підготовлено 1.200 розно­

товарами,

будівельними

ІІротягом року має бути зБУД'J-

Ось цeїl лист в )'країнському

перекладі.

рубками, овочерізками, картопле­

сільського господарства при МТС, радгоспах, училищах механізації

колгоспів і наседення

тичної Реепуб.Ііки. дист прочи­ т,ши

з

О.

В нинішньому році в селах і раионних центрах Київщини бу­

..-------------.ськиМи

подарунок-альбом з

краєвидами

~

деревообробНОГ9 виграли

дерев.

3

В майбутнє світять комунізму І партія туди показує нам шлях.

В. Нириченко,

санітарна

2:

«Спартак», зустрічах

Нові торговеЛЬНі підприємства

чувала,

Які діла в 1<раїні Рад моїй!

в

декоративних

і

окремих

голова райкомітету по фізкультурі і спорту

дерев.

де були, там зріють врожаї. Таких ще днів планета

стяг,

в Реинс-

дорф з листом і Фотоальбом «Відроджений радянський Київ». Пещодавно одержали відповідь. Ра­ ЗЩІ :1 нею

піонерський

«Дружба!».

свої дитячі бажання і МРll. нашої школи ПОС.'Іil,1И

щасливе

Тому ми намагаємось

вивчити всІ предмети тільки на

Німецькі піонери пишуть те,!:

про свої успіхи

в її

со-

та

Проведена

канали,

ДСО

доБЮШСf>

М. Ахно,

;)

Мо.10ДЬ активно включилась

свою єдину, незuежну, демо-

розповідають

пере­

в д~а,ll;НИк. лісу і саду. На вулицях і в скверику, ЩО ро]·

:щп'язалася хороша дружба. Вишколи

яка

вом

Озеленення

Звідтіль це-з серця Батьківщини Спокійні і чіткі удари чуть, І день за днем, з хвилини

в

комбінату

простори,

на

коман,ІІ;И: які

найкра­

результатів

Перше місце по баскетбоду заиняда команда Броварської середньої школи,

Єднаючи в одне nюдські серця.

футболістів

Cepe,ll; щих

центру.

кінця.

да». У нас в країні люди будують

команд рай­

з.магання

командою

Курантів чути бій, що лине

rBapAill»

шк.оли

могла команду «Спартак» рахунком 27 : 13.

Б'ЮТЬ

і Гайдара «ТІмур і його комзlf-

9

в::яли участь

На небо синє і на ясні зорі L(ивитись би Й дивитись без

у

*-------11

проведені перші змагання по волейболу і баскетболу. В них

передачі

КУРАНТИ

книги раДІІНСЬКИХ письменників Фадєєва «МОJlOда

Фото М. Строя.

Спортивні спортивній площа)/,Ці

На

трацій з Пекіна, Берліна, ЛО!f­ дона, Парижа.

А

алея біля контори Літківського лісництва.

Броварської середньої

організовані

радіо

з нім к у:

------*

святкових виступів і демонс­

життя, ;Іа

заВОРИЦЬRИХ

3аво-

району

МікроФони рl'­

дакції пстаНОВ,lсні

Всесоюзним

людства.

Б

ж

рицької середньої школи вперше

Республіки. Між дітьми

з Хрещатика.

старша піонервожата. Броварська середня школа.

у

піонери

організує репортаж

транслюватиме

І.

і рейнсдорфських піонерів) роки

раді!)

СВПТІ;ОВИИ

В. довга,

(Листування Два

r,boroJIHi

святкові поздоровлення з Вар­ шави, Праги, Бухареста і Бу­ дапешта. Українське радіо

Jlеніним, боролися За владу Рад, за вільне і

року

1956

Редакція «Останніх вістей» ~rKpaїHcbKoro

тика

року Іва­

1917

ПРОПiJ-

р

рево­

на Гнатовича ТрОфимова, як тру­

великим генієм

піонером.

д

Після лінійки Д{JYжною сім'єю зібралися піонери в ІІПі.ільному залі. 3атамувавши подих, слуха­

дящі Ленію'рада (тодішнього Пе­ теРбургу), очолені більшовиками,

почесним

гостя

щини.

Право п!Ов'язати галстуки на­ дається кращим піонера~1 дружи­ ни. Повоприйнятих поздоровля­ ЮТЬ, і кожниіі з них немов на голову виріс за ці хвилини.

ли

травня

дьвів,

Обіцяю жити і вчитися

декоративних де­

40

ROMYHk-

1

ХРЕЩАТИКА

3

На лінійці вишикувалися учні других класів. Усі по-святковому одягнені-сьогодні вони ВСТУП1ють до організації юних ленін­ ців.

==-~ По

РАДІОРЕПОРТАЖ

Самий радісний день Весна. Передтравневі дні. Ба­ гато радісного було у нас за цей

Вівторок,

сільського господарства додатко­

ЩJИків товарів.

«Рейнсдорф, НДР.

вано за типовими проектами 4 нових чайних. Підприємства гро-

В об.тасті дедалі ширше заст\!фвуватиметься центрадізована

Дорогі друзі,

мадського

доставка і кільцевии завіз тов[&­

в

РаДIІНСЬКОМУ

Союзі!

як

Ми

ми

хочемо

розповісти

живемо

в

Вам,

харчуваJIR.Я

поповню-

ються новим торговельним облад-

рів з баз і складів

нанням,

за твердими графі"ами.

холодильниками, мебля-

- - - - .....1----

Німецькій

Демократичній Республіці. У нас в класі всі учні та ученицІ

Демонстрування фlJlьмів у святковІ дні

-піонери. В школі працюють різні гуртки. Так, наприклад, в

Першого і другого травня в Броварах і селах району демонс-

нас € гурток мічурінців, де ми знайомимося з біографІєю відомого росіііського вченого

труватимуться такі фільми: Броварський кіиотеатр-«L(ва капітана», «Зелені вогні»; с. В.-Ди.

І. В. Мічуріна та читаємо йоГО

праці.

Всі

учні

На сторінках «Стахановця:. друкувалися листи, що їх над-

мерка-«Спортивна честь», «Арин-

Німецької

силають наші друзі з чеського містечка Сидлчани. Листи ті до-

ка»;

Демократичної Республіки вив-

повнюють численнимн знімками, що відображаЮТЬ'юве життя

ное», «3акаленны>>;; с. 3аЗИМ'IІ-

чемо

одного з раііонннх містечок

с.

чають росіііську !\ІОВУ. Ми хо-

добре

говорити

читати, писати

по-російському.

і

Ми

'Іитаємо вірші Пушкіна, любимо

у магаЗИНІ!

б

-

раТНЬОl

Ч

-

ехословаЦЬКОl

Сьогодні вміщуємо знімок, де відображено

Р

б·

еспу ЛІки.

момент

виходу

дітеіі м. Сндлчани на весняне свято.

------~~--~--------------~------~~

с.

Требухів-«Море

«Котовський»,

«Хнт-

рость старого Ашира:.; с. Гоголів --«Хитрость

старого

розки»; с. Погреби-«Укротитель­ ница тигров», «Море студеное:,';

с. 3аворичі-«Укротительница тнг­ РОВ», «Гість З Кубані»; с. Кияжи­ чl-«Ідол», «Укротительница ТИГ­ ров».

Годунов»;

Красилівка-«Аринка»,

Адреса реДІJЩiї: с. Бровари, Київської області, вул. Кнївська. Ni

Броварська районна друкарня Кнївського обласного

«Борис

студ'>

«Спортивна я честь»; с. Літки­ «Гість з Кубані», «Весняні зам(),

Ашира~,

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИR.

138.

--------------------------------------------управління КУЛЬтурІІ.

3а... 1860-2БОО

53 номер 1956 рік  

53 номер 1956 рік