Page 1

Пр()летарl всіх країн, єднайтеся!

І

53 (222)

Широко

ЧЕТВЕР

27 ЧЕРВНЯ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМ~ КП(б)~ ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ПАТРІОТИЧНИЙ ПОЧИН КРАGНОДАРПІВ

иїна

виробницт­

а

Павловського' ІОВ СІЛЬСЬКОГО господарства

Красно-:,-арського нашого району.

краю, і траКТОРИСТІВ та ком чи приклад

наСЛід~Ю~1

К'раСlюдарЦl.В

сіJІьськогосподарських

продуктів,

рокуІ

1946

вирощення ВИСОJ{ОГО врожаю Н .

господарськоІ артілі "Ком- п!дтр.имку і серед праЦlВНИ

району,

і перевиконання П'ятирічного плану по

Шириться соціалістичне змагання за

в пресі ОПУБЛіко!анеGз~~~ПІ!~~ C~MHiBY, що ~ей нення колгоспників сільсько І п рекраснии почин зн~иде сомолець"

соціалістичне

виконання

за високий врожай

коп.

15

Всесоюзне

змагання в колгоспах і :МТС за успішне

ву зерна і інших

р.

1.946

розгорнемо

заклик

ппнснодапПlВ

Колгоспники гоголівськоІ озимини і 29 гектарів ярих.

сільськогосподарської арті-

1

байнерів СелідівськоТ МТС, колективу СеЛIД;вськоf М ГС лі ім. Будьонного

Молотьбу

артіль

дружно на Б-й день

РОЗУ~lіючи важливість со-

почне ковитих кормів у розвитку

жнив і зразу та піднесенні продуктивнос

СталІнської областІ до всІх колгоспники та працІвники підтримують патріотичний приступить до хЛібоздачІ. ті тваринництва в <артілі роз працівників сільського гос- машинно-траКТОРJ1ИХ станцій почин краснодарських кол- На вивезенні хліба працю- горнули силосування. Вже

пода рства Радянського Сою Броварщини ще вище підій госп ників про

розгортання ватимуть 2 автомашини, ЯКІ І :~асило~оваНОб 2~0 тонн різ-

зу про розгортання Всесоюз муть прапор соціалістично- Всесоюзного соціаЛіСТИЧно- придбав колгосп.

ного СОніалістичного змаган го змагання за виконання і го змагання за виконання і ня за виконання і

переви- перевиконання плану

КОЛГОСІІНИКИ

пер- перевиконання п'ятирічного врожай

дбають

за

нотрав я та

ур яну.

Високопродуктивно

пра-

наступного

року. цюють колrоспники на заго

випливає з великих зав~а~ь, І ~ розвитку господарства ра ня колгоспників артілі "Ком Артіль поставила поставлених перед СОЦlаЛIС- иону, за вирощення високо І сомолець", гоголівці зобо- завданням на кінець

своІм Григорій Немеровець, Ва­ цього силь Таран і інші викону-

конання п'ятирічного плану шого року четвертоі п'яти- плану відбудови і розвитку Під посів озимини підготов тівлі кормів. Косарі Прокіп виробництва зерна. річки, за виконанн~ і пере- народного господарства. лено 200 гектарів пару при Кирій, Юхим Проскурко, Іх патріотичний почин ~иконання плану ВіДбудови Відповідаючи на звернен- плані 170. Іван Таран, Роман Кроль, тичним ..?емлероБСтвом,това го Rрожаю. . ришем И.· В. Сталіним, на Соціалістичне змагання зборах виборців СталінськоJ liаІІІИХ колгоСпниКів і колвиборчої округи міС1а :",\оск І госпниць має ('тати т~пер за

в'язалися зібрати врожай озимих за 10 робочих днів і за такий же час врожай ярих. Шоб здійснити це зав

рику мати 200 голів великоІ рогатоТ худоби. Тепер колгоспники розгорнули боpOTbfiy за створення міцноІ

ють норми на 120-125 про центів. Працівники ферм Ів:ш Рибка, Галина Харчен­ ко, Галина Гаценко і інші

ви, і втілених в ЗаКОНІ про І ходом у проведеННІ всІх дання в артілі почали готуна кормовоІ бази для тварин- добре заготовляють силос.

п'ятирічний план Відбудови І сільськогосподарських РО-' і розвитку народного госпо біт. ОДНИ~І з важливих дарства СРСР на 1946-1950 завдань є догляд посівів і р. р. насаджень. В ці дні сили В цьому році J{ОЛГОСПНИ-, колгоспів повинні бути спря

тись ДО жнив заздалегідь. ництва і забе:шечення ilоКовалі відремонтували ма-І го теплими\ приміщеннями шини і збиральний інвентар. на зимовий період. Збирати Щоб швидше провести ро- сіно вийшли майже всі колботи, збирати врожай в:!й- ГОСПІІИКИ і КОЛГОСIJниці. Ско і ки сільгоспартілі ,,[(ОМСОМО І мовані на закінчення про- дуть 237 колгоспників і кол шена трава на площі 90 гек ле!~ь" зобов'язались перєви- полки колоскових, багато- ГОСПНИЦЬ, з них 80 косарів тарів, на більшій частині щити довоєнну посівну пло ріЧних трав, картоплі й го- та 60 женців,Намічено кож якої сіно згребене та заС-j щу, зібрати ію 18 центнерів ·родини. ного дня збирати 31 гектар киртоване. зерна з геІ<Тара, довівши ва

На

луках

розгорнулося

ловий. збір до 36.000 це.нтне збирання сіна. Цій

важли­

бов'язань перед державою ділити надзвичайно

багато

Боремося за високий зрожай

рів, ПІСЛЯ виконання ВСІХ зо вій роботі також слід при-

Борючись за високий вро І мини за 6 і 93 гектари ярих

колгоспнрки артілі ,.Комсо- уваги. Потрібно ЯІ<найmвид жа~, ~олго.спники артілі іМ: колоскових за 4 робочі дні.

молець" одержать на тр.удо ше зібjJати весь урожай сі- 2-0Т ПЯТИРІЧ, ки, .с.

В: ДИ

Визначені косарі, женці,

день по 4 юuлограми ХЛіба. на першого \![{осу, а також ДПОВlдаЮ1Ь J ., ПрєкраСНIlИ почин J<олек- виконати план раннього си \lеРl<а, лДІЛО,\{ колго131'пниюв СІЛЬ в'язальниці. Коситимуть жи С " _. МТС на зак ~!~ с . " то, пшеницю І ярину досиву

:гГрактористи еЛIJLl.,ВСЬКOl., . лосування. Хто вчасно цьо :оспаРТIЛІ ,,\{ОМСО\lолець , відчені колгоспники Ілля Ку и комбаинери го - не виконає, значить К О

paCH~дapCЬKOГO кра.lO.ЧИСТІ 3~ черовський, Андрій Перев цьому році поставили сво створить умови для затягуа І ЯрІ КОЛОСКОВІ їМ за13данням добитися 100 вання інших робіт. \1ИН . ' .нос, Григорій Онашко, Му­ картопля, на ПЛОЩІ 60 гeK~ сій 6азир, а жатимуть-Ма-

ви~Ут~~8~d;~ :g~~~I~а/~+1г~

Наближаються

жнива - тарів два р~зи ЩЮllOлена І рія Шита, Тетяна Іваненко,

виорати 1ООО гекта рі в кож- одна з основних

ним 1Б-сильню!

зібрати кожним

сільсько. ., окуч~на, дооре доглннута го Буга!:!,

І. МИХАЙЛЕНКО

Крнкретна відПОВідь Широко розгорнулося со ціалістичне одержання

змагання високого

за вро-

жаю між ланками городньої та рільничих бригад у

Хівському колгоспі ім. З'ІЗJlУ Рад.

пу­

7

го

l(ОМСОМгОЛЬСЬКО ~-АМОЛ~ДіЖ-

ГlраСІ<ОВЯ і інші [{ол на ланка б ' али ни jVlихаилен.~ по

кампанlИ, родинз_ ГОС',JНИКJ1 та колгоспниці. трактором; господаРСЬ1<ИХ від успішного проведення \{олгосп готується до зби комбайном якоУ буде оцінюватись ро- рання врожаю. ВідремонтоІ( 0/1 гос [J,'!ики борються О

"Комунар" 2 роБОЧI1Х бота колrоспіВ за весь ріК. . о 250 загектарів

-ДНІВ 11 . Заклик

Щоб було де зимувати худобі, колгосп запланував збудувати короварню. Спе­ ціальна бригада приступила до роботи. Вже ви­ готовлен() понад 8.000 са­ манних цеглин.

за

ІЮ 3~0 зо ов язала . ся Зlорати. з { центнерІВ' картопЛІ Д ля заоезпеченн я гектара.

те, щоб вже в , цьому році такого врожаю дівчата не вані вози, безтарки і весь (. Вчасно і добре відремонзібрати високий врожай зер жаліють сил. Весною на коKpaCHo~apЦiB. і тvєш машини та дрібниіі дрібний інвентар. СК/lадє- нових, картоплі та городи- жен гектар вони внесли пО

трактористів та ком айнерlв збиральний інвентар-швид ний робочий план. Треба бу ни. СелідівськоІ МТС

знайшов

ко і без втрат збереш хліб. де Зібрати 153 гектари ози-І

гарячу підтримку серед пра Отже,

підговку до

жнив

ЦівНИКіВ сільського госп 0- вже треба вивершувати.

дарства нашої Батьківщини.

А

.

КАРПЕЦЬ

50 тонн гною, добре підго-

.

3~і!"агання тпаumОDИGТІ'В НІ нІ '

І

тували грунт і швидко про

вели посадку. Тепер кар-

топля добре росте, вона прополена і окучена. Моло

У Всесоюзне соціалістичВ зв'язку з розгортанням 'ді l(олгоспниці також підне змагання за виконання соціалістичного змагання пеТрактористи бригади .N27 Не ПОСТУПSЮТЬСЯ пе~ед J живили картоплю пташиниМ та перевиконання плану но- ред партійними організаllїЯ- броварської машинно-трак- НИМИ трактористи l1аІЗЛО J/И-, 1І0слідом. воТ сталінськоІ п'ятирічки ми району поставлені важ- торної стаНЦії, де бригади- сенко І МикоЛі! Осьмак., включаються все нові і н()- ливі зав~~ання-очолити все- ром ГРИl'Oрій Кроль, У від- Своєю Ш1ШllНОlO ХТЗ вони ві колгоспи та машинно-трак народнии рух,

торні станції, міліони

Старанно ДОГЩJД~Є цибу­

спр.ямува~и повіДІ, на .звернення тракто- виорали під посів ЯРИХ зер- лю ланка городньої

кол- y~1 СИЛ.И, в.сю енерГІЮ

брига­

пра- ристіl:J і комбайнерів сеЛіДіВІ нових ~90 гектарів і підня- ди Галини МlI~ал, яка зобо

госпників і колгоспниць, ЦІВНИКlВ СlЛЬСЬ.КОГО ГОСПО- chKoT МТС, СталінськоІ об- ли 60 гектарів пару. в'язалас.ь ЗlOрати по ~20 трактористів і трактористок, дарства на УСПlшне виконан ласті, борються за ВИСОКИЙ Дружно працюють подруж цeНТH~pIB з .гектара. П?СІ~И

1

комбайнерів і комбайнерок, ня гnсподарських завдань, виробіток на КОЖНИЙ беручи на себе нові підви- на завоювання високого вро сильний трактор_

щені зобов'язання.

,жаю_

Школа готова прийняти учнів Патріотичний почин трудя

вані воїни Іван Харченко і Тепер трактористи куль- нення краснодарців про ви Іван Науменко.під час вес· ТИВУЮТЬ пари і готуються рощення високого врожаю по: няноІ сівби понад план до збирання врожаю. ланки нашої артілі.

відремонтовані грубки, стінки інаведении трактористи виорали силами ІІі цго- інший порядок. Колгоспники тари веснооранки.

ЩИХ ЖитомирськоІ області,

які власними

15- жя Фе~fJ.1Р Романок та Тетя- циБУЛІ ЧИСТІ, прополеНl ВІД на POMtlIIOK. Вони понад бур'янів. До(5ре працюють на трак- план Ilідняли 40 гектарів TaKo!G конкретною роботорі ХТЗ .N2 15 демобіЛізо- пару. тою відповідають на звер-

білені

52

гек

тували ШКОЛИ до НОВОГО нав: огородили школу, виготоlЗИ­

чального року,знайшов гаря' ли 15 нових парт, ДЛЯ llШОJlИ чу підтримку серед колгосп; та вчителів завезли достат-

ників села Рожни.

.

Ідучи за! ню кільк:сть дров. І

прикладом ЖИТОМИРЦІв, роженці провели значну робо

Школа, хоч сьогодні, го

ту по підготовці своєї шко- това прийняти своїх ли до 1946-1947 навчального/ гих гостей-учнів.

року.

В класних

кімнатах

зроблений біжучий ремонт:

А. ШЕВЕЛЬ,

оБJіr;овець бригади </і!

Зберемо по

20

голова сільради. с. РОЖНИ

МАРІЯ МАРЧЕНКО.

центнерІв проса

Наслідуючи приклад шпо ціє\' культури провели ши- Тепер ми просо прополюємо, лянців, наша ланка включи- РОКОРЯДІІИМ способом, на оччщуємо від бур'яніВ. Ми лас!,

у

.

СОЦІал! тич

не

зма - добре угноєному. та підго-

доро_ гання за одержання високо товлено~у грунт). го врожаю проса. Зобов'я~a~OBlДдaHa праця

МЕХЕД.

7.

IЗ(ШI?ИСЬ зібрати по

20

цe~T д?.oP~ насЛІДКИ. На

дала

. планта-

неРІВ зерна з гектара, ПОСІВ І ЦІІ З явилися дружНІ сходи.

докладемо всіх зусиль, щоб своє зобов'язання виконати.

М. МЕХЕД, ланкова колгоспу ім. Леніна, с. (вппоіДII.


2

СТАХАНОВЕЦЬ

По

району

авторитетом нашому районі.

ку він відстає, "пасе задніх

За

яка праuює

цей

періОД

силівна

даних

Ордена

Леніна

ГОDодиві - ДО~DИЙ догляд! Особ .'1ивості весни і цього

літа шать

року, при недостатку

бур'яни.

цих КОЛI'оспів

вологи в грунті, вимагаЮТh від усіх керівників сільськогосподарських артілей,

на

зміцнення тру довоТ дисцип­

серед громадськості села За u./ 80ричі користується вчи­ J \овільно йде Сінозоиранн))./ JIIНИ.Тут [Іізно RИХОДЯТЬ і\а тедька Ольга Василівна Са Так, наприклад, з 333 гек- роботу, а є багато колгосп ноцька,

Молодіжна ланка Марії Дорошенко

госп "Зоря", ЯКИЙ в минуло : не виконує-займається пус му був одним з передових в І' тою балаканиною. Цього ро· Не борються в колгоспі за

і

дагОГічній роботі

колгоспу ім. AHдpe€Ba визнана кращою в Кагановичсь­ кому районі КраснодарCl)КОГО краю. Ланка в складі 8 осіб посіяла 75 гектарів пшениці, 23 гектари соняшни ка, 9 геІ<Тарів кукурудзи І 4 ге[<Тари кліщевини. На фото: ланкова МарІя Дорошенко (в центрі) та П краші помічниці Варвара ІОва і Марія Ігнатенко (справа). Фото А. Галаганова. Прескліше ТАРС .

року

В селі КулаженцІ є КОЛ-. правління своУ ж постанови

СЬЮЙ РОБОТІ

.

1946

НuдоаЙЛИВі кулаЖОВСЬКі КОDівники

39 РОКІВ НА вчи1ЕЛЬПошаною

червня

27

на

39

Ольга

виховала

пе­

років.

Tar iB Сіножатей

і половини І ників таких, як Сліпчук В.,

не

хоч

викошено

Ва­ й пройшло

вже

Шум Е.,

Бондаренко

17 днів косови-: інші, які зовсім

не

П. і

мають

ці. Є загроза, що колгосп І трудоднів, або ж мають по

сотні вІд­

нашій

БатьківщинІ до початку жнив не встиг 5-10 і це за півроку. Прав­ патріотів. не зібрати сіно. Не дбають ління до цього часу ніяких тут і за силосування з--150 заходівдо них не прийняло. ТОН/І по плану ше не засиБездіяльничає і голова ВОНИ НЕ СИРОТИ лосовано жодного центне- сільвиконкому Давидов. За

Чимало колгоспників ее- ра, не зважаючи на великі мість того, щоб добре нала ла Княжичі виховують в можливості - зеленої маси ГОДИТИ роботу, допомогти своТх сім'ях дітей - сиріт, для силосування тут необ- колгоспу в мобілізації всіх батьки яких

загинули

під межена кількість .

сил на виконання поточних

час Вітчизняної війни. Не підготовляються в кол робіт і міроприємств, ВіН ні Малу Кугутюк Любу при й госпі, і ДО такої важливої чого не робить, навіть на няв в свою сім'ю та

ВИХО- роботи, як ~бирання зерно- полі не буває. Він не знає,

вує колгоспник Герасим Ку вих культур: Правління до що робиться в колгоспі, а ценко, а Куценко Миколу- цього часу не склало робо- на запитання: скільки пот­

колго~пниця Уляна Куцен- чого плану, не взяло на об- рібно законтрактувати те­ К0. ДІТИ почувають себе І лік збира.1ЬНИЙ реманент, лят і скільки вже законтрак Керівники добре. вози не полагоджені. товано відповідає, що ие неоднора­

зові домагання городників про організацію боротьби з бур'янами не звертають !lія

Відстає артіль в розвит- справа не його. КРЕДИТИ ДЕМОБІЛІЗО- ку тваринництва. По плану Культурно-освітня роб0 ВАНИМ потрібно законтрактувати та в селі майже відсутня. В села району по демоБІ 60 голів молодняка, а закон Керівник агітколективу Шу

від колгоспників і спеціЗ- кої уваги, пустили цю важ лістів сільського господарс ливу справу на самоплив j лізаuії з Червоної АрмП по трактовано лише 38. Прав- ляк П. не керує агітатора­ тва організувати боротьбу ПРОПОЛІ<ОЮ городини не зай вернулося багато захисни­ ління і голова тов. Сизонен ми, газетні вітрини не пра­

з бур'янами

так,

щоб

не маються.

ків БаТЬІ<івщини. Для

впо, ко доручили

про:зести

цю цюють, а газети, що "рибу

роботу зав. фермалlИ, а самі

вають в ce-!lo, :до читача не тільки не допустити загибе Подібний стан в опанаСів- рядкуваНН}l ГОСlюдарств та лі посівів і насаджень від ському колгоспі ім . Леніна. побудови житель демоб!лі­ про необхідність допомогти доходять.

бур'янів, але і тримати ЇХ Ділянки капусти, помідоріВ зованим за перше півріччя йому не турбуються. Більв абсолютно чистому стані, і інших овочевих КУЛЬТУР виданий l'редит: в сумІ ше того-актив не контрак

а грунт завжди розпушеним.

покрилися осотом,

Та uir::Ї істини ніяк не хо- СRіріl10Ю, але тут їх

пирі€м,

ніхто

чуть зрозуміти керівники ок не знищує .

ремих колгоспів. Тільки без І відповідальним

t3исокий врожай городини

ставленням І у великій Мірі залежить від

до боротьби за висок~ вро- своєчасного жаї ,..ожна

пояснити

той

догляду

ся доля високого

ськогошодарській

потрібно органі1увати

артіЛІ

"Новий шлях u (голова тов . Антоненко) і мокре1tькій "Нове життя" (голова тов. Бурлаченко) майже вся ГО-

Широко

використовують

ництва у колгоспі ім.

Ста­

Спеціаль­

кол-І на бригада виготовила

ФОНД

ДОПОМОГИ

тує своТх телят. Так, нап- налагодження роботи в с. риклад, бухгалтер колгоспу Ку.nаженцях, а це можна Логвиненко Г., обліковець зробити тільки тоді, коли

Шуляк П.,

бригадири

ріль позбутися

таких

керівни­

ничих бригад Кот Ф., Си- ків. зоневко к., Коваленко В.; Партійна організація безу бригадири будівельної та мовно прийме міри до КО­ городньоТ бригади Ткачен муніста тов. Шуляк П., який

де­ ко І., Кот Го,комірник, пасіч

НОВУ

конюшні

забув

за

доручену

йому

ШКІЛ РАЙОНУ

з саману.

Вчора

ІНВАЛІДАМ

Вітчизняної , посадили 7 гектарів І

ви 1 інших У фонд допомо, ярих зернових культур ПРО

.

врожаю, ліна, с. Русанів.

П. САМОИЛІК .

Колгоспи с. с. Завори- \ ги інва "lіда:.f Чі, .БоБРИl<а, РУДНі, Жердо війни посіяли

БЕСІДИ

___о

НОВІ БУДІВЛІ З САМАНУ

потрІбно

міри для

часуl справу. u ГОСПНИІ<ів на боротьбу з бу кілька тисяч цеглин сама­ ник і інші до цього М. ІВАНИЦЬКИИ. р'янпми, добре прополоти ну,ЗЯКОГО вже збудовано но "вичікують". Виходить, що городину, не допустивши ву короварню та свинарню. НАРАДА ДИРЕКТОРІВ ТА ЗАВІДУВАUІВ , загибелі П. u Вивершується будівництво

родина не прополена, ті глу

У

карбованціВ.

N. В місцеві матеріали для будів­

ці днІ, коли на полях куєть

факт, що у бервицькій сіль

752.000

Райземвідділу

прийняти негайно

.

4,5 гектара

Е Л ектри Ф І.. каЦIЯ села

ШКІЛ

кар-

стаНЦІЙ.

Це

2500

і

нарада І ри"и питання: наслідки ро­

завідувачів 60:И за

раиону.

нии

Учасники наради

та ТОПЛІ і РІЗНИХ овочів. будівництва

П'ЯТИРІЧКУ

Відбулася

ДИР,еКТО~іВ

електро- ноТ енергіТ

ДЛЯ

19.45-1946 нав~аль

РІК,

ПlДГ{Jтовка ШКІл до

06гово-; нов?го навчального року та іНШІ

питання.

молотьби, І годив виробництво дерев'я·

даст!> З~IОI'У І соргування хліба, поливки І них турбін системи профе·

електриФіКУВIiТИ

ще 4.000 городіВ, виготовлення

кор- сора

Соколова.

колгоспів . Всього за п,яти·j мів, для роботи млинів, лі-І В нинішньому році сверд-

. ріЧКУ нам ічено електриф:[<у 'І СОПIІ:lОl<, маслоробок - все І ловські колгоспники буВ лютому 1945 року, ко- І вати 70 тисяч колгосп! в, це зекономило колгоспам І дують нові електростанніТ, РОІ{е розповсюдження в ра- ли Червона Армія ще вела І' повніСтю завершити електри району коло 127 ТИСЯЧ чо-, щоб закінчити суцільну дянському селі. ""rlампочка жорстокІ бої з ворогом, 1'0- Фіка1tію радгоспів і машин- ловіКО-ДНів і більше 48 ти- електрифікацію області. Електрика одержала

ши-

.

ІльJча u освітила сотні тисяч ва риш Сталін підписав поста і Ао-тракторних станцій.

J<ОЛГОСПНЧХ будинків. В баJ 'атьох колгоспах від елеl<тричної енергіі працюють молотарки,МЛИНИ. Електрика

нову УРЯДУ про РIJЗВИТОК КО.'1ГОСIIИ і КОЛГОСПНИІ<И сільської електрифікації. В ВИЯВЛilЮТЬ великий інтерес тім же 194.1 роиі було збу- до електрифікації j не жадовано 1.500 сільських елек ліют!> сил І коштів ДЛЯ її

використовується для ВОДО-Ітростанцій

постачання, зрошення,

і електрифікова- здійснення. Прикладом

для І но 682 МТС і 2.422 колгос- же служити

виготовлення [{ормів на тва-

пи.

сяч конеДНIВ.

І

Ця велика робота іде і в ба

сАердловсыti колгоспни- гатьох інших областях краї ки л.ОСЯI"ЛИ таких прекрас· ни. Горьковська, Молотов­ І ШІХ наСЛідків перш за все ська, Ярославська, Москов­ тому, що ВОНИ ДРУЖНО, всім ська і Ленінградська облас

мо-

миром юялись за Сl/раву. В ті

вирішили

Свердловська згаД<НIО~IУ М()НЧ-lЗЬКОМУ ра \ році

в

поточному

електрчфікувати

область. СвеРДЛОRські

1<0.11- йоні, Н::JПРИІ<ЛЗД, на роботи менше 500 колгоспів ринницьких феР!\lах, для В новій сталінськШ п'яти- госп'ники за один тільки ми щодеНIІО ВИХОДИЛИ по 500-\ на. . стрижки овець і доїння ко· річці в сільських місцево-. нулий ріК збудували 116 гід 1000 колгоспників. ПарТійні Володимир Ільїч рів. В тих селах, де збудова стях будуть введенІ в дію ростанцій і 238 теплових організації, Ради депутатів говорив: "Комунізм є ні електростанції, З'ЯВИЛИСЯ і електроустановки ззга.::rьною станцІй. В області бу.JJИ елек ДРУДЯЩИХ,очолювали народ- ська звукове

кіно,

радіовузли, І потужністю

2 міліони кіло- трифlковаНI 1.007 колгоспів рентгенівські кабінети в лі- ват . Один міліон кіловат да і 27 машинно - тракторних І карнях. І дуть Гідроелектростанції, станцій. Освітлення одержа Уже перед Вітчизняною тобто стаНllії, які використо ли 66 тисяч колгоспних бувійною потужність сільських вують енергію води-річок, ДИНІ<іВ, 1.183' початкових і електроустановок досягла ВОДОllадів, зрошувальних середНіХ шкіл, 439 лікарень 275 тисяч кіловат. Коли при систем. Ще один Mi.r.:iOH кі- і амбулаторій, 3.895 тварин

ниіі рух,

не

кож-

Ленін радян­

влада плюс електри­

мобілізували гро- ФікаЦія

Bci€T країни".; проводам Иосифа ДОІЮ:vlОГИ селу.Більше трьох Віссаріоновича Сталіна рамаДСь[{ість міста на подання

Під

сот уrа.1JbСЬКИХ підприємств дянський взяли шефство

народ

проробив

над колгос- грандіозну роботу по елек­

пами. складали проеі<ТИ елек трифікаціІ СРСР. РОЗІ'РОМИВ

тростаНltій, посилали на бу-І ши німецьких фашистів, Ра

гадати,ЩО в НJl3році в селах ловат буде одержаний від ницьких ферм. діВflИЦТВО інженерів і техні дянсы<йй Союз з новою си­ царської Росіі було електро електростанцій, які працюЯкі ВИГОДИ господарству :{іВ, допомагали матеріалами лою продовжує свій пере­ станцій потужністю всього ють Гіа місцевих видах па- дає елеКТРИфікаЦіЯ. ВИДНО обладнанням. Більше -50 можний шлях до комунізму.

в 2 тисячі кіловат, то. вих? j/ива . або. дить, що

110

використовують , на

електрифІкаШІ І ечеРГIІО ВІТРУ.

нове, колгоспне

село пере-

В

нинішньому,

прикладі

li

Манчазького пlДПОИI;;МСТВ області

першому ністю електрифікованих ра- ських електростанцій. Сверд

гнаuла старе .. дореволюцІйне! р(щі новоІ п'ятирічки кол-І Й?НіВ Свердловськот 06лас- ловс~кий маиже в

ПІвтораста

раЗіВ!

госпи уже

вир?б-

Д. ГРИГОРЬЄВ.

І рачону, одного з десяти пов ляли устаткування для СІЛЬ

приступили

до ТІ. Використання

електрич- комБІНат, наприклад,

БИ 05238 м. Броварі, Київськоr обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети

Т. в. о. відповідального

деревообробний редактора В. РУДЕНКО. нала-

"Стахановець" • Телефон-редакціЯ

2

дзв. Тираж 2500.

53 номер 1946 рік  

53 номер 1946 рік

53 номер 1946 рік  

53 номер 1946 рік

Advertisement