Page 1

всІх

3

Газета ВІІХОДНТЬ кві'І'ИЯ 1937 року.

17

СУБОТА;

БЕРЕЗНЯ

31

і.'

1990 РОКУ

52

Ціна

(7961)

коп.

3

Орг_н &ров_рсьного МІСЬННОМУ НомпаРТIІ Унраїни, МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноl uбпасТІ

ПОВІДОМЛЕННЯ

1-ша сесія районної Ради! народних депутатів І 21-го скликання

28

березня

відбулася

перша

сесія

районної

районної внборчої комісії по виборах депутатів Броварської райониої Ради народиих

Районна виборча комісІя на черговому засІданні зареєструвала

районної

кандидатом

Ради

в

депутати

«Великодимерський», нандидата жителя с. Велика Димерка.

Броварської

народних депутатів

По Великоднмерському

НАУМЕНКА народження.

виборчому округу }W

Шнтора

МииолаЙовича.

диспетчера

1966

автогаража

депутатів

КомІсія осІб.

12

також

в

члеии

зареєструвала

його

КПРс.

довІрених

Голова ком1сП М. ПРОКОПЕНКО.

рону

Секретар

радгоспу

комісі!

Л.

гринчук.

Ради народних депутатів 21 скликання. Сесія, в якій взяли участь 64 депутати, розглянула організаційні

питання.

Таємним голосуванням головою районної Ра­ ди народних депутатів обрано першого секрета­ ря міськкому КомпартlI Украіни І. С. Рудака. ЩДКритим голосуванням було обрано заступ­ ником головн Ради О. С. Рачинську, головою виконкому районної Ради народних депутатів Є . Ф . ТомІна, заступниками голови виконкому А. В. Березовського, В. О. Гречка, А . Г . Кру­ ковського і президію районної Радн народнн,,"

Шановні

товариші!

здоровляючи

Леоніда

По­

значити.

Во­

голосування .

лодимировича Слободя­ нюка з обранням народ­ ним депутатом }{иїнської обласної PaДli . хочу ~a-

в

що

результат

з

перевагою

голосІв

111

говорить

не тІльки про його пере­ могу. а й про пІдтримку моєї програми значною

частиною населення Кня­ жич, Плоского і Требу­

лювати

хова.

туючись

Хочу через дечно

газету

подякуватн

ми

сер­

також

моє

кожно­

прІзвище,

завІрити

положення

всІх,

своєї

До

складу

президії увійшли:

О.

С.

заступник

голови

комітету

народного

РОБОЧЕ

контролю

ПОВЕРТАЮТЬСЯ

(на громадських засадах), М . Г. Таран --- голо­ ва постійноУ комісії по будівництву. шляховому

МІСЦЕ

господарству і

КВАРТИРА

ська місії,

-

М. Тугай

М.

Дресв'ЯН­

голова постійної

агропромисловому

комплексу

оди, В. Я. Левшанов

_ lї

В'.

голова постійної планово-бюджетної Н. Т. Кольцова --- голова мандатної

місії, П. -о

благоустрою .

по

роботі з молоддю, постійної

зв'язку

Р.

М.

комІсії по охороні

і

комісії

по

при-

транспорту.

комІсІї

Овдієнко

та

-

соцІалістичній

па

голова

-

здоров'я

альному забезпеченню, Т, М. Руденко постійної

комісії

охоронІ

голова постійної

-

ко­ ко­

-- голова постійної комі-

промисловості,

В. І. Петренко

:

соці­

голова

законності

і охороні громадського порядку, О. Г. Строй голова

постІйної

ському

харчуванню,

комІсії

К.

по

торгІвлІ

та

І.

Яковенко

-

-

громад­

голова

постійної комісІ} 'по культурІ , народнІй освіті та національнІй мові.

Завідуючими вІдділами райвиконкому обрано: В. Ю. Єщенка -- організацІйним відділом, А. І. Сотничеика фінансовим вІдділом, С. І. Лука­ шевича відділом народної освіти. І. М . Забо­ лотного вІдділом соціального забезпечення. В. М. Дзюбана начальником відділу внут­ рішніх справ. Г. М. Косяка начальником ра­ йоиного шляхового будІвельного управління. С. Ф. Бочковського завідуючим загальним відділом. С. Б. Кашубську - відділом записів актів громадянського стану , О. М. Бlлеико завідуючою районним архівом , В. А. Лугового­

головним державним архітектором району . М. І. rдевченка начальником районного вузла

~в'язну, В. Ф. Хомича

-

корис­

статусом

грома­

КОЗЛЕНКО.

дирентор

нання

програ-

заводу

облад­

«Фанел".

Рачин­

заступник голови Ради, М. М. Ляпун

-

вті­

життя .

А.

а

що

депутатІв.

ська

послідовно в

дянина СРСР, керІвника підприємства. Зобов'язує до цього ваша довіра, Щиро ваш

му виборцю, хто в бюле­ тенІ для голосування за­ лишив

буду

Близько нок,

су з

-

змушених

звільнитись доглядом

Розширюється

трьохсот свого

у

жі­ ча­

зв'язку

за

малими

дітьми, зуміла залучити до суспільио корисноІ праці Житомирська фаб­ рика .Іскра» виробничо­

го об'єднаиня .Полісся». Підприємство почало ак­ тивно

розвивати

надом­

ництво. Тим, _ хто пере­ йшов иа таку форму ро­

боти,

фабрнка

виділила

швейні машнии, забезпе­ чує іх тканинами, допо­ міжними матеріалами.

Майстрині,

не

залишаю­

чи своїх квартир, шиють одяг, білизну, виробн Д~Я дітей.

Вигідннй ШИРОКО інші

вої ті.

спосіб

праці

впроваджують

й

підприємства

місце­

промнсловості

облас­

(РАТАУ).

.

допоміжних

цехІв

у

60-річчя вже

радгоспі

СРСР.

у

імені

Як

повідомляли,

давно чав

мережа

промислових

ми

нещо­

господарстві

працювати

випуску

по­

цех

по

мІнеральної

во­

ди. Щоб менше виїжджа­ ло жителів Требухова до Києва, Броварів у пошу­

дітей Jхній

200-

ЛЮАИ

дошкільного віку . заробітон складає 250 карбованців на

місяць. Серед тих, хто ранІше працював в БРt:)варсько­ му побуткоМбlНrlтl. а те­ пер, повернувшJ.t~ь додо­ му, труднться У швейному цеху

радгоспу.

-

молодІ

ших органІзацій відкри­ ла в селі новий цех -- швейний. Він почав працювати

трудівниЦІ Любов ЗаУка, Ніна Куць, Аліна Кален­ ченко. Роботою і заробіт­ ком дівчата задоволенІ. Незабаром цех буде пе­ реведений на двозмінну роботу, тому кІлькість

рік

працюючих

ках

роботи.

радгоспу

з

ТОМУ,

колишньої

дирекція

допомогою

у

ін­

примІщенні

сІльської

мед­

амбулаторії

(радгосп

на

свої

спору див

но­

вий цеху

ни.

кошти

медичний

заклад).

встановленІ

передані

В

маши­

господарст­

ву Київським виробни­ чим об'єднанням « Юність».. Тут у першу з міну працює більше 20 швачок-мотористок. Вони виготовляють

одяг

для

в

НЬОМУ

зБІльшиться. Водночас у радгоспі працює консервний цех. Колектив виготовляє тут консерви з овочІв. Зокре­ ма капусту і кабачки маринованІ, огІрки та по­ мідори матний

консервовані, то­ І яблучний соки

тощо.

СЕЛО

в

мільйони 460 тисяч умовних банок рІзнома­ нІтної продукції, значно перекривши план. За ре­ алізовану продукцІю кон­

сервного

цеху

радгосп

одержав чистого прибут­ ку 35 тисяч карбованцІв.

З

вІдкриттям

лових

цехів

у

промис­ радгоспІ

змогли знайти роботу майже сто сІльських жи­ телІв. Ці люди останнІм часом взагалІ рІдко тру­ дилися

в

господарствІ,

бо не для всіх вистачало роботи. особливо зимою. Немало сельчан працюва­ ли в містах. Наприклад, Галина Овчар вона ранІше трудилася на од­ ному з броварських пІд­ приємств. цює

по

а

тепер

технологом

розливу

пра­

в

цеху

мінеральної

води.

Вертаються

люди

у

се­

ло.

Минулого року трудів­ ники цеху виготовили 2

Г.

АНДРІЄНКО .

начальником районно­

го комунального підприємства, Л. Ф. Дехтярен­ ка ка та

-

завІдуючим відділом культури, І. М. Суш­ головою

комІтету

по

фlзнчній

культурі

Кому

потрібен

металобрухт?

спорту .

Районна Рада постійних комісій мандатна

в

комІсІя

вирішила утворити кількості:

-

4

десять

депутатІв; по

агропромисловому

депутати;

планово-бюджетна комісія 6 депутатів; по соцlалістнчнlй законності і охороні громад­ ·"ьного порядну 6 депутатів; у справах молоді 7 депутатів; по промисловості, транспорту і зв'язку 6 номплексу

і

охороні

природи 7 депутатів; по бу дівющтву. шляховому господарству благоустрою 7 депутатів; по культурі, народній освіті та нацІональній мові 6 депутатів; по торгівлі, громадському харчуванню і по­ бутовому обслуговуванню 6 депутатів; по охороні здоров'я і соціальному забезпе­ ченню 7 депутатів.

Районна Рада народних депутатів вирішила утворити комісіі при внконавчому комітеті ра­ АонноІ Радн народних депутатп: адміністративну (9 чоловік); спостереж~у -- (9 чоловік); по боротьбІ з пияцтвом та Іншими негативними проявами (13 чоловік); по радянсьних традиціях. святах та обрядах­ (11 чоловін): в справах неповнолітнІх ._-- (9 чоловІн).

Називаємо

адресу

місцезиаходження:

"орія

його,

тери-

промкомбінату

споживспілки.

як

А

Аого

рай­

забрати

запевияє

дирек-

тор М. П. Стрілець, мож­ на

будь-якій

причому де

ви,

організаціі,

безплатно. дбайлиВі

Тож госпо-

дарІ?

Фото М. Семннога.

_


стор . •

2

березня

31

р.

1990

д о

«Н О В Е

4 5- р ; ч ".

в ели ної

Пвр в АІ о г

..N2 52

Ж И Т ТЯ»

(7961)

--------"'"J

u

Угага:: niiJ./I,ltn(jJte!

Чи врятує будинок творчості? БІйцІ

вецуть

Зруйнований

бій.

КиІв.

(фОТОХРОНіка

РАТАУ).

Побувавши на судово­ му процесІ, в тій чи ін­ шій мІрі не залишишся байдужим до долі засуд­

Він

жених.

свою

Але

найбільше

тривожно,

во важливо це для дІв­ чат, молодих жІнок, май­ бутнІх матерІв. Всіх,

хто

бажає

ЛИ

себе

одер­

цини, фарманологїї і фі­ тотераПlI, з профілакти­ ки різних захворювань і способів практичні

їх

догляду

Здоров'я,

як

щастя,

,'.\они ВОНО є. ніхто не помічає. Ноли в всі

здорові,

ється

життя

зда­

будь-які

а

труднощі

ються

легко.·

тільки

хто

никає

Але

ян

захворіє.' ви­

море

Серйозне

дола­

проблем.

відставання

шої

медицини.

ліків

і

на­

дефіЦИТ

низьний

рівень

~едичних

знань

серед

селення

збільшують

на­

ці

проблеми. І як добр~ но­ ли

поруч

багато

Є

людина.

знає

подати

і

вміє,

першу

яка

може

допомогу,

розібратися з зробити iH·ЄKЦIї.

лінами. Особли-

НЕЩОДАВНО

Броварсьному

воді

нр.

молоноза­

проводилось

семІ­

нарське навчання завіду­ ючих молокоприймальни­

ми

пунктами

не

всі

району.

вони

вильно

визначати

(жирність.

густоту.

і

дукції.

якість

чистоту.

лотність.

ратуру)

Бо

вміЮТЬ пра­ кис­

темпе­

кількість

що

про­

надходить

населення.

На

від

жаль.

з

радгоспів <, ЗаворицькиЙ~. « ЗаплавниЙ~. «Велико­ димерськиЙ~. імені Щор­ са

того

дня

приїхав

на

Очевидно,

вони

чуть

нічого

Тут

варто.

обов'язки

ніхто

запрошуємо

двомісячні

Карпат.

міСьної

на

нурси

«до-

четвергах з 18-ї години. Нурси

до 20-ї допомО:

жуть і тим. хто після за­ кінчення середньої шко-

ково. Хоча одержувати за

перший має вдвічі біль­

другого.

Такий підхід аж ніяк не стимулює людей зда­ вати молока більше і кращої якості. Завідую­ чі

молокопунктами

хочуть

чесно

не

виконувати

свої обов' язки і їх ніхто не примушує це робити. Чому? Бо так, мабуть, лег­ ше

«воду

рибку

каламутити~

ловити в ній.

зарплату

їм

і

А

видають

у

орга-

товариства

"Знання».

машня MeдceCTpa~. Іх ор­ ганізовує міська органі­ зація товариства «Знан­ ню~ разом зі спеціаліс­ тами центральної район­ ної лІкарні. Заняття про­ водитимуться двічі на тиждень по вІвторках і

ше

і

нІзації

ціях. інші різні поради і рекомендації, необхідні в сім'ї,

дороги

За тися

довідками звертапо телефонах:

хідного

дня,>

до

організувало

«ви-

Яремчі

нещодавно

.Броварсьне

бюро подоро­ жей та екснурсій для ме­ динів міста, робітників, інженерно-технічних

цівників заводу лургії

та

і

пра­

службовців

порошкової заводу

лоджувати

і

том,

здавати

тоді

ціна

за

навести

це

Є на

тонну

тому,

молока

чимало

те,

що

спо­

продала

не

нарікань

що

радгоспи

дотримують

своїх

до­

щують ціни на корми, а то й зовсім нічого не да­

/

ють.

Бувають

випадки,

коли сінокоси наділяють в пізню пору літа, знаю­ чи наперед, що там ні­

нагадати

чого

МОJlОКО­

сит

Вони

путнього

не

...

Невдоволеними

визначати

нако­

зали-

кількість молока "Ітромlром або ж через ваги, перевlрнти його густоту, робнти аналls жирностІ не менше трьох разІ.

шилнсь завідуючІ моло­ коприймальними пункта­

на

ський..

місяць

по

кожному

ми

гОСПО­

дарству. ПотІм необхІдно звпи­ сати кІлькІсть приІнятого мо­ лока

в

ковllІ

журналІ

книжцІ

та

розрахун­

данІ

запнсуються

разом

пІд

з

у

молоком

розписку

вІддаються

шоферу,

який

воду.

У всякому разі тан по­ ТРібно робити. Проте в радгоспах «Бобрицький., «Гоголівський», «Пухів­ СЬКИЙ'>, ~Заворицький», «Заплавний~ це не ро­ биться. Молоко тут зби­ ктів.

з

декількох

його

пун­

змішують

визначають

і

загальну

жирність, яку роздіЛяють по всіх пунктах по­

рівну.

Завідуючі

пунктами

порівну

в

В

иаКJlадну

забнрає продукцІю І иесе вІд­ повІдальнІсть за П кl.ІІькlсть та якІсть дО здачІ молокоза­

рається

радгоспі

молоно­

свою

розписують

чергу

зда­

ві

є

який

ло вникають в цю· роб0ту, занедбали П. Вихо­ дить, що зарплату одержу­

ють такі за що?

спеціалісти

ні

Тому пропоную: JlКЩо завідуючі молокопунк­ тами

не

ВRЗнач8lOТЬ

жвр­

ність продукцІІ по кож­ ному господарству тричі иа MicJIЦЬ, то з них слід зиімати 10-30-50 про­ центів зарплати.

Якщо ладамн

одна-

господарст­

одержує заробіТну плату за організацію закупок сільгосппродуктів від на­ селення. Однак вони ма­

От і виходить, ЩО один здає молоно жирНіСТЮ 5 процентів, другий 2, одержують

обсяг

спеціаліст.

нанвй

гроші

весь

кожному

вачам.

а

за

робіт.

можна

днти

пункт

ие облад­

лабораторввмв при­ та' реактивами, ТllМ'lасово

аналізн'

у

про80-

ферм­

ських лабораторіях. 1СОJIR

Док,

одержувати

додатко­

ві гроші, а й роками не бувають на пунктах і не

цікавляться

їхньою

тою.

державне

Хоча

мовлення нав

за

радгосп

рахунок

підсобних

за­

найкращі

результати

туючись

висловнти

дяку

за

нагодою,

сердечиу

Іхвю

по­

невтомну

прВЦlO.

Зараз

жителі

села,

котрі . здають молоко, справедливо нарікають

на те, чують

що Ух не забезпе­ комбікормом. А

залежить

якості

одна

прийняла

тонн,

а

друга

ро­

десять

-

сорок.

несправедли­ радгоспах ра­

завідуючі

зарплату

не

хочу

і

кількості

молок~, одержують

за

кількість

мо­

лока і його якість. Тож економІстам господарст­ ва разом з нерівниками потрібно навести порядок

Це

лише в республіцІ,· а й в краІнІ. Віктор Васильо­ вич Сопов із Шевченко­ вого продав 18 товвмо­ лока, а житель Жердовн Степан МИХ8ЙJJоввч Хо­ MJI'I ~ 16 тонн. Корис­

зарплата.

від

пуннтами

з

господарств.

тони молока.

них не

йону

вико­

У нас в районі живуть люди, JПd ЗД8JIR торік по

16-18

у

«РусаНіВ­

виявляється,

Думаю, це во. В усіх

робо­

молока

радгоспу

боти. одержують по 95 карбованЦів кожна. хоча

здавача.

Після цього завlдуючнlІ мо­ локопунктом повинен вІдІбрати загальну пробу І зробитн якlс­ ииА аиалlз продукцІі. ВсІ цІ

із

в

цьому

питанні.

Варто

нагадати

лістам

радгоспів,

спеціа­ що

мо­

локо З підсобних госпо­ дарств без належного оформлення договорів на обсяг державних заку-

.

пон не зараховується. І давайте з повагою стави­ тись до здавачів молока і чесно виконувати сво'і обов'язки перед ними.

С. БУЛКОТ, держінспентор по за­ купнах і яності сіль­ госппродуктів.

з

нім зросла на центів і досягла

поперед­

про­ зло­

146 106

Витяr з кримінального кодексу: «КримІнальній вІдповlдальиостl п1дляrа­ ють

особи,

єиия

яким

злочииу

до

ско­

мииуло'

16

років. які

злочин

вчинили

вІком вІд

років, кримІнальиlй

14

иості лише за вбивство, умисне ;J8ПодlяиИJI тілес­ пошкоджень,

згвалту­

ванни, крадЬкку, граБІж, розБІй, злісне або особли­ во злісне хуліганство,

на­

пошкодження

зннщення

чи

державного,

громадського або особис­ того майна громадян, що спричиНRJIО тяжкі наслІд­ ки,

а

також

за

навмнсне

вчнненИJI дІй, якІ можуть викликати аварію поїз­ да

•. Серед

злочинів

важають

пере-

крадіжки

бистого майна

і

71,

осо-

державного а також

автомототранспорт­

них засобів ~ 17. У вчиненні злочинів брали участь 75 підлітків, з них 21 працюючий, 17 учнів загальноосвітніх шкіл, 11 УЧНів місцево­

го СПТУ-4,

~

17

навчальних

12

інших

закладів,

~непрацюючих.

неповнолітніх

~

Щк

16~

17

років. Серед них є і свої «рекордсмени~. Так, учень СПТУ-4 В. Горохівський вчинив 20 зло­ чинів, ту

працівник

комбіна­

громадського

харчу­

вання

К Романенко ~ 11. За десять І більше злочинів також засуджені К Бондар, О. Бере-

зовський,

Ю.

Висоцький,

П. Строй, О. Ярко. Всі вони тривалий час нрали

майно,

з

них

автомобілі.

навіть

затриманий

деякі

знищували.

що

за

період

у

дІяль­

ність юнак втягнув трьох неповнолітнІх.

Останнім кає

часом

тривогу

злочинності юних

ще

викли­

зростання

серед

зовсім

громадян

нашого

міста. Дванадцятирічний учень школи Ng 9 Р. Ба­ бала за своє коротке ~

життя встиг скоїти шіС1Ь'

-.

злочинів жок

до

жавного ли

від

краді­

знищення

майна.

поживитися

рахунок

дер­

Виріши­ за

чужий

уЧНі-П' ятиклас­

ники А.

Дуля і

К

Поно­

маренко. Крім' крадіжок велосипеда та мотора від мопеда,

вони

дитячого мішки

що

поцупили

садка

не

з

майже

іграшок. змогли

а

те,

винести,

Своїми дія­ завдали дит­ садку збитків на 95 кар­ бованців. Любителі дег­ ми

підлітки

кої

наживи

під

керів­

ництвом учня 8 класу школи NQ 7 О. Бобка у школі Ng9 вкрали дер­ жавне майно. Тільки електроламп но на 112

було знище­ карбованців.

Вражає факт

музею

ськової

крадlжни Із

школи

форми

тернаціоналіста,

нього школи.

NQ 3 вій­ ВОїна! кол -

випускнина цієї Цей вандалІзм

вчинили учні С. Волков і Д.

СПТУ-4 Федотов.

Всі злочини. звичайно, залишаються бе:;! ува­ Батьків притягують до адміністративної від­ повідальності, підлітків ставлять на облік в ін­ спекції в справах неПОЕ­ нолітніх. Але це вже кін­ цевий і сумний резуль­

не ги.

Ta~ його можна було б попередити, якби батьки приділяли більше уваги вихованню своїх дітей. Справа ж іноді доходить до неймовірного. Так, під час святкування 16-

ліття

свого

сина Л.

Л.

Блонська пригостила хлопців горілкою. Після одержаного допінгу BO~ пішли красти коней.

Хочу зупинитися І проблемах дозвІлля

лодl.

Звичайно,

в

на мо­

містІ

існують центри, де мо­ лодь може провести віль­

ний

ще

час.

Але

відчувається

ян

все-ТІ гост

устворен

В. гуртків технічної тв в чості для молодшої час­ 15 тини неповнолІтніх, так і

років. Він же і виявився

організатором

цей

протиправну

Вразив судовий процес потреба

над О. Дзюбенком і Рябухою. Останньому серпні виповнюється

прИj

до потрощили.

підляrають вІдповlдаль­

16

ннх

да.

два

Особи,

угони

не

говірних зобов'язань пе­ ред власниками підсоб­ них господарств. Зави­

поря-

порівнянні

вмисне

чим.

знати.

правильно

'.

за призначенням. І бага­ то людей залишились без кормів для худоби. Пе­ рекрити ці борги He~aє

хо­

пунктами.

маршруту

ВінницІ.

вачІв

сор­

тут

пра­

пласт­

живча кооперація виді­ лений комбікорм для зда­

буде на 32 карбованці більша, ніж тепер. Проте спецІалісти не тільки не хочуть

основному

заводу

сталося

мо­

нулому році збільшилась. У 1989 році злочинність у містІ серед підлітків

чинів.

в

Г. АНДРІЄНКО.

охо­

першим

краєвидами

юних. І кільність скоє­ них ними злочинів У ми­

варчан,

огля-

змеишувати їм зарплату в такИХ же пропорціях. у радгоспі « Бобрицький» є всі можливості закуплене молоко від очищати,

гори

у

до

ж спеціалісти ие забезпе­ чують цю роботу

населення

на

Не менш захоплююче, змІстовно провела вихід­ ні дні друга група бро­

побували

на туристській базІ.

локозаводу

милувалися

по новому

мета­

пластмас.

Екскурсанти

піднялися

мас. у подорожі до Оде­ си. Тут енскурсанти від­ відали театр опери і6а­ лету. зробили оглядову поїздку по місту. В ході подорожі «блукали,> ка­ такомбами. які у перші місяці війни були при­ тулком для захисників міста -- чорноморців і партизан. На початку квітня група робітників заводу порошкової мета­ лургії здійснить подорож

Відпочили подорож

партизанського

цівнннів

Цікаву

народним

з'єднання С. Новпака. Побували на сналі О. Довбуша. А у Ворохті за допомогою канатної

вересня.

екстремальних ситуа­

не

не

завlдуючнх

ловинні

в

одержать свідоцтва. Вар­ тість навчання ~ 40 кар­ бованців. Навчання з 1

референт

при­

пам'ятник

меснинам

навчання.

мабуть,

IІрнІ!М8ЛЬИИМИ

ги

за­

П. ЗАЯРНА,

хворими

людьми,

Варто

що післязанін­ нурсів слухачі

5-12-77; 4-24-15.

йоми подання невіднлад­ ної долінарсьної допомо­

його сім'ї

пренрасним,

за

близьними

~

лікування, навични по

нули

присвятити

медицині.

значити, чення

жати необхідні знання :1' основних напрямів меди­

Медичні знання-всім

вирішив

коли на лаві підсудних знаходяться неповнолітні. А стіни бу динку правосу ддя. на жаль, бачать не тільки дорослих, а й зовсім

був

«взяТТі» каси однієї :.f організацій міста. Шко­

в

організації

дозвІлля

викрадан- для більш дорослих. До­

ня моведа. його мати сшь підвальних прим і­ бачила вдома крадене і щень. Дітям повинно на­ спокійно дивилася, як лежати все найкраще. хлопці майстерно пере- Місту потрібен будинок фарбовували мопед в ін- творчості молоді. Думаю, ший колір, щоб замести ним могла б стати ново­ сліди злочину. І такі ви- будова міськкому партії. падки не поодинокі. ЗRаю такий факт. коли вдома на очах батьків збирався цІлий склад нраденої радіотехніки, але ніхто так і не поцікавився,

звідки вона ристуючись н1стю,

більш

взялася. Но­ безнонтроль­

хлопець

серйозну

пішов

на

справу.

Але, мабуть, не врятує юні душі будинок твор­ чості. коли не допоможе­ мо їх врятувати ми, дорослі.

Ю. ДУТИЙ начальник інспекції J справах неповнолІтніх МВВС.


СН О В Е

І

Ж И Т

Отже.

І

цих

у

иазваними

О.

8 31 березня 1990 р.

зв' язку

За добу ми випіКа­ до 40 тонн «дарниць­

ємо

КОГО»

хліба,

--

тонн

тобтu тонів.

першогu

білого. 5 тонн

штучної

же

20

сорту,

7 тонн ба­ - - дрібнu­

продукції.

тонну

Зараз

дІйсно.

хлібом

нилаt:Я.

май­

кекСів...

ситуація. ним

майже

,'1ещо

оскілыш

РУЮЄТЬСЯ

лІнІя

чор­

3

усклад­ реконст­

ЗаКВаt:КИ~

І потІм цей хлІб купу­ ють з більшим баЖаН­ ням, ніж білий. тому він швидше

розходиться.

Знаємо. щu не всІ маГа­ зини ми в змuзl забез­ печити

-

в

потреба.

наші

це

через

борошно

та

влаштовує

давців,

і

нас

графІк

нах

його

тоді

він

варний

І.

це

пu

вигляд

М.

І.

нуємо

хлІба.

МОЖна зро­ часто пропо­

черствий.

Четверта

Чому?

частина

цієї

продукції у магазини міс­ має завозитися вночі.

та

На

буде

сві­

ся.

не

увечерІ,

до

ранку

смакові

тому-

ських

низькі

моїй автоко­

А

який

шин.

десяти

НаМ тонн.

призначених

для

перевезення хліба. у 13 бу дки для цього не при­ стосованІ, у багатьох вони протікають. До ре­ чі, одна машина «Г АЗ­ .'):3» простоює через від­ сутність останньої. А чо­ му б не вирішити це пи­ тання на місці, адже їх виготовляє вод

місцевий

торговельного

нобу дування. :vJічніше

за­

маши­

Щоб

завозити

рит­

У

мага-

потреби

сіль­

і

такuж

ТОРТаХ.

кваРТаЛ

жахли­

стан нашо­ З 25 ма­

ааДО­

жителів

кексах на

МІІ

на

2

МІІ Ж

хліб

ЗаВОД

ТаК

зможуть

лі

сільські

повинні

В.

не

За­

хліб

~;

По­

ні нподобається.

В.

БОГОМАЗ: автотранспорт­

ники.

за

них

«хлібних»

час

В

тортах

житній?

збільшення

По-перше.

їсти

НИСОКОЯJ<існого.

б

І{иєві

l\'I 11.

жите­

вдосталь

хлІба

:-О'

'ІІІ

купцюt

Двох думок тут бути не може подібне СТа­ новище слід негайно ви­

задоволь­

населення

'10M~'

мовляти

кон­

веду

кексах.

і\

тміном

тейнеровози?

правляти:

Же'

тощо.

їх

два

СПОВНа

ніч­

рейсів.

траса

нільна.

У

цей

по-др~'Ге.

КрІЗЬ

• •

ЗА

ЗУСТРІЧ «КРУГЛИМ СТОЛОМ ..

Щоб проаналІзувати ситуацію.

на зустріч за

жнтель Семиполок м.к. Дутов. І не з пустимн ру­ ками приніс дві білі хлібини, куплені у сіль­

заводу В.

ському маrазині в останні дні 89-ro року. Хсти їх, дійсно, не можна було, бо тхнуло від хліба ... бра­ rою.

Микола

Кирилович

скаржнвся,

мовляв

С.

Ф.

у

втрачає

свої

властивостІ.

От

ГО на хлібозавод. . чі, нещодавно в нах

управління

водили

До ремагази­ ми

місячник

про­

по

ви-

«круглнм

О.

мн

столом»

щоб вдосталь Нf\годувати людей хлібом. урізнома­ нІтнювати

тимент.

нарешті

Ви

тримуєтесь

Ж

асор­

його

лише

до­

наполо­

вину. Подивіться на наші графІки завезення у мага­

За

ІІа!

нашими

ваші

ионані

-

До

цей

речі,

матеріал,

маrазинах,

у

у

І.

\

що

на

маШі», у 34, 27

у

«Toprта 20.

ви­

КРАВЕЦЬ.

Це й не

удвічі

для

тейнерних ники

щоб

ви

покупЦі

не

і

не

продавців

було,

мовляв,

зять хлІб фіком,

нарікань

І

і

заво-

запрос':lЛН

його

начальниwа

асортимент

непоrазиЙ.

Не

тут і про

дІабетиків.

у

від

М.

що

дізнвлася, змушені

і

забули

не

по­

-

беруть.

скаржать­

смак

нічноrо завозу.

Horo, а по суті -

ти більше грошей тре­ ба ж людям платити зар­

що плату.

сві­

Мова йде саме про

иьоrо.

ви­

Н.

купують

хліб

зацінавлені

завідуючої

покупці

жоrо.

Ми

пікати хліба більше, ми зацікавленІ розширювати ринки збуту нашої про­

20 дукції з тим, щоб зароби­

вертати черствий хліб

ся,

С. О. ЧЕРЕПЕFlНИК:

.N2

часто

йоrо

транспорту

racTpoHoMi

Єrорової вони

А

Ніч-

вечір-

від

Побоююсь,

нас

не

як би

почали

робітники.

Ви

віться.

низька

яка

ж

зарплата

тікати

поди­ у

нас

слюсарі

одержують по НЮ - 180 карбованців. Я не можу їм більше заплатити. А які

важкі

праці!

Не

у

нас

умови

вирішуються

і

соціальні

проблеми

бопекарів

.- 26 процен-

тІв

як

цих

ма­

цим

Турбує

.. _-

ні

не

НеріВ­

нас

іще

чимало

часу

витрачають

вистоюючи

Це

питання підняти

у

виконко­

та

районної

колонку

для

досі

за-

за-

користування.

тільки не

Л.

виділи­

автомобілів

гального

Та

намага­

пропонуючи

ОДНУ

стан­

черги.

ми

міської

правю-і

од­ хліб­

автозаправочних

ціях.

за­

займають­

машини

на

кон­

машин.

не

під вас.

тощо.

його

забувають

мину-

директором

вантажноrо автопІдприємства А. Гладнmевськнм сюди було направлено JJиста з пропозицІями, як у осінньо-знмовий період перевезення

автомобілів

заступника

автоколони

ван­

загаль­

користування.

До речі. лнста були начальнику

копії цього адресовані управління

торгІвлі

С.

С.

Семаку,

проблема

ця

вирішеНа.

П_

лові

райвиконкому

Та

тільки

ви

якщо

ми

працюючих

СТОЯТЬ

хлі­ на

(порту

стан

Bcboro, rоднl

швидшого

хліб­ сіль­

місто

великими

ребоями,

особливо

за­

пе­

у

віддалені села Русанів, J{улажинці, Гребельки. Опанасів, Налиту. І все через пошкодження хліб-' них

машин,

яких

як і мент

з у

давайте

сходи­

пуск тому

і

зараз

бідний

мент.

постійно

5-- 6

тим,

що

селі

не

асорти­ витриму­

ється, хлІб для дІабети­ кІв ту ди не завозиться

на

її

коли

дн\?

у

було

б

СЯ.

у

ЧЕРЕПЕИНИJ{:

які

ІІі

УПРавлін­

Ж

\1аГаЗИНИ

ВІІ­

наНТажунаТI1

хлібоб~'ЛОЧ

ну

вночі

про;\укцїlO

МОЖНа

хлібобулочної ПО

!\НЯХ.

знали.

у

Тоді

який

придбаєш

ту

булку.

хлібозавод технічну уже

через

базу сьо­

неСПРОМОЖНИR нагодувати

мешканців

сІл району.

П.

можливості

шаться

пекарів

без

амін.

післявоєнному

порті.

який

зали­

Та

і

На

автотранс-

має

міста

хлі­

і

І сухарі, бу6-

нІ

помиляє­

думаєте.

наше

ніхто

усно.

що

нІ

вже

На

ці

навіть

не

ні

письмово.

справою.

І знову виконкоми мlсь­ кої

та

районної

лншилися

Рад за·

осторонь.

не

скоординували

дії

підпоряд­

служб.

які

ковані.

Не

го

чекаємо?

ми

ЇМ

до

ливо

зараз,

до

вІд­

крайності? Особ­

царюють

коли

всюди

дефіцити,

числІ

і

а

то­

дефіцит

до­

вір'я?

Невже

змозі

сьоrодні

тн

чо­

Навіщо

людей

чаю,

му

цих

зрозуміло,

доводити

людей

мн

ие

в

наroдува­

навіть

хлібом?

А хлібокомбінат сучасне, технічно надій­ не

КРАВЕЦЬ:

Всім цим проблеНС буде кінця. доки

МаМ

-

підприємство

нам

дійсно потрібний. В ньо­ му наш порятунок. Тоді будуть і кількість, і якість. і асортимент. Звн­ чаЙно.

при

умові

матері-

ального ,заохочения

рІв.

І

пека­

транспортні біди

мсжна.

хоч

частково,

ви­

вантажне автопідприємСТво. далеио не поїдеш.

рішити - блarо маш» поруч. Він

все.

не підприємство в респуб-

Ось

що

сліД.

братися

перш

З3

ліці,

Від реда"ції.

певні

графік

тижня

вдосталь

бом

у

вивісити

ПОКУПф

годні

рем он-

види

магазинах

ПРОДУКl(Її

іншу

краще

певні її

завезення

чи

ви-

асорти­

випускатимуться

б

хлібо-

Можливо.

бу де.

день

для

ня торгівлі все ніяк не можуть чітко визнаЧIJТИ­

зробимо

«дрібноштУ.чки».

Наш

по

О.

живспілка,

кри­

А

ВаЖКО

слабку

лінії

з

годин

Питання нічного за­ везення хліба ось уже чо· тири роки не вирішуєть­ ся ПОЗИТИВІІО. Ні райспо­

най-

ВЛАСЕНКО:

заводу

од­

з

С.

все-таки

І.

експеримент:

ночасно. Хіба з цим да­ лі можна миритися? Так,

ЛО

на

пару

peM()HT~·HaTH.

за-

для

перебудовуватися

безпечит!! хлібобулочною продукцією легше, його магазини ж ближче. До речі, у першій і другій декадах березня хліб за­ з

сьо­

Що,

виходу

тому.

становища?

впливає

адже

НО

хлібобулоч­

зробити

в

u

rq-

ту машин. ЗараЗ не мо­ меЖ0' собі цього дозволи­ ТІ!. тому амушені що на­ зивається добивати техкапітальHiK~' і потім її

маrазинах

думку,

слід

перевага

профілактичного

хліб. зав­

у

продукцію.

вашу

менше

їсти

свіжий

бачити

чи­

уже

люди

рІзноманітну

ну

їх

покупцІв

бажають

М.

зокрема.

возився

ж

ловна

Л.

Чого КРИТИСЯ. сельчан ми ображаємо навіть в

-

все

пашний, жди

бачимо.

цікавлять

вони

автотран­

прямо

цьому

і

мало.

ЗGВОГО

на те, як заповнені ні полиці магазинів. ських

Як

...

Відреаrував:

Але

КРОЇТИ

пробле-

Проблеми,

можна

хлібом.

ф.

запропоноване

лнсти

ЖИТИСЯ

Є.

ТомІну.

завант ~-

що вдень ми амогли б ви-

КОРЕСПОНДЕНТ:

КРАВЕЦЬ:

Так,

швидше

асор-

і

голові правлін ilЯ райспо­ живспілки В. 1_ Гузенку, І директору хлібозаводу С. О. Черепейнику, і го­

тесь.

ТИ'VIенту.

Цікавлять за­

відсутність

майже за rpa-

але,

торговельних

ся.

розуміли ваші проблеми. їх

ж

кладів

ти

користуєтесь,

для

розвантаження

У перших трьох у покуп- тримки З випічкою хліба. цlв

року

ного

оо

різного

смачного.

шин неМаЄ роботи ма­ газини не підготовлені

Рад.

дивно

підлагоджувалися А

швидше,

виявилося.

мах

замовленнями

бажаєте,

зини хліб. ми спроБУВа­ ли перейти на контей­ нерні перевезення. Це ж

лися

ВЛАСЕНКО:

баrатолюд- вн не Зокрема

зведення-

замовлення

повністю.

нашими

місцях.

хлібному,

М_

розташованих

найбільш

них

rотуючи

побуввла

листопада

29

лоrо

здійснюється...

ми,

КОРЕСПОНДЕНТ:

ще

для

директора ХЛІбо­

ЧЕРЕПЕИНИКА,

КОВАЛЕНКО.

і

у

Не сказав тут CBoro твердоrо «я') міськвикон­ ком, що. вже ніяк не зро­ зуміло. Не сказав. хоча

все

зини хлібобулочної про­ явленню так званого дукції. нам вИ ':и не що­ «черствяка». Дані свід- дня недовозите батони. чать про те, що його кількість зростає. Адже С. О. ЧЕРЕПЕFlНИК: умови Д.1Я його збері­ гання на хлібозаводі Це для мене нови­ відсутні.

Чому не працюють тІсному контактІ?

також реконструкцію їх на хлібозаводі; про виді­ лення на автозаправочній станції окремої колонки

тажного автопІдприємства В. В. БОГОМАЗА. за­ ступника начальника управлlИНЯ торгІвлі М. І. ВЛАСЕНКА, товарозиавця райспоживспілки Л. П.

сільських маrазинах бідний асортимент хлібобулоч­ иих виробів. іноді полиці зовсім пороЖиl.

продукцІєю, не спільної мови?

у закладах торгівлі рамп для контейнеровозів, а

Проблеми хліба насущного. ~ерез що вони ви­ ннкають? Хто вннен в них: хюбопеки,. автотранс­ портники чи працівники торгівлі?

Хліб. Сьоrодні на фоні звнчних деФіццтів, на жаль, не завжди ми можемо купитн навіть і його­ свіжоrо і у будь-який час. Нерідко він несмачний. Пам'ятаю, як на початку січня у редакцію завітав

лочною знайшли

хлІба. В иьому, зокрема, йшлося про будівництво

ПРИЗМУ проблем

них.

Проблема на проблемі. що тут додати. Дивує Інше. Чому досі керів­ ники служб, вІд яких за­ лежить рнтмlчне забезпе­ чення маrазинів хлібобу­

поліпшити

х л І Б

що у сільських дитсад­ ках діти інодІ обідають без хліба. ВІдмовляють соБІ у зайвому шматку свlжоrо хліба чимвло сільськнх жителів. Про діабетикІв і rоворити не доводиться забули і про

розширювати.

Ilотреби

ТИХ

сорту.

лише

ві 11

няв

ТОГО й

:(0

слід

щоб

А для контейнерного завозу хлІба у нас уже підготовлено :30 магазичи

ІН' хЛібоко:vJ-

ВЛАСЕНКО:

я

8

тонни.

першого

Та

1.

М.

НаДХОДИТЬ

неякісний

нів.

КОВАЛЕНКО:

Ф.

бінат ..

у

лише

скарг

обслужит!!

В.

хЛібозавод

других...

званого

тuщо БРОВарчаНl1 З КИЄВа.

Перших

відпускаf.

ЧИ!VIаЛО

возяТl>

хлІб

змушені працІвники прилавка повертати йо­

Не

ж

ті

вий технічний го автопарку!

ВЛАСЕНКО: хлібо­

вольнити

в!!стачає

водіїв.

:vIожемо

автотранс­

нас.

Тільки в

лоні

Не

ЛИКИ

практицІ ж виходить­

що

от

менше больових

У

портників.

заводу терміново слід ви­ рішуватн свої проблеми.

го­

ВЛАСЕНКО:

а ми їм

і

і

зовсім. :Замовляєм() для t:ела більше хліба «дар­ ницького». а везуть бі­ лий. першого сорту

зриває

зуміти, вони бажають ку­ пити хліб свіжий, аромат­ ний,

накривати.

J{олективу

Чи

д61

теж

Людей

слід

збереже свій то­

жим.

ДвІ з них заПРIiВЛЯ­ а витра­

завезення

М.

за роз­ нічного

БОГОМАЗ:

заробітки, немає ЖИТЛа, тому ЛЮД!!' не тримають­

поповнювати

завезення хліба і в міс­ то. і в села. А в магази­

через по­ ВИїЖДЖа­

інша проблема. газові. тому ються у J{иєві. на

точок

не

всі магазини хлібобулоч­ ною продукцією. Так що тут палиця з двома кін­ цями. І все ж ми ширення саме

В. Не

в

просто

встигнемо

транспортники.

що

ми

;~еякі

року.

В

ють пu кілька машин.

дини.

І

райспоживспіл­

дня

ще

78-го

неякісне

дріжджІ.

Буває, на лінІю шкодження не

чається

В.

не про­

ки майже третину замов­ леної продукції завози­ мо вночІ. Інакше протя­ гом

з

ніч­

і

покупців.

l\1агазини

зривах графіків завезен­ ня хліба є і наша частка вини, але не тільки. Майже постійно підвоДЯТЬ

щu

хліба

зовсім

них біль­

ніж

можливості. А що БІлий хлІб буває несма,{ним. так

завезення

різноманІтними

булочками

ша

Ми знаємо, не

ЧЕРЕПЕFlНИК:

квартоблі ку.

Навіть

3

проблемами?

:3 стор. 8Н!! 52 (796 1}

С. О. ЧЕРЕПЕFlНИК:

турбує

що

людей

С.

f Я»

Підсумовуючи

яке

випускає

почуте

тут

не

замовили

міських?

ділитися і своїми думка­ ми. Дійсно, хлібно-авт 0- зрозуміло.

- торrовельних

Проб.'1еми,

проблем у нашому містІ і районі нагромадилося

Було

більше,

в·язувати.

ніж

Тому й хліб

достатньо.

вчасно

єди­

-

хлібні

будки. Чого ж і донині їх

на цій зустрічі, хочу по- треб

траспортно

«Topr-

не

б

для

по-

Зиову

не

проблеми ...

БЮRання

їх

~

маrазннні

Світлана ПОТУРНАК,

полиці, а той, що приво­ зять, часто буває несві­ жим або враженнм грнб­

завідуюча віддІлом промисловостІ і соцІ­

ковими

І\ії

потрапляє

І

вже

на

захворюваннямн.

зовсІм

непростимо,

аЛЬНИХ

питань

газети

ЖИТТЯ».

редак­

«Нове


стор.

4

березня

• 31

сП О В Е

р.

1990

І

•...

Коханій ~~:наймиліШ1й

ifЦиро вітавмо дорогого нашого А дідуся ГОРОЖАНКІНА Миколу Терентійовича з вО-рІч­ чям

вІд

дlfя

--.. •

~

.~...

иародження.

,

,

.

Бажаємо міцного здоров'я. довголіття, щастя. радостІ. благо­

, ....

'.

C{~~ бабусі СКОМОРОХ ЛюдмилІ

" C~ щнрl поздоровлення. Бажаємо ' .. ,; мІцного здоров'я, бадьоростІ, щас­

.

друзl,

весеnиА,

ми

з

А взяти

кумом

а згоди так І не дійшли. Він, невіруючий Хома. доводив,

будова а

я

що.

ще

в

нас

не

ли

пере­

Ось примІром, кажу кумові, $і ще декілька років тому It' pt-зних га­ зетах, брошурах читав. що релІгія опіум для

А

сьогодні

. Нум

же

Бога

ніж

у

те,

Пампуху вування. до

своєї

легше

уже

-

fюлектив

нашого

пом,

іншого

-

ти,

заперечив

два

роки

«Го­

-

тому,

дидатом. дії

і

кав

Сидів у прези­

вовчими

на

людей.

меш

руку

будеш.

І

руку

жали, чив,

зир­

каятися

гирю,

в

ніхто

не

те,

Е,

-

ні,

не

-

ба­

скру­

нажу

говоріть,

заговорило

рідною

ку-·

мо­

вою, а пі.ц,леглі й собі почали вчитися. J на­ вчаться за десять роКіВ!

Зате тепер

-

у

треба,>.

І

Вася

ще

НО вступив. року платить

Тепер що­ карбованця.

Правда,

у

ходить

них' шкарпетках. що

кому

Але як­ по­

трібна. то Вася й шкар­ петки зніме. Тільки ска­ жуть: «Треба, Васю!. і він не задумається.

Драні, останні, а зніме. Натягне на босі ноги стоптані

черевики

і

доводив

це

в

очі

сказати,

гор-

хату.

а тепер двоповерховий котедж. І взагалі, куме, не морочте мені голову.

Доки у нашому

селі го­

ловуватиме Пампуха, зоотехнік з агрономом сядуть за трактор, ні яку перебудову не пові­ рю.

в.

г алаНJність

холоmВIЯ.

в

йонного

автобусі

мІжра­

\:получення

кра­

суню незнайомку, то був враженнй її витонченими рисами. А дізнавшись, що вона теж благородного роду і звуть її віконтеса О'Нсана. то закохався одразу. Закохався настільки,

що,

втративши

голову. насмілився за­ пропонувати їй цукерки

місцевої в'язли в

фабрики, що зубах, немов

смола.

[Uевальє

галантно' вн­

мовнв:

Дозвольте запропо­ нувати вам «ВОП-ВОП,>2. На це красую! «О,>,

-

яка звикла, що до неї за­ лодики,

незнайомі

також

мо­

галантно

відреагувала:

- Звон, да не знаешь, где он! - Тільки в моєму серці і тільки за тобою! -

палаючи простогнав

від жадання, бідолашний

де М'ян. - Я ще не покійниця, щоб уже дзвонити, відповІла незрівнянна

Нсана, але барвистий

все ж взяла папірець і,

уважно оглянувши його, сховала за пазуху (чи то пак, за корсаж!).

[Uевальє де М'ян був шокований І мимоволІ ви· гукнув:

, Мал.

Б.

Горба'lевсьного.

<Нова.. жизнь» орган Броаарскоro городекого KOMH'feTa Коммуиистической партии УкраинЬІ, roрод· ского и р&lІоиноro ейве,тов иародиыx депутатов Киев· ской области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выодитT С 17 апреля 1937 года. Дни выода:: вториик, среД8, ПЯТllllца, суббота.

Броварсь..а

друкарня

по

сто

грамів мила на квартал. І видають. Сто грамів і ні крихти більше. Зав~­ ли якось імпортне. ПО сто п'ятдесят грамів.

Розгубилися.

ЗателефР-

нували. І відкрили ко­ оператив по перефасовЦі мила. Ціна зросла при цьому

чого.

втричі.

Але

Головне,

одержав

своє.

грамІв

красуня-віконте·

но

зауважила:

-

ні­

Вася

цукерку тре·

О'Нсана

Я

це

щоб Сто

са

досить

слуш·

Уж сам, ласунчику! працюю на фабриці,

котра їх виготовляє, І то­ му хочу жити довше, нІж

Ноли шевальє' де М'ян

лицяються

Без слів.

уклІн

Шевал ••

-

nицар,

кавалер.

2 Це !Са,

по-н,ашону Н>аче цукер­ тlльк.я набе·Г81'О см'а"lніше.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦIJ: реда"тор.

255020,

Про

це

свідчить і ста·

тистика: довше

*

*

жінки'

завдяки

інформоваНОСТі вому

живуть

чоловіків

І

здоро­

глузду.

Що

й

казати! в

більше.

-

і

ні

наша

рІд­

ДffИ.

ОНУКИ.

тут

не

вндно

О.

Гуцола. (РАТАУ).

4_08-76;

крих­

А він і радий. Про нього турбуються. Там. Вгорі. Бо вони не мо­ жуть без Васl. Він­ їхня надія І підтримка.

Скажуть: "Треба. Васю,>, А Вася. як той піонер: «Завжди готовий!~ і пря­ мо

в

джунглІ,

ві в пащу. ний дурень

крокодило­

Щоб розум­ 3 портфелем

ходив.

А не стане Васі... ОЙ, щО бу де! Страшне бу де!

Володимир

тІ. Трали, Сачки, але теж були впевнені в со­ бі. Донки переживали більше. Перемети ж намагали­ ся

менше

звертати

на

себе увагу. А Динаміт сидів. наче води в рот набрав. Тільки й чулося: риба, риба, ри ... Але, як це часто-густо буває в житті. все рап­ тово змінилося і набуло зовсім Іншого забарвлен­ ня і напряму. Оскільки на збори бу­ запрошенІ делегати з правом вирішального го­ лосу від сусІдньої секції

Збори

дусІ

часу:

бурхливо, активно, на· пірна, нахраписто... Но­ ротше кажучи, в дусі на­

(теж тісно пов'язаної з водоймами). слово взяв Дощовий Черв'як. Я вІд імені всіх численних видів кільчас­ тих зобов'язаний зверну­ ти

вашу

шановну

увагу

Обговорювали надзвичайно важливе екологіч­ не питання: «Захист на­

ось на що. Всі ви тут тільки й торочите: риба. риба. А власне кажучи. що таке риба? І для чо­ го вона? ВідповІдь оче­ видна: для того, щоб за­

вколишнього

смажити,

ІдОГО

непростого

ща..

часу.

середови­

Висловлювали

різ­

ні думки: авторитарні, командно-адмІністративні,

альтернативн",

розумні,

тямущі, непутящі, без­ глузді, дурні і зовсім ні­ якІ.

Основна

полеміка

зварити,

засо­

лити. Про нас же,­ продовжував Черв'як, -

ніхто

не

гуманно

Мал.

МІЩЕНКО.

ли

ГумаННість проходили

квартал

ти

думає.

Хіба

витягувати 3

це рІд'

...

ної землІ чи гною. жив­ цем(!) насаджувати на гачок,

кидати

вколишнє

воду. а (будь

в

чуже

на­

-

середовище

потім, вона

коли риба проклята)

спіймана,

викидати.

півживого витого?!

доволі

на-

cotro-

Збори lIідреагували бурхливо-схвально, бо бу­ ли присутні МотилІ, Ли­ чинки, Мухи, Жуки та інша

жива риби,

А жить.

наживка. як їм і нале­

мовчали.

Резолюція проголошу­ вала: «З увагою і розу­ мінням обговоривши пи­ тання, яке порушив ДоЩОЩІЙ Черв'як. розвиваючи гуманні відносини,

що

шому

намітилися життІ,

в

найБІльш гуманним дом ловлі риби за могою динаміту~.

Всі

були

мето­ доп о­

надзвичайно

задоволені ними

на­

вважати

проявленими

почуттями

гуман­

ності т. д .. і т. п. і т. ін. Особливо бурхливо ви­ словлював

. лення

своє

задово­

ДинамІт.

Звідкіля взявся?

тільки

Віталій

і

голос

МИРОНОВ.

за­

в'язалася навколо питан­ ня про варварські засо­ би, ловлі риби, оскільки

збори проходили в під­ секції «Водойми»секції «Вода. товариства «Сві­ товий Океан •. Міцно і згуртовано трималися Гачки, Блеш­ Ні, Острості, Гарпуни та

інша була

братія. Ухня логіка залІзна: дІйсно, не

руками

Дещо

ж

рибу

ловити!

хвилювалися

Заст. редактора В. ТУГЛУК.

Сі-

К.Ї8а.к& обла~тlо, м. Бровари, 8УЛ. КИЇ8ська, s.ступв.... ре ......тор.,

.Іддlлу п.ртlЙного житт"

уцраміlllll! у спр.их 88АaJlнаЦТ8. ЬOJlіграфіі І киwкковоі А'7Е8р.l: к.ІК.... о"'С!'Іо, м. &ро••р., .УlI. К•••"8, 16•.

I<ailc.uro o6.1acllOro А,ірес:а

-

*

па

154.

- 4-64_61; .1... по.I .... л.ного се .. рет.р., .1...... IJly сl... с._о rocno... apcT.a - 4-23_26; .1...... lлу ПРО.. ИСJl080стl І соцІальних пит.н. 4-02-92; .1...... I.ІІу Jlистl. І ...со.оТ робмн 4-04-81; .1 ...... I.. у радlоIнфор ... пIТ 5-13-81. Телефонн:

тоБІ,

порт­

ти.

покри­

гроші

тримає

видавати

На що

зустрІв

колгоспні

руках

- Але ж ба з'їсти!

я,

Ми ж можемо 'ім про

в

вказІвку

дра­

допомога

світ-

Є чим

ПIАТРИМКА

І

працІ,

ненька.

він не просто дурень, а розумний дурень. Дасть

добровіль,

НААІЯ

у

жнттІ.

.фель з КРОКОДИЛЯЧО'і шкі­ ри. (З джунглів присла­ ли за Васині шкарпетки). Цього треба боятись. Бо

Створили товариство по боротьбі за тверезІсть. Сказали: .Треба, Васю.

нас

-

за

на

ме. Хіба через одного вашого Пампуху вже й не вірити в перебудову? Он на з'їзді керівництво

Вихо­ А ще добро­

накази сто­

Ну, що з того? кум. Скажу я чи ти, вони перекліпа­ ють, звинуватять застій­ ні часи. А живуть, ян і жили. Навіть краще. Но­ лись голова будував собі

тили пальці. А з виборів ішли, ніби з похорону своєї совісті •.

-

І тільки кабачкову.

по

мовив

дер­

протест

lIриче­

оселедці.

-

як

дру­

кишені

щоб який

а

ма­

тикувати.

Не підні-

-

піднімали,

стопудову

гу

очима

гнилі

гласність,

відкрито голосували. Пампуха був єдиним кан­

ОНУКИ.

успіхІв в

гордитися: його шкарпет­ ки полетіли в джунглі. А є не просто дурень. А дурень з дипломом. Гірше, коли з двома. Та

лу грюкати, на сесіях чи яких засіданнях дрімати.

я.

А він мені знову: лосували

'ім

накидати

як

вказівки давати, писати, кулаком

проголосува-

ДІТИ.

до піднІме голову.

ВІн

Бо ку ди їх дінеш, безро­ бітних. же не повинно бу­ ти. Бо робити ж вони не звикли. Вміють лише

за

Але ж можна тепер

за

цього

Бо де ж це бачено,

Тепер «спеціалістів. бу­ дуть у кожний орендний

років •.

двадцять

.

щоб рядовий робітник одержував більше дипло­ мованого спеціаліста?

співав:

престолу

мають.

Тільки' й

ло.

скину~ь з голо­ Він уже приріс

свого

ста­ зем­

всі, як миші, і ждуть, а а що воно далі буде. І теж одержують гроші. не прожитковий мінімум.

повірити,

що

гроші

чого.

вує п'ятьох дітей. він є членом всіх вільних товариств.

IteTax. Тільки принишкли

по телевізору вітають нас з Різдвом. І всі ате­ Істи стали віруючими. Раніше церкви розвалю­ вали, а тепер будують. «У

і

на

- А начальство де поділось? єхидно ус­ міхнувся кум. Воно ж так само сидить в кабі­

протилеж­

не.

народу.

РОбіТннни

господарями

лі

почалася,

доказував

хоча б оренду.

НареШТі,

нема

працює по 25 годин на добу, а одержує зарплату за вісім. У відпустку іде тільки взимку. Усть ікру.

ПЕРЕБУДОВА?

сонця

чолоmк.

є ПРОСТО дурень. його

просперечалися,

радостІ,

лого

деньІ.. боятись

нІч

тя,

Низький

ДРУЖИНА,

Ми-

колаївнl в день 50-річчя нашІ

.'

получчя.

СьогоднІ

52 (7961)

І любій дружині. матусІ, н.аАрlднlшlЙ

.:,,",,-,))1&

... -

цілу

.НІ

СОВRЧНІ ВІТАННН

cu ::z: :І

Ж И Т Т Я:t

то,гіІІЛі.

Індекс Друк

ковани!!

61285.

офсетииil.

Обсяг

аркуш.

Ти,ра,ж

примі'Нlf1(ів. За,мовлення

N.

1518,

1

дру_

16,788

#52 1990