Page 1

n~O.n ЕТА Р І

7

r

В С І Х КРА н, ед н А АТ Е СЯ І !!!!!!!!!!!!!!!ІІ!!!!!!І!!!І!І!!!!!І!!І

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТJ·JУКРАІИИ, МІСЬКОІ І РАЯОННОJ РАД НАРОДНИХ lI.ЕПУТАТIВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Газета ВИХОДИТЬ 8

17

квіТИJl

року.

1987

Субота,

N! 52 (6508)

квітня 198З'РОkу

2

дують

-

нове

без

ступІнь. ЛенІн і c~opeHa ннм парТіЯ більшовиків

суспІльство

експлуатац!У,

очолили

на-

ну

першу

перемож­

соціалістичну

рево­

сильства, матерІа~ьних І духовних злиднІв, злився створений Марк'

люцію, яка докорінно змінила' соціально-полі' тичне обличчя планети.

сом

Почалась ера грандіозних

науковий

Радянські

комуністи пис

звершень

до

найбільш

впли-

класу,

:вовоУ Ідейної течії в усій ~віТОВій цивілізації марксизму-ленінізму.

1

стають

масштаби

подвигу

історичних

робі тничого

.

народних мас.

Безмежною є любов І вдячність людей праці всієї земної' кулі до

Чим далІ йде час, тим

1Існішими

та

Маркса

смисл лите ля і

життєвого

вождя

го

титана

і

Устин'ова,

К

У.

вчителя світово- Маркса до

нерівництво

дії:!>

виступив

канди'

револю' особливо близьний і доро' дат у члени ПОЛітбюро nійноІ теор:ї. Пояснити І гий Иарл l\IapKc громадя- ЦИ ИПРС секретар ЦК

-

змінити свіТ

таке зав-

Р

·данНя. ставив перед сво'ї- нам

..

..

аДЯНСЬКОl

ИПРС Б

кра1НИ,

де його вчення вперше в

.

П

.1\1 .

Генеральний

ономарьов.

иисновок

'ми Ідейними і політич- історії втілено в життя. з усього вчення Маркса, ними однодумцями Иарл. В Моснві, У Великому сназав доповідач, полягає

Маркс, який присвятив 'Усього себе до останку справі реВОЛЮЦіЙНОГО' .!>новлення свІту. Вчення Ма РКСа явило собою спрз'вН\!ню революцію у сВітЬгляді

І

рсвітило шлях шим ЦіЯм.

Вірним

комуНІ з- 'що шлях

наЙГЛl!б-J~у, • .ІЩЖДЯ '1 вчителя сві' пронлав

соціалr;.ним реl'lБЛЮ-

послідовн:иком

Маркса і . Енгельса був ЛеНіН. яний підняв марксизм на новий.. вищий

гатилося свідом

грандіозним

до­

мІжнародного

ро­

тового пролетаріату.· нар-. ський . ла Маркса. . ,ваний

Бурхливими,

тривали- т

до

росій-

пролетаріат, керолен:нсьною пар'

Найважливішою

".

ми.". оплесками, СТОЯЧjj, учаснини урочистогоза<:і· дання зустріли товаришів

соціалізму

,1Jюдству

()Ю переft1Щ'И нашого іУ в боротьбі 3а С07 ізм було те, що пар'

Щоліта в усіх куточках

нашої Батьківщини

1І0ва

епоха

в

су Деmн€ва

-

теорії

в

втіленні ЇУ в життя. Те­ пер науковий СОJ\іалlзм включає в себе І досвІд переможних

соціалістич­

них реяолюцій, nРд. звичайно,

Жовтня,

І

насампе· Великого

досвід

нутого

розви'

соціалістичного

сvспільства в СРСР.. І до­

дів.

підкреслив

наприкін­

цІ доповідач, наvновий СОЦіалізм. маРКСИЗМ'лені­ нізм був і буде надихаю­ чим джерелом світла І! POC'~TMy, на лійним і му д­ рим

у Льодовитому

І

успішному

кеРіВНИЦТВОМ

до

діІ.

В

3

ІСТ І ПОЛІВ

було

Механізатори

нашого

:проведенні

весняних

по­

,1'ІЬових робіт: вони закіН­ "lили сівбу раННіХ ярих

також річних

тарах

заплановаНіЙ

крив

СОКОПРОДУКТИВНОЮ

пра­

озимоІ

однорічних

добрива.

вич НікітІн та Іванович Чуняк

трав і

пшеницІ,

азотні

кормові буряки

ц~ю вІдзначились екіпажі сівалкових агрегаТіВ трактористів Миколи Павловича Довгодька.

гектарах трави підсіяно. СУМЛіННО трудиться на сівбі гороху механізатор

центнерів

Іван

сено

Івана

годько.

1

ДУТЬ

роЗМІщеНі

Харитоновича

Дов­

ronьxa, Михайла Федоро­ lВича Булаха та його. <:и­ ~lB Михайла 1 Бориса, !\ІИНОJIИ СтепаНО,БИЧа Ця-

Харитонович' Він

сам

Григорій вносять

аміачну 'ВОдУ на зяt5у під

на 75

ку

Дов­

ПрОВО­

ДИТЬ І передпосівний 'об­ робіТОк грунту. ВС1>Оro буде посІяно 50 гектарів

ж

на

норму

-

по

гектар.

добрив

на площІ,

Та­

вне­

де бу­

однорічні

трави.

,

Ю.

.

ЛУЗАН,

ДИректор радrоспу сЛІтIdвсьКИЙ••

ц1е:І культури.

світловий

день

lІе стихає· гуркіт моторіВ !'ракторів на полях рад­

roc.rry . <ЗаворицькИЙ~.

пересlJlЛИ

сІвбі

ози.м6У

ярих

На мрнових та

~днорlчних трав ударно трудиться М. Є. Зайцев та С., І. T.poxa~eнxo. Ден­ ~

норми

виробітку вони

но

пmеиицl,

roтyIQТЬ

п1JX

ивх

добрив

но. ~ lIOдій М. О. ШalJO

. 50.-..80

!lQJ1OJ1X.

пра­

цюють і сівачІ С. Р. Ми­ f(итась та М. О. Иривець.

~ацюв l/fJ ЦіеІ

роботи

ранніх

сортів

на

площІ 70 reKTapIв. БеСІІJlННМИ. турботами

зайнятій

ЩОДНJI

Стараино

діння

орrЩТ{·

вець, ЯКИЙ протруює зер­

115--120

тони картоплі 1 сьо­ годнІ приступаємо до еа­

картопJПO.

На р()3кидаIПJ1

прояровизовано

460

рете.7ІЬ'

площі

БезперебіЙНУ' роботу сі­ ваJIRО'ВИХ агрегатів забез­ п~чують Є. П. МИСЛИ­

процентів.

на

дарстві

reктapIB

50

І. Б. Нулеихо. На ,пере­ орюваlfНі зябу ПР8.Ц1О8 ЧОТИ1'J1 трактори. НаЙ'l!lИ­ щ6ro виробlТRy на arperатдобиваються комсомо' лець Олer Латиииик та П. Т. ІЛJПOшеихо. 'На перебиранні бульб

виконують

за.пученІ ,також службов­ цІ, пенсіонери. У госпо­

рая, я.кий працює на шд­ везеш насіння. Мехаи1аатори таож

живуть І НІІ

о,ци:и

.

.. •.

капусти

п1.д

Бо­

розсаlЖУ

на пло­ посіяли

reKTapa, гекта1)

Площу

П,

овочlвиики.

вже посадили

р&ИВЬоУ щІ О,в

редиски.

крІп

готує

Кіндратенко.

L

r.

а. '

На

дувально,го технІкуму. _ базового в системі Мі.нlстерства . геології СРСР. у навчальному п.лан.!

шого

завдання

кварталу

МAJ'ЧЕНКО,

ro.1IOll!loro

прово­

пер­

колек­

тив ~вітлотехнjчного за­

воду.

Продуктивні~ть

праці

~клала

про­

106

центів.

у торговельну жу,

на

мере­

промислові

ПРи6м~тва

та

під-

у~танови

надійшло

додатково

до

плану

різноманітних

свiJ'ильників «Орєол-2», «Ореол-5»;

«Фламінго»,

«лпо-зо»

1ОО

та більш

'І\ІІCJIЧ

іншої як

на

карбован­

ців.

проФесій:

стей

ПОРТуВав пРо

перших ра­ виконання

плану трьох місяців ко­

лектив

бригади

слюса­

рів - електромонтажників

Катерини

Тимофіївни

Романенко. Л. ПАСIЧRИR,

И8Ч8.1IЬВRК го ШдJl1.пy.

і

8 12

сивого

проходЯТ!J

практику

ви·

учні

Випуск­

Міністерства ге ол о г і І СРСР, а в деяких районах

спец!аЛЬН0" ку одержують у TextнiKY­

спеЦіал!за- мІ

цій. -Високим

~айбутні

є престиж надр.

цього наяча.1ЬНОГО закла-

ду і в. нашій країнІ, І за

На

РО'звідники

знімку:

майбутнІ

РОЗ'ВіДНИКИ

РОДОВИЩ

Оленсандр

Мушта

ко­

П РУ'бе;ками _ технінум рисних копалин Михайло готує нац:'ональнl кадри Погре6н<Як, Анатолій Бо· для 45 країн А:3!У: 'ДФр1і_ . JІягевич. Євген Иапитуха, Л

ки і

А

..,.

атинської М,!:"р'~JiИ' олександ.р "'анура. .reX'mYMfi9 n

Темр';у..

.

лабораТОРІЙ, 28 каБІнетІв, оснащених сучасним об­ ладнанням, ла.боратор;я

'Фото о. Бормотова.

(Фотохроніка Р АТА У).

РО3ВІАНИКИ НААР Рішеннями .ХХУІ з'їзду перед галуззю по розши. ИПРС намічено забезпе· 'ренню сировинних баз у

шraвoво'·

територ!ІкраУ·

боти

вестимуться

по ву.

ни, збільшенню рОЗвіданих гІллю Кузбас.!, ДонбаСІ запасів мінерально -си· і на Далекому СходІ, по ровинних ресурсів, насам· залізних рудах на Ура­ перед

палнвно

.енерге·

тичних.'

Лі, по свинцю І цинну

на Алтаї,

Працівники га.'Іузі праг- в Примор'ї.

по

ОДОВУ--

нуть забезпечити 8иперед·

Особливе місце в пла-

них зЗ!пасів корисних ко. п-алин, порІвняно з роз' витком гірничодобувної промисло.вості. План при-

нах займають геолого роз­ відувальні роботи по під­ готовцІ новИх мінерально­ сировинних баз для ство­

жаюче

зростання

РОЗВlда·

росту розвІданих запасів рюваних агропромислових за 1982 рік виконано по І територlально-вир06ни­

ВСіх

ноРисних

копалннах. чих

ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО освоєн.

ня пІдготовлено

130

вищ.Зміцнилась,

комплексів.

перед

Насам­

це стосується

родо- БаЙкало·Амурської

розши- стралі.

Поснляться

зони

маг!·

робо·

рилась сировинна база ти КеІ. морському шелЬфі нафтової І газовоІ про- У СВіТОВОМу океа,н!. мисловості. Завершено У розв'язання розвідку ряду родовищ вольчої програми газу.

покликанІ

Істотно

носності

внести

розширеио геологи. Іх

перспентиви

ру,

Одним' 8

--

країни (жреМі експедиціІ на 30-40 процентів передбачено. напевно, укомплектовані ними. весь «спентр:!> геологІчних Добру, в·себlчну., пlдr:o тов '

вивчен!іЮ

процента

103,1

виконав

ПамірУ

океані до

-

чити прискорений розsи- районах триваЛО'Дlючих ТОН робіт по геологічному пІдприємств. ОСНОВНі ро­

достроково

продукціі

ШИРШАG ФРОНТ РОБІТ Повний

план­

тепер

ших .полях,Молодl меха­ нізатори із загону родю­ чості Анатолій Григоро­

насІнНя

багаторІчних трав під по­

Ви­

а

Иипить робота І на Ін­

посіяно

зернових культур на всІй площі.

площі,

коренево вНОСять сівалка' ми

Квартальний

світу»

вік навчається на денно- старших курСі'В.

(ТАРС).

РУМами'

ділках механізатори при­

100 гектарів одно­ 'l'paB, на 47 гек' висіяно

мерз­

поживу

ось уже. деНілька днів на другому й третьому від-

би та Василя Юхимовича Матвією(а. У господарстві

по

грунту

розкидано

по всій

Ранні зернові посіяно радгоспу добилися II~P­ шого , трудового успіху в

Раніше

ло-талому

Чукотці,

му І Зdо:jному вІдділеннях нин'и технікуму працю­ Ииївського геОЛОГО'розві' ють в усіх оргаНlзаціях

внесення мінеральних

добрив.

«даху

Понад двІ тисячІ чоло- рООничу

На посівах озимих 'l'РИ­ ває

на

вІд Землі. Франца-йосифа

розвитку

марксистськоІ

-від

Балтійського моря Д'О ми­

б;тничого і всього револю­ ційного руху. Завдяки Леніну відкрилася ціла

театрі Союзу РСР, 30 в неминучості перемоги свІд побудови соціалізму березня Відбулось уро- ссщіалізму і комунізму. в ціломv nяrті країН. ДЛЯ ИПРС. для всіх чисте засідання, присвя- Ми вправі' пишатися тим, борців за Ін­ чене 165-річчю з дня на' що перша переможна со­ справжніх родження І 100,річчю 8.· ціалістична революція тереси робіТНИЧОГО класу, дня смерТі основопоJtож-· Відбулась У нашій країні, За свободу j щастя наро­

одноча.С;1I 0 ....ImXa-~НауКоВого

і свJ.й навчальний полігон площею 1О гектаріВ.

За сто років Rtсля Маркса його вчення зба­

головне

«Вчення

нласи програ.мова.ноГо навчання, лабораторія ЕОМ, зал машинного І бурового обладнання. .Є

1

C'l'BOpe-

уку.

Ф.

З доповіддю

. Але

розвивала

техніЧНих засобів нasчае. ня, два лінгафонних 'каБІ­ нети для вивчення росій­ сько:! та Іноземних' мов,

Д.

революціонера,

пролетаріату.

творчо

вміло застосувала

!1!!!~ геолога

ну Марксом, Енгельсом, Леніним РЄl30ЛЮЦійну на­

ИПРС В. В. Гришин.

великого мис-

-

тія

~-_._-----

Громино, М. О. Тихоно,в;а,

Черненка, В. І. Долгих, В. В. Иуз:неЦОБа, Б. М. Пономарьова, М. В. Зи­ МЯИіна. І. В. ИаПітонова, К В. Русакова, М. І. Рижкова. Засідання відкрив член ПОЛітбюро • ЦИ ИПРС, перший сенретар ММИ

.

соцІалізм.

шаються своЄю приналеж- завоювань вістю

Ю. В. Анцропова, Г. А. Алієва, М. С. Горбачова, В. В. Гришина. А. А.

коп.

давтра-

Геніальний м иеПИ'тепь, • поnум'JlНИЙ реВОЛЮЦІонер З живою практикою мІльйонів Людей, якІ бу-

2

Ціна

Продокраїни вклад

1

завдання'-

нафтогазо- зБІльшити. розвіданІ заП'сІ..

Західноro Сибl' си сировини для виробни.

ПрикаспІйської заП<l- Цтва мІнеральних 'добрив,

дини, СхІдної

Туркмен!І. пІдземних

вод для сІль­

Принципове, значення має ськогосподарського вироб­

виЯ'Влення СобіНСЬКого ро- ЯИЦт,ва, зрошення посуш. ;:{овища в Ирасноярськом:v лив их земель І обводнен.

краї першої велико] ня пасовищ. пlдземн01 клаДО80Ї газу Передов,ї бригади 'про.

на Сибірській платформ!. ьідних

профеСіЙ

галузІ

У 1983 роЦі ОСНо'ВНI ро- вирішили достроково ВК­ б()ти концентруються в Іюнати завдання 1983 ро_ IПlйбільш перспективних ку 1 п'ятирічни В цілому. нафтогазоносних провlв- В ціях, вугІльних басейнах j РУДних

раЙОН'<lХ.

До НИ»!Ur

ОСlfOвl їх зобов'язаиь ефективне використак­ внутрішніх

ресурсІв

належать ЗахІдний І СхІд- -зреста;ння продуктив­ ний Си6ір, ПРJlкаспllt, ностІ l'Jрац1, суворий ре. Иа3ЗХСТ&JI І СереДИJl AalJ1. жи!м ековОМ1ї.

BeJ18Q

М......

croaть

(ТАР.С);


Ак МІІ Іже n.......JIJJII~; ..........., ··ІУІІІН­ му иуп .. tур.. I1д&1",,1 lIIrоАМчtf!_.IftIIЩI •.

Досягати nOCТUM_' мети

ОСіlт" 118 1Імі «РОЗІм""'піsнаlап ..нot1'itИIНОС­ ті Сnух.ЧіВ». 3 допо. . .~ «Розвltтон ttbНaвал .. -

~. A9nOBIAI teKpeтl1'j ·'. . .К...., ",,"' ' " '. М""JlА

n""8tiHAlli111 MicttJpaiiltH), си,*- па~ті •• НШ, ......п .. с .. н. . '.lчаННJI Ті".омічнd

ххУl з'ї.зд МРе· aotTaBIf8 аас­ Дцьшого_зJlф ': .~1 -ся ",ефеКТИ:dостt мивть, иmпt'. ноУ акт".кот сл~.. питаlМ AlВwOГI ~аilНЯ -- іРООwrи ВtyаЛlllН1mИМ набул~'l .d!"a ~K8t~o. формуван~в слухачlt зміст ідеологІчної роббfЙ, пrНfs~е­ освІти .. у. ЦБ'ОМТ1>ОцJ "вона Rlm:Чує '1fAРКСИСТСЬ!tО1'!\) СВІтоrЛIlДУ. організаційно-методичного удосноналеННJI систе­ ти її форми І методи у вІдповІд­ 165 lШC!л, заняття в яних' вlдвlду.Іншим важливим моментом ро3" ми партіЙНОЇ ОСІіти в Сlітлі вимог постанови ність з вимогами часу, особливос­ ют. поаа.д 4.000~ух~чів_, Приєl'4- ~ іИ~}l . nlзнавальноІ аКТИВУіостl • ЦК КПРс ВіА 26 f~а8НЯ 19' 1 рОну «11р6 Дllль­ ТЯ·!lfиниНіШНЬОГО етапу сусПіJiьИ()­ но, ЩО; сtsб!J1IЗ'увався "' СRла,l{' Йрв-' ItpOБJiемнйй метод навчання. Ві. ше поліпшення .nljpfiiiHOfO "'8в~IitfНJlВ .8іtлl. го розtшtку, сучасними з.пнтами, l1ittцдиС1I •• J!:кі іnУ&~IОЮ!J.}>ЗлМР- рер~дбачає не лише ПОВlдомленнJI пот.ребами й Інтересами радян~ь­ лодими . трудІвниками. УмІло викомунІстам 1 безпартІйним rOTO" ріШfнв ХХУ' ,",ду нпрс. Н8 иtНlf.ttренціі ви­

.,I'·'

отуПив ТИЛО.

сеliІНІтаР.МіСltКН'МУ

Пар1I1' А.

Г.

му­

Ciollta.HI '""МlЩу,.,. "МІ .8те,,1811" н,н.е: ренціТ.

За

перІод,

nаРТlЙИОГО

що

МИНУв

ФОРУМУ.

після

It~рвинНI

парторганізації Броварщини напевний досвід пІдви­

щення

теоретичного

пізнавально!

ноІ освІти твормий

lІаукового комунізму по курсу «ЕкономІчна

paJ(rocny Ім. БО-рі ..",. СРСР

активностІ.

:ВПЛИВ

теоретичногО

на­

JЮГічн6ї роботи. СьогодНІ осdбж:тнА! Для чого залу­ м Іх основІ ру дують 'ИТИ 'ta1i багато людей до

КОІЮ, дО 20 грудня, з усІх техніko-еКОJlомlчних показникІв. У сІльському господарСТВі досягиу'1'О

. ,рі",. цtи

то

-

poбorи НІс1д. ним? ДНіс,но, Пл·ан осоБIfiCТИ;Й, але -' ..'Ь­

Складання І реаліза- If.1fll 'l'ОМУ розумl~нl, що в ТlЮрчих планів ~ ньому вмІщені мої :,НДИ­

одна Із форм

зд:Й{:н~ння slдуалыt зобов'язаlННЯ як

лев!нського принципа тlСHQГO зв'я'зку нашої пропа-

КЕфl,l!lннна пол:тичних за­ иМь, за що несу персо­

raJНДИ

н8:льну

JI.lльною

з

життЯІМ,

з сус-

практикою.

.Але'

віДПОв;дальн:сть.

ідейне

Особистий т,ворчий плаlН ТРУДіЯщиХ.

для мене

-

це конкреТ!м

.і детальна

значпмий

х·арактер

І

програ~. ро- участь партійної органі.за­

боти по тЩ\их

9CIIl1ряШ\ах:

вихов,ання

1\~aє сусп:льно

основних цП, громадськостІ в пл а-

ВДОСІюналення нуванн!

.навчального

процесу

підвищення

І

тгної

к.()нтролl

її

роботи.

в

результат;в

ідейно-теоре- не тільк:и ВИіпраВ;J;ана, але

ТИЧіного р:'вня знань; нав- Й необхІдна. чаННJI слухаЧІв навичкам Ми!: тв'орчий план скла­

самоосвІти; РОЗВИТОК' їх дається із трьох основних 'ІРУДО'ВОЇ 1 громадсько-по- РОЗД!JfIВ. Один J.з них при­ л;тИч;ної ",ктивно,стl, за- CJlЯ'ЧЄіШ!IЙ завданням, ма­

Jiучення до боротьби за тер;алам на'вча,ння І без­ 'успішне Виконання зав- посередньо пов'язаний з дань п:ятирlчки; моральне рІчним ' навчаЛЬНИ1~1 пла­ вихов,аlННЯ слуха'чіВ; зростання вла,сної теореrич-

ном полі ТИ'ИIОЇ ШІ{ОЛИ, іЗ'ключаючи його ·в себе, ян

іНої 1 методи'ЧНОї пlдгатов- ча'стину.

1\И.

Другий

розділ

Особистий творчий план спрвмований

рІО<

шrану

на

Ідейно­

розраJёований

на

за цей пер;·од

з допомо- КИ їх Пізна,вальних

1

вихЬВНУ роботу. його роз­

вказує на тІ результати •. ~a яких я по~инен досягти ЗНаit."я

го':() І при СЛУХ3Jчlв.

участі

вимМ'ає доброго слух:!:чіl'i, не тІль­

своїх носtей, але й іRдивlдуаль­ НО'іІІСИХі(mог!"ШИХ Q'СООЛИ-

-

Робот'а над скла~НіНЯМ ltостеЙ.

'l'ворчоtо плану

ІНИ,/!:

зд!б­

склад- нИ'Ми

-

вІд

ЗустрlчаючИ'сь 1\3 за:няття

Д·О

зl!­

1 трудомісткий npo~ няття Дl:!а рази в мІсяць, цЄё. Перш за все, я доб- важко забе:шечИ'ти роз_ р;е оомислив наіЗ'Чальний "~JlСКЛадних вихов1!УРС,

ПО

якому

.ведеТJjC~~е·сти

МенІ

до-

ів шкот, ЧІТКО . уявив,

fI!>l

\3а'!ЩЗ1ІfНЯ буде розв'язуіВ,ати в маибутньому . ко· ~е.КТИ>8 радгоспу в ЦІЛОМУ! БироБНИJЧI ПIд:tЮЗДlЛИ, де трудятвся:

Мі(}Ї

них З'4ВД2И&,

заняття Hep~д

слухачІ.

С1\8JМlИ.

які

Тому

в

ООчих

пра- участь

мІсцях.

ми

творчого

пл,а,ну,

Blдв! дувзн·

спІльна

в сyQотниках, к,о­

дИ'ВІдyJaЛЬНИМ бес!д.aJМ рі6Н1 теми 1 т. п.

ЗдlJ.k,нЄНlНЯ

11

на

в\nQВНИ:Х

ознайомлюю з ними Сl'iоІх

фymtцій багато в чому за­

врахувати Іх п.роІЮЗИЦIУ; побаЖ!аН:НJЯ. ПОТіМ з проентом плану знайомлю сек:ретаря парткому, членів

моє! 1'еореТИ!ЧНОї пlдго­ ЮВІКИ, методичноІ ма'й­ cTepнocтt, розширення за­ гального свІтогляду. Тому

:\ІЄТОДIRНОЇ

в

СJ1ухачlВ, для

ТО1'о, щоб лежить вІд вдос:кона.леНRЯ

ради, това,ри·

.наступному

роздІлІ

шів ло пропаганднстеЬК1Й П1!ред6ачаю систе.мlатичн~ роБОТі. c8'МOCTHtнe вивчення ТВ'ОВсе Ц'Є, безумовно, до- ptв клаєикl!В марксиз!му­ Пома.гає збагатити змІСт ле:ві'НІ:nry, партН!:Il'ИХ д{жу­

ri.;'шrу, конкреrизуваlfИ Аого І, зрештою, проект ПЛ4КУ виноситься на Р00r ля:.д членІв П3'pтltОМУ. Я ро;щовtдтaю товариша'М про тІ н·asчВЛЬRl ! ІШХОВНі заходи, янї наМlче1!<І здіЙСНИТИ протяrом року, ооум,о/Шюю їх. цlлееtrpll-

меитJJв. л.ітератури по тео­ plI і методицІ партійної щюпа'г8!ВДИ, . педа.rornці, ор6/}'орсЬ'К11t }МЙСтерності., І ОСТ8IНJ1Ю. Пл~ не є щось незмlнпе, вІн не догма. В залеmІЮСТі вІд рІз~ обставин до нього МОЖіН8, І. потрібно вносити

У резу.лЬ1'аТ! дОІіовнення 1 УТQtrненнЯ. кол~ктивного обговореifНit Нant>ИJКлад. пdсля виходу

MOB8JIliICTb.

план стає БІльш коmфет- в світ матеріалів ЛИСТОIЩ1-

ННlМ, краще відповідає Д'о!Юго (1982 р.) Плеl!У'МУ ..,ВДМНЯМ Ідейно-виховної ЦК 1{ПРС зразу зробив

f'СІботи в наш<н.1у paдtcit- HeO~~iДHI. попра'внн.

nI..

'сїЩ

~QВЩllІ ...... _

на суму

....

АХ!

~• .....

свI1Jt/)'tе:ХніЧJirом1 тorpa1fcnOjJ11i0ilt

М

мІльйона

10,1

09()14.

88lЮдl, в авіІ!ДІРрИЄМСТ1!l

У сучасних У'МО88Х молОДІ, чле-

1I

пам сltlJitiи jaЖЛИВО Допомогти на-

кар6ован-

б

ців. План було завершено достро-

бути СОЦlальпо'! з-рlлос'і'і. !І ерегти

Ух від шкIД.і!И'fJJiХ впливіВ, неухиль­ но rriДводити до вЕ!.і!и1tоІ і прекрас­ ноІ Істини натхненно жити,

збільшення виробництва основних

ilJ)!ЦІОвsти 1 ТВОРИТИ в ім'я висо­

яєць.

лем у вихованні підростаючого по-

видІв продукцІї -

молоиа. м'яса,

коУ коМуНіСТИЧНО! мети. А проб­

тання.

ий

Ще .однии фактором, як 8У" flJОВЛюв рОЗВИТОR· пізна~ально'l 8К4

тивностІ .с.лухачІв, є яюсна, груитовна пІдготовка пропагандиста до_ з.аняття. його

Ян правило, ОСНОВОlO

ПРО1!едення

є

пл aH-ІюнспекТ;

структуру.. запитання,

У якому передбачено визначено про<5лемнl

індивІдуальнІ завдання. В цьом)' планІ на увагу заслуговує дОБВ!~ роботи пропагандистів R. І, Аба" кумова' Із ДОКу, В. Ф. Рога •

тресту

~Броварисільбуn.,

Б.

l,

Ковшуна з Мокрецько'! середйьоt

шноли

та Інших.

СьоrодН1 можна навести чимаJiо прикладІв позитивного досвіДу роботи первм.нних партортаНізацій по підвищенню ефеКТИВНОСТі марксистсько-ленlнської . освІти, посилен-

КОJllиня у нас чимало. Це і атеїс­ В той же час окреМі пропarан· тичне, і моральне виховання; І ):ІИсти приходять на заняття не.­ піДвищення ТРУдОВОУ активностІ пІдготовленими, без будь-икюі юнанlв та дівчат, І кому ж. як не . планів і конепентlв_ Тан було, на­

Це, перш за все. стосується парt-

блем.

ня

їІ практично!

організацій

fiропагаНДИСТaJII,

спря,мованостl.

завоДІв

чя

Радянсьної

Трудового

сТоргмаш.,

працюваТИ

приклад, Із пропагандистом Ф. ~

у ИИJIiImU,oМУ навчальному ро­

Строкачем (раЙСі.rrьгосптеХНі'ка), П. М. Бабійчуком (виробниче де.. ревообробне об'єднання) та' дея:кlt!i ми Іншими. Звичайно, тане сТав.

цgx важливих про­

ЦІ. мІський комітет партії, кабінет полІтосвіти. партІйні організаціІ

Унра.І.Ни, ОрДен!

Червоного

над

розв'язанп"м

світлотехнічного, пластмас, поРОШКОВОї металургlІ1Мені OO-,ріЧ-

постійно авАняті

Пра.пора

пошуком нових

лення до доручення

у доповІді

~60

неrrрипус~имеt

років

СРСР",

npo.rреСИВНNХ. фОрм і методів піД-' Генеральний секретар ЦК ИПРО радгоспу-комбінату с.КалИТlІнсit- IІИЩення результативностІ ма,ркЮ. В. Андропов ГОВОРИ1!, ЩО лео' РСР систсьнО-леиін.єькоІ освtти. Одним кий» іl\lені 50-річчя С. ,рад- 8 СУТТЄВИХ .фаkторlв у' питанні реконливий, конкретний показ 1fЗіі госпу іменІ вО-РіЧЧЯ СРСР, КиІf:Iської птахофабрики.

АналІз

даnьш&Го

прове.дених ТY't заняtt.

показав, що

полІтично!

,лоскоиаЛ8ИНЯ системи

оЄ'Вlти '8. РОО1!ИТОК ві­

БІльшість прооаГI1Н- ~OI активності слухачІв.

дистів з усією сумлІнністю rотуються до зустрІчі з

ДосЙ'ГпеИИ1l JU,oto If знаtIНlЙ мі­

слухачами, по-

рІ залежить від пропarандистських

стіЙНО викорис'ТОВУЮТЬ прorрt!сив- ііЗ' Ось чому ми придІляємо ні форми І методи Ідеологlltногt>·, ::іелику увагу: 'іХ підготовці 1 впливу. Серед них - А. М .. Маді- . дr'У'. В системІ пар1ійноі сс]!і­

нов з Київської птахофабtyИни, Я. ':А. Сендзюк з радгМnY IM~HI вО"річчя СРСР, Г. Ф. БочеЧJКа Із

ти :райоkу 11 БиН1mньому навчаль­ иому fЮЦІ 1'ф~.230 1fPоnarаи· дистІ,в, 97 IWоцентlвз них­

ного обладнання, . В. Г. Дороднава з райспоживсrtlЛКИ, Н_ Ф. ПОКРОВ-

значна кІлькІсть -нерlВRИПИ І ctrецJаЛlсtи. 1fародноrо господар­

заводу

неdтандартного к<іМуналь~

ська Із заводу

члени і{tІРСз

алюмінІєвих будІ-

ВЕ'льних констру.кціЙ та багато

вищою освІтою,

cttll, 1151ІоJt1тбійцlв мають стаж

11f-

rфonаtап.ДиtТсь1<оІ

робotи

п'йfi і

БIЛfliI1fеf)dКl'В:.Все це позначаєть-

ших.

ших . досягнень. нових проблем,

серйозний аналІ3 які ПОСТійно п04

роджуlt жиrтя, свіжість ДуМRИ t мова -:- ось шляХ до YДOCKOH~ лення всіє! нашоі fфопагаНnИt Вона повинна <5ути правдиsоІ6 . І Р!ЩлІстичною,

а

також

Цl'Ка,вою,

д6хідлнвою і дlЙовитою. ці cJioвt в повній M~pi можна назвати до. роговказом для пропаганДИСТі!t;

. АЮ повиннІ в сМІй ПОВСilltденнНt дlяльноС'Ті поставленоІ

прагнути досягненю! мети, УСВIДОМJlЮвати.

що \ вони покликані озброювати комуністів, усІх трудящих знак' ням революційної теорlІ, навчатц Іх ЖИТИ, пРацювати І боротися по-ленlнсЬJ{~ по-комунІстичному.

------------------------~~----------_.~,--------------------

За індивlдуаJlЬНИМИ планами

стоять

ц:.внинаМИ з·о<r8:грOCJJужб. леl{ТНtВНОМУ проведеннІ секретарем партному. доовіJ/IЛЯ, нульrnОХОД.і~1!, І1\:Обмlрну8.'l.ВШИВ 3В.галь· "и,х рисах основнІ на!ІІР'Я-

тирічни було випущено продукц

даному

в сІм'ї,

ilМs4кИ • I~дl ttииіttlКМгd паltЧальноtо Р<*'! мали мІсце И8

Понад план двох рокІв хв и'я-

пропаганди­

роз~лl пла~у пом:тне' мІс­ це ПРIfД!ЛЯ€ТЬСЯ пооанав­ чалЬІНИIМ Зl8.JroД!а.м, спlлну­ ВlЗII"'іЮ із СJl')"Xа'ч~ми на ро­

А це, ЗРОЗУМ:ЛО, внМ6тає m:o Іх з.уСТРічеЙ І бесІд з

НIlіМИо,

ками та дІвчатами підходять без нале2l0Щ! віДllJовLдальностl. ТакІ

вчання на вирішення виробничих завдань, виконаняя планІв 1 ооц­ з060В'jf,'3ань. Завдяки такому пІд­ хеду змзпе-чено ВНlконання тем­ пів росту проми~лового виробни­ цтва.

СОВОЮ діяльн;сть б:льш!сtь и8рі,вник:.в шкІл 1 семІна-

.0

у той же 'Іас на oIfPeKi1x Щд- глянутl'i J{onaTKOBY лІтературу. Са.. npK_C'1'llIX. УСТ8Ж>вах п\iAn?-: мев" процесІ tюшуку 1 знаходит!t ТО&кИ 1 пр()Йе.ЦЦНll занять І юна-·· tJlIt;Ві.дПОВlд& на поставлене' запи.

з ЖИТТІ/'М' зрІС блаro­

И. А. СЕНДЗЮКА 3е останнІ роки особиМoжnиво, дехro еапереt'!!1 '11ВорчJ. плани м1щlO чмп прОТИ под!600І прак­ плз-н

ro,

Значно змІцнІв зв'язок політич­

Із виступупропаrаИАИЄТ! ШКОilll

ввійшли в прантику IДео- тИИ:й. Адже

ДОКу" ЗSIІОД1в - ' шинове:wIOНТНI,)' ~yxa'! повинеи вІдчути. що роЗо" .ТорtмаІй., фабрикиiltрJCm;O- <"В'язат" дану проблему йому пІд to .ztи1'1!Чого ТрикоТ!ЖУ. сищ, 'l'1J!ЬКИ трохи бракує знltнь • Значить, треба помислити, пере-

~&рryвання

КОМУНістів, комсомольцІв, бе8Пliр­ . тlйR:их, дальшого розвитку Іхиь6І

програма

нем.

користову!Очи тёоретичнї ~НОВЙ І' ВИХ І~~ИН, а й демонстрацію Ш.1lи-­ iJpакткчпf ,справи ІОнак!,. -.,... ~~ . п до Іх пІзнання. ПРИ Цb0f41 чат, пол!тбlйцl дьмагаються значпропагандистовІ важливо уСПIШНс) них успІхИ; J i'ft~Щ~Иl 8ф&ти .... ~П1JJ . проблемну ситуа.цlю; ності виробн.ицтва. Це в повнІй викликати труднощІ в слухаЧІВ у МірІ стос. ується парторганІзацІй вІдповіді на поєтавлене запитання •

. громадили

Нонкретна Пo.lltНИА. КПРС»

них людеЙ, їх високим політич­ ним, ку1ІЬтурнйм і освітнІм р1В­

Із виступу пропагаИJl.исtа ШКОЛh ОСНО, марксизму-ленінізму· по курсу «Історія КПРС:. піДПРМtмсtва «КНів.ОБJireпЛОМережа» В. П. СТАДНИКОВА ОДtНЄ ·~статутних ItИМOr населених nyrюt1вх. ТАН, д.а.рст.ва кра;tни (1921- ш.йстрcm IIra ~отмьиt глиОоне оволоді·н:ня Ю. О. КУ'Раше~ - ' у 1925 po~} ... знаючи. що I1роМвузла· Поруч Tp~-

Н{)ІЖНИ:М К'омуНіСТОМ марк- те&чєнкО'в,ому,

СИlстськ'о-ленIНСЬJ(ОЮ тео' lщеюЮ рlєю, постійн,а робота в

масах і осоБИ'ста

у пр()'!]агЗJНДІ

ремнІ в життя

участь

-

М.

в ioгдul.вцl. ОБС

І. слухача І. І. l{рИіВоШJIИіКа АЯТЬСЯ три слухачІ .м'оє1 не буде, я 110Рyttи;в_й-о:мУ гРупи. Разом з tFИ:Ми м·и напИсаІТИ реферат з цlЄІ обroворили СОЦlаЛ1сtи"ЧН1

Врахо~RWИ taitl -.1а- теми,

Iі'ЙКОРИСТОВy:tOчн ~{)б6В'gза,ЮНI

на

.198З-ft

й перетво- ~:~~ ~OГ~~~~y ви~ OCT~I:iHl. Листи 13 •. І. Ленl- ptк, Коокен з кощунlсtl'Ї полlтИ!m нlпшього н.авчаnыог'о по- На., Т·аний рефеРіИ' КОМУ" Щ}}tЙіНяв

також

IlндивіяУ~

пар-rtї: В зв'язку з ЦJIIМ ну слуха'ЧЬІ БУ~Q ,цоево- "Ict пlдГО1УВа..в t І!И'стyrrf{в альнІ асБQВ'язання, І ОСООЛНlв·а роль вLдіВОДИ'l'ЬСЯ лено не &lд,вlдувати аа- а R1fM пёред сл~ача~.. як.щ мзначенl заходи п~

оа.l\юосвlтl,

яка є покм- IJJ1ТТЛ, I<ОЛИ це пов'язан·о

ПраЦЮЮ'lll 'на,ц СblО- економИ 1 бережливостІ.

~~К~~с~~~~1.еиня па;ртlйця s ТРУД.RОІЦаіМИ по ~I.a С'r1ЙJtИ<М 8'<івДМШL'!'М; через ВНJcoKa

CBLд()МICT!! ПаР'

ПРО81наЛlзу,ва~1ІІИ ПіСля засвоюва'1'И теми курсу за деякий час 'ЮЙ ЧИ'lНШИ'й Тійців У

першого року навчання

8

ЇIНДИВlдуальни.ми

сш:теМI П'олlтиЧНоІ освІТи СУ'МlIСТНJвШ1f г.раф. ~- и

lt8

Q11iвбec.l.,цy,

стан вlдвlдувaиlЯ слуха- ти н()·муністІВ 8 ДІІМІ Ііі' яМоУ 8'lІс6'в~л чта.ми З8JНЯТЬ у шкОлІ ()С- НЯ'ІЬ,

нов

'Марксизму-ленІнІзМу І І КПРС по курсу « 'стор я '>, я ,пІ'ийшо,в до висноВlt··, щО форма. нолектим.ого

'!

В ~oдl ЖІШИЙ

иі:фо- досяг1'и

БIТIt1f1(,И': М<lШШCТJ! ХотЛіLв. токаР,електроcmo-

еа""- Пр'а.цююt& вЬВи з.а . графl.КОМ, був"КО"В.ЗКИl". ..... Ю'tЬ у вlдряджен:нях, І то-

ПО4

ефект,

дозволяв

екон,оміУ 700 ти­

снл:&s для .~Ta- 3~J11 для ньorQ цитаШ:lЯ, ~ЯЧ 'l<убlЧrНRX метрів при'

кl l,ндив1JtYIajtьm uJY!1Іи. tРуДН{)ІЩ1 .. 1:1 так,оМу ВйІ вийшЛо. Щ~ 1фМ1І~ IМд!кУ зве~таЄМося. ДО дд.наїічальваго ttоже1l nАткової JIfтёр" a'l'y'i1IJ, . па....... """'У ~""',... t' . і:' :3 НИіХ .Vl·.. 3i.dtY't!J lМз: It~ .зам 1і1f&Ча.Єіl'4<! той чи. lанаlВчання не зов<:l,м прИй- :Jaв1tГТJtt з-- ~АзИ., 1fa fuиitt &<:ІІ!')К'" TI!Wt._

kятна для чл~lв групи Це . '1'ItМ •Р ПrьaОЯ~~веТл~;'lІа _' 7Щ()ч· оглоу: пQ ,,~, вІк. &:1 КОМУ!Нlt+и ~ ро-

розв'язаннl

Пil6И&МИ, елУХIt'!·прнходи'1'Ь Д'О ме- ста..влених з·авд,ан~ цає ба.

ae

..

ІОЧИ 1tIIIfi~~Є'J{. І1\Ь ВА tO~ Вели<нуу,вагу" .g про-. чи Jaшfot.ty MMti'1 ~ь ~'ДИ'С't пpИДlJ111Ю тому •. .1. t c~;tm.... Ife .. d.,~~. fl:да~MY 'еМУ .....·.p.'nv' 06. Пtf!:ЦЮ1O'fll' за 1~~B jf .' ft()I'() .~a 'п@. ~ Вlдy'aлlllfИми . МанА'МИ, Я зa.:!f ft ,. . M~. С"'УJOItЧі С8'ОЄЧа,сно .&иачaJIЯ Jr!'К. P~H-6~дbМ!f ". . е- no1O<t1rt ПИ'l'aЯНЯ 8О&ІіIiUp~..й дЛ" ~kctИlltя реї І n1 .. II'QJЯФеf'i ... f'i . . . чи '1'llд~и 1111& ВНУТ~,ШН .. Оl· тини· партії .. ' llOeTllioo н.:ак;:жооеиту. мв.таюся п,ров,одитн' з нifJМ'И

3t1t

родного ·rа.зу 1 100 тисяч IdЛ·Qва'т-гоДин MeJ<TI'o..

енергіІ. У ць""""" є з· аА""" ~~'J "'.'J •.'

га І слухачів нашоІ ШRО­

ЛИ. Ю. О. Нур,ашев:ич~ ~: Ро. М:ощенна. М. 10 ІщеН1Cd. Комуністи школи не ли-

ше ОВОЛlодlвають зн.а.Нн;t. МИ, а й застос6вylbrt, Y:t на' fIpaK11I'iЦl. ВідчУ!!Мтьtll, ....

.

ЩО lх1tя пізнавальна, Т1'У4 ДОВІі

І

гpOMaДCМla ак""Ий.

нІсть зростають

з

кошо

М!'J 1,ниоли Зібрати їх на' Наведу такНЛ приклад. інди,відуапьнl бесіди, в хо- НИМ роком, І слуха'!l нз,. за:няття буває просто ае· Перед РІі'lеииям теми,цl ЛІ\И)( з',яСОtВ;'Ю обlзН'а- магвIO'l'ЬСЯ своєю сумлін-

1\ТОЖЛИ:ВО. ТНІМ бі.lьше, що "Па'ртlя • 60jЮТ1М .иа вІд. Н\СІЬ' комун.JстіП,

СЛУ~~Чі живуть в

різЩіХ будОВу ааро;Щ~і6[flШlО' '. :~_

.

нlстю бути ПРИІкладом' ддll

~.~ Щ~ товарнш!,и ІІО робо!1.


НОВІ

2 кnіТНJI 1983

ЖИТТЯ

ВИСТАВИА -ТОВАРІВ ДЛЯ НАРОДУ ае..,

І

мІсцем

роІІ'у,

_

DftOII8"'

побутОllOl'о

3Ва"JЄВИИ. П

_

pelмt

,....,. АР1І'ВЙ тар

r.

.

8IIJI8JIXOМy •. r. мur

Сюди

(\~~eтapl

Іонних Рад народних депута Тів, голови

=

лотепrі'lllOl'O,

голови .НО1'О

il!IИ~ОМ1В мІсьних та ра.

планО8ІП

промислоd1lX

uptIЄМЄ'l'IВ.

'!оproвeльних

пrl

1ЮВі.1lWЮ

3'рuки 1'08~, мало .....

аервьв",

Що'/-(- нop1rflllМfl"Y • • ~ж:-'

оо'єд- B8JNIIIII('

Itотажу.

заводу

трИ'

за сл ті.

..у

Цю

торговельного ма- боту

шинобудування

Детальну

та

інших.

оцінку

до-

мtHeнь промисловостІ 'зроблено на пленарному

1f~Й

xl~ЦiI

8&.СіДани1, на лкому з ДОRИЦ'11Ва

товарів

МО-'.lтобутового та

дарського

культур-

госпо-

прнзначеИНIІ

іПідприємствами

оБЛЗС'l'і

ЩО

(1982 р.) Пленуму . ЦК 1\ПРС. В1ІС1'уі!ІИв 38CfYII1Р'К голови оБЛВИJ{ОНJ(ОМУ К. Т Фур ов •

с.

1

DnLiIа

Після

lIt передав

ПРОМIІ'СnОВИМ _p~tвUI·~ серій­ :RorQ' ОСIiOЄЮ!Я 1 IІІРО6ииц1'ва бfm.ше 1.400 39&3-

npоблеми.

Зокрема,

ла

го.

господарстві

створен()

ГЛЗJCності

ОЧОЛ,НВ

змагання.

голова

РО­

біТНнчого комітету В. г. .!{ориін. Позав'Юра про. звучав перший випуск. рв. ДЇ'Оf..,зети. вийшов перший .JЮМер

СТ!ННів,ки.

прис'вя.

на· чений польовRМ роботам,

11}>'амторах.

В'IКТОР

цієІ

Н. КОЛЬЦОВА, rрома,цський Rореспон­

ОЛёКС&нд­

значено. що набагато по- ставку tм товарl:1і ва.рі1!.

Н.

нов

1

з

питань

режИlМУ

орга.н!'з:а,ціЙ,

мент!, 6ТЬСЯ.

У'ста­ зайня­

З0крема.зазначаІЦО'. в

радІ

внпад-

1(1& час роботи піддри· ємс'l\В сфери IЮCлуг. в то­ му. числі

І

ощадинх

ШС,

не зручний для трудящих.

,цеltr.

ральооІ ГЛJfJfyла окрємИ'J[

кеобхіДJПIX то- нер

38110дУ

металокон·

струкцій і техобладнання

О. І. ИОМіса'D розповідає

КОМУ заводІ пластмас 1 у учatiiЙКи .исtаltКИ-ОГnJЦУ. іиженерЦl е. М. Голубє­ виуобничому об'єднанні бlМ бр()lарсьХих с1еlЩіВ; ву"а М. Л. Шинкарунов! сврьваримеБЛі1>, . ~зер1'1 f!ИJtI3: 1нжемеfj за- ;3 ІрriМя !ІрО . новий спо-

оща~аси

пере­ роботи підзвітних кас І

. rрафlки

цeнтpanьHoI в тО'МУ чис11.

по

М. Лагунової.

ЯНі до

операції

І

вулиці прово­

19

ГО·

ДI!iНИ ЗО хв!ш13;т

j JO 20-~ з обідньою пе­ В!Д;lIО1!ідно. 8 13

години,

рервою.

ДО

16 1

з

ДО

14

17

годи·

нн.

Вс! ощадн! працюють І

каси MtcTa

Б суботні дві.

ход.я:ть

1 ощаднаси

сіл

району. Це д'<д.СТЬ можлц· вІсть' населенню КQРИСТУ~ ва.тися

в

послугами. ощад­

зручнИ'Й

після

ро­

~ентр.алЬНQ ощадкаса пра- ботах і неділях. В неділю ~ЮЄ.. подовженим роо· Д'О 12-1 годнни працюва·

робочого Д:ИII,

цт&а ДОНу .ПonелЮшка),. І тобто имає IfОСЛУrи 'l'py-

Фоrо а&тора.

Горького

:

Д;JПЬ

кас

XOННQГO набору виробни- І lJОP'WЮМ КОЗАК.

ВУJIицl

З ~. березня цьО'Го року боти час. а танож по су­

.вачі біJUI стендів свІтлотехнІчного заводу І ку-

А.

по

5400/034

роБОЧИЙ

5400/033

3 1 квітня цього рону на цент- НОВКІЙ граф:к роботи пере­

Ад'мIНістр.а.цbl

тОіРІ'О- litже!іеру Т. й. Сlреньок

вгорІ

Бо·

тих обс.луговув-аинямна­ сєлеНIfЯ. У цьому доку­

1 ...t-.л. вих /lJВ'ГОмобlJI1в; . ві.диіоЦУорг- 3~.. 3 81!ОІ ЦеРКDИ МаК1нюр-

фМ6:

п,ост,wюв.у

роботи пlДnРИ€МСТ1!,

за· у1tщеit() доto8Opll аа по- ниА IlIІ(іФ: гБJlOвкий і,нже·

ДЛЯ народу на Бровареь-

працюють

УflОРЯДIКУ,ВЗlНjfll

81tпуе.к ІХ можна "4a<c1'ROво ке..лaro,цити 1 11& бро­

ви.рlшеlfИIІМ їlММПІМ1І

.nїlШlИВСЯ випуск

х,вор06,

Ра. MlнicTplB СРСР Подовжено і сІчні 1983 РОНУ прийня­ день 1 ощаднас

кІв нових товарів. Лище

Огляд показав. що n1д- пlAnPИ8.Мстй&МJI 1

~

ЗА новим ГРАФІНОМ

Після плеиариоro 8асl- во..у поrmновоУ металур- сіб вІДНOВJIения POI!mo, давJI між JrpOJIJfМО8ІІМИ гі! Г. . Ірхіна показує дІльних ВaJlів до Л8nЮ'

!іміл() Щ)aЦtO'-

Та

ям ІАС 05СЛУГQВУЮТЬ? ---===:o=~==--.c:..-wr=-

Вром..рlв, Фастова, Ва- . міецеllИХ ptk1Pel," '. виБородянського t 1 Ииєво-Святошинського рОбйRН1t йідХОД:8.

над

".

8ИС1't1Ч8t ЇІ ")fаrазИJliХ. А

си.тіькова,

ЙРИЄМС'і'ва

.

В.

РОВИ'Ч СмroхвалO!t та

в.1IfСТВ міст ВІп0І Ц~1tt\І, ваРСЬИItt IJl:ЯlJpиеМ~tfItt з

ЮТЬ

І сІ

црєДСт&влеJЮ ба,гато ;з.раз­

на 10 процеНТіВ. На .нставц1 _було Onеп.. керівництвом па,р'1'іЙ- Ц!aJlЬИО оБЛЦВd6. стенд. !ип та радянських орга· на JOtоиу :lЙ'С,а'JI*иО иL1І велику роботу rtpOBe- біJUdl1t 300 реКОМ&Ц()J)а­ ли за цей період колек- них ДЛИ OCI!OЄlUlJl 8P&8JC!B.

р!l1l0Юfl.

У

агро· штat5

завер.шення

po6cmr

збіль-

ІОи ttpОМПСЛ()DИХ п!;дйРJt-

,grl

гусЄlJfIfЧ.НИХ

мие.nов!сть Ки1вщини ви· м~режу tOIApll Н$ 750 робництво това'рі,в народ- мІJПJ10И1В карб()ваНЦіВ. споживання

ПроБО·

хвалов та В. М. Мельни-

'іепК I О.

зе. перші два роки~' 31 OCтaR1'I1 ДІІа роки - це -.дцято( п'ятирічки, 1'111- дало змогу.•"отовити і голосив доповtда'J. про- направmй ]і 1'орговельиу ного

завершують

цей ВЄЖЛИIВИіЙ

38!Хlд у саду. ~a борону- яю~й

lillcтавці-огляді

ТОму фіJIіал ко1Rиоtо ро­

свіТЛі

3ac~

!І1ОХ1Ва",.

вологу- йа lII!ftlдJIfИНН~

нннl 6.1гаТОРl'ЧИИХ т:ра:в B~~" . М. Г. Ко· стюн, М. І. Бабич, В. С. ВНlЮграДOt!, В. О. Само·

заЗНАч1t!і.

IРЙІіень

ЛНСТОПа,довot6

В1'ЮТЬ

11 Т'OIOfY 'lllCлl' иа 1.145 ген- 6щидаіМИ ози,ми~н. ТЗ>р8.і: бага'l'орlчищ тра:,в 1 На пер.іод проведе.нн!! 1·000 гewr.фа:rsя6y. --І. весН:1І1fИ'X польових робіТ з.а.раз

tJ&'p-

I(lй 'і'а!tих 'ЮllаРіll. яких ие

віШуску В

~м.l:ще·

88ItIЛ8lНов-а,ниt плоЩі, тrютЬСIl до обробки )'Єр-

Ди'ти

!!!"ти піД

та завдання по збlльшен-

НіО Іх

~ єдЖВИИIІ .Со­

працю.

якt ,вkтIи '. зна"ІНЯ'М жreреВ:і!'НO>t

з:анРИ'l'ТЯ~•

закрили

всІЙ

38S01l!й 1 фаб-

А. СаЖіЮ

.•QНИ

II'JЮ~ЛИ

ЄT~

ю:mроМlЩіОSA ~ Ж е н Н.Я.

n.

И'ЯlКОІ«

Te~H1,}(y.:Кa

n',i

д.иf&1CfOP, УкраlиcW(ого

пов!ДДЮ ~Про стан вироб- .фіJUаny

. траl8.

О. П. 'СаJtИВон 1'а ТРУДlіIИІИ:КИПРИСТУrnrлк . . Ю. Скальськи>й. тaиQж . до першого 0tJ. МеJlМlleli,тори гoonо,цар- ПPJreКУМННJf саду прОтJl .

1lйl'1і 1а 1tрoфtnIJlКОВ! ~-

га риК.

озRiМi

-

Всі

ТОРИ

.,.., OfIJla.e·

KOIiTpOJЇЬ

однорlЧних

1 О reKTa.pll підсїяЛ'И 92 гeK~

IDO~І'И ІІІ'З. всІй площІ. а lhютв."". 7f!P6O'r і. Теаіе'р npoвод1tТь rfpин:оре- np.tIЦ:iВ'ИКІв X1iJМ:ooГOlry. иё:lte П:і'1І.ЖJf!i!леННJI ПОС!»!!!, М. І. 3аєщь міе гербllЦИ)! майже в,ДвlЧl переllИКО- ДІ: під ФРУКТ(}~ідерева. Jf)IIiIJ1'it ~i норми ва цJй _ n;ЮЩl 60 гектар.в,

aLд!nofliJcaJlыlf. J!{1-

rfовИЮіі

ЯРИ'Х.

1і« т1J1ы(и тра.в. ІЮСlяли

ам\ІаКОМ ~ рlДКitми нОмб!-1'~р . !'p)"~K'. М

::r;.

I{ИХВСlохоІ

paJfИJ.01O. раміх

O'rож,

І ио.a.Jf~. Перезимували ВJI'l'l _а .III:ЩroroJЩI ПЛO'd& ,щобрє. І'їмесні :МЄхаИil'за- щц JЩЖmЛlО, бурmtи fO~

H~""'" О;І(JIП" юpaтrв бо~ .•

наЧИlfн1r

И.х.міeвm>ри І'ОМОдаР.!' C~ вже завершJМИ сІвйУ

С8іОЄ'Чаосж> були під. МеJllьи,иченно, ~.Ф. Ж8JfєJll1 нозими !Мfдами J1WЦЬ, Н. Т. ЦЬOМIНI, О. ДоБРIІІВ: ООеЗВоОднениМ &nеюю.

фабрики ху.

дитячого

'NIfIID.

*10.

•••

кухонне

Нол.м, О. Х. Шуляк п~ :ве-лі! ~ ~IЛіОв,ання: • lL9CIIЦl mm,ш ян 200 reJirO

по Кр6ЩКХ попередни- О. О,. ОВДі:єю{<1

..

1RtиRериНlO!l­

і фабрJIЮI 'fet11t &~I

OIUfати 11Ірацl. БУJfЙ y,K:OМn.1Jieft.

І'n' нІ! забарИла-

'lWфaX.

а і' Дитячі іграшки ЗВflО- '94~: .!IIt~ 1 4111~ JIf)&-: ВНШИВ!lRНИ' ~'I. .

Bep~HЬOГO

полі,пшенНІЯ воднО'!

}ЮЗll0!lН'ynиcя м 900.~. JIRIamМ норм.

ofI'~~~·.- ш<:~,~; ~НIЄII т&­

виробів

.

!It ·:масиви

P03I1Jt111tМM

іВОдУ різнобарвні СКIІ1'ер- 0III0ММfI-

ідожн~

Дmr

ОсоБЛI!~W)' ретем.ио ~y- М. г. їн,нтнна. М. М. Ов.

....

. l>pQBapcbKoї

та

го 1\11 повітряного режиму ~)'JIТY, підвищення Вір0·

. . оглМyorl oe.o~ ЖЛіб· дl~. Всі IВОІНн

мання, свіТИльники 1 JiiJ6- .1OOfO ... _е, н, . . . . . стри світлотеХНіЧНОro за- пуа ~ ТО"88ірl·. ...~

ЛіткJ.всЬRОЇ

мехаНlзаторі'В

JIМ.lїЮ ~ та' б8га'N) •. C~! М. В. Иущь, М. Гr jtlЧl1iИX ~B. НОр6оійко, . O~ С. Ца:хло.

'1 ~-'.o ItФff

ton.

~Брова'Р}fМебл!. 1 c'l'pJl!'MP..-иІmiIetCі '·

113 пластмас.

ють у дві ~іни. На чест" цих

~I ГРУНТУ. ~и'В. РfrJC'l'OВ'ymaJIИ

впрOll8_У·

оpraиіза· '!C~'I'Io nOlМt'm ВfIIP06-

деревоо~роБНого

вaц~1IO та ;цис.нУВіання площ п1J[ ОА!юрl~нl трави та ЯіР1 зернові. Вони працю~

»

Щ>ЄДC'l'ииJ!li1l

вй.р06ничого

відраз1

п~рЄi(Jl.ючиЛй01l иє КУЛЬТИ.

8М!ЮЧИi1JИ И в po6o-rи по. ВИсоКОJIРОдylR1'ИВНо.

MatтМ()(I)'~"",

Ки1Rци.ні . товарів ДJUI . . . сом C"fII8PJ/ТИ це~и 1100 ІРОДУ. ,Велику Ч&С'iЧt1 ЯlJiьИfщі пО вlІрОбmstrJIY складали eKCnOHaTJl бро- ТОВIillPЬІ !ІМ ..,о..,., уиом.вареькнх пJдnpи8М~: ПJl8II,.,..,к k XМJt}фіll ...

!МеБЛІ

МиttOJJайов,,", І

Мель'ИНЧ6Нl\О

е,'&Ж> _110рІ, M~xa.H1~To- редиСR'И. , . ВlllteJlllf lrIo.n TeXll:1KY, 'NopИ 6ага торlчнИ'х

тoprOll8m.­

~lЙ. .-..х ~~•. _ ііа .исТавЦі~'" щ.cs J8!81SO _и 110 представлено ІІС8 f03. lIOC'la84IeМ ~., ... ма:їття йир06JIЮваиn Jta обхІдно иайближ'lllМ "І&­

вання

О8бl,'

~.

коМ1сlй, керLвншси І сек· JOtЬ ПfЮ Іх вИ'!0ІІ"ІНlk:1іо 1 1 па,ртійних . QtPга.иі- m<lc'lJt,u ВИІІ!'уК)'JФri.:ре· ..!...

JIOДI!'RIP

ратт

Я

J1

М. г. }{остюна на щоглі ,.exJil-.юму tJl.JIН контори було Під:нято обс~. Нр8пор ТрудовоІ сла,ви.

BMJtaмeJr

...

за.п~_ КОго 6yJtКOll~YJCЦ1l. еІІі,..

райкам ів . партіХ.

10 no-

....

~:=.e:o:-...:=

MItЬКXOMiB та

МdIII.... ХІіМЦІ.

. і e~1 афега'l'ИІ . ., Jll8lm11Й 6o-1Ювdй ГOТ()IВ1!PI'r!. хл:I60р6бil '1ett&,я.и

..,..-

JCORCt".... ,...

були

IJOe18-

.

.'.8.•21СІ ..1:

oБJCо.,. ...... J!YpriI. a.-lИіахх 88'1UW111К11 ot•• 8 ,&еAJПIJ:

1Jфb1dВlo.

щц.roтoмени,й иа'!'ерУіл.

. !іі:

:НО:

8uідyю'Jl.... ~

...

тракто-

. - - , /іний 0Ос1l'l' багаТ'ОР!ЧJНИDl 'JМ' Иалєжиn ВИКО­ жайностІ ..... оМаloМиJМcя ІСИ- три П. Г· Цахло. В. _~(

o6ммr

Jl8lhlt 11. L lIau_o, -YJIIПdC гени . . ..,..,

П о

техиl~а. ВЧАс­

1t. nOO~ - , C)МPOIJ1 праці. щ. . ~. ... ~~oдy J ПQ.1lе

L .....

ceкpє'Н)t

-,

1 noclвllia

....,..

се.,е.

обкому Xoмaaprn

YкpaIfIВ

весняного

&ИСОНОЯК1сн6

118. ~ИJIt daP'fROOfY б)'. ЗМ'МІР.-жеи" ПЛoдJ! праве­ ~ mX:J8!юI. сТ'ІЮреи\ JfIВWIr ~ТOPill: по . . . . . ІТІО ~. внесен' .~, nї,I/jГO'roIЩi

та господа~о ~

'7

бу lJfi

'І. . . . IIМ~

Tnapl_

КИ·ОГJlllду

року"' оди­

ІСО- IІlдptШowrОБані

..' ..

ІМє­

девви обласвоl ВВС!...

куnьтурио·

На поклик

третього,

....aro.ЦIКev& ГрУ'нтоо6р06-

ВІ ХХУІ з'lзд7 КПІ'С стцо

~

звз»легl,ць,-ще ДО но!Юго

торговеnьиoro

маmвиобу,цуваRВJI

це

серцеМlllJЮl'O

ексnерll.Меві'8.1ІЬИМО

заводу

60-

К8ІДЦЛ'ТоІ n·Щ'ирічки. Отож

фойє БудRRJCy .'J1Иf. РІІ

ІменІ

ріnя СРСР готу.в'алися з оеобл~ ПОЧУТТJfМИ.

.....~88IJI

CJ!OpТ1t8sor&

! стор.

~ ~JE~~t1~~x~~~::- mж~ ~~~~~~ЙрО;;-

тори радгоспу

Адже

прос:торе

*

!PQKY

j

lЯЩИМ до

Хі~НИЙ

21

день

ТИJМYТь тіJLЬКИ си, янІ мають

ті ощадка­ при-

oHpeMj

години. Ви- міщення.

обlДН1! перерва

-

.~{I ЦН rОДИНIі.

-

.недlЛIІ. з 14·1

М. ШЕВЧЕНКО, заJJДУЮ'lиit

касоJO

центрощаJ{­

11/6 S400.

'


*

~ стор.

~ ~iТ'H$I 1983 Іраку

з

ЧИТАЧ­

.

Група

навчальними

тичних

диції,

рів

ту

із

де­

прове­

екскурсовода

.

палацу. Оглянули NRО:Ж історичний крейсер ",Ав­ рора>.>, який своїм з-алпом

зarаль-'

проце<:у

Завідуюча

гр-

Ві.д..:\1ЛQМ

.

доповІдей

на

вІдділІв.

рІзнІ

теми

засіданнях

питання

методики викладання. все це черпнІ

На

вони дІстали вІдповідІ.

ви­

добре

піднріплені

к.ритим

уроком

з

Великої

соціалістичної

революції.

ти

з

соль­

початкі.вцями.

Зустр!ч

у

ІллІвна ЖУТ'авль;,)ва:звеР:

дом І для

нашій

ШRО-

корисним

захо­

слухачІв

викладач!·в школи.

спорту

.Ву

голо­

м!жнародного

9.30

Т(';го дня. а точніше '16" лося НJшда,гнати

- п. асажири.

.

ЛYlМ' Я'>.

вз'яли

команд з

мм І,

кла­

.

Б~lI'Чував

кожен

з

нас,

жирів. Ному

стоячи бі.'!Я братсмшх мо-

15.ЗО К.nуб

16.30

"участь

м~сьх'ИОС

8

rил.БеЗlперечно,

"~'i

з

жири.

Яке

ж

праців-

СвіТИЛЬFrО'ГО чи Михайл!вки).

П.

ТіЛЬк'И ORремн.м вда-

ЖИТЄJJЬ

житті жінки.

n

У

ж:>рстоКіШою у. ставлеНИі

сім'ї- біда.

Все

ДО матері CT~Є· донька,

Ії надІя. Qпора. Чому? ~оJiіСИО стискається серце

матері. Адже Bce~Bce воиавіддаunа Ій, найдорож­ 1 иаЙрlднішіЙ. Але ось і сам JIИст ...Гадаємо.

чІй

залишить баЙдУ.жимв ·ЧИl'ачtв;·I· ВОНИ' про.'

довжать

0,-

розмову

доню моя,

говорила

se

нали.

була

А було ТО'бі ЦЗ твоїй

11

залишив

11

...

меНі

тп

. та'К,

мале'НЬКОЮ?

5.

а сестричроків. коли

вас 'батько.

не' залишила

вас

Та

в

бl-

моя

на.Йдорожча· ма.ма!:!>.

ВСJ!ухаю'Чись

в

рий

шепІт,

дитячий

.ла, що з вами,

втоми· І

той· ши-

смутку

за

пере"

жите.

ді. Пам'ятаєщ як ви. моІ pi;rHi. чекали на ме· !Іе з роботи_ А я бігла.

Минали л!>та. не JterR! для мене.' Бо ше й хату будувала." щоб .Мали ви

мов на

сві'Й

кри.іах, бо знала.

дах· над

головою.

І

батько,

покинувши.

вати труднощІ.

не залишИв ні дрівцят. ні коштів до існування. ~Щоробити?,> сама

себе

запитувала

я

1

ра-

Зараз

ми

живе..'d() .. у

СВОїй· теплій' хаТі ТоБІ !Іже 16р<1КіВ. а я старІю.

Та

й

здоров'я

вже

не

порад

майстри

м!·сце

л:ку

в

гру6ищ

Але

не

бен..

12.55

в

сім'ї.

ЗJН"єш.

їх.

ЩО

В

родинІ немає гру­ І ледарів. Звідни

ж у' rебе т! страшні CJIO·ва,від ЯКИХ кричить сер­

А

сльози.

ще

хочеться

С'Казати:

за

тоБІ

'Кожен

крок,

і найп€рший друг І порад­ НІО(.

Доню моя. тоБІ 16. Тн навіть не

тільки уявля-

єш.

знаєш.

як

А як

мало

багато

тверда. поруч·· з

ще

необхІдно

надійна тобою

ти.

І

подум·аЙ. серце

я

твої нІЖки зІгр~вала С'ВО- дочOOt. ДлЯ матері . дочіи, щаслИ'В() <IilVIоя

му· ж ТИ, ДОНЮ, так naм-

«НОВАЯ

ЖИЗНЬ~

-

ортан

Коммунистической

Бро.~р6соrо NlI'О.!lClCОГО

партии. УкраRИЬJ.

ского и районного Советов народвЬІХ депутатов Квев. ской области. (На украинском "'ЬJKe). . Редактор Е. ФЕдЯI1r. Газета ВЬJхо;J.ИТ с 17 аПРМІ!· 1937 ,!'Ода.

Дни

ВЬІхода;

ВТОРИИК,

А.!!реса

, ropo.!l-

cpe.lla., IІИТIІВ1U. !Z'66aтa.

коли

всміХнутися

як'· кажуть JIЮДИ, помlч­ від. радості ниці І пораДRИДl. То '10-

комитета

А

закркчить:

моя. єдина на матиму право

'ім теплом, а ти горнулась до мене І говорила:

рідна,

опора твоя

-

рідна мати. Тож зупи­ нись. перш ніж нагруби-

«Мамо світі>.

мох

Док.

спра·ва кож·

фі,nьми.

Знаll І умІй. В концертному заm шко.nярі. . 17.00 Док. Фl_,ьм сМартІв

тер

, Jlю-

!(Інг".

Земл.

непогану УХ

очолюв·ав

О •. Гончар.

ред.акцlї:

.

255'020.

.вул.

1 {2

TeJlerpa

сДов

KIXOT~.

бен~.

серІ..

2

23.00 Новини. . 11 3АГАЛЬНОСQЮ3Н'А"

-

ПРОГРАМА ЦТ Itr~"f.ll""oЦ

НА кИІВ

8.00 8.2'0

ТА ОБЛАсtь

Гімнастика. Внступ художНІх

:тивІв

MaraдaBc~J\1)Ї

8.45ТeJ\ефl.,ьм

сlltщ!'

.КО.llеЕ-

бl$.~астl. .п~-

кохаю......

10.00 Док. фlльмв 11.0 Дви reo· Jlora. 11.00 Концерт украінськоУ пісиl

і

у викоианвl тІв.

В. КУНСА, методоб'єдиания.

11.05 Камерний концерт. 11.3'0 Фільм «Паро.nь не .потр{-

бен». 2 серІя. 12.55 Мурад Кажлаєв. Рвтми І роки . 14.05 Зустріч з юнrою ЮРкО••

всіх. Урок Рішення

16.50

КПРС

у

14.00

трІо

16.00

кул

17.05

бандурис-

воду.

має

КизилкумІв",

~:~~. J~~Jl1~:~pi~"oB~. 'кП. 10.05 АБВГДеЙка. 1'0.35, 11.46 ІсторіІІ. 6 I(JI. 11.05 Наука і житт •. 12.10 Учителю - урок иузнкк. І кл. Передача 5. 13.05 Географія. ІЗ.35 «KapJJ Маркс живе". Передача І. КосмІчний вІк. .пІтопису. Фі,nьм

КJlуб

фровто-

М.

Б.

Ш1\·оля:рі'В

розпорядження

і N~

мі~ьких

4.

22.45

«Торlшвsr

Довідкова с.,ужба •.

N2 :2

Тресту «БроварипромжитлоБУД:t

представ­

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ПО ОРГНАБОР~ ПОТРІБНІ

. начальник

будлабО!раторії, начальниКlИ діль•. ниць, парке'Т'ники, маляри. Потрібні також po~ бітники без спеціальності 3 послідуючим нав. чанням.

іншІ.

Оплата праці-відрядна. Одинаки забезпе-.

С1ІОРТ'И'8НІ

чуються гуртожитком і пропискою.

Адреса lІресту: ·м. Бровари,

N!!

роз­

290-А. Відділ кадрів_

вул. Київська, Адміністрація.

·В.ІВНОВ,

директор .ДЮСШ ом І,

БРОВАРИ' КИІ·ВСЬКGІ

КИ1ВСЬКА.

. Од-

J)ИЛЬ~.

сПродава

роботи в цьому універмазі. За довідками звертатися у відділ KaдJpiB за адресою: вул. Київська, 139. Адміністрація.

Переможці 'нaroродже­ н:! почеснИ'МИ. ~рамОта.ми. ГрупІ ОІТортс.меяlвбудУТЬ ряди.

иа-

Час. Телефl,nьм

дЛЯ роботи в універмазі на житловому ма­

АндрІй ОксЗlНИ'Ч,· СвІтла­ На Зарицька. Олексій' Яв,

ПРИСВОЄКІ

21.00 21.35

сиві. Потрібні на роботу 'також продавці для

В ~аrаниях бра­

та

по «Ро-

ОГОЛОШУ€ НАВІР УЧНІВ ПРОДАВЦІВ

ляли середню школу .N~ 2. Сере;! переможці!!! Ро­ ман Мехед. Таня Рах. СеРГіЙ СОВКОВ. АНДРіЙ Н,овтун. Галя' НJyшНїр.·

дощУ'К

сСпlва.

Міське управління торгівлі

зай"

школя'

шкіл

школярІв

«ХодIВВIІ серІІІ -

Сметана.

ли участь УЧНі від пер­ шого до десятого клаСі,В.

946

фі,nьм

Гнатюк:о.

Чемпіонат СРСР , футбо. .пу. «HicTPY~ «Спа.ртак~. У перервІ 19.45 Вечіри.

своє. до­

спорт_·

з

2.

19.00

ЩИll».

,1\ОЖНОМУ

плавадьн~ б .~ сей н ДЮСШ' N2 1 Mi~ЬКBH~ цього. разу був відданий рІ];

СторІвкв СКОС-

14.20

казка.

ТеJlефlJlЬМ муках'. 9

.. СВЯТRовоn:рик.рашени.Й

у

Наро"виl

НА киІВ ТА ОБЛАСТЬ В.ОО Гімвастика. 8.15 Док. те.nефl,nьм «Скарб.

18.ФО Му..

ПереможцІ.

звіллявесело і змІстов­ но. Важливе місце серед

захо·плень

дП.

з·Узд.,.

зеМ:t.

поидентн.

РізномаНІТна програма J31ЄСНЯН'И'Х шкільних каНі­ lІровести

в

".11.

'

17.20 Звучить орrаи, 18.0'0 Телефl.%м сЗавж,ll;И буд. ЗДОРОВ811! •. 18.30 К .• асична музика. 19.00 Актуа.nьна камера. 19.30 ВечlрніАконцерт. 20.10 Продово.,ьча програма. .. справа кожного . . 20.45 На добраніч, дІти! 21.00 Час. 21.35 ФІ,nьм «Червовий чорж;.

"

вих IІру.lв. ЗустрІч ветеравІв 14-ї nOBITplIHoT армП. 15.30 РОЗповlдаroть· нашІ корес-

'В БАСЕЙНІ

учневі

_

депутат.

перший. ХХVІ

11.30 Очеви~ие - .ВеЙ~овlрве. мічна BeCBa~_ 12.30 9-а студІ.. 15.20 Новнни. 13.30 Кубок Європи s стрибкІв 17.4'0 Кінопрограма .

І

.

...

3агуБJlене свідоцтво на право в.nасності на ДОМОВОЛОді!lИ" . Nt ІІІ по ВУJlиці Щорса міста Броварів, видане 24 липня І'957 року ка ім'я ·"Анастасії Никифорівни Шевченко. вважати ве Jl.іlсвнм.

ОБЛАСТІ.

154.

ТеJtефоИJr. І'едактора 19-3-82; заступинка редактора, вlдJIі.nу· партНlного ЖИТТІІ 19-4-47; відповl.!ІаJIЬНОГО секретаРІІ. відJIlЛУ ci,'bcbKoro господаl'ства _ 19-3-I~; lІоРесПОllдеllта мІсцевого РВДіомов.nевВJI ... 19-3.0а. відділІв, IШ.ОМИCJ\QJQс.тІ, Ilистjв

19+67.

ПРОГРАМА укрАІнсы(гоo ТЕЛЕБАЧЕННЯ І!!.ОО Актуа_,ьна камера. 10.35 Доброго вам. здоров· ...

2'0.45 На 1І0бранlч. дlтн! 22.50 Новинн. 21.00 Час. ІІ 3АГАЛЬНОСОЮЗНА 21.35 ФІльм «Па"оль ве потрl- ПРОГРАМА. цт І ПЕРЕДАЧІ

дадУТЬ

-

і ."ОІОІ Jоботк !!!!

ІГФ.

Актуальва камера. 19.ЗО ПродовжеНИIІ вистави «Док KiXOT~.

'тепер прово­

Редактор·· Є.' ФЕДИН.

м.

МІвкус.

Внстава.

кордсмел._ ~B~ТY В. НYlзни­

заплакати_

М. СЛИВА.

Л.

аро

Bacll'j

22.5:Ь~:~::'·ДHI у світІ.

КОИ-.

19.00

ченко.

;хоз,волила

в.

ск.,икає дру'Передача ДJlЯ ШКОJlярlв.

ДІлова

сУрбаністнка~.

18.15

ре­

шкіл

пlоверсько'

Кубок

17.30 Ігротека.

Ресnyб­

дити,ся·. ·,I1ЇС!і.

потрl-

фlиа.llУ. ЧоловІкв. с311" (Запоріжжв) сРейнІкевдорфер' (3ахlдвнй БеРJllн). 16.15 Му,nьтфlльм сЦвlркуи~. 16.25 ЛітературнІ 'уст рІч І.

Кt'!легію

3магаНЮІ, ЯRl будуть регулярно

М· М.

ве

вастрlй~'-

15.00 Гандбол.

за­

категарl!

серія.

сЛІричний церт.

майстер­

суДД"

І

Т-е.,ефестиваль

14.45

учасників.

лtканської

сПаРОJlЬ

народною

РРФСР

ІЗ.ІО «Живе с.nово-. В ам'У 16.00 Новини. ~динlЙ. . 16.10 Срlбlll!lІ Д'lІіночок. 13.55 C,~aBa солдатсь"а. -' 16.ЗО Правила руху

предста~ни­

Суд:д:вську

це 'І ллються г!рні мате­

ж були ми cami-саміСіНЬхІ. А ще пам'ятаєщ як

М!іла.

.'ІИ

ність

УКРАТНСЬКОГО

піснІ с Пісн. ,IB~.

також

СВЯТО

ПО13Зжаєш

жтн

нашій бlян:в

твоє

назвати себе бо· маю' двОх

(ба.nа-

тварив.

14.30 Новини. 14.50 П'яти!,ічка -

ТИСТКОЮ

Гавриленко.

GnoPТY·

командному

зайнЯЛИ

rол,DВ&

старших

J'Илась сама з собою. бо те.! тах хочеться леnlО дихнути і щасливою.

11.30 Новини.

артнет

Рожков

21.35 Зустріч ,

вІстр reOJlorlf. УР,СР

Н.15 ФІJlЬМ

канди­

результати

СРСР..

АктуаJlьва камера. Н).45 СЬОГОАИІ Девь reoJlora. у переда,,1 бере участь мl-

275, нт,

є. нормативом

загальноос.вl'тніх

що ви самІ. f чекаєте ·за'В1RДИ .'ДЯКУВ1>ла людям, знати. і вм!ти. щоб стати мене. А тІ холоднІ дні. якІ до.поМага-ли· ПЕре60РЮ­ справжньою людиною. А :КОJ'jИ

сорл_та

17.30 Наш сад. 18.00 Народні мелодlТ. 18.15 Честь по працІ.

10.00

Власо.в ,19(;5. -'року

МПТ'У.

радІ- кожен ,вчинок тв!'й вІдпо­ відає маТИ. Але мати -

визІ 'М'Н(';Ю' І я І не показувала

М.

світІ

ІІОГО.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

~MOГy В·!J~,JI:Й':f1j: талаю'}ви­ ту МІОлодь- 'серед учнів

:ко від мене. Вважаючи се()е' 1I0РОСЛОЮ, ти не ба­ жаєш прислухатись до

ринськІ

чому

м:аршрутІ

.

го прІзвища. Реальні і ті події, що стаJJit'ся в oco~

не

Адже

Кулажннців;

.

n 'справжньо;

РРФСР

НІ.30 у

дIТ8М.

-

зас.nуженнЙ

15.30 16.15

мавдрlввнкlв.

проrРАМА

народження.Заrа, ДО :82

....аТер:!

Автор цьоr() JIИста- JJ1Oдииа' ~тцra, XOq~ 1~ ЗРОЗУМIЛЩ причин МИ не називаємо'

він

пас:а-

СТРИГУН,

l1УМКИ ВГОЛОС

сповjдь

пошта-,

~.SБ Новнни.

. 'Учень шко.riи' М5А1іа.­

тол:й

не-

покараннй

путннм тpta,НСПОРТ.ОМ. І· ав- ся на цьому тобусами. що· курсують з не вперше.

ДОКу.

бистому

ЙОГО

ти~я .. до ПОТРІБНОГО мІс- та,кі факти порушення ця ЧИМ пощастило (і по- гра:фіRІв руху трапляють-

нас надовго. І. КОРЖИК,

ветеран віЙНИ, ник

за

ж всІм .дове"I~Я доби ра- ву· В'се МWЕеться?

сант:в, особливо моло.і!И~. І запам'ятається вона ~~ЖНС'МУ

платилИlСЬ

... ннзру1!:нув·алися. До того. од. е·ржав шОфер? Чи ·зноця ПОlздка

лухо:вно збагаТИ,1d екскур-

Сою·

Мультфl,nьми.

"ест!!у

шкІл

продеМОНlCтрували . Во.т­ димир Стз.роnу6·(школа N2 9) І Володи'Ми,р Яч­ ник (школа ,NQ . 7). Перше

автобус

на роБОТУ'ДИ~ТJИ!ІІЛіноваНіСТЬ

ко'М'!. в л·_·:карню. ВСІ· пла-

Pa,I\ВJI<'bKOMy

14.30 reo.nora.

Фільм Чапая>.

НI.05 Грае

лайка).

геолога. Музична передача до Дв.

3, 5, 6. 7. 8, 9, На . rrQlМ!iCT ви­ учасникн. ,.

МПТ'У-4. йшло 42

Кращі

е приїхав .ав.- жницІ, І самов:льно ско-

раіХовув·алн десЯТRИ паса-

кол.веку".

12.IІі ПІонерія. 12.30 Сl.nьська rOII.HHa. 13.30 Музнчний кlос". 14.00 СьогоднІ - Девь

в·ажкої атлеТШ<ипlдГОТОВ­

дата в

тобус. хоч.а на. нього J;ЮЗ- рот.нв свІй м:аршр' ут. Роз­

мужній радянський иарод

flОПУЛВРННЙ

Бу.....ІІыQllt.

ІО.ООC.nужу

музеях. перший виїз~ з Нулажин- ці~НИ'У,в,> за.пізнився. як Змагання пройшJtИ ціОсобливою ж подією ста- ufB о 6 го;хин-! 45 хвилин_ в-І'Н СІ.3.,М пм,снив це одно­ каво, в напружениt бо.ло ві;J.в:дання П:'скарьов- Але марно . чекали його му з пасажирІв, не ВСТИГ продемонструваНеви І Н в'Ча,сно прибути, в Ну.'!а- ротьбі,

мовний біль і гордіСть за

В.ОО Час.

8.45

зу! . 11.00 ~'цcPOB'._ 11.45 сРанкова

бетах Пулковських ВИберезня. .аБ1'о6ус cHy:n:a~ в Світильному. :ки шко.'!и NQ 9. друге сот. біля пам' ятника за- жи:нці - Ниїв'> мав з1'О· А чому? 'Гому, що во­ школи .N2 6, третє хисникам Лен;нграда. вбити, ян І зазжди.· CBHt дІй автобуса «Нулажин­ ШRo:rй .М 3.

ськ'ого. К.'!а;Іовища.

ПОНЕДІЛОК. 4 КВІТНЯ І ЗАГАльНоСоЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

фl'nЬМ сГlпотеза про космlч-

су

шо

АВТОБУСО,І НАВЗДОГІН

побували на вогневих ру-

говори'і'Ь

КГ) набра:в у СУМі

Л. ГЕРАСИМОВА, викладач дитячоі му­ зичної школи .N2 1.

РЕПЛІНА

Пот:,м броварчани про­ ~е.'!И екскурсІю пам'ятни­ ми місuями Великої Віт­ чизняної війни. 30кре.ма.

І· на­

ва спортклубу В. М. Хар-, ченко. Є У нас 1 ус­ піхи. ЗгадаЙмо. що ре­ кордсмен св·:ту. майстер

Ни­

МУЗ!іК8Нтів- Увського Інституту підви­ осЬблиS.ос:rl щення кваЛіфікації, І для

З цих же .питань вис'І'У-' пили 3і'ііВІДУЮЧІ ВіддІлаМИ струнно,смIfЧRОВИХ IHCTPY~

-

є

8.QO Час. 8.45 Джерела. 9.15 НаукоВО

! сво! тра­

но

Чехос,nоваччивв,

17.00 Звіт керlвр·и·ка. Передача сибірська. Про вклад профед~іо, який провела лено 8 кандидатів' у май­ 11 Із цвклу сВкрlшуєтьс. ва мис"ових підприемств краТвикладач Л. В. Біла. стри опорту.Росте пер­ MICIII~. нИ в будІвництво газопрово18.00 Мlжва1l0ll.ва Пl:ворама. ду Уренгоil Ужгород. 'УчнІ першого класу !м- спеКТИВRа МОJЮдь. 18.45 На ape!lf ЦиРку. . 18.45 Сьогодні У свlуl. . npовrзували у rpI на фо.р­ 'У змаган1МХ з, .важ,коt 19.35 ФІльм «Калииа червова-. 19.00 до Дня ви,во.nення Угортепіано,. 'придумували му­ атлетики серед шКоЛ:ЯРіВ . 21.00 сЧас·~. щини від фаl!JИСТСЬКВХ З ... 21.85 ФутБОJlЬВиt Ог.ll.... гарбників. П"ограма· Угорзику. сольфе,джУ'вали. міста. IflЮведених з Іні­ 22.М Ковцерт Державвоro. акаського телебачення. 'У,рок rrpoйшов тво.рчо, ці­ цІативи СІІортклуБУ сПо­ деМічкоrо симфонічиого ор- 21.00 Час.

л!' стала

виховаНняучнllв-пlаНістіlВ.

база,

НЕДІЛЯ, "з КВІТНЯ· і ЗАГАльносОЮЗНА пРоГРАМА ЦТ .

ВалерІй Нузниченко - наш ВИХlOванець. За роботи секці!з Від­ перІод

Пояснення .кер!вників шноли та віддІлів були

.

фортефано ШКОJf'J! Тетяна нуда .j"Вaгy. педагогів на

свіТОВі

початок

учнІв

батьків.

жельська.

. повстаНня·м у . жовтневі•. дні 1917 року, оста:нній . штурм Зwмового

.про

та

дисциплІн.

нарі заступник дирентора з навчальн'Ої роботи 'Те-,' каВ0, продемонстрував тяма BЇKJopiBHa 110ГOP~ різномаяітнl фО1>МИ робо-

про

збройним

Жовтневої

музнни' дітей

навчального

:кер:вництво В. І. Леніним

всьому

мистецтва

ворила на виїзному семі-

і,нтере'СОМ про·слухали роз·

с.rюВістИв

ПЛіДнІ

1

ноосвіТН!Х шкіл та. робіТників заводl'В. "адгоспИЗ. Про ПQвсяк;:(енну робо1:у з учнями. по'становку

лta 'екскурсію !сторич'ни­ 'ми міСцями' Ленінграда колиски Вел и к .01 Жовтневої соціаліСтичіНОЇ революції. З великим повідь

давн!

Броо.а-

традиції. Силами педагог1в . ·та у<ЦІІв вона здіЙ"

комбіна.­

захопленням

має

Ш1\lл: 'України.

музична

снює активну громадсьху роnоту по залученню до

прац:вникІв

Дляцього

лежна

Перша

пам'яті

-

тк. складання поурочних плані,в з музично-теоре'

музичних

Залишиться

Григо'

рівна ВОЛОВНИRова. тео­ Велиху роботу по під­ ретичним Олена Гри­ сп'ортсме·Ні!!!-в·аж­ горівиа Бабанська. При- ГОТОlщі проводить сутнІх цІкавили. зокрема. коатлетів . питання шефської' робо- спортклуб ~Полум'я,>.

Фlльм-внстава

~ебачеВВ8

20.00 Вечlрнв казка. 20.15 Чемпlоиат СРСР з фуТбо­ лу. ЦСКА - «ТорпеД0' (Ку­ таїсі). 2_11 тайм. 21.00 Час. 21.35 Фі,nьм с Нача,nьвик ЧУКОТ-

Де ростуть богатирі

респуБЛіКИ. За досвІДОМ СЮДИ' приїхали завІдуючІ

частинаМFI

речена,..

СПОРТ--.,

-

БРОl'lареька ДИ1'JfЧа му- ментІIВ ВалентиНа

1.__________•

ревообробного

J ст Р і 11

зична школа Н2 1 того дня приймала . слухачів Ни'Іівського ІНституту пІД-· вищення квалІфікаЦіУ працІвникІв культури

ЧИТАЧ

ЖИТТЯ

дит Jl1Іїl музичній

.J

rA3ETA-

в

'НОВЕ

'

Індекс· 61964. Друк високий. Обсяг І' дру,>о, ·аани!! аркуш. Тираж 12.560 примірників. Зам. 13І1.

Броварська

друкарня

Київського

обласноrCl

управлівня у справах видавництв. по"ігра<Ь11l І книжкової торгівлі. Адреса друкарні: 255020

и. Бровари

lБ4,' Тuефон

КИЇВСЬКОЇ обпасті.

19-4-37.

BYJI,

Київська;

#52 1983  
#52 1983  
Advertisement