Page 1

.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА ТН, ЄОНАНТЕСНІ

~21w!: '!!:КВІТНЯ'!" "l"""!1"}

I

ПЕРШІ В ОБЛАСТІ відбулас!( \і а -

Позавчора

рада керівного схлаJ1У обл­ держстатистики. На ній

JIA 52 (4777) СУБОТА

Ю!l>рталу

1978

колектив

дос!П'

.~fiiIED--~~

року визнати

кращим на Киtвщикі Бро­ варський інформauійно-об­ ЧИС.'lюва.'lЬНИЙ центр. Наш

БЕРЕЗНЯ 1979 р.

2

рішення

підсумками.

31 Ціва

- за . четвертого

прийнято

коп.

піхів у

праці:

На важливих

значних

ус­

знижено

со­

бівартість робіт на

ВСЕСОЮЗНИП КОМУНІСТИЧНИП СУБОТНИН

об'єктах

2,5, під­

У леніИСЬКОМУ

вищено виро6іro:. на одно­

гр оператора

ГАЗЕТА

цента. труді

ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІ! УКРАІНИ,

на

тичному

5,4 про­

ме

Ві.:Ізначаються в старший економіст

участь

БУДlВель­

211

Л я'ш енко,

ників. Ulтаб визначив коннретні точки ~р.икла­ дання сил. Це аДIlПНlстра­

О. иЬO~Ka, В. Білан, Н. Со­

тивний норпус зав~~у П~"

Л.

Нака.lюжна,

Р.

Назарук,

.~O~!KO та

оператори

Н.

багато

Н.

МІСЬКОІ І РАйОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

рошкової метаЛУРГl1, об ~

інших.

КУЦЮК

єкти промислового вузла, заводу плаС1мас, торго.

вельно-оптова

ПРО ІНІЦІАТИВУ ПЕРЕДОВИХ колг.оСПIВ І Р АДГОСПlВ. ЗНАТНИХ КУКУРУДЗОВОДІВ РЕСПУБЛІКИ ПО ДАЛЬШОМУ РОЗГОРТАННЮ СОЦІА­ ЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ ЗА ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОГО ВРОЖАЮ ЗЕР­ НОВИХ КУЛЬТУР У у

1

иідповідь

на

листопадового

1979

рішення

(1978

р.) Пленумів ЦН

Л.

І.

Брежнєва

завдання

по

ціалістичнезмагання

1979

ня

дальшому

зобов'язались

PQul

по

виростити

70-100

в

ниніш­

з гектара і закликали механізаторів, усіх хліборобів України наслідувати їх

високого

За

--

-------

сходів,

а

необхідних

заходів· по

широко

застосовувати

заходи

ня

уста­

1'979

високого

врожаю

жаїIІ

ного проведення весняної сівбн, догляду

поновано

партійних,

за посіиам,Ц і Збирання· врожаю.

ських

широко

висвІтлювати

ударно Нолектив «Авангард,> ініціативу

радянських

трудящих і сповнений рі­

зерна та Інших продуктІв землеробства і тваринництва, виконанню соціа.'Іlстич­ них зобов'язань четвертого року п'яш­ річки.

колгоспІв,

Недр,rшна,

тонн

550

менше

J'"

200

як по

проводи- го

гектара

1979-го!

ускладнює

завдання

Агроном!чна

всіх

цеНТІіе-

багаторічних

гектарів.

200

служба наладила ПРСТlйн~ трактористи Петро Петро­ спостереження

за

ВИзРі- вич Лаврунін,

ванням грунту. На цІ ма- рійович

Іван Анд­

механІзатори

пlдсlвають

вич

технІкою,

умови,

кидають місцеві

пІд картоплю і на

силос,

посіви

-,

добрива І Г Е К Т д ' Р И до

МеханІзатори

зябу.

«ПУхіВський~

У ра.дrоспl все готове дО почаТRУ масових польо­

закриття

техніка

нування

добре nідготува.Аи насін}l.Я ярих зерно-. веЛUlса

МСАуга

nраЦівни/(іг

з

знахо­

не чекаємо якихось особ-

ливих умов для роБОТИ І полях. Гаяти часу ніяк

І можна.

ко. Переглядаючи зернину за зерниною,

. , ФОТО М. Семинога_

~""-:';',,oO'. ~='O ..~

.:. • '

посІ­

вже

проведено

на

rpymy

і

посІвів

про-

, ники

.~

.. , , . , . . . . . •

на:

lJjоб важчим був КОЛОС

не І Б:.'1ьше 15,2 тисячІ генНеСПРИЯТЛИВIL\1 . тарІв займає озимий

погодним умовам

nровма ботанічний

розбір зразків Hacil-t~ На фото: Є. М. ЛИТОВЧЕНКО ІЮ роботою.

ІОН

гаряче харчування механізаторам. Та ми, власне,

господарств. ОСЬ уже

високоякісно

необхІдні

:нано пуНRТИ, де готується'

тривалий час працює тут техніко,Ч-лаборанто'ч Євдокія МиХ(1І1.Аівна ЛитовченBol-ta

.

У

70

фонд

перерахуємо

СУРЖАВСЬКИИ, радrоспу,

на­

ПІД С І В

ЗАВЕРШЕНО Ми

приді.'ІЯЄМО

велику

увагу

також

затриман­

ню во.'lоги на посівах ба­ трав. На 70

гектарах боту вже

посівів

цю

ро­

проведено.

В. РЯБЧЕНКО,

arpOHOM

rQЛОВНИЙ рад­ госпу імеНі Мічуріна_ с. Се~шпоЛl(И_

во;щтьсJ'!

вибірково,

вже

визнаЧИ.1ИСЯ і перш! пере­

можці змагання. Серед них-трактористи М. ·КО­ нончук. І. Труба, Ю. ВИ­ соцький. На

пер'.шп

ПРОЕЄДЄЕО

гектарах

Сівбу

вико-вів­

сЯ'ної сум!щі. !І.1еханіза тори продов1f\)' .оть RУ_'Іьтивацію площ, сівбу тра.В.

0_

ЧУВАПЛО,

днспетчер

радгоспу

4ПухівськиЙ •.

В чоти.рьох точках облад-

par1oHl-tОЇ

"'онтрольно-насіннєвої інспекції, які .все{)ічно випробовували зразки HacIHH.Q,

')остав.леного

на

гектарах. Вчора на пій роботі було зайнято 4 агрега ти. Хоча 06робl­

запаси пального і мастил,

вих для посівної ка'чruz.xir. JI цьо'чУ Є

вологи

130

диться безпосере;'1НЬО біля

полів, створені

ра.:хгоспу

. розпочали

вах озИМИх і зя-бові. Боро-

вИх роБІт, до ведення їх широким ФРОНТО!\1. Грун­

JI нинішньому році радгоспи району

І

кукурудзу

боронування

тообробна

Булах.

ПЕР Ш

роз-

приступили

вибіркового

садіння

раДГОСIJУ

вівсом

багаторІчних трав, де. дозволяють

тонн

підго­

карбованців.

ГудіМ, сlвальни­

сиви зразу ж напраВЛЯ-1 ки Григорій Никонович ються трактори для за- Лизун та Василь АНТОН0Иlриття вологи. Маневруючи

до

попрацюва_'1И гаторічних

Добре

800

дОбрив,

начальник штабу.

ли підсівати їх вівсом на

спе.ціалістів радгоспу, ме- площІ

хаНізаторів.

поля

картоплі.

В_

ти вибірково. Це, зрозумі- трав. Вчора вони зак~нчи­ ло,

підготовле, до посіву на reKTapiB, виве­

директоl'

Роботи в рів зе_lеної маси з кожно­

полі доводиться

нартоплю

20,.

п'.ятирічки

нашоrо

докладають

на

товлено

прахолодна зусиль, щоб одержати не

нинішня весна.

висаджено

зено

радгоспів,

МеханІзатори радгосду

1979

У .червону суботу. бу­ де

підрозділів господарств по виробництва І заготІвель

НЕ . ГАЮТЬ ЧАСУ

зобов'язань

року.

органічних

виробництва зерна, звернувши особливу

органів,

виробничих збі,1ьшенню

увагу . на забезпечення передбачених площ зеРНОВИХ,насамперед круп'ЯliИХ, зернобобових нультур, ку,нурудзи, впро-

нання

госпо­

і

радгосr~ підтримав московських

ШИ~1Ості 21 квіТня внести Rонкретний внлад у вико­

роботv

дарських

врожаu

працюватимуть

на площ! но грунту площі 120

За прикладом передових колгоспіВ 1 радгоспів, знатних КУНУРУДЗ0водlв здійс­ нити додаТКОВі: заходи по збільшенню

..,

Авангардівці

профспІлкових і, комсомо.1Ь­

органІзацій,

субот-

е

кукурудзи.

ливу увагу на забезпечення організова-

HO-гС?сnonарсЬRі заходи:, ~вер~ши особ­

ор­ иа­

ника.

K~·.'lЬTYP.

Редакціям республіканських газет, РАТАУ, Державному комітетові УРСР по телебаченню і радlОll1Qвленню запро­

штабу

чальник

вІду передо~их господарств, бригад, ла­ нок по одержанню 300-пудових врожаУв зернових культур 1 100-цент~ерних вро­

потреби, 3, врахуванням досвіду ініціа­ торlв,внести. корентиви. в організацій~

високии

гаиїзацП

УРСР широкий показ досягнень і дос­

роцІ. В' разі

..,

М_ КИСІЛЬ,

мора.1ЬНО­

зернових

870

партійної ПМН-15,

секретар

го і матерІального стимулюваНI1Я за ви­

ЛНСМ УкраУни рекомендовано органі­ зувати обговорення листів передових господарств і знатних кунуруд,зоводlв у

ВИ~Ц1Ііа зериав

близько

карбованців.

бо­

ВирІшено встановити Почесний ДИП.'10М ЦН Номпарт!ї України, Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради І ЦН ЛНСl\1 Ук­ раїни для нагородження КО.'ІГосПlв і радгоспів, що одержали врожай зерно­ вих по 50 і більше центнерів з гектара. Передбачено організувати на ВДНГ

наУКQВИ~

рерахуємо

кукурудзи

обкомам партії та облвиконкомам, міні­ стерствам і вІдомствам рекомендовано

новах. Всю цю роботу с;:tlд' спрямувати на максцмальне використання Рllзервів підвищеНИЯВРО1f<q,йності і . зБIJIIJ>Ще.нн}\

му році п'ятирічки_ Н/fдаючи важливого зкачеНЮI цій іні­ ціативі у справі мобілізації працівників сільського господарства респуБЛіКИ на біJIЬШ повне використання резервів і МQжлиsостей кожного господарства і району для виконання і перевиконання взятих соціалістичних зобов'язань по збіJIьшенню валових зборів зерна, ЦН' Номпартlї України с.хвалив цінний по­ ЧИН передових колгоспів і радгоспів,

появи

сокоякісне проведення роБІт і одержан­

підприємствах,

62

прове­

від­ ЦН

Jlюнтних

врожаю зерноіЙх. у четверто­

"......-----.

господарства

радгоспіВ УРСР,

пІв і радгоспів, хлібоприймальних і ре­

У своїх листах, опублікованих у газе­ тах • Сільські вісті. і сПравда Украи­ НЬІ., ,они поділилися набутим досвідом, ро:щовіли. про. те, що вже зроблено' і намічено 'здійснити для забезпечення

при

ротьбі ~ бур'янаl\!И, шкіднинами і хво­ робами сільськогосподарських нультур. ~-КРПРОфрадІ, ЦК ЛНСМ україни,

партійних, профСПіЛКОВИХ,КОМСОМОЛЬ­ ських органІзаціях, кодективах колгос­

.

приклад.

пІсля

здійсненням

сільгосптехнtцt. У'РСР, П1вденному діленню ВАСГНІЛ, Укрпрофраді,

розгор­

центнерів зерна

сільського

додержання

строків

-

концнормами.

Міністерству

57

і в процесі обробітку, маючи на ува­ зІ досягнення оптимальної густоти рос­ лин. Встановити дійовий контро.1Ь за

ГОЛОВПJ'lОДSИНПРОМУ УРСР, Міністерст­ ву харчової промисловості УРСР, Міні­ стерству заготівель УРСР, Держном­

нути соціалістичне змагання за високий урожай 1979 рону. Передові КУКУРУДЗ0ньому

тваринництва

MiHiCTepCTSY

нішньому році його по 50-60 центне­ ріВ 3 гектара, від імені своїх колекти­ вів звернулась до всіх хліборобІв рес­

води

в

році виробництва і заготівель зер­

УРСР,

більш як ПО 300 пудів зерна з гектара і взяли зобов'язання виростити в ни­

ширше

збільшення

сіями

Обкомам, міськкомам і райкомам пар­ тІї, облвиконкомам і райвиконкомам,

спеціалістів, механізаторів колгоспів і радгоспів, які зібрали в минулому році

ще

за

залізобетонних конструк, цій площею нвадрат. них метрів, влаштовано монолІтнІ фундаменти об'ємом кубічні метри_ ':! фонд п'ятирічки пе­

TeXHOJIOriї і1

неухильне

агротехніки і

квітня буде

21

викладено 64 кубометри стін, змонтовано збірних

денні всіх польових робіт. Організува­ ти обов'язкове приймання посівів комі­

нових нультур, більш повне забезпечен­

розвитку всіх галузей сільськогосподар­ ського· виробництва, група керівнинів,

публІки із закликом

Забезпечити

вимог

майстрів високих урожаїв кукурудзи рес­ пуБЛіКИ, які антивно ВК.1ЮЧИЛИСЬ У со­

НПРС, поставлені у виступа;с Генераль­ ного секретаря ЦН НПРС, Голови Пре­ зиді! Верховної Ради СРСР товариша

будови.

вирощування.

РОЦІ.

липневого

механізованої

база, ~KY'

шерський корпус pa~OH: ної лікарні, деякі lНШl

У УК Компартії України вадження

KOMYl:iie.

суботнику. ВіЗЬ­

радтоспу

трудів- І нлин У районІ.

проти став-

І

радгоспи

В ці дні

завершують

пер-

І ляють свою організова- ше азотне підживлення ність 1 майстерність. посівів пІсля зими. 75 І 0_ ЧИЖИК, процентів озимо! пшениці двректоррадгоспу lме-

ві Кірова.

і жита

одержали азотні

.1IOODива_ на.

{РеШті площ

посl1іИ час

о;:(е.ржать

туки під

проведення

прикоре­

Heвoro підживлення ози­ мих тук'овR..'\1И сІвалками_

Розрахунок у спеціаліс­ тів такий, щоб з прове­ денням

цього

повсюди

повну·

агрозаходу

посіви

. кіль!сість

що планувалася.

одержали

добрИJВ,

Т_ МОПСА,

arРQиом·агрохІмl.х рай­ еl.JIЬrоспуправJIiввg"


стор.

!

ЗІ березня 1979 року

:.,(

НОВЕ

ЖИТТЯ

НА ПОРЯДОК ДЕННИй ЗМІШТОРГУ­

чсмОН::

.:::--==-

ДЕПУТАТСЬКИИ ЗАПИТ

ПІДПИСАТИ ВІДМОВИВСЯ •••

~-! НАРОАНОГО ~§KOHTP041O У МІСЬКОМУ КОМІТЕТІ народного

БІЛЬШЕ ІНІЦІА ТИВНОСТІ

контролю,

пІдготовки

нологІчне обладнання, погано пра­ цює вентиляція. Ужа готується не­ якісно. На заводобудlвному комБІ­

І.

перевІрок

народні

часто

простоюють,

вання

до

к~нтролерам,

надані

посилити

для

вжиття

нату

вистачає

виделок.

неодноразово

Здавалося,

горталися далеко ие так.

Спочатку

процитуємо листи трудівників. .21 грудня 1978 р. я зайшла до магазину М 27 стала

комБІ­

в чергу.

комітету

водах

пластмас,

банку

за недостатню вимогливІсть до вІдповІдальних працівників ком­

ПРО ІДАЛЬНІ

технІчного режиму у ідальнях на промислових пІдприємствах оголо­ сив догану директору комбінату І

На черговому засіданн! мІського народного

контролю було

розглянуто питання «Про стан громадського харчування робіТНИ­ ків

на

промислових

Брова,рів». що

Зокрема

останнім

підприємств

відзначалося,

часом

органІзація

харчування працівників

зих підприємств

поліпшилась.

їдальнях на заводах

!

хані ЧНО:\іУ

промисло­

ремонтно-ме­

порошково!

г;ї, автопідприємстві

У

металур­

09034

готу­

ються р:зноманітні овочеві. ~)аБНІ, молочні страви ; кухонНІ примІщен­ ня забезпеченІ холодильним облад­ нанням

і посудом.

Разом з тим, лено

ряд

переВірками вияв­

пІдприємств

ГРО:\іадсьно­

відуюча ди.тячою IIIОЛОЧНОЮ кухнею

го ·харчування. робота яких не вІд­ повідає зрослим вимогам. Незадо­

звільнена від посади.

вільним

протягом

тривалого

часу

залишається санІта pho-теХНіЧНИЙ пан Іда",ьні на деревообробному комбіІіатІ. Тут погано працює ви­

Проте народнІ дозорц! розумі­ ють. що в своїй дІяльності група права.

тяжна

закріплені у положенні про органи

вентиляцІя,

якІсть

страв

громадського Войтовій. Директорів

саНітаРНО-І

харчування

Н,

О.

шиноремонтного

світ.тотехнlчного

заводів

Є.

заХОДіВ

до

усунення

вжити І;

виявлених

долІкІв.

СанепlдстанцlY (головний

не­

лІкар:

І. М. Жукович) доручено посилити! контроль за санітарним станом І rдалень і буфетІв на промислових'

підприємствах

страв.

мІста,

за

якІстю і

А. ЛЕМПИЦЬКИП, завідуючий позаштатним від­ ділом

торгівлі

харчування иародного

і

громадського

міського

комітету

контроJfoЮ.

Про це ж напи-

сали працІвники TeXBlддl~

Jo/

комБІнату.

Люди

під.

вІдсутностІ камбали.

Депутатська

.

група де-

ревообробного

комБІнату

звернулася за допомогою

до народни~ контролерів.

Позаштатнии інспектор дрІжджами. міського комітету H~POД­

мандаринового со- ний разом з членом гру­

КОНТ!І?Оо

вживання хе"-У, лю Укрпрофради М. Ба­ ж розплавленої бариком оперативно вІд­

маси пІд назвою цукер- гукнулися на тривожні ки ... Я придбала 200 гра- сигнали. В акті зафlК­ мІв дрІжджів на додаток совано наявн іст ь 63 мене змусил~ купити ри- кілограмів к.~.мбали. 87

би на 95 коп. Залишивши банок скумБРll спеціаль­ її на прилавку, попросила ного п?солу, 3 ящики книгу CKapr. копченої ставрид!'l. 18 ба-. _ Ннига скарг. у ди- нок оселеДЦІВ lBacl. 28 ректора! _ вІдрІзала про- пали.~ь ковбаси оо JІ!обитель­

Гребельна працІвник

необхІдного І

техно:логічного обладнання.

ти рибу.

вторно вІдмовили в про- не змогли встановити, ханнІ. скІльки ж камбали одер.

приємсrв громадського харчування,

них

не

образливим словечком. нІ б~л~ ~IД .... y ,нІ, тому Наступного дня менІ по- Д. ПІХС .нии і М. Бабарии

Ф.

своєчасний ремонт приміщень Під-І в

теж

давець І доповнила фразу СЬКОІ і OH?e~o~: Наклад­

і

Нруглика, В; А. Проценка, гене­ рального директора виробничого об'єднання «Броваримеблі. О. Н. Горбоноса зоtiов'язано забезпечити

встановлення

за

го до стільки

шиноремонтному.

недотримання

березня

ку, кІлограм непридатно- пи громадського

недолІкІв у

ролю

бінату,

13

ДО них давали в накидку ного контролю Д. ПІХОТ.

низьку

дІяльності закладів громадського харчування має Місце також на за­

контролю.

директору

вильні висновки з критики. Проте далІ події роз-

висловлювали

письмовІ й усні скарги на якість приготування їжі.

яка

куща М. І. Онищенку до- креслюють, що М. І. Они­ поможуть зробити пра- щенко переконував Іх У

склянок,

Робітники

відповідних санк-

цІй.

ДБАТИ

комітету

оголошено

використовує

ложок,

не

Зараз

закриємо мага­ ви тут не КРИ­

мІнІстрацН ЗМіШТОРГУ для . удостоїлася честІ придба.;

МІський комІтет народного конт­

догану. НрІм того. питання про йо­ го поведінку і виконання службо­ вих обов'язків розглядалися на за­ СІданнІ партійного бюро. ВсІ цІ за­ ходи дозволили домогтися ефек­ тивного використання автомобілів 1 значно зменшити Іх просто!. Тривалий 'Іас тру ;:Нвники міста і району висловлювали багато нарІ­ кань на роботу дитячо! молочної кухні. Група провела кілька пере­ вірок, в результаті ян их було ви­ явлено факти крад:жок МОЛОhО­ продунтів. Наказом по ЛікарНІ за­

,недостатньо

несвоєчасно,

кликав.

які чали... А план і без вас

терІали було передано ад-

наті вІдальні М 6 ремонт ХОЛО­ дильного обладнання проводиться

Цілий ряд Істотних

трудящих.

народного

видала наказ, у якому заSідуючому частиною

права,

Інспентор міського

їх ремонту були в наявності. Після розгляду матеріалів пере­ вірки, адміністраulя райлікарні господарчою

зобов'язано шир­

І. БОЯКО,

КОНТ­

детаЛі

(голова

за роботою постів і ркремих. дозорцІв, rrостійно дбати про ПОЛlПшення медично·го обслугову­

автомобілі

хоч

цент­

. контроль

автотранспор­

ту, було з ясовано. що

лІкарні

Різаненко)

народним

ролери вносили прОПОЗИЦії, спря­ мовані на усунення виявлених не­ доліків. Так, наприклад, при пере­

вірцІ використання

контролю

використовувати

тощо.

ход!

народного

С.

ше

прийому хворих в осінньо-зимовий період, роботи харчоблоку, аптеки У

са тирчні

rальної районної

яка

примІщень

і працює зараз бюро групи. У рішенні, яке прийняв комітет.

ВИlПускаються

групу

об'єднує 15 працІвників різних віД­ ділІв, діє ще 6 постів. Роботою групи керує бюро з 5 чоловІк. За 1978 рІк і два мІсяцІ нинІшнього' ч.тенами групи проведено 17 пере­ вірок

ного несвоєчасно ремонтується тех­

ко

HI~.rb народних дозорцІв централь­ НОІ районно! .тІкарнІ. На засіданн: відзначалося, що в лІкарнІ, крІм народного

листки.

народних

не

візьмемо зин, щоб

серйозні огрІхи в обслу- пІ ДОНу за дорученням говуванні трудящих. Ма- llOДРУГ тов. Наленська,

Саме над вирішенням цИх питань

навчання

торгівлі,

хто

входять до складу куща буде». Оксанич». житлового масиву Швден-. АналогІчну заяву адре­ ний. Дозорці виявили сувала депутатській гру­

liизька, трапляються випадки Іх приготування з несв;жих продук­ тів. У Ідальнях заводів торговельно­ го машинобудування І свІтлотехніЧ­

до;юрців, а окремі з них не прояв­ ляють активності й ініцІативи. рід­

Міський комІтет народного конт·

групи

Нерегулярно

так давно міський

приємств

НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

контролю.

проводиться

ролю розглянув питання про діЯ ль­

Не

комітет народного контролю перевірив роботу під-

І

жав магазин . Ставриду 1

ДОНу..'

ковбасу

Онищенно

А ось пІзнІше свlдчен- мовивс~

ня:

вІд.;

важити. У при.

СУТНОСТі контролерів HaM~

.13 березня стався Ін- балу продавали по 53 ко.;

цидент, який нІяк не пійки за кілограм. Ян не вкладається/ в поняття дивно, продавцю Г. Нра-

нормальних

людських вець допомагала СТОРОНИЯ

стосунків . 20-25 покуп- особа, хоч у магаз~Ні в цlв головним чином жlн- вантажнин. М. І. Онищен­ ки,' якІ

поверта.1ИСЯ

зІ ~o вІдмовився

підписати

змІни. зайшли до магази- "нт, а. значить -

ну

М 27. щоб

не ви.

купити знав провини. Тому депу~

камбалу, івасІ. скумбрІю, татська група комбінату. одержанІ магазином за вирІшила зробити депу.

кl.'1ька год?н до того. На татський запит ~~рез га­ прилавку нІчого не було зету адмінlстраЦІІ зміш· На вимоги робіТНИЦЬ ди: торгу: коли нарештІ буде

рентор, з вигляду Інтелі- наведено порядсж у мага­ гент ний чоловІк вІдповІв зинах куща, яким керу.

тан, що я пов~орити не тов. Онищенко?

ключити до

Додому­

жі

навпомацки Протятом кількох остан­ нІх роКів У будинках на вулицІ Шевченка у селІ ПухІвці напруга 8 елен­ тромережі

дуже

низька.

Ц!є! напруги не вистачає навіть для того, щоб пого­ литися електробритвою, не те що вже переглянути якусь

телепередачу .

На початку березня ми звернулися до адміністра­ ці! РЕМ з проханням під-

електромере-І

трансформатор,

уже рік· псується щами.

Всі

нІчно!

Ми

що

за

минули

ні-

дверях красуєтьсJl Ми мешкаємо в Нали­ його кlвцl і СкибинІ. Наші се­ переконливий замок. Не раз звертались у. ла fre гаЗИфіковаНІ, бо

три

з

нашого

сюди

ПЕРЕКОНУЮТЬ ••• ЗАМКОМ

темрявою.

одержання

«Вас

часу

для цього в житлових бу­ динках немає необхідних

ЛИС1

адмінІстрацією РЕМ, вІд­ повідні міри можна було б вжити ...

Тому зрозуміло, роль відіграє для

За дорученням житеJI1в

ШОСТ\

BY~ UUевченка П. КОВАЛЬ.

мешка.нців

яку біЛЬ­ наших

СІЛ гас. Такий звича.ЙниЙ І такий необхідний. У Нали­ вІвцІ

СЛІДАМИ ОДНОГО Л~

обладнано

пункт

по

вої газети

від

.Нове життя.

працівників

радгоспу

.БобрицьниЙ»

надійшов

лист такого змІсту:

.Неподалік

житк!в

зиаходиться

для сміття, нІяк

вІд гурто-

не

яма

не

бvвав мав

ром кий'>

у

кореспондент по-

ШевченковоЙу

розмову

радгоспу М.

Н.

з

Полозом

та

до якої ми його заступником по гос-

можемо

дійти,

Г. П.

дами, залитий помиямн. Керівники господарства. У гуртожитках прожива· _зокрема, повіДО:\іИЛИ, що ють В основному J?обіТНИ- В даний час територія нав­ ки радгоспу зі своїми коло гуртожитків впоряд­

сІм'ями, і тому нас дивує СТ8ВJlеRИJI

адмін!-

КОВУЄТЬСЯ.

Найближчими

днями буде викопано нову

господарства до яму для сміття, побудова-

поJI1пmеВВJl

побутових

умов своїх працівникІв. З питаввям

про наве-

~eВВJl иалежиоro

Horo

ВіJUIовідаючи трудівникам Перемоги, голова міського споживчого товариства І. С. Корж запевнив їх, що його буде відкрито з 1 лютого 1979 року. Дальшим про­

4Бобриць­

ннй господарськими відхо- 8ильотником.

страцlї

в селі продовольчого ларка.

диреКТD-;

адже підхід до неї засипа- подарській частині

'raKe

у січні нинішнього року жителі с. Перемоги зверну­ лися ,1;0 редакції 3 прохан­ П)( ,l;ОПОNОГТИ у ~ідкритті

вІд нього

одержалн».

Наш

санітвр-

ставу вавКОМ

rypTo-

житк1в ми звєртаnИСJl і до головиого лікаря БроварськоІ eцeпf.IсжaвцJ.I, аае

но паркан.

Номендан'l'У Т . Г. Дерев'янно

вищити

дано вказівку пlд­

контроль

т.риманням

за

уста­

нови. та все марно. Ц!ка­ коли

ж

перестануть

в

тому,

що

усе-таки

-

гас

штука

не вельми потрібна? Мешканці сІл ки і

нас

переконувати

Скибина

.

КаnииП­

(12 пріа­

внщ).

ІСТОРІЯ БЕа ФIНЛ.1JN'

Порядок наводиться ніяко! звістки

найрізноманітніші во,

умов.

продажу гасу, та часто на

До редакціІ міськрайон-

Л. ШУТА, депутат міськоі Ради народинх депутатів.

села

зустрічає

думаємо,

тижн\,

чалІоНИКУ:

під до-І

ОСВІтлеНі,1

наша

перехожих

який

вулиці

пори

ті,rrьки

наважуся. Продавець ораторствувала в унІсон на-

до-

мешканцями

гуртожитку санітарних норм 1 правил соц!аЛіСТИЧ­ ного СПівЖИТТЯ,

І Відмінно трудиться Itа монтажі заводу алюмі­ нієвих конструкцій бригада 1. О. Силкіна із за­ водобудівltого комбінату. Монтажники впровади­ ли

у

виробництво

кілька

раціоналізаторських

ти документи в раЙСПОIllИВ­ спілку, але ларка нв було.

Пар привезли і встановили аlll 12 березня. Та перв­ МОlllівці

ра"іли

передчасно,

aДlНe ларьок поТреб,.вав рв­ монту. Робітники, що його привезли,

пообіцяли

на­

СТУПНОГО , дня засклити вік­ на,

відремонтувати

гу,

підФарбувати.

підло­

3 Toro

довженням цієї історії став часу пройшло понад два лист ДО редакції: ТМlНні, але,ао ларка так На початку лютого тов, ніхто і нв навІдувався. КОР," побував у нашому Нам цікаво було б зна­ свлl, пІдІбрав місцв для

пропозицій, спрямованих Itа скорочення строків спорудження важливого об' єкта. Керівник колєк­

ларка

тиву зарекомендував себе не лише вмілим орга­ нізатором, а й активним, nринциnови,ч дозорцем.

тимуть ІМОГУ придбати нв­ оБІцянку І чим закінчиться

На фото: кращий бригадир монтажників, член

групи Itародного контролю Фото

1.

В.

О. сил кl Н.

Володнмирова.

І

пообіцяв, що за

кІлькв днІв трудівники ма­

ти, коли І. С. КОРІІІ спро­

МОlНеться

виконати

СВОIO

обхІднІ продовольчі товари. історія, яка тягнвться YIНI три місяцІ. Продавець майбутньоТ тор­ П. ЯКОВЕUКО•. r0801 точки YlНe встиr зда-


НОВЕ

Наува -'сіJIЬ'СЬВО:ИУ У

результаті

технічного

відіграє наука, яка в наш час на­

ністю і оргаНізацією виробництва наближається до промисловості,

у~ово-технічної революції стала без­

а

Сільсьногосподарська

творюється

праця

у різновид

посередньою

значно

них

~

матеріалів розповідає­

ться про сучасні

зменшиться

ства.

згодом зведеться до мінімуму.

галузях

ДОСЯГl:lення радян­

сільського

господар-

.......-------...--...-----------..........---~-.....-..;..-----_.......--------...-_--_..........

-,~.......,

Важливі

проблеми

дослідження

- головне підприємство підмосковного СПЕщіаліЗОваного об'єднання «Істра'"

по

виробництву

ють

І

молона. ється

досягається це

за

Інтенсивного

ве-

рахунок

господарст.ва.

Що Щ

забезпечує ус-

хороших

рік

нент у промисловому при­ готуванні. різноманітних

мікробіологічному

кормових

СУМlше~

тисяч тонн

зелеНОІ

",.

складні

Осооливий

1

О.

ви. Це

У квітні минулого року в дослідному госпо­ дарстві Українського науково-дослідного інсти.~.

Семииога.

дозволить

у

широке вико-

ЗМІшувачах-запарниках

ЦЯ

при­

двійнят

вела теличку. Читач скзже: «А щО ж тут ДИВ­ ного?». Та справа в тому, що теля було не її.

ськоХ

звичайних

статі майбутніх телят уже зародка, тривале

зберігання

зародків

наднизьких

за

них наук М. Т. Плішко і Б. М. Вельможний. Вони опрацьовують

нехірургіч­

інших

установ

профілю,.

де

подібного

одержання

пересадку зародків

:методом

гострої

і

роблять

операції.

лят,

а,

користуючись

но­

одержання

користуються

тепер

методом

не стадо корів, на якому у

ться ють, ки

високими

зроста­

доношувати

кандндат

ветеринарннх

ЛЮДИНА НА ЗЕМЛІ

ВРОЖАЙ

І СУПУТНИКИ

м.

ри супутника «ЛендсаТ-3:1> для оцінки врожаю сіль­ ськогосподарських тур

на

великих

нЯм

по

Бровари.

титься

====:НОВІ ВЕТЕРИНАРНІ ПРЕПАРАТИ-

Будапештському

ну, котра

легко

РО'З-

науково-дослідному інституті радіобіології і

щеплює токсичні речовини жирового поход-

радіотерапії імені Жоліо Нюрі розроблено

ження і при нормаль· ному Функціонуванні

ветеринарнІ ~толеРИН:І> і

жовчного міхура. жовч перешкоджає виникнен·

препарати <о:детерток-

СОН:І> , при використанні яких

скоротився

падіж

молодняна.

'НЮ

інфекційних

рювань.

нlзм

захво-

Однак

орга-

новонароджених

Ін'єкції «толерИНУ:l> забезпечують молодня-

тварин ще не вирОбляє жовчі. і тому легко під-

ку

дається

хист

іммунологlчний за-

від

небезпечних

захворювань.

жовч

ви-

роБЛяє активну речови..

Нщшй преПRрат «де.

--;

бактерІях.

, \ ,

рин одразу ж ПіСЛЯ Ух народження. Про ефек· тивність ЙОГО сВідчить

той

факт,

стосуванні

середній

що

при

за-

препарату

падіж

телят

знижується з 15 про­ центів до 0,3 процента, а

падіж

шується

у

поросят у

ряді

два

змеи­

рази.

дослідниць-

\

управлін-

атмосфери

тивність

глобального спо­

стереження:,

супутника

радгоспу

Московська

ШдлІсся:. Бarато глядачів зІбра­ лося у сільському клубі. Вони дружнІми оплесками зустрІчали кожен виступ самодіяльних артистів.

Програма вечора була рІзноманітною. ОсобливІ' сподобалися присуТНі'М пісні у виконанні вональ­ ного ансамблю: «Соняч­ ний край Україна), «Ду­ ма про землю"" «А мати ходить

ня людей.

7 7ё ча;;;=; 7ё 7ёіІ

кургаН:І>

ін­

Смоленську

та

СОфію

}{урмазенко, які спІвали українські та російСЬКі пісні, дует у складі Надії Нлимась та Поліни См 0ленсь,кої.

Сміх у залі викликали гуморески П. Глазового, які прочитала Раїса Бо­ цвІн. Разом з Вірою Ді­ денко вони ,розіграли та­ кож невеличку жартівли­ ву сценку «Зустрілися».

А

потім

грав

іНСТРУ­

ансамбль.

С. ШЕВЕРУН, учасник художн ь о ї самодіяльності.

по

«Ky~-

53

та

<=>

Знайомство зблизька

пред-

ставнИНів міністерства сільського господарства, які брали участь у цьому експерименті, тепер реор­

ганізована. Приблизно по­

з

великим

ня-м

я

задоволен-

подивився

передачу,

недавно

яку підготувало

Українське телебачення з ордена Н{овтневої Рево­ люції радгоспу «П.'Jосків­ ський». Дуже сподобався

ловина цієУ групи буде займатися питаннями екс­ плуатаційноІ системи, що повинна обслуговувати за­ кордонний відділ міністер­ ства сільського господар­ ства, що проводить оцінку врожаю в зарубіЖНИХ країнах. Особливо важли­

слова про трудові динас­ тії села, яких у Плоскому; чимало. Руками працьови­

ве

тими

значення

надаeorься

ним про стан посівів часне

попередження

незвичайні

умови,

складаються

для

рослин,

да­

1 зав­ про

що

роз!ит­

проведенню

метеорологі чиих 1 кліма­ тичних аналізів несприят­ ливих умов, оцінцІ 1 вико­ ристанню базових даних 1 перевірці моделей оцінки

врожаю. групи

Решта

членів

займатимуться

до·

і робіт

по цій

щюграмі.

Шд

мені

виступ

славляться

експер~менту

родини

Насьянів, Строкачів, куНів та іншиХ.

Змістовними були

також

ловного

Ка­

1 цікавими

розповіді

го­

зоотехніка

рад­

госпу І. І. Рибки, секрета­ ря парторганізації П. В. Онищенка, голови сіль­ ської Ради народних де­ путатів С. Г. Малюги, секретаря номсомольської організації О. Ф. Вакулю­ ка. директора місцевої школи М. С. Бузника. Розповіді учасників чергувалися з

пе­

редачі

ступами

час

директора

господарства П, .Ф. Воло­ хи, особливо його теплl

ви­

радгоспного

са­

модіяльного хору.

ЗНІмками

Заслуженою славою ко­

надходила з супутників на

ристується ордена Жовт­ невої Революції радгосп <ПлосківськиЙ». І я впев­

шлях

у

для

ство­

1980~1984

повністю

ро-

експлуата­

систем

для

таких

прове·

с.постере­

жень.

го

мір

господарства

розробити

сільсько­ має

на­

експлуата­

ційну систему і продовжи­ ти співробітництво з НАСА, НОАА 1 мІністер­ ством внутрішніх справ у дослідженнях 1 розробці вдоскона,'1еноІ системи,

що базується на супутни­ ку «ЛендсаТ-Д:І> З багато­ спектральною що

має

наземнІ

в

намерою,

два-три

рази

кращі вирlшувальнІ мож­ ливості, ніж У супутника

<о:Лендсат-З..

У

по,перед­

експерименті

оЦі­

Користовуватися для

ки врожаю

8

ОЦін­

культур.

з

станці!

як

у

США, так і за рубежем! пересилалася,

як

літаком у центр

правило,

Імені Год­

дара. Там провадилася п:)­ передня

Міністерств()

ньому

можли-

на

ші. Довго не відпускали зt сцени солісток Поліну

область.

Робоча група з

з

села

ІнформаЦіЯ

І!ИХ інститутів УГ6РЩИ-

_ _ "WPiiiII ё

НОН

інжеиер

України

жител,в

відкрив

а новий супутник буде ви­

міс-

Росією, у

за станом посівів, а· також

препаратів для лікуван~

ендетоксину, ЯНJ;lЙ

1 оозз'єднання

бишеве ••

1 показав ефек­ путника

Він

дію

;

ментальний

ленню системи на базІ су­

ства США

вість застосування цих

нейтралізує

відхилення

ством сільського господар-

ни

вивчають

режимні

технології-

слідженнями по удоскона­

ють з жовчної кислоти.

виготовля.

-

(НОАА), НАСА, міністер­

нювався врожай лише од­ нієї культури (пшениЦі),

тертонсон»

Вчені інституту встановили, ЩО

інтоксинацП.

У

проводився

1

Ційних

Цей препарат може служити замінником. жовчі в організмі тва· рин. «Детертоксон'" вводять у організм тва-

куль­ площах.

використанню

океану

дення

ЩОБ НЕ ХВОРІЛИ ТЕЛЯТА

ад

звести до міні­

старший

ку

ках

иFE!

У

площах. Він використання

знімків, які одержують за допомогою багатоспек­ тральної скануючої каме-

рення

наук.

на­

віть ма.10про.~уктивні коро-

штучного осіменіння.

оцінці

А. БРИЖКО, завідуючнй відділом УкрНДІ розведення і штучного осіменіння ве­ лнкої рогатої худобн,

бо пересаджені зарод­

можуть

по

і пересадці зародків.

племінними

значно

ДОС.'lіди

одержанню, якісній

пото)(ства від видатних ко­

ЯКОСТЯМИ,

скажімо,

на великих передбачає

Національним

звичайних як,

вершено трирічний експе­ ри.мент по оцінці врожаю

Експеримент

масштаби

запров

Учасники художньої са­ модіяльностІ Ро,жівського сільського клубу побували з обмінним концертом, присвяченим З25-річчю

Л. СОЛОВЯ:ОВ,

Інсти-

У Сполучених Штатах Америки нещодавно за­

вим методом, тільки за мі­ широких масштабах прова-

TO~IY

усі

Будь-які

.

сільськогосподар-

сяць-півтора від однієї ко­ дитимуться рови можна одержати кіль­

рів і бугаїв, які відзначаю­

умов,

розте­

б.'ll13l, ко десятка те': 'створюється велике ДОС.'lід­

ніший, бо згодом НИМ мож­ на буде користуватись за господарських

'часом

видатних

Корові ЧиРві зародок пере­ ка заП.'lіднених яЙцеК.'Іітин. садили безкровним спосо­ бом. Цей метод перспектив­

Б.'1ИЖЧИМ

литься ще кілька корів­ корів. Так, від однієї коро­ «мачух». В дослідному гос­ «О.'1ександрівка)) ви за її ЖИТТЯ одержують подарстві

використовувати

від лише

ний спосіб, на відміну

на будь-які відстані.

ефективніше

Всесоюзного

темпера­

траНСП.'lантації тур (-1960 С у рідком)" Проблеми траНСП.'lаптаціі Метод (мресадки) зародків рога­ зародків ДОЗВО.'1Ить виріши­ азотї), транспортування їх пробле~!.

тим,

концертом

широко

проценти), в перспекти­ ві можливе визначеННІ!

умов

шеЙ.

ськоІ академії Імені К Ти-

найвдалі­

(за

на стадії

з

досвід, необхідно

врахувати

туту біотехніки і Москов-

2

і пересадили Чирві. Теличка народилась доно­ шеною і нормально розвинутою (жива маса 26 кілограмів).

азом

техн.ологія зможуть

робітниками

y~OB Їх народжується лише

Його на стадії зародка взяли у іншої корови

Р

спеціаЛJстами ~!YMY ефект.

науково-дослІдного

ше поєднання батьківських пар, більше одержувати

великої

ресурсі'в

соломи. Рад~.осп H~гpo~a- приготування І викорис, щв досвід УІ .:теРМІЧНОІ J тання солом'яних і соло­ d1ерме~таТИВНОІ обробки м'яио-зернових кормосумі­

ГРАБ·

, використовувати

технологіІ

12 кість фуражу.

трави.

ристання у годівлі худоба особливості

Корови-с:с:мачухи»

вчають кандидати біо.'10гіч­ Насамперед,

не

«Нуйбишеве.,

Інтерес, га· жуючи

даю, являє

машинах.

К.

згІдно

комплексу пр~ од- то до нормових

господа рства разом з сПів'

КО.'10

далем

НОЗМІнній роБОТі -.34,5 тваринництва надійшла б тисячі тонн повноц!~них додатково величезна кіль­

старший

«С·12:1>.

ти широке

ристовуються

продуктивність радгоспу

розроблена

тої худоби в інституті ви­

чудовий КОМПС­

вирощуванню повністю. Щорічно заорюгранулюванню ються або спалюються дебити

РІчна

лічильно·аналі-

Фото М.

Чирва

-

ня індустріального галузевого кормовиробництва.

синтезу, хлорели,

спеціаліс­

-

виконує

На фото: РОВА.

корова

Цей досвід підтверджує: солома

ycbor:o

тичних

штучного осіменіння

гра-

чимало

операції на

і

550

надоюють

трав, одержанню повнора- сятки мільйонів тонн со­ ЦіОННИХ комбікормів і т. д. ломи. Ноли б УІ переро-

ший

«Терезине)

ково. мів,

піх? Перш за в·се створен-

його

в

Граброва, яка вже не пер­

худоби

6

копІйок. Молока ж додат­

До нього увІйшли цехи по КОРІМосумішей для тва­ механічному подрібненню ринництва. . Однак потен­ і запарюванню фуражу, ційнІ можливості r! вИКО­

технік Катерина Олексіївм

туту розведення

граміlВ фермент­

60

галузі тваринництва liині важко уявити без електро­ //іки, яка прийшла на доnо­ '!югу. В обчислювалыімуy центрі інституту трудиться

тів. Серед них

рогатої

дешевий, аЛе дуже ефек­ тивниЙ. Щодня у розра­ хунку на корову витрача-

Надо! тут постійно зроста- них препаратів варТІстю

дення

роз­

робляються в Українському flQуково-дослідному інсти­ туті штучного осіменіння і розведення худоби. Вче//і працюють над вивчеliliЯ,\І lJисокonродуктивної худоби яолочних і м'ясних порід.

Наукові

З обмінним

! Експеримент показує Радгосп <J:Нуйбишеве:l> мірязєва. СпосІб простий,

силою.

!

У підбірці

====по mТИі====:::==а

У НАШИХ ДРУЗІВ З ПІДМОСКОВ'Я

ських і зарубіжних науковців в різ-.

пере­

промислової.

Залежність сільськогосподарського виробництва від природної стихії в перспекrиві

продуктивною

СТОРі

3

3 РЕДАКЦІЙВОJ

rосподарству

Велику роль в цьому напрямк;1

прогре­

су сільсьtUI госпо .. арство за озброє­

'w

~I березня 'У979 року

житtя

обрОбка знімнів,

включаючи

.'1янок, тю,

вІдсівання

закритих

І прив'язка

(чорно-біЛі) на ФотоплІВ­ цІ шириною 70 мм пере· давалися

міністерству

сІльськог()

господарства.

При використанні HOBOto обладнання Обробка знІмків провадитиметься вдвІ­ чі швидше до 7 дІб.

-

Як очікують, нок бl.'1ЬШ вро~аю

за раху­

точної оцІнки у

зарубіжних

КРalнах

США

зможуть

одержувати

буток

ларІв.

300

ками

щорічно при­

мІльйонів ДО­

допомогою

цього

господарства

с.

цІка­ Нрім

У окремих дlапаз()нах

за

те­

леекрана ще ближче по­ знайомитись з трудівни-

нових да­

них до ділянок, яНі вили робочу групу.

того, знімки спектральних

ді­

хмаРНіС­

нений, що всім було дуже приємно

передового.

.

Г. МЕДВЕДЕНКО. Гоголів.

СЛІДАМИ

·НЕНАДРУКОВАНИХ ЛИСТІВ

Мешканці будинку по вул. КиїВСЬКіЙ

.N!! 292

скаржWIНСЬ на

noraHe

опа­

лення будинку. Викоиком

міської Ради народних де­ путатів повідомнв редак­ ції, . що «в будинку

.м,

292

по вул. КИївській

встановлено

додатковий

насос в системі опалення.

Зараз у будиику підтри­ мується нормальна тег.lIlе­ раІура

••


. ~ eTOI'.

~Зl - березня

1979 року

Завтра Брови ~apь иахмури,

ГО80РИJI: -

сав~ки з

:8чера

Я не 3И8J1 ...

j'$а.ги П'РИДіЛ!!:в «вогняним

Y_em.?

Первwй, брат,

АпреJlЬ! .•

О. ПУIlIКІН.

ДАВНІй Перше хв!ткя

Фраи­

"!

':І

сднем ри­

!-----------

беСіДі з«

КРИНИЦЯ

..

Я досвідом і'

дізнав,ся, що той і в бою

ЛІТСТУДІЙЦІВ,

менше боУться вогню, хто

лише

~ільше

звик

Одного

би., у ШотлавдіІ- сднем

разу

не

опівНОЧі

б

А

петербурЖці побачили Ее- ? г~ворення. дже \ зозул!., в Iспан1У . личезний вогонь за імпе- ,ІНШІ могли легко \ сднем бал6ес!в., у США раторським садом. Поч.а- зарубати пропози· \ - сднем дурнів .... '.1 нас

його йменують сднем смі­ ху.. Звідки пішов цей ISвичай? Намarання першо r о nітня жартома06дуРюва­ ти .1Жрузів і знайомих іс­ нує з давніх - давен. Хто вanочаткував його не­ відомо, але є припущення, що прийшов він від рим­ мн.

У . РосіІ neршоквlтневl жарти з'явилися в період царювання Петра І .• жар­ ти немало

щороку

1

веселили · царя,

він

.при6-!ІИіЗНО

вигадував

в

такий

що-небуть ПОдlбне~, -

лася тривога:

лодих

.

. \

ЛlтераТ~РIВ,

таким

хто npЖjіг до місця поже-

лося чимало

ж!, були пРОте здивовані: сторожа, яка ото'!увала

ної, освіжаючої во. ди. для холодного

охоплену полум'ям

тери-

торію,

чином,

НЕ ПОВІРИВ

і

з яви·

ЧЕТ8ЕРОНОГl Дружхи

осою:

А от «співавтору» лящ автор.

Лишити хочеш? Дон-Жуан!

- Розкажи, будь ласка, куме

ГаврИJIО із

-

в

ка чОТИРЬох селом.

З тих пір Іх звуть по

не

всій окрузІ: Чеrвepoног! друзі ...

Записку бачить чоловіК, Та не знітився,

чому

тут

причина,

Що горілку з чарки n'єш через соломину? - Я дружині обіцяв

Павлом

ПОВЗЛIJ -

вдовою

ДОТРИМУЮ СЛОВА

ДРУЗІ

Знайшов якусь? Мене

-

ТОРК~іТ.ись

чарки,

Тож вдаюсь дО СОЛОМИНКИ, щоб уникнуть сварки.

крижа·

с

Р7.

о

мІСТІ'

АЛЕ ФАКТ

НЕйМОВІРНО,

1 Jl;B1THR

ЗО

березня.

.'6 11,

водІй

вкладалнся

ик оселедці заявнв

-

«ВИJl8ЗЬ!» л:а.зь!~ •

в

в

І

почув

не

тиг.

І

сСам

рІдних

аи­

СкажІть, ну хІба таке може усІм, хто прожн~ав у пІвденному

колек­

бути,

автобуси

закурсували

маршрутами

4?

пересвідчитнсь, зупинок

усмішками

ва

І...

вибlrли

мн

застигли

оБJlиqчях.

до

Із

нашо

згасаючими

ТемнІ

вибоїни

на.

асфальті... І хоча б тоБІ леrенькиJl ЗвУ' моторчика будь-якого тРанспорту. Не вІрте снам на.передоднl І Jl;вlтни. Мешкаицl пІвденного мІкрорайону,

ОЙ НЕ ЗБУВАЄТЬСЯ

ції).

І

Аби

пасажиру:

відпов!дь:

напередоднІ

І .'6 Не може бути? Що ж не МО­ же, аІі це сталося! Тут інше питання: чи абуааJOтьса цІ сни?

.'6 120

маршрутки

Мотор

першому

у

рOllа

••

саnон

бочку.

двадцять

npаЩ08 lІ'а.. промвуsлl,

аоднораз приснилося: нарешті вlдрео монтована проїжджа частина ву Ilиці JlнмИТ'

РеГУJlирність руху «трlйкн», АК nOBIAOMJI" інформаційне атенство АТП-О90З4, оцlнеио ва «тРІйку». у це нlик не хочуть повlрнтн ті, "кl вчор

це не ЩО ,

особистої

(3

сталий фактор, Що треба автору талант,

Бо він Не вірив. ну ніяк, Що ти мог ла кохать отак .

Твоя кохана r.к~ня~. З зав~у повернувсь Степан. Вона над ним кружля

тримає

Bropi

Сусіду нашому Ониську,

Записку у кишені: сЛюблю, тебе, люблю

інше, як жарт.

пи

СПlВАВТОР

,його в науці, мов Атлант,

Я й по:ка.зав твою записку !

в чолов!ка

жежа влаштована за' нака- і Петра,

роки...

Знайшла дружина

таннв число березня, а по-І зом

Б. ЖОРНИЦЬКИИ.

Пис:::н~:r:С:~fа, І

СУСІД

спокійно прогулюдушу декому і девалася 1 на питання: сЩо яким ... горить? вІдповідала, що сьогодні, мовляв, ос- ~

час

11І.06

MIJI;PopaAosl

ВУЗЛИКИ НА ПАМ'ЯТЬ

каже

Хворому зубу , само­

Я боюсь ...

І

бург схопився на ноги. Ті,

-Голубчику мій, ПО-, uіJIУЙ тьотю, бабуся онукові.

задзвонили І цію. В арсеналі мо. \

в дзвони, забк.'ІИ в ба1'абани, майже весь Петер-

!lе уЧ)ИRишх.

на-віки.

поета-перекл а-

\ розва- 'дача Є.Крижеви'ча, \ .~ який виніс назву на \

до

жальних вогнІв....

а

"КРИИІІЦІ"

В. КОВАЛІВСЬКИИ.

»-ue,

О./(l'lИМ пруським послом'· шановні читачі, наПе11РО якось сказав:с ... за : ! зва лІтературної частими фейєрверками ." •• \ можна вважати мене мар-! І CTYfI.I1 при. наШIИ га- \ нотратн:и;м, але мені по- . зеТІ. Так Іменується трі6но розважальним зог- j вона завдяки опіль- ( нем привчити народ до . ним зусиллям усіх \

вогню в бою.

ЗВИЧАй фУ назRВaЮТЬ

за.бавам.:феЙєр:веркам та І іЛЮМі,націям.

IlOBJ.P те

ХО~1)одниіі

й~го сучасни­

Як B!Д~MO, Петро багато

Царь расхохоталса:

-

:В;В). TBH~

хів;

ПО8аJJanа бури ПаМJlrвD ПеТР8! .. Тот перепугал.ея:

-

1.

,•••

.

НОВ Е · Ж И тт Я

--------~------------------------~----

му

тісно

в

роті.

Чого раптом? • .:Бог дав, бог І взяв!. Ulоб не ляснула кажуть у народі і до­

мене, як учора татка в

дають: .:Ну й жадючийl»

коридорі.

ГаАова свіТАа, я/с ві­

kOHHfl шибка.

СМІЮТЬСЯ ДІТИ

до

BflZOHY

зайшов

.:вовI<ОМ», іха! .:заЙцем», а з ревізором вийшов .:яг­ ням».

М, ХОМИЧ.

ІнІІІ

ЯК КУРКА ЛАПОIO ...

ІІІ ІІІ

.:У зв'язку з тим, що Об'єкти СПМК оМ... розта­ ШО8ані

в

I~

різних оБАастях

11

України і робітники н а­ би раю т ь с Я на місцях,

у Броварах на

живе

кіАькість

ІІІ

незнач­

САТИРА І ГУМОР -

l1Мltтровича Єфанова, який цьог() року ста! Аауреатом !3сесоюзн~го КОНК!!РСУ арт,исТіtJ естради. Разом з ними він прийшов у го.сті до броварських будtвельниКlВ. І CMteTbCJJ

працівників

СПМК М... ».

.'...

нерозA.tJчні друзі ЗаСАуженого артиста УРСР Володим.ирq

(3 пояснення а.1міністрації, коа!,.1!!нати якої із

робітнича аудиторія,

слухаючи гострі оповіді В. д. Єфанова про нероб, п'яниць,

бюрократів, обіцяльниКів ...

;~o~~:Ь~_~~~~:~~;~;~~~:~:~y~;~-~K-~-В~:~IТ~-~Н~8~-~в-~'I~-~-~В~~~И~~Т~е~I'~в~к~и~~~;~О~;~:~:~:~;~!;~:~;~~~~~;~-~:~;~;~:~-~:~~~;~:9;

• • •

П'ятирічний

Сергій­

КО жаліється:

-

Я на один бік, я на другий бік, Я-Н~

-

Irретій бік, я -на чет­ ,.ий бік, - і ніяк не мо­ жу

заснути.

. ..

-

кsітня. Хтось дІстав номер «Ве-

-

..

чернеil

Копи навкруги весна С

Це була ~п"'аВЖIІЯ зесна.

,.,

Оние ЗО.~отистим лагідним ся/{вом заливало дерева, па

у програму

кариава .,

соку.

_

ПО11ИЗИСЬ,

яке

небо, '

підвищення

8в .

Яке ЧУ110зе п'янке по-

зітря!~Вона шморгнула

І квlтия усІ магази- СОм:

S

1m

торгу, втому 'ІНс-

.

но-

у

що

водночас

ви-

ніхто не сподівався О

поЩО

eACJa

0.1ександра

лацу

двси

(М" Р

Уява малюва.'а

СТИ ,1і

Наступного ДНА

. тостра

на світанку думав ~Иl1ати яблука. вони па-

віт!)я...

їхати

Я закрив очІ. Потім роз-

одразу

до

славетної

нижнього. .ЖаЙворонки»

гармати. що на Приморському ЗІ заспанlими . очима. БУ.J1 ьварі.

«Вечерняя

Одесса.

обіцяла: все почнеться з по. стрl"у. Інші сказали. ЩО яке ж то 1 квІтня без Дюка. І все

J1 )СтаРІ '

наВІТЬ

хоч

І

осlд.,а.,И

капелюха

ста·

туї . Деякі падали. І їх місце займали наilспритнішl Із «С\)В..

розшукатн кварт.м-

Р_птом усім п~рехоПJМО дух . По чиїйсь командІ загуділи в унІсон десятки кораБЛіВ. що СТОЯ.1И наре1\іІl. В()ИИ вітали .1укаву Одесу . То1\. що сидів иа

Аого з машиною в полон. Він-

шнм колегою. Із знsнкsІм спра-

відбуватиметься. звісно. на Потьомкі'Кьких сходах біля ста-

рика

Рішельє .

пропонува .,И

Неilовірлнвl

за·

ру редактора «ВечеРКIІ' і взяти голові у РішеJrьє. ВИЯВИВС!! на-

то. напевне. знає де. що буде вн вІн ,узявся коментувати поі як. «Нічого не буде!. - про· діІ. намагаючн~ь перекрнчати 6УРМОТі.1Н крайні скептики. диктора одеського телебачення С.1ушність П.,ану здаВЗ ,1ася Нелю Харченко. яка викояува·

Я

зрозумів. - . ПО!lИВИСЬ, як цікаво І . незворушною . Та на· місцІ ми ,1а у ці!! невгамовностІ роль граВІТаЦlЯ в ва ще раз по достоїнству оціиили органІзатора ... . пли є на кон- і І першокаітневи!l JJ1:)Зуиг «Усе десь якиАсь вІдомий гумо-

- .nі.1Вищена. концен",а- фігурацію хмар в .ПіВНіЧНО-, східній частині не.ба...

пІддавати сумніву"

Конкурен- рист. замІсть

чер."ної стрічки

ти. як мухи. обліпили машину. пиляв символічниJl дрюк свята.

псжазати дорогу. розповіда.,и корт~ж ровесниць сАнтилonи д()вгі історії 3 масного життя. Гну. великого комбінаroра Бен. ВреШТі · решт. легковірні сиділи дера. Тисяч! легко~IJ)ННХ пропІд гарматою. а · недовірливІ, довжувалн чекати ПІД гарма-

,,-

В

1

'"

Кольору ·неВі.1Р,егульованого І

газового полум Я. Борис ЗАЛІСЬКИЯ

I.-. •

суперечка

біля Па-

-

спалахнула

представннків

-

почувся

в ч- рація??? я знову взяв її .;вве І КУJlЬтурие обe.лyrо- за празнцю відчузаю -пло твоїх рук. ЯК це 8V1OJ1ВRJ1 гарантується.

rpa фі ками.

намИ

шому Ленінгра;хі 6і.,1 ночі! -

fZ

noтeprtlAO't)

а ті; що сиді .1И на кузові. пе· Хтось переміrу конкурс! ходьреможно ПОГ,1Яllа ,1И на натовп. би по сх()динках на тмовl, коТрамваї ХОДИ,1И не за при- мусь відІрвали шнурок вІд че-

3

з

різних міст. Що ваша Одеса? От у иа.

іАі rоспмаг у райов1 UlЯ озону в нззколишньому В ,.Торгмашу., праЦЮВ8ТИ- середовищі. она вперше усміхнулась, МуТЬ у суворій вІдповІд_ . до чого Т)"І' концент. ! я побачив, які в неї очі. і а..... .""'00

спорту.

Поруч

то"ос

Дюка.

від

лівої

иоrи

_ В темноте. да не в обиде!

відпарирува.1И І\О"У від пра. зої .

-

Р"зваr І обманів бу ..." до піз-

~i). B~~;:"B~~~CY з~~~~~о:~~ал-;; ~~~~Y. щ;аси;f"Л"В:а ~~~~~~oг~ ~~~~/::оgа~в~~~ниП~~бі~і~~О~~

,

_

ті.

зазираючи

Гріна... Х.,о пді виготовили б.'Я·

1ІУ, безапеляційно яке со.нце, які дерева! - я плющив. взяв П руку і простягнув - Ти ЗН'аєш, що таке коlаявляє Дмитрик. 110 сонця. хания? ~кий ВИНИ- Чому ж? - здиво­ - Нічого дивного. Це _ Це nnouec, ,.,,, 3l1,ичаЙн.иЙ процес )"І'ворення кає... вані батьки. зойкнув. Вона З.1ивова- Там учнів на екза­ хлоро Ф ІЛУ. - вона узажно ноЯ подивилась на мене: Подивилась на березу І обеJ1єизх. ріжуть ... реЖRО забрала свою руку з - Що 3 ' тобою? моєї. Я озирнувся і ...0 чу110. ПОВІДОМЛЕННЯ В НОМЕР

всі

шані .бабочки •. а дівчата спід- saу~ажиащи. ЩО. 8"I':м". 1 МОнички З різаного паперу. що тик_ раз на рік cTpi.1A€. пішли гарно к .1еї .1ИСЯ до па.1ЬТО. до Дюка. Там . якби хтось иа-

тмися блискучі краплини температури і вологості по-

я в школу не пі-

свята.

ж там далі?

'"

на

І

лобами.

rукнули : «Ідемо ' » Вдруге чувся глухи А стук лоБІв.

прекрз·сно, правда, - Не розумію. що тут такого? Відлові;].на реакція

ніжних стовбурах беріз ко- організму

ОдеССЬІ» .

стукнулись

значеННАМ.

О;хесити.

замість

ревика:

по

Ву.1ИЦЯХ

простував

поїзда .• Поїзд 'Одеса

-

Київ.

вІдходить з шостої келії! Щаедороги .шановні пасажи ..

ливої

ри ' » .'Юс З

почув с я методичний гоrучномовця. Коли ми

вже СТСЯ.1" між п'ятою і шостою лініями. гучномовець пирхнув і поважно проказав: «Поїзд «Одеса - Київ. відправив. ся з першої КО .,ії! ... '

Н. СОЛОМІЄНКО.

м.

Бровари.

ВЩ

РЕДАКЩ.Т:

святкувати

чи

приклад

вимн

(

paJl.

наСJlІДУЮ­

жартіВJlИ"

звичаями

мІстечка

Одеса

КВІТНЯ.

відомого

ГаБРОВ,А.

БОJlгарського

А

чому

б

не пІдхопити естафету гумору БРОВАрам? Навіть у назвах двох міст е сп!льне. до що вже казатн

про

т~пностl. цlв

І

схожість

духу .

ГОСТРОСJlів ' я

до­

rаБРОВ­

БРО Варців?

Заступник редактора

В. довгич.

' '~:С~~:я-;:З;ь:'::о~г;"':"'''·~''';=~О''':~р'''~~;;"':O--"'::~p"":~o"":"."'':-''''''''-'''''-''''''-......,-................·~....;..ш ..._...:-А~~...Р~-Е.......... Аа_.....~.....' ... ·-т~~...;..є~~ф;::--:::т::-: ;9~:;;;::с~;и:к: :e:8:~::~:;;ql-C-- ~~;;a-B;x;ll;ть--I

І

....иIolYИист. ичесхоll аар. тав .КР ІВВIo1. , roР()дсхоro в раАоиsOnS r.зет. 'ыоJl.IІ" . ва vх".ивtlCОJl Iuы.., ~ І"

м, БРОВАРЯ, 8V.JI. J КиТ_СЬКІ . ' Ім.

вІдповідального секретаря. вІддІлу сlль~ькоrо гоеподаРСТ1lа, кореспои-

4e~Ta

у; ВІВТОРОК. cep~дy,

місцевого радіомовленн" _ 19-3·18: 81lU1.1nі_ аРОІІИCl108ОСn' nОБТНИ~Ю5 і CvI'iOTY. uacoBctt роботи, фотокореспондеНТІ - 19·4-&1. сяг .с пФормату rазети равда». ''''''''''''o6t~....,......,. +~::O':C'~.".~, 4r..,.,CItC4C'i .~~",~ . . . . 'oO'wC"'.;--...... ,.#..,....,:&~ .. ..:""...... ~..,;'I"-:.,.~~Oc,,".,. -~..D"..:--..,. .. ...,."OO"'.. ,..'''''''~..,..,.;~ _ .-~.,. .-.... ~ 61.~ J)Pg:N~ АРухаРИIІ КиІВ~ХОІ:Q о§.'іУПРilв.Шщі~]! ~paBax ЦІ1а.&ЮЩТВ, поJliграфіІ і книжково! JOргївлі, 8yi1tKцї:вg.Ka, 454, 'Зам. 1821-11.320.

, ".,

Совет. вародиш депута",_ киевской .бластв.

. 255020,

І

52 номер 1979 рік  

52 номер 1979 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you