Page 1

ПРОЛЕТАРІ

18 ЧЕРВНЯВИВОРИ До ВЕРХОВНОі

BCIZ І{РАІН. ЄДНА1ІТЕС1ll

РА.ДН СРСР

N! 52 (3957) СЕРЕДА

Новобудови

3 р.

прикладом

стошІІЦі

нашоІ

Ммюви DУ!ВНОЇ

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ 'УКРАШИ, МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Високі темпи і якість на сівОі! Усі польові

іІІ'РИсвячені

та

чої

трудящих

б)'Ідівельники

пере-

меха~нізGваної

ЛЄІЮСУ КИіЙ ».

у

1юботи,

:на

штука­

ІООТельні

клае'І'И'Муть

шжрімю, мурува­ СТfНИ КО.j)ІМОЗ!ІІ'ЇШувача . J@угого

3&Г()ІНУ

Вд.!тимуть :н<~. будtвництві жит­ Jювого буди1нку і ма.тазИ'Ну .в 5рова.рах ,

а. таокож

при:.міще·н­

ня Ін:о·вої школи у селі Кр.аси­

Механізатори вже з акінчили сівбу ранніх Jрих зернових . Посіяно 475 ·гектарів ячменю, по 20 гектарів вівса і виносум.іші, rrідсіЯІНО 180 гента•рів багаторічних трав . Тракторні агрегати працюють у дві зміни. Вночі водії

лівці. На будівницт.ві пташмків у пл.емmахозіlІводі «Ру~Я>> пра-'

цюв.атпме за~гін М

п'яти гусеничних машин орють .!'рунт, КУ\1ІЬТИ­ ріллю, .вносять аміачну воду, а в~ень

4

під керів­

в у ють

ющтвом В. І . Семеняка. Пра­

сіють. Мі.н е ральні добрива .внесено на всі пло­

цівюrки ві д ділів ГОЛІ}ВНоrо ме­

щі .

На

nідготовці

гр унту і

висоноородуІюивною

сі•нбі

відзначились

р.ату тако·ж

траІНтористи Вінтор Містюн, Іван Овсіввно, Ві­ талій Давидон, Петро Новшун, Михай.ло Ар­ тюх, Минола Романченко, Володимир Мака ­

учд.!сть в

сьІюrо

ренко . Ножен з ІНИХ вююнує зміНІНі норми не менш ЯІК на 120 процен1'і.в . Учора на nоле вийшли члени механізова ­

вич Чернишов з радгоспу t:Гоголівський» режонrу­ вав закріплений за ним дизельний трактор. Всі роботи він виконав на совість і тому з nepUitlX днів роооти у полі значно перишwнуе зжінні ваг­

Починаємо танож сівбу нормових бУІРЯНЇІВ. rоловвий аrроном ппемзаводу.

СОЦЇ&ліСТИ!Ч•Не ЦЇВІНИ•Кі·в С'І'Ва,

ВРОДИ.JІА

Вс· есоюзне

ЗМІаіГаіННЯ

СіЛЬ•СЬКОГО

пра­

механізоншні ланки рад­

Г(ЮПУ імені Кірова ~aJLи мооо в.ир.остити ку;к.у~J!У.дз·и:

rна

40 410 -

по

високий ;на 250 цое,нтне;рів

:по

300

спмо

'Ні С}"МЛWЮ ПР'ЗЩЮЮТЬ механі3&'1'0JЩ .василь . 3анорожець,

а

центнерів

зме@Ї •М1316и на корм і СИЛ(}С .

3а ще DИІЩі шжа:з;ни.ки борють­ ея мехаІНізОООІНі ланки Ва.си.ля .Я.кимО"ВИ'ЧІа Сліпченка за 42 це.нтнери зерн~ кукУt}}удзи

І

На промисnовій основі

введенню

Врод!.всмюго райо­ ДОСЯП1НУТО За•ВДЯІНИ в дію .великого

ні•зованото

комnлексу .

меха­

В .прос-

ВаІеиль Чижм.а,

працюють

чотири

оператори. Ножен з них дОГІJІя­ дає no 1200-1400 тва·рин. Ком­ плекс дав .можливість приблИІЗ­ но .на 20 нарбованців ЗНИЗИТИ соб~вартість центнера свинини.

у

~о. to: Q, о

о

~eQO

і::'~~

2\~.Q#:Ж:

РаАrоспв « 1\аJІИТЯНСЬНИЙ~

с Ру!санівський~ « Плосківсьний~ сЛlтнівський• сТребухlвсьний• сЗ ор я•

>.:.Qь::t:; ·- »

=

"' t;

u::.:._..~=:

46,2 43,6 41,9 40,8 40 ,5 39,8

тому

ёS.~~~

~ ~#;

=

~:s:=t:: о :ж: .....

100,0 100,0 61,9 100,0 100,0 67,6

числі : е:~ о"' ......

а.

.....

~·о;

= ·;: о-

5

ценmер.и Ц..".Не!РЇВ

їі

ЯІН

соціалістичного

активнато

nе­

з.'\fа­

учасника

rро­

мадсЬІІЮго життя. Більше деся­ ти •років Т. П . Налюк керує го­ родньою бригадою і за.вщди з свої-ми товаришами по роботі добива.ється високих урожаї.в.

Так, омИІНулото одержала з

175

рану

бриrада

кожного гентара

центнеріІВ

по

овочів, до.в'івши nлощі до

центнерів, що .значно більше завдання . За високІ т.рудові досягнен­ ня Т. П. Налюн нагороджена

20170

двома орденаІМи Трудового Чер­ воного Прапора, ме1даллю «За доблесну nрацю• та знаком «Пе­ реможець

соціалістичного зма­

гання 1973 ро~у•. Збори одностайно постанови­ ли: висунути Т. П. Налюк до окладу ОЩ>уж,на'f виборчої ко­ місії 494 Ниєво-Святошинсьно­ го онругу no виборах до Ради Союзу Верховної Ради СРСР.

Г.

АНДРІЄНКО.

ОПЕРАТИВНИR

·виаріє

На &еіх ІВіІІІділк. а.х •І'рома дс ьке

На Всесоюзний ко-.му.ністич­ н.и.й субІJ~ник вийдуть усі ро­

орrаrнізо-

бі'Іlники та інженерН'О-технічІНі прщівники ІНашого пі.щприєм­

харчування

ства.. ПеІРЄ"ВШЖ'На більшість лю­

полі. Д.

САХНО,

rоловннй

аrровом.

дей ремооТ}'ІВЗ.ти.м.е тех.нмогіч­

колгосnі «Уtнраїна >> Н·а.м ' янсь­ но-Вузьного району та в деяких гюаІюдарствах

Сональськ.ого.

,

Зоо:юЧ•ЇІВСького , Самбірського районіВ. У цій n'ятир!Jtщі на ЛЬІВі•вщинl .вводяться в дію

200

·Комплексів по вироб -

ництву на про·мисловlй м'яса, молона, яєць.

~ Вобрицький• «Велинодимерсьний•

імені Щорса

•Жердівський» «Заплавний•

імені

Юрова

«Заворицьний• « Нрасилівсьний~ <<Гоголівський~

основі

пе устатюуІВаІОLЯ tдля .видо6ут­ к·у і 'llei)e·pOOKи торфу. Решта !1Р<ІІЦівникіrв пра:цюВоаІІ'ИІМе на бла.гоу· ст.р.ої в: и)!о6н.ичих і nfJ·бy­ TOlШX при.міще.нь, садитим·е де­ рооа,

кущі . і

квіти.

І. ЮРЧЕНКО, севреtар вaptopr~l

РожвІвськоrо

торфопІА­

прнвмства.

39,6 38,3 36,5 34,9 34,8 32,0 29,7 29,2 28,4

71 ,4 100,0 100,0 70,8 100,0 45,0 22,0 32,6 76,3

100,0 67,2 60,8 53,1 46,7

1uu,u 150,0 50,0 71 ,8 29,2

10 30

20

33 120

100

45 57

52

-

54 4q

15 15 17

ПтахофабрRІСН НиУвсьна Племзавод сРудня~ Семиполнlвська Пухівсьний ППР Богд$нівсьна

во

32 21

10

8

буряководів Погодні умови цієї весни вима­ гають швидких темnів, високої якості сівби на бурякових полях Ук·раїни. І трудівники колгоспів і радгоспів не втрачають ні хвили­ ни . Масова посівна розгорнулася майже всюди . Насіння лягло в грунт на третині відведених площ.

Загортають його в добре удобре· ну землю . У Те·рнопільсь.кій облас­ т і , наприклад, на гектар плантації під глибоку оранку було внесено по З 1 тонні місцевих і по 7 цент­ мінеральних добрив . Під передлосівного обробітку

грунту масиви збагачуються та­ кож туками і пудретом, мінераль­ ні речовини внеіваються в рядки водночас із насінням.

знарадди

ГІ}'УІНТ,

ОГЛЯД

В ес па

нерів час

Ремонтуватимемо

АQ'брив, а На.сFН•Іfям

ПІ)ЧНеNО С'Їооу.

Нові механ-ізовані вомплекси понад

стали до ладу в кoлrocnl Імен! МіІtJуріна Буського rра!ЙОНУ, в

ВО,J,И і

КУ(&f'РУ~И поошЮтю мбезооче­

•Клuemto, :Микола л.натолій Аш.rоненко.

цехах

гаНІНя,

комплексу і Кра.силів­

І. ІЛЛЮША, rоповввй lвжевер ПМК-8.

вносять на

relt'l'ap 3-4

ні. Як ~

в

тра.ктори·с'l'И

:вони

фоофор.но-калійІНих '118ІІWЖ гербіци.ди.

ту ІВідзначаютьсл

' >< O:s: господарств

кож.нw'А <І:МЇаЧfІ{)Ї

rвruнo

ЗВЕДЕННЯ про хід сівби ярих культур у радгоспах І птахофабрQах райоку за ставом ва 1 квІтня 1974 рову

Назви

Одночасно

Микола. TШillto, Г11>игорій Лит­ вИJненко, АНІатолій Радчен,ко та. іІНmі. На культивації грун­

торих

У сLм разів за остан.ні два роки підвищилася продуктив­ ність праці свинарів но.лгоспу

«Прогрес~ ну , Цього

no 35-40' тонн ()рNІІНіч~

'НИХ д~рm~·. На mюєрооки.цаІН­

урожай гекта,р&х ·зерна,

КАЧАНИСТА

і Григорія Овдіійов.ича. .В.руєн­ ка за 3 50 ценwерів 3еле­ Н'ОЇ •Маси з гектара.. Щц ЗЄJ)Нову кукурудзу вно~

ГОСПОдар­

харантерИ3уючи

~овика

візьмуть .акти:вну

w

дання. За відмінну працю першtЖА.аеного .механl· затора занесено в К,алендар трgдовоі cA48U. Фото В . Б~а.

М. БІЛЕЦЬКИR,

у

люR ,

бУ\Цівництві Жврдів­

3а. ПОІІІЄІІ}~і'МИ ііl~дІ)'а.ХУНКа­ 'МИ, В ЦЇЛОІМУ nід Ч&С «ЧЄРJЮНОЇ с)"ООти» :Візьме · уча.сть 243 чо­ ловіка, 1іИ'ІС.ОВ'3.ІО'І! бу.ді­ зе:льно-tt:онта.ж.ві рОООО'И н& 7942 карбова.н:ці . &tь одно­ доон.ий ~'OOR, вий стано­ 'В'И'ТИМе 1085 J,арбова.нціrв, пе­ рерахуємо у ФQІЦ )(ЄВ'ятоі п'ятирічки.

Ще недавно жеханізатор Панте.л.ейжон Андрійо·

· культуру nідготовлено 40 гекта.рів ріллі, nло­ щу заправлено органІчними добрИІВаJМИ. Пра­ цюють дві саджалки, · при необхідності може­ мо внлючити в роботу ще один агрегат.

Включившись

бригади Тетяни Проноnівни На­

ської школи.

них лано:н і nочали садити :картоnлю. Під цю

ЩОБ

бриrади І. А ..Войнов, бригадир овочівнинів Д . Л. Хижняк та ін­

х&ні•ка та. ущmвлrнеько.го апа­

ярих нультур

nрацею

Потім · один за одни.м беруть слово бригади.р тращо,рної

ва•ловий збір з усієї

Р. обі·тники за.гон•у М 3 на чолі з М. Г. Юх.не:н:ко.м пр;щю­

заохочення.

гортання в н·раі1ні nідготовки ~до настуnних виборів до Вер;Хов­ ноУ Ради Союзу РСР вистуnив секретар 'Партійного ком.1тету радгоспу В. М . Мемрун .

чої ном!сії бригадира городньої

ве е:ТИМУ'ТЬ

х·офаtбри.ки.

тХІНенням , щодня перевинон ують доведені ї•м нор:\Іи й завдання . Важливу роль у цьому ві­ діІ.'рають за·ходи мораль.ного і матеріального

вибоІр­

Ниєво-свято­

доїль.но~олоч:ному

В

дівниЩтві Семwполківської пта­

роботи хлібороби .плем.nrrахоза­

494

ші . Всі вони наз.вали кандидату­ РУ до сК'Jlаду Окружної вибор­

Колекти'в

воду «Рудня» нинішньої весни ведуть дружно й орга:ні·зовано . Люди працюють ·з велиним на­

ном1сії

СРСР. З інформаціЄю ІІІРО роз­

колони

під кері.вництвом Ю . Ф. Берез­ ; н ого ~тим· е монтаж абtрних 3&лі3Юб• етонниІХ блоків на бу­

ярих

кандида­

Окружної

·IJ1111дrl}tmi «Же~ді:в~ь­

бтщі •в·они

турні

висуненню

до силаду

шинсьRого окруту по .виборах до Ради Союзу Верховної Ради

Ватьківщини

М 8 усі як один вирішили вийти .на ІНовобуд{}ВИ і nо'ІІру­ іJіИтися з nіоІ;вище<ни·м ентузіаз­ мом. 3агіІв: М 1 під керів­ ни.цтвІ)М І. А. fлytІIIIta п·рацю­ вд.!тиме на бу)І,івництві твари-н­ нищькQГО ВЇДГО\)І.ЇВеЛІ>Н!ОГО КО!ІШ­

тимуть

Закінчили сівбу раннІх

Вчора відбулися :збори .робlт­ ІНИ•НLв ;радrоапу «ВобрИЦЬЮіЙ~.

вгору

коп.

За

передовика

ростимуть

КВІТНЯ

1974 ЦІва 2

Кандидатура

44 6

У республіці ведеться боротьба за різке підвищення врожайності цукрових буряків. Середній · Збір коренів передбачено до.вести до

312

центнерів

з Гектара.

В дію

приводяться додаткові резерви ви­ робництва, застосовуються ефек­ тивні агротехнічні прийоми, ре­ комендовані вченими. Один з них забезпечення оптимальної гус­ тоти насаджень . У господарствах Київської, Вінницької та інших областей внеівають по клубоч­

-

20

ків дріжджованого і по 40 зви­ чайного насіння · на кожний по­ гонний метр . Це дасть можливість одержати )І.ружні сходи і зберег­ ти на час збирання врожаю до ста тисяч коренів на гектарі. Дедалі ширше впроваджується у виробництво прогресивна техно­ логія. У ІКОJІгоспах і радгосnах створено понад 14 тисяч спеціалі­ зованих ланок. Кожна з них має у своєму розпо.рядженні необхід­ ну техн-tку, з допомогою якої ме­ ханізатори вирощу~ати-муть буря­

ки з мінімальними затратами пра­ ці на площі, що перевищує і,4 мільйона гектарів, чотири п ' я­ тих усіх посівів. Трудівники сіл беруть на озбро­ єння досвід передовиків. Тисячі буряководів республіки нині бо· рються за досягнення 500-центнер­ иого врожаю коренів на кожноиу гектарі.

(РАТАУ).


Партійне доручення:пропагандист За

фа.хом Микола

нович Ада.мкович ньк. Яоrо ІJС>Сгда ник

С'l'еnа­ зоотех­ засту;n­

-

ди•ректора Ра.дгОСПУ•КОМ·

бінату .<<НалитянсьRНй» Іме­ ні 50-рІччя СРСР. На nроnа­ гандистськІй рооо:т1 вІс1М 1РО·

нів. За цей rщрlод. ви-коную· чи важливе партійне дору­ чення, М. С. Адам.кович ово­ лодів майстерністю nроnаган­ диста, виробив свій стиль. А розпочинав з J<ер1ВНИ.Ц'l'Ва початновою

політшнолою,

слухачами

де

були робітники з

початко.вою

і

неповною

се­

ПаІіОІВНЧ у СВОЇЙ ДіSі:ЛЬИОСТі намага~ться враховувати здІ:бност1 та заrальноосаітн1й

справили цифри виробництва тварJ:rНющькоУ продуlЩії

рtsень

радгоспамн

Нині веде

М.

С.

шнол у

Адамнович

основ

му-леюю3му

'ПО

марнси~­ ·ви.вченюс

іс торн ЯПРС (другий рін навчання). його слухачі fЮМу"НЇСТИ ВіІЮМ ВіД 2:8 ДО 32 1РОНJіВ. В основному, це операТО'РИ

по

догляду

ней, яним доручено

шу техні.ку. механіз-мів

1800

За

сви­

найнові­

допомогою

ножний

.доглядає

толів свиней.

Н:орот.но про онремих слу­ хачів. У минулому шофер ,

А.

Берлена

теnер

операто'Ро·м.

nрацює

Тільни в

роЦі він відnравив

цьому

на

.м'ясо­

номбінат 1800 толів в·ідго­ дованих ним свиней вагою

НОЖНОЇ ПО

100--.,- 105

НІіЛОJlРа­

МіВ. І знову набрав таку ж групу. Пройде 134 днІ напо­ легливої •nраці, і нова ПЗ!Р­ тія ві.дгоІЦованих С'Виней буде здана ідержаві на м'ясо.

В. Афонін керує но:рморозда­ вальною технLкою, І. Пух працює на кормокухні . І так· слухач ів

20

цять

мають

-

а решта альну.

-

одинад­

середню

освіту ,

се.редню

спеці ­

Безперечно,

МиJюла Сте-

... *

до

проnагандист сnе.кт,

ючи рел

слухачіВ.

кожної

теми.

складає

кон ­

ши.роко

використову­

.матерІали

з nершадже · марксизму·ленініз.!vІу.

ПраІ'Не

розповідати

зрозу­

міло, дохідливо, широ.ко за­ стосовуючи наочні лосі6ни­ ни.

Так, nри вивченні теми «Партія у боротьбі за віДбу­ дову

наро:д.ного

господарства

ва.

ВраЖен.нJ! на

Ада.мкович ДQречно наз.вав ЦИфру 7,3 ТИСЯЧ:! ТОНН. Стільки свинини виробить радгосп

у

пропагандист

роки) >>

:викори•став

цифровий матеріал про змен­ шення .розміру

порівняно

nродподатку

з

nродроз:верст­

иою. Сл ух ач М. Матвєєв на­ креслив

цих

на дошці

цифр,

діаграму

продемонстрував­

ши через наочність пе'Ревагу

заміни продрозверстни прод­ податиом.

Щоб переконливо

пока за ­

ти, цІно ю яних зусиль добу­ валась пе ремога на тlй чи іншій ді-лянці народного гос­

подарства.

М. С.

посилається

на

Адамкович

художню

лі·

тературу та кінофілиш. При висвітленні питання <<Основ­ ні завдання , нкі вирішувала Комуністична па,ртlя 11 1921

-1928

роках >> Микола Сте­

панович

порекоменду вав слу ­

хачам

;прочитати

Ф.

Гладкова

дивитись

.Роман

<~:Цемент >> ,

кі:нофільми

по­ << Ян

гартувалася сталь>>, <<Тіні зникають опівдні», що де­ монструвались в той час по телебаченню.

Велику дієвість

.має

ме­

тод nорівняння цифровоrо мате'Ріалу то.го nеріоду, який висвітлюється по темі, з су­ часними nо.казни.ками країни,

району

цьому

вuuРІ:ва аю~я в

році.

~ує . дис-t 1 д~ми,

,·ак1'18Wа m.am-r•oaJt~~ XVII з''ізду ВЛНСМ. І то..,,_.""''"''.ц1uv глибоко nроаналізувати

~,зuQІ6-

J114

вали • ~чів mцрОку nо­

ltlilliiiiCI'ti!)' 80МСОІІІОJІЬІJtя

у виконанні тих зав:ЦаІНь, ЛеІІlнсмснм .комсомолом XXIV з"УЗІд КПРС.

пулЯ1)іІіс'n.. Бо вони $авжди тісно пов'я:Зані з темою суть

1

викладу

Насамперед, .tюмітета·м і бюро

до­

чи свого гооподарст-

перемогу і

гаємо>>.

В центрі у ваги дruювідей і .в.ис.тупів мусить бути глибокий аналіз учасТІі нож.fосо ·комсомольця у Всесоюзному ЛенlнсW<о­ му залJку «Рішення XXIV з'Ізду Н:ПРС в життяІ», п~дсум­ ки ЯКОГО будуть Пі>ДВедеН! ДО 50-ІРіЧЧЯ З ДНЯ ПРИС>ВОЄНІІіЯ КОМСО­

зм.іцнення

соЦІаліЗМУ», а для по,рівнян­ ня використав діафільм « Ма­

МОЛ У іо:VІ•ен! В. І . Леніна. Звернути ос обливу увагу на здійснен­ ня особистих комплексних планів « Вчитися комунізму» .

теріали .XXIV з'їзду Н:ПРС » і <<Сільське господарство -

Варто нагадати, що

На НОВИЙ СТУ!lІіtНЬ».

ПорЯід з цим детально обговорити заходи по а:~роле~нню V rрУJдової чверті , ЯІКі були розроблені !lІід час · ВсесоЮзних ком­

форм~ Іх !lipo останііІ подіІ в на1D:tй країні і за рубежем.

зборІв «Ударною пріщею і відмінним навчаннЯІм визначальний рі·И п ' ятнрі:чІКи• .

Нав.~~ ,в ·шнолі допор­ гає . ~.а..·м.. уооІшно .jи­

<МіОВ'яіІісс)ВО в.нлючити в порядок денний інфор:v~а.цію про ро­ мольсь1юго nротектора», його впл ив на лолІіІПшен­ ЩОІtІЦJЮІІЯ та nоведінку учнів.

доруЧІ!І§­

ня. В; А~. ra і. Со6че~­

ко о~ ·· цехові nаРТ1~1 opraнl3ali1t,_ .•. с. Степан~с

·

та

товЦі до проведення зборів необхідно залучати ІКомсомолщів, намагатися, щоб цей день став подією в школі. Особиста активність кожного чле· - шлях дося.гнення дієздатності ·Всього ноле ктІШу. заЗідалегідь розподілити обов'яЗRи між усі.ма . При наашсанні доnовіДі, прое·кту рішення звітц.о­ зборів , виступів підібрати антуальні і цікаві факти з

~- . ЇІ81't~Wв - OOJI11tlt ФОР~ : •. JI. . СаміШІІ~ ·та А. ~ека 7 ari~,._; ,ita=

ли ·.·· ·~ цього JfflМ . :m;.цwjct

слуцч! nроп~, ~.

новИЧ'а

.

.

.

ае~ OJ)Oбtm,

цт.ва, можна В~JЮВОК:

~111 ..J<а.кий

КQМУJІJtт

ЦJ)ІЇЦtОЄ

ТВОJ)'ІО, тут . ~ дів· вістt. ВОJІіТИЧЩ>І . OC'attи.

Д. ИАЦВИUЬСОН, 'IJie1l ~AIIWOt ради-

·

·колективу, чітко визначити завдання на майбутнє. Не доп~кати формаЛІ!Gму, !lІоверхового вІдображення діяльності ком{;омольсь.кнх орган ізацій за звітний період.

Об().в'Язок бюро і комітетів

•• j".

--..mot «ае· . , ., 111еіоаому ~ 'l'lt1'11pafD.

Н:омсомольські органlзац4У шкіл ерайону нині с.п.рямовують СІЮЮ діяльність на уооішне закінчення натального року, даль­

ІР~ . · .. . іЙІНО1ПОЛ1ТИЧНе ЗМ'іЦнеRіНЯ · ВСіХ КОМ:СОМОЛЬСЬНИХ лаН .· · · · ' · ··' ення дищипліни і ві~повІдальності кожного члена В . за виконання статутних вимог . Бе З'СJ'ІМНLвно, що цьому

..

значно сnриятиме

оргаІНі.заване

За заводською Кол~кт.ив Кр.аснм·рського електр•О!ВаrоНЩ}~М()Н11Jrого заводу О<ДІНОстай.но підтопмав іІніціа:тиву моеюви:ч і:в у •п:ров·еденні комунkтичного с)'І6отниІюа. За ~дицією

М . С. КАСЯН

і М. Г. МЕЛЬНИЧЕНКО вклада­ ють а р.11атурні каркаси у форми. Фото В . Бендика .

« чЄІІ}вона .оу.бота» альної дошки, чееrть

=============================І-...:>".".,

Семінар агітато ­

рів району. на якому з до­ повіддю виступила секретар

міськкому Номпартії Украї­ н и Л. І. Шелест. Вона зупи­

нилася на завданнях агітко­ лективів по пропаганді рі­

шень грудневого (1 973 р.) Пленуму ЦН: КПРС , Звер­ неннЯ Центрального Н:оміте­ до

дянського

партії , до

н а роду,

ра­

виступу

Генерального секретаря ЦН КПРС товариша Л. І. Бреж­ нєва

на

ні

Алма-Аті,

му ни .

в

урочистому

20 -річчю

засідан­

присвячено ­

освоєння

наголосила

ціли-

на п ідвищен­

краЩі

ааводу

агітатори - слюсар

торговельного

маши­

нобудування І . С. Бужевиця, бригадир пташниць Семиnоп­

И!всьиої птахофабрики Н. М.

Rорнієвська, ду

електрик

nорошкової

заво -

мунІсти цих ·колекти вів вико­

нують торів,

свої а

обов'язки

також

про

агІта­ діяль­

ність парткому і партійного бюро по піднесенню рівня а гітаційної роботи . На

закінчення

ний лектор

позаштат­

ні ролі агітаторів по мобілі­

партП 'УІRраУни Ф. Т. Шипк­ лев.ко

прочитав

тему :

«Міжнародна

нолективів

району

на

нання

народногосподарсько­

~о плану

XXIV

дострокове

1974

року,

вико­

рішень

О

2

стор.

ність КПРС Програми

XXIV

з'їзду НПРС.

О

мем()рі- ремонтує п:ричіпний ваr.()Н

'ІJІС'І1а<новле~ної

першо·го .с.у6о тни;к.а,

на

пр ове-

1ІРОС"К·ЦіЇ,

Головне

БРАТЕРСТВА

no

лекudю

:аа

діяль­

здійсненню

миру , виробленої

з'їздом партії•.

о

"

2

ТЯГОВИХ

Д\ВИІГV.ПU

, .... , 8

(РАТАУ) .

-Інтереси

__

До SS •pj~ч:.- А.а:аде.иjі иаук 7РСР

-...... ... . ___.._....___

Першою серед чотирнадцяти республіканських Академій наук створена Українська. Вона була утворена у важкий 1919 рік. Ще не відшуміла громадянська війна, а молода Країна Рад вже дбала про розвиток науки і культури на но· вих засадах. Колективу щойно заснованої Ака,JІ.емІї наук України неоціненну допомогу Подали вчені Росії. Ії першим президентом став видатний природознавець, основополож· ник геохімії академік В. І. Вернадський один з тих, хто

nершим відгукнувся на заклик В.

І. Леніна зробити науку

могутнім засобом розвитку продуктивних сил

країни.

Нижче пропонуємо інтерв'ю кореспондента РАТАУ з npe· зидентом Академії наук УРСР академіком 5. е. Патоном про успіхи, досягнуті українськими вченими у співробітництві з АН СРСР та Іншими академіями союзних республік.

вими закладам и і підприєм ­ ствами країни підтримують КИЇВСЬІКі кібернетики. Спільно з обчисл ювальним центром Сибірського відділення АН СРСР вони розробили принци­ пи побудови технічних засобів і систем, що за безпечують ефективну взає модію людини

з ЕОМ. Досягнуто багатообіцяючих результатів у галузі медичної кібернетики. До її н овинок на ­ лежить апарат « Ніотон». З йо ­ го допомогою можна віднови ­ ти рухові функції к інців ок .

Црилади

цієї серії

ристовують

Сооrодні Академія наук УРСР, скаsаJ:І учений, об'єд­ vуt 80 наукових закладів, у кких праwоють тисячі науков ­

ців. Учені Академії наук УРСР

разом з колегами всіх братніх ресrtублік розробляють най-

НОВЕ

елек-

міськкому Ком­

зації

трудових

.J}(Щі. Н.ІІ!Ні на е.убо!І'ни& вийд-е 2. 700 робі'fІНИ'Іtів, . тех1ніків ·та іІнженерів, більш я·к 300 вете­ :ранів .Праці. Rолек11ив випустить із з~еконQмлених .матеріалів 'і:Іа. 35

1920

"_,,..,..:о-,,_,,~,~.,.--.,.,~.,.-~.,..,-,.,..,,.,,.,._,.~,.,;о.,..,.~

ЗА ЗАКОНАМИ

металургії

М. О. Манько, керівник агітколективу Шевченківсь­ кої СШ П. П. Кудіи. Секре­ тарі партійних організацій радгосчу .« Гоголівсьний• В . Г. Цасюк 1 ПМН-8 М. В. Садовииков ро зповілИ, як ко­

.

традИЦІЄЮ

де•нО'І'о tр()бі11ннюами .краеноІІІ'J)· колі.ен,их пщр . ських залі3'нич:них маі\.стеJ}ень у

Досвідом роботи обміняли­ ся

агітаторів

ту КПРС

__

міськкому комсомо.пу.

н·а заводі по- ти·сяч ка.р.боваяців продукціі, від­

чнеться з мітІ~Іrу біля

*

семінар

цьогорічної звітно­

Н . НИЧИПОРУR, секретар

лення будівельників, видає про· дукцію без браку. На знімку: кращі робітники

Відбувся

проведення

виборної кампанії .

-~tісяця значно перевиконує замов­

..,.

високої

на,вчання, актиВІНими у:чаонина:ми .громадського життя в школі .

ся на полігоні Броварського за­ подобудівного комбінату бригада формувальників, яку очолю є удар· ник комуністичної праці М. Г. Мельниченко. Ц ей колектив що­

*

комсомолу з ;почуттям

ві.,щrювІ.дальності nоставитися до nитань добору номсомольсько­ го активу. Н:омсомольськ:l ватажки nовин•ні бути відмінниками

З повною віддачею сил трудить­

Е. А. САЧЕНКО,

за­

рів відбулас ь в іІд,верта розмова про вибір ·кожни м виnускником своєї майбутньої професії .

самОС1!1й­

ною роботою над щrlitOIO, ін­

нону.вати -~

значна частина комсомольцLв скоро

кі.нчить шнолу і піде в сЗІМостіІЙlіе життя. Першими ·лоМіЧ!Ни.ка­ ми і nораднинами нanrnx ВJШІ~кників Повинні стати бюро І ко­ мі'!Іети комсомолу шкіл. Хотілося б. щоб під час звіті.в і вибо­

Пропагандист nіДт:римує з своІ.ми слухаЧами тісний зв'язок, цLкавиться Іх вирj)(і­ ннчими сnравЗtJІQІ,

комсомольських організацій

потрІбно зосередити свою увагу на бороть6і за високі 1 мІЦнІ знання . З повною серйозністю ~· принциповістю повести розмо­ ву .про виконання .членами Опlл1КИ постанови VI пленуму ЦН: ВЛі~СМ, зо.крема. учасТІі класних комсомольських організацій і груп у республ!каJ:Т ькому огляді «Партії на вірність прися­

ма­

рони)» Микола Степанович демонстрував фра!'"'V!енти з діафільмів сПартія в бороть­

бі за

шкільних

aarrtl

8ОІІи проХОАЯ'!'Ь в · тОІ чwс, коли ,роботу XXLI з'Ізд комсо.молу

в період nеремоги і зМіцнен­ ня соЦіалізму (1933.!-.1941

ФРОНТУ

(1921-1925

.колrоопами

тері алу. Наведемо .ПРкклад. При витенні теми "'Партія

БІf.ЩІ ІДЕОЛОГІЧНОГО

нраїни

та

слухачіВ

краінн в минулому "Qоці, на­ ведені у вистуnах А. Євту­ шенна та С. Буць. Тут же

повнюють

про всіх.

З

РОЗІІІІТ·.КУ

Готуючи~ь

редньою освітою. Вже тоді Микола Сте.панович uрийшов до висновну, що д!ієвість за­ нять, інтерес слухачів до них будуть високими лише при умо.ві їх ті.сного зв'ЯІЗну з життям, із завдання.ми. яні вирішує нолентив .

Важлива кампанія

ЖИТІ'JІ

о

у

вже вико­

м едичних

цент­

рах країни.

в ажливіші проблеми природ· ничих і суспільних н а ук. Що ­ року про вадяться дос.tІідження більш як з двох тисяч тем , реєструється понад 600 вина ­ ходів . .Баuатосторонні зв'язки

більш як з шестистами науко-

Сере.ца,

3

квітка

Плодотворно співробітнича ­ ють з ученими АН СРСР і академіями братніх республік українські матеріалознавці. Ра­ зом з московськими і ленін­ градськими

пішно

колегамн

вивчають

1974 року.

вони

ус­

властивості

о


Худобу - в літні табори nacouщax чотири табори :ва Будуються корів. вісімсот

Мине небаrато часу~ і ху­ в літЮ добу буде виведено табори . Як же до цього го­ імен-і paдroc.ni в туються

лt.в: завезли плити, nІсон для

Щорса? Виконуючий обов'яз-

В цьому роцІ нВІМічено

данlвськоІ птахофабрu:а. ТІ»ва-во ва

цінні

Оп:ексійович Гоа.. ВІВ щоДІІІІ в пtвтора раза перевиковує змін­ нІ завдавня.

На сусідиьом:у пon:t - два сІвuвов~ аrреrатв. Добрі справи в екіпажу, очотовавоrо тревториетом Оп: ександРОм Степавови­ і бувкерн чем Байдиним, 8КВй сів вчмtвь. Шість хвип:ни двох сівап:ок <<СУБ-24•, ва яких труд:Вться On:ьra Якимівна і Гап:ива Васип:Івна Тепп:юк, поввt. Це завд8КИ застосуваввю ав­

хвилини

тозаправників ~ЗСК-10• боrдавtвцt значно пtдввщвп:в продук­ arperaт засІвав по 30 rектарtв замість ~U за тивність праці -

нормою. l1ередовИRів безперебtйво обсп:уrовув Федорович Бооко.

На знімках: вгорі

-

мо­ кіІмнати для приймання пока, профіланторій для те­ лят, аJоІІнати 81ДІЮЧ1ШКУ для тваринницТІВа пра!ІtЯІІmКіІВ залежить ус е тощо. Тепер від того, як зуміє ор.га,ніау­ бригада ро6оту вати свою

-

мнкоп:а

водій

В. БЕНДИК.

сівапкові агрегати в заrtвцt;

водій «ЗСК-10• М. Ф. БОБКО; внизу

передовий

Іtруд~вх:

ІІRD!Взацlю

закриття воп:оrв, ав . . . _ JС)'./dотивацІ,ю посtв ачмешо. Краще за Івшвх вуm.тввув тракторист

зп:tва

-

екtпаж:

О. Я. ТЕПЛЮК, Г. В. ТЕПЛЮК і О. С. БАИДИН.

·Фото автора.

:На МОJІОЧНОТОВар­ rrpCЩ~iB устаткова­ НlЙ фермІ . Буде

ще

но

один

доїльний

Ім·

nульс-610 на шІстсот корів, роз­ nовністю меха•нізовано .кормt.в,

дачу

оол~ІПІІено

МикоJІИ Марковича Касяна . Подбали в радгосл1 1 про

во·

худоби. Усі телята, як тІлЬІКИ

У д.вох

-

луки в урочища Осокорки і Гатне. Як і в минулому році, на буде культурних пасовищах

.ветсанnрОІІІус·к­ буді·вництво ника, де будуть ;кіІМнати для

nрацІвників переодягання уста­ тваринницmа, душові

запроваджено nасання корі·В

для кJІ:іткового утримання те·

за літо .

nе­

рад г о с

ПЕРШІСТЬ ~ fiMAI""~AHHI ДраІЦЬ()ВИТИ!Й

кол·ек·ти в тв&·

відділку бригади, я.ку шому Семені.вяа Галина !RМЮЄ

во

ли •від Jі;ОЖJНОЇ ІКОРОВ.И 3065 ·кілог.ра:м1в молока, 3!бо на 150 більше, ніж у 1972 р·оці , і по­ сіли .п ерше мkце •в vа.дооспі. планових

доя.р.о-к і ско­ зоа.вдашь оба:га то ·та()ів •оу.JІи :нагор()ДЖеtні цінни­ )Ш подару,н.&ами, а окр·емі з НИХ УДОС'І'ОЄНі '()J):ЩОО і·В і ·М еда­

3

ДіЛQМ

'Не

І)ОЗХОДИ'l'ЬСЯ.

лолр<ІМа 'Н'а ко;рову.

лей. .Звершення Камітету КПРС

й

го.ворІfl'И, сумлі:нно

пр~юють

ТООІНШюиси tіри.га­

Що

ЦентіР'алJ>ного до пар'!'ії , до

ди. Цього не ~ажеш ·ПІЮ ін­

ОК'\}ИЛИJІИ

наро,ду

раДЯ1ІСЬК{)Г0

-

В пеl)шо:му КіВІІІ}УІ1алі, як запи­ см110 в зобов'нзанШ, потрібіНо •було ІНадоїти ІВід корови 692 ІКіJюгрм.m •М·ОЛ·ока, фахтич:но є 798, & ІНаша. передова. доярка ордещнrосець ГалИІНа П&влішtа догви.нешю мав •Н& RQPoвy 840 КіЛОГJJ;а:МіВ і .дІОDЄЛа В 6еl)е3Ні щадо6ов.Иій: надій до 15 кіло­ rр<аміІв . Се.р~дньо}І)ООООІJІЙ ІНадій по ;fіри!'аІді •ет~оошть 11,5 ·кі­

БрУJСКівська. В .минуJІІому ІНЩі дмрки цього к•о.л!>.кти:ву надої­

пе()еви.конд:ння

ПОД&р}'ШtОМ

ІООж:ІЮЇ JIO'PGBИ вьд ;надоїти 3200 кіл·о~а,м[Ів мооок.а.. Сло­

РИНІНИІ>m 13ГУіР'ТУІООІВСЯ ІНа пе.р~

За

труДОВИМ

ВИІМ

& на "ТРетмм:у відділ~у

ші. Tut, ша феІ)ка.х ·АР·угого віддіаів щодо­ і Чemej)'l'fm) боні и:~аї n-& 'lt<JiliOBY ста­ новлять 6, 7 xiJюrpwa молок.а,

6ригаду молочнотоварної ф~р­ ми. Доя!}ки і скот&рі дали сло­ во ·вЩзн.ачи"ГИ чеТІІе})'І'ИЙ, ви­ з;наЧJЗ.ЛЬІНИЙ рік п' яти.річ:ки но-

-

л·и­

ше '5,7. У.мови ж на у;сіх :від­ ді.ІШЗ.х .о.щнакові. •де шmооює­ ~я ТИІМ, що ·бри.mд~ри Феvм ІНез.адовільно ІфаІЦЮють з еіої­ :ми КІОЛек"ГИва'Ми,

:не

доб.иваю­

'!'Ь·ся, щоб .кожна ,Ц{}Я:J}ка, кож­ ний •СКОТар СУ'МJЛМfнО ВЮtООІу­ зобов'язаІИНя. А ІВаЛИ 11знте умови для ць·ого є.

кожному 331~0 б Не МОJLОЧ!НО'!10ВЗ.рЮІХ брищдщюві фер<м .цpyroro, '!1Ретього і чет­

:верrоrо :вЩілхіrВ !J)азоом з оБої­ у по.буооти до~и м:и

r.

б})ищці

С.

Б:Р'УСКЇВСмtої,

З ОJ)ГІWізацією О.ЗІН&ЙіQІМИТИСЯ nраці, запозичити досвід. Ад­ же OIJP<l'M честі всіх 'Ш!а})и-н­ rни.кtв з дня в день 3білЬіШу:ва­ '11И виробництво ммока., дост­ .роково виконати зобов'язання . О.

ДОРОШ,

громадський кореспондент.

металевих

розчинів,

тугоплавких

розробляють

одержання .

висококваліфіко ­ в підготовці Туркменські кадрів. в аних

металопо ­ сполук,

тех нологію

Співробітники

вчені

їх

електрозварювання

ституту

програму

велику

створення нових м етодів, тех­ нологій і апаратів для зварю­ вання та в иробництва метал і в і сплавів підвищеної міцності.

Зокрема , спільно ·

з

ханіки».

Як відомо, досі, продовжує Б. Є. Патон, спільні розробки, їх впровадження ,здійснюв али ­ ся в основвому на рівні інсти ­

ученими

інститутів математики і меха­ ніки АН Вірменської РСР во­ і деформацію вивчають ни з'єднань і зварних міцність

тутів

зближенн ю

доцільно

і

npo

великі

розв'язувати силами

кількох науКових центрів краї ­ ни.

Білорусія, Молдавія і Украі­

сусіди, і у них є такі на проблеми, з якими одній аюі­ справитися. Напри­ не деміі ресурсів використання клад,

Харкова, Києва, спеціалісти Львова та інших міст подають

АН Таджицької РСР допомогу Середа,

йдеться

nрофілю .

проблеми, що зачіпають інте­ реси цілих регіонів, інакше ка­ республік, іх кількох жучи,

національ ­ взаємозбагаченню них культур служать міцніюч і міжреспубліканські контакти в н аук. Та к, галузі суспільних

о

елорідненого

Але коли

складових елементів конструк­ м атеріалів. ці й з різнорідних

Дальшому

у створен­

працівниками АН науков ими СРСР працюють над п'ятитом­ ною «-Історією вітчизняної ме·

імені Є . О . Латон а АН УРСР виконують

взяли участь

ні Української Радянської Ен · циклопедіі. Історики спільно з

Ін ­

3

квітва

1074

poJQ'.

гектарах.

ста

І. МИХАНЛЕНКО.

І у

молодняка дРУІГОМУ

в

рощування,

вLку

nарувалЬІНоrо

телицІ

чорнорябої і симентальсЬкої

закУ1!1лено

nорід. В ЕстонlУ

250

телиць, з яких

120

показник!:в у виро6ництВ'1· мо­ лока l .м'яса. Тепер в<mи роз­ гортають nідготовку до літ­

завезено

нього Y'l'J>ИМ8Ц·HJJ худоби, Щоб

мо навіси длп захж:ту

·за&sпЄ!'ІИ'fи

лlдаищі!ІВИ.ІІ

її

МІаиовому nавільйон! стоять

залізобетонні

на ilt.цroдlвn:t 120 бичків, а в сеа Мих8Апівц1 nід пп:lвхою

і:нші ма­

У'І'РІfІtУ8'І'ЬСя

80 гек­ ханІзатори nосіяли тарі-в однорічних трав на ви­ nас . Шз.нlше в рLЗні стрщи таких трав буде nосія;но ще

n

........... становиrrн Не меШІІе 650 nрамів на голову - таке

вати. Там утримуватимуться 200 голІв тіm.ннх теп:иць. Два табори д'!Ятимуть по6ли­ зу села ш,мlсся, в кожному 300 те­ утриму.ватим~ься груnа

в;цоСТа.ль зеленНІМи корМа­

МИ · дозеопять рtако збІ.JІЬІПІн­ rи виробІ!ІІ'Цтво тва.ринниць­ коt продуJСЦlУ. Середньодобо­ . IIJ)IIP!cT ВЗІ'И МОJІОДНЯJ(а •

табори. Один постійний уже його є на заnлавІ Трубежа, nотрібно тіп:ьки nlдремонту­

одному

:худООи

В..СВе виведення

Для утримання мuлоднЯ>Ка

в

нет~п:Ів.

в • • табори, забезпечеин.я

у хУІдоби великоr рагатої три радгооnІ буде створено

-

100

Тц fliiiШO І С&~ТЛО, MOJJOД­ dlt•~ поправп:яється.

гектарів.

лиць

наnрнКЛ'ад ,

не, Жердівському відділку у

теріали. ПОРУ'! з табором ме­

120

Зараз,

узИ!іU(у.

500

та

будуть

гони дМJ ·JІЮлеwtяка

юоритt поп1ети.леновою плів­ кою. Такі RВЩ)иття дОбре за­ себе .навіть рекамендувап:и

Дп:.я йоrо бу­ корів. на заГО'l'овлено вже ді'Вницт.ва завозяться

тва·

рив вІд дощtв та соеt<ц. За­

Тара:сівки села Поблизу по­ днями на~nижчими чнеться спорудження табору

стовпцІ,

уже

гос.nодаорство.

У n:.l'l\Нtx tаборах . споруди­

Пj)ЬДуктиВностt.

жердини

в

завдаиня

nеред

nоставили

собою працwники ферм. П. СТРИЖЕУС,

rоловвd зоотепdв рад­

до-

rоспу.

Радгосn «Гоголівський• .

Радянської Батьківщини дібних

можна

буде використовувати кормо­ ЯІКИХ висіють на ві бу.рякн ,

«ЖердіІВський• ,добре потру· ОС!ННЬО-ЗІИМОВ·ИЙ В ДИЛИСЯ високих період, добившись

--

-

n

200

на зеле­

ний корм. У жо.втні

на культурних

Тваринники

50

гектарів кукурудзи

че3НИЙ обся.г робіт. Уже за· раз будівельники і механіза· тори готуються до цього. Уся :на худоба буде переведена У 'Рад· табірне утримання.

Для корів

у де.к!лЬl!а гектарів

сУМ11Wі .гороху і вІвса .

рІод намічено виконати вели­

є

так

Щоб заrnо61:гти

званих •вLкон• , строкl:в сіється

лят.

вже

загіннове ви­ за доnомогою

дасть що електропастух Ів , можливість винористати кож· ну ділянку n'ять-ш!Jсть разІв

Індивідуальні шафи новки. для одягу і спецодягу. Буде профілакторІй обладнано

гоаnі

на природні

дуть пере.гнаНІі

Ро3ІІочато

Як бачимо, за л.ітнlй

бу­

nідростати трава.

nоч:не

реконстру­ К:Орі.вниках буде йовано •моло'UІі юмнати. а в кімнати відлочинку трьох

дп:я тваринників .

ро:гатої

велиної

молодняк

видалення

допоста·чання,

тною з примІщень.

П;ІJАнаві­

сLв . тощо. Як і в старИх та­

повнІстю оздоровити тварин­ ~ містеч.ко, завершити

·

nок.рит­

для

борах,тут буде nідведена во­ мехдоїння, обладнано да,

РО3ІІОВ'ЇІДаЄ:

Широким фрtОІІ'І'ОІІ JІeJQ!It · JiiOilьojf

твемаго

тя, матеріаЛи ·

Лихолат

ПавловWІ

Пе'І'ро

у.кладання

зоотехніка

головного

ки

на чотириста го­

табори

д.ва

~~ « новоrо життя

) справу нв доводить

Дніпра, Дністра та інших рік,

що протікають по землях цих боліт і осушення республік, угідь: Схожа гео· меліорація логічна будова регіону зумов· · ЛJ9Є вироблення єди них прин­

корисних ко ­ ципів розшуків палин, підвищення ефективнос­ сільськогосподарського ви­ ті робництва .

Співробітництво

колективів

академ ій , ск<,~зав на закінчення

Б. Є. Патон, набуває особливо великого

значення· •Нині. У від­

на рішення грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК. КПРС, Центрального Звернення на Комітету КПРС до партії, до радянського на·роду вЧен і Ук­

повідь

р аїн и,

як і

всіеі кр аіни, праг­

нуть Іtі.!tИЄС'І'Н на більш висо­ ефективніСть до­ рівеііь кий І>атІІКів ­ збагатити сліджень, щину новими досяrненнямИ· ВідкрИТТЯ'ІІИ.

(PAIJ'AY) . новІ жиТ'І'я

,,Коли добру до кінцн''

Під '113.1\:ИіМ ЗаГОЛQіВІООМ у газеті «Н~ве Ж.ИТТЯ» 'Від 15 беорез.ня О}'ІВ НЩ!ІJ}У&і>~Uий ма.теІ)і.а.л рdі!дової б.рига,ди про nідгО'І'О'ВКJУ до ·в.и­

х~ду ·в име у ,pa,~rocr~i Імені Щоре&. Пшлося п~о nрИІкрі недоліки

.на. з·аверша:лЬІНОІМУ етапі пі~~rоІІІКи до ·мш1яних робіт. На той час

не були пwотом~ні до ·вихоІ6' :в ,пол~ сім ТІ>'ЗХТО;рів, а: ч&еmва

оора.mих 'Не о·бла~нана оовітл~ і зву;Іtовою силналіщівю. Не на всіх відремОІНтов.аших 3е'МJ!еобіюбних і сіва.лwих :маши.на.х отояв 3На;к « Д-7 4 ». Не 1JІJ)'авели інстру&1'8.ЖІу з меха:ні3ІМ'Ор,ами з техніки без-пеки, не бу:в скла.дмий ІIJJia& ІПОJJЬОВИх ІІЮ>біт та imne.

Як по11ідоnв ред&~ію се1tр.ета.р па.рто:І}галrізщії І. І. Плюта, ви·сту,ц газети о·бтооюрmли на. партій.RІІХ З'ООра.х в.iQJJ]tiJID. Факти, ІІІка.· зані в :рейді, підТВе.РАИЛИ·ся. Па.ртійна qрла.нізщія ,вжИJJІа відловід­ ;них заходів , і Д() м-аоовоrо 'ВИХ()Д'У в поле педміхи були BJII!IP&ВJreн i .

У ці дні шщюко :РООГор,ну.mся

польооі

роботи. ТІРактористи

ПІІЩІОі)тt. У $Ї амін. Механіз.аtrорИ ООіЗИМfі З ПШІІІЮМ і }"NQММ:И СОЦіаліС'!'ИЧ.НОО'Q 3МШ'&Н!І'JІ, ПЇДС}"МІК.И ЯJ\О'Г() ПЇД'ІЮДЯТЬ'СЯ ЩОДООНО. ПереможЦJІ'М ·вручаю'!'ься черJЮІНі ЮІіМПе.ли і грошові п~ії, на чест.ь іх ~а щоrлі піJіиіJfавтьс.я Ч&рв.о.ний Іф&по:р. о

о

з сир.

о


НОТАТКИ ПРО НОВИН ФІЛЬМ НА ДОЛЮ nоколіННя 4D-x рокІв ви·

пало чимало вІІпробумань. Була жорстока. народна, визвольна.

війна,

ковувала рани,

Новий

зацвІтали

нольоровий

широкоекранний

стуn на «сnравжні•

кінофільм: «Про тих, кого nам'ятаю і люблю~ відтворює подіІ Велякої Віт·

-

Пе-ршtі ·кадри фільму про Ле.н.ін­ град сучаснНІй. ЛенІнград з його Невсь-

Пам'gтаємо

крові,

На екрані ПОЯВЛЯЮТІ>СЯ все нові облич· чя. ОбличчЯ ді,вчат. І чути <ГОЛОС за

ся

з

Васильєву,

госпіталю,

який

Чому?

доручили на.вчити спра­

В~н обу­

Ні, відпові~дає майо<р, вин€-н. Вони пережили ст-рашні

--

-

І вже ченає

на

Багато

ВИІПРобувань

Метальянков

в

основу

ВИдІ"в

сюжету .по­

nocnyr

ви­

і

своєріДно

nередати за:дум

Режисери не

анцентують

вається у кадрах фільму. Іхній подвиг живе у в,дячній пам'яті ·нщюдній. І мож­ на проба<Іити деякі невда<Іі фільм ві:д цього не знижує свого емоційного вnли· ву на гля1дача. Він хвилює, наштовхує на розду:\Ш про любо'В до Вітчизни, ви­

хоч

готовність

до

її

вірно.

чизня.нv.

хліборобів

обслуговують

780

Майже у три з половиною І ноМ'бhнатів, ательє, майстерень рази збільшиться за п'ятиріччя і nриймальних пуІНктLв, що ви­ обсяг побутових послут, що Іх І конують найрізноманітніші за­ надають <<майсТ'РИ доброго на- мовлення. Це - ремонт і ~~-

мічна чистка меблів вдома, бу~

ко

дtвницт.вО житла за Індив!ІЦуаль·

немає ваеепеноrо пункту,

ИИІ.'\ІИ

sади~ЦUQЯ

nроектами,

достазлення

товарів, навчання ГРі на МУ\3ИіЧ· НИХ

і'иструментах,

земним мовам

ТаІЩ.ЯМ,

усього близь-

-

П. ВОЛТІВЕЦЬ, дlm.RJI'DDIЙ .церsрвбІиспек· тор Сере,цвьо-ДвІпровськоУ держрвбІвспевЦіІ.

який

індустрією

ceJ)Вlcy.

іІн:О·

Црацtsники

побутОВQГо

сJrуІГовування прагнуть

червня.

плотах, моторних та надувних ч.овнах, які належать приватним особам.

450 в•Ів nocлyr. В області б поза

30

Під 'ШС нересту забороняється будь-яке пересування на човнах,

С. ПЕТРИЧ.

Та вона буде

межах

ні в ка.

захисту.

честь за:гнбло'і подруги: «Рота ;плІі! Зал­ пом пл!!~ Заюmає гнівом ІІ серце. Не· чуєтьсЯ в толосі підробна правдивість акт.рисн. Вона сприйняла образ rероІн!

в

Любительський лов риби дозво­ ляється тільки з берега однопо­ плавковою наживною вудкою з одним гачком у таких місцях: на р. Десні тільки в основному руслі, виключаючи всі затоіси, nритоки, в межах сіл Боденьки, Жукин, Пірново (район Пірновеького ста­ рика), Літки, Новосілки, Хотя·

і ги­

Тан, вонние панолЬння було не таrним, як нинішнє. Юність тих ро.кLв ВИТІРИмала ВИП•РобУІВд.ННЯ, ЩО 8И.Пало ІІа П ДОЛЮ. Фільм ще раз <:тверджує, що ми не за­ були геро'ів. Ми Іх спам:'яrrаЄІМо і лю­ бимо». Ця ~і.нострlчка займе чіЛьне міс­ це у художні.й епоnеї про Велику Віт·

строю~ сільсь:ким: труд!Jвникам дНІІІПропетровщини. Сьогодні

квітня по

нули дівчата, та їхня присутність відчу­

ховує

Десну

дяться в зоні підтоплення, з 25 березня 110 3 червня 1974 року. На всіх інших водоймищах: в корін· них водах з 1 квітня по 20 травня, а в придаточних з 1

у.вагу на

лИІЦе чорнявої, миловидІЮУ дівчини. Не буде вже МарНного прі·звища на ІП€Ревіі­

тим, що

р.

від гирла вверх по течії протягом 15 км. І водоймища,· що знахо­

створюють величний образ радянської жінни-шаrr<ріоТІRи, Жінки-воїна. Це вра­

ІПО­

ne·

Київської області, тобто до с. Су· вид, р. Трубіж, Червона, Стугttа

одній чи двох особах . .:КіЛькома я.скраІВи­ ми ІlГІ'рихами змаль<mано образи. І всі

ження посилЮється

Не стало Меншикової.

включаючи

сце­

Зга1дати б такий е1пізод. Не стало Мен1Іинової. Скромні ромашки заквітчали

нлав жіночу долю на фронті. Правди,віс-

4 iJ~о

nеремог

ється промисловий лов риби в

ріод ікрометання в Канівському водоймищі від греблі Канівсь· кої ГЕС до греблі Київської,

дівЧJат-зеніт­

нариста. Вони nіДі(фали вдалу ахторсь:ку груnу. Ролі гер()ї.в фільму виконують В. Золотухін, В. Федорова, К Васильє­ ва, В. Жухимович, М. Булгакова, Є. Са· бельнинова.

смілнщ~ на завданні, .досвідчений мtнер. Ось Горюнова командує салютувати в

них попереду.

Вони ·РіЗ:ні за характерами й звич­ ками. Про перебуваНІня в обложеному :1-1істі не говоритьсЯ більше нічого. Та й навіщо? Про передвоєнні роки дізнаємо­ ся з декількох реплік. Автор сценарію Б.

зуйwіли

Вона;

іноді

змальовано обраt;Jи

Режисери,постанов.нИіКи R.ІНостудії «Ленфі.льм» А. Вexowro і Н. Трощенко

3а іншими. А дівчині всього двадцять ... СкуІП-і сльози ... Похилені голови ... СтоІть біля командира сержант Зіна Горюнова . Легноважна, на перший nо.гляд, але

з повагою дивитьс а "ІІа них мо­

лейтенант.

І

8 ). Та·и теж -

· . ·.

ниць і старшини йаскова.

рени.х об'єнтах. Ій більше не подарують квітів, ніяких. Право ІНа це залишилось

ти nо­ дні бло­

J>ади.

.1одший

nоруч.

-

ри разом ,ділили радість разни, скорботу втрат. '

повернув­

ні .мінера поповнення дівчат. рюється: «Чи не довіряють?>>

в!й.на,

падкова. Доводилося ІJ)ОО·міновувати бліндажі, по,ля. Або Ійд гуркіт артиле­ рійсько'і нанонадя рятувати nора.нен.их. Нелег~і фронтові будні. Дівчата-міне­

Про це й розповідає иінофільм, nостав­ лений за мотавамн документальної nо­ віст'і П ..Завод,чшюва і С. Самойлооа <<ді.воча номанда>>. Отаршині

НО!О повkm ~.

Навіть ціною с.вовt

Там життя і с·мерть

Наказом по Середньо-Дніпров· ській держрибінсмкціі забороня­

к-рит.Оіо•. 1 1!~ Мова йде про фІЛЬІМ' •·А 3001· . ПZІ.·:·• (за одиоАмеи·

життя.

ненавИІСна, чатувала щодня.

І<адром: <<Нрасиві. Наше ПОКОЛLНІНЯ було

простішим?

свого

Прийшла весна. Зазеленіли по· ля. Звільнилися від льоду великі l малі ріки. Весна - це час ма· сового нересту риби. Весна ....... це час турбот працівників держ· рибінспекції .

Ця К1ИОС1'ріЧRа и&rUУЄ liiiDy, ЯИ& ПО· .ІУІИЛЗІСJt Р&Иtше І Jf0311'11fВ.oИO . ~ 1

n10бимо

І

й nрискорювали і~і.

ним nJЮ<Щекrом, Дв!рцеоою площею. Нудись nосnішають заклоnотані люди.

Як

мlині ПOJJJI.

«Не жіноча це спрuа - 'ІQ1СІІати•. знову чути голос за :кадРОИ. Tuc, не

жtноча. Але дl,вчата 1з взводу .молод· шоІ'о лейтенанта Васильеаа дУМали про Перемоrу, тому й mшля на фронт, тому

ЧИЗНЯНОЇ.

прост-ішим ... ~

Зустрічає своє щастя на, фронтових дорогах КатJІ Соиоаа. Посмlхавться: во­ но й до Ваеиаьева. І tюви чекатимуть nо-різному. К&тв коротких зустріЧей, Єгор ковІер'f)а, на яких зворотна а.цреса: госпhаЛІr..

ні. Адже треба не nомилиtиєst, знайти мd~НУ, з-нешкодити Ії. Во потІІІ буде на·

сади.

нерест

туваJЛа.

...По ПОЛЮ ПОВЗуТЬ у ШІШеJlЯХ фj.rурИ. Вачицх обличчя. напруженІ. зосередже­

Але nрийшла 1 довгождана Перемога. Вона настала, коли зранена земля залі·

Увага:

віЧіНО жити в naм·'wri •Подруг, ІИ<ИХ вря·

ТЮ, МаJІИ'МІ! ЖИТТЄВІ!МИ СИТУац!я.мИ ДО· сЯІГаЄ віН мети.

·

вати замовлення трудівникІів Л() ЛіВ ШВИДКО, ВИСОКОЛКІ.СНО, ПО­

СТіЙНО вдосконалюють своєї роботи.

Г.

об­

форми

ЦУРRАНОВ, кор. РАТАУ.

Дніnроnетровська область.

викону-

~

мацііі на програма «Час•. 21.30 До відкриття V з'їзду композиторів СРСР. Симфонічний

СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ Програма ЦТ (2·А канu)

9.00 -

Програма передач.

льорове телебачення. тика. 9.20 Новини.

І(о­

9.05 -

Ранкова гімнас­ 9.30 - І(ольорове

телебачен.ня для дітей. «Безсніжні nіс­

ні». (Таллін). 10.00 Кольорове теле­ бачення. сПісня-74». 10.30 Художній «Я Тянь-Шань». (2 серія). 11.40 - «Для села - достроково». 15.25 - Програма передач. 15.30 М. Шолохов. «донські оповідання». 16.30 - сНаука сьогодні». 17.00 - «Як ми змагаємося». 17.15 сТри зустрі­ чі». І(онцерт. 18.00 Новини. 18.15 Кольорове телебачення для дітей. сЗа­ гадки і відгадки». 18.30 - І(ольорове телебачення. «Творчість народів сві­ ТУ». 19.00 На запитання телегляда­ чів відповідає член-кореспондент АН СРСР В. Г, Афанасьєв. 19.30 Худож­ ній фільм «БлнзнJОки•. 21.00 Інфорфільм

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~і

і1 f{у білих ведмедів Білки і Єрмака :: з' явилося потомство - двоє вед­ 11 Миколаїв.

.нежат.

.У мешканців зоопар­

Одне з

них

потрапи.f!О

У

БРОВАРСЬКОМУ

і1 ::

ШИНОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ

ІІ

ПОТРІБНІ:

Rіта.міни,

справу

.масаж

зробили

свою

ма.~~:я почал~ набирати

-

Rагу. Зараз Герда, як иого ~азва­

:: газоелектрозварник, 11 слюсарі-сантехнІки, ІІ електрослюсарі

~

ли, важить в десять разів бtльше, 11 ніж при народженні. 11

На фото:

аед.иежа.

Т. О. Ноеуля

годує

На заводі е дитячий комбі-ІІ

нат, база. відпочинку на Чор- 11 ному

морІ,

транспорт

друІЮвана замітка «Малень:кий дефект~. в якій родина Ковдра·

шових, що мешкає в будиикУ .N'2 9 по вулицІ Лагуиовоі, свар·

квартирі

через тріщину в полtетиленово· му стояку протікає вода. Як повідомили із житлово-ко­

мувальиоrо комбінату «Пром­ техмовтаж-2», дефектну трубу в квартирі Коидрашових

11

замі·

14.00 -

«Шістнадцята

весна».

Народний телеуніверситет. Ф~-

В.

законодавстві».

Сичевський.

«Вернись,

20.40 -

Ружено».

ку,,ьтет «Здоров'я», 16.30 Наша аф1- Вистааа· Дрогобицького драматичного ша. 16.35 Почин токарів НВО «1\И· театру. 22.50 ІнформаційннІІ випуск сеньмаш». Наш оглнд «Резерви на «День за днем». службу виробництву... (Одеса). 16.55 ЧЕТВЕР, 4 І(ВІТН.ІІ - сДля дітей. •Календар малятки». Програма ЦТ (2·А ІІLавм) · (Донецьк). 17.30 «Нове в містобуду, 9.00 - Програма передач. 9.05 - Кованні•. Створення найсучасніших очне- льорове телебачення. Ранкова гімн ас· них споруд». (Дніпропетровськ). 18.00 тика. 9.20 НовинІ(, 9.30 Художній - сНа шкільних широтах». 18.30 фільм «Близнюки», 11.00 сНа будо­ Фільм-концерт сДует майстрів». 19.00 вах п'ятирічки», 15.25 Програма пе­ Інформаційна програма «Вісті». редач. 15.30 Програма документаль19.30 - І(ольорове телебачення. Ве- них телефільмів. 16.10 - «Шахова шко­ чір наукового кіно. 20.45 сНа доб- ·"а•. 16.40 «Літературні читання. М. ра ніч, діти!» 21.00 Програма еЧ ас•. Гоголь. «Пропала грамота», 17.00 (М.). 21.30 сНазустріч XVII з'їзду ІІ(ольорове телебачення для школярів. ВЛКСМ.•. Художній телефільм «Серце «На ваші прохання, діти•. 17.30 Ле· Бонівура». (2 серія). 22.35 Дні П()ЛЬ· нінський університет мІл:ьйонів. сПри­ ської культури в СРСР. І(онцерт. 23.00 буток і рентабельніст~о в соціалісtнч­ - сНа ланах республіки». 23.05 - Ве· ному господарстві:.. 18.00 - Новини. чірні новини. Програма передач. • 18.15 - Програма телебачення Угор-

-

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .............. ........- ... ............

НА ДВОЗМІННУ

ПЛАСТМАС ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

прееуват.нвцl та уqеввцl пресуваm.нвць.

Одинаки

забезпечуються

гуртожитком.

Звертатва nромвузол,

ва

завод

адресу: пластмас.

Іхати автобусами ММ

1, 41

до иінцевої зупинки.

.........

АдмtвІстрацІа.

....._...................

і

І

і

БРОВАРСЬКОМУ

РАЯСПОЖИВСПІЛЦІ

,

ПОБУТКОМБІНАТУ

НА

ПОСТІЯНУ РОБОТУ

В АТЕЛЬЄ м. ВРОВАРІВ В РАНОНАХ ЗАВОДУ

харчування;

завідуючий складом бази райспоживспілки. Завідуючий, кондитер, шеф-кухар у кафе с. Бобрнка. Завідуючий, шеф-кухар у кафе с. Гоголева; кухар у кафе с. Требухова. На будівництво магазинів у м. Броварах і селах району потрібні: різноробітники, муляри, електрики.

Програма УТ (4-it кавu) Наша афіша. 16.20 Для дітей. «Іскорка», (Донецьк). 16.50 Назустріч виборам до Верховної Ради СРСР. «Радянська виборча система•. 17.05 - «Естафета поколінь». (Завод ім. Комінте!рна). (Дніпропетровськ). 17.35 -- Для дітей. сОлівець-малю­ вець». 18.00 Ре.клама. Оголошення. 18.30 - сОрбіт а дружби•. Змагання портовккіn І.,лічівська і Новорос111· ська. (Одеса). 19.00 - Інформаційна програма сВ !сті». 19.30 - Д. Верді. «Отелло». Вистава Київського театру опери та балету ім. Т. Шевченка. 20.05 - «На добраніч, діти'•, 21.00 - Про·

16.15 -

«Час». (М). 23.00 республіки». Програма КТ (9·11 грама

18.00 -

афіша.

«На

ланах

канu)

18.05 -

Екран

Максвелла. Електромагнітне поле». 19.30 - Наш огляд «Резерви - на службу виробництву». 20.00 Худож­ ній фільм «Фальшива Ізабелла». 21.20 - Документальний телефільм сМарш еН"Тузіастів>. 22.10 І(ольорове теле­ бачення. еЕ кран молодих». сlнтер· клуб». 23.10 Інформаційний випуск «День· за днем».

Рцаnор

8.

ФІ:ДJІВ.

МАИСТЕІ"ЕНЬ,

ЦЕНТРУ І ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОТРІБНІ: закрІйвики

Броварському комбівату rромадськоrо хар<tуВавва

ПОТРІБНІ: буфетники, касири, заві· дуючt, кухоннІ працІвІЦІКи в і,цаJІьвю, лоточввцІ, про·

верхньоrо чо­

ловічо,го І жіночого одаrу;

майстри по поmвву верх· нього чоловічого І жtвочоrо

давці квасу,

одягу.

Звертатиса ва адресу: м. Бровари, вул, Київська,

пива,

е:кспедв·

тор.

Звертатися

м.

Бро.вари,

148.

А,цмІиістраціІІ.

на

вул.

адресу:

Іінївська.

АдмІиістрацІа.

МЕХАНІЧНИМ МАЯСТЕРНЯМ ПОТРІБНІ: електрослюсарі, токарі, кранівник козлового крану. Одинаки забезпечуються гур­

БРОВАРСЬКОМУ ЗМІШТОРГУ на постІАну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: продавці продовольчих товарів, учні прояавців.

тожитком.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Київська, і49. Адміністрація.

Наша

-

студеІІ'Та-заочника. Другий курс. Фізи­ ка. «Коливний контур, вільні І виму­ шені коливання. в ньому. Рівняння

МЕХАНІЧНИХ

............................

бухгалтер об'єднання громадського

ської Народної Республіки. 21.00 Інформаційна програма еЧ ас». 21.30 Кольорове телебачення . .:Обличчя дру­ зів». 22.15 «У концертному залі». (Співає В. Норейка). 23.05 Новини.

«ТОРГМАШ•,

і

146.

потрібні: старший

Ви-

радянському

фільм

11

БРОВАРСЬКІЯ за

.N2 44 від 20 березня була на·

в

11

Адміністрація.

<<МАЛЕНЬRИй ДЕФЕНТ»

жилася на те, що

пе- ІІ

робітників. Звертатися на

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J

С.лtда.мп наших виступtв

життя»

для

:: ревезення ::

<<Нове

розрядів. 11

адресу: 11 11 м. Бровари, промвузод. 11

(Фотохроніка РАТАУ).

У газеті

11

V- VI

курс.

Художній

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ

11

Перший

ща математика. «Застосування формули Тейлора. Опук.~ість, угнутість та ТО'\КИ перетину графіка функції». 19.10 - «Кнїв музичний». 20.10 - «Нове в

~

11

Програма КТ (9·А кавм) ~..,. Наша афіша. 18.05 Екран

Програма УТ (4·11 канu) 11.40 - Новини. 11.50 - І(онцерт Державної заслуженої хорової акаде· мічної капели УРСР сДумка». 12.35-

11

11

18.00

студента-заочника.

У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ ПРЕСОВОГО ЦЕХУ З ТРИЗМІННОІ РОБОТИ

ІІ

добрі і ласкаві руки співробtтн_и· ~ ІІ слюсарі по ремонту обладці зоопарку Тамари ОлександрІв­ 11 нання, ни Носулі. Годування по годинах,

концерт.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Горького, І. Адміністрація.

м.

Звертатися Бровари,

на вул.

адресу: Київська,

138. Адміністрація.

нено.

~~~~~~~~###CO~~-,b#~#~#P~gcq,a•##~~~QI#~~dr:co#~·CI~~~~~~~~O~I·~CIC#~~~~~:##II~I

сНО·В· МІ ж.ИЗН. Ь».

-

орган Брова.рско.ro .ropx.. о11а

І:оммуинстнаескоА партии ·)'Jфав.н... ropoдcmro 8 раІовноrо Советоа депута'І'ов ·трудІІЩІІХСJІ Киuскоt об11асти,

'

І

Н.АШЛ-ЛДРВСЛ.·; .,

11, БРОВАРИ, вуІІ, Квtвс.ха, 1&41

·'

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-~-82.. заступника редактора

вІдnовідального се& 11 етарJІ, вІддІІІу сІІІьськоrо

деита мІсцевого радіоІІоменнJІ -

19-3-111, масСJвоТ робаrи, фотокореспондента - 19-4-67,

-

111-4-47,

rосподарСТІІа, кореспон·

вІддІІІІв

пр011всловостІ,

І

Газета внходІІ'В

J', 8Івторок, cepeAJ,

•с:=п; 5 'Ф:;=-

j

газети '•Правда•

QtC'..c"'#CC'~.OЬI~#b ~..:t'#bi'D flt4 а . . 1######'-~1#41 # 41"40~#'#'##t:"чC':~IorC"~ #4#'# #:"",.QC' # ,_,.###tt.#~#"""oCr#:# •о:ІО::С"8С С 4C'"І~w:r= • # # # .

- ІНДЕКС 61964.

Броварська друкарня Киівс1окого обл:управліиин в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торrІвл:І, вуп.

Киівська, 154.

Зам. 1753-10.898.

52 номер 1974 рік  

52 номер 1974 рік

Advertisement