Page 1

РІК ВИдАННЯ

ЛРОЛІП АРІ ВСІХ КРАт. ЄДНAPlТЕСSII

32-1'

1652 (3204) ВІВТОРОК

4 ТРАВня р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАПОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

Щ!иа

КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

кеп.

2

ВО ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ

нові

уопіХи

в

честь

НПРС

че~>Ьних ПРaJIIо.рів -

-

у' ЖИ'm'Я!.о

і

зару­

святам весни, праці і миру.

ПриlЙШJIО

втілення

в

житт,я

рішень

шого

.пі.днесеННJI

нашої

кра1НИ,

СЬОГQДнішнLй

ХХІV

Першощ>авень,

ДіЯЧа!М

науки

і

портрети чле,нІв ПолІт­

Промова товаРИlШа л.

госпі-в ПіДмосков'Я ... Тут же численні зарубіЖ'

10

Б'ють ку,ранти. Десята година. На Красній '

Пoтbl

никlіВ 'l1PУДИЩИХ столицІ, ПРИСВJIЧений Першо- . му травня Дню мl.Жн&poJtНQї соліАа,рності

,НИЧИ'Й

.1ЮДей праці.

столиці

З промовою .до ,прис}"l1И1tx звернувся зуcrpінутий бурхливими оплеснами І1енеральний сек­ ретар ЦеН'11Ральнorо КомІтету Н;ПРС това~иш Л. І. ВРeжlНlЄВ. Від імені Цен'l1раль~~ro КОмі-

на Кра.сн!Jй

ВИСТУ\І1

площі

опортсменlв

'1

від6у.вся

СИМІВОЛLЗУЮТЬ

.

єдність

раз

партії

і'

пре.ДОМОНС11Р'j'lвали народу,

палке

Іпла'ни . т.рУДіIВНИКів промисло­ вості . і "сільського I"ОСлодар­ ства на .нову л',яти.рlчку.

поХід

Повільно

монолІтну

прагнення

,ладнаНі

ра­

ВОЛі:Зують

ЗИфї,

НА МАРШІ-ВЛІВ ТРУДОВИИ ниш.

(РАТАУ).

ним

торжеством

ши/й

'l1paBeНb

Грандіоз­

Ві дзна1fИВ

пер­

дев'ята п'ятирічка. На яскравих трибунах панно-цифри,

які

Директива-

представників

орденоносного

Інституту

двічі

ми ХХІУ З'УздУ партії внесені

трозварювання імені Є . О. Па,-'

J\иїв. На. е.вятково прикрашено­ му Хрещатику відбувся мітинг

до чюоо'Юrо нарЯДУ. України: 200 Мільярдів Ki.J'lObar-годин електроенергії, 215 мільйонів тонн вугілля, 40 мільйонів тонн

тона. Творча праця цього колективу дістала високу оЦінку на партійному .з'їздІ. «Блакит­ на блискавка~ патоні,вців ШИР0-

зерна.

ІЮ

Могутні'м потокам н.а магістраль вливаються колони районів міста. Дружно йдуть а.рсепалЬЦі - гварДійці минулої

у тайзі, під водою, в космосі. СвЯ'І'КОIВИЙ .похilд КИIЯoН вилив­ ся в нову яскраву демонстра­ цію монолітної згуртованості

представників

трудящих

міста.

На триБУНі член Політбю­ ро ЦН н.ПАС, Перший секре­ тар ЦК НП України П. Ю. Ше­ .1 Є!СТ , член ПОЛітбюро ЦК НП.РС, Голова Ра~и МІністрів УРСР В. В. ЩербицькИІЙ та ін­ ші RерІвники респуБЛіКИ.

З

промовою перед присутні­ ми вистулив Голова ПреЗИДії Верховної Ради Української РСР О. П. Ляшко. Від імені ЦН Номуністичної партії Укра­ їни, Президії Верховної Ради і

Ради Міністрів УРСР здоровив

учаСНИКіВ

він по­

мітингу

з

міжнародним днем солідарно­ сті трудящих, побажав їм здо­

ров'я, щастя, успіхів у праці на благо любимої Батьківщини. Шд мелодію маршу почав-· сп святковий похід киян. Весня­ ний вітер наповнює вітрила червоних прапорів, і ,вони, не­ "'ІОВ за,головні ря,дки роз>гор­

нутої

книги,

героїчного

I.~i

позначають

літопису,

розділи,

які

віхи

виділяюгь

уже пише

п'ятирічки. Попереду

застосовується

на

вкриті

трудящих столиці УкраІни нав­ коло рідної Номуністичної пар­ тії, Іх непохитної рішимості

-

rrpш::вяч'еНі'

Поруч з робітниками

прой-

шли "иївсь"і вчеНі, чи'l' ДОСЛl'Дл

л

ос·ВіТі,

п€редтра'внев.ого

-

завод

в:.Д)значениlЙ

ня

колективи

IfIIРИ~11ва бі:нату,

ПQlPад.Ували

ВИСQКИМИ по­ розвj"тку с.lль­

СЬКQlГОClfiQДЩЮ1)К01'()

Ц'тва,

відзн~€ні

ви,мбни .

райокНими

iIlерехідни.'Wи Червоними пра­ :пора'ми

та

занесені

на

йонну Дошку пошани.

ра­

Гаря­

З\МЇШ1'Qріl1У,

йшла радісна, зві'етка: аа п1д­ ісумнами соціалістичного ,змагання

лі цього

у

першаму

року

кварта­

радгослу при­

'СУДЖеНі перехідний ЧеРВ0·нНlЙ ПpailIор Ради МіНіСтр:в УРСР та УIІ{ртrpoфpади і пер­ ша

грошова

преМіЯ.

Трудl,вники

за,воду

холо­

дильників заклин,ають до­ строко'Во виконати п'яти.річ­

'К'У, а кол€'К'ГИв н айбілІ>ШОГО в раійоні заводу ПОРОШКОО!ОЇ металургlї зобов'лзується віідзначити першИіЙ рік нової

п'ятирічки но:вими трудовими 3В 1 еptlIIенн.llМИ. Далі - RОЛОНИ завод:'В

роБІ,в,

елект,ротех:нічних

ШНlнореl\ЮН'І'НОГО,

стандартного

обла,днанН&,

ви·

не­

К.Qмунальното

фабрики

ДИ'l1ЯЧОГО

верх­

трикота­

майстерень,

БМУ,39, реМОНТНО-іМехані чно­ го заlВОДУ, 8!втобази М 2, мо­

СТОlпо'і:з,Да814, меблевої фаб­ рики,

ра!ЙОПOOJ!ивспілки,

рай­

об'єднанНІЯ . «Сі.льгосптехwі­ ка., будLвельних ОріГа;Ніаацій, БУДкОМ!Бінату М 2, ЦенlТРаль­ ної дослідної станції, рай­ л:ка.рНі

представника/ми

,весни,

поко·

тресту

«ІБроварИСі.і\ьбу,д~. С'lЮЇ досягнення демон­ СТРj'lЮ'llЬ кЕРОВ:Ці. Напередодні Першотр'авня, у радгосп наді·

чими о:плесками зустрlча.іоть н,а, 11рибунах аВ'l'OМашину з трьох

автoonд­

побут.ком,

09034,

ЖУ; механі!l.1fЯlХ

представники

пере­

хідним Червоним праіПОРОМ і '3анесенИіЙ . на районну Дош­ ку пошани. ПО.ВІЗ трибуну кРокують 'переМОЖЦі раЙоннQТ.о змаган­

Проїmджають

що

пластмас,

районним

HbOl1O

...

Це було

мpaВOltIfЄ

ра,доеті,

сВ'ято

щасТ'я.

д. КАЦЕНЕЛЬСОН.

тІНЬ.

ОДНОСТАііно

ських династій Нуракових, Рад- втілити в життя рішення ХХІV ченків, Мар'янченків, Нуркотових'. І

ПРОДУКЦІї,

ре.мотець

;культур,і,. охороні' здо~в')t, lВатьківщifну казниками у

заводах,

сивиною ветерани. Поруч -молоді представники арсеналь-

зразки

гооподарс'ТВ,

елек­

п'ятирічки

ІЮВОЇ

об­

авто'машинах

JШ'У виробляють': славні тру· дl~fЦtки. промисловості і сіль­ сьК'огоroСПОДaJрства, компо~

~

.

рухаються на

СВlЯ'ТКові КОМЦ03иції, що іим­

ДЯIliCЬКИХ людей ,ВЗНlТИ нОО!і рубежі в комуніс­ тичному БУ'ДіIВНИЦТВі, Нalмічені ХХІУ з'їздом КПРС.

..

'l1ранспа.ранти:

«.ІМ'ІЯ і оо:рава Леніна жнти­ муТь вічно», «Директиви ХХІV з'1зід.уНПРС в жит­ тя •. Демонструються величні

МОСIІІВИЧiJв. Він '!'ІрИІВав кілька ГОідИН. ТрудяЩІ ще

Кринош­

непорушну

л у,м 'ян іють

мальов­

свят:кови.й

О.

.дружбу всіх народів 'нашої неооя:жної Ватьк:шцИіНИ. По­

Брежнєва була ви­

anі,ваютьвсr учасники мітингу.

ПЛОЩі починаєтьюя у;рочнетий мlТИН'Г предс тав­

В.

Відкри~а­ ють прапороlfОСЦі 3 HaiЦlO­ наЛь,:l1Х костюмах. ПрaJПОРИ

нє ТИІСЯіЧОІ'олосе «Ура! •. Лунає натхнена ме­ лодїіЯ «ІН'Тернаціоналу •. ЦролетарськИІЙ гімн

партії і уряду.

Укра'іни

СВЯ"ООМ

райкому

' ... ДеМОН1Ст.ра,цію

слухан.а з веЛlfЧ\e3ною у:БЗJГою і не рм лерери­

Палкими оnлесн,а,ми ЗУіС11Річає площа появ'у на Центральній трибуНі Ма,Вlзолею керівиНJКШ

з

ceКlpeTap

комтliстlв.

вої­

валaJCЬ бу;рхливими, '1ІривалИlМИ ОІІЛ>еСками. І'1римнть палка овація, ЛРОlOOЧується могут­

гості.

ПО:ЩОРОВИВ

що їх поста'вив на дев'яту IП',ЯlТИРіЧКУ ВСОСОю3Ни.й форум

нам Ра,дяlfCЬКОЇ Армп і Ві:ЙСЬ1\ОВО~МQРСЬКОГО Флоту, 'всім, хто йде cьoтqднi в святкових ко­ ,лонах або стоїть на тру~ов1й і бойовій вахті! ела,ва праці нашого ·JrеЛИIКОro народу!

Нз. фонІ

ТРУДЯЩИХ,. що

ЛИК. Ві,н побажав усіммLц­ ного з.царов':я, ·великото осо­ ,бистого ща'сТtЯ, ус.піJftв у IВИlюнанні в'ели'іНИХ завдань,

говорить

кулиу.ри,

з-ма:ганн,я

НП

тов, Л. І. Врежоов, оо .праву можна назвати СВiЯ'l'O'М велНlКИХ тру~ових перемо.г. Наші найое~НіШі' ПО3ДОРовлеН'Н'Я 11РYtдlВНИlкам міСт і .сІл Ра;дя.нської КРalї.н'и, робlтниRaМ і колгoonникам,

~юн.страфя

:першlllЙ

поліпшення

ПОЧИНalЄ1'l>СЯ рух колон де­ Іх ВЇіДкриває ле­

свято

MOI:ICTpaHT1B.

гаряче

це ~paдцiOOHa програма даль­

-

радісне

Першотрав'ня. йому була :nрис'Вячена багаroлщна де­ в:дбу лась на плоtціlмеНі Т. Г. Шевченка. Броварчан

'життя Р8.'ДЯНСЬКИХ лщцеЙ.

fi~O ЦК НП~. На 'l'рибунах для гостей герої праці, пе­ редовики піДПРИЄМСТВ МОСRlВи, колгоcnів і рад­ Ііі

Радісне свято весни

1 Уряду СОIQЗУ РСР

співвіТЧИlзНИКів

біжних гостей з СIНl:ТОМ Першого 'l1равня Днем MiQКнapoДHoї солідарності трудящих,

ЙОГО РЇl1IIенНІЯ

з'їзду КП~С. Над колонами портрети Ма'ркса, ЕНJГелІ>са, ЛенІна,. ПОЛУ'м'~іютв мо­ ва, lffi1Писані н·а rpанопаранта.х: «Паl'Тії Лен1на слава!», «Полїтику партії с;овалюємо!», «Вn'epeд по леніН1СЬКОМУ III.JIIЯXуl., «РіШенНІЯ

~~J:V з'іі~

поздоровив

дільність і нтереСі,В , ломислів і долі нашої ле­ liінсь.КОЇ партії і ВCЬOlГO рaJдіянсыгоo на·родУ.

комуНlстично'МУ

на

щиро

ХХІV ·.З']здУ. НомуніСТИltJної партії Радянсько­ го Союзу. З'ЇіЗД знову продем'Онст.рУВ8.іВ нераз­

На головну площу краІни лрИlЙiШли найкра­ щі .'lЩДИ СТОЛИ'іних піДПРIffiМIСТ,В, переможці змаганні

ві!!

живе П1ід 3Ноа1КОМ

6удів'ниЩтві.

всоціалістич:наму

ПРe:JRд1Т ВерховноІ Ра<ди

Тепе.р вся К'ра.ї.на, ока:зав тОО!. Л. І. Врежн~в,

МОСКВА. (ТАЯС). Барвистим багаТОЦВіТ­ тям весни с'l1У'ЛИВ на радянську землю Першо­ травень. Біля Кремлі.вської ст1ни ~УМЗІЧ,евІ перелИ'ви ПРaJIIОРів. Т,рудова Москва за тради­ цією прийшла 1 т,равня на Кра,снуІІІЛОЩУ 3 іра­ портами, .про

тету }\()j\lуністичної партИ Радянського Союзу,

Шд час обlдвьоl перерви пра- 'баrатосерііозввх РOJlей, зокре­ з'їзду .КПРС, добитися нови:, цівники заводу порошкової ме- ' ма в' п'єсах .,КалвиоВИЙ raii., успіхів на всіх ділянках КОМУЮ- талурrlі зІбралися ва у'роч~l : ~YKpaдeкe щастя., «Фараони •. стичного будіВНИЦ'NIа. збор щоб у""'" т . О Я · кусенко уже об алась Святкові демонстрації відбуи, вие ..., Аи каидвда а' І· о '. ир В

депутати

ВерховиоІ

Ради f'і(епyтwrом ВерховноІ

Ради

вІд

ження здобули широке визнан- лися також у ДНіпропетровську, УРСР. Збори .Відкрив заступник: ilаШ()І'О раііоиу. Ми ва,ц1ємось, ня. Провідні ПОЗИЦІЇ зайняли Донецьку, ЗапоріЖЖі, Львові, roлови 38іВІСому, слюсар цеху' ЩО високе довІр'я вона виправ­ українські Кібернетики і мате- Одесі, Севастополі, Харкові, в М 3 Іваи УЛЬJIIJIОВИЧ Прокоп- І дає І на цей раз~. р:аJlООН8Jвці,

виконано

ряд

,праць з фізики TBeRЦOГO тіла і

інших f!iicTax і селах' республі-

ки. На них український народ

aTOM~OГO ЯД~а,

x,iM~~, біоло~ії.

ще раlЗ І.'І,ід':DJ:\'ВРДИВ

ститутів

виробництвом.

Лам леніНСЬКОl

Мlцюють ЗВ ЯЗКИ КИlВських шз

свою

чуК.

:Першим

палке

більш як 100 бок. Оплесками

Р,оку

впроваджено

Промову І. К. лlШ)ЧПl пlд'rpи-

cnюсар " мали я. М. Фlсуи, В. М. СІль-

висуи'ути каидида-І Іваненко, І. С. ДyJUlo Збори од­

том у депутa'I'JI Верховиої Радн ИОс'1'аЙІІО проroлосували за ви­

Тільки в цьому році на 58 під- прагн.ення дострок. ОВО . ВИКО. нати УРСР Ольгу Яківну приємствах буде

. без- u,exy.N!! 8 І. Ко Лавука. ВІн за- че.ика: Г. п. Мироиенко, о. І.

межну BIДдaHi:TЬ ВИС?~ИМ lДea- пропонував паРТJl,

виступив

п'ятирІчку, внести гідний BK-!'at'

кусєикооl сунеиия

«МИ знаємо Ольгу Яківну, -

народио!

артистки

СРСР о. яо Кусеико каидв.да­

наукових розро- у дальший розквіт еко~оміки і І 'сказав промовець, як тала- І том У депутати ВерховиоІ Ради культури нашої ,веЛНКОl . Бать- повиту артистку театру ІменІ J УРСР від Броварського виборзустрічають на ківщини. Івана ·Франка. В&Иа виконала І чоro oKpyry М 2230

У Брова,рах .


&0-01

IЗАВ ТРА­ ДЕНЬ ПРЕСИ

* *

У кожного JЮбсlлькора Є '1Іа­

rnJ~®rnJmr~\OOmJ~©U9 ~r~U~U®w ~ ®~r.~oo~~~ i®~

м'ятна дата в

-

деIПt,

до

газети,

життІ

копи він взявся за перо І напи­ сав

першу

замІтку

ходять

людн

одни

ще

в

-

шко.ляр­

ськl PO~H, Інший-

дящих нашої кра1ни . Надаючи ве-

сизму-ленінізму, революційних, бо-

ми.

нартійнову слову, В. І. Ленін ,по-

і

народу, виховання трудящих в

молодий ще чоловІк, але ЖИ'l'ТЄ­

і

міських газетах духов'иа краса

личезного знач.ення

дру'кованому

її досвід пропаганди

рівнював ,пресу з риштуванням, я,ке зводиться , на,вколо новобудови, називав її колективним пропаІ'андистом, агітатором і організатором мас.

близько

9

тисяч газет

ідей марк-

часто,

але

всі

'JJ3-

матері8JIИ

його змІстовнІ і дохідливІ чита­ чеві. TeMa'rНКa їх ріЗНОМанітиа

-

тут І

досягнення

колективу

автомоБІлісТІв, членом якого був

ГригорІй ДМИТрОвич

ніком на Донбасі, там же опа­

і

понад 5,5 тисячі журналі'в. Торік Їх разовий тираж досяг 290 мільйонів , црнмірників. Це значить, що на І КОЖНУ сім'ю припадає в середньому більше 4 примірників газет і жу,рналів, я'кі вндаютt>Cя 57 мовами народів СРСР. В числен,ному загоні дру,кованих видань дедалі більшу роль віді-

грає місцева преса. З року в рік ростуть ти,ражі міських, мїськрайонних і районних газет, міцніє

ких комуністичних ідеалів.

В ці дні преса ,посилює свою мобілізуючу і організуючу роль, веде пошуки иових ЯСКllавих і переКОНJJИВИХ форм та методів подачі матеріалі8. Почесне завдання праціВ'lfиків газет, численного робсількорівського активу - взяти на озброєння той багатий досвід, який нагромадила наша П\lеса під

час відзначення НЮ-річчя з дня народження В. І. Леніна та підготов'ки до ХХІV з'їзду КПРС і

нував газоелектрозварну

-Торік навесні, копи rOfE~­ лися

спра­

повіді про

ву. ПотІм служба в армl'і, робота в промкомбінатl Бровар­ ської райспоживспІлкн, де без відРИВУ вІд виро6инцтва за­ кІнчив шоферські курсн. І ось вІн уже восьмий рІк трудиться в райоб'єАНаині «Сlльrocптехніка». До минулого року був во­ дієм вантажного автомобіля, а

цю

техогляду

-

авТОТРIuIС­

розповІв нормуваль­ ,Гриша сам запропону­

вав сво! послуm і у вільний від :роботи час працював газо­

елеК'rpOзваpниlЮМ. Дуже

хорошу люднвУ.

допо­

міг тоді КОЛЄi('l'Dу_

Хочеться побажати, щоб у Григорія ДмитрОвич:а надовго вистачило ентузІазму в роботі, щоб не Іржавіло його перо ро­

бітничого кореспондента. Зав­ жди бути на бистрині життя! 11. ТЕПЛЮК.

Про самого аиора в р8Йоб'єд­

нани1

до

порту, ник, -

ия «Сlльrocmехніка. Володими­ ра Сердюка. ТеплІ, дохlдnивl слова знайшов робкор Д.IUI роз­

слюсарем-саН'l'ех-

вlдзи­

Петрович: паич:енко.

радя'нських людей -

працював

нaitкpaщj

росовісно, ие терпить недолікІв, скромний, товарнськИЙ., так охарактеризували Вегеру його товариші, Інженер автопарку ГригорІй Григорович Тума, ме­

лось бачити під час своІх без­ кінечmix поІздок. Чнмало nис­ ТІв до газети було присвачеио товаришам по роботі, СКРОWlRИМ і хорошим TpyдlвнннaM. ОСЬ і

Вегера

тільки

«До роботи ставиться доб­

рась, иорвувалЬВИRВолодим$

вий досвІд має великий. З ран­ .недавно в газеті був надрукова­ його невеличкий нарве ньоІ ІОНостІвІн в гущавннІ жит­ ний про тя, серед людей. ПІсля зaкlн­ «Батьківська професІя» чеННJI школи ФЗН декІлька ро­ шофера автопарку Р8Йоб'єдиан­ ків

ви.

ханІк василь Миколайович Ка­

дусі радянського патріотизму, лені,нської д;ружби народів, соціалістичного , інтернаціоналізму. Яскравіше ,відображається в райониих

,носіїв висо-

почути

ДОВrRЙ час, і недоліки в госпо­ дарствах району, які ДОВОАИ­

не можна не поділитнся з людь­

йових і трудових традиціА партії

Зараз в РадіЯНСI>КОМУ Союзі ви-

даєтt>Cя

же

НА БИСТРИНІ

до

цього по-рІзному

в зрІлому І навІть лІтньому вІці, копи жиrrтeвнх вражень збирається так бarато, що нимн

'всіх тру-

* * *

Пнше ГригорІй Вегера не

та ще копи ту замІтку наАРУКУ­ валн. ця ,подІя запам'ятовуєть­ ся назавжди. А прн­

ДеньраДЯ'НСI>КОЇ преси - тра- І го виробництва. Зросла роль місдиційне свято ЖУlрналістів, праців- \ І\евої преси в ідеологічній роботі ників видав'ництв і по",іграфістів, партійних орга'нізацій, збагатився робсількорів і читачів,

R РТіl

ПОМІЧН

На фото: Г. Д_ Вегера. Ф<YrО

.СlnЬrocптeхв1ка. воаша

А_

Козак,а.

тепер на посаді Інженера опе­ ративної групи по цеитралlзова­ иій доставп! в радгоспи і пта­ іх зв'язок з читачами, посилюєть- ХХІV з'Ізду КП У,країни. Особли- хофабрики району Мінеральних ся ВІПJJИВ на всі сторони сус,піль-ву увагу слід зосередити на пи- добрив, otpytoxlml-ка'rlв 'Іа ін­ ного життя. Ли,ше 'на У'краї,ні за- таннях економічного будівництва, ших матеріалів_

развltдається 32 місI>КИХ, 46 міськ- зокрема на дальшому розгортанПостійне пере6увааия на би­ районних ,і 440 районних газет, ні соціалістичного змагания, як стринІ житrя, спіnкyванвя з загальний тираж яких перевищуе

основного методу піднесення твор- людьми, веJlИКJlЙ заиас вражень

В. І. Ленін . вказував, що газета буде живою і життєдайною

Найпершою турботою журналістів має стати пропаганда і

роздумJв 1 примусили ВЗJl'rИся за перо. ВІн напвс&В одни 1JI)-

бітників не літераторів. Сьогодні можна з ,певністю сказати,

ГОСI1Gдарсl>КИХ орга,нізацій за втілення в життя рішень партії,під-

що літопис

вищення ефективності

5,5 мільйона примірнккі:в.

чої ініціативи мас.

привели po6i'l'JlВКa до гтtбokих

тільки тоді, коли на п'ять керів- роз'яснення документів та мате- пнс до «Нового ЖН'l'ТЯ., дРу­ ннх і пості.Йно пilшучих літерато- ріалів з'ї,здів, планів нової п'яти- гий, третій ... Так і став иашим рів бу.де п'ятсот і ' п'ять тисяч 1'0- річки, П(жаз боротьби партійних і робкором.

риться руками народу. Лише на cтopLнKax місцевих видань спlвробітничае ,понад 143 тисячі постійних позаштатних авторів з числа

ва, ПРОJl,yКТИ8ності праці,поліпшення якості ЛРОАУКції, за наУК0во-технічний прorрес, економію та бережли'вkть_ Кожний газетниА

- ВідношeJIНJI до преси маю з часІв служби вармі!, зга­ дує Григорій Дмитрович. - То­ ді я був реАakТОРОИ p&nIoI <!Тін­ газети. А після звільневня в за­ пас В.се якос:ь не вистачало '!асу ВЗJlТИCЯ знову за перо_ Спаеабі,

рОбітників, колгоспників, представ-

рядок ,пови'нен утверджувати в ,ра-

допомогла мев1 в

ників інтелігенції. Газети республіки, як і ВСІЄІ краіни, стали ' глибше вис'вітлюва-

ДJIiIfCblКій людииі почуття господаря країни, ,почуття особистоі відповідальності за доручену спра-

телька ОЛe:RCllJЦJ)а ЯкJввa Божко, КOJIИ B'IВВCJI У веч1ри1й ІПХО­ лі робітничоІ молоді_ Вона по-

Т" питання .па~ТіЙНОГО життя, проМИCJIового І СIЛЬСl>Когос,подарсько-

ву.

радила ПНС8'I'R дО Р8Йоииоl газети_

'нашого життя

тво-

виробницт-

д. ЧДЛИЯ. (РАТАУ).

ЦІоОIІУ

Дієвість слова

ІІЧІІ­

Десять

І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ТЕПЛО с,вою

Зу>Стр:ли

знатну

русанівці

життя

ХХІV 'з'І~у НП:АС Герсm Соц!а­ лі<Стично,ї Праці Марію 3ахар:в­

вона

й

IРО3І1(}віла

накреелень

на­

Ро.бкорLВСЬКі· І[ЮСТИ

інформують га'зєти !про сла,вні ,ціла картоплярів та о'вочівників, механІзаторі'В і тваринників,

IfУ пильтяй. Про те, як прохо­ див ,в<сесаюзний форум кому;ніС­ т:в, про рішення, які 13ін .прий­ няв,

величних

шої 'парТії.

зеМЛJ\IЧКУ, делегата

lПро :іх в:ДПовlДЬ ділом на рішен­

lі'Я X~IY з'ЩдуНlПRC та ХХІУ З"tзду Hoмnapт.i'Ї Укра,їни. , в авангарді, сацїалlстично.го

товари­

шам по ,РОіБОТ.l, 3З,кликала їх ді­ ,110М ,відповісти на іcrоричні ІПО­ ЗМaJГа.ння КQ.мунІсти і . КОМСО­ станови парт1й.нoro з'.їЗду. 'мольці. ВатаіЖОН меха.нLзованої Р,а,дгоспна багато.тиражна га, ланки ра,~ОСПУ «.}{расилLвсь­ :}ета ~~.пер~д до комунізму» до­ оІшй. комуНіСТ П. Лобко одним кладно вwсвіТ'ЛИЛq зустріч дме­ faT~ ~ ОJ!носельчана.ми, які га­ ряче ку

лщдоро.вили

13

новою

знатну

ви.сокою

ПРОВІДНА Т'Е МА

дояр­

на·го.ро­

дою третLм о.рденом Леніна. 'ПропагацдарLшень з'їздУ­ провІдна темагЗJ3ети. Робота аг;тпункту,

виступи

пропатан­

І а,г; гаторів -,- питання, ІПОСІЛ!! чільне місце на

,ди<стlв

яні

шпальтах

- 'В житт;я» -

IІ1ОстіlЙна ру6ри-

зетах_ Під нею ·рі і то и р'

- ихматерІали на й , ЗИ .....м, , З, 1'311 ['алузе ['осn~'TBa Лі 1 к лПpan под a ... -- . . 'тк .всь а" ор '~"е пр комунізму» П rши . О телятниць Д П . 'Клименко М Ячник Ф . '," . " , . овIГо.дько, Г. ,МаР'іенко, .які добилисьв своїх ГР.Y1llахмолоднян,а по 607 -811 грамів середньо''''бо .. 'вого

Миколаївну

ще

рооповідає

НоВіба.синську,

ська

яка

«Зоря

КОМуи1ЗМУ.· від-

Геро.я

ТИТіН З нонсного ,гекТара по· 130 газет. Жо'~Н номер .не .може і

гаТcmlраж,на газета

ній .редантор, .СЮІеїіВ трн листи

тих, про го-

-

ворить нинішній редактор Струневич

Анатолій

Адамович.

Багато їх!

Редколегії допомагають Єр-

Ba~MaHY і зрооу !Шявся за робо-

Б ПСА В

В

ту ... Той номер газети .на сьо- малlЮК р' Н" ~~K . 'в' афр годнішrr:й день не зберігся, але даєва .. ., ..-"""анцев . . серйозне, вимогливе

ставлення Голов'не, що робі'ТНИКИ че,кають виходу

будlвни' к»

дав міцне коріНИЯ.,

,не

своє! ,гat3ет.и,

.

марю.

внаходять

,ДЛ1Я

і

АВ1'Ори

чекання

завжди

читачІв

нове,

оригlнальие, цікаве, корисне .

нією гранню не віД1\ВОрІОвалась редколегіІ

інших

стінні,вок.

а в дві

години

Вони звикли до. УІ появи уже всі з захопленням чи, .... Газе . - дня тали номер спеЦіального випус-

та. виходила через п ЯТR8JЩЯТЬ дНІВ. Під яснравими заголеrиса-

.Ву~lвник лів на

цю 'Гему_

ПРОПЗ!F-ІіНМ і справи

всього

за~дУ,

про

комунізму. лї\цнялана щит ела-' Дн:реК'Тив на !ІОВУ _П'ЯТМІрlчцу; ме.' що х~иnювалоюодей; ви Іпередового. иехаН:!lза1'ора. 'П€porIlективи РQlЗ&и\'КУ свого t'OC" .... ~ . ~1Д_ 1I8cr. ВочалИ з Я'ВЛJI'ГаК' само.зроби.ла гаоота подарства, ,рооповtдь про Тру;цо"· ~ '$не1'УПНвetoeраиlв війни, радгоепу .:8елИ1ЩЦliМєрський. вІ УС'П':ХИ творців Н'(}ВОГо,пе,ре-~; о~ТЬ . . . труднощам, .За КОМУВlcnlчну ~•• Ред- . ДОвorо -.ці та інші. темн ~ ·. }(О1'Рl :\S\~ЛИ не втрас колегІя :Г8ІЗЄТИ оперативно щю- м.ають rrрикрасН'1іИ 'В ці дні lfаШі~JtюOoвk:,.~. ·' БаТЬКіВЩИНИj

ку, добре ілюстрованого

фото­

Тут же можна було аро....... «Суботник_ 17

ти jнфо~:

квітня_ ВЦyJцeвo ПРОдУКціІ иа 47500 карбованців. ЗАано ме'r8ЛолOJJ)'l 40 тонн. Посаджено 200 dIt)1r"epe8». Хоpomий ·' почин не п,ропадає

~~У'В~:х::~~И~~н~:: Г~~аз.·яи ,ніlЮЛН,має ... ~ ':.·~_)~I~~:: lвe::Iep С~НІ:::':'(}~ЛRВ;:;Jик»~

перЕЩО­

lDa])'l'fAtle керt,ииlt'i1Ur скаленно, котра пepmolO віюра-uliвoвОІО цріесою. Парт1йаі ,kOM!-- · ласьз сa.дlВIUIИ картоплі, ttpo ~И 1 партІАні бюро покmrкані З'Уl3,Дами пЗРТI1. ,fipo пе~й aJtocвltA · lll'iTaI1'O- першИІЙ успіх овочев()}6Р~ • .кЬвцретио.АОПОМОГТИ сво!м друріВ рОзпОВіЛИ -'бoIrдaRlвська яку очол.ює ЖіНіднд.ат У члени кованим 1 ,рукО'Писни'м органам

JlНУОЧОЛЮЄ член 'КПРе М_ Мо- поси~не

«Зops», ;ГаN>л!вська · «За ВI'r­ 'КПРС М. Губсb'lfа, що дlдоМ y.mШJНО.csрави1'ИСЬЗ ;nоч€сниniдкpliплює сво! соц1аJlіс'!Нч.иlКИ 1 '.вlДrЮвlAaльними функціяЧИЗВУ. та іllШі Г8'ЗМИ. -ми -. n.pona;rандиста, агітато,ра ЦеwrральнИ'м пнтанНІІіМ 1'aзe'J. зоООв'Яі3аНIfЯ.

О

Діловий У всьому Володямир Вячеславович Пац, тодіш-

і

кого розповідала газета,

центнеріВ 6улыб. Ра~оcnна ба- не lПоішиенви,йтн бев матеріа- ми йшла розмова про- життq ·графіЯМИ.

викаМИIВироБННц'riвa, у,наоч,нен­ ня щю ті ЗМ,tни. JlКt ,вІдбулися в селІ за .. час МІЖ останніми

етор.

дує художник Микола Нащеєв.

Сьогодні точно не визна-

_

чиш числа авторів

Соціалі.стичної M~CTa і .села на УОПішне -пере- ті на три-п ять днl~, як робітни-

головне завЧерняка, зооов'язавшнсьвирос- :д3НіН'Я СТінннх і БМ'зrотиражних

БО'І'И,IРaБmm. .все МІ! того, щоб д:'А1'И до кооІОного 1І~ЦЯ. Це­

2

3l'a-

підприємстві.

ПраЦІ Михайла Антоновича Ро- 'т,ворення 'В ЖИ'І1'І1Я велич,ннх на- ки цікавились, ч~.му затримка. торJУзаводу,

повіла .газета «За соціалістичну працю. (ра,дгосlП ім,ені Юрова). Агітатори П. Норишполець, Г. Лелка, Н. н'ривобок, ахіт­ пункт, янИЙ ОЧ0JI1ОЄМQЛодий комуніст І. І~реча.}ПіІЙ, вишуку­ ють і знаходять ,цікаВі форМИ М'~таЦ1йНQ-iПропатаRJUtС'ОСьнОї ро­

о

-

пройшла

водит,ь чільне місце славним ді- на С1'Оріннах дійо:вOlГО органу ОдиН лише штрих: 17 квітня, ла,м пташниць. партійно!, П~СПіЛRОВО'і та у день Всесоюзного комуністич­

манченката Олекс~я ГнаТОІВича креслень партІї -

пере'l1ВОрен,ня

J •••

жінка

крізь ЖОРС'l'ОКі lllЛяхи в:йни, виконувала найрізноманітніші доручення комаНДУІвання, але й тепер активно трудиться на

<Сяч-ний руб:ж по ,надоях .молока - говорить дописувачі. Окремо слІд згаАати про опеі ,в цьому році нааюлегливо бо3 того часу в житті заводу ративнІсть . 'сМашинобудівни­ реться за ,велике молоко Пухі,в- не було подіІ, яка б хоч од- ка.. Ій можуть позаздриги

,р<шону,

кониретне

обмірновували,

Іяким в:н ,повинен б'''''''»,

виЙіШла на чотиритн-

TOptK

про пропа.гаи:ду і вивчення матеріалів . з"!ізду доклад.но ро,з­

є

довго

комірної. Ця

з перших підхопив l3аклик меПрапатанда матеріалів з'щд!в І комсомольсько! організацій. ного суботнина члени редко'"\" хані:заторів Чорнобильського ,партії, мобіліза,ц!я трудівників Досить БУ1fО затриматись газе- гіУ зрання працювали на те'ри­

ба~атотиражноїга­

іЗ депyтatlaJfн,

ба-

lаро К".....праву доярку Олек.са,u...."ру ДО випуску СТ.lнні'В'НИ ,аlдтодІ. за- .. лишилооя назЗ'ВЖlдИ; сМашИ'lЮ- ІХ

ает;и.

зустрічі

«МИ

т.варин. Тре6уХіВСЬКЗ «Ших до тепло

на

шого номера заводсьної газети.

п,риросту ЖИВОl ваги

комунізму»

тому,

Постало питання випуску пер-

кав наших ба'гатотиражни,х га-

Ід'"

років

з\ авторемонтного, шиноремонтНОГО і механічного піДІ1'рнємств був утворений завод торговельного машинобудування.

в

.2 ___ .•

сРішеlі1Н'Я ХХІУ з'І3ду

"npc

й OJ)t'aHt3arrapa.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

'pi,Q(8Ir 'Про>Т;;:':N"іІІу 'ісЦромIНь., сВперед~, «Елек­ КtJiї'IeНДІОIf.~-"tтlШ(t . ltpOi1.· «РемоН',1'НИК»... Усі ВО-' 'ВІІХовала:~ ' , .,' і ~ йи активно допомагають не ли· п.цює на IЬоді ' в · "СЛі · !ф- ше ІнфорМувати робітників про щих. Веч()patlи УІ JЮжна бачн-_ll , але й вихову,вати в них

ти на сцені HOBiTHьOro бу,ций- ~B дО праці, ДО · життя, ДО Ку' КYlЛьтури. 'Вlтч.изни. А це чи не на!Йго.;",JНе менш цi~. БІографія ніше завдання І;азеТи.

аlВ'І'ора дієї рооповl.Дl О. Л. За-

Вlаторок, 4траввя

М. нECTEPEнL

1971

року


Молоді - про . радянську

тю любll'Мій

цевих

ЛaJCЯ

,пар.ті'Йlна

та

комlcoм.Qльсы\a

ор-

ганtзацl' Ї ,заводу порошкової мета·л:ургії зна~но .посилили ро·

lП'ро

Щ>аСУ

IПРоф·I\ОМУ,

f~.сcJ.мольсыRi аКТИlВі'СТИ. 3 юнаКClJМИ та дhвчата.ми .прcm€!Дено РЯД бесіД про рaJдя.нIсы\y демо-

про

ДУХО.вного

СЯ», .з ююю перед .виборцями ВИ' СТYlпили а' РТНlети «УКРІ«ХІЩ€Р­ ту » . Гості з Ниєва при'везли в

к.ратlю . У НИХ взяли уча.сть мо-

п одару.нок

:Юд і комуністи ро6ітни>tш f1lд,П'РИЄМl ства Анатолій Бож:у.к, Ва,силь Та, ра,н, В і ктор Нузне-

по,рошковикам своє

во раДЯIНСЬКОЇ ,демократії,

: НОМ:СОМОЛЬІСЬЮ!1Й актн.віст Ва- тію і уряд .

ле,Н'Ти.н ЄщеНI\О вистушtв з доповщдю «Ленін і ра~яIнсы\a

пар-

ти децутатів . мі,ської РаlДИ

ни Ра·д.

тово'ї та НjНИ

робі,тниць заlВОДУ Лщд,мили Ти­

пові:ти Іллі'ча гоепода,рЯіМ l{,раївеликим і'нтересом ОІІІРИЙ-

сіду

внткур ::дного

міста, залюду.

А. СОБОЛІВ.

а чого

РАДІТИ ЗУіСтрlли

Вони

LЗ перс,пекти,вами дальшого роз­

ника комуні:зму -- закон жит- І

Радо

Мізенно.

:rоонаIЙОМЛЯlТЬ МОЛOjДих виборців

бе-

«Морашший KOlдeKC будів-

першо-

вич ЄГОІров, ГaJ30еЛеI\ТРОЗВQ.Р-

тр а:вневе С·ВЯТО ТРУДІВ>НИI\И p emohtho-:мехаНічного заводу. А РаДіТИ єз чого. Нолекти'в ЦОIСl1РО.ково, 109 ,листопада минулО'го рок,у, :закінчив восьМіУ п'ятиріЧI\У . Назаво,ді успіШНО ЗaJвершено ЛенLRСЬКИЙ

ник Анатол :'Й , Васильо.вич 3'іневич, Яlкl ,ВНКСJiН:ують змІнні заlRда,ния на 115-130 ПРОЦЄlmі.в. Перед святковою трибуною ПРОЙlШли кращі роб:тнИ'lШ з 6jри.га.д В . В . Бу-

ювІлейний рік. У першому к.ва'wалL ни.нi!lllнього року держа:RНИЙ план тє-ж переви-

ренка, О. І. ' ,ГаВРИ.1енка, Н. С. Гулака, Д. С. Новтуна. Серед 'них ТаіКОЖ бригада

!іонано_

ком,сомолЬЩil Олек~андра На-

Т,аких :ВИlробннчих ЇІоназни-

!іів

рolБІтники,

інженерно-

l'ехнlЧні IПрацLвники .досягли

за'8ДЯНИ пО'лilIшшжню ОРГСІІНізаторської і виховної роботи,

нку "І1іРОІНОДЛrrь а.дм:ні~трафя, партllйна,

профОПіілкова

й

цая. У ХіЛОПЦЇ'В ЦЬОГО колективу

опра'ВlДі

Понад план

'ЗОJюті

.руни.

,чоти,рьох міся-

ц::в вони ск·лали оди,н;а;,ДДlЯТЬ a,ВlToкpa'HrB АБіН-4А, .ДВІ .краНОВИХ У'С'мн<овки· АН-75,деСЯ'ТЬ та.КИХУіСта'Новок к·ап:-

!{()!VDСOlмольсьна орга:нізації.

тально

При'кладом 'зра;знового ставлення до др.ац і й участі в ГРОМа,дІСьному житті ·слутать ато. ,сіМідОСЯТ YlдарНИНіl! номун~стиqної праЦі. 3 них

ПеРЕ'МОЖІЦjЯlМIІ соц:алістичного ,перЄідС,ВЯ'І1КОІвОго змага.ння ;вийш.ли слюсарі В. Наумеонно, В. 3іневич, ггока.рі П. Лито:вченно, М. Шевчик,

найlбілышy

бути

елеК'І1Роз>ваРНИI\И П. Пет.р.усь,

пра:нораносцЯіМИ еВjJТКОВОЇ заводської колони на пе·ршо· 11ра,аН€JВій ,дeMoнc~paцiї заноюва.ли qрига.дир нолеl\Ти.ву КОМYlн і стичної праці !JBaH Федоровпч Дру:зь, TOl\a~Kaрусе.ЛЬНИIК Валері,й Борисо-

А. Єрьом.а, Г.альвани.к М. ФедoceНlI\O, I\раНЇIВ'НИК Л. ГірчиЦЯ, €ле~'І1РИ'l\ . Ф. Нарна:ух, ВОДі,Й ел·е~ТРОl\а'Ра Г. Ременю}\. Є. МИГУЛЬКО, громадський кореспондент.

чость'

-

окремі з 'нас на,в­

беЗ1перечно, ·важко

клас. була

І

ось ІКОЛИ дО

, молода

він

П,рацю­

школи

:вчителька,

при­

віlдреМОНТYlвали.

уроки,

частенько про­

бешкет~в3JВ.

Вчи­

телькавирішила ,познайомитись з його рідними. ; Прийшла в село через залите водою осіннє поле, а у Кри:вицьких ,ніхто не відгукнув­ ся. Шу:кала родичllВ_ Тіт.ка Олена розповіла, що 'ка печі лежить бать­ ко ,після ТЯЖІКої операції. Пішла ще ;раз -, достукаJlась . .Коли за­ йшла в хату не стрималась і заплакала: батько ·босиЙ (в чобо­ тях, що одні на IDJBOX, Василь пі­ шов 'на . роботу), кругом убorо й

холодно. Топити нічим . сА 'в шко­ лі нарі:кають, що пропускає уроки без поважних IПричин» ... Тоді класний .керівник пішла в раЙспоживспіл.ку, де працюва.в Ва­ силь, і ДОМОВJLЛась ІПРО те, щоб

Кривицьким за·везли дрова. Іх по­ пиляли 'В .пека·рні І того ж дня од­ везли 8 село. Потім вчителька

КПРС

під час

з

а.втодо.рожнОго ,першого

усіх

літніх

ку,рсу,

канікул,

Спасибі вам,

ди·ректор

«вручив» нас саме їй. Зайшла до ,класу Марія Анто­ нівна, почала знайомитись. сВо­ жатим» у Інас бу,в кремезний

товаришів, тому й

Киівського

Член

вати. «Трудний» -.казали про наш

пускав

З-а пла:нО'м роботи а, гіТПIУ,НI\ТУ н езабаро' М ту: т віДбудуться зчі­

МОЛ<ЩЬ1> , де йшла М'ова про за-

а~і'ТПУн.кту

інституту.

барвис;те мистецтво. В їХ ,ВИ.І\О­ учень ВаСИJ1ЬКРИ'ВИЦЬКИЙ' Ще в нанні 3іВУ l чали Лі'СНі, музика, 5-муклаеі Івін залишився без ма­ поезія, котрі славили тор.жест­ тері, потрапив під вплив сумнів'НИХ

цов, А:натол~й Они' СЬКО .

,3

том

кликав туди, де трудніше.

дітьми,

лю.цвни,

клаоних

нийклас», а вона сказала: «Я Ж

серця запаЛИІвбагатьох з 'нас, по­

'році

иавчального

змl:нилося три

ням сина. І ,вона стежила. Шсля повернення з аРМIІ організува­

молодого .покоління. Це вогонь її

1956

року

1968

щоб вона просте жила' за ВИХО'ван­

ступі,в, як бога, благав учительку,

ла підготовку хлопцй ДЛЯ вступу до ,вузу і Василь став студен­

У

клаоі· за Jl,ва місsщі

кеРі.вни.ки. І ось nРИЙШJ,lа .Марія АнТоні'вна. Y<JHi Світан Микола і Бандура ВалерІй вже просилися,

справі -вихованню

багатства Ю11раду розповlла лі­

IІІР81Ці

{УІРТОЖИТКУ заводу, уже нобу- tepatypho-музи.Ч'.на ,КОМООЗИЩія ~щли 1 цровели бесіlдиа:гітатцри, «,прав!Дою Леніна ,овіт он о:вИlВ­

. няли .вЩвіДУlВaJЧі

але

чалися у восьмому класі .Козелець­ кої се,редньої школи робітничої МОЛОАі. Серед нас було близько двадцяти напі,вскріт. З такими

а,гі'l1пу,НКТі, 1\0000РИЙ міститьс' Я в паprnoму і

місцях,

смисл її ЖИТ'М .на землі. ,Про рroквіт РІДНОГО .Jфаю,

'J1вd:РЧОЇ

боту ~.epeд молодих виборців. В про неба:чє-ний зл.ет

що страждаючий Зющр у .час· при­

у різних

ні сил, :ні 'часу, ,віддаючись повніс­

тя і .п·раЩі ГPOM~H СРСР •. ЦЯ колектНl;ioНа ; роомова ілюструва­ д:аф!ЛЬіМаvи

навчалися

на. Це J1lОДина, яка ,не шкодувала

:3 наближ~ннStм ,виборів ДО ВерхOlВ'НОї Ради УРСР та міс'11РУІдЯщих

принесла солодощів-хворому. ... Згодом всі родцчі говорили,

класний кері;вник і вчитель хімії у нас б~в один - ' ,Марія ' Антонів­

ДЕМОКРАТІЮ Рад децутатів

Я КОСЬ розговорилися ми на новобудові Києва і виявилось: хоч

учителько що пройшли .на ціJ1ині, був ватаж­ ком студентського загону. Зароб­ лені гроші окладав, ' щоб .вистачи­ ло на навчакня (вчився на стаціо­ нарі). І закінчив іиститут успішно. Зараз працює 'в тІй же раііспожив ­

спіл'ці, тільки уже інженером .. Не­ давно був Іна вечорі-зустрічі у своїй -школі. Розпові·вши все це про себе, за,пропону.ва·в:

-

От би на·писати

про Марію

Антонівну Ів газету! - Напи'lllемо! - 'погодились ми. - Тоді обов'язково ,від мене

передайте їй щире спасибі. Багатьох 'поста'Вила на иоги М _ А. Семекець. Коли були вже десятикласии,ками,

найкращим.

А

наш

KJ1aC

щоб їх перевели в . інший «людя­

вас ще зовсім 'не знаю, та й мене ви теж. Може, 'Ми й самі сорави­ мося, без допомоги і·нших» .

Так і вийшло клас невдовзі немов оереРОДИIВСЯ. Згодом Марію АнтоніВНУJlризначили

ді, коли в наступному ll-му Ма­ р.ія

втомну дитячих

труді,вницю,

нащим

В oJliHieї нашвї учениці не'вдало склалося сімейне життя -:- вона КИИУJ,lа

wколу,

розраху·валася

з

заводу 'ПОРОl1Жової металургії і виїхала до Сум. Завдяки Марії Антонівні вона повер.нулася і за­ кінчила школу. Зараз готується до вступу ,на факультет хімі'f\НИХ

волокон

,КиїВСl>КОГО технологічно­

го і.нституту.

За те, що ми закохані в хімію

-

науку сучасності,

році

стали

щов

кандидатами

в

цьому члени

КПРС -за ,все це ми щиро вдяч­

ні дорогій .Ма.рії А,нтонівні Семе­ нець, я·ка і ,зараз у Броварській школі

засіває

цінни.ми

зернами

душі своїх .вихованців_ Велике їй спасибі від усіх нас!

став

як не­

«інженера

душ».

...У Броварськіif середній школі робітничої молоді .N! в

3

зали.шилась

вчилися.

;Марію .Антонівиу

А.нтонівну

АнтоніВІІа

класним :вихователем. Ми регу­ ля.рно ходили до школи, успішно

запросили на Іпосаду інспектора шкіл раЙвно. Та.м I8Она працювала п'ять ,poк.l'B. На 'Козелеччині всі

знають Марію

директором.

І от просимо, щоб нас нікому не віддавали. Всі уЧ<ні були дуже ра­

lo-r

В.

ВДОВИЧЕНКО,

інженер-хімік,ВИПУОКНИК Ко­ зелецької СШРМ; О. БРЮХОВЕЦЬКА, лраці.вниця КИЇ'ВСЬІКОГО буд­ тресту .N2 3, .вИIЦУСК,ИИЦЯ БроваРСl>КОЇ СШР.М J6 3; . ' ,О. КОНОНЕНКО, студент-заочник хімічиого фа­ культету Київського техноло­ гі'чного інституту

Броварської

-

..

ви,пускник

СШРМ

J6 3.

НОВА ЗАЛІЗНИЦЯ Перший ПОЇl~Д ПРОЙІШОВ по 11 ,2-1\ :.лометровіЙ ДілЯНЦІ нової аал і>зниц : Термез Яван. На ,ст,анц ію побл.изу районного цelfТpy Шаарту:з доставлено вантажі, л,ризначені для сіл пів­

денних районів Таджи.кистану. Директивами XXIV з'ї;зду ле­ ·ред6а.ч·ено завершити ження нової залІзниці

в

споруд­ ниніш­

н;й п ' ятирічці .

(.БОГАТЬІРЬ»

-'- НА ВОДІ

стапелів Севастопольсьного ,морського за·воду імені С. Орджон:кіДjзе спущено на .воду ЗОО-то.нний плавучий кран «60гаТЬІРЬ». Він у три рази :«с ильніIШИМ» за С<В О їХ поперед,НИI\I.в - ' красен!в «ЧернО<мо.рец», Яlні вигоювляються на ЦЬОМIУ ж пlдJПРНЄ<МС'l1В! .

_

.................•................... _.......... ............. . е

"

~~CDш:tшшш w~~lli~ш~щlli З

що

'вершини

крутого

здіймається

,над

берега, при,віль­

ною заплавою стародавнь<>ї Прип'яті .прямує у своє завтра ця будова. На її об'єктах пі.вторатисячниЙ загі.н npOCJ1aBленorо колекти·ву «Кременчук­ гесбуду» і спеціалізованих ор­ ганізацій Міністерства енерге­ тики і електрифі'кації СРСР. Як і ,на всіх будовах, тут є ділянки, ,від яких заJlежить хід усього будівництва. Нині голов.ним є споруджен.ня .під'­ Їзних ,колій, цехів виробничої бази, житлового селища. Фронт робіт шириться з ІКОЖ­

ним д.нем. Бригада під кері.в­ ництпом досвідченorо майстра В. IМай60РОДИ завершує .про­ ;:IJладаНllЯ сьомого кілометра· :заJ1ізнич'ної ,віт,ки, по якій пі­ дуть будівельні ·вантажі. За­ кінчується монтаж і вста·нов­ лен'НЯ

уста11кування

на

дом

0-

' будівному комбінаті. Перші сті-. нові панелі підприємство ви­ ' пустило ·вже до Аня відкриття

ХХІV з'їзду КПРС. З виперед­ женням 'графіка провадиться будівництво корпусу деревооб­ робного заводу.

Підвіковими соснами стоять чепурні дерев'яні будиночки. Це селище Лісове. І хоч воно

,вважається

тут створено всі

тимчасовим,

кому.нальмі і

бутові ВИfОДИ: центральне trrа\JIеиня,водопровід, газові

о

плити .. В селищі своя їдал.ня, буфети, магазини, ДИТЯ'чий са­ док,

школа.

Незабаром сім'я будівельни­ ків ,подвоїться, а через рі.к-два їй уже потрібие буде ціле міс­ то. І воиобудується. Закі.нче­ но спорудження п'ятиповерхо­ BorO буд,,,,,ку МОJlод.іЖflОГО гур­ тожитку, ·nОВНИМ ходом іде монтаж

1JелИ'Кonанельних

жит­

лових БУіЦRltкі,в.

HacTY· n:Нoro року в містечку чорнобильських енергобудівни­ ків стане до ладу близько 30 тисяч квадратних метрів жит­ ла. Діти почнуть заняття в но­ вій школі-десятирічці, а для 'ш!'йменших буде споруджено красивий будииок дитячого

комбінату. Буде створено ком­ Jlлекс магазинів, ательє ших побутових служб.

та ін­

КОJIектив будови має викона­ ти величезний обсяг робіт на основних опору дах атомної станції. тІJIыки монолітного бе­ тону і збірних залізобетонних конструкцій треба буде уклас­ ти 6лизь'Ко мільйона кубомет­ рі·в. ,Механізатори ,виіімуть і

перемістять гори грунту. Вони відведуть вбік річище Прип'я­ ті і створять вод()jj. мищепло­ щею 14 квадратних :кілометрів. Першопрохідцями земля:них трас стали меха'нізатори діль­ ниці майстра В. Кормільцева,

Вівторок,

4

травив

1971

року

який будував БєЛО!l'реьку АЕС. Тепер ві,н керує роботами на спорудженні 'Jlідвідного каналу до

головного корпусу

електро­

стаJщії.

У 'проекті Чорнобильської атоиної електростанції закла­

дені всі най>новіші

Де і ким би не працювала Ольга Петрівна Ряба, ,вона всюди праявл'нє і ніці ат:иву, ко.м.сомольський вогниl\.

БУlЛа доярною

-

наполегливо 'боролась за в елине МОЛОIfО. 3ара'З Ольга трудитьс~ в парниковій . бри.гаді. І тут є прикла,дОМ . для інших. На фото: О. Ряба, Фото А. Ко·зака.

досягнення

вітчизняного і зарубіж.иого до­ свіду.

Цілком ·

ВIН(.ІІючається

можлиаість забруднення П()llіт­ ряного і водного басеЙliів шкідливими реч.ОВІІ>нами. IЦодl,l культури виробництва з атом­ ною станцїєюне зрівияється жодна теплова. Адже АЕС не пот,рібні топки для спалювання

кам'яного

вугіЛIІЯ,

з

димарів

не

вилетить жодної пилинки. У мальоВ>JIИЧИЙ оазис ,пере­ творять будіве.llЬНИ·КИ незамер­ заюче водоймище. В ньому

цілиА

рік

плаватимуть

тутзи·мувати.ме

берегах

дичина,

.виникнутьбази

риби, а

на

здо­

ров'я з човновими стаиціями і опортивними майданчиками. Невпіз.нан.но змmиться цеіі лісовиА 'Край на кордоні двох братніх республІк Україии і

Білорусії. Сп р.л аХ'не над Поліс­ сям рукотворне сонце. MorYTня елеК'J1IИЧJнар.і.ка, породжена мирним атомом, дасть енер.гію · містам

М.

і селам.

К.МИШЛЯ€В, .кор. РАТАУ. ЧОР1Нобнл~ь КИ'ЇЖbil(ОЇ

06лаlсті.

о

НОВЕ

ЖИ'rl'Я

Обережно: хімікатиl Пр'О'І'Я'ГОМ 'ВСЬ'ОГо ве'сняно-літ-ня ХУlдr>би на обочинах ~' opiг, по­ НЬОІГО періо:~у в ра:йоні ПРOlВ(}ДИТЬ- садо'Ч'них 'майданчиках сі!JlЬГ(}СП­ I сяоороб'lta ' отруто'хім1катами всіх авіації, .в 'Ciliд<1' X; l :Jагот()'вляти :lЮР­

-с ад' о 'вих НОСЩЦ'ЖООЬ, !JlQ. c(}Смуг, ІІЮ- · ми :Дw"Я щдоби ,З ПЛ (}Щ , оБРОО,JJе­ сіВ:ів IltaртО'uлі, ,на<саJVltепь К<3JПУ'С- НИ'Х хі'М~катаIМИ. Пам'.:ЯЛ'а.Йте, що ти, помiJlО'р~В, ()гірюrв та інших (}вочевих 'КУJfЬWР, а Т1ІіКОЖ багаторічних 'l1paB як Il'рalItТ(}РНQ<Ю 3JП&ратурою, TaIIt і .а JI1Ї'l'aKa. Крім

ТОІГО, зн&чніnл<Щї

'ВlCі О'Г!JУТИ, які вико!І)и'с'l'оІв'уютыяя Ів paM{)iI~, ВИІС<О'КО'l'О'К'СиЧ'ні ~1J;!JlJJ лю­ д·еЙ, · ТВ~РИН і триІмвютыяя В рос­ ЛИlна.х в'і:д трмх тижнів до дв'ох

ОІБРWJfЯЮТЬСЯ місяці'в. ОСООЛИВО

lJ'е,рібі'ЦИД:аІМИ.

Щоб .ш! ДOllIУС'l'иrrи ()тРУ6ннан.а-

обер.іга4іте ді-

теЙ.

,Ке'Qі'ВНИ<Кl,f ГОI(:шощарств л' овинні

селенніЯ і тва'рин, слід і:Уво.р·о до- []ОІпе.ре~жува'Ги на,смеНIНЯ по ,мі,с­ ТРИІМУ1Ба.ТИlCЬ правил теxmки без- цев'()м,у р&,liiіОlМовле'нню чи ЇilIШИМ

lІІе'КИ при .роо6оті З ' ОТР}"roхіміката- ШЛЯ:ХОІМ ll'])Q ча'С хі>міЧ'ної {)брООки . ми. Пр'оведен:ня ПРООІ' QЛюоопьних На всіх обр~лооИ'Х площах ви­ рооіт на о6рООлених ПJl1}JЦa:Х доз- 'Ста.БЛ·ЯТИ . оопередж.уючі таблички. ВQ.J1IЯI>ТЬС·Я не раніше, ніж чер'ез В. ХАРЧЕНКО, . Т'ри ,щнlі. Сув{)ро ~аб-О'РОІrsюrь'ся: ВШlаеан-

о

начальник районної ' станції захисту рося.н.

о

з eroр:

О


-

с'рнретар

~aBOДY

У

риml: В. Тивда

ЗЩіЙснен.ві вели.ч,них со­

ціальних

пере11во'рень

в

a:rpoHOIМ

.ва­

А.

шому суопільстві важлива РО.1Ь належить парт.їйній ра­ дянськї!Й пресі, зокрем,а ни­

СоБOJItв

гу:ртожитку

і~ейного gпливу на розум і ,серця партія оперативно й регулярно з,ді!Йснює керівни­ цтво ма,саlМИ, ,наближає світ­ лі вер.шини ,вимріяної при­

щ),щівник

Й~ешності.

ник

а.В'торство

йонного

нашого'

друкован()Го

органу

га[зети «Нове житт,я~, хто є на'ЙбіJШШ масовим її твор­ цем? А це люди неспокійної вда'чі, ЛЩДИ, котрі не обме­ рамками

-

інтересів

ПОРОШІЮВО,Ї Барташевнч

ірайоо'єдна н н Я

серця, глибокої дYlмки, ко­ лекти:ві'стсыїї вдачі, патріо­

ної

радгоспу

головний

-

спортивної

телька,пєооі'Онерна

Брова­

.метз,лургії,

СЕРЕДА, Перша

11.00 -

22 .. 55 -

Друга

НА

6

ТeJlеви­

ТРАВНЯ

Перша аporpама 11.00 ТeJlевізlйнl вістІ. 11.10Художній фільм «Підірване пекло» 17.05 - Наша афіша. 17.10 ~ «Золо­ Ті ключі». (Львів). 1740 Телевlзlй­

иі вісті 18.00 !lам

ТелефіЛьм

ситет

«XXIV

мІльйонів.

з'Узд

про -завдания дальшого

мнсловості,..

,Чнстого

ЛенІнський універ­

He(la.. 18.30 (М.).

Друга

(М".

IBJ).';

-

програма

17.05-

боротьби».

фільм-плакат, (М.) ко-Карий 'СТО

такль.

20,15 -

18.ЗО тисяч»

Музнчний

І. Карпен­ Телеспек_

.На добраніч, дітиІ» Концерт, ПРИС8ячениll Дню

20.00 -

радіо.

IIII!К~" lJ И8J. !UI UI!UI2IZJIIИ

Весна Мов сваРJlи,ва мачуха, відгула В полі білосніжному _іхonа.

За весе.(lИМ березнем-не туман, Квітень крила син,ії ,пі,цIАма,

Поле пахне працею і теплом,

В душу світла юності приБУJlО.

Почуттям і роздумам-не ,цо меж І чогось прекрасного SHOBY ж,цеш

вам

1971-72

...

поmрібні: технік-будівельник,

швеї, вишивальниці,

нових

в,есняно,го

підсобні робітники .

на­

ст'рою, щастя!

і

3аступник реАактора

В. ПОЛОТНЯК.

11

~

НАВЧАЛЬНИFI РІК

~

: :

~

z

§ t § : ~ :

§ Z ~ Z

: Адреса 'П:~~ПРИ1f)МlСІ'Щ!а: Б!ровари, !Вул. Металургів, 4. 41 iДlO 3~fІШНКИ «ІЦУЛ. М€1'аЛYJЖ'іан~.

І

rхаrи 'маршРУ''11О1М з'вroбуса 41 .до __ ~

віддІлів

(партійного

ЖИТТ8,

.

19-3-82.

~#~~~~~~#~,~~~~~~~,~,~~~~~~~~

І

НиіlС"К8 I1POtICIЙНI Taprl. УЧIUIИЩ8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на

проживають у і· ос.ітою за 8,

кабели

.. .

IHДE~C 61964. Газета виходить у

..:

19-3-18~ вІддІлу

16

років

автобіографію, ваюву,

довідку про стан здоров'я (ф. 286), три фотокартки ,РО3Мііром ЗХ4, довідку 'зм:їсця прожИ'Ван.ня, медичну довідку про те,' пю протя'гом останніх рокі!ВвсТ}'ІПН!ИlК 'Не х:ворї.в і нфеКtЦійними Х'воробаюr. У'чні l3а~чуються С1'1Іnelliдіво у ,poo.мi'jJi 26 карбованЦі~. П:СЛ,Я закіl!l'чення училища прода.вці Qдержув.ати,мУ'f'Ь заРlINl3ТУ 81:,;1,

65

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ «ТОРГМАII1»

ПОТРІБНІ: еJlектрозварю_аJlЬНИКИ і газозварювальники, слюсарі, столярі, малярі, технолог по дереву, різноробочі.

сlльськ.

І

вІвторок.

четвер

19-4_67,

О;щнаки забeзlпe.чуютbQЯ гуртожитком. Ад'реса за ВО,ДУ: В'УЛItЦЯ Машинооудівна,

НАРОДНОІ ОСВІТИ

І

НА

.

ПОСТІЯНУ РОБОТУ

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ: економіст, бухгалтер,

технік-будівельник.

- 19-4-47.

.. . . .

Відд:л каItР:В.

,

і суботу.

~;:::;::":~::;::: ;~;,:::; =~;: ~;~:";~;:::::.;~."~;;;:::.:.-;.~:~~~;~"";.:: :;~ ,~~

25.

----·5~О''В~Wё~КоМу·РАйОнН-О:У~·Ідд~лУ·_·_·_·

вlдnовідальиого сек-І

господаРСТ8а

до l00ка,рбова~і.в.

ПрlllЙОМ .заJl.В і3 І тр а ВІИ\ 1971 року. Адреса училища: Київ,. вул. ВIt~убечанська, 55. Дирекція училнща.

IJYдYТb пОвв1стю

I(неВСl101! области.

-

ОКОЛlІ'Ця~, ,віком аі...

свідоцтво про освіту (в оригінал·і),

CTJll'Вeнi суми за прост1іі зв'язку і роботи по тквlдац11 пошкоджеиВІІ кабеЛJl. Адреса КиІвського міжміського кабельного вузла: КиІв-ЗО, бульвар Шевченка, 18, Кв1вськиl міЖМіСький кабельний вузол, УКРМ-7, телефон 25-80-64.

ретаря

Киеві та йоro класів.

9, 10

Приllом провадитьєя без екзаменів. При вступі до учили­

не допуeкaй'l'е 1вшвх 1іро80Д8'І'И розкопки без

ро-

навчlUI,""ИЙ рік.

••а PlКМ, середню - 'ДИН рік. До УЧИJlища приАмаютЬС1І ЮН8f(. та )l,t.чата, .хі пос:тіііно

ту,

зВ'.ЗІСу, зrідио з Указо. Презвдll Верховиоl Ради УРСР від 15 грудц: 1968 року караютьсв позб8ВJIевиJrм волІ CТPOjcOM доодВого року, або ввправиимв роботами на та­ кий же строк, або штрафо1tl до 200 карбованців. КрІм

масової

1971-1972

УчИIІИЩ8 roтye працl.никlа АІІІ Т....оaen ......х пl",рисмств Ни,. . 31 _хом - продавцІ ПРОДОUІІ .. ЧИХ та нenРО.88On..ЧИХ Т18арі •• Строк навчанНІ АІІІ ТИХ, що ....Т.. восьмиріЧНУ осаl­

Службові особи і rpoмадJlИВ, що пошкодиJIИ кабельну JIiн1ю міського зв'JlЗКУ, І JlКщо це ВВКJJИКвло перерву

промисловостІ,

~~_.

І

різиих земJIJIВВX робіт,

заст. редактора. І ботн) , фотокореспондента -

3У1ПИИІШ .Мебльова

ща подаються такі Д!Жументи:

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» optBH Броварского районного комнтета І(П УкраннЬІ н районного Совета депутатов

-

І

Броварській дослідно-експериментальній

!__!аБРИlК.а •.

~

~

ТЕЛЕФОНИ: редактора

І

Звертатися па ,~p~y: Бровари, ІВУЛ. 3aiJI:,ЗlНична, 2.

попередиьоrо поroдzeНllJ[ цих роБІ'! З KHIвcЬRIUI міжмІсь­ ким кабельним 1IY3JIOM. НепошкодJКyЙ'1'e кабеJlЬВИХ лівій за'Jlзкуl Суворо ДO'J.'pИJlyй'rесь ВJIIIIor «Правил охоровв лі­ ній зв'изку., адже пошкоджеНllJ[ Jdidй ЗВ'JI3ку порушує иормал.ну роботу баrатьох галузей HaPO~HOГO господар­ ства і завдав веJJИКоl шкоди краІні.

ТРУАSщИХся

t t

БЛЯХАР ІУ-У РОЗРЯДУ.

І

........................................................................,...,......... ................................................ м. БРОВАРИ: вул. КИЇ&еЬКЗ, 154.

z : :

мебльовій фабриці на постійну роботу потрібен

прн будlВllllЦ'1'ВІ ВОВИ 'l'a ремовт1 Afю"ІП споруд. lЦОб цього не траплJШОС. у майбутньому, не JЮSкопyl­

того, з вllИИИХ У пошкодженні

:

1хати 3Івтооуоом М

від 22 JIIIПJIJI 1968 року, м8ІОТЬ Mkцe ВRJI8.,ЦКJI обривІв і пошкоджeJПUI підземних кабельних Jilв1й. мІж­

І

~

слюсарі по ре,монту бу~і[вельних механізмів.

.N9 567

те самі

......

Одинакам надавтьси гуртожиток, сімейні забезпечують~И квартирами протигом 3-4 роЮв.

Внаслідок груБOJ'О порушеНllJ[ «Правил охорови JI1в1й зв'изку., звперджевих Постановою Ради М1и1стр1в СРСР

виковавв1

1

....... -

арматурники, ФОрМУ'в-аЛl>НИI\И, бетонники, робітники пилорами,

81

МЕХАНІЗМІВ

прн

_

І ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~******~:~~. . ~*.:

ПІДПРИЄМСТВ, ПРОЕКТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯ, Р АДГОСПІВ, ВУЛЬДОЗЕРИСТІВ ЗЕМЛЕРИЯНИХ

міСького зВ'JlЗКУ

пот р і б ні:

:. .

І:

школи приймаються Музична пі.w.rОТО.Кit При IІЖОJlі іс.нуе під­ ,віком 6-7 poxlв.

+

1

:t·""------------------------------й~. f : Броварському заводу залізобетонних t : виробів тресту «Броварисільбуд» t :: на постійну роботу !•

М. НЕСТЕРЕНКО .

НАША АДРЕСА!

Бажаючим 'влашту,ватИіСЬ ІНа .роботу ПОl1рібж) 'звертатись віддіЛ .кадрів.

---~--_.-.-..,.........-.-....

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, кЕРІВНИКІВ

Чемпіонат

Наша

«Пісні

удач,

у

крокують спортсмени Бровар­ Фото А. Козака.

Літкі,вській фабриці художніх виробівна пос'Гійну роботу

нагоди

,-~------------------------~~~--------

І(ПРС

афіша 16.55 Нови­ Для школярів. «Чи­ тай-місто». (М.). 17.30 - «Наука - сьо­ годні». (М). 18.00 - Новнни. (М).

1650 -

ТВ:.:'j)ЧИХ

зичить

з

ДИРБКЦІЯ ШКОЛИ.

СРСР з футбола: «Дннамо» (І(иїв) «Зоря». В перерві за накреслен_ нями XXIV з'їзду КПРС .Подорож у п'ятирічку». 20.45 Програма «Час». (М.). 21 15 - Художній телефільм .Назад шляху нема» (l серія). (М.). 22.25 - Концерт «Веси яні хороводи», (М.). 23.10 Велогонка Миру. (М,), 23.40 - Телевізійні вісті.

ин.

преси

участь

і

W'A0"/'.и.и/'AV~.иAV.и.N'AY.иAY.UА0'"/AVAV.иН~~AИVAVAIZi

розвитку про­

19.00 -

Дня

аитивну

г,азети

3а •• и про прийом до дитячої музичної школи подаються на ім'я директора 3 зазначенням обраної опеціальності та домашньої адреси. До заВ.1! додаються копія свідоцтва про НlIJродженн,я та довідка про стан здоров'я. ПриАом заяв вІд ВСТУПНltКів ,провадиться з 20 ~вітня по 30 траВНlІ, ,Консультації для вступникLв з 10 ло 25 травня. Вст~пні екзамени 3 Іпо 3 червня.

.

ЧЕТВЕР.

за

До ,~ршого 'класу дитячої музичної діти, ІІкі мають BiдillOBiДHi музичні дані. до есту,пу 'в першиА клас не обов'язкова. готовча група, до якої ,приймаються ,ціти

става. 20.05 -Музичний антракт. 20.15 ~ Бесідн про llітеретуру. «Письмен_ ник і raseTa,.. (М,) 21.00 -«На добра­ дІтиІ»

Ю.

друЗі,

творенні

.

!

Колектив pe~aKЦiї сердеч­ но ,ДЯ'КУ~ ва:\!, шановні наші

7-8 POWi'B;

12.10 - ТeJI~УРllал «Про­ грес». (М.). 12.40 - Новнни (М.). 17.55 - Наша афіша 18.00 - Новини. (М,). 18.05 - В еФірі «МолодІсть». (M.).IG.05 - о. Сизоненко - «Доро­

ніч.

і"

.робіТНИК рад­

-

«РусаRjВСЬКи.Й~, Г. Ли­

7-9 років; б) ПО опеціальності: віолончель ІВ) по спеціальності: баян, домбра, баlндура, акордеон - 9-10 роК!ів; г) 'по опеціальності: духові інструменти10-12рокі I В.

каиікулн",

секретар..

партному рад'ГОС­

ДІТИ ТАКОГО ВІКУ:

nporpaмa

товаришу

ЩИНИ.

«:Велико.ди:\!ерськиЙ»,

а) 'Па спеціальності: фортепіано, скрипка-

(М.).

мій

сеliретар

ДО ПЕРШОГО КЛАСУ ,ПРИЯМАЮТЬСЯ

10.05 Новннн. (М.). 10,15 Для «Травневнй вІтер». Концерт. (М.). 10.45 І(ольорове ТeJlебачення. «У світі тварнн». (М.). 11:40- І(ольо­ роее ТeJlебачеиня. «lV хуДоЖня лоте­

гнй

у святкових колонах

підпол­

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

школярів.

р~я".

інmенер,

МУЗИЧНА ШКОЛА-СЕМИРІЧКА

5 ТРАВНЯ nporpaMa

фільм «Останні ТелевізІйнІ вІстІ.

-

БРОВАРСЬКА ДЕРЖАВНА ДИТЯЧА

- Шкільний екран. Історія для учнів 6 класу. «Італійське Відродження». 16.50 - Наша афіша. 16.55-Для дітей. «Сурмач •. 17.45-Сьогодні День пре­ си, (М.). 18.00 ТелевізійнІ вісті. 18.20 - Музичний фільм «Сурми, сурмачІ» . 19.00 - «Танцює Валентина Калинов­ ська» . 19.45 Новинн кіНІІекрана. 21.00 - Програма «Час •. (М.). 21.30-

Художній

Требух:в­

~u-_IIZЬWU"AИlW'.bJ'7'НН'AVН.иН/Л'//Н/~/Л'////Н/Н.и.и/Н/AVН/.и.и////.w·:

Телевізійні вісті, 11.10фільм «Струнн гучні». 11.35

Музнчннй

В. Коваленко агроном СемИІІІ'ОЛ­

ВіJIИК інструктор райкому R;П України, П. Зубченко­ завідуючий методичним набі­ нетомр.аіЙВно, В. Волдовкін

Б.JIАКИТВИЙ ====:!!==:ЕНРАН====:і==:

пращівник

серед­

товченко голова Рожнів­ сь;;оі сільської Ради.

;Ценному житті з фактами і 710Дiяlми, . гі!дними ШИРОІ«>ГО рооголосу. Про все це вони ой пишуть до гaJ3eти. НаСТОРіикaJt «Нового жит­ ТЮ> нинішН'ЬОО'о року найак­ тивніше ВИСТYlПали' такі, това-

-

В. Соловей

старший

:птaJtофабрики,

кий

'ГОClПУ

порошкової

ківської

Се:VИІIПОЛК:В'СЬ;!{ОЇ

шиоли, М. Ковбасивсь­

,пу

інженер

'головний

тель

-

-

коли зустріча~ться у повелк­

за:в<>Ду

B:~­

вчи­

"ОВНИ!{ 3aJпа,су, І. Заболотвий

відділу

з

у

-

ньої

риченко

-

перо,

генера.1-:\!а,Йор

сьхої с:льсьиої РаДИ, П. Ки­

рІв,В. Чесиоков

не може .не взятиоя 'за

по,заклас­

ШевчеНliів-ської

~TaBЦ:, А, Макареико

ний зоотехнік :радгоспу «Кра­ 'силі'вськИ!Й.·, О. Вожко-,вчи­

Робіт­

ники іслужбовф, ,нері'вники і спеціалісти. Тобто усі, хто

-

ко

начальник районної на,с:ноної і нспе:кції, В. Забережиий учитеЛЬ1lreнсіонер з Великої ДиМІЄр!К'И, М. Сайко голов­

ми.словОСТі,СіЛЬСЬКОГО ГОС'ІЮ­ дарства, ііНІШИХ галузей на­

ор.гані1затор

,робо.ти

Bi~i­

.- випускних Ш'евченнівської середньої ШНОЛИ, М. Бож­

шиоли,

РalЙопного

районного

середньої ШКОЛИ, В. Небрат

«Лі'тиівсьиий»,

Діжевсьхий

-

дін

робіт­

-

КУЛЬТУРИ, Н. Креміиська

Це наші громадСЬНікорес­ понденти! ПраЦіВНИНИ ЛіРо­

за,ВО~1

пластмас, І. Гапои

,спектор

тичних устремлінь.

пунхту

на

:\!етзлург:ї, М. заступних

начальни.ка

М. Хомич мешиа.нець СР­ ла Тарасівка, В. Паршов KOHC'l'py.KTOP завощу пласт­ ма'с, С. Поrpeбовська ін­

люди чутливorо

ж:птя"

«l!oiJoiO

:IУ В;ТУТір:шніх справ, П: Ку­

тячої

ВУІЗЬКИХ

родного ГОСІщдаРСТВ<l.

І;оррспон~енrсьиог()

'зоотехнік ,ра:ДI10СПУ «ПЛОСКів­ СЬікиЙ., Г. Медведенко -вчитеЛЬ-<ll'енсіонер з Гоголе­ ва, І. Харіи диреюор ди­

ра­

-

ЖYlЮ'J1Ьіся

по РО ШJІО­

«СіЛЬГОС[JтеХініиа~, Р.- Литов­ ченко начальНlіИ штабу цивільної оборони за.воду

С.

Хто ж на,йширше преДС'тав­

-

в·ште.1Ьі:Jенсіонер 3 Жер~о­ БИ. А. 3гурсьхнй херіВНИIi

ВОІЇ ,металургії; П. Жигало -иеруючий ВІМілко.м радГОоСПУ «IЗаплаВЮ!lЙ~, Г. Вегера -

зовllЙ. З .Допомогою цього ма­ сового ;засобу інформ.адії та

ляє

заводу

Іва­

с!юживс.п:лки, І. Швачко

«Зоря»,

викова,тель

-

Л.

Ніщька виmу'Снниця Гаго­ "~.l,"~Ї срредньої школи, Ф. Х~lіль еконо:\!lст ,рай­

головний

-

радгоспу

парторган:зацlї

«Торr:\!аш»,

Зве,рота ТlІІСя Д() 3аІВ. .p.altвиo~.

.. ......

~.""",.",.""",,,,~.~.,,,.

___

.,,,.'81>."'.~.'

І

__ •.••••

52 номер 1971 рік  

52 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you