Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАІ'ІТЕСЯf

ТРАВНЯ р.

t!HO Ці•на

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПЯРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОІІЛАСТІ

По-весняному нарядна ,і святко-її ле.ні'нського Центрального Ko- відзнач11ли сторічч-я з дн:я на•род­ ga головна площа країни. Біля мітету, на честь нашої неликої ження Володимира Ілл.іча Леніна. Мавзолею, на трибунах знатні Бат~>ківщини і радянського на­ Лені.нсь.ки·й ювілей перетворився в роду.

колгоапів ,і радгоапів Підмосков'я, видатні вчені, діячі культури, зарубі~ні гості. Червону UІЛОІІЦУ зЗІповнили учасrіИКИ демонС11раіЦіі. ВІІ'Соко над колонами портрети Ма•ркса, Енгельса, Леніна, тран«:.паранти з бо-

О ,\0.00 чути удар годинника на Опаській вежі. Починається уро­ чистий мітинг представників трудящих Москви, присвячени.й св-я­ ту Першого трав.н-я. З промовою до тих. що зібрали­ ая, звернувся Гене•ральний секре­

йовими першотрав-невими заклика-

тар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

ми, червоні стяти. На ІЦеІfГральну три.бу.ну Мавзолею підн.імаються керівни.rт Комуністичної партії і Радянс~>кого у.ряду. Присутні гаряче й сердечно вітають їх. Лунають здравиці на· честь КПРС і

Нинішній Першотравень, скавав Л. І. Брежнєв, спов-нений особли­ в·ого змі·сту, особливого значення. Тільки що ·наш народ, :народи б.рат· ніх к:раїн соціаліз.му. все прог.ре­ сив•не .1ю;~;ство ІШИр·око і урочисто

Нас nвнінсьиа партія ввдв Неповторний

і чудовий ниніш·

денськими

ній Пе.ршотравень, він nрохо~ить ,під враженням знаіменІНої nодИ в житті ·нашого народу і всього прогресивного людства

вання

100-рuччя з дІJІЯ

-

святку-

народжен-

•ня Володимира Ілліча Лені•на. Святкова

нявого

і урочи·ста цього вес-

ранку

бу.1а

сто.1иця

:трічками

прапором

міста-героя, за прапора.ми під.при­ є.жтв і установ 1rrрох?дя·:ь трудів: ники вс1х десяти раиоюв столящ України.

ти,

Діаграми

виразні

і транспаран­

художні

комnозиції

І розповідають про дося.гнення ко-

Ук-

лективів київсь.ких будов.

Взявши

пі;дприємсrв і

добрий

старт

у

раїни. З усіх к:•нців .міпа до Хре- І завершалІ>ному році п'ятирічки, щатика традиційного місt~я на- пр·омисловість Києва достроково родних торжеств стікаються (J•авершила план чоти·рьох міеяu.ів :r;о.1они демонстрантів. Десята година ранку. На центральну три-

uуну

.пі·днімаютІ>ся

іІ!уністичної

партії

:r;ерівники і

уряду

Ко-

Украї-

по .реалі.защї і випуску най.важли­ віших видів .прод~~ії.

Доб.1есну оцінили

,працю

парт~я •і

кwян

високо

42

колек­

уряд.

ни. Ч.1ен По.1і-гбюро ЦК КПРС, тиви м•і·ста нагороджені- Лені.н·сь­ nершиЇ! сек•ретар ЦК КП України кими ювілейними Почес,ними Гра­ товариш П. Ю. Шелест звертаєть- .матами ЦК К!ГLРС, Пре.зидії Вер­ оя з промовою до киян, до в·сіх ховнQЇ Ради СРСР, Ради Міні·ст­ трудящих

реопу,б.lіки,

воїнів

Ра-

рів СРСР і ВЦРПС,

Ленін­

48 -

дян,ської Армії. !Від імені ЦК КП сь.кими юВІілеЙНІtМИ Почесними Украї·ни, Пре.зиДІі.ї Верховної Ра- Г·рамотами ЦК ,І(:П У·краіни, Пре­ ди і Ради МінІстрів УРСР він .зидії Верховної Ради УРСР, Ра­ сердечно ПОЗІдоровляє їх з святом. ди Міністрів У.І~СР і УкрпрофраПід з.вуки ур'Очисти.х маршів ди. Близько 112 тисяч трудівни­ nовз трибуни 'ідуть колони дем•он-

'Ків

странтів. Попереду прикрашене квітами панно з словами «1 Т·рав-

них медалей. Поруч з робітниками

ня». Над святковими

удостоєно

ле-ні•нських

ювілей-

-

вчені

подію всесвітнього <nолітичного вначен'І!я, в справжній тріумф ідей леніні:ЗІму.

На•пере.до,дні

25

річниці перемо­

ги рад•я•нськоrQ народу у Велиюій ВітчиЗІня.ній війні Л. І. Брежнєв ·нагадав

про

те

величезне

н.я, я·ке мала вона для

значен­

в~ього люд­

ства.

Товариш Л. І. Брежнєв передав :приві•т

.народшм

соціалістичних

Від імені ЦК ~ПРС, Президії Верховної Ради СРСР ·і Радянсь­ кого уряду товариш Л. І. Бреж­ нєв

сер·дечно

поз,доровив

всіх

ро­

бітників і робітниць, колrоспників і •КО.1·ГОСІІІниць, діячів науки і куль­ ту.ри, пра.ці·вників уста,нов, воїнів

Рад.ян~ь.кої Аірмії і Військово-Мор­ ського Ф.1оту, зарубіжних гостей з святом Міжнародної солідарнос­ ті трудящих днем 1 Травня.

Промова товариша Л. І. Бреж­ нєва була вислухана з величезною увагою

1

не

ра·з

переривалась

бурхливими, тривалими оплеска­ ми. Лунає .могут.нє «ура!» Всі при· сутні співають «Інтернаціонал».

На ся

Красній .площі

яск:равий,

розтортаєть-

урочистий

пролог

свята. В нюму бе·руть участь мо­ лодь сто.1иці, 'кращі спортсмени.

... З'являют~;ся наймолодші учас­ ники Першотравня малята. Во­ ни >біжать до Мав:юлею, підні.ма·

ХХІІІ з'ївду КПРС і ХХІ!! з'ї:зду КП У•країни, про торжество

які оволодівають знаннями в сто­ лиці У•краї•ни.

ле•нінської на~іональної політики Комунkтично.ї 'партії. Радянський народ готується від:.начити 25-річчя Перемоги над г:тлерівсь.кою Німе·ччиною. Повз трибуни •проход~ять демонстранти у фо·рмі воїнів періоду Великої В:тчивняної ,війни. Во,ни .несуть макети бойових орденів і медалей, нскраві панно, що покавують герої,К'у ратних ІПОдвигів на-

Святкавий марш киян завершив барвистий nа·рад фізкультурниК'ів. Першотравнева маніфестаці•я в столиці У.країни з новою еилою продесvюн·струвала м·оно,1ітну зту.р­

ну відданість великим ленін·ським :Деала:\1, готовність .своєю самовід· даною працею неухилнно втілю-

·ром, під керівництво."' Комун'стич·

шого

вати

ходою йде

Слідом за ув'нчаним двома ор-

життя.

(РАТАУ).

й

холодна,

\)ежуть

кожну

погожу

rодину.

На ІІrолі весь ча'с працюють аг­ регати,

ї,х

високого

обслуги добиваються

виробітку.

Найкращих

а

всь.ого

гекта·

8-10

посадили

картоплк

біл~;ш як ·на 70 гектарах. Обслу· ги агрегатів .працюють у дві з~!і.ни

Сьогодні вершує~1о

п.1ощі

-

садіння на

230

всій

картоплі

гектарах.

1.

•Пока3никіjІ досягли водій тра,кrrо­ ра «Т-74» }ваІJІ Федоро:вич Рома-

за·

зап.1анованіf

директор

БАСЮК, радгоспу.

МІЦНА ОСНОВА Колектив механізованої ланки Михайла Артюха з племптахо.заво­ ду «РудН\1» ·бореться в цьому pou,i за !ЗО центнерів •юартоплі на

кожно.му

геюарі.

чльтуру

Площі

відведені

з-під

під

цю

кращих

ІПоперед·ників, внесено на кожниі гекта•р по 40 тонн органічних до:б· рив і 10 центнерів мінеральних. Хоч погода і не сприя.1а роботі але садішІ•я ка·ртоплі в основному заrк:нчено. Встановили догляд з~ посівами. Ф. ПОНОМАРЕНКО, бригадир рільничої бригади.

Святкув супутник Києва Незвичайний

цьогорічний

Пер- рова Ніну Ле11ку за кермом трак­

було трудове

НІІ'КИ столиці. В соціалістичному ЗІМаганні труд'ящі Москви і Мос­ ковської облапі добилися д.обрих пока:з·ників. Рапорти тру до вих пе­

у

дощова

тож робітники по.,госпQІдарськи бе­

рів,

ська :11арті•я комуністів! Вище .пра­ ·пор маркси:зму-ленінізму, прапор про.1етарсь•кого інтернаціоналіз­ му!»

ними на Хрещати.ку .представни­ ки :багатьох зар','1біжних держав,

їх

·СІІ'риятлиіа,

Вони садять за день

го району відгукну.1ись на заклик:

звершення трудящих ·республ.і.ки в боротьбі за вик:онання рішень

народу.

тоnлі. П01Года ниніІШньої весни ·не­

не·нко та його напарник Олексій Сте•панович Тетянич, який працю< тепер rмашиністо•м на саджалці

тора.

ютьоя на трибуну . і вручають. кві­ ти .h"ер'вникам партії і уряду.

народу

меха·ні:за­

ліда·р'НО·сті т;ру·дящих від:значанся в рік !ОО-річчя з дня народження

в:тчизняну науку .новими в.ід­ крІfГтями, фундаментальними теоретиЧ<ними і практичними досліІдженнями. З трибун сердечно вітають сту­ дентів київських вуЗІів. Разом з

українсьи:ого

·свята

Свою промову він закінчив за­ кликами: «Хай живе великий ра­ д.янсьІшй нар·од! Хай живе Ленін­

портрети Володимира І.1ліча Jlеніна, ч.1енів Політбюро ЦК КПРС. Барвисте оформлення колон .розпові·дає :про непорушну єд:ність. партії і народу, про гранд!іозні

тованість

Першотравневі

тори і члени рільничих бригад радгоаrrу імені Щорса відзначили ударною роботою на садінні кар­

шотравень. День м.іжна•родної со-

нашої1 ресІПуІ5л•іки, які з.багачують

навко.1о Комуністичної партії та її Центрального Ко~І.ітету, безмеж­

ОСТАННІГЕКТАРИ

країн, комуністичним і робітничим парт~я.м, пролетар:ям, осі.м трудя­ щим, які ведуть боротьбу проти ка:піталу і реаКІЦН, висловив солі­ дарність з JІ'СіІма, хто :зі з·броєю в руках захищає свободу і на.ціо­ на.шну незалежність.

шеренгами

-

•!(ОП.

ЙДЕВЕСНА ИАД И.ИВАМ.и

Майорять прапори Першотравня трудівники столичних під,приемств,

2

ПочинаєтІ:ІСя

урочистий

похід

МО·СКВИ•'ІіВ.

Новими трудовими подвигами відз·начили Першотравень тру,дів·

ремог на:писані на яскравих, свят­ кових

тра•нспарантах

учасників

демонстр.а•ції.

Святкові страції

першотравневі демон­

•представник•ів

трудящих

ВІід'булІІ~ь також в інших \Іістах і селах

краї•ни

Під &е.1И'КІІ<М ної парт.ії наш

ленінськюІ прапо­ •народ впевне.ною

впе.ред до

комунізму. (ТАРС).

В. І. Лен'Їна. Тому таким високим сь.ких

людей

свята

весни.

'піднесе·ння

в

д•ні

радян­ підготовки до

...

Бровари. Місто-супутник сто­ лиці України приюраси.тось кума­ чем п.рЗІП,орів, лозунгів, плакатів.

Наче

ІІІ;)молодів

наш

районний

центр, вб:рався у білий сер1nанок квrтучи.х саДІів. Ще задовго до початку свяlЖІQВОЇ демонстращ1 вулиці, що лрил,яІГають до ПЛQЩі

і.мені

Т.

Г.

труд•ящі

Шевченка,

запов·нили

м'ста.

Одинадцята

година

ранку.

По­

чинаєтьоя урочистий мітинг ТР'УдЯ­ щих Броварів, присвячений ·:v1:жна·

родному святу Перше травня. До присутніх з ІП:ривіта~ІНЯ)І звер· таєтьс.я

перший

секретар

райко~ІУ

КіП Украї·ни В. Кривош.1ик. Зву­ чить велична ме.1одія безсме·ртного гімну тру дящих «інте·рнаціонал» . Почи•нається де.монст·рація. Ії від1юриває ску.1Ь'птурна ко·мпозиція «Лені'Н в наших серцях». За нею крокують

юнаки

і

ді·вчата

в

на­

ціональних ко•стюмах п',ятнадпяти реепуб.1ік нашої неоаяЖ'ної Бать­ ківщини. Далі-1юмпозиц~ї «Доре­ волюІtrйна маївка», «За в.1аду Рад!», «Лені·нський план е.lектри­ фі.кації

Росії

-

в

дії».

Через дек•'.1ька днів ·~ш святку· ватюІе>:\ІО 25-річч,я нашої історич­ ної Пере)юги над гітлерівс!іКDЮ Н',меччиною. Ці•й знаменній даті 'присв•ячені ко~шозиції «За Бать· ківщину!>>, «Слава народу-,пере· •мож;цю>>, «На сторожі ~шру>>. Те.п.1о

зустрічають

тр~'Ктористку

радгоспу

тру дящ:

:чені

Кі·

180 юнаків

і дівчат

нашо·

«Молодь, за ке·рмо і машwн». ВжЕ весною юв:.~ейного роху вони по· ве.1и

в по.1е ввіреву ї.м теюніку Колону за·~шкає велике па·ннс

«ВЛе•ред, •ДО перСІ:v!О'ГИ ІJЮ~Іунізму!»

11\рокvють учні· :vІ'с.цевнх шкі.1 Вони ра,портують партії, Батьків· щині про уопі.хи в ·навчанаі і пра· ці. Ко.мсом.оль.ці шкіл успішне склали Леаі•нптий залі.к. Діти добре завершують навчальний рік, активно готуються до екза•менів.

ДQ трибуни наІближаютооя пред­ ·ставнІІІКи ІПідІприємств. КQлишуться ·на віт•рі численні пр·апори, се·ред яких

·перехідні,

п.рисуАжені

пере­

М'()Жцям ювілейного соЦ~алістично·

го змаrанн,я. Г:руди баГатьох -гру­

дівників 'ПрИ'Крашають ленінсакі ювілейні медалі. Кол'Ону від.к•риває колектив за­ вод}" пластмас. На чолі її передо­ вий на nі.пJприємстві цех екст;ру­ зі·ї. Ще у лиетоmаді. ІМJІІНуло·го року дільниця пліакн вик~ла п'.я'Гир:ч.не завд~ня, а план чотирьох мk'ЯІU/і9 J:tЬQ.ro року завершила 20 квітня. З1;&ра-з цех працює в рахунок 1971 року. Тут 70 у да•рників комунkтичної праці. Серед пих: В. Са,юно, .'1'\. Ма,митько, О. Подтьолок, Л. ГалицІ:ІК~tЙ. Пов•з три6уну f1GЮходить колек­ тив БМУ-39, руками ЯІЮОГО споруд­ же•н.і нові заводи, житлові будин· ки, культурно-Іа.обутоІІі заклади. (Закінчення на 3-й стор.).

На фото (зліва направо): KOJIO· н.и демонстрантів ра.цrоспу Імені

Кірова, за.воду nластмас,

ПМ.І(-3.


••

Сьогодні­ День преси

-АЛЛО, РЕДАКЦІЯ? Вас тур­ бує Литовченко із заводу nласт­ мас. Хочу пе:редати інформацію

Талант Івана Ситюка теж дуже важливо),

МИ ДАВНІ знайомі. Дру­ зі. Сотні зустрічей, сотні помі­

ним,

в

праці.

А

що­

разу малює його біля землі: в

сильовичу

саду

красних

чи

нах.

то

на

пшеничних

Можливо,

один

добре

із пре­

нього лагідні очі і добре сер­

ками, захоплюючись. Рухи на­

це,

стільки

через

те, що

лю­

точні

і

вправні,

на мить здається, ніби друкар

мі

всі роки тільки

та

сади,

де

зріс

і

тренував, відточуввв іх. Швия­

Звати його Іван Васильович Ситюн. Живе в селі Наnинів­

ти на потрібній

ці. Друкар

високого

ко

розряду

ки,

Броварської друкарні, ударник комуністичної

праці,

nюб. Друкарська вмІння,

досвід

і

-

майстерні,

працьовиті руни, здатнІ твори­

ти гарне,

нарисне

Подати

машина

це все його знаряддя. А ще­

нитку,

постави­

висоті вали­

щось підрівкяти,

вити.

трудо­

машина

заправити

стрімкіший її стукіт. Затурбо­

ванішим стає обличчя робітни­

старанним

стежи­

рухи. Виходить в світ газета ...

Ножної зміни рунами Івана Смтюка вІддруновусться про­

і

уважним,

ка, все впевкенішими

-

людям. В

ти за тим, аби фарба рівномір­ но лягала на нажну nітеру, лі­

нійну, аби зображення на кnі­ ше (фото) в газеті бvno чіт­

тисяч. СкІn~они ж то за рІк, за

шури, листІвки,

ним.

двадцять? ..

гатотиражнІ

плакати, ба­

і районну газети.

дукція

Іван Васиn~оович завжди пе­

Виконує не nише норму виро­ бІтну, а й друге завдРнни -

ревиконує

виробничі

Та головне

тиражем

плани.

вичу,

за

труд,

виражений

вони .зло.бо,денні, актуальні, опера­ тивні, на·сичені тим неспокоєм, який •горить в •груд~ях цієї вже не­ ~Іолодої, але по,юнацьки підт·яr­ ·нутої людини. ПраЦЮ€ Р.оман Львович началь­ ником штабу цивільної о-борони на за:воді пластмас. Та, к·рім своєї основної роботи, завжди знахо­

в

газет. Спасибі за вірність важкІй

[

професії. А.

БОРИМСЬКА,

заступник

секретаря

сомольської друкарні

і

дить

Києва

і

снаряд!і

жої артиле,рії рвалися

•::

д:.яти

на.маганням

юмецьких

вІ'йськ за.йти в тил а·рміям Пів.де.н­ но-Західного

фронту, .які

захища­

.1и сто.1ицю Ук·раїни. Саме в Бро­

організації редакції.

Чудов.і ра:дго.спі

люди ,працюють в <<Т·ребухівсЬ'НИЙ1>. На

всіх діляннах сільськогооподар­ ськото .виробництва .ви Gустріне­ те

с,правжніх

ентуз:іасті,в

апра•ви, яні досконало

своєї

знають

з

них

дістали

поранення та

контузії. Та попе·реду ва.жю: ш.1•яхи, гіркота

нас чекали ві.з.сту.пу з

Конотоnу до Старого Осколу і І)JW.lиць Воронежа. Лише в січні 1943 року Н<іШа Соро.кова рушила в•перед нв Захід, визво.15ІЮЧИ зем­ .1і Воронежчини, Курщини, та, по­ чинаючи

коли

Це було чверть віку тому Вночі. мене ІРОЗІбу.дІІІВ г~лос 'ІJЄ­ ца.ктара: «Всrава•йте, пеоре.моrа! Греба блискавично зробити малю­

з

сер1пня

гіт.lе·рівським

того

ж

року,

військам

було

ській

40

дузі,

а•р.м~я

нестримно

гнала фашист-ів з У~раїни, внесла свій

вклад

те:рнторіі

у

.розгром

Ру.муніі,

ворога

на

Угоріцини

та

Чехо{:ловаччи•ни. День пера'dоси

ми

святкували

історичної

кому містечку поблизу Пр.аги. Таrм і

д•РУ'Куваооя •номер

сЗа !Победу>

ці rазе·ту .вже читали ·в ча.стинах

на .початку. Збільшен·і копії г.а.зет­

ra IJiдJPOЗДi1Jta,X а.р.міЇ:.. ... Чотири .роки ми че•к.али цього ного малюнка е.кспоновані на вис­ ра,діс­

іюсу­

тав ці

худож.ннків-фронтовиJdв,

'П'J)ацівників Москві.

ЗІ'адалися перші дні становлеи­ ~я нашої а:рміrйської двополосної кЗа побе)І.у:.. У серпні ,1941 !р.Оку, <оли гітлерЬвсІ:ІКі дивізії стояли на

о

2

аор. •

nреси

Jia фото:

у

Киеві

та

- Я теж поnробую допомогти ва.м, сказав Роман Львович. А через де.який, дуже короткий, час, т. Литовченко приніс мате­ р:ал,

в якому

хто

ганьбить

піддав критиці честь

своєю неІгідною ловеді·нкою. Зрозу-

газети,

п.о­

міло,

що

таJКим

люд1я.М

не

3

t ......и

подо-

6аЄ'І'ьоя гостре ,перо робкора. Тому ВОНИ іНКОЛИ Й ІПРОЯВЛЯЮТЬ невдо­ ВОЛеНН'Я. Зате чесні ро·бітники шанують

<:вого

мадського

неспокій·ного гро­

кореопонде·нта.

Поважаємо та ша•нуємо і ми ЙОГО. T•QMY СЬОІГОДНЇ, В День пре­ СИ, .шлемо ваІМ, Рома'!Іе Львовичу, иа.йюращі вітанн.я і ІПобажа.н.ня. Нехаій .ваш ;робкорівський бл·окнот повнитьоо .новими фактами, свіжи­ •ми

обра.за.ми,

щедрими думками. Н. ШУЛЬГА.

і

·вича Ош:юту, якИ\Й .вtд,дав т.ва­ риlі!НІЩт:ву 30 роні:в, фо.то доя­ •для себе меха·нLзаторlв. Заилии рон С. ЖУ'!J!Щди, О. Ковбасин­ .цей бу:в гаряче ,ІJLДхоплений. сьної, Л. Жеребець, скотаря Ольга ХарчеНІко, Минала Сом, М. Норн·іЙJна. Михайло КорнLЙІно і багато ін­ ЗаJСЛуrовує .на у.ва.г.у норес­ Гавриловича,

ву традиЦію

нагадавши

-

місце­

готу.вати самим

пішов

по

і старших

кому:н1стам,

Чимало маІтеріалів в газеті про численнИ\Й загін рад;гоооних

ТІВарИІннинls. 3 •інтересом читає­ ться .нарис про ·темтницю По­ ліну Миколаївну МЗІИсюн. 15 ро­ ків

зустр~~чає

вона

раннову

зо­

де­

рю у дороз•і. Догл.ІІІд'ає .оона близько 60 rолі•в молqдняка, до­ бив.аючжь по 800 rраміІв їх се­ ·РедJНьо~добовоrо приросту. До­ св'і'д фєї nер~ової телятниці заІІЮЗИЧ'У'ЮТЬ її nодру.ги Н. Би­

І 1юли газета •почала розмову

шовець -га О . .Н.уць. Зна•мете в ·газеті змістовні

профілю.

Він ІВодить

трантори

вс·іх марок, fІІКі були !В госпо­ дарстві, уміло водить і ном­

байн. Таким є аитиві.ст путат сільської Ра~ди.

-

пі1д рубрююю << Мо•лодь - за кермо машин!•, вона розповіла про тру1довИІй шлях Мниоли

листи про завідуючого Михайла Фео:~оровича кухара ферми Нирила

іюНІденція щьртгру.rюрга ферми Р. Фі'ліІІювич. Присвячена вона

фермою Івонна, йосипо-

,ного

В

словом

і

осо­

молон.а.

ці

дні

гаr.зета

докладно

роооо.ві•дає про ІпередовИІНів вес­

няних nольових робіт, про тих, хто дбає про висони:й врожай ювілейного року. Не заб)'Івають аІ\Тивісти nре­ си 1 людей сиромних професій. Ось О•дна з них Людмила Семенівна З•іНІЧенко. Вона - .на­ сир радІГоопробноопу. Це її ос­ новна робота. А громадські.ать доручи~а

flозА,оровляєм.о з ювілеєм!

які

бНІстим приwщдом .в~·уть за собою товаришіІв ІПО роботі. Ав­ тор •корес:mонденщ'ії .розnовідає •rrpo трудові будні .доярок-кому­ ні·сток У. Овчар, К. Зінченко, що добИJЗаютьс•я справді вели­

газету,

їй

ре,да['у:вати

очолювати

стінНІу

ІМісцевном

профоrrілни. Крі·м цього, Люд­ м.ила Семені·вна без відри.ву в·ід

.

вирішила

оволоді-

"''=~;::ю читались шофера.

І{;

мате-

~нтмітенцію

-fl.ttNiff~:t'OІBaJІИCT:вa с3ВЗ!JІНЯ1>, рішення Koмy­ і Уряду, роо­

•.._ІLDT!l-1

ДОСЯІІ'Ненн.я вtт­ і технЩн. U патріо­

~иn-

'FC:IIDI!IIВY ,.АОСТІроко-

._._...

JJ!Нрічкц

-

raaerи;

А. РОЗЕІІ&ЕК.

малюнок

тих,

колективу

робить Труш).

капітан у~­

сЗа победу:..

:

.1и к'.1ька к:ритичних виступів р•яду •п';щриемств •на цю тему.

в .не.вели­

з малюн.ком, про який •Я на:rадав

~ого ХВИЛЮВ3'НН<Я, і робОТІЗ аалася леr.к:о і швид,ко.

до

завдано :-шщівного удару на КУ'Р­

~ок на •nе,ршу сторі.нку, щоб вр·ан­

Іtноя. Душа була. сnовнена

наnисати

люблять свою •Спеціальність. ших це ті, хто Ім-~ворцям ,достат!{Іу-радго,оо­ шляху своїх ·батьків на баrатотираж•на газета «Шлях братів.

варах вnерше зустрілися опівро­ б'тники ре.з.акції га1зети новосфо·р­ мова•ної 40-ої армії. Серед них ДО КОМ'j'ВІіІЗІМУ1> •ВЇДВQДИТЬ В ИОЖ­ бу.1о Чf1'Ma.lo киї·вських журналіс­ НОМу номері чільне місце, при­ т·ів: Ю. Буі])Я·ківс~;кий, А. Дубина, свячую•ш їм теплі, ІПронинливі Т. Гайдидей, К. Полонник, К. Са­ РЯ!ДКИ. ласін, С. Вишинський, фотокорес­ Хто R•e знає .в селі Миколу понд'ент Я. Поволоцький. Майже Гаврило:вича Жити<Ну! його тру­ всі вони лройшли сувору школу довий uі;1ях .в·~д ІІТричl:плюва­ перших місяців ВітЧІІЗ'НІЯНОЇ ві•йни, ча Ід'О механіза·тора широного де.які

tПРС

на,міча·

fi~~~~ І СЛОВО ПРО ТВОРЦІВ ДОСІ А ТКУ

вор·о­

на вулиLІJях

міст·а, Ставка Не·рховного Голов­ і ІJЮКО:~<Іандуючого вир:шила сфор­ ' мувати нову 40 ар·м'ю, шо? нроти­

час

відСІмити читачам •ІІ;РО ту чи і·ншу .новину, яка а'•я•виJrаоя на ,під­ nриєм'СТві, поділитноя .назрілими дум•ка:ми, як це було, наприклад, і·з хорошою, П'jЮблемною статтею

ком­

Фото А. Коза,ка.

околиlІJЯХ

кадри,

Рома·на Львовича Ли-rовчен.ка. Всі

мІльйонах екземпnирів бnанкІа,

~~--~--------~------~------------------а

про

ського пункту- на заво.ді пласrмас

СпасибІ вам, Іване Васильо­

не в цьому (хоч

роз.мову

шої газети, нruпевно, читали як цей, та,к і багато інших мате.ріа­ л:в нашого громадського корес­ пондента, ке.рівника карес,пондент­

12

близько

нашу

про:гу.lьників, ле.з,арів. Ми

НаІПисаний в·ін вnравно, соковитою JJІювою. І носить на,зву «династі·я Оста.пчуків». Передщлатники на­

його

ніnьнох словах скажу, що са­ ме робитІа Іван Ситюк. Друкує різноманітні замовnенни: бро­

·появ

жується хороший мате·ріал, з ба­ гати.ми, в.мі'ло ді~раними фактами.

напружено загула, все

сокої якості. Та щоб досягти останнього, він має бути дуже

Ії

дини, в яюи шесrеро синів і дві дочки, у Р. Л. Литовченка народ­

підпра­

фарбу, папір, і

дає споживачу продукцію ви­

:робітничу».

РОБКОРІВСЬКИЙ НЕСПОКІЙ

й робив, що

змужнів.

честь

сПІри•яло са•ме життя. Роман Льво· вич зайшов у редакцію і .почу<

П:с.т.я відвідин ці є! чу .з,ової ро-

що

бов до праці породили оті са­ поля

в.1асні очі хоче ,побачити і відчу­ ти о·бстановку, в як:й рос.1и діти кадр·ового роб:тника заводу «Ар­ сена.т» Г. Ф. ОстаІПчvка.

працювати.

Інколи я стежу за його ру­

може,

що

дано

'-

в

а,

тому,

nа­

до.даму.

І, апоравшись зі свої.ми служ.бо­ вими оп.равами, Роман Львович, іде знайомитись із батьками май­ бутніх тероїв .своєї заорис.овки, на

му радість і гордість робітни­ ка. Ножній людині дається який-небудь талант. Івану Ва­

закnопо­

уява

них

за страх, а за совість. В цьо­

танммL таким, яким бачу що­ днини,

-А об'ця.ний мате·ріал .про .з.инас­ тію Остапчуків трохи п'зніше. Післ•я роботи ще маю сходити .до

ви, розуміє обов'язои. Своє діло треба робити добре, не

постає спокій­

урівноваженим,

а в то­

му, як він ставиться до спра­

тон в записній книжці-пам'я­ тІ. З її записів він переді мною завжди

про дострокове вико·наюJJя зміною •місячного ІПлану, говорить він.

«За

на

актив-

о


ІlПІІІІІІІІПІІІІІІШІППІUОІПІDІІІШUІUПІІІІІІШІОІ І

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

11111111

ІІІІІІІІІІІІ 1111 1. І І 11111111 І І: ІІІ І І 11' І

11

До 25-річчя нашої Перем.оzи С.1ово-:ше одному

nедучилища

шкіл

НИЗЬКИЙ

району не знає

-про

героїзм,

мужність і відвагу бійців цієї частини. в роки Великої Вітчиз­ няної. Це вони восени 1941 ро­ ку в районі Рожівка Кали­ нівка Красклівка обороняли

київські переправи. бійцям столичного

Це ім та ополчення

встановлено Калинівка.

біля

обеліск

села

і

ві~nовідальн.і

лахі·в.

заслуга

виконааі завдання .

кома•ндира

nолку ма·йора Вагі н·а , ііого за­ СТУ'ПНика кЗІnіта•на Богда но в а , ко­ місара nолку Іванов а . Моїм команщиром роти був т. Вольвак. Не н•аходжу сл.ів, щоб

Мало хто залишився в живих з цього прославленого пол~

Вольвак,

з

київського

Це дум.ка не лише моя, а й всіх

наших біІЙців, з яки•ми мені дове-

Щи:ра

в

снув·ат

влашто в у

вали проти п а·ртиз ан: в за·сідки . Т ; д і вчи·на знайш,lа вих~д. З •Кош и

J(OM, зверху я кого були ж:н о ч ту алетні реч·і (н : б и дл я об~t і н у ) а вни,зу час тини приймача і •П ат

хоч ото­

да.1еко вже був та•б'р nолонених.

зів т.

Га•рмаш з•ат:римували г ітле ­

р:вuі, і кож вого •рагу вана вихо­

ди.lа 3 ста!Jовища . Т а к було і т о­

·на

кат ів .

темр~rвою,

в она

селі. Ва•ж!(е го·ре гост р wм болем уві·рв.алось 'У се,р.це бат~;ка, .як акти.віста, ні·мці ІЮвісили . Р і шен·

мсти·ти!

наказу

оо,з,яка

tБатьківщи н v .

всім,

XTQ

у обел іску,

столиці

що

рони, вона з,р о.била .де кілька « р ей сі в» з сел а у загін . Завдання бу

ло викона·но. Увечері .на гаюrвин

За допомогою пе·реві ре·них лю- з і1бравсбІ ве·сь за'Гі>н, щоб послуха

ти! Та пот·р і·бна З'б,роя . Така вже прохІід на «·к а.рт ка» . ,П овернуласЬ у Г ОГО.1Ї В . р ОЗДО ·

високо ібу.1а оорою, ;sша була ,за копана н а

оцінив '\Іа'Ші· ,бойові дії і у·віков і· ~~:ладо вНІщі•, і ще з трьо~І а одночив ІПам'ІЯть чекістів :і ополче.нців сел.~;ча·на·МИ вирушили У :партиза н-

РадіЯ·Нської У1краі'ни. .В складі 227 'полку військ НК,ВС ра•зом 3

бі.йІ..tЯми

як і

вча.н.ня 1 виховання, за оп·раведли - нізувала сільських ді•вчат, і во н и ву .вим·огливість і .разо.м з тим носи.lи до табору їжу. турботу про підлеглих. І з.но.ву в дорогу. Декіл!:іка ра-

виконання

старшим ін·

дорогах

бійців, за вміле кері·вництво, на- В і ра йоо11n і вна з лощругою орга ­

.нашого навчання ·і ви.хова•нн•я, дmІ

1 газет.

оборони

'пор аненим,

знали, що опинились

Н111зький уклін всім тим, хто не дей дізналась ,про існування пар· шкодував сил своїх і життя длн ти.за·нського загону. Туди б •п.опас-

Тов. Іванов живе у м. Калі-

- уч•асник

що ІПО

ка·рателі,

Затри.ма.1ись в одному селі. Не­

дІяку за батьківс~;ку турботу про

ров'·я, довгих ро.кі'в 'життя.

нашР. прохання Петро Федорович надіслав листа І фото, які

Я

доrюмог у

не

з бО·річчя,м, бажаю міцного здо- .ня одне -

відділ вІАськово-патрІ(Ітичного виховання з.в'язався з ним. На

нінградІ, працює женером .

і

чею-І·і.

висло·вити ЙОІМУ мою сердечну по-

ви:й команди·р. КористуюЧИ{; Ь на· годою, ·rа·р~че ,пощоровля.ю йо.г о

Встановивши

В

ще

!Юр·иста:вшись

АоІ"'о адресу, н·аш громадський

· ВМ 1ЩеНІ

1по р;у ч. На,д го­

ти•м,

себе, як вмілий, вольовий. сміли- втекла . Перехову вала(;ь в іншому

тісннА зв'язок. Та ось знайшовси ще один учасник тих незабутніх подій Петро Фе-

· СЬОГОДНІ

-

не думала працювати ном. П ід час боїв зарекомендував С

яким наша редакція підтримує

дорович Іванов.

Кордон

лось

о:юл.іцаї

т. Вольва.к ,rомандував батальйо- в Н імеччин у. Молода вчителька і

батальйону Максим

Володимирович

з

ло.ся в той час служити. Ми ,1юби- ді, .ко.1и її n·ривезли у Бровари з ли і ·поважа ли його. В 1941 році .Гоголева І,;'J.JlЯ в:.д~nравки ла ,роботу

ку. Одним з них є колишній

команямр

одну

України .

тів. Почалася . війна. Ді•вч•ата ІІJ;ри€днались до n:ри кор ­ донників, ЩО в і д•СТуІnаЛИ З бОЯ:МН. Доrюмаrали подавати nе·ршу ме­

но все, що в людських силах. І в вели,ка

ІІІ ІПППDІJ

ською свастикою, поливали буди·н ­ ки· та вулиці во11нем з кулеме­

При обор.оні міста було зробле­

цьом ;

І ІІ ІІ

ловою КР'У'ЖЛІЯЛИ літаки з фаши ст·

дичну

складні

в

о6ластей

на з nодоругою . Вранці вони про­ кинулись • ві1д різких вибухів і оп а­

ВАМ вом яких були уопішно

на,правили

зах ідних

.Був че-рвень 1941 року. Учні лішс ли на літн·і ка•нікули . З.би·ралась в доро•гу до рід·них і В і р а JіІоси•п,ів ­

УКЛІН ПОЛК військ НКВС! Мало хто з трудящих нашого

ІrІІІІІ

Пе•рІШу стор.інку своєї тр,удової ·ру чило юній парти.занці пе,ренест .б: ограф:.ї 1В іра ІіІосиnівна Гармаш з Русанова у загін дете.ктор•нИІ відкрила в 1941 році, коли її, мо­ .радіо,пр·и-ймач і ящик з патро-наІм ~ лоду дівчи•ну, ІПісЛІЯ закінчення Вик-она.ння завданн,я ускладнюва

ф

227

І І ІІ і 11111

1111111

ПАРТИЗАНСЬКИМИ СТЕЖКАМИ

0

герою 227 noJкy військ НКВС

І :І І І І : і І

ти пові:домлен ня Радянського і н · форм:бюро, яке п·а.ртиза нська дру ка рн1я за н.: ч ви м ти,раж е·м.

П :сл.я

над·руку вала

ІЗаК іН Ч е!І'І-LЯ

в і Й•НИ

м асо

.В і~ ~

йосип:·вна зн.ову на педаrопчн : f

нив·і . Двад'U!ят ь п'ять рок і в во ш навча€ і ·виховує д іте й, в.бачаючf

встановлений в ський ·загін, з яюtм допо~t іг зв'я- в цьо~Іу своє покликання, с~шс.' затись йосИІп tПильтяй.

с. КалиніВІКа.

сво·ГО життя.

І ось Віра пе:ред командиром у Г ,за•гону О. К•риsцеІМ. Коротка ро.зчн.і оголівеької во?мир ічно м . Калі.Н'ін~рад. мова . Незаба,ром - ·п·ріtйн·яття ~коли, де викл адає т. армаш, ' На зні.мкаtх: колишні•й кома.нди'Р Прися-ги і 'наn•р авлення ·В бойову Інтересом (;лу;;с~а~ю т~ Р?ЗІПовіді па:р бат.ал ьйону 227 пол.ку вrиськ групу. Часто ходила в ,роз-відку. т~rз а.н,ки .п.ро vuИО•ВІ дша .народню

ополчення

обОІроняв дніпровські 1Пероорави.

З того часу минуло ба:rато років, але на"Jа.вжди зоореглиоя в

П. ІВАНОВ.

Поперед.жувала '11•ро підхі,д кара - месник,:в у ,роки минулої в і йІfи. НКJВС М. Вольвак (внизу), т. Іва- rелі,в. Б;рала участь в бОІЯХ м. КОВТУН, 13 гіт-

пам'ят•і .наші прекрасНІі командири

нов

і :п.олітІl'р•а цівники, mід ке-рівницт-

(фото

1941

1970 •РО'КУ -

року

шрава).

ІІШІІІІІІНШШІІІІІІІІІІШІІІІІІПІІІІІШQІІПRІІІІІІПІDUUІUПUОІІОІІUUІІІІІІІІ

-

зліва і

ле·рівця,ми.

Одного разу командуванШІ до-

J

г.ромадський корес'пондеит.

На фото: В. Гармаш.

ІПІІШІUІІІІПІіВІІІІІППІJІІІUІUПІІІІІІІШПШІІІІІІІПШШDІІUІІІІІІІІШІІІІІІІІ

ІІІШПШUНІ

Святкує супутник Києва (Закінчення. Поч. на 1-й стор.). П роходять т.рудівники радгоспу і мені ·Юрова. Попереду колони пам'ятні і 1перехідон і Червоні пра­ пори, 1ма кет Лені нської юв іл ей·ної І!lочес ної граІ!'оЮТИ ЦК КЛ Украї­ ни, Лр ю идії Ве·рхо~ної Ради УРСР, Ради М і ністр і в УРСР · і РеQПУ'б.1 іка н с ької р ад и лроф с.п :ло·к,

реМОЖіlІЯ ХОД•Я1'Ь

оо.1а·сних

з.магань. Про­

предетавники

мехаІН і ч·ного заводу,

ремонтно­

якІІ'Й

до дн•я

на.ро·дже:ння В . І. Леніна ви·конав

4-;мі·сячний план, а ·річне з·авдання

во•бов".яаавоя

виконати

груд•ня .

Пр·о

свої

уооіх и

до

25

Яде завершальний рік п'ятиріч- нано на

кн. Вже можна за минулий пе.рі- на 115.

од підвести JІ.еикІ

попередні під-

сумки роботи колективу радгоспу «Красилівський:.. Вони свідчать

щіо певні успіхи. Насамперед, зросла врожайність усіх сільськораtпо·ртують господарських культур.

114

процентів,

м'аса

-

провели

j гектарі

без втрат,

на кожном:~о

було в середньому 55 тн·

Відрадно, що покінчено Із збит- сич ку~ів . Такі ж вели~і неви~о:

ковістю господарства. Хоч ще невели,кі, але маємо прибутки. Рен-

ри_станІ р~зервн є а ~адІ~ницт.вr_ .І яrщни.цтв1, у в~р.обниu.,твІ к_?Рмtв.

табельність рослинництва станоХочеться навести ще такни при­ вить 32,9 процента, тваринництва клад.. На пер~ому відділ!<у 37

-6,5 процента. ге~тар1~ бурякІв були т~ІК за. кршленІ за кожним 0 робІтником . рік. . днак ми маємо ВСІ можлнвос- Врожай кормових буряків з кож­ 09034, мо·стопої,зд а N9 814, Наперекір примхам подар-ство . · Ра.дr·оотщй хор в ико · ст ва погоди вро- тt, щоб добитися набагато кра- ного гектара становив І~Іеб.l ЬОВОЇ фаібр·ИКИ , уоп·ЇХИ В На­ •ну є один з н о м е•р ів своє ї .про · жай зернових становив 17 центне- щих показників. у на~ чимало не- рів. За перевиконання519 центне­ уковіЙ робаті планової колеJо.тrив Це нт­ рів, г ра· ми . картоплі - 102, овочів -178, ~икористаних р~зервІв, про 1;ЦО врожайності кожен одержав висо· ра .l ьної дослідн·ої стан·u::ї. К·ро.к•ують ко лективи комбінату буряків - 470 центиерів з гекта- ишла мова на ВІдкритих !Іартtй- ку зарплату і в рахунок Славними ділаІМИ :зустр :.1и Пе.р­ п обу тового о·бс1уrовування, рай· р а. Непоганий збір мали І інших них зборах при обгов_ореннІ листа оплати - безплатно - додаткової 4-8 тонн ОПОЖИВІОПі.l'К И . Останнііі ЦИМИ дн·я ­ шотраве н·ь торrмашівці. Вони ви­ ЦК КПРС, Ради МіюстрІв СРСР, б . v • культур, зокрема на корм худобі. ВЦРПС . ЦК ВЛКСМ сП поуряКІв. " цьому роЦІ охочих ви­ МИ при~уджені перехід;ний Черво­ йш .l и пере можця:\!и у Всесоюзна · Цифри свідчать про ріст культу- . . 1 · ро . рощувати буряки дуже багато. Г'р·О·~І аДСЬК О~Іу ОГЛ•Яд і П і д­ ри ний nр апор прав.1і•ння о.б.l с пожив ­ -.r y землеробства. Торік ,радгосп лшшенни в~ористання резерВІв Думаємо, що й другий відді.Іtок !1рИ ЄМСТВ і організацій сnоживчої сrтітш та обко·му профсn ілки і виконав річний план-замовлення виробн~.цтва 1 посилення режиму підтягнеться, де коопераІЦі Ї і 'На.r·ороджені• дИІп .~о ­ минулого року д.р уг а гр ош ова .пре~tі•я . держави по зерну на 590 процен- економн в народному господарст- виростили лише ло 350 центнерів Ради Мін :·ст р : в СРСР і Продукція заводу електротех ні ч ­ м о м тів, овочах на 142 проценти, ві». кормових буряків. них вироІб і в в і дома в рі·з них ку­ ВЦРПС . На заводі ви с око го з·ван­ картоnлі на 117, агід - на Бригада О. Дяченка, наприк~ад, Ці факти свідчать про величезточках на.шої краї•ни ,і .за її м е жа­ ня ударни•ків комун,:{;тичч rої пр.а ці 100 і фруктів на 105 процентів. виростила н_а кожн_ому гектарІ по ні невикористані удостоїлись 515 р·об :тників, з в анн·я резерви в усіх ми. Завод достроко во виконав Багато уваги приділяли і приді- 230 це~тне~Ів овочІв, У тому чис- галузях господарств а. план чоти·рьох м :ся•uів . 136 ,роб іт­ КQМун і ст ичннх ,п•рисвоєно слюса.р ­ ляємо зміцненню кормової бази, лі помІДорІв по 278,7 центнеУ нинішньому •НО·С'!\.1а.дал ьно.му 'цех у N2 3 та л и­ році радгосn ни·ків підІпри є мства пр ацюють в як од.ного із важливих заходів ра, а сусІДня бригада І._ Марче_н- nовинен виробити І продати дер­ р аху·нок ·насту,п ного року . Пр апор варном у , 22 робітники зане.се ні в підвищення .продуктивн ості твака мала по 170 цен_тнерІв. ОВОЧІВ. жаві набагато більше, ніж будь­ заводську К н игу тру дової слави . зав оду не:се май

якою

в' дзначене

це

пе.р едове го·с­

сте.р

СІКvlадального

цеху

передо вого

.N'2

І,

його

па ртrру.порг В. М аслюк . Проходять предста вники за воду хо.1одильникі·в. В колоні велика груша .фі•зку.,ьтур,никі·в. Вони не­ суть плакат <~Спортивн а м.о(;ква запрошує ол:·мtпійu-ів». За .ними nередови.й колектив ПМК-З, удо ­ стоє ний .Ле·ні•нської ювілей·ної по ­

•tе сної ІГр амати ЦК КП Ук раї н и, През иді.ї ,Вер.ховної Ра.ди і Ради Міністрів УРС:Р і Республ і канської ра1д:и профСІПілою. Крок}"Є числен­ НИ•Й

колекти в

Повз три1буну проходят ь колек­ т и в и гос:Г!Ірозра:хункового буд івель­ но -.монт а·Ж•ноrо уІІJравл іиня «УІJюоо ­ rо.1оsпостачу», .меха•н+чних ма.й­

стерен ь, бу д,.К·оr.tбіІJJату ті.йнодіючого будІПоі:зда йонної ,1ікар·ні ...

ВІ.иорок,

N2 2, .N'2 2,

пос­ ра·

,В день свята труд.~щі мі ст а лро ­

демо нст,ру•вали

свою згуртова;н·ість

навко,,о рі дної Комуні·ст ичної па·р ·

11і ї,

солідарн :сть

к·р аїн

н.я

з

соціаліст ичного

всього

за.воду порошкової

металургії. І дуть шинореомонт•ниюІ . Оплесками зустрічають присутні са:ніта рну дружину заводу пе-

о

тру ;(в ники фабрики верХІньосо ди­ тячого трикот а•жу, автОJJіДjП риєм­

т ру,Дjящими

табору

.прогреси·внОІГо людст·ва.

Ввечері в ідібулиоя ·масові гулян­ бр ова рч ан .

Д. КЛЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент.

5

і

травна

1870

року.

Характерним

щодо

цього був

минулий,

малосприятливий

ринництва.

От і торік при плані Л ~мО!'и ж однаковІ, землІ -рів- коли, росли·нниц~ої

5539 тонн кормових одиниць одер- НОЦІННІ. ~ригада т. Дяченка ви- кої продукції: овочів і- тварннниць3300 тонн, жали їх 5702. За рахунок переви- ростила б~JІьшнА вр~:жаА за р~ху: картоплі - 2400, ягід - 95, фрук­ конанttя .планового збору зерна НО(( ви~оІ агротехнІки, иі~НІШОІ тІ в 450, молока - 2305 і м 'я­ заготовлено в достатній кількості І'І'рудовоІ дисцИІПліии, запобІгання са 150 тонн.

концентрованих кормів. ЗбіJІьшення кількості поліпшення

порімості

втрат при збиранні врожаю та інТаке завдання цілком під силу фуражу, ших заходів. колективу. У соціалістичному зма-

корів та

інші заходи спрuли росту аиро(). иицтва молока І м'аса. Якщо в

Або ще один прикJІц.

В ціJІо- ганні на честь

по госnодарству -юрік на 380 гектарах вирощено по 102 центке-

!'t!Y

1964 році було вироблено на сто ри картоо.аІ · прІІ wiau 95, а ва гектарів сільгомугідь молока 318 Димитровському відділку - · по центнерів, то вже торі«-661 цент- 143 центнери. Так під картоuлю нер. На,1.ої молока на короВу відвеа площі ~ кр&ІІUІх позреслн з Щороку

кі.Іоrрамів ,1.0 2679. .пере,І.никіа, ,1,8.111 6і.1ьше ,ІІ.обрив, збі.tьшуєтьс11 і продаж посадИJІи· ві~~обірними бульбами в

1702

nроJІ.Укції тваринництва ,ІІ,ер)Uві. найкращі стрСІІUІ, дого~~ину.Іи посіТорік .в.uи DІЮА&ЖУ колока вико- ви. ПрИ збира·ннІ врожаю, яке

о

новв житrа

о

сторіччя 3 дня на­ родження В. І . Леніна виконано великий обсяг робіт. Всенародне

саато Першотравень відзначи­ ли самовідданою працею на ла­ нах, закладаючи міцну основу вро­

жаю. Тваринники

)'СПішно внко­

нали чотиримісячний план вироб­ иицтва молока І м'яса.

В. ЧЕРНИШЕНКО, директор радгоспу.

О

3

стор.

О


Більше

ЧАСТІШЕ

засобам

ПРОВОДИТИ ЗАНRТТЯ

уваги

ТеХНІЧНИМ

навчання

Технічні засоби навчання з каційна ~о:м·іоі.я облас.нюrо уJПНа відді:ІКах раАJ'Оспу «Вели­ кожним: днем все глибше вхо­ раВЛЇ!ННІЯ К'і•Ноф.~кацl.ї. Всі 230 кодимерський» відбулись учення ~ь В НаВЧаІ]JЬІНО-ВИХОВНИІЙ Про­ вчителm У'ОП'.ішоо склаJЛи еК'Заз циnіuшної оборони. На них пе- Цес .нашої школи . Голооною ме­ мени з прис.воєнням їм прав ревірялась укомплектованість 'І'ОЮ їх є розширенНІЯ овіто.гля­ КІі• нодемонС'11ратора. НtваліllфіюІІЦі•ЙІна ком1сія висоформувань людьми та майном, ду, пlФІаІНІНЯ навІюлишнього сві­ ту І разом з цим пог либленн.я ко оцінила роботу гу.ртИ\l•в 'Dpeспеціальною технікою та автомо­ знань з основ · наук. Нкісне за­ бухМіської 11а Ву•санівсЬ>ІЮї ее-

білями. дУ

Частина особового скла­

фор.МfІВЗ.:НЬ

ІІJР'ОВОДИЛа

своЄІННІЯ

ІВа•НІRЯ, ЩОО ~·раще ІІfі!ВЧІfl'ИСЬ КО­

'ІJИС'!1)'1В&ТИСЬ

матеріалу за п.ролрамами немислиме

Тj)'9Ну­

ЇІІІДПВі,дуа:JІЬ'НИМИ

стеми

3а­

СОбі1МИ :}аХИСТУ.

з.а:стос•уІВання

засобіІВ на у.роках н.ій робо'!'!.

Здібними командирами на вчен·

Сере:д уаіх

новими без си­

тех:Ні·ч .них

l в пазаклас­

в~і.в

особливе

ко, веттехнік О. Г. Ясько. Чима­

З

шкі·льноrо

екран·а

(, ДИ!реюгори Оса·д-

н а праІКТИІЦl.

з

·За.сЛ•У\І'ОВУЄ Доброго

своїх колег

шооли (дІtреІКтор

еони ЗJ'ІСТІРl"rаються з М. Горь-

О.

•кері.вни•ком

в:каза.нl

не:дол.1•ки,

ТІУРУ,

застосову:єтьоя в

Маі,ЦЯН•СЬКОЇ т.а ВіrrЧИ3НЯRОЇ ВОЄІН, можуть

за•ГЛЯ'НJУ'ТИ

життєві

в

В.

Геря),

л ишилося жодного

н а•вЧаІНІН'Я .

Але, на жа.ль, велиКІі можли­ воеті

освоення

техніч:них

оооблив-о к,;нопро. ектом. 3 'Цією метою серещ наставникі•в юні учасників б(у ло орга•ніІ3<JІВаІJІО навч ання,

б і•в не вс Lм пещагоІ'Lч:ним колек­ тив а•м до дУ'Ші. Про .негатrnв: не ста•вл ення до технtі:чних зае· обів

7.(

fl

~

fll

Ні·В п едколективу цієї школи . Ні о.дшн із вчителів не став перед ·ком.іаією. Таку ж безв.~д­

га членами санітарної лружини.

тійна організація радгоспу і штаб цивільної оборони (начальник ЦО І. Г. Фурда, начальник шта­

оу.млrнно nі~оту­

учень,

яким передува­

ІНе \ІІ:ІЩ}'ІСТІfl'И

рожрада!І'ІІ'я посівного

ІВИ'!'РаЧ&НІНЛМ.

закінчення хочеться здруженому

рад­

госпу ще більших успіхів в удос­ коналенні цивільної оборони, час­ тіше

проводити

заняття

силами

~ї· х керівнпкіІв, 6ригщцирів, опеціа.п.іІстjв, Цwго tl)aзy РІі'дгоооу допомагали в організації учень 'Пр(ЦС1'3ІВНИКИ urraбy ЦО ра;йону Р. Л. Литовченко, М. Д. Рябо­ ІК(l)ИІС, О. М. ЛИ'І1ВИНЄІНіКО, ліка· р :місцевої лікарні В. М. Журба.

K-oжffil 'l'JJ1()MЗJДdiHИH ·ообов'.язшний бе.реогти суwілЬ!Ну С()ЦіалістІR!flУ 'В•'Іа•сн,і; сть

ІЦже·рел·о ~а•гатства ·і ІМОО1уrгнос~і ІІіІраЇІНИ.

-

І. КУШІЛЬ, начальник відділення боротьби з розкраданням соціалістич­ ної влас·ності раіІвідділу внутрішніх справ.

...................

СЕРЕДА,

ВІВТОРОК,

5 ТРАВНЯ

Перща

програма

11 .00 - Тел~вІзіІІні еісті. 11 .\0 - Те­ лефІльм сХода часу• _ 11.35 Шкіль­ НІІІІ ~кран. ФІзика для учнів 10 кла­ су . еФІзика і технічниІІ прогрес •- 17.00 - Наша афіша . 17.05 - Телефільм •Про хлопчика і книгу».

годнІ

бІнату

-

День·

преси .

друку

17.20 -

Репортаж

Сьо­

з

ком­

сРадянська

Україна • .

ЛІтературна

передача.

17.40 -'телевізійні. вісті. 18.00 - сСло­

во

і

подвиг•.

18.25 -

Ленінськнtі університет міль­ ІсторнчниІІ матеріалізм. сНа­ творец• . історії• _ (М) _ 19.00 -

йонів . ІЮд -

ТелефІльм сСталінградська (еД нІ і ночі•, сОпераІІіЯ

битва • . сУран• ,

•Розгром МаиштеАна») . 20.30 Про­ грама· еЧ ас• _ . (М). 21.00 - Докумен­ тальtІиІІ телефільм еРІк 1942•. (М). 21 .55 - «Літературна панорама•. 22.40 - . Кольорове . телебачення. СпІває за ­ с:лужена артистка РРФСР 0 .. Воро ­ нець . (М). 23.25 ТелевІзІАні вІ с ті. Друга

16.45 вини .

вІку . їв) _

НаШа

(М).

nporpaмa

ЧЕТВЕР,

програма

сПрорив•-

(Микола ­

Кольорове тел ебачеІІНЯ. ДокумеІІталь­ фільм сСлужу Радянському Сою-

ниі!

зу» . ·

19.05 - Пі с ні 19.40 -

(М).

полум'яних

л іт. (Львів). сДобрн/1 вечір, хлІборобе!• (Запоріжжя). Кокцерт, присвячениІ! Дню радіо . Документальни/І телефільм еРІк

1943» .

22.5.~ ких

22.45

чемпіонів з

-

21.50

Телевізійні ВІСТІ. Кубка євроnейсь-

Фі на л

(Го.мандія)

20.20

футбола : сСелтнк•

сФеІІєноорд•

оnерети.

артистІв

20.40 -

Київського

сНа добранІч, р.ітн!•

ІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

І

НАША АДРF.СА: м. БРОВАРИ, вуд,

театру

Київська,

154.

ІІІІІІІІІ І

16.45 -

Наша

(М).

програма

Конкурс

20.15 -

(М) .

телебачення. «Кафт». (М). Для дітей.

Прокоф ' єв

е Там

за

околицею• .

Донецького

драматичного (Донецьк).

театру

ім.

-

-...-............·-···--.............-.

-

Vкраа111о1

в

труДJІщахся

раІониоrо

Совета

КмевсІСОА обпаста.

20.10 20.30 20.45 -

=

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІtt111ІІІІІІІІІІ11111111ІІІІІІІІ8111111ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

•fiiH.>&apcDКa д.рука•рня, «аїкької обласгі, вvл. К11їзська,

124.

Телефон-іІ9-4•57.

11

11

Зам.

ІІ

ІІ

ІІ

І І

І І

І 8 ......- .8~0+-1 ................

8.

І8

88 -

:

ЗАПРОШУ€ НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ:

t t 1

z

інженерів-економістів, слюсарів-інструментальників, фрезерувальників, токарів,

1 І

художника.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

~

..

~

.................... ...,. .. .,_, .. ...".....,.

ПЕРЕДПЛАТА

на газети і журнали

НА ДРУГЕ ШВРІЧЧЯ 1970 РОКУ.

Передплату

приймають:

.

.

агентство «Союздрук», вІддшення

зв'язку, сільські листоноші, громадські розповсюджувачі преси nідnриемств, організацій, шкіл.

В і дновл~на ,пе.редщлата на та. кі жур·нали : «Авиа•ция и к.осмо­ навтика», «В .мире книг», «детская литература», «Зве·зда», « Зна:\І.Я >>, «Клуб и художественная самод€-ятельность», «Моло­ да•я гвардия», «Москва», «НанІ сов: реме·нник», «Наука и ,релІІ­

rи•я», « Нева», «Новое врем1я»

мир», ·« Октя·брь»,

« Охрана

(на російські•Й .мові), «НовьІй

тру да

и социальное стр-ахова·ние»,

«Рабоче-крестЬ6І. нский ко. р ·ресnондент», «Советские профсоюзЬІ», « Советское радио и телевидение», «Строитель», «Техника в ce .lЬCJ;<J•M хо З'яйстве » , «Филателия GGCP», «Злектрическая и т е п .1 ов ая

тяга>>, «СоветьІ деІПутатов трудящихся».

Райагентство сСоюздрук». ~~,~~~~~~-~~~~~~,~~~~·~~

~~~~

_, ,·~·· ·-·········· ··· ······ ··············· ······ ·· ············· ··· ·····"·· ·················"···········-·······-·····! 1 СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУЩ.ВЕЛЬНО,МОНТАЖНЕ ~-• УПРАВЛІННЯ N2 55 ТРЕСТУ «КИІВВОД<БУД» ,.О Г О Л О Ш У € Н А Б І Р

-

на З-місячні курси по nідготовці машиністів екскаваторів. На ку;р~и nрий·~ають1:JЯ rро.мадяни віком 20 років і старші,

осв:та

-

не •менше

7

к.1асів.

За пер і од навчанн.я ви•пла.чуєтьс,я сткпен.дія

60 карбованців

на мі<:я·ць, •П•рибулі з і·нших •Місць за6езпечуЮ'Ться гуртожитком. Постуnаюч і на •курси і!11ред'•являють паспорт, дов і дку про ста•н .здоров'я, в::їrськовий квиток і дові дку з м : ац.я роботи

61964.

виходить

чн

суботу .

11111 111.1

БРОВАРСЬКІй РАйОННІй ЛІКАРНІ на постійну роботу терміново потрібні:

~",.._ lr"'

вІвторок,

четвер І

адресу:

старшого інженера-нормувальника, інженера-нормувальника,

23.40 -

у

на

а.втобусамн

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ : ВИРОБІВ

~і'*

r

22.45 -

ІНДЕІ(С

бухгалтери.

..с'оІ'~..;?'...:7"..,. .. ...,.~..,.~'<tl?"..,.....".....,..".,, ,..,...

2.

Газета

розрядІв, розрядів,

ШОФЕРИ, КОМІРНИК, ПРАЛІ . Зве.ртатІІ'С.я в канцел,ярію лікарні. ............. ~·-·-·.." ........... - оі8І'•~·оі81'·~· ... ·--·--·...--......._.. . .....

-

~

~

.",.

18.30 -

Аеnутатов

3-5 3-5

...... ..

І t,.,.

18.00 -

орган Броварского районного

t

НИІВСЬНШ ПТАХОФАБРИЦІ ва постійну роботу ПОТРІБНІ:

'"'\ ~

І ІІІ 188ІІІІІІІІІІ 888111111111811118fІІt.ІІІ888 . . ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ818ІІІІІІІІ . . І88

КП

Адміністрація заводу.

t t Адреса: .м. Бр·овари, вул . Чкалов.а, 3. Аsтобуси N2 З і N2 2. t ~нмн~ннНн~н~~~~м~•~"~"""~"""~"""*~'

-

реАактера

fІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

: : : ; : :

програма

22.00 -

.

..............--~-· ...._................ ......,.__....,...._..... ..............

\\

%

ІІа

- 19-3-82, sаст. реАактора, · боТІІ), фотокоресnондента-1~4-67, вІдnовІдапьного сек­ ІІдАІJІІв (партійного JК.8тт•. промвсJІовостІ, масовоt ро- І оетар• - 19-3-18, &ІААІJІу. сІJІЬСІtК: rоспо,.арства-19-4-47. ТЕЛЕФОНИ :

;

До

Новнни. (М) . 17ЛО Кольо ­ рове т елебачення дл я діт е й . Муш. т ­ фільм . (М). Новини . (М) . 18 . 0іі Для шк олярів _ Музична nрограма •ЖаІlворонок •, (М). На допо ­ могу абітурієнтам: І, •Журналі с тика І\е покликання• . с Сло"" до май­ бутніх істориків» . :і. •Як готуватися до екзаменів з української мовн та літератури•Телефільм сПа­ м'ятиики Саласпілса• , сНа добранІч. діти!» Подвнгу чверть віку. Художній фільм сСпра­ га• . Концерт лауреат і в міжна­ родних конку рсів. (М)_ Кольо­ рове телебаченкя. МузичинА телефіЛІ.м «Молдавська рапсодія». (М) . Новини . (М) .

16.50 - Нови­ школярів . сНіт е r 17.30 - Кольоров е МузичкиІІ телефільм 18.00 - Новини. (М). афіша.

17 . 00-Для

мандрівок•.

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

ІІОМІІТ~Т•

Друга

.

:.. / ................;Р-;;~Р~~;и-;,.. ;;~; ............ -...... 4

18.45 -

16.50 -

Друга

Артема.

20.30 22.00 -

.

1, 3, 41\ рр .З!УU~И сШвник:~».

".;:.

--.....~.-.~· ·

25-річчя визволення Ч ехослов а ччини від фашистських заг а рбників. Вистуn Генерального консула ЧССР у Києві Я. Малковича. Програма еЧ ас »_ (М) , В. Собко «Го ­ лосіївс ький ліс » . Сnектакль Київсько­ го театру ім . І. Франка.

(Шотландія) ,

(fталія).

ни .

19.15 -

пісню .

в і йськову

І.

6~аор. "~·

мільйонів . Школа по л ітич­ ної самоосnіти. сРоль рад і о- і телеба ­ чення в самоосвіті•. (М).

•Культура слова• .

РАТАУ) .

Редактор Є. ФЕДЯR.

Звертатиси . 1 вІАдl.л кадр'1в птахофабрини 115;.-J\ИІіів-89, Бj11оІв.арсt.ІКе шосе, 16 км. Іхати

університет

кращу

(Фотохроніка

·-·-·-·-·-·~·~·~·~·-·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~

програма

\0.05 - Новини . (М). \0.15 - Ху­ 11.00 - Телевізійні вісті. 11.10 - Те­ дожній фільм сНовенька » . (М). 11.45 лефільм <Скульптор ДуGнІІовсІ>киі!». 11 .35 - Шкільний екран. І с торія для - ТелевізіАні вісті, 11.5.5 - Телефільм сРадіо рt-Rо люції», 16.25 Наша афІ­ учнІв 5 класу . сРнм с ька кул ьтура ша. 16.30 - Докум е нтальниА теле­ кІнця Республіки початку Імп е рії• , 16.25 - Наша афіша. 16.30 - Респуб ­ фільм еРік 1944• _ 17.30 - сПодnиг• _ Телеальма нах . (М) . 18.00 - ПодвНІ J· лІканська фізико-математична школа. віку . «Благословен , хто зніме 17.00 - сЧаі!ковськиІІ в Одесі •, (Оде­ -чверть краплю болю• _ 18.30 - Ленінс ь кий са)_ 17.45 ТелевізійнІ вісті . 18.05 -

17.30 - ДІтІІм про звірит . (Ленін ­ Прем'єра телеспектаК.ІІю. (Ленінград). 20.05 - Програма еЧ ас » _ (М). 21 .\0град) . 18.00 - Телефільм сІван Риба­ сНа добраніч, дІти!» 21 .25 М . За­ ков»_ 19.40 сЗ веснянІІМ настроєм•. рудний сНіч І полум'я» . Спектакль

Ко11церт

ТРАВНЯ

7

Перша

Телефільм сТроє 16.50 - Но­ 18.05 ведмежат•. 111.25 - Тt-лежуриал «Пат­ Подвигу чверть ріот• . (Ворошнловград) . 1905 - О .

афІша.

11 :00 -

ТелефІЛьм

ТРАВНЯ

6

Перша

\ л с8JІКа .

ПYIUiDIIIJ.§t!

його ;ВИ'С'ВВУ. Сл·і,щкувати за оодопущенням втрат Й'()ГО під ча·с тране­

А. ЄФРЕМОВ, начальник штабу ЦО району.

.г_в.м .....к~

--·-

N2

тесларі муарі

СОМ'ОJІІ>ЦЇ, ·ш~ни ~Щровіwшних .на:Р'Од'нпх \~~:РУЖИН, •орrа•ні•зувwвши пе­

ОО.'ІШ\ ·і ІКОНТJ)МЬ.

Ю.

автостосарі 4-5 розрядів, елевтроСJІJОСарl 4-5 розрядІв, моториств-АJІзелІстн 4-6 розрядІв,

ІJ)е!В'ірк• у ІПJJІ1і'ВИЛЬ!НОС'Т.і ІВИДа"fі і· з С~Л·ЗІДЇВ 11\СІJСіН'НЯ та .ЩІУІ'РіИМ\l'НІНЯ і!ЮрМ

та інших цінНІоwей маmь мrІЩе tс· а'Ме та~м, де , ві'J)с}''ІШІій наІJІежний

Фото

Наша адреса: •М- Бровари, щюмв.уЗОJІ, :В!д.дІ!Л :кадр1в Бров.ар­ ськоrо заводу пласгмас. Іх,а11и ·в.іn. зушинки меоrро «дар'І!иця~.

В ЦЮ ,робогrу ІJІ'ОВИІІ'Ні ІВ/СJІЮ'fИТ.ІfСЯ На•СЗJіІІІП~ре-~ КОН'І1ІJОЛери, К·ОМ­

П(),ffl1!13.ІfНІЯ ІВ ІПОЛе. іllраІКТИК' ОЮ .ЩОООД~•О, ЩО :юращ:іJЮК'И ЗЄІрна, К'О!)'МЇВ

кос­

слюсарі-наладчики, слюсарі-ремонтники, токарі, електрослюсарі, фрезерувальники, шліфувальники.

х· ~ФаЧірnк ІІІ~обхі;І!но орга• нізу.оо.тп :н.ал· е mний облі. к і кшt'І1роль за їх

поба­

к. олективу

та

пресувальники, учні' пресувальників,

,

мате-рj.алу,

ні вчення.

цостдження

Сонця

джер ел .

на постійну роботу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

Широк.о .ро3ГоІJІНулись :веон~ ;ІЮЛьові ,ро6()ТИ . Щ~б у цей від­ П{)•Ві~&'ІЬ'НИЙ ча.с

мічних

БРОВАРСЬ!ЩМУ ЗАВОДУ ПЛ. АСТМАС

~

~

проводяться

радіовиnромінювання

н.я гаран. тується оклад 80 карбованці-в..

_..,..

JІІ '11р.~еІІІН:і ·:11\• цри •се-рвд:ньої ке­ рівоої ланки та спеціальні штаб­

Па

,.,

до кінця аmо6усом

jl}oopwв 'І~ інши·х іМ•аrер.іалЬ'них цінноС'ООЙ, ІКе• рівнпкЗJм радгое• пів і nта­

жати

до nомогою

Адмін>істраv.:•я rарантує середн·Ьй ·м·.ік:.я"Іний . зарооіток 120-150 кароова•Ндів . Учи·s:юм п.ре.суваЛІьнИІК.tв в •пе,рюд .н.аВ>Чан-

Облік і контроль

Зага.1ом слід сказати, що пар­

до

На фото: радІотелескоп !(римської астрофізичної обсерваторії . ~а його

но ­

П. ЗУБЧЕНКО,

е

WІІШUUШШІПІWІПUППІІІІІПШІІІІІШШШUІШІІОUПІІUІ

ла вадана перша медична допомо­

вались

вчителя,

зав. районною фільмотекою.

заС'о­

ч·;у~еса .природи і тех:ні•ки, пот- .нwнча•НІня Погребсьної середньої

lly·:illi)

НаІВ -

В. І. Цимбал. жатого, диq>ектора, якиіt би не

вчення зненацька. Тим, хта одер­ фіналом я•кого стз,ли екзамени, .пові•дальн і-сть в ос•воєнні тех­ та/В •ІІІРИ ЦЬ(Wf «}"рUtЄІНВ.И», бу­ що ruprnймaлa держа:вна к•вад1ф і - ніч,них засобtв ПІрояви•л и колек-

бу О. Н.

що

чально'"Виховному ІПроцес'і, з тим, щоб під Юнець трав.ня не

га•ні З.НаННЯ З НІіНОТеХІН'іКИ.

с.кла:д:ні

процеси живих орган•!:з-

мів та клітин , стати уч. асню<а:v~и еІЮК•ур.dі.ї в а•томни.й >реа.ктор_ Але дл.я того, щоб роо:к.рИІТи Половка облад­

застав

потрібно

10 юних Г/Y'P'Nt.l181цj;в, що стали нм'ів володіти к і•ноruроеІ\тором ~;им, л_ Толсти.м, героями гро- перещ комісією, показали н.епо- т а іншими т еХІніч,ними зас об ами

сигнал затрози радіоактивного за­

не

фільм

МОВа і ШВИ\дШЄ ОСВОЇТИ тех.Ііічну а.пара­

нала укритгя на 400 чоловік, рібно вміти майстер:но володі ти ШRоли (.директор А М . Пасіпристосувавши для цього примі­ ч·енко) уже зга•дуІВалось , але. щення овочесховища. Поданий тех~ні..чІними засобами на:вчання і оче~щд;но, ніщо не '!1УJрбує чле­

раження

м·ожливості вчасно

використати віІдповідний

робота 11у.ртка юних кінодемонстратор!.в Нн.яжицьІЮї середньої

учю11ми розмовляє жи:ви.й Ілліч , де

хист насінного фонду.

Бригада І. Т.

UІії фі•льми. При обмежен.і•й кіль­ rюо11і філЬІМокоІТLй в фондах фільмотеки в·оин .позбавляють

телі цих К'ОлективlІв повністю н а У'РОІЦі та в rюзаКІЛаеній ро­ ооооїлн rupoгpa.VІy Гур11Ка і те- боті_ пер .вМ'іло ЗЗJСТОСОВУ'ватнм-уть їх ДЛІЯ тоrо, щоб мrті•дУ'І!аТИ

ові­

часто

<Ж>ремі :вчителі довго не повер­ таІ<УГь одержаІНі для демонсТІра­

чий І. О. та Заєць О. С . ). Вчи-

м'іІсце ВlІЩrюдитося навчальному кtно, ТОМ\У що шкільний ек.ра.н ч.асто стаt: м1оцем зустрічі уч­

нях проявили· себе керуючий пер­ шим відділком Г. М. Кравець, rо­ н:.в з •неба.ченн:м ка3Іrо!шм л.овІІІИЙ &11.РОНОМ О. М. КузЬL'іі!'Н­ rом. .1у роботу виконали аюбітники по захисту об' єктів сільськогоспо­ дарського виробництва укрит­ тя фуражу, терметизація тварин­ ницьких приміщень, обладнання ветеринарного каЦанчика, за­

pe.д!tlx ШК'іл

тнви Рожі·всь.кої та Ру;:{'НЯJН'СЬRОЇ 80СhМИJРіЧНИХ Ши1іЛ . Негативним є і той факт, що

ІІІІІІ

1854-7060.

~

! !

!!

колrоаnу_

Початок занять з І червня

1970

року.

Заяви подавати і звертатися .за до.в'ідка•ми на аз..ресу: м. Бо;рис.n : ль, вул. ЗаІПорі·зька, 2, віддід кад.р і в GБМУ-55 .

Адміністрація. _ і •••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••н•н•• •••••• •••••••••••t•••••••••• .. •••••••••••••• • •••••·-••••••••• ••• • •••••••~~••• 11 '

52 номер 1970 рік  
52 номер 1970 рік  

52 номер 1970 рік

Advertisement