Page 1

РІк виданна 29-1

Пролетарі всіх кpafn, єдпайтеся!

.!'6 52 (2746) НЕДІЛЯ

5 ТРАВНЯ

1968 2

Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОННОГО КОМІТЕТУ

КП УКРАІНИ ТА

р.

коп .

PAROHHOJ

РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

МІЖ НА РОДНІ .liEHIHCЬRI ПРК~ПЇ

~----------------------------------------------І І

БОРЦЯl\І ЗА l\ІИР

Сьоlодиі .ІUuuae 1БО роh~ів ~

з дпя иароджепн.я Карла і

J.H аркса- осиовоп.оложиика j иауковоzо

. z

теля

кo.+tynl. aмy~

в о ж дя

у ·ч.и-

стрів

СРСР,

ро•згля 1 у вши

rюдаrІtНІЯ комітет у по

сь-кнх

і держаБІних

Ленін­

npe~tiяx

СРСР у га.1узі на\·ки і тех­

·ніКІІ n.рн Раді ·Міністрів СРСР, прІtЙнялн по- станюву

npo

прж:уджен:Ія

Ле:інсь­

кої nремії 1968 ·року 1pyni nра.Іtі·вни~ів, які Іtноесли най­ з.начн. :rший

творчий

: nроектування

цтво

та

- най·біЛІ>ШОЇ

Братської

вклад

В

СВІТІ

rідроелектростан-

50-:річч.я Великого потужністю 4,1

~~ і льй она

кіловат.

ЛенФнську прем.ію при-суд­ жено· Владимирову Сафро­ -нові Михайловичу, к:олиш­ оньо:~Іу ·на•чальн·НІкові упра.в­ л і. н:ня бу,дДвниц·т.ва основ·них

<:nорУ'д Братської гідроел-ек­ тростанції, Гі-ІІ!д~ну Аронові

Маркович'У. колишtньому. го­

у

бу ;:J.і,внн­

ції імені Жовтн.я

ловному

інжоенерові

будів­

'НІUL\'Т·Ва Братської гідр:>-елек­ троста:н;ції, Денисову Івано· .ві ПавловиЧу, -начальнюrові

радянського Вона

засві-тилася .від лра;n-орі·в, які :вперше вілІ>но л '·JІнесда Росі!! ·на радість пролеl'арям усієї

п.танети. І ось з-нову радkне св я ГQ . ... На триб унах К,расної площі - nередо­ ВІ І КІІ

n-ро..,исловос-rі, ·сільського

го~nодар­

ства, .вчен і , діячі .1ітсратурн і \Шстецтва . пар·ті·іі:Н-і і ра ;щн,с ьn;і nрац івнш:н, гості з ус і х .КОІІТІІНЄІІТі-В, і•ІІО.Зе\ІоІІі ДІІП.1О\ІаТІ1.

На центра.1ьн у· три•бу н-у Ма.в зu.1ею нідні­ :ІІаютЬІШІ керівни.ки Ко,ІуніІСТІrч<Ію ї і Раая:нськоrо уряду.

nа-ртії

О 10.00 з :воріт Сnаської баштн Крем.1я внїжджає •на .відкриті•й маш1uн.і ''' rн- істр обо­ рони СРСР Маrршал Радяж:ького Союзу А . А . Греч•ко, я.кий nрий,Іає nарад ..іІv\арша.1 об'їжджає вій•ська, n03д.оровляє Пе-рш от ра~rневІfм святом.

вої-вів

з

-Мін:ютр nі.:щі.'ІІається .на ц ентра.1ьну три­ буну Мав·золею і -ВІІго.юшу€ nра'І!ову. Потім відб у вся :військовий парад. По .n .1ощі

вроходять с1уха•ч· і внщих

ві•й-ськових

ПІД БОЙОВИМИ

шотра.В:Ня n:ро.1етарі всієї зе'о-І.l·і ось у же в

78 раз ві·дзн-а:чиmІ .день Між•на•родної солі-

Петрові

Степа;новиqу, мtністрооі енергетики і електрифікації

СРСР, та Сухмюву Ге-рма­ ·нові

Ко<:тянти:новичу,

<:ту.rrникові :нера

го.ло111ноrо

інституту

за­ інже­

хГідро­

.проект» .

Броварщ1rну. Урочисю і раді•сно овяткува ­ У Броварах і .:е.1ах району відб у.шси уро­ чисті збори, присвячені Першом у тра.в.чю. Не~юв веонЯJна пов ьнь, заполонили Пер­

о І!ІІКН в КВ Ї 11Ні в ідновили ·близько ІЗ ТІІ:СЯ " авто\юбі.1ь.ннх поюришак і ·в;rпустнли длf. nотреб сільською гоаnодаvст.ва ЗО п-rс-я' :Н'ОВИХ ШІІ'Н атм-осфе(УНОГО ТИОІ~)', а ДЛЯ бу ­

д і· веЛЬrНИК'ЇВ •ВИдаЛИ 350 ТИ•С ЯЧ "-'ВЗ.драТНИХ :\Іетрів Гі.1рОЇЗО.їЯПі•ЙНОГО буд•ЇВеЛ ЬІНОГО М!jїе­ .ріал у ізолу .

Не:~-юв ,1еrкий ,віїlерЕІць -за-колихав у широ ­

шого травня -вулиці ового р і·дного міста броварча-ни . Голов.ну ко,~оиу від.к;рили :nрапороносці.

ко~ІУ етапу червон- і маоки так розцві ,lи ко·.юни юних лен:,нців шести се~·ніх і вось ­

Тру:дя.щі оосоуть пор:11рети Карла Маркса і В. І . Л ені:на. В центрі. 'немов святwні, вели­ кий nрапор СоюЗоу РСР, .праnори сестер-рес­ nубл-ік. КрокУ'ють •старі >більшGвики і уч ас­ • НІІКИ Вели·к-ого Жовтня , громад.янсь.кої та Ве.шкої Вітчи•Зінян-ої ~оєн, я-кі .в смертель­

Багато хоrоших і корІЮІШХ c-rrpaв на рахун­

. миріч'Них

ш.кіл т а школи ··інтарнаІту

·сячі ок і ломе 11рі·в по шляхах революдійної бойової і т.ру•до:воі слави , .nровед€'НО сотні ЗІу·стрічей з ветеранами партії, учасника.ю t

Жовтневої рево.пюції, громад.я:н.ської Т 8 Воели•кої Вітчиз.няrІюї воєн, п-ередовикам!,

і корисних crnpaв .

З'я.вляються б ойові мащІти, танкн, дале­ ·к обій•н.і

га.рмат11,

ра:кети.

Заверш у ючи ,ві-йсІ>ковн·й парад, на К[Іас­ н і· і1 •n.ющі з'я.в.1иєпюя •грі·з-на тех·н.іка рак-ет· ннх ·вій-ськ стр-атеrіч:н•ого лризна"ІеІІІІИ , го·р­ ·д і сть РЗІди. н•ських Зброй·ннх Сил . Ця тех­ ні.ка - -основа в і іісІ,кової .~югУтності нашої

•Батьківщини, засі-б стрим у ваішя агресора. Парад ще раз лроде~юІvстрував внсоюІй

nорошкової металургії .

За-В{)·

r е х ',_J.ННЙ ЧерВО!ШЙ nрап-ор. Разом з fИ\1 за н еС("НІІЙ на раЙ()ІІІ Н'У Дошку пошани .

Biri

Уt' ПіШІІ· У робот у ко .1 е кти-ву заводу відЗІна­ чн .lІІ і Мініс.теrство ч-ор.ної чета.1 у ргії

СРСР

та

I.LK

порофсnі .l-ЮІ .

Броварські

по­

рі.в-ень рЗІдян.ського ракетобущув~шня. Lle за­ безnечує надійність .вик<Ун.а·НІня бойових за.в­

рошковнюІ у nерош()Іму квар т алі за-йняли -друге міс.ц.е .в кра.ї'Ні серед металургів . Д.1я пра.ц:•ВІНІfків офери сервісу нема

да.нь по знищен-ню б у дь -якого агресора , як­

бі .1ьш

шо

в ін

на-с~І·ілит~о~ся розв ' язати

в і-й • Іу .

3poc.li

П:•с.1я nараду В<ій-ськ відбула-ся святкова демонстра<u:ія тру дящих.

С:вя:т-кові першотравневі д-емон-страц і ї nройш.1и по ІJJсій' нашій неосяжн і-й Батьків­ шин і. ~~ цей ден-ь рад- янські .1юди ше раз n.роде-Уюнстру.ва.1ІІ

свою

згуртован· і,сть

nочес.ного завдання,

нав­

nо11реби

як з а.:tово .1ьняти

на<:е.1енн•я.

Ба.гато

в цій

•с.ПІра:ві .з р с}били і р•об.1ять •nраці•sники ком­ бі нат у nоб у тового обсл у rов у:ван•н:я . В місті

і се.1ах району .нин і діє 4З май<:терні. Тру­ ;J,Ящ і к орИІстуються майже ста вида..,и nобу­ т ов ;Іх nос.ту.г . .В •nереддень свята райком К;П :'\'краї.ни і райвІfконком •п:рІІС)Лдили ко~І­

к-о.ю Ко..,уністичної nартії , свою гото9ність

б іrнату

· в іддати всі .сн .1н бУ\д!і·вшщтву ко:~t ун із ~Іу .

та•кож •уд·ос.тоївся честі бутн занесенІш на :r ай он·н у Дошк у nошани . Ко.1НІU \Ться з.н.а,Іена на1д ко.1оною ши-но­

перех-ід. ний

Червоний

пра·п~р .

В і•н

роюн тно.го заво.1у. Роб і пшкн нес у ть nорт­ репІ

керівн шкі ·в Ко~І у:ністн •п юї nа.ртії і Ра­

.1Яё-~ С ЬІ\Оrо уряду, па-н·н-о і rра:носпаранти, -на якнх внnн с ані тру дов і раnорти колективу

ІІідпрноІс 'flва rна честь .свята. Шиноре,юнт-

м і ста .

:1\'у червонагал•стуч·Іюї піоНІерії. Сх-ожано ти ­

н нкн заво.1у

багато

металолому.

Ось да.п-еко .не повний перелЬк цих хороших Стр~аки.м.и вій

р;яда!ІІИ Ікрокували в святко ­

демо:нІС11рації ко.леК'Ти.ви заводів

торго ­

вельного машинобуду.ваНІИя, холодильl!иків. п.тастичюtх ма<:, р·емонтно-моеха.ні-qного, фа·б­ рн•к

верхнього

ди.тwюго

т•рикотажу

і

меб­

.1ьової, пересу·вноої .механізоваІН-ої коло-ни .\1'~ З, якій nрІІІсуджен-о nерехідJНий Че]J'ваний пpalJI{Yp рай.ком'У КП У-краї:ни і райвиконко•МУ, буд·івештих організацій, районж>го об'едJна.нн·я «Сільгосптехн іка>> , Київської

пт.ах-офа:бри· ки, · paдroony ;і•М6ІІі Кірова, на­ уково·дослі.дної стаИІції по т.варинюtцтву та

бага.тьох і•нrших ІПі.д-nІриємств, організацій і у·станов .м :.ста . .ЛейтмотІtвом ба.гатотисяч.н-ої демонстр.ації трудящих було: гід!Но зустр·іти

100-рі<ччя з дня tНЗ'J)ОІД-жен.ая Володимира Ілліча Л-еніна, д0<'11JЮКОВ.О виконати п'яти· річку, зокрема пла•н "ретьоrо року n'яти ­ рі ч.ки .

Пі-сля демаНІСтра.ції ТІР'УдЯІщих на цент· раль.ній nлощі іІмеІі- і Т. Г. Ш-евченка nрово­ диш~сь ·на.росrн•і гуля·ння. Тут гр.али о·ркест· ри , висl)"Іlали самод і ялІ>ні · мищі . На:родІНі г уляшия тру•дящнх тривали і другого .трав:wя

на .юні nрироди в Кали.нn;в.сько•му лісі. В цей жое день -ба•гато броварча•н побув.али в теа.трах столиці , взяли ~-часть в l!ародІІІих

rул я-инях -на

Хрещатику.

А. ГАВРИЛЕНКО.

с я ріка демонстранті•в. Внс .юв.1юючн д1• щш й ноч у ия .в•с іх радянськІІХ ,,юд ей, вони не- 1

с у rь .103V-Н•Г «C1a.sa КПРС!». На ве-сня;ю:~t у

в·і 1:р і

роGви.ваються ш овкові

nол. отнrІша

3

ПІ'б.1 і ка аа ратні і TJJ'\iдosi !ПО·д·випІ.

·Хрещатик заповни.1"и стр у н-кі ' рядн шко-

у ·відкрит і й а:втомашин·і на Хрещатик ви-

.1ярів. У веселій сту:ден:т-сь·кі•й кож)ні р азо'І

їжджає оКО'о!З1Ндуючий .вій<:ьками Кнївськоrо Червонопраnорн-огQ ,ві·й·ськоового округу ге-

в радЯІНСЬКИ'о!И юнакаtМИ й дівчатами СІІНН й дочки -героїчного В 'є11на~1у , nос.1а·нці

. нерал-nоJІковник В. Г. Куликов. В і:н 'lрий-

с<щіа.,:.стичних держ- ав, пред-ставнІІКИ J\paїJJ

має раnо.рт, об ' Ї'іК(ДЖає вій<:І>ка і nоJДоров-

Аз-ії і Африкн .

ля є їх з -свя.то\1 . П оті- м В. Т . Кулнuюв n і д·

пере­

ду, як лереможщю nередтрав-невого соціа­ л і-с тичfю го · з'Іаган·ня .серед пр-оми.словнх під­ nрн-є.\1-ств. раіі.кош КП Украіни і виконком рай•радн депутат і в ТJ")'J.'Ящих nрисудІІдИ пе­

рів·ннки

Ук -

в

та, с у воров.ці і на~іІМОВІJІі.

1'-'\аг:.стра .1ь за;nовни.ш юнаки й д і вчата в Кірас І~вих українських костюмах. f>\ aйo­ рять праn ори J ',кра•ї• НІськ-ої РСР , сяють зо .1о­ том .макетІІ двох ОJ:І,'І;енів Ле<н•іна і ордсна Жовrневої рево.1юції, якнх JUіОСТОЄ'Іа рес­

УJРЯд у

з.>tаІщ,н,

уч·оових зак .1адів та училищ, морська nіхо­

На трнбу:н•ах в:ц-оsж Хрещатика з натІ Р і .1юдн ІІІі.:щри·єж~rв · і t будов, т.ру.1івннкн no.1iB, JJіячі науки і культури, партійні і ра.uянські .праціВ<ники, гості міпа -.героя. На центра.1ьи у трибуиу nі,;щі-\fаються ке-

і

генералuно~ІУ секрета­

-вир-об-ництв.а, зібра•но

портрета\Іи ч .1 ен і в Політбюр о ЦК КПРС. На деtкорап tвно п.ри.краше н•ій ма.шн.ні nанн·о з наПІІСО-~t: «Хай живе Кс•:~~уні· сти-чна n. ар11і-я У·країнн бойов ий 'за·г іlн КПРС!» .

Ко~ІуНІіСТІ-ІЧІн•ої nартії

-

НІ1Х боя х ві;Lстоювали .вла-ду Р<11д. Поче,сне nраво відtюрити колону т;рудящих П(JO\fii·C.l U BИX іfІ\іJ!ПрИІЄМСТВ ЗаВОЮВаv1И робіТ·

дарності тррящнх. О;щnся в зелене вбран·ня, n-рикраси.sся npa,nopa..,и, 11ран•сnарантамн, вес:нян11МН квіт- ами старо.ви·н.нІfй Київ.

раїни.

шов.КQВИХ

ли йо-го трудящі.

Ро·зкв : тчена •ѯ' \І а ко.1ьора• :~ІІІ ве се.н;н, на Х:р е щатнк не-скі ·н·Ч е!І.ІІЮ! ПU ТО КО'о-1 В.їІІВаЕТЬ·

В бі.1опі·нн.сш•у -кві11ненні ве<:ни "і•ста ее.1а країн 1и . Пі1д боїювюш npa:nupa·"111 Пер-

ШЕЛЕСТІ

шину Іванові Івановичу, на­

шок .1асною зброєю і бuі'ювою техніко ю , без за.віт·ну в ідданість ї ї вої. н ів Коч у І '·СТІІ'І· нііі nартії, рЗІд5JІІІсько~І У народові, рідн і їІ В і тчна:н•і .

ПРАПОРАМИ ПЕРШОТРАВНЯ

В

чалІ>никові будівництва Бра·тської гідроел-ектростан­

ції, Непорож,ньому

nр.І!ІС \' дження

nре~І ій за 1967 рік реві Всесв і тньої Ради ;\\ир\' За видат·н:і заслуги в cnp a- (Індія); Жану Еффелю ві боротьби за 1бережен.н.11 (ФtраІнсуа Лежеиу) ху ­ і з"іІІІНЕІння :1111-р у міжнарод- J.Ожни:кові, гро"адськ о:~І у ні Лєні•JІІс ькі премії « З а J.іячеві (Франція); Ендре .3\Іі!fІН!'Н'НЯ шrр у . між ч-аро- Шік\' вчен•ому, гро\Іадсь­ да\ІІІ» nри-суджено : Нгу.:н І кому .діячеві (У,рорІс ька На ­ Тхі Дінь грО\Іа·д~ькій і радна Ре-спублі-ка) ; riup icy політИТЧін;ій діячоці (Пі.вден- Івенсу к і норежис еро.ві, ·НИ•Й В' етнюt); Хорхе Сала- грома-дсько\!\' )Uі .ячеві (Ні1 меа Борд-а ПІІСЬМС:rІ-ІІІКО · дерланищ). (ТАРС).

дз-воні Л•6Ні•ІІ!СЬКОЇ т.ру ДОВОЇ ВаХТИ ПрИЙШО• З Першотр·аве,нь ·в nридесия,нський кра;й на

Засвітипаси зори від праnорів Пврwотравни П'ятдесят років тому зоря

ра

пр.о

грс;~Іадсько-\І У діячев і (-КО.1)'·\Ібія); Ро~Іеш у Чанд­

УРОЧИСТО І РАДІСНО

тех:н:іlfного в.ід.ділу уnра.влі.н· ІНЯ будіВ1нНІцт.ва Братської ·гідроелектроста-нції , Найму­

----------------

Першотрааня зійш.та на·д Москвою.

поста, нов у

!

'------------~----------------------------------

Цют днямн Центральний Кю1.ітет КПРС і Рада М іні­

si,

1

світово1о І

пролетаріату.

У ЦК КПРС 1• Раді Міністрів СРСР

Коштеr по .ІІіжнаро;щих Лені:нtськнх прем·іях nрийняв

Кі.1ька годин т.ри-ва.па святкова деманстра­

ні~tЗІЄться на цен11ра.11:шу трн·б у иу і виго .1о-

-u:ія кияон.

шує промову. Почина-єтьося парад :військ Київського гар-

зала, що 11ру,д.ящі . міота -.героя, в•с і€ Ї нашої :реюауб~і, ки __ Я'К н•і.к~ли т іюн.о ЗГУР._ТО'-!_~Ні н~в­

Вона ще раз 1Перекон.1ІІВО

nока­

гутнІсть Радян-сько! Ар:~ш, оснащено1 пер-

с ького Центр!Мьного Коштету.

·m:зо~у. Він . продем_?НІСт·рх~ав незламн_У мо - І коло рщно1 Кому,Іf:пичnоІ _ nарт1 1 1 11 ЛеНІн­

На фото: перша колона святкової демонстрації у Броварах. Фото А. Козака.


ТРАВНЯ-

5

Тріумф

ДНЯ

150 PORIB 3

НАРОДЖЕННЯ КАРЛА МАРКСА

5

тr АВНЯ .~шна.є

150

великоrо вчення

Духом творчого марксизму пройнята вся діяльність К01м•у.нkтичної nартії Радяноеь11юго Союз-у. Керуючись ·Ве· лики•м учеНІням •Марк;са- Ле'Н!іна, сnираючись на рево·

ро.кі·В з ДІІЯ НаірОДЖеіН•НЯ Карла

Map~rca оано.вапо.южника наукавого ·комунізм у, ге· н.іально.го ...шс.1ителя, у.чите.'Jія . і .важдя .світового пролет а·

pia-ry. Иого і•:.~'·Я н.а:завжди •ув!.й.шло в _і·сторію як зразок мужності і революційної пристрасносп, як символ бо­ ротьби за здійснення найкращих ідеалів, вікових спо·

люційну теорію, nізнання об'єктивних закономірностей розвитку сусnі.пь(:тва., КПРС ,розробляє і 'здій:снює nол і · тику в галузі економічного, соціального і духовного жит­

дівЗІнь усьою .прогресивного ЛЮІДІС11ва.

тя, освітлює 1радя. н•сь'Кому .нарdдові шлях у •його бороть­ бі за перемогу комунізму.

ту,

на

nеремогу комунізму в світовому

масштабі.

Все

нові й нові мільйони робітничого класу. трудящих усіх країн згуртовуються навколо великого марксІІСТСLКО· ленінського вчення .

революційного перетворення сусnільства. Невnинно роз­

ру су•шсної еnохи, rолавних рушійних .c1r.1 і лераnектив світового революційного процесу, розробка стратегії і

Керуючись .марксизмом-ленінізмом могутнім зна­ ряддям nізнання і революційного nеретворення суспіль­ ства, трудящі соціалістячних країн здобувають nере~ІD­ ГІІ в економічному змаганні з капіталізмом. На цьому <<3рИ'ІІОМу» полі битви новий · оу·оnільннй .1а.д nо.каза" свої nереваги в розвитку nродуктивних сил, забезnе•Іеt ні ·)Іатеріа<lЬ.Іюrо і культуроного рівня життя т.рудmщІ~ . ·створ енні най,к,ращих у~юв :д.1я всебіоаюго роввитку .liO.l.· ської особи. Кожен рік життя соціа.lістичного cyctti .1ь·

виваючись і

тактики

ства

К. Мар~с ра:зо:.~ і•з ·свої~І однодум,це~І і вірюІ•М сорат·

ником Ф. Енгельсом створив учення, яке являє

собою

Найважливішими досягненнями марксистсько-ленінС!>КОЇ думки в наш час, говориться в Тезах до !50-річ­ чя з дня нароДження К Маркса, є визначення характ~­

цілісний світогляд. струнку систему філософських, еко­ ІНО~Іічних і соц·іально-палітич.них погл.ядів, учення, що ста­ .rю величез'Ною ~Іатеріальн.ою си.1ою, ~югутньrnо зброєю збагачуючись, марксизм

ло nланеті, оволщіває куточках земної кулі.

у~Іа·ми

nереможно крокує

міт,й.оніtв людей

. .

.

в усіх

.

К. Маркс зумів дати відnовІдІ на корІННІ n~пання, nо­

сучасних

стаВІ.1ені tвсі•м ходЮ'м і'сторИtІJІНО!ГО розвитку. Вп1 nеретво · рІІВ сощіалізм з утопtі·ї в на},КУ, об11рунтував ·немкну•1ість :заtгибе.~.і каІІlі•талі•з•м:у і торжества .ком•ую.зму, о3бр :нв ро· бітничий клас розумінням його історичної місії_ як мо· птьни•ка оек·аnлуа•таторсь.коrо лад~ Іі тв·орця ·Сощат~!ич: ноГо сусnільства,

вказав

шляхи з єднання

револющнно1

теорії з масовим революційнам рухом. «ВчеНІня ма.ркса Ікосиль.~rе, •бо ·ВОІНО вірне», nисав В. І . Ленін. СиІЛа і жит'І"Євkть е>ІаJЖ!СІВМУ по.1ягає в

1 ому , що вон виражає~ ·на•сущні nотребн .су~n!.lьІІо.го роз·

комуюзму.

nерешкодити,

спинити

ослабити

nоширення

в

ііого революцНіну

.

.1\t\айбу·т.нє

за великими

-

ідеSJми

MapJ{ICa-

Енгель­

В. МОРЕНЕЦЬ, кандидат екоІЮмічних наук . (РАТАУ).

на Хайrетське

кладовище в Лондоні на МОГИ.'ІУ

книги Н. К. Крупської «Як л м

легатів на

кладо-

вище.

занед-

енін працював над

про

n.

арк-

Лібкнехта

«Із

Маркса», · п.

«Спогади

L'

1• аркса .

На

баній

про

вожді Першого ІитернаІJ.!О· Маркса», трилогія r. Серебиалу», «Робота Маркса над рякової «Похищеиие огня».

На вис·тавці зображено

силу

зможуть

марксизму-ленінізму,

В. І. Ле-

ротьба за створення проле-

В

оло-

~~ о гил і

1\Іаркса лежала ~о:~і стара мармурова плита. Володимир Ілліч_ Лен~н та\ думок про те, щоб здійснити вчення Маркса.

в. РОМАНЧЕНКО.

l

не

масах

делt'гати

димир Ілліч чудово знав дорогу туди і провів :~е-

«Капіталом» та інші.

вони

Р С ДР П, серп ня

ріалізму і комунізму. 1818- Тут є повне зібр•аиня творів 1844 рр.», «Розробка основ К. Маркса і Ф. Енгельса, наукового комунізму, бо· нове видання «Капіталу»,

і Росія», «Марк і_ Еигель~- Лафарга

~1уж·

закін­

ков1и виставЦІ, яку пщготу· • б'б · вала раионна 1 лtотека.

1848 рр . », «Маркс, Енгельс спогадів

в

са - Лёні·на, за ко~t•уні-з•м· о~І!

юність мате·

В.

соціалізму

розвивається,

.. більшовики nоїхали

лі ' райкому КП Україин. бе знайдуть пропагандисти, На ній представлені розді- лек!?РИ, агіта!ори на. кииж·

сом»,

nеремога

і життєву си.1у ,

художника

.

Багато корисного для ее-

Марк· ків.

1844 -

у

не

ніє і міцніє в рішучій боротьбі з своїми ідеологічними nротивниками. Буржуазія не може протнпост.шити маркси3мові-ленінізмові жодної цілісної концепції. Ос­ новною збр·оєю і:дейtної боротьби реаrоції є анТІІКО\tун•і·з~І. наклеnи на соціалістичний лад, на політику і цілі кому­ ні:стичних nа•р.тій . Але, хоч •я•к шаленіють наші uорогн,

капіталізму.

;цу

са» влаштованій у вестибю-

пар>гії.

·ве.то .свою n•равоту

свою величезну перевагу над відживаючаю систе­

11(24) 1903 р.,

дня

тарської

вже

чення другого з'і-

юн

• 1

nроцентів

ті аворутдиву по­

ио фотогра ф 11 ного соратни·

до

10

році. Нині

О. Моравова. Він воскрешає з nам' я­

8 ці дні подовгу затри- воположнКикаМнаукового. к~-~ аркса, вмtщ вІ·двідувачі біля муиізму · . муються ... •

«дитинство Маркса•, «Шлях

революція.

1966

Перед нами ма­

Карпу Марксу присвячено

ли ·.

nроцентів у

38

капіта..~ізм, а соці.алізщ .вазначає :rо.lО.ВНІІЙ З\Іісr і голов­ ний наnрям сусnільного розвитку-

марксизму-ленінізму були Велика Жовтне­

соціалістична

дію. Після

з

еко­

трудящих.

Марксистсько-ленінське вчення, підкреслюється в Те­ зах до !50-річчя з дня народження К . .1\\аркса, яке до­

люнок

робка най:важ.швішн;t ~еор.е~нчннх ~а лрактнч.ннх nроб·

«150 років народження Карла

році до

міру зміцнення і розвитку світової соціалістичної зростає вплив марксизму-.~енінізму на хід по ­ д і й, ро:згортаннІя ·рево,,юцій.tюго •rrpaцecy ОІНОВлення еві·

революції, вчёння про загальну кризу каштатзму, роз·

виставки

му промисловому ввроб111щтві зросла з

. системи

ПОЛ ЇТИЧІН'V ЄІКОІНО\ІіЮ, Н'а'У'КОВИЇ! КОМуНі1 ЗМ~ '\)СІ~К!рИВ ЗаКО· номірноёті ·найв1~щої і останнь9ї ст.ад~· І експлуататор·. ського ладу - ІіМІПеріал ізм'У. Наи•вндат.н~шим ~к~а·.J.О~І У. наvковий ·ко~І\'Ніз:"І •бу.аи ленін-ська теорІя ~ош~ю~тнчно1

темnамн зростання

Досить сказати. що · частка країн соціалізму в світово­

В

дняльНІотю ~- І. Леюна .

1

висок11ми

nідвищенням добробуту

проблему сусnільно-економічного розвитку можна зро· зуміти і правильно розв'язати -тільки на основі теоретич ­ них і методологічних nоложень марксизму-ленінізму. Саме в марксизмі цій геніальній енциклоnедії людство знаходить відnовіді на найnекучіші, найважли­ віші nитання сучасності ..

мою

в нових історичних умовах Володимир Ілтч Р?звину~ І з:ба·гатив усі ·складо. ві ча•стнни ма·р~СИ· З~ІУ - фІ.1ОСОф І ю,

лем будіІІництва сощатзму

невnинним

1937

довів

,ної ролі в рево.~юu!і•йно~ІУ 'P.Y~l ·пролет_арІа•l'_У, зrур~1ван_ня рЄІВОЮОЦЇЙІНИХ •СИ.1 На ООНОВІ НІТЄІ~.НаЦІ?НсМ!І3М,У ЗВ ЯЗЗІ~І З

ознаменовується

номіки,

СРСР, утворення світової системи соціалізму, могутнє піднесення революційного і національно-визвольного ру­ ху. За nівстоліття свого існування соціалізм здобув грандіозні перемоги в усіх сферах людської діяльності,

революці.йІна nракгика. • . ДадІ>ШІІ'Й •рОЗ!ВИТОК ·~13'j)KoCif3~І y , ЗрОоСТа~,НЯ ИО.ГО !'СТОрИЧ·

пр.а~ичною

актуальних

Буржуазні ідеологи марно намагаються довести, що в•Іе1ІНЯ Ма• ркса «:засrаорі.по» , що воно .ні·бито незасrосов ­ не до сучасності. Наспра_вді ж будь - яку актуальну

ва

·тиІЧ1ІИЙ, .рев·олюці·йний і •ГЛ!fбоко тв~рчии ха.ра·ктер . Марксизм вічно живе вчення: яке ВІЧн<_> .. розвива~ть: ся. В ньому нерозривно з'єднаНІ революцшна теорІЯ 1

і

комуністичного руху,

умовах .

Тріумфом

·внтку, .правильно відображаt: ·реа.1ь : 1\· .1.ан:н :-~ть, має ~ри­

теоретич.ною

міжнародиого

проб.1е~1 робіl'НІ~ЧОГО та JІа.ціона,lЬ'НО·ВИЗВО.1І:оІНОГО руху, шляхів і форм переходу різних країн до соціалізму в

(Фотох.ро.ні•ка РАТАУ).

иого соратники стояли навколо могили, повнІ глиооких

географічну карту з назвою • І• : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : міст

світу,

де

було

надру­

ковано геніальний твір осно-

НА ОБЛАСНУ ДОШНУ ПОШАНИ КиіІвс.ькиіЇ! об!rОм КП Ук· •раїни· та •викон. ком облаІСної Ради

деnутаrr~в 1'РУ дящих П'ідсу.мІки nере'д·

•п.і.д:били

трсrвн.ено•го соціалі.стично.го зма·rаН,fІЯ 'Ра•Й•ОН·ЇВ, КО"lГООПЇВ, іІНШИХ дер•ЖЗІВ'!ІИХ Ci.lЬLbKO· ГОСІПОД·аІрСЬКИХ

ПіІД.ПрИе:~ІСТВ,

с-Іеханізаторів, тварИНН'ИК'іВ.

'Рільн 11 к і в,

ВИІз.наиі

nереможця~Іи

в

:>~ІагЗІн•н·і

за

І

і за!Н'ЄІСені на об·

Трав.ня

гі1дну зустріч

ДруЖІНО завершують н.я•ні

;робот. и

на

аолях

госпу «Зоря». В ці д:ні ме· хан :ІЗаотори докладають всі зусил.1я , знЗІння і досвід, щоб ·В стиеді оетроки і висо· ІКОЯІКі·сн.о •nровести с:вбу і .садіtння оеільсь.коrо·сnодарсь· ких

, ку.1ьтур.

Партійний :wо~Іітет nотур­ бу•ва,воя нро орга'Ніза.цію ді· йавого .соціалістичного зма­ гаІНня і ІВИові-тлен.ня його ·наслідкі•В. В 'Гракrор>них бри,га,;~.ах устатковані дош.ки

ПОКаЗІНИІКЇІВ, де ЩОДеННО •до·бражаєтьоя

Ві·

·вико1анн.я

mахофабри­

Пильтяй Маріtя Захарtі:вна Герой Соці·місrиttної Пращі,

доярка

радгосnу

«Руос ЗІНі вс.ький:. . . Хожай · Надія · Захарі1и1а ....., д:оЯрка радJгоопу «Зоря». Циба Галина Гордіївнаnт&І.і.ьющя ·· Рудн•янського nд.еМІІІТЗХОЗ<ІВОд'У .

і

відмі'НІІУ

Я•Кі~ть

ро·

З перших дні·в сі•вбн пар· ТіЙ•ІШЙ .КО\Іітет За КОЖІІЮІ агреганнІ закрішnв агітато· рі.в , які проводять .з механі· затора~ІІІ по.1і.11\Іасову робо ·

ванта-ження,\! тех·ні•ки і ~Іе· ханіз.мів, не д-оnускають їх ПрОС1'ОЇІВ, СІВОЄЧЗ/СНЮІ Забез-

сумі

Калитяиська

розrорЯ€ТЬСЯ праці біт.

7

'Ка'РбОВЗІНІЦіІВ, аа

125

11роцентhв робі·тникам,

ка;рбав!ІІн:ців, Я•Кі обслугову­

ють arperaт,

-

5

ВіДІПОВЇ'ДНО

5

і З ·ка:)Убованці. Од·ноч<юно в .цнм вручаІЄтьюя

nерсхідний

червоний •ВИМ!nел ~Кращому механ·ізаrrору-<30Лоті і

руки» .

Насліщком ·матеріа;шного .морального заохочечня є

А!Гі·тато:ри За

:також

слід·

•МЗІКСИІМа .lЬНН\1

nечен:н•Я•М гар-ячою ПрЗ!ЦЮЮЧИ•Х В О<Мі.

на·

їжею

Добре оргашізува.1и

с·вою

роботу агітатори .М. Л . Ба-

6юк, В. Я . Шоестаnа.1, :ТJ . М. ПрокоnеНІко. Ают.ивівувала овою

діяль·

н.ість і груnа nолі.ті·нформа· торіІв,

очолювана

КоО'\Іуніс­

том П. А. Боковим.

·Біі\Jці ·ідеологічного фрон· ту ·роблять .велн~rу сnраву по Імобіл:ізації трудіюшк~в

· те, що механіІЗаrори В. М. на усnі•шне зЗІВершення вес· Тка·че'ИІко, ІВ . О. Шинка•реm­ .ко, М. І. Фесюк, П .•\1. Фі ­ ІНЯНОЇ •СіІВбИ . лі·пав переаиконують вироб· ничі завдання; ·бо.рються за підJвищення продуктивн·ості

Ю. GІЛИК, секретар партіАного ко­ мітету

радгоспу.

минулому році,

РАДЯНСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

зраз}'

ло створено груп. Нині

9 деnутатських

тракторних,

овочівницьюІх

Наші помічники-

вони діють в

бриrадах і на фермах.

КУЮТЬ

nартqрг.аюзац

\Ка (дире~ор !В. Д. Куд,реь­ ·ко, сеК;І)ета:р парІорганізації В. С. ТЗІіІлj'Й, голова робіт­ кому Г . М. Вороний) .

Змагання

мія.

оек:ретар

11

'k===== l

а·аохочу,ва.1ьна оплата і пре­

с Плосківськиіі• П. Ф. В_олох_а~

М. С. Б,уІЗнИ·К, голова робіт· ком1у Т . .У. Феаюк).

В

ж Jrіеля виборів, у нас б)·­

ту .

РЗ1д!ГООО (ІД"реоктор

.ПО

\

вироб.ничих .1Юрім, заробіток,

Так, .nере:довИІкам nри ви­ •Іюна:н·ні деНІної ·норми на :110· оеа,щі ·кар.тоnлі .на 150 про· ІЦ-е'НТіІВ ІВИІПЛаЧуЄТЬСЯ ' ІРе'М·іЯ Т'раІКТори:сту і ·М·аІШиt~істу в

лаСН'У ДОШКІУ іЮШЗНИ Броварському району:

ПАРТІЙНЕ І'І ЖИТТЯ

вес­ рад­

депутатськІ

Відчутну допомогу на­ дають ці груnи виконкому сільської Ради. Та й це не

Активно працює також група, створена в польовій дивно. Адже вони стоять брига:~і ;\.'! 2 nершого віднайближче :~о людей, пра­ м, цюють

разом

з

ними,

опе-

ділка, якою к.ерує Іван 1 и-

ративно. без зайвих зволі-

колайович

кань вирtшують назршt nи-

слідкує за своєчасним про-

.

· ·

тання.

Взяти хоча б :~епуr'ітсь­ ку групу на тваринюцькій

І

веденням

.1\орнійко. Вона

групи

У нинішньому році робітники відділка дали сло­ во о:~ержати по 30 центнерів пшениці, 180 центнерів картоплі,

кормових

центнерів

400

буряків,

центнерів капусти

з

320 кож­

сільськогосподар- ного гектара посівної пло-

ських робі'Р і іх якістю, щі . Під майбутній урожай турбується про гласність закладено міцну оснону . За-

фермі відділка М 2, яку змагання, раз овочівники і кар1'0Пдя­ очолює Катерина Дмитрівна соціалістичного Мельниченко. В цен1рі її вишукує резерви виробни- рі }·спішно ведуть польові діяльності

-

високі надої

боротьба

за

молока, про­

даж його державі тільки першим сортом. Всі члени деnутатської групи пока­ аують приклц в роботі і побуті. Вони часто nрово­ дять бесіди з виборцями, доводять до їх відому рі­ шення партії і уряду і міс­ цевих органів влади, вно­ сять на розгляд сесії і засі­ дання виконкомів пропози­ ції і побажання.

цтва .

роботи, організовують

ста-

Внасдідок добре організо- ранний догляд за посівами.

ваноі ділка ному це в ню

роботи колектив відБагато хороших спр в минулому, ювілей- роблять і інші депутатські році посів перШе міс-~ групи. Це наші ініціативні радгоспі по !ирощен- і над~Ині помічники у вирі­

високих

врожа1в,

дост-

шеню завдань, поста!Ілених

роково викон_ав пл~н про- перед виконкомом сільської дажу

державІ

топлі

і інших сільськогос­

овочІв,

подарських культур

кар-

і

ви-

Ради.

М. ПРУДКИй, секретар

виконкому

йшов переможцем у соціа­

Требухівської

лістичному змаганні.

ської

Ради.

сіль·


Сьогодuі1

j

В. І. Ленін в редакції га-

j

зети «Прзвда».

діяча 1

заслуженого

Ма.1юнок

__:::_:::_~_

"="' І

ТРУДІВНИКИ У ЛАВАХ ТРУДАРІВ ВИ ЗУСТРІНЕТЕ її скрізь

у польовому таборі і

--

у вибої, на риштуванні новобудови і на

Вона

фермі.

ваша підкаже, допоможе, навчить життєвої мудрості районна газета. Бути завжди на nередньому краї, т~м. така в де найтрудніше і nрисутність її найnотрібніша неї чудова традиція і висока мета. Ось чому наші лю· та.к шанують, так ,")юбовно

:;1.11

від.гу.куютьс.я

про

свого

м'іськрайО!ниу ·ГаІЗету. Зараз на чи райоІнну друга n'ять сімдесят Чотириста Україні їх видається 475. бойових помічникіІа Іпа.ртііі\них ор<г.а~нізаІцій, ІНатхаенних nровідників у маси nартійного слова, ревних трудівни­ ків у мільйонних лавах трудівничих. Про ш:ту.1ярність і неоціІІН~НІНУ ·корнсть, яку праносить ней найбільш •ПіредстаІвнищький загін нашої 111реси, може с:відчнтн хоча б той фа.кт, що ю1ше за останчІі три роки .мkькрайонних газет і разовий тнра· ж .всіх ра•ііон.ю1х респуб.lіКІІ збі.lЬШІІІІСЯ З 2,8 \Іі.lЬЙОНа ДО 3,8 ~1Ї.1hЙОНЗ примірників·

Іх цікаві по­

Хороші справн роблять. районні газетн.

перелічитн. чинання, ефектнені внступн важко навіть 13 кожно~ІУ •ус-nіхові, досягнуто.~ІУ 1\рудівника~ш ~tіст і

сі.1 респуб.1іКІІ, обов ' язково е частка

·ної

ар\І;·Ї

колективів

nраці

кої необхідної

не.1·егкої,

чнсель­

газет,

місцевих

роб'"І'НИЧО·ССЛЯІІСЬКІІХ та

а.1е та­ корес­

ГрО\ІаДСЬКІІХ

ПОИдентів.

І •Я•К туг не звер>НУТІІсь .до ц11фр, що .красно~ІоІшо відо­ бра·жаюп, .доробок р. айон>ної преси. Пона>'!, 170 п~сяч чо· ловік у •\ІІІнулому році надіслалн до своїх місцевих ви­ дань <J.шзько двох мі.nьйоНІів наросhв, ·статтей, ірепор гажів союзну, й і фейлетонів. А коли ще додати зарубіжну тисяч десяткн ресnубліканську і власну інформацію, .виступ'і•в •майже тритися-чного кол·ективу лрофесі')на,1ів­ журналістів? Ось воно яке нинішнє обличчя районкн!

зувати їх .наполегливо іі творчо, по-діловому й nрин ци ­ почесний обов'язок газет. Наша нартія, рад ян­ пово сьюІіІ народ, усі прогресивні люди планети готують ся І ОО-річчя з дня на­ до відЗІІачення з.нам.ен.ної дати зодчого нзртії, родження засновника Комуністичної nершої .в світі юраїни пере\І'uгшого ·соц.і,а•,,іюrу, геніаль­ ного •МІІІСЛІІrеля" і .вождя 1В. І . Леніна. ;Важлива р·оль для у цій підготовці належить районній пресі. Немає ·неї благороднішоУ ;місії, ніж яскравий, .змістовний показ граІLдіо.зних Пеіретвqрень, 1зді·йснеших радянськи~І наро­

прапором ленінізму, ніж ор­

дом nід всеперемагаючим

ганізація трудівників на ще величніші звершення.

де, Риси ленінської пристрасності і непримиренності .недоліків, риси лек1!Нської п.ереконаоності і .волі .VІають р ожри.ватнс.я газетою в 'УСій багатогранності і значи.мо­ Ряд людям. сті, мають турботливо nрищеплюватись газет уже завів спеціальні розділи і рубрики- «Ленін­ свій ський університет», «Ленінські читання», «Звіряй крок по Іллі•чу»,- «З Леніни" у серці», «Скл.а•дае•мо Лені­ рапорт»

ну

та

ба·гато

рію нашої партії. її nіклування про мир, зарІІСОВ'КІІ,

відповідальні

Розв'я-

завдання.

ІНІЦІАТИВА АНТИВІСТІВ ЛРЕСИ

~ШJ~~~ШШа:!

З РОСІЙСЬКИМИ БРАТАМИ !JИКЛИ·

друзі

сРосіііські

кають нас

на змагання»

-

під таким заголов­ -стаття ком відкрила один з остан­ ніх номерів багатотиражної газети радгоспу сРусанівсь­ ДО КО­ киіі» сВПЕРЕД

МУНІЗМУ». · Колгоспники артілі імені Леніна Щолковського райо­ ну Московської області взя­ ли на третій рік п'ятирічки нові підвищені зобов'язаttня молока та · по виробництву картоплі і викликали на со­

ціалістичне змагання трудів­ ників КИЙ».

р·адгоспу «Русанівсь­

НИКІВ АРТІЛІ ІМЕНІ ЩОЛКОВ­ ЛЕНІНА СЬКОГО РАНОНУ МО­ СКОВСЬКОІ ОБЛАСТІ. сGУДЕМО ЗМАГАТИСЬ З РОСІЯСЬКИМИ ДРУ­ ЗЯМИ, - заявляють ру­ ПРАЦЮВА­ ЩОБ ТАК,

сані.вці, ТИМЕМО

ВИЯТИ ПЕРЕМОЖЦЯ­ МИ У ЗМАГАННІ». до комунізму» «Вперед інформує

систематично

ти його.

Та, на жа.1ь, буває ще, коли газета проходить nовз скаже

і читаю Нашу газету «Радянська правда» виписую ось вже трндц•ять п'ять років. Вона мені блооька і до­ рога. Багато уваги nриділяє показові нелегкого труда ЗЗІІІООІІ'ЧІtВ ціНІНий я меха,н.і.заторів. Зі шпа.nьт газети

З'ЯСОВУЮЧИ оди1н факт з трудавих буднів тваринни­

кі·в радrоапу

імені Кірова,

я гортав сторі:н.ки багатоти­

раж'Ної газети «За соціа;Іjс­ шесrпрі<rної ТІІІЧНУ працю» даІІ'НО'СТі. Ми·\Іоволі перечитав скла..:t ро·ку Кожного редко.1егії.

·він,

вмінюnа·вся.

nриродно,

А1е не повністю. Мою ува­

rаким

добились ської ферми, які надоїв, хід nесня­ високих

tдарстІВа

русан.івці, Товариші при,іімемо виклик наших ро­ сійських друзів! В змаганні з щолковцями доб'ємося но­ боротьбі за у вих успіхів високі врожаї сільськогоспо­

-

дарських культур, за велике

молоко і м'ясо!

Наступний

· польових

лях

артілі,

робіт

про

колгоспникам

на

по­

допомогу вихоианців

професійно-тех­ сільського нічного училища. Tertep у

Русанові знають імена пере­

дових доярок Т. Абра~Іової,

Л. Варцаби, А. Мишлецової, А. Масаліної, Н. Мар•кіної, відкриває­ П. Матвєєвої і багатьох ін­

номер багато­

тиражної газети

ться повідомленням під за­ головком

них

еВиклик

росііісь­

ких друзів прийнято».

ПІД­ «З ВЕЛИКИМ пише НЕСЕННЯМ, ЗУСТРІВ КОгазета, НАШОГО ЛЕКТИВ ВИКЛИК РАДГОСПУ СОЦІАЛІСТИЧНЕ НА

ЗМАГАННЯ КОЛГОСП-

ших.

Корнсну

справу

робить

багатотиражної редколегія газети сВоеред до комуніз­ (редактор А. Гулий). му»

Змагання

російського кол­

приЗІначен•ня

по·рад.ника.

товариша,

друга,

Створення са\Іе такої атмосф~ри зичливості, взає~ю ­ розуміння, а отже й впливовості раііонної газети, знач­ nа,ртійного ком іт ету. Прикладом уваги та тур:бош

Bi:t

про

справи місцевої 1пресн, її з~Ііцн.еиня і по.тіпшенІНЯ е роз· гляд в минулому році на Секретаріаті ЦК КП України райо.НІно·ї газети тульчинської пит.а:~:.ня «Про .ро•боту «Зоря комуніз,rу» Вінниuькоr області>>. У >nрийнятій по­ станові Центральний Комітет узага ,1ьнив здобутки газе­

вилось на засіданні ред.коте\ІОЮ її · головною легІr:

Сьогодні у радянської преси свято. Сьогодні с.1ова

успіхів пре.са матиме більше.

і•с.нуван'ffя

су

-

>цього

.серед

гоапо­

активістів

роrкі·в преси . Понад ші,сть труді,вники радгоспу і1бира­ ють

до

.окладу

ред'<олегії

переду:мов вис.окої ;-r;юду;к­ тварин. У Зазюt'ї

1 тІ!ІВ'ності

ви.стуn1в у пресі буде твайого продукри'ННИU;тво про· тІІІв:ність, собіварті.сть

•деякий час тому .почали опо­ рудЖ)1Вати кор,юк у х ІЮ, але її затриму.ва­ бу:ді·внІІІt'ТВО

дуІщії. Робити це запропоБілокрwнrtЦька т. ну.вала краще за .в•се шляхом поnудяризації майстрів великого

.~ось . т.варИІННІfКИ ·не раз ПіJ,· нішали ue лита'Ння Ііа ви­ нарадах, з:верта­ ро!бничих редкодегіі ч.1ена лись до

цілом•v,

і

ра.,1го~пу

від,годі•вельний.

в

Па­

стані,

то­

ВИСН·О ВКИ.

За<:луженою

риспєтьс.я

повагою

ко­

П а>ра.сковія Ти·

·На відділку. До мофії.вна неї звертають·ся За порада­ ·одержують :~авж•;щ і . \ІІІ вичерnну ві;щовідь. Багато КОрИС'НОГО

ДЛЯ

себе

Чер­

Па·ра.с.кові•я Тимофі.ївна вистушила у баr<rтотиражці з

пи про оотанн•і ~ювини в на­ шій .кра·їні і за її межа.~ш.

Тепер .на віддідку добре творчо, ві.д~даючи дорученій .кормокухня. сnраві в·сі свої зна•ння. Про ме•ха•нізована

тваtрИ'І!.ники з дізІІJаються бесі·д :Па•раоковії Тимофіїв­

лостом про те, що працювати зараз стало· нооа· гато легше, отже ·і •результати роботи п:рацівникіІВ фер~r \Іають

- ОдшІ з наших кращих агітаторііВ, - каJЖуть У За­

праuелюбну окром·ну, цю жін.ку т . Білокриницька до-

датри.ма•нн.я

з.оо-

·1 доовtд доярок ·т имо ф l!B•Ha

нк

нt:rверезо.\ІУ

праuюють абия.к Крити­ ско·тарt допочот .1а. Ui ка зробн;lИ д.1я себе необхідні

\/)'

член редколегії ІРЗ:дГ)опної ба,гатоrираЖІКн П. Т. Біло­ •ювого rкриницька. Нагаото

виnуск оnеративної, злобо­ денної змі•отовної газ~ги. ІВідділка,

в

ту

Понад 23 роки працює на раз :·в друку.вала «За соціат.варинницькій фермі Таkія ліс.ти•шу працю». І почату Працює спра~&у · дове.nа до кі· нця. Барбон. І.в<rні<Вна

худобою,

Зазимського

критикує скотарів П. Кар· сюІа, Г. Су.боrовського, які іноді з'являють·ся на робо­

пають 11варинники 11а занят­ т.ях зоогуртка, якам керує

поширен·ня

І не помилились. Парас­ один з ковія Тимофі•ЇІRНа тих ч.1енів редІКD.І1·егії, який >Вноснть відчутну ча•-:гку у

Наnрямок

·

газети. друкованої своєї Листи на цю тему декілька

·:'о!ОЛО'Ка і м'яса, Ї: х досвіду.

кладно роз.пові.дає на сторінкаLх газети, наголошуючи кавію Ти•мофП.в.ну Білокри­ 'На rому, що .заб~печує їй ницьку. у.спіх: старанний доглнд за За­ брІІ!Гщдира-<Юот-ех·ні•ка в і дділка Парас­ зи.мського

-

О. ХОМЕНКО, інстр~ктор відділу nропаганди і агітації ЦК КП України.

ЧЛЕН РЕДКОЛЕГІЇ гу nривернуло прізвище, яке

з

с.вое

ж Треба у всіх на вустах. журналіст, рабсількор щоб так було не .шше .на свято . Б\· .ю ЩО.'!НІІ•нн. Тоді й

ось вже nротяго\1 ·всього ча­

них

тон. иолоrи. А газеті потрібен відвертий, довіртшнй виконає відверта розмова з читачем. Тільки тоді вона

дІІра трактори·ої бригади колгоспу «ПрогреС» Вознесен­ 'Ського раЇІОІ<'У >На Ми.колаіівщи,ні Ф. К. Анд,рійченка:

боту тваринників Богослов­

до

·ний світ трус:rів:ників. В ні.й переІважає ,не ;о.щра .їьнrій, не пснхологіочний, а rосподарсько-тех,но,10'rічннй ІПідхід у по­ казі образів людей. Цифра, •пропен,т, показник інколи .1 юдИН!)' , т,вор11я .uнх пока;ннків заrіняють ,голов1не -

ти, ВІКазав ІНа характерні для районних .видашь проrзх\·н­ ки, н·шкр·если.в ШІІро•ку програ.~LУ їх виправ .1ення.

багатотиражка

звернулась

визначає

ось що

Недавно в ре:апубл·іці був •Проведений виб~рковий опит

русавівці дізнались про ро­

закликом:

-

видання.

Кож­ трьохсот читачів місцевих газет з усіх областей. ному ставилося одне запитання: «Чи задово,rІьняе район­ на Газета ваші запити?» Показовою е відповідь брига­

Повідомивши про це своїх 8Итачів,

став

ною мірОЮ ЗалеЖ• ІНЬ І!С Ті•ЛЬКІ! >Від ЇЇ 'КО.1Е'КТІ!В\' , а іі

неї скоромовкою.

про

сього;І,Іні цін1у .до,робка газ.ети. СерйознІсть у розІ~ритті nередового до·свіІду і никритті недолі1ків, у ІВИЗІ!И.ченні .rtер·опекпш і внст:-,пів ,на м·оральну тему.

про хід змагання українсь­ ких і росіііських хліборобів,

З .своєї дроукованої 1 азети

рк~давий Т'ракторист,

Часто ще в газетах .спос.теріfаються •С\'Хі, директивні ;,ю­

Перебуваючи у вир·і життя, в гущі под~й ра>іюнна га­

тру­

щмковців.

і

діла

зета першою помічає цікаве починання, значить nершою повюта во.на під.три>мувати, •nропагувати і .прим.ножува­

дівників свого господарства

про успіхи

я,

значали, що р-айонна газета ще слабо розкрн11ає духоа­

·виnробуваного авантаорду народу.

або

що

Водночас опит показав і інше . Майже всі ч>пачі ві;;,­

і

Добробут

чу:дові

п.ро

кореапонденції

-

Серйозність і ще раз серйозність

і

не

Ща>СТЯ • РадЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ. А GКіЛЬКИ ПОВЧаІJІМЮГО дають нарІюІ.

то~Іу,

бригадиро\І тракторної бригади, ГероЄ:ІІ Сопіа.1істичної Праці».

газети багатюще джерело тем. Кого не схвилюють, не запалять на nодвиг і труд розповіді про героїчну істо­

ЛJРН•К.lа:д .ко.\І)Шістів

рала газета

Такою оц:, нкою , безперечно, '\ІJГ.їО б пншатн:я кож­

чит. аІЧа.щr і читачів з газетою.

складні

кумова з радгосnу імені Тімірязєва. Немалу роль відіг­

і.нших.

дільну ініціативу

ставить нові,

з Врадіївського району, Героя Соціалістичної праці Аба­

Незабаро\1 коа\Іуністи, трудящ і .реоІJІубліки .ві·дЗІначати­ \І у гІ, півсто.1ітні·іі ювіл.ей Каму.ні стичної партії України - · вірного загону с.1а·вної КПРС. І тут щля місцевої

СьогС!~ні, в День •радяНІСької П•реси, .ми з гордісгю ~tо­ же~ю ·сказати, що ·збу,ваються наста.нови Во.1одюшра І.1.1і·ча Леніtна, його м•рі,ї •са>ме •про такі зв'я.зки газети з Багато, дуже багато зроблено. Та життя .йtде вnеред,

·досвід 'Новатора сільського ГОСІПодаІрс.тва Олексія Рожка

веl1прави.n. с.окі

в

надої.

. ·результаТІ

Паширила

.с.тати значно вищи,ми.

І За'ЗИ•".ча,ни ·бо.рються за ·" виуспішне :викона·ння вятих зобов'язань. В·о·ни на пер-

ТІ_ар-а..::ковія

·

шому Іміоці

у

ра.дrос·пі

по

г . я •кушІ та К . Я коsенко, надоях ·молока. Але не .всі Є с ~ . еЛИК Та м . .ві,дчу.вають ·ві~повіда.1Ьнkть uВИНарак тел.ятниць Т. за доручену справу. Про Стрельченко, них і nише т. Білокраниць-

Ба·рбон та С. МИІкитчик.

зи.м ' ї про т. Білокри;иицьку. ... Опера.тиІВн·ість - характер•на риса цьо,ю акrивіста

:преси. Коли виникає по1'ре6а швидко пр·о щось пові·

.цомити, Параскавія

Тимо-

фіївна, не чекаючи шходу

чер['о·вого номера багатотираж,tш, сідає за допас у від-

;діJІІКООу 18 ець>> .. ,

ОТ·і'ННіІВКУ

.:Кір0•

д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

госnу з українським радгос­ пом ~ свідчення дальшого

·раскО!ЇІЇ'я Тим.офНвна за фа­

зміцнення нерушимої д~уж­

хо~r зоотехнік. Отже, домо-

би народів нашої Кр8Їни.

lІПІІІІUІІІІІІІІІПІІПІUШППІПІІПІUІШІІІІШІПШІПІПІППІІІІІІІІПППІПІІІШІІШІПІПІШПІШІІПІПІПІІUІПІПШ

Ві.домо, що якіС!ІІе :tриготу.ва.н~ня

кормІв

-

~на

з

ка в одном.у з лиогіов у . ба-

· гатотира:~Wку .

Вона

гостро

громадський

кореспон-

ден·т.


НАША ІОНА ;3МІІІА

Голова ради дружини Ольга Ні!'ІІеНІю рапор­ тує про Іюрисні справи юних : учні 4-7 кла­ сів відвіда:ш філіал музею В. І. Ле;-tіна в Києві. провели збір в загоні 5-Б класу на те­ !'ІІУ <<:\Іи й:vJення Леніна в серцях несемо>>, учні вивча:ш життя і революц:ійну діяльність вож.

Учні Пухівської шкоЛІ! готуються гідн о від· значити 100-річчя з дня народження В. І. Ле­ ніна . Цьо:v~у знаменно~1у ювілею була присвл­ чена урочиста лінійка.

дя в .1 ені нській кімнаті, посадили

Перед школою вишикувалась піонерська дружина . Ось звучать девізи загонІв: «Имя

Ленина

~ в сердце

нущів. подали велику допомогу лісництву д . Директор школи Д. М. Писаренко роз­ повів про роль вождя в будівництві соціа1Jізму. Раnтом запанувала тиша . З неї до.1инає

каждом, верность пар-

,овича

Богданівській

картоплі.

нович

птахо-

на

садінні

Вони відрадні.

Першість

~авоював

паж агрегату Миколи

гектарів.

28

фабриці підведено підсумки соціалістичного змаганнs.

механізаторів

який

Борис

Плато-

Новохацький посадив

гектарів.

Переможцям змагання вручено перехідні червоні

вимпели і rр·ошові премії.

1 Федо-

голова фабкому проф-

вчителька.

§ §

WC!>Дa!ffi~ ~[[1r00~~©1Г ~~ ~~~©~J

=:

§ § § § §

Редакц~я ра:й онної газети «Нове ЖІfТТЯ» з ,нагоди Дня радянської .пр.еси щиро віт. а:є своіх а·~тивkтЬв і читачів. ЗІtчюІо Вюt, дорогі друзі, багато щастя, міцного здо­

~====

спілки.

юні

друзі

району: будемо

ської області зібрали мета- змагатись за те, щоб за час, лобрухт і

·ров'· я, бадьоро:го настрою на ·бага:то ·Весе:н! Хай ніко.111 11е гасне в оерці l)Ворчий вогонь. Снапt Вюt неІІнчерп­

ної, nере~юг незлічен:них!

Гортаючи · сторінки «Нового життя», ле важ·ко збаг­ ~rути,

S

зокрема,

на завод для виготовлення вчального року, зібрати яко- ~ мога більше сировини.

ми теж вирішили звернутись

1 (о

Це питання

ми погодили

керівників ХарківсЬІ~ОГІ> в райкомі комсомолу. Бюро

електровозобудівного вводу

з проханням виготовити елек- райкому схвалило

тровоз. Виникла думка, щоб чин. Тож за діло!

Піанери :~-~іської 8-річної школи .N2 З Т. Олійник , Л. Тер'Тична, Н . Семен-

м~талевого лому, зібраного

Озадовська, Н. Ткаченко

З чого виготовити? Теж з

шонерами

ченко,

Броварщини.

Л. Сачавська, Л.

шші.

1

§ §

і

«Зоря», А .

шрифтами

=: = § ~

а

реллю.

Деяh1і

вихідні

дані

за!VІітки

рамками або більшими заголовкьв. Фотографії -

-

торії, О. Лапикіну

§

ренку ному

про

рукаМИ

радгосnу

ПО ПРАЦІ І ОПЛАТА

ни, шрифти для заголовків, слід­ кує, щоб статті були добре відбиті одна від одної (щоб між ними бу­ ло <<повітря~) і т. д. РІого напар­ ницею є н:андидат в члени НПРС НадІя ОлеІ\сіївна Мироненко. (Во­ на також виконує найбільш вІдпо­ відальні замовлення друкарні виготовляє

запрошення,

оголошен­

ня і т. д . ). Коли газета зверстана і корек­ тор редакції Алла Олексіївна Боримсьна «виловить» всі помил­ ки, які внралися в тексті, газету починають друкувати. Тут уже свою !VІайстерність проявляють 1 друкарі Іван Васи.1ьовнч Ситюк і Лідія Миколаївна ІНихайліна та

вер­

.1ІІСТОНОШі

ЇЇ

ДОСТаВ.1ЯЮТЬ

ЧИТа­

ці

товариші

1\ОЛеІ\тиву

редаІ\ції

ту,

на

в.1асне

допо!VІагають творити

певних

етапах

газе­ самі

А. СЕРДЕЧНИИ, відповідальний секретар р-едакції. На фото: вгорі

всередині внизу

-

Н.

Мироненко,

С. Д. Ніколаєнко за ро­

-

Фото В . По.1отняка.

j

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган БроварсJ(ого районного

\\

комнтета КП Украиньr и районного Совета деnутатов трудящихся КиевекоА области.

ІНДЕКС 61964.

11

Газrта внхоАНТІо

І

четвер І суботу.

застуnника редактора, вІд·j токорrсnондента

промисловостІ,

масової

роботи)

І

фо-

- 4-67,

вІдповідалІонОС'о секретарА

дІлу сільського господарства

- 4-47.

- 3-18,

154.

Телефон

-

4·57.

qам.

1645-6464.

5

Перша

ТРАВНЯ

На 120--130 процентів ІВІІКО<~ують норми виробітку на :садіІІ'ні картоплі· і

ториrст

трак ­

МикОUІа Ларіонови'І

Фесюк та машиніст картоп­ ,,.есаджалки Па·в,ю Філіпов.

Г. ПРОЦЕНКО, ~б кор.

10.05 - ТелевІзІйні · новини. (М.) . 10.15 МультиплІкацІй­ ний фільм, (М . ). 10.30 - сВсІ nрапори до

портаж

з

нас

у

нового

гостІ» .

морського

залу в са).

Ре­

аок~

Одеському порту. (Оде­ Для школярів. (М.), Для школярів. •Оnерація сСІ­ рІус-2•. (ЛенІнград). -Те­ левІзііІнІ вІстІ. Наша афіша. О год . хв. Урочи­ сте засІдання, nрисначене річчю з дня народження Карла Маркса. ТранепацІя з Кремлів­ ського Палацу з'їздів. По за· кінченню міжнародна nро­ грама сСім днів• . (М. Я. Волчек еФІзики і ліри­ кн». Спектакл 1о Вол ниеького

11.00 -

11.30-

кіннотники» .

16

Телевізійні вістІ . Н!.ОО-для шкоJІярІм. •КриJІатІ майстри•. ТелевізІйнніІ фІльм . 18.45-Слу­ хачам шкіл основ марксизму­ ленінізму. Історія КПРС. •Пар­ тіа на чолІ захисту соціалІс­ тичної Вітчизни•. (М) СпІває В. Паюхіиа. (Кірово­

19.15-

програма

12;00 16. 50 55

!50-

). 21.00 -

град).

19.45-Телеві3ійннй

манах

сКраса

(ЛьвІв). програма

адь­

людська».

2(130 -

ІнформаційІНІ

сЧас•. (М.). 21.15 • Поглкд». Молодіжна програ· ма. 22,00 - Наші прем'Ери. Т. Рибас •Запорожець•. Те­

левІзІйниі!

спектакль.

(Лу­

ганськ). Друrа

програма

10.05 - Телевізійні новини. ). 10.15-сАфриканська каз­ МультиnлІкаЦійний фільм. (М . ). 10.30 еМузична мозаї­ ка». Концерт. (М. ), 11.3U -

(М.

ка•.

Длн юнацтва . •Терра інкогнІта• . -ТелевІзійні вІсті.. редача

до

«Експедиція (М.). ·Пе­

12.25 17.30 сСила 18.00 - Програма ·

Дня

преси

перервІ

слова». (М . ). навчального телебаченн&. Дл11 студентів першого курсу. Ні­

О год. Урочисте засідан­ на І концерт, присвяченІ рІч~ю з дня народженнІ! Карла Маркса. Транс:.ляцІя з Жовтне­

Демократична Респубдіка•. Вища математика . Неозначе­ нніі Інтеграл• . (Дві лекцІї). Длн юнацтва. с nа­ роль «Відnочинок •, сНа добраніч , діти!• .

обласного

Ім.

-

Т.

Г.

драматичного

Шевченка.

телевізІІІнІ Друга

В

театру

вістІ.

мецька

програма

150-

ПОНЕДІЛОК, Перша

.;

Броварська друка.рня, Київської області, ву .1. Київська,

НЕДІЛЯ,

-

аІд­

його становнть карбованців .

7

-

nалацу ку л ~отури. В перер­ вІ передача сНа добранІч, діти!».

у вівторок,

ПООіад

Су.м.n'інний труді,В'ник одер­ )Юує хорошу оп.1ату. Де•tний

вого

І ...............................................................................................................................,................................,_,_...... - 3-·82,

де.нь .

18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $Ф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

Іі

тракто,ра «·МТЗ~50» Олексій ІваноВ>Іtч Коцюба. При нор­ \Іі 1,3 гекта·ра він засаджу­ вав понад 2 гектари в

-

М. А. Довrий,

О.

. заробі·юк

ної картоплі в радгоспі «Зоря» віlдЗ'НАЧИВІСЯ водій

-

ботою.

11

Високн·м виробітком на сад:·нні раІІ'ньоі яровизова-

сІОнІ

її роблять. Тож велике вам спаси­ бі, друзі!

ЖІІття,

бригадиру

Андрійович Довгий. Від його есте­

Всі

(nартійного

зеfсту·пнику нача.1ьника

-

Чека€·~Іо Ваших лнст.ів, дJ)узі.

ЧаМ.

діліа

Гулому

величні ІЦ.іда, що ·СТЗJВ·ить Іперед ;наюІ па.ртія і уряд!

тичного смаку. уміння, почуття мІри багато залежить, якн:v~и бу­ дуть сторінки. Він добирає ліній­

а

ТЕЛЕФОНИ: редакторв

І.

В і таємо також ред.акторі·в ба•гатотираж.них, {)Тіtн.'НІХ га­ зет і ~Ііоа~евих радіомовлень, членів pe.!IJK0.1·eniй . Хай не іржавіють Ваші пера, хай Ваш с~ромІНий громадськнїІ вк.~а.д доломагає l'рудящюt Броварщини . здійснювати ті

І осІ, весь тираж віддруковано. Тоді газета надходить на пошту,

вул. Київська, 154.

мі.1іції,

ІІІІІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІ\1\ІІІІНІІІUІІПІІПІІВІІІІПІІІІІІІІUІІІИИПІІІІІІІІІІІІІ

починає

'

парторгані·

е

набирають на лінотиnах

БРОВАРИ

секретарю

-

СЬ1<ИЙ».

інші.

Литовченку

«Русані·ВСЬІШЙ», С. Кравчуку на•рмtному су,з.ді, С. Елфімовій .піонервожгтій Заворнцькоі сер~дньої шко.1н, А. Тарасенку ar;poнo~ty ,р:ад.гоопу «П.~ооків·

-

чином

стати метранnаж комуніст Микола

м

Р.

зації заводоуnра. влін·ня завму пласт:мас, В. Крамарю- ­

робиться газета

Семен Дмитрович Нінолаєнко і Марія Федорівна Олєшко . Коли на­

НАША АДРЕСА:

керуючо­

-

нача .шнику .ін спекщіі ра:йфі:н·відді.lу, М. Носачу

лісничо:.~у,

-

тих'

ЧИІМИ

Хто ж цим займається? Робіт­ нюш БроварсьІ\ої друкарні . Статті

~

rенера.л-ма,йору у , в.ід•став!І)і, І . Пет­

·зоотехІrі·ку КалитяНІсЬІкоі ,птахофабрики, Л. Соб­

-

чуку

Реп ор т ·а ж

Одним словом, ті, хто робить газету, або як каж уть, поліграфіч­ но в11конує за.дум редакції, -- ба­ гато вІ\ладають розуму і серця, сил і сумління, щоб газета ви­ йш.1а приваблюючою, добре сnрий­ малась, подобалась читачеві.

І

агроному Ка:лит.ян·с ькоі птах;}фаб­

-

-

літерами кліше -

щоб вони добре сприй!V!а.1ись

газету

нача.~ьниюу на:с:,нної лабора­

-

зоотехніК'у треату, Я. Воронеику

-

райвідді.1у

читачем на сторінці.

зроблено,

бе­

а•грО'Ному ·рад~rоапу «Літків­

-

худоЖІшІку, М. Барташевичу -

нонnа­

тюt,

бор

і

виділені

розмІіщені

і ·Зам:ітки

бра.111

·"У відд ітюм Боrдаrнів.сЬІкоі nтахофабрики, В. Загумен­

-

теж

певни!VІ

газе ти

оокретарю :nарт.ком•у ра.дгос:пу

-

Пашківській

рики, М . Божку

корnусом, петитом , курсивом, пів­ жирни!VІ,

т.ворен.ні

това•рнша~І:

ський », Н. Кремінській

замітни на різний

різними

та· кюt

Робкора~t: Ю. Білику

§===-

Шановні читачі! Ви через день одержуєте газету <<Нове жиtтЯ>>. На перший погляд все в ній прос­ то, зрозуміло. На кожній сторінці заміток якраз стільки і вони такі , що вміщуються на полосі, як на­ жуть газетярі і поліграфісти . розмір

в

П. Кириченку, Д. Татуру, В, Джежелію, І. Бойку, О. Михайленку, А. Ященку, С. Фесенко, Г. Проценко, М. Семенченку, В. Івкову, М. Ковбасинському.

-===-=

СПАСИБІ, ДОРОГІ ДРУЗІІ ці

уча:сть

О. Gожко, П. КудІну, Г. Медведенку, В. Забережному,

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШ 11111 Ш ІІІІІІІІІІІ :=;

Набрані

ве.lиК'у

Грома:д_{;ЬКЮІ кореспондентам: І. Швачку, П. Жигалу,

наш по-

назвати його іменем нашого земляка Героя Радянського Союзу А. В. Дяченка.

я.ку

. руть •наші активні чита:чі. Ті, що 1не ті .lЬІШ ЧІІТають га­ зету, а Ї! пншуть до неї. На:йчастіше :П·ІІшуть! То·,к вн­ с.lовлюємо у :цей щедр ий ·Ве<онянаіі :д·ень в е.1ике сп~снбі,

відправили його який заJІишився до кінця на- Е

електровоза «Комісар Зуев»,

вуст

Г. ГАЛЬЧУК,

ри~о1д~н о~го~шзп~асн.~о'н1·щОв~Гопріокн1•ев: НзА,..Е;~~~~!.,~~~~~ ~,..

з

щалн їм внрости гідною зміною батьків.

=:

Ф. ЗАРУДНИй,

екі-

поті~1

за ::ІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІІПІІІUUШІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІІІІІІ

з своїм екіпажем за цей час

27

а

голо с В. І. Леніна, з аписаний на -плівку . його

п'ять робочих днів посадив

ВІдзначили В

Музирн,

подих,

Теnло привітали третьокла-сників член комі­ тету комсомолу Н. Федоренко, секретар парт­ організації школи К Є. Петренко. Вони поба­

дерев.

500

затамувавши

Цього дня учнів 3-го класу прийняли в піо­ нери. Восьмикласнюш пов'язали ї~І че'Рвоні галстуки і .вручили свій загоновий прапорець.

300 1 т.

тни делом докажем>>, <<Мир и труд -- наш девиз , наша цель коммунизм>> та інші .

Переможців

слухають,

прпсутніх з.1ітає пісня <<Ленин всегда живоіі>>.

6

ТРАВНЯ

програма

15.55 -

16.00 - .

Наша афіша. Концерт хореографічної студІі палацу пІонерІв Ім. П. Пости­ шева. (Харків). ТелевІ­ зІйнr агентство сПІоиерІя». По місцях боїв Великої Вітчизня­ ної вІІІни. (СІмферополь) . 17.ЗО

17.00 -

мова.

с§

14.

Німещ.ка.

19.40 -

20.30 -

У ПРОГРАМІ ТЕЛЕБАЧЕН­ НЯ МОЖЛИВІ ЗМІНИ, ТОМУ СТЕЖТЕ ПО РАДІО ЗЛ ЩО­ ДЕННОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ ПРО­ ГРАМ О І ТА АФІ­ ШЕЮ РЕСПУБЛІКАНСЬКОІ СТУДІІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ .

8.20

15.55

Редактор Є. ФЕДАА.

52 номер 1968 рік  

52 номер 1968 рік

Advertisement