Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРА/Н. ЄДНАй1ЕСНІ

РІк 8ІІ,І,8ІІІІ. ХІХ

Робітники і робітниЦі, інженери і техніки, .майстри! Поліnшуйте організацію праці і вироб­ ництва, все.мірно з.міцнюЙте трудову дисципліну, забезпечуйте ри т.м і ч 1t У роботу nідnриє.мств! Боріться за режи.м е"оно.мії, nідвищуйте я"ість і знижуйте собівартість nродУ"Ції! Розгорне.мо всенародне соціалістичне з.магання за дострокове виконання плану /956 року!

52 (1345)

СТЯХАНОВ[UЬ

НЕДlnЯ

29 КВІТНЯ

1956

Орган Броварського районного комітету Комуністичноl парт" Украlнн та районноl Ради Aenyтa1ia тру,uщих Киlвськоl об.llасті

р.

ЦІна 15 коп.

(Із Закликів ЦК КПРС дО І Травня

ВАЖЛИВА ПОДІЯ В АНГ ло­ РАДЯНСЬКИХ ВІДНОСИНАХ У Москві і Лондоні опубліковано «Заяву про переговори Голови Ради Міністрів СРСР М. О.

глія і СРСР подаватимуть необ­ хідну підтримку Організації Об'єднаних Націй в її ЗУСИЛJIЯХ

Булганіна і Члена Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущова :! Прем'єр-Міністром СПО.1учеНОІ·О Королівс гва сером Антоні ІдеНОМ». У заяві вказується, що переговори, які відбуваолися 3 18 по 27 квітня між радянськими і аНГJlійськими керіВJIиками як у питанні радянсько-англійських відносин, так і в питаннях міжнародної обстановки в цілому,

по зміцненню миру в районі Палестіни і викон;}нню відповід· них рішень Ради Безпеки. В розділі заяви, присвячено~у питанню роззброєння, вказуєть­ ся зокрема: «Обидва Уряди по­ годи,1ИСЬ про те, що звільнення JlЮДства від загрози ядерної вііі­ ни є винятково важливим зав­ данням. Остаточна заборона ядерної збlJOЇ спрямуваНЮІ

ПРОВОДИJlИСЯ в дусі відвертості і

ядерної

реалізму. Заява від,щ;}чає, що між оБJ-

мирні потреби за.'lИшається їх спільною метою, і вони продов-

11а

жать

сторонами

досягнуто

згоди

енергії

зусилля

вик.rІЮЧНО

для

її досягнен­

НЯ». Обидва Уряди визнали та­ кож «необхідністr. досягненчя угоди про те, щоб негайно БУД11

говориться в документі, підписа-

'3роблені

ному М. О. Булганіним і А. I.~eном, визнали, що зміцнення

тою істотного скорочення під належним міжнародним контро­

радянсько-англійських

лем збройних сил держав з ВІД­

у

політичній

га.'1узі,

у

культури

галу;!! та

повідним

скороченням

у Великій Димерці чотири кол­ госпи: ім. Леніна, ім. Кірова

ім. Димитрова та ім. Шевченка:

Зайве доводити, що в усіх одна­ кові умови для розгортання сів­ би ярих культур, посадки кар­ топлі. Проте три з них спочатку Вибірково, а тепер на повиий хід сіють, а в артілі ім. Шевчеика два дні тому ще жодної сотки не було посіяио і ие посаджено.

Дозволено

До перебування в Англії Голови Ради Міністрів СРСР М. о. Булганіна і Члена Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущова. Н а

з нім к у:

М.

С.

Хрущов,

А.

Іден,

Селвін

-------*

*-------

Пере&увоиив М. о. Ву~rаиіиа і М. с. XpYIЦOBa в Аиr~іl Портсмут

супер-інтендант

озБРОЄНІ:

.'Іова Ради Міністрів СРСР М. і).

адміра;[ Содтер. Була вишикува­

на почесна варта

на прес-конференції перед пред-

Булганін обходить

них сил і озброєнь п'яти веЛІ!­ ких держав».

ставниками англіііської

ної

обома

ні справи одна одної». Керівни-

ві,

питанні

радянсько-англій·

ських торговельних віДНОС1lН обидві сторони погодились Bi~-

НОСНО того, ЩО розвиток торгівді між СРСР і Англією «міг внести великий BK,laJI у справу С1'во­ рення більш тісних відносин між

країнами».

представники

Радянські

внесли

конкрет!!і

пропозиції про значне розширен­ ня

радянсько-британських тор­ говельних відносин у найближ­ чі 5 років і передати англ ііі­ ським представникам до&ладниil список товарів, які могли б бу­ ти замовлені радянськими орга­ нізаціями. Як вказується в зая·

цей

список

бази

квітня вранці Голова РаДlI Міністрів СРСР М. О. Булганін і Член Президії Верховної Ради СРСР М. С. Хрущов ВИСТУПИJIИ

27

вивчатиметься

та іно­

земної преси у відомому лондоп­

ському залі ,І;,'ІЯ мітингів і збо­ рів Сентрал-хI'РЛ.

варти.

ськовии

моряків. стр ій

Оркестр

Го­

почес­

грає

вій-

марш.

М. О. Булганін і М. С. Хрущ~в у

супроводі

міністра

закордон­

них справ Великобританії Селві­

заяві

говориться:

нін виступив з короткою заявою. Потім з заявою виступив Пре­

м'єр

-

Міністр

Великобританії

А. Іден.

мають

рапорт

командуючого

гру­

пою радянських кораблів контр­

моряків,

які

виши­

прийняли в цьому питанні Спільну Заяву . В нЇіЇ констаТУЮТЬ~Jj

гостей вітав від імені командую­ чого військово-морською базою

шальне значення для підтриман-

Настає момент відплиття. М. О. lJулганін і М. С. Хрущов прощаються з особами, які їх

досягнуті вже псвні

результа'l'И

~

ги!». Крейсер «Орджонікі,в;зе» В супроводі ескадрених міноносців «СовершеННЬІИ»

і

«Смотрящий,)

виходить з бухти Портсмут і бе­ ре курс до радянських берегів.

(ТАРС). ~----

ня загального миру. Проте дого- в цій га.'lузі і висловлюються по- СТВОРЕННЯ ІНСТИТУТУ СВІТОВОТ ЕКОНОМІКИ вореності про засоби зюйсненнл

бажання

Представники СРСР і AHf.1Jii прийшли до конкретних ВИСНОIJків у питаннях Близького і ее· реднього Сходу, роззБРОЄНЮІ, розвитку радянсько-британських торговельних відносин, культуv-

гаJ1узі І;у.1ЬТУРИ, науки, техніки, спорту та в інших галузях. Англо-радянські переговори і заява про підсумки переговоріl! -важлива подія в розвитку англо-радяпськлх відносин. Вони

У Москві створено новий Ю~уковий заклад-Інститут світової економіки і міжнародних Bik носин Академії наук СРСР. В його завдання входить вивчення: закономірності розвитку суча~-

капіталістичної і соціалістичної, питань, зв'язаних з новою роллю країн Азії в світовій економіці та політиці, і так да.лі. Інститут світової економіки і міжнародних відносин видаваТА­

них та інших зв'лзків. У заяві

є

ного

ме

підкрес.1ЮЄТЬСЯ, що обидві країни «мають твердий намір зробити з свого боку все можливе, щоб сприяти підтриманню миру і безпеки на Близькому і Серед-

дальшого llOм'якшення міжнародної напруженості, зміцнення миру і безпеки народів. Саме Ta~ ЇХ розцінюють представники не­ редової громадськості всіх країн.

ньому Сході. З цією метою АIl-

----~

розширеНН:і

.... ----

Новиі спецlаnьниіі кІновипуск про перебуваННІ М. О. Буnганlна І М. С. Хрущова в AHrJlIJ На московських екранах ПОЧ'lI~

Спецвипуск

знімався

І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

fl

(ТАРС).

капіталізму,

економіки

і

політики окремих країн, взаєм:)відносин двох світових систем-

З кожним днем посилюється весняний паводок на БоJlзі. В Жигулях течію ріки тепер пе­ репиняють споруди Куйбишев­ вода, що тече через донні отв·)­

демонструватись новий спеціа.'ІЬ- ськиии і англійськими докуме'І­

ри будинку

М. О. Булганіна і М. С. Хрущова талістами.

на весняного па.во,JUtа. Величезні

ний

кіновипуск

Аигліі».

«Перебування

(ТА.РС).

щомісячний журнал

«Миро­

вая зкономика и междунаРОДНЬІе отношения».

ЗаповвеВВ8 Куйбишевського мора

ського гідровузла. Реве й бушує

ра~Я!J-

ням і ускладнила польові роботн. Доб'еТЬСI! 6иконання взятого зо­ бов'язання по вирощению висо­ кого

врожаю лише той колгосп і

TpaKT~pHa бригада, які дружно, opгaНl~OBaHO, у більш стислі стро­ ки,

НІж

передбачено

планом,

посіють

культури,

могами

і

було

за

посаДI!ТЬ

всі

причому

за

всіма

ви­

агротехніки.

Колгоспники бобрицької артілі імені Сталіна, механізатори трак­ торної

бригади

.NI! 3

т. Дарагою глибоко ють

це,

докладають

иа чолі

з

усвідомлю­

всіх

сил

до

того, щоб не втратити жодиої СПРИI!ТЛИВОЇ години. Польові ро­

боти ведуть пускаючи

Значна

комплексно, не до­

розриву

між

кількість

гідроелектростанції.

Але тут проходить лише части­

маси ВОІВ збираються в :Куйби-

колгоспниць, виконують

ними.

колгоспників,

шевському водоймищі. За кві· тень рівень його пі,ll;вищивел майже на п'ять метрів. Нинішньої весни намічено 1(0вести об'єм водоймища до 16,5 мільярда кубометрів. В наступ­ ному році в ньому буде зібрано 52,5 ИЇJlьярда кубометрів води,

механізаторів

иорми

пере­

виробітку

як

на сівбі, так і на садінні картоп­ лі. При нормі 5,5 гектара поса­ дили

картоплесаджалкою

тарів Це

картопл'. і е відповідь

8

гек­

ділом на Звернення ЦК КПРС і Ради Мі­

картоплі, овочів та

культур,

кувались на палубі.

проводжають.

Європі, усвідомлюючи, що мир і безнека в ЄВРОПІ мають вирі-

у справу

особ­

зерна,

На пристані Саут Реилуси Джетті-місце причалу креис~­ ра «Орджонікідзе»-радянських

В&,1адом

року

радянських

Перед мікрофОНОМ М. О. БУЛГі1-

лин.

важливим

нинішнього

Вона прийшла з запізнен­

ністрів СРСР дО всіх працівни­ ків сільського господарства кра­ їни про те, щоб забезпечити цьо­ го року Збільшенн. виробництва

Обговоривши проблему розвитку культурнпх та інших зв'язків між СРСР і Англією, сторо'щ

дальшого

Весна

року забезпечи­

урожай?

адмірала Котова. М. О. Булганін і М. С. Хрущов у супрово!\і Селвіна ,lIлоііда обходять ряди

рів.

зв'язків між обома країнами

цього

На пероні вокзалу Вікторія М. О. Булганіна і М. С. ХРУЩIJ­ на ПРОВОАжав Прем'єр-Міністр Вмикобританіі сер Антоні Іден.

«Представники обох країн н·здають особливого значення питанню гарантування безпеки в

цієї мети не було досягнуто».

що ви

високий

на Ллойда по трапу піднімають­ ся на борт креЙс.ера «Орджоні­ кідзе». Лунає команда «СТРУН­ ко! ». Радянські керівники прии-

залежне ддя того, щоб ПО&Jlасти пертів. Представники Англії із керівники заиняли місця у ва­ пристані. На флагштоку сигнад­ край гонці озброєнь в усіх части- свого боку відзначили, що бри. гоні спеціального поїзда. Поі:ц ної вишки порту Портсмут піднах світу і тим самим звільниrll танськиfi ринок відкритий длн виіхав у Портсмут з вокзалу німаються сигнальні прапори: народи від загрози нової війни». широкого кола радянських това- Вікторія об 11 годині 10 хви- «До побачення, щасливої доро­ в

керівників

Після закінчення прес-конфе­ ренції М. О. БУЛl'анін і М. С. Хрущов поїхаJІИ на лондонськиіі вокзал Вікторія, де їх чекав CIH'ціальний поїзд, який відходив у Портсмут.

ки обох країн заявили також, британською стороною з допоТепло попрощавшись з Пре­ О 14 годині 15 хвилИн крен· що «вони зроблять все від. нпх могою радянських технічних ек'> М'6р-Міністром Іденом, радянські сер «Орджоні&ідзе» відходить Bi~

Далі

му,

те

лива.

Фото В. Єгорова.

(Прескліше РАТАУ).

і, насамперед, скорочення зброй­

У

Ллойд

М. О. Булганін у радянському посольстві.

ь

інших галузях відповідає ресам народів обох країн.

запитати

колгоспу ім. Шевченка, чого піс­ ля цього варті запевнення в то­

iHTl\· Вонн переконані також у тому, що це сприятиме зміцненню загальнор) миру і безпеки». Радянські і англійські керівники висловили рішимість своіх Урядів сприяти дз..1ЬШОМУ змеlIшснню міжнародної напруженості, зміцненню взаємного довір'я та поліпшенню відносин між державами і вказали, щО «ОСНІ)ВОЮ ДЛЯ дружнього співробітництва і мирного співіснування всіх держав, незалежно від їх суспільних систем, є поважання національної незадежності і суверенітету, територіальна цілkність і невтручання у внутрі..-п-

торгівлі,

науки,

відносин

практичні кроки з МІ)­

року).

С І яти ш 8И ДКО, ВИСОКОЯКІСНО

8:1

в ряді обговорених питань. «Представники Радянського Союзу і Сполученого Королівства,-

1956

а також

ринництва. НІ!

норм

інших

продуктів

Масове

тва­

перевиконан­

виробітку

при

відмін­

ній якості робіт повинно стати у ці дні правилом у кожиій ріль­ ничій і тракторній бригадах, ланці.

- Колгоспники аРТІЛІ імені Сталіна, с. Pycahib,-заllВИВ дня­ ми

у

своему

виступі

ГОJlова

правліННІ! т. Хазан,-всі, ІІК один, зоБОВ'lІзалися перевиконувати норми

на

спланували

щоб

1-2

польових

роботах.

роботу

траВНIІ

таким

МІ!

чином,

доповідати

не

тІльки про завершения сівби, але і посадку картоплі. Трудів­ ники

колгоспних

нова

на чолі з парторганізаціею

не

раз

ланів

доводили,

що

с.

Руса­

вони

вмі­

ють боРОТИСIІ за здійснення ВЗІІТИХ зобов'язань. Слід сподіВІі­ тися, що вони і на цей раз до­ тримають слова, і ЇХ патріотич­ ниА приклад наслідують всі кол­ госпи району.

ДанІ перших днів польових ро­ біт показують,

що як

у

Бровар­

ській, так і БОбрицькій МТС все ще НИЗЬКИй середній виробіток на трактор. І це перш за все то­ му,

що

змагаии.

у

бригадах

ще

носить часто загальниА характер.

Серед

трактористів,

які

працю_·

ють на ланах плосківського кол­ госпу ім. Леніна, немае боротьби за перевиконання змінних норм, що е сьогодні основним у зма­

ганнІ. До цього часу ие устат­ кований тут вагончик всім необ­ хідним ДЛІІ культурного відпо­ чинку трактористів. Цього року особливо дорога на весняних роботах

кожна

година.

Забезпечити безперебІйну роботу кожного посів ного агрегату про­ тягом доби-бойове завдання. Трудящі району, як І весь ра­ ДlІнськиА народ, на перед трав­ невlА вахтІ. Відзначимо велике міжнародне свято ТРУДІІЩИХ пе­

і ВОНО розі.'ІЛ6ТЬСJl широким МІ) - ремогою на веСНlІнlА сІвБІ першорем. (ТАРС). го року -шостої П'IІТИJМ'Іu.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Більше продукції-менше

Неjlіпя,

затрат

НАОЧНА

На початку нинішнього року fiухгалтерія <tpTiJIi з допомогою

тисячі карбованців різного дрібного інвентаря, а служить він

за тваринами. Ось декілька фак­ тів. Якщо J\оярка Одьга Логви­

активу підрахувада затрати пра-

зовсім ма.'ІО, бо за ним ніхто H\J дог.lядав. Тепер інве нтар йкріп.1ЮЄТЬСЯ за окремими особаМИ , і· вони відповідають за його збереження. Перег:IЯНРИ нuрми виробітку та розціНI\И, врахувавши при цьому ріст Мl'ханізаціі. Наведемо декіл ька ПРИI\.lадів. Якщо весною минрого року за розки··

ненко торік з а січень-дютиіі одержа;rа від зrtкріпденої групи корів 1504 JIітри :ІІолока, за що ЇИ нараховано було 106 труд()­ днів, то з<t перші два місяці ЮІ­ нішнього року-3770 літрів і 144 трудодні. Або взяти доярку Марію Конах. У 1955 році за такий же період надоїла 148{) літрів молока виробида 71

подарс тва, наміТИЛIl :!<lХОДИ, щоб

дання

тонн гною і торфу З3-

трудодень,

уже

писувади

1,5

3400

ці на це нтнер сіл ьськогосподарс ы\її проду кції за минулии рік. Вияви.'ІОС Ь , що виробництво центнера зерна обifiШ,1 0СЯ в 3 труд!;дні, овочів-3,5, фруктів-9, моЛОl\а-7,4 , свинини-в 14,5 труДОДНЯ. Переглядаючи перспективниil пдан розвитку громадського rv ~ -

15

трудодня , то теп"р

а

тепер

137.

-1,25.

топлі і кукурудзи з підсипкою В

корів за березень і квітень.

бівартість . За пропозицією l\о.1Госпників здійсни.lИ ряд :Іаходів. На др угій і третій ді.1ЬНИЦЯХ СI\ОРОТfI-

гнізда місцевих добрив. Щоб п.)садити гектар одної чи другої ~ цих К}'льтур, ааПИСУВaJlИ 22,5 трудодня, а нині на 4,5 трудо-

Більш глибоко вникли також і в організацію праці на свино· фермі, трудівники якої борються цього року за 30 центнерів «BrJ-

ли двох завідуючих феРМ<tМИ, а їх оБОВ'Я З І';И ПОК.ШЛИ на бриг.'}дирів )'творених тут КОМПJIексних бригад. П<tрниководи, як Biдo~o . працюють на наРНИІ,ах не цілий

дня менше. Механіз:щія на фермах наб'Lгато ПО.lегшила працю тваринників. Корми ДJЯ худоби підготовляються за допомогою коренері-

нини на 100 гектарів ріллі. Те­ пер свинарка, яка працює на відгодівлі, за кожні 10 кілогра­ мів приросту живої ваги тварин у ~ІОлодому віці о~ержує 2 тру-

рік, а тідьки в зимово-весняний

зок, коренемиііок,

додні, а за І;ОЖНУ з няту а від­

кормозапарни­

період, поки не виростять розса -

ків та інших машин. А між тим

ди . Проте трудодні їм нарахову-

норми і розцінки були такі , як і до того, що механізували ці трудомісткі процеси . Для роБОТl1 на феРМ<1Х МІІЄ певне ;шачення і пора року . Врахувавши це, встанови.1И нові норми і розцін­ ІШ . Доярці, наПРИК.1ад , в зимо­ вий час ;щ кожні 10О літрів Hil-

вали регулярно, не з алежно Bi,~ пори року. Тепер їм записувати­ муть трудодні ті,1ЬКИ за час ро­

боти на паРНІшах. Скасувади з 1

квітня ш)­ 4 обліковців у ріль­ бригадах і на твз ­

сади ничих

ринницьких

фермах,

!\Іірщик~,

доєного

2,5

~1O;IOKa

нараховуємо

:1а­

бригадира Ш.1ЯХОВОЇ бригади, пе­

раз

редавши його обов'язки бригади­

Раніше ' для фуражирів існ)'ва.lа

Так само з ОПJатою і те.lЯТНИЦЬ та інших ДОГ.lядачів худоби. На модочно-товарній фермі за­

поденна

мість

ру садової бригади, оплата,

раховують

70

12

вартових.

а тепер їм

процентів

на­

трудо­

днів по відношенню до трудоднів, виробдених дояркою. Вони стала після того набагато краще пра­ цювати .

Здорожчується продукція і за рахунок всі.1ЯКИХ наК,lадних вит­

рат.

Щороку

колгосп

купує

Нові

н1

трудодня, а в.lітку-l,5.

три-чотириразового

запро­

ВilДИ.ПІ дворазове доїння корів . Це дало змогу закріпити :Ja кож­

ною ДОЯРКОЮ по 13-14 корів­ на 3-4 бі;rьшс, ніж раніше, і вивільнити на інші роботи д~ ­ кілька кодгоспниць. Надій моло­ ка після того підвищився, бо по­ ліпшився раціон кормів, догляд

сорти

насінного

голову-l

трудодеНf>.

свинарок

ти.ПІ ~шйже на днів менше, буде

тисячі ТРУДI)-

ніж за такий

ріод минулого року

2

пс-

аекономлено

По сторІнках щоденних стІнгазет

Нагородження Почесною грамотою роки

підряд

Сl:ко-молодіжна

комсомоль-

ланка

наШОІ'О

КО}ІСОМОЛЬСЬКОЇ організ ації І . Ю~-

мировець,

добивається

загальних

зборів що­

2

ilГРОНОМ,

ІІі

зоотехнік . ім. Молотова,

премії

по

1000

карбованців

:шнкам , які одержать найвищий

Колгосп с. Гоголіа .

DJlожай

кукурудзи,

lІІ!очів і

І\ОРМОВИХ

буряків.

ширше

~\a

~. спіш не виконання цього плану

здійснення величного ПJIану шостої п'ятирічки, що яв.1ЯЄ собою новий етап могутнього піднесен-

у ве.1ИКій !ІІірі залежатиме ві,:( дальшого неУХИ.1ЬНОГО підвищен­ ня продуктивності праці в }'сіх

ня соціалісти'IНОЇ економіки, під-

гадузях

господарства.

**=======;j

Безперервне

дуктивності

і ГОolовна

підвищення

пр()­

праці-виріша.1ЬН:\

аростання і вдо­

соціа;lістичного

ВIf­

робництва, зниження собівартос­ ті продкції і збільшення соціа­ Jістнчних нагромаджень. На цій основі в нашій країні відбуваєтьсн :Jниження цін, підви­ щується реальна заробітна щла­ та, поліпшується матеріальне становище всіх трудящих. «Ра­ ДІОди

-

знають,

зується у звітній

вка­

доповіді

ЦК

КПРС ХХ з'їзду,-що підвищен­ ня продуктивності праці-це основа зростання їх добробуту» .

В. І. Ленін вчив,

Підведе но

підсумки

що

підви-

наЙГО.10вніша Y~IOBa перемоги HtIвого с),спі'ІЬНОro даду, вимагає

нашого

КО.'Ігоспу.

Першість-.за

Дмитровичем

Климон­

цтва палива, з~ліза, машин; неу-

вості СРСР

1913

перевищила

року в

27

рівень

раз, при цьому

виробництво засобів виробництва з росло

60

в

раз,

виробництво

предметів споживання-в 11 раз, виробництво електроенергії 'і 86 раз, <t продукція машинобу­ дування-бі.'lьше ніж у 160 раз. Могутній

розвиток продукти;~­

НИХ сил створив всі матеріаль­ ні

передумови

)l.ЛЯ

невпинного

підвищення продуктивності пра­

ці. 3а відносно короткий іСТОРИ'І · нии СТІІОК-З 1913 ПО 1955 рі,. -продуктивність праці в про­ мисловості

майже у вищення

нашої

країни

зрос.~3

раз . За рахунок під­ продуктивності праці

8

в першій П'Я'lирічці було

одер­

загально[·()

приросту промислової продукціі, в другій-69 процентів, у чет­

намі .

усіх галузях наро,:{НОГО господар- чається да.'lьте могутнє

піднР.-

Жданов, Сталінської області. H~ з~воді імені. Ілліча працю"

семінар по вивченню економіки СОЦlа~IСТИЧНИХ ПІ.щриємств . Нз

семінарі навчається бдизько ста. ЧОЛОВІК. .u • Н а з нім к у: заняття се,:tlнару ~ леКЦlIІНО~У заЛІ. завод­

Інженер

техНІЧНОГО

прогресу

В

шостій

в І

ства . РаДЯНСЬІ'ИЙ народ, керова- сення продуктивних сил Радяп­ ний Ком),ністичною партією, по- ської країни. Як і в попереАні слідовно

здійснюючи

вказівки,

їну

у

ленінські

перетворив нашу

могугню

кра-

іщустріальн'І-

КОЛГ()СЛНУ державу. В

1955

році

За сумлінну ~ювському

роки, найбільш пами

швидкими тем­

розвиватиметься

важка

промисловість, яка є непохитною основою всьог() народного roсп?­

валова ПРОАукція всієї ПРОМИСJlО- .в;арства.

працю

т.

присвоєно

Кли­

звання

«Кращого шофера» і видано гро­ шову премію

250

карбованців.

«Соціаnістична праця». Колгосп ім . Маленкова, с. Світильне .

п'я'гирічці

хильного

шофер

р е монту.

насампере;J; розвитку важкої про- вертій-70 процентів, у п' ятіл мисловості, збі.1[ьшення виробни- -більше двох третин.

Фото П. І(ашкеля.

«3а комунізм». І(олгосп сБільшовнк», с. Рожнн .

СОЦіаЛІС­

тичного змагання між ШОферами

щення продуктивності праці, як жаН0 37 процентів

(Прескліше PATA~).

будуть присуджені Хавро і С. Верченнадоїли від закріп­ по 1446-1438 літ-

рів МО,10ка .

к р.а Щ и й

кіл(}­

50

що вона добре

PlOB<t

сконалення

дянські

В. К , ЖураВJlЬОВ.

сяці нреміі дояркам Г. 1\0, які вже лених корів

стати для підсіва.ння на 10 гек­ тарах луків. І. Марченко.

сеМІНару

п()передніми даними, у цьому мі­

картоплі,

на «ГАЗ-51» пройшла 110 ти­ сяч кі.l0метрів без капітального

ЗЛІва-кеРІВНИК

«Стапінський закпик».

ПРЕМІї ПЕРЕДОВИКАМ ЗМАГАННЯ

ським . Довірена йому автомаши­

вищення матеріадьного добробуту і крьтн>ного рівня трпящи'l.

бібліотеки .

граМОТIJЮ

Колгосп сЧервоиа Україна», с . Гоголів .

успіхів у своїй роботі. Відзначя­

викори-

радянсыйй народ, керованип RомуніСТIІЧНОЮ партією , B~e

партійної

Почесною обкому ЛКСМУ.

значних

міСЯ'lні премії-75 і 50 карбо­ ванців-кращим дояркам і 3 рі'і-

О. Дорош,

жане насіння вирішено

ВАЖ.lIIВА ~MOBA ВИКОНАННЯ П'ЯТИРІЧКИ

ської

лася ланка на вивозці місцевих д()брив і цієї зими, за що Harj-

секретар l.оджена

очолює

на різних ділянках.

======~

імені

*==========~

МИl\о.lОЮ

народного

колгоспу

Фото М. Строя .

в місцевих умовах буде висіяно росте на в()логому грунті. Одер­

рооу голови колгоспу і агр(}нома.

боротьбу

ланок

'k==========*

Рішенням

В. Бупавка,

насіння для JII)()ведення дослідів вості її в тому,

З листування з ними він дїзнав-

розгортає

городньо-овочевих

К(lдГuспнш.ів установлено

колгоспу ,

кий проти м(}розу, МaJI()алколоїд- грамів білої Iroнюшини . Особли­

По'дібні посилки і вантажі час· то 'надходять в Троєщину на ад-

нау­

передових

матеріалу

поля.

з

~oг(} дослідного

зання

П. Андрєєв, голова

ний, ВИСОІ,оврожаИниЙ. Одержане

встан(}вив зв'язки

зоб,;·

в'язань . Районна партійна організа . ціи посилила за останні\-"І ча.: увагу иаочній агітацїі-скл.l· дової частини ідеологічної ро· боти. У таких колгоспах, як ім. Калініна, с . Літки, імеі!і Леніна, с. Семиполки, «Біль­ шовик», с. Рожни, ім. Ватуті­ на, с. Пухівка, та багатьох іll­

Жданова.

прибдиз­

дена

ковцями

ХІД

ними

Н а з нім к у: завідуючий клубом с. Красилівка М_ Яку­ бовськиil за виготовленням плакатів про соціалісти~ні зобов'я,

но :З7 тисяч труд.)днів .

ції неда.вно одержано

ТУСОВ

взятих

року, а до кінця

З Уладівської селекційної стан­

ного поля Pociii:cbli.oї РФСР. В посидці-насіНіНЯ багаторі чного люпину. Агроном колгоспу С . Ма­

великз,

ції популяризується соціаліс· тичне змагання не тільки в клубах, центральних садибах, бригадах, але і вздовж ву­ лиць села. У виготовленні на· очної агітації беруть активну участь працівники сільських культурно-освітніх закладів.

ЗРОСТilI; КО.1Госпу, яку

продуктивність праці. 3а квітень місяць нинішнього року витра­

дуже

u:их, засобами наочної агіта­

Два

багаторічного люпину . Вї.н стій-

дослід­

.

подегшується.

цих заходів в колоспі

ЛJ •

передовиків,

виконання

Досвід показує, що по­ тваР!І­

В рсзудьтаті здійснення всіх

ТРУДЯЩНХ

досягнення

ІНІ ,~ають добрий приріст, а пра­ І{Я

змістовного ,

особливо тоді, коли в них відби· ті факти з місцевого життя -

дібна практика вигідна :

ся про цінні сортові властивості

Судогодського

си

Переходимо на дворазову годівдК'

свиней.

значення

дожньо оздобленого плакату, транспаранту, повчальної діаГР·;І· мн дЛЯ ШНРОКОГО розгортання дійового соціа.lістичного зм.~· гання за успішне виконання історичних рішень ХХ з'їзду КПРс. Іх сила ВПЛІІВУ иа широкі ма·

одержа.lа доярка від закріплених

годівді

року

1956

АГІТАЦІЯ

мобілізуюче

Ще більше MOДOK~

В КО.1ГО С П імені Вороши.10В<\ надііішда пос илк ;t вагою 11 кілограмів. Вона буда відправ­ з

переоцінити

відповідно

11 цьому році не тмьки збі.1ЬШИТИ виробництво ПРОДУ1:ції, аде і значно зменшити со-

Або взяти садіння кар-

і

Важко

квітня

29

Виробництво

засоБІВ

виробництва за п'ятиріччя збіль­ шиться приблизно на 70 про ­ центів,

а

предметів

наРОДНОl'и

споживання-приблизно

на

60

процентів_

Велика увага

в новій

п'ЯТ,I­

річці приділяється дадьшій елек­

трифік:щії країни. Випереджаючі темпи

розвитку

енергетики

З::l­

безпечать у 1960 році виробіток 320 млрд. кіловат-го,lІ;ИН електро­ енергії-на 150 млрд. кідоват­ ГО)І;ИН більше, ніж у 1955 році. В галузі сільськогосподарсько­ го

виробництва поставлено

дання-на

основі

зав­

підвищеЮІJI

врожайн()сті, освоєння нових зе­

мель, розширення посівів куку·

рудзи Ао вести до кінця шостої п'ятирічки щорічнии валовий збір зерна до 11 міJlьярдів пу­ дів, ПО.ll;воїти виробництво м'яса,

насамперe.ll; за рахунок відгодіВlі свиней. Найважливішою умовою виI\l)­

капнН" цих завдань є підвищеНН:1 продуктивності праці. За п'яти­ річчя

вона

має

зрости

мисловості не менш як процентів,

в

менш я[~ на

52

в

на

про­

50

будівництві-не проценти, на зз­

лізничному транспорті-приблиз­ но на

34

JIроценти, у радгоспа~


Неділя,

квіткя

29

року

1956

СТАХАНОВЕЦЬ

Доярки борються З8 кожний JliTP MOJlOK8

В середині березня )J;оярка О,l!'ксаllдра Лrбединець висловr!-

ла зоотехнік"J таке побажання: - Хочу 1І0пробувати повне

роздоювання

І,ОРОВИ

'*

РТС

озповlдь І

-

зав дуючого

ЛЯЛЬКІ'.

ЕЛЮКА-

Ф

ермою

колгоспу Ім. ЛенІна

ка

в

день _ .

Хорошии

приклад,

як

це

д()ярку . ПОJIснила, ВИМОГІІ

стаВ.1ЯТЬСЯ

ванням . чає

Воно,

ці,lИИ

підтрима,1 :\ надбавки наукові

100

роздою­

Протягом двох тижнів надої під- мі підвищуються. Ясно: кожна ВИЩУВilЛИСЯ . Приблизно десь 3 доярка хоче бути першою. Особ­

гають вести ПОJIьові роботи KO~I­

квітня від ЛЯ.1ЬКИ бро надоєно

плексно,

як відомо,

на

ВК.1Ю­ заході!},

прибавку

МО­

.'Іока, добрий догляд і утримання

15.0рів, застосування правильної гехніки ДОЇННЯ. ДО того часу ЛЯ;lJ,ка давала R

28 , 3

абсодютно правильний раціон.

Щоб було пее так, як на-

ука

каже!-повторила

Олек-

сандра.

В раціон Ляльки було но

кjлограми пивної дробини,

3

кі.'Іограмів січки,

6

введ()­

кілогра­

25

мів .1ЮПИНОВОГО силосу,

кіл')­

5

Завдяки цьому надої і по фер-

грамів соняшникової маКУХІI.

.

.1Ітра

молока.

Який висновок а усього цього було зроблено? Перш за всв , це наочно показадо всім, які мождивості ми маємо д.'ІЯ підвищен-

диво старається в цьому наПРЯJ{ку Оо1ьга Рябуха. В першій де­

каді квітня вона поставила, як потім призна.'Іася, таке завдан­ ня: надоїти на корову за кож­ нии день по 12 дітрів модока і

ня надоїв. Для всіх тринадцяти доБШІаСЯ свого.

доярок цей факт був досить песередньому 20 ,1ітрів молока JI реконливим .. Всі побачи;ш, чого день, і от поча:IОСЯ роздоювання . може добитися доярка, КО,lИ наДоярка перш за все ПОПРОСИ.1а, ПО.1егливо візьметься за діло. щоб ддя корови UYB забезпечений Авторитет О.lександри Лебеди-

-

нець значно :ljJіс піс.1Я цього, хоч він і до того високий був.

Про неї доярки кажуть, щО «C~ша вміє модоко взяти від коро-

..

ньому на корову за кожний день декади нею iiyд~ надоєно не

менш як по 15 літрів. Ясна річ, нас цікавлять і так!

мі.

Адже

ми

да.'ІИ

зобов'язання

надоїти за квітень 320 літрів МО­ І, безперечно, ми олово

.10ка.

ше

своє

порядку

зп­

довування кормів: спершу дроби­

додержимо .

ПРИ;Jнаюсь

відкрито,

що

по­

на і січка, тоді сидос і, нареш­

СJIУЖИДО нам ще одним фактором

ті,

в підвищенні надоїв. Це-.'ІЮПИ­ новий силос. Ми досить твер.,о вже перекuналися, що на підви­ щення надоїв МОl10ка він ВП.'Іивав

сіно.

Корову

щодня

прогулянку. ПОІ)ЯДОК,

що

проходити

вигонили

Будо ЛЯ.'Іька

не

на

встаНОВ.'Іено

мснш

має

ЩОДЮІ

2

як

навіть

кі,1()­

метри.

Перед цим її чистили, а 1\(),1И треба будо, і миди. І взага­

краще,

ніж

силос

рудзяний. Такого сидосу ми вже торік

заготувади

-

достатньо

бдизько

ла, і в кормушці перед тим, як

біля

туди

стаємо в квітні ЇІ травні. Восени взяди зобов'язання Н.!­

завжди

бу 1:1

чистота і !ІОРЯДОК. А.'ІС днів через п'ять

корона стала гірше' їсти січку. Стали давати в день грам по сто СОl1і, аде й це небагато ДОПОМОГI10. Т\І­ ді, оскідьки надої щодня підви­ щувалися, раціон дещо змінwш.

ра;!

Невтомна трудівниця старанно доглядає тварин, завжди СВОЄ-

у роботі добивається колгоспни-

час но їх годує, підтримує у стан­

ця Хима Марченко. Торік вона одержала і виростила . від кож-

ках чистоту. Зобов'язавшись одержати нинішнього року по 25

ної з закріплених свиноматок ІІО 18 поросят.

норосят від кожної свиноматк If, КОЛГОСПНИЦЯ 33 першин опорос

і

ціоналізаторських

підсобних

сіль-

200

Згодовано

тонн, а решту викори­

всі

працівники

3000

ферми

бо­

щоб одержати

по

літрів, і одержимо.

ну,

готуємо

грунт

під

кукуруд­

зу та нізні культури.

садимо

картопдю.

клубнями під лопату і внеС,lИ в гнізда

них

органо - мінераль­

П.~оща

живлення

50Х50 сантиметрів. Третій день працює саджалка .

Тракторист МихаЙl10 Литвин умі110 водить машину «ХТЗ-НАТІ'І, КОдГоспниці Па.'Іагія Богданович, Євдокія Дарага та інші своє ча:> но засинають у бункери саджа.1-

ки картоплю. Їздові Григорій По­ номаренко, Опанас Богданович та Іван Jl укашенк() безперебійно доставляють еадивний матеріал у !Іоле. Хороша організаціЯ-;J1-

дивний матеріал, розкидають ТІО !І.~ощі гній і торф Д.1Я приорю-

вання-по 30 тонн місцевих добрив на кожен гектар.

наС,lідують

всі

свинаРКIІ

Г. Філатов, голова

колгоспу.

І(олгосп ім. Ватутіна, с. Пухівка .

тракторист.

Темпи роботи щодня нарост:>.­ ють. Саджа.'ІКОЮ і вручну вжl~ посадиди 20 гектарів. Змагаю­ чись з першою рільничою бриг~­ ДОЮ, КО.'ІГОСПНlIКИ нашої брига;щ дали

С.10ВО

завершити

картопді на площі до

70

садіння l'рктаріі!

8 травня. Вдень і вночі гудуть тракт:)­

ри на полях артіді. Колгоспники і механізатори борються :Іа ус­

пішне

проведення

плексу

весняних

всього робіт,

ко"­ за

те,

щоб зібрати нинішнього року ви­ сокий

урожай

всіх

культур,

у

тому числі по 150 центнерів картоплі, по 30 центнерів куку­ рудзи і по 180 центнерів овочів з гектара.

Ф. Федоровський, бригадир рільничої бригаДІ! N2 З.

І(олгосп ім . Сталіна, с.

Бобрик.

ксрує

А.

Ситько,

посаДИ.'Іа

2

гектари ранньої каРТОШІі.

П. Жигало,

І(олгосп ім. ЮРОі3а.

с. Заворичі.

------

Розwирюемо посіви Минулого мав

247

мадського

артілі.

порука успіху в роботі. За пер­ посаДИ.1И S гектарів каРТОП.'Іі-на 2,5 ге!,· тара більше норми. - Це наш трудовий подару­ нок на честь 1 Травня,-з аЯВИIІ ший день машиною

*** Перша рільнича бригада, якою

Гаряча !Іора у каРТОП.1еводі!!. Вони закінчи.'ІИ перебирати са­

року наш

ко.'Ігосл

гектарів безалколоїднu­ що дало МОЖ.'Іивіс'гт,

збідьшити ва.'ІОВИИ збір зерна і зміцнити кормову базу ДI1Я гро­

одержа.'І3 по 10,3 поросяти від свиноматки. Приклад Хими Мар­ ченко

суміш

добрив.

го люпину,

с. В . -Днмеркг.

кращо'і свииарки

Понад !І'ЯТЬ років працює свинаркоlO і все кращих УСПlхlВ

в державних

тонн.

700

рються за те,

За прикладом

розриву

ярих, !Іідсіваємо :Іріджену озими·

доїти в 1956 році по 2700 .'ІіІ­ рів молока від корови. А.'Іе за­

Тихон Михайлович Селюк. Фото М . Строя.

допускати

куку­

'Лі на тому місці, де вона стоя­ кдався корм,

не

між ними . Наша бригада так і робить. Вже іІосіЯI1И 25 гектарів

Одночасно

ви». Навіть від первістки Ка'р- окремі рекорди доярок іГО.'Іовне тини, застосувавши повне роз- -високі показники по всій фер­ ---I~

~. мови НІІнішньої в ес ни вима­

А це запа.'ІИЛО й других. В Зоuов'язавшись зібрати по 18п другій декаді квітня досвідчена центнерів Ко1убнів з гектара, під доярка ЄВфросинія Скиба надоює оранку ВНСС,1И по 20 тонн гною від корів Вітки, Іграшки, РаЙК!І і торфу на гектар. Ранню кар­ по 16 літрів молока, а в серед­ ТОІШЮ посадили яровизованими

грамів сіна. Доярка якнайсуворі­ дотримува.'Іася

Х О рош а орг а н і з а Ці я­ запорука успіху в роботі

иІ) дій.

які

І\омпдекс

розрахунком

давалося

ОО

перед

спрямованих на :Ібільшення удоїР.. Це достатня і вміла годіВДf! з

МО.10ка

З КОЛГОСПІВ

кав бажання проявити свої си-

Бум введено ще картоплю. Крім ли. Зараз маfiже в кожній груцього, ЩОДНЯ на кожний літр пі є корови, поставлені на pOJ-

охоче

ОСТАННІ ВІСТІ

іі

наука l\ajЬ·.(', тоді ПОДИВИМОСЬ, що це дасть.

Зоотехнік

нА CDlliaJlcru"I,Nu~ '-.«1_ tфф.JrD А\ оо А\ Х

завжди буває, і в других викли-

'*

Тільки так, щоб все було, як

доювання, Лебединець тепер одержує по 23-24 літри моло-

з

тваринництва.

рядку сортообміну.

У

Пі)­

цими днями

відпустили 250 центнерів насін­ ня цієї культури КОl1госпам В,)­ .'Іокодамського

району,

МОСКОР.­

кормового люпину матимемо лос,

250

гектарів, а на сп­

зедений

приорювання

конвейєр на

значно

РОЗШИРЮЄ.ІІІ)

пдощу під люпином. На зерно його

ДЛЯ

180

гектарів, який розмістимо у ш­ ровом у поді. Вже посіяли 50 гек­ тарів люпину на зерно і зеле ­

ний корм Д.'ІЯ худоби. Сіємо та­ кож ранні ярі і садимо картопдю.

М. Шевель.

ської об.1асті.

Тепер

і

добриво

агроном.

І(олгосп ім. АНДjJєєва. с.

Богданівка.

пропозицifi.

вому масштабі, втягнути основну

СЬКОГОСПОД:lРСЬКИХ підприємствах -примизно на 70 процентів і в колгоспах-приблизно вдвоє.

Лише за ЧI)ТИРИ роки п'ятої п'я­ тирічки на підприємствах надій­ шло більш 6 мільйонів раціоналі ..

масу робітників в творчу роботу

За рахунок підвищення про· дуктивності праці в шостій п'я-

заторських пропозицlИ, з ЯКІІХ бмьше 3,5 !lДН. впроваджено,/

Великою рушійною сидою CJціаJlістичного змагання ста.'ІfI новатори-передовики виробни-

їх &ерівництва ПРОМИС.'Іовими · Мідьйони працівників промиспідприємствами, будівництво,u, ловості і сі.1ЬСЬКОГО господарколгосшми, МТС і радгоспами. ства, озброєні історичними рі­ Організація соціадістичного зма- шення ми ХХ з'їзду КПРС, пригання за виконання і переВИК\J- водять в дію внутрішні резеРВІ! нання завдань нового П'ятирі'J- підвищення продуктивності пра­

тирічці повинно бути одержано 80 процентів приросту промислової !ІРОДУКЦії. А ЩО це ЗН:l·

виробництво. Вони значно поліп· шили техніку, технодогію і організацію виробництва .

цтва, ряди яких ростуть з кожним днем. Вони розкривають в змаганні своє вміння і обдаро-

ного П.1ану, організація мас на ці, щоб добитися нових успіхів нові трудові подвиги, розвито!> у будівництві комуністичного їх творчої аl\тивності і ініціати - суспі.1ьства в нашій країні .

ваність, передають

ви є найважливішим державним

чить? Досить нагадати, щ() дише

один

процент

дуктивності щорічне

зростання

праці

пр.>­

забезпеч}'е

збідьшення

видобутку

вугілля на 4 млн. тонн, вироб· ництва електроенергії-на 1,3 МI1РД. kiJIobat-годиn, видоб)'Тку нафти-майже на 800 тис. тонн,

виробництва

тканин

на

-

75

млн . метрів і т. д.

Підвищення продуктивності праці в шостііі п'ятирічці забез­ печуватиметься

широкими

ГО.:ІОВНИМ

заходами

електрифікації країни ,

у

чино\!

спрзві впровад­

ження нової сучасної техніки R промисловість, сільське господар­

ство,

транспорт,

інші

га.'Іузі народного

будівництво

'1':1.

господар­

Аде

підвищення

продуктив-

ності праці за.чежить не тілыии від техніки та її Удосконалення.

В значній мірі воно задежить ні;, КУ.'Іьтурно-технічного рівня тру­ дящих. ~T новій п'яти річці веД!І-

по вдосконаленню виробництва.

свій ДOCBi.~,

свої досягнення іншим, підтягу-

ють відстаючих. що

здійснення

З<lВ,1<lННЯМ.

А.'Іе зрозумі.'ІО,

гр:шдіозних

Г. ГраДОВІ кандидат економічннх наук.

*

ПJ1:.l­

нів комуністичного будівництва вирішується не рекордами пер~довиків, а високою продуктивнk­

ка увага приді.'ІЯЄТЬСЯ да.1ЬШО'!У тю праці всіх працівників пр,)­

розвиткові народної освіти, що сприятиме піднесенню І>валіфі­

кзції і продуктивності прат\і трудівників про.vИСl10вості '1':( сі.'ІЬСЬКОГО господарства.

MOГYTHi~1 джерелом , якс ,~:\" можливість забезпечити не тіл!, · ки

виконання,

але

й

перевико­

нання завдань по різкому підви­ щенню продуктивності праці, f. невичерпна ініціатива ТРУДЯЩtlх мас, що ВИЯВдЯЄТЬСЯ в соціаліс­

ства і підвищення на цій основі технічної озброєності праці.

тичному змаганні. В . І. Вltазував, що соціалізм,

Велике значення в цій справі кає також широке і постійне впроваАження у виробництво Р:l.-

нивши працю від ярма

Ленін звіль­

eKCIJ.JIY-

атації, створює можливість ро:з­ горнути :Ікагання ~ійсно В касо-

мисловості і сільського господа р -, ства. Необхідно

ширше

сюджувати

ззпроваджуваТl1

досвід

і

новаторів

передових

виробництва і

колективів

підприємствах,

розпов­

в

на

інших

колгоспах ,

МТС і радгоспах. ~'спішне п' ятирі ЧНОГО

виконання ПJ1ану,

шостого

говориться

в Директивах ХХ з'їзду КПРС, будуть вирішувати люди-робіт- . ники, колгоспники, інтелігенціи, їх самовіддана, героїчна праця, буде вирішувати організаторська робота партійних, радянських і госпоАарсы\хx організацій, рівечь

Челябінська область. На Мггнітогорському калібрувальному заводі СТБорено новнІй цех , як~й випускає болти і гайки для під­ приємств сільськогосподарського маШ!1Нобудування. Вони виго­ товляються способом ХОЛОДНОГО внсаДЖУRЗННІІ автоматами віт­ чизняного

лінію.Н а

виробництва.

з нім к у:

які

становлять

механізовану

поточну

один З прольотів нового цеху.

(Прескліше РАТАУ).

\\

Фото В. Георгієва. ~


СТАХАНОВЕЦЬ

4 Реактивний

НеАіпи,

пасажирський лІтак

29 квітнн 1956 року

Новини Сільськогосподарськоr літератури

Бібліотека колгоспного агронома і зоотехніка На

допомогу

сільського

спеціалістам

господарства

Дер­

жавне видавництво сільськогосподарської літератури

УРСР

випускає

«Бібліотеку

водопостачання

Ю!:. .

ферм,

В

них

відображаються

багатий [(освід передових МТС, колгоспів і радго-:пів, новато­ рів сільського ~осподарства. У

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД

мисловіСТІ:> випуск

В КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ трудящі

свято

1

Травня

капітадістичних

країн

:lустрічають

в умовах піднесен­ ня боротьби за свої життєві пр:\­ ва й інтереси. До цього їх спо­ нукає дедаді СИJlьніша експлуа­

тація,

ваJ!~КИИ 'rягар

броєнь, зростання

ків.

Борючись

реальної

гонки 0;1-

цін

і подат­ підвищення

за

заробітної

П.1ати,

тру­

дящі виступають ПРО'l'и капіта­ лістичних порядків, за мир і по­ діпшення y~IOB життя .

За останні роки в країнах ка­

П('Їlських країн:\х . В Ітадії чис,­ страіікарів

Jl()

перевищи.'ІО

у

минудому

У Франції-3 мільйони . Масові страик!! тривають і в 1956 році . Все частіш (' надходять пові­ домлення про висгупи робітни­ чого кдасу в капіталістичних країнах 2 приводу найважливі­ ших питань сучасного політич­ ного життя. В багатьох країнах ведикі профспідкові організаціі різних напрямів висловлюютьсд за дальше пом'якшення міжна­

зростання

родної

напруженості,

страйкової боротьби. Навіть згі);­ но з заниженими офіціальними

нення

гонки

піталу

віданачається

році

мідьйонів чодовік,

5

мальний

за

припи­

озброєнь, за

розвиток

нор­

світової

ТОl)­

даними, чисдо учасників страй­ гiВJIi, зокре~а, торгівді з країна­ ків в 11 найбільших капіталіс . ми соціалістичного табору. тичних

21

країнах

збільшилося

мільйона в першому передво­

єнному

десятиріччі

до

73

Робітничий

3

мі­

рух в

капіталk­

тичних країнах сгав величезною

силою. У'laСНИКИ його все біль­

льйонів у першому післявоєннu­

ше

му д~сятиріччі.

найбільшою перешко,8,ОЮ успіш­ ності їх боротьби за свої на­ сущні потреби, за міцний і три­ валий мир є роз'єднаність, P()~­ кол робітничого класу всереДИl!і окреМ}lХ країн: і в міжнародно­

Минулий ток

рік,

а

нинішнього

р;альшим

також

поча­

ознаменували%

розширен,НЯМ

цієї бо­

ротьби. В США, наприклад, то­ рік

у

страйках

взяло

участь

більш як три мільйони робітни­ kib--сталеJ1иварників, гірників, вантажників, гумовиків та ін. Цей рік відзначений у Сполу­ чених Штатах новими страйка­ ми. Минудого місяця, наприкла.~,

закінчився 156-денний страі\у, 55 тисяч робітників 40 заводі~ найбільшої американської е.1ек­ тротехнічної компанії «Вестін­ гауз електрик» , Це був найдов­ ший і найупертішии страйк .У США за всі післявоєнні РОКІІ. Незважаючи на спроби місцевих і

центрадьних

страйк,

він

властей

зломити

закінчився

перемо­

гою робітників, які добились підвищення заробітної плати і задоволення ряду інших своїх

«Проста причин~

що

3 особливою

силою підкреслив значення в су­

часних умовах єдності робітничо­ го класу, його по,лїТичних пар­ тій-комуністів і соціаЛlСТ13, прОфспілкових та інших робіт­ ничих організацій. Рішення з'їзду

в

цьому

пи­

танні зустріли палкий відгук в

багатьох країнах, На сесії Ради соціалістичного яка

інтернаціоналу,

відбувалася

не,8,авно

R

Швейцарії, представники соці 1лістичних партій Франції, АнгдіІ Канади

висловлювалися

ку делегацій в Радянський Союз. в

усьому

цьому,

та інших капіталістичних

соціалістів, які на місцях все частіше приймають пропозиції комуністів про Є,8,ність дій. В

висдовом

керівників

одного

американської

Пеццарі,­

в тому, що капіталісти HarpOMa.l{-

жують найбільші в історіі бутки,

при­

а робітники нагромаджу­

ють лише борги» . Щоб перекона-

в цьому,

досить

навесги

кідька цифр. Цими днями CTaJO

Ісландії

спільний

виступ

кому·

ністів і лівих соціалістів з соці­ ал-~емократами забезпечив приіі­ няття пардаментом резолюції, яка

вимагає

виведення

амери-

канських військ з цієї країни. Життя все

біJ1ЬШ владно В1{­

Bi~OMO, що за останні десять років число членів так звано;,u

магає зближення і співробітни­ цтва всіх робітничих партій і

«&лубу мільярдерів» (тобто КОМ-

масових організацій, які групу­

паній, які мають капітал більш як 1 мільярд додарів) зросло r

ються навколо них, у боротьбі за відвернення нової війни, з;\

США з

поліпшення

43

до

77.

В той же час,

життя

ТРУАЯЩИХ.

за офіціальними даними американського конгресу, кількість сімей, які перебувають на грані ЗіІиднів, за 6 років збільшилася

Широкі маси в капіталістичних країнах усвідомлюють це і на­ полягають на забезпеченні 6Д­ ності робітничого руху. В ниніш­

в країні на 249 тисяч. Піднесення страйкового

ній Першотравень звучать особ.'lИВО

спостерігається

руху

і в захіАНОЄВI!'J-

ГОлОСНО.

ці вимоги настlИНО

І. JlапицькиЙ.

має

досконале

вітчизняне навіганійне, радіо­ локацмі1не, побутове та інше устаткування. Літак розрахо­ ваний на перевозку 50 паса­ жирів з багажем, його креїI­ серська швидкість-800 кі.1lО­ метрів за годину, висота по­ льоту-lОООО метрів.

Н а

104:. ромі

З

Фото Е. Євзерихіна.

ДЕКАДНИК ЛІСУ І САДУ ВЛІТКАХ 15 квітня відбудося засідання обговорена

постанова ЦК КП України і Ра­ ди Міністрів УРСР, щО схвалює почин комсомольців, піонерів і школярів Кримської і Одеської обдастей, які ВИСТУПИ.ш ініці:1· торами

проведення

декаДНИК<l

дісу і саду.

Сільвиконком нову

провести

прийняв серед

роз'яснювальну

поста­

виборців

роботу

з

тим,

щоб найближчими роками в усіх мешканців села були хороші са­

ди. На вулиці теж не повинн ') бути ні одної ділянки бе з дерев. Сідьвиконком обговорив питання про

охорону

нових

насаджень.

квітня відбудося відкриття декадника. З лопа.тами вийшли 56 комсомодьців - кодгоспників, учні старших кдасів з Itодгосп­ ної виборчої округи М 13 .

22

За день БУJ10 посаджено 290() дерев. С. Музиченко. с.

20

тальним

(Прескліше РАТАУ).

Буда

Літки.

-0-

намічеН , IХ

викладом

Білорусії

і

Смоле!'ської області, а також на піВНОЧІ України спричииlWlО бурхливе танення снігу. Талі во­ ди

ринули

в

притоки

Дніпра .

У

зв'язку з цим в останні дні в ріці почався інтенсивний підйом води

До

25

квітня

рівень

т}вання

і транспор­ кормів, доїння КОР ' в.

стрижки OB~Цb, говориться

про

правнла експлуатації і ремон­

ту

кормопереробних машин. В розділі «Механізація пі , t­

готовки кормів:., поряд з ОШІ­ сом

прави.1

роко

експлуатації

розповсюджених

ШІІ­

кор мо·

переробних машнн , кормоза­ парників, пристроїв для по. дрібнення качанів кукурудз.!, розповідається про новий ви­ сокопродуктивнН1Й кормопідго­ товчи й комбайн «І(ПІ(-I,5ь. Тут же дається опис механі­ зованих кормоцеlСів, які є в ряді колгоспів, а також про­ ект загальнофермського кор­ моцеху

щод.енною

продуктив­

ністю 32 тонни кормів. І(нига ілюстрована фотознімками, рисунками і кресленнями. В книзі ~Птахівництв<):, особливий інтерес являє ОПltс кЛітково-батарейного вирощу­ вання курчат, а також приму­ сової

відгодівлі

ним способом .

ПТllці

машин­

Впровадження

црх нововведень набагато ско­ рочує затрати праці і кошт!!! колгоспів на кожний центнер продукціі птах і вництва. Ці кн.I~И будуть, безсу\!­ півно, цінним П6сібником як для спеціалістів сільського господарства, так і для всіх колгоспників .

Б. Михайлов.

Чорногузи заКJlекотlJlИ І ПОJlетlJlИ ди, що жили біля низини, вияви­ лнся не такими. Верба, де чорио ­ Повівав лагідний південний віте­ гузи гніздилися майже чверть рець, і сонце так ясно світило , століття, лежала безжалісно по­ що всім робилося радіСН() і ди­ валена в воду-ії зрубав Синя­ халося так легко, наче в травні . кін . Гніздо вже було зруйноване. Тому навіть престарілі JUOди і ті, Чорногузи заклекотіли так жа­ що лише недавио иавчилися хо­ лібно, що діти ледве не запла ­ ДИТИ,-малята, повиходили з хат. кали. А тоді вони пройшлися по І всі вони, певно, бачили, як дов ­ вербовому стовбурі, ГЛЯНУЛtl го кружляли над Броварами два востаннє на своє зруйноване Прll' чорногузи . То спускалися майже станище і знялися вгору. Вони до дахів, то піднімалися аж до зробили прощальне коло над ни ­ хмар, кричали щось тривожно і зиною, де жили стільки років, знову кружляли, наче тут щось заклекотіли і назавжди кинули загубили. це негостинне місце . О другій годині дня вони, на­ Дітям було їх шкода. Адже й решті, зважилися. Розпластавши малята добре знають, що птахи­ широкі кри.~а, ВОЮІ тихо призе...:­ наші друзі, особливо ж-чорногу­ лилися на низині СинякіН!І, май­ зи . Вони винищують шкідників же в самому центрі Броварів. на полях, луках, лісах , вони Всі, хто був тут поблизу, зра­ доброзичливо ставляться до лю ­ зу пізнали старих знаііомих : це дей. були чорногузи, що жили тут ба­ Чи пам'ятав про це Синякін , гато Ій багато років . В одного на коли зважився зруйнуватн гніздо, нозі блищало металеве кільце. що стояло десятки років? Чорногузи були такі, як і зав· П. Тищенко. учитель. жди, поважні і мирні. Але ті люБровари. пилася

хорошого

квітневого дия.

води

З

26

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР 30 квітня в Брова- Аає свіжі овочі, колгосп

по

са, с. ltняжичі,-МОЛОКО. В м'я­ сорозрубочному ларю-достаТЮJ

участь значна .кідькість колroе­ пів і кодгоспників району. 3а­

кількість ядовичини і свинини. е великий вибір і інших продук­

зимська

тів сідьського господарства.

Ілліча»,

сідьгоспартіль наприкла,8"

«Шлях

Ф. 1І06но.

що~ня про-

в

пор і вня НО

ім. Щор-

рах ві,8,бувається передсвятковий колгоспний базар, в якому бере

Дніпрі У районі Киева піднявся бі л ьш як на 3 метри

тваринницьких

підготовки

---~.~I---

Недавне різке підвищення тем­ межах

рекоменда­

колгоспного

Вся ця неприємна історія тра­

Дніпра в

до видання

цій по tlагромаДlКенню, збері­ l' аllНЮ і найбільш ефективн\)­ му застосуванню місцевих і мінераJIЬНИХ добрив під різні культури і в різних грунтово­ кліматнчних зонах республіки, автори кни.и розповідають про способи механізованого вн(' · сення добрив у грунт, про ко­ реневе і позакореневе жив­ лення рослнн, про зелені, бак· теріальні і мікродобрива. Особ­ ливо повно покнано ефекти\!. ність компостів і opгaHO-MiH~' ральннх сумішей.

ВеСЮlИиl РОЗЛИВ

ператури

пи­

кннг цієї серії перша-«Добри­ ва та їх використання:,-вже Вllйшла в світ. Поряд з де·

з нім к у : літак «ТУна Внуковському аерод­ під J\\OCKBO;o.

сільвиконкому.

колгоспного

висвітлюються

тання вирощування найбільш важливих сідьськогосподар ­ ських культур, в тому ЧИСJlі кукуру дз~, цукрових буряків, каРТОП Jlі, а також загальні питання зе"dлеробства, ком· плексної механізації і елек­ трифікації ріЛЬНИ'нва, органі­ заціі, економіки і планування колгоспного виробництва.

ре­

СУllі.1ьнометал~­

машина ,

встановлення контактів з кому­ ністичними партіями і за посил­ роль

серіЙН'!'"1

радянських

-

«ТУ-104-. ва

за

звичайно, відіграє тиск рядових

ПРОфспілки гірників

тися

тому,

страйків у

країнаХ» ,-за

З

в

му масштабі. ХХ з'їзд КПРС

Чимаду

вимог.

США

переконую'rься

поч а ла

НОВИХ

«Біб .lіотеці

агронома:.

про­

а ктивних пасажирських л іт а ­ ків «ТУ-І 04:. конструкції Г е­ роя Соціалістичн::>ї Праці ака­ деміка Л . Н . Туполєва .

ПОСИЛЕННЯ РОБІТНИЧОГО РУХУ Традиціііне

авіаційна

«Бібліотеці

колгоспного aгpO~iOMa:. і «Біб ­ ліотеку колгоспного зоотехні­ останні досягнення сільсько­ господарської науки і техніки,

Вітчизнян а

У

зоотехніка:.-Іl книг. Вже ви· дані «Механізація робіт на фермах:. і «Птахівництво:.. В першій кнчзі викладаються способи і засоби механізації

РеАапор С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ. -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~

із зимовим. Прибуття води збіль- ~-:: шуеться. 2-3 травня сподіва­ ються її найвищого рівня, який дійде приблизно до 6,5-6,9 метра по відношенню до зимового.

Передбачаеться ханова

нього

острова

великої

затоплення і

Тру­

прилеглої

території.

ПРОВАДИТЬ НАБІР РОБІТНИКІВ у цех по виготовленню черепиці, а також на буді­

до

Вода

дуже близько підійде до району Подолу. Управлінні Гідрометеороло­ гічної служби Україиської РСР кореспондента РАТАУ повідоми­ ли, що за останні 70 років най­ більший розлив Дніпра спостері­ гався в 1931 і 1917 роках. Ціеї весни він буде близький до рів­ ня 1917 року і приблизно иа І метр иижчий від 1931 року. (РАТАУ) .

8

БРОВАРСЬКИЙ РАЙПРОіИКОМБІНА Т

вельні

роботи.

Звертатися на адресу: Бровари, Першотравневий виселок, райпромкомбlнат_ ДИРЕКЦІЯ.

Партійна організація,

місцевком

пункту «Заготзерно» ВИСЛОВЛЮють

пункту ВЕЛИКОМУ І. М.

!

і

колектив

Броварськоr·о

свое співчуттк

,ого сім'Ї

3 приводу

директору

трагічноі

смерті його дружини

ВІРИ СЕМЕНІВНИ_

Адреса редакції: с. Бровари, Кнївської області, вул. Киіllська, М 138. ~-------------------------------------------

Вронрса.ка районна "рукарни КllікlоХОro обласного

управління куm.тур•.

Зам.

1855-2600

52 номер 1956 рік  

52 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you