Page 1

Пf)ОАгrаtJt

lCf)aiH, .dнаi'Ncйl

tlctx

Тепер, коли врожай, а значить, і результати всього

ЧЕТВЕР

26 ЧГ:РRf ІЯ 1~I5:2 р.

Н2

Орган Броварського райкому КП (б) У та райради депутатІв трудящих, Київської областІ

52 (850)

Ціна

10

І\ОП.

(3

постанови травневого П.lСН}~fУ ик КП(G)У).

СПОРТИВНЕ ЛІТО Десять

Свіжі овочі­

похвй.1ыlхx гранотпро Пt'р('~IОГІІ У ~Вlйrап­

CBiJOllTBa НЯ:\ :\ ФРUОJУ.

НОJсіібо~1У, в

ЛIlіІ\ІШХ псреХ01ах та

з іншпх

ШВИДКО і без втрат зберемо врожай

Ііо~ш В lІйС У upIIra;ti І1}ЮХО­ видів спорту нрнкрашують клуu ДІІЛП ~Gори, ле оuговорюва:ш артілі імені ХІ\" з'їзлу І\Щu)У хід пі:ІГОТОВІШ ло іІ\ШІВ, всі в l;ровйрах. Свідоптва uі роб­

~Іеханізаторп :заявп.;Ш: ЛЯТЬ чесп партiftні 11 і I\O~ICO­ -3й НйМІІ ді.lО не CT,lНC, ИОJьс/)кіtl органі:lі1.ніям, прав­ зuсремо ВРО;І{йіі ШВИ,lІ\О і uсз лінню арті:Іі, ш{і ,1баіі.lІІВО ВІІ­

хову IОТЬ

У

110лоді

ЛЮUОВ до

спорту і фіз!\ультпш, справед­ ЛИВО

РОЛ';ШJаIOЧlI

це,

3 наt1ВdіІ\JlшіШlJХ

як

ОЛШ

шців

!\o~!y­

ніСТІІ'IJIОГО ВІІховашш.

втрат,

ло[[оможе~1О

!\О.1Госпу

ічені Хру ЩОШL ;rOCTpOI\OBO ВlII\О­ нати першу :шповідь ш'рсД дер­ iliaBOIO-ХJіUопосташш. Ми готові вклю'итl1сн в jl\ІІП­ ва. Брпгалі на;ЩlIО ;\аІщаннн

По КОЛІоспах -- <ЛеРВОНlL ~" К- СІ\ОСІПН 600 гектарів ОЗИМПХ рйїllЙ'1 та імені }lО.1отопа, С. 1'0- і ЩШХ КУ.1lиур, а бере"ося зіб­ голіВ,-Нluагато І\ращі умови рати нс иенше 700. lіоиGаіін для

розпнтку

ФіЗІ\УЛJ)ТУРП

u;< на

і С-

Ш\О)IУ праUIOВйТШІС

спорту, нііІ\ В артілі іяені ХІ" J Васнь, ГОТОI:І1I1, заБСЗІІеqе­ з'їзду ІіІІ( (І)У. Не ті.1ЬІ\І1 зразко- Шlfi всім потрібним, щоб ЯК­ ву ф~'lUО.lЬJlУ auo ВО.lеііUО:І1,ПУ напкраще і ue;l втрат зіUрйТlІ

ХІД СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ МІЖ КОЛГОСПАМИ ІМЕНІ ЛЕНІНА, с. ПЛОСКЕ. І .,ЗОРЯ", с. КУЛАЖЕНЦІ CTa~iO~1 на

100 50 12 63

госшшкюш на куд!)турні ПОТ- ТраІ\ТОРІІет Г. Дідусь торік ребн, в лс}\і.1ЬІ\а ра;\ів бі.1LШDft, скошував 110 12-13 геІ\тарів,

84

CТttlioH

(; Je

.lltlIII(1TII. ФОНД, аСllГIlоваНllі11{0.1- lві жаТlШ 11(1 TpaKTopHitl тязі. ніж у БРОВdрах.

Проте,

КО..1-

переВПКОJlУIOЧlf НОРМІІ, а в цьо­

ГОСПНУ МО.10ДЬ ГОГОJспа рі,1КО, му роні він ЛйВ С.10110 JШ1ЧІІО і ДУіlіе незначну !\іЛЬІ\іСТJІ, ~lOiI\- переКРИТІІ ні ПОRаЗІIllЮІ.

па колп-пебу:tЬ ПОUJ,IІІІТИ ІІа І1JОЩУ свою знас.Уо, ВlJJi.1e­ СПОРПlВнItХ та Фізкультурш!х ІІі }\ОЛГОСIIIJIIIШ ДJЯ оGС.1~їl\У­ З~IЙГ(l.IIlIЯХ. І це TO~IY, ЩО роз- вання І\омбаііllа і іІ{аток. ВІІТКУ фізкультури і СlІОрТУ ПО

3йраз

IIРОВОJШIО

ПРОIlО.1І;У

Скошено природніх сіножатей Закладено силосу

" " ",.

с. Погреби.

свинопоголів'я в т. ч. свиноматок Виконано річний план розвитку поголів'я овець

"

,..

" " "

93 66

"

"

,,

150 101

,..

"

90

"

Виконано річний план розвитку

"

поголів'я птиці Надоєно молока на фуражну

32

літр.

корову

639

" літр.

2,5

вівцю

кг.

33

проц. проц.

поставок Виконано річний план молоко-

52,3 проц.

поставок

25,6

KO.lfOCIli «llеРlЮ!l(1 Jr }\-

ІІО З ЦЮl заготоюясмо

раїна» колеКТІІВ Доброві.1ЬНОГО IlОГ.1Я:tLlt.~1О пари. СІ\ОРО

rJlOpTJJBHOfO

сільського

това-

ТУПШІО

,10

добриво

Hi;~ ноеів

Псрші

НИХ і волеr1GО.1LІIІІХ !\ОИ() пд.

Не кращс і у с. B.-ДпмеГRЙ, укру п­

:\

С!.1ЬСЬКuї

нйвесві посіЯ.1ll

ШКО.111

овее.

Іншого

со!\о­

НП l\I!/;Вй' КОЛОСIl jJI~Hi Ста.Jіпа,

проц.

с. Рус;:шів.

г. Кваша.

*

виток ГІЮ~ІJJ.СИ~ОГО тваРІІIІIIlЩ- стоїть па І\ОРlIIО ПОlIttд 100 гск- НрtШIІВ І~ОJГО('ІІ i~lCIli liaJilIiIltt,

ТВ",'Іі], ;\ O,·lIIO";l(·IIII'"

1'11'~,'11"('' .1111<1'.1 L

Пого \lPO]~ї\ТlIBIIOCTi,

\

J.\

е. ~lіТІШ.

тарів. ;~OBciM r:іДСТilС I\О.lГОСП ;~

В. Савченко.

('Т,lрааIlО

:tor.1H,1aIOTb lIu('il\lI. І\ОСОВІІ!Н']О ПРІІРО,1віх сіlIожtL--\' . ') Т(,П-ПРІІ П.lані 600 ГСІ\тарів ПО РАИ ОНУ .' I\O.lr(J('IlI «.)ІІРН', JCLpTOIl.1ItJ раНlIЬОЇ ПUСil;tl';ll lliC.1H Тj)lIразо- (',КОШСІ[l) Ti.lI~I\II 70 гектйрів. ПОХВАЛЬНІ ГРАМОТИ МіністерБроварська МТС. вого ()liробїПtУ і ВIlf?('l'IIШІ ПО ~: R,ltJC'TtL.lb tЮ.lОТІІIІХ трав, а.1С І ства сільського господарства ДЕ ЗБЕРІГАТИМЕТЬСЯ 1,;) IlruTHep~l 1\,l.lі"НLIЇ ('0.1 і ІІа ІХ 1l01\ИЩО ~Іа:ю СIIJОr.ують. СРСР за добрий догляд коней і Ф. Лук'яненко,

V

БРIlГa;l.IIР тракторної БРIІГJ,1Н NQ 3.

КОіІ{СІІ ГСІ\тар ОІ';Г IlI .1ІI, і ВОШі О,1І1ІНі З ШLt1ваіl{JlшіШI\Х ІІОпеПlIХ І\О.1ГОСІШ. J(іlїш.10 тут ЗЕРНО? l\а:ШlІкіl3 \' СОllіа:ІіСТІІЧJlО~lУ 5~la. !І0'JlIllаl; ЦI~i{'1'JI. 11аРТоIlJJЮ, ЩU . J . . до того, що на футБО.1ьвіі-і іЗ ТйlШЧ ;lаllIIТJІШЮI ЗВf'рrаr,- пі:шішс C'tl:l11JlJ, таІ\I';lі пі)жшш- ГіШІ11l с У.1111 )IO.lO!\a lI(L коіК1l.10Щ(і11пі, яка торік бу.ш об­ ~IOCb.1O І\rрівшшів КО.лоr'ІІів ..,. НУ І ІураіІ\НУ !\орову .Тут тваринJJaднана, не в ~liPY спрптні гос­ подарнИlШ

2100 I\iJorp:atin

иїіІ\ собо!о Зll 1ШlJ01іtt'НIlН ВІІСО- :\акіНЧIlТИ І~ОСО!ШЦЮ I~ОIIЮІІІІШIl, lІОII(1) (jOO lіі.10ГРіНlіп 1\.1yUllUІ\ОГО НIJOіІ{аIО і ),(ніШIІІІЇІ PO~\- а.1е В П.10l:!\ОИУ ще n досі ІШ сорту «1\ШI!Н ]{пІП('1,К;l, niJ,81

пrзаti- ОЗИ.\!IlІШ.

)ІаНІВIІІ ;Jежа ть п pIIJuall і торік СПОРТІІвні фОРМll ЛЛЯ футбо.1Ь-

де розташовано ЧОТІІРИ

llРІІС­

ЗйОРIОН(1Ш!'н Л\ОlI1ШУ

риетвu. <>:Ко.зГОСІІIIlIІ\», заВС,1Gй.на нп, зеJеІІС волсtібольпа ПJОЩй:Іка,

кор~и,

*

ЮlТої І~,1\"UIШI\ІІ .IJL1B В 11;tГJЗII­

ЦИХ КО.1госпйх KepiBUlI!';ll пар- KapTOIl.li. Тр.tl\ТОРl1СТП А. ;-3убо­ ІІогано в OUOX I\О.1госпах з ~" спішно ГОТУІОЧl1п JO jІ\IіІШ. т~ііни.~. і .КОИ~.ОМО.1!)СЬІ~І1Х OPГ~'- ВИЧ і )1. CO~I що;rІІЯ ЗШІЩУЮТl) КО.1ГОСПІIl!I\1! 1I.10CI\ЇR('LliL\rO КО.1- зйготівлсю І\ормів Д.іШ ГPO~IaД­ шзацш IIIЯКОl уваги НС ІІРПДІ- uур'ЯІIII І1(1 11-15 геІ\тарах госпу і}lсні .IrlIiIf1 Т(1 I';Y.1J;IiCHЛЯЮТІ,. Давно НС праШОG упю- \ ПрИ H()P~li 1;~ гектаріВ,О:ІІІочае­ І'І)КОГО «;~I)PH», ш\і ;IУ(lI'йIOТJ,СН СЬІ\ОЇ XYJOUll. TPtU,L вже БУ.10 репиі1 В

,..

,..

кг.

Виконано річний план м' ясо-

47,8

It?.1ГОСП i~Ielli BitтYTiIIl1, с. Пухшка, пеРШЮІ І10чап :~lliBtl­ ТІІ ~IO.10дi ('T0.10I~i 6уршш. Ві)­ праВJСНО 2 j(('IПШ'рIl. А. МашевськиЙ.

Настрижено вовни на кожну

2,5

,..

Все частіше наj:\ОJИТ\J па ПРIlЙИЙ.1ЬІШіі IlJ1Il\T (ті;lіа горо­ ЛШІй ~ KO.lГOCIIY i~IClIi Хрущо­ ва, с. TpeUyxiB .. В Oi~O'lrI:i ма­ ГйЗІІІIll І{Щ.ва ві:tПГilluено 1 ~.~ цеllТllf.рів р.шніх овочів. В. Рогач.

"

В.,конано річний план розвитку

" "

1040

проц.

100 100 57 14

Виконано річний план розвитку поголів'я великоТ рогатоТ худоби в т. ч. корів

" "

101 100

1ОО 5 100 62 100

картоплі овочів 1-й раз овочів 2-и раз кукурудзи кормових корене-

плодів Скошено сіяних трав

"

;~()upe ВjЮ:lIl.І:L P;lНHH І~апуr.­ ТI1 В ІіО.1Гn/'\Іі імені Іііронй. 1ї uy:re 110 І ;)и- ~OO llеНТІіерів на гектарі. IrОllJВСП з(,ір ур\};!;аJO. ПСРJIIУ аІ~ТI)ЧjllI[!ІІУ l\іШУСТИ віJllраЮі::IІО !\IІЛ!J(ljІ. ::]illIO та­ І\()іlі 3LL О('Таl\llі :Іні 2 НСІПJll'lJlI РіLlIні:\ 01' і РІ\ ів. В. 3агура.

Колгосп "Зоря"

Підгорнуто Прополото Прополсто Прополото Оброблено

., "

J{иянам

червня

Пропоnото картоплі

"

100 78

91

fi

25

Колгосп імені Леніна

100 проц. 87 " 100 " 92" 70"

об- УІЮil{J.іі. ІІраЦЮВLlТШIУТЬ так О і!';

площадки, а:Іе

господар­

ського року залежать від догляду за посівами, успішного про­ ведення збирання, вимагається особливо висока організованість і напруження в роботі партійних, радянських і сільськогосподар­ ськкх органів, найбільш повне і правильне використання всіх матеріально-технічних засобів і правильної організації високо­ продуктивної праці людей, мобілізаціТ наявних всіх внутрішніх резервів МТС) колгоспів і радгоспів.

іж'ні .Теніпа, с. П.10СІ\I', i~lCHi ЛІ. Пропu.l('Ш U~\Ш!1

с. КраСIl.1ів!\а, i'lf'lli ТУРІІ. C\~P(',1

i!{ldIlOBtl,

1

,НРІ КУ:І1)- IШl\а\I;\ !\O.lrOC1IY «,)оря»

pi.ll,IIlI I I1!:\

вирощення. ло~ат .одержали І\ОНЮ-

хи Ko~rOCnIB: ІмеНІ. Молотова. с. ГОГОЛlв,-М. Таран І М.

Наконеч-

ний, імені Маленкова, с. Світиль-

не,-о .. Гришко, i~eHi Жданова, с.

G чоиу

КраСИЛlвка,-П. Бондаренко.

і')РlIГiL,1 І і НОШІ IІОВUllllі ООIРІІІТIlСН У па.

:;:

В. КОЛПАКОВ.

ГРУПА С, У ДЕНТІВ к •• ЇВСЬКОГО иіСllЯ не знаf1Ш.1lI ТУТ ;l.1Я сто­ Дшштровй,с. В, -ДЮj{'РI\а, IlY 1111 іК пррr J Be:l(' lijlПГ(lлtt Н. Соііо.ш,; РИIlIIIlКЇВ КО.lГОСПУ іиені .I('Billa. ВЗtlС\!\lпrрrllіРl,а ,юговорів педагогічного інсrитуту відвідала ЯНКИ Ko,,6ttfiiltt, що· прнuув З uY,1rTC, товариші, ~еIIПdТП Х:Іі() В Яl\ОЇ наіїІ\ІJащі BII:LII Нй ВРОБроварської ~ITC, ЯІ\...

ВО.1сіі­ ІІОВОГО ВІЮіІ{ilЮ, КО.1І1 Зf'РIlОСХО- жаfl.

ПIlIШL у ІПС і 10сі вс ві)ремон-

бо.1ЬНУ П.10Щd:ІІ\У.

Про пі і UJ.rllTO інших ПОlіu­ НИХ фактів знають Р(1П І\ОИ фі~­

ТОНі.ші, і ш.~ , цьоrо ~

КУЛЬТУРП і спорту, та іі pariKOM КОИСОМО.1У, але не ПlIДНО і не чутно, щ()б ВіІшті бу:ш ,1їПові заходи для усунеНШl них

uepeTecH

на СОllіаJістu:ше З~lагаllIlЯ п?- цими днями требухівськиА колгосп

."

, r:-

,

~10СІ\lВШ Ю.В()(. ulлыll,,

',.

ка:\ус, ЩО в Ouo:\ КО.1госнах ('],1,1 імені Хрущова, Вузівці ознайомн-

. Ill,!\ IІ)іШ\."ЧС

КУ:Ш.ЖІІ'ldШІ, Ш;llJраІШJII СВІЖIlХ

ОВО'IШ кшшау.

IlОСП.1I1ТІІ

(юроть6у за лнсь з

УСllіШIІС ВІІКОНtlШШ ваНТІІХ

І uов'язань на 19j~ рік.

.

господарством

побували на полях,

30-

;;:

колгоспу,

М. СОМ.

УРОЧИСТЕ Вlдкіиття ПІОНЕРСЬКОГО ТАЬОРУ відбулося 22 червня в Броварах. Особливо ра­ дісно пройшов час біля костра. На відкрипя табору прийшло ба­ гато батьків, які висловили подя­

Комплексна механізація на збиранні та молотьбі хлібів

ліІ\ів. Тільки леякі партitiві і n

до

Агроном М. Тищенко.

HC,l.O-

КО~IСО)Ю.1ЬСhкі організйції, З0К­

ще

11'

ку обслуговуючому персоналу

та-

бору за зразкову організаціЮ від-

j) ІІіІIIlІІІНЬОМУ роні на зGв- І ~ІП ВОЗ.ОІ\Уlllа\1ІІ :~ібра:\І! СО.10-1 ШІ С'нопіR, С!tпртувашfЯ СОJ.О\Ш, починку дітей. ('іл Рuжни, ранні і MOJOТl)Gi х.зї(jів в рапо- ~IY З-IIl.J, I\U~IliliiJliL Ші 5t50 ГСІ\- ПО.10ВИ і збоїв, О'ШСТІ\а, зважуГРУПА GATbКlB.

реиа ПО

KOJrOCllitX

Плоске,

Броварської

від часу

OUrOBOPIOIOTb

~lТC час

ІІі У ЗIl<l'ШО ШІІрШИХ

иаСІІІта- TapJ,x, IlhOrO

РІЖУ -lI:L 7.0ОО lЧШIШ і вантаження

зерна· в

г('ктйрах. CO.lO~IV 3UllраТШI\,'ТЬ аВТОJІаШИІШ au'o ІІ',lСIІІI:1ІІІIЯ В стан і 3й­ бйХ U\"J.C заПlJOва,1іІ\СШL коу- таl\ОЖ кіНIIlВШ J ВО.1UІ\\'НИШI иіШIШ. • • ХО,1І1 ПО ПОJїпшеJIНЮ СПОРТІІВ­ ПJ('!\СlІа мсханіЗЙltія. l\O)IOilll. " ' JlЮ J3І1ГОТОВ.1JіЮНС'Я \І УСІХ 1\0..1Ріст ИС:\<інізаJlії лаr. .\IОЖЛl!"l'I·С .. · . (І' , " 1 ' • • ~ ної і фіЗІ\У.1ьтурпоl роБОТІІ. А

о!: О;: .~

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ з футболу та волеАболу відбулася 22 червня між збірними командами . ДоБРОВІЛЬНОГО спортивного Т08а-

зul.1ыІІІвсяя ГОСШl-Х. 11 1\ lP,lI\.TOP,lIIMl1, ТЮ\ 1 вість нашому paiiOII~' зна'ІІІО риства "Трактор" (м. Київ) і БроПОТУЖНIlХ маШІІН кіНІІЮI.ІІ ВО.10І\УШЙ~Ш, ео]о~ш І!іJ,Вl!ЩІІТІІ теШІІ! ЗUIlР<lНШІ, ио- варів. Перемогу здобули rocnoAa60ТІ1 не внсссні ці питання. С .- (j'1 С - 4. В' . . .. пі,"тягуваТШІСТЬ('Я 110- СП прт, ~. ]0' ., . рі поля-броварчани з рахунком: . СІ I\О\luашш, в ~ ТЬОll, X.lIUOIIOCTanOI\ деIJ;lі:lШ. по футболу-8:З і волеЙ50лу-2:1. Час не терпиТІ). .Ііто - TO~IY числі it ті, ЩО працюва.1І1 І10тім сітка~IШ lJО;LаВйТШIУ'ть її ІЦоб повністю НIIКОРІІетаТIJ ШО В, КАЛЮК. ваfiкращий період для ГрІІ В торік на flШIlвах, З(1uе:3ПСlн'пі Н(1 СІШрТП. ~lOiI\ДIlBiCTЬ, потрібна ВПІ\.1ючно О;: * О;: п...... а~шеРІll\.·GТЬСЯ uG.la ттпашІЯ чіТІ\lL ОРГLі~Jі~анія IIP;llli, :titlOBC НОВІ ДИТЯЧІ ЯСЛА спорудила . . .соша:ІІСТІІЧНС . . . будівельна бригада колгоспу 'lмен'l I\OJrOC:31шгаІШЯ MliI\ )ІСУ Т 0.1, ВО.1ен()ол, ПJаваппя, оа- зеРНОВ.:ІОВJЮВ(1 чаШІ., СОJОУО-ПО- }іеХі.шіЗОВЙІШХ токів. ~. . гатьох ВІІ)ів СПОІ!ТІІВUИХ і 'JJi:~Jовокопн\·вачаИІІ. О,1110'lйСНО З пі ijlClli :Хрущова, с. Требухів, хашзаТОР(іИИ . ,1 l\ОJГОСlIJlІІі\Й~Ш. Сталіна, с. Бобрик. А. КОНОПЛЯ. * J

по іНШJIХ - І1йві ть і В П.1аН ре-

1I0ВІІ ft наРI\ ~ на 17 І10ВIІХ

І

11

;J.

1\

(L.

Ф б

КУЛЬТУРНИХ

з~агань.

Партій· комuаftпуванняу ПРОІЮ,JI1ТЮIСТh-

установлено

ДО,1ап\Ово

трйlIС-

п. Коломієць,

ні і КОМСО}lОльські оргаllізаllії( ся лущення стерві, а в ря)і портери, щоб :3 бі.1ЬШ відда.1е' . б '....

старший агроном БоБРllЦhКОЇ мтс

це було лля Bci~ї иолоді ра11о- ба ПОffiНИВНОl'О ~1ЮIlIlНУ ІЮ еві- иолотаРlШ. Т) т мехйнізовані

М. Демус, агрочом Броварської

б

80 ов язаНІ за езпеqИТІІ,

ЩОu КО.1Госпш рйЗО~І З llЮI- і сш- ШІХ С1ШРТ пощваТll СНОШІ 110

ну -справжнє спортивне літо. тій лущовці. Торік тракторни- всі процеси »'0..10тьQи: подаван-

.

старший

·

* 'о' :;: СУБТРОПІЧНІ "'КУЛЬТУРИ-сафлор, канатник та інші вирощують на пришкіЛЬНИI ділянках юні мі-

чурlнці княжицькоУ семирічноУ

шкопи

мтс.·

Г. ВІТЕР.


СТА

2

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

26

червня

1952

року

ГЕРОЇЧНА КОРЕЯ В БОРОТЬБІ ЗА СВОЮ СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

*

**

**

'*

НА ШЛЯХАХ БУДІВНИЦТВА НОВОГО ЖИТТЯ

Радянська АрМіЯ принесла

РОЗГРОМПВІІІІІ японських ім­ періа:Іістів, доблесна раllянсыlаa Ціл'Ком протилежну позипію Армія принесла кореПському по відношенню до корейського народу національне ІшзволеІШН народу зайняв тоді уряд СІНА. від іНОЗСМllИХ загарбників,щастя Ось безсоромний документ a~le­ і радість нового іІШТТН. риканських імперіаліетів, під­ В півпіЧНІІХ провіпці.нх, виз­ ПІІсаниft криваВІІМ генералои волених РаllЯНСЬКОЮ Армісю, Макартуром у вересні 1945 року: БУJlІІ створені всі уиови Д.1я

корейському народові свободу Два роки героїчний народ Корейської Народно - Демократичної Республіки зі ~броєю в руках бореться ПРОТІІ америкаво-англifiських інтервентів, ;laхищаючи свою свободу і незалежність, мирне і ща.С.1ІІве ЖПТтя па своїй зеJ,lлі,

~авойоване

з допомогою великого друга ко­

рейського народу--Радянського Союзу.

в

1945

роні Радянська Армія

розгромила імперіалістичну Япо­ вію і принесла свободу І\ореї.

у зверненні Радянського коман­

«Вся адміпістративна влада на території Кореї на цівдень від ТРІІДЦЯТЬ восьмої п'аралелі знаходиться в моїх руках. ПаселеНШІ повинно повністю коритися наказам, що видаються за МОЇ}І підписом. топ, хто виступає проти окупацїПних

ШВlIДКОГО ві:{РОДffiеІШЯ зрупно­ вапого господарства, проведені наИваж.швіші п.еМОI{раТІІЧ ні пе­ ретворення. Тут націоналізова­ но всі великі пі;ЩРIlGjІства, прийнято ~aKOHII про працю, ліквідовано каторжну сиете}ІУ КО.10ніа.1ЬНОЇ еІ\сплуатації.

Парод, якиtl взяв впробшщ­ дування до населення Північ­ віПськ або порушує порядок і ної Кореї в серпні 1945 року спокій, буде суворо і безжаліс- тво до своїх рук, добився ве­ но каратися. На період ВО(;ННОї ЛИКИХ успіхів у господарсько­ говорилось:

окупаціr англійська )(ова

«Громадяни Ііореї! Пам'ятай- диться як офіційна. мова».

ВВО- му будівництві. В 1945 році в

те, що ваше щастя-у ваших ру-

країні налічувалось 56 ДO~leH30 мартепівськпх, 100

них,

Кулеметники Корейської

Народної

армІї

пІдтримують

вогнем

атаку своїх MYjK:ilx китайських соратниКіВ.

Ііопфісканія понаJ,

1 міlЬЙО­

І{ОМ, техпікумів-- у

рitзів,

ках, ви одержали свободу. Все HaKa~ Макартура- це наказ електроплавильних пе,ей, 20 на гектарів землі, що належа­ створено 1() вищих навчальних тепер залежить від вас самих. загар~ника,. якийl'" зневажає су- заводів кольорової металур­ ла японським загарбника~l, і ко­ закладjв, збудовано чудовиtl дер­

Радянсько. Армія створила всі вереНІте.т 1 своооду народу," гїї, 200 еJектростанціЙ. Корея реtlським поиіщикам, і переда­ жавниtl університет імені IriM Ір умови для того, щоб корейський вогнем 1 шибеницями насаджує займає визначне місце в світо­ ча її в руки 725 тисяч беззе­ Сена в Пхеньяні, відкрито Ака­ народ міг прокласти шлях до колоніальний режим. вому ВІІдобутку золота. В І ~39 меЛЬНllХ і маЛО;lеиельних селян демію політичних і економіч­

BЇJ1ЬHOї. творчої праці. Ви самі

імперіалісти' році чистого золота тут бу ло б о 3'" 5 И РІ" ень ;), Т 011 ~. В щастя . І Південної Кореї. 3 метою при- промислового ВИРООJ~ицтва" до В цьому ~Bep~eHHi віДОбра?Ке. душення демократичного ладу КІнця ~l~9 року ВИР137~ОРlВRЯ~ на Jlудра стаЛІНська ПОЛlти- в усій країні вони розв'язали но з 1 рок?м на . ,1 п~о повинНІ стати J

тв()рцяии

свого

Американські

не ~адовольнились захопленням впдо ут

15

ка ~абеЗІІечеНIІЯ свободи, неза- криваву війну проти Північної цeH~a, ~ зароБІТlІа п ла та роБІТ-

.. ниКІВ шдн.нлаеь у , раза. 1 допоиоги народу, Кореї. А.1е нікому не постави. і 949 ".. якиfl скинув іноземне іго і став ТІІ на коліна народ який здо- срВсрбе'ре~НІ! POLKI у МliЬ: . . б ,. . ' в г 1 нореfiською J. ароднолеЖRОСТl

на шлях КОРІНних

СОЦІа.ЛЬІШХ

перетворень.

ув своооду

щастя

1

ІІО о о Демократичною Республікою бу-

життя.

ло ук.nажено умову про еконо­

Країна трудолюбивого народу і стародавньої НУЛ~,!fури Rорея - наfiстародавніша краї­ на, що існувала Ba~e в .іруго­ му тисячолітті до нашої ерп. Протягом багатьох сотень ро­ ків Ії народ стійко віlбпвав на­ пади ін()земнuх загарбників і зберігав своє пеза.'lеffiне існу­ вання.

Корея - гірсы\й країна, роз­

Прпрода Кореї багата і різно­ манітна. Тут ростуть всілякі дерева, починаючи від тайгової сосни і кінчаЮ1JИ тропічниии пальмами, магноліями, бензой­ ним деревом, з плодів якого ви­ добувається цінне масло. В Ко­ реl вирощусться рис, бавовник, кукурудза, сорго, рамі (рослина, волокно якої

пде

на

3,5

тисячі

прилеглих

КУЛІ,тур.

до неі неJ3еликих островів. За­ я понська окупація, що три­ гальна площа-БЛИЗІ,КО 221 ти­ ва.Ш з 1907 року майже сорок сячі квадратних кілометрів. n.1і­ років, наклала Г.1ибокиЙ відби­ мат помірниП. ток на господарство Кореї.

Населення в Кореї, за дани­ :ми 1950 року, 30 мj.1ьtlопів чоловік. По густоті насеЛ~НIІЯ Корея йде попереду liитаю і Індії. Більшість громадян--65 процентів--зайняті в еільсько­ му і лісовому господарr.тві, 12,5

мічне і культурне співробіт­ ІШЦТВО, а потім умови -- про кредит, товарооборот, надання технічної допомоги. [~Y.10 жодного впщого навчаль­ Все це дало можливість ТРУ­ НОГО ~Jі.шладу. Піс.1Я ви~волення ДЯЩІІМ lІівні чної Кореї ШІШДКО країПll від ЮІОІІСЬКИХ поневолю­ Народпо-Демокра­ піти ПО шляху еоціа.1істпчних вачів, УРЯД перетворень. В 1949 ропі 81 тичноІ УсспубліКІІ і Трудова процент промислових підпри­ партія ВЖПЛIJ заХОДІІ до поліп­ ємств знаходпвся n руках nepffia- шення спраВll паРo:{IJОЇ освіти. ви, 4 проuенти н руках коопе­ В ПівпічніЙ Пореї кі.1ькість се­ ративів і тільки 15 процентів-­ редніх шкіл у 1949 році зросла в :lO разів порівняно ~l1944: роу приваТНІІХ осіб.

робництва і джерела сировини,

нання l\раїІІИ.

у відповідь на це прагнення кращі орні землі і лісові угід­ кореІіСького народу до створен­

1914

по

1942

ня пезалежноі

держави амерп­

"рік кількість бе~земелыихx се­ канські іяперіаJісти і їх лj­ синиааівські лакеї 25 червпя процента-в ПРОМПСJlовості і на лянських господарств піднялась 1950 року в:{еР.lІІСЛ на терпто­ транспорті. 3 911 ТllСЯЧ до 1 мільйона 641 рію Північної І\орсї. тисячі. ПозбаВІІВШИСЬ землі,се­ Весь коvеt1ськпп народ ni;rляни ПО1Jали брати П в оренду нявся на ві ппу протп іпозеи­ в окупантів, виплачуючи за це НІІХ загарбшшів, які прикрили від БО до 80 процентів одер­ своє злодіяння прапором Орга­ нізаuії Об'єднаних Націй. жуваного врожаю. Два рокп вiflни a~lepIIKaHO­ 3дійснюючи захоплення Ки­ англitlСЬКІІХ інтервентів у Ко­

проти реї показали, що не МОffiпа зла)lати наРО1І, ЯКlltl з:{обув СРСР, японсьні мілітаристи пе­ свободу і незалежність. ретворили Корею на сніП а рсе­ В запекліfl насту П(lльнііі бо­ нал. Вони будували тут мета­ ротьбі і в упертих оборонних лургійні і хімічні підприємства, боях Наро:{на армія Корейськоr машинобудівні і зброtlові заво­ Народно-Демократичної Респуб­ ліки і китаflСЬІ\і наро;щі до­ ДИ, електростанції і теКСТИЛЬНі бровольці довели, що ВОНІІ мо­ фабрики,грабували надра країни il\УТЬ бити американських за­ Китайські народні добровольці і жорстоко експлуатуваЛІІ тру­ гарбників, навіть якщо вони по­ допомагають населенню Кореї обсаджені в танки і літаки і викомолочувати врожай. дящих. таю і підготовку

війни

го

панування.

На нескінченні УТИСКІІ, по­ бори і терор ліСИlIяанівсЬІ\ИХ чиновників трудящі

Південної

Кореї відповіли РОЗВИТІ\ОМ пар­ Тllзанськоі боротьбІІ і руху за возз'єднання всієї країни н GДИ­

ній деиократпчній республіці, під керіВНИUТВО11 Трудової пар­ тії і її ВОЖДЯ Кім Ір Сена.

Перемога буде за корейським народом 3дitlСIlЮЮЧИ волю ВСІ,ОГО I~O­ репського народу, Президія Вер­ ХОВНИХ Народних Зборів Ііо­ рейської Наро~но-Демократич­ ної Республіки в середині червня 1950 року приftllЯла постанову

Японські імперіаJIkти захопи­ ли всі наtlваffiливіші засоби ви­ про прискорення мирного об'С;l­

дя. За період з

голод, НJlХ наук, створено багато теат­ країні рів, клубів, почало ВІІ:{аватися багато газет, журналів і JliTeВ І\ореї добре розвинуто ратури корепською мовою. ШОВІ\іВНПIlТВО В 1939 році про­ До зовсім інших результатів дукпія ШОВКУ-СИРЦЮ стаНОВIJла призвело господарювання аме­ 1,7 ТІІслчі ТОНН. Дуже PO~BII­ рикаНСЬІШХ окупантів у ІІів­ нене в І\ореї скотарство. ;J,епнЇft Кореї. Виробництво тут Величезни Х успіхів бу ло до­ не тільки не було налаГОДffiе­ сягнуто і в області культур­ но, а весь час СJсорочувалось. ного будівництва. Під час япон­ Кількість безробітних досягла ського гоепщарюваНIIЯ 80 про­ 3 млн. чоловік. У селян БУJО нептів населення БУ.10 неПllСЬ­ відібрd.НО навіть ті зсилі, які ~lеІІНШI, в П;ВlIічнїП Ііореї не ЇМ належали під час японсько­

ткани­

ташована на" сході Азії. Вона ни), багато злакових та інших займає півострів ті(;ї iR назви і

понад

Jіквідувала земельний СПРПЯ.1а збі.:Іьшенню в ПРО:{УІ\тів землеробства.

ристовують У віПні такі страхіт­ ливі ~асобп винищення людей, як бомби, на чпнені напалмом (лущене пальне), і б(1ктерії різ­ них гuстроінфеJщійІIІІХ хвороб. Сотні тисяч а~lерпканських со.цат :lагпну ли ІІа пол.нх 1\0реї в ім' я збільшення прибут­ ків КРОВОffiеР.1UВИХ банкірів з J' олл-стріта, десяТlШ мільнрдів доларів, видавлених а трудя­ ЩІІХ СІІІА У ВПГ.JIя:{і подап{ів, ВlJтрачено

РИСТИЧНОЇ

на ве;~енпя

віtlни

в

героїчну боротьбу за визволен­ ня своеї батькіВЩИНІІ від аме­ рикано-англіflських інтервентів. !\ореfiськиtl паро:{ витримав ;щорі 'Іну вій ну з СU.1ьним і підступним ворогом. Він стійко винесе всі випробування воро­ жого нашестя і з:{обуде оста­ точну перемогу.

авантю­

Ііореї.

І

нсзваil-~аІОЧИ на це, палії пової війНІІ так ca~1O ві:{ до­ сягнешш своеї мети сьогодні, ЯІ\ і два роки тому.

laJleI\i

ВОJелюбнuп кореtlськиfl на­ род, палко lIідтримувапuй всім прогресивним людством, МУЖНЬО

відстоІОС свою

незаЛ('ffiпість

і

демокраТllчні завоювання. ВеJИЮІJj праПОРОІІосець миру товариш ІІ. В. СТ(1лін заявив: і! НКЩО Авглін і Сполучені 111TaЛаборантка протиепідемічної TlJ Америки остаточно відхи­ лабораторії Корейської Народної лить мирні пр'Опозиuіr Народ­ армІї досліджу€ комаху, заражену ного Уряду Китаю, то вЇЇіна в смертоносними бактеріЯМИ. Кореї jIOiI\e І\інчитися лише по­ разкою інтервентів». Редактор Ці С.10ва веЛІІКОГО ВОіІ\:{Я на­ родів товариша СтаJіпа запа­ с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. люють корейський народ на

Адреса редакції: м. Бровари, Київської області. вул. Юрова

БИ

01487

Броварська районна друкарп Київського 06.пасного управлікнs в спрuп поліграфії та ВИl1авниuтва

Зам.

784-2730

52 номер 1952 рік  

52 номер 1952 рік

Advertisement