Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Внходнть

З

J 7 КВЇТІUІ 1937 року

( 1 0068}

Андрій Мазур

-

..

раионно 1

•••

дерЖОДМІНІ СТ рО ЦІІ

Указом Президента України від 6 вересня 2004 року нагородже­ ний орденом "За зас­ луги"

ІІІ

ступеня

за

значний особистий внесок у соціально­ економічний та куль­ турний розвиток· Ук­ раїни, вагомі досяг­ нення у професійній діяльності та бага­ торічну сумлінну пра­ цю.

З

1997

року по

2003

рік обіймав посади інженера служби ма­ теріально-технічного забезпечення, інжене­ ра відділу авіаційно­ липня розпорядженням Президента України Миколу Федоровича Діденка звільнено з посади голови Броварської райдержадміністрації за пору­

2

шення

присяги

державного

службовця. Іншим розпоряд­ женням Президента України на посаду голови Броварської рай­ держадміністрації призначено Мазура Андрія Миколайовича. 6 липня у великій залі рай­ держадміністрації виконуючий обов'язки голови облдержадмі­

ністрацїі В. М. Бакараш предс­ тавив новопризначеного голову

Броварської райдержадмініст­ рації сільським, селищним го­ ловам,

депутатам

райради,

керівникам відділів та служб райдержадміністрації. А. М. Мазур народився 5 лю­ того 1977 року в м. Бориспіль Київської області. У 1999 році закінчив Київсь­ кий міжнародний університет цивільної авіації за спеціаль­ ністю "Облік і аудит", у 2006 році - Національну акадсмію державного управління при Президентові України. Має спеціальність економіста і магістра.

технічного забезпечення, інже­ нера

служби по

життєвих обставинах. Це один із пріоритетних напрямків розвит­ ку громади нашого міста, тому важливо, щоб юним броварча­ ним були створені належні умови для всебічного розвитку. Батьки ж, у свою чергу, повинні відчува­ ти допомогу у вирішенні багатьох питань, що стосуються належно­

го виховання дітей. З січня 2008 року у Броварах знаходиться у процесі реалізації проект підтримки сімей "Міцна

родина". ЙОГО ОСНОВНОЮ МСТОЮ Є організація соціально-педа­ гогічної та психологічної допо­ моги, забезпечення продуктами харчування дітей, котрі знахо-

договорах

залу

офіційних делегацій, адмі­ ністратора офіційних делегацій та директора залу офіційних де­ легацій державного підпри­ ємства "Україна" Адміністрації Президента України. З грудня 2003 року по липень 2006 року .обіймав посаду ди­ ректора Державного підпри­ ємства" "Зал офіційних деле­ гацій" Державного управління справами Адміністрації Прези­ дента України. З липня 2006 року є директором ДП МА "Бо­ риспіль". Був депутатом Бориспільсь-· кої міської ради народних депу­

татів lV скликання (2002 - 2006 р. р.) Нагороджений ордсном "За­ високий професіоналізм" (2006 р.) З липня по жовтень

Займався підприємницькою діяльністю.

дяться

в

життєвих

-

•••

В ДІІ

особливо умовах,

для

.п ипня

2009

ре>к:у

Постановою Кабінету Мі­ ністрів України від 19.09.2007 N2 1152 з 2008 року започатковано проведення щорічного Всеук­ раїнського конкурсу "Кращий державний службовець". З метою підвищення квалі­ фікації державних службовців та підвищення кваліфікації керів­ ників державних підприємств, установ і організацій при Бро­ варській районній державній адміністрації пройшов І тур Все­ українського конкурсу "Кращий державний службовець". Конкурс має важливе значен­

г·

- ----------------------------· ---- -----------------------

ня для розвитку громадянського

~~~~~~~т::·ін~~~ен~f:~~б~~ с-·и~~ія ~~~ОВА

дови

демократичного

грома-

=.J L_~вітла~~~ШЕТ~ВА~

дянського суспільства є розви­

до покладених обов'язків здійс­

адмІНІстрації,

ток професійної та політично­ нейтральної державної служби, яка служитиме інтересам люди­ ни і громадянина. Учасники І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кра­ щий державний службовець"

нює оптимізацію діяльності уп­

бесіду з актуальних питань дер­

над підвищенням кваліфікації та

жавної служби, виконали тести з питань ділової етики та стикету

пройшли комплексне тестуван­

ня на знання Конституції Ук­ раїни, Законодавства про дер­ жавну службу, специфіки функ­ ціональних

повноважень

дер­

жавного органу, посадових обо­ в'язків державного службовця. Вони також показали свою ком­ петентність у складанні ділового документа та виконали завдання

на визначення рівня знань не­ обхідних програм для роботи на комп'ютері. Переможцем конкурсу в но­ мінації "Кращий керівник" стала Світлана Решетова - начальник управління Пенсійного фонду у Броварському районі Київської області, яка творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв'язувати поставлені завдання. Відповідно

равління. Вона постійно працює

пройшли

спів­

професійного рівня, вивчає нове

державного

службовця.

законодавство та вдало застосо­

конкурсант

підготував

вує його в роботі. За досягнуті успіхи в роботі Світлана Ігорівна нагороджувалась Почесними грамотами ГУ ПФУ у Київській області та Броварської райдер­ жадміністрації. Переможцем конкурсу в номінації "Кращий службовець" стала Наталія Бубнова- голов­ ний спеціаліст юридичного відділу апарату адміністрації Броварської районної державної адміністрації. Наталія Олек­ сандрівна постійно працює над підвищенням кваліфікації та професійного рівня, надає пра­

тацію на тему "Підготовка мо­ лоді до служби в органах дер­ жавної влади" - на завершення

вову

кої обласної державної адмі­ ністрації та іменними годинни­

допомогу

підрозділам

структурним

адміністрації

у

підготовці та оформленні доку­ ментів.

Кожен презен­

заходу всі учасники отримали відповідні сертифікати. Приємно відмітити, шо під час проведення І І туру Всеукраїнсь­ кого конкурсу" Краший держав­ ний службовець" у номінації "Кращий керівник" Світлана Ре­ шетова зайняла ІІІ місце, а На­ талія Бубнова стала переможцем конкурсу, обійнявши І місце в номінації "Кращий спеціаліст". Переможці були нагороджені Почесними грамотами Київсь­

ками.

Броварська районна державна

Учасники 11 туру Всеукраїнсь­ кого конкурсу "Кращий держав­ ний службовець", який відбувся в Київській обласній державній

адміністрація щиро вітає своїх кращих працівників та бажає творчих успіхів!

наші предки вірили, шо русальної ночі рослини перемішаються з місця на місце і розмовляють між собою, звіряючи одна одній таємниці своїх чарівних власти­ востей. Минулого понеділка у селах

Купала. Були ритуальні вогниша, які очищають, були вінки на воді, шо віщують дівочу долю, був гамір, веселощі, була радість спілкування з nриродою рідного краю. Словом, повертаємось до

2007 року

був першим заступником голо­ ви Бориспільської райдер­ жадміністрації.

"Міцна родина" Значну увагу міська влада приділяє підтримці соціально­ незахищених категорій дітей, сім"і яких опинилися у складних

авіаційно­

технічного забезпечення, еко­ номіста

8

Фnаrмани деІр)І(аВІНОЇ сnу)І(6И

rолова Броварської ~

Середа ,

складних поперед­

ження матеріальної соціальної кризи в їхніх сім'ях. Центр соціальних служб для

сім'ї, дітей та молоді спільно з Міжнародною благодійною ор­ ганізацією "Благодійний фонд "СОС- Дитяче містечко" прово­ дить чималу роботу, спрямовану на підтримку броварських сімей. Ось і нещодавно вони провели благодійну акцію 'Турбота" для дітей, котрі перебувають під суп­ роводом

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У

рамках акції виконуючий обо­ в'язки міського голови Ігор Са­ пожко вручив набори дитячого харчування 40 маленьким жите­ лям нашого міста. Інф. "Нового жипя".

Це свято у різних місцевостях Украіни називають по-різному: на більшій частині - Івана Kyпtua, у Західних областях - Русаля. У ці дні завершуються так звані літні pyctuii, які тривtuи від Трійці до Kyпtua. Русtuіями люди стверджу­ вали нерозривну єдність двох першооснов життя - води і сонця, які обожнювали, приписуючи ім магічну силу. В обрядово-звичає­

вому дійстві літніх pyctuiй про­ відною була тема родючості землі. Однак, на це впливали не тільки стихійні явища (вітер, спека, сльота, град тощо) tue й духи. Одні з них, при доброму до них ставленні, сприяли врожайності землі і людсь­ кому життю, інші, злі - всіляко шкодили. Таму в добу русалій, зокрема в заключну русtuьну ніч, з 6 на 7 липня, люди вдавалися до ворожіння та різних замовлянь, заклинань проти нечистої сили. Існувало повір'я, ніби в ніч на Івана Купала, опівночі, нечиста сила збирається на так звану "бісівську раду". Проводять й у неприступних

проваллях,

скелях

та вирішують, як заволодіти чар­ зіллям, яке у ніч на Івана Купала набуває найбільших цілюшо­ чарувальних властивостей. А ше

району

пройшли

святкування

всього того. в шо жили наші предки.

вірили,

чим


.>і І

Вирок суду Боротьба із злочинністю ІІим з

11айважливіших

оd­

наркотиками,

і більшість тих,

щвдань

хто персбуває на обліку, вжива­

. держави. Для того, щоб nшка бо­ . ротьба здійснювалась ІІа право­

ла або вживає наркотичні засо­ би. П роблема наркоманії та шляхи їі подолання є актуаль­ ною в нашому місті. Тому 26 червня 2009 року в міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками і їх

вих засадах, держава ІІстанов• люс: .'tежі між дозволеним та заборонениJн.

Проблема

наркоманії

існує

·давно і в багап.ох державах 'світу - одні • наркотики.

. lОЗІюляють легкі

незаконним

розповсюдженням

тивна допомога

особам, які вживають наркотичні засоби та перебувають на обліку КВІ м. Бровари, щодо шляхів подолан­ ня залежності від наркотиків. Адже наркоманія це не тільки злочин проти себе та суспіль­ ства, це злочин, який перерос­

тає в тяжку хворобу з летальним

наслідком. ! Співробітники КВІ м. Брова-!

товлення, придбання, збсріган­

за ініціативи співробітників кримінально-виконавчої інс­ пекції м. Бровари та підтримки Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Броварсь­ кої міської ради, було проведе­

ШІ,

•ш перссилан­

но з засудженими до покарань,

наркотичних засобів, психо­

не пов'язаних з позбавленням

громадських організацііі

волі,

на

ному напрямку роботи дадуть

нарко­

позитивний результат в подо­

манії. В цьому заході взяли участь представники: Центру духовної та соціально-психологічної реабілітації "Перемога" м. Бровари, центру духовної та соціально-психологічної реабілітації для жінок "Перемога".

ланні такого жахливого явища як наркоманія.

інші - карають смертною карою. В криміналь­ ному кодексі України в ст. 309 передбачена відповідальність за

· незаконне виробництво, виго'

! ш1

перевезення

і тропІІІ ІХ ре•ювин або їх аналогів

; без мсти збуту. Найсуворіша J відповідальність передбачсна за ! такі ,:rїі -5 років позбавлення

! во;Іі. але не всі наркоІ\шни пере­ І бувають в місцях позбавлення

! вол І,

до деяких суд застосовує

j В ІІ пробування

з іспитовим

1 строком. Ccpe:t підоблікових кримі­

!

І нально-виконавчої інспекції м. І Бровари

- 44

особи, що засуд-

~.!.~.~-за зл~;,ини._~в'язані з

Страхові іВ Інески: що про них треба знати

наркоман. Що далі?

-

захід,

вирішення

спрямований

проблеми

ри

.

сподІВаються,

допоможе

що

..

цси

.

захш

І

наркозалежним

підобліковим та їх родичам у правильному виборі шля\у бо­ ротьби з наркозалежністю, а спільні зусилля державних та в да­

Віра ПІКОЖ, начальник Броварського М РВ кримінально-виконавчої інспекції управління лепарта-

Відповідно до зазначеної постанови · фізичні особи - суб'єкти

Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткуван­

підприсмницькоі діяльності, які

ня, обліку та звітності суб'єктів

обрали особливий спосіб оподат­ кування (фіксований податок, єдиний податок) та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприєм­ ницької діяльності та не перебу­ вають з ними у трудових відно­ синах. починаючи з 1 травня 2009 року зобов 'язані сплачувати до Пенсійного фонду страхові внески, щомісячний розмір яких,

підприємницької діяльності", що

перераховується

органами

Державного казначейства

повідно, не може становити мен­

ше мінімального розміру страхо­ вого внеску за кожну особу. Враховуючи розмір мінімаль­

2009

ної заробітної плати у

році

з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, яка згідно Закону України "Про вне-

мінімальний страховий внесок для зазначених осіб становить у: травні- червні - 207,50 грн.

сення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибут-

липні- вересні- 209,16 грн. жовтні- листопаді- 215.80 грн.

ковий

грудні-

податок з громадян та

грн.

222,11

Сума доІІЛати СПД до мінімального страхового внеску в Період

Мінімальна

2009 рік

зарплата

страховий

Фіксований пода-

внесок

2009 році:

Сума допла т и

М і н і мальний

ток - 80 грн., до П ФУ

Фік сований nодаТОК

(33,2%

т раве н ь

625

н':fійде 8 грн. від мін. з-ти} 207,50·8) 207,50 199,50

-100

Єдиний податок

Грн., ДО

-200 грн ., до ПФУ

ПФУ надійде

10 197,50

надійде

грн .

Було обговорено стан боротьби

менту з питань виконання по-

червень

625

207,50

199,50

197,50

123.50

карань в м. Києві та Київській обjІасті, підполковник

липень

630

209,16

20 1, 16

199,16

125,16

серпень

630

209,16

201, 16

199, 16

125, 16

вересень

630

209,16

201,16

199,1 6

125,16

жовтень

650

215,80

207,80

205,80

131.80

лис т опад

650

2 15,80

207,80

205,80

13 1.80

грудень

669

222,1 1

214,11

212,1 1

138.1 1

Разом:

5109

1696.19

1632, 19

1616.19

102-1 ! 9

Кошти перераховувати на ра­ хунки Державного казначейства Украіни :

· 37172200035323, МФО 820172, ЄДРПОУ 00035323 призначення

платежу:

в

пла­

тіжному дорученні платник по­

винен зазначати: прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, за відсутності ідентифі­ каційного

номера

зазначається

серія та номер паспорту;

період, за який сплачуються внески; - код території (КОА­ ТУУ) - 3210600000або КОд ПФУ

~

;

84

грн.

123.50

з розповсюдженням наркотичних засобів в м. Бровари, нада-

на ін фор маці й но- ко н_<;L~!~.::.~·~·· ...._____в_н...утр_.._іш_н_ь_о_ї_с_л..у_ж_б_и.,..~.

Ук­

раїни на рахунки органів Фонду у розмірі 10 та 42 відсотків від-

--10283: Підприощі. які ( пенсіо; ера.ІІи за віюш "';, 1 інвалідшти (кріJІ'І пенсіонерів, . ки.м призначено ум. Броварах

пенсію за вис.І.І'<'У рт ..

та/або 110

втраті годуваІьника) ристовують

не нико-

працю

працівників,

1/,,//.1/(/// 11.\

'/рахові

ннески

відповідни до постанови Кабінету Міністрів України віr) І 4. O.f. 200<J

М 366 сплачують 1ш 1Jоброиільних

засадах. Управління Пенсійного фонду України ум. Броварах

~. :і . ~ і ~ w '

'

;

·~ ~

~

п ~ЕтРІвсь ~кІ П 1ЕРЕдн1 :вки 11еріод трtшає від свята

зимові

м'ясниці.

Івана Куtшла .to свята Петра і Пав.tа - трохи бі;н,ше тижня. Але це був найскрутніший nеріод у ЖІІПі еС.'ІЯН, КОЛИ СТарОГО хліба вже Іtсма. а нового ще нема, бо він ;нtшс стигне на стеблі. Саме неіі час \Іався на увазі, коли ка­ З<Lш: "По~tср між двома хліба­ ми .. ." Не один неборак так і не

сусідки

пильно

Цей

Шановиі .меtю;анці .міста Бро­ вари та Броварсьл:ого району! Бровttрське управління ГУ МНС · УкрlІї· в Киї,;ській області

• звертається ди ваl· з прохtтням і бути обережними у поводженНІ з ' восием, дбати 11ро ,. теку свого ж·иття

та

оточуючи. .

вас лю­

Бережіть

серйозну небезnеку для життя

від вогню! З нас­

mc

танНЯ\! спекотної

прирошt П1,

··

сховавшисt,

1Н ' ·

.t

1югоди нІ.l

нскучого

лісові І і г:Lt ~І нt:ні. Але

нсрІ.! "- '·

· слі.tк<t \!

такого

нем,

кам. Адже. як 11оказує практи­

11орушения 11рави.1

ІІожеж­

пожежа

яку кілька днів

на Луганшині, приборкували

не тільки місцеві пожежні, але й їхні колеги із сусідніх областей. І як стверджують вогнеборці, пожежа ймовірно почалася че­ рез людську недбалість - кинуті

· не загашені сірник чи цигарку. За сухої спекотної погоди цього

було достатньо, аби вогняна стихія за лічені хвилини охопи-

ла сотні гектарів поля й лісу. За­

. гасити

їі вдалося лише завдяки неймовірним зусиллям багатьох вогнеборців. Та й у нашому районі в попередні роки не раз і не двічі виникали пожежі, ло-

ВідПОЧІІНКУ

,

ДІІТЬСЯ

чезна

1.

Gажання І!і,нючи­

великими гру.1нощами.

дей. Пим 'ятайте: людська нео­ бережи ість у повоt)женні 1 вог­ ної без11еки та безпеки життє­ діяльності в побуті - від цього один крок до біди. Підтвердження то~ІУ - вели­

1

дуже

фауна, в рсзу"11,таті чого нано­ сяться державі великі ма­ теріальні збитки. Крім того, лісові пожежі становлять

калізувати які ВШL1ося лише з

ка,

''

l

ІІJ11Іроді ДОВО­

бороtі t..:Ч

лсгкt>ІІ<lжно

рятувальни­

залишені

непогашеними вогнища, кинуті недопалки. призводять до того, що

в

першу чергу знишуються

чималі

площі зелених насад­ жень, гине флора та фауна. Зу­ пинити вогонь, що набрав си­ ли, буває дуже непросто. Як

свідчить багаторічний

аналіз,

основними

виник­

nричинами

та здоров'я людини. Шоб уникнути побігти

біди,

за ­

виникненню пожеж в

лісових масивах, Броварське уnравління ГУ МНС України в Київській області звертається до всіх громадян з проханням дотримуватись

правил

пожеж- ·

ної безпеки під час відпочинку ' в лісі. Пам'ятайте: розводити · багаття можна тільки у без­ вітряну погоду і на відстані не менше 15 метрів від будівель чи споруд; не слід залишати багат­ тя без нагляду; не можна поки­ дати місце відпочинку, не пере­

нення лісових пожеж є людсь­

конавшись,

кий фактор, . грозові розряди, самозаймання торф'яної крих­

шений. Не кидайте недопалки!

ти і сільськогосподарські підпа­ ли в умовах сухої спекотної по­ годи. Лісові поже)Кі знищують

що

вогонь

пога­

Лише дотримання вимог безпе­ ки збереже лісові масиви від

вогню!

Володимир БАйТАЛА,

дерева і чагарники, заготовлену в лісі деревину. У результаті по­

інспектор Броварського

жеж знижуються захисні, водо­ охоронні й інші корисні власти­ вості лісу, знищується флора і

управління ГУ МНС України в Київській області, лейтснант служби цивільного захисту.

дожив, 11е дочекався нового вро­

жаю. Отож, треба було якось "псреднювати", перечекати ті дні, коли "зерно в колосках мо­ лочком налилося, та ще не запа­

лилося". Усього кілька днів, ад­ же влітку "плід стигне на очах". Хліба починають половіти, тому й приповідали: "Якщо на Іван­ день колосочки лише набира­ ють зернисті голосочки, то на Петра - колосся, як русяве во­ лосся". І господарі щиро раділи: "Раз половіє- про піч мріє".

Матері

та

приглядалися,

котра вже "при надії", а котра

-

ще ні. Перших оберігали, а дру­

гих доброзичливо втішали: "Бог дасть, скрута вляжсться. і у тебе зав'яжеться". Чи жартома при­

мовляли: 'Ти в тому не винна, що перина була зимна. Прий­ дуть Петра - буде постіль тепла!" Коли мова заходила про пе­ реднівки, то зауважували: Аби лише переднівки пережи­ ти, а по Петрах - селянин вже ситий. Переднівки пару днів, а здається - рік не їв. Переднівки - початок літа, то­ му пусті корита.

Прийшли переднівки - без хліба домівки. Як на Петра дощ іде - погідна днина жнива жде.

Як дощ на Петра

-

картопля

Характерним для Петрівських переднівок був обряд "обдив­

погниє в землі. Дощ на Петра- на врожай, два

ляння невісток". Малися на увазі ті, що повиходили заміж на

дощі

дощі

- на добрий - на багатий.

врожай, три


СКАЗСказ - особливо небезпечна інфекційна хвороба людей і тва­ рин, яка завжди закінчується смертю. Збудником сказу є вірус,

укусів тваринами, особливо без­ притульними щороку збільшуєть­ ся. За медичною допомогою в 2008 році звернулося 299 осіб, з

який вражає центральну нервову систему. Виділяється з хворого

них укушені безпритульними тваринами 85 (28,4%). Вже за три місяці поточного року звернуло­ ся покусаних 43 особи. Найбіль­ ша кількість постраждалих за­ реєстрована по місту - 200 осіб за минулий рік, а також в селах В.Димерка, Княжичі, Богданів­ ка, Красилівка, Зазим'є, Рожни. Агресивні домашні тварини часто вигулюються безприв'язна, напа­ дають на людей, (вул. М.Лагуно­ вої, Короленка, Черняхівського). Жахливий випадок стався по вул. Разіна - невідома породиста со­ бака відкусила два пальці лівої

організму вірус тільки зі слиною. Зараження сказом відбувається через пошкоджені шкірні покрови або слизові оболонки під час укусу або при ослиненні. Епізоотична та епідемічна си­ туація зі сказу в Броварському районі в останні роки неблагопо­ лучна. За сім років зареєстровано 9 випадків сказу серед тварин, з них у 8 випадках серед диких хи­ жих тварин (лисиці). Майже всі хворі лисиці виявлялися в насе­ лених

пунктах

на

вулицях .

подвір'ях громадян і підприємств .

В

2006 році зареєстровано 1 випа­

док (с. Гоголів), в 2007р.

2 (села

Требухів і Гоголів), в 2008р. - З (м. Бровари, с . Зазим'є. L' Перемога Калинівськоі селищної рали). На поча1 1-. '

поточного року вже но­

вий випадок на хуторі Псрс\ЮПІ. Сказ - прироJ..LІІР -ІЮ ІїІІІ ще ва

інфскuія . ОсІювнІш росрuуаром і псрсносІІІІКО\І вір усу є лисиці, як11х

від

він

nерсдається

до­

машні~І тваринам, в першу чергу

06.40 Світ православ'я 07.00 Крок fJP зірок 07.40 Фільм "Аврора· 08.00 Студента потрібно любити

09.00 Анонс передач 09.05 Прес-анонс 09.1О Погода 09.20 Доки батьки сплять 09.55 М/Ф "Дострибни до хмаринки" 10.05 Хто в домі хазяїн? 10.35 Експерти дозвілля 11.05 Вихідні по-українськи 11.25 Кордон держави 12.00 Парламент 13.05 Погода 13.10 Наша пісня 14.05, 03.30 Балет "Обранець сонця" 15.00 Погода 15.10 Олімп. хронометр 15.50 Х/Ф "Попри повагу до вас" 17.30 Кіно . uа 18.00 Погода 18.10 Прем'єра. ДІф "Со­ нячна наномашина" 18.40 ДІф "Григорій Кохан.

· -·: .~~·=~~:';' УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 Дитячий фільм їи­ мур та його команда" 07.30 На гостину fJP Івана Поповича 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Аионс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.20 Підсум ач ки 09.35 Антивірус для дітей 09.55 Крок fJP зірок 10.30 Нова армія 11.00 Муз . ua 11.30 Стильна штучка 12.00 "Лінія долі" 12.35 Здоров'я 13.35 Погода 1З .40 Служба розшуку дітей 13.50 "Околиця " 14.20, 05.20 АудієнцІя . Ми хайло Боярський . ч . 2 14.50 Благовісник 15.25 Погода 15.30, 01 .55 Олімпійський

літопис України. Фільм 2. "Атланта-96" 16.40 Співають Петро та Павло Приймаки Прем'єра . ДІф "Ле­ генди не емирають-

17.45

хижаками,

летючими

мишами,

-

правила утриман­

загинула;

- не вбивати здорових на виг­ ляд тварин, які нанесли укуси та інші пошкодження, а терміново викликати ветеринарного лікаря; - не знімати щкуру з трупів ди­

реєстра­

ведуть

ких тварин при їх знаходженні; - в разі укусу домашньою тва­ риною, слід з'ясувати ім'я госпо­ даря та адресу. Це допоможе вам

цію домашніх собак, котів та про­ водять вилов бездомних тварин ; - ветеринарна служба прово­ щеплення

проти

сказу до­

машнім собакам, котам, а в осе­ редках сказу і сільськогоспо­ тваринам,

уникнути

19.30 тсн 20.00 "Криве дзеркало" 22.55 "Наша Russia" 23.30 "Даїшники: три

жання" Х/Ф "Насіння смерті" ДІф "Мазепа: кохан­ ня, велич, зрада" 04.20 "Украдене щ;1стя"

01 .35 03.25

06.30,

08.10 "Городок" . Дайджест 09.20, 02.30 "Картата потата".

1О . 1О Концерт "5 зірок" 11.50 Х/Ф "Кохання на

ас­ фальті" . 14.00 Т/с "Брати Карамазови". Заключ. серія. 17.00 "Позаочі" 18.00 Т "Осіниій детектив" 20.00, 01.10 "Подробиці" 20.40 Футбол. "Динамо""Ворскла" 23.00 Т/с "Бригада". О 1.40 "Позаочі". 04.20 Мfс "Супермен". 05.00 Уроки тітоньки Сови

fc

06.10 "Суперкнига-2" 07.00 "Без табу" 07.55 "Світське життя" 09.05 "Хто там?" 10.15, 10.40 М/с "Чіп і Дейл" 11.05 Х/Ф "Білосніжка· 13.00, 14.00, 15.00 Х/Ф

ІСТV

05.50 Факти 06.05, 06.45 Погода 06.10 Автопарк. Парк

·пригоди Мерліна" 16,00 "Шість кадрів" 17.10 "Фестиваль "Ноеа хвиля" - Юрмала"

авто­ мобільного періоду 06.50 Добрі новини

20.20 Х/Ф "Привіт, кіндер" 22.30 "Світське життя" 23.30, 02.25 Х/Ф "Сахара" О 1.40 ДІф "Вбивство Сто­

18.20 Діловий світ. Тиждень 19.00 Погода 19.15 Творчий вечір О. Злотника З, 4 ч. 21.00 Новини 21.25 Погюда 21 .35, 03.30 ДІф "Ах, не

липіна" 04.1О "Украдене щ;1стя"

ІНТЕР 05.30, 02.00 Х/Ф "Директор" 07.20 Х/Ф "Слуги диявола· . 09.10 "Квадратний метр" 10.00 "Україно, вставай!" . 10.30 Х/Ф "Щастя за рецеп-

кажіть мені про лю­ бов .. .". М. Криницина 22.25 "Культурний фронт" 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00 Ера бізнесу. Підсумки 23.30 Серіал "Велика мандрівка" - Ліон 23.50 Оператив.об'єктив 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Служба розшуку дітей 01.30 ·околиця" 02.55 Олімп. хронометр 04. 15 Служба розшуку дітей 04.20 Хто в домі хазяїн? 04.50 Благовісник 05.50 Служба розшуку дітей

прибулець" 11.00 "Караоке на майдані" 11.55 "Смішніше за кроликів" 12.10 "Криве дзеркало" 15.05 Х/Ф "Сіссі" 17.15 Х/ф "Місяць- Одеса" 19.30 тсн

ІНТЕР 03.00 Х/Ф "День ле­

леки"

1+1

1+1 06.10 "Суперкнига-2" 07.00 Х/Ф "Білосніжка" 09.05 "Лото-забава" 10.10 М/Ф "Улюблений

ба­

том".

13.00 Фестиваль гумору 15.00 ДІп "В. Кікабідзе" 16.10 Х/Ф "Бог печалі та радості"

18.00 Т jc "Осінній детектив· 20.00. 01.30 "Подробиці" 20.30 Х/Ф "Небезпечна

.

комбінація22.30 Х/Ф "Славні хлопці". 03.40 Знак якості 04.20 Ключовий момент. 05.10 МІс "Супермен" 05.50 "Уроки тітоньки Соеи"

ІСТV 06.10 Факти 06.30, 07.00 Погода 06.35 "Альф". Т/с 07.05 "Поліцейський і Бандит-2". Х/ф 09.10 Квартирне питання 10.05 Ти не повіриш! 11 .00 Козирне життя

проти

сказу,

новити ветеринарний нагляд;

06.55 "Золото Троі". Т/с 10.00 Анекдоти 10.20 "Леся+Рома". Tfc 11.35 Квартирне питання 12.45 Факти . Деиь 12.55, 18.55 Спорт 13.00 Про-Zікаве.uа 13.20 " Вулиці розбитих ліхтарів-4". Т/С

14.30 "Цуна мі". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "Кінець світу". Х/Ф 21 .50 Прожекторnерісхілтон

22.35 Наша Russia 22.55 Велика різниця 00.15 Голі та смішні 00.55 "Пожирач гріхів". Х/Ф 02.45 "Грошовий дощ". 04.45 "Медовий місяць· . Х/Ф СТБ 04.30 їелеШанс" 06.00 Сучасна медицина 06.50 "Улюблені мfф" 07.20 "Еники-беники" 08.00 "_Навколо світу" 09.00 "Імо вдома" 10.1О "ВусоЛапоХвіст" 10.50 "Улюблені м/ф" 13.00 Х/Ф "Скарби стародавнього храму" 15.55 Концерт М . Задориова 18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/Ф "Гусарська бала­ да"

нами необхідно:

-

водою

21 .05

"Гусарська балада".

11 .40 "Мисливці за старовиною". Т/с 12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00 Прожекторперісхілтон 13.45 Наша Russia 14.10 Велика різниця 15.45 Анекдоти по-ук­

-

раїнськи

"Найкращий стрілець". Х/Ф 18.45 Факти тижня 19.30 "Командо" . Х/Ф 21.25 "Адреналін". Х/Ф 23.15 "Двері fJP Едему". Х/Ф 01 .50 "Грошовий дощ" 03.25 Інтерактив : Тижневик 03.40 "Затемнення". Х/Ф

16.10

СТБ

сприяти проведенню І О-ден­

ного

ветеринарного

нагляду

за

твариною, що завдала укус;

невідкладно прийняти повністю курс щеплень проти сказу, якщо такий був призначе­

-

немає, їх можна робити немовля­ там, вагітним жінкам, старим лю­ дям. Препарати для щеплень виділяються безплатно. Основним і найбільш

щення бродячих собак, котів та суворого

бо­

Х/Ф "Мортал Комбат" Х/ф "У пошуках при-

Студія "Зона ночі" . Культура 02.50 Кузня неімущих 03. 15 Перемога над сонцем 03.50 Репресоваиа культура 04.30 Студія "Зона ночі"

02.45, 03.45, 05.30

Невідома Україна

Солов-

ки. Пастка 05.55 Каплиця Боімів "Історіі кохання"

Х/Ф "Рам і Шиам"

НОВИЙ КАНАЛ Х/Ф ·у пошуках при-

год"

Церква Христова Запитайте у лікаря Руйнівники міфіе-4 Т/с "Моя прекрасна

нянька"

10.45 Кліпси 11 .10 Х/Ф "Дочка мого боса" 12.55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14.20 Аналіз крові 15.00 Зіркові драми 16.00 Іпfо-шок 16.55 Інтуїція 17.55 Х/ф "Кучерява Сью" 20.05 Х/ф "Шанхайський полудень"

05.30 ·сучасна медицина" 06.20 "Улюблені мfф" 08.00 "Навколо світу" 09.05 "Їмо едома" 10.15 Х/ф "СобаЧе серце " 13.15 "У пошуках істини" 14.10 "Слідство вели" 15.15 "Док. детектив" 16.00 "Правила життя" 17.00 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 "Н'аше нове кіно. Х/Ф

22.35 "Файна Юкрайна" 23.05 Камед•-Клаб 23.55 Спортрепортер 00.00 Х/ф "Конан-варвар· 02.30 Т/с "Солдати" 03.15 Зона ночі Культура 03.20 І буде новий день 04. 10 Студія Зона ночі 04. 15 Невідома Україна 04.55 Термінал 05.10 Зона ночі

їобі , справжньому" 23.20 Х/Ф ·дні Наді,~

06.00, 05.30 Мультфільми 06.30, 09.00, 19.00, 03.30

УКРдТНд

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 09.00, 19.00, 03.30

ниюІ собак зобов'язані щорічно їх та робити ім

реєструвати

профілактичні

07.40, 09.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21 .50, 23.50, 03.15, 05.30 ·по­

ни"

года в Україні"

Т/с "Моя прекрасна нянька" 14.00 Щиросерде зізнання 14.30, 04.00 Х/Ф "Іноземці" 17.00 Х/Ф "Гувернантка" 19.30 Гала-концерт. Краще з "Нової хвилі" 21.30 Т/с ·я- детектив" 23.30 Х/ф "Американський пиріг-З. Весілля" 01.30 Х/ф "На розі Десятої і Вульф"

07.50 "Новобудова" 08.30 "Бістро-ТБ" 09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 19.00, 20.00, 21.00 , 22.00, 23.00, 00.00 , 02 .00 , 03.00, 04.00, 05.00 ·час новин"

09.30. 19.20, 20 20. 01 .25, 04.16 "Тема тижня" 09.40 "Своїми очима" 10.30 "Не перший погляд" 11.30 "Автопілот-тест" 11.45 "Технопарк" 12.30 "Вперед, на Олімп' " 13.30 "Драйв" 14.20 "Страва від шефа " 14.40 "Гра долі" 16.30, 03.40 "Арсенал· 17.30, 04.35 "Народний

КАНАЛ Програма передач

5

06.00 06.01, 08.00, 14.00, 18.45 "Київський час"

06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 22.50 , 00.25, 02 .30, 04.25 "Погода на курор­ тах"

06.20 "Напередодні" 06.30, 07.30, 08.20, 10.00, 13.00, 00.15, 05.15 "Час

контроль" 18.20 ·вікно в Європу"

19.30, 20.30, 01.00, 01 .30 "Час інтерв'ю"

спорту" Подіі

06.45, 09.25 Спортиані подіі 06,50, 09.30 Погода 07.00 Х/Ф "Скажені перегони"

з "Нової хвилі" 15.30 Зіркові зустрічі 16.00 Х/Ф "Наречена на за­ мовлення" 18.00, 19.20 Т/с ·я - детек­ тив·

Щиросердне

зізнання

22.20 Футбольний аікенд 23.30 Х/Ф ·я знаю , хто вбив мене" Х/Ф "Полювання Хан­ та"

01.30

Х/ф "Клерки

2"

5

КАНАЛ Програма передач

06.00 06.01, 08.00, 14.00

"Київсь­

кий час"

06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 18.20, 22.50, 00.25, 02.30, 04.25 ·погода на курортах"

06.20, 19.20, 20.20, 01.25, 04.15 їема тюкня" 06.30, 07.30, 08.20, 10.00, 13.00, 00.15, 05.15 "Час спорту"

· велика полі­

тика

меж:'' Аме ­

22.25, 02.35, 05.35 "На 23.30, 02.15 " Вікно в рику"

00.40 04.30

"Мотор-ТБ" "Огляд преси" ТОНІС

06.00 Спецпроект 06.20 Як це робиться? 07.00 24 години. "Жипя" 07.20 Погода 07.25 Чудернацькі світи 09.00 С ім'я від -д· до · я· 10.00 Школа ремонту 11 .00 За сім морів 11.30 Обличчя купюри 12 .00, 22 .05 Світськ і хроніки

12.35

відпо­

П'ятизірковий

чин ок

13.00 Погляд у майбутнє 15.05 Х/ф "Дівчина з характером

16.40, 05.35 Зелена варта 17.25 Мегамасти 18.25, 23.10 Сім! тварин 19.00 П'ятий вимір 20.00 Дивні дні на планеті Земля .

22.40 Тиждень моди 23.45 Знакі долі 03.50 Остарбайтери 04.40 Правда окопів ·особ­

22.25, 02.35, 05.35

"Зверни увагу" 06.50, 00.30 ·двтопілот-но­ вини" 07.00, 23.30 "Час-Тайм"

ливо небезпечио" 00.40 "Смачні подорожі" 04.30 "Огляд преси"

час"

·

21.25, 03.20

06.40, 07.45, 08.50, 12.30

07.20, 08.10, 11.00, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес­

09.35 Срібний апепьсик 11.00 Х/Ф "Гувернантка· 13.00 Гала-концерт. Кра~

04.00

відді.'н '\: і)роварської райоююї с ... 'Пі танuії.

час"

13.00

21.30, 03.00

Олена ШЕВЧЕНКО, s;ІІ~ ідуюча епідеміологічним

вини"

Подіі

проти

шсплсннн

сказу.

07.00 "Час-Тайм" 07.20, 08.10, 11.00, 22.15, 23.20, 05.25 "Бізнес­

06.50, 09.25 Спорт~о~вні подіі 06.55, 09.30 Погода 07.00 Х/Ф "Щасливчик Гілмор" 09.35 Срібний апельсин 11.00 Х/Ф "Шалені перего-

ут­

правил

виконання

римання дО\fащніх тварин. Влас­

06.40, 07.45, 08.50 , 11 .20, 15.30 "Зверни увагу" 06.50, 00.30 ·Автопілот-но­

Зона ночі

за­

побігання захворюваності людей на сказ є ліквідація хвороби серед тварин - носіїв і джерел збудника інфекції шляхом регулювання чисельності хижих звірів, зни­

Протипоказань проти щеплень

06.10

ради­

щодо

заходом

кальним

ний.

год" 23.55 Спортреnортер 00.00 Х/Ф "Азартн і ігри" 02.05 Т/с ·солдати"

07.45 08.00 08.40 09.40

негайно звернутися за медич­

ною допомогою до місисвого ме­ дичного працівника ;

са"

06.10

милом,

няти кровотечу .;

някька"

01.20 02.15

господарським

з

краї рани обробити спиртом або настоянкою йоду. Не слід зупи­

10.25 Зіркові драми 11 .15 Інтуїція 12.15 Іпfо-шок 13.10 "Файна Украйна" 14.40 Хто nроти блондииок? 15.50 Т/с "Моя прекрасна

-

негайно поверхню рани ре­

тельно промити під проточною

Х/Ф "Контакт" Х/Ф "Напролом!" Будинок закритий на

Моя адреса

осо­

вання на сказ при укусах твари­

ремонт

04.35 05.35

щеплень

бам з підозрою на можливе зара­ ження вірусом сказу. Для попередження захворю­

НОВИЙ КАНАЛ

20.00 22.00

прове­

шляхом

дення лікувально-профі­

Невідома версія

16.15 Х/ф "Екстремали· 18.10 Х/Ф "Дочка мого

попереджен­

ням виникнення цієї хво­ роби вона успішно справ­

22.05 "Моя правда" 23.10 "Зіркове життя . • 00.15 "Нез'ясовно, але факт" 01 .15 Х/Ф "Москва" 05.40 07.20 09.35

з

то

сказом,

Вірус в слині хворої тварини

ветеринарний нагляд за тварина-

Створи своє сонце" Творчий вечір О.Злотника, 1,2 ч. 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.35 Погода 21.50 Фольк-musіс 22,45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Вільна гавань 23.25 На гостину до Івана Поповича 23.45 DW.Новини Європи 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Автоакадемія 01.45 Служба розшуку дітей 01 .55 Телефільм-вистава "Житейське море" · 03.25 Служба розшуку дітей 04.25 ДІф "Легенди не вми­ рають. Трембіта " 04.55 ДІф"Холоднокровно. Красуня і страховиська" 05.50 Служба розшуку дітей

щеплень

так як за твариною можна вста­

проводить

Якщо медицина ще не може вилікувати хворого

лактичних

або їх трупи в разі, якщо тварина

органи житлово-комунально­

господарства

сказу.

населених пунктах вказує на на­

- виконувати

визна­

чення його безпечності по

ляється

сказу;

днів з

моменту укусу для

котами і бродячими собаками. Поява диких звірів в денний час у явність у них клінічних ознак

проти сказу;

ветеринарний

проводити

нагляд протягом

Для попередження зараження цією страшною хворобою не­ обхідно: -уникати контакту з невідоми­ ми та хворими тваринами. Особ­ ливу небезпеку в поширенні ска­ зу відіграють укуси дикими

пуляції лисиць та їх імунізацію

го

з'являється за 1О днів до появи клінічних ознак зах­ ворювання. Ось чому за тваринами, які нанесли укуси людям, необхідно

сказу.

служби і відомства: -органи лісового і мисливсько­ го господарства відповідають за роботи по регуляції щільності по­

19 . 15

"Покрова· "Лігурке"

- медична служба забезпечує надання невідкладної медичної допомоги всім особам, які зазна­ ли ризику інфікування вірусом

нарної медицини хворих тварин

-дарським

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 Фільм фестивалю

пошкодження

ня домашніх тварин та норм по­ водження із ними; - доставляти фахівцям ветери­

лений пункт .

від

завдали

Заходи по боротьбі зі сказом під керівництвом органів місце­ вої влади здійснюють наступні

дить

постраждалих

що

ми,

людям;

руки жінці.

коп1~1 . Останні, разом з лисиця­ ми добувають собі корм - мишо­ видних гризунів, при цьому обмінюються між собою вірусом сказу і заносять інфекцію в насе­ Кількість

НЕ ЗДОРОВ ' ІО, А ЖИnІО!

3AfP03A

07.40, 09.20, 11.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.50, 23.50, 03.50, 05.30 "Погода в Україні" 07.50 "Зодчий08.30 "Бістро-ТБ" 09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 04.00, 05.00 "Час новин" 09.30, 02.15 ·вікно в Аме­ рику"

робота" "Феєрія мандрів" 11 .30 "Мотор-ТБ" 13.30 "Вікно в Євроnу" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра ІJРЛі" 16.30 "Код 482" 17.10 "Палата" 17.30, 04.35 "Не перший погляд" 18.30 "На межі"

09.40 "Улюблена 10.30, 15.30

19.30, 20.30, 01.00, 01.30 "Час інтерв'ю· 21.00, 03.00 "Час: підсумки "

ТОНІС

06.00 Як це робиться? 06.35, 23.25, 05.35 Зелена варта

07.00 Столиці світу 07.25 Обличчя купюри 08.00 Сім 'я еід "А" до ·я · 08.30 За сім морів 09.00, 12.30 Обличчя з обк­ ладинки

09.25 , 22 .05

Світські

хроніки

10.00 10.40

Школа ремонту П'ятизірковий відпо-

чинок

11.05 Х/ф "Два бійці'" 13.00 Погляд у майбутнє 15.05 Мегамасти 16.15 Дивні дні на планеті Земля

18.20 Сім"і тварин 19.00 П'ятий вимір 20.00 Троя 21 .05 Удар блискавки 22.40 Неділя моди с Дариною Шаповалавою

23.10 23.55 04.00

Сильні світу" сього Знаки долі Правда окопів


У І(ОАІ МУЗ Коли я вперше побачила і почула спів Анастасії Комлікової в кон­ цертній програмі будинку культу­ ри заводу 'Торгаш·~ її виступ поло­ нив мою душу. Навчаючись на композиторському факультеті Національної музичної академії ім. П. L Чайковського, вона знахо­ дила час приймати участь в ан­ самблі "Ентузіасти·~ солісткою

якого є і в даний час.

li

Три таванти Анастас,ііі

горіч теж стала випускницею ша­

чуттями

нованого музичного закладу.

поділитися з добрими людьми. Особисто я дуже щаслива, шо до­ ля подарувала мені в житті зустріч з такою прекрасною, та­ лановитою людиною, як Анас­ тасія, в якій поєдналося три та­ ланти - композитора, поета і співака. Побажаємо їй великих творчих успіхів на непростому,

У залі зібралось багато колег,

молодого

композитора директор

Броварської дитячої школи мис­ тецтв Валентина Шикула, завуч Олена Андреєва, педагоги музич­ ної школи. Приємно було бачити щасливу Анастасію Комлікову се­ ред квітів, на які були так шедрі прихильники таланту.

Її ніжна, доброзичлива усмішка випромінює тепло і доб­ роту, які живуть в душі. Uими по-

вона

завжди

готова

але прекрасному шляху, який во­

на сама собі обрала. Людмила ЧЕБІНА, солістка ансамблю "Ентузіасти". На ф(Jfo: під час вистави.

-

уникайте

води

зі

швидкою

течією; . - ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх заходьте у воду в нетверезо-

му стані;

- постійно стежте

за поведінкою

тільки під контролем дорослих;

-

му потрібно набрати якнайбільше і, зробивши сильний ривок у бік за течією, спливти на поверхню.

вчитися плавати діти можуть

при подоланні водойм на чов­

нах

серця.

повітря в легені, зануритись у воду

дітей біля води;

-

з цим проводьте непрямий масаж

Якщо плавець потрапив у вир, йо­

силах;

- не

повітря потерпілому - "з рота в рот" або "з рота в ніс"; паралельно

неповнолітні

мають бути в

рятівних засобах;

Коли людина заплуrалась у водо­ ростях, вона не повинна робити різких рухів та р_ивків, бо петлі рос­ лин затягнуться ще сильніше. Не­ обхідно лягти на спину і м'якими,

- стежте за іграми дітей навіть на

спокійними рухами виплисти у бік

мілководді, бо вони можуть під час веселощів упасти й захлинутися.

припливу. Якщо це не допоможе,

Коли побачите, що хтось тоне:

-

якщо близько рятувальники,

необхідно підтягти ноги та обереж­ но звільнитися від рослин руками. Якщо руки і ноги плавця зводять судоми,

-самі ж киньте людині предмет,

-

рятуючи

потерпілого ,

треба негайно змінити

стиль плавання, лягти на спину і Якщо

намагайтеся утриматися

немає на по­

руки потрібно

-

до берега, по можливості, узгодьте

стиснути пальці кисті руки в ку­

з потерпілим свої спільні рухи.

лак, зробити різкий відкидаючий

мілин;

-

Після того,

як витягнете по­

терпілого на берег:

купання

віддалене

від маршруту

руху плавзасобів, холодних джерел підземних вод; -зайшовши у воду, постійте, по­

- при

потребі звільніть йому ди­

випрямити ногу і шаеили потягну­

ти ступню до себе за великий па­

тей, одночасно викликаючи паль­

лець. Якщо судома не зникла. пов­ торіть ці вправи кілька разів.

-

в

горлі

непритомного

на спину, максимально відведіть йому

ІЦ

NR

259 від ~о. 12. t997f.

голову назад,

опісля

починайте

цивL1ьного захисту та безпеки

житгєдіяльності Київської

вдихання

області.

07400,

(номер абонента)

О

"109"

14 жовтня 2009

оокv

(номер абонента)

0-4594

(номер абонента)

Додаткова інформація за номером

(номер абонента)

- 4594

0·432

(номер абонента)

(номер абонента)

та на сайті ВАТ "Укртелеком"

з

25

за

мація про протиправні та корупційні

рішенням народних депутатів Ук-

дії співробітників митниці, nорушення

раїни,

митних

травня

2009

які входять до

року

Міжфрак-

правил,

а також факти

пе·

ційного депутатського об'єднання

реміщення контрабанди на або з мит-

"Контрабанді

ної

-

СТОП" у Верховній

територіІ

України.

Всі

дзвінки

Раді України, розпочинає працю-

приймаються конфіденційно по всій

вати безкоштов~:~а телефонна "га-

територіІ України.

ряча" лінія

За

Телефон

- 8 (800) 300-777-0.

номером

nриймається

інфор-

КРИМІНААЬНА ХРОНІКА

ПіА nокровом но11і вирушав на, чи повертався зі СІЩЇХ (ой чи не злочинних?) оборудокжи­ тель ЧеркащШІи Віктор К. ІГю на першу зупинили його співробітпики

дорожньо-патрульної служби для перевірки водійських документів на автодорозі між Літками і Рожпа ... ми. Сумнів у них вшuиКІUJ 1tUIAOil

про проходження державног·о технічного огляду · автомобіля ''АУДІ-А4", 1995рокувипуску. · ' Уже пізніше в міськвідділі

міліції, · куди було доставлено

8-800-300-777-0

пра·

цює цілодобово.

де?· Ушафах під біп.изіtою, кишенях

IULfl>lll і халатів, у книжках, за іко­ Іtа.Ми• . Злодіі знають ці та інші схованки, як таблиціо множення.

' А от 79-,.річна жителька Русано­ ва взагалі вчинила вкрай безпеч­

'но: І, звісно ж, поплатилася за це.

~она не могла вигадати нічого кращого, ніж залишити 500 гривень nід скатертиною на столі. У

один із ДНів грОші в сумі

. вень,

500 гри-

я~ корова язщ,ом злизала.

Для тих, хто ще донедавна в кази­

но та на ігрових автоматах "про­ саджуВав" тисячі гривень копійка, а для пенсіонерки

• -

це ве­

водія разом із авті.вкою, з'ясува,­

личезна сума. Тож варто земля­

лося: свідоцтво про реєсфаціІО

~· замислитися, де і як зберігати своїзаощадженНя, аби не потра­

такого транспортного засобу не

видавалося і ·взаrалі автомобіль такої марки і з такими державин­ ми . номерами на території України не значиться.

.

nити на гачок до злодіїв. .;

- власника авто кваліфікуються за

статrею 20 1:-ю КримінаіJьног<> кодексу України- "Контрабанда". Чи дійсно він перемістив іномар~ ку через митний кордон України

поза митним контролем або з приховуванням від нього, nокаже слідство. Але те, що "пахне" йому .

як мінімум від трьох до семи · років nозбавлення волі сумнівів не викликає. Виходить, докатав ~ ся, Вікторе?

Нарвавс• серед ночі

,

Треба коментарі далі? Дії водія

на · rра6іжників На нього, очевидно, чатували, бо КОЛи Андрій З. пізньої ночі повер­ тався до своєї домівки, двоє моло­ дикіІІ із застосування.м фізичної сили Заволоділи його мобільним те­ лефоном. .

На щастя, неподалік знаходив­

ся наряд постової служби місько­ го відцілу міліції, який і затримав грабіжників -· броварчан В. О. та · Є.Т.,котрі мешкали на тій же ву­ лиці, що й потерпілий. При ог­

ляді у них було вилучено й повер­

нуто М/іСНику вкрадений теле­

Ну й схованку

знайwnа nенсіонерка! Де, як, правило, ховають КJUlЖi

від будІUІКів іх власнш.;и

8 індuв;;,у;_

альному секторі? mд КилІІМІШМІl

па порогах, на підвіконнях. А гроШі

фон. ·За повідомлевиями Броварського міськоrо відділу (з обслуговувания м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області.

~Оголошення про .втрачений сертифікат на право на земельну частку (пай) РН N!!322109, виданий Броварською РДА 31 лип~я 2000 року на пщстав1 рІшення N!!298 вщ 29 червня 2000 року, реєстр. N!!1153 від 2.08.2000р., на Ім'я Кожанової ЄвдоКІІ КузьмІвни надрукований в газеті N!! 33·34 від 07.05.09 р. вважати недійсним у зв'язку зі знаходженням документу.

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

V

Редактор:

Відділи: rромадсько·полfти'іНОГО ЖІ;ІТТЯ

2. Друк офсетний.

4-03-76.

4-21-34;

Обсяг

nромисловості і соціальних nитань,

вщповщального сеофетаря4-04-81; листів і масової роботи бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

4-02-92;

·

РеАаІЩіfІ не звежди поділfІе позицію ввторів.

Зв 7f!'IНiCn. аиІ<Ладеннх фактів вЩпоа(4вє ввrор.

: Лис'fУ88Нн• з ЧІІтачаии -на сторінках raaerи. • Зв :NІicr рекла- aiAnoeiдsm.нltJ;!• НІІСВ ре<UІВІ~""t!Щіо.~··.···········•/ •

1 друкований

аркуш.

ВІдцруковано в ЗАТ

e-niall: • . newlife~meta.ua

ПРОСИПОВА

0·67

навчально-методичного центру

підклавши

АДРЕСА:

Формат набору номера

методист обласних курсів

щось під потилицю;

-

ІнА~·~~.. ~084. .. ..... ,·· . · .····.· ·.·.·.·. . .. ·.· AR••·•fдoм•or · nepe,qn!f•rи-(1128fi>

"45"

Марія СО ПРОНЮК,

потім. поклавши потерпілого

вальні буї, не підпливайте до будь­

•ПОВЕ Ж.ИП.ІІ• газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі. СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакції газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація. · Свідощjщ продgржавну щ:єсzщшію

судомі

ха..1ьні шляхи від мулу, водорос­

яких суден та інших плавзасобів; га;

При

нути ногу в коліні до грудей, потім

блювотний рефлекс;

запливайте далеко ·Від бере­

кулак .

щоб голова була нижче тулуба;

ри води;

- не

з силою

ладіть потерпілого животом так,

цями

не запливайте за попереджу­

швидко,

гомілкового м'яза необхідно підігнути ногу, двома руками об­ хопити ступню і з силою притис­

- станьте одним коліном на зем­

ки тL11о адаптується до температу­

-

коп_,

www.ukrtelekom.ua

рух рукою у зовнішній бік та роз­ тиснути

лю, а на друте, напівзігнуте, пок­

переконайтеся, шо місце для

коп.,

"0-0".

п ісля

(номер абонента)

8·0432

м. Вінниця

дину за підборіддя, другою гребіть

гострих кілків або ж

8· 294

Мі жміський виклик абонента

вила:

предметів,

набрати префікс

(номер абонента)

8·04494

межах Київської області

При відчутті стягування пальців

залізних

"8-1 О"

8·067

Виклик абонента у

ку і однією рукою, три~шючи лю­

каміння,

86 58

місяців- З5 грн. І б коп.

6

Формат набору номера ДО 14 ЖОВТНЯ 2009 DOКV

Міжміський виклик абонента

верхні води і кличте на допомогу.

немає

грн.

І7 rрн.

"044"

Київської області (м. Бооваои)

підпливіть до нього ззаду, або збо­

водою

-

набрати nрефікс "О" . Для виходу на міжнародну телефонну мережу

Приклад напрямку набору номера

умов для негайного виходу з води,

водойму і переконайтесь, шо під

З місяці

6.1285):

5

року змінюється nорядок набору міжміських та міжна·

2009

Оператор моб іл ьного зв'язку « Київстар~t

воді;

ніколи не пірнайте в незнайо­

І місяць-

Також nри наборі коду міста або мобільного оnератора зі стаціонарного телефону nерша цифра ··о·· не набирається. Наnриклад:

плисти до берега.

мому місці, а спочатку обстежте

жовтня

14

замість коду

який допоможе втриматися їй на

Запам'ятайте та виконуйте пра­

грн.

Крім того, для Київської області вводиться новий власний код

- велику кількість нещасних ви­ падків, втрачених життів. Як же уникнути нам нещасних випадків на час купання?

(Індекс

35064):

4

nІдnрис-ст•

та орrанІ:аацІй

замість міжнародного префікса

покличте їх;

воді та попередити трашиатизм під

An•

Щоб вийти на міжміську телефонну мережу, nотрібно замість nрефікса

"8"

Щороку ми маємо сумну статисти­ ку

.................24···

родних напрямків.

КУПАЙТЕСІ, AnE &УДЬТЕ О&ЕРЕ)І(НІ!

Та не завжди відпочинок біля води приносить радість і оздоровлення.

~

До уваrи а6онентів ВАТ "Укртепеком"! З

творчості: Приїхали поздоровити

що так відбуваєтьр~ очищення душі.

<>~~

26 коп., З місяці - І2 rрн. 78 коп., 6 місяців - 25 rрн. 56 коп.

композитор представила камерну

відпочивати біля водойм. Приємна прохолода води знімає втому, стре­ си, дарує здоров Я і силу. Мабуть, ко­ жен з нас помічав, що навіть перебу­ вання на березі і споглядання за плином хвиль приносить спокій у ду­ шу, вода ніби зчитує негативну інформацію і забирає її від нас. Годи­ нами можна спостерігати за течією і язиками полум Я, впевнена,

передпаачуите

Інди•Ідуа.n .. них

(Індекс

друзів Анастасії, шанувальників їі

незабутні враження, які грітимуть душу до наступного літа. Одним слово.ІІt, що може бути кращим за відпочинок?! Більшість з нас прагне

An•

І місяць-

завжди супроводжуються бурхли­ вими f!пдесками. Рік назад я була запрошена на її творчий вечір, який відбувався в Броварській ди­ тячій школі мистецтв. У кон­ цертній програмі було представле­ но 18 музичних творів різного жанру. Багато гарних побажань було сказано на адресу молодого композитора. Пізніше вона стала лауреатом Всеукраїнського кон­ курсу композиторських талантів за композицію "Дзвіночки". ... І ось настав той щасливий і хвилюючий день для Анастасії Комлікової - 22 червня, коли во­ на здавала державний іспит у Національній музичній академії. Екзаменаційній комісії молодий

Пора відпусток у розпалі. Кличуть нас незвідані далі, цікаві подорожі,

....

-

1

nередn.nатникІ•

виступи

експериментальну оперу "Са­ мотність", в якій була використа­ на поезія Ліни Костенко. В осно­ ву опери покладено лібрето журналістки Роксаляни Свято. Режисером-постановником опе­ ри є Олена Якуніна - мама ком­ позитора. Приємно , що в оперній виставі була задіяна ще одна солістка ансамблю "Ен­ тузіасти" - Люпка Рац, яка цьо-

Читайте

"Броварс-.ка друкарнн".

Газета виходить

з

17

квітвв

Дні

1937

р.

виходу:

середа. субота.

зам~

11 а2

#51 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you