Page 1

СУБОТА

12 липня

2003 р. N!!51 (9457)

Виходить з 17 квітня

1937

року Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціl

-

З

СтОВПИ IРИClИlнськоі qеркви З

усіх

християнських

приурочених

вшануванню

свят, свя­

тих, день Петра і Павла одне з найшанованіших. Обох святих апостолів і вшановують в один день, оскільки найбільще потру­ дились у розповсюдженні віри і справедливо

вважаються

стов­

пами Христової церкви. Апостол Петро спершу нази­ вався Симоном, був сином рибака Іони з Віфсаїди Галілей­ ської і братом Андрія Первоз­ ванного. Він був одруженим, займався рибальством,· мав бу­ динок у Капернаумі, коли був покликаний Ісусом. Петро пер­ шим визнав Иого Спасителем, Месією і став ревним учнем та послідовником Ісуса Христа, від якого отримав нове ім'я Пет­ ро, що в перекладі означає ске­ ля. Це та скеля, що й стала фун­ даментом церкви, яку збудував Ісус Христос, а Петро став її першим архіпастирем. Коли Ісус почув' від Петра: «Ти Хрис­ тос Син Бога Живого», урочисто відповів: «Щасливий ти, Симоне, сину Іони, бо не ті­ ло й кров це тобі відкрили, а Отець Мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро­ скеля, і на цій скелі збудую Мою церкву й пекельні ворота її не переможуть. Я дам тобі ключі небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, буде

зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, буде розв'яза­ не на небі». Пізніше, після смерті на хресті і Воскресіння, перед тим, як вознестися на не­

бо, Христос звернувся до Пет­ ра: «Паси ягнята Мої, паси вівці Мої». Цими словами Христос передав Петрові найвищу владу в Церкві й призначив Петра її видимим главою.

Про апостольську діяльність Петра докладно розповідається у Книзі діянь (1-12 розділи) Но­ вого Заповіту, але багато відо­ мостей збереглося' і в церков­ них переказах. Відомо, що Петро проповідував Євангеліє на берегах Середземного моря, в Антіохії, Малій Азії, Єгипті, Греції, Іспанії, Карфагені й Римі. Він потерпав від переслі­

голос:

«Савле,

Савле!

Чому ти

Ісус наказав йому іти в Дамаск і чекати. Приведений в місто по­ під руки своїми суПутниками, сліпий Савл отримав хрещення від учня Христа Ананії, який, на

нього

руки,

про­

мовив: «Савле, брате! Господь послав мене, Ісус, що з'явив­ ся тобі в дорозі, щоб ти проз­ рів знову і сповнився Святим Духом». Під час хрещення Савл прозрів. З цього часу він став ревним проповідником раніше переслідуваного ним вчення, і задля цього повернувся в Єру­ салим.

Петро є автором двох свя­ щенних новозавітних книг, а Євангеліє від Марка (цей єван­ геліст був товаришем і секрета­

рем Петра) записане зі слів свя­ того апостола.

Апостол Павло, що як і Пет­ ро, присвятив і віддав своє жит­ тя за віру і церкву, народився і виріс у столиці Кілікії :- місті

Тарс

(Мала

Азія),

відомому

грецькою академією та освіче­ ністю його жителів. Він був єв­ реєм і походив з роду Веніамі­ на. Павло, єврейське ім'я якого

було Савл, отримав блискучу освіту в славетній тоді равін­ ській академії Єрусалиму й го­ тувався стати релігійним дія­ чем. Він палко відстоював

фарисейство жорстоким

й був

рішучим

гонителем

і

христи­

ян. Одного разу Савл вирушив у Дамаск. Під'їжджаючи верхи на коні до цього міста, Савл раптом побачив, як з неба зася­ яло сліпуче світло. Він втратив зір і впав на землю. І тут почув

люди

заро­

мент з Кабміну міг під­

ральної

СТИХlИне

бітну

каже

казати

на

лихо.

одержують

плату.

хліборобу,

як

завчасно.

комбайнів і

А це

чи неврожаю цієї вес­

стільки

озимих

димир

Васильович

ни? Та хто там, розра­

для

тур. Тривала спекотна

Фролов,

урожай

ховуою

зерна.

погода

жить не лише від роси

бе. На власний досвід,

з неба,

а й від поту з

на

це

А він у нас, як бджілка,

негативно

значилася

на

розвитку

по­

рості

ярових

й

куль­

[

чола.

зале­

дійсно

так.

тільки

свого

на

се­

керівника.

До

збирання

1166

по

стані

«кружляє» скрізь: і на

864

зувати,

порядки

інші.

полях,

і

ниці.

по-ін­

безліч

різних

ним,

стало

що

року

очевид­

восени

Україну

істотне

2003

очікує

подорожчання

тут

[працюють шому, не

бо

тут

одним

живуть,

а

на

на

добу

фермах, важли­

культур,

у

На

вих справ вирішує. Усі

важно

«старі»,

планують

препарати для обробіт-

свідчені

кадри.

--

Володимир

Це

А ВАТ ((РУДНІ)) -

обу­

мовлено низкою об'єк­ тивних

внутрішніх

зовнішніх

чинників.

За оцінками

фахівців,

цього

вимерзло

80

року

((&ІІAlЕННА СТОРОНА)), ..

65

Кузьмишин,

Василь

Сизоненко.

відділку

збирально­

транспортний

хліборобів

ку

посівів

закупили

бутнє, на роки. Інакше

високої якості від сві­

Розрахунки показують,

тових

що

Ось

Господарству

любить

активне сонце і сухий

вильно

вий

одному з

прямі

вітер!

номічну

виробни­

ціна

навернув

до

християнства

ські общини в п'яти містах, за час другої в Македонію -ще три общини. Авторитет Пав­ ла невпинно ріс. Під час третьої подорожі в Ефесі через Павла Господь творив чудеса. Досить було, наприклад , прикласти до хворих хустку або пояс, яких торкався Павло, як хвороби й злі духи полишали їх. А одного разу апостол воскресив

юнака,

який від час його проповіді впав з третього поверху храму.. Зав­

дяки його навчанню протягом двох років більшість жителів тих країв прийняла християн­

Як

країні

наслідок,

стрімко

клин

у

найбільших ків

зерна

зросли

ВАТ

«Руд­

менти:

техніки. була

Петро

і

ром .Нероном. 29 червня 67 року помер розіп'ятий на хресті вниз головою Петро. Павлові цього ж року було стято голову

мечем. іх пам'ять святкується церквою

в

один-

день

-

12

липня.

В день свята в усіх православ­ них

храмах

звучить

тропар:

«МіЖ'апостолами першопри­ стольні й усього світу навчителі. Владику всіх моліте спокій сві­ тові дарувати й душам нашим велику милість».

Олександр БІЛОУС (Укрінформ).

строки,

жовтня,

в

до і

з

лукавте,

не

лукавте, ваша пісня не

слова ...

нова, все

слова,

ва,

Що

сло­

б

там

не говорили наші полі­ тики,

що

б

там

прогнозували наукові

не

наші

фахівці,

ми

добрив

й

тепер,

тільки

видозмінене до

дещо сучас­

нам

результати

господарювання

підходом

-

бог,

тепер

наш

продовжує

куємося мічно

цією

обrрунтованою

Фенюк.­

теорією.

Здається,

будь-яку

лад,

величезний на

приніс,

нок

вих

во

збиральної

думати,

планувати,

з

реальних

востей. Зрозуміло, про­ довольча основа

проблема

життя

-

кожної

їй

би

Ось,

аби задобрити, особли­

заздалегідь

цього року,

зелених,

коли на

розкішних озимини,

в

ріст,

що

вранці

побачив льодову кірку завтовшки

п'ять

двадцять

сантиметрів.

зерно­

іншої

Сотні

довелося

закупки

них

запасних

вузлів,

штормів­

щах.

ДовеАОСЯ

пересі­

бурь у нашому госпо­

вати,

збільшувати

дарстві ростуть озимі і

площі ярових, зокрема

частин,

агрегатів,

па­ ма­

це

економічних

необхід­

ливно-мастильних

теріалів.

пло­

гривень

витратити

для

"Вижила» озимина ли­ незначних

техніки.

тисяч

ше

на

раху­

ремонт

погодніх

різних

наприк­

комбайнів,

людини. І за будь-яких умов,

еконо­

Володимир жертву

працювати,

на

тах. І ми постійно опі­

Погода

знаємо своє: треба не більше

но­

всіх виробничих об'єк­

лукавити,

а

з

вим

тарів.

пра­ агро­

наш

женерна

очолює

Але

про

керівник

служба,

Василь

рович l\'Іороз,

все і

ін­

яку

Дмит­

подбали

культуру.

Ми вибрали

ємо

її

ти

У

Мд­

гектарів.

сорти

цієї

можуть дава­

досить

жаї.

сою.

1000

Сучасні

залишилося її

гек­

якщо

вибраТИ

культури

часи»,

при сівбі. З усієї площі

330

збиткове,

ус­

«застійні

мінеральних

не

відсотків мен­

30

пішно працює у "Рудні

кавте,

пішли

апостоли

економічного

ного ринку. Воно й ви­

посівах

Павло. Там обидва й були стра­ чені під час жорстокого перес­ лідування християн імперато­

не

дає

можли­

верховних

ози­

під культивацію та

виходя­

ше побачився з апостолом Пет­

Бюро

а

внесенням аміачної во­

прогнозувати,

ром. Таким чином у Римі столиці світу незадовго до смерті зустрілися два першо­

це палива,

вологу,

ди

чи

на ім'я Дмитрій,

ший. Рослинництво не

домому романсі, не лу­

Цю місіонерську подорож Павла перервало підняте проти

вав ремісник

но на

пієчку. Але ж гербіцид

висіяна

оптимальні першого

року

приблиз­

обійшлися у добру ко­

чималі

Вся

буде

пе­

у

мина

нинішнього

урожай

ма­

збитки

ську віру.

нього повстання. Його організу­

вони

аналізу, те саме, модне

ція

Як співається у ві­

виробників.

праці людей, амортиза­

розпові­

І

року

величезні

насіння,

агроном

ФЕНЮк.

цього

відчули

це

Про

Володимир Григорович

-

наведу такі аргу­

головний

ня»? дає

у

Улезько.

до краю дуже близько.

вже

сухи.

від по­

загін

очолить

інженер

l'.;!икола

сиви озимої пшениці і

яких загинуло

Власюк,

Олексій

В якому ж стані зерно­

проконсула Сергія Павла і з цього часу став називати Пав­ лом. За час цієї місіонерської подорожі Павла разом з Варна­ вою були засновані християн­

відсотків

~Іеханізатори

провідний й розподіляють на май­

до­

Серед

На семиполківському

відсотків озимини, а

після того її пересіяли

пере­

днем

но та вироби з нього.

до,

комбайнах

них

харчування.

числі

працювати:'>1УТЬ

янським проповідником далеко

за межами Єрусалиму. Під час своєї першої апостольської по­ дорожі на Кіпр він, явивши чу­

тому

хлібобулочних виробів продуктів

і

ярових

гектари ярої пше­

та

інших

маємо

озимих

гектарів

У «Рудні» навіть на від­

годин

аВТО1>ШШИН

гектарів

330

змозі думати та аналі­

18

ж

транспортування

тур. для всіх, хто ще в

відчувається­

стоїть

.- 18

вберегтися від збитків

куль­

техніки

готовності.

господарства

зернових

зернозби­

лінійці

всіма шанований Воло­

на

сьогодні

відсотків

80

більшості площ посіви

вимерзли

керівник

Як

сої.

один доку­

ресіщш

храмиків богині Артеміди, яки­ ми нехтували ті, хто стали хрис­ тиянами. Павло змушений був тікати до Єрусалиму, але там на нього чекало ув'язнення, а зго­ дом суд у Римі, де він упер­

жував виконувати свою місію.

ші c~~a охопило

гороху,

ціни на зерно, борош­

життям, був ув'язнений, але на­ ділений Святим Духом і продов­

гонінь,

Чи хоча б

яровими,

що жив з виготовлення срібних

і

ячменю,

ляються м'ясо та яйця,

Обурені іудеї, дізнавшись про навернення Савла до христи­ янства, хотіли вбити його, та порятували його апостоли. Нев­ довзі Савл став відомим христи­

ризикував

дувань

ярові культури, вироб­

коли раніше, на­

Взимку

переслідуєш Мене?» «Хто ти, Господи?», спитав переляканий Савл і почув: «Я Ісус, Якого ти переслідуєш». «Що ти хочеш, Господи, щоб я робив?» ще більше перелякано спитав Савл.

поклавши

ДАЄТЬСЯ, як ні­

високі

вро­

ринкових умо­

вах на неї є покупець, а в агротехніці соя

хороший озимої

пшениці

поступається соняшнику, нажує

-

попередник й

в

який

землю.

не ціні

вис­

Соя­

чудовий бобовий ком­ понент для виготовлен­

ня

комбікормів

для

птиці.

... ще

У ВАТ раз

«Рудня»

я

побачила

справжніх

господарів

на землі, з якими ожи­

ли село і люди в ньому. І

пригадалися

невми­

рущі слова славетного

Григорія «Де

Сковороди:

злагода

в

сімей­

стві, де мир ітишина,

щасливі там ЛЮДИ, бла­ женна сторона

... »

Галина ПОЛЯКОВА


12.01 ПОНЕДІЛОК, 14 липня УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35,7.15 Автонавігатор 6.40,7.10,8.10 Погода 7.05, 8.05 Спорт 7.55 Знай наших 8.15 Т/с "Золото" 8.45 Мusіс-бокс 9.05, 22.25 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.30, 12.20, 15.15 Для тих, хто вдома

9.45, 10.30, 15.35 М/Ф 10.15, 13.50 Служба розшуку дітей

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.20 Т /с "Бригада швидкого

реагуван­

12.35 Т /с "Час збирати каміння" 13.45 Абетка безпеки 13.55 Грані пізнання 14.15,16.55 Закон є закон

14.35 Надзвичайна ситу­ ація Парламент За київським

16.10 17.00

ча-

17.15 М/Ф 17.25 Муз. історії 17.40 Конкурент 18.00 Україна: день

ді­

тей

6.35, 8.15,,300

сек/годи­

на»

6.45 М/с "КЛіффорд" 7.15 М/с "Собаки-по­ жежники"

7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.10, 9.15, 19.05, 22.15 Погода

8.20 Каламбур 9.25 Т /с "Прикрий ме­

Факти. Гарячі новини

10.30 Х/Ф "У пошуках ка­ пітана Гранта», с. 1 11.45 Т /с «У полоні пристрастей" 13.00 Х/Ф "Божевільні» 14.45 М/Ф 14.55 М/с .Дивні близ­

сумо"

де!"

16.45, 0.15 Т/с "Ві-Ай­

19.10 Вікно в Америку 19.30 Діловий світ 19.40 Саме той 20.00 Т/с "На вістрі ножа»

20.50 Вечірня казка 20.55 "Кен о" 21.40 Ракурс 21.50 Світ спорту 21.55 ЧС з водних видів спорту

Щоденник конкурсу ім. В. Івасюка 23.00 Підсумки

22.35

23.05 Т/с "Золото" 23.35 Україна енергетична

23.55 Контролер 0.25 Мusіс-бокс 1.25 Служба розшуку

ді­

тиші" УТ-2 Шановні читачі! На кана­ лі проводяться про­ філактичні роботи до

14.00 14.00 Т/С "Дні нашого жипя"

14.50 Аншлаг-2000 15.50 Останній герой-2 17.00 ,,33 квадратні ме.три"

"Джексон

"Мотор"

19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.1 О Т /с "Каменська" 21.15 Т /с "Марш ТурецьКОГО»

Д/Ф .П'ять запові­

дей"

23.45 Х/Ф ·Отрута, чи Всесвітня історія от­ руєнь"

ут-з

Великі романи хх

ст.

Великі романи ХХ

ст.

6.30 Хто крайній? 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Бадьорогоранку! 7.40, 5.30 М/Ф 8.05, 17.35 Народна платформа

8.10 Х/Ф .Мортал Ком­ бат.

Повне

знищен­

НЯ»

9.55 Т /с "Зупинка за ви­ могою"

11.10 Сплеск культури? 12.15 ВВС. Жива природа

13.20 Т/с "Есмеральда" 14.10 Велике прання 15.05 М/С "Завоювання Америки" 15.40 Х/Ф "Забрати Кар­ тера»

17.40 Ювілейний

кон­ церт Н. Кадишевої і

ансамблю "Золоте кільце" 19.15 Кримінал

20.00 Подробиці 20.30 Т/с "Далекобійники»

21.35 Т/С "Закон" 22.40 На лініі вогню 23.10 Проект "F" 0.00 Т/с "Недоторкані" 1.05 Д/Ф "Практика геноциду"

ла»

21.00 Т/с

"Комедійний

квартет"

22.20 Х/Ф «Ніхто тебе не почує"

1.05 Х/Ф "Занепале пра­ восуддя"

2.45 Х/Ф .У пошуках ка­ пітана Гранта», с. 1. "Комедійний

квартет»

СТБ Прогноз погоди

7.00 7.05 Т/с "Ніхто не досконалий"

тей 1.30 Еготера 1.45 Х/Ф "Два кроки до

Х/Ф

Пі"

17.45 Дівочі сльози 19.15 Х/Ф "Вибухова си­

Т /с

Джерело

14.15

здоров'я

13.00, 15.35, 16.05

Теле­

магазин

13.15 BIZ-ТV. Нон-стоп 14.25 Муз. фільм "Два дні з «ELO" 15.55 Енциклопедія 16.30, 17.30, 18.30, 20.30 СТН 16.35 Без дієт і рецептів 16.45 Економічний віс­ ник

17.15 Споживач 17.35 Концертна програ­ ма «Поклич мене"

18.15 Х/Ф "Десять нег­ ренят", с. 1 19.30 Будьте здорові 20.00 Дозвольте запитати

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.50 «5 хвилин з В. Заманським"

20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ- ТУ. Строката куля

16.15 М/с "Гей, Арноль­

ра"

17.40

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00

15.50 М/с "Чудові супер­

Мед. центр "Дові-

18.50

8.00 Бізнес-студія 8.40 Шоу 9.10 Т/с "Чортеня» 10.00 Х/Ф "Мехіко-сіті" 11.35 Будинок 12.40 Т /с "Професія слідчий" 14.00 "Вікна". Новини 14.15 Т /с сіПетербурзькі таємниці» 15.25 Т/с "Ніхто не досконалий" 16.25 .Вікна". Кримінал

16.35 Т /с "Жюлі Леско" 17.35 Рослинне жипя 18.10 "Вікна". Столиця 18.20 Шоу 19.00 "Вікна". Новини 19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/с "Останній" 20.40 "Вікна". Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Операція «Ной»

23.00 "Вікна". Опівночі 0.10 Т/с "Жюлі Лес ко" 1.10 Ні пуху, ні пера! 1.30 Прогноз погоди 1.35 Х/Ф «Переполох" 3.45 "Вікна". Кримінал НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.30, 15.45 М/с "Оггі і кукараЧі"

7.55, 18.00 Т/с "Дикий ангел»

9.00 Тягар грошей 9.50 М/Ф 11.05 Х/Ф "Люба,

я збільшив дитину" 12.39 Легкі новини 12.40,20.25 Шоу "Вікна" 13.35 Т /с "Загублений світ»

14.55 М/с «Невгамовні" 15.20 М/с "КітПес" 16.1 О М/с "Злюки боб­ ри"

16.35 М/с "Сакура" 17.05,1.10 Т/с "Баффі­ переможниця

21.20 Т /с "Марш Турець­ кого"

22.55 Т /с "Маросейка, 12. 0.25 Служба розшуку ді­ тей

кон є закон

12.40,

космос"

днем

6.00

5.00 5.40 Т /с "Династія" 6.30 Служба розшуку

За­

12.30, 15.50, 16.25

ICТV Ранкова музика

15.25 М/с "Закинуті в за

9.00 Чорний квадрат 9.30 Київ класичний 10.00 Телепрес-клуб 10.45 Х/Ф "з жипя відпочиваючих"

НЮКИ»

сом

4.35

подія"

не!»

НЯ»

23.00

1.35 Т /с "Воля» 2.15 Погода 2.25 Х/Ф «Шлях терору» 3.55 Т/с "Надзвичайна

вампі­

рів"

19.00, 23.15 Репортер 19.30 Т /с "Кобра-11" 21.30 Х/Ф "Тривожна неділя"

23.40 Т/с "Неш Бріджес" 0.45 Служба розшуку ді­ тей

0.50 Спецрепортер 2.05"З х 4" ТЕТ 6.45 Антресолька 7.00 Київський регіон 7.20 BIZ-ТV. Диско 8.00 Усеперемагаючий голос віруючого 8.30 СТН-тижневик 8.55 Глобальні поради

21.30 Вісті 22.05 Команда + ТV 22.45 Х/Ф "Дівчина, що не могла сказати "ні" 0.20 BIZ-TV. Альта-чарт 1.50 Великий ремонт ВІВТОРОК, 15 липня УТ-1 6.00 Доброго ранку, Україно! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.15 Автонавігатор 6.40,7.10,8.10 Погода 7.05, 8.05 Спорт

7.55 Знай наших 8.15 Т/с "Золото" 8.45 Мusіс-бокс 9.05, 22.20 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.35, 10.45 М/Ф 10.00, 12.20, 15.15

реагуван­

НЯ»

Т/с «Час збирати каміння» 13.45 Абетка безпеки 13.50, 16.55 Закон є за­

12.35

кон

Подаруйте

мені

ст.

6.00, 7.40,

10.40, 5.45

М/Ф

6.25 Мелорама 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Смачно з Б. Бурдою 8.05, 18.10 Народна платформа

Америки" 15.45 Т /с "Далекобійни­ КИ»

16.45, 22.40

На лініі вог­

ню

17.15 Т/с "Ізабелла" 18.15 Т/с "Зупинка за вимогою-2" 19.20, 0.55 Гангстерські війни 20.00 Подробиці 20.30 Т/с "ДалекобійниКИ»

21.35 Т /с "Закон» 23.10 Камера сміху 23.55 Т /с "Недоторкані" 1.25 Т /с "Воля" 2.10 Погода 2.20 Х/Ф .Шлях терору" 3.45 Суперзірки ICТV

5.00 Ранкова музика 5.45 Т /с «Династія» 6.35, 8.15 ,,300 сек/годи-

7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.10, 9.15, 19.05, 22.15 Погода

8.20 Т /с

15.35 Д/Ф "Гонконг" 16.35 Резонанс 17.00, 18.30 За київ­ ським часом

17.15 Хіт-базар 17.50 Мед. центр

«Комедійний

квартет"

9.25, 17.45 Дівочі сльози 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини

10.30 Х/Ф "У пошуках капітана Гранта», с. 2 11.45 Т /с "У полоні 13.00 Х/Ф "Вибухова си-

«Дові­

14.45 М/Ф 14.55 М/с «Дивні близ­ 15.25 М/с «Закинуті в космос"

Світ авіаціі і туриз-

му

15.50

М/с "Чудові супер­

сумо»

19.10 Казна держави 19.30 Діловий світ 19.40 Саме той 20.00 Т/с "На вістрі

16.15 М/с "Гей, Арноль­ 16.45, 0.10

Т/с

«Ві-Ай­

Пі»

19.15 Х/Ф "Винищувач

жа»

20.50 Вечірня казка 20.55 "Кено" 21.40 Ракурс 21.50 Світ спорту 22.00 ЧС з водних видів спорту

щоденник конкурсуім. В. Івасюка 23.00 Підсумки

22.30

драконів»

21.00 Каламбур 22.20 Х/Ф "Занепале правосуддя»

1.00 Х/Ф "Акули» 2.45 Х/Ф "У пошуках ка­ пітана Гранта», с. 2. СТБ Прогноз погоди

6.30 6.35 Рослинне жипя 7.05 Т/с "Ніхто не доско-

УТ-2 7.00 Т /с "Уокер - техась­ кий рейнджер" 8.00 ТСН 8.20 Т/с "Марш Турець-

8.00 "Вікна". Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 "Вікна". Столиця 9.10 Ви практично здо-

Крок до зірок Дитяча лінія Знак благодаті Професія - режисер. В. Лизогуб

10.05 10.40 11. ОО 11.25

11.45 Ретро-альбом 11.55 Гуманітарна хроніка одного дня

Автопілот Перехрестя Служба розшуку дітей 13.45 Ситуація 14.00 Т /с "Дні нашого

12.35 13.00 13.35

жипя"

14.50 Т/с "Медики-2" 15.40 Останній герой- 2 16.50 ,,33 квадратні метри"

17.30,20.10

Т/с "Камен­

ська"

18.35 Т/с "Усі жінки відьми.

19.30 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ

Т/с «Дикий

ангел"

9.00, 19.30 Т /с "Кобра11" 9.55, 23.45 Т /с «Неш Бріджес" 11.10 Х/Ф "Тривожна не­ діля"

12.45, 20.25, 3.35

Шоу

«Вікна»

Т/с «Загублений світ" 14.55 М/с "Невгамовні» 15.20 М/с "КітПес" 16.10 М/с "Злюки боб­ ри»

16.35, 6.35 М/с «Сакура" 17.05 Т/с «Баффі - пере­ можниця вампірів"

19.00,23.15 Репортер 21.20 Х/Ф «Індіана Джонс і останній хрестовий похід»

23.40, 0.50, 2.35, 3.30, 4.15 Зона ночі 1.10 Х/Ф "Ловкач» 2.40 Т /с «Баффі - пере­ можниця вампірів" Х/Ф «Ловкач»

4.20

ТЕТ BIZ-ТV. Нон-стоп Антресолька Вісті Усеперемагаючий голос віруючого

6.40 7.00 7.25 8.00

8.30 СТН 8.50 «5 хвилин з В. Заманським"

8.55 Глобальні поради 9.00 Т/с «Міледі» 9.30, 13.15, 13.35 Закон є закон

9.35 Планета Боулінг 10.00 Ім'я. Ретроспекти­

налий»

рові 9.35 Т /с "Чортеня» 10.35 Т/с "Останній" 11.35 Будинок 12.40 Т /с «Професія слідчий" 14.00 «Вікна». Новини 14.15 Т /с «Петербурзькі таємниці" 15.25 Т/с «Ніхто не досконалий» 16.25 "Вікна». Кримінал 16.35 Т/с «Жюлі Леско» 17.40 Рослинне жипя 18.15 «Вікна». Столиця 18.25 Шоу 19.00 «Вікна". Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/с «Останній» 20.40 «Вікна". Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Переполох» 23.00 «Вікна". Опівночі 0.30 Т /с «Жюлі Леско» 1.35 Автостиль

20.40 «Суперлото", «Ке­ НО»

«Мегалот» 21.ЗО Заключний кон­ церт конкурсу ім. В. Івасюка 23.30 Підсумки 23.35 Т/с «Золото» 0.05 Ера спорту 0.50 Мusіс-бокс 1.25 Х/Ф "Ніагара»

20.50

УТ-2

7.00 Т/с «Медики-2» 8.05 ТСН 8.25 Т/с «Марш Турець­ кого»

«Наголос" Київські солісти в Національній філар­ маніі України. В. Мо­ царт. Симфонія N240 11.15 Вишите серце В. Пасічника 11.35 Майстра мистец­ тва України. М. До­

10.10 10.45

нець

11.50 Казна держави 12.15 Сільська година 13.05 Служба розшуку дітей 13.15 Ситуація 13.25 Телефортуна 14.00 Т/с «Дні нашого ЖИПЯ»

14.50 Т/с "Медики-2" 15.40 Останній герой-2 16.50 ,,33 квадратні метри»

17.30, 20.10 Т/с

13.50 Джерело здоров'я 10.40 BIZ-ТV. Топ-лист 11.45 BIZ- ТV. Фан-клуб 12.15,13.20, 13.40 Телемагазин

12.30 IDЕЕА-студіо 13.1 О Енциклопедія 14.00 Музика 14.15 Споживач 14.30 Дозвольте запита­ ти

14.50 Х/Ф «Десять негренят», с. 1 16.00 Чорний квадрат 16.30 BIZ-ТV. Нон-стоп 17.30 Клуб "Здоров'я» 18.00 Правовий всеобуч 18.30 BIZ-ТV. Стоп! ЗняТ /с «Полонені сер-

19.00

ця"

20.00 Гурман 20.30 СТН 20.50 «5 хвилин з В. За­ манським"

20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ- ТV. Строката 21.30 Вісті 22.10 Київський регіон 22.30 СТН 22.45 Х/Ф .Десять нег­ ренят», с. 2 0.00 Київ класичний 0.30 Здраствуй, рідне село

СЕРЕдА, липня

16

УТ-1 Доброго ранку, Ук-

ра:іно!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.15 Автонавігатор 6.40,7.10,8.10 Погода 7.05, 8.05 Спорт 7.55 Знай наших 8.15 Т /с «Золото» . 8.45 Мusіс-бокс 9.05 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.30, 10.25 М/Ф 9.50, 11.20, 15.20 Для тих, хто вдома

10.1 О,

12.55 Служба розшуку дітей

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.35 Т /с «Час збирати каміння»

12.50 Абетка безпеки 13.00, 16.55 Закон є за­ кон

13.1 О

Стокгольмський

синдром

15.45 Крок до зірок 16.15 Дзеркало 17.00, 18.30 За

київ­

жінки

відьми"

19.30 20.00 21.15

кого"

23.05 Х/Ф «Відьмак» 1.40 Служба розшуку ді­ тей

«Шлягер»

17.15

ставляє

пред­

...

17.45 Ще раз про зайву вагу

Люди і долі Експосвіт Діловий світ

Т/с «Надзвичайна подія» 5.05 Великі романи ХХ

6.00, 7.40 М/Ф 6.25 Шоу 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Караоке на майдані 8.05, 18.10 Народна платформа

8.10 Т/с «Закон» 9.20 Т /с «Зупинка за ви­ могою-2» Англійський алфавіт для дітей 10.50 Планета тварин 12. 15 Країна рад 13.20 Т/с «Есмеральда» 14.10 Велике прання 15.10 М/с «Завоювання Америки»

10.30

Каламбур СТБ

6.30 Прогноз погоди 6.35 Рослинне жипя 7.05 Т/с "Ніхто не досконалий"

8.00 «Вікна». Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 «Вікна». Столиця 9.10 Х пан сі я 9.35 Т/с «Чортеня» 10.35 Т/с «Останній» 11.35 Будинок 12.35 Т /с .Професія слідчий»

14.00 «Вікна». Новини 14.15 Т /с "Петербурзькі таємниці»

15.25 Т/с «Ніхто не дос-

за вимогою-2» 19.20, 1.10 Гангстерські війни 20.00 Подробиці 20.30 Т/с «ДалекобійниКИ»

21.35 Т/с «Закон" 23.10 Золотий гусак 23.50 М/с «Масяня" 0.10 Т/с "Недоторкані» 1.40 Т /с «Воля" 2.20 Погода 2.30 Х/Ф .Здається

23.00 «Вікна». Опівночі 23.50 Т /с «Жюлі Леско» 0.50 Х пансія 1.10 Прогноз погоди 1.15 Х/Ф "Потрійне зрадництво"

«Вікна». Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.30, 15.45 М/с «Оггі і кукарачі»

Т/с

«Дикий

9.00, 19.25 Т/с "Кобра11 » 9.50, 23.50 Т/с «Неш Бріджес»

Х/Ф «Індіана Джонс і останній хрестовий похіД" 12.54, 23.40 Легкі нови­

11.05

ни

Шоу

12.55, 20.25, 3.40 «Вікна»

13.55,5.55 Т/с

«Загублений світ» 14.55 М/с "Невгамовні»

15.20 М/с "КітПес» 16.10 М/с «Злюки боб­ ри»

дента»

23.45, 0.55, 2.45, 3.35, 4.20 Зона ночі 0.50 Служба розшуку ді­ тей

1.15 Х/Ф "Її алібі" 2.50 Т/с "Баффі - пере­ можниця вампірів»

в

Суперзірки

жежники"

Факти Ділові факти Погода Шановні читачі! На кана­ лі проводяться про­ філактичні роботи до

7.45 7.50 7.55

12.45 12.45, 18.45, 21.45 Фак­ ти

Х/Ф «Винищувач драконів» 14.00, 17.00, 18.00 Фак­ ти. Гарячі новини

6.25 6.45 7.00 7.25 8.00

Профілактика до 12.30

на

каналі

12.30, 14.00, 15.40

За­

кон є закон

12.35, 14.10, 15.45

Теле­

магазин

15.30 Джерело здоров'я 13.00 BIZ- ТV. Топ-лист 14.30 BIZ-ТV. Нон-стоп 15.55 Душа до душі 12.50,

16.15М/ф

16.30, 17.30, 18.30, 20.30 СТН 16.35 Без дієт і рецептів 16.40 Мерія 17.00 Молодіжна телес­ лужба КНУКіМ представ-

13.00

17.35

14.45 М/Ф 14.55 М/С .Дивні близ­

ляє ... 17.45 Х/Ф «щеня» 19.30 Шлях до успіху 19.45 Місто мого жипя 20.00 Дозвольте запита-

нюки»

М/с

ти

«Закинуті

в

космос"

15.50

М/с «Чудові супер­

сумо"

16.15

М/с «Гей, Арноль­

16.45, 0.15 Пі"

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.50 ,,5 хвилин з В. Заманським»

де!" Т/с

«Ві-Ай­

Но­

вини

Т/с «Час збирати каміння» 12.40, 16.55 Закон є за-

11.30

кон

12.50 Учитель співу 15.40 Художня панорама 16.10 Алюр 16.25 Від сузір'я до су­ зір'я За київським

17.00

чat-

сом

України. .Дніпро» (Дніпропетровськ) «Карпати" (Львів) (У перерві - Новини) спорту

20.45 Вечірня казка 20.55 .Кено» 21.40 Ракурс 21.50 Світ спорту 22.10 Запитайте в мініс­ тра

У світі єдиноборств 23.00 Підсумки 23.05 Т/с .Золото» 23.35 Погляд 0.35 Мusіс-бокс 1.25 Х/Ф «Дві жінки у Па-

22.40

рижі»

УТ-2

7.00 Т/с "Медики-2» 8.00 ТСН 8.20 Т/с .Марш Турецького»

Зірки, на сцену! Бути жінкою А. Хостикоєв. Я актор! 11.50 Наша земля - Ук­ раїна 12.20 Подорож У дитинс-

10.05 10.45 11.10

тво

Модна лінія Абетка безпеки Служба розшуку дітей 13.40 Ситуація 14.00 Т/с -Дні нашого

12.50 13.20 13.30

жипя»

14.50 Т/с «Медики-2. 15.40 Останній герой-2 16.50 «33 квадратні метри"

17.30,20.10 Т/с «Камен­ ська·

Т /с

18.35

«Усі

жінки

відьми»

ТСН ТСН. ПРОСПОРТ Т /с «Марш Турець-

19.30 20.00 21.15

кого»

ТЕТ BIZ-ТV. Диско Антресолька Київський регіон Вісті Усеперемагаючий

голос віруючого

ICТV 5.00 Ранкова музика 5.40 Т /с «Династія» 6.30 Служба розшуку дітей 6.35 ,,300 сек/година" 6.45 М/с «Кліффорд" 7.15 М/с «Собаки-по-

тих, хто вдома

10.25 Бачу землю 11.00, 15.00, 21.00

ангел»

4.25 Х/Ф «Гі алібі"

оренду»

раїно!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.35, 7.15 Автонавігатор 6.40,7.10, 8.10 Погода 7.05, 8.05 Спорт 7.55 Знай наших 8.15 Т /с «Золото» 8.45 Мusіс-бокс 9.05, 22.00 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.35, 10.45 М/Ф 10.00, 11.15, 15.20 Для

20.00 ЧС з водних видів

можниця вампірів" 19.00, 23.15 Репортер 21.25 Х/Ф «Дочка прези­

ню

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Ук-

19.30 Т/с «Останній" 20.40 «Вікна». Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф "Серій на ко-

На лініі вог­

17.15 Т/с «Ізабелла» 18.15 Т /с «Зупинка

ЧЕТВЕР, липня

17

17.20 Київ діловий 17.45 Естафета 18.00 Футбол. Чемпіонат

16.35; 6.40 М/с "Сакура» 17.05 Т/с «Баффі - пере­

КИ»

ло»

0.55 BIZ- ТV. Нон-стоп

коналий» «Вікна». Кримінал Т/с .Жюлі Леско» Рослинне жипя .Вікна». Столиця Шоу «Вікна". Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди

16.25 16.35 17.40 18.15 18.25 19.00

Т/с «Далекобійни­

16.45, 22.40

3.55

пітьми»

2.55 Х/Ф "У пошуках ка­ пітана Гранта», с. 3.

7.55, 17.55

ст.

22.50 Х/Ф .Порочне ко-

гах»

21.00 Каламбур 22.05 Спорт 22.20 Х/Ф «Акули" _ 1.05 Х/Ф «Фауст. Князь

3.00

4.20

15.45

17.45 Дівочі сльози 19.05, 22.15 Погода 19.15 Х/Ф .Черниці в бі-

ханка»

ТСН ТСН. ПРОСПОРТ Т/с «Марш Турець-

15.25

ським часом

17.55 19.10 19.25

«Усі

ут-з

10.30,

6.00

Т/с «Камен­

ська"

18.35

ва

Каламбур

23.05 Т/с "Золото" 23.35 Муз. історіі 0.35 Мusіс-бокс 1.25 Х/Ф "Дике кохання"

кого"

кукарачі"

куля

де!" но-

«Вікна». Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.30, 15.45 М/с "Оггі і

то

нюки"

ра"

3.30

19.35 Саме той 20.00 ЧС з водних видів спорту

13.45, 5.45

8.10 Т/с "Закон» 9.20 Кримінал 10.05 Родина від А до Я 10.55 Планета тварин 12.15 Країна рад 13.20 Т/с "Есмеральда" 14.10 Велике прання 15.05 М/с "Завоювання

пристрастей"

кошеня

17.55

романи хх

жежники"

Для

ка»

8.00, 18.00

Великі

на»

10.25 Дорогами України 11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.20 Т/с «Бригада

13.55

подія.

4.55

6.45 М/с "Кліффорд" 7.15 М/с "Собаки-по­

тих, хто вдома

швидкого

ут-з

4.1 О Т /с "Надзвичайна

1.55 Прогноз погоди 2.00 Х/Ф "Серійна кохан­

20.55 Глобальні поради 21.00 Прибупя потяга 21.30 Вісті 22.05 Nota Ьепе

23.00 Х/Ф -Нальотчиці» 1.25 Служба розшуку ді­ тей ут-з

4.25

Великі

романи хх

ст.

6.00 Прокинься і співай! 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Золотий гусак 7.40 М/с «Масяня» 7.50,10.30,5.15 М/Ф 8.05, 18.10 Народна платформа

8.1 О Т /с «Закон» 9.20 Т/с «Зупинка за вимогою-2"

10.55 Планета тварин 12.15 Країна рад 13.20 Т/с «Есмеральда" 14.1 О Велике прання 15.1 О М/с «Завоювання Америки" Т /с «Далекобійни-

15.45

КИ»

16.45 На лініі вогню 17.15 Т /с «Ізабелла" 18.15 Т/с «Зупинка за вимогою-2» Гангстерські війни 20.00 Подробиці 20.30 Т/с «Далекобійни-

19.20, 0.55

КИ»

21.35 22.45

Т/с «Закон» Перехрестя кохан-

ня

23.55 Т/с «Недоторкані. 1.25 Т/с "Воля" 2.10 Погода


J2.07 2.20 Х/Ф "Викрадення» 3.40 Т /с "Надзвичайна подія»

манським»

ICТV 5.00 Ранкова музика 5.45 Т /с "Династія» 6.35, 8.15 ,,300 сек/година»

6.45 7.15

М/с "Кліффорд»

М/с

"Собаки-по­

жежники»

7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 8.00, 905, 22.05 Спорт 8.10, 9.15, 19.05, 22.15 Погода

8.20, 21.00 Каламбур 9.25, 17.45 Дівочі сльози 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини 10.30 Х/Ф "у пошуках ка­ пітана Гранта», с. 3 11.45 Т/с "у полоні пристрастей» 13.00 Х/Ф "Черниці в бі­ гах»

14.45 М/Ф 14.55 М/с "Дивні близ­ нюки»

15.25

М/с

"Закинуті

в

космос»

15.50

8.ЗО СТН хвилин з В. За-

8.50 ,,5

М/с "Чудові супер­

сумо»

М/с "Гей, Арноль­ де'» 16.45, 0.40 Т/с "Ві-Ай­

16.15

Глобальні поради Т /с "Міледі» 9.ЗО, 10.00, 13.55 Закон

8.55 9.00

є закон

9.35 М/Ф 9.40, 11.50, 12.40, 13.40 Телемагазин 10.05 BIZ-ТV. Нон-стоп 10.50, 13.30 Джерело здоров'я 11.00 BIZ- ТV. Нон-стоп 12.05 Без краватки 12.55 Концерт гр. «Спейс»

Місто мого життя КНУКіМ представ­

14.00 14.15

ляє

..

Дозвольте запита-

14.30 ти

14.45 Музика 14.55 М/Ф 15.1 О Х/Ф "Десять негренят», с. 2 16.25 Без дієт і рецептів 16.30 BIZ- ТV. Нон-стоп 18.00 Вищий світ 18.25 «35 хвилин джазу» 19.00 Т/с «Полонені серЦЯ»

20.10 Епоха. ХХІ століття 20.30 СТН 20.50 «5 хвилин з В. За­ манським»

20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ- TV. Строката куля

Пі»

19.15 Х/Ф "Найманець2» 22.20 Х/Ф "Фауст. Князь пітьми» 0.20 а:Fішка

21.30 Вісті 22.05 Любовні історіі 22.30 СТН 22.45 Х/Ф "Астенічний синдром»

1.30 Х/Ф "Чорний ангел» 3.15 Х/Ф "Дріб'язку життя». Каламбур

СТБ 6.ЗО Прогноз погоди 6.З5 Рослинне життя 7.05 Т/с "Ніхто не досконалий» 8.00 "Вікна». Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 «Вікна». Столиця 9.10 Живе кіно

!;j.35 Т/с "Чортеня» 10.35 Т/с «Останній» 11.35 Будинок 12.45 Т /с "ПрОфеСія слідчий»

таємниці»

15.25 Т/с "Ніхто не досконалий» 16.25 "Вікна». Кримінал

УТ-1 Доброго ранку, Україно! 6.ЗО, 7.00, 8.00 Новини 6.З5, 7.15 Автонавігатор 6.40,7.10,8.10 Погода 7.05, 8.05 Спорт 7.55 Знай наших 8.15 Т /с "Золото» 8.45 Мusіс-бокс 9.05, 22.20 Ситуація 9.20 Вічні істини 9.ЗО, 15.З5 М/Ф 10.05, 12.35, 15.15 Для

6.00

1З.15 Служба розшуку дітей

10.20,

11.00, 15.00, 19.00, 21.00 Новини 11.20 Х/Ф "Антон Івано­ вич сердиться»

16.35 Т/с "Жюлі Леско» 17.40 Рослинне життя 18.15 «Вікна». Столиця 18.25 Шоу 19.00 «Вікна». Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/с "Останній» 20.40 «Вікна». Бізнес 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф «Потрійне зрадництво»

Цей

12.50

таємничий

світ 1З.20, 16.55 Закон є за­ кон

13.30

Леді Харлей Девід­

сон

16.25 "Надвечір'я» 17.00, 18.30 За

7.55, 17.55 Т/с "Дикий

22.30

12.50, 20.25, 3.20 Шоу «Вікна» 1З.50, 5.35 Т/с «Загублений світ»

14.55 М/с "Невгамовні» 15.20 М/с "КітПес» 16.10 М/с "Злюки боб­ ри»

16.35,6.30 М/с «Сакура» 17.05 Т/с "Баффі - переможниця вампірів»

19.00, 23.15 Репортер 21.25 Х/Ф "Клоун» 23.35 Швидкий гол ~3.50, 0.35, 2.25, 3.15, 4.00 Зона ночі 23.55 Т /с "щоденник червоної туфельки»

0.55 Х/Ф «Убивство на Бьорч.75»

2.30 Т /с «Баффі - пере­ можниця вампірів»

4.05 Х/Ф «Убивство на Бьорч. 75» 6.20 М/Ф ТЕТ

6.40 BIZ-TV. Нон-стоп 7.00 Антресолька 7.25 Вісті 8.00 Усеперемагаючий голос віруючого

могою-2» 10.25 Уроки гарної поведінки 10.50 Планета тварин 12.15 Шоу "LG-еврика» 1З.10 Т/с "Есмеральда» 14.05 Велике прання 15.05 Усе для тебе

15.35 Т/с "ДалекобійниКИ»

ма "Поклич мене» Вечірня казка "Кен О» Ракурс Світ спорту ЧС з водних видів

спорту

Парламентський вісник 2З.00 Підсумки 2З.05 Т /с "Золото» 2З.35 Форсаж 2З.55 Концерт В. Леон­ тьєва "Безіменна планета», ч. 2 1.25 Служба розшуку ді­ тей

1.ЗО Бути жінкою Х/Ф "Маленька бре-

1.50

хуха»

7.00 8.00 8.20

УТ-2 Т/с "Медики-2» ТСН Т/с "Марш Турець-

кого»

10.10 М/Ф 10.45 Хто в домі хазяїн? 11.15 Т. Аветисян. Спогаду

Ретро-альбом Цвіт папороті Інформотерапія Абетка безпеки Служба розшуку дітей 13.05 Право 13.45 Ситуація 14.00 Т/с "Дні нашого

11.45 11.55 12.25 12.45 12.50

ЖИПЯ»

14.50 Т /с "Медики-2» 15.45 Останній герой-2 16.55 "3З квадратні метри»

17.30 Т/с "Каменська» 18.35 Т/с "Усі жінки -

Крищенка

7.55, 17.55 Т/с "Дикий ангел»

9.00 9.50

Т/с "Кобра-11» Х/Ф "Божевільний

11.20 Х/Ф «Клоун» 13.10 Шоу «Вікна» 14.05 Т/с "Загублений світ»

14.55 М/с "Невгамовні» 15.20 М/с "КітПес» 16.1 О М/с «Злюки боб­ ри»

16.35, 7.З5 М/с "Сакура» 1705 Т /с "Баффі - переможниця вампірів»

19.00, 23.15 Репортер 19.25 Тягар грошей 20.30 Х/Ф «Босий керів-

воної туфельки» Служба розшуку ді­ тей 1.05 Х/Ф «Піти красиво» 2.50 Т /с «Баффі - пере­ можниця вампірів» 4.25 Х/Ф «Піти красиво»

0.55

6.40 BIZ-ТV. Диско 7.00 Антресолька 7.25 Вісті 8.00 Усеперемагаючий

Х/Ф

"Тюремний

романс»

22.25

Х/Ф "Миттєве пра­

восуддя»

0.20 Х/Ф "Знову помер­ 2.20 Погода 2.30 Х/Ф "Основний пі­ дозрюваний»

ICТV 5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Династія» 6.ЗО Служба розшуку ді­ тей 6.З5, 8.15 ,,300 сек/година»

6.45 М/с "Кліффорд» 7.15 М/с "Собаки-по­

Погода

8.20, 21.00 Каламбур 9.25, 17.45 Дівочі сльози 1000, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини

10.15 Х/Ф "Знахар» 1З.00 Х/Ф "НайманецьМ/Ф М/с "Дивні близ­

22.20 Х/Ф "Чорний ангел»

Сторінками теле­ журналу "Плейбой»

0.50 Х/Ф "МИ з джазу» 2.ЗО Х/Ф "Креола» СТБ 6.ЗО Прогноз погоди 6.З5 Рослинне життя 7.05 Т/с "Капітан» 8.00 "Вікна». Бізнес 8.20 Прогноз погоди 8.25 Шоу 9.00 "Вікна». Столиця 9.10 На перший погляд 9.З5 Т/с "Чортеня» 10.З5 Т/с "Останній» 11.З5 Будинок 12.З5 Х пансія Т/с "Професія слідчий»

12.55

"Вікна». Новини Т/с "Петербурзькі

таємниці»

15.25 Т/с "Капітан» 16.25 "Вікна». Кримінал 16.З5 Т/с "Жюлі Леско» 17.З5 Рослинне життя «Вікна». Столиця

Шоу «Вікна». Новини. Спорт 19.25 Прогноз погоди 19.30 Т/с «Останній»

20.30 Час "К» 21.00 Будинок 22.00 Х/Ф «Шістдесят дев'ять» 2З.00 «Вікна». Опівночі

0.20 Т/с "Жюлі Леско» 1.20 Прогноз погоди 1.25 Х/Ф «Джейн і Мовчазний Боб завдають удару»

«Вікна». Кримінал

НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.30, 15.45 М/с "Оггі і

ЛО»

Служба розшуку ді­ тей 1.30 У світі гарних новин 1.50 Асоціація професій­ них видів єдино­ борств представ­

14.ЗО,

ляє

14.55

Теле­

Свидюк. "Ця весна для тебе», ч. 1, 2 10.45 Від сузір'я до су­ Надзвичайна ситу­ ація 11.40 Естрадна прем'єрліга 12.15 Чітко і ясно 12.50 Людина і закон 14.00 М/с "Міккі Маус і його друзі» 14.30 М/с ,,101 далмати­

11.10

го життя

Чорний квадрат Доброго вечора,

кияни

18.00 Х/Ф "Спокуса Дон Жуана»

Ловися, рибко, ло­ Місто мого життя Дозвольте запита-

манським»

Глобальні поради Київський регіон 21.ЗО Вісті 22. 10 Поза законом 22.50 Х/Ф «Друг Венса-

20.55 21.00

Концерт 17.З5 Х/Ф "Капітан Рон» 19.ЗО ТСН 20.00 Гумористичний концерт "Смішні лю­

0.30

Решето

1.ЗО

BIZ-TV.

Ніч екстра

СУБОТА, 19 липня УТ-1

6.00 Мusіс-бокс 6.1 О Спозаранку 6.40 Концерт В.

Леон­ тьєва "Безіменна планета», ч. 2 7.55 Форсаж 8.15 Контролер 8.45 Православний Світ

9.05 Вічні істини 9.15 Зірки, на сцену! 9.45 Дитяча лінія 10.05 Автопілот 10.25 Інновація 10.40 Подружки 11.10 Хто в домі хазяїн? 11. ЗО Характер 11.55 Панорама (англ.) 12.15 М/Ф 12.45 Як життя, металурги? 13.00 Край 13.20 Антракт 1З.50 Милосердя 14.1 О Для тих, хто вдома 14.25, 15.55 Д/с "Легенди футболу» 15.00, 19.00, 21.00 Но­ вини

Реліквіі і храми Ук­ раїни

15.15

но

Х/Ф «Людина пре­ Х/Ф «Автомийка» Великі романи

ХХ

ст.

Погода Т/с "Королева мечів»

6.50 Моя родина 7.40 Афера 8.30 Планета Здоров'я 9.10 Смачно з Б. Бурдою 9.45 Бадьорого ранку' 10.25 Камера сміху 11.05 Хто крайній? 11.40 "Діскавері» 12.45 Перехрестя кохан­ ня

1З.40 Х/Ф «Американські блискавки» 15.45 Справжній детек-

16.20 Т/с «Коломро» 18.05 Академія сміху 18.45 Пісня-200З 20.00 Подробиці 20.30 Х/Ф «Блукаюча

ку-

15.10 Х/Ф "Босий керів­

ХОМ»

З.25 Королівські секрети З.50 Х/Ф «Клеймо зла»

ICТV 4.40 Х/Ф «Знахар» 7.00, 7.40 Погода 7.05 Перехрестя 7.45 М/Ф 8.15 М/с «Мовільські та­ ємниці» 8.40 Т/с "Найгірша відьма»

9.05 М/Ф «Острів дино­ заврів» Парк

10.30

автомобіль­

Гаррі Крамб?»

22.40 Х/Ф "Чорнокниж­ Остання

бит­

ва»

ОН»

2.05 За гроші 2.30 Х/Ф "Три дні в Мос­ кві»

Х/Ф "Чорнокниж­ ник-З. Остання бит-

5.00

ва»

Х/Ф "Охоплені жаТЕТ

6.25 BIZ-ТV. Нон-стоп 6.45 Антресолька 7.00 Київський регіОн 7.25 Вісті 8.00 Блага звістка 8.30 СТН 8.50 ,,5 хвилин з В. За­ манським»

Глобальні поради Ловися, рибко, ло-

9.15 Гаряча тема 9.30 Правовий всеобуч 10.05, 12.30 Телемага-

ного періоду

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини

11.01 Х/Ф «Ми з джазу» 12.45, 18.45 Факти 1З.00 ДКТ представляє. Світ Computera

1З.З5 Х/Ф "Олеся»

15.15 Х/Ф «Спостерігачі» 16.55 Галопом по Європах

17.45 Т /с «Псі-фактор» 19.05 Х/Ф "Володарі Всесвіту»

21.05 Х/Ф "Тридцятого знищити»

Сторінками теле­ журналу «Плейбой»

23.25

З.15 Х/Ф «451 градус по Фаренгейтові»

су»

СТБ Прогноз погоди Рослинне життя

10.15 Клуб "Здоров'я» 10.50 BIZ- TV. Фан-клуб 11.45 IDЕЕА-студіо 12.15 Джерело здоров'я 12.З5 BIZ- TV. Топ-лист 1З.ЗО Nota Ьепе 14.00 Київ класичний 14.30 Місто мого життя 14.40 Музика 14.50 М/Ф 15.15 Т/с "Безсмертний» 16. ОО Економічний вісник

16.З5 Прибуття потяга 17.00 "КіновіZмеж» 17.45 Київський регіон 18.00 Правовий всеобуч Лінія долі

Т/с "Полонені сер-

ЦЯ»

Один день 20.ЗО СТН 20.55 Глобальні поради 21.00 BIZ- TV. Строката

20.00

куля

12.З5 Аеросалон Сільська година Діловий світ. Тиж-

12.55 13.40

Духовний вісник Перехрестя ЧС завтогонок "Формула 1». Гран­ прі Великобританії 17.00, 22.00 ЧС з водних видів спорту 18.15 Люди і долі 18.50 Архімісто 19.00 Новини 19.15 Світ. Огляд 19.40 Аудієнція 20.00 Бінго Бум Лото 20.30 Театральна афіша 20.45 Вечірня казка

14.05 14.25 14.55

"Кено» Вісті тижня 2З.00 Х/Ф "Комедія про

20.55 21.00

Лісі страту»

0.40 1.25

Мusіс-бокс Мusіс-бокс

УТ-2 7.00 Бокс по-справжньо­ му. Д. Корлі - З. Джу­ да

8.00 Т/с "Вовочка» 8.55 Лото-забава 10.00 Імена 10.55 Телефортуна 11.40 Милосердя 12.15 Усього доброго! 12.55 Родом з України. О. Стриженов 1З.З5 Резонанс 14.00 М/с "Міккі Маус і його друзі» 14.ЗО М/с ,,101 далмати­ нець»

Гумористичний концерт "Смішні лю­

16.45 Прихована камера 17.45 Х/Ф "Марс ата­ 19.40 Аншлаг' Аншлаг! 21.00 Х/Ф "Людина, що біжить,» 22.55 Бокс по-справ­ жньому. Д. Карлі - З. Джуда 0.00 Х/Ф "Бій за гроші» ут-з

6.00 Погода 6.05 Х/Ф "Блукаюча куЛЯ»

7.50 М/Ф 8.15 "Діскавері» 9.20 Академія сміху 10.00 Прокинься і

спі­ вай! 10.55 Караоке на майдані 11.З5 Усе для тебе 12.10 Мелорама 12.50 Шоу "LG-еврика» 13.45 Х/Ф "Острів дракона»

ВВС. Жива приро-

15.40

17.З5 Х/Ф "Булочка»

19.20 Шоу 20.00 Подробиці тижня 20.50 КВВ. Кращі ігри. Ювілейна супергра команди ХХ-ХХІ ст. ст.

Зірки світового футболу. Д. Бекхем 23.40 Х/Ф "Дитина Роз­

22.50

марі»

2.10 Погода 2.15 Х/Ф "Земля тремТИТЬ»

ICТV 5.25 Х/Ф "Олеся» 6.50, 7.45 Погода 6.55 Т/с "Мисливиці» 7.50 М/с "Мовільські таємниці» 8.15 Т/с "Найгірша відьма»

8.40 Х/Ф "Країна мавп» 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Факти. Гарячі новини Коронна страва Квартирне питан­

10.20 11.05 ня

12.45, 18.45 Факти

НЕДІЛЯ, липня

УТ-1 Мusіс-бокс

6.00 7.00 Х/Ф "Комедія Лісістрату»

8.40 Автоконтинент 9.05 Клуб Суперкниги 9.30 Крок до зірок 10.05 Нова армія 10.35 Територія безпеки 11. ОО Модна лінія

7.00 7.05

Прогноз погоди

СТБ

Абсолютно секрет­

8.00 Т /с "Суто англійські убивства» - "Смерть на сцені»

9.05 Прогноз погоди 9.10 Ні хвоста, ні луски 9.30 М стиль 10.00 На перший погляд 10.25 Х/Ф "Арабські но12.15 Прогноз погоди 12.20 Будинок 13.10 Х/Ф "Король бойових мистецтв»

Колія

15.00 15.20 17.15

Х/Ф "Вулкан»

"Перехоплення» М. Фоменком 18. оо Автостиль

з

18.20 Х/Ф "Анна Карені20.ЗО Бізнес-студія

21.15 Будинок 22.15 Прогноз погоди 22.20 Х/Ф "ЗВірОфабри0.15 Х/Ф "Фантом опе­ ри»

"Перехоплення»

2.05

з

М. Фоменком

НОВИЙ КАНАЛ 7.45 Церква Христова 8.05 Телепузики 8.ЗО М/с "Седрик» Т /с "Біттлборги»

9.00 9.25

Т/с

"Нові пригоди

сімейки Адамсів»

10.00

"з х

10.З5

40,

М/Ф

"Пригоди

Блакитного лицаря»

12.00 Х/Ф "Послання Бо­ гу»

13.40 Х/Ф

"Хто

такий

Гаррі Крамб?»

Х/Ф

15.20

"Пастка для

батьків-2»

16.45 Х/Ф "Джанні Не­ безпечно» 18.ЗО Спецрепортер

20.50 Х/Ф "Острах павуків»

22.50 Гол! 23.50 Х/Ф "Чужі краї» 1.40 Х/Ф "Пастка для батьків-2»

З.ОО Х/Ф "Джонні Небез­ печно»

4.25 Х/Ф "Острах паву­ ків»

Посміхніться,

6.05

вас

знімають!

6.30 М/Ф 6.30 6.45 7.25 8.00

BIZ-ТV. Диско

Київський регіон Вісті Життя в слові

8.ЗО СТН

8.55 Глобальні поради 9.00 Споживач 9.20 Х/Ф "Король Дроз­ довик»

10.50 Музика 11.00 М/с "Літаючий будинок»

11.ЗО КВВ. Кубок Подолу

12.30 INSIDE 1З.05 Концерт нального

Націо­

духового

оркестру

д/ф "Діти вулиці.

14.15

ч. друга»

14.45, 15.40

Телемага-

зин

22.30 СТН 22.45 Уроки

20

Х/Ф "Кра:іна мавп»

ТЕТ Моя родина

11.55

23.20 Х/Ф "Два Федори» 0.50 КНУКіМ представляє ... 1.1 О Один У кубі

3.50

да

16.40

"Хочеш знати

таємницю?»

но. Афганські бранці

день

21.ЗО Вісті 22.05 Поза законом

історіі 2З.05 Шлях до успіху

Х/Ф

2.15

тво

кує!»

20.40 Х/Ф "Закусочна на

18.30 19.00

Здоров'я Дорогами України Подорожудитинс-

ДИ»

18.30 Репортер 18.55 Х/Ф "Хто такий

6.25

11.25 11.50 12.15

15.00

Х/Ф "Охоплені жа­

16.50

зин

ЛЯ»

6.40 6.45

в

вися

22.З5 Х/Ф «Інші» 0.35 Перша експедиція 1.40 Погода

сом

12.30 Х/Ф "Три дні

8.55 9.00

Новини Європи За київським ча­

17.15 На своїй землі 17.35 Творчий вечір В.

лина»

0.30 Х/Ф "Жіночий пансі­

ут-з

Не все так пога­

..

знімають! 10.ЗО За гроші 11.10 М/Ф "Чарівна пер­

ник-З.

зидента»

0.00 Х/Ф "Креола» 1.35 Х/Ф "Удар з космо­

15.25

удару»

0.20 Х/Ф "Жаль мені ... » НОВИЙ КАНАЛ 8. ОО Телепузики 8.25 М/с "Седрик» 8.55 Т /с "Біттлборги» 9.25 Т/с "Кібердівчина» 9.55 Посміхніться, вас

колесах»

ДИ»

1.45 Х/Ф "Лайливі старі»

на»

Будинок Х/Ф "Джейн і Мов­ чазний Боб завдають

21.15 22.15

НИК»

динозаврами»

15.50 Останній героЙ-2.

тив

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.50 «5 хвилин з В. За-

16.25 17.00

Д/с "Прогулянки з

Джерело

Рейс Х/Ф "Дуенья» Абсолютно секретно. Афганські бранці 16.55 Т/с "Суто англій­ ські убивства» "Смерть на сцені» 19.00 "Вікна». Новини

14.00 14.20 16.05

Москві»

нець»

23.45

14.15

монстрів» Будинок 1З.20 Живе кіно 1З.40 Х пансія

вих мистецтв»

УТ-2

15.00

природи»

11. ОО М/Ф "Хто боїться

19.20 Х/Ф "Король бойо­

...

7.00 Т/с "Медики-2» 8.05 Х/Ф "Слід крізь час» 10.10, 1З.25 Співає М.

6.00 6.05

19.35

"Спортивна

честь»

15.051NSIDE 15.40 Епоха. ХХІ століття 16.00 Лінія долі 16.30, 17.ЗО, 18.30, 20.30 СТН 16.35 Україна - зміст мо­

ти

0.15

Фільм-концерт «Здраствуй, рідне се­

23.00

23.40 Х/Ф

Час "К» Т /с "Суто англійські убивства» - "Смерть на сцені» 8.45 Т/с "Останній» 9.40 Прогноз погоди 9.45 Домовик 10.00 Ви практично здо­ рові 10.20 Прогноз погоди 10.ЗО Д/с "Світ дикої

7.15 7.40

12.20

спорту

5.20

М/с «Чудові супер­

М/Ф «Острів дино­ заврів» 19.15 Х/Ф "Спостерігачі»

«Мегалот» 21.З5 Світ спорту 21.45 IменЗ 22.30 ЧС з водних видів

20.50

здоров'я 1З.05 BIZ- TV. Нон-стоп

17.00 17.35

.

20.З5 Вечірня казка 20.40 «Суперлото», "Ке-

21.50

кон є закон

19.45 20.00

"Закинуті

СУМО»

3.15

Глобальні поради Т /с "Міледі» Музика Молодіжна телеслужба 10.10 Відображення 10.40 Будьте здорові 11.10 Харизма туризму 11.40 Т /с "Легенда про загублене місто» 12.30, 14.40, 15.55 За­

8.55 9. ОО 9.30 9.40

в

М/с

16.25

18.15 18.25 19.00

манським»

вися

космос»

14.00 14.15

голос віруючого 8.30 СТН 8.50 ,,5 хвилин з В. За-

12.55,

у

зір'я

ТЕТ

магазин

·жежники»

7.45, 8.55, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.55 Ділові факти 8.00, 9.05, 22.05 Спорт 8.10, 9.15, 19.05, 22.15

2» 14.55 15.00

дилася»

12.40,

футлярі»

"Людина

1.25

НИК»

22.15, 3.45 Кунсткамера 23.40, 100, 2.45, 3.40, 6.00 Зона ночі 0.10 Т/с «щоденник чер­

вимогою-2» 19.00 Афера

20.ЗО

панянка»

НО»

6.05 Х/Ф "Людина наро-

20.00 Подробиці

Ліки майбутнього З поверненням! «Пані, панночка,

18.00 18.20 18.45

19.15 Х/Ф

день»

16.З5 N кілометр 16.55 Т/с "Ізабелла» 17.50 Т /с "Зупинка за

Домашній лікар Приймальня столичної влади 18.1 О Шлях до успіху

17.15 17.40

і

дента»

ст.

16.00

20.45 20.55 21.40 21.50 22.00

ангел»

романи ХХ

6.00 М/Ф 6.20 М/с "Масяня» 6.30 Камера сміху 7.00, 8.00, 900, 12.00, 18.00 Новини 7.05 Справжній детектив 7.40 М/Ф 8.05 Т/с "Закон» 9.20 Т/с "Зупинка за ви­

київ­

ським часом

дев'ять» 3.З5 "Вікна». Кримінал

9.00, 19.25 Т/с «Кобра11» 9.50 Т/с «Неш Бріджес» 11.05 Х/Ф «Дочка прези­

Великі

15.ЗО

19.15 Фаза 19.30 Діловий світ 19.40 Саме той 20.00 Концертна програ-

кукарачі»

манс»

5.З5

нюки»

23.00 «Вікна». Опівночі 0.05 Т/с "Жюлі Леско» 1.05 Живе кіно 1.25 Прогноз погоди 11.30 Х/Ф "Шістдесят

НОВИЙ КАНАЛ 7.05 Телепузики 7.30, 15.45 М/с «Оггі

ут-з

4.00 Х/Ф "Тюремний ро­

ла»

П'ЯТНИЦЯ, 18 липня

тих, хто вдома

14.00 "Вікна». Новини 14.15 Т /с "Петербурзькі

кукарачі»

відьми»

19.ЗО ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Т/с "Агент національної безпеки-З» 21.20 Х/Ф "Саблезубий» 2З.10 Х/Ф "Залишаючи Лас-Вегас»

Галопом по Євро­

пах

1З.ОО Україна енергетич­ на

13.35 Х/Ф "Тридцятого знищити»

Х/Ф Всесвіту»

15.40

"Володарі

17.45,1.25 Т/с "ПСі-Фак­ тор»

19.05 Х/Ф "Тихі Вири» 21.40 Х/Ф "Удар з кос­ мосу»

23.ЗО Парк автомобільного періоду

0.05 Спортnрогноз 0.10 Штрафний удар 0.30 ДКТ представляє. Світ Computera 1.05 Кентавр

14.50 Правовий всеобуч 15.20 Джерело здоров'Я 15.55,,35 хвилин джазу» 16.ЗО СТН-спорт. Тижневик

16.50

Головні ролі А. Ко-

лісника

17.20 Музика 17.30 Уроки історії 17.50 Мерія 18.15 д/ф "Йдучи доро­ гою до храму»

18.45 Доброго вечора, кияни!

19.15 Телепрес-клуб 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 Планета Боулінг 21.35 Х/Ф "Орбіта смер23.20 Спокуса 23.55 "35 хвилин джазу» 0.30 BIZ-ТV. Альта-чарт 1.00 Нон-стоп 2.00 Публічні люди


(4'1

N!!51 (9457)

12.07

·····································1·

Каnендар пам'IІ'НИХ да, і подій, правоспавних еВІ' на nипенlt 2003 р.

чі сть, героїзм задля Перемоги. Ця книга ще одна сторінка правдивої розповіді про Велику Вітчизняну війну. Дякуємо Миколі Адамовичу, який доклав чи­ мало зусиль для ·ІЇ підготування і видання. Книжка, передусім, адресована молоді, яка по­

GQіШI'J [j]mЮJZJU'~

ПОВИННІ ВСІ ПАМ'ЯТАТИ

Пам'ятні дати і події

винна знати про жертви, яких ми зазнали задля

з кожним роком усе далі відходять від нас події Великої Вітчизняної війни. Давно розорані траншеї і засипані окопи, зарубцювалися рани учасників війни, але болять і досі, та людська пам'ять знову і знову повертається до минуло­ го. А що звідане й пережито, не забувається ніколи. Час - об'єктивний суддя історії і він Оцінює те, що вчинено людством. Скільки б не зміню­ валося поколінь на землі, вони повинні знати, що таке фашизм, яких мук і страждань завдав

Перемоги, пам'ятати про тих, ХТО вистояв і вря­ тував народи планети від фашистського по­

він народам, скільки жертв зазнав радянський народ у цій кровопролитній війні. Нащадки зав­ жди пишатимуться подвигом наших воїнів, які розгромили армію фашистської Німеччини. Це подвиг, якого не знала історія. Цей подвиг здійснено радянськими солдатами.

13 16 -

неволення.

З трепетом у душі читаємо цю книгу: у вете­ ранів війни оживають у пам'яті події тих вогнен­ них років.

Книга Миколи Говорушка "Камінці на долоні" яскраво розповідає про патріотизм, відданість, хоробрість, солдатську кмітливість, відтворює сторінки фронтового жипя. Вона про тих, хто, не шкодуючи себе, виявляв тверду віру, рішу-

18 19

Микола БОНДАР,

20

полковник,

Петро ДЮКОВ, капітан, ветерани Великої Вітчизняної війни

22

Ц

ЬОГО дня у Плоскому було особливо людно. Усі поспі­ шали до будинку культури, прик­ рашеного вербовими гілками. У центрі танцювального майдан­ чика молодь поставила і прикра­ сила віночками, свічечками дере­ во-Марену. Тут і відбулося святкове дійство. Ведучою була Н. М. Ніколаєнко, котра з перших хвилин створила особливу атмос­ феру щирості. Відкрив програму фольклорний гурт "Джерело» Плосківського будинку культури, яким керує І. г. Бардаченко, і попливли над селом купальські пісні. На хвилях пісні до Марени вийшов танцювальний гурт "Віно-

чок". Дівчата у білому вбранні та вінках з польових квітів, які спле­ ли самі, вкладаючи в кожну кві­ точку мрію про світле кохання і

Після обрядових пісень і танців

село.

Про оригінальні призи по­

турбувалася

розпочалася масова розважальна

програма, центральне місце якої зайняли конкурси. Найбільш уСім

головний

25

організа­

тор свята директор будинку куль­

27

тури Л. А. Бардаченко. Приємним

моментом

заходу

була

виїзна

торгівля Плосківського споживчо­

28

го товариства. Отож було і смач­ щастя, були схожі на польових царівен. Дивлячись на них, моло­ діли обличчя і у літних людей, які згадували свою молодість.

сподобалося караоке на плосків­ ському майдані. У конкурсі вико­ навців взяли участь майже усі присутні, адже Плоске дуже спі­

Справжньою несподіванкою була поява Водяного (Олександр Лях) у супроводі русалок. Він окропив водою на щастя, ба­ гатство всіх присутніх.

вуче село. І хоча переміг гість із Києва, але задоволення одержа­

но,

від

Плоске

-

киянина

Дениса,

весело.

Усі

учасники

пальського

дійства

величезний

заряд

ку­

отримали

Правосnавні СВАта

бадьорості,

гарного настрою, чудово відпочи­

12 24 28 -

ли перед відповідальною і важли­

вою роботою

ли всі. Особливо було приємно почути

і

-

адже незабаром

жнива.

що

найкраще на Київщині

День рибалки. У 1990 році Верховна Рада Української РСР прий­ няла Декларацію про державний суверенітет України. - 70 років від дня народження Є. о. Євтушенка (1933), російського поета. . - 11 О років від дня народження В. в. Маяковського (1993-1930), російського поета. - День металурга; - 140 років тому (1863) прийнято Валуєвський цир­ куляр таємне розпорядження російського уряду про заборону друкування книг українською мовою. - 125 років від дня народження Януша Корчака (1878-1942), польського педагога, письменника, лікаря. -75 років від дня народження ю. с. Ткаченко (1928), української актриси. - День працівника торгівлі; - 150 років від дня народження в. г. Короленка (1853-1921), російського письменника, громадського діяча. - 100 років від дня народження в. о. Голобуцького (1903-1993), українського Історика.

31

Верховних апостолів Летра і Павла. Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської. Рівноапостольного Володимира, Великого князя Київського. - Преподобного Києво-Печерського Івана Багато­ страждального.

Катерина ДЯЧЕНКО.

3ДАЕМО В ОРЕНДУ ПЕРУКАРНІО

3 О&ІІАДНАННІМ. rеnефон ДІІ. довідок:

8-(04494)-5- 73-90.

&АНК

fЧ::ПСНАЛЬНОГО

з 1О липня по 20 серпня 2003 року та виграй один з 5 телевізорів

РОЗВИТКУ

Saturn· Нагородження вІдбудеться

25

вересня

М. Київ, ВУЛ_ Дегтярівська, 8-а. тел.:

2003 року

о

10:00

за адресою: м. Київ, вул_ ДегтярІвська, В·а

496-07-57 (58), 6-р Лесі Українки, 2, тел.: 294·96·04, 294-75-91 286, тел.: (294) 6- 61-15

м. Бровари. вул. Київська.

···"·"01 «Yip6YIМI.'Y::) ".;

. . •. .•·• ігі~~.ІРС~.lіі:iJ'~j'\······'···.

aJ& ш®csuoCJcm7 СР®0®lШ

ШlPOOQm®G'3@·Ш&··~ Ш@і][;)О0GJОа

l1[3[;)1filI)Ш®0® Ш®W[]ВШD

rООЕnЕКТРОJВАРIОВAJlЬНИКИ. Зарплата - договірна.

електрики;

газозварювальник;

tili)ut>ОI3ШОа!

МAJIIРI·ОМОIП~ВА~'іnnПОЧН"IИ.• :::::;j".:,:.:::,/=:::?:- .?~\

медсестри. м. 6ровари,

у зв'язку з проведенням планових

ремонтних робіт ГРС «Требухів»

2003

26

nИПНIІ

водііВі кранівника на АБКС-6; газоелектрозварювальника;

різноробочих.

КУХАР Довідки за тел.:

подача rазу

НАВЧAJ1ЬНО-ВИРО5НИЧИЙ ЦЕНТР

Для запобігання виникненню ава­

зовими приладами,

3 усіх питань, котрі можуть виник­ нути і якщо вам потрібна буде вання

газовими

тайтеся

або

04,

О В Е

в

щодо

приладами,

філію за тел,:

звер­

5-04-41

Ж И Т ТЯ'

місЬКОЇ

та

-

газета

раІіонної

раА, раІіонної державної адміністрації.

спІВЗАСНОВНИКИ.

колекmuв

peAaKuiї газеmu, Броварські міська і

paAu,

раёlOнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію хі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

;

···'nрlі:lfl9.tl~nIХI'I.ЦIO·

ШJ®WО0[зШ B~[f&!J]][3[;) 3 ДОСВІДОМ РО&ОТИ В РОЗДРІ&НІЙ TOprIВn'. Дов

@[J®Ш@[!!Ю@ Ш&ВО[;)

6-13-14.

ТЄff:1фqНyssт:..... B/W.....че..·Р; за теЛ~ffoAf: ......

• і

07400.

Кuївська обл., М. Броварu.

. .........·75..2 : : 3 8 . .

бульв. Незалежності.

ВЇААЇЛU:

сільського ГОСПОАарства

numaHb,

номером

../,:

і

бухгалтерія; прuйом оголошень

N.

04054820ФОО10409 віА

Редакція не завжди nоділяє позицію авторів.

• • •

За точність викладених фактів відповідає автор.

"uстування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відnовідальність несе рекламодавець.

18.09.2000 року,

ВИАане Бровар­

ни, вважати недійсним.

• Втрачене СВІДОЦТВО про державну реєстрацію ТОВ (,ГЕОСС", ви­ дане виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської об­ ласті за

N. 2766

від

20.06.03

р., КОА

Броварської

32499210,

вважати неАіЙсним.

міськрайонної

газети

глибоко сумує з приводу тяжкої

втрати - передчасної смерті колеги - ветерана журналістики Київщини, редактора Білоцерків­ ської міської газети "Замкова гора» АДАМЕНКА Віктора Адольфовича і висловлює щирі спів­ чуття рідним та близьким покійного.

друк офсеmнuU. Обсяг 1 ApYKoBaHuu аркуш.

масової роботu

населення

ською райдержадміністрацією на ім'я КОЖУШКО Таїсії Олександрів­

2.

4-02-92: промuсловості 4-04-81: 4-23-26.

лuстів

від

вважати недійсним.

РеАактор: 4-03-76_ Засmупнuк реАактора: 4-21-34. соuіальнuх

праці»

І Втрачене свідоцтво приватного підприємця за реєстраційним

Колектив

Ш~@1.]lli@ill ІРАКТОР I~40 в ХОРОЩQМУСjані. Ціна договірна. . ..

1•••••·';:.; .•. .•••..•. )\.:: . :":::':';::-:::"::':::;::':;" ":' ~::::j::j~::::П::::;'::::;

посвід­

141213

на ім' я ДУНАЄВСЬКОГО Михайла Олексійовича,

"Нове життя»

..~. .• . . . . .•'.~..••.•• '

ААРЕСА:

соцзахисту

Ш& Ш&lJ3~[:]Ш оо [IO[;)@oo@o@~

0,..,:5-46-59

"Ветеран

року, ВИАане Броварським ві,одіЛОм

РОІІТНИК ПРОТl)l(ноі МАШИНИ. 5-94-.12

Втрачене

28.08.2002

Заяви приймаються від усіх бажаючих до 15.08.2003 р. Співбесіда (тестування) відбудеться 20-21 серпня 200З року о 10.00. Термін навчання 1 рік. 3а довідками звертатися за адресою: м. Бровари, вул. Лагунової, 17-А, тел.:

. ..

Броварськux

раёlOнна

користу­

Голова організації: Развіна Алла Анатоліївна.

серія М ~

щtіНістратор; оператор комп'lОтерного Ha~opg.

суворо заборонено, Необхідно пе­ рекрити всі газові крани перед га­

Броварську районну партійну організацію Партії Соціального 3ахисту(свідоцтво Ng 163 від 1 лип­ ня 2003 року). Юридична адреса: м. Бровари Київської області вул. Красовського, 1О, кв. 41. Керівні органи: конФеренція, правління.

чення

3 досвідом роботи,

довідок:

Броварське районне управління юстиції повідомляє: відповідно до статті 11 Закону України "Про політичні партії в Україні» 1 липня 2003 року зареєстровано:

КИЇВСЬКОІ ОIJlАСТI

Uti·®·······11··і(;)[j··0шtJ}~

рійних ситуацій користування газом

412-45-11.

-

ТВОРЧОСТІ МОПОДІ м. 5РОВАРИ

rА30E.nЕКТРО3ВАРIOВAJlЬИИk

В сеllО Требухів.

4-20-87.

Ао gваrи випgСКИИКів заrаАLИОDсвітиіх шкіll та їх ~aTbKiB:

(f1:Q4f~~~:fi~'4:1-22.·

буде nOBHiCTIO припинена

пенсіонерці, що залишилася без

-

3верrати(;я за тел.:

року

якась консультація

:;.::::,:::1:::::\::;" ;.,:.:;:.,:,:.: о:.

:.:::::.:::::;"::(••::;. -,':••

надасть безкоштовно хорошому сільському самотній і порядній

Довідки за телефоном:

рц,вул. C-,-ароrРОЩ~ка~4~t'9~~і~~~ .··;,.f!.··.~f!.JJf!.Ф.<?·f1;~f4і~j~tz;-§.;$~~ .• ;;"".і..і .• і

-

по

о"

Родина житло в будинку житла.

... ~~~.JlE~~)\

14 nИПНIІ

,;:::;':':;:і:;::,:....:/:,. :·

Звертатися за адресою: м. Брова-

інженер з метрологііj

3

Тел.: 3б-3-б6.·1

.....~..........--t

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня' управління у справах npecu та інформаuїі Кuївської облдержадмінісmраuії .

Зам. Тираж

2665 2030

прим.

#51 2003  
Advertisement